utbildningsunderlag och handledning En utbildningssatsning i samproduktion mellan Region Skåne och Amphi Produktion AB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utbildningsunderlag och handledning En utbildningssatsning i samproduktion mellan Region Skåne och Amphi Produktion AB."

Transkript

1 utbildningsunderlag och handledning En utbildningssatsning i samproduktion mellan Region Skåne och Amphi Produktion AB.

2 Handledningskapitel... 3 Välkommen... 3 Kunskapsområdet genusteori och vården... 3 Filmerna och metoderna... 4 Utbildningsdel 1: Genushanden... 7 Bild 1. Tänk Tvärtom för en jämställd sjukskrivningsprocess... 8 Bild 2. DEL 1: Genushanden... 8 Bild 3. Kvinnor står för nära två tredjedelar av sjuksrivningarna... 8 Bild 4. Lokal sjukskrivningsstatistik... 8 Bild 5. Kartläggning visar på brister... 8 Bild 6. Skurups vårdteam har utvecklat Genushanden... 8 Bild 7. Studier visar att vi påverkas av föreställningar om kön Bild 8. Orsaker till kvinnors och mäns olika sjukskrivning Bild 9. Kunskapsövning: Genushanden Bild 10. Genus och medicin centrala begrepp Bild 11. Genus och medicin centrala begrepp Bild 12. Jämställd sjukvård Bild 13. Definition av genusbias inom vården Bild 14. Exempel på genusbias inom vården Bild 15. Filmen om Lasse Bild 16. Fallet Lasse Bild 17. Patientfall: Tänk tvärtom Bild 18. Processdokument Bild 19. Uppgift till nästa träff Utbildningsdel 2: De viktiga frågorna Bild 1. Tänk Tvärtom för en jämställd sjukskrivningsprocess Bild 2. DEL 2: De viktiga frågorna Bild 3. Riskbruket av alkohol och droger är ett dolt hälsoproblem Bild 4. Vi ser olika på mäns och kvinnors liv och vanor Bild 5. Utsatthet för våld är ett dolt hälsoproblem Bild 6. Våld i nära relationer innebär en särskild utsatthet Bild 7. Information om riskbruk och våldsutsatthet är en viktig del av anamnesen Bild 8. Fokus: våga fråga Bild 9. Genushanden Bild 10. Kunskapsövning: Erfarenheter av våld Bild 11. Filmen om Linnea Bild 12. Fallet Linnea Bild 13. Patientfall: Ställ rätt fråga Bild 14. Bra sätt att fråga om våldsutsatthet och riskbruk Bild 15. Processdokument Bild 16. Uppgift till nästa träff Utbildningsdel 3: Sjukliga liv eller sjukliga kroppar Bild 1. Tänk Tvärtom för en jämställd sjukskrivningsprocess Bild 2. DEL 3: Sjukliga liv eller sjukliga kroppar Bild 3. Medikalisering av livets bekymmer leder till sjukskrivningar utan medicinsk grund Bild 4. Kvinnors livssituation medikaliseras medan mäns familjesituation glöms bort Bild 5. Brist på jämställdhet påverkar kvinnors hälsa negativt Bild 6. Patienfall: Medikalisering Bild 7. Filmen om Laura Bild 8. Fallet Laura Bild 9. Fyrfältaren som analysverktyg Bild 10. Fokus: Helhetsansvar Bild 11. Samverkan och teamarbete ger bättre vård Bild 12. Patienfall: Fyrfältaren Bild 12. Ur Region Skånes likabehandlingspolicy Bild 13. Processdokument Handledningskapitel Välkommen till handledarmaterialet till utbildningen Tänk Tvärtom för en jämställd sjukskrivningsprocess. Det här materialet är till för att öka kunskapen om genusstrukturer inom vården. Det har nämligen visat sig att, trots att vi gör vårt bästa för att ge alla patienter likvärdig vård, så gör vi omedvetet skillnad mellan kvinnor och män när vi bedömer deras behov av sjukskrivning och rehabilitering. Innehållet i utbildningen är grundat på studier som genomförts en vårdcentral i Skåne under Resultatet av dessa studier finns att läsa i rapporten Jämt Sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen 1. Utbildningen är utformad så att den ska hjälpa dig och dina kollegor att garantera en rätt, lagom, säker och jämställd sjukskrivningsprocess för alla patienter. Kunskap om sociala strukturer så som genus kan upplevas abstrakt och svårfångad. I själva verket är det inte så komplicerat. När vi väl börjar granska våra föreställningar om kön och de beteenden som styrs av dem, brukar vi upptäcka att de flesta av oss följer ett liknande mönster. Vi är alla färgade av historiska och kulturella idéer om mäns och kvinnors skillnader, precis som vi är påverkade av föreställningar om alla kategorier som vi skapar i samhället. Tyvärr är de där idéerna sällan särskilt konstruktiva, de bidrar till att vi bemöter och behandlar människor utifrån stereotypa föreställningar. Det hindrar oss från att se varje individ i den situation den befinner sig och med de erfarenheter som den har. Man kan säga att vi lägger ett generellt, genusfärgat lager över våra tolkningar vilket gör att vi inte behandlar alla människor likvärdigt. Vi ska under utbildningen gå igenom hur föreställningar om kön visar sig påverka sjukskrivningsprocesserna och hur detta både drabbar patienter och leder till ökade kostnader för samhället. Vi ska också arbeta kreativt för att hitta nya alternativ och rutiner för att förändra och förbättra. Kunskapsområdet genusteori och vården Kunskap om genusstrukturer i samhället och dess konsekvenser är ett brett och tvärvetenskapligt område. Vi hör ofta talas om begreppet genus när media rapporterar om löneskillnader mellan kvinnor och män, eller om annan typ av diskriminering på grund av kön. Genus är ett teoretiskt begrepp som används för att beskriva föreställningar och idéer om vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Dessa föreställningar leder till sociala mönster om hur kvinnor och män kan vara, hur de bemöts och vilka möjligheter de har i sina liv. Det generella draget i dessa mönster är att vi gör skillnad mellan kvinnor och män på ett sätt som inte kan sägas vara vetenskapligt grundat. Vi gör också ofta en värdering av kvinnlighet och manlig- 1 Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen, Sveriges Kommuner och Landsting,

3 het, där det som ses som kvinnligt generellt har lägre status och makt än det som anses vara manligt. Dessa föreställningar får långtgående konsekvenser som ofta står i direkt kontrast till våra gemensamma bestämmelser om alla människors lika värde. Att vi har föreställningar om kön i vår kultur är så självklart att vi inte märker av det. Det är först när vi tittar utifrån ett större perspektiv som vi kan se hur alla våra enskilda handlingar följer ett mönster, som resulterar i ojämställdhet och motverkar likvärdig behandling av alla individer.2 Det finns ingen del av samhället som inte påverkas av föreställningar om kön, helt enkelt för att det inte finns några könlösa människor. Inom medicinen finns ett antal olika områden som på olika sätt fokuserar på kön och genus. Dessa kan sammanfattas som genusmedicin och könsspecifik medicin. Filmerna och metoderna Aktiva pedagogiska metoder Kunskap om genusstrukturer är i sig inte mer komplicerad än annan social vetenskap. Däremot är det kunskap som utan undantag berör oss alla både på en professionell och privat nivå. Det gör att många känner ett motstånd mot att ta till sig vissa delar eftersom det kan innebära att man måste omvärdera både sina egna beteenden och andras. Ett sätt att underlätta processen är att använda metoder som bjuder in till reflektion och engagemang snarare än ett rätt- och feltänkande. Med det inte sagt att det inte är viktigt att vara tydlig med vad som är vetenskapligt grundat och vad som i stället ska ses som åsikter och egna värderingar. Arbetssätten i materialet varierar mellan föreläsning, pedagogiska övningar, filmvisning och diskussion. En övning i varje del utgår från fallbeskrivningar och tanken är att ni ska använda aktuella patientfall från den egna enheten. Det blir ett tillfälle att fördjupa era bedömningar av de patienter ni arbetar med och analysera de egna resonemangen och möjligheterna till förändring och förbättring i det praktiska arbetet. Materialet består av tre delar: 1. Genushanden 2. De viktiga frågorna och 3. Sjukliga liv eller sjukliga kroppar. Varje del tar ungefär två timmar att göra. I slutet av varje del finns en punkt som heter Processdokument. Processdokumentet finns tillgängligt som en dokumentmall i materialet. I slutet av det första utbildningstillfället öppnar ni dokumentet, fyller i det och spara det med er vårdenhets namn, på er lokala hårddisk. Nästa gång ni kommer till punkten Processdokument öppnar ni det dokument som ni sparat sedan sist. Vid det sista tillfället skriver ni ut ert färdiga dokument och bifogar det till enhetens övriga handlingsplaner. Det finns ingen del av samhället som inte påverkas av föreställningar om kön, helt enkelt för att det inte finns några könlösa människor. Film som utgångspunkt för samtal och utveckling I varje modul ingår en kort animerad film. Filmen ger en introduktion till temat för utbildningsdelen och berättar om ett patientfall. Filmens funktion är att sätta fokus på ämnet och att inspirera till diskussion och samtal. Patientberättelsen ger er en gemensam historia att utgå ifrån. Från den kan ni sedan leda in diskussionerna på era egna erfarenheter och de utmaningar som ni möter hos era patienter. 2 Om du vill läsa mer om genusstrukturer och hur de styr våra normer och föreställningar rekommenderar vi böckerna Genus. Om de stabilas föränderliga former (2001) av Yvonne Hirdman, Feminism (2002) av Lena Gemzöe, Maskuliniteter (1999) av R.W. Conell och Queerfeministisk agenda (2002) av Tiina Rosenberg. 4 5

4 1 Utbildningsdel 1 Genushanden 6

5 Utbildningsdel 1: Genushanden Bild 1. Tänk Tvärtom för en jämställd sjukskrivningsprocess En utbildningsatsning som syftar till att kompetensutveckla samtlig vårdpersonal för att säkerställa en rätt, lagom, säker och jämställd sjuksrivning för alla patienter. Bild 2. DEL 1: Genushanden Utbildningen är uppdelad i tre moduler som ska genomföras vid tre olika tillfällen. Varje tillfälle avslutas med att gruppen gemensamt formulerar de tre viktigaste slutsatserna från utbildningen samt att alla deltagare tilldelas en individuell uppgift att genomföra till nästa tillfälle. Dessutom skapas ett processdokument med de rutiner och handlingar som behöver upprättas eller göras för att säkerställa en rätt, lagom, säker och jämställd sjukskrivningsprocess för alla. Efter det tredje tillfället finns ett dokument som kan bifogas enhetens övergripande handlingsplan för förbättrad sjukskrivningsprocess. Bild 3. Kvinnor står för nära två tredjedelar av sjuksrivningarna Kvinnor är sjukskrivna i högre grad än män, även när graviditetsrelaterad sjukskrivning är borträknad. Hälsoparadoxen innebär att kvinnor lever längre än män, i snitt 4,36 år men är sjukligare under sin livstid. Mäns medellivslängd ökar mest. Ohälsotalet var för kvinnor 36,8 dagar och för män 24,5 dagar i juni Skillnaden i ohälsotalet mellan kvinnor och män har minskat sedan Ohälsotalet beskriver det... antal dagar som personer i den arbetande befolkningen är frånvarande från arbetsmarknaden för att de är sjukskrivna, har aktivitetsersättning eller sjukersättning (tidigare förtidspension) under en tolvmånadersperiod. 3 Bild 4. Lokal sjukskrivningsstatistik Gå igenom siffror från försäkringskassan om sjukskrivningsläget på den egna vårdenheten. Vilka mönster hitter ni? Bild 5. Kartläggning visar på brister I SKL-projektet Jämt Sjukskriven han vårteam vid olika enheter kartlagt sin verksamhet utifrån ett genusperspektiv. Kartläggningarna har visat skillnader i hur kvinnor och män bemöts, bedöms och behandlas i sjukskrivningsprocessen.4 Skillnaderna följer de genusmönster som vi finner på många av samhällets arenor, där kvinnor och män ses som olika och där det som ses som manligt värderas högre än det som ses som kvinnligt. Inom genusvetenskapen kallas det för genussystem enligt proffessor Yvonne Hirdmans teorier.5 Bild 6. Skurups vårdteam har utvecklat Genushanden Genushanden är en modell som arbetats fram av ett vårdteam vid Skurups vårdcentral och som bygger på resultaten av de studier som genomförts där. Genushanden hjälper till Dela ut lathunden Genushanden till deltagarna! att tydliggöra de områden som har visat sig skapa genusbias i sjukskrivningsprocessen. Varje sådant område har fått ett eget finger. Genushanden riktar sig till alla som arbetar med sjukskrivningsfrågor, från sköterkan i tidsbokningen till personen som ansvarar för rehabiliteringen av patienten. Genushandens fem fingrar representerar: familjesituation, våldserfarenhet, somatisk eller psykiatrisk diagnos, riskbruk och rehabiliteringsplan. Familjesituation: Kvinnor frågas oftare än män om sin familjesituation. Det gör att information om manliga patienters livssituation ofta saknas i journalanteckningar och därmed inte heller kommer med i bedömningen av vilken behandling som är lämplig. Det gör också att stort fokus läggs vid kvinnors familjesituation och förstärker synen att eventuella barn främst är kvinnors ansvar. Våld: Erfarenheter av våld påverkar allvarligt människors hälsa. Samtidigt är det ett tabubelagt och svårt ämne att prata om, särskilt när det gäller våld som utövas av en närstående person i hemmet. Även andra typer av psykiskt och fysiskt våld såsom mobbning eller krigserfarenheter är faktorer som vården behöver känna till för att kunna ge adekvat behandling och rehabilitering. Genusbias här handlar främst om kvinnors utsatthet för våld i hemmet, men också om att mäns utsatthet för psykiskt våld anses som skamligt att tala om och därför ofta missas i anamnes och bedömning av patientens behov. Somatisk eller psykiatrisk diagnos: Sjukvården har en tendens att missa mäns psykiatriska diagnoser och i stället fokusera på och behandla deras somatiska besvär i större utsträckning än nödvändigt. Kvinnors besvär däremot tolkas ofta främst som psykiatriska och kvinnliga patienter behandlas och sjukskrivs i hög grad enligt det spåret. Riskbruk: Synen på kvinnors och mäns alkoholvanor skiljer sig åt generellt i samhället, så även bland patienter och läkare. Kvinnors drickande är mer skambelagt, vilket gör att läkare ofta undviker att fråga efter kvinnors riskbruk på samma sätt som man frågar om mäns drickande. Resultatet är att vården missar viktigt information om kvinnliga patienters hälsa. För män däremot finns en risk att den mer normaliserade synen på mäns drickande leder till att deras riskbruk inte tas på det allvar som skulle behövas. Rehabiliteringsplan: Rehabiliteringsplanerna för män och kvinnor med samma diagnos skiljer sig åt. Män får oftare rehabilitering som fokuserar på att de ska kunna återgå i arbete snabbt och kontakten mellan sjukvård och arbetsgivare är ofta tätare än när patienten är kvinna. Kvinnors rehabilitering är ofta mindre fokuserad på återgång till arbete. Arbetsgivaren ger inte alltid samma stöttning till kvinnor som till män. Från vårdens sida accepteras ofta en fördröjning av återgången till arbete och fokus tenderar att förskjutas från kvinnors 8 9

6 somatiska besvär mot deras sociala situation. Bild 7. Studier visar att vi påverkas av föreställningar om kön Det kan vara svårt att fånga den omedvetna särbehandling och diskriminering som ibland görs på grund av kön. Det kan också kännas svårt att ta till sig att när vi tittar från ett större perspektiv så blir konsekvensen av den särbehandlingen att kvinnor ofta får sämre bemötande, förutsättningar, behandling och möjligheter än män. För att kunna sätta fingret på, och för att kunna medvetandegöra och därmed kanske förändra osaklig särbehandling och diskriminering, har det utförts studier i syfte att fånga hur föurfattade meningar om kön påverkar bedömning och tolkningar av människor och situationer. Här är exempel på några. 1. I ett blindtest bland AT-läkare fick patienterna Siw och Siwert olika utredning och behandling trots identiska fallbeskrivninga.6 Studien visade också på skillnad i kvinnors och mäns genusbias. De kvinnliga AT-läkarna föreslog mer somatiska undersökningar för manliga patienter med nackbesvär. Både läkare som var kvinnor och läkare som var män föreslog mer psykofarmaka till kvinnliga patienter. 2. Texter undertecknade med en mans namn tolkades som mer förtroendeingivande och författaren som mer kompetent än när samma text undertecknats med en kvinnas namn 7. Idén om en manlig byrådirektör var mer förtroendeingivande än den om en kvinnlig, trots att de sa exakt samma sak i text. 3. Barns gråt tolkas och bemöts olika av vuxna beroende på om de tror att barnet är en pojke eller flicka. Pojkar beskrivs och bemöts som aktiva, arga, modiga och tappra medan flickor beskrivs och bemöts som ledsna, förtvivlade, rädda och små8. Om man går in i en leksaksaffär kan man hitta samma mönster där; pojkarnas saker och kläder är gjorda för fysiskt aktiva lekar och uppmanar ofta till krigslekar eller idrott, medan flickornas kläder och saker signalerar en förväntan om lugna stillsamma lekar med dockor och kläder som ska se söta och väna ut. Bild 8. Orsaker till kvinnors och mäns olika sjukskrivning Proffessor Kristina Alexandersson vid Karolinska institutet har formulerat fem oraker till kvinnors och mäns olika sjukskrivning. Det handlar både om det historiska faktum att den mediciska vetenskapen främst har fokuserat på män och deras sjukdomar och kroppar, till nackdel för kunskapen om kvinnors sjukdomar och kroppar, och på de samhällsstrukturer som på olika sätt missgynnar kvinnors position på arbetsmarknaden och i hemmet. I dessa strukturer ligger också föreställningar om kvinnors och mäns olikhet och mäns högre värde, vi återfinner med andra ord Hirdmans teori om genussystemet även här. De fem orsakerna sammanfattas så här: 1. Könsskillnader i sjuklighet, det vill säga: kvinnor är sjukare. 2. Bristande medicinsk kunskap. Vi har mindre kunskap om adekvat diagnos för och behandling och rehabilitering av kvinnors hälsoproblem. 3. Män får bättre stöd. Kvinnor och män behandlas olika när de är sjuka. 4. Arbetsmarknadens utformning. Kvinnor har andra typer av jobb eller andra villkor inom samma jobb och har svårare att återgå i arbete när de har blivit sjuka. 5. Skillnader mellan kvinnor och män när det gäller obetalt arbete.9 Det som skiljer är fördelningen av det obetalda arbetet. Kvinnors arbetstid är till 50 procent betald och 50 procent obetald. Mäns arbetstid är till 67 procent betald och 33 procent obetald.10 Bild 9. Kunskapsövning: Genushanden Syfte: Etablera förståelse för modellen Genushanden. Instruktion: Rita upp en stor hand på en whiteboard eller på ett blädderblock och skriver ut handens fingrar. Varje grupp får ett finger tilldelat. Ge grupperna 10 minuter var att diskutera egna erfarenheter av sitt finger utifrån följande frågor: Analysera era patientmöten på ett generellt plan utifrån modellen Genushanden. Vilka genusfällor tror ni är lätta att gå i? Vad kan ni göra för att minska risken att bedöma patienter efter könsstereotypa föreställningar? När grupperna diskuterat skriver varje grupp upp de genusfällor och förbättringsförslag som de kommit framt till vid respektive finger på Genushanden som du ritat. När ni samlat reflektioner till varje finger kan ni öppna för en gemensam diskussion i helgrupp. Ser ni likheter och/eller skillnader i resonemang? Var det någonting som överraskade? Bild 10. Genus och medicin centrala begrepp Nedan följer en genomgång av de centrala begrepp som kan vara bra att känna till inför utbildningen om genus i sjukskrivningsprocessen. De utgör en fördjupning av teorin och ger er en bas att utgå från. Biologiskt kön: Biologiskt kön är det som vi idag bestämmer som manligt och kvinnligt kön. Kategoriseringen är strikt även om den biologiska verkligheten är mer komplex; ett barn på 1500 föds med något av de 72 intersexuella syndrom som finns11. Utifrån de biologiska kön vi får oss tilldelade, bestäms vilket genus vi förväntas skapa under våra liv. Det finns en tendens att medikalisera de biologiska fenomen som inte passar in i en mall där man och kvinna är de enda två möjliga könen. Genus: Genus är ett begrepp för de föreställningar om kön som skapas i ett samhälle; vad vi i vårt samhälle för tillfället tolkar som kvinnligt respektive manligt. Föreställningar och förväntningar styr vad som bedöms vara rätt eller fel genusuttryck. På så sätt skapas en sorts regelverk på strukturell nivå som vi påverkas av som individer. Föreställningar om genus påverkar vårt beteende och vår upplevelse av vilka vi är. Genus skapas i sociala möten, genom våra handlingar och ord i en ständigt pågående process. Därför är genus föränderligt och aldrig statiskt. Exempel på genusmönster är studier som visar hur föräldrar tolkar sina barns signaler olika beroende av barnets kön. Pojkbebisar som gråter tolkas och bemöts ofta som arga medan flickbebisar tolkas och bemöts som ledsna. Det i sin tur påverkar hur barnen upplever att de ska vara, vilka känslouttryck som är önskvärda och som de belönas för. Genusvetenskap: Genusvetenskap bygger på forskning om hur vi i samhället strukturerar oss utifrån föreställningar om kön och om hur föreställningar om könens olikhet och olika värde skapar maktstrukturer. Både kvalitativa och kvantitativa metoder används. Exempel på genusvetenskapliga forskningsfrågor kan vara: Varför tenderar lönerna att sjunka i en organisation där andelen kvinnor ökar? Behandlas kvinnor och män olika på grund av kön när de söker vård för samma symtom? 10 11

7 Vad är orsaken till att män är överrepresenterade inom missbruk och suicid? Genusvetenskapen har också en progressiv dimension som handlar om ambitionen att skapa social förändring, alltså att forska efter strategier för att motverka diskriminering eller orättfärdiga maktsystem. En följdfråga till det andra exemplet ovan skulle kunna vara: Vilka strategier bör användas för att motverka en sådan olikabehandling? Denna progressiva dimension kan jämföras med den medicinska forskningens progressiva dimension som syftar till att hitta metoder för att bota och lindra sjukdom och ohälsa. Kön med helhetssyn: Kön med helhetssyn är ett begrepp som myntats främst i medicinska sammanhang. Biologisk kropp går inte att särskilja från social upplevelse och konstruktion av genus. Uppfattningar om den egna kroppen och dess förmågor och begränsningar tolkas och präglas av det sociala sammanhang varje individ lever i, föreställningar om kön och genus är en del av det sammanhanget. Begreppet är särskilt aktuellt i vården, där kroppen är i fokus. Bild 11. Genus och medicin centrala begrepp Könsspecifik medicin: Medicinsk forskning som går ut på att ta reda på hur kvinnors och mäns kroppar generellt reagerar olika, både i samband med olika sjukdomstillstånd och vid behandling. Senare forskning har till exempel visat att kvinnor och män ibland visar olika symtom vid hjärt- och kärlsjukdomar och vid borreliainfektioner.12 Genusmedicin: Genusmedicin är forskning om hur föreställningar om kön påverkar vården på olika sätt. Till exempel tenderar kvinnor att vara bättre på att utföra egenvård än män. Det bygger inte på en biologisk skillnad i förmågan att utföra egenvården utan på föreställningen om att kvinnor förväntas och därför tränas i att vårda den egna kroppen. Resultatet blir att kvinnor oftare ordineras egenvård medan män oftare remitteras till specialistvård.13 Genusmedicin är ett sätt att komma till rätta med genusbias inom vården. Genusblind medicin: Medicinsk forskning som varken tar hänsyn till biologiska skillnader eller sociala aspekter av kön vid olika sjukdomstillstånd och behandlingar benämns genusblind. Exempel är att medicinsk forskning övervägande görs på manskroppar eller att samma dosering av mediciner tillämpas för kvinnor och män. En annan form av könsblind medicin är behandling som osynliggör kvinnors erfarenheter av våld i nära relationer och vilken påverkan det har på hälsotillståndet. Genusmainstreaming: Genusmainstreaming eller jämställdhetsintegrering, innebär att kunskap om genus och metoder som utgår från den kunskapen ska finnas implementerad i alla led i en verksamhet. Syftet är att försäkra sig om att människor alltid blir behandlade likvärdigt och inte utifrån kulturella föreställningar om kön. Bild 12. Jämställd sjukvård Sjukvård som bygger på medvetenhet om kvinnors och mäns eventuellt olika sociala förutsättningar och biologiska behov samt på insikten om alla människors lika rätt till likvärdig vård. Bild 13. Definition av genusbias inom vården Att se skillnader mellan könen där de inte finns eller att överdriva de som finns. Att bortse från skillnader och könsspecifika behov. Att inte se patienten som individ utan istället utgå från att patient är typiskt för sitt kön.14 Bild 14. Exempel på genusbias inom vården Studier har visat att läkare var mer benägna att rekommendera kvinnor än män att gå ner i vikt redan vid ett BMI på 25. För män gavs inte sådana råd förrän vid BMI 30. Det finns en förväntan att kvinnor ska vara smala, medan mäns övervikt ses som trivselvikt eller som att överviktiga män är normalbyggda.15 Hjärt- och kärlsjukdomar: Manlig norm i forskningen leder till att kvinnor inte diagnostiseras rätt. Deras något annorlunda symptom, eller berättelser om symptom, ignoreras eller misstolkas. Andningssvårighet hos kvinnor har tolkats som hyperventilering och hysteri. Män däremot har diagnostiserats i för hög grad; brutna revben har tolkats som hjärtproblem. Feldiagnostisering av kvinnor har lett till dödsfall och Lex Maria-anmälningar. Här har genusmedicinen dock kommit relativt långt.16 Tvättsäcksprojektet: Tvättsäckarna i männens omklädningsrum fylldes snabbare i jämförelse med kvinnornas då de i högre utsträckning fick hjälp med insmörjning och ljusbehandling. Kvinnorna ordinerades i högre grad egenbehandling. Genusbias har betydelse för bemötande, diagnos, behandling och patientsäkerhet för både kvinnliga och manliga patienter. Även samhällskostnaderna för vården påverkas av genusbias. Till exempel så visar studier att män i medelåldern får dyrare och nyare läkemedel än kvinnor som får äldre och billigare preparat.17 Det gjorde inte männen friskare men kostade mer, vilket är en kostnad som drabbar alla. Bild 15. Filmen om Lasse Introduktion: Filmen om Lasse handlar om hur genusbias i sjukskrivningsprocessen påverkar olika patienter på olika sätt och försvårar en jämställd behandling av patienter. Filmen inleds med en statistisk översikt över ohälsotalen i Sverige och Region Skåne och hur de fördelas olika mellan könen. Sedan får vi bekanta oss med Lasse som går sjukskriven på grund av smärtor i ryggen. Innan du spelar filmen, be deltagarna att fokusera på Genushandens fingrar och hur de är kopplade till Lasses situation. Bild 16. Fallet Lasse Filmsamtal: Öppna upp för ett gemensamt samtal efter att ni tittat på filmen. Behåll fokus på Genushanden och den teori som ni gått igenom tidigare. Analysera fallet Lasse med utgångspunkt i Genushanden. Hur kan analysen påverka anamnes, behandling och rehabiliteringsplan? 12 13

8 Om ni har gott om tid kan du gå vidare med följdfrågor till gruppen: Lasses berättelse är inte unik, har ni stött på liknande patientfall? Hur har ni hanterat dem? Vilka är utmaningarna för vårdpersonalen i mötet med patienter som Lasse? Ser utmaningarna olika ut för sjukgymnaster, läkare, undersköterskor, sjuksköterskor, psykologer och arbetsterapeuter? Reflektion till gruppen: I Lasses fall blir hans psykiska hälsa sämre av sjukskrivningen för ryggskadan. Om vi tittar på statistiken över depressionssjukdomar hos kvinnor och män, är kvinnor starkt överrepresenterade. Tittar vi däremot på självmordstalen är det männen som ligger i topp. Kan en anledning till detta vara att vi missar männens depressioner och psykiska ohälsa på grund av både vårdens och patienternas föreställningar om kön? Om det är så, hur kan vårdens arbete förändras för att rätta till problemen? Bild 17. Patientfall: Tänk tvärtom Syfte: Förankra kompetensen att tänka tvärtom och minska därmed risken för genusbias och ojämställda sjukskrivningsprocesser. Instruktion: Dela in gruppen så att de kan diskutera gemensamma patienter. Be varje grupp eller par att lyfta fram två patienter i målgruppen som de skulle vilja analysera utifrån Genushandens fingrar. Låt dem utgå från frågorna: Om patienten haft ett annat kön, hade vi då tolkat symtomen annorlunda? I så fall, på vilket sätt? Om vi anammar ett tvärtom-tänk på aktuella patientfall, hur påverkar det bedömning och behandling? Gör en samtalsrunda i gruppen och låt deltagarna berätta om sina reflektioner utan att gå in på de enskilda patientfallen. Bild 18. Uppgift till nästa träff Till var och en: Observera din egen verksamhet och var uppmärksam på hur du bemöter olika patienter. Skriv ner tre reflektioner om patientmöten utifrån Genushanden. Det kan vara både positiva och negativa erfarenheter. Bild 19. Processdokument Öppna det gemensamma processdokumentet. Formulera gemensamt de tre viktigaste slutsatserna som ni tar med er från dagens utbildning. Skriv upp förslag på slutsatser och diskutera er gemensamt fram till de tre som hela gruppen kan enas om. Formulera sedan tre handlingar som följer som konsekvens av era slutsatser. Skriv upp slutsatser och handlingar i ert processdokument och spara det för vidare användning. Utgå från Genushanden tog personer (15 år och äldre) sitt liv. Flertalet (1 019) var män. Samma år behandlades personer (15 år och äldre) i sluten vård för självmordsförsök. Flertalet (5 546) av dem var kvinnor. Det finns således könsskillnader för både självmord och självmordsförsök men med motsatt relation. (SOU 2010:31) Om vi tittar på statistiken över depressionssjukdomar hos kvinnor och män, är kvinnor starkt överrepresenterade. Tittar vi däremot på självmordstalen är det männen som ligger i topp. > Bild 16. Fallet Lasse 3 Jämställda sjukskrivningar. Arbetsbok för kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess, 4 Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen, Sveriges Kommuner och Landsting, Genus. Om de stabilas föränderliga former (2001) av Yvonne Hirdman. 6 Smirthwaite Goldina: (O)jämställdhet i hälsa och vård en genusmedicinsk kunskapsöversikt, Sveriges Komuner och Landsting Ibid 8 Ibid 9 Smirthwaite Goldina: (O)jämställdhet i hälsa och vård en genusmedicinsk kunskapsöversikt, Sveriges Komuner och Landsting På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet Statistiska Centralbyrån. 11 Föreningen Intersexuell i Sverige, 12 För hjärt- och kärlsjukdomar, se socialstyrelsen: Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården, Stockholm, Socialstyrelsen För Borrelia, se Bennet Louise: Erythema migrans in primary health care, Malmö: Department of Clinical Sciences, Malmö, Lund University Osika Ingrid, Evengård Birgitta, Waernerulf Lena, Nyberg Filippa: Tvättsäcksprojektet genusskillnader inpå bara skinnet. Olika behandling för män och kvinnor vid några vanliga hudsjukdomar i Läkartidningen Nr 40, Risberg Gunilla: Genusbias inom medicinen i Kropp och genus i medicinen, Birgitta Hovelius, Eva E Johansson (red.) Lund: Studentlitteratur Ibid 16 Smirthwaite Goldina: Genusperspektiv på Lex Maria, Stockholm: Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården Socialstyrelsen

9 2 Bild 1. Tänk Tvärtom för en jämställd sjukskrivningsprocess En utbildningsatsning som syftar till att kompetensutveckla samtlig vårdpersonal för att säkerställa en rätt, lagom, säker och jämställd sjuksrivning för alla patienter. Utbildningsdel 2 De viktiga frågorna Bild 2. DEL 2: De viktiga frågorna Inledning: Genom att anpassa oss till rådande genusstruktur missar vi att få fram viktigt information inför sjukskrivningen. Föreställningar om kön skapar normer för vad som ses som lämpliga beteenden för kvinnor och män. Det gör det svårare att fråga kvinnor om missbruk och det gör att vi missar att utsatthet för våld kan vara en sjukdomsorsak bland både kvinnor och män. Bild 3. Riskbruket av alkohol och droger är ett dolt hälsoproblem Missbruk och riskbruk i Sverige är ett utbrett folkhälsoproblem. I en rapport från 2007 beräknas cirka personer missbruka alkohol och/eller andra droger hade 18 % av männen och 10 % av kvinnorna riskabla alkoholvanor 18. Observationer som gjorts i projektet jämt sjukskriven visar att vårdpersonal oftare frågar män än kvinnor om deras alkoholkonsumtion.19 Det leder till att kvinnors problem upptäcks och behandlas i mindre utsträckning. Bild 4. Vi ser olika på mäns och kvinnors liv och vanor Alkohol- och drogkonsumtionen har historiskt sett varit mer utbredd bland män än bland kvinnor och samhället har generellt accepterat och normaliserat mäns alkoholkonsumtion. Ölhallarna var till exempel länge en manlig domän. Generellt kan vi säga att män har tillåtits att tappa kontrollen under alkoholpåverkan medan detsamma har setts som mycket skamligt för kvinnor. Det är synsätt som lever kvar och som påverkar hur vi i samhället förhåller oss till kön och riskbruk. Bild 5. Utsatthet för våld är ett dolt hälsoproblem Utsatthet för våld eller erfarenheter av att bruka våld är svåra erfarenheter som påverkar människors hälsa. Våld tar sig olika uttryck och många människor bär på traumatiska våldserfarenheter eller lever i en situation där de ofta utsätts för våld. Att vara utsatt för våld upplevs ofta som skamfyllt och skuldtyngt vilket gör det svårt att berätta om sina erfarenheter och svårt för vårdpersonal att fråga om dem. Kvinnors utsatthet för våld i hemmet osynliggörs ofta som en konsekvens av detta. Mäns våldserfarenheter handlar både om att utsättas för och att själv utöva våld. Mäns utsatthet för psykiskt våld är skambelagt på liknande sätt som kvinnors våldsutsatthet. Fysiskt våld som män utför och utsätts för av andra män är mer normaliserat. Utsattheten kan se olika ut och våldet har olika konsekvenser för den drabbade. Kvinnor och män anmälde ungefär lika många våldsbrott Männen utsätts i högre grad för misshandel och det är främst i gruppen unga män där utsattheten för våld är stor. Förövaren i de fallen 16 17

10 är ofta en jämnårig bekant eller obekant man. Kvinnor utsätts i högre grad för våld av närstående och av olika former av kränkande behandling. Kvinnor är också i högre grad utsatta för sexualbrott och kränkningar av den sexuella och kroppsliga integriteten.20 Bild 6. Våld i nära relationer innebär en särskild utsatthet Kvinnors utsatthet för våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som påverkar hälsan negativt. I cirka 50 % av de våldsbrott som kvinnor i Skåne anmälde 2009 var den anmälda personen en partnner eller före detta parter till kvinnan. Motsvarande siffra för män var 6%. Bild 7. Information om riskbruk och våldsutsatthet är en viktig del av anamnesen Hälsokonsekvenserna av våld och riskbruk är omfattande och det är inte ovanligt att patienter har en bland-problematik.21 Det finns en mängd ohälsotillstånd som är kopplade till långvarig våldsutsatthet, till exempel depression, astma, sömnsvårigheter och ledvärk. Dessutom kan man likna den psykiska påfrestningen av långvarig våldsutsatthet vid de posttraumatiska stressyndrom som man finner hos människor som varit utsatta för krig eller tortyr.22 För att kunna ge rätt behandling och stöd behöver ämnena lyftas upp och avdramatiseras. Våldsutsatthet måste ges den betydelse den har och patienter behöver behandling kopplad till dessa erfarenheter. Missbruk och riskbruk ska behandlas medicinskt och tas på allvar. Bild 8. Fokus: våga fråga Genom att fråga öppnar vi dörrar. Vi tror ofta att vi riskerar att kränka människor när vi frågar om sådant som familjeliv, känsloliv eller riskbruk. Faktum är att alla studier visar på motsatsen. När man gjort enkätundersökningar bland patienter visar det sig att de flesta, vare sig de har erfarenheter av våld eller missbruk eller inte, upplever det som positivt eller neutralt att bli tillfrågade. För dem som har erfarenheter av våld eller som upplever oro över sin alkoholkonsumtion innebär frågan ofta att en dörr öppnas för dem att be om hjälp.23 Genom att ställa eller inte ställa vissa frågor signalerar vi betydelser till vår omgivning. Om vi systematiskt inte frågar män om deras upplevelser av sina relationer och sin familj, signalerar vi att det inte ska vara viktigt för dem. Om vi systematiskt, om än av välvilja, undviker att uppmärksamma kvinnors utsatthet för våld i nära relationer, signalerar vi att det inte är något de ska prata om eller be om hjälp för. Bild 9. Genushanden Låt gruppen diskutera två och två: Frågar du patienten om riskbruk och våldsutsatthet? Vad skulle kunna göra det lättare att fråga? Bild 10. Kunskapsövning: Erfarenheter av våld Syfte: Etablera problemet våld och skapa ansvarsinsikt. Instruktion: Ge hela gruppen uppgiften att associera fritt kring de två våldsbegreppen, gärna i angiven ordning. Be deltagarna berätta (utan handuppräkning) vilka inre bilder de får. Under tiden skriver du upp associationerna på whiteboard eller blädderblock. Ge varje begrepp två till tre minuter. Att vara utsatt för våld Att utöva våld När du skrivit upp deltagarnas reflektioner kring begreppen ovan kan du öppna för ett gemensamt samtal om vad deras associaitoner innebär ur ett vård- och sjukskrivningsperspektiv. Utgå från frågorna: Vad kan utsatthet för våld innebära ur ett hälso- och sjukskrivningsperspektiv? Vad kan erfarenheter av att utöva våld innebära ur ett hälso- och sjukskrivningsperspektiv? Om ni har gott om tid, reflektera i helgrupp över följande: Upplever ni att ni har möjlighet att tillmötesgå de behov som kan bli tydliga när information om riskbruk och våldsutsatthet framkommer? Bild 11. Filmen om Linnea Om vi inte frågar får vi inte fram den typ av information som patienten känner skuld för. Introduktion: Filmen om Linnea handlar om hur sjukvården missar de egentliga orsakerna till en ung människas behov av sjukskrivning. Resultatet blir att Linnea inte får rätt behandling och insatser. Filmen inleds med en faktadel om riskbruk och våldserfareheter och hur detta ser ut bland kvinnor och män. Sedan får vi bekanta oss med Linnea som sjukskrivs från sitt stressiga restaurangjobb på grund av yrsel och magsmärtor. Innan du spelar filmen, be deltagarna att fundera över om de känner igen Linneas historia. Lyft upp parens tankar i en gemensam diskussion

11 Bild 12. Fallet Linnea Filmsamtal: Öppna upp för ett gemensamt samtal efter att ni tittat på filmen. Behåll fokus på Genushanden och den teori som ni gått igenom tidigare. Analysera fallet Linnea med utgångspunkt i genushanden. Vad hade man kunnat göra annorlunda i ett fall som Linneas? Om ni har gott om tid kan du gå vidare med följdfrågor till gruppen: Linneas berättelse är inte unik; har ni stött på någon liknande? Hur har ni hanterat det? Vad är utmaningarna för vårdpersonalen i mötet med patienter som Linnea? Ser utmaningarna olika ut för sjukgymnaster, läkare, undersköterskor, sköterskor, psykologer och arbetsterapeuter? Reflektion till gruppen: Linnea sjukskrivs på de grunder som hon uppger för läkaren, sina somatiska besvär. Hur kan ni som vårdpersonal få fram fler underliggande orsaker? Bild 13. Patientfall: Ställ rätt fråga Dela upp deltagarna i grupper om tre personer. Varje grupp ska sedan sätta ihop ett patientsamtal som de sedan genomför i par. Deltagarna turas om att inta rollerna som vårdpersonal och patient. De som inte spelar patient eller vårdpersonal agerar observatörer och ger återkoppling på hur samtalet går och tipsar om sådant som vårdpersonalen kan tänka på. Gör ett patientsamtal med Linnea från filmen. Ert uppdrag är att ta reda på hela hennes historia. Vilka frågor ska ni ställa och på vilket sätt? Genom att träna kan vi lära oss och avdramatisera de tabubelagda ämnena och bli säkrare i kontakten med patienterna. Bild 14. Bra sätt att fråga om våldsutsatthet och riskbruk Det finns många bra sätt att fråga på. Här är några exempel. Det kan verka trivialt, men faktum är att genom att ha några bra frågor på lager så minskas motståndet som kan finnas inför att ställa frågan. Efter ett tag kommer frågorna att komma av bara farten, om de inte redan gör det. Bild 15. Uppgift till nästa träff Bestäm er gemensamt i gruppen för att fråga alla patienter om våldserfarenheter och riskbruk till nästa utbildningstillfälle. Testa att göra det som en rutin och se vad som händer. Skriv ner reflektioner och frågor till nästa utbildningstillfälle. Bild 16. Processdokument Öppna ert processdokument. Formulera gemensamt de tre viktigaste slutsatserna som ni tar med er från dagens utbildning. Skriv upp förslag på slutsatser och diskutera er gemensamt fram till de tre som hela gruppen kan enas om. Formulera sedan tre handlingar som följer som konsekvenser av era slutsatser. Skriv in era nya slutsatser och handlingar i ert processdokument, som ni påbörjade vid förra utbildningstillfället och spara dokumentet för fortsatt användning. Tänk på att formulera era handlingar så att resultaten blir mätbara. 17/år 2009 anmäldes 95 fall av försök till mord och dråp samt dödligt våld mot kvinnor. Brottsförebyggande rådet räknar att 17 kvinnor har dödats årligen sedan 1990 av män i deras nära relationer. Om vi systematiskt, om än av välvilja, undviker att uppmärksamma kvinnors utsatthet för våld i nära relationer, signalerar vi att det inte är något de ska prata om eller be om hjälp för. > Bild 8. Fokus: våga fråga 18 Clevenpalm Jimmy, Karlsson Ann-Sofie: Hälsa på lika villkor, Resultat från Nationella fölkhälsoenkäten 2009, Statens Folkhälsoinstitut Risberg Gunilla: Genusbias inom medicinen i Kropp och genus i medicinen, Birgitta Hovelius, Eva E Johansson (red.) Lund: Studentlitteratur På tal om kvinnor och män, Statistiska centralbyrån, Kunskapsbanken, Nationellt Centrum för Kvinnofrid: amnen/vald_i_nara_relationer/medicinska_och_psykosociala_konsekvenser. 22 Se t ex Amnesty International Broken bodies, shattered minds. Torture against women. 2001, Lundgren Eva: Våldets normailiseringsprocess. Två parter två strategier, 1991 ROKS och Weinehall Katrina, Änggård Adele, Blom Kata, Ekelund Birgitta, Finndal Kerstin, Räkna med kostnader en fallstudie om mäns våld mot kvinnor, Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet No 15/ Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor, Socialstyrelsen,

12 3 Bild 1. Tänk Tvärtom för en jämställd sjukskrivningsprocess En utbildningsatsning som syftar till att kompetensutveckla samtlig vårdpersonal för att säkerställa en rätt, lagom, säker och jämställd sjuksrivning för alla patienter. Utbildningsdel 3 Sjukliga liv eller sjukliga kroppar Bild 2. DEL 3: Sjukliga liv eller sjukliga kroppar I den tredje delen ska vi fokusera på hur sjukskrivningsprocessen kan bli mer rätt och säker för kvinnor och män med svåra livssituationer. Bild 3. Medikalisering av livets bekymmer leder till sjukskrivningar utan medicinsk grund Vi ser en tydlig skillnad i hur mäns och kvinnors symtom tolkas. Medan män undersöks och behandlas för sina somatiska besvär tolkas ofta kvinnors symtom som ett resultat av ett påfrestande liv. Sjukvården kan inte förändra människors liv och slutsatsen blir att kvinnor i högre grad får passiva sjukskrivningar med dåliga utsikter till förändring. Skillnaden i kvinnors och mäns liv syns också på deras hälsa. Hälsoparadoxen visar att kvinnor lever längre än män, men är sjukare under sin livstid. Exakt hur hälsoparadoxen ska tolkas vet vi inte, men vi vet att vi behöver jobba för att män ska få leva längre liv och kvinnor friskare liv. Be deltagarna ta fram lathunden med Genushanden och repetera definitionerna av fingrarnas fällor. (Om någon glömt ta med sin, ha några extra exemplar i beredskap.) Livets bekymmer löser man inte med läkemedel och sjukskrivning tänk tvärtom! Bild 4. Kvinnors livssituation medikaliseras medan mäns familjesituation glöms bort Eftersom anledningarna till kvinnors ohälsa ofta ligger utanför det medicinska området, kan det vara svårt för vården att ge rätt behandling. Istället sjukskrivs kvinnor på grund av sin tunga livssituation. Detta kallas medikalisering. I andra fall har den kvinnliga patienten somatiska besvär som behöver rehabiliteras, men hon blir bedömd utifrån bilden av att vara utarbetad och därför görs ingen seriös rehabiliteringsplan. Mäns besvär däremot tolkas sällan som orsakade av svåra psykosociala förhållanden och de behandlas i stället i för hög grad för somatiska besvär. Bild 5. Brist på jämställdhet påverkar kvinnors hälsa negativt En sak som forskare tror har stor inverkan på kvinnors sämre hälsa är att de ofta arbetar i yrken som både är lågavlönade och ger liten möjlighet till avancemang och inflytande.24 Dessutom drar kvinnor ett större lass på den obetalda arbetsmarknaden.25 Kvinnor har ofta huvudansvar för de sociala relationerna hemma, med att vårda äldre familjemedlemmar, barn och barnbarn. Det är ett arbete som många kvinnor värderar högt men som också sliter på kroppen och tar av energin. Samhället är också generellt sett mer omvårdande mot män än mot kvinnor. Undersökningar har till exempel En sak som forskare tror har stor inverkan på kvinnors sämre hälsa är att de ofta arbetar i yrken som både är lågavlönade och ger liten möjlighet till avancemang och inflytande

13 Om ni har gott om tid kan du gå vidare med följdfrågor till gruppen: Lauras berättelse är inte unik; har ni stött på någon liknande? Hur har ni hanterat det? Vad är utmaningarna för vårdpersonalen i mötet med patienter som Laura? Ser utmaningarna olika ut för sjukgymnaster, läkare, undersköterskor, sköterskor, psykologer och arbetsterapeuter? Reflektion till gruppen: Laura sjukskrivs för att vårdpersonalen ser hennes som utarbetad och utsliten. Delvis görs det säkert av omsorg om Laura för att hon ska få vila. Har vården ett ansvar för att förmå patienter att ändra riktning i livet? Hur kan era möjligheter stärkas att tillmötesgå patientens behov, så som hon själv formulerar dem? visat att hjälpbehövande kvinnor som är sammanboende med en man får mer hemtjänst än hjälpbehövande män som är sammanboende med en kvinna. Kvinnor förutsätts kunna och vilja ge omvårnad i högre grad än män.26 Ett annat exempel är egenvård där kvinnor förväntas kunna genomföra egenvård medan män i högre grad får specialistbehandling.27 Anledningarna till kvinnors sämre hälsa är givetvis många men faktum kvarstår att kvinnor i lägre utsträckning än män kommer tillbaka friska till sina arbetsplatser. Bild 6. Patienfall: Medikalisering Instruktion: Dela upp deltagarna i mindre grupper. Varje grupp lyfter fram ett eller två patientfall där medikalisering kan ha varit en del i bedömningen av patienten. Jobba gemensamt i gruppen med följande frågor: Vad gör att ni tänker att patientens livssituation riskerar att medikaliseras? Vilka konsekvenser har det fått för patientens sjukskrivningsprocess? Hur hade man kunnat göra annorlunda i detta fall? Bild 7. Filmen om Laura Introduktion: Filmen om Laura handlar om att patienter, vars liv är tunga, behöver ett starkt stöd från vård- och arbetsgivare inte passivitet eller hopplöshet. Filmen inleds med en faktadel om medikalisering och rehabilitering och skillnader mellan kvinnor och män belyses. Sedan får vi bekanta oss med Laura som sjukskrivs för sin ryggskada utan plan för hur hon ska kunna återgå i arbete. Innan du spelar filmen, be deltagarna att fundera över frågorna som belyses i Genushandens olika fingrar och hur de får konsekvenser för kvinnor och män. Bild 8. Fallet Laura Filmsamtal: Öppna upp för ett gemensamt samtal efter att ni tittat på filmen. Behåll fokus på Genushanden och den teori som ni gått igenom tidigare. Analysera fallet Laura utifrån Genushandens fingrar. Hur kan ni förbereda er på arbetsplatsen inför möten med patienter som Laura? Bild 9. Fyrfältaren som analysverktyg Syfte: Förankra kompetensen att använda fyrfältaren som analysverktyg. Instruktion: Dela upp deltagarna i grupper om två personer. Paren utgår sedan från berättelsen om Laura och diskuterar vad de tror att Laura skulle ha svarat på frågorna i fyrfältaren. När alla diskuterat en stunt kan du be olika par berätta om sina svar på var och en av frågorna. 1. Vad är bra för dig med sjukskrivning? 3. Vad skulle vara bra med att gå tillbaka till jobbet? 2. Vad är mindre bra för dig med sjukskrivning? 4. Vad skulle vara mindre bra med att gå tillbaka till jobbet? Bild 10. Fokus: Helhetsansvar Vi kan stärka män i deras behov av att vårda sina nära relationer, att lyssna till sina känslor och respektera sina kroppars gränser. Vi kan stärka kvinnor i deras behov av att värdera sina yrkesmässiga prestationer, att sätta gränser mot omvärldens krav och att inse sina kroppars styrka. När vi förstår hur samhället diskriminerar människor på grund av kön kan vi motverka diskrimineringen genom att göra tvärtom. Det blir ett sätt att skapa balans och ge patienter större chanser till återhämtning och tillfrisknande. Sjukskrivningsprocessen ska vara rätt, lagom, säker och jämställd för alla. Kunskapen om att män och kvinnor har samma behov som människor, men olika utgångspunkter på grund av att samhället erbjuder och förväntar sig olika saker av kvinnor och män, är viktig för att vi ska nå det målet. Genom att tänka tvärt om kan vi hjälpa till att balansera upp den snedfördelning av resurser och arbete som finns mellan kvinnor och män i samhället. Det är givetvis inte sjukvårdens uppdrag i sig men genom att ha en sådan balans i sikte arbetar vi automatiskt för en rätt, lagom och säker sjukskrivningsprocess, och det är sjukvårdens ansvar. Bild 11. Samverkan och teamarbete ger bättre vård Vi vet att det krävs en helhetssyn för att kunna hjälpa patienter som riskerar att hamna i långtidssjukskrivning, att återgå till sitt yrkesliv. För det behövs olika professioner som samarbetar i team och respekterar varandras kompetensområden. För att samarbetet ska bli konstruktivt behövs en samsyn i organisationen, vilket kan ta tid att skapa. En gemensam kunskapsgrund krävs liksom förutsättningar för att träffas och tillsammans sätta upp ramarna för samarbetet. Arbetet i team tydliggör varje deltagares ansvar men också de begränsningar som vården har

14 Det är enkelt att följa invanda föreställningar och tryggt att agera som man är van vid och som andra förväntar sig. Det är svårare att tänka nytt, att bryta invanda mönster och att agera på ett nytt sätt. Att tänka tvärtom är ett enkelt sätt att utmana sig själv och det går att börja på en gång. Modellen Genushanden kan vi bära med oss i medvetandet varje dag på jobbet som ett lättillgängligt analysverktyg som kan ta oss närmare målet om en rätt, lagom, säker och jämställd sjukskrivningsprocess. Spara och skriv ut dokumentet och bifoga det till er handlingsplan för sjukskrivningsprocessen. Bestäm också ett datum ett par månader framåt då ni ska följa upp arbetet och försäkra er om att allt har blivit gjort. Det blir också ett tillfälle där ni gemensamt kan försöka hitta lösningar på det som ännu inte har gjorts, eller för att ta hand om följdfrågor som uppstått under vägen. Lycka till med ert viktiga arbete! Bild 12. Patienfall: Fyrfältaren Syfte: Förankra kompetensen att använda fyrfältaren i arbetet med patienterna. Instruktion: Dela upp deltagarna i grupper om två personer. Paren ska kunna utgå från två gemensamma patienter. Den ena personen i paret spelar rollen som vårdpersonal medan den andra får spela den patient som de bestämt sig för att utgå ifrån. Varje par utgår sedan från fyrfältaren från bild 9 och genomför ett patientsamtal mellan varandra. Efter det första samtalet byter deltagarna roller så att båda får spela personal och patient. När paren genomfört sina samtal kan ni återgå till helgrupp och öppna för en gemensam diskussion. Vilken information kom fram som annars kanske hade uteblivit? Hur kan vårdteamen hjälpas av att använda fyrfältaren i fortsättningen? Skriv upp alla svar och förslag på whiteboardtavla eller blädderblock. Bild 12. Ur Region Skånes likabehandlingspolicy År 2009 antog Region Skåne en Likabehandlingspolicy, som du kan finna på Region Skånes hemsida under styrande dokument. Grundidén i policyn lyder: Region Skåne ska arbeta för ett samhälle där den enskilda människan inte kränks eller marginaliseras. I Region Skåne ska bemötande, kommunikation och service ges utifrån människors lika värde och individuella förutsättningar och behov inte utifrån bemötarens föreställningar. Likabehandling i Region Skåne innebär att vi motsätter oss beteenden som tar sig uttryck i diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Bild 13. Processdokument Öppna ert processdokument. Formulera gemensamt de tre viktigaste slutsatserna som ni tar med er från dagens utbildning. Skriv upp förslag på slutsatser och diskutera er gemensamt fram till tre som hela gruppen kan enas om. Formulera sedan tre handlingar som följer som konsekvens av era slutsatser. Lägg slutsatser och handlingar till ert processdokument. Formulera handlingarna så att resultatet går att mäta, sätt ansvariga för varje handling och en tid då arbetet ska vara klart. 24 Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnader mellan kvinnor och män 2009? Medlingsinstitutet. 25 På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2010, Statistiska centralbyrån. 26 Gör det jämt i praktiken: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, enheten för inegration och jämställdhet Osika Ingrid, Evengård Birgitta, Waernerulf Lena, Nyberg Filippa: Tvättsäcksprojektet genusskillnader inpå bara skinnet. Olika behandling för män och kvinnor vid några vanliga hudsjukdomar i Läkartidningen Nr 40,

15 Produktion Form: Christian Andersson, Region Skåne. Illustrationer: Fabian Göransson och Leo Hallin. Print: Servicelaget Kristianstad Region Skåne. En utbildningssatsning i samproduktion mellan Region Skåne och Amphi Produktion AB. Region Skåne Kristianstad Tel. vx

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Pilotprojektet Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Slutrapport Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se

Läs mer

(O)jämställdhet i hälsa och vård. reviderad upplaga 2014

(O)jämställdhet i hälsa och vård. reviderad upplaga 2014 (O)jämställdhet i hälsa och vård reviderad upplaga 2014 (O)jämställdhet i hälsa och vård Upplysningar om innehållet: Magnus Jacobson, magnus.jacobson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN/Bestnr:

Läs mer

Kön, genus och hälsa: socioekonomiska skillnader i hälsa bland kvinnor och män

Kön, genus och hälsa: socioekonomiska skillnader i hälsa bland kvinnor och män Kön, genus och hälsa: socioekonomiska skillnader i hälsa bland kvinnor och män Susanna Toivanen Marit Gisselmann Petra Lindfors Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa Förord Detta är redovisningen av vårt uppdrag att kartlägga hur unga med självupplevd

Läs mer

Fyra års samverkan. några perspektiv på verksamhetsplanering, sjukskrivningskommitté och kunskapsutveckling

Fyra års samverkan. några perspektiv på verksamhetsplanering, sjukskrivningskommitté och kunskapsutveckling Fyra års samverkan några perspektiv på verksamhetsplanering, sjukskrivningskommitté och kunskapsutveckling Christina Källgren Peterson, Elsy Söderberg (redaktörer) Fyra års samverkan några perspektiv på

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken En feministisk granskning av folkhälsopolitiken Innehåll Förord 1 1. Inledning 2 Disposition och tillvägagångssätt 3 2. Regeringens folkhälsopolitik 5 Folkhälsopolitikens mål och fokus 7 Inflytande och

Läs mer

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrering. Projektet finansieras

Läs mer

Handledning för dig som ska genomföra ett Fritt Fram-pass

Handledning för dig som ska genomföra ett Fritt Fram-pass Handledning för dig som ska genomföra ett Fritt Fram-pass Den här handledningen vänder sig främst till dig som planerar att hålla i en Fritt Fram-utbildning på en arbetsplats. Materialet som ligger till

Läs mer

Inget att vänta på. Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga

Inget att vänta på. Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga Inget att vänta på Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga Inget att vänta på Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga 1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Handbok för omvårdnadsförvaltningens arbete mot våld i nära relationer med fokus på våld mot äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Handbok för omvårdnadsförvaltningens arbete mot våld i nära relationer med fokus på våld mot äldre personer och personer med funktionsnedsättning falun.se/ Handbok för omvårdnadsförvaltningens arbete mot våld i nära relationer med fokus på våld mot äldre personer och personer med funktionsnedsättning Innehåll 05 Inledning 05 Varför en särskild handbok

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Individuationsprocessen

Individuationsprocessen Individuationsprocessen som utgångspunkt för vårdutveckling i enlighet med arbetsterapins paradigm av Inga-Britt Lindström, Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane Individuationsprocessen som utgångspunkt för

Läs mer

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR Stöd vid rådgivning om levnadsvanor Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:14 På uppdrag av Stockholms läns landsting På uppdrag av Stockholms läns landsting 1 Motiverande

Läs mer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer Sahlgrenska akademin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/socialmedicin Det är nog skam att bli slagen men jag tror att det är ännu skamligare att slå Föreställningar om hinder och möjligheter

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Systerskapande. handbok i separatistiskt arbete

Systerskapande. handbok i separatistiskt arbete Systerskapande handbok i separatistiskt arbete Systerskapande handbok i separatistiskt arbete Textförfattare: Kristin Linderoth, Ellinor Eriksson, Sanna Vent och Emma Lidell Illustrationer: Antonia Lundblad

Läs mer

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA)

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Bättre sjukskrivningar. handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården

Bättre sjukskrivningar. handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Bättre sjukskrivningar handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Bättre sjukskrivningar Handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Cecilia Unge, cecilia.unge@skl.se

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer