*Arnold*Andreasson* Webbtjänsten)SHARKdata)) och)öppen)källkod/utveckling) ) Datavärdsträff*2014*på*Hisingen** * * )))

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014612602*Arnold*Andreasson* Webbtjänsten)SHARKdata)) och)öppen)källkod/utveckling) ) Datavärdsträff*2014*på*Hisingen** 2014612602* *2014612603)))"

Transkript

1 ArnoldAndreasson Webbtjänsten)SHARKdata)) och)öppen)källkod/utveckling) ) Datavärdsträff2014påHisingen )))

2 Verksamheten)hos)datavärden) Beskrivensome?husmedtre våningsplan. Om)SMHI:s)datavärdskap) SMHI:soceanografiskaenhetiGöteborg(somliggerpåandrasidanälven)är datavärdförmarinafysikaliska/kemiskaochbiologiskadata. Datatypervihanterarär:Bacterioplankton,Chlorophyll,Epibenthos,GreySeal, HarborSeal,PhysicalChemical,Phytoplankton,PrimaryProducOon,RingedSeal, SealPathology,SedimentaOon,ZoobenthosochZooplankton. Problem)som)måste)lösas Dataset,idochmetadataiställetför svarpåenfrågagllendatabas. SHARK)arkivformat Denfastapunktensomgöra?vi kanrubbavärlden... Agenda) SHARKdata REST6serverförskördningavdata. API)för)SHARKdata HurservåraREST6anroput? Öppen)källkod/utveckling Skamanspridadatafri?kanman likagärnaspridakodockså. Var)finns)den)fria)koden? ArnoldAndreasson

3 Verksamhetens)olika)(vånings)plan) Entréplan: Pådennavåningbjuderviin personersomvillhämtaoch användavåradata. Huvudsakligmålgruppärsvenska forskare,myndigheterochen intresseradallmänhet. Källaren: Denprivataavdelningendärvitar emot,tvä?arochskyfflarruntdata innandetpresenterasutåt. Övervåningen: HärskerdetinternaGonella samarbetetiolikaprojekt. Såmycketöppetochfri?som möjligt,bådedataochkod. Övervåning Entréplan Källaren ArnoldAndreasson

4 Vilka)egenutvecklade)programvaror)finns?) Nordicmicroalgae) PlanktonToolbox) SHARKdata) pshark) SHARKweb) db Fysik/kemi: Försystem Biologi: Manuellt SVN (Subversion) Python SHARKadm) ArnoldAndreasson

5 Datavärdskapetwebbsidaheter SHARKweb. Tidigareharbiologiochfysik/kemi varituppdelat,menviärnui slubasenavensammanslagning.) SHARKwebnåsvia: h?p://smhi.se/sharkwebeller h?p://sharkweb.smhi.se Entréplan:)SHARKweb) ViaSHARKwebgårdeta?sökaecer datagenoma?filtreraframdet manärintresseradav.resultatvisas påkarta,idiagramellerladdasneri tabellformatsomtexbiler. Rådataiformavzip6paketgåra? laddanerförkontrolletc ArnoldAndreasson

6 Entréplan:)Svenska)konsumenter)av)data) A?lämnautdatapå entréplan ärrelagvtenkelt.desomvillhadatavet ocahurdataärinsamladochdetgåra?föraendialogomoklarheter uppstår. SHARKwebärskrivenprimärtföra?hjälpaanvändaresomvillfiltreraut Gllgängligadataförenvissfrågeställning. Exempel:VadfinnsomdeninvasivahavsborstmaskenMarenzelleria? 1991Z1995) 2001Z2005) ArnoldAndreasson

7 Övervåningen:)InternaOonella)konsumenter)av)data) Användareavdatahämtadfrån övervåningen äroca storkonsumenteravdata. DefungerarsomKakmonstret: JAGVILLHAALLADATA,tugg, tugg,ochallametadata, tugg,tugg... Dataochmetadataskagåa? skörda(dvs.hämtamedauto6 magkviaprogram). Varjeprojektharsinaegnakrav påpaketeringavdataoch standarderförmetadata. Ingenvethurjustdensvenska miljöövervakningfungerar. Zarateman,CreaGveCommonsA?ribuGon6ShareAlike3.0Unported ArnoldAndreasson

8 Problem)som)måste)lösas)för) övervåningen ) A?haenstordatamängddäranvändarefiltrerarutresultatsetfungerarinte omdetfinnskravpåa?resultatsetenskagåa?refereragll.a?serva katalogtjänstermedmetadatafungerardåligtommanskarefereragllenstor datamängdsomständigtförändras. Vibehöverkunnapaketeradatailagomavgränsadedataset. Varjedatasetbehöverhae?idföra?gåa?refereraGll. Tillvarjedatasetbehövervikopplametadata(enligtolikastandarder). Översä?ningarochmappningarbehövergöras.Exempelvisfungerarinte DynTaxahär,WoRMSskadetvaraförmarinaarterpåEuropanivå. A?läggapåmekanismerförde?aecerSHARKwebärsvårt.Bä?reära? hanterade?asågdigtsommöjligtidataflödet. Viharvalta?läggaalltmanuelltarbeteGdigti källaren föra?sedan automagserasåmycketsommöjligt ArnoldAndreasson

9 Kärnan)i)lösningen:)SHARK)Arkivformat) Tidigareharvipaketeratinkommandebiologiskadatai zip6paket. NuinförsSHARK)Arkivformat.BådefördistribuGonocharkivering. Zipanvändsforbarandeförpaketeringavinnehåll. InnehålletfråndeGdigarezip6paketenfinnsundermappen Raw_data. Varjearkivfilskainnehållametadataitexbormat(key/value6lista). Formatpånamn: SHARK_<datatyp>_<fritext>. SHARK_Zooplankton_2013_SMHI_version_ zip SHARKarkivformat 6shark_data.txt 6shark_data_columns.txt 6shark_metadata.txt) 6shark_metadata_auto.txt 6readme.txt 6Raw_data) 6sample_data.txt(exempel) 6analysis_data.txt(exempel) 6delivery_note.txt) ArnoldAndreasson

10 SHARK)Arkivformat,)automaOsk)bearbetning) DatasetlagrasiSubversion(versionshanteringssystem)sommapparmed datasetetsnamn. NärdatatasutfrånSubversionpaketerasdetsomzip6fileroch versionsdelenavnamnetskapasfrånsubversion6informagon. Raw_data konverterasglltvådirektanvändbaraformat, shark_data.txt och shark_data_columns.txt. Vissametadataautomatberäknasfråndatasetetinnehåll. SHARK_Zooplankton_2013_SMHI_version_2014Z06Z09.zip) SHARKarkivformat Z)shark_data.txt) Z)shark_data_columns.txt) Z)shark_metadata.txt Z)shark_metadata_auto.txt) 6readme.txt Z)Raw_data 6sample_data.txt(exempel) 6analysis_data.txt(exempel) 6delivery_note.txt ArnoldAndreasson

11 ArnoldAndreasson SHARKdata Enkonsumentavdatasetpaketerade enligtsharkarkivformat.

12 SHARKdataanvändsföra?göra datagllgängligaförandrasystem, portalerochdatakataloger. Datasetpaketeradeenligt SHARK)Arkivformat)ärindata GllSHARKdata. Allannanbearbetningoch konverteringavdataskerlokalti SHARKdata. SHARKdatanåsvia: h?p://sharkdata.se Togsiskarpdricimaj2014med begränsadfunkgonalitet. ObservaGonsdataförEpibenthos harskördatsavanalysportalenhos SLU ArnoldAndreasson SHARKdata)

13 Skördning)från)SHARKdata)Oll)Analysportalen) Exempel:Tarmalg,Ulva%intes+nalis. SHARKweb Analysportalen SHARKdata ArnoldAndreasson

14 Tekniken)bakom)SHARKdata) PrimärtskaSHARKdataanvändasförkommunikaGonmaskin maskin,menen webbsidafinnsfördesomvillladdanerdatamanuellt.webbsidananvändsävenför a?lagradokumentagonsamtföradministragonavbakomliggandedata. Överföringavdataset,ochvissaresursfiler,GllSHARKdata6servernskerviaSFTP.I övrigtskeringenkommunikagonmedbakomliggandesystem. Programspråk,dricsform,licensochprojekthanteringharvaltsföra?detskagåa? skapaenklonavsharkdata,ombehovfinns,ellersamarbetaomutvecklingen. Programspråk:Pythonversion2.7. Webbramverk:Django. Databas:Postgresql/PostGIS. Licens:MIT(friochöppenlicens). Källkodetc.:h?p://dev.sharkdata.se Dric:ExternUbuntu6server ArnoldAndreasson

15 Pågående)arbete)inom)SHARKdata) Samtligadatatyper(12biologiska+fysik/kemi)skafinnasiSHARKdata. ObservaGonsdataskakunnaextraherasfrånsamtligabiologiskadatatyper, intebaraepibenthos. MetadataskakunnaformaterasGllISO DatasetskakunnaladdasnersomSHARKarkivformat. Y?erligareformatförnerladdningsomdiskuterasär: 6DarwinCoreArchive. 6DarwinCoreArchiveforSampleData.(Ny?ejfastställtformat.) 6DarwinCoreArchiveforEurOBIS.(FörleveransGllEMODnet.) 6SeaDataNet:sCDI/ODV6bio.(FramGdombehovochGdfinns.) 6O&M.(FramGdombehovochGdfinns.) Testsidameddetsenastefinnshär:h?p://test.sharkdata.se ArnoldAndreasson

16 DetcentralaiSHARKdataär datasetensomärlagradei SHARKArkivformat. Totaltharvijustnu1759 datasetivårtestserver. Nyligenharvifå?in fysikaliska/kemiskadata från1893ochframåt. Direktfrånwebbsidankan manladdanerdelarfrån arkivfilerna,ellerhela. Standardformatdådelar laddasnerärtextoch JSON. Y?erligareformatecer behov,typiso SHARKdata,)webbsidor) ArnoldAndreasson

17 SHARKdata,)genererade)format) FörutomnerladdningiSHARKsarkivformatkanmanladdaneralternaGva format. DessagenererasavSHARKdata(viae?batchjobb). Justnupågårutvecklingochtesteravtrevarianterav DarwinCore Archive 6formatet ArnoldAndreasson

18 SHARKdataleversi?eget livpåenserverochmatas endastavfilerviasftp. AllövrigadministraGon skerviawebbenav registreradeanvändare. Resultatetavkörningarna loggas.iexempetgll högerkanmansea?det krånglatvidgenereringen avdarwincore. SHARKdata,)administraOon) ArnoldAndreasson

19 SHARKdata,)skördning) Föra?skördadatafrånSHARKdatabehövermanprogramkod. E?kortexempeliPythonföra?laddanerenzip6filochsparapådenegna datorn: url=u h?p://test.sharkdata.se/datasets/shark_zooplankton_1979_suse/shark_archive.zip sharkdata=urllib2.urlopen(url) output=open(u SHARK_Zooplankton_1979_SUSE.zip,'wb') output.write(sharkdata.read()) output.close() Normalskrivermane?längreprogramsomförstfrågarecervilkadataset somfinnsochladdarnerdesomärintressanta ArnoldAndreasson

20 SHARKdata,)API) SHARKdataärenREST6servervilketinnebära?allaanropkangörasvia adressradenienwebbläsare.a?kopieralänkarochklistrainimailfungerar ocksåbra. FörstadeleniadressenäradressenGllservern: Nästadelärnågontypavsamling,ide?afallsamlingenavdataset: Tredjedelenäre?idisamlingen,ide?afallete?namnpåe?dataset:.../datasets/SHARK_Zooplankton_1979_SUSE Fjärdedelbeskrivervadochvilkenpåvilketformatmanvillläsahämta:.../SHARK_Zooplankton_1979_SUSE/metadata.json.../SHARK_Zooplankton_1979_SUSE/metadata.xml.../SHARK_Zooplankton_1979_SUSE/data.txt.../SHARK_Zooplankton_1979_SUSE/shark_archive.zip.../SHARK_Zooplankton_1979_SUSE/dwc_archive.zip ArnoldAndreasson

21 SHARKdatas)hantering)av)metadata) ISHARKsArkivformatfinnsmetadataendastsomen key/value 6lista. Fråndennalistagårdeta?skapametadataenligtolikastandards. Exempel BoundingBox : ArnoldAndreasson... min_longitude: ) max_longitude: ) min_lagtude:58.26) max_lagtude:58.32) shark_metadata_auto.txt... <gmd:extent> <gmd:ex_extent> <gmd:geographicelement> <gmd:ex_geographicboundingbox> <gmd:extenttypecode> <gco:boolean>1</gco:boolean> </gmd:extenttypecode> <gmd:westboundlongitude> <gco:decimal> </gco:decimal> </gmd:westboundlongitude> <gmd:eastboundlongitude> <gco:decimal> </gco:decimal> </gmd:eastboundlongitude> <gmd:southboundlagtude> <gco:decimal>58.26</gco:decimal> </gmd:southboundlagtude> <gmd:northboundlagtude> <gco:decimal>58.32</gco:decimal> </gmd:northboundlagtude> </gmd:ex_geographicboundingbox> </gmd:geographicelement> </gmd:ex_extent> </gmd:extent> iso19139.xml... <dataext> <geoele> <GeoBndBox> <westbl> </westbl> <eastbl> </eastbl> <southbl>58.26</southbl> <northbl>58.32</northbl> </GeoBndBox> </geoele> </dataext> CDI.xml)(SeaDataNet)... <coverage> <geographiccoverage> <boundingcoordinates> <westboundingcoordinate> </westboundingcoordinate> <eastboundingcoordinate> </eastboundingcoordinate> <northboundingcoordinate>58.32</northboundingcoordinate> <southboundingcoordinate>58.26</southboundingcoordinate> </boundingcoordinates> </geographiccoverage> </coverage> EML.xml)(DwCZA)

22 Data)ska)spridas!!!) EMODnet Bio ska börja skörda snart SHARKdata Analysportalen, SLU har börjat skörda från SHARKdata GBIF inte våra data ännu, men SLU:s data Plankton Toolbox är en typ av klient som ska kunna hämta data från SHARKdata ArnoldAndreasson BiodiversityCatalogue och andra kataloger som skördar metadata

23 ArnoldAndreasson Öppen)och)fri)källkod/utveckling)

24 Exempel)på)öppen)utveckling:)Plankton)Toolbox) Plankton)Toolbox)äre?graGs nerladdningsbartprogramför personersomarbetarmed plankton. KanGllexempelhanteradata frånsharkwebochärladdad medargnformagonfrånnordic MicroalgaeochHELCOM6PEG. Somprojektplatsanvänds GoogleCode. Projektsidanfinnshär: h?p://plankton6toolbox.org GoogleCodeanvändsävenförSHARKdataochNordicmicroalgae. PlanktonToolboxanvändssomexempelecersomdärfinnsmest informagon ArnoldAndreasson

25 GooglecodeärgraGs för opensource 6 projekt. Varjeprojekthare? antalflikarmeddet nödvändigasteföra? drivae?projekt Gllsammans. Projecthome ärgll föra?geenöverblick överprojektet. Google)code:)Projektsida) ArnoldAndreasson

26 Google)code:) Wiki )och) issues ) Wiki 6sidanärGllför dokumentagon. Editeringskerpåe?sä? sommotsvarareditering påwikipedia. Via Issues kanman rapporterafeloch föreslåförändringar ArnoldAndreasson

27 Source ärden vikggastedeldärall programkodlagras. Våraprojektanvänder Subversion(SVN)för versionshantering. Villmanarbetamed kodeninstallerarman ensvn6klientpåsin datorochcheckarut kodengllsinegen dator. Checkautkanallagöra medan commit kräveranvändareoch lösenord. Google)code:)Källkod) ArnoldAndreasson

28 Licensval)för)programkod:)MIT) MITärenvanligtförekommandelicensför opensource. Iprincipsägerden: Duärfria?användadennakodGllvadduvill,Gllochmedikommersiella sammanhang,sålängeduintebyterlicensformellerskyllerpåossom någothänder. Kort,intesidauppochsidanermedjuridiskatexterpåengelska. FungerarallGdihopmedandralicenser. DetärliteavprogramvarornasmotsvarighetGllCC0. Merinfo:h?p://sv.wikipedia.org/wiki/MIT6licens ExempelfrånPythonkod: # Copyright (c) SMHI, Swedish Meteorological and Hydrological Institute # License: MIT License (see LICENSE.txt or ArnoldAndreasson

29 TheMITLicense(MIT) Copyright(c)<year><copyrightholders> Licenstexten)för)MIT) Permissionisherebygranted,freeofcharge,toanypersonobtainingacopy ofthissocwareandassociateddocumentagonfiles(the"socware"),todeal inthesocwarewithoutrestricgon,includingwithoutlimitagontherights touse,copy,modify,merge,publish,distribute,sublicense,and/orsell copiesofthesocware,andtopermitpersonstowhomthesocwareis furnishedtodoso,subjecttothefollowingcondigons: TheabovecopyrightnoGceandthispermissionnoGceshallbeincludedin allcopiesorsubstangalporgonsofthesocware. THESOFTWAREISPROVIDED"ASIS",WITHOUTWARRANTYOFANYKIND,EXPRESSOR IMPLIED,INCLUDINGBUTNOTLIMITEDTOTHEWARRANTIESOFMERCHANTABILITY, FITNESSFORAPARTICULARPURPOSEANDNONINFRINGEMENT.INNOEVENTSHALLTHE AUTHORSORCOPYRIGHTHOLDERSBELIABLEFORANYCLAIM,DAMAGESOROTHER LIABILITY,WHETHERINANACTIONOFCONTRACT,TORTOROTHERWISE,ARISINGFROM, OUTOFORINCONNECTIONWITHTHESOFTWAREORTHEUSEOROTHERDEALINGSIN THESOFTWARE ArnoldAndreasson

30 Varför)öppen)och)fri)kod/utveckling?) Fråganärfelställd.Varförärinteallkodochutvecklingfriochöppen? Detfinnssäkertmångabraargumentförvarförmaninteskaläggautsinkod. Dettyngstaärnoga?detfakGsktkanvaraliteläskigta?låtaandraG?apå denegnakoden.detärbaraa?bitaihop,manvänjersig... Häräriallafallnågraargumentför: Ingenkodärfelfri.Alltypavgranskningärbra. Manstädarocalitebä?reikodsomärpublik,vilketärbra. Viskavararäddaomska?ebetalarnaspengar.Maximeraåtervinningav kodochsystem. Omdatavärdskapfly?asärdetenklarea?byggavidarepåredangjorda investeringar. Senasteversionenfinnspåenplats,intepånågonannanshårddisk. Detärkula?diskuteralösningarmedandraomalltärGllgängligtvia nätet.ännuroligareomnågonbyggervidarepådet ArnoldAndreasson

31 För)utvecklare)och)andra)intresserade) SHARKweb) HTML,JavaScript,AJAX,PHP,Postgresql/PostGIS.Dric:SMHI. Källkod:(InterntSMHI,ejfri?.) SHARKadm) Java.UI:SWT(sammasomEclipse).Dric:SMHIpåCitrix6server. Källkod:(InterntSMHI,ejfri?.) Nordic)Microalgae HTML,JavaScript,PHP.CMS6ramverk:Drupal.Data:Python,MySql. Licens:MITochGPL(pågrundavDrupal).Dric:ExternUbuntu6server. Källkod: h?p://code.google.com/p/nordic6microalgae h?ps://code.google.com/p/nordic6microalgae6web Plankton)Toolbox Python2.7.UI:Qt4/pyqt4.Licens:MIT.Dric:PåWindows,MacOSellerUbuntu. Källkodetc.:h?p://plankton6toolbox.org SHARKdata) Python2.7.Webbramverk:Django.Postgresql/PostGIS. Licens:MIT.Dric:ExternUbuntu6server. Källkodetc.:h?p://dev.sharkdata.se ArnoldAndreasson

32 En)sista)fråga)innan)fikat...) Fråga: Vadhardataochgödselgemensamt? ArnoldAndreasson

33 Svar: Bådagörbästny?anärdetsprids ArnoldAndreasson

34 Jagfixar gödsel......ja,ja.jagska baraspridalite dataförst ArnoldAndreasson

Martin Hansson, Patrik Strömberg, Nils Nexelius, Arnold Andreasson, Lotta Fyrberg, Örjan Bäck. Datavärdskapet för Marinbiologi och Oceanografi

Martin Hansson, Patrik Strömberg, Nils Nexelius, Arnold Andreasson, Lotta Fyrberg, Örjan Bäck. Datavärdskapet för Marinbiologi och Oceanografi Martin Hansson, Patrik Strömberg, Nils Nexelius, Arnold Andreasson, Lotta Fyrberg, Örjan Bäck Datavärdskapet för Marinbiologi och Oceanografi SHARK - Svenskt Havs ARKiv Datatyper: Bacterioplankton Chlorophyll-a

Läs mer

Marine biological and oceanographic climate data in Swedish Lifewatch

Marine biological and oceanographic climate data in Swedish Lifewatch Marine biological and oceanographic climate data in Swedish Lifewatch Swedish Lifewatch hearing 3 December, 2013 Bengt Karlson bengt.karlson@smhi.se SMHI, Research & development, oceanography Sven Källfeldts

Läs mer

RIV TA Konfigurationsstyrning 1.0 RIV Tekniska Anvisningar

RIV TA Konfigurationsstyrning 1.0 RIV Tekniska Anvisningar Konfigurationsstyrning CeHis Arkitekturledning Sida: 1 (16) RIV TA Konfigurationsstyrning RIV Tekniska Anvisningar 2012-01-03 Konfigurationsstyrning CeHis Arkitekturledning Sida: 2 (16) Utgåva Utgåvehistorik

Läs mer

DI Studio 4.3 - nyheter

DI Studio 4.3 - nyheter DI Studio 4.3 - nyheter Sofie Eidensten och Patric Hamilton Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. 2 Varför DI Studio Snabbare utveckling Enklare underhåll Gör det överskådligt 3 Nyheter

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

!!!!!!!! Hydrologidagarna!2014! Tisdag!18!mars! De!Geersalen,!Geovetenskapens!hus,!Stockholms! universitet!!! Bästa!deltagare,!!

!!!!!!!! Hydrologidagarna!2014! Tisdag!18!mars! De!Geersalen,!Geovetenskapens!hus,!Stockholms! universitet!!! Bästa!deltagare,!! Hydrologidagarna2014 Tisdag18mars DeGeersalen,Geovetenskapenshus,Stockholms universitet Bästadeltagare, VarmtvälkomnatillHydrologidagarna2014Namnettilltrotsharvii årsamlatprogrammettillendag,tisdagenden18mars.vibörjar

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 3 Azure Client SDK Libraries... 4 Översikt: Azure Client Libraries... 5 Azure SDK... 6 Azure SDK (forts.)... 7 Azure SDK (forts.)... 8 Cloud Services... 10 Cloud Services...

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än bara gratis 1(29)

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än bara gratis 1(29) Fri programvara Mycket mer än bara gratis Copyright 2005,2006 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet

Läs mer

Handbok KAppTemplate. Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KAppTemplate. Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Att använda KAppTemplate 6 3 Vilken mall behöver du? 9 3.1 C++ mallen för ett grafiskt användargränssnitt i KDE 4................

Läs mer

Börja med git och GitHub - Windows

Börja med git och GitHub - Windows Börja med git och GitHub - Windows Varför git och GitHub? Git är ett s.k. versionshanteringssystem. Det är ett sätt att hålla ordning på ändringar filer. Genom att använda versionshantering förståndigt,

Läs mer

open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Dela utvecklingsresultat Kontroll över utveckling Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen

open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Dela utvecklingsresultat Kontroll över utveckling Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Kontroll över utveckling Dela utvecklingsresultat Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen Utveckling, inte licenskostnader Vanliga frågor om Opensource

Läs mer

Djupstudie - Datorbaserade system för tracking

Djupstudie - Datorbaserade system för tracking Djupstudie - Datorbaserade system för tracking Torbjörn Lundberg, dt05tl3 Joakim Svensson, dt05js8 18 februari 2008 Sammanfattning Tracking är ett hjälpmedel inom projekt för att hålla reda på information

Läs mer

Versionsnyheter FEBDOK 5.5.04

Versionsnyheter FEBDOK 5.5.04 2014-12-18 Sida 1/6 Versionsnyheter FEBDOK 5.5.04 FEBDOK-uppdatering 5.5.04 Vi lanserar nu en ny fullversion av FEBDOK. Version 5.5.04 fungerar också som en uppdatering, den kan uppdatera från version

Läs mer

BILAGA D till Programvaruprojekt KONFIGDOKUMENT MultiPC v1.0

BILAGA D till Programvaruprojekt KONFIGDOKUMENT MultiPC v1.0 KONFIGDOKUMENT MultiPC v1.0 Rev 8 1(11) BILAGA D till Programvaruprojekt KONFIGDOKUMENT MultiPC v1.0 Arbetet med konfigdokumentet ska påbörjas tidigt. Det ska definiera vad som ska finnas i utvecklings-

Läs mer

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se Öppen Källkod inom Offentlig Sektor 15-16 april 2008, Stockholm Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se 2008-05-14 Signatur Om SMHI Som experter inom

Läs mer

Cisco AnyConnect installation på Windows 7

Cisco AnyConnect installation på Windows 7 1(6) IT-avdelningen 2013-03-21 Cisco AnyConnect installation på Windows 7 VPN-klienten som används för att komma åt resurser på SLU:s nät utanför SLU:s campusområden kan laddas ner genom att besöka en

Läs mer

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG Handbok Nero MediaHome Nero AG Information om copyright och varumärken Handboken Nero MediaHome och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här handboken innehåller

Läs mer

Uni-View Excel rapporter

Uni-View Excel rapporter Uni-View Excel rapporter 1 2 Uni-View Excel rapporter 1. Förord Uni-View Excel rapporter är en option till Uni-View med funktion för att bygga avancerade rapporter baserat på historiken i ett Uni-View

Läs mer

Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server

Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server Frida Säfström Seniorkonsult Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Agenda Arkitekturen Lagring Skalbarhet Säkerhet Olika typer av

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Mönsterås Kommun inför en öppen groupwarelösning

Mönsterås Kommun inför en öppen groupwarelösning Mönsterås Kommun inför en öppen groupwarelösning Börje Jonsson John Johansson Föreläsarna förbehåller sig rätten att ändra i materialet Mönsterås Kommun ligger i Småland vid Kalmar sund har ca 13 200 invånare

Läs mer

Nätverkslicens - Installation

Nätverkslicens - Installation Nätverkslicens - Installation Installationsprogrammet ska köras på den dator som ska dela ut licens(er) till klientdatorer. Det kommer att installera ett installationsprogram för klienter som ska köras

Läs mer

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011 Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Agenda Formulärdesign Förbättra användarvänlighet För systemadministratören Tips vid sökning Nätverkskonfigurering Säkerhet

Läs mer

Bilaga 2. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Kompetensspecifikation 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid.

Bilaga 2. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Kompetensspecifikation 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. Bilaga 2 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Kompetensspecifikation 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (7) 1 Klassningsmodell Kompetensklassningsmodellen är en matris i två dimensioner

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

20 år med Datavärdskap

20 år med Datavärdskap 20 år med Datavärdskap Datavärdsträff 2014 2014-12-02 Anders Foureaux Naturvårdsverket Lars Johan Hansson Havs- och vattenmyndigheten 2014-12-11 1 1994 1 juli 1994 Första datavärden på plats! SMHI blir

Läs mer

Hur utvecklar man öppen källkod?

Hur utvecklar man öppen källkod? Hur utvecklar man öppen källkod? Göran Landgren, Informatik Dataföreningen tisdag 21 april 2009 Innehåll En förståelse av hur öppen källkod är viktigt även om man inte är intresserad av att syssla med

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300 Dell Latitude ON Flash återkommande frågor 1. Stödjer alla Dell datorer Latitude ON Flash? Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell

Läs mer

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Programmering Hur, var, när och varför 22 November Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Agenda Om mig Programmering Vad är? Varför kunna? Hur använda kunskapen? Framtiden Sammanfattning Q+A 2 Om mig Arbetat

Läs mer

Malmö StadsAtlas. Ulf Minör Anna-Stina Munsin Johan Lahti GIT-utvecklare Malmö Stad

Malmö StadsAtlas. Ulf Minör Anna-Stina Munsin Johan Lahti GIT-utvecklare Malmö Stad Ulf Minör Anna-Stina Munsin Johan Lahti GIT-utvecklare Stad Disposition Inledning om våra webbkartor - Verksamhetsstöd Stadskarta på malmo.se Webbkartor på väg. smap Samarbete -Lund-Helsingborg Kartor

Läs mer

Seniorkonsult och partner Civilingenjör, Elektroteknik

Seniorkonsult och partner Civilingenjör, Elektroteknik Anders Håål Seniorkonsult och partner Civilingenjör, Elektroteknik Anders Håål har arbetat i IT-branschen sedan 1987 i ett stort antal olika roller. Till exempel som utvecklare, säljstöd, konsult, konsultchef,

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Department of Computer and Information Science Examensarbete Titel av Jonathan Doherty LIU-IDA... ÅÅÅÅ-MM-DD Linköpings universitet SE-581 83 Linköping, Sweden Linköpings universitet 581 83 Linköping Examensarbete

Läs mer

Digital arkivering för vanliga användare

Digital arkivering för vanliga användare TAM 8:2011 REKOMMENDATION Digital arkivering för vanliga användare Revision 1.0 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Några råd för enkel digital arkivering 4 3 Några praktiska exempel 7 3.1 Arkivering

Läs mer

Mallhantering med Office och SharePoint

Mallhantering med Office och SharePoint Paulina Mallhantering med Office och SharePoint Paulina Tamme Learningpoint Agenda Officemallar och SharePoint Vad är en mall - Officeperspektivet Vad är en mall Sharepointperspektivet Visa contenttypeproperties

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL

www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL Agenda Arbetet med vårdgaranti och uppföljning Behov av systemstöd Utveckling av ETT nytt systemstöd som ersättning för

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

Ibas forensics Mobila enheter 2013-02-19

Ibas forensics Mobila enheter 2013-02-19 Ibas forensics Mobila enheter Torbjörn Lofterud, Computer forensics analyst @ Ibas Kroll Ontrack Torbjorn.Lofterud@ibas.se 2013-02-19 Om Ibas Grundat 1978 Ägare: Kroll Ontrack Affärsområden - Data Recovery

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Steg-för-steg vägledning. Hur du använder din etwinning-plats

Steg-för-steg vägledning. Hur du använder din etwinning-plats Steg-för-steg vägledning Hur du använder din etwinning-plats Hur du uppdaterar din profil... 3 Hur du bjuder in lärare och besökare till din etwinning-plats... 5 Hur du bjuder in elever till din etwinning-plats...

Läs mer

Drakborgen. - Tips och rekommendationer. III. Tillvägagångssätt. Abstract. I. Inledning. II. Beskrivning av spelet

Drakborgen. - Tips och rekommendationer. III. Tillvägagångssätt. Abstract. I. Inledning. II. Beskrivning av spelet Drakborgen - Tips och rekommendationer Av Per Hamrin, IT05 Abstract Utbildningen inom programmering är under förändring på Uppsala Universitet. Ett av kursmomenten består av att designa och implementera

Läs mer

Handbok Fyra i rad. Martin Heni Eugene Trounev Benjamin Meyer Johann Ollivier Lapeyre Anton Brondz Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fyra i rad. Martin Heni Eugene Trounev Benjamin Meyer Johann Ollivier Lapeyre Anton Brondz Översättare: Stefan Asserhäll Martin Heni Eugene Trounev Benjamin Meyer Johann Ollivier Lapeyre Anton Brondz Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Hur man spelar 6 3 Spelets regler, strategier och tips 7 3.1 Fjärranslutningar......................................

Läs mer

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 SITHS Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 Innehåll 1 Förberedelser för användning av SITHS Cert... 3 1.1 Förklaring... 3 1.2 Import av SITHS root i

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v6.0

Innehåll. Förändringar i v6.0 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Systemförändringar... 3 Databasen... 3 Import... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärenden... 3 E-post... 3 Dokumenthantering... 3 Utrustningar... 3 Användare...

Läs mer

Öppna data. erik. Bild 1

Öppna data. erik. Bild 1 Öppna data erik Bild 1 Transparens, insyn Råmaterial för innovation Demokrati Plattform för aktörer Vad är öppna data bra för? Bild 2 Värdet av data uppstår först vid användning ÖPPNA data, inte öppna

Läs mer

2005-06-02 1 Open Source-licenser

2005-06-02 1 Open Source-licenser 2005-06-02 1 Open Source-licenser Open Source-licenser NEA Nätverket för Elektroniska Affärer Advokat Sofia Geilert 2005-06-02 2 Open Source-licenser Open Source-licenser Antal olika licenser för open

Läs mer

Lyssna på nätet med Social Media Analytics

Lyssna på nätet med Social Media Analytics Lyssna på nätet med Social Media Analytics Christopher Broxe Text Analytics Manager EMEA Agenda Introduktion till SAS Social Media Analytics Textanalys (Content Categorization, NLP och Sentimentanalys)

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Kvalitetssäkra ditt projekt med kontinuerlig integration

Kvalitetssäkra ditt projekt med kontinuerlig integration Kvalitetssäkra ditt projekt med kontinuerlig integration Mathias Olausson http://olausson.net/blog Om oss: QWise Vi hjälper systemutvecklingsteam att bli bättre. Vi är experter på ALM och Team System.

Läs mer

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster Novi Net handelsbolag Produkter och tjänster 25 november 2008 Sammanfattning Dokumentet innehåller prisuppgifter och information om tjänster och produkter levererade av Novi Net handelsbolag. Samtliga

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Handbok Nepomuk-WebMiner. Jörg Ehrichs Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Nepomuk-WebMiner. Jörg Ehrichs Översättare: Stefan Asserhäll Jörg Ehrichs Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Integrering med Dolphin 6 3 Dialogruta för extrahering 7 4 Tjänst 8 5 Inställningar 9 5.1 Hämtare...........................................

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Ansökan, genomförande och rapportering - erfarenheter av EU-projekt på SMHI

Ansökan, genomförande och rapportering - erfarenheter av EU-projekt på SMHI Östgötaregionens internationella dag 12 maj 2015 Ansökan, genomförande och rapportering - erfarenheter av EU-projekt på SMHI presenterat av: Lars Gidhagen (lars.gidhagen@smhi.se) chef luftmiljöforskning

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra 2008 01 29 2 Bakgrund 3 SAM arbete 4 SAM arbete 5 SAM arbete 6 SAM arbete Genom ett outsourcingavtal mellan FMV och WM-data fick Crayon, som SAM

Läs mer

PM 2007-12-05 Dokumentation

PM 2007-12-05 Dokumentation Installation av Cadcorps nätverkslås (Sentinel Protection Server) OBS! Nätverkslås av USB-typ får inte anslutas förrän programvaran har installerats. Placeringskrav: Nätverkslåset kan sitta på valfri dator

Läs mer

Institutionen för datavetenskap

Institutionen för datavetenskap Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Digitalisering av pappersarbete av Jonathan Doherty LIU-IDA/LITH-EX-G--15/002--SE 2015-03-15 Linköpings universitet

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Hantering av Digitala Tillgångar (Digital Asset Management)

Hantering av Digitala Tillgångar (Digital Asset Management) Hantering av Digitala Tillgångar (Digital Asset Management) AFK Digicirkeln 31.5.2006 2006 Mikael Albrecht Agenda Risker och allmän terminologi Arkivering Metadata Katalogprogram och läsare Säkerhetskopiering

Läs mer

Handbok Trojitá. Randall Wood Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Trojitá. Randall Wood Översättare: Stefan Asserhäll Randall Wood Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Använda Trojitá 6 2.1 Anpassa ditt IMAP-konto................................. 6 2.2 Läsa brev med Trojitá....................................

Läs mer

Manual för Skapa gästkonton för konferens

Manual för Skapa gästkonton för konferens 1(6) Manual för Dokument beskriver hur man som Gästkontoutlämnare använder verktyget för att skapa många gästkonton på en gång genom att importera en.cvs-fil som är skapad med Excel. Obs! Fungerar inte

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

Manual Administration digitala läromedel

Manual Administration digitala läromedel Manual Administration digitala läromedel I SAMARBETE MED DIG Manual för Gleerups digitala läromedel På www.gleerupsportal.se finns alla Gleerups digitala läromedel. Här kan du begära nytt lösenord, logga

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Handbok för skrivbordsväljaren. Dirk Doerflinger Antonio Larrosa Jiménez Pino Toscano Matthias Elter Matthias Ettrich Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok för skrivbordsväljaren. Dirk Doerflinger Antonio Larrosa Jiménez Pino Toscano Matthias Elter Matthias Ettrich Översättare: Stefan Asserhäll Dirk Doerflinger Antonio Larrosa Jiménez Pino Toscano Matthias Elter Matthias Ettrich Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Att använda skrivbordsväljaren 6 2.1 Mer funktioner i skrivbordsväljaren...........................

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS.

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 1 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 2 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: 3 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: South Pole är ett 10 år gammalt (litet)

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

Projektbeskrivning OpenDataUmea

Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektets syfte Projekt OpenDataUmea kommer att realisera PSI-direktivet lokalt i Umeå kommun. Projektet kommer att publicera minst 10 dataset men kommer också att ta fram

Läs mer

Introduktion till programmering. Programspråk och paradigmer

Introduktion till programmering. Programspråk och paradigmer Introduktion till programmering Programspråk och paradigmer Vad är ett programspråk? Aprogramming languageis a formal constructedlanguagedesigned to communicate instructions to a machine, particularly

Läs mer

Innehåll Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined.

Innehåll Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Självrättande tentfrågor i E-tent Förutom essä-frågor kan man även ha andra sorts tentfunktioner för tenten i E-tent. Dessa tentfunktioner är desamma som man kan skapa i Moodle. Innehåll 1. Frågetyper

Läs mer

KONSULTPROFIL Magnus Lambert Senior systemutvecklare, Senior javautvecklare

KONSULTPROFIL Magnus Lambert Senior systemutvecklare, Senior javautvecklare KONSULTPROFIL Magnus Lambert Senior systemutvecklare, Senior javautvecklare Inriktning främsta kompetensområde Magnus har 25 års erfarenhet som systemutvecklare med huvudområde inom java och server side-utveckling.

Läs mer

Diagnostisktprov Utveckla i Azure

Diagnostisktprov Utveckla i Azure .easec Diagnostisktprov Utveckla i Azure Mats Johannesson 2015-06-08 1 o Indikerar ett svar önskas. Flera svar önskas. Maxpoäng: 86 Din poäng: Godkänt: 43 poäng Väl Godkänt: 60 poäng 2 1. Vilka fyra alternativ

Läs mer

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide TW100-S4W1CA Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide QIG-SS07232003 STEG 1: ANSLUTA ENHETERNA Figur 1 ** Slå på DSL/Kabelmodemet. 1-1. Anslut strömkabeln till routern och

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år Javautvecklare 400 YH-poäng, 2 år Utbildningsfakta Kurser (12 stycken) Grundläggande programmering och javaverktyg 50 yhp Grafiskt gränssnitt och interaktion 20 yhp Internet, webb och webbramverk 40 yhp

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

Handbok KSystemLog. Nicolas Ternisien

Handbok KSystemLog. Nicolas Ternisien Nicolas Ternisien 2 Innehåll 1 Använda KSystemLog 5 1.1 Inledning........................................... 5 1.1.1 Vad är KSystemLog?................................ 5 1.1.2 Funktioner......................................

Läs mer

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sida 1 av 6 GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sidan finns under menyn Verktyg Klientdatabas Förteckning Anstånd Guiden hjälper dig steg för steg att skapa en ansökan för planmässigt anstånd. Ansökan kan

Läs mer

ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013

ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013 ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013 Program Bakgrund och framtid Teknisk genomgång Tidsplan Utbildningsstrategi Support IDA-data Skillnader IDA ibis Olika arbetssätt Inställningar och egenskaper

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Bidragsprojekt inom öppna data

Bidragsprojekt inom öppna data Bidragsprojekt inom öppna data 122 projekt, sammanlagt 33 299 621 kr. DNR Projekt Organisation Beviljat 04354 West Coast Big Apps hackathon 2013 769623-5154 West Coast Big Apps Ek. För., West Coast Big

Läs mer

Klassens gemensamma textskapande i en wiki.

Klassens gemensamma textskapande i en wiki. Klassens gemensamma textskapande i en wiki. nätverk Web 2.0 community kommunikation kunskapshantering wiki Zen Internet samarbete öppet innehåll social mjukvara förtroende demokrati Översatt från: http://abpc.wikispaces.com/more+wikis

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite LICENSAKTIVERINGSGUIDE Design Collaboration Suite 2014 Varje kapitel representerar en viss typ av licensmetod. På ditt licenscertifikat står det vilken licenstyp du har. Hitta din licenstyp i listan nedan

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer