KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354)"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x Jan Bremberg, ordf, S xx Inger Löfblom Sjöberg, S, ej 206 x Göran Svensson, 1 v ordf, S xx Kurt Kaarle, S x Magnus Olsson, 2 v ordf, M, ej 206 Lars-Erik Ivarsson, M x Leif Sturesson, S, ej 194 Ingvar Andersson, S x Tommy Larsson, V Johan Wolgast, MP Jan-Olof Persson, S xx Jan-Åke Oscarsson, S x Claes Mårlind, M Mats Abrahamsson, M x Ingrid Ankarkrona, S xx Johannes Nilsson, S, tj.gör 194, 206, SD, SD Mats Bondesson, C xx Lennart Lindqvist, S, tj.gör 206 Rolf Hansson, FP xx Agneta Larsson, KD Tjänstemän Ulf Ohlsson, förvaltningschef x Adam Laurin, bygglovarkitekt x Lisa Jönsson, ekonom x Jonas Ronsby, arkitekt x Emina Kovacic, stadsarkitekt x Martin Lindholm, byggnadsinspektör x Jeanette Conradsson, planark x Thomas Norman, byggnadsinspektör Mikael Bäckman, planarkitekt x Andréa Hellsberg, sekreterare Nina Södergren, planarkitekt Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Jan Bremberg Magnus Olsson Andreá Hellsberg Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Andréa Hellsberg

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 297 Innehållsförteckning, AU-ledamöter 2009/ Ändring i föredragningslistan 2010/ Ekonomisk månadsrapport 2010/ Karlshamn 8:24 m.fl., detaljplan (Stärnö) 2003/ Matviks hamn, detaljplan programbeslut 2003/ Gropen 1, detaljplan antagandebeslut 2009/ Verksamhetsplan 2011/ Stadsarkitekten informerar 2011/ Yttrande; förslag till nytt biblioteks- & kulturhus 2009/ Byggnadsnämndens attestordning 2011/ Mörrum 15:14, nybyggnad väderskydd för ved 2011/ Asarum 2:94, ändrad användning av komplementbyggnad 2011/ Froarp 3:80, ändrad användning av byggnad 2011/ Kantarellen 18, anmälan om oklippt och ovårdad häck 2009/ Långehall 1:47, anmälan om olovligt uppförd byggnad 2011/ Nyköping 17, anmälan om ovårdad tomt 2011/ Bokö 1:30, förhandsbesked nybyggnad av fritidshus 2011/ Elleholm 36:1, tillbyggnad av växthus 2011/ Hallö 1:22, tillbyggnad av fritidshus och annex 2011/ Hallö 1:24, nybyggnad toalettbyggnad med teknikrum 2010/ Joggesö 1:27, tillbyggnad av fritidshus 2011/ Karlshamn 3:1, förhandsbesked nybyggnad enbostadshus mm 2009/ Karlshamn 5:1, marklov för trädfällning inom detaljplan 2010/ Rörmokaren 3, förhandsbesked tillbyggnad av tryckeri 2011/ Stilleryd 5:4 stuga 312, tillbyggnad entré och uterum 2011/ Vettekulla 1:65, strandskyddsdispens för brygga 2011/ Delegation Forts.

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Underrättelser 210 Skrivelser för kännedom 211 Aktivitetslista 212 Rättsfallsredovisning 213 Asarum 13:53, tillbyggnad av enbostadshus med uterum 2011/ Froarp 3:30, rivning och nybyggnation av förråd 2010/ Trevlig sommar

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 299 BN 182 Dnr 2011/ Ledamöter i arbetsutskottet Jan Bremberg, Claes Mårlind och Jan-Olof Persson med Jan-Åke Oscarsson och Johan Wolgast som ersättare skall ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med till och med nästa ordinarie sammanträde.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 300 BN 183 Dnr 2011/ Ändring i föredragningslistan Föredragningslistan förändras på följande sätt: Ärende 9, Froarp 3:42, nybyggnad garage enbostadshus, utgår Ärende 24, Södertälje 15, utvändig ändring flerbostadshus, utgår Byggnadsnämndens attestordning, tillkommer Asarum 13:53, tillbyggnad av enbostadshus med uterum, tillkommer Froarp 3:30, rivning och nybyggnation av förråd, tillkommer

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 301 BN 184 Dnr 2010/ Ekonomisk månadsrapport och intern kontroll Rapport om ekonomiska läget för perioden januari-maj 2011 föreligger. Driftbudget Nettobudgetavvikelsen för byggnadsnämndens verksamhet visar på en negativ avvikelse för årets första 5 månader på - 72 tkr. Bedömningen är att Byggnadsnämnden kommer att ha en positiv avvikelse på cirka 170 tkr mot budgetram. Investeringsbudget Investeringsbudget för 2011 är 75 tkr för utvecklingsområden, 75 tkr för inventarier. Bruttoinvesteringarna under perioden uppgick till 69 tkr av totalt 150 tkr. Prognosen för helår att budgeten kommer att förbrukas. Rapporten avseende det ekonomiska läget godkänns. Till Förvaltningschef Ulf Ohlsson Ekonom Lisa Jönsson Stadsarkitekt Emina Kovacic

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 302 BN 185 Dnr 2003/ Detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl, Karlshamn (brytningsområdet på Stärnö) Stadsmiljöavdelningen arbetar, med utgångspunkt i det uppdrag kommunfullmäktige givit byggnadsnämnden, med upprättande av detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 8:24 m fl, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län. Planområdet är beläget på östra Stärnö och uppdraget omfattar nuvarande brytningsområde samt området vid småbåtshamnen Stärnö Vindhamn, totalt ca 56 hektar mark- och vattenområde. Detaljplanens syfte är att möjliggöra område för turism, fritid och kultur samt verksamheter kopplade till dessa. I detaljplanen ska även väg- och cykelvägsfrågor behandlas. Detaljplanen och dess principer ska vara styrande för bergtäktens efterbehandling. Planen har varit utställd för granskning från och med den 11 april till och med den 13 maj Sammanställning av inkomna synpunkter samt bearbetning av planförslaget pågår. Länsstyrelsen har inkommit med sitt yttrande. Information om arbetsläget. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner informationen. Byggnadsnämnden godkänner informationen. Nämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att arbeta fram informationsförslag till nästa sammanträde att översända till kommunfullmäktige gällande tidplanen. Till Stadsarkitekt Emina Kovacic Exploateringsingenjör Magnus Runesson Planarkitekt Jeanette Conradsson

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 303 BN 186 Dnr 2003/ Detaljplan över Matviks hamn programbeslut Den 27 april 2011, 117, beslutade byggnadsnämnden att uppdra till stadsmiljöavdelningen att starta arbetet med upprättade av rubricerad detaljplan i maj Enligt 5 kap. 10 Plan- och bygglagen, PBL, ska om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program. I aktuellt ärende har det bedömts vara lämpligt att ett program upprättas. Syftet med detaljplaneprogrammet är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede skall breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda skall ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. Syftet med aktuell planläggning är att Matviks hamns potential som centralpunkt eller bashamn för skärgårdsområdet ska tas tillvara och utvecklas som resurs för såväl boende som friluftsliv och turism. Planområdet omfattar större delen av den kommunägda fastigheten Matvik 1:54 samt flera privatägda fastigheter, totalt ca 12,5 ha mark- och vattenområde. Program för detaljplan för del av fastigheten Matvik 1:54 m fl, Hällaryd, Karlshamns kommun, Blekinge län, daterat , föreligger. Samråd med Länsstyrelsen om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning kommer att ske i samband med programsamrådet. Förslaget för aktuellt planärende är att ett genomförande av avsedd detaljplan inte bedöms få betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, enligt 4 kap. 34 plan- och bygglagen, PBL, därmed inte erfordras. Motiven till ställningstagandet framgår av till programmet hörande bilaga Beslutsunderlag för behovsbedömning/ avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB (avstämning med Miljöförbundet Blekinge Väst sker fram till nämnden). Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättat program för detaljplan, daterat Byggnadsnämndens förslag till ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen, PBL. Forts.

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 304 BN 186 forts. Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättat program för detaljplan, daterat Byggnadsnämndens förslag till ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen, PBL. Till Stadsarkitekt Emina Kovacic Exploateringsingenjör Magnus Runesson Planarkitekt Jeanette Conradsson

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 305 BN 187 Dnr 2009/ Detaljplan för Gropen 1, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län - antagandebeslut Byggnadsnämnden behandlade , 241 en ansökan om ändring av detaljplan for fastigheten Gropen l. Man ställde sig positiv till att planläggningen genomfors. I beslutet angavs att planläggningen ska bekostas av sökanden och att ett planavtal ska tecknas. Planavtal har tecknats mellan sökanden och kommunen. Byggnadsnämnden beslutade om samråd. Samrådet genomfördes under tiden 14 februari till och med den 7 mars Underrättelseskede pågick mellan den 2 maj till den 16 maj Totalt har 34 skriftliga yttranden inkommit i samband med samråd och underrättelse, varav 7 stycken är likalydande. I av stadsmiljöavdelningen upprättat särskilt utlåtande daterad , redovisas justeringar och kompletteringar som gjorts med anledning av inkomna yttranden. Arbetet med detaljplanen har genomförts med enkelt planförfarande. Enkelt planförfarande kan tillämpas när detaljplaner av begränsad betydelse ska upprättas. Vidare ska detaljplanen vara förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsen granskningsyttrande samt sakna intresse får allmänheten. Även om översiktsplanen inte säger något av intresse i sammanhanget kan ett enkelt planförfarande användas, om översiktsplanens allmänna intentioner inte motverkas. Stadsmiljöavdelningen bedömer att kriterierna for enkelt planförfarande är uppfyllda i det aktuella planärendet. Planen syftar till att ändra för området gällande stadsplan A 194 for att, förutom handel, även möjliggöra bostadsändamål. Planen skall vidare reglera bebyggelsens omfattning, lokalisering och utformning på fastigheten. Detaljplanen omfattar kvartersmark får bostäder och handel. Fastigheten Gropen 1 nås via Rosenkällevägen som försörjer ett stort antal småhusfastigheter i området. Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig ska får varje enskild detaljplan bedöma om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en "betydande miljöpåverkan", om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. När en detaljplan handläggs med ett enkelt planförfarande förutsetts att den inte medför en betydande miljöpåverkan. Motiven, i aktuellt planärende, för detta framgår av handlingen "Beslutsunderlag får behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB". Antagandehandlingar, daterade , föreligger. Forts.

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 306 BN 187 forts. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden godkänner det av stadsmiljöavdelningen upprättade särskilda utlåtandet, daterat Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av kommunfullmäktiges beslut , 4, om reglemente för byggnadsnämnden, att anta detaljplanen för Gropen 1, Karlshamns kommun, Blekinge län enligt 5 kap. 29 plan- och bygglagen (1987:10). Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden godkänner det av stadsmiljöavdelningen upprättade särskilda utlåtandet, daterat Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av kommunfullmäktiges beslut , 4, om reglemente för byggnadsnämnden, att anta detaljplanen för Gropen 1, Karlshamns kommun, Blekinge län enligt 5 kap. 29 plan- och bygglagen (1987:10). Till Henrik och Eiler Gustafsson, Lökvägen 8, Asarum Stadsarkitekt Emina Kovacic Arkitekt Jonas Ronsby Ekonom, Lisa Jönsson

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 307 BN 188 Dnr 2011/ Verksamhetsplan Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om verksamhetsplan avseende pågående och planerade projekt och verksamhet inom enheten. Informationen godkänns.

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 308 BN 189 Dnr 2011/ Stadsarkitekten informerar Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om den gångna månadens aktiviteter inom enheten. Informationen godkänns.

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 309 BN 190 Dnr 2009/ Yttrande över förslag till nytt biblioteks- och kulturhus i Karlshamn Kommunstyrelsen beslutade att skicka utredning gällande förslag till nytt biblioteks- och kulturhus i Karlshamn för yttrande till byggnadsnämnden. Utredningen omfattar bl.a. övergripande idéer rörande verksamheternas visioner, funktioner, ändamål, innehåll mm. Dessa resulterade sedan i ett lokalprogram som beskriver olika behov i form av ytor. Byggnadsnämnden kan konstatera att rapportens innehåll stämmer väl överrens med det kulturpolitiska programmet som antogs av kommunfullmäktige Rapporten slår även fast viktiga gestaltningsparametrar såsom flexibilitet, funktionalitet, spontana mötesplatser, transparens, samtida uttryck, möjlighet till utblickar mm som kommer att vara viktiga ledord vid kommande visualisering av förslaget. Husets roll som en ikon och blickfång kommer tillsammans med tillämpning av ovanstående ledord att bidra till en bibehållen arkitektonisk kvalité inom denna stadsdel. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden instämmer i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse enligt ovan och översänder denna som sitt eget yttrande i ärendet. Byggnadsnämnden instämmer i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse enligt ovan och översänder denna som sitt eget yttrande i ärendet. Till Kommunstyrelsen

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 310 BN 191 Dnr 2011/ Attestordning Med anledning av att förvaltningschef Ulf Ohlsson slutar sin anställning erfordras ny attestordning. Förslag till ny attestordning, att gälla från och med , har upprättats. Tidigare beslutade attestordning enligt 089, upphävs. Byggnadsnämnden antar ny attestordning, att gälla från och med , se bilaga 191/2011. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Till Beslutsstöd ekonomi Envar attestant Lisa Jönsson Jörgen Nilsson Sofia Ohlsson

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 311 BN 192 Dnr 2011/ Mörrum 15:14, Kilvägen 1. Nybyggnad väderskydd för ved, enbostadshus Sökande: Tage Lindh, Kilvägen 1, Mörrum BYGGLOV Skrivelse från arkitekt Jonas Ronsby föreligger enligt följande: Ansökan avser nybyggnad av väderskydd för ved ca 9 m². Inom fastigheten Mörrum 15:14 finns idag ett väderskydd för ved i anslutning till norra fastighetsgränsen. Avståndet till allmän plats, gata, i väst är ca 5 meter. Från väderskyddet till gatan finns en asfalterad yta som tidigare använts för husvagnsuppställning. Avsikten är att riva det befintliga väderskyddet och uppföra ett nytt ca 1 m från fastighetsgräns mot gata. Föreslaget väderskydd består av en träregelstomme och ett låglutande pulpettak i plåt. Sidorna har ett glest horisontellt ribbverk. Fastigheten ligger inom detaljplan C2. Planen anger användningen BÖ Iv, friliggande bostad i ett plan. Minst två tredjedelar av tomtarealen ska lämnas obebyggd. Byggnadsarea för uthus regleras ej. Föreslagen åtgärd faller i fråga om yta och utformning inom friggebodslagen. Dock placeras byggnaden närmare gräns till allmän plats, gata, än 4,5 meter. Dessutom ligger den i sin helhet inom prickmark, vilken inte får bebyggas. Väderskyddet är därmed planstridigt. Byggnader ska inte placeras i prickmarkszonen. Planförfattarens avsikt har sannolikt varit att säkerställa såväl öppenhet i gatubilden som att förhindra garage i tomtgräns mot gata. Påverkan från föreslagen åtgärd får dock bedömas som ringa i sammanhanget. Byggnaden är av begränsad storlek - mindre än 10 m², konstruktionen enkel och öppen, i utformning att betrakta som ett fristående skärmtak. Vidare har i grannskapet, inom Mörrum 15:57, sedan tidigare beviljats bygglov för en liknande konstruktion, en carport, belägen på prickmark i anslutning till gatan. Föreslagen åtgärd kan betraktas som en mindre avvikelse i den mening som avses i Planoch Bygglagen, då den är förenlig med planens syfte. Emellertid måste understrykas att en sådan bedömning endast avser åtgärder av den begränsade omfattning och med den enkla, öppna utformning som redovisats. Berörd granne har lämnat medgivande till åtgärden. Markförvaltaren har inget att erinra. Trafikingenjören är tillskriven för yttrande senast v 25. Arbetsutskottets förslag till beslut: Bygglov beviljas. Forts.

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 312 BN 192 forts. Yttrande från trafikingenjören föreligger utan erinran. Bygglov beviljas. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. BYGGANMÄLAN Bygganmälan är inlämnad. Byggsamråd erfordras ej. Kontrollplan erfordras ej. Byggherren godtages som kvalitetsansvarig. Medgives att byggnadsarbetena får påbörjas. Anmälningar till byggnadsnämnden ska göras: Då arbetet påbörjats: Då arbetet slutförts: Avgift kronor (faktura kommer) , Attest:

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 313 BN 193 Dnr 2011/ Asarum 2:94, Offerkällevägen 10. Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad Sökande: Maria Rundqvist, Offerkällevägen 10, Asarum BYGGLOV Skrivelse från byggnadsinspektör Thomas Norman föreligger enligt följande: Ansökan avser ändrad användning av förrådsbyggnad (ca 90 m²) till tillfällig festlokal vid väderskyddsskiftningar. I lokalen kommer det att finnas portabla möbler, bar och scen. Byggnaden är belägen ca 1,5 till 2 meter från fastighetsgräns mot Asarum 2:90 respektive Asarum 2:91. Bygglov för avsedd komplementbyggnad saknas men tidigare användning har varit förvaring/förrådsbyggnad. Fastigheten får enligt gällande stadsplan (tillhörande det reviderade förslaget ) användas endast för bostads- och handelsändamål. Huvudbyggnaden (Solsta Towers) har under många år ändvänts som hotell, restaurang och festlokal. Sökanden har i sin ansökan bifogat ett brev där hon skriver: Istället för att sätta upp ett tält i trädgården varje gång vi ska anordna arrangemang av lite olika slag, så kan vi nu använda oss av den redan befintliga gamla lokalen. Planerna är att vi en ggr i månaden kan bjuda på lite musik, mat och allmän trivsel för Er alla. Vi kan även erbjuda catering och uthyrning av lokalen för olika tillställningar. Verksamheten är i utvecklingsstadiet när vi nu börjar bli trångbodda inomhus på sommaren. Byggmässigt har byggnaden redan förberetts för sökt åtgärd och sökanden skriver vidare: Byggnadens utseende har inte förändrats varken på insidan eller utsidan. Det enda jag har gjort är att ett dåvarande ruttet golv förenat med livsfara att gå på har lagts om och därför fick vi också ta ner 2 plank skärmväggar som överhuvudtaget inte hade någon funktion Bifogat sin bygglovsansökan lämnar sökanden också in tillstånd till servering av drycker enligt alkohollagen samt yttrande från räddningstjänsten angående fastighetens byggnader inklusive avsedd komplementbyggnad. Enligt sökande har Miljöförbundet godkänt åtgärden. Berörda grannar har blivit tillfrågade. Forts.

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 314 BN 193 forts. Gemensamt yttrande från grannar Asarum 2:34, Asarum 2:36, Asarum 2:121, Asarum 2:130, Asarum 28:24 och Asarum 2:90, daterat , föreligger med synpunkter på bl. a. ljudvolym, sanitära problem och serveringstillstånd. Vid besök av granne Asarum 28:24, , framfördes synpunkter angående befarad ökad ljudvolym och sanitära problem. Ovan synpunkter hör inte till byggnadsnämndens verksamhetsområde och beaktas således inte vid beslutsfattandet. Bygglov beviljas då användningen ryms inom gällande detaljplan. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från när detta beslut vunnit laga kraft. I ärendet har berörda sakägare/grannar haft erinringar vilka inte tillgodosetts och har därför rätt att överklaga beslutet inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Överklaganden som inkommer efter denna tid prövas ej. För att åtgärden ska få påbörjas krävs ett startbesked För startbesked krävs att: Kontrollplan för åtgärden upprättas och godkänns. Avgift kronor (faktura kommer) , Attest: Till Sonny Eriksson, Offerkällevägen 12, Asarum (Asarum 2:34) Åsa Sandberg & Jimmy Svensson, Solstavägen 5, Asarum (Asarum 2:36) Sofie Gabrielsson & Michael Johnsson, Grims väg 5, Asarum (Asarum 2:121) Marita Andersson, Solstavägen 3, Asarum (Asarum 2:130) Marita Lindström, Offerkällevägen 7, Asarum (Asarum 28:24) Annica Persson, Offerkällevägen 8, Asarum (Asarum 2:90)

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 315 BN 194 Dnr 2011/ Froarp 3:80, Gamla Froarpsvägen 19B. Anmälan om ändrad användning av byggnad Fastighetsägare: Hans-Christer Hensche, Gamla Froarpsv. 19 B, Asarum På grund av jäv deltar ej ledamot Leif Sturesson (S) i handläggning och beslut. ANMÄLNINGSÄRENDE Skrivelse från byggnadsinspektör Thomas Norman föreligger enligt följande: Redogörelse för ärendet En anmälan har kommit till byggnadsnämnden att det bedrivs en snickeriverkstad på rubricerad fastighet i sådan omfattning att det är att betrakta som industriverksamhet. Byggnadsinspektören konstaterar att erforderligt bygglov för detta inte finns har byggnadsinspektör i ett brev till fastighetsägaren Hans-Christer Hensche skrivit följande: Enligt vad som föreskrivs i 10 kapitlet 4 plan- och bygglagen (PBL) skall byggnadsavgift tas ut när någon utan bygglov utför en bygglovspliktig åtgärd. Normalt utgör byggnadsavgiften fyra gånger bygglovsavgiften. Det föreskrivs i 10 kapitlet 7 (PBL) att även tilläggsavgift skall tas ut med ett belopp som motsvarar 500 kronor för varje kvadratmeter bruttoarea som åtgärden omfattar. När bruttoarean beräknas skall dock tio kvadratmeter frånräknas. Byggnadsavgift och tilläggsavgift skall inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd eller ingripande har tagits upp till överläggning med byggnadsnämnden (10 kapitlet 5 PBL). Denna överläggning kommer att ske För att rättelse skall anses ha skett fordras att användningen ändras för att följa nuvarande bygglov och planbestämmelse senast Ni kan söka bygglov i efterhand för åtgärden. Nämnden kommer då att pröva om bygglov kan beviljas eller inte. Det skall påpekas att oavsett om bygglov beviljas skall avgift tas ut om inte rättelse skett, enligt ovan. Om Ni vill yttra Er i ärendet skall yttrandet ha kommit in till nämnden senast Har Ni frågor eller synpunkter är Ni givetvis välkomna att kontakta undertecknad. Forts.

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 316 BN 194 forts. Hans-Christer Hensche har besökt byggnadsinspektören och berättat att han har ett uthus med lite snickerimaskiner i (pelarborrmaskin, bänksåg och hyvel m.m.) Han tillverkar presentlådor, i genomsnitt st per år. I fjol blev det nästan 2000 st, det kanske innebär att hans kunder inte behöver köpa några i år. Det handlar om framförallt 2 kunder som kommer och hämtar vid bara något enstaka tillfälle per år, med lastbil. Lådorna kan ha olika storlekar men ofta typ 7x20x30 cm. I år har fyra lådor tillverkats och det är i perioden september - december som produktionen brukar ske. Byggnadsnämnden önskar en komplettering från Miljöförbundet avseende bedömning av verksamhetens påverkan på omgivningen vad gäller bullernivån. Enligt Miljöförbundet är inte snickeriet av den omfattningen att tillstånd krävs. Ärendet avskrivs från vidare handläggning då omfattningen på snickeriet inte anses vara av den storleken att tillstånd krävs.

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 317 BN 195 Dnr 2009/ Kantarellen 18, Murklevägen 2. Anmälan om oklippt och ovårdad häck Ägare: Britt Ingrid Svenssons dödsbo, c/o Pär Svensson, Murklevägen 2, Karlshamn ANMÄLNINGSÄRENDE Skrivelse från byggnadsinspektör Thomas Norman föreligger enligt följande: Redogörelse för ärendet Trafikingenjören har med stöd av delegationsbeslut i byggnadsnämnden, , tillskrivit ägaren av fastigheten Kantarellen 18, Britt Ingrid Svenssons dödsbo, att Pär Svensson, Murklevägen 2, Karlshamn om att siktskymmande häck vid övergångsstället på Murklevägen och även vid gångbanan utefter Murklevägen måste klippas. Trots uppmaningar med broschyr i brevlådan och brev daterat har detta ej utförts. Med hänvisning till ovanstående föreslås byggnadsnämnden besluta förelägga ägaren till fastigheten Kantarellen 18, Britt Ingrid Svenssons dödsbo, att: Pär Svensson att senast två veckor efter delfåendet av detta beslut klippa häcken vid övergångsstället på Murklevägen och även vid gångbanan utefter Murklevägen enligt tidigare uppmaningar. Om ägaren underlåter detta, förpliktigas denne att utge ett belopp om 1000 kronor. Efter denna period förpliktigas Britt Ingrid Svenssons dödsbo, att: Pär Svensson vidare att utge samma belopp för varje period om en vecka, räknat från den dag han fått del av beslutet, under vilken tid som åtgärder ej vidtagits beslutade byggnadsnämnden att förelägga ägaren till fastigheten Kantarellen 18, Britt Ingrid Svenssons dödsbo, att. Pär Svensson att senast två veckor efter delfåendet av detta beslut klippa häcken vid övergångsstället på Murklevägen och även vid gångbanan utefter Murklevägen enligt tidigare uppmaningar. Om Britt Ingrid Svenssons dödsbo, att: Pär Svensson underlåter detta, förpliktigas denne att utge ett vite om 1000 kronor. Efter denna period förpliktigas Britt Ingrid Svenssons dödsbo, att. Pär Svensson vidare att utge samma belopp för varje period om en vecka, räknat från den dag de fått del av beslutet, under vilken tid som åtgärder ej vidtagits kommer mottagningsbeviset tillbaks från delgivningen av byggnadsnämndens beslut Forts.

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 318 BN 195 forts. Därefter finns ingen notering i ärendet om vidare händelser förrän då byggnadsinspektör besökt platsen och fotodokumenterat. Vid detta tillfälle var häcken klippt och rättelse har därmed skett. Arbetsutskottets förslag till beslut: Ärendet avskrivs för vidare handläggning. Ärendet avskrivs från vidare handläggning då rättelse skett.

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 319 BN 196 Dnr 2011/ Långehall 1:47. Anmälan om olovligt uppförd byggnad Fastighetsägare: Per-Ola Andersson, Håkantorpsvägen 50-2, Olofström ANMÄLNINGSÄRENDE Skrivelse från byggnadsinspektör Thomas Norman föreligger enligt följande: Redogörelse för ärendet En anmälan har kommit till byggnadsnämnden att en byggnad är uppförd på rubricerad fastighet. Byggnadsnämnden konstaterar att erforderligt bygglov saknas har byggnadsinspektör i ett brev till fastighetsägaren Per-Ola Andersson skrivit följande: Enligt vad som föreskrivs i 10 kapitlet 4 plan- och bygglagen (PBL) skall byggnadsavgift tas ut när någon utan bygglov utför en bygglovspliktig åtgärd. Normalt utgör byggnadsavgiften fyra gånger bygglovsavgiften. Det föreskrivs i 10 kapitlet 7 (PBL) att även tilläggsavgift skall tas ut med ett belopp som motsvarar 500 kronor för varje kvadratmeter bruttoarea som åtgärden omfattar. När bruttoarean beräknas skall dock tio kvadratmeter frånräknas. Byggnadsavgift och tilläggsavgift skall inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd eller ingripande har tagits upp till överläggning med byggnadsnämnden (10 kapitlet 5 PBL). Denna överläggning kommer att ske För att rättelse skall anses ha skett fordras (PBL 8 kap 13 ), att uppförd byggnad tas bort före byggnadsnämndens överläggning Ni kan söka bygglov i efterhand för åtgärden. Nämnden kommer då att pröva om bygglov kan beviljas eller inte. Det skall påpekas att oavsett om bygglov beviljas skall avgift tas ut om inte rättelse skett, enligt ovan. Om Ni vill yttra Er i ärendet skall yttrandet ha kommit in till nämnden senast Har Ni frågor eller synpunkter är Ni givetvis välkomna att kontakta undertecknad. Byggnadsinspektören besökte ånyo platsen , och kunde då konstatera att byggnaden är borttagen och att rättelse därmed har skett. Forts.

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 320 BN 196 forts. Ärendet avskrivs från vidare handläggning då rättelse skett.

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 321 BN 197 Dnr 2011/ Nyköping 17, Rådhusgatan 2. Anmälan om ovårdad tomt Fastighetsägare: Bodekull Invest AB, Box 1495, Stockholm ANMÄLNINGSÄRENDE Skrivelse från byggnadsinspektör Thomas Norman föreligger enligt följande: Redogörelse för ärendet En anmälan har kommit till byggnadsnämnden att byggnadsmaterial med mera lagras på gårdsplanen mot Rådhusgatan inom rubricerad fastighet. Vid besök konstaterades att platsen var att betrakta som ovårdad har byggnadsinspektör i ett brev till fastighetsägaren Bodekull Invest AB skrivit följande: I 8 kapitlet 15 PBL (2010:900) Plan- och bygglagen, föreskrivs En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Vidare föreskrivs följande i 11 kapitlet 19 PBL (2010:900) Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande). Frågan om påföljd eller ingripande att förelägga Er som ägare till fastigheten Nyköping 17 tas upp till överläggning vid byggnadsnämndens sammanträde För att rättelse ska kunna ske fordras att gårdsplanen städas upp med syfte att ge ett vårdat intryck, före byggnadsnämndens sammanträde I så fall kan Ni helt slippa påföljd. Om Ni vill yttra Er i ärendet skall yttrandet ha kommit in till nämnden senast Har Ni frågor eller synpunkter är Ni givetvis välkomna att kontakta undertecknad. Byggnadsinspektören besökte ånyo platsen , och kunde då konstatera att gårdsplanen städats upp och att rättelse därmed har skett. Ärendet avskrivs från vidare handläggning då rättelse skett.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) Byggnadsnämnden 2008-10-29 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 19.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 16:10 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:40 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Björn Bengtsson (S) för Anders Ranhög (M) Folke Kambler

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 PROTOKOLL 1(73) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 15:30 Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 Fredrik Johansson, m

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2006-11-16 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Oscar Revoledo, tjg ersättare, s Tore Lindkvist, s Eivor Hansson, s Judith

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-08-21 Ärendelista 84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 85 Yttrande över rapport Effektivare

Läs mer