Bolagsordning. för. Stockholms Stads Brandförsäkringskontor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsordning. för. Stockholms Stads Brandförsäkringskontor"

Transkript

1 Bolagsordning för Stadfäst av Finansinspektionen den xx månad 2006 Stockholms Stads Brandförsäkringskontor Stadfäst av Finansinspektionen den 1 augusti 2011

2 BOLAGSORDNING FÖR STOCKHOLMS STADS BRANDFÖRSÄKRINGSKONTOR 1 Firma och delägare och hur dessa representeras av en överstyrelse. 1. Detta försäkringsbolag driver sin verksamhet under firma Stockholms Stads Brandförsäkringskontor (Stockholm City Fire Insurance Office). För detsamma gäller, enligt 5 i lag den 10 juni 1982 om införande av försäkringsrörelselagen av samma datum, i tillämpliga delar bestämmelserna om ömsesidiga försäkringsbolag i försäkringsrörelselagen. 2. Bolagets delägare utgörs av de i bolaget direkt försäkrade byggnaderna genom sina ägare. Med byggnadernas andelar i bolaget följande rättigheter och skyldigheter kan vara av olika slag. Brandförsäkring av byggnad för all framtid hänföres till någon av nedan angivna serier I - IV. Försäkring tecknad före den 1 januari 1994 med rätt till vinstutdelning hänföres till serie I och utan sådan rätt till serie II. Försäkring tecknad efter den 31 december 1993 med rätt till vinstutdelning hänföres till serie III och utan sådan rätt till serie IV. 3. Bolagets överstyrelse, varom i 10 stadgas, utövar bolagsstämmans befogenhet och delägarnas beslutanderätt i övrigt såsom delegerade enligt denna bolagsordning. 2 Verksamhet. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva direkt försäkring med begränsning av risker hänförliga till byggnad jämte däri befintligt byggnadens ägare tillhörigt lösöre samt annan direkt försäkring åt byggnadens ägare begränsad till nedan angivna försäkringsklasser. * Olycksfall- och sjukförsäkring, klass 1 och 2, * Försäkring mot brand och annan skada på egendom, klass 8 och 9, * Försäkring av allmän ansvarighet, klass 13, samt * Försäkring mot annan förmögenhetsskada, klass 16. Direkt försäkring meddelas i fråga om brandförsäkring av byggnad för all framtid eller för viss tid, högst tio år. 2 (8) Bolagsordning

3 Bolaget skall även bedriva återförsäkringsrörelse avseende risker hänförliga till samtliga skadeförsäkringsklasser. Premieinkomsten för återförsäkringen får ej överstiga 10% av premiereserven för allframtidsförsäkringen. Verksamhetsområdet för den direkta försäkringsrörelsen är Stockholms län. 3 Styrelsens säte. Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm. 4 Styrelseledamöter och suppleanter. Styrelsen består av ledamöter som väljes av bolagsstämman och av ledamöter som kan utses enligt gällande lag om styrelserepresentation för de anställda i försäkringsbolag samt av styrelsen jämlikt 6 1 st antagen verkställande direktör. Antalet styrelseledamöter som väljes av bolagsstämman utgörs av lägst sex och högst åtta. Därjämte kan bolagsstämman välja högst tre suppleanter. Styrelseledamot väljes för tiden till och med den ordinarie bolagsstämma, som hålles under andra året efter det då valet förrättades. Avgår styrelseledamot före utgången av den tid, för vilken han blivit vald, skall senast å nästa ordinarie bolagsstämma nytt val hållas för den återstående tiden. Styrelsesuppleanter väljes för tiden till och med nästa efter valet inträffande ordinarie bolagsstämma. Ingen får vara styrelseledamot eller styrelsesuppleant under en längre sammanhängande tid än åtta år. Ingen får väljas som styrelseledamot eller styrelsesuppleant det år som han eller hon uppnår 70 års ålder eller högre. 5 Styrelsens beslutförhet. Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Uppstår behov av suppleants inträde i styrelsen, inkallar styrelsen eller, om styrelsen ej är beslutför, styrelsens ordförande suppleant(er). 6 Verkställande direktör. Firmateckning. 1. Styrelsen antar och entledigar verkställande direktör samt fastställer de närmare föreskrifterna för verkställande direktörens tjänstgöring. 2. Bolagets firma tecknas av den eller dem inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser. 7 Bolagets årsredovisning. För varje kalenderår skall avges årsredovisning före utgången av mars månad påföljande år. Årsredovisningen skall bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. 3 (8) Bolagsordning

4 8 Revision och allmän granskning. Brandkontoret Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper och säkerhetshandlingar skall granskas av minst en och högst två revisorer, som, jämte minst en och högst två suppleanter, väljes av bolagsstämman för tiden till och med nästa ordinarie bolagsstämma. Minst en av revisorerna liksom suppleanten för denne skall vara auktoriserad revisor. Övriga revisorer och revisorssuppleanter skall vara godkända revisorer. Årsredovisningen med därtill hörande handlingar skall omedelbart avlämnas till revisorerna. Revisorerna skall avge revisionsberättelse senast en månad från det att de erhållit de i andra stycket omnämnda handlingarna. Innehåller revisionsberättelsen anmärkning eller förslag, skall styrelsen avge yttrande däröver till överstyrelsen. Styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse jämte resultaträkning, balansräkning och revisorernas utlåtande skall tillsändas en var medlem av överstyrelsen samtidigt med kallelsen till ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman må välja en eller flera lekmannarevisorer enligt vad för sådana närmare stadgas i försäkringsrörelselagen. Lekmannarevisor väljes för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Ingen får vara revisor eller revisorssuppleant under en längre sammanhängande tid än åtta år. Ingen revisor, revisorssuppleant eller lekmannarevisor får väljas det år som han eller hon uppnår 70 års ålder eller högre. Ingen får vara lekmannarevisor under en längre sammanhängande tid än tre år. 8 a Valberedning En valberedning som består av tre ledamöter av överstyrelsen skall till den ordinarie bolagsstämman ge förslag om; 1. antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer, 2. arvoden till styrelsen och revisorerna samt 3. ge förslag till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer. Ledamot i valberedningen väljes vid ordinarie bolagsstämma för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma. Ingen får vara ledamot av valberedningen under en längre sammanhängande tid än åtta år. 9 Vinstutdelning. 1. De av bolagets delägare, vilkas egendom försäkrats för all framtid genom försäkring hänförlig till serie I eller III, äger rätt till vinstutdelning, som beslutas av bolagsstämman. 4 (8) Bolagsordning

5 2. Delägares rätt till del av bolagets vinst skall beräknas särskilt för serie I och serie III. Serie I skall därvid gottskrivas/belastas resultatet av försäkringar hänförliga till serie I och II. Serie III skall gottskrivas/belastas resultatet av försäkringar hänförliga till serie III och IV. Tillgängliga vinstmedel skall beräknas, förutom för bolaget i sin helhet, även särskilt för å ena sidan försäkringar av serie I och II samt å andra sidan försäkringar av serie III och IV. Ovanstående beräkningar skall baseras på en skälig och rättvis fördelning av intäkter och kostnader hänförliga till respektive serie. 3. Till dem av bolagets delägare, vilkas egendom är försäkrad genom försäkringar hänförliga till serie I och/eller III, må utdelning ske av tillgängliga vinstmedel i den mån de överstiger den avsättning, som enligt 18 skall göras till garantifonden. Utdelningen på serie I och III inklusive den skatt bolaget har att erlägga härför får dock högst uppgå till belopp motsvarande tillgängliga vinstmedel såsom dessa beräknats särskilt för respektive serie. Utdelning utgår, såvitt icke nedan annorledes stadgas, i förhållande till det belopp, för vilket försäkring för all framtid blivit meddelad och varit gällande under senast förflutna kalenderår. Inträdd rätt till utdelning går åter om sådan försäkring upphör. Utdelning utgår i förhållande till det belopp, för vilket försäkring för all framtid blivit meddelad, i förekommande fall reducerat med så mycket som svarar mot till delägaren återbetald premie till följd av att försäkringsavtalet till del upphört i förtid enligt försäkringsvillkorens bestämmelser därom. Såsom till utdelning för visst år (utdelningsåret) berättigad ägare skall anses den, som i fastighetslängden för samma år upptagits såsom ägare. Visar annan, att han vid utdelningsårets ingång var ägare, är dock han berättigad utfå utdelningen. 10 Överstyrelsens sammansättning. Överstyrelsen består av etthundra personer. Dessa väljes för en tid av fyra år i sänder på sätt i 11 sägs. Valbar till överstyrelsen är den, som genom försäkrad egendom är delägare i bolaget. Vid varje tillfälle skall minst sextio av överstyrelsens medlemmar utgöras av personer med egendom, brandförsäkrad i bolaget för all framtid med rätt till vinstutdelning, eller vilka ensamma eller tillsammans med annan företräder juridisk person med dylik egendom. Den som är styrelseledamot, styrelsesuppleant eller anställd hos bolaget får icke väljas till medlem av överstyrelsen. Väljes medlem av överstyrelsen till ledamot eller suppleant i styrelsen, anses han därmed ha avgått från överstyrelsen. Även i övrigt anses medlem ha avgått ur överstyrelsen, om han icke längre är valbar. Avgår överstyrelsemedlem före utgången av den tid, för vilken han blivit vald, förrättas nytt val för en tid av fyra år. 11 Val av överstyrelse. Val för återbesättande av inom överstyrelsen uppkomna vakanser äger årligen rum minst en månad före ordinarie bolagsstämma. Kallelse till valet skall utfärdas genom kungörelse i den tidning, där allmänna kungörelser för Stockholms stad vanligen meddelas, och vara införd tidigast tre veckor och senast en vecka före valet. 5 (8) Bolagsordning

6 Rösträtt tillkommer fysisk eller juridisk person, som genom försäkrad fastighet är delägare i bolaget. Varje person har vid valet en röst, dock att bolag eller föreningar, i vilka samma personer, direkt eller indirekt äger majoritet, tillsammans har endast en röst. Rösträtt må ej utövas på grund av fullmakt. Dock må den, som tillsammans med annan äger företräda juridisk person eller omyndig, rösta på grund av fullmakt från annan ställföreträdare. Såsom ombud äger icke någon mer än en röst. Den, som önskar utöva rösträtt, skall under bolagets kontorstid senast tre dagar före den för valet utsatta dagen göra anmälan på bolagets kontor och därvid styrka sin behörighet att rösta. Härom skall erinras i kallelsen till valet. Som beslut gäller den mening, för vilken de flesta röster avgives. Vid lika röstetal avgöres beslut genom lottning. Val - utom val av ordförande - sker med slutna sedlar. Den som styrelsen därtill utsett öppnar sammanträdet och framlägger förteckning över sådana vid sammanträdet närvarande, som äger utöva rösträtt vid valet. Sedan förteckningen godkänts som röstlängd, väljes ordförande och förrättas val. Vid sammanträdet föres protokoll genom försorg av den som styrelsen därtill utsett. Protokollet justeras av ordföranden jämte en röstberättigad delägare. 12 Bolagsstämma. Kallelse och meddelanden. Överstyrelsen skall årligen, före utgången av juni månad, vid tidpunkt som styrelsen bestämmer, sammanträda för hållande av ordinarie bolagsstämma. Kallelse till bolagsstämma skall tidigast fyra veckor och senast två veckor dessförinnan såväl införas i den tidning, där allmänna kungörelser för Stockholms stad vanligen meddelas, som, tillsammans med de i 8 sista stycket nämnda handlingarna, tillställas en var av överstyrelsens medlemmar. I tidning, som ovan sägs, skall även andra allmänna meddelanden kungöras. 13 Överstyrelsens beslutförhet. Rösträtt, omröstning och yttranderätt. 1. Överstyrelsen är beslutför, då minst trettio av dess medlemmar är närvarande. Om icke så stort antal medlemmar är närvarande, skall bolagsstämman ajourneras till viss tid. 2. Varje medlem äger en röst. På grund av fullmakt må talan icke föras. 3. Alla val utom av ordförande vid bolagsstämman och av valberedning skall ske med slutna sedlar. Övriga frågor avgöres genom öppen omröstning, såvida inte någon begär sluten omröstning. 4. Där ej i lag annorledes stadgas, bestämmes besluten genom enkel pluralitet eller vid lika röstetal genom lottning. 5. Om överstyrelsens ordförande så påfordrar, skall tjänsteman i bolaget beredas tillfälle att yttra sig vid bolagsstämman. 6 (8) Bolagsordning

7 14 Vad å ordinarie bolagsstämma skall förekomma. Vid ordinarie bolagsstämma, vilket inledes med upprop av överstyrelsens medlemmar, skall följande frågor förekomma: 1. val av ordförande vid bolagsstämman 2. utseende av minst en person att jämte ordföranden justera det vid bolagsstämman förda protokollet 3. justering av röstlängd 4. fråga om bolagsstämmans behöriga utlysande 5. framläggande av styrelsens, verkställande direktörens och revisorernas berättelser 6. fastställande av resultaträkning och balansräkning och beslut i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 7. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. övriga i nämnda berättelser upptagna frågor samt av styrelsen eljest gjorda framställningar ävensom de ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman 9. beslut om antalet ledamöter respektive suppleanter i styrelsen 10. val av styrelseledamöter 11. val av styrelsesuppleanter 12. val av revisorer 13. val av revisorssuppleanter 14. val av valberedning 15 Frågor, som avgöres av bolagsstämman. 1. Bolagsstämman fastställer allmänna allframtidsförsäkringsvillkor efter förslag av styrelsen. Sådant beslut är ej giltigt med mindre samtliga närvarande röstberättigade förenat sig därom eller beslutet fattats på två på varandra följande bolagsstämmor. 2. Bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, varom i 9 stadgas, samt bestämmer styrelse- och revisorsarvoden. 16 Hur för bolagets förbindelser skall ansvaras. Bolagets delägare är icke skyldiga att vidkännas vidsträcktare ansvarighet för bolagets förbindelser, än som förefunnits före den 1 januari Premielån. Den, vars egendom försäkrats för all framtid äger finansiera därför fastställd premie genom lån från bolaget. För lån beviljade efter den 31 december 2004 skall utgå en av styrelsen fastställd årlig ränta, vilken skall vara lägst fyra procent och högst sju procent. Sedan skuldebrev å sådant premielån undertecknats av egendomens ägare och anteckning därom gjorts på försäkringsbrevet med angivande av premielånets belopp, äger bolaget jämlikt lag rätt till betalning ur sådan egendom för sådan amortering eller ränta på premielånet som ej förfallit till betalning tidigare än ett år innan utmätningen ägde rum eller konkursansökningen gjordes. Bolaget behöver således ej inteckna på försäkringsbrev antecknade premielån vid domstol. 7 (8) Bolagsordning

8 18 Fonder. Tillskott till garantifonden. Brandkontoret I balansräkningen skall under benämningen försäkringstekniska skulder redovisas värdet på balansdagen av bolagets ansvarighet för 1. löpande försäkringar (premiereserv) 2. försäkringsersättningar för inträffade försäkringsfall (ersättningsreserv) 3. utgifterna för reglering av inträffade försäkringsfall (skadebehandlingsreserv) 4. sådan tilldelad återbäring som inte har förfallit till betalning. Därjämte skall redovisas garantifond och allmän fond. Garantifonden utgör 22 miljoner kronor. Allmänna fonden utgöres av bolagets övriga tillgångar. Av denna fond bestrides, så långt den förslår, skadeersättningar och andra utgifter. Härtill må i andra hand även garantifonden användas. Vad som ianspråktages av denna fond skall ersättas genom avsättning av vinstmedel, tills fonden ånyo uppnått fastställt belopp. Har garantifonden enligt vederbörligen fastställd balansräkning nedgått under hälften av det belopp, som, enligt vad ovan sägs, skall utgöra garantifond, skall, där ej inom tre månader bristen i garantifonden genom tillskott av delägarna fylles, bolaget träda i likvidation vid äventyr att de, som med vetskap om förhållandet deltar i beslut om att fortsätta bolagets verksamhet eller handlar å dess vägnar, svarar för uppkommande förbindelser, en för alla och alla för en. Tillskott, som lämnats till fyllande av garantifonden, får icke under bolagets bestånd återbetalas av andra medel än dem som tillförts den allmänna fonden. vid bolagets upplösning skall tillskotten jämte utfäst ränta återbetalas, innan bolagets tillgångar fördelas bland delägarna på sätt 19 stadgar. 19 Upplösning. 1. För giltighet av beslut att försätta bolaget i likvidation fordras beslut därom på två bolagsstämmor. Minst en bolagsstämma skall vara ordinarie. Beslutet vid den senare stämman skall dessutom biträdas av minst sextio av överstyrelsens medlemmar. 2. I händelse av bolagets upplösning skall först de försäkringstekniska skulderna samt garantifonden och allmänna fonden fördelas mellan å ena sidan försäkringar av serie I och II och å andra sidan försäkringar av serie III och IV. Fördelningen mellan serierna skall grundas på vad försäkringarna i respektive serie enligt en skälig och rättvis bedömning kan anses ha bidragit med till bolagets tillgångar. Därefter skall för varje delägare på hans försäkring(ar) belöpande andel(ar) av de försäkringstekniska skulderna, garantifonden och allmänna fonden framräknas. 3. Vid beräkning av andel(ar) enligt ovan, skall den andel av de försäkringstekniska skulderna som belöper å försäkring för all framtid, bestämmas av de av Finansinspektionen fastställda grunderna för beräkning av premiereserv för sådana försäkringar. På korttidsförsäkring skall anses belöpa så mycket av de försäkringstekniska skulderna som av erlagd premie faller på återstående del av försäkringstiden (8) Bolagsordning

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg Bolagsordning Antagen av Bolagsstämman 11 april 2012 Fastställd av Finansinspektionen 31 augusti 2012 Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg 1 Bolaget vars firma är Länsförsäkringar Älvsborg, har

Läs mer

REGLEMENTE - Ändrad enligt ny lagstiftning år 2000-07-01

REGLEMENTE - Ändrad enligt ny lagstiftning år 2000-07-01 REGLEMENTE - Ändrad enligt ny lagstiftning år 2000-07-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Med Jönåkers häradsallmänning förstås den av ålder bestående häradsallmänningen inom Jönåkers härad. Med länsstyrelse avses

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av skuld till LÖF Handlingar i ärendet:

Kapitaltillskott och inlösen av skuld till LÖF Handlingar i ärendet: Kapitaltillskott och inlösen av skuld till LÖF Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Bolagsordning för Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag Protokollsutdrag

Läs mer

Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar

Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar SFS nr: 1951:308 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L1 Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1951-06-01 Författningen har upphävts genom: SFS 1987:667 ----------- Upphävd:

Läs mer

Stadgar för Stockholms Kooperativa Bostadsförening, kooperativ hyresrättsförening

Stadgar för Stockholms Kooperativa Bostadsförening, kooperativ hyresrättsförening Stadgar för Stockholms Kooperativa Bostadsförening, kooperativ hyresrättsförening Beslutade av fullmäktige i Stockholms Kooperativa Bostadsförening den 29 augusti 2007. Registrerade av bolagsverket den

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för Skånska Travsällskapet

Stadgar för Skånska Travsällskapet Stadgar för Skånska Travsällskapet Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Skånska Travsällskapet Föreningens ändamål 2 Föreningens ändamål är särskilt: anordna travtävlingar verka för

Läs mer

PostNord Försäkringsförening Org nr 816400-4163 STADGAR

PostNord Försäkringsförening Org nr 816400-4163 STADGAR PostNord Försäkringsförening Org nr 816400-4163 STADGAR Antagna av föreningsfullmäktige den 13 maj och 7 juni 2004 med ändringar: 18 maj 2005 6 april 2006 25 april 2007 17 april 2008 13 juni 2011 Innehåll

Läs mer

Stadgar Charity Rating Ideell förening

Stadgar Charity Rating Ideell förening Stadgar Charity Rating Ideell förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Charity Rating Sverige ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Föreningens verksamhetsområde

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Firma. Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2

Firma. Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2 Firma 1 Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2 1. Föreningen har till ändamål att i enlighet med efterföljande bestämmelser meddela sjukförsäkring och kapitalförsäkring

Läs mer

STADGAR OK ekonomisk förening

STADGAR OK ekonomisk förening STADGAR OK ekonomisk förening Stadgar för OK ekonomisk förening 1 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att göra en ansvarsfull och effektiv bil- och

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

VVS Företagens stadgar

VVS Företagens stadgar VVS Företagens stadgar Innehållsförteckning 1 Förbundets ändamål 4 2 Förbundets organisation 4 3 Medlemskap och inträde 5 4 Medlemskapets omfattning 6 5 Filialer 7 6 Avgifter 7 7 Förbundets organ 7 8 Förbundsstämma

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Åttan u.p.a.

Stadgar för Bostadsföreningen Åttan u.p.a. 1. Namn och ändamål 1.1 Föreningens firma är Bostadsföreningen Åttan U. P. A. 1.2 Föreningen har till ändamål att förvalta föreningens fastighet Nejlikan 4 i kvarteret Nejlikan, med adress Hagagatan 8

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

för Fjällbergsvind ekonomisk förening

för Fjällbergsvind ekonomisk förening Sid 1(7) Grängesberg den 20 september 2007. STADGAR för Fjällbergsvind ekonomisk förening bildad enligt lag (1987:667) om Lag om ekonomiska föreningar skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR (antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 2 april 2005) Föreningen och dess uppgifter 1. Föreningen Auktoriserade Translatorer är en sammanslutning av

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer