10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15"

Transkript

1 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum Dnr KS 2015/ Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga Sammanfattning Kommunfullmäktige har , 196, godkänt den politiska plattform för som är gemensam för (S), (MP) och (C). I plattformen anges bland annat att en samlad näringslivsstrategi för fler och växande företag ska tas fram. I Haninge kommun finns ett stort antal dokument med inriktning på det kommunala näringslivsarbetet. Utvecklingen i kommunen som snabb tillväxt, aktivt bostadsbyggande, ökad tillgång till planlagd företagsmark samt utveckling av stadskvaliteter innebär goda förutsättningarna för fortsatt utveckling av näringslivet. Det finns därför ett behov av en uppdaterad och sammanhållen strategisk inriktning för näringslivsarbetet. Detta för att åstadkomma en aktuell strategi för en tydlig och effektiv styrning av näringslivsarbetet. Underlag för beslut Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse , Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar 1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en ny näringslivsstrategi, med sikte på antagande senast i november Arbetet ska bedrivas i samverkan med företrädare för det regionala och lokala näringslivet och dess organisationer Expedieras: Akt För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen För kännedom: Samtliga nämnder

2 6 maj 2015 Dnr 2015/202 Kommunstyrelsen Samhällsutveckling Rune Andersson Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun Bakgrund Kommunfullmäktige har , 196, godkänt den politiska plattform för som är gemensam för (S), (MP) och (C). Fullmäktige beslutade vidare att kommunfullmäktiges beslut , 108, om Mål och budget fastställs med de förändringar som framgick av reciten i ärendet och av den politiska plattformen. I den politiska plattformen finns ett avsnitt om näringslivsfrågor. Där nämns bland annat följande som prioritering under mandatperioden : En samlad näringslivsstrategi för fler och växande företag ska tas fram. I denna bör särskilt för kommunen nya branscher beaktas (sid 9). Som komplement till kommunfullmäktiges beslut vill kommunstyrelseförvaltningen framföra även följande för att belysa behovet av en ny näringslivsstrategi. Stockholmsregionen har under en längre period haft en kraftfull tillväxt, med ökande krav på bostäder, kontor och infrastruktur, samtidigt som man velat behålla sin attraktivitet och en hög kvalitet i stadsmiljön. För att balansera tillväxten i den centrala stadskärnan introducerades för ett tiotal år sedan idén om en polycentrisk utveckling i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS). I RUFS2010 utpekas, förutom den centrala regionkärnan, även åtta yttre regionala stadskärnor. Ambitionen är att skapa kompletta stadskärnor, med arbetsplatser, bostäder och möjligheter till rekreation, som skulle kunna både avlasta och ta upp konkurrensen med innerstaden. Fokus har legat på tre huvudområden; ökad tillgänglighet i form av offentliga transporter, en ökad attraktivitet genom bland annat tätare stadsmiljöer i de utpekade områdena samt utveckling av näringslivet. En ambition är att de olika regionala stadskärnorna ska komplettera varandra. Varje stadskärna bör därför ha en bred ekonomisk bas, men samtidigt en tydlig profil. Kollektivtrafik och infrastruktur som länkar samman de olika delarna av Stockholmsregionen är en förutsättning för utvecklingen av en polycentrisk stadsregion. 1

3 Regionen är också en attraktiv plats för etablering av nya verksamheter, nationella såväl som internationella. Samarbetet inom ramen för Stockholm Business Alliance (SBA) har som mål att regionen skall vara i topp när det gäller attraktivitet för utländska investeringar. Efterfrågan på mark för olika typer av verksamheter är stort och samtidigt innebär utbyggnad av bostäder och infrastruktur ofta att företagsmark tas i anspråk för dessa ändamål. Haninges utveckling Under senare år har Haninge kommun i likhet med regionen i övrigt haft en kraftig befolkningstillväxt. En tillväxt som under senare år inneburit cirka 1500 nya Haningebor per år och resulterat i totalt invånare Värt att notera är också att befolkningsökningen under de senaste åren inneburit en ökande nettoinflyttning från övriga länet utöver den redan tidigare starka utvecklingen av födelseöverskott och nettoinvandring. Ökad nettoinflyttning från övriga länet är ett tecken på ökande attraktivitet och bland annat en följd av ökat bostadsbyggande. Även i fråga om arbetstillfällen och företagande sker betydande ökning i kommunen, såväl i form av nyetableringar av ägarledda småföretag som i form av utifrån kommande etableringar. Under 2000-talet har tillväxten i antalet arbetstillfällen varit god liksom för Stockholms län i övrigt och 2012 fanns cirka arbetstillfällen i kommunen inom cirka 7200 arbetsplatser. Haninge kommun har också i likhet med andra kommuner i länet en betydande pendling såväl in till Haninge som ut härifrån. Den största pendlingen sker till och från Stockholms kommun. Antalet arbetstillfällen i kommunen motsvarar cirka 67 % av Haningeborna som arbetar. Utöver den tillväxt som skett under senare år i fråga om nyetableringar finns en fortsatt stark efterfrågan på företagsmark för nya etableringar. Detta beror i hög grad på den ovan nämnda ökande attraktiviteten och Haninge kommuns läge i Stockholmsregionen. Efterfrågan förstärks också av att det i regionens centrala delar sker en betydande omvandling av företagsområden till bostäder. Många företag söker därför aktivt efter nya lokaliseringar. Detta tillsammans med den planerade utvecklingen med flytt av godstrafik från Frihamnen till den kommande storhamnen Stockholm-Norvik, innebär ett starkt behov av mark för företagsetableringar. Inte minst företag inom transportsektorn söker mark i trafiknära lägen. Befintliga program och planer Tillväxt- och utvecklingsfrågor ägnas stor uppmärksamhet inom politik och förvaltning på nationell, regional och lokal nivå. Regionalt kan vi notera ett flertal planer och dokument som alla syftar till tillväxt och utveckling som har återverkan även på lokala beslut och lokal planering. Den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS) är regionens gemensamt överenskomna plan för utvecklingen där strategier, planeringsmål och åtaganden pekas ut som alla ska leda till att visionen att bli Europas mest attraktiva storstadsregion kan uppnås. Under 2015 inleds arbetet med att revidera/ta fram en ny RUFS. 2 (6)

4 Utöver RUFS finns också andra regionala planer. För kommunsamarbetet inom Stockholm Business Alliance (SBA) finns en gemensam verksamhetsplan för näringslivsservice, investeringsfrämjande och marknadsföring av varumärket Stockholm the Capital of Scandinavia. Även SBA-avtalet ska förnyas och en ny verksamhetsplan arbetas fram. Utöver dessa planer kan nämnas den gemensamma strategin för Stockholmsregionens besöksnäring Skärgårdsstrategin med långsiktiga mål för näringslivsutveckling inom regionens skärgårdsområden. Likaså finns det Södertörnsgemensamma arbetet med utvecklingsfrågor konkretiserat i Södertörns Utvecklingsprogram 2013 (SUP), som även detta har uttalade ambitioner i fråga om näringslivsutveckling och tillväxt inom Södertörn. Lokala strategier och planer På kommunal nivå finns ett stort antal styrdokument, varav kommunens mål och budget är det främsta och det dokument mot vilket kommunens nämnder återrapporterar i uppföljningar och i kommunens årsredovisning. Mål och budget omfattar alla nämnder och förvaltningar och innehåller såväl mål som är gemensamma för alla som mål som är specifikt inriktade mot vissa nämnder och förvaltningar. Näringslivs- och tillväxtfrågorna återfinns i båda dessa kategorier, vilket kan exemplifieras av att målet om en attraktiv regional stadskärna gäller för alla nämnder medan målet Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar, mera inriktas mot kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen. Därtill finns ett stort antal strategier och planer mera specifikt inriktade mot näringslivs- och tillväxtfrågor, ofta med krav på särskild återrapportering. Som exempel kan följande nämnas: Näringslivsstrategi (antagen 2012) Besöksnäringsstrategi (antagen 2012) Aktionsplan för Haninge (antagen 2009) Utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Haningestadskärnan (antaget 2011) Den regionala stadskärnan Haninge - Handlingsplan 2015 Handlingsplan för näringslivsservice (antagen 2014) Diverse policydokument och program med koppling till näringslivsutveckling: o policy för främjande av sociala företag o kulturpolitiskt program o upphandlingspolicy o hästpolicy 3 (6)

5 Vissa av dessa dokument är, som framgår av respektive beteckning, tydligt inriktade mot näringslivsfrågor, medan andra är mera övergripande, men med inslag av mer eller mindre omfattande näringslivsinriktning. I flera av dokumenten redovisas också visioner för utvecklingen. Visionerna är mer eller mindre omfattande, där Haninge kommuns vision som den uttrycks i kommunfullmäktiges mål och budget är den mest utförliga. Denna liksom visionerna i näringslivsstrategin och utvecklingsprogrammet för den regionala stadskärnan betonar stadskärneutvecklingen och särskilt stadskärnans regionala betydelse i Stockholmsregionen. Behov av ny näringslivsstrategi Av ovanstående redovisning framgår att det finns ett betydande antal dokument som på ett eller annat sätt anger riktningen för det kommunala näringslivsarbetet liksom planer på den regionala nivån som kommunen måste förhålla sig till. I de olika dokumenten pekas ett stort antal insatser och åtgärder ut, viktiga för näringslivsutvecklingen i Haninge. Många av dessa kan dock i olika avseenden ses som överlappande, vilket i sin tur både kan medföra dubbelarbete och suboptimering, genom brist på samlad systematik och struktur. En genomgång av de olika insatserna visar också på behov av uppdateringar, både genom att åtgärder genomförts så att strategier förverkligats och att åtgärder har blivit inaktuella på grund av utvecklingen i kommunen. Särskilt i Aktionsplan , som spänner över en lång tidsperiod finns exempel på bådadera. I näringslivsstrategin från 2012 lyfts samordning av förvaltningarnas näringslivsarbete fram som viktig och här har en särskild arbetsgrupp och handlingsplan tagits fram för detta arbete. Pågående arbete och utvecklingen i kommunen innebär också till en del nya förutsättningar för tillväxt- och utvecklingsarbetet och då inte minst näringslivsfrågornas hantering. Albyberg Exploatering av etapp 1 i det nya företagsområdet Albyberg har påbörjats och detaljplanering av etapp 2 pågår. Efterfrågan på företagsmark är stor och omfattar ett stort antal branscher och innebär en stor variation på tomtstorlekar och exploateringsgrader. Det är viktigt att en fortsatt utveckling av det strategiska arbetet sker för att stödja arbetet med företagsetableringar. En sådan utveckling innebär bland annat att skapa en sammanhängande kedja från översiktsplan via detaljplan till marknadsföring och etableringsplaner. Ny översiktsplan Ett förslag till ny översiktsplan har tagits fram och i denna har bland annat noterats inriktning mot ökat bostadsbyggande, handelsutveckling, nya arbetstillfällen, behov av ny företagsmark, landsbygds- och skärgårdsutveckling, m m. Det finns därför behov av att utveckla arbetet med konkretiseringar och aktivt arbete med förverkligande av intentionerna i den nya översiktsplanen när den fastställts. Bland annat är 4 (6)

6 förutsättningarna för näringslivsutveckling i hela kommunen viktiga att utveckla, särskilt vad gäller infrastrukturella förutsättningar. I förslaget till översiktsplan framhålls inte minst en väl utbyggd IT-infrastruktur som nödvändig för tillväxten i Haninge och för en levande landsbygd och skärgård. Stadskärneutveckling Utvecklingen av den regionala stadskärnan Haninge fortgår. Den nya stadsdelen Vega är under utveckling och inflyttning pågår. Här öppnas nya förutsättningar för handel och andra servicenäringar. Ett stort antal projekt har startats och omfattande förändringsarbete pågår i stadskärnan. Detta ska nu vidareutvecklas i en stadsutvecklingsplan för att skapa en sammanhållen bild över den framväxande stadskärnan. Frågan om en stadsutvecklingsplan behandlas i ett separat ärende till kommunstyrelsen. En viktig faktor i stadskärneutvecklingen är näringslivstillväxt, särskilt inom tjänstenäringar, handel och service, varför en utveckling av näringslivsarbetet inriktat på stadskärnan och dessa näringar är angelägen. Ett formaliserat samarbete har startat mellan kommunen och de större fastighetsägarna omkring utvecklingsarbetet i de centrala delarna av stadskärnan. För att få full effekt av samverkan mellan kommunens och fastighetsägarnas insatser bör näringslivsarbetet och stadskärneutvecklingen, inklusive pågående varumärkesarbete, drivas i nära samarbete. Detta förstärker möjligheterna till att utveckla stadskärnans regionala roll och attraktivitet. Sammantaget pekar ovanstående diskussion på behovet av att samordna planer och strategier med inriktning på näringslivsarbetet. De ovan refererade dokumenten, som alla innehåller riktlinjer för näringslivsarbetet är ofta inriktade främst på olika verksamhetsgrenar som besöksnäring, kulturella näringar, handel, mm liksom på vissa företagstyper som sociala företag. Den snabba tillväxten, tillgången till planlagd företagsmark samt utveckling av stadskvaliteter ökar också förutsättningarna för att attrahera verksamheter inom branscher som hittills varit mindre vanliga i kommunen. För att säkerställa möjligheterna till näringslivsutveckling i hela kommunen bör de infrastrukturella frågorna uppmärksammas. Bredbandsutvecklingen är en viktig del av infrastrukturen. För näringslivsutveckling på landsbygd och i skärgård är såväl fysisk som digital infrastruktur därmed av stor betydelse. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför i enlighet med vad som uttrycks i kommunfullmäktiges beslut angående den politiska plattformen att en ny samlad näringslivsstrategi ska tas fram. Arbetet ska bedrivas i nära samverkan med företrädare för näringslivet och dess organisationer. Arbetet bör också inriktas på att i en och samma strategi inkludera de näringslivsrelaterade frågor som behandlas i ovan nämnda dokument. Därigenom kan antalet styrdokument inom näringslivsområdet begränsas till att huvudsakligen omfatta 5 (6)

7 näringslivsstrategi och stadskärneutveckling. Detta för att åstadkomma en mera samlad strategi och tydligare styrning av kommunens näringslivsarbete. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny näringslivsstrategi, med sikte på antagande senast i november 2016 arbetet ska bedrivas i samverkan med företrädare för det regionala och lokala näringslivet och dess organisationer. 6 (6)

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man?

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? PM BREDBANDSFORUM ARBETSGRUPP I 2011-05-31 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk, Jörgen Sandström Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? 2011-02-09 2 (24) Innehåll:

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Förslag till miljökonsekvensbeskrivning REMISSHANDLING 13 juni 28 november 2008 1 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering,

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Stockholms läns landsting En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Mål och budget 2013 och plan för åren 2014- 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 5 2. EN FRAMTIDSBUDGET FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLMS

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt. En nordisk översikt

Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt. En nordisk översikt Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt En nordisk översikt Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt En nordisk översikt Daniel Nilsson (forfatter)

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Bistånd genom internationella organisationer

Bistånd genom internationella organisationer en granskningsrapport från riksrevisionen Bistånd genom internationella organisationer UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet rir 2014:24 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer