*Arnold*Andreasson* Webbtjänsten)SHARKdata)) och)öppen)källkod/utveckling) ) Datavärdsträff*2014*på*Hisingen** * * )))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014612602*Arnold*Andreasson* Webbtjänsten)SHARKdata)) och)öppen)källkod/utveckling) ) Datavärdsträff*2014*på*Hisingen** 2014612602* *2014612603)))"

Transkript

1 ArnoldAndreasson Webbtjänsten)SHARKdata)) och)öppen)källkod/utveckling) ) Datavärdsträff2014påHisingen )))

2 Verksamheten)hos)datavärden) Beskrivensome?husmedtre våningsplan. Om)SMHI:s)datavärdskap) SMHI:soceanografiskaenhetiGöteborg(somliggerpåandrasidanälven)är datavärdförmarinafysikaliska/kemiskaochbiologiskadata. Datatypervihanterarär:Bacterioplankton,Chlorophyll,Epibenthos,GreySeal, HarborSeal,PhysicalChemical,Phytoplankton,PrimaryProducOon,RingedSeal, SealPathology,SedimentaOon,ZoobenthosochZooplankton. Problem)som)måste)lösas Dataset,idochmetadataiställetför svarpåenfrågagllendatabas. SHARK)arkivformat Denfastapunktensomgöra?vi kanrubbavärlden... Agenda) SHARKdata REST6serverförskördningavdata. API)för)SHARKdata HurservåraREST6anroput? Öppen)källkod/utveckling Skamanspridadatafri?kanman likagärnaspridakodockså. Var)finns)den)fria)koden? ArnoldAndreasson

3 Verksamhetens)olika)(vånings)plan) Entréplan: Pådennavåningbjuderviin personersomvillhämtaoch användavåradata. Huvudsakligmålgruppärsvenska forskare,myndigheterochen intresseradallmänhet. Källaren: Denprivataavdelningendärvitar emot,tvä?arochskyfflarruntdata innandetpresenterasutåt. Övervåningen: HärskerdetinternaGonella samarbetetiolikaprojekt. Såmycketöppetochfri?som möjligt,bådedataochkod. Övervåning Entréplan Källaren ArnoldAndreasson

4 Vilka)egenutvecklade)programvaror)finns?) Nordicmicroalgae) PlanktonToolbox) SHARKdata) pshark) SHARKweb) db Fysik/kemi: Försystem Biologi: Manuellt SVN (Subversion) Python SHARKadm) ArnoldAndreasson

5 Datavärdskapetwebbsidaheter SHARKweb. Tidigareharbiologiochfysik/kemi varituppdelat,menviärnui slubasenavensammanslagning.) SHARKwebnåsvia: h?p://smhi.se/sharkwebeller h?p://sharkweb.smhi.se Entréplan:)SHARKweb) ViaSHARKwebgårdeta?sökaecer datagenoma?filtreraframdet manärintresseradav.resultatvisas påkarta,idiagramellerladdasneri tabellformatsomtexbiler. Rådataiformavzip6paketgåra? laddanerförkontrolletc ArnoldAndreasson

6 Entréplan:)Svenska)konsumenter)av)data) A?lämnautdatapå entréplan ärrelagvtenkelt.desomvillhadatavet ocahurdataärinsamladochdetgåra?föraendialogomoklarheter uppstår. SHARKwebärskrivenprimärtföra?hjälpaanvändaresomvillfiltreraut Gllgängligadataförenvissfrågeställning. Exempel:VadfinnsomdeninvasivahavsborstmaskenMarenzelleria? 1991Z1995) 2001Z2005) ArnoldAndreasson

7 Övervåningen:)InternaOonella)konsumenter)av)data) Användareavdatahämtadfrån övervåningen äroca storkonsumenteravdata. DefungerarsomKakmonstret: JAGVILLHAALLADATA,tugg, tugg,ochallametadata, tugg,tugg... Dataochmetadataskagåa? skörda(dvs.hämtamedauto6 magkviaprogram). Varjeprojektharsinaegnakrav påpaketeringavdataoch standarderförmetadata. Ingenvethurjustdensvenska miljöövervakningfungerar. Zarateman,CreaGveCommonsA?ribuGon6ShareAlike3.0Unported ArnoldAndreasson

8 Problem)som)måste)lösas)för) övervåningen ) A?haenstordatamängddäranvändarefiltrerarutresultatsetfungerarinte omdetfinnskravpåa?resultatsetenskagåa?refereragll.a?serva katalogtjänstermedmetadatafungerardåligtommanskarefereragllenstor datamängdsomständigtförändras. Vibehöverkunnapaketeradatailagomavgränsadedataset. Varjedatasetbehöverhae?idföra?gåa?refereraGll. Tillvarjedatasetbehövervikopplametadata(enligtolikastandarder). Översä?ningarochmappningarbehövergöras.Exempelvisfungerarinte DynTaxahär,WoRMSskadetvaraförmarinaarterpåEuropanivå. A?läggapåmekanismerförde?aecerSHARKwebärsvårt.Bä?reära? hanterade?asågdigtsommöjligtidataflödet. Viharvalta?läggaalltmanuelltarbeteGdigti källaren föra?sedan automagserasåmycketsommöjligt ArnoldAndreasson

9 Kärnan)i)lösningen:)SHARK)Arkivformat) Tidigareharvipaketeratinkommandebiologiskadatai zip6paket. NuinförsSHARK)Arkivformat.BådefördistribuGonocharkivering. Zipanvändsforbarandeförpaketeringavinnehåll. InnehålletfråndeGdigarezip6paketenfinnsundermappen Raw_data. Varjearkivfilskainnehållametadataitexbormat(key/value6lista). Formatpånamn: SHARK_<datatyp>_<fritext>. SHARK_Zooplankton_2013_SMHI_version_ zip SHARKarkivformat 6shark_data.txt 6shark_data_columns.txt 6shark_metadata.txt) 6shark_metadata_auto.txt 6readme.txt 6Raw_data) 6sample_data.txt(exempel) 6analysis_data.txt(exempel) 6delivery_note.txt) ArnoldAndreasson

10 SHARK)Arkivformat,)automaOsk)bearbetning) DatasetlagrasiSubversion(versionshanteringssystem)sommapparmed datasetetsnamn. NärdatatasutfrånSubversionpaketerasdetsomzip6fileroch versionsdelenavnamnetskapasfrånsubversion6informagon. Raw_data konverterasglltvådirektanvändbaraformat, shark_data.txt och shark_data_columns.txt. Vissametadataautomatberäknasfråndatasetetinnehåll. SHARK_Zooplankton_2013_SMHI_version_2014Z06Z09.zip) SHARKarkivformat Z)shark_data.txt) Z)shark_data_columns.txt) Z)shark_metadata.txt Z)shark_metadata_auto.txt) 6readme.txt Z)Raw_data 6sample_data.txt(exempel) 6analysis_data.txt(exempel) 6delivery_note.txt ArnoldAndreasson

11 ArnoldAndreasson SHARKdata Enkonsumentavdatasetpaketerade enligtsharkarkivformat.

12 SHARKdataanvändsföra?göra datagllgängligaförandrasystem, portalerochdatakataloger. Datasetpaketeradeenligt SHARK)Arkivformat)ärindata GllSHARKdata. Allannanbearbetningoch konverteringavdataskerlokalti SHARKdata. SHARKdatanåsvia: h?p://sharkdata.se Togsiskarpdricimaj2014med begränsadfunkgonalitet. ObservaGonsdataförEpibenthos harskördatsavanalysportalenhos SLU ArnoldAndreasson SHARKdata)

13 Skördning)från)SHARKdata)Oll)Analysportalen) Exempel:Tarmalg,Ulva%intes+nalis. SHARKweb Analysportalen SHARKdata ArnoldAndreasson

14 Tekniken)bakom)SHARKdata) PrimärtskaSHARKdataanvändasförkommunikaGonmaskin maskin,menen webbsidafinnsfördesomvillladdanerdatamanuellt.webbsidananvändsävenför a?lagradokumentagonsamtföradministragonavbakomliggandedata. Överföringavdataset,ochvissaresursfiler,GllSHARKdata6servernskerviaSFTP.I övrigtskeringenkommunikagonmedbakomliggandesystem. Programspråk,dricsform,licensochprojekthanteringharvaltsföra?detskagåa? skapaenklonavsharkdata,ombehovfinns,ellersamarbetaomutvecklingen. Programspråk:Pythonversion2.7. Webbramverk:Django. Databas:Postgresql/PostGIS. Licens:MIT(friochöppenlicens). Källkodetc.:h?p://dev.sharkdata.se Dric:ExternUbuntu6server ArnoldAndreasson

15 Pågående)arbete)inom)SHARKdata) Samtligadatatyper(12biologiska+fysik/kemi)skafinnasiSHARKdata. ObservaGonsdataskakunnaextraherasfrånsamtligabiologiskadatatyper, intebaraepibenthos. MetadataskakunnaformaterasGllISO DatasetskakunnaladdasnersomSHARKarkivformat. Y?erligareformatförnerladdningsomdiskuterasär: 6DarwinCoreArchive. 6DarwinCoreArchiveforSampleData.(Ny?ejfastställtformat.) 6DarwinCoreArchiveforEurOBIS.(FörleveransGllEMODnet.) 6SeaDataNet:sCDI/ODV6bio.(FramGdombehovochGdfinns.) 6O&M.(FramGdombehovochGdfinns.) Testsidameddetsenastefinnshär:h?p://test.sharkdata.se ArnoldAndreasson

16 DetcentralaiSHARKdataär datasetensomärlagradei SHARKArkivformat. Totaltharvijustnu1759 datasetivårtestserver. Nyligenharvifå?in fysikaliska/kemiskadata från1893ochframåt. Direktfrånwebbsidankan manladdanerdelarfrån arkivfilerna,ellerhela. Standardformatdådelar laddasnerärtextoch JSON. Y?erligareformatecer behov,typiso SHARKdata,)webbsidor) ArnoldAndreasson

17 SHARKdata,)genererade)format) FörutomnerladdningiSHARKsarkivformatkanmanladdaneralternaGva format. DessagenererasavSHARKdata(viae?batchjobb). Justnupågårutvecklingochtesteravtrevarianterav DarwinCore Archive 6formatet ArnoldAndreasson

18 SHARKdataleversi?eget livpåenserverochmatas endastavfilerviasftp. AllövrigadministraGon skerviawebbenav registreradeanvändare. Resultatetavkörningarna loggas.iexempetgll högerkanmansea?det krånglatvidgenereringen avdarwincore. SHARKdata,)administraOon) ArnoldAndreasson

19 SHARKdata,)skördning) Föra?skördadatafrånSHARKdatabehövermanprogramkod. E?kortexempeliPythonföra?laddanerenzip6filochsparapådenegna datorn: url=u h?p://test.sharkdata.se/datasets/shark_zooplankton_1979_suse/shark_archive.zip sharkdata=urllib2.urlopen(url) output=open(u SHARK_Zooplankton_1979_SUSE.zip,'wb') output.write(sharkdata.read()) output.close() Normalskrivermane?längreprogramsomförstfrågarecervilkadataset somfinnsochladdarnerdesomärintressanta ArnoldAndreasson

20 SHARKdata,)API) SHARKdataärenREST6servervilketinnebära?allaanropkangörasvia adressradenienwebbläsare.a?kopieralänkarochklistrainimailfungerar ocksåbra. FörstadeleniadressenäradressenGllservern: Nästadelärnågontypavsamling,ide?afallsamlingenavdataset: Tredjedelenäre?idisamlingen,ide?afallete?namnpåe?dataset:.../datasets/SHARK_Zooplankton_1979_SUSE Fjärdedelbeskrivervadochvilkenpåvilketformatmanvillläsahämta:.../SHARK_Zooplankton_1979_SUSE/metadata.json.../SHARK_Zooplankton_1979_SUSE/metadata.xml.../SHARK_Zooplankton_1979_SUSE/data.txt.../SHARK_Zooplankton_1979_SUSE/shark_archive.zip.../SHARK_Zooplankton_1979_SUSE/dwc_archive.zip ArnoldAndreasson

21 SHARKdatas)hantering)av)metadata) ISHARKsArkivformatfinnsmetadataendastsomen key/value 6lista. Fråndennalistagårdeta?skapametadataenligtolikastandards. Exempel BoundingBox : ArnoldAndreasson... min_longitude: ) max_longitude: ) min_lagtude:58.26) max_lagtude:58.32) shark_metadata_auto.txt... <gmd:extent> <gmd:ex_extent> <gmd:geographicelement> <gmd:ex_geographicboundingbox> <gmd:extenttypecode> <gco:boolean>1</gco:boolean> </gmd:extenttypecode> <gmd:westboundlongitude> <gco:decimal> </gco:decimal> </gmd:westboundlongitude> <gmd:eastboundlongitude> <gco:decimal> </gco:decimal> </gmd:eastboundlongitude> <gmd:southboundlagtude> <gco:decimal>58.26</gco:decimal> </gmd:southboundlagtude> <gmd:northboundlagtude> <gco:decimal>58.32</gco:decimal> </gmd:northboundlagtude> </gmd:ex_geographicboundingbox> </gmd:geographicelement> </gmd:ex_extent> </gmd:extent> iso19139.xml... <dataext> <geoele> <GeoBndBox> <westbl> </westbl> <eastbl> </eastbl> <southbl>58.26</southbl> <northbl>58.32</northbl> </GeoBndBox> </geoele> </dataext> CDI.xml)(SeaDataNet)... <coverage> <geographiccoverage> <boundingcoordinates> <westboundingcoordinate> </westboundingcoordinate> <eastboundingcoordinate> </eastboundingcoordinate> <northboundingcoordinate>58.32</northboundingcoordinate> <southboundingcoordinate>58.26</southboundingcoordinate> </boundingcoordinates> </geographiccoverage> </coverage> EML.xml)(DwCZA)

22 Data)ska)spridas!!!) EMODnet Bio ska börja skörda snart SHARKdata Analysportalen, SLU har börjat skörda från SHARKdata GBIF inte våra data ännu, men SLU:s data Plankton Toolbox är en typ av klient som ska kunna hämta data från SHARKdata ArnoldAndreasson BiodiversityCatalogue och andra kataloger som skördar metadata

23 ArnoldAndreasson Öppen)och)fri)källkod/utveckling)

24 Exempel)på)öppen)utveckling:)Plankton)Toolbox) Plankton)Toolbox)äre?graGs nerladdningsbartprogramför personersomarbetarmed plankton. KanGllexempelhanteradata frånsharkwebochärladdad medargnformagonfrånnordic MicroalgaeochHELCOM6PEG. Somprojektplatsanvänds GoogleCode. Projektsidanfinnshär: h?p://plankton6toolbox.org GoogleCodeanvändsävenförSHARKdataochNordicmicroalgae. PlanktonToolboxanvändssomexempelecersomdärfinnsmest informagon ArnoldAndreasson

25 GooglecodeärgraGs för opensource 6 projekt. Varjeprojekthare? antalflikarmeddet nödvändigasteföra? drivae?projekt Gllsammans. Projecthome ärgll föra?geenöverblick överprojektet. Google)code:)Projektsida) ArnoldAndreasson

26 Google)code:) Wiki )och) issues ) Wiki 6sidanärGllför dokumentagon. Editeringskerpåe?sä? sommotsvarareditering påwikipedia. Via Issues kanman rapporterafeloch föreslåförändringar ArnoldAndreasson

27 Source ärden vikggastedeldärall programkodlagras. Våraprojektanvänder Subversion(SVN)för versionshantering. Villmanarbetamed kodeninstallerarman ensvn6klientpåsin datorochcheckarut kodengllsinegen dator. Checkautkanallagöra medan commit kräveranvändareoch lösenord. Google)code:)Källkod) ArnoldAndreasson

28 Licensval)för)programkod:)MIT) MITärenvanligtförekommandelicensför opensource. Iprincipsägerden: Duärfria?användadennakodGllvadduvill,Gllochmedikommersiella sammanhang,sålängeduintebyterlicensformellerskyllerpåossom någothänder. Kort,intesidauppochsidanermedjuridiskatexterpåengelska. FungerarallGdihopmedandralicenser. DetärliteavprogramvarornasmotsvarighetGllCC0. Merinfo:h?p://sv.wikipedia.org/wiki/MIT6licens ExempelfrånPythonkod: # Copyright (c) SMHI, Swedish Meteorological and Hydrological Institute # License: MIT License (see LICENSE.txt or ArnoldAndreasson

29 TheMITLicense(MIT) Copyright(c)<year><copyrightholders> Licenstexten)för)MIT) Permissionisherebygranted,freeofcharge,toanypersonobtainingacopy ofthissocwareandassociateddocumentagonfiles(the"socware"),todeal inthesocwarewithoutrestricgon,includingwithoutlimitagontherights touse,copy,modify,merge,publish,distribute,sublicense,and/orsell copiesofthesocware,andtopermitpersonstowhomthesocwareis furnishedtodoso,subjecttothefollowingcondigons: TheabovecopyrightnoGceandthispermissionnoGceshallbeincludedin allcopiesorsubstangalporgonsofthesocware. THESOFTWAREISPROVIDED"ASIS",WITHOUTWARRANTYOFANYKIND,EXPRESSOR IMPLIED,INCLUDINGBUTNOTLIMITEDTOTHEWARRANTIESOFMERCHANTABILITY, FITNESSFORAPARTICULARPURPOSEANDNONINFRINGEMENT.INNOEVENTSHALLTHE AUTHORSORCOPYRIGHTHOLDERSBELIABLEFORANYCLAIM,DAMAGESOROTHER LIABILITY,WHETHERINANACTIONOFCONTRACT,TORTOROTHERWISE,ARISINGFROM, OUTOFORINCONNECTIONWITHTHESOFTWAREORTHEUSEOROTHERDEALINGSIN THESOFTWARE ArnoldAndreasson

30 Varför)öppen)och)fri)kod/utveckling?) Fråganärfelställd.Varförärinteallkodochutvecklingfriochöppen? Detfinnssäkertmångabraargumentförvarförmaninteskaläggautsinkod. Dettyngstaärnoga?detfakGsktkanvaraliteläskigta?låtaandraG?apå denegnakoden.detärbaraa?bitaihop,manvänjersig... Häräriallafallnågraargumentför: Ingenkodärfelfri.Alltypavgranskningärbra. Manstädarocalitebä?reikodsomärpublik,vilketärbra. Viskavararäddaomska?ebetalarnaspengar.Maximeraåtervinningav kodochsystem. Omdatavärdskapfly?asärdetenklarea?byggavidarepåredangjorda investeringar. Senasteversionenfinnspåenplats,intepånågonannanshårddisk. Detärkula?diskuteralösningarmedandraomalltärGllgängligtvia nätet.ännuroligareomnågonbyggervidarepådet ArnoldAndreasson

31 För)utvecklare)och)andra)intresserade) SHARKweb) HTML,JavaScript,AJAX,PHP,Postgresql/PostGIS.Dric:SMHI. Källkod:(InterntSMHI,ejfri?.) SHARKadm) Java.UI:SWT(sammasomEclipse).Dric:SMHIpåCitrix6server. Källkod:(InterntSMHI,ejfri?.) Nordic)Microalgae HTML,JavaScript,PHP.CMS6ramverk:Drupal.Data:Python,MySql. Licens:MITochGPL(pågrundavDrupal).Dric:ExternUbuntu6server. Källkod: h?p://code.google.com/p/nordic6microalgae h?ps://code.google.com/p/nordic6microalgae6web Plankton)Toolbox Python2.7.UI:Qt4/pyqt4.Licens:MIT.Dric:PåWindows,MacOSellerUbuntu. Källkodetc.:h?p://plankton6toolbox.org SHARKdata) Python2.7.Webbramverk:Django.Postgresql/PostGIS. Licens:MIT.Dric:ExternUbuntu6server. Källkodetc.:h?p://dev.sharkdata.se ArnoldAndreasson

32 En)sista)fråga)innan)fikat...) Fråga: Vadhardataochgödselgemensamt? ArnoldAndreasson

33 Svar: Bådagörbästny?anärdetsprids ArnoldAndreasson

34 Jagfixar gödsel......ja,ja.jagska baraspridalite dataförst ArnoldAndreasson

Martin Hansson, Patrik Strömberg, Nils Nexelius, Arnold Andreasson, Lotta Fyrberg, Örjan Bäck. Datavärdskapet för Marinbiologi och Oceanografi

Martin Hansson, Patrik Strömberg, Nils Nexelius, Arnold Andreasson, Lotta Fyrberg, Örjan Bäck. Datavärdskapet för Marinbiologi och Oceanografi Martin Hansson, Patrik Strömberg, Nils Nexelius, Arnold Andreasson, Lotta Fyrberg, Örjan Bäck Datavärdskapet för Marinbiologi och Oceanografi SHARK - Svenskt Havs ARKiv Datatyper: Bacterioplankton Chlorophyll-a

Läs mer

Marine biological and oceanographic climate data in Swedish Lifewatch

Marine biological and oceanographic climate data in Swedish Lifewatch Marine biological and oceanographic climate data in Swedish Lifewatch Swedish Lifewatch hearing 3 December, 2013 Bengt Karlson bengt.karlson@smhi.se SMHI, Research & development, oceanography Sven Källfeldts

Läs mer

Handledning Konfigurationsstyrning tjänstedomäner

Handledning Konfigurationsstyrning tjänstedomäner 1 (16) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 ARK_0007 www.cehis.se info@cehis.se Handledning Konfigurationsstyrning tjänstedomäner Version 2.0.1 2014-01-30 Center

Läs mer

RIV TA Konfigurationsstyrning 1.0 RIV Tekniska Anvisningar

RIV TA Konfigurationsstyrning 1.0 RIV Tekniska Anvisningar Konfigurationsstyrning CeHis Arkitekturledning Sida: 1 (16) RIV TA Konfigurationsstyrning RIV Tekniska Anvisningar 2012-01-03 Konfigurationsstyrning CeHis Arkitekturledning Sida: 2 (16) Utgåva Utgåvehistorik

Läs mer

Denna presentation är inte klar, kommentarer mottages tacksamt! CyberRymden

Denna presentation är inte klar, kommentarer mottages tacksamt! CyberRymden Öppen/Fri mjukvara, 11 december 2002 1(13) Öppen/Fri mjukvara CyberRymden 2002-09-10 Marcus Rejås $Id: slides.tex,v 1.10 2002/12/11 20:15:40 rejas Exp $ http://www.rejas.net Made with

Läs mer

Handledning. Konfigurationsstyrning tjänstedomäner. Version 2.0.5 ARK_0007 2014-06-30

Handledning. Konfigurationsstyrning tjänstedomäner. Version 2.0.5 ARK_0007 2014-06-30 Handledning Konfigurationsstyrning tjänstedomäner Version 2.0.5 ARK_0007 2014-06-30 Innehåll Ordlista... 3 Referenser... 4 1 Inledning... 5 1.1 Målgrupp... 5 1.2 Syfte... 5 1.3 Avgränsning... 5 1.4 Förutsättningar...

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än gratis 1(36) Copyright 2005, 2006 Marcus Rejås

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än gratis 1(36) Copyright 2005, 2006 Marcus Rejås <marcus@rejas.se> Fri programvara Mycket mer än gratis Copyright 2005, 2006 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet

Läs mer

Schematransformation SLU

Schematransformation SLU Testing INSPIRE Annex III Data Specifications Schematransformation SLU GeoTest 2012 Rapport upprättad 2012-10-05 Testad av GeoTest projektet Bilagor 1) Matchningstabell Innehållsförteckning 1 Introduktion...

Läs mer

Versionshantering. Problem som uppstår i större (samt även mindre) projekt:

Versionshantering. Problem som uppstår i större (samt även mindre) projekt: Versionshantering Problem som uppstår i större (samt även mindre) projekt: Samtidiga ändringar. Kålle och Ada öppnar samma fil för redigering vid var sin dator. Om Kålle först sparar sina ändringar och

Läs mer

Subversion - varför?

Subversion - varför? Subversion - varför? Syfte: att ersätta Concurrent Versions System The goal of the Subversion project is to build a version control system that is a compelling replacement for CVS in the open source community.

Läs mer

DI Studio 4.3 - nyheter

DI Studio 4.3 - nyheter DI Studio 4.3 - nyheter Sofie Eidensten och Patric Hamilton Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. 2 Varför DI Studio Snabbare utveckling Enklare underhåll Gör det överskådligt 3 Nyheter

Läs mer

Öppen/Fri programvara

Öppen/Fri programvara Öppen/Fri programvara, 19 januari 2003 1(13) Öppen/Fri programvara DENNA PRESENTATION ÄR INTE KLAR, KOMMENTARER MOTTAGES TACKSAMT. CyberRymden 2002-09-10 Marcus Rejås $Id: slides.tex,v

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Open Source - Eller som vi säger, Fri programvara

Open Source - Eller som vi säger, Fri programvara Open Source - Eller som vi säger, Fri programvara Copyright 2006, 2007 Marcus Rejås Rejås Datakonsult, http://www.rejas.se Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än bara gratis 1(29)

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än bara gratis 1(29) Fri programvara Mycket mer än bara gratis Copyright 2005,2006 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

!!!!!!!! Hydrologidagarna!2014! Tisdag!18!mars! De!Geersalen,!Geovetenskapens!hus,!Stockholms! universitet!!! Bästa!deltagare,!!

!!!!!!!! Hydrologidagarna!2014! Tisdag!18!mars! De!Geersalen,!Geovetenskapens!hus,!Stockholms! universitet!!! Bästa!deltagare,!! Hydrologidagarna2014 Tisdag18mars DeGeersalen,Geovetenskapenshus,Stockholms universitet Bästadeltagare, VarmtvälkomnatillHydrologidagarna2014Namnettilltrotsharvii årsamlatprogrammettillendag,tisdagenden18mars.vibörjar

Läs mer

3/30/2017 NYHETER I EPISERVER FORMULÄR, TIPS & TRIX HELEN HOPKINSON - NEARU VEM ÄR JAG? - HELEN HOPKINSON

3/30/2017 NYHETER I EPISERVER FORMULÄR, TIPS & TRIX HELEN HOPKINSON - NEARU VEM ÄR JAG? - HELEN HOPKINSON NYHETER I EPISERVER FORMULÄR, TIPS & TRIX HELEN HOPKINSON - NEARU 2017-03-30 VEM ÄR JAG? - HELEN HOPKINSON 1 AGENDA FORMULÄR I EPISERVER Varför? Skillnader Hur gör jag nu? Steg-för-steg riktlinjer. PROJEKT

Läs mer

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A och PBS Webb Version 1.0 - (141014) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Unix-miljöer i större sammanhang

Unix-miljöer i större sammanhang Unix-miljöer i större sammanhang Med tonvikt på Linux Andreas Johansson andjo@ida.liu.se TUS-gruppen IDA, LiU Unix-miljöer i större sammanhang p. 1 Introduktion Detta kommer att handla om datormiljön på

Läs mer

Insidan av ett Open Source projekt. Nicklas Avén

Insidan av ett Open Source projekt. Nicklas Avén Insidan av ett Open Source projekt. Nicklas Avén Innehåll * Vem är jag * Hur jag började involvera mig i PostGIS * Hur koordineras utvecklingen i PostGIS Vem är jag? * Nicklas Avén * Bor i Norge * Jobbar

Läs mer

1 Vad är Versionshantering? 2 Git. 2.1 GitHub

1 Vad är Versionshantering? 2 Git. 2.1 GitHub 1 Vad är Versionshantering? Versionshantering (eller Version Control) är ett samlingsnamn för program som ger en användare möjlighet att komma åt tidigare versioner av dokument och spåra ändringar som

Läs mer

SydostGIS: GIS dag med skogoch naturtema

SydostGIS: GIS dag med skogoch naturtema 2016-04-05 Sonja Leidenberger & Per Flodin SydostGIS: GIS dag med skogoch naturtema - Artportalen och Analysportalen Möjligheter till att lufta in biodiversitets data i ditt GIS Artportalen.se - Swedish

Läs mer

Har funnits nästan lika länge som datorerna. Manuell process, svarta tavlan Verktygsstöd kom tidigt redan i början på

Har funnits nästan lika länge som datorerna. Manuell process, svarta tavlan Verktygsstöd kom tidigt redan i början på Versionshantering och subversion Bara en liten ändring till Vad är versionshantering? Versionshantering låter dig arbeta med olika versioner av systemet Versionshantering är en säkerhetsmekanism som tillåter

Läs mer

UTVECKLINGSVERKTYG. Praktiska tips för PUM-projekten

UTVECKLINGSVERKTYG. Praktiska tips för PUM-projekten UTVECKLINGSVERKTYG Praktiska tips för PUM-projekten TEKNIKER I PROJEKTEN ios 2 C#.NET 1 Java (inkl Android) 6 Webb (HMTL/JS) 4 En genomskumning av de tilldelade projektförslagen ger ovanstående uppfattning

Läs mer

Miljöövervakning och dataflöden Pågående utveckling

Miljöövervakning och dataflöden Pågående utveckling Miljöövervakning och dataflöden Pågående utveckling Miljöövervakningsdagarna 2015 Lst Gävleborg 30 sept 1 okt 2015 Anders Foureaux Naturvårdsverket Lars Johan Hansson Havs- och vattenmyndigheten 2015-10-12

Läs mer

Handbok KAppTemplate. Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KAppTemplate. Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Att använda KAppTemplate 6 3 Vilken mall behöver du? 9 3.1 C++ mallen för ett grafiskt användargränssnitt i KDE 4................

Läs mer

Introduktion till Unix och Linux

Introduktion till Unix och Linux Introduktion till Unix och Linux TDDC66 Datorsystem och programmering Föreläsning (i) Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap 2014-08-22 2 3 Vem riktar sig kursen till? Hjälp! Jag fattar noll! Rädda

Läs mer

Börja med git och GitHub - Windows

Börja med git och GitHub - Windows Börja med git och GitHub - Windows Varför git och GitHub? Git är ett s.k. versionshanteringssystem. Det är ett sätt att hålla ordning på ändringar filer. Genom att använda versionshantering förståndigt,

Läs mer

open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Dela utvecklingsresultat Kontroll över utveckling Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen

open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Dela utvecklingsresultat Kontroll över utveckling Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Kontroll över utveckling Dela utvecklingsresultat Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen Utveckling, inte licenskostnader Vanliga frågor om Opensource

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 3 Azure Client SDK Libraries... 4 Översikt: Azure Client Libraries... 5 Azure SDK... 6 Azure SDK (forts.)... 7 Azure SDK (forts.)... 8 Cloud Services... 10 Cloud Services...

Läs mer

Stationsregister Nuläge och pågående utveckling del 2. Talare: Mats Dunkars

Stationsregister Nuläge och pågående utveckling del 2. Talare: Mats Dunkars 1 Stationsregister Nuläge och pågående utveckling del 2 Talare: Mats Dunkars Stationsregister Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens gemensamma register för miljöövervakningens stationer Användare:

Läs mer

Att samarbeta kring data för forskning. Ulla Mörtberg Environmental Management and Assessment research group, KTH LifeWatch

Att samarbeta kring data för forskning. Ulla Mörtberg Environmental Management and Assessment research group, KTH LifeWatch Att samarbeta kring data för forskning Ulla Mörtberg Environmental Management and Assessment research group, KTH LifeWatch Att samarbeta kring data för forskning Tillgång på data LifeWatch soft tools Social

Läs mer

SLU Säkerhets instruktioner avseende kryptering av filer

SLU Säkerhets instruktioner avseende kryptering av filer 1 1 SLU Säkerhet Christian Nähl SLU Säkerhets instruktioner avseende kryptering av filer Nedanstående instruktioner kan tillämpas vid behov av att kryptera informationstillgångar i samband med exempelvis

Läs mer

Handbok Simond. Peter H. Grasch

Handbok Simond. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda Simond 7 2.1 Användarinställning.................................... 7 2.2 Nätverksinställning..................................... 9 2.3 Inställning

Läs mer

BILAGA D till Programvaruprojekt KONFIGDOKUMENT MultiPC v1.0

BILAGA D till Programvaruprojekt KONFIGDOKUMENT MultiPC v1.0 KONFIGDOKUMENT MultiPC v1.0 Rev 8 1(11) BILAGA D till Programvaruprojekt KONFIGDOKUMENT MultiPC v1.0 Arbetet med konfigdokumentet ska påbörjas tidigt. Det ska definiera vad som ska finnas i utvecklings-

Läs mer

Riktlinjer vid utveckling av IT-stöd

Riktlinjer vid utveckling av IT-stöd Riktlinjer vid utveckling av IT-stöd Riktlinjer vid utveckling av IT-stöd_1.0.doc Sida 1 av 5 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 IT-STRATEGI FÖR E-FÖRVALTNING... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Versionsnyheter FEBDOK 5.5.04

Versionsnyheter FEBDOK 5.5.04 2014-12-18 Sida 1/6 Versionsnyheter FEBDOK 5.5.04 FEBDOK-uppdatering 5.5.04 Vi lanserar nu en ny fullversion av FEBDOK. Version 5.5.04 fungerar också som en uppdatering, den kan uppdatera från version

Läs mer

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se Öppen Källkod inom Offentlig Sektor 15-16 april 2008, Stockholm Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se 2008-05-14 Signatur Om SMHI Som experter inom

Läs mer

Geodataportalen - Geodata.se

Geodataportalen - Geodata.se Geodataportalen - Geodata.se Jord- och SkogsGIS 2010-01-26 Kjell Hjorth, Lantmäteriet 1 Geodataprojektet Två delprojekt Teknisk infrastruktur Metadata Affärs- och verksamhetsmodell Teknisk infrastruktur

Läs mer

Djupstudie - Datorbaserade system för tracking

Djupstudie - Datorbaserade system för tracking Djupstudie - Datorbaserade system för tracking Torbjörn Lundberg, dt05tl3 Joakim Svensson, dt05js8 18 februari 2008 Sammanfattning Tracking är ett hjälpmedel inom projekt för att hålla reda på information

Läs mer

Avslutning. Kapitel Komprimering av filer

Avslutning. Kapitel Komprimering av filer Kapitel 12 Avslutning I detta sista kapitel tittar vi på hur man kan installera program själv. I samband med det finns det anledning att titta på komprimering av filer och på filarkiv (som kan vara användbart

Läs mer

Åtgärder Till: M Jenny Ericsson ; Taeda Tomic Kopia: M Erik J Olsson

Åtgärder Till: M Jenny Ericsson ; Taeda Tomic Kopia: M Erik J Olsson biblioteket@slu.se den 2 december 2014 13:07 Jag noterade att flera av texterna i databasen Epsilon är lösenordsskyddade. Vad krävs för att kunna läsa dessa texter? Finns det möjlighet för vem som helst,

Läs mer

Handledning. Konfigurationsstyrning tjänstedomäner. Version ARK_

Handledning. Konfigurationsstyrning tjänstedomäner. Version ARK_ Handledning Konfigurationsstyrning tjänstedomäner Version 2.0.4 ARK_0007 2014-06-04 Innehåll Ordlista... 3 Referenser... 4 1 Inledning... 4 1.1 Målgrupp... 5 1.2 Syfte... 5 1.3 Avgränsning... 5 1.4 Förutsättningar...

Läs mer

Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server

Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server Frida Säfström Seniorkonsult Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Agenda Arkitekturen Lagring Skalbarhet Säkerhet Olika typer av

Läs mer

Issue- och Bug Trackers i X P-projekt

Issue- och Bug Trackers i X P-projekt Issue- och Bug Trackers i X P-projekt Snild Dolkow (dt06sd2@student.lth.se) Jon Sturk (dt06js3@student.lth.se) 24 februari 2009 A bst ract Denna djupstudie syftar till att undersöka nyttan av issue- och

Läs mer

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG Handbok Nero MediaHome Nero AG Information om copyright och varumärken Handboken Nero MediaHome och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här handboken innehåller

Läs mer

Uni-View Excel rapporter

Uni-View Excel rapporter Uni-View Excel rapporter 1 2 Uni-View Excel rapporter 1. Förord Uni-View Excel rapporter är en option till Uni-View med funktion för att bygga avancerade rapporter baserat på historiken i ett Uni-View

Läs mer

Bitsy. Systembeskrivning. Systembeskrivning. Bitsy - Systembeskrivning.doc. 25 February Magnus Olsson

Bitsy. Systembeskrivning. Systembeskrivning. Bitsy - Systembeskrivning.doc. 25 February Magnus Olsson Bitsy Systembeskrivning Document title Systembeskrivning Document responsible Document author Magnus Olsson Document name Bitsy - Systembeskrivning.doc Version 3 Ref. no. Created 25 February 2008 Last

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Handbok Dumpa skärmen

Handbok Dumpa skärmen Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Granskare: Lauri Watts Utvecklare: Richard J Moore Utvecklare: Matthias Ettrich Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Att använda Dumpa

Läs mer

Policy för öppen källkod RIV Tekniska Anvisningar

Policy för öppen källkod RIV Tekniska Anvisningar CeHis Arkitekturledning Sida: 1 (8) Policy för öppen källkod RIV Tekniska Anvisningar 2011-12-14 UTKAST ENDAST PRELIMINÄRT REGELVERK Sida 1 (8) CeHis Arkitekturledning Sida: 2 (8) Utgåvehistorik Utgåva

Läs mer

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011 Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Agenda Formulärdesign Förbättra användarvänlighet För systemadministratören Tips vid sökning Nätverkskonfigurering Säkerhet

Läs mer

Introduktion till Linux. TDDC66 Datorsystem och programmering Föreläsning 1 Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap

Introduktion till Linux. TDDC66 Datorsystem och programmering Föreläsning 1 Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap Introduktion till Linux TDDC66 Datorsystem och programmering Föreläsning 1 Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap 3 Vem riktar sig kursen till? Hjälp! Jag fattar noll! Rädda mig! Ska man trycka

Läs mer

Nätverkslicens - Installation

Nätverkslicens - Installation Nätverkslicens - Installation Installationsprogrammet ska köras på den dator som ska dela ut licens(er) till klientdatorer. Det kommer att installera ett installationsprogram för klienter som ska köras

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Mer om kodkvalitet. Mer om kodkvalitet. Hur kan man jobba med kodkvalité? Hur kan man jobba med kodkvalité? Hur kan man jobba med kodkvalité?

Mer om kodkvalitet. Mer om kodkvalitet. Hur kan man jobba med kodkvalité? Hur kan man jobba med kodkvalité? Hur kan man jobba med kodkvalité? Mer om kodkvalitet Hur kan man jobba med kodkvalité 1. Jobba strukturerat genom hela processen Skulle ni köpa/köra en bil som inte har besiktas de senaste åren, speciellt efter lagningen efter krocken

Läs mer

Konfigurationsstyrning tjänstedomäner ARK_0007. Version

Konfigurationsstyrning tjänstedomäner ARK_0007. Version ARK_0007 Innehåll Ordlista... 4 Referenser... 5 1 Inledning... 5 1.1 Målgrupp... 5 1.2 Syfte... 6 1.3 Avgränsning... 6 1.4 Förutsättningar... 6 1.5 Krav på utvecklingsmiljö... 6 1.6 Regelverk och mallar...

Läs mer

Mönsterås Kommun inför en öppen groupwarelösning

Mönsterås Kommun inför en öppen groupwarelösning Mönsterås Kommun inför en öppen groupwarelösning Börje Jonsson John Johansson Föreläsarna förbehåller sig rätten att ändra i materialet Mönsterås Kommun ligger i Småland vid Kalmar sund har ca 13 200 invånare

Läs mer

Handbok Spectacle. Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Spectacle. Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Starta Spectacle 6 3 Använda Spectacle 7 3.1 Ta en skärmbild....................................... 8 3.1.1 Lagringsinställning.................................

Läs mer

Handbok Dela Skrivbord. Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Dela Skrivbord. Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Dela Skrivbord 7 3.1 Hantera inbjudningar i Dela Skrivbord.......................... 9 3.2

Läs mer

Cisco AnyConnect installation på Windows 7

Cisco AnyConnect installation på Windows 7 1(6) IT-avdelningen 2013-03-21 Cisco AnyConnect installation på Windows 7 VPN-klienten som används för att komma åt resurser på SLU:s nät utanför SLU:s campusområden kan laddas ner genom att besöka en

Läs mer

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster Introduktion till migrering till molnet PART 4: Plattformar för molntjänster PART 4 ÖVERSIKT 1. PaaS 2.Migration Vad betyder PaaS? PaaS betyderplatform as a Service eller plattform för cloud computing

Läs mer

Planteringslåda. Uteplats. 11,26 m². Sovrum 3 8,29 m². Vardagsrum. 17,49 m². Klk. Klk 2,67 m². Badrum 4,95 m². BV frd 3,97 m² K/F K/F.

Planteringslåda. Uteplats. 11,26 m². Sovrum 3 8,29 m². Vardagsrum. 17,49 m². Klk. Klk 2,67 m². Badrum 4,95 m². BV frd 3,97 m² K/F K/F. Entréplan OCKHOLM ESPLANAD, NORRA DJURÅRDSADEN Lokal 2 44,06 m² Wc/D 4,88 m² Wc/D 4,66 m² Entré 4 18,86 m² 8,29 m² Uteplats 1 Uteplats 14,67 m² 7,21 m² Uteplats 18,04 m² Lokal 1 65,58 m² Passage 3,45 m²

Läs mer

Bilaga 2. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Kompetensspecifikation 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid.

Bilaga 2. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Kompetensspecifikation 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. Bilaga 2 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Kompetensspecifikation 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (7) 1 Klassningsmodell Kompetensklassningsmodellen är en matris i två dimensioner

Läs mer

Lantmäteriets WMS En presentation av de olika komponenterna i plattformen och hur öppen källkod påverkar vår arbetsmetodik

Lantmäteriets WMS En presentation av de olika komponenterna i plattformen och hur öppen källkod påverkar vår arbetsmetodik Lantmäteriets WMS En presentation av de olika komponenterna i plattformen och hur öppen källkod påverkar vår arbetsmetodik Erik Gustafson Alternativ titel Att sova gott om natten

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300 Dell Latitude ON Flash återkommande frågor 1. Stödjer alla Dell datorer Latitude ON Flash? Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell

Läs mer

Handbok kdesvn. Rajko Albrecht Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok kdesvn. Rajko Albrecht Översättare: Stefan Asserhäll Rajko Albrecht Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 8 1.1 Termer............................................ 8 2 Använda kdesvn 9 2.1 Funktioner i kdesvn.....................................

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Hur utvecklar man öppen källkod?

Hur utvecklar man öppen källkod? Hur utvecklar man öppen källkod? Göran Landgren, Informatik Dataföreningen tisdag 21 april 2009 Innehåll En förståelse av hur öppen källkod är viktigt även om man inte är intresserad av att syssla med

Läs mer

Projekt. Roller i ett industriellt projekt. Projekt. Roller. Roller

Projekt. Roller i ett industriellt projekt. Projekt. Roller. Roller Johan Eliasson Projektarbete Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Stöd vid genomförande av GIS-projekt

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Stöd vid genomförande av GIS-projekt Presentation vid SIS Stanlis Forum för Geodatatjänster Stockholm den 23 september 2010 Instruktionsvideos, kartsymboler och stilmallar FOSS4G 2011 i Barcelona (FreeOpenSourceSWforGIS)

Läs mer

Aktiveringsguide. Fyll i licenskod

Aktiveringsguide. Fyll i licenskod Aktiveringsguide Fyll i licenskod Aktivera via internet Aktivera manuellt Widgit Produktaktivering Med aktiveringsguiden för Widgitprodukter kan du aktivera dina program och hantera dina licenser. Aktiveringsguiden

Läs mer

E-legitimationsnämndens legitimeringstjänster för test

E-legitimationsnämndens legitimeringstjänster för test E-legitimationsnämndens legitimeringstjänster för test 2015-11-11 Inledning E-legitimationsnämnden) tillhandahåller två legitimeringstjänster för test. Den första legitimeringstjänsten har endast gränssnitt

Läs mer

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Programmering Hur, var, när och varför 22 November Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Agenda Om mig Programmering Vad är? Varför kunna? Hur använda kunskapen? Framtiden Sammanfattning Q+A 2 Om mig Arbetat

Läs mer

Handbok Choqok. Mehrdad Momeny Anne-Marie Mahfouf Andrea Scarpino Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Choqok. Mehrdad Momeny Anne-Marie Mahfouf Andrea Scarpino Översättare: Stefan Asserhäll Mehrdad Momeny Anne-Marie Mahfouf Andrea Scarpino Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Använda Choqok 6 2.1 Komma igång........................................ 6 2.2 Sökning............................................

Läs mer

20 år med Datavärdskap

20 år med Datavärdskap 20 år med Datavärdskap Datavärdsträff 2014 2014-12-02 Anders Foureaux Naturvårdsverket Lars Johan Hansson Havs- och vattenmyndigheten 2014-12-11 1 1994 1 juli 1994 Första datavärden på plats! SMHI blir

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Presentationens namn 1(24) Copyright 2004 Marcus Rejås

Svenska Linuxföreningen. Presentationens namn 1(24) Copyright 2004 Marcus Rejås Presentationens namn Copyright 2004 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet på något sätt främjar

Läs mer

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR. i MICROSOFT LYNC INFÖR VIDEOMÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR. i MICROSOFT LYNC INFÖR VIDEOMÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING i MICROSOFT LYNC INFÖR VIDEOMÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Förberedelser 3 Inställningar i Microsoft Lync 5 Inställningar kamera av Hertz 6 Mötesinställningar Outlook klient 7

Läs mer

Mallhantering med Office och SharePoint

Mallhantering med Office och SharePoint Paulina Mallhantering med Office och SharePoint Paulina Tamme Learningpoint Agenda Officemallar och SharePoint Vad är en mall - Officeperspektivet Vad är en mall Sharepointperspektivet Visa contenttypeproperties

Läs mer

Introduktion till git

Introduktion till git Introduktion till git Anders Engström 23 februari 2012 1 / 27 Översikt Introduktion I en värld utan versionshantering Typer av versionshantering Detta är git Komma igång med git Förberedelser Eget repository

Läs mer

Kapitel 11. Program. 11.3 Att köra program. 11.1 Skript. 11.2 Interpreterande och kompilerande programspråk. 11.4 Att kompilera program

Kapitel 11. Program. 11.3 Att köra program. 11.1 Skript. 11.2 Interpreterande och kompilerande programspråk. 11.4 Att kompilera program Kapitel 11 Program Ett datorprogram är en samling instruktioner som beskriver något som en dator ska utföra. 11.1 Skript På s. 35 fick ni skapa skalskript textfiler med flera skalkommandon efter varann

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

Ibas forensics Mobila enheter 2013-02-19

Ibas forensics Mobila enheter 2013-02-19 Ibas forensics Mobila enheter Torbjörn Lofterud, Computer forensics analyst @ Ibas Kroll Ontrack Torbjorn.Lofterud@ibas.se 2013-02-19 Om Ibas Grundat 1978 Ägare: Kroll Ontrack Affärsområden - Data Recovery

Läs mer

Digital arkivering för vanliga användare

Digital arkivering för vanliga användare TAM 8:2011 REKOMMENDATION Digital arkivering för vanliga användare Revision 1.0 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Några råd för enkel digital arkivering 4 3 Några praktiska exempel 7 3.1 Arkivering

Läs mer

www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL

www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL Agenda Arbetet med vårdgaranti och uppföljning Behov av systemstöd Utveckling av ETT nytt systemstöd som ersättning för

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Malmö StadsAtlas. Ulf Minör Anna-Stina Munsin Johan Lahti GIT-utvecklare Malmö Stad

Malmö StadsAtlas. Ulf Minör Anna-Stina Munsin Johan Lahti GIT-utvecklare Malmö Stad Ulf Minör Anna-Stina Munsin Johan Lahti GIT-utvecklare Stad Disposition Inledning om våra webbkartor - Verksamhetsstöd Stadskarta på malmo.se Webbkartor på väg. smap Samarbete -Lund-Helsingborg Kartor

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

Open APC Initiative Ett tyskt initiativ till internationell öppen APC-databas

Open APC Initiative Ett tyskt initiativ till internationell öppen APC-databas Open APC Initiative Ett tyskt initiativ till internationell öppen APC-databas Initierades 2014 av Bielefeld University med syfte att: Öppna data för publiceringskostnader för vetenskapliga artiklar Möjliggöra

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

TDP013 Node.js, JSCoverage, Mocha. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap

TDP013 Node.js, JSCoverage, Mocha. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap TDP013 Node.js, JSCoverage, Mocha Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap Återblick - Progressive Enhancement HTML, CSS, JavaScript - Klienten Den statiska webben... Vi känner till HTML, CSS och

Läs mer

Språket på SLU:s webbar

Språket på SLU:s webbar Språket på SLU:s webbar Eva-Marie Ek Språkkoordinator SLU:s språkpolicy Klarspråk Parallellspråkighet Hög språklig kvalitet 1 Klarspråk = mottagaranpassning innehåll ta bara med relevant information struktur

Läs mer

Handbok Fyra i rad. Martin Heni Eugene Trounev Benjamin Meyer Johann Ollivier Lapeyre Anton Brondz Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fyra i rad. Martin Heni Eugene Trounev Benjamin Meyer Johann Ollivier Lapeyre Anton Brondz Översättare: Stefan Asserhäll Martin Heni Eugene Trounev Benjamin Meyer Johann Ollivier Lapeyre Anton Brondz Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Hur man spelar 6 3 Spelets regler, strategier och tips 7 3.1 Fjärranslutningar......................................

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mjukvarudesign inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mjukvarudesign inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mjukvarudesign inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 förordning

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer