fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, kl i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2014-02-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar"

Transkript

1 Protokoll fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, kl i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar 1. Mötets öppnande Styrelsens ordförande, Seppo Martikainen, hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. Han redogjorde för hur kallelsen skett och kommenterade förslaget till dagordning. Årsmötet beslöt att förklara mötet vara i stadgeenlig ordning utlyst. att godkänna den föreslagna dagordningen. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande för mötet valdes Seppo Martikainen och till sekreterare utsågs Birger Möller. 3. Rösträkning och justering Till rösträknare, tillika justeringsmän, valdes Roland Nykvist och Ingemar Moberg. 4. Föregående protokoll Protokollet från klubbmötet i november var justerat och klart. Det granskades och årsmötet beslöt att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 5. Verksamhets- och förvaltningsberättelser (Bilaga 1) Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades av Seppo Martikainen. Den ekonomiska förvaltningen presenterades av Jörgen Gustafsson. Under överläggningen noterades att årsberättelse, resultat- och balansräkning funnits på hemsidan i två veckor före årsmötet. att medlemsavgifterna förblir oförändrade enligt beslutet från klubbmötet i november. att arrendeförhandlingar pågått under året och att vi samarbetar med övriga båtklubbar. att Jörgen lovat att kvarstå i arbetsgruppen för arrendeförhandlingar. att styrelsen avser att kalla till extra klubbmöte om så behövs. att arrendet för Fifång löper med indexreglering utan några problem. Mötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelserna. att fastställa resultat- och balansräkning. att tacka styrelsen för gott arbete. 6. Revisionsberättelse Bengt Astrén redogjorde för revisorernas granskning och läste upp revisionsberättelsen. I den föreslår man årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning. 7. Fråga om ansvarsfrihet Årsmötet beslöt, enligt revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. att notera att beslutet var enhälligt. 8. Förslag till budget och avgifter Ordföranden informerade om att budgeten för 2014 fastställdes redan vid klubbmötet i november. Jörgen gav en sammanfattning av innehållet i den. Årsmötet beslöt att ta emot rapporten. 9. Styrelsens verksamhetsplan (Bilaga 2) Seppo Martikainen redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan för år Utöver samlingarna i den orangea fick-foldern nämnde han också om upprustning i klubbhuset, arrendeförhandlingar, kontakter med SKBF, övergivna båtar och utvärdering av BAS-systemet.

2 Mötet beslöt att hålla klubbmöte onsdag 19 nov kl att nästa årsmöte skall hållas onsdag 4 febr kl Styrelsens förslag (Bilaga 3) Birger Möller informerade om de ändringar i stadgarnas 2 som beslöts av årsmötet 2013 och som nu skulle konfirmeras i andra läsning. Årsmötet beslöt att fastställa stadgeändringen. att beslutet om stadgeändring var enhälligt. 11. Motioner Tre motioner hade inkommit, varav två av i stadgeenlig tid. Motion nr 1 från Lars Gartz: förslag till nya hedersmedlemmar. Motion nr 2 från Rolf Andersson och Torsten Wickman: också förslag till hedersmedlemmar. Motion nr 3 från Lars Johansson och Olof Thomasson om åldersgräns för vaktplikt. (för sent) Styrelsen yttrade sig positivt om motionerna 1 och 2, men valde att lägga ett eget förslag, nämligen att till hedersmedlemmar utse Ingemar Fält, Bror Sjökvist och Lennart Grevald. Årsmötet beslöt att utse Ingemar Fält, Bror Sjökvist och Lennart Grevald till hedersmedlemmar. att motionerna 1 och 2 därmed är besvarade. att motion nr 3 hänskjuts till styrelsen. 12. Val av styrelseledamöter Valberedningens ordförande, Peter Ståhl, redogjorde för förslagen till val av funktionärer: Ordförande 2 år Seppo Martikainen (udda) Sekreterare 2 år Birger Möller (udda) Ledamot 2 år Per Göran Traung (udda) Ledamot 2 år Rolf Pettersson (udda) Vice ordförande 2 år Lars Wigren (jämna) Kassör 2 år Jan Gugala (jämna) Ledamot 2 år Börje Persson (jämna) Ledamot 2 år Mauritz Forsström (jämna) Ledamot 2 år Bertil Karlsson (jämna) Suppleant 1 år Per-Arne Wickman Suppleant 1 år Anders Österberg Suppleant 1 år Ulf Oscarsson Suppleant 1 år Anders Uvgård Adjungeras: Klubbmästare 1 år Hans Larsson Säkerhetschef 1 år Rune Conninger Mötet beslöt att välja de föreslagna. 13. Val av revisorer Revisor 2 år Bengt Astrén (jämn) Revisor 2 år Christer Mattsson (udda) Suppleant 1 år Lennart Persson Mötet beslöt att välja de föreslagna. SBS årsmöte /11

3 14. Val av ledamöter till sektioner Hamnen Sektionsledare 2 år Ulf Oscarsson (jämn) Ledamot 1 år Bengt Avén Hallsektionen Sektionsledare 2 år Rolf Pettersson (udda) Ledamot säkerhet 1 år Rune Conninger Område/Miljö Sektionsledare 2 år Bertil Karlsson (udda) Ledamot 1 år, Paul (Palle) Wester Ledamot, el-tillsyn 1 år Willy Ranborn Ledamot 1 år Örjan Eriksson Klubbmästare 1 år Hans Larsson (jämna) Båthantering Sektionsledare 2 år Mauritz Forsström (jämn) Ledamot 1 år Lennart Grevald Ledamot 1 år Johan Grevald Ledamot 1 år Per-Arne Wickman Ledamot 1 år Björn Dyrssén Ledamot 1 år Bror Sjöqvist Ledamot 1 år Björn Edström Vaktsektionen Sektionsledare 2 år Lars Axelsson (udda) Ledamot 1 år Daniel Zippert Ledamot 1 år Bengt Jansson Seglingssektionen Sektionsledare 2 år Anders Österberg (jämna) Ledamot 1 år Leif Edvinsson Ledamot 1 år Calle Nyström Ledamot 1 år Åsa Ring Ledamot 1 år Tomas Rundberg Ledamot 1 år Johnny Rickman Ungdomssektionen Sektionsled. 2 år Fredrik Torstensson (jämna) Vice Sektionsled 2 år Philip Jalonen (jämna) Ledamot 1 år Viktor Ryding Ledamot 1 år Johan Skagerling Ledamot 1 år Anna Jernå Ledamot 1 år Felicia Olofsson Ledamot 1 år Ellinor Lindahl Ledamot 1 år Karin Rundberg Ledamot 1 år Daniel Wollberg Ledamot 1 år Andreas Jaakum Ledamot 1 år Ludvig Carlman Bydén Ledamot 1 år Joel Ring Ledamot 1 år Harald Carlman Bydén Ledamot 1 år Mikael Fredriksson SBS årsmöte /11

4 Axvik Sektionsledare 2 år Anders Uvgård (udda) Ledamot 1 år Bror Sjöqvist Fifång Sektionsledare 2 år Börje Persson (udda) Ledamot 1 år Ingemar Fäldt Information Ordförande 1 år vakant - Ledamot 1 år Birgitta Karlsson Ledamot 1 år Rolf Andersson Ledamot web 1 år Peter Sjölin Ledamot web 1 år Gunnar Strandell Adjungerad 1 år Birger Möller Mötet beslöt att välja de föreslagna. 15. Val av valberedning Sammankallande 2 år Peter Ståhl (udda) Ledamot 1 år Per-Arne Wickman Ledamot 1 år Lars Gartz Ledamot 1 år Nils Nyström Mötet beslöt att välja de föreslagna. 16. Hedersutmärkelser och tack Seppo Martikainen kallade fram de da hedersmedlemmarna, Ingemar Fält, Bror Sjökvist och Lennart Grevald, och hyllade dem med blommor och applåder. Ordföranden höll ett varmt tacktal till de avgående styrelseledamöterna Jörgen Gustafsson, Lars Wiberg och Bo Herburt varefter årsmötesdeltagarna applåderade livligt. Lars Axelsson överlämnade ett vackert bildcollage som skildrar den sköna sommaren på Axvik. Ordföranden fick en spontan applåd som tack för sin goda insats som ordförande för årsmötet. 17. Mötet avslutas Seppo Martikainen tackade årsmötesdeltagarna för ett bra årsmöte och förklarade Södertälje Båtsällskaps årsmöte 2014 avslutat. Efteråt fick vi besök från Sjöräddningssällskapet (SRS) som informerade om sjöräddning i allmänhet och räddningsstationen i Södertälje i synnerhet. Vi önskar naturligtvis att vi alla är med och stöder sjöräddningen. Enklast är att bli medlem och ge en liten månatlig gåva via autogiro. Södertälje dag som ovan Justeras: Birger Möller Roland Nykvist Ingemar Moberg Sekreterare SBS årsmöte /11

5 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för - SBS - Södertälje Båtsällskap 2013 Sällskapet bildades 1948 och är medlem i Svenska Seglarförbundet SSF och SBU Svennska Båtunionen. Sällskapet har som ändamål att som allmännyttig ideel förening främja båtlivet genom samordning av medlemmars aktiviteter, verka för gott kamratskap och social mångfald. Sällskapet ska också verka för en god miljö samt för att bevara och utveckla skärgårdens natur- och rekreationsvärden. Sällskapet ska också stödja ungdomars båtaktiviteter, utöva tävlingsaktiviteter och verka för jämställdhet inom båtlivet. Ambitionen är att sällskapet ska medverka till ett aktivt båtliv i kommunen. Södertäljes unika läge med tillgång till Mälaren och saltsjön ska tas till vara. Vi tror att fritidsbåtarna utgör ett trevligt och uppskattat inslag på och kring vattnen hela året om. För många utgör aktiviteterna ett väsentligt inslag på fritiden. Vi ser det som viktigt att engagera unga i båtlivet. Det gör vi i den seglarskola som drivs av utbildade ledare med kvällsseglingar och på seglarläger. Seglar- skolan är certifierad enligt SSF Svenska Seglar Förbundet och är öppen för kommunens alla ungdomar. Sällskapets ekonomi är i balans men det finns en oro för nya och högre avgifter. Vi strävar efter att hålla våra avgifter så låga som möjligt. Därför bedrivs arbetet huvudsakligen på ideell basis där alla bidrar efter intresse och förmåga. Det här leder till en meningsfull fritid där kostnaderna begränsas samtidigt som social gemenskap och engagemang ökar. Den ekonomiska tröskeln blir förhållandevis låg vilket ger många möjlighet att delta i båtlivet. En stor kostnad för oss är det arrende vi betalar till kommunen för området. Därför har ett samarbete med övriga ideela båtklubbar i kommunen har inletts. Syftet är att begränsa framtida kostnader. Det här blir en viktig aktivitet eftersom avtalet sagts upp av kommunen. Medlemar Antal medlemmar var vid årsskiftet (2013/2014) 572 (f.å 598) varav 46(f.å 66) under 20 år respektive 222(f.å. 228) över 61 år. Sällskapet har 8 hedersmedlemmar: - Medlem Nr 26 N-E Jonsson - Medlem Nr 75 Lars Johansson - Medlem Nr 88 Per-Göran Traung - Medlem Nr 91 Bert Ramstedt - Medlem Nr 331 Ulf Rönnqvist - Medlem Nr 332 Sven Waks - Medlem Nr 140 Tommy Callin - Medlem Nr 225 Per-Arne Wickman Sällskapet har 467 (f.å. 473) båtar registerrade fördelat på 183 (f.å 186) motorbåtar, 266 (f.å 268) segelbåtar, 17 (f.å. 17) motorseglare och 0 (f.å 1) övriga båtar. Styrelsens sammansättning Ordförande Seppo Martikainen Vice ordförande Lars Wigren Kassör Jörgen Gusrafsson Sekreterare Birger Möller Ledamöter Per-Göran Traung Rolf Pettersson Börje Persson Lars Wiberg Per-Arne Wickman Suppleanter Anders Österberg Bo Herburt Anders Uvgård Klubbmästare/stugvärd Hans Larsson Möten Sällskapet har hållit två klubbmöten samt två möten med nya medlemmar. Styrelsen har hållit nio protokollförda sammanträden. Sektionerna har haft ett flertal sammanträden och träffar. Styrelsens och sektionernas aktiviteter 2013 Bland 2013 års investeringar märks: Tillverkning av bryggsektioner i betong Bryggor och toaletter på Fifong Uppgradering av el-installationer Följebåt till ungdomssektionen Förbättringsarbeten av våra el-installationer I övrigt har en mängd aktiviteter genomförts av omkostnadskaraktär som tömning av uppsamlat vatten vid spolplattan, lagning av tak mm. Genomförda investeringar och övriga aktiviteter har sammantaget genomförts utan större överraskningar och inom sällskapets budget. Bland aktiviteter av övergripande karaktär som hanterats kan följande nämnas Förberedande aktiviteter för kommande arrendeförhandlingar. Deltagande i SKBF:s (Sörmlandskustens Båtförbund) aktiviteter. SBS årsmöte /11

6 Arbetet på klubbholmarna Axvik och Fifong. Översyn av säkerhetsföreskrifterna. Samtliga sektioner har arbetat engagerat inom sina respektive verksamheter vilket i sin helhet redovisas längre fram. Bland det som genomförts kan nämnas: Sjösättning och upptagning av ca 300 båtar inkl. upptagning av några större segelbåtar med mast på. Underhåll av sällskapets anläggningar och utrustningar Arrangerande av och deltagande i seglingar Upprätthållande av vakttjänsgöring året om Bedrivande av ungdomsseglingar med utbildade lärare Livaktig verksamhet vid klubbholmarna Axvik och Fifong En aktiv damsektion Besiktningar mht säkerhet beträffande brand och El-installationer Information till medlemmarna via hemsidan Ekonomi SBS Ekonomiska verksamhetsberättelse Budget Utfall Intäkter Kostnader Avskrivningar Finansnetto Investeringar Under året har vi inte haft några allvarliga incidenter och budgetkontrollen har varit mycket god. Budget för året var utfallet blev Större planerade investeringar har gjorts genom att vi har byggt två betongbryggor samt bytt ut el i hallarna och bytt ut ljusinsläppen på hallarna. Samtliga sektioners budgetar har fallit ut inom ramen för vad som hade förväntats. Det som sticker ut är budget för löner som har överskridits. Detta beror på att vi har betalat ut löner till vårat bygge av betong brygga på ca SEK. Årets avskrivningar blev SEK. Årets resultat blev SEK. Kansliet Kansliet har under året haft tisdags öppet mellan 17:00 och 19:00. Hamnen Bryggplatsfördelning: (siffror inom parentes = Förra årets) Alla som sökte bryggplats eller ville byta kunde inte tillmötesgås för andra gången sedan 2007 trots en ansenlig utbyggnad av bredare platser (över 4m)! Orsak, antalet breda platser med tillräckligt manöverutrymme mellan bryggorna är för få! 9 ( 9) kunde inte tilldelas eget hyresavtal! 7 ( 3) fick hyra i andra hand (nytt är tillgång till sommarlandliggarnas bryggplatser). 31 (37) platser lämnades tillbaka. 19 (23) nya platser delades ut. 5 (14) byten genomfördes. 59 (50) lediga platser är kvar men många är smala och grunda. 29 (21) i kö till 2014 (varav 10 (7) är byten och 15 (13) båtar är över 3m breda, och av dessa 15 är 4 (5) över 3,5m breda). 140 (112) totalt antal bryggplatsärenden Aktiviteter: 29 (6) platser har byggts om (bredd och ibland bomlängd samt flytta/byta ummerskyltar). Varav 16 mellan 4 till 4,6 m breda. Nytt för i år var att utnyttja folk från ansökningskön till att utföra en del av bomflyttningarna (arbetsplikt). 22 (3) tvångsbyten initierades av SBS i syfte att skapa förutsättningar till ovanstående! Gula bojen utanför stenkajen togs bort. (Den låg i vägen för stor båt på A-bryggan). Utreda utvinkling, förlängning och omankring av G-bryggan. Skriva och skicka ut offertförfrågan. Bryggvatten: Släppa på vattnet på våren och stänga och tömma (blåsa med tryckluft) rörsystemet inför vintern. Reparation: D-bryggans nock förstärktes med två 1,8m långa U-balkar (specialgjorda) för kunna fästa ytterbommarna eftersom trästockarna blev sönderbrutna när nockbåten slet sig förra året och en 8m bom som brutits sönder byttes ut. Underhåll: Slangvinda utbytt brygga A. G-bryggans landgångshjul byttes mot en hasplanka av plast och bryggplåten byttes till fyra aluminiumplattstänger 3m långa i syfte att skapa en mera underhållsfri konstruktion. El-underhåll: 3tim (9 tim) (säkringar, jordfelsbrytningar,avslitna kablar,vatten i dosor, mm.). Hallsektionen Under säsongen har 15 st hallfack bytt ägare. Vid årets slut stod 31 medlemmar i kö för hallfack varav 4 st önskar byta till större fack. Våra 14 hallar inrymmer totalt 224 st hallfack. Underhåll och reparationer: SBS årsmöte /11

7 Vi har låtit byta ut ca 110 st plastskivor som tjänstgjort som ljusinsläpp på taken på ett antal hallar. Plastskivorna är ersatta med galvaniserade takplåtar I april månad lossnade en plastskiva( 1 x 2 m ) och träffade lyckligtvis bara en bil. Nya presenningar monterades på städdagen 2 nov på hall 14 södra sidan. Presenningarna är en förbrukningsvara och byten bekostas av hallfacksinnehavarna. Område/Miljö Sektionsledare: Bertil Karlsson Området har förskonats från icke önskvärda personer sånär som på att staketet har klippts upp en gång efter Pershagsvägen. En batterilåda har införskaffats vilket uppskattades av medlemmarna. Städdagarna har dragit många medlemmar som har gjort ett mycket bra jobb. Två 30 kubikmeters behållare med skräp har lämnat Torpa. En ny grind har kommit på plats efter den som blivit deformerad av en lastbil. Seglingssektionen Sektionsledare: Anders Österberg Ledamöter: Leif Edvinsson, Åsa Ring, Thomas Rundberg, Calle Nyström, Johnny Rickman. Möten Sektionen har haft fem protokollförda möten, samt ytterligare 1 träff vid arrangemang. Arrangemang Vi har genomfört 12 Onsdagsseglingar, Sörmlandsregattan tillsammans med Trosa o Östertälje båtklubb samt Askö runt, Kringlan Cup och KM Ärtköret. Onsdagsseglingarna har genomförts i sin helhet med 12 seglingar där 10 räknas, när detta var gjort stod Peter Ståhl med sin Ridas 31:a som vinnare, i år deltog 25 båtar i serien. Årets Askö Runt ställdes in, endast två båtar var anmälda vid tidpunkten. Kringlan Cup: I denna populära segling vann i år Anders Karlsson i sin Comfort 30:a Grattis. Kvällen avslutades med gemensam måltid och dans vid stugan. KM Ärtköret: Säsongen avslutades som vanligt med vårt klubbmästerskap samt ärtsoppa o punsch i klubbhuset. Där hölls även årets prisutdelning för alla seglare i SBS. Vinnare av detta klubbmästerskap blev Carl Johan Marnell i sin Gambler 40. Övrigt Förutom klubbseglingar har vi varit representerade i alla stora seglingar runt mellersta Östersjön med mycket goda resultat, se Lidingö Runt, Two Stars, Gotland runt, Hyundai cup i Nynäshamn med mera. Sektionen har även fått många nya att hjälpa till under seglingarna vilket uppskattas mycket. Vakttjänsten Sektionsledare: Lars Axelsson Ledamöter: Zoltan Martin, Daniel Zippert Vakttjänsten har fungerat mycket bra förutom ett par incidenter om saknade mindre delar till medlemmars båtar, men inte några inbrottsförsök på området. Sju medlemmar har inte inställt sig till sina sommarvaktpass och fått böter (2 mindre äm sommaren 2012) och vi fick köpa 2 vakter på midsommaraftonen men det är allt förutom 72 tilldelningsbrev för sommarvakten (15 april 15 oktober) är utskickade (7 mindre än förra sommaren). För vintervakten gäller att 13 tilldelningsbrev är utskickade gällande januari april (87 st för jan-apr 2013) och 2 böter för januari april för utebliven vakt har fakturerats (8 st för jan-apr 2012). För vintervakten oktober december gäller inga tilldelningsbrev (7 st för okt-dec 2012) och ingen har då missat sin vakt, men vi fick köpa in 2 vakter i början på december pga en medlem som akut skulle opereras. Efter årsmötet 2012 ändrades vaktsystemet så att man kan gå två vaktpass på en säsongsdel och tillgodoräkna sig nästkommande säsongsdel. Detta har inneburit att den frivilliga teckningen har ökat markant i vart fall för vintervakten. Under augusti månad blev ena bilgrinden påkörd av en lastbil och byttes ut av åkaren med en nästan ny grind. I stort sett har vakttjänsten fungerat väldigt bra under 2013 och förhoppningsvis slipper vi påhälsning av obehöriga även under Ungdomssektionen Sektionsledare: Fredrik Thorstensson Seglingssäsongen 2013 är avslutad och det är dags att sammanfatta. Vi fortsätter arbetet enligt Seglarförbundets seglarskolas kursplan och våra instruktörer genomgår Seglarförbundets instruktörs- och tränarkurser. Vi startade upp säsongen den 21 april med att ledarna rustade och sjösatte våra större båtar och helgen efter gjorde vi i ordning jollarna tillsammans med barnen och föräldrarna fick information om årets upplägg. I mitten av maj köpte vi in en ny följebåt, Cressent 545 Bamse som är en stabil säkerhetsbåt. Seglingarna drog igång den 8 maj och vi fick under hela säsongen mycket lite vind. Antalet deltagare har pendlat mellan 8-25 seglare per kväll. Seglingarna hade uppehåll under skolans sommarlov och avslutades den 22 september med ett KM. Vi genomförde ett helgläger på Radön i maj med fin vind och kallt bad. V 32 genomförde vi traditionellt seglarläger på Fifång med 30 deltagare och 16 ledare. Under veckan hade vi fint väder och många glada stunder, vi konstaterar att vårt material börjar bli till åren och behöver en ordentlig översyn och uppdatering. Fredrik Thorstensson och Philip Jalonen var på Träffen en helg i november och fick mycket inspiration inför kommande seglingsår, vi konstaterar att några strategiska förändringar måste ske då våra deltagare lämnar seglingen alldeles för tidigt. Den 15 december avslutade vi året med möte, mat och bowling. Vi ser fram emot ett fantastiskt seglingsår 2014 med många lågtryck från brittiska öarna. Axvik SBS årsmöte /11

8 Vintern 2012/13 var skonsam mot Axvik. Bryggor och annat var ganska oskadda som tur var. Under våren bogserades vågbrytare, flytbryggor och bastuflotten ut till ön bland annat med hjälp av Bror/Siv Sjökvist och Hasse Larsson. En ny flytbrygga som Bror byggt kom också på plats. Axvik har under sommaren varit flitigt besökt, den populära bastuflotten som åter var på plats, har varit en given succé hela säsongen. Till Midsommar kom det mer än tjugofem båtar för att fira med bland annat traditionell dans kring midsommarstången, gemensam lunch, femkamp. Vi hade en incident med vågbrytaren som lossnade från sin förtöjning. Med hjälp av många engagerade besökare lyckades vi göra fast rören igen. På kvällen var det dags för grillmiddag och dans natten lång. Även på midsommardagen var det fest. I augusti var det dags för en trevlig kräftskiva som även den var välbesökt. Flera båtar kom till avslutningshelgen för säsongen. Dagen präglades av röjning i skogen, vedhuggning, städning runt husen mm. Vi tog in flytbojarna och vågbrytare gjordes redo för att bogseras hem till Torpa. Till middag stektes lök och salt sill med god gräddsås enligt tradition. Senare på kvällen badades bastu. På söndagen bogserades rören och bryggorna hem till Torpa av undertecknad och Bror & Siv. När vi kom fram fick vi stor hjälp från Hasse Larsson och Lars Wiberg. Bastun hämtades in vid senare tillfälle. Både rör, bryggor och bastu ligger nu tryggt inne i Torpaviken i väntan på nästa säsong. Ett stort tack till Bror/Siv Sjökvist, Hasse Larsson och alla andra som hjälpt till under året. Vågbrytarpontoner: Under året 2013 har tre medlemmar byggt två vågbrytarpontoner till Axviks klubbholme vardera 10 m långa. De väger c:a 12 ton och det går åt 6 m 3 betong till varje ponton och en hel del armeringsjärn. Vi fick hjälp av betongstationen med ett recept på betongen som är frostsäker, vattentät och lättflytande så vi kunde gjuta de 7 cm tunna väggarna, på pontonen. Nu finns det tre pontoner. Planer finns att bygga en till under våren Totalt har det arbetats 564 timmar. Förankringen av pontonerna planeras ske med ringankare som för närvarande tillverkas. Fifong - Januari: Ny bryggsektion byggs i Torpa för utbogsering till Fifång senare i vår. - Februri Mars: Hjärt-Lungräddnings kurs (HLR) i Torpa för Tillsynsmännen och vissa medlemmar. Möte med Länsstyrelsen för genomgång av 2013 års göranden/åtaganden. Möte med Tillsynsmännen för fördelning av tillsynsveckor på Fifång. - April Maj: Rustning av Tärnskär (klubbåten) oljebyte i motor samt sjösättning. Nya bryggdelen bogseras ut till ön. Bryggdelen monteras på norra delen av den norra seglarbryggan.de under vintern, indragna bryggorna läggs ut på plats igen inför säsongen. Ny landgång mellan vågbrytaren och seglarbryggan tillverkas och monteras. Storstugan och Torpet städades inför sommaren. 11/5 kom Hot-Lips (färjan) ut med korna. Fyra vuxna samt fyra kalvar. På färjan lastades allt skrot som vid höststädningen 2012 blivit ihopsamlat vid sjöboden för vidare transport till skroten. Den 13:e maj startade tillsynen inför säsongen Vissa bryggor oljades och en del fönster på husen skrapades, kittades och målades om på nytt. Flytblock från en skrotad brygga togs omhand av sopbåten för transport till sopstation. Samtliga stränder inom naturreservatet städades av och div. sopor togs omhand. - Juni: Prov gjordes med att byta ut ventilatorerna på de gamla toaletterna och ersätta dessa med solcellsdrivna båt ventilatorer. Detta försök blev dessvärre inte bra så de gamla ventilatorerna monterades tillbaka i augusti. Den mittersta av de gamla toaletterna målades invändigt och blev jättefin. Provtagning på dricksvatten kvaliten gjordes och när svaret kom så visade det sig att vattnet innehöll för stora mängder arsenik för att vara lämpligt som dricksvatten. Detta ställde till en hel del huvudbry för oss då detta är viktigt inför lägerveckan. Allt löste sig dock med hjälp av vår duktige rörmokare som i månadsskiftet juli/augusti installerade ett filter som gjorde vattnet tjänligt igen. Nya Ruff -klipparen som dras med hjälp av fyrhjulingen testades och hela strandängen klipptes. En bra maskin med mycket kraft. Midsommar: Midsommaraftonen inleddes som vanligt med dans runt midsommarstången. I viken hade då samlats 105 st båtar vars besättningar roade sig och hade allmänt trevlig samvaro nedanför storstugan. För barnen arrangerades som brukligt är en fiskdamm och etthundratre godispåsar lyckades barnen fiska upp innan dagen var till ända. På kvällen arrangerades dans för vuxna och på midsommardagen var det barndisco. - Juli: Juli fortsatte med fint sommarväder vilket gjorde att södra viken ofta var knökfull med båtar och trycket på de faciliteter vi har blev stundtals hårt. De nya toaletterna har visat sig vara en succe och används därför jättemycket. - Augusti: Lägerveckan för ungdomar som vill lära sig segla startade 4/8. En mycket väl genomförd vecka med fint väder och många skratt. Askö Runt blev i år inställt på grund av för få anmälda båtar. Garaget städades och samtliga skruvar, bultar, muttrar och spikar sorterades. Kringlan Cup seglades den 24/8 med ett 20-tal deltagande båtar. I slutet av augusti så hittar en vandrare en död älgko liggande öster om södra viken. Vad som var dödsorsaken gick inte att bestämma. - September: SBS årsmöte /11

9 Den 15/9 slutade tillsynen. Tack för i år. - Oktober: Efter sammanräkning så visade det sig att 3200 båtar har övernattat i södra viken på Fifång under säsongen Kanske är det rekord? - November: Tid för höstresa till Fifång. Vi åker ut till ön för att stänga inför vintern. Vissa bryggor dras in i viken för att bättre klara vintern. Badstegar och landgångar tas in för att inte skadas av isen. Samtliga toaletter tömdes och laddades om inför säsongen Bryggan i norra viken rivs. Ny brygga är planerad till våren Nytt virke till bryggan levererades utav Hot-Lips. Alla bord och bänkar ställdes in inför vintern. En del stormfällda träd togs om hand och fraktades undan. Damsektionen Damsektionen har haft 7 protokollförda möten under verksamhetsåret 1 oktober september Klubbstugan julpyntades 29 november 2012 och avpyntades 12 januari Klubbaktiviteter med 2 st soppdagar under hösten samt och 3 st våffleldagar 13, 14 samt 20 april 2013 har genomförts. Damsektionen hjälpte även i år till med Ärtköret den 21 september Vid årsmötet i september valdes: Birgitta Öberg-Boman Ordförande 1 år Keith Larsson Kassör 1 år Ia Lindberg Sekreterare 1 år Marie-Louise Hultman Suppleant 1 år Information Under året har uppdraget som informationsansvarig varit vakant. Styrelsens sekreterare har tillsammans med de webb-kunniga Peter Sjölin, Rolf Andersson, Gunnar Strandell och Birgitta Karlsson försökt att hålla hemsidan uppdaterad. Vi tror att det är fler och fler som hämtar information via hemsidan genom att läsa stadgar, regler och protokoll. Till hjälp för dem som saknar dator finns alltid senaste version av stadgar och regler på papper att hämta i tidskriftshyllan i klubbhuset. Under året har styrelsen börjat utvärdera Båtunionens BAS-register för båtklubbar, men byte av administrationssystem har skjutits upp. Vi fann att BAS ännu har barnsjukdomar, samtidigt som vårt nuvarande program fungerar bra. Dessutom bedömdes tidpunkten för introduktion av ett nytt sätt att administrera verksamheten som olämplig eftersom flera sektionsledare signalerade att de avsåg att avsäga sig sina förtroendeuppdrag. Säkerhet och el Sektionsledare Rune Conninger, Willy Ranborn Före midsommar gjordes en upprustning av elinstallationerna i 7 av våra båthallar. I dessa har elcentralerna bytts ut till nya centraler med jordfelsbrytare. Det är ett säkerhetslyft eftersom jordfelsbrytare skyddar både mot elolycksfall och mot brand. I hall 4 har även samtliga eluttag och kablarna till dessa bytts ut. En besiktning med avseende främst på ordnigsfrågor i hallar och uteplatser genomfördes i början av juni. Vid besiktningen kontrollerades sophantering samt förvaring av lösningsmedel, olja och annat avfall. Det är roligt att kunna konstatera att det har blivitbättre ordning och mindre ansamling av ovidkommande skräp i hallarna. Inga brev med anmodan om att bättre följa säkerhetsföreskrifterna har skickats ut. Ett problem som är att pallnings- och täckningsmaterial på uteplatser som enligt våra regler skall vara snyggt och prydligt staplat och märkt med namn och medlemsnummer oftast inte är det. Det är också närmast obefintlig efterlevnad av den regel som förbjuder uppläggning närmare stängslet än en meter. Många båtägare löpte i år en stor risk att få tillhörigheter bortstädade på grund av detta. I augusti genomfördes en genomgång av samtliga hallar med avseende på tillfällig belysning. Regelverket om tillfälliga sladdanslutna arbetsbelysningar har vid förra årets omarbetning av våra säkerhetsföreskrifter lyfts in i föreskrifterna på ett tydligare sätt. Om brev med anmodan hade skickats vid detta tillfälle hade det blivit ett sextiotal. Styrelsen har dock hittills valt att upplysa och vädja om studie av säkerhetsföreskrifterna och självsanering när det gäller detta. En otäck incident inträffade under julhelgen då det blev varmgång i ett eluttag i hall 1 på grund av att uttagets kontaktfjädrar genom långvarig användning blivit brända. Blir det varmt när man tar ut ström från ett uttag är det fel på uttaget eller stickproppen. Stickproppen kan du kontrollera. Om du misstänker uttaget, ring eller maila säkerhets- eller elansvarig. Hjärtstartare I klubbhuset i Torpa finns nu en hjärtstartare. I samband med anskaffningen anordnades en utbildning i hjärt och lungräddning. Sedan tidigare finns också en hjärtstartare på vår klubbholme Fifong. Våra funktionärer där har utbildats i dess användning. De utbildningar som genomförts har genomförts av kompetent personal från Södertäljes Sjukhus och har hållit en mycket hög kvalitet. Det har diskuterats om inte vår hjärtstartare skulle läggas in på hemsidan med angiven plats/lokalisering. Det gör vi inte därför att den finns inom ett låst område och låst hus. SBS årsmöte /11

10 Klubbkonferens Första styrelsemötet 2013 kombinerades med en klubbkonferens där för året angelägna områden behandlades. Protokoll från styrelsemötet finns tillgängligt på SBS hemsida. Bland de frågor som behandlades på klubbkonferensen kan nämnas - Arrendeförhandlingarna med kommunen - Ekonomin avgiftsmodeller, utveckling, system mm - Informationsfrågor implementering av nya föreskrifter, stadgar och rutiner samt fotografering av funktionärer för hemsidan. - Investeringar betongbryggor, omankring brygga G, upprustning klubbstugan - Utbildning Ett par saker som kan belysa hur klubbkonferensen kom att inverka på styrelsens arbete under året är: Problemen med övergivna båtar och med många båtar kvar på land gjorde att vi kallade till ett extra klubbmöte i maj. Nu har vi påbörjat utrensningen av övergivna båtar och vi har en modell på plats för att långliggare på land ska motiveras att betänka sitt båtinnehav. Styrelsen har studerat det administrativa systemet BAS som utvecklats för administration av båtklubbar. Visningarna som genomförts av Sören Haraldsson från SBK gav ett i stort positivt första intryck. Beslutet blev ändå att vänta med att börja använda det på grund av att nya personer väntas väljas till flera sektioner. Det blir därmed en fråga för hösten Vi har planer för att ha kontinuitet och allsidig kompetens vid förhandlingarna om kommande kostnader till kommunen för den arrendeavgift vi erlägger för Torpa. Vi har också etablerat ett samarbete med övriga båtklubbar i Södertälje. Mycket av det som redan är på dagordningen kräver styrelsens fortsatta engagemang men vi ser att det också finns nya angelägna områden - till exempel frågor kring underhållsplaner, klubbens administration (BAS) och ungdomsverksamheten. Samgående SSF (Svenska Seglarförbundet) - SBU (Svenska Båtunionen) För att göra en lång historia kort samgåendet blir inte av! Tillräckligt stöd för ett samgående kunde inte erhållas. Praktiskt betyder det för oss att vi har kvar våra band till SBU Svenska Båt Unionen och till SSF Svenska SeglarFörbundet. Bildande av gemensam kappseglingsklubb? Vissa ansatser har under året gjorts för att bryta ut kappseglingsverksamheten från klubbarna i Södertälje och dess omgivning och lägga dem separat i en gemensam kappseglingsklubb. Styrelsen har diskuterat detta och kommit till att man anser att seglingsverksamheten inkl ungdomsseglingarna ska vara kvar inom SBS. Citat från SKBF:s ( Sörmlandskustens båtförbund) årsmöte i november 2013: Information och eventuellt beslut om att bilda en kappseglingsklubb inom SKBF. Leif Andersson, Södertälje Båtklubb, informerade om vad som kommit fram i arbetet med att bilda en kappseglingsklubb inom SKBF. Södertälje Båtklubb och Söderstälje Båtsällskap har tagit beslut om att fortsätta vara med Svenska Seglarförbundet (SSF). Inga andra klubbar än Östertälje Båtklubb har visat något intresse att medverka i arbetet. Beslut togs att varje enskild båtklubb får ta eget beslut om den ska vara med i både SBU och SSF Arrendeförhandlingar SBS har arrendeavtal med Södertälje kommun för Torpa. Kommun som äger marken i Torpa har sagt upp arrendeavtalet till årsskiftet 2013/2014. Kommunens tjänstemän har lagt förslag på att arrendena ska öka med upp emot och över 400 % och att villkorren i övrigt ska försämras. För att inte drabbas av dessa oskäliga höjningar mm har ett samarbete med övriga båtklubbar inom kommunen inletts. Det bygger på att vi ska informera politikerna om våra uppfattningar och att de därigenom ska förhindra dessa oskäliga avgiftshöjningar och försämrade villkor. Vi har informerat kommunens politiker i träffar med dem och med skriftliga underlag. Överläggningarna förväntas gå in i regelrätta förhandlingar under våren. Vår utgångspunkt är att nu liggande avtal ska förlängas bl.a därför att inget förändrats i det kommunen tillhandahåller och den samhällsnytta (socialt ungdomar- pensionärer- mångfald.) vi åstadkommer utan någon ekonomisk belastning för kommunen. Slutord Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som aktivt medverkat i sällskapets arbete. Vi vill även tacka för det förtroende som visats och önskar Södertälje Båtsällskap framgång under det framtida arbetet. Bilaga 2 Verksamhetsplan för 2013 Sammanfattning av styrelsens och sektionernas aktiviteter 2014 Större investeringar - Tillverkning av en fjärde vågbrytarponton till Axvik - Fortsatt översyn av el-anläggningar - Upprustning klubbstugan: Huset skall renoveras invändigt samt inventarier bytas ut, arbetet kommer att till stor del utföras med arbetsplikt. Golvvård kommer att utföras av en entreprenör. Tanken är att "dela" huset i tre delar, paus/fika del med stolar o bord, utbildningsdel med tillhörande utrustning, förberett för digital information, samt den högra delen till samkväm med lite soffor o bord. Aktiviteter av övergripande karaktär som planeras är Arrendeförhandlingar SBS årsmöte /11

11 Upprättande av underhållsplaner Delta i SKBF, SBU och SSF:s aktiviteter Arbeta med övergivna båtar Minska antal båtar på land Utvärdera BAS Stödja sektionernas aktiviteter God ekonomisk kontroll inga överraskningar Ett tiotal styrelsemöten Klubbmöte i november SEKTIONER Ungdomssektionen: Vision,utbildning,kvällsseglingar,underhåll materiel (båtar mm), seglarläger Båthanteringen Fifong: Brygga i norra viken Axvik: Vågbrytare Information Fotografier på funktionärer Arrenden Projektgrupp allsidig Damsektionen Soppdagar, Korvservering, Våfflor mm TIDER Möten i Klubbhuset Nya medlemmar onsdag 2 april kl Nya medlemmar onsdag 3 sept kl Klubbmöte onsdag 19 nov kl Årsmöte onsdag 4 febr kl Styrelsemöten 1-2/3, 1/4, 6/5, 27/5, 19/8, 7/10, 4/11, 2/12, 13/12015 Sjösättning och sommarvakt Listorna för sjösättning kommer upp den 1 april Listorna för sommarvakt kommer upp den 1 mars Upptagning och vintervakt Listorna för upptagning kommer upp den 1 september Listorna för vintervakt kommer upp den 1 september Aktiviteter Eskadersegling Se anslagstavla i Torpa Vårstädning onsdag den 4 juni kl Höststädning lördag den 8 november kl Kappseglingar Kvällsseglingar onsdagar maj, juni Kvällsseglingar onsdagar augusti, september Sörmlandsregatta lördag den 7 juni Askö runt lördag den 16 augusti Kringlan cup lördag den 23 augusti Ärtköret m prisutdelning lördag den 20 september Ungdomssektionen Kvällsseglingar tisdag och torsdag 6/5-12/6, 19/8-19/9 Läger på Fifång v 32, 3-8 aug Övrigt hänvisas till hemsidan Sällskapets fester Avgående kassören Jörgen Midsommarfirande 20 juni Axvik Gustafsson avtackas av Midsommarfest 20 juni Fifång ordförande Seppo Martikainen Kräftskiva 16 augusti Axvik Våffeldagar 12, 13, 19 april Torpa Varm korv 27 september Torpa Soppdag 11 oktober Torpa Bilaga 3 Stadgeändring i 2 - andra läsningen 2.1 Medlemskap erhålles efter skriftlig ansökan till styrelsen på särskilt formulär och mot erläggande av fastställd inträdesavgift. Om båt äges av mer än en person skall samtliga ägare vara medlemmar i sällskapet. Den som är gift eller sambo med medlem ingår som familjemedlem utan särskild avgift. Familjemedlem registreras inte i medlemsregistret. Medlemskap i sällskapets ungdomssektion kan erhållas efter ansökan. Ungdomsmedlem blir vanlig medlem det år han/hon fyller 19 år utan att erlägga inträdesavgift. Den som inte har båt, bryggplats eller hallfack kan ingå som stödjande medlem. Stödjande medlem behöver inte betala inträdesavgift. SBS årsmöte /11

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Styrelsemöte 4:e november 2014 kl. 19:00 21:00 i klubbhuset i Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Per Göran Traung Rolf Pettersson Mauritz Forsström Ulf Oscarsson Lars Axelsson Hans Larsson Bertil Karlsson

Läs mer

Protokoll fört vid klubbmöte, 2014-11-19 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa

Protokoll fört vid klubbmöte, 2014-11-19 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Protokoll fört vid klubbmöte, 2014-11-19 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 50 medlemmar. 1. Mötets öppnande och stadgeenliga utlysning. Styrelsens ordförande, Seppo Martikainen, hälsade välkommen

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Styrelsemöte 2:a december 2014 kl 19:00 21:00 i klubbhuset i Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Per-Arne Wickman Mauritz Forsström Lars Axelsson Bertil Karlsson Jan Gugala Lars Wigren Rune Conninger Börje

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2, 2013-04-02 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Lars Wigren Birger Möller Jörgen Gustafsson Börje Persson Lars Wiberg

Läs mer

SBS SödertäljeBåtsällskap KLUBBKONFERENS 5-6 Mars 2016

SBS SödertäljeBåtsällskap KLUBBKONFERENS 5-6 Mars 2016 SBS SödertäljeBåtsällskap KLUBBKONFERENS 5-6 Mars 2016 Ombord på Birka Cruises 2016 03 05-06 Dokumentation 1. Redovisning av grupparbete 1 2. Redovisning av grupparbete 2 3. Redovisning av grupparbete

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-07 kl 19.00 21.45 i Klubbhuset i Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Ledamot, ordförande Per Göran Traung Ledamot Rolf Pettersson Mauritz

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid klubbmöte, 2015-11-18 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 50 medlemmar 1. Mötets öppnande Styrelsens ordförande, Seppo Martikainen, hälsade välkommen och

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2012-06-04 kl 18.30 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Ordförande Birger Möller Sekreterare 4-8 Lars Wigren V. ordförande Tommy

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2014-08-19 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Lars Wigren Birger Möller Jan Gugala Mauritz Forsström Börje Persson Rolf

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6, 2010-05-04 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Calle Wikholm Ordförande Johnny Rickman Vice ordförande Birger Möller Sekreterare Håkan

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6, 2012-09-04 kl 18.30 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Ordförande Birger Möller Sekreterare 4-8 Lars Wigren V. ordförande Jörgen

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1, 2013-03-02 kl 18.30 på Ålands hav 18.00 Gemensam inledning Seppo gick igenom programmet för dagarna. Särskilt grupparbetena förklarades ingående,

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7, 2010-06-01 kl 19.15 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Johnny Rickman Vice ordförande Birger Möller Sekreterare Håkan Frisk Kassör Börje Persson

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Närvarande 22 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Per Malmqvist hälsade alla hjärtligt välkomna

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare.

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare. Protokoll från SSS årsmöte 2013 Datum: 19 februari, 2013 Tid: 19.00 20.00 Plats: Klubbhuset, Bångs 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Henrik Jakenberg hälsade de närvarande välkomna till Segelsällskapets

Läs mer

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö.

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Senaste ändrade vid årsmöte ÅÅÅÅ-MM-DD Stadgar för Sticklinge Udde Båtklubb (802492-9195) Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Klubben är ansluten till Lidingö

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, kl i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar

fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, kl i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar Protokoll fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2015-02-04 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar 1. Mötets öppnande Styrelsens ordförande, Seppo Martikainen, hälsade välkommen

Läs mer

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö.

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Förklaring: Markering i Grönt föreslaget tillägg Gråad text föreslaget borttagande Senast ändrade vid årsmöte ÅÅÅÅ-MM-DD Stadgar för Sticklinge Udde Båtklubb (802492-9195) Klubben bildades 1965 och har

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9, 2010-09-07 kl 19.15 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Johnny Rickman Birger Möller Håkan Frisk Börje Persson Tommy Callin Lars Wiberg P G Traung

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30.

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30. ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2013-02- 20 TID: Klockan 18.30 21:30 PLATS: Klubbhuset NÄRVARANDE: 42 medlemmar 1 Mötets öppnande Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 7 Skoghalls Båtsällskap SBS 041124 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 24 november 2004, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 10, 2010-10-05 kl 19.15 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Calle Wikholm Ordförande Johnny Rickman V ordförande Birger Möller Sekreterare Håkan Frisk

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet 2007 i. Norra Havsängens Tomtägar- och Samfällighetsförening. Tid: kl Plats Norra Havsängens hamn

Protokoll fört vid årsmötet 2007 i. Norra Havsängens Tomtägar- och Samfällighetsförening. Tid: kl Plats Norra Havsängens hamn Protokoll fört vid årsmötet 2007 i Norra Havsängens Tomtägar- och Samfällighetsförening. Tid: 2007-06-17 kl 10.05-11.25 Plats Norra Havsängens hamn Tomtägarföreningen. 1 Ordföranden hälsade medlemmarna

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4, 2011-09-06 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Calle Wikholm Lars Wigren Birger Möller Jörgen Gustafsson Tommy Callin Börje Persson Lars

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB www.sunnebatklubb.com Antagna vid årsmöte den 10/11 1991, samt reviderade vid årsmöten 18/11 1995, 8/11 2003 och 12/11 2011 1 Namn Sunne Båtklubb (SBK) stiftad den 30/9 1991,

Läs mer

Ta lots för en kväll!! föredragsafton

Ta lots för en kväll!! föredragsafton Nr 158 3-2015 Ta lots för en kväll!! föredragsafton Kallelse till Höstmöte Torsdagen den 26 november 2015 klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Dagordning 1. Mötets

Läs mer

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(3) Datum Protokollsnr 2011-04-02 årsmöte Medlemsmöte Tid 2011-04-02 Plats Distribueras till Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Styrelsen

Läs mer

2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande för mötet valdes Ulf Rönnqvist och till sekreterare utsågs Birger Möller.

2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande för mötet valdes Ulf Rönnqvist och till sekreterare utsågs Birger Möller. Protokoll fört vid årsmöte, 2011-03-16 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar 1. Mötets öppnande Styrelsens ordförande, Carl-Göran Wikholm, hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014

Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014 Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014 22 medlemmar och båtägare var närvarande. 1. Mötets öppnande Ordförande Olli Kärki hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt.

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt. Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör Janne Björck, sekreterare vid protokollet Björn Littorin, särskild ledamot Magnus

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4, 2015-05-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Lars Wigren Birger Möller Jan Gugala Börje Persson Per Göran Traung Mauritz

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Protokoll vid årsmöte 2009-11-08

Protokoll vid årsmöte 2009-11-08 Söråkers Båtsällskap Protokoll vid årsmöte 2009-11-08 1. Ordföranden Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Till ordförande för mötet valdes Håkan Nordin. 3. Till sekreterare för

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 1 Plats: Svenska kyrkan i Los Cristianos. Närvarande: 56 medlemmar, varav 4 med lämnade fullmakter, av 246 medlemmar.

Läs mer

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK Stadgar för Obbola Båtklubb OBK 1 Ändamål Obbola Båtklubb bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Långhalsviken, Obbola. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att

Läs mer

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med:

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: tisdagen den 11 mars 2014 i Pensionärernas Hus Katrineholm. Till årets årsmöte hade det kommit in 97 anmälningar(!), den högsta siffran vi haft under alla år föreningen

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

ÖSTERTÄLJE BÅTKLUBBs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-01-01 2013-12-31

ÖSTERTÄLJE BÅTKLUBBs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-01-01 2013-12-31 Allmänt Östertälje Båtklubb har som ändamål att främja intresset för båtsport, friluftsliv med anknytning till båtsport samt att tillhandahålla service för främjande av miljön. Möten Årsmötet hölls den

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5)

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2012 31/12 2012 Innehåll: Styrelsens sammansättning Revisorer Valberedning Funktionärer Stöd åt Valberedningen Medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB Fårösunds Båtklubb 67 år! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB 2015-10-01--2016-09-30 Medlemmar Båtar 12-25 2 Segelbåtar 13 kölbåtar 26-65 9 centerbordsbåtar Fam: 2x33 66 Motorbåtar 6 inombordsmotor

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Årsmöte Svedjeholmens IF

Årsmöte Svedjeholmens IF Årsmöte Svedjeholmens IF 2017-07-21 Närvarande: Ett 20-tal medlemmar 1. Mötets öppnanden: Patric öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 2. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 3. Årsmötets

Läs mer

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby Mötesdatum 2014-03-27 Protokoll från årsmöte 2014 01-24 Tid 2014-03-27 kl 18.30-21.00 Plats: Restaurang Uncle Joe s, Visby Sekreterare: Annika Aalto Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Torsten Rundby 01

Läs mer

Järfälla Civilförsvarsförening

Järfälla Civilförsvarsförening Protokoll fört vid JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA 2013-03-19 Före stämmans öppnande gavs en presentation av säkerhetsproblematiken vid utbyggnad av järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll

Läs mer

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 10, 2009-10-06 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Calle Wikholm Ordförande Krister Mellström Vice ordförande Håkan Frisk Kassör Birger Möller

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer