KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354)"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x Jan Bremberg, ordf, S xx Inger Löfblom Sjöberg, S, ej 206 x Göran Svensson, 1 v ordf, S xx Kurt Kaarle, S x Magnus Olsson, 2 v ordf, M, ej 206 Lars-Erik Ivarsson, M x Leif Sturesson, S, ej 194 Ingvar Andersson, S x Tommy Larsson, V Johan Wolgast, MP Jan-Olof Persson, S xx Jan-Åke Oscarsson, S x Claes Mårlind, M Mats Abrahamsson, M x Ingrid Ankarkrona, S xx Johannes Nilsson, S, tj.gör 194, 206, SD, SD Mats Bondesson, C xx Lennart Lindqvist, S, tj.gör 206 Rolf Hansson, FP xx Agneta Larsson, KD Tjänstemän Ulf Ohlsson, förvaltningschef x Adam Laurin, bygglovarkitekt x Lisa Jönsson, ekonom x Jonas Ronsby, arkitekt x Emina Kovacic, stadsarkitekt x Martin Lindholm, byggnadsinspektör x Jeanette Conradsson, planark x Thomas Norman, byggnadsinspektör Mikael Bäckman, planarkitekt x Andréa Hellsberg, sekreterare Nina Södergren, planarkitekt Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Jan Bremberg Magnus Olsson Andreá Hellsberg Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Andréa Hellsberg

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 297 Innehållsförteckning, AU-ledamöter 2009/ Ändring i föredragningslistan 2010/ Ekonomisk månadsrapport 2010/ Karlshamn 8:24 m.fl., detaljplan (Stärnö) 2003/ Matviks hamn, detaljplan programbeslut 2003/ Gropen 1, detaljplan antagandebeslut 2009/ Verksamhetsplan 2011/ Stadsarkitekten informerar 2011/ Yttrande; förslag till nytt biblioteks- & kulturhus 2009/ Byggnadsnämndens attestordning 2011/ Mörrum 15:14, nybyggnad väderskydd för ved 2011/ Asarum 2:94, ändrad användning av komplementbyggnad 2011/ Froarp 3:80, ändrad användning av byggnad 2011/ Kantarellen 18, anmälan om oklippt och ovårdad häck 2009/ Långehall 1:47, anmälan om olovligt uppförd byggnad 2011/ Nyköping 17, anmälan om ovårdad tomt 2011/ Bokö 1:30, förhandsbesked nybyggnad av fritidshus 2011/ Elleholm 36:1, tillbyggnad av växthus 2011/ Hallö 1:22, tillbyggnad av fritidshus och annex 2011/ Hallö 1:24, nybyggnad toalettbyggnad med teknikrum 2010/ Joggesö 1:27, tillbyggnad av fritidshus 2011/ Karlshamn 3:1, förhandsbesked nybyggnad enbostadshus mm 2009/ Karlshamn 5:1, marklov för trädfällning inom detaljplan 2010/ Rörmokaren 3, förhandsbesked tillbyggnad av tryckeri 2011/ Stilleryd 5:4 stuga 312, tillbyggnad entré och uterum 2011/ Vettekulla 1:65, strandskyddsdispens för brygga 2011/ Delegation Forts.

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Underrättelser 210 Skrivelser för kännedom 211 Aktivitetslista 212 Rättsfallsredovisning 213 Asarum 13:53, tillbyggnad av enbostadshus med uterum 2011/ Froarp 3:30, rivning och nybyggnation av förråd 2010/ Trevlig sommar

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 299 BN 182 Dnr 2011/ Ledamöter i arbetsutskottet Jan Bremberg, Claes Mårlind och Jan-Olof Persson med Jan-Åke Oscarsson och Johan Wolgast som ersättare skall ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med till och med nästa ordinarie sammanträde.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 300 BN 183 Dnr 2011/ Ändring i föredragningslistan Föredragningslistan förändras på följande sätt: Ärende 9, Froarp 3:42, nybyggnad garage enbostadshus, utgår Ärende 24, Södertälje 15, utvändig ändring flerbostadshus, utgår Byggnadsnämndens attestordning, tillkommer Asarum 13:53, tillbyggnad av enbostadshus med uterum, tillkommer Froarp 3:30, rivning och nybyggnation av förråd, tillkommer

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 301 BN 184 Dnr 2010/ Ekonomisk månadsrapport och intern kontroll Rapport om ekonomiska läget för perioden januari-maj 2011 föreligger. Driftbudget Nettobudgetavvikelsen för byggnadsnämndens verksamhet visar på en negativ avvikelse för årets första 5 månader på - 72 tkr. Bedömningen är att Byggnadsnämnden kommer att ha en positiv avvikelse på cirka 170 tkr mot budgetram. Investeringsbudget Investeringsbudget för 2011 är 75 tkr för utvecklingsområden, 75 tkr för inventarier. Bruttoinvesteringarna under perioden uppgick till 69 tkr av totalt 150 tkr. Prognosen för helår att budgeten kommer att förbrukas. Rapporten avseende det ekonomiska läget godkänns. Till Förvaltningschef Ulf Ohlsson Ekonom Lisa Jönsson Stadsarkitekt Emina Kovacic

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 302 BN 185 Dnr 2003/ Detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl, Karlshamn (brytningsområdet på Stärnö) Stadsmiljöavdelningen arbetar, med utgångspunkt i det uppdrag kommunfullmäktige givit byggnadsnämnden, med upprättande av detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 8:24 m fl, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län. Planområdet är beläget på östra Stärnö och uppdraget omfattar nuvarande brytningsområde samt området vid småbåtshamnen Stärnö Vindhamn, totalt ca 56 hektar mark- och vattenområde. Detaljplanens syfte är att möjliggöra område för turism, fritid och kultur samt verksamheter kopplade till dessa. I detaljplanen ska även väg- och cykelvägsfrågor behandlas. Detaljplanen och dess principer ska vara styrande för bergtäktens efterbehandling. Planen har varit utställd för granskning från och med den 11 april till och med den 13 maj Sammanställning av inkomna synpunkter samt bearbetning av planförslaget pågår. Länsstyrelsen har inkommit med sitt yttrande. Information om arbetsläget. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner informationen. Byggnadsnämnden godkänner informationen. Nämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att arbeta fram informationsförslag till nästa sammanträde att översända till kommunfullmäktige gällande tidplanen. Till Stadsarkitekt Emina Kovacic Exploateringsingenjör Magnus Runesson Planarkitekt Jeanette Conradsson

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 303 BN 186 Dnr 2003/ Detaljplan över Matviks hamn programbeslut Den 27 april 2011, 117, beslutade byggnadsnämnden att uppdra till stadsmiljöavdelningen att starta arbetet med upprättade av rubricerad detaljplan i maj Enligt 5 kap. 10 Plan- och bygglagen, PBL, ska om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program. I aktuellt ärende har det bedömts vara lämpligt att ett program upprättas. Syftet med detaljplaneprogrammet är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede skall breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda skall ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. Syftet med aktuell planläggning är att Matviks hamns potential som centralpunkt eller bashamn för skärgårdsområdet ska tas tillvara och utvecklas som resurs för såväl boende som friluftsliv och turism. Planområdet omfattar större delen av den kommunägda fastigheten Matvik 1:54 samt flera privatägda fastigheter, totalt ca 12,5 ha mark- och vattenområde. Program för detaljplan för del av fastigheten Matvik 1:54 m fl, Hällaryd, Karlshamns kommun, Blekinge län, daterat , föreligger. Samråd med Länsstyrelsen om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning kommer att ske i samband med programsamrådet. Förslaget för aktuellt planärende är att ett genomförande av avsedd detaljplan inte bedöms få betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, enligt 4 kap. 34 plan- och bygglagen, PBL, därmed inte erfordras. Motiven till ställningstagandet framgår av till programmet hörande bilaga Beslutsunderlag för behovsbedömning/ avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB (avstämning med Miljöförbundet Blekinge Väst sker fram till nämnden). Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättat program för detaljplan, daterat Byggnadsnämndens förslag till ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen, PBL. Forts.

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 304 BN 186 forts. Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättat program för detaljplan, daterat Byggnadsnämndens förslag till ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen, PBL. Till Stadsarkitekt Emina Kovacic Exploateringsingenjör Magnus Runesson Planarkitekt Jeanette Conradsson

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 305 BN 187 Dnr 2009/ Detaljplan för Gropen 1, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län - antagandebeslut Byggnadsnämnden behandlade , 241 en ansökan om ändring av detaljplan for fastigheten Gropen l. Man ställde sig positiv till att planläggningen genomfors. I beslutet angavs att planläggningen ska bekostas av sökanden och att ett planavtal ska tecknas. Planavtal har tecknats mellan sökanden och kommunen. Byggnadsnämnden beslutade om samråd. Samrådet genomfördes under tiden 14 februari till och med den 7 mars Underrättelseskede pågick mellan den 2 maj till den 16 maj Totalt har 34 skriftliga yttranden inkommit i samband med samråd och underrättelse, varav 7 stycken är likalydande. I av stadsmiljöavdelningen upprättat särskilt utlåtande daterad , redovisas justeringar och kompletteringar som gjorts med anledning av inkomna yttranden. Arbetet med detaljplanen har genomförts med enkelt planförfarande. Enkelt planförfarande kan tillämpas när detaljplaner av begränsad betydelse ska upprättas. Vidare ska detaljplanen vara förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsen granskningsyttrande samt sakna intresse får allmänheten. Även om översiktsplanen inte säger något av intresse i sammanhanget kan ett enkelt planförfarande användas, om översiktsplanens allmänna intentioner inte motverkas. Stadsmiljöavdelningen bedömer att kriterierna for enkelt planförfarande är uppfyllda i det aktuella planärendet. Planen syftar till att ändra för området gällande stadsplan A 194 for att, förutom handel, även möjliggöra bostadsändamål. Planen skall vidare reglera bebyggelsens omfattning, lokalisering och utformning på fastigheten. Detaljplanen omfattar kvartersmark får bostäder och handel. Fastigheten Gropen 1 nås via Rosenkällevägen som försörjer ett stort antal småhusfastigheter i området. Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig ska får varje enskild detaljplan bedöma om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en "betydande miljöpåverkan", om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. När en detaljplan handläggs med ett enkelt planförfarande förutsetts att den inte medför en betydande miljöpåverkan. Motiven, i aktuellt planärende, för detta framgår av handlingen "Beslutsunderlag får behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB". Antagandehandlingar, daterade , föreligger. Forts.

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 306 BN 187 forts. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden godkänner det av stadsmiljöavdelningen upprättade särskilda utlåtandet, daterat Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av kommunfullmäktiges beslut , 4, om reglemente för byggnadsnämnden, att anta detaljplanen för Gropen 1, Karlshamns kommun, Blekinge län enligt 5 kap. 29 plan- och bygglagen (1987:10). Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden godkänner det av stadsmiljöavdelningen upprättade särskilda utlåtandet, daterat Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av kommunfullmäktiges beslut , 4, om reglemente för byggnadsnämnden, att anta detaljplanen för Gropen 1, Karlshamns kommun, Blekinge län enligt 5 kap. 29 plan- och bygglagen (1987:10). Till Henrik och Eiler Gustafsson, Lökvägen 8, Asarum Stadsarkitekt Emina Kovacic Arkitekt Jonas Ronsby Ekonom, Lisa Jönsson

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 307 BN 188 Dnr 2011/ Verksamhetsplan Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om verksamhetsplan avseende pågående och planerade projekt och verksamhet inom enheten. Informationen godkänns.

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 308 BN 189 Dnr 2011/ Stadsarkitekten informerar Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om den gångna månadens aktiviteter inom enheten. Informationen godkänns.

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 309 BN 190 Dnr 2009/ Yttrande över förslag till nytt biblioteks- och kulturhus i Karlshamn Kommunstyrelsen beslutade att skicka utredning gällande förslag till nytt biblioteks- och kulturhus i Karlshamn för yttrande till byggnadsnämnden. Utredningen omfattar bl.a. övergripande idéer rörande verksamheternas visioner, funktioner, ändamål, innehåll mm. Dessa resulterade sedan i ett lokalprogram som beskriver olika behov i form av ytor. Byggnadsnämnden kan konstatera att rapportens innehåll stämmer väl överrens med det kulturpolitiska programmet som antogs av kommunfullmäktige Rapporten slår även fast viktiga gestaltningsparametrar såsom flexibilitet, funktionalitet, spontana mötesplatser, transparens, samtida uttryck, möjlighet till utblickar mm som kommer att vara viktiga ledord vid kommande visualisering av förslaget. Husets roll som en ikon och blickfång kommer tillsammans med tillämpning av ovanstående ledord att bidra till en bibehållen arkitektonisk kvalité inom denna stadsdel. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden instämmer i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse enligt ovan och översänder denna som sitt eget yttrande i ärendet. Byggnadsnämnden instämmer i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse enligt ovan och översänder denna som sitt eget yttrande i ärendet. Till Kommunstyrelsen

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 310 BN 191 Dnr 2011/ Attestordning Med anledning av att förvaltningschef Ulf Ohlsson slutar sin anställning erfordras ny attestordning. Förslag till ny attestordning, att gälla från och med , har upprättats. Tidigare beslutade attestordning enligt 089, upphävs. Byggnadsnämnden antar ny attestordning, att gälla från och med , se bilaga 191/2011. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Till Beslutsstöd ekonomi Envar attestant Lisa Jönsson Jörgen Nilsson Sofia Ohlsson

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 311 BN 192 Dnr 2011/ Mörrum 15:14, Kilvägen 1. Nybyggnad väderskydd för ved, enbostadshus Sökande: Tage Lindh, Kilvägen 1, Mörrum BYGGLOV Skrivelse från arkitekt Jonas Ronsby föreligger enligt följande: Ansökan avser nybyggnad av väderskydd för ved ca 9 m². Inom fastigheten Mörrum 15:14 finns idag ett väderskydd för ved i anslutning till norra fastighetsgränsen. Avståndet till allmän plats, gata, i väst är ca 5 meter. Från väderskyddet till gatan finns en asfalterad yta som tidigare använts för husvagnsuppställning. Avsikten är att riva det befintliga väderskyddet och uppföra ett nytt ca 1 m från fastighetsgräns mot gata. Föreslaget väderskydd består av en träregelstomme och ett låglutande pulpettak i plåt. Sidorna har ett glest horisontellt ribbverk. Fastigheten ligger inom detaljplan C2. Planen anger användningen BÖ Iv, friliggande bostad i ett plan. Minst två tredjedelar av tomtarealen ska lämnas obebyggd. Byggnadsarea för uthus regleras ej. Föreslagen åtgärd faller i fråga om yta och utformning inom friggebodslagen. Dock placeras byggnaden närmare gräns till allmän plats, gata, än 4,5 meter. Dessutom ligger den i sin helhet inom prickmark, vilken inte får bebyggas. Väderskyddet är därmed planstridigt. Byggnader ska inte placeras i prickmarkszonen. Planförfattarens avsikt har sannolikt varit att säkerställa såväl öppenhet i gatubilden som att förhindra garage i tomtgräns mot gata. Påverkan från föreslagen åtgärd får dock bedömas som ringa i sammanhanget. Byggnaden är av begränsad storlek - mindre än 10 m², konstruktionen enkel och öppen, i utformning att betrakta som ett fristående skärmtak. Vidare har i grannskapet, inom Mörrum 15:57, sedan tidigare beviljats bygglov för en liknande konstruktion, en carport, belägen på prickmark i anslutning till gatan. Föreslagen åtgärd kan betraktas som en mindre avvikelse i den mening som avses i Planoch Bygglagen, då den är förenlig med planens syfte. Emellertid måste understrykas att en sådan bedömning endast avser åtgärder av den begränsade omfattning och med den enkla, öppna utformning som redovisats. Berörd granne har lämnat medgivande till åtgärden. Markförvaltaren har inget att erinra. Trafikingenjören är tillskriven för yttrande senast v 25. Arbetsutskottets förslag till beslut: Bygglov beviljas. Forts.

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 312 BN 192 forts. Yttrande från trafikingenjören föreligger utan erinran. Bygglov beviljas. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. BYGGANMÄLAN Bygganmälan är inlämnad. Byggsamråd erfordras ej. Kontrollplan erfordras ej. Byggherren godtages som kvalitetsansvarig. Medgives att byggnadsarbetena får påbörjas. Anmälningar till byggnadsnämnden ska göras: Då arbetet påbörjats: Då arbetet slutförts: Avgift kronor (faktura kommer) , Attest:

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 313 BN 193 Dnr 2011/ Asarum 2:94, Offerkällevägen 10. Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad Sökande: Maria Rundqvist, Offerkällevägen 10, Asarum BYGGLOV Skrivelse från byggnadsinspektör Thomas Norman föreligger enligt följande: Ansökan avser ändrad användning av förrådsbyggnad (ca 90 m²) till tillfällig festlokal vid väderskyddsskiftningar. I lokalen kommer det att finnas portabla möbler, bar och scen. Byggnaden är belägen ca 1,5 till 2 meter från fastighetsgräns mot Asarum 2:90 respektive Asarum 2:91. Bygglov för avsedd komplementbyggnad saknas men tidigare användning har varit förvaring/förrådsbyggnad. Fastigheten får enligt gällande stadsplan (tillhörande det reviderade förslaget ) användas endast för bostads- och handelsändamål. Huvudbyggnaden (Solsta Towers) har under många år ändvänts som hotell, restaurang och festlokal. Sökanden har i sin ansökan bifogat ett brev där hon skriver: Istället för att sätta upp ett tält i trädgården varje gång vi ska anordna arrangemang av lite olika slag, så kan vi nu använda oss av den redan befintliga gamla lokalen. Planerna är att vi en ggr i månaden kan bjuda på lite musik, mat och allmän trivsel för Er alla. Vi kan även erbjuda catering och uthyrning av lokalen för olika tillställningar. Verksamheten är i utvecklingsstadiet när vi nu börjar bli trångbodda inomhus på sommaren. Byggmässigt har byggnaden redan förberetts för sökt åtgärd och sökanden skriver vidare: Byggnadens utseende har inte förändrats varken på insidan eller utsidan. Det enda jag har gjort är att ett dåvarande ruttet golv förenat med livsfara att gå på har lagts om och därför fick vi också ta ner 2 plank skärmväggar som överhuvudtaget inte hade någon funktion Bifogat sin bygglovsansökan lämnar sökanden också in tillstånd till servering av drycker enligt alkohollagen samt yttrande från räddningstjänsten angående fastighetens byggnader inklusive avsedd komplementbyggnad. Enligt sökande har Miljöförbundet godkänt åtgärden. Berörda grannar har blivit tillfrågade. Forts.

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 314 BN 193 forts. Gemensamt yttrande från grannar Asarum 2:34, Asarum 2:36, Asarum 2:121, Asarum 2:130, Asarum 28:24 och Asarum 2:90, daterat , föreligger med synpunkter på bl. a. ljudvolym, sanitära problem och serveringstillstånd. Vid besök av granne Asarum 28:24, , framfördes synpunkter angående befarad ökad ljudvolym och sanitära problem. Ovan synpunkter hör inte till byggnadsnämndens verksamhetsområde och beaktas således inte vid beslutsfattandet. Bygglov beviljas då användningen ryms inom gällande detaljplan. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från när detta beslut vunnit laga kraft. I ärendet har berörda sakägare/grannar haft erinringar vilka inte tillgodosetts och har därför rätt att överklaga beslutet inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Överklaganden som inkommer efter denna tid prövas ej. För att åtgärden ska få påbörjas krävs ett startbesked För startbesked krävs att: Kontrollplan för åtgärden upprättas och godkänns. Avgift kronor (faktura kommer) , Attest: Till Sonny Eriksson, Offerkällevägen 12, Asarum (Asarum 2:34) Åsa Sandberg & Jimmy Svensson, Solstavägen 5, Asarum (Asarum 2:36) Sofie Gabrielsson & Michael Johnsson, Grims väg 5, Asarum (Asarum 2:121) Marita Andersson, Solstavägen 3, Asarum (Asarum 2:130) Marita Lindström, Offerkällevägen 7, Asarum (Asarum 28:24) Annica Persson, Offerkällevägen 8, Asarum (Asarum 2:90)

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 315 BN 194 Dnr 2011/ Froarp 3:80, Gamla Froarpsvägen 19B. Anmälan om ändrad användning av byggnad Fastighetsägare: Hans-Christer Hensche, Gamla Froarpsv. 19 B, Asarum På grund av jäv deltar ej ledamot Leif Sturesson (S) i handläggning och beslut. ANMÄLNINGSÄRENDE Skrivelse från byggnadsinspektör Thomas Norman föreligger enligt följande: Redogörelse för ärendet En anmälan har kommit till byggnadsnämnden att det bedrivs en snickeriverkstad på rubricerad fastighet i sådan omfattning att det är att betrakta som industriverksamhet. Byggnadsinspektören konstaterar att erforderligt bygglov för detta inte finns har byggnadsinspektör i ett brev till fastighetsägaren Hans-Christer Hensche skrivit följande: Enligt vad som föreskrivs i 10 kapitlet 4 plan- och bygglagen (PBL) skall byggnadsavgift tas ut när någon utan bygglov utför en bygglovspliktig åtgärd. Normalt utgör byggnadsavgiften fyra gånger bygglovsavgiften. Det föreskrivs i 10 kapitlet 7 (PBL) att även tilläggsavgift skall tas ut med ett belopp som motsvarar 500 kronor för varje kvadratmeter bruttoarea som åtgärden omfattar. När bruttoarean beräknas skall dock tio kvadratmeter frånräknas. Byggnadsavgift och tilläggsavgift skall inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd eller ingripande har tagits upp till överläggning med byggnadsnämnden (10 kapitlet 5 PBL). Denna överläggning kommer att ske För att rättelse skall anses ha skett fordras att användningen ändras för att följa nuvarande bygglov och planbestämmelse senast Ni kan söka bygglov i efterhand för åtgärden. Nämnden kommer då att pröva om bygglov kan beviljas eller inte. Det skall påpekas att oavsett om bygglov beviljas skall avgift tas ut om inte rättelse skett, enligt ovan. Om Ni vill yttra Er i ärendet skall yttrandet ha kommit in till nämnden senast Har Ni frågor eller synpunkter är Ni givetvis välkomna att kontakta undertecknad. Forts.

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 316 BN 194 forts. Hans-Christer Hensche har besökt byggnadsinspektören och berättat att han har ett uthus med lite snickerimaskiner i (pelarborrmaskin, bänksåg och hyvel m.m.) Han tillverkar presentlådor, i genomsnitt st per år. I fjol blev det nästan 2000 st, det kanske innebär att hans kunder inte behöver köpa några i år. Det handlar om framförallt 2 kunder som kommer och hämtar vid bara något enstaka tillfälle per år, med lastbil. Lådorna kan ha olika storlekar men ofta typ 7x20x30 cm. I år har fyra lådor tillverkats och det är i perioden september - december som produktionen brukar ske. Byggnadsnämnden önskar en komplettering från Miljöförbundet avseende bedömning av verksamhetens påverkan på omgivningen vad gäller bullernivån. Enligt Miljöförbundet är inte snickeriet av den omfattningen att tillstånd krävs. Ärendet avskrivs från vidare handläggning då omfattningen på snickeriet inte anses vara av den storleken att tillstånd krävs.

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 317 BN 195 Dnr 2009/ Kantarellen 18, Murklevägen 2. Anmälan om oklippt och ovårdad häck Ägare: Britt Ingrid Svenssons dödsbo, c/o Pär Svensson, Murklevägen 2, Karlshamn ANMÄLNINGSÄRENDE Skrivelse från byggnadsinspektör Thomas Norman föreligger enligt följande: Redogörelse för ärendet Trafikingenjören har med stöd av delegationsbeslut i byggnadsnämnden, , tillskrivit ägaren av fastigheten Kantarellen 18, Britt Ingrid Svenssons dödsbo, att Pär Svensson, Murklevägen 2, Karlshamn om att siktskymmande häck vid övergångsstället på Murklevägen och även vid gångbanan utefter Murklevägen måste klippas. Trots uppmaningar med broschyr i brevlådan och brev daterat har detta ej utförts. Med hänvisning till ovanstående föreslås byggnadsnämnden besluta förelägga ägaren till fastigheten Kantarellen 18, Britt Ingrid Svenssons dödsbo, att: Pär Svensson att senast två veckor efter delfåendet av detta beslut klippa häcken vid övergångsstället på Murklevägen och även vid gångbanan utefter Murklevägen enligt tidigare uppmaningar. Om ägaren underlåter detta, förpliktigas denne att utge ett belopp om 1000 kronor. Efter denna period förpliktigas Britt Ingrid Svenssons dödsbo, att: Pär Svensson vidare att utge samma belopp för varje period om en vecka, räknat från den dag han fått del av beslutet, under vilken tid som åtgärder ej vidtagits beslutade byggnadsnämnden att förelägga ägaren till fastigheten Kantarellen 18, Britt Ingrid Svenssons dödsbo, att. Pär Svensson att senast två veckor efter delfåendet av detta beslut klippa häcken vid övergångsstället på Murklevägen och även vid gångbanan utefter Murklevägen enligt tidigare uppmaningar. Om Britt Ingrid Svenssons dödsbo, att: Pär Svensson underlåter detta, förpliktigas denne att utge ett vite om 1000 kronor. Efter denna period förpliktigas Britt Ingrid Svenssons dödsbo, att. Pär Svensson vidare att utge samma belopp för varje period om en vecka, räknat från den dag de fått del av beslutet, under vilken tid som åtgärder ej vidtagits kommer mottagningsbeviset tillbaks från delgivningen av byggnadsnämndens beslut Forts.

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 318 BN 195 forts. Därefter finns ingen notering i ärendet om vidare händelser förrän då byggnadsinspektör besökt platsen och fotodokumenterat. Vid detta tillfälle var häcken klippt och rättelse har därmed skett. Arbetsutskottets förslag till beslut: Ärendet avskrivs för vidare handläggning. Ärendet avskrivs från vidare handläggning då rättelse skett.

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 319 BN 196 Dnr 2011/ Långehall 1:47. Anmälan om olovligt uppförd byggnad Fastighetsägare: Per-Ola Andersson, Håkantorpsvägen 50-2, Olofström ANMÄLNINGSÄRENDE Skrivelse från byggnadsinspektör Thomas Norman föreligger enligt följande: Redogörelse för ärendet En anmälan har kommit till byggnadsnämnden att en byggnad är uppförd på rubricerad fastighet. Byggnadsnämnden konstaterar att erforderligt bygglov saknas har byggnadsinspektör i ett brev till fastighetsägaren Per-Ola Andersson skrivit följande: Enligt vad som föreskrivs i 10 kapitlet 4 plan- och bygglagen (PBL) skall byggnadsavgift tas ut när någon utan bygglov utför en bygglovspliktig åtgärd. Normalt utgör byggnadsavgiften fyra gånger bygglovsavgiften. Det föreskrivs i 10 kapitlet 7 (PBL) att även tilläggsavgift skall tas ut med ett belopp som motsvarar 500 kronor för varje kvadratmeter bruttoarea som åtgärden omfattar. När bruttoarean beräknas skall dock tio kvadratmeter frånräknas. Byggnadsavgift och tilläggsavgift skall inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd eller ingripande har tagits upp till överläggning med byggnadsnämnden (10 kapitlet 5 PBL). Denna överläggning kommer att ske För att rättelse skall anses ha skett fordras (PBL 8 kap 13 ), att uppförd byggnad tas bort före byggnadsnämndens överläggning Ni kan söka bygglov i efterhand för åtgärden. Nämnden kommer då att pröva om bygglov kan beviljas eller inte. Det skall påpekas att oavsett om bygglov beviljas skall avgift tas ut om inte rättelse skett, enligt ovan. Om Ni vill yttra Er i ärendet skall yttrandet ha kommit in till nämnden senast Har Ni frågor eller synpunkter är Ni givetvis välkomna att kontakta undertecknad. Byggnadsinspektören besökte ånyo platsen , och kunde då konstatera att byggnaden är borttagen och att rättelse därmed har skett. Forts.

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 320 BN 196 forts. Ärendet avskrivs från vidare handläggning då rättelse skett.

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 321 BN 197 Dnr 2011/ Nyköping 17, Rådhusgatan 2. Anmälan om ovårdad tomt Fastighetsägare: Bodekull Invest AB, Box 1495, Stockholm ANMÄLNINGSÄRENDE Skrivelse från byggnadsinspektör Thomas Norman föreligger enligt följande: Redogörelse för ärendet En anmälan har kommit till byggnadsnämnden att byggnadsmaterial med mera lagras på gårdsplanen mot Rådhusgatan inom rubricerad fastighet. Vid besök konstaterades att platsen var att betrakta som ovårdad har byggnadsinspektör i ett brev till fastighetsägaren Bodekull Invest AB skrivit följande: I 8 kapitlet 15 PBL (2010:900) Plan- och bygglagen, föreskrivs En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Vidare föreskrivs följande i 11 kapitlet 19 PBL (2010:900) Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande). Frågan om påföljd eller ingripande att förelägga Er som ägare till fastigheten Nyköping 17 tas upp till överläggning vid byggnadsnämndens sammanträde För att rättelse ska kunna ske fordras att gårdsplanen städas upp med syfte att ge ett vårdat intryck, före byggnadsnämndens sammanträde I så fall kan Ni helt slippa påföljd. Om Ni vill yttra Er i ärendet skall yttrandet ha kommit in till nämnden senast Har Ni frågor eller synpunkter är Ni givetvis välkomna att kontakta undertecknad. Byggnadsinspektören besökte ånyo platsen , och kunde då konstatera att gårdsplanen städats upp och att rättelse därmed har skett. Ärendet avskrivs från vidare handläggning då rättelse skett.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 16:30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Byggnadsnämnden 2010-06-23

Byggnadsnämnden 2010-06-23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 334 (414) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13:15 18:30, ajournering 15:15-15:35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-07 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0133 Byggnadsnämnden Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark Förslag till

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.10 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 16.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens sammanträde 2013-11-07, kl 14:00 i Särörummet. OBS! Information om utvärderingen av Tölö ängar 13:00-13:45 i Snäckan i Fyren. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-11-05

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 16:30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 655 (732) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 655 (732) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 655 (732) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.50 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Särskilt utlåtande samråd del 1 och 2 avseende Detaljplan för Hole 1:129 och del av Hole1:94 Torsby kommun, Värmlands län

Särskilt utlåtande samråd del 1 och 2 avseende Detaljplan för Hole 1:129 och del av Hole1:94 Torsby kommun, Värmlands län Datum Diarienummer 2011-03-04 2010.0859.214 Särskilt utlåtande samråd del 1 och 2 avseende Detaljplan för Hole 1:129 och del av Hole1:94 Torsby kommun, Värmlands län 2 Bakgrund Stadsarkitekt Torbjörn Almroth,

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo 2015-07-29 2014-6441 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Venenäs 3:17 Fastighetens adress: Revsudden 180 Sökande: Mauritzson, Andreas och Alise

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl 08.00 11.45 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88 BYGGNADSNÄMNDEN 2013-10-29 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-17.00 Beslutande Beslutande ersättare Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1. 2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer