Projektmaterial ARBETA I GRUPP I UNDERVISNING OCH STUDIER (ARGUS) Värnamo folkhögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektmaterial ARBETA I GRUPP I UNDERVISNING OCH STUDIER (ARGUS) Värnamo folkhögskola"

Transkript

1 Projektmaterial ARBETA I GRUPP I UNDERVISNING OCH STUDIER (ARGUS) Värnamo folkhögskola

2 Folkhögskolan Värnamo Värnamo Kommun Argus (arbeta i grupp i undervisning och studier) Undervisande lärare på allmän linje: Annika Guntsch Gerd Egnell Rolf Eklund Eva Näslund Pedagogassistent: Karin Gustafsson Karin, Annika och Eva i djup koncentration under ett seminariepass Projektarbete i ITiS arbetslagsutbildning Vt.2003 Handledare: Sirpa Gladenbring

3 Sammanfattning Vi som genomfört detta projekt på Värnamo Folkhögskolas allmänna linje och med dess 57 deltagare är ämneslärarna Annika Guntsch, Gerd Egnell, Rolf Eklund, Eva Näslund samt pedagogassistenten Karin Gustafsson. Vi hade sedan en lång tid tillbaks diskuterat hur vi skulle kunna förnya och förbättra vår undervisning och anpassa den till de nya arbetsformer som informationstekniken möjliggör. Ett par mindre försök har gjorts, men vi var fortfarande osäkra på hur vi själva skulle leda/ handleda våra deltagare i friare arbetsformer. Dessutom ville vi vara uppmärksamma på det som är centralt för folkbildningen självbildningen, lärandet i grupp och det gemensamma ansvarstagandet. Vi ville särskilja lärarstyrda uppgifter från elevstyrda och undersöka hur denna kombination skulle kunna utvecklas. Vår ambition var att försöka finna en modell som vi kunde utarbeta tillsammans med eleverna. Deras idéer om innehåll skulle i stor utsträckning få styra. Vi beslöt oss därför att de studerande skulle få jobba med ett tema som de var experter på. Temat var ungdomskultur. Vår erfarenhet och pedagogiska vana skulle hjälpa till att ge projektet en arbetsform som fungerade. Till vårt stöd hade vi ett väl inarbetat konferenssystem, som det även var tänkt att deltagarna skulle använda sig av. Tyvärr kom den senare ambitionen på skam. Handledarna använde sig flitigt av konferenssystemet. Däremot var kursdeltagarna mindre benägna att använda sig av detta stöd, som möjliggör distansanvändning och friare tidsplanering. Vi har gjort såväl en enklare enkät, som ett antal intervjuer för att följa upp intrycken av detta projektarbete.

4 Våra erfarenheter av detta arbete handlar trots våra ambitioner om vikten av att få en bra balans mellan gruppmedlemmarna, att motivera, att lära deltagarna vikten av egen tids-planering, samt att avdramatisera den gamla skolsynen (i vardagligt tal pratar man om att avskola). En genomgående missnöjesfaktor var rädslan för att inte hinna med sina ämnesbehörigheter på grund av att projektarbetet stal tid. Även handledarna har känt sig splittrade dels på grund av ett gruppansvar, samt även behovet av att finna tillhanda för samtliga deltagare för att kunna stödja vid faktainsamling och källkritik, men även rent tekniskt stöd vid datorbearbetning, videoredigering och därutöver socialt för att kunna balansera deltagarna när besvikelsen gentemot somliga medlemmars brist på ansvar tog ut sin rätt.

5 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 MÅL OCH SYFTE... 4 METOD - TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 4 ATT ARBETA I PROJEKT... 5 GENOMFÖRANDE... 6 INTRODUKTIONSTRÄFFEN...6 Kroppskultur Eva... 9 Träff Träff Träff Träff Träff Träff Musik Gerd och Karin Träff Träff Träff Träff Träff Träff Våld och droger Rolf Träff Träff Träff Träff Träff Träff Engagemang Annika Träff Träff Träff Träff Träff Redovisningsdagen ELEVERNAS UTVÄRDERING SAMMANSTÄLLNING AV PERSONLIGA INTERVJUER SLUTDISKUSSION LITTERATURFÖRTECKNING LITTERATURFÖRTECKNING BILAGA I BILAGA II BILAGA III

6 INLEDNING Bakgrund Vi hade under en längre tid diskuterat hur vi skulle kunna förnya och förbättra vår undervisning och anpassa den till de nya arbetsformer som informationstekniken möjliggör. Vi diskuterade också mycket hur vi skulle kunna dra nytta av detta utan att förlora det som är specifikt för folkhögskolan. Datorer i skolan var inte något nytt. De har förekommit sedan 20 år tillbaka. I början användes dessa enbart i kurser som var direkt avpassade för dem som hade som mål att i framtida yrken använda datorer. De sista tre fyra åren har det förts livliga diskussioner om att även föra in datorn i den vanliga undervisningen och att bättre använda den som ett arbetsredskap. Så har också skett och numera är i stort sett alla mer eller mindre beroende av detta verktyg. Sedan några år har alla elever, lärare och annan personal ett eget forum i vårt FirstClass-system. Alla nya deltagare får en introduktion och systemet används för kommunikation, information, distanskurser, examination m.m. Vi ville gå vidare och arbeta ämnesöverskridande och då fungerar datorn helt suveränt. När vi sedan fick erbjudandet att delta i ITIS-projektet så rådde det ingen tvekan om vi skulle vara med eller inte. Det gav oss en möjlighet att under mer strukturerade former kunna genomföra det som vi alla hade velat. Vi blev 12 deltagare som sedan delades på tre inriktningar. Projektbeskrivningen här omfattar det som utfördes inom allmän linje. Eftersom projektet skulle utföras under höstterminen så var vi till en början lite osäkra på vilket tema vi skulle välja. Varför inte låta eleverna vara experter? Vi bestämde oss därför för att som rubrik välja ungdomskulturer. Vi i varierande åldrar kunde bli experter på den historiska utvecklingen. 2

7 Våra tankar var att använda datorerna som sökverktyg, framställande av bildspel, hemsidor, skrivverktyg för skärmutställningar, bild- och musikredigering med mera. Det kändes som en rolig utmaning. Vi som var ansvariga för projektets genomförande har varierande bakgrund. Två är språklärare, en är SO-lärare och en är idrottslärare med specialpedagogikutbildning. Vi hade också förmånen att ha tillgång till en pedagogassistent som var den som fungerade som spindeln i nätet. Det fanns mycket god kompetens inom dataområdet. Fungerande datorer och bra lokaler var en god förutsättning för att vi skulle lyckas. Lite oroande var att deltagarna var så många och dessutom osäkra både på skolform och arbetssätt. Utmaningen kändes stimulerande men också lite nervös. 3

8 Mål och syfte Vi har med detta projekt försökt att hitta en modell för att kunna jobba mera elevstyrt. Målet med denna inriktning är att öka på studiemotivationen, att förstärka deltagarnas självbild och att självfallet att själva få ett roligare arbete. Vår ambition har varit att deltagarna redan från studieårets början skall få känna delaktighet i och ansvar för en arbetsprocess. Metod - tillvägagångssätt Vi ville särskilja lärarstyrda uppgifter från elevstyrda och undersöka hur denna kombination skulle kunna utvecklas. Som lärare ville vi att eleverna skulle använda IT som en lärobok och som informationskälla. Om det är lärarstyrt så tilldelas eleven en uppgift och anvisningar ges om hur man ska lösa uppgiften. Det elevstyrda alternativet är att eleven väljer en uppgift och får fria händer både beträffande arbetssätt och hur uppgiften löses. Vår ambition var att försöka finna en modell som vi kunde utarbeta tillsammans med eleverna. Deras idéer om innehåll skulle i stor utsträckning få styra. Vår erfarenhet och pedagogiska vana skulle hjälpa till att ge projektet en arbetsform som fungerade. Vi tyckte därför att vi ville använda oss av eleverna som experter i temat ungdomskultur. Vi ville inte servera några färdiga metoder eller exempel på innehåll. Då elevgruppen var stor och ämnet likaså, kände vi oss ändå nödsakade att ha ett viss mått av styrning för att det skulle bli hanterbart. Vi tänkte oss fem huvudområden (helt enkelt därför att vi var fem som kunde handleda). Det som vi planerade var den första sammankomsten. Planeringen för den redovisas nedan. Vi hade förstås en förhoppning om att projektet skulle utmynna i t ex utställning, dramatisering, musikinslag, bildspel eller annat. Det var dock inte det väsentliga att det blev en tjusig presentation, utan att vi i stället hade roligt och fick en givande tid under resans gång. 4

9 Att arbeta i projekt. Att arbeta i projekt kan ju utföras i många olika skepnader och former, som exempel forskning, utredning, utveckling, utvärdering mm. Några punkter som är riktlinjer för ett projekt 1. Ett arbete av engångskaraktär Målinriktat arbete Avgränsat i tid och omfattning Uppbyggt kring en tillfällig grupp Tilldelat begränsade resurser Arbete uppdelat i delmål Våra elever behöver lära sig att arbeta på ett nytt sätt och känna ett sammanhang i sitt sätt att arbeta. Att Samarbete leder till bättre inlärningsprestationer 2 säger Nielsen, Hove och Tolmie i sina rapporter där de jämför prestationer i grupper där medlemmarna har samma medvetande om ämnet, med grupper där kunskapsnivån skiljer sig mellan gruppmedlemmarna. Samarbete ger bättre kvalitet på resonemangen. Mer eller mindre medvetna deltagare alla vinner på samarbete. Hove och Tolmie visar i sin studie att grupper där det finns motstridiga uppfattningar presterar bättre än grupper där elever har samma förståelse av problem som ska lösas. Konflikter elever emellan kan ge upphov till diskussioner som leder till bättre resultat. En målsättning med att använda datorn i projektarbetet, kan vara att utveckla samarbetsförmågan, eftersom en av de största fördelarna med datorstöd är att man enkelt kan kommunicera med andra. 1 Sven Eklund, 2002, Arbeta i projekt en introduktion 2 Maria Larsson, 1999, Lärkraft, Datorstött samarbete, 5

10 Här uppmärksammar man att inte alla individer lär sig på samma sätt, och samarbete i projektform kan få alla att tillföra den kunskap som de kommit fram till och ge en del till helheten. Learning by doing ett uttryck som förknippas med den engelske pedagogen John Dewey( ) som förespråkar en problemlösningsmetod som låter eleverna experimentera och reflektera. Att göra så i dagens undervisning ligger fortfarande i tiden, men nu med datorns hjälp. Det krävs mycket lärarstöd och uppmuntran för att hålla sig inom ramarna och lära sig att kritisera källorna. Här kommer vår uppgift in att vara stöd i arbetet. Samarbete inte bara mellan elever utan även mellan lärare och elever kan stärkas och öppna för en fri arbetsform under projektets gång. GENOMFÖRANDE Introduktionsträffen Vid vår första sammankomst så träffades vi alla i aulan. Rolf hade sammanställt ett lämpligt bildoch ljudspel som en upptakt till temat ungdomskultur. Därefter gjorde vi en presentation av projektet. Gruppindelningen gjordes slumpvis. Varje handledare hade en grupp och gick till något klassrum. Där spånade vi vilt kring olika företeelser som kan sägas tillhöra ungdomskulturen. Vi enades sedan kring några huvudområden med en massa olika uppslag. Vi återsamlades sedan I aulan för att ta del av de olika gruppernas idéer. Eleverna fick som uppgift till nästa tillfälle att fundera över följande : Vad är ungdomskultur? Ge konkreta exempel! Är du kulturbärare? Vi handledare hade en samling dagen innan för att göra en avstämning. Efter introduktionsträffen hade vi sedan ytterligare en träff för att utvärdera och sammanställa material. Detta kom att ligga till grund för nästa träff. Vi lade upp en konferens för vårt projekt på 6

11 FirstClass. Ytterligare konferenser lades upp för eleverna som på detta sätt kunde delge varandra material, diskutera, ställa frågor m.m. En blankett hade gjorts (bilaga 1) som var tänkt att användas för eleverna som en uppföljning av deras arbete. Den skulle också användas av oss som ett underlag för utvärdering av projektet. Tyvärr kunde detta inte göras, då denna blankett emellanåt förkom, glömdes bort eller på annat sätt inte fanns tillhanda. Viss nytta har deltagarna ändå haft av blanketten och då i synnerhet i början av projektet, nämligen som ett enklare minnesstöd. Vi hade förstås lite funderingar på vilka större områden som skulle komma att bli delar i projektet. På planeringsträffen gissade vi att det kanske skulle bli så här: Ungdomsvåld Hur ser det ut statistiskt? Är det värre nu? Grupprelaterat våld? Nazistiska ideals inverkan o.s.v. 7

12 Kroppskultur Tatueringar, piercing, silikon, kroppsbygge m.m. Musik (även annan kultur som konst och litteratur) Olika gruppers musikval. Graffiti. Film. Medeltidsideal. mm Sex och samlevnad Könsroller. AIDS. Gay-debatten. Familjestrukturer o.s.v. Kläder mode inredning Grupptryck. Reklam. mm Naturligtvis ville vi att elevernas syn på vad som är viktigt att ta upp skulle vara vägledande för projektets utveckling. Det historiska perspektivet trodde vi skulle komma att tillgodoses inom varje huvudgrupp. Efter den första sammankomsten hade Eva Näslund gjort en gruppindelning efter personligt val. Elevernas första val hade kunnat följas så gott som fullständigt. Vi återsamlades alla i aulan dels för att kunna ta upp allmänna frågor och för att kunna göra gruppindelningen. Rolf presenterade en blankett som eleven skulle använda för att notera vad man åstadkommit under veckan. Dessa samlades in gruppvis vid varje sammankomst för att sedan förvaras i en pärm. Vi gick sedan till våra klassrum med respektive grupp. Fyra områden hade utkristalliserats. Kroppskultur Eva Näslund Engagemang Annika Guntsch Våld och droger Rolf Eklund Musik Gerd Egnell, Karin Gustafsson 8

13 Så här blev utvecklingen i de fyra grupperna som i rapporten fortsättningsvis redovisas separat. Kroppskultur Eva Vi började med en diskussion i gruppen om vilka områden som vi var intresserade att titta närmare på. Vi enades om fyra huvudrubriker: kläder och mode, meditation, kroppssmyckning och kroppsfixering. Eleverna fördelade sig i grupperna efter intresse. Kläder och mode är fem elever. De kom igång bra med sitt arbete. De bestämde inriktning och var på stadsbiblioteket och letade litteratur. Meditationsgruppen är tre elever. De har valt att titta på tre olika former av meditation. Under första lektionen hittade de också litteratur på biblioteket om de olika områdena. Kroppssmyckning är sju elever. De använde första gången till att göra en planering över arbetet. Inriktningen från början verkar vara tatueringar och piercing. En uppdelning inom gruppen med olika ansvarsområden gjordes. Kroppsfixering är fyra elever. De har valt att titta närmare på Anorexi-Bullemi, kroppsbyggning och plastikoperationer. De försökte hitta litteratur på biblioteket på skolan, lyckades sådär. Det känns som grupperna kommit igång på ett bra sätt och uppgiften för alla är att till nästa gång samla material. 9

14 Träff 2 Hela gruppen träffades gemensamt och jag kollade att alla grupper visste vad de skulle göra. Vi pratade också lite om olika redovisningsformer och vi bestämde att alla skulle fundera under dagens lektion. Gruppen som valt kläder och mode har några olika inriktningar. De som valt dagens modetrender intervjuade anställda i affärer på stan. De som valt att titta på modet genom tiderna började bearbeta sitt material. Gruppen funderade på att redovisa med kollage. Kroppsfixeringsgruppen jobbade med att samla och bearbeta material. Meditationsgruppen fortsatte med sitt materialsamlande. I gruppen som valt kroppssmyckning har några börjat fotografera olika kroppssmyckningar medan några har bokat intervju med en tatuerare och börjat göra frågor. Några har också börjat samla fakta om kroppssmyckning. Träff 3 En gemensam samling inledde lektionen. Alla var igång med sitt arbete. Alla grupper hade fullt upp med att bearbeta sitt material och jobba vidare. I någon grupp blev det lite diskussion för någon fattades och material saknades, några hade också lite svårt att hitta bra information. För de flesta flöt arbetet på bra. 10

15 Träff 4 Vid den gemensamma samlingen fick alla fyra grupper i uppgift att bestämma hur de ville redovisa och vilket material de behövde. Varje grupp skulle också utse en representant som skulle föra gruppens talan vid nästa veckas gemensamma möte om redovisningen. Under lektionen har mode gruppen kopierat bilder för redovisningen och jobbat med bildtexter. Kroppsfixeringsgruppen har diskuterat ihop sig runt materialet de hittat och bestämt sig för att göra ett kollage. De har också tagit fram bilder. Kroppssmyckningsgruppen har jobbat med sin film och text tillbilder. Några håller på att göra ett bildspel också. Meditationsgruppen har börjat förbereda redovisningen med att ta fram bilder och bearbeta fakta. Arbetet har fungerat bra i alla grupper. Det märks att redovisningen kryper närmare och alla börjar veta vad slutprodukten ska bli. Träff 5 Efter en kort gemensam samling var det dags för representanterna att samlas. Den gemensamma redovisningen diskuterades en liten stund sen enades gruppen om att vi skulle ha öppet hus under hela tisdag eftermiddag vecka 43. Grupprepresentanterna berättade lite kortfattat om hur deras grupp tänkte redovisa och vilket material och utrymme de kunde tänkas behöva. Vi bestämde också att grupperna skulle skriva ner och lämna in det material de behövde på en lapp så en sammanställning kan göras. Uppmaning till grupperna att ta kontakt med de grupper man kunde tänkas göra något gemensamt på redovisningen. Arbetet i kroppskulturgrupperna kändes lite segt idag men alla fick in uppgifter om sitt material. 11

16 Träff 6 I dag har aktiviteten varit betydligt högre. Alla jobbade intensivt med att försöka bli klara inför redovisningen. Någon grupp har bara detaljer kvar medan andra saknar en del material. Som avslutning diskuterade vi lite hur de tyckte att arbetet hade varit och om det fanns förslag på vad vi skulle göra efteråt. Tongångarna var både positiva och negativa. Många ville knyta projektarbetet mer till de vanliga lektionerna. Träff 7 I dag har den sista finslipningen inför öppet hus ägt rum. Annika och jag har fått tag i skärmar och en del elever har satt upp sina kollage. De flesta var klara efter lektionens slut men några grupper får en intensiv vecka innan de är helt klara. Musik Gerd och Karin Vi började med att prata lite allmänt om vad detta breda ämne kunde innehålla och konstaterade att det förmodligen kommer att tangera andra projektområden. Vi skrev stödord på tavlan. Vi kom fram till två huvudområden, historisk utveckling från 50-tal och framåt samt ett område som tittar på musik producerad direkt för storförsäljning. Här ville man inrikta sig på pojk- och flickband. Varje grupp bestod nu av sex deltagare. Den gruppen som hade hand om den historiska utvecklingen fungerade väldigt väl med en gång. Man kom överens om en lämplig arbetsfördelning när det gällde att söka material. Två i gruppen ville ta reda på lite om ursprunget till den nu stora utvecklingen av latino-rock. Den andra gruppen fick en del problem. Detta berodde på att tre av deltagarna inte har västerländskt ursprung och hade liten aning om vad det hela egentligen gick ut på. En anledning 12

17 är också problem med svenska språket. Vi pratade om detta och de kommer att i stället arbeta med ungdomsmusik i andra kulturer som kan bli mycket intressant. En elev får vi försöka hitta helt andra arbetsuppgifter för. Språkkunskaperna räcker helt enkelt inte till. Eftersom inledningen av projektet består av att samla material så blev trycket väldigt stort på datasalen. Vi hade kommit överens om att dela antalet platser mellan grupperna men det fungerade inte tillfredsställande. Ibland tycktes först och starkast gälla. Det måste vi försöka lösa. Träff 2 Några av grupperna kom igång genast. Den grupp som arbetade med historik gick till biblioteket och när de kom tillbaka så hade de hittat gott om material och också börjat fundera över presentationen. De som arbetade med latino-musik sökte och hittade en hel del på Internet. De hade också funderingar över presentationen kanske några lektioner i att dansa salsa bl.a. I den tredje gruppen uppstod problem. Tre elever var frånvarande och tre närvarande. En av eleverna kunde så lite svenska så hon fick arbeta med andra uppgifter tills vidare. Två andra elever hade också utländsk bak grund och de förstod väldigt dåligt vad det hela gick ut på. De hade valt ämnet därför att musik var den enda av rubrikerna som de hade förstått. De visste t.ex. inte vad det innebar varken med engagemang eller kroppskultur. En klar miss av oss. Vi blev tvungna att fundera över vad vi skulle göra så dessa kunde uppleva projektet som meningsfullt. Två elever som skulle syssla med massproducerad musik var frånvarande. 13

18 Träff 3 Förra veckans arbete togs upp till diskussion. De elever som hade svårt att följa arbetet p.g.a. språkliga hinder fick arbeta med svenska under den inledande perioden. Förhoppningen var att de skulle kunna integreras i gruppen under framställnings- och redovisningsfasen. De sex deltagare som arbetade med ungdomsmusikens utveckling fungerade mycket bra. De som arbetade med hip-hop, latinorock och salsa hade gott om idéer och material. De som arbetade med den massproducerade musiken hittade inte det material man ville åt d.v.s. sådant som ifrågasätter musikidustrin. Vi diskuterade problemet och en lämplig lösning kunde vara att ta fram bild- och prylmaterial som sedan kunde ifrågasättas av egna tankar och frågeställningar. Träff 4 Nu började man fundera över redovisningsalternativ. Ett stort bildmaterial hade vuxit fram och man ville gärna ha svart-vita bilder. Dessa skulle sedan sättas upp på vikväggar med tillhörande text. Till varje dekad skulle en CD framställas med spellistor så besökarna skulle kunna spela upp diverse smakprov. Hip-hop och salsagruppen hade också ett digert bildmaterial. Man hade också kläder och andra tillbehör som man tänkte klä ut sig i och sedan fotografera varandra. Bilderna bearbetades i datorn och skrevs ut. Funderingar fanns också på hur danserna skulle kunna åskådliggöras. Gruppen som arbetade med konstruerade tjej- och pojkband hade äntligen börjat få lite styrsel på vad man ville åstadkomma. Ett ansenligt bildmaterial skulle bli till ett collage kompletterat med tankeväckande texter. 14

19 Datorerna användes flitigt för sökning, som skrivverktyg och för bildredigering. Träff 5 Utsedda gruppledare träffades för att komma överens om redovisningsdag och tid. Det man enades om var tisdagen i vecka 43. De som kunde skulle börja göra i ordning material på morgonen och vara färdiga till lunch då alla övriga elever skulle kunna se och höra deras arbeten. Det kändes som att projektet var i full gång och alla hade kontroll över vad de skulle göra de närmaste gångerna. Alla arbetade mycket självständigt. Träff 6 Eleverna fick en lapp för att skriva upp några nya ämnen för kommande projektarbete. De fick dagen på sig att spåna. Vi tyckte att det också skulle kunna vara bra om de skrev någon blänkare redan nu vad som var bra eller dåligt med projektarbete. Detta för att vi skulle kunna ta det med i beräkningen när vi planerade nästa pass. Några lappar kom in. Allmänna intrycket från gruppen var det är som vilket grupparbete som helst, förstår inte riktigt vitsen med projektformen. Det klipptes och klistrades och någon brände CD med Rolfs hjälp. Träff 7 Vi hade först en genomgång med delgrupperna, kollade upp hur långt de kommit med sina förberedelser till redovisningen. De flesta hade arbete kvar att göra. Innan de satte igång tog vi reda på vilket material som de behövde till sin redovisning. Det var skärmar till de flesta arbeten och en CD-spelare. 15

20 Våld och droger Rolf Även här gjorde vi en kort rekapitulation av vad vi kom överens om förra gången. Vårt tema hade ett antal underrubriker, som de studerande valde mellan och bildade grupper kring. Följande temaområden valdes ut: Missbruk, Brott förr och Nu, Kriminalitet och skadegörelse, samt Partydroger. Grupperna bestod av fem resp. fyra deltagare. Efter gruppindelningen och en kort exemplifiering av statistik kring risken att bli utsatt för våld eller hot om våld och opinionsundersökning av vad är svenskar i gemen mest rädda för, satt grupperna igång med att arbeta. En grupp började med brain-storming ; vad vet vi redan nu och vad är det som vi behöver ta reda på. Ytterligare en grupp gav sig på att handgripligen söka efter litteratur i skolbiblioteket. De övriga gav sig up på nätet. Arbetsintensiteten blev hög, med undantag för en elev som passade på att smita iväg. Samtliga grupper noterade uppgifter om gruppsammansättning/ arbetsfördelning, tema och litteratur på sitt logg-blad. Nästa gång skall de få börja med att göra en tidsuppskattning och planering. Träff 2 Vi tog upp behovet av tidsplanering, samt att man redan nu bör fundera över redovisningssätt, då detta påverkar faktaurval, behov av exempel och argumentation. Grupperna fortsatte med att söka fakta och strukturera sina teman. En ny deltagare tillfördes den grupp, som skall jobba med Våld förr och Nu. Förhoppningsvis blir detta en förstärkning för denna grupp, som har relativt svaga deltagare 16

21 Träff 3 Arbetet fortgår i god fart. För dagen blossade ett par små kontroverser upp. Dels handlar det om en elev som har valt att jobba vid sidan av sin grupp. Denne elev har redan bestämt sig för ämne och uppläggning, så det går säkert att få med honom i slutredovisningen. Övriga gruppen letade efter lämplig utställningsdekor. Vi gjorde en visit på Sunnerbo och fann där lämningar efter IT-esteterna. Gruppen kommer att återanvända deras exponeringsbur. Tyvärr resulterade detta besök på Sunnerbo i att vaktmästarna kände sig kränkta och därför kommer att låsa till, så att ingen annan än dom själva kommer in i lokaliteterna. Tydligen är man rädd om alla magasinerade värdeföremål (måhända har man gömt undan Bruno Mathsson möbler och annat?). Ytterligare en grupp Våld förr och nu hade en mindre kontrovers. Detta barnsliga behov av självhävdelse redde emellertid ut sig och man jobbar nu på med att ta fram en Power-Point presentation. Träff 4 Arbetet rullar vidare. Grupperna jobbar självständigt och målinriktat. Med ganska ringa handledning kommer samtliga igång. Större delen av den lärarledda tiden går åt att hjälpa elever från samtliga temaområden med tekniska detaljer, som hur att enklast lägga in och flytta runt bilder i Power-Point och nedladdning av film till hårddisk för redigering. En elev har hamnat lite vid sidan om, men han jobbar nu på med att komma tillbaks till sin grupp. 17

22 Träff 5 Ett problem som aktualiserats är mängden material. Nu är det dags att korta ner. En av grupperna tycker sig vara mer eller mindre färdiga. En Power-Point presentation har gjorts. Deltagarna i gruppen är svaga, men har gjort så gott de kan. Resultatet ser bra ut, även om innehållet spretar och saknar en röd tråd. En grupp är så starkt sammansvetsad, så att den senast tillkomne deltagaren har svårt att komma in i det gemensamma arbetet. Ett problem som har blivit tydligt är sjukfrånvaron. Flera av deltagarna var frånvarande, självfallet hade de giltiga skäl, men avbräcket påverkar grupperna. Träff 6 Nu börjat grupperna bli färdiga eller säger sig vara på väg att bli färdiga. Ägnade större delen av tiden åt att hjälpa en grupp med att klippa sin film. Klargjorde för denna grupp att de även måste jobba på annan tid, då de inte kommer att hinna bli klara på de få projekttimmarna. Var något segt att få gruppen att lämna förslag på nya teman. Syftet med tema-studierna måste bli tydligare. Försökte att informera om detta. Träff 7 Flera av grupperna upplever tidsnöd. Men kommer säkert att klara av sitt jobb i tid. 18

23 Vid förfrågan om hur man upplevt arbetet framkommer det missnöje med att vissa deltagare valt att hålla sig utanför. Trots detta finns viss förståelse för att alla inte börjar på samma nivå, men samtidigt blir man besviken på att dessa inte tar sina uppgifter på allvar. Vi får vara försiktiga med gruppsammansättning framöver och kanske jobba hårdare med de allra svagaste. Upplever själv att det är frustrerande att jag måste jobba med andra grupper och mer eller mindre tappar tillsynen av min egen grupp. Vi skall kanske starta arbetet i storgrupp och sedan gå ut till olika smågrupper, som inte har någon specifik handledare. Engagemang Annika Jag har en liten grupp, bara åtta deltagare. Vi började med en allmän diskussion. Först ville deltagarna se på de förslag som framkommit vid introduktionsträffen, men snart kom de underfund med att de inte ville vara bundna av de förslagen. Var och en kom med förslag som skrevs upp på tavlan. Därefter fick deltagarna själva placera in sig i en av grupperna och det gick utan problem, förmodligen hade det varit besvärligare om gruppen varit större. Sedan jobbade de två grupperna var för sig med planering och fördelning av uppgifter. När vi återsamlades hade en av grupperna ändrat på en del av förslagen. Den ena gruppen arbetar med mobbning, rasism, nazism, demonstrationer, den andra med miljöorganisationer, partipolitiska ungdomsorganisationer, feministiska grupperingar, kulturorganisationer för invandrarungdom. Vi var överens om att politik kommer in i det mesta. Förra veckan fick eleverna i uppgift att vara uppmärksamma på hur ungdomlighet används för att väcka uppmärksamhet. Vi diskuterade detta som avslutning och då framkom att Systembolaget använder sig av flashig reklam och s k relax cards. 19

24 I efterhand tyckte en av deltagarna att gruppen tagit på sig för mycket arbete till nästa vecka. Sammanfattningsvis tycker jag inte vi stötte på några större problem. De flesta verkade entusiastiska och beredda på att jobba. De kom redan med olika idéer om redovisningar. Det blir spännande att se hur det går! Träff 2 De två grupperna samlades först gemensamt och berättade vad de uträttat sedan förra träffen. En av deltagarna påpekade att det är viktigt att vi hela tiden tänker på att inriktningen är mot ungdom, så att vi inte svävar ut för mycket. Sedan arbetades det vidare i grupperna. Grupp 1 - nazism, rasism, mobbning De som sysslar med rasism och nazism tittade på en film de fått av Rolf. De andra sökte information och diskuterade. Grupp 2 miljöorganisationer, kulturella invandrarorganisationer, politiska ungdomsorganisationer, feministiska grupperingar Deltagarna fortsatte att söka information. Det var varmt och trångt i datasalen. Vid återsamlingen fyllde gruppen i sina loggblad. Vi diskuterade redovisningen. Det lutar åt någon sorts skärmutställning. Stämningen verkade god. 20

Projektmaterial. Fristads folkhögskola

Projektmaterial. Fristads folkhögskola Projektmaterial BILD, TEXT OCH LJUD I DATORN Fristads folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net ITiS- projekt

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Redovisning av ITiS-projektet

Redovisning av ITiS-projektet Redovisning av ITiS-projektet Livet på slätten mellan Harberget och Lötälven, ett virtuellt fönster öppet mot omvärlden www.kristinehamn.se [Utbildning/Grundskolor] [Gustavsbergsskolan] [Projekt] Kristinehamn

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Projektmaterial. Västerbergs folkhögskola

Projektmaterial. Västerbergs folkhögskola Projektmaterial OPEN WINDOWS - KULTURMÖTEN OCH IT-MÖTEN Västerbergs folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center Fakulteten för Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Vt 2015 Examensarbete i fritidspedagogik 15 högskolepoäng, grundnivå Läxor och läxhjälp

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer