*Arnold*Andreasson* Webbtjänsten)SHARKdata)) och)öppen)källkod/utveckling) ) Datavärdsträff*2014*på*Hisingen** * * )))

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014612602*Arnold*Andreasson* Webbtjänsten)SHARKdata)) och)öppen)källkod/utveckling) ) Datavärdsträff*2014*på*Hisingen** 2014612602* *2014612603)))"

Transkript

1 ArnoldAndreasson Webbtjänsten)SHARKdata)) och)öppen)källkod/utveckling) ) Datavärdsträff2014påHisingen )))

2 Verksamheten)hos)datavärden) Beskrivensome?husmedtre våningsplan. Om)SMHI:s)datavärdskap) SMHI:soceanografiskaenhetiGöteborg(somliggerpåandrasidanälven)är datavärdförmarinafysikaliska/kemiskaochbiologiskadata. Datatypervihanterarär:Bacterioplankton,Chlorophyll,Epibenthos,GreySeal, HarborSeal,PhysicalChemical,Phytoplankton,PrimaryProducOon,RingedSeal, SealPathology,SedimentaOon,ZoobenthosochZooplankton. Problem)som)måste)lösas Dataset,idochmetadataiställetför svarpåenfrågagllendatabas. SHARK)arkivformat Denfastapunktensomgöra?vi kanrubbavärlden... Agenda) SHARKdata REST6serverförskördningavdata. API)för)SHARKdata HurservåraREST6anroput? Öppen)källkod/utveckling Skamanspridadatafri?kanman likagärnaspridakodockså. Var)finns)den)fria)koden? ArnoldAndreasson

3 Verksamhetens)olika)(vånings)plan) Entréplan: Pådennavåningbjuderviin personersomvillhämtaoch användavåradata. Huvudsakligmålgruppärsvenska forskare,myndigheterochen intresseradallmänhet. Källaren: Denprivataavdelningendärvitar emot,tvä?arochskyfflarruntdata innandetpresenterasutåt. Övervåningen: HärskerdetinternaGonella samarbetetiolikaprojekt. Såmycketöppetochfri?som möjligt,bådedataochkod. Övervåning Entréplan Källaren ArnoldAndreasson

4 Vilka)egenutvecklade)programvaror)finns?) Nordicmicroalgae) PlanktonToolbox) SHARKdata) pshark) SHARKweb) db Fysik/kemi: Försystem Biologi: Manuellt SVN (Subversion) Python SHARKadm) ArnoldAndreasson

5 Datavärdskapetwebbsidaheter SHARKweb. Tidigareharbiologiochfysik/kemi varituppdelat,menviärnui slubasenavensammanslagning.) SHARKwebnåsvia: h?p://smhi.se/sharkwebeller h?p://sharkweb.smhi.se Entréplan:)SHARKweb) ViaSHARKwebgårdeta?sökaecer datagenoma?filtreraframdet manärintresseradav.resultatvisas påkarta,idiagramellerladdasneri tabellformatsomtexbiler. Rådataiformavzip6paketgåra? laddanerförkontrolletc ArnoldAndreasson

6 Entréplan:)Svenska)konsumenter)av)data) A?lämnautdatapå entréplan ärrelagvtenkelt.desomvillhadatavet ocahurdataärinsamladochdetgåra?föraendialogomoklarheter uppstår. SHARKwebärskrivenprimärtföra?hjälpaanvändaresomvillfiltreraut Gllgängligadataförenvissfrågeställning. Exempel:VadfinnsomdeninvasivahavsborstmaskenMarenzelleria? 1991Z1995) 2001Z2005) ArnoldAndreasson

7 Övervåningen:)InternaOonella)konsumenter)av)data) Användareavdatahämtadfrån övervåningen äroca storkonsumenteravdata. DefungerarsomKakmonstret: JAGVILLHAALLADATA,tugg, tugg,ochallametadata, tugg,tugg... Dataochmetadataskagåa? skörda(dvs.hämtamedauto6 magkviaprogram). Varjeprojektharsinaegnakrav påpaketeringavdataoch standarderförmetadata. Ingenvethurjustdensvenska miljöövervakningfungerar. Zarateman,CreaGveCommonsA?ribuGon6ShareAlike3.0Unported ArnoldAndreasson

8 Problem)som)måste)lösas)för) övervåningen ) A?haenstordatamängddäranvändarefiltrerarutresultatsetfungerarinte omdetfinnskravpåa?resultatsetenskagåa?refereragll.a?serva katalogtjänstermedmetadatafungerardåligtommanskarefereragllenstor datamängdsomständigtförändras. Vibehöverkunnapaketeradatailagomavgränsadedataset. Varjedatasetbehöverhae?idföra?gåa?refereraGll. Tillvarjedatasetbehövervikopplametadata(enligtolikastandarder). Översä?ningarochmappningarbehövergöras.Exempelvisfungerarinte DynTaxahär,WoRMSskadetvaraförmarinaarterpåEuropanivå. A?läggapåmekanismerförde?aecerSHARKwebärsvårt.Bä?reära? hanterade?asågdigtsommöjligtidataflödet. Viharvalta?läggaalltmanuelltarbeteGdigti källaren föra?sedan automagserasåmycketsommöjligt ArnoldAndreasson

9 Kärnan)i)lösningen:)SHARK)Arkivformat) Tidigareharvipaketeratinkommandebiologiskadatai zip6paket. NuinförsSHARK)Arkivformat.BådefördistribuGonocharkivering. Zipanvändsforbarandeförpaketeringavinnehåll. InnehålletfråndeGdigarezip6paketenfinnsundermappen Raw_data. Varjearkivfilskainnehållametadataitexbormat(key/value6lista). Formatpånamn: SHARK_<datatyp>_<fritext>. SHARK_Zooplankton_2013_SMHI_version_ zip SHARKarkivformat 6shark_data.txt 6shark_data_columns.txt 6shark_metadata.txt) 6shark_metadata_auto.txt 6readme.txt 6Raw_data) 6sample_data.txt(exempel) 6analysis_data.txt(exempel) 6delivery_note.txt) ArnoldAndreasson

10 SHARK)Arkivformat,)automaOsk)bearbetning) DatasetlagrasiSubversion(versionshanteringssystem)sommapparmed datasetetsnamn. NärdatatasutfrånSubversionpaketerasdetsomzip6fileroch versionsdelenavnamnetskapasfrånsubversion6informagon. Raw_data konverterasglltvådirektanvändbaraformat, shark_data.txt och shark_data_columns.txt. Vissametadataautomatberäknasfråndatasetetinnehåll. SHARK_Zooplankton_2013_SMHI_version_2014Z06Z09.zip) SHARKarkivformat Z)shark_data.txt) Z)shark_data_columns.txt) Z)shark_metadata.txt Z)shark_metadata_auto.txt) 6readme.txt Z)Raw_data 6sample_data.txt(exempel) 6analysis_data.txt(exempel) 6delivery_note.txt ArnoldAndreasson

11 ArnoldAndreasson SHARKdata Enkonsumentavdatasetpaketerade enligtsharkarkivformat.

12 SHARKdataanvändsföra?göra datagllgängligaförandrasystem, portalerochdatakataloger. Datasetpaketeradeenligt SHARK)Arkivformat)ärindata GllSHARKdata. Allannanbearbetningoch konverteringavdataskerlokalti SHARKdata. SHARKdatanåsvia: h?p://sharkdata.se Togsiskarpdricimaj2014med begränsadfunkgonalitet. ObservaGonsdataförEpibenthos harskördatsavanalysportalenhos SLU ArnoldAndreasson SHARKdata)

13 Skördning)från)SHARKdata)Oll)Analysportalen) Exempel:Tarmalg,Ulva%intes+nalis. SHARKweb Analysportalen SHARKdata ArnoldAndreasson

14 Tekniken)bakom)SHARKdata) PrimärtskaSHARKdataanvändasförkommunikaGonmaskin maskin,menen webbsidafinnsfördesomvillladdanerdatamanuellt.webbsidananvändsävenför a?lagradokumentagonsamtföradministragonavbakomliggandedata. Överföringavdataset,ochvissaresursfiler,GllSHARKdata6servernskerviaSFTP.I övrigtskeringenkommunikagonmedbakomliggandesystem. Programspråk,dricsform,licensochprojekthanteringharvaltsföra?detskagåa? skapaenklonavsharkdata,ombehovfinns,ellersamarbetaomutvecklingen. Programspråk:Pythonversion2.7. Webbramverk:Django. Databas:Postgresql/PostGIS. Licens:MIT(friochöppenlicens). Källkodetc.:h?p://dev.sharkdata.se Dric:ExternUbuntu6server ArnoldAndreasson

15 Pågående)arbete)inom)SHARKdata) Samtligadatatyper(12biologiska+fysik/kemi)skafinnasiSHARKdata. ObservaGonsdataskakunnaextraherasfrånsamtligabiologiskadatatyper, intebaraepibenthos. MetadataskakunnaformaterasGllISO DatasetskakunnaladdasnersomSHARKarkivformat. Y?erligareformatförnerladdningsomdiskuterasär: 6DarwinCoreArchive. 6DarwinCoreArchiveforSampleData.(Ny?ejfastställtformat.) 6DarwinCoreArchiveforEurOBIS.(FörleveransGllEMODnet.) 6SeaDataNet:sCDI/ODV6bio.(FramGdombehovochGdfinns.) 6O&M.(FramGdombehovochGdfinns.) Testsidameddetsenastefinnshär:h?p://test.sharkdata.se ArnoldAndreasson

16 DetcentralaiSHARKdataär datasetensomärlagradei SHARKArkivformat. Totaltharvijustnu1759 datasetivårtestserver. Nyligenharvifå?in fysikaliska/kemiskadata från1893ochframåt. Direktfrånwebbsidankan manladdanerdelarfrån arkivfilerna,ellerhela. Standardformatdådelar laddasnerärtextoch JSON. Y?erligareformatecer behov,typiso SHARKdata,)webbsidor) ArnoldAndreasson

17 SHARKdata,)genererade)format) FörutomnerladdningiSHARKsarkivformatkanmanladdaneralternaGva format. DessagenererasavSHARKdata(viae?batchjobb). Justnupågårutvecklingochtesteravtrevarianterav DarwinCore Archive 6formatet ArnoldAndreasson

18 SHARKdataleversi?eget livpåenserverochmatas endastavfilerviasftp. AllövrigadministraGon skerviawebbenav registreradeanvändare. Resultatetavkörningarna loggas.iexempetgll högerkanmansea?det krånglatvidgenereringen avdarwincore. SHARKdata,)administraOon) ArnoldAndreasson

19 SHARKdata,)skördning) Föra?skördadatafrånSHARKdatabehövermanprogramkod. E?kortexempeliPythonföra?laddanerenzip6filochsparapådenegna datorn: url=u h?p://test.sharkdata.se/datasets/shark_zooplankton_1979_suse/shark_archive.zip sharkdata=urllib2.urlopen(url) output=open(u SHARK_Zooplankton_1979_SUSE.zip,'wb') output.write(sharkdata.read()) output.close() Normalskrivermane?längreprogramsomförstfrågarecervilkadataset somfinnsochladdarnerdesomärintressanta ArnoldAndreasson

20 SHARKdata,)API) SHARKdataärenREST6servervilketinnebära?allaanropkangörasvia adressradenienwebbläsare.a?kopieralänkarochklistrainimailfungerar ocksåbra. FörstadeleniadressenäradressenGllservern: Nästadelärnågontypavsamling,ide?afallsamlingenavdataset: Tredjedelenäre?idisamlingen,ide?afallete?namnpåe?dataset:.../datasets/SHARK_Zooplankton_1979_SUSE Fjärdedelbeskrivervadochvilkenpåvilketformatmanvillläsahämta:.../SHARK_Zooplankton_1979_SUSE/metadata.json.../SHARK_Zooplankton_1979_SUSE/metadata.xml.../SHARK_Zooplankton_1979_SUSE/data.txt.../SHARK_Zooplankton_1979_SUSE/shark_archive.zip.../SHARK_Zooplankton_1979_SUSE/dwc_archive.zip ArnoldAndreasson

21 SHARKdatas)hantering)av)metadata) ISHARKsArkivformatfinnsmetadataendastsomen key/value 6lista. Fråndennalistagårdeta?skapametadataenligtolikastandards. Exempel BoundingBox : ArnoldAndreasson... min_longitude: ) max_longitude: ) min_lagtude:58.26) max_lagtude:58.32) shark_metadata_auto.txt... <gmd:extent> <gmd:ex_extent> <gmd:geographicelement> <gmd:ex_geographicboundingbox> <gmd:extenttypecode> <gco:boolean>1</gco:boolean> </gmd:extenttypecode> <gmd:westboundlongitude> <gco:decimal> </gco:decimal> </gmd:westboundlongitude> <gmd:eastboundlongitude> <gco:decimal> </gco:decimal> </gmd:eastboundlongitude> <gmd:southboundlagtude> <gco:decimal>58.26</gco:decimal> </gmd:southboundlagtude> <gmd:northboundlagtude> <gco:decimal>58.32</gco:decimal> </gmd:northboundlagtude> </gmd:ex_geographicboundingbox> </gmd:geographicelement> </gmd:ex_extent> </gmd:extent> iso19139.xml... <dataext> <geoele> <GeoBndBox> <westbl> </westbl> <eastbl> </eastbl> <southbl>58.26</southbl> <northbl>58.32</northbl> </GeoBndBox> </geoele> </dataext> CDI.xml)(SeaDataNet)... <coverage> <geographiccoverage> <boundingcoordinates> <westboundingcoordinate> </westboundingcoordinate> <eastboundingcoordinate> </eastboundingcoordinate> <northboundingcoordinate>58.32</northboundingcoordinate> <southboundingcoordinate>58.26</southboundingcoordinate> </boundingcoordinates> </geographiccoverage> </coverage> EML.xml)(DwCZA)

22 Data)ska)spridas!!!) EMODnet Bio ska börja skörda snart SHARKdata Analysportalen, SLU har börjat skörda från SHARKdata GBIF inte våra data ännu, men SLU:s data Plankton Toolbox är en typ av klient som ska kunna hämta data från SHARKdata ArnoldAndreasson BiodiversityCatalogue och andra kataloger som skördar metadata

23 ArnoldAndreasson Öppen)och)fri)källkod/utveckling)

24 Exempel)på)öppen)utveckling:)Plankton)Toolbox) Plankton)Toolbox)äre?graGs nerladdningsbartprogramför personersomarbetarmed plankton. KanGllexempelhanteradata frånsharkwebochärladdad medargnformagonfrånnordic MicroalgaeochHELCOM6PEG. Somprojektplatsanvänds GoogleCode. Projektsidanfinnshär: h?p://plankton6toolbox.org GoogleCodeanvändsävenförSHARKdataochNordicmicroalgae. PlanktonToolboxanvändssomexempelecersomdärfinnsmest informagon ArnoldAndreasson

25 GooglecodeärgraGs för opensource 6 projekt. Varjeprojekthare? antalflikarmeddet nödvändigasteföra? drivae?projekt Gllsammans. Projecthome ärgll föra?geenöverblick överprojektet. Google)code:)Projektsida) ArnoldAndreasson

26 Google)code:) Wiki )och) issues ) Wiki 6sidanärGllför dokumentagon. Editeringskerpåe?sä? sommotsvarareditering påwikipedia. Via Issues kanman rapporterafeloch föreslåförändringar ArnoldAndreasson

27 Source ärden vikggastedeldärall programkodlagras. Våraprojektanvänder Subversion(SVN)för versionshantering. Villmanarbetamed kodeninstallerarman ensvn6klientpåsin datorochcheckarut kodengllsinegen dator. Checkautkanallagöra medan commit kräveranvändareoch lösenord. Google)code:)Källkod) ArnoldAndreasson

28 Licensval)för)programkod:)MIT) MITärenvanligtförekommandelicensför opensource. Iprincipsägerden: Duärfria?användadennakodGllvadduvill,Gllochmedikommersiella sammanhang,sålängeduintebyterlicensformellerskyllerpåossom någothänder. Kort,intesidauppochsidanermedjuridiskatexterpåengelska. FungerarallGdihopmedandralicenser. DetärliteavprogramvarornasmotsvarighetGllCC0. Merinfo:h?p://sv.wikipedia.org/wiki/MIT6licens ExempelfrånPythonkod: # Copyright (c) SMHI, Swedish Meteorological and Hydrological Institute # License: MIT License (see LICENSE.txt or ArnoldAndreasson

29 TheMITLicense(MIT) Copyright(c)<year><copyrightholders> Licenstexten)för)MIT) Permissionisherebygranted,freeofcharge,toanypersonobtainingacopy ofthissocwareandassociateddocumentagonfiles(the"socware"),todeal inthesocwarewithoutrestricgon,includingwithoutlimitagontherights touse,copy,modify,merge,publish,distribute,sublicense,and/orsell copiesofthesocware,andtopermitpersonstowhomthesocwareis furnishedtodoso,subjecttothefollowingcondigons: TheabovecopyrightnoGceandthispermissionnoGceshallbeincludedin allcopiesorsubstangalporgonsofthesocware. THESOFTWAREISPROVIDED"ASIS",WITHOUTWARRANTYOFANYKIND,EXPRESSOR IMPLIED,INCLUDINGBUTNOTLIMITEDTOTHEWARRANTIESOFMERCHANTABILITY, FITNESSFORAPARTICULARPURPOSEANDNONINFRINGEMENT.INNOEVENTSHALLTHE AUTHORSORCOPYRIGHTHOLDERSBELIABLEFORANYCLAIM,DAMAGESOROTHER LIABILITY,WHETHERINANACTIONOFCONTRACT,TORTOROTHERWISE,ARISINGFROM, OUTOFORINCONNECTIONWITHTHESOFTWAREORTHEUSEOROTHERDEALINGSIN THESOFTWARE ArnoldAndreasson

30 Varför)öppen)och)fri)kod/utveckling?) Fråganärfelställd.Varförärinteallkodochutvecklingfriochöppen? Detfinnssäkertmångabraargumentförvarförmaninteskaläggautsinkod. Dettyngstaärnoga?detfakGsktkanvaraliteläskigta?låtaandraG?apå denegnakoden.detärbaraa?bitaihop,manvänjersig... Häräriallafallnågraargumentför: Ingenkodärfelfri.Alltypavgranskningärbra. Manstädarocalitebä?reikodsomärpublik,vilketärbra. Viskavararäddaomska?ebetalarnaspengar.Maximeraåtervinningav kodochsystem. Omdatavärdskapfly?asärdetenklarea?byggavidarepåredangjorda investeringar. Senasteversionenfinnspåenplats,intepånågonannanshårddisk. Detärkula?diskuteralösningarmedandraomalltärGllgängligtvia nätet.ännuroligareomnågonbyggervidarepådet ArnoldAndreasson

31 För)utvecklare)och)andra)intresserade) SHARKweb) HTML,JavaScript,AJAX,PHP,Postgresql/PostGIS.Dric:SMHI. Källkod:(InterntSMHI,ejfri?.) SHARKadm) Java.UI:SWT(sammasomEclipse).Dric:SMHIpåCitrix6server. Källkod:(InterntSMHI,ejfri?.) Nordic)Microalgae HTML,JavaScript,PHP.CMS6ramverk:Drupal.Data:Python,MySql. Licens:MITochGPL(pågrundavDrupal).Dric:ExternUbuntu6server. Källkod: h?p://code.google.com/p/nordic6microalgae h?ps://code.google.com/p/nordic6microalgae6web Plankton)Toolbox Python2.7.UI:Qt4/pyqt4.Licens:MIT.Dric:PåWindows,MacOSellerUbuntu. Källkodetc.:h?p://plankton6toolbox.org SHARKdata) Python2.7.Webbramverk:Django.Postgresql/PostGIS. Licens:MIT.Dric:ExternUbuntu6server. Källkodetc.:h?p://dev.sharkdata.se ArnoldAndreasson

32 En)sista)fråga)innan)fikat...) Fråga: Vadhardataochgödselgemensamt? ArnoldAndreasson

33 Svar: Bådagörbästny?anärdetsprids ArnoldAndreasson

34 Jagfixar gödsel......ja,ja.jagska baraspridalite dataförst ArnoldAndreasson

RIV TA Konfigurationsstyrning 1.0 RIV Tekniska Anvisningar

RIV TA Konfigurationsstyrning 1.0 RIV Tekniska Anvisningar Konfigurationsstyrning CeHis Arkitekturledning Sida: 1 (16) RIV TA Konfigurationsstyrning RIV Tekniska Anvisningar 2012-01-03 Konfigurationsstyrning CeHis Arkitekturledning Sida: 2 (16) Utgåva Utgåvehistorik

Läs mer

Manual för Skapa gästkonton för konferens

Manual för Skapa gästkonton för konferens 1(6) Manual för Dokument beskriver hur man som Gästkontoutlämnare använder verktyget för att skapa många gästkonton på en gång genom att importera en.cvs-fil som är skapad med Excel. Obs! Fungerar inte

Läs mer

Handbok KAppTemplate. Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KAppTemplate. Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Att använda KAppTemplate 6 3 Vilken mall behöver du? 9 3.1 C++ mallen för ett grafiskt användargränssnitt i KDE 4................

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än bara gratis 1(29)

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än bara gratis 1(29) Fri programvara Mycket mer än bara gratis Copyright 2005,2006 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet

Läs mer

Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server

Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server Frida Säfström Seniorkonsult Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Agenda Arkitekturen Lagring Skalbarhet Säkerhet Olika typer av

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Isolda Inköp - EDI. Specifikation v 2.0

Isolda Inköp - EDI. Specifikation v 2.0 Isolda Inköp - EDI Specifikation v 2.0 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 1.1 Vad är EDI?... 4 1.2 Skicka och ta emot dokumenten... 4 1.3 Filformaten... 4 1.3.1 XML (Språket/Formatet)...

Läs mer

PHP. Dynamiska webbsidor

PHP. Dynamiska webbsidor PHP Dynamiska webbsidor WEBBPROGRAMMERING PÅ SERVERSIDAN DB server web browser client client script HTTP Request (get, post) HTTP Response (HTML, CSS, JS) web server server script JS PHP file (txt, xml,

Läs mer

R130212. Manual: DGC Mobil anknytning Att komma igång med mobildata och MMS

R130212. Manual: DGC Mobil anknytning Att komma igång med mobildata och MMS R130212 DGC One, Sveavägen 145, 104 35 Stockholm. Telefon 08-506 106 00. Internet www.dgc.se 1 (8) 2.1 Mobildata och Internetdelning 3 2.2 MMS 4 3.1 Mobildata 4 3.2 MMS 6 4.1 Mobildata 7 4.2 MMS 7 5.1

Läs mer

Samarbetsytor i Aurora Umeå universitets intranät

Samarbetsytor i Aurora Umeå universitets intranät Samarbetsytor i Aurora Umeå universitets intranät Vad är Aurora? Aurora är Umeå universitets gemensamma intranät Bas- och fördjupningsinforma;on med användarfokus Nyheter från universitet och fakulteter

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Malmö StadsAtlas. Ulf Minör Anna-Stina Munsin Johan Lahti GIT-utvecklare Malmö Stad

Malmö StadsAtlas. Ulf Minör Anna-Stina Munsin Johan Lahti GIT-utvecklare Malmö Stad Ulf Minör Anna-Stina Munsin Johan Lahti GIT-utvecklare Stad Disposition Inledning om våra webbkartor - Verksamhetsstöd Stadskarta på malmo.se Webbkartor på väg. smap Samarbete -Lund-Helsingborg Kartor

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Licencia CT Client. Manual

Licencia CT Client. Manual Licencia CT Client Manual Copyright 2009 Licencia telecom ab. All rights reserved. This document is provided as is and its contents can be changed without notice. Licencia telecom ab makes no warranty

Läs mer

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet.

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet. Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Gör din första fotobok i 10 enkla steg! 1 Välj ut dina bästa foton. Välj ut de bilder du vill använda och placera dem i en separat mapp på datorn

Läs mer

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster Novi Net handelsbolag Produkter och tjänster 25 november 2008 Sammanfattning Dokumentet innehåller prisuppgifter och information om tjänster och produkter levererade av Novi Net handelsbolag. Samtliga

Läs mer

PP- bild 1 Du behövs!

PP- bild 1 Du behövs! PP- bild 1 Du behövs! PP- bild 2 -- Vilka i i klassen kan tänka sig att att arbeta som brandmän i i framtiden? -- Var ligger närmaste brandstation? Har du du varit där någon gång? -- Vad tror du du man

Läs mer

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET För att kunna läsa sin e-post i sin dator, utan att logga in i webbmailen, måste man göra ett par inställningar i e-postprogrammet i datorn. Det finns många typer

Läs mer

Länk till modulen Skapa Filarkiv

Länk till modulen Skapa Filarkiv Dokumenthantering i Ping Pong: åhörarkopior I denna modul går du igenom hur funktionen Dokument fungerar i PING PONG och hur den skiljer sig från Filarkivet. Du får också en genomgång av hur du laddar

Läs mer

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll:

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Transport inom Sverige... 1 Transport till utlandet... 3 Icke kvitterade transportsedlar... 5 Hantering av manuellt kvitterade utländska

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern.

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern. Sync Master Sync Master är ett tilläggsprogram till Easy Planning som används för att automatiskt synka Outlook kalendrar med EP. Programmet ska installeras på en server som har en Outlook klient installerad.

Läs mer

3. Spara ner sådant som du känner att du måsta ha (enligt punkt 2), och zippa resten (punkt 1) och spara för säkerhets skull.

3. Spara ner sådant som du känner att du måsta ha (enligt punkt 2), och zippa resten (punkt 1) och spara för säkerhets skull. its Learning Lunds skolors IKT-team 1 Att spara kursmaterial från its Learning, det finns tre generella vägar att gå: 1. Zippa allt nu, spara det på säker plats och packa upp och sortera senare. När man

Läs mer

En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt

En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt DEGREE PROJECT, IN, FIRST LEVEL STOCKHOLM, SWEDEN 2013 En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt UTVECKLING AV ETT VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA PROGRAMMERING DAVID BRINNEN AND RASMUS NORD KTH ROYAL

Läs mer

Internet ombord på våra tåg

Internet ombord på våra tåg www.sj.se Med reservation för ändringar och tryckfel. 2006-11. SJS ELTÅG LEVER UPP TILL VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖMÄRKNING. 1 Internet ombord på våra tåg Koppla upp dig ombord Du som reser med SJ kan numera

Läs mer

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Gå in via www.tolkformedlingvast.se. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Kontakta tolkförmedlingskontoret om du inte

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

Euroling SiteSeeker. Sökning som en tjänst för webbplatser, intranät och e-handel.

Euroling SiteSeeker. Sökning som en tjänst för webbplatser, intranät och e-handel. Euroling SiteSeeker Sökning som en tjänst för webbplatser, intranät och e-handel. Euroling and SiteSeeker SiteSeeker högpresterande sökplattform Webbplatser, intranät och e-handel som en Appliance eller

Läs mer