Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN"

Transkript

1 UTBILDNINGSNÄMNDEN BRE DÄNGSSKOLAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 13/10/13 SID 1 (30) Handläggare: Lennart Östman Telefon: Kvalitetsredovisning Inledning Bredängsskolans mål och visioner: En stabil grund inför framtiden med språk och kommunikation i centrum. Bredängsskolan ska utveckla elever till en hög kunskapsnivå och erbjuda en trygg och stimulerande skolmiljö. Vi ska förbereda individen för livet efter grundskolan genom att: - ge eleverna verktyg för fortsatt lärande - utveckla elevens språkliga och kommunikativa förmåga - forma socialt kompetenta individer med ett stort mått av självtillit Förutsättningar I skolan fanns i juni elever, varav 257 flickor och 277 pojkar. 95% av skolans elever är flerspråkiga. Skolan ligger centralt i Bredäng, med trygg skolgård utan biltrafik. Närhet till stora grönområden och till Mälaren. Mycket nära till allmänna kommunikationsmedel. Resan till city tar c:a 20 min.

2 SID 2 (30) Lokaler och miljö: Stora ljusa lektionssalar, specialsalar, mötesplats/kombinerad samlingssal, integrerade fritidshem, matsal med eget tillagningskök, skolbibliotek. Eleverna har tillgång till en stor, nyligen upprustad skolgård. Tillgång till idrottshall och simhall finns i direkt anslutning till skolan. Goda personalutrymmen. Organisation: Skolledningen består av rektor, två biträdande rektorer och en administrativ chef. Ledningsgruppen för skolan består av en representant från varje arbetslag samt representanter från fritidshem och förskoleklass tillsammans med skolledningen. Skolan är indelad i olika arbetslag: För våra yngsta elever har vi arbetslagen Förskoleklass, åk 1-3 samt Fritids. För eleverna i mellanåldrarna har vi arbetslaget åk 4-6 vari ingår eftermiddagsverksamheten "Eftis". Vi har tre arbetslag för de högre årskurserna: åk 7, åk 8 och åk 9. Dessa arbetslag innehåller också fritidsledare/resurspedagoger. Arbetslaget Service innefattar expeditionspersonal, vaktmästare och skolmåltidspersonal. Skolans elevhälsoteam utgör också ett arbetslag, bestående av skolsköterska, psykolog, kurator och SYV. Vid läsårets slut hade skolan 93 anställda, varav 70 % kvinnor och 30 % män. 73 av de anställda var pedagoger, varav 5 förskollärare, 13 fritidspedagoger och 5 resurspedagoger Öviga verksamheter: Fantasifabriken (mediaverkstad) Bredängsakademien (stadens satsning på ökad måluppfyllelse genom kontakt med näringslivet) Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning Prioriterade områden för läsåret 2012/2013: Vidare arbete med Lgr11/Betyg o bedömning Språkutveckling SV/SVA, bl a genom "Hela skolan läser" och Trageton/IT Matematiksatsning genom Matematiklyftet Mål/Åtaganden

3 SID 3 (30) Normer och värden Utvärdering av likabehandlingsplan/plan kränkande behandling Bredängsskolan har en likabehandlingsplan som följdes upp och reviderades under läsåret Skolans AntiMobbningsGrupp (AMG) arbetar med webbverktyget för likabehandlingsplan som Skolverket tagit fram i samverkan med diskrimineringsombudsmannen (DO) och barn- och elevombudet (BEO). För uppföljning, revidering och implementering av likabehandlingsplanen ansvarar AMG i samverkan med elevhälsogruppen (elevhälsoteamet samt skolledningen och skolans övergripande specialpedagoger). I AMG finns representanter från samtliga stadier, förskoleklass och fritidshemsverksamhet. Genom elevråden kommer alla elever också att kunna ha synpunkter på och påverka likabehandlingsplanens innehåll. Likabehandlingsplanens innehåll uppdateras utifrån de enkätsvar eleverna lämnar i AMG:s årliga enkät. Till arbetsplanen kommer vi att bilägga den nya likabehandlingsplanen. NÄMNDMÅL: Samtliga elever i stadens kommunala skolor möter dagligen en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö Indikator Periodens utfall Årsmål Period Ogiltig frånvaro i grundskolan 4,5 % 3,5 % 2013 Andel elever som enligt skolundersökningen F-klass är nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan Andel elever som enligt skolundersökningen F-klass är nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna Andel elever som enligt skolundersökningen åk 2 är nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. Andel elever som enligt skolundersökningen åk 2 är nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan Andel elever som enligt skolundersökningen åk 5 är nöjda med Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna Andel elever som enligt skolundersökningen åk 5 är nöjda med Jag känner mig trygg i skolan, Andel elever som enligt skolundersökningen åk 8 är nöjda med Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna 60 % 80 % % 75 % % 90 % % 95 % % 85 % % 95 % % 70 % 2013

4 SID 4 (30) Indikator Andel elever som enligt skolundersökningen åk 8 är nöjda med Jag känner mig trygg i skolan Periodens utfall Årsmål Period 83 % 95 % 2013 ÅTAGANDE: Vi arbetar aktivt mot mobbning och annan kränkande behandling. Förväntat resultat Ingen mobbning och kränkande behandling förekommer. Arbetssätt Vi arbetar aktivt mot mobbning. Vi har nolltolerans på skolan när det gäller mobbning och annan kränkande behandling. Skolan har en antimobbningsgrupp (AMG) och personerna som ingår i gruppen är väl kända av alla elever på skolan. I skolans likabehandlingsplan ingår en handlingsplan mot mobbning och annan kränkande behandling. AMG arbetar med ett gediget förebyggande arbete, bl.a. med skolans MÅ BRA samtal med elever F-7. Genom att snabbt hantera anmälda ärenden/incidenter samt uppföljande samtal med elever, lärare och föräldrar kan vi snabbt hantera konflikter. AMG informerar om sitt arbete på samtliga föräldramöten F-9 i början av höstterminen. En informationsfolder om antimobbningsarbetet delas ut till samtliga hem vid läsårets start. Resursanvändning I skolans antimobbningsgrupp finns pedagoger från F-9. AMG kommer i år att använda Webbverktyget för Likabehandlingsplan som Skolverket tagit fram i samverkan med diskrimineringsombudsmannen (DO) och Barn- och elevombudet (BEO). Skolan har fritidspedagoger, personal och resursteam som finns bland eleverna på icke lärarledd tid. Skolan har aktiva elevråd som uppmärksammar, förebygger och tar upp problem. Uppföljning Årligen genomförs en enkät bland samtliga elever angående trivsel i skolan. Antimobbningsgruppen följer upp sitt arbete varje år med elevsamtal, sammanställning av enkäter samt redovisning av AMG:s arbete. AMG och EHG följer upp och utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår efter att vi genomfört en elevenkät, så att vi vet vilka områden som ska prioriteras. Elevrådet är en viktig remissinstans. Resultat Genom att AMG och deras arbete är väl kända på skolan känner elever och vuxna sig trygga när det gäller skolans hantering av konflikter och mobbning. AMG:s arbete beskrivs i en särskild folder som har delats ut till samtliga elever och föräldrar.

5 SID 5 (30) Brukarundersökningen visar fortsatt goda värden när det gäller känslan av trygghet i skolan. Våra resultat i brukarundersökningen när det gäller trygghet ligger i paritet med genomsnittet för Stockholms stad i såväl årskurs 2 som 8 och i åk 5 är resultatet väsentligt högre. Genom ett gediget förebyggande arbete utifrån anmälda ärenden/incidenter och genom uppföljande samtal med elever, lärare och föräldrar har konflikter snabbt kunnat hanteras. Mobbning var därför ovanligt på Bredängsskolan Vi ser emellertid en ökande andel elevkonflikter som har sitt ursprung i vad eleverna gör utanför skoltid, i stor utsträckning via sociala medier. Detta faktum har påverkat vår hantering av konflikter och arbetet mot kränkande behandling. ÅTAGANDE: Vi arbetar för att stärka elevens identitet och självkänsla samt ta tillvara elevens erfarenheter och kulturella bakgrund. Förväntat resultat - Vi har stolta och självständiga elever som tar stort ansvar för sitt eget lärande och sin arbetsmiljö. Eleverna är medvetna om att deras internationella bakgrund blir en styrka både för studier och framtida arbete. - Minskad ogiltig frånvaro. - Elever och föräldrar är mer nöjda och stolta över Bredängsskolan Arbetssätt På allpersonalkonferensen har de olika arbetslagen samt övrig personal tagit fram riktlinjer för det fortsatta värdegrundsarbetet med elever i fokus. När det gäller värdegrundsarbetet vill vi fortsätta att få eleverna att bli mer delaktiga och ta mer ansvar för sin psykosociala och fysiska miljö. Elevråden är viktiga samarbetspartner i värdegrundsarbetet. Vi har detta läsår utökat med fritidsråd. Vi arbetar med strukturerad fadderverksamhet, de äldre blir goda förebilder och det skapar trygghet för de yngre eleverna. Vi utökar vårt samarbete med modersmålslärarna för att öka förståelsen för elevernas kulturella bakgrund. All skolfrånvaro registreras via skolwebben. Vid oroande frånvaro tar vi i ett tidigt skede kontakt med vårdnadshavare. Om ingen förändring sker kallar vi till elevhälsomöte, vilket senare kan leda till en orosanmälan till socialtjänst. Resursanvändning Det är allas ansvar att värdegrundsarbetet genomsyrar all verksamhet under skoldagen. Skolan har utarbetat ett väl fungerande årshjul som stöd och hjälp för vår fadderverksamhet. Elevråden är viktiga samarbetspartner för att utveckla skolans olika verksamheter. Alla mentorer använder skolwebben. I det dagliga arbetet och genom internationella projekt och samarbeten med olika

6 SID 6 (30) kulturinstitutioner får våra elever tillfälle att dra fördel av sin internationella bakgrund och möta många olika kulturer och kulturyttringar. Uppföljning Värdegrundsarbetet ska hållas ständigt levande och följas upp kontinuerligt av elever och personal. Vi följer upp, utvärderar och förankrar värdegrundsarbetet och arbetet med skolans trivselregler genom samtal, diskussioner och enkäter. Vi har ständig dialog och samverkan genom elevråd, matråd och fritidsråd. Resultat Vår värdegrund har genomsyrat all verksamhet på skolan under skoltid - även raster, måltider och verksamhet utanför skolans område. All personal tar ansvar för sitt bidrag till elevernas utveckling. Detta följer skolledningen upp genom våra månatliga möten med undervisande lärare, mentorer och specialpedagoger. Ett tecken på att Bredängsskolan gör ett gott arbete för att stärka elevers identitet och självkänsla är att våra elever är nöjda med och rekommenderar skolan i högre (åk 2 och 8) eller mycket högre (åk 5) grad än genomsnittet i Stockholms stad. I det dagliga arbetet och genom internationella projekt och samarbeten med olika kulturinstitutioner har våra elever fått tillfälle att dra fördel av sin internationella bakgrund och möta många olika kulturer och kulturyttringar. Våra elever har under läsåret framgångsrikt deltagit i internationella tävlingar i poesi, prosa och foto och samarbetat med olika kulturella aktörer och institutioner. Elevernas ogiltiga frånvaro har fortsatt att minska (med 20 % på två år), men är ännu inte nere på en nivå vi är nöjda med. Under läsåret 2012/2013 fortsatte vi vårt arbete med elever i "riskboende", dvs. hotellhem, inneboende, andrahands- och tredjehandsboende och jourhem. Eftersom andelen elever i riskboende är fortsatt hög (c:a 8%) är det svårt att följa upp elevernas frånvaro på det sätt vi kan göra med elever som har ordnade hemförhållanden. Detta kan vara en orsak till att andelen elever med ogiltig frånvaro fortfarande är för hög. Under läsåret har vi haft ett omfattande och gott samarbete med socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin i dessa ärenden. I brukarundersökningen 2013 har vi fortsatt höga eller mycket höga värden på trivsel, trygghet och tillit till skolan från elevernas sida. Även föräldrarna är nöjda med skolan. Vi kommer emellertid att jobba med att få bättre resultat när det gäller arbetsro, även om detta inte verkar påverka elevernas upplevelse av trivsel eller trygghet i nämnvärd grad. Bedömning och analys Våra resultat i brukarundersökning och i egna enkäter visar att Bredängsskolan fortsätter att ge eleverna trygghet och trivsel. Genom att personalen har blivit

7 SID 7 (30) medveten om förändringar i elevernas vanor och beteenden, t ex kränkningar via social medier, har vi kunnat agera mot kränkande behandling vid tidigt stadium. Vi har fortsatt mycket höga årsmål när det gäller arbetsro och trygghet och när det gäller trygghet kan vi notera att Bredängsskolans resultat är jämförbart med eller överstiger genomsnittet i Stockholms stad. Detta innebär inte att vi ska slå oss till ro utan vi måste fortsätta arbeta för att eleverna på skolan, inte minst de i riskboenden, ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas. I detta arbete ligger en insats för att öka upplevelsen av arbetsro. I samband med detta kan vi nämna att skolan inleder ett utökat samarbete med stadsdelen genom att en fältassistent/socionom placeras på skolan. På detta sätt hoppas vi även kunna förstärka vårt arbete med att ytterligare minska elevernas ogiltiga frånvaro. Vi inser också att vi måste arbeta mer intensifierat med att göra likabehandlingsplanen till ett levande dokument för såväl personal som elever. Elevråden har varit och kommer att vara en viktig samarbetspartner för skolledning och personal även i detta arbete. Det är det dagliga arbetet i skolan under ledning av vår kompetenta personal, både i undervisningen och utanför lektionstid, som ger eleverna möjlighet att utvecklas. Vi ser dessutom positiva effekter på elevernas utveckling, både på individuell och gruppnivå, på grund av våra internationella och kulturella samarbeten och både elever och föräldrar ges många möjligheter att känna stolthet över elevernas framgångar.

8 SID 8 (30) Kunskap/Bedömning och betyg NÄMNDMÅL: Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplansmålen Indikator Andel elever i år 9 med behörighet till de nationella programmen Andel elever i år 9 som uppnått målen i alla ämnen, vid vårterminens slut. Andel elever som uppnått godkänd nivå på delproven i det nationella provet i matematik i årskurs 3 Andel elever som uppnått godkänd nivå på delproven i det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3 Andel elever som uppnått godkänd nivå på det nationella provet i matematik i år 6 Andel elever som uppnått godkänd nivå på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 6 Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i år 9 Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska i år 9 Periodens utfall Årsmål Period 85 % 90 % % 75 % % 75 % % 75 % % 85 % % 70 % % 68 % % 90 % 2013 Meritvärde i årskurs Poäng 200 Poäng 2013 ÅTAGANDE: Vi ger varje elev stöd utifrån behov och åtar oss att ha behörig personal Förväntat resultat Elevernas resultat höjs i alla årskurser, även när det gäller nationella prov och betyg

9 SID 9 (30) Arbetssätt Elevhälsoteamet, övergripande specialpedagoger och skolledningen följer upp och omprövar elevernas behov av stöd varje vecka. Om eleven behöver särskilda stödinsatser upprättas åtgärdsprogram och uppföljning av åtgärdsprogram i samråd med elev och vårdnadshavare. Elevhälsomöten sätts in i ett tidigt skede. Vid behov får eleven extra individuellt stöd av skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog eller SYV. Elever med behov av extra stöd kan också under en begränsad tid få arbeta i mindre elevgrupper, studiegårdar. Vi tar emot våra nyanlända elever i någon av våra förberedelsegrupper enl. vår handlingsplan. Vårt team med resurspedagoger ger stöd och hjälp för elever och lärare. Resursanvändning Skolan har en elevhälsogrupp (EHG) med specialpedagoger F-9, elevhälsoteam (EHT) och skolledare. Skolans elevhälsoteam består av skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och skolledning. Skolläkare finns på skolan en dag varannan vecka. Många av våra pedagoger har kompetens att arbeta med elever med annat modersmål. Vi har flera studiegårdar 1-9 med behöriga lärare. För nyanlända elever finns förberedelsegrupper 2-5, 6-9, samt en mottagningsgrupp. Resursteamet består av fyra fritids-/resurspedagoger. Vi ordnar läxhjälp och studiestöd för eleverna Uppföljning Arbetslaget träffar specialpedagogen varje vecka och går igenom vilka elever som behöver extra stöd. Specialpedagogerna träffas en gång i veckan i EHG och följer upp de elever som behöver särskilt stöd och fördelar resurser efter behov. En gång per termin har vi klasskonferenser där alla undervisande lärare deltar. För elever med behov av särskilda stödinsatser har vi elevhälsomöten i ett tidigt skede. Det är positivt både i ett förebyggande syfte för att snabbt kunna sätta in relevanta åtgärder och även för att snabbt komma i kontakt med vårdnadshavare. Uppföljning av åtgärdsprogram sker i samråd med elev och vårdnadshavare. Likabehandlingsplan och arbetsplan för elevhälsan följs upp och revideras varje år. Vi fortsätter att utveckla rutiner och se över vår handlingsplan när det gäller inslussning av eleverna från våra förberedelsegrupper (FG). Vi ser över, reviderar och utvecklar vår "Handlingsplan för FG" under året. Resultat Näst intill all personal är behörig. De lärare som inte är behöriga har lokal behörighet för ämnen de undervisar i. Vid varje nyrekrytering är vi noga med att

10 SID 10 (30) anställa personal som dels är behörig, om möjligt har behörighet i svenska som andraspråk och har mycket goda kunskaper i svenska språket. Se i övrigt vår redogörelse under nästa åtagande ÅTAGANDE: Vi lyfter ständigt fram de goda resultat som enskilda elever, klasser och skolan som helhet når Förväntat resultat Eleverna når en högre måluppfyllelse och skolans genomsnittliga meritvärde höjs. Arbetssätt Vi fortsätter ett gediget motivationsarbete med höga förväntningar. I dialog stöttar och inspirerar vi eleverna i deras lärande och hjälper dem att skapa en positiv attityd och stolthet över att lyckas. Genom tydliga mål och utvecklingsplaner arbetar vi för att utveckla elevernas förmåga att själva ta större ansvar för sin kunskapsutveckling och sitt eget lärande. Varje elev får sin kunskapsutveckling kontinuerligt kartlagd med hjälp av olika lokala och nationella bedömningsinstrument. Lärarna är medvetna om behoven av sambedömning för att säkerställa att eleverna får en likvärdig bedömning. Vi utarbetar och kommunicerar mål, betygskriterier och lokala pedagogiska planeringar så att dessa blir tydliga och väl kända för elever och föräldrar. Kravnivåer år 3, 6 och 9 delas ut till elever och delges föräldrar från år 1 Arbetet bedrivs i ett F-9 perspektiv i våra ämnesgrupper på ämnestid 2 h/vecka (ÄT). Vi kartlägger elevernas läsutveckling för att tidigt kunna identifiera och stödja eleverna i att utveckla sin läsförmåga. Denna kartläggning skrivs in i läsutvecklingsschema via skolwebben (LUS). Vi arbetar med språkutveckling och svenska som andraspråk bl a genom "Hela skolan läser" och "Att skriva sig till läsning" (inspirerat av Arne Trageton). I år satsar vi också extra på matematiken genom att delta i Matematiklyftet, Skolverkets kompetens- och fortbildningssatsning som på Bredängsskolan omfattar 21 lärare ledda av två externa handledare/coacher. Vi utvecklar ett gemensamt professionellt språk i utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Skolwebben är ett viktigt verktyg i detta arbete. Tillsammans med elev och föräldrar planerar vi för elevens fortsatta studier efter grundskolan. Alla elever får vägledning av SYV inför gymnasievalet. Det förutsätter att vi samarbetar kring aktuella gymnasieutbildningar som erbjuds och samverkar med arbetslivet i övrigt, bl. a. genom Bredängsakademien, som är en modell för samverkan mellan skola och arbetsliv. Det gynnar elevernas studiemotivation, lärande och utveckling. Vi kommer också under året att utveckla motivationsarbetet för studier även i de yngre åldrarna. Arbetslaget ansvarar för planering och undervisning för sina elevgrupper. Vi synliggör enskilda elevers och elevgruppers arbete genom att i gemensamma forum och på gemensamma platser, både internt och externt, visa upp goda

11 SID 11 (30) exempel på elevarbeten. På det här sättet kan eleverna inspirera varandra och gör eleverna stolta över sig själva och sin skola. Skolledningen fortsätter att vidareutveckla en strategi för marknadsföring av skolan. Vi utvecklar vår hemsida för att sprida goda exempel och visa upp en positiv, trygg och kreativ verksamhet för våra egna elever och föräldrar men också för att skapa nyfikenhet och positiv känsla för andra. Vi bjuder in föräldrar till olika aktiviteter såsom vernissage, teaterföreställningar och musikframträdanden. Där kan föräldrarna ta del av elevernas skapande och framgångar. Resursanvändning Arbetslagens och ämneslärarnas gemensamma arbete med den nya läroplanen, våra utvecklingsområden och ämnesövergripande arbete på våra ämnes- och arbetslagstider, konferenser och studiedagar. Fantasifabriken är en inspirationsplats som hjälper och stödjer elever och elevgrupper i att synliggöra sina elevarbeten både internt och externt. Vår hemsida är en viktig kanal för att presentera vår skola. Elevråden är viktiga samarbetspartners. Uppföljning Vi följer upp elevernas utveckling bl.a. genom utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner, elevhälsosamtal och mittenterminskonferenser Elevens studiesituation diskuteras, följs upp och utvärderas inom arbetslaget. Arbetslag och ämnesgrupper delger varandra och följer kontinuerligt upp de arbeten, projekt och processer som pågår i skolan. Inför kvalitetsredovisningen utvärderar vi läsårets arbete så att vi hela tiden tillsammans förbättrar och utvecklar vårt arbete Resultat Denna kommentar sammanfattar resultaten för båda skolans åtaganden under Kunskap, bedömning och betyg Insatserna som både pedagogerna och vår elevhälsogrupp genomfört har sammantaget givit positivt resultat för eleverna. När vi tittar på skolans egen statistik över utvecklingen för resp. elevgrupp ser vi att eleverna höjt sina resultat väsentligt och framför allt från höstterminen till vårterminen. Detta läsår har resultaten på nationella proven nästan entydigt utvecklats positivt. I alla ämnen och årskurser utom i SV/SVA åk 9 har markanta förbättringar skett. I SV/SVA åk 9 ser vi en marginell nedgång jämfört med Våra ansträngningar att arbeta med utveckling av elevernas kunskap i basämnena har uppenbarligen lyckats. En nyckel till detta är att vi arbetat konsekvent med språkutvecklande arbetssätt i fler ämnen än svenska/svenska som andraspråk. När det gäller behörighet till nationella program ser vi att andelen pojkar och andelen flickor som är behöriga närmar sig varandra och att vi bibehåller en utifrån förutsättningarna hög nivå på behörighet.

12 SID 12 (30) Bedömning och analys Våra framgångsfaktorer är att vi som personal ser eleverna och att de känner sig sedda, att personalen är duktig på att bygga upp förtroenden, att vi är öppna och inlyssnande och att eleverna känner att vi är här för deras skull. För att elever i behov av särskilt stöd ska nå bra studieresultat har vi utvecklat vårt arbete med digitala hjälpmedel och material. Vi ser också att våra förhållandevis små grupper och klasser har gynnat elever med koncentrations- och sociala svårigheter i deras kunskapsutveckling såväl som utveckling i övrigt. Vår handlingsplan för elever som inte nått LUS-punkt 15 inför åk 4 har gjort personalen medveten om vad som behöver göras senast i åk 3. Detta bedömer vi har visat sig genom att resultaten på nationella proven höjdes markant jämfört med förra läsåret. Ytterligare förstärkning i språk har vi genomfört genom att använda metoden "Att skriva sig till läsning" för de yngre åldrarna. För att nå målen i år 6 måste skolan satsa redan från början i de lägre årskurserna. Det är viktigt att läskoden knäcks så tidigt som möjligt. Vi har därför fortsatt hög lärartäthet i de yngsta åldrarna. Vi ser även behovet av att lärarna i yngre åldrar är väl insatta i målen för åk 9 så att man konsekvent arbetar för att en röd tråd inom ämnena uppnås och en undervisning skapas som både stöttar elever som har svårt att nå målen och utmanar elever att nå högsta möjliga betyg och utvecklas maximalt. Bredängsskolan arbetar strategiskt med att förbättra resultaten i enlighet med de rekommendationer som utbildningsnämnden slog fast i december 2010 i dokumentet Strategier för skolutveckling i Söderort och på Järvafältet. Resultaten vid nationella prov och i slutbetygen har förbättrats väsentligt i jämförelse med utgångsläget för resultatbedömningen 2010 och sedan föregående år. Under läsåret ändrade vi rutinerna för uppföljning av elevernas utveckling för att snabbare fånga upp elever som riskerar att inte nå målen i ett eller flera ämnen. I samband med detta har vi tagit bort de mitterminskonferenser som tidigare var enda kontrollstation mellan terminssluten. Denna tätare uppföljning har också medfört att vi kunnat sätta in hjälpinsatser tidigare vilket i sin tur medfört att fler elever gått från att inte nå målen till att göra det. T ex skapade vi en möjlighet för elever som behöver språkstöd i SO- och NO-ämnen att få extra tid och hjälp att arbeta med begrepp och texter. Även här har vi sett tydliga positiva resultat av insatsen. Vi har ändå en alltför stor andel elever som saknar betyg i ett eller flera ämnen. Den enskilt största orsaken till detta är bristande simkunnighet, framför allt hos elever som inte börjat sin skolgång hos oss. T ex visade det sig att många av de elever som kom över från Internationella skolan för fred och rättvisa inte var simkunniga (och i största allmänhet hade betyg som inte motsvarade deras kunskaper). Vår ambition är framdeles därför att alla elever ska vara simkunniga

13 SID 13 (30) när de lämnar åk 3 och vi har i samband med detta både utbildat fritidshemspersonalen i simlärarskap och utökat tiden för skolans lärare att undervisa i simning. Vi har också satsat på simning för elever i förberedelsegrupp under årets sommarskola Viktiga för att eleverna ska nå goda resultat har varit våra professionella pedagoger och ett gemensamt prestigelöst förhållningssätt där man delar med sig av idéer och arbetssätt. Arbetslagen har haft mycket bra samarbete med de övergripande specialpedagogerna på skolan. Ovanstående faktorer anser vi förklarar att brukarundersökningen visar att föräldrar och elever har ett mycket stort förtroende för skolan och dess personal.

14 SID 14 (30) Elevens ansvar och inflytande NÄMNDMÅL: Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ha ett reellt inflytande över, ansvar för och förståelse för sitt eget lärande Indikator Andel elever som enligt skolundersökningen åk 5 är nöjda med Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena Periodens utfall Årsmål Period 87 % 95 % 2013 Andel elever som enligt skolundersökningen åk 8 är nöjda med Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena Andel vårdnadshavare som enligt skolundersökningen i fritidshem är nöjda med det inflytande mitt barn har över fritidshemmets aktiviteter Andel vårdnadshavare som enligt skolundersökningen åk 2 är nöjda med - Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas 61 % 80 % % 90 % % 90 % 2013 ÅTAGANDE: Vi ger varje elev möjlighet att utveckla en strategi för hur han/hon ska kunna vara med och ta ansvar för sin skola, dess miljö och sitt eget lärande och själv kunna utveckla sin förmåga att bedöma sitt resultat. Förväntat resultat - Vi har elever som tar ansvar för och kan påverka sin egen kunskapsutveckling och som därigenom når högre resultat.

15 SID 15 (30) - Vi har elever som tar aktiv del i planeringen och genomförandet av den dagliga verksamheten. - Vi har elever som känner ansvar för sin skola och dess miljö och som är stolta över att gå i Bredängsskolan. Arbetssätt Skolans mål- och resultatstyrning ska ge varje elev möjlighet att utveckla en strategi för hur han/hon ska kunna vara med och ta ansvar för sitt eget lärande. Genom läroplanens kunskapsmål har vi utarbetat delmål och gett förutsättningar för ett mer problembaserat och elevorienterat arbetssätt. Vi fortsätter vårt implementeringsarbete med Lgr 11. Genom vårt arbete med tydliga betygskriterier/matriser ska vi vidareutveckla metoder för att bli bättre på att låta eleverna vara delaktiga i planering, sätta upp delmål och ta ansvar för sitt eget skolarbete. Eleverna ska vara medvetna om vilka mål de ska uppnå och hur de ska nå dit. Elevråd, matråd och fritidsråd är viktiga forum för diskussioner kring elevernas inflytande och delaktighet när det gäller deras skolmiljö. Resursanvändning Arbetslagens och ämneslärarnas gemensamma arbete med mål, betyg och bedömning samt lokala pedagogiska planeringar och ämnesövergripande arbetssätt. Mentorstid Elevråd F-3, 4-6 och 7-9, matråd och fritidsråd Uppföljning Utifrån bedömningarna upprättas individuella utvecklingsplaner för varje elev. Varje elev får sin kunskapsutveckling kontinuerligt kartlagd med hjälp av olika lokala och nationella bedömningsinstrument Vi följer elevernas utveckling i dialog med elever och vårdnadshavare och jämför med uppställda mål i kursplaner och läroplaner. Det säkerställer att alla elever ges möjlighet att öka ansvaret för sitt eget lärande. Inför kvalitetsredovisningen utvärderar och analyserar elever och vuxna läsårets arbete så att vi hela tiden tillsammans förbättrar och utvecklar vårt arbete. Resultat Genom bl a tydliga mål och kriterier, motivation att ta ansvar för sitt eget lärande och se resultat har eleverna i år 9 höjt sina resultat under året, framför allt genom vårterminens arbete. Lärarnas medvetenhet om behoven av sambedömning för att säkerställa att eleverna får en likvärdig bedömning har fortsatt att öka. Vi har blivit medvetna om hur vi ger utrymme åt, bemöter och uppmuntrar pojkars och flickors olika behov, både när det gäller kön och genus. Under året har pedagoger och elever diskuterat mål och bedömning vilket medfört att många elever har börjat reflektera över och

16 SID 16 (30) påverka sitt eget lärande. Den individuella utvecklingsplanen (IUP) är ett verktyg i den processen liksom de åtgärdsprogram som upprättats så fort vi blir medvetna om att en elev riskerar att inte nå målen. De flesta pedagogerna på skolan har kompetens att arbeta med elever med annat modersmål. Handlingsplan för våra förberedelsegrupper (FG) finns med ett gemensamt arbetssätt och mål och har reviderats för att ännu bättre motsvara behoven. Bredängsakademien startade våren 2013 som ett led i att främja elevernas resultatutveckling. Genom kontakter med verksamheter utanför skolan, t.ex. företag, ska eleverna få större insikt i vad som krävs av dem i kommande studier och arbetsliv och därmed öka sin motivation för skolarbete. Under vårterminen 2013 var några grupper elever i åk 8 och 9 involverade i att presentera projektet i skolan och i närområdet. Brukarundersökningen visade att i årskurserna 2 och 5 samt i förskoleklass vet en större andel av Bredängsskolans elever vilka mål de ska uppnå och hur de ska nå dem jämfört med genomsnittet i Stockholms stad. I årskurs 8 har vi noterat en minskning jämfört med förra årets 8or, men resultatet är nästan i nivå med genomsnittet i Stockholm. Ett exempel på det ansvar man känner för sin miljö visade sig i samband med upploppen i förorterna denna vår. Trots starka indikationer på att det skulle bli oroligt och stökigt kring skolan blev det ingen skadegörelse eller andra incidenter på skolan. Här agerade såväl personalen som skolans gamla elever med stor kraft och engagemang genom att t ex nattvandra. Genom sina kontakter med elever både på skolan och på andra skolor i grannskapet kunde de förhindra att någon av de unga drogs med i fel sammanhang. Vi tolkar detta som att den stolthet man känner för sin skola och sin förort gör att man tar stort ansvar för även denna typ av händelse/hot. Bedömning och analys Elevernas ansvar gäller flera olika nivåer, dels ansvaret för de egna studierna och sina resultat, dels för sina medmänniskor och dels för sin miljö. När det gäller ansvarstagandet för det egna lärandet har många elever tagit chansen och deltagit i olika aktiviteter för att få extra stöd, t ex läxhjälp och studiestöd. Eleverna har också i brukarundersökningarna i högre grad angivit att de har inflytande över sitt lärande och förstår de krav som ställs på dem. Pedagogerna på skolan bjuder in eleverna till att delta i planering och upplägg av ämnesområden, t ex genom arbete med loggbok. Ändå är det långt kvar till dess att alla elever har ett sådant inflytande och tar ett sådant ansvar. För att underlätta för stöd till ett utökat eget ansvar har vi inför nästa läsår i största möjliga mån parallellagt lektioner i samma ämne och årskurs vilket också kan ge vinster i form av ökad ämnesintegrering och ökat fokus på språkutveckling i alla ämnen.

17 SID 17 (30) Ansvarstagandet för sina medmänniskor visar sig i engagemang i olika sammanhang, bl a genom elevråd och genom att ta hand om andra elever i utsatt situation. Ett exempel är de två elever i förberedelsegrupp som tog hand om en tredje nyanländ elev när denne stod strandsatt vid en tunnelbana som inte gick, tog med eleven hem och tillsammans med personal fick tag i den tredje elevens förälder för att hjälpa dem komma i kontakt med varandra. Ansvarstagandet för miljön visar sig i att elever deltar i skyddsronder och annat arbete som rör skolans miljö. Vi har sett tendenser, framför allt under höstterminen, till att t ex toaletter utsätts för skadegörelse och inser att vi behöver lägga mer kraft på arbetet med elevernas ansvar för den fysiska miljön. Samverkan NÄMNDMÅL: a Samverkan med andra aktörer ska öka såväl inom närområdet som internationellt ÅTAGANDE: Vi fortsätter utveckla det sociala och pedagogiska samarbetet med våra förskolor i Bredäng och att samverka med förskolan vid övergång från förskola till skola. Förväntat resultat Vi är bättre rustade att möta barnens behov när de kommer till oss. Fler ansökningar i första hand - genom att föräldrarna blir mer trygga med vad Bredängsskolan står för och kan erbjuda. Bredängsskolan stärker sitt varumärke. Arbetssätt Vi samarbetar, utbyter erfarenheter och arbetar kring utvecklingsfrågor och gemensamma aktiviteter i ett lokalt nätverk för skolorna och förskolorna i Bredäng. En av våra förskollärare är samordnare och har ansvar för samarbetet och kontakten i nätverket Vi reviderar vår handlingsplan för övergång mellan förskola och skola för att anpassas till utbildningsförvaltningens nya riktlinjer för förskoleklasser. Inför övergång till förskoleklass samverkar förskola-skola när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Spec. pedagoger och skolledare träffar förskolans personal och föräldrar, för information och samtal kring barn som ska börja förskoleklass och behöver särskilt stöd. Förskoleklassens pedagoger informeras. Det är en viktig information inför planering av barngrupper och verksamhet. Resursanvändning Förskollärare i vårt lokala nätverk. Många av de nyanlända föräldrarna i vårt område har svårt att förstå

18 SID 18 (30) antagningsförfarandet och behöver mycket hjälp. Där är stöd och hjälp från förskolans personal mycket viktig och där har vi ett gott samarbete. Det är svårt för nyanlända föräldrar som inte har sina barn i förskolan att förstå hur och att man söker förskoleklass. Det ställer stora krav på vår expeditionspersonal. Uppföljning Samarbetet mellan förskola och skola fungerar bra genom vårt lokala nätverk och vår handlingsplan. Barnen och föräldrarna känner sig trygga när de kommer till skolan, vilket vi mäter genom olika enkäter. Genom möten, information och besök är skolan och personalen inte främmande för barnen. Utveckling Vi behöver utveckla samarbete även med våra fristående förskolor. Viktig information från förskolan och föräldrar saknas angående de barn som flyttar in till vårt område/söker vår skola från andra områden/fristående förskolor eller är nyanlända. Det gör det svårt att i god tid kunna planera barngrupper, pedagoger, resurser och verksamhet. Besked om antalet barn kommer också sent eftersom föräldrar inte vet vilka sökta skolor som tar emot barnet. Vi måste bli bättre på att genom våra förskolor hjälpa och stödja föräldrarna inför skolvalet. Resultat Föräldrar med barn vars syskon redan går på skolan väljer Bredängsskolan i första hand. Detta visar att föräldrar som känner till skolans verksamhet är nöjda med den. Fortfarande väljer dock en hel del föräldrar en annan skola inför förskoleklassvalet för sitt första barn. En förklaring till detta är skolans läge i Bredängs centrum, en annan är andelen barn med svenska som modersmål. Exempel på samverkan är att skolans personal besökt förskolorna, deltagit i föräldramöten, att vi bjudit in föräldrar och i förekommande fall förskolepersonal. Vi har också ett gott samarbete på chefsnivå. Det goda samarbetet mellan skolan och förskolorna i Bredäng har gjort att vi står bättre rustade att möta förskolebarnen när de kommer till oss, vilket är särskilt viktigt för barn med särskilda behov. Det gör också att tryggheten för föräldrarna ökar. ÅTAGANDE: Vi inbjuder föräldrar till en aktiv medverkan i skolfrågor Förväntat resultat Aktiva föräldrar som gärna deltar i dialog och i gemensamma möten

19 SID 19 (30) Arbetssätt Vi utvecklar aktiviteter och skapar mötesformer som stärker föräldrasamverkan F- 9, där personal och föräldrar samverkar för att utveckla skolan. Resursanvändning Vi fortsätter att utveckla våra föräldramöten till dialogmöten. En av våra spec. pedagog och vår kurator har sedan hösten 2011 en föräldracirkel ABC (alla barn i centrum) med föräldrar till barn i de yngre åldrarna. Den kommer under året att även vända sig till föräldrar med äldre barn. Resultat Våra föräldramöten har utvecklats till dialogmöten och blivit mycket mer välbesökta. Vi ser en positiv attitydförändring hos föräldrarna. De är mer delaktiga i och trygga med skolans verksamhet. Fortfarande är det svårt att nå alla föräldrar och vi behöver utveckla formerna för möten med föräldrar. Lyckade försök har gjorts med gemensamma middagar med mat från olika kulturer i samband med föräldramöten, liksom att kombinera föräldramöten med redovisningar från elevernas sida. En föräldraförening är under uppbyggnad och vi ser denna som en naturlig samtalspartner och länk till fler föräldrar. ÅTAGANDE: Vi integrerar och utvecklar samverkan mellan förskoleklass, skola och fritidshem för att gemensamt ta ansvar för barnens hela utveckling under skoldagen. Förväntat resultat All personal arbetar utifrån att "alla elever är mina elever" hela dagen. Personalen inom skola, förskoleklass och fritidshem samarbetar kring eleverna på lika villkor utifrån sina olika kompetenser. Arbetssätt Skolan arbetar integrerat skola - fritidshem. Arbetslagen för de yngre barnen består av lärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som tar ett gemensamt ansvar för barnens hela dag. Förskoleklass, skola och fritidshem samverkar i såväl den pedagogiska verksamheten som i samnyttjande av lokaler. Verksamheten ska fungera som ett stöd för att uppnå skolans mål och den pedagogiska delen i skolbarnsomsorgen är viktig. Fritidspedagogerna fortsätter att arbeta för en mer strukturerad och planerad verksamhet. Det ger mer trygghet för barn och föräldrar. Samarbetet mellan förskoleklass och fritidshem utöver pedagogisk verksamhet handlar om gemensamma öppningstider, utnyttjandet av lokaler och

20 SID 20 (30) rastvärdsverksamheten. Vi har inför tillsatt en tjänst för att utveckla fritidsverksamheten och samordna verksamheten med skolan i övrigt. Resursanvändning Arbetslagen för de yngre barnen består av lärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare. De träffas på organiserade möten varje vecka för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Uppföljning Verksamheten följs upp, utvärderas och utvecklas kontinuerligt på gemensamma möten med fritidshemspersonal och lärare. Inför kvalitetsredovisningen följs arbetet upp, utvärderas och analyseras tillsammans. Resultat För att knyta de tre delarna av skolans verksamhet närmare varandra har vi genomfört en del organisatoriska åtgärder: - Varje vecka träffas lärare och fritidspersonal i resp. årskurs varandra för samplanering under en timme. - Varje vecka deltar en förskollärare från förskoleklassen samt en representant från fritids i arbetslagsmötet i åk 1-3 för att utbyta information och idéer om verksamheten. - Fritids, förskoleklass och eftermiddagsverksamhet träffas en gång per vecka för att samordna aktiviteter och insatser. - Klassrummen på markplan i en flygel används som fritidslokaler efter lektionstid. Genom dessa åtgärder skapar vi förutsättningar för att samverkan ska fungera smidigare. Så har t ex förskoleklass och åk 1 haft ett gott samarbete både i praktiska aktiviteter på skolgården och i planering. Det finns utrymme för ytterligare samarbeten, men eftersom fritids ska samverka både med förskoleklass och med lågstadieklasser har inte alla önskemål blivit av. En ytterligare faktor är att vi fått lov att behovsanställa en del personal under kortare tid pga. sjukskrivningar. ÅTAGANDE: Vi samverkar med socialtjänst, polis, fältassistenter, BUP och andra nära verksamheter när barn och ungdomar behöver stödinsatser från olika verksamheter Förväntat resultat Snabba stödinsatser när det behövs genom att alla aktörer i nätverket är kända för varandra. Föräldrarna är trygga med att nätverket fungerar

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Arbetsplan. Inledning

Arbetsplan. Inledning Arbetsplan Inledning Oxhagsskolan är en F 6-skola i Akalla/Kista. Skolan har cirka 315 inskrivna barn i grundskola, grundsärskola och förskoleklasser. Cirka 195 elever är inskrivna på fritidshem. Varje

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Kvalitetsgarantier K V A L I T E T S G A R A N T I. Elinsborgsskolan 2009/2010. www.elinsborgsskolan.stockholm.se

Kvalitetsgarantier K V A L I T E T S G A R A N T I. Elinsborgsskolan 2009/2010. www.elinsborgsskolan.stockholm.se K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kvalitetsgarantier 2009/2010 Anno 1970 www.elinsborgsskolan.stockholm.se Sid 2 (5) I n g r e s s " ska vara känd i Spånga/Tensta som det självklara skolvalet,

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Elever och personal ska få maximal kunskap, entreprenöriell kompetens och mod att förverkliga egna och andras mål På Djurgårdsskolan hjälper vi varandra

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

www.gubbangsskolan.stockholm.se

www.gubbangsskolan.stockholm.se www.gubbangsskolan.stockholm.se SID 2 (7) STYRDOKUMENT I SKOLAN I skolan finns det styrdokument på flera nivåer: läroplanen Lgr 11 på nationell nivå samt Stockholms stads vision En skola i världsklass

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer