Kårfullmäktigesammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kårfullmäktigesammanträde"

Transkript

1 Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december Verksamhetsåret 2011/2012 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012 bokslut för verksamhetsåret 2011/2012 revisionsberättelser

2 1 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012

3 Bilageförteckning 1. Verksamhetsberättelser från Uppsala studentkårs sektioner 2. Verksamhetsberättelse från Uppsala studentkårs Doktorandnämnd 3. Remissammanställning 4. Mediarapport 5. Kondoma Mera!s verksamhetsberättelse 6. ESMeraldas årsrapport 7. Studentboets verksamhetsberättelse 8. Uppsala studentkårs önskelista till rektor 2

4 1. Inledning En verksamhetsberättelse ska beskriva vad en organisation gjort; hur väl den uppfyllt sitt uppdrag och sitt syfte under en viss period. Det bör redan här nämnas att Uppsala studentkårs verksamhetsberättelse för 2011/2012 inte kan sägas täcka hela verksamheten, då Uppsala studentkårs arbete är omfattande och berör många organ och instanser på ett flertal olika nivåer. Vi som författat planen vill inleda med att rikta ett tack till alla de personer som engagerar sig för studenternas sak, och som vi haft glädjen att få samarbeta med under året. Studentinflytandet är starkare ju fler axlar det vilar på, och Uppsala studentkår vore inget utan er. Studenternas tack till er alla! 1.1 Kårvalet 2011 och kårledningen Resultatet av kårvalet utgör själva startskottet för det kommande verksamhetsåret, och sätter ramarna för mycket av arbetet framgent. Valdeltagandet i kårvalet 2011 var 6,9 procent av de röstberättigade studenterna, och de nya partierna Centerstudenter och Feministiskt studentinitiativ kom in i fullmäktige. Kårparti Mandat i Fullmäktige Uppsala universitets studenter (UUS) 9 Gröna studenter (GS) 5 Feministiskt studentinitiativ (F! Student) 5 Vänsterns studentförbund (VSF) 5 S-studenter (S) 5 Moderata Studenter Uppsala (MST) 4 Piratstudenter (PS) 4 Rädda Carolina (RC) 2 Centerstudenter Uppsala (CS) 2 De partier som bildade styrelse var Uppsala universitets studenter (UUS), Gröna studenter (GS), S-studenter (S), Vänsterns studentförbund (VSF), Feministiskt studentinitiativ (F! Student) och Rädda Carolina (RC). Fullmäktige valde ett presidium till styrelsen bestående av ordförande Karin Nordlund (UUS), vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar Fatma Aksal (GS) och vice ordförande med studiesocialt ansvar Lars Niska (UUS). Utöver dessa valde fullmäktige att till styrelseledamöter välja: Yasmin Hussein (S) Elisabeth Dahlqwist (S) Magnus Olofsson (GS) Andrea Henriksson (GS) David Manninen (VSF) Matilda Nilsson (VSF) 3

5 Angelica Handersten Rönnbäck (UUS) Michael Jonsson (UUS) Tomas Karlsson (F! Student) Jenny Jacobsson (F! Student) Styrelsen sammanträdde tjugoen gånger under verksamhetsåret. Styrelsen fick under året arbeta mycket med rekrytering eftersom många arvoderade gick vidare till andra anställningar eller andra engagemang. Styrelsen reviderade också Uppsala studentkårs reglemente för sektioner och sektionsbildning, delegationsordning för valärenden, riktlinjer för hantering av trakasseriärenden, verksamhetsbidragspolicyn och kårens interna drogpolicy. Styrelsen fick ta del av en utbildning som behandlade härskartekniker, kårens historia och gruppdynamik, samt fick en föredragning av kårens kommunikationshandbok. Värt att nämna är också att styrelsen beslutade att investera i kansliets arbetsmiljö, genom inköp av nya stolar, nya hårddiskar och ny mjukvara. Verksamhetsrevisorer under året var Hanna Mörck (VSF) och Jonas Boström (UUS). Ekonomisk revision under året ansvarade Magnus Danielson från PwC för. Till Fullmäktiges presidium valdes Leo Pierini (CS) till ordförande Maja Almgren (S) till vice ordförande Eric Lennerth (MST) till sekreterare Isabella Carneström Edman till vice sekreterare Till Doktorandnämndens presidium valdes Jenny Ehnberg till ordförande Sara Stridh till vice ordförande Rickard Eriksson till vice ordförande 1.2 Om verksamhetsberättelsen Det första styrelsen gjorde var att skriva Uppsala studentkårs verksamhetsplan 2011/2012. Vi har valt att skriva denna verksamhetsberättelse utefter de verksamhetsplanspunkter som i den planen uppdrogs åt styrelsen att verkställa. Dessa punkter är i detta dokument kursiverade och inleds med en listpunkt. Doktorandnämndens verksamhetsberättelse om årets forskarutbildningsbevakning ligger som bilaga, och detsamma gäller sektionernas egna verksamhetsberättelser. Förutom detta följer verksamhetsberättelsen verksamhetsplanens upplägg till och med kapitel 7. Organisation. De därpå följande avsnitten redovisar verksamhet som inte faller direkt under någon av verksamhetsplanens punkter, men som vi ändå ansett oss behöva redovisa. 4

6 2. Fokusfråga 2011/2012 Fokusfrågan för året 2011/2012 var Studentinflytande i förändrade organisationer. Vi valde att i allt arbete som vi genomfört detta år låta vår kärnverksamhet vara tongivande. I praktiken resulterade detta i satsningar som vi hoppas kan förbättra och förstärka studentinflytandet på både lång och kort sikt. Sektionerna, som är Uppsala studentkårs lokala delar, tog tydligare form under året och utvecklade sin verksamhet till nya och högre höjder. Uppsala studentkårs organisationsutveckling har under året fokuserat på att få sektionerna att själva driva på sin egen verksamhet, så att utbildningsbevakningen blir välförankrad hos just de som den berör. Styrelsens arbete genomsyrades av fokusfrågan och under året arbetade vi särskilt med att effektivisera vårt eget arbete med studentrepresentanter. Vi gjorde nödvändiga ändringar i Reglemente för sektioner och sektionsbildande och Delegationsordning för valärenden i syfte att förtydliga ansvaret mellan styrelsen och sektioner i fråga om utseende och inrapportering av studentrepresentanter. Vidare hölls ett flertal möten med Kodamera i samband med skapandet av kårens nya hemsida i syfte att undersöka möjligheterna att bygga ett datasystem för studentrepresentanter. Tanken var att datasystemet skulle omfatta alla studentrepresentanter och att den skulle underlätta ansvarsutkrävande och kontakt mellan studenterna och deras representanter. Vidare reviderades Handboken för studentrepresentanter för att bättre belysa Uppsala universitets och kårens nya organisation. Fokusfrågan för året blev också aktuell då vissa nationella organ som påverkar studenternas verklighet förändrades. Verket för Högskoleservice (VHS), Högskoleverket (HSV) och Internationella programkontoret (IPK) slogs samman till två organisationer, vilket Uppsala studentkår hade synpunkter på. Bland annat ansåg vi att det var olyckligt att den omvärldsbevakning som HSV bistått med skulle prioriteras bort, samt att främjandeuppdraget för jämlikhet föreslogs tas bort. Många av Uppsala studentkårs synpunkter återkom i SFS remissvar. Mer om vad vi tyckte i frågan kan läsas i vårt remissvar (Yttrande rörande Tre blir två! (SOU 2012:1), Dir 23:11/12). Även Uppsala studentkårs huvudsakliga samarbetspart, Uppsala universitet, genomgick organisationsförändringar under året, där det var viktigt att hålla studentinflytandet i fokus. Rektorsskiftet innebar ett omfattande och viktigt arbete för de representanter som fullmäktige valt året innan. I december kunde vi välkomna Eva Åkesson som Rektor Magnifica vid Uppsala universitet, och avtacka Anders Hallberg för hans tid. Som ny prorektor valdes Anders Malmberg, och vi avtackade Kerstin Sahlin för hennes arbete under åren. Under 2011/2012 lade också Uppsala universitet om sitt verksamhetsplansarbete, vilket hade som följd att vi under året fick bevaka arbetet med två verksamhetsplaner för Uppsala universitet. Till följd av att regeringens budgetproposition förlorade universitetet utbildningsplatser, och samtidigt infördes en ny modell för fördelningen av anslagen till utbildning inom Uppsala universitet. I arbetet med att bevaka denna omställning ordnades möten med planeringschefen på Uppsala universitet, för att kårernas och doktorandnämndens presidium skulle vara insatta i frågan. Våra synpunkter på detta kan läsas i remissvaret på fördelningsmodellen (Yttrande rörande förslag på ny resursfördelningsmodell för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Dir: 29:11/12), 5

7 och om regeringens budget i vårt pressmeddelande Uppsala studentkår vill ha fler utbildningsplatser - inte färre. Valet av fokusfråga visade sig även passa väl in på de oförutsedda frågor som dykt upp under året. Den i särklass största oförutsedda frågan är självfallet sammanslagningen av Uppsala universitet och Högskolan på Gotland. Denna fråga kom upp på bordet under höstterminen, och har sedan dess tagit en hel del fokus. Eftersom många viktiga delar av sammanslagningen fortfarande är under diskussion och bearbetning, var arbetet med studenternas perspektiv svårt att konkretisera. Fokus lades därför genast på frågan om hur kårerna ska organisera sig. Uppsala studentkår har under året haft en löpande dialog och ett gott samarbete med Studentkåren på Gotland (Rindi), och diskussioner har förts om hur våra organisationer ska samarbeta. Båda organisationerna har haft sina ordföranden med i grupper som diskuterat organisationsfrågor, och vi skrev ett stycke som lades till Bedömning och underlag för hemställan 1, där vi förklarade kårernas syn på det hela. Vi fastslog att det är av yttersta vikt att studenterna på Gotland måste kunna utöva inflytande över sin utbildning på plats på Gotland även i fortsättningen. Sammanslagningen har under året diskuterats i rektors ledningsråd (det forum som före årsskiftet kallades universitetsledningen), konsistoriet, samt andra berörda organ där studenterna varit representerade. 1 6

8 3. Utbildningspolitiska frågor 3.1 Utbildningskvalitet Uppsala studentkår ska under verksamhetsåret 2011/2012: arbeta för att ökade resurser till hela grundutbildningen lokalt och nationellt I samband med att budgetpropositionen presenterades den 20 september 2011 uttalade vi oss om regeringens satsningar avseende högskolesektorn i ett pressmeddelande som genererade publicitet i både tidningar och TV. I pressmeddelandet riktades kritik mot regeringens budget och frånvaron av reella satsningar på högskolesektorn. Regeringens satsningar innebar att de medel som satsades kom från indragandet av de tillfälliga platser som högskolorna fick i uppdrag att ha några år tidigare och så kallade nollpoängare. Med andra ord innebar det bara en flytt av pengar. Vidare skrev vi en debattartikel i frågan (Bör man snåla med kunskap, ) i SvD. bevaka Uppsala Universitets interna resursfördelning Frågan bevakades i Kursklassficeringsgruppen samt i samband med att Uppsala universitets nya resursfördelningsmodell presenterades. Uppsala studentkår tillstyrkte förslaget i stort i remissvar till universitetet, särskilt då den nya modellen innebar en ökad tranparens. I remissvaret tryckte vi även på vikten av en rättssäker bedömning vid kursklassificeringar samt att studenterna ska ha rätt till fler studentrepresentanter i Kursklassificeringsgruppen. Dessa ska då vara från olika verksamhetsområden då gruppen kräver erfarenhet och kompetens från olika vetenskapsområden. arbeta för studenterna alltid har tillgång till information som är relevant för utbildningen Frågan har arbetats med genomgående under hela verksamhetsåret, dels via studentombudets och studiebevakarnas kontakter med institutioner och programråd eller motsvarande och dels via andra uttalanden av presidiet. Frågan fick särskild uppmärksamhet i samband med Uppsala universitets KIWI-projekt som innebar en översyn av hela universitets informationssystem. I en skrivelse till universitetet uttrycktes vikten av tillgång till relevant information för studenter och studentrepresentanter. Vidare arbetade vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar tillsammans med studiebevakarna på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och studenter i Uppsala studentkårs IT-utskott aktivt med hur universitetet kan utveckla studentportalen för att bättre möta studenternas behov. 7

9 arbeta för att studentinflytandet genomsyras och stärks i alla skeden av utbildningens och universitetets utformning. Frågan bevakades och vid ett flertal tillfällen arbetades det för att studentrepresentanter skulle ha rätt till representation i tillfälliga arbetsgrupper vid universitet. I de flesta fall kontaktades kåren av universitet själv, i andra fall skedde detta efter förfrågan av kåren eller dess representanter. I två fall uppmärksammades det dock för sent att studentrepresentanter saknades i arbetsgrupper vars arbete skulle kunna ha relevans för studenternas situation eller utbildningen. I fallet med arbetsgruppen för KIWI-projektet uppmärksammades universitet på detta och fick kritik av kåren i en skrivelse. Som ett led i att förstärka studentinflytandet anordnades utbildningar för studentrepresentanter på sektionsnivå vilka i sin tur fått utbildning som anordnats av kåren centralt. Vidare gjordes en projektarvodering av en person över två månader som tillsammans med vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar reviderade Handboken för studentrepresentanter i syfte att underlätta arbetet som studentrepresentant. bevaka hur studentinflytandet kommer att påverkas av UU:s omorganisation. Frågan bevakades redan under förra verksamhetsåret och vid framtagandet av Uppsala universitets nya arbetsordning. I samband med detta uttryckte kåren i remissvar vikten av att studentrepresentation fortsatt skulle vara stark. I den nya arbetsordningen blev till exempel rektors ledningsråd ett officiellt beredande organ till rektor och studentrepresentanterna beviljades ställning som ledamöter. Arbetsordningen som trätt i kraft innebär inte några försvagningar i fråga om studentrepresentation utom vid området för medicin och farmaci, där omorganisationen de facto innebar en studentrepresentant mindre än innan. arbeta för en ökad forsknings- och arbetslivsanknytning. Ökad forsknings- och arbetslivsanknytning har lyfts fram på olika sätt under verksamhetsåret. Främst har detta skett i samband med universitets KrUUt arbete. Medverkan i KrUUt diskussionerna och seminarierna var mer tidskrävande än väntat och KrUUt var föremålet för större delen av diskussionerna i Kvalitetskommittén. KrUUt står för Kreativ utbildningsutveckling vid Uppsala universitet och är en universitetsgemensam satsning på utbildningskvaliteten under perioden KrUUts syfte är att synliggöra och sprida goda exempel på utbildningsutveckling inom universitet för att stimulera vidareutveckling. Varje fakultet har själva fått bestämma vilka områden de ville lyfta fram och prioritera under projektperioden men forskningsanknytning var ett område som alla områden skulle arbeta med. KrUUt har under verksamhetsåret fortsatt ha seminarier om olika frågor. Medverkan i KrUUt har dock var givande och diskussionerna med studiebevakarna har gett kåren en bred syn på utbildningskvalitet, arbetslivsanknytning, bildning osv. Uppsala studentkår medverkade vid ett KrUUt seminarium med temat Generiska färdigheter och arbetslivsanknytning. Inför medverkan i sistnämnda seminarium och andra anordnades ett flertal kårinterna seminarier med studiebevakare för att kunna samla in olika perspektiv på utbildningskvalitet som sen presenterades vid bland annat KrUUt-seminarier. 8

10 Tillsammans med Medicinska sektionen, sektion LÄRA och Farmaceutiska Studentkåren lyftes frågan om ersättning för resor och logi i samband med obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och frågan om riktlinjer för praktik vid två möten med Samverkansgruppen för studentfrågor. Studenterna efterfrågade full ersättning jämfört med dagens riktlinjer som ger studenterna rätt till ersättning av 75 procent av kostnaderna och att rektor ska ta beslut på att alla fakultet eller institutioner ska ha riktlinjer för praktik för att garantera bästa kvalitet vid VFU. Arbetet resulterade i att rektor beslutade att riktlinjerna för ersättning skulle ses över men framförde att i frågan om ersättningsnivån bör studenterna trycka på fakulteterna. Att VFU ska vara avgiftsfritt och att universitetet ska verka för en förbättrad arbetslivsanknytning i alla utbildningar skrevs också in i önskelistan till rektor (se bilaga XX). arbeta för en förbättrad studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet. Vi har arbetat för detta på möten med Studentavdelningen samt lyft fram det i önskelistan. Dock genomfördes även på initiativ av en styrelseledamot en undersökning som rörde frågan om studie- och karriärvägledarnas utbildningsnivå och tjänstegrad. Av undersökningen bland studie- och karriärvägledare framkom det att många saknar relevant utbildning och/eller har för liten tjänstegrad för att kunna bemöta efterfrågan från studenterna. arbeta för en ökad lärarkontakt av kvalité och införandet av fler studentaktiverande undervisningsformer i all undervisning. Frågan om fler studentaktiverande undervisningsformer har lyfts fram till universitetet genom deltagande vid KrUUt-seminarier, i Kvalitetskommittén och möten med anställda vid avdelningen för universitetspedagogiskt utveckling, genom studentrepresentanter i KrUUtsekretariatet och KrUUts referensgrupp samt vid en konferens om pedagogisk utveckling anordnad av Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (PU) där kåren fick hålla ett anförande. Frågan om lärarkontakt har inte hunnit få ett särskilt fokus men lyfts fram i diverse uttalanden av kåren samt i önskelistan till rektor. bevaka rektorsvalet och pro-rektorsvalet samt verka för att studenternas önskemål avseende rektorsvalet tillgodoses Se kapitel 11 om rektorsvalet. verka för att Uppsala universitet ska utveckla sitt arbete med reell kompetens och alternativa urvalsmetoder i syfte att bredda rekryteringen till UU. En undersökning av läget påbörjades men hann inte genomföras under verksamhetsåret. bevaka och utvärdera konsekvenserna av införandet av studieavgifter. Frågan bevakades både lokalt och nationellt, bland annat i Samverkansgruppen för studentfrågor och i andra organ. Införandet av studieavgifter innebar att antalet internationella 9

11 masterstudenter från länder utanför EES-området minskade kraftigt på vissa masterprogram. Till skillnad från andra lärosäten har dock minskningen för Uppsala universitets del inte inneburit några nedläggningar under verksamhetsåret. verka för avgiftsfrihet i högre utbildning I en debattartikel i Svenska Dagbladet (Svensk högskola ska konkurrera med kvalitet, inte reklam, ) framförde kåren sina synpunkter om avgiftsfrihet. I artikeln tryckte vi på vikten av att Sverige konkurrerar med kvalitet och inte med internationell reklam. Vi lyfte upp frågan i önskelistan till nya rektorn. Då frågan är av nationell karaktär har dock frågan inte prioriterats lokalt eftersom Sveriges förenade studentkårer (SFS) istället verkat i frågan. Relevant i sammanhanget är att kåren till SFS skickade in en skrivelse om kritiken Uppsala universitet fick av Högskoleverket för de avgifter svenska studenter fått betala för utbildningar givna vid universitetet men för vilket det juridiska ansvaret ett europeiskt konsortium haft. I skrivelsen uppmanades SFS att bevaka och utreda frågan om detta inte rör sig om ett brott mot kravet i högskolelagen på avgiftsfrihet för svenska studenter. utvärdera hur generiska färdigheter införlivas i utbildningen vid UU. En undersökning påbörjades under året men kunde inte genomföras fullt ut då samverkan med sektionerna inte fungerade tillräckligt väl. Studiebevakare vid sektionerna ombads att undersöka hur det såg ut på utbildningarna vid deras respektive fakultet men då svar endast inkom från några enstaka studiebevakare ansågs materialet inte användbart för att ligga till grund en beskrivning av läget vid Uppsala universitet. verka för att alla studenter vid universitetet, både grundutbildningsstudenter och doktorander, har god tillgång till forskningsbibliotek. Under hösten anordnades en intern utbildning för studentrepresentanter i bibilotekssamverkansgrupperna och i biblioteksrådet samt övriga intresserade från kåren i syfte att stärka studentrepresentanter i olika biblioteksgrupper. Under verksamhetsåret påbörjades också en omfattande rekryteringsprocess av en ny överbibliotekarie som kårens studentrepresentant var delaktiga i. Kårens representanter lyfte även upp behovet av bibliotek samband med övrig lokalbrist i Samverkansgruppen för studentfrågor. fortsatt belysa och diskutera frågorna om digital publicering, open access och bibliometridebattens konsekvenser för forskarutbildningen och doktorandernas situation. Se bilaga Doktorandnämndens verksamhetsberättelse. Frågan har även diskuterats i kårens ITutskott samt lyfts upp vid möten med ansvariga för Studentportalen. 3.2 Vetenskaplig utveckling 10

12 Uppsala studentkår ska under verksamhetsåret 2012/2012: arbeta för att perspektiv som ifrågasätter den rådande diskursen inom utbildningar och forskning införs Frågan lyftes fram vid möten med arbetsgruppen vid universitetet vars uppdrag var att se över och genomföra nödvändiga förändringar av den pedagogiska grundkursen för lärare. Studenternas åsikt var uppskattad och fick gehör. Den exakta omfattningen av förändring var dock svår att beräkna då arbetet skedde i slutet av verksamhetsåret. Detta lyftes också fram i önskelistan till rektor. arbeta för att den vetenskapliga utvecklingen vid UU är modern, tidsenlig och trovärdig, genom att det normativa köns-, klass- och etnicitetsperspektivet utsätts för konkurrens Frågan hann inte genomföras under verksamhetsåret.. arbeta för att utbildningar vid UU verkar i relation till vår tids speciella möjligheter och problem och intar en ledande position i det strategiskt viktiga vetenskapsområdet hållbar utveckling. Kåren har vid möten med anställda vid PU och arbetsgruppen för översyn och förändring av den pedagogiska grundkursen tryckt på vikten av att det läggs större fokus på utbildning för hållbar utveckling. Vidare har frågan också lyfts fram i önskelistan till rektor (se bilaga XX). lyfta diskussionen kring vad objektivitet innebär inom vetenskaplig produktion Frågan hann inte genomföras under verksamhetsåret. 3.3 Rättsäkerhet Uppsala studentkår ska under verksamhetsåret 2012/2012: arbeta för en bättre informationsspridning om studenters rättigheter. Under året ägnades en hel del tid åt att informera studenterna om sina rättigheter vid Uppsala universitet. Bland annat skrevs informerande inlägg på kårsidorna i Ergo, studentombudet fick en egen spalt Veckans studenträttighet i kårens nyhetsbrev och en kampanj för att sprida kännedom om Riktlinjer avseende studenternas arbetsvillkor genomfördes tillsammans med sektionerna i samband med campusfika utöver den information om studenträttigheter som fanns tillgängliga på kårens egen hemsida. Studentombudet har även haft en egen facebooksida som uppdaterats under verksamhetsåret. En debattartikel skrevs om relationen mellan studiemedlet 11

13 och studenternas rätt till minst fem tentatillfällen för att klara godkänt för att belysa problematiken med de regler avseende studiemedel som trädde i kraft sommaren Under verksamhetsåret har fusk och plagiat varit ett mycket omdebatterat ämne. Högskoleverket släppte en rapport i vilken det framkom hur studentfusket ser ut nationellt. I samband med detta gjorde utbildningsministern uttalanden där han förklarar sig öppen för att införa hårdare straff för att minska fusket. Uppsala studentkår uttalade sig i samband med detta och menade på att hårdare straff inte är detta rätta sättet att gå tillväga utan att lärosätena måste satsa mer på förebyggande åtgärder. Vi skrev två debattartiklar i ämnet och uttalade oss i ett flertal intervjuer (se medierapport). Frågan arbetades med tillsammans med studentombudet och efter ett flertal möten med Ann-Sofie Henriksson, som författat en rapport om hur man förebygger fusk och plagiat, och möten med chefen för studentavdelningen samt chefen för enheten för kvalitet och utvärdering skickade vi in en skrivelse (se bilaga om skrivelser) till universitetet där vi efterfrågade univeristetsgemensamma riktlinjer om fusk och plagiat, då vi ansåg att hanteringen av fusk- och plagiatärenden skilde sig åt för mycket mellan fakulteterna/institutionerna. Frågan lyftes också på möten med Samverkansgruppen för studentfrågor. Uppsala studentkår medverkade på en konferens anordnad av SFS med temat Rättssäkerhet och utbildningskvalitet. Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar fick delta i en panelen som skulle diskutera om och hur rättssäkerhet är en fråga om utbildningskvalitet. arbeta för tydliga och konkreta riktlinjer för handledning samt att dessa kommer till studenternas kännedom. Arbetet med att verka för att tydliga och konkreta riktlinjer för handledning har skett främst på sektionsnivå. Frågan har också lyfts på möte med Samverkansgruppen för studentfrågor. arbeta för att anonymitet införs vid alla skriftliga uppgifter. Frågan har inte hunnit genomföras under verksamhetsåret. arbeta för införandet av skriftliga betygskriterier på alla kurser, men särskilt vid självständiga arbeten. Frågan har diskuterats med studiebevakarna vilka fick i uppdrag att undersöka hur det stod till på deras respektive verksamhetsområden. På grund av tidsbrist kunde dock flera av studiebevakarna inte genomföra undersökningen och frågan hann således inte genomföras fullt ut. Vi har dock belyst vikten av att dessa riktlinjer finns i diverse olika uttalanden i media i samband med debatten om fusk och plagiat som präglat verksamhetsåret. 12

14 4. Studiesociala frågor 4.1 Mottagning Uppsala studentkår ska under verksamhetsåret 2012/2012: se över grundläggande förutsättningar för att genomföra mottagningsverksamhet vid universitetet Under verksamhetsåret har kåren inte arrangerat någon mottagningsutbildning för faddrar eller liknande eftersom det inte efterfrågats av oss. Däremot har vi haft en dialog med universitetet, Studenthälsan och Universitetskyrkan om hur sådana utbildningar kan utvecklas i framtiden. Dessutom har kåren varit i kontakt med IOGT-NTO om ett projekt de kommer att genomföra under höstterminen 2012 som handlar om att ta fram en handbok för mottagningsverksamhet. arbeta för att internationella studenter ska ha god inblick i Uppsalas studentliv Uppsala studentkår representerades via sin internationellt ansvarige i planeringen och genomförande av välkomstveckan för internationella studenter höstterminen 2011 och vårterminen Välkomstveckan är ett återkommande evenemang där kårens internationellt ansvarige brukar ha en central roll. Under våren hade även den internationellt ansvarige möjligheten att ta tillvara sina erfarenheter från de föregående välkomstveckorna i planeringen inför höstterminen Under året har kårens buddyprogram även genomförts och många internationella studenter har sammanförts med svenska studenter för att möta studentlivet på ett personligt plan. Dialog har även förts med sektionerna om möjligheterna att införa fler engelskspråkiga studieråd. stödja arbetet för breddad rekrytering via projektet Esmeralda Se Esmeraldas separata årsrapport i bilaga XX. 4.2 Bostäder Uppsala studentkår ska under verksamhetsåret 2012/2012: verka för att alla studenter vid Uppsala universitet omfattas av en bostadsgaranti verka för att studentbostäder ska ha rimlig hyra och standard verka för att bostadsbidraget ska göras tillgängligt för alla studenter 13

15 Under året har vice ordförande med studiesocialt ansvar och bostadsansvarige varit på flera konferenser om studentbostäder för att samla underlag till påverkansarbetet i studentbostadsfrågan i Uppsala. I september 2011 deltog representanter från kåren på ett seminarium som landshövdingen anordnade om bostadssituationen i hela länet. Seminariet ledde till att landshövdingen satte ihop en arbetsgrupp, i vilken vice ordförande med studiesocialt ansvar ingick, för att författa en gemensam rapport om vad för åtgärder länet behöver för att bättra på sitt bostadsbyggande. Studentbostäder identifierades som en viktig del i problemet och flera specifika åtgärder för dessa lyftes fram. Mer specifikt lyfte även kåren att det alltid är viktigt att nybyggnationer alltid handlar om bostäder som studenter har råd med och att bostadsbidraget bör göras tillgängligt för alla studenter. Skrivelsen som gruppens arbete resulterade i blev till sist ett samlingsdokument med åtgärder där inte hela gruppen behövde vara överens om alla åtgärder. Den färdiga skrivelsen presenterades den 26 april 2012 och lämnades även över till regeringen. Under våren blev kåren även inblandad i ännu ett större samarbete om studentbostadssituationen i Uppsala. Tillsammans med Uppsala kommun, Uppsalahem, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet och Nationsbostadsstiftelserna gick kåren in som beställare av en bostadsmarknadsanalys från företaget Evidens, specifikt inriktat mot ungdoms- och studentbostäder. Under våren handlade samarbetet om att specificera ramarna för analysmodellen och hjälpa Evidens samla in allt bakgrundsmaterial de behövde. Kåren lyfte bland annat fram att det alltid är viktigt att beakta studenters betalningsförmåga och till exempel ta in studiemedlets variation i relation till boende-(och annan)kostnadsutveckling samt att det i Uppsala även finns ett problem för alumner som vill stanna kvar i staden. Modellen blev klar i juni 2012 och därmed lämnades ansvaret för implementeringen av den över till nästa verksamhetsårs styrelse. fortsätta utveckla och synliggöra Studentboet.se Under året har synliggörandet av Studentboet främst handlat om kampanjerna Hjälp en student! Höstterminen 2011 var första gången som kampanjen genomfördes. Syftet var att via en riktad PR-kampanj locka fler besökare till sidan och även fler annonsörer. Bakom kampanjen stod Uppsala kommun, Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala studentkår. Kårens del i det hela bestod i att sprida information i form av flyers till potentiella annonsörer. Dessutom fungerade kårhuset som reklampelare eftersom en stor fönsterskyltning för kampanjen satt uppe i receptionen under sommaren och början av hösten. Under kampanjperioden steg antalet annonser på sidan från 300 till 700 jämfört med samma period under föregående år. Ur den aspekten var kampanjen väldigt lyckad, men själva samarbetet led av en del kommunikationsbrister, som kan bero på att det var första gången den genomfördes. Dels fick kåren komma in i planeringen av det hela i ett sent skede, dels så visade sig kampanjledningen inte ha så stor förståelse för kårens verksamhet eller organisation. Även om kampanjen givetvis gynnade kårens målgrupp så var den egentligen riktad mot en helt annan grupp (främst medelålders bostadsägare) som kåren varken har ett kontaktnät till eller vana av att kommunicera med. 14

16 Planeringen och kommunikationen fungerade bättre när det under våren 2012 planerades för den andra upplagan av Hjälp en student! till höstterminen Fokus för kampanjen var det samma men denna gång satsades det på radio- och TV-reklamspottar för att väcka intresse. Kåren genomförde även ett event på stan för att berätta om kampanjen för allmänheten i maj och ännu ett event planerades till i augusti Målet till hösten 2012 var 2000 nya annonser under kampanjperioden. Den april anordnades det årliga Bostadsmötet i Gävle. Det hålls av Institutet för bostads- och urbanforskning och behandlar aktuella bostadsforskningsfrågor. För första gången deltog kåren och Studentboets bostadsansvarige höll en presentation om studentbostadssituationen i Uppsala. Det var ett bra tillfälle att synliggöra vår verksamhet till andra aktörer inom bostadspolitiken. samarbeta med Uppsala kommun för ökad trygghet i utsatta utomhusmiljöer i anslutning till studentbostadsområden verka för att införa recentiorsförtur i bostadsköer både höst och vår studentbostadsområden ska underlätta för studenter att minska sin påverkan på miljön Dessa frågor hade kåren inte möjlighet att behandla under året. Förhoppningsvis kan kåren återkomma till dem kommande år. 4.3 Levnadsstandard Uppsala studentkår ska under verksamhetsåret 2012/2012: stödja SFSs arbete för studenters förbättrade studiesociala situation I samband med budgetpropositionen 2011 så har vi stöttat SFS åsikter och även lyft fram deras årliga studentbudget som presenterades i början av vårterminen Vi gjorde oss dessutom tillgängliga i den inledande erfarenhetsinsamlingen inför SFS tillgänglighetsprojekt Så funkar det, där projektledaren kom till Uppsala och intervjuade aktiva från olika delar av kåren om deras arbete för studenter med funktionshinder. arbeta för ökad social trygghet för studenter Under året var det återigen dags att sammanställa en ny version av rapportserien Utbildning straffbart. Det är en rapportserie som kåren har samarbetet med Stockholms universitets studentkår, Umeå studentkår och Saco studentråd under flera år. Syftet med rapporten är att lyfta upp de ekonomiska förutsättningar som ges för studenter enligt gällande lagstiftning samt att komma med utvecklingsförslag. Under våren träffades representanter från de inblandade organisationerna och inledde arbetet med den nya rapporten. Arbetsgången blev snabb men effektiv och resulterade i att rapporten, med den nya titeln Fortfarande utbildning straffbart? kunde släppas i samband med Almedalsveckan

17 stödja arbetet med studenternas sexuella hälsa via projektet Kondoma mera! Se Kondoma Mera!s separata verksamhetsberättelse i bilaga XX. 4.4 Arbetsmiljö Uppsala studentkår ska under verksamhetsåret 2012/2012: verka för ett ökat antal studieplatser på campus, både läs- och grupparbetsplatser samt ökad tillgänglighet genom utökade öppettider och bemanning Under året har återigen frågan aktualiserats i och med att det beställdes en ny utredning om framtida lokalbehov för den juridiska fakulteten. De berör en grupp studenter som länge varit eftersatt när de gäller lokaltillgång. När kåren uppmärksammades på att denna utredning i sina direktiv uteslöt alternativ i form av att bygga nya lokaler i Blåsenhusområdet bemötte vi detta med en skrivelse (Skrivelse om lokalfrågan på Gamla torget, Dir. 19:11/12). Däri tryckes det på att det viktigaste var studenternas behov och för att nå fram ditt borde man inte utesluta alternativ redan i direktivstadiet. På januari-fum antog kåren ett nytt reglemente för lokalbokningar för att tydliggöra vilka och i vilket syfte som lokalbokningar i Uppsala studentkårs namn får genomföras. Att internt ta ett tydligare ansvar för lokalbokning är ett steg i mer effektivt utnyttjande av befintliga lokaler vilket indirekt gynnar studenterna i lokalfrågan. I samband med den nya lokalförsörjningsplan som antogs av universitetet i juni 2012 har representanter från kåren fört fram behovet av fler studieplatser. Bland annat i organ som rektors ledningsråd, Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor och Samverkansgruppen för studentfrågor. verka för en tillgänglig, tolerant, trygg och jämlik arbetsmiljö Utöver inkluderandet av dessa perspektiv i det ordinarie arbetsmiljöarbetet så genomfördes under året en riktad satsning inom Juridiska sektionen. Under våren har jämlikhetsansvarig deltagit i en del möten med Jämställdhets- och mångfaldsgruppen på juridiska fakulteten. Deltagandet har främst gått ut på att hjälpa gruppen genomföra en föreläsning och förbereda en kampanj om härskartekniker som ska genomföras på institutionen under höstterminen verka för att examination och obligatoriska moment ska genomföras under kontorstid Redan sedan tidigare är det enligt universitetets regler inte tillåtet att ha ordinarie examinationstillfälle utanför kontorstid på veckodagar. Omtentamen och liknande omfattas inte av den regeln och genomförs därför vid dessa tidpunkter ibland. Att detta sker så beror på att universitetet har en brist på tentamenslokaler. Under året har denna fråga kommit upp i bland 16

18 annat diskussionen om den nya lokalförsörjningsplanen men slutligen så fattades inget beslut om att bygga nya tentamenslokaler på grund av bristande resurser. verka för att förbättra studenters och doktoranders psykosociala och fysiska arbetsmiljö verka för att universitetets olika nivåer arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor och att ingripanden sker snabbare vid arbetsmiljöproblem Under året har samarbetet med Universitetskyrkan, Studenthälsan och universitetet kring utbildningar för studerandeskyddsombud fortsatt och stärkts. Liksom tidigare år genomfördes det i samband med höstterminens start en heldagsutbildning för studiebevakare med arbetsmiljöansvar. Dessa rekryterade sedan och höll kontakten med studerandeskyddsombud inom sina respektive ansvarsområden, och i slutet av november hölls en utbildning även för dem. För första gången följdes sedan det utbildningstillfället upp i slutet av januari. Ett nytt pass inriktat mot arbetsmiljöfrågor i laboratoriemiljö hölls för berörda studerandeskyddsombud. Det nya momentet var uppskattat trots att återkopplingen visade att de fanns en del synpunkter på förbättringsområden från deltagarna. Eftersom det var första gången det genomfördes var det bara väntat. Tanken med att fortsätta och stärka de utbildningstillfällen som kåren ger sina studentrepresentanter är att det bör underlätta deras uppdrag och även stärka kommunikationen mellan påverkansarbetet på universitetets olika nivåer. I Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor har studentrepresentanterna under året bland annat lyft frågor om lokalbristen och stress i samband med introduktion till vissa utbildningsmoment. verka för att strukturella problem inom forskarutbildningen, som får effekter i form av psykisk ohälsa och sjukskrivning, uppmärksammas och åtgärdas Se doktorandnämndens verksamhetsberättelse i bilaga XX. Kåren ansvarade även för framtagandet av kapitlet om doktorander i Fortfarande utbildning straffbart? som belyste deras studiesociala situation. verka för att studenter får inflytande över driften av UpUnet-S Under året har kåren via studentrepresentanter försökt att stärka studentinflytandet inom ITfrågor, specifikt driften av UpUnet-S. Detta har försvårats av universitetets omstrukturering inom området, bland annat avskaffades det tidigare IT-rådet under hösten 2011 och posten rektorsråd i IT-frågor under våren I samband med detta skrevs en skrivelse (Skrivelse rörande studentrepresentanter i KIWI-projekten, Dr. 51:11/12) för att begära ökad insyn och inflytande i några av universitetets större IT-projekt, främst inom det som kallas KIWI. 17

19 5. Jämlikhetsarbete Uppsala studentkår ska under verksamhetsåret 2012/2012: främja och medverka i universitetets arbete för mångfald, jämlikhet och breddad rekrytering Återkommande under mandatperioden har jämlikhetsansvarig deltagit i möten med arbetsmiljögruppen och fallverksamhetsgruppen. I detta arbete ingick även att delta i utformandet av den arbetsmiljöenkät som gick ut till samtliga campusområden under våren Likaså har möten, beredningsutskott och arbetsgrupper i Enheten för lika villkors regi utgjort en del av vardagen. Jämlikhetsansvarig är kårens representant i både Jämställdhetskommittén och Kommittén för etnisk- och social mångfald, och ingår även i ledningsgruppen på enheten. Utbildningar om normer och normkritik, samt inom andra jämlikhetsområden är något som genomförts vid ett antal tillfällen. Likaså har jämlikhetsansvarig hållit föredrag om breddad rekrytering och om kårens jämlikhetsarbete. Bland annat har föredragningar gjorts för institutionen för psykologi, på Enheten för lika villkor, för Åbo akademis studentkår samt i anslutning till kårfika och campusfika. Utöver detta blev jämlikhetsansvarig, tillsammans med verksamhetsansvarig för ESMeralda, inbjuden att prata på TCO:s mässa om högre studier som genomfördes i oktober Tillsammans med verksamhetsansvarig för ESMeralda har jämlikhetsansvarig också planerat och genomfört lanseringen av webbsidan Första grenen 2 samt påbörjat ar bete med en seminarieserie i fyra delar vilken kommer att genomföras under hösten verka för mångfald och jämlikhet inom kårens egen organisation och bland studentrepresentanter som tillsätts av kåren. I enlighet med den rekryteringspolicy som kåren arbetar utifrån, så har jämlikhetsansvarige varit delaktig i de rekryteringsärenden som varit under terminerna. Det har rört sig om både anställningar och tillsättningar av arvoderingsposter. I samband med skrivandet av en ny Jämlikhets- och arbetsmiljöplan för perioden utvärderades jämställdhetsåtgärderna för 2011/12 och ett nytt åtgärdsprogram för 2012/13 skrevs. Nytt är att kåren inte har en jämställdhetsplan och en jämlikhetsplan, utan istället har ett integrerat dokument som inkluderar alla jämlikhetsanknutna arbetsområden. I detta dokument ingår även, som namnet antyder, arbetsmiljöaspekter som inte är entydigt kopplade till diskrimineringsgrundera. En student från översättarprogrammet anlitades för att översätta dokumentet, med bilagor, till engelska för att tillgängliggöra det för fler studenter. Tillsammans med en arbetsgrupp har kårens åsiktsprogram gällande jämlikhet reviderats under vårterminen. Arbetet har tagit tid, men gruppens önskan har varit att kunna 2 18

20 lämna över ett så gott som färdigt dokument som kommande jämlikhetsansvarig kan lägga fram i fullmäktige till hösten stödja sektionerna i deras lokala jämlikhetsarbete Kårens jämlikhetsansvarige har funnits tillhand för sektionsaktiva som velat ställa frågor eller be om hjälp. Dessutom har under året fungerat som en resurs i arbetsmiljögruppen som samlar studiebevakare från samtliga sektioner. utveckla kontakter med studentföreningar och andra som arbetar med jämlikhetsfrågor Kåren har tillsammans med Kondoma Mera! bland annat samarbetat med närliggande organisationer i samband med Uppsala kärlek och erotikmässa, Sexdagarna och annat. arbeta för att alla studenter med funktionsnedsättning får det stöd de behöver för att kunna studera på samma villkor som studenter utan funktionsnedsättning. Kårens arbetsmiljögrupp har under året haft nära kontakt med Enheten för stöd för studenter med funktionshinder. Utöver detta skrev kåren en skrivelse (Skrivelse om pauser i undervisningen, Dir 47:11/12) om vikten av att genomföra utannonserade pauser med jämna mellanrum i utbildningssammanhang. Brist på pauser kan försvåra förutsättningarna för personer med många olika former av funktionsnedsättningar. Men även för studenter utan funktionsnedsättningar och lärare. Kåren har även fortsatt sitt nära samarbete med studentföreningen Dyslektikerna som verkar för att stödja studenter med dyslexi vid Uppsala universitet. arbeta för att Uppsala universitetets personal ska ha ett inkluderande förhållningssätt som utgår från en normkritisk kompetens. En stor uppgift för jämlikhetsansvarig har varit att sitta med i arbetsgruppen som utarbetat ett förslag för hur universitetets arbete med lika villkor ska organiseras i framtiden. En annan stor händelse var lanseringen av universitetets databas för jämställdhetsindikatorer. Arbetet med universitetets enhet för lika villkor har under perioden varit positivt och välfungerande. 19

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

S T U D I E U T S K O T T E T Protokoll 2010/2011:5 Sammanträdesdatum: 101028 Uppsala studentkår, sammanträdesrummet

S T U D I E U T S K O T T E T Protokoll 2010/2011:5 Sammanträdesdatum: 101028 Uppsala studentkår, sammanträdesrummet Närvarande Johan Gärdebo Tommy Söder Angelica Rönnbäck Edvin Ullman Johan Lundmark Martin Michelsson Joel Wilger Ella Brodin Anna Lindgren Lars Niska Michel Rowinski Magnus Wikmark Bjarni Juliusson Emil

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Övergripande Det kommande verksamhetsåret är fyllt med utmaningar för Umeå studentkår. Under

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2015-06-15 Typ av styrdokument: Riktlinjer Handläggare: Malin Blomqvist, processledare Diarienummer: C 2015-0923 Process: 1.4, Leda utbildning Dokumentet gäller från

Läs mer

Protokoll fört vid doktorandnämndens sammanträde 7 maj 2009. Petra Hansson, doktorandnämndens ordförande, förklarade sammanträdet öppnat.

Protokoll fört vid doktorandnämndens sammanträde 7 maj 2009. Petra Hansson, doktorandnämndens ordförande, förklarade sammanträdet öppnat. Doktorandnämnden Protokoll Uppsala studentkår 2009-05-07 Närvarande: Noel Dew FDR, My Svensson HDR, Johan Alsiö MDR, Johan Olerud MDR, Marco Bianchi VDNO, Petra Hansson DNO, Rebecca Fransson VDNO Protokoll

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Ett hållbart universitet

Ett hållbart universitet Åsiktsdokument 1 Ett hållbart universitet Medlemsmöte 141210 Sida 1 av 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Utbildning är en mänsklig rättighet

Läs mer

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilaga 9. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Verksamhetsberättelse 2012/2013 Den 2012-05-15 fastslog medlemsmötet verksamhetsplanen

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Allians för kåren (4/6) Fredrik Hultman Eric Lennerth Olle Nyrén Viktor Sundman Michael Holtorf från 5 e) Gustav Åqvist under 5 i) -5 m)

Allians för kåren (4/6) Fredrik Hultman Eric Lennerth Olle Nyrén Viktor Sundman Michael Holtorf från 5 e) Gustav Åqvist under 5 i) -5 m) BESLUTSPROTOKOLL sid 1/5 Fullmäktige sammanträde 2014-05-19 kl. 17.15 2014-05-20 kl. 17.15 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Till protokollet bifogas samtliga bilagor, förteckning över dessa återfinns på

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Protokoll 2008-03-13. Närvarande:

Protokoll 2008-03-13. Närvarande: Doktorandnämnden Uppsala studentkår Protokoll 2008-03-13 Närvarande: Samuel Regandell TNDR, Marco Bianchi VDNO, Mattias Wiggberg, DNO Terese Johansson MDR, Marta Axner TDR, Jim Blevins SDR, Gustav Ahlin

Läs mer

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014 Foto: Dan Lindberg Om Linje 14 Linje 14 har funnits som ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun sedan 2003. Linje 14 ser gärna att fler ungdomar ska

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

PÅVERKANSDOKUMENT. för Samverkande Studenter 10/11

PÅVERKANSDOKUMENT. för Samverkande Studenter 10/11 PÅVERKANSDOKUMENT för Samverkande Studenter 10/11 Framtaget på Studentkårer i Samverkans åsiktsstämma i Halmstad 8-10/12-2006 Reviderat på Studentkårer i Samverkans åsiktsstämma i Ronneby 7-9/12-2007 Reviderat

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Presidiet... 4 Kapitel 3: Kårordförande... 5 Kapitel 4: Vice Kårordförande...

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Synas mot studenterna

Synas mot studenterna Synas mot studenterna Synas mot studenterna och övriga samhället. Öka medvetenheten om hela studentkåren och dess resurser. Öka valdeltagandet. Visa rättigheter och möjligheter till påverkan. Synas i media

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Under våren har UTN och Uppsala studentkår förhandlat fram ett sektionsavtal som i princip uppfyller

Läs mer

Strategi för Corax medlemsrekrytering

Strategi för Corax medlemsrekrytering Strategi för Corax medlemsrekrytering Verksamhetsåret 2014-2015 Fastställt av Corax styrelse den 19 november 2014. 1 Strategi för Corax medlemsrekrytering Bakgrund S edan dess att kårobligatoriet avskaffades

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Luleå studentkårs åsiktsdokument

Luleå studentkårs åsiktsdokument s åsiktsdokument Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: xx@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/8 Innehållsförteckning Grundsyn... 3 Mångfald... 3 Utbildning och dess kvalitet... 3 Personal

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

Aktivitetsplan för år 2014

Aktivitetsplan för år 2014 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Bilaga 1 Dnr ORU 1.2.1-204/2013 Aktivitetsplan för år 2014 Aktivitetsplanen för år 2014 fastställer delmål och aktiviteter

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM Arbetsordning för KonstKårens sektioner Denna arbetsordning beskriver vad sektionens verksamhet består i samt hur strukturen för denna verksamhet lämpligast bör se ut. Det är dock upp till de enskilda

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Studiesociala frågor

Studiesociala frågor Studiesociala frågor Ylva Eklind Utbildningsavdelningen Utbildning för Studentrepresentanter och Programstudierektorer 2015 Vad är studiesociala frågor och hur påverkar de studierna? Vad kan du ställas

Läs mer

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar Eva Åkesson och Anders Malmberg Eva Åkesson - bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner, energi

Läs mer

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Läs mer

Delad eller enad kår? analys, åsikter och fakta från Uppsala studentkår

Delad eller enad kår? analys, åsikter och fakta från Uppsala studentkår Delad eller enad kår? analys, åsikter och fakta från Uppsala studentkår Hej! Uppsala studentkår har en del problem men den är samtidigt unik. Det beror dels på att vi är många till antalet 35 000 studenter,

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Eric Insulahn, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Anslöt 13.25 Joel Furvik, ledamot. Lämnade

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen.

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Sid 1(11) ARBETSBESKRIVNINGAR har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Syfte Arbetsbeskrivningens syfte är att skapa kontinuitet i ledningsgruppens arbete och

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Utkast, revideras av Styrelsen 2015-02-04 Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för Konstkårens

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION Representanter: HHUS: Jimmy Kindholm ordf@hhus.se Betsek: Kristoffer Månsson kriztoffer@hotmail.com Humsek: Sebastian Andersson ordfhumsek@umeastudentkar.se

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-03-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15 Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 Sammanträdesdatum 2015-09-15 Tid 18.00 21.00 PROTOKOLL Mötessekreterare Linnéa Sandström Justerare Jonathan Wallander Närvarande Johanna Henriksson,

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Strategi för Örebro studentkårs utbildningsbevakning

Strategi för Örebro studentkårs utbildningsbevakning Strategi för Örebro studentkårs utbildningsbevakning Verksamhetsåren 2014/2015 och 2015/2016 Fastställd av Örebro studentkårs styrelse 2014-04-10 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING...

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer