fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, kl i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2014-02-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar"

Transkript

1 Protokoll fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, kl i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar 1. Mötets öppnande Styrelsens ordförande, Seppo Martikainen, hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. Han redogjorde för hur kallelsen skett och kommenterade förslaget till dagordning. Årsmötet beslöt att förklara mötet vara i stadgeenlig ordning utlyst. att godkänna den föreslagna dagordningen. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande för mötet valdes Seppo Martikainen och till sekreterare utsågs Birger Möller. 3. Rösträkning och justering Till rösträknare, tillika justeringsmän, valdes Roland Nykvist och Ingemar Moberg. 4. Föregående protokoll Protokollet från klubbmötet i november var justerat och klart. Det granskades och årsmötet beslöt att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 5. Verksamhets- och förvaltningsberättelser (Bilaga 1) Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades av Seppo Martikainen. Den ekonomiska förvaltningen presenterades av Jörgen Gustafsson. Under överläggningen noterades att årsberättelse, resultat- och balansräkning funnits på hemsidan i två veckor före årsmötet. att medlemsavgifterna förblir oförändrade enligt beslutet från klubbmötet i november. att arrendeförhandlingar pågått under året och att vi samarbetar med övriga båtklubbar. att Jörgen lovat att kvarstå i arbetsgruppen för arrendeförhandlingar. att styrelsen avser att kalla till extra klubbmöte om så behövs. att arrendet för Fifång löper med indexreglering utan några problem. Mötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelserna. att fastställa resultat- och balansräkning. att tacka styrelsen för gott arbete. 6. Revisionsberättelse Bengt Astrén redogjorde för revisorernas granskning och läste upp revisionsberättelsen. I den föreslår man årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning. 7. Fråga om ansvarsfrihet Årsmötet beslöt, enligt revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. att notera att beslutet var enhälligt. 8. Förslag till budget och avgifter Ordföranden informerade om att budgeten för 2014 fastställdes redan vid klubbmötet i november. Jörgen gav en sammanfattning av innehållet i den. Årsmötet beslöt att ta emot rapporten. 9. Styrelsens verksamhetsplan (Bilaga 2) Seppo Martikainen redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan för år Utöver samlingarna i den orangea fick-foldern nämnde han också om upprustning i klubbhuset, arrendeförhandlingar, kontakter med SKBF, övergivna båtar och utvärdering av BAS-systemet.

2 Mötet beslöt att hålla klubbmöte onsdag 19 nov kl att nästa årsmöte skall hållas onsdag 4 febr kl Styrelsens förslag (Bilaga 3) Birger Möller informerade om de ändringar i stadgarnas 2 som beslöts av årsmötet 2013 och som nu skulle konfirmeras i andra läsning. Årsmötet beslöt att fastställa stadgeändringen. att beslutet om stadgeändring var enhälligt. 11. Motioner Tre motioner hade inkommit, varav två av i stadgeenlig tid. Motion nr 1 från Lars Gartz: förslag till nya hedersmedlemmar. Motion nr 2 från Rolf Andersson och Torsten Wickman: också förslag till hedersmedlemmar. Motion nr 3 från Lars Johansson och Olof Thomasson om åldersgräns för vaktplikt. (för sent) Styrelsen yttrade sig positivt om motionerna 1 och 2, men valde att lägga ett eget förslag, nämligen att till hedersmedlemmar utse Ingemar Fält, Bror Sjökvist och Lennart Grevald. Årsmötet beslöt att utse Ingemar Fält, Bror Sjökvist och Lennart Grevald till hedersmedlemmar. att motionerna 1 och 2 därmed är besvarade. att motion nr 3 hänskjuts till styrelsen. 12. Val av styrelseledamöter Valberedningens ordförande, Peter Ståhl, redogjorde för förslagen till val av funktionärer: Ordförande 2 år Seppo Martikainen (udda) Sekreterare 2 år Birger Möller (udda) Ledamot 2 år Per Göran Traung (udda) Ledamot 2 år Rolf Pettersson (udda) Vice ordförande 2 år Lars Wigren (jämna) Kassör 2 år Jan Gugala (jämna) Ledamot 2 år Börje Persson (jämna) Ledamot 2 år Mauritz Forsström (jämna) Ledamot 2 år Bertil Karlsson (jämna) Suppleant 1 år Per-Arne Wickman Suppleant 1 år Anders Österberg Suppleant 1 år Ulf Oscarsson Suppleant 1 år Anders Uvgård Adjungeras: Klubbmästare 1 år Hans Larsson Säkerhetschef 1 år Rune Conninger Mötet beslöt att välja de föreslagna. 13. Val av revisorer Revisor 2 år Bengt Astrén (jämn) Revisor 2 år Christer Mattsson (udda) Suppleant 1 år Lennart Persson Mötet beslöt att välja de föreslagna. SBS årsmöte /11

3 14. Val av ledamöter till sektioner Hamnen Sektionsledare 2 år Ulf Oscarsson (jämn) Ledamot 1 år Bengt Avén Hallsektionen Sektionsledare 2 år Rolf Pettersson (udda) Ledamot säkerhet 1 år Rune Conninger Område/Miljö Sektionsledare 2 år Bertil Karlsson (udda) Ledamot 1 år, Paul (Palle) Wester Ledamot, el-tillsyn 1 år Willy Ranborn Ledamot 1 år Örjan Eriksson Klubbmästare 1 år Hans Larsson (jämna) Båthantering Sektionsledare 2 år Mauritz Forsström (jämn) Ledamot 1 år Lennart Grevald Ledamot 1 år Johan Grevald Ledamot 1 år Per-Arne Wickman Ledamot 1 år Björn Dyrssén Ledamot 1 år Bror Sjöqvist Ledamot 1 år Björn Edström Vaktsektionen Sektionsledare 2 år Lars Axelsson (udda) Ledamot 1 år Daniel Zippert Ledamot 1 år Bengt Jansson Seglingssektionen Sektionsledare 2 år Anders Österberg (jämna) Ledamot 1 år Leif Edvinsson Ledamot 1 år Calle Nyström Ledamot 1 år Åsa Ring Ledamot 1 år Tomas Rundberg Ledamot 1 år Johnny Rickman Ungdomssektionen Sektionsled. 2 år Fredrik Torstensson (jämna) Vice Sektionsled 2 år Philip Jalonen (jämna) Ledamot 1 år Viktor Ryding Ledamot 1 år Johan Skagerling Ledamot 1 år Anna Jernå Ledamot 1 år Felicia Olofsson Ledamot 1 år Ellinor Lindahl Ledamot 1 år Karin Rundberg Ledamot 1 år Daniel Wollberg Ledamot 1 år Andreas Jaakum Ledamot 1 år Ludvig Carlman Bydén Ledamot 1 år Joel Ring Ledamot 1 år Harald Carlman Bydén Ledamot 1 år Mikael Fredriksson SBS årsmöte /11

4 Axvik Sektionsledare 2 år Anders Uvgård (udda) Ledamot 1 år Bror Sjöqvist Fifång Sektionsledare 2 år Börje Persson (udda) Ledamot 1 år Ingemar Fäldt Information Ordförande 1 år vakant - Ledamot 1 år Birgitta Karlsson Ledamot 1 år Rolf Andersson Ledamot web 1 år Peter Sjölin Ledamot web 1 år Gunnar Strandell Adjungerad 1 år Birger Möller Mötet beslöt att välja de föreslagna. 15. Val av valberedning Sammankallande 2 år Peter Ståhl (udda) Ledamot 1 år Per-Arne Wickman Ledamot 1 år Lars Gartz Ledamot 1 år Nils Nyström Mötet beslöt att välja de föreslagna. 16. Hedersutmärkelser och tack Seppo Martikainen kallade fram de da hedersmedlemmarna, Ingemar Fält, Bror Sjökvist och Lennart Grevald, och hyllade dem med blommor och applåder. Ordföranden höll ett varmt tacktal till de avgående styrelseledamöterna Jörgen Gustafsson, Lars Wiberg och Bo Herburt varefter årsmötesdeltagarna applåderade livligt. Lars Axelsson överlämnade ett vackert bildcollage som skildrar den sköna sommaren på Axvik. Ordföranden fick en spontan applåd som tack för sin goda insats som ordförande för årsmötet. 17. Mötet avslutas Seppo Martikainen tackade årsmötesdeltagarna för ett bra årsmöte och förklarade Södertälje Båtsällskaps årsmöte 2014 avslutat. Efteråt fick vi besök från Sjöräddningssällskapet (SRS) som informerade om sjöräddning i allmänhet och räddningsstationen i Södertälje i synnerhet. Vi önskar naturligtvis att vi alla är med och stöder sjöräddningen. Enklast är att bli medlem och ge en liten månatlig gåva via autogiro. Södertälje dag som ovan Justeras: Birger Möller Roland Nykvist Ingemar Moberg Sekreterare SBS årsmöte /11

5 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för - SBS - Södertälje Båtsällskap 2013 Sällskapet bildades 1948 och är medlem i Svenska Seglarförbundet SSF och SBU Svennska Båtunionen. Sällskapet har som ändamål att som allmännyttig ideel förening främja båtlivet genom samordning av medlemmars aktiviteter, verka för gott kamratskap och social mångfald. Sällskapet ska också verka för en god miljö samt för att bevara och utveckla skärgårdens natur- och rekreationsvärden. Sällskapet ska också stödja ungdomars båtaktiviteter, utöva tävlingsaktiviteter och verka för jämställdhet inom båtlivet. Ambitionen är att sällskapet ska medverka till ett aktivt båtliv i kommunen. Södertäljes unika läge med tillgång till Mälaren och saltsjön ska tas till vara. Vi tror att fritidsbåtarna utgör ett trevligt och uppskattat inslag på och kring vattnen hela året om. För många utgör aktiviteterna ett väsentligt inslag på fritiden. Vi ser det som viktigt att engagera unga i båtlivet. Det gör vi i den seglarskola som drivs av utbildade ledare med kvällsseglingar och på seglarläger. Seglar- skolan är certifierad enligt SSF Svenska Seglar Förbundet och är öppen för kommunens alla ungdomar. Sällskapets ekonomi är i balans men det finns en oro för nya och högre avgifter. Vi strävar efter att hålla våra avgifter så låga som möjligt. Därför bedrivs arbetet huvudsakligen på ideell basis där alla bidrar efter intresse och förmåga. Det här leder till en meningsfull fritid där kostnaderna begränsas samtidigt som social gemenskap och engagemang ökar. Den ekonomiska tröskeln blir förhållandevis låg vilket ger många möjlighet att delta i båtlivet. En stor kostnad för oss är det arrende vi betalar till kommunen för området. Därför har ett samarbete med övriga ideela båtklubbar i kommunen har inletts. Syftet är att begränsa framtida kostnader. Det här blir en viktig aktivitet eftersom avtalet sagts upp av kommunen. Medlemar Antal medlemmar var vid årsskiftet (2013/2014) 572 (f.å 598) varav 46(f.å 66) under 20 år respektive 222(f.å. 228) över 61 år. Sällskapet har 8 hedersmedlemmar: - Medlem Nr 26 N-E Jonsson - Medlem Nr 75 Lars Johansson - Medlem Nr 88 Per-Göran Traung - Medlem Nr 91 Bert Ramstedt - Medlem Nr 331 Ulf Rönnqvist - Medlem Nr 332 Sven Waks - Medlem Nr 140 Tommy Callin - Medlem Nr 225 Per-Arne Wickman Sällskapet har 467 (f.å. 473) båtar registerrade fördelat på 183 (f.å 186) motorbåtar, 266 (f.å 268) segelbåtar, 17 (f.å. 17) motorseglare och 0 (f.å 1) övriga båtar. Styrelsens sammansättning Ordförande Seppo Martikainen Vice ordförande Lars Wigren Kassör Jörgen Gusrafsson Sekreterare Birger Möller Ledamöter Per-Göran Traung Rolf Pettersson Börje Persson Lars Wiberg Per-Arne Wickman Suppleanter Anders Österberg Bo Herburt Anders Uvgård Klubbmästare/stugvärd Hans Larsson Möten Sällskapet har hållit två klubbmöten samt två möten med nya medlemmar. Styrelsen har hållit nio protokollförda sammanträden. Sektionerna har haft ett flertal sammanträden och träffar. Styrelsens och sektionernas aktiviteter 2013 Bland 2013 års investeringar märks: Tillverkning av bryggsektioner i betong Bryggor och toaletter på Fifong Uppgradering av el-installationer Följebåt till ungdomssektionen Förbättringsarbeten av våra el-installationer I övrigt har en mängd aktiviteter genomförts av omkostnadskaraktär som tömning av uppsamlat vatten vid spolplattan, lagning av tak mm. Genomförda investeringar och övriga aktiviteter har sammantaget genomförts utan större överraskningar och inom sällskapets budget. Bland aktiviteter av övergripande karaktär som hanterats kan följande nämnas Förberedande aktiviteter för kommande arrendeförhandlingar. Deltagande i SKBF:s (Sörmlandskustens Båtförbund) aktiviteter. SBS årsmöte /11

6 Arbetet på klubbholmarna Axvik och Fifong. Översyn av säkerhetsföreskrifterna. Samtliga sektioner har arbetat engagerat inom sina respektive verksamheter vilket i sin helhet redovisas längre fram. Bland det som genomförts kan nämnas: Sjösättning och upptagning av ca 300 båtar inkl. upptagning av några större segelbåtar med mast på. Underhåll av sällskapets anläggningar och utrustningar Arrangerande av och deltagande i seglingar Upprätthållande av vakttjänsgöring året om Bedrivande av ungdomsseglingar med utbildade lärare Livaktig verksamhet vid klubbholmarna Axvik och Fifong En aktiv damsektion Besiktningar mht säkerhet beträffande brand och El-installationer Information till medlemmarna via hemsidan Ekonomi SBS Ekonomiska verksamhetsberättelse Budget Utfall Intäkter Kostnader Avskrivningar Finansnetto Investeringar Under året har vi inte haft några allvarliga incidenter och budgetkontrollen har varit mycket god. Budget för året var utfallet blev Större planerade investeringar har gjorts genom att vi har byggt två betongbryggor samt bytt ut el i hallarna och bytt ut ljusinsläppen på hallarna. Samtliga sektioners budgetar har fallit ut inom ramen för vad som hade förväntats. Det som sticker ut är budget för löner som har överskridits. Detta beror på att vi har betalat ut löner till vårat bygge av betong brygga på ca SEK. Årets avskrivningar blev SEK. Årets resultat blev SEK. Kansliet Kansliet har under året haft tisdags öppet mellan 17:00 och 19:00. Hamnen Bryggplatsfördelning: (siffror inom parentes = Förra årets) Alla som sökte bryggplats eller ville byta kunde inte tillmötesgås för andra gången sedan 2007 trots en ansenlig utbyggnad av bredare platser (över 4m)! Orsak, antalet breda platser med tillräckligt manöverutrymme mellan bryggorna är för få! 9 ( 9) kunde inte tilldelas eget hyresavtal! 7 ( 3) fick hyra i andra hand (nytt är tillgång till sommarlandliggarnas bryggplatser). 31 (37) platser lämnades tillbaka. 19 (23) nya platser delades ut. 5 (14) byten genomfördes. 59 (50) lediga platser är kvar men många är smala och grunda. 29 (21) i kö till 2014 (varav 10 (7) är byten och 15 (13) båtar är över 3m breda, och av dessa 15 är 4 (5) över 3,5m breda). 140 (112) totalt antal bryggplatsärenden Aktiviteter: 29 (6) platser har byggts om (bredd och ibland bomlängd samt flytta/byta ummerskyltar). Varav 16 mellan 4 till 4,6 m breda. Nytt för i år var att utnyttja folk från ansökningskön till att utföra en del av bomflyttningarna (arbetsplikt). 22 (3) tvångsbyten initierades av SBS i syfte att skapa förutsättningar till ovanstående! Gula bojen utanför stenkajen togs bort. (Den låg i vägen för stor båt på A-bryggan). Utreda utvinkling, förlängning och omankring av G-bryggan. Skriva och skicka ut offertförfrågan. Bryggvatten: Släppa på vattnet på våren och stänga och tömma (blåsa med tryckluft) rörsystemet inför vintern. Reparation: D-bryggans nock förstärktes med två 1,8m långa U-balkar (specialgjorda) för kunna fästa ytterbommarna eftersom trästockarna blev sönderbrutna när nockbåten slet sig förra året och en 8m bom som brutits sönder byttes ut. Underhåll: Slangvinda utbytt brygga A. G-bryggans landgångshjul byttes mot en hasplanka av plast och bryggplåten byttes till fyra aluminiumplattstänger 3m långa i syfte att skapa en mera underhållsfri konstruktion. El-underhåll: 3tim (9 tim) (säkringar, jordfelsbrytningar,avslitna kablar,vatten i dosor, mm.). Hallsektionen Under säsongen har 15 st hallfack bytt ägare. Vid årets slut stod 31 medlemmar i kö för hallfack varav 4 st önskar byta till större fack. Våra 14 hallar inrymmer totalt 224 st hallfack. Underhåll och reparationer: SBS årsmöte /11

7 Vi har låtit byta ut ca 110 st plastskivor som tjänstgjort som ljusinsläpp på taken på ett antal hallar. Plastskivorna är ersatta med galvaniserade takplåtar I april månad lossnade en plastskiva( 1 x 2 m ) och träffade lyckligtvis bara en bil. Nya presenningar monterades på städdagen 2 nov på hall 14 södra sidan. Presenningarna är en förbrukningsvara och byten bekostas av hallfacksinnehavarna. Område/Miljö Sektionsledare: Bertil Karlsson Området har förskonats från icke önskvärda personer sånär som på att staketet har klippts upp en gång efter Pershagsvägen. En batterilåda har införskaffats vilket uppskattades av medlemmarna. Städdagarna har dragit många medlemmar som har gjort ett mycket bra jobb. Två 30 kubikmeters behållare med skräp har lämnat Torpa. En ny grind har kommit på plats efter den som blivit deformerad av en lastbil. Seglingssektionen Sektionsledare: Anders Österberg Ledamöter: Leif Edvinsson, Åsa Ring, Thomas Rundberg, Calle Nyström, Johnny Rickman. Möten Sektionen har haft fem protokollförda möten, samt ytterligare 1 träff vid arrangemang. Arrangemang Vi har genomfört 12 Onsdagsseglingar, Sörmlandsregattan tillsammans med Trosa o Östertälje båtklubb samt Askö runt, Kringlan Cup och KM Ärtköret. Onsdagsseglingarna har genomförts i sin helhet med 12 seglingar där 10 räknas, när detta var gjort stod Peter Ståhl med sin Ridas 31:a som vinnare, i år deltog 25 båtar i serien. Årets Askö Runt ställdes in, endast två båtar var anmälda vid tidpunkten. Kringlan Cup: I denna populära segling vann i år Anders Karlsson i sin Comfort 30:a Grattis. Kvällen avslutades med gemensam måltid och dans vid stugan. KM Ärtköret: Säsongen avslutades som vanligt med vårt klubbmästerskap samt ärtsoppa o punsch i klubbhuset. Där hölls även årets prisutdelning för alla seglare i SBS. Vinnare av detta klubbmästerskap blev Carl Johan Marnell i sin Gambler 40. Övrigt Förutom klubbseglingar har vi varit representerade i alla stora seglingar runt mellersta Östersjön med mycket goda resultat, se Lidingö Runt, Two Stars, Gotland runt, Hyundai cup i Nynäshamn med mera. Sektionen har även fått många nya att hjälpa till under seglingarna vilket uppskattas mycket. Vakttjänsten Sektionsledare: Lars Axelsson Ledamöter: Zoltan Martin, Daniel Zippert Vakttjänsten har fungerat mycket bra förutom ett par incidenter om saknade mindre delar till medlemmars båtar, men inte några inbrottsförsök på området. Sju medlemmar har inte inställt sig till sina sommarvaktpass och fått böter (2 mindre äm sommaren 2012) och vi fick köpa 2 vakter på midsommaraftonen men det är allt förutom 72 tilldelningsbrev för sommarvakten (15 april 15 oktober) är utskickade (7 mindre än förra sommaren). För vintervakten gäller att 13 tilldelningsbrev är utskickade gällande januari april (87 st för jan-apr 2013) och 2 böter för januari april för utebliven vakt har fakturerats (8 st för jan-apr 2012). För vintervakten oktober december gäller inga tilldelningsbrev (7 st för okt-dec 2012) och ingen har då missat sin vakt, men vi fick köpa in 2 vakter i början på december pga en medlem som akut skulle opereras. Efter årsmötet 2012 ändrades vaktsystemet så att man kan gå två vaktpass på en säsongsdel och tillgodoräkna sig nästkommande säsongsdel. Detta har inneburit att den frivilliga teckningen har ökat markant i vart fall för vintervakten. Under augusti månad blev ena bilgrinden påkörd av en lastbil och byttes ut av åkaren med en nästan ny grind. I stort sett har vakttjänsten fungerat väldigt bra under 2013 och förhoppningsvis slipper vi påhälsning av obehöriga även under Ungdomssektionen Sektionsledare: Fredrik Thorstensson Seglingssäsongen 2013 är avslutad och det är dags att sammanfatta. Vi fortsätter arbetet enligt Seglarförbundets seglarskolas kursplan och våra instruktörer genomgår Seglarförbundets instruktörs- och tränarkurser. Vi startade upp säsongen den 21 april med att ledarna rustade och sjösatte våra större båtar och helgen efter gjorde vi i ordning jollarna tillsammans med barnen och föräldrarna fick information om årets upplägg. I mitten av maj köpte vi in en ny följebåt, Cressent 545 Bamse som är en stabil säkerhetsbåt. Seglingarna drog igång den 8 maj och vi fick under hela säsongen mycket lite vind. Antalet deltagare har pendlat mellan 8-25 seglare per kväll. Seglingarna hade uppehåll under skolans sommarlov och avslutades den 22 september med ett KM. Vi genomförde ett helgläger på Radön i maj med fin vind och kallt bad. V 32 genomförde vi traditionellt seglarläger på Fifång med 30 deltagare och 16 ledare. Under veckan hade vi fint väder och många glada stunder, vi konstaterar att vårt material börjar bli till åren och behöver en ordentlig översyn och uppdatering. Fredrik Thorstensson och Philip Jalonen var på Träffen en helg i november och fick mycket inspiration inför kommande seglingsår, vi konstaterar att några strategiska förändringar måste ske då våra deltagare lämnar seglingen alldeles för tidigt. Den 15 december avslutade vi året med möte, mat och bowling. Vi ser fram emot ett fantastiskt seglingsår 2014 med många lågtryck från brittiska öarna. Axvik SBS årsmöte /11

8 Vintern 2012/13 var skonsam mot Axvik. Bryggor och annat var ganska oskadda som tur var. Under våren bogserades vågbrytare, flytbryggor och bastuflotten ut till ön bland annat med hjälp av Bror/Siv Sjökvist och Hasse Larsson. En ny flytbrygga som Bror byggt kom också på plats. Axvik har under sommaren varit flitigt besökt, den populära bastuflotten som åter var på plats, har varit en given succé hela säsongen. Till Midsommar kom det mer än tjugofem båtar för att fira med bland annat traditionell dans kring midsommarstången, gemensam lunch, femkamp. Vi hade en incident med vågbrytaren som lossnade från sin förtöjning. Med hjälp av många engagerade besökare lyckades vi göra fast rören igen. På kvällen var det dags för grillmiddag och dans natten lång. Även på midsommardagen var det fest. I augusti var det dags för en trevlig kräftskiva som även den var välbesökt. Flera båtar kom till avslutningshelgen för säsongen. Dagen präglades av röjning i skogen, vedhuggning, städning runt husen mm. Vi tog in flytbojarna och vågbrytare gjordes redo för att bogseras hem till Torpa. Till middag stektes lök och salt sill med god gräddsås enligt tradition. Senare på kvällen badades bastu. På söndagen bogserades rören och bryggorna hem till Torpa av undertecknad och Bror & Siv. När vi kom fram fick vi stor hjälp från Hasse Larsson och Lars Wiberg. Bastun hämtades in vid senare tillfälle. Både rör, bryggor och bastu ligger nu tryggt inne i Torpaviken i väntan på nästa säsong. Ett stort tack till Bror/Siv Sjökvist, Hasse Larsson och alla andra som hjälpt till under året. Vågbrytarpontoner: Under året 2013 har tre medlemmar byggt två vågbrytarpontoner till Axviks klubbholme vardera 10 m långa. De väger c:a 12 ton och det går åt 6 m 3 betong till varje ponton och en hel del armeringsjärn. Vi fick hjälp av betongstationen med ett recept på betongen som är frostsäker, vattentät och lättflytande så vi kunde gjuta de 7 cm tunna väggarna, på pontonen. Nu finns det tre pontoner. Planer finns att bygga en till under våren Totalt har det arbetats 564 timmar. Förankringen av pontonerna planeras ske med ringankare som för närvarande tillverkas. Fifong - Januari: Ny bryggsektion byggs i Torpa för utbogsering till Fifång senare i vår. - Februri Mars: Hjärt-Lungräddnings kurs (HLR) i Torpa för Tillsynsmännen och vissa medlemmar. Möte med Länsstyrelsen för genomgång av 2013 års göranden/åtaganden. Möte med Tillsynsmännen för fördelning av tillsynsveckor på Fifång. - April Maj: Rustning av Tärnskär (klubbåten) oljebyte i motor samt sjösättning. Nya bryggdelen bogseras ut till ön. Bryggdelen monteras på norra delen av den norra seglarbryggan.de under vintern, indragna bryggorna läggs ut på plats igen inför säsongen. Ny landgång mellan vågbrytaren och seglarbryggan tillverkas och monteras. Storstugan och Torpet städades inför sommaren. 11/5 kom Hot-Lips (färjan) ut med korna. Fyra vuxna samt fyra kalvar. På färjan lastades allt skrot som vid höststädningen 2012 blivit ihopsamlat vid sjöboden för vidare transport till skroten. Den 13:e maj startade tillsynen inför säsongen Vissa bryggor oljades och en del fönster på husen skrapades, kittades och målades om på nytt. Flytblock från en skrotad brygga togs omhand av sopbåten för transport till sopstation. Samtliga stränder inom naturreservatet städades av och div. sopor togs omhand. - Juni: Prov gjordes med att byta ut ventilatorerna på de gamla toaletterna och ersätta dessa med solcellsdrivna båt ventilatorer. Detta försök blev dessvärre inte bra så de gamla ventilatorerna monterades tillbaka i augusti. Den mittersta av de gamla toaletterna målades invändigt och blev jättefin. Provtagning på dricksvatten kvaliten gjordes och när svaret kom så visade det sig att vattnet innehöll för stora mängder arsenik för att vara lämpligt som dricksvatten. Detta ställde till en hel del huvudbry för oss då detta är viktigt inför lägerveckan. Allt löste sig dock med hjälp av vår duktige rörmokare som i månadsskiftet juli/augusti installerade ett filter som gjorde vattnet tjänligt igen. Nya Ruff -klipparen som dras med hjälp av fyrhjulingen testades och hela strandängen klipptes. En bra maskin med mycket kraft. Midsommar: Midsommaraftonen inleddes som vanligt med dans runt midsommarstången. I viken hade då samlats 105 st båtar vars besättningar roade sig och hade allmänt trevlig samvaro nedanför storstugan. För barnen arrangerades som brukligt är en fiskdamm och etthundratre godispåsar lyckades barnen fiska upp innan dagen var till ända. På kvällen arrangerades dans för vuxna och på midsommardagen var det barndisco. - Juli: Juli fortsatte med fint sommarväder vilket gjorde att södra viken ofta var knökfull med båtar och trycket på de faciliteter vi har blev stundtals hårt. De nya toaletterna har visat sig vara en succe och används därför jättemycket. - Augusti: Lägerveckan för ungdomar som vill lära sig segla startade 4/8. En mycket väl genomförd vecka med fint väder och många skratt. Askö Runt blev i år inställt på grund av för få anmälda båtar. Garaget städades och samtliga skruvar, bultar, muttrar och spikar sorterades. Kringlan Cup seglades den 24/8 med ett 20-tal deltagande båtar. I slutet av augusti så hittar en vandrare en död älgko liggande öster om södra viken. Vad som var dödsorsaken gick inte att bestämma. - September: SBS årsmöte /11

9 Den 15/9 slutade tillsynen. Tack för i år. - Oktober: Efter sammanräkning så visade det sig att 3200 båtar har övernattat i södra viken på Fifång under säsongen Kanske är det rekord? - November: Tid för höstresa till Fifång. Vi åker ut till ön för att stänga inför vintern. Vissa bryggor dras in i viken för att bättre klara vintern. Badstegar och landgångar tas in för att inte skadas av isen. Samtliga toaletter tömdes och laddades om inför säsongen Bryggan i norra viken rivs. Ny brygga är planerad till våren Nytt virke till bryggan levererades utav Hot-Lips. Alla bord och bänkar ställdes in inför vintern. En del stormfällda träd togs om hand och fraktades undan. Damsektionen Damsektionen har haft 7 protokollförda möten under verksamhetsåret 1 oktober september Klubbstugan julpyntades 29 november 2012 och avpyntades 12 januari Klubbaktiviteter med 2 st soppdagar under hösten samt och 3 st våffleldagar 13, 14 samt 20 april 2013 har genomförts. Damsektionen hjälpte även i år till med Ärtköret den 21 september Vid årsmötet i september valdes: Birgitta Öberg-Boman Ordförande 1 år Keith Larsson Kassör 1 år Ia Lindberg Sekreterare 1 år Marie-Louise Hultman Suppleant 1 år Information Under året har uppdraget som informationsansvarig varit vakant. Styrelsens sekreterare har tillsammans med de webb-kunniga Peter Sjölin, Rolf Andersson, Gunnar Strandell och Birgitta Karlsson försökt att hålla hemsidan uppdaterad. Vi tror att det är fler och fler som hämtar information via hemsidan genom att läsa stadgar, regler och protokoll. Till hjälp för dem som saknar dator finns alltid senaste version av stadgar och regler på papper att hämta i tidskriftshyllan i klubbhuset. Under året har styrelsen börjat utvärdera Båtunionens BAS-register för båtklubbar, men byte av administrationssystem har skjutits upp. Vi fann att BAS ännu har barnsjukdomar, samtidigt som vårt nuvarande program fungerar bra. Dessutom bedömdes tidpunkten för introduktion av ett nytt sätt att administrera verksamheten som olämplig eftersom flera sektionsledare signalerade att de avsåg att avsäga sig sina förtroendeuppdrag. Säkerhet och el Sektionsledare Rune Conninger, Willy Ranborn Före midsommar gjordes en upprustning av elinstallationerna i 7 av våra båthallar. I dessa har elcentralerna bytts ut till nya centraler med jordfelsbrytare. Det är ett säkerhetslyft eftersom jordfelsbrytare skyddar både mot elolycksfall och mot brand. I hall 4 har även samtliga eluttag och kablarna till dessa bytts ut. En besiktning med avseende främst på ordnigsfrågor i hallar och uteplatser genomfördes i början av juni. Vid besiktningen kontrollerades sophantering samt förvaring av lösningsmedel, olja och annat avfall. Det är roligt att kunna konstatera att det har blivitbättre ordning och mindre ansamling av ovidkommande skräp i hallarna. Inga brev med anmodan om att bättre följa säkerhetsföreskrifterna har skickats ut. Ett problem som är att pallnings- och täckningsmaterial på uteplatser som enligt våra regler skall vara snyggt och prydligt staplat och märkt med namn och medlemsnummer oftast inte är det. Det är också närmast obefintlig efterlevnad av den regel som förbjuder uppläggning närmare stängslet än en meter. Många båtägare löpte i år en stor risk att få tillhörigheter bortstädade på grund av detta. I augusti genomfördes en genomgång av samtliga hallar med avseende på tillfällig belysning. Regelverket om tillfälliga sladdanslutna arbetsbelysningar har vid förra årets omarbetning av våra säkerhetsföreskrifter lyfts in i föreskrifterna på ett tydligare sätt. Om brev med anmodan hade skickats vid detta tillfälle hade det blivit ett sextiotal. Styrelsen har dock hittills valt att upplysa och vädja om studie av säkerhetsföreskrifterna och självsanering när det gäller detta. En otäck incident inträffade under julhelgen då det blev varmgång i ett eluttag i hall 1 på grund av att uttagets kontaktfjädrar genom långvarig användning blivit brända. Blir det varmt när man tar ut ström från ett uttag är det fel på uttaget eller stickproppen. Stickproppen kan du kontrollera. Om du misstänker uttaget, ring eller maila säkerhets- eller elansvarig. Hjärtstartare I klubbhuset i Torpa finns nu en hjärtstartare. I samband med anskaffningen anordnades en utbildning i hjärt och lungräddning. Sedan tidigare finns också en hjärtstartare på vår klubbholme Fifong. Våra funktionärer där har utbildats i dess användning. De utbildningar som genomförts har genomförts av kompetent personal från Södertäljes Sjukhus och har hållit en mycket hög kvalitet. Det har diskuterats om inte vår hjärtstartare skulle läggas in på hemsidan med angiven plats/lokalisering. Det gör vi inte därför att den finns inom ett låst område och låst hus. SBS årsmöte /11

10 Klubbkonferens Första styrelsemötet 2013 kombinerades med en klubbkonferens där för året angelägna områden behandlades. Protokoll från styrelsemötet finns tillgängligt på SBS hemsida. Bland de frågor som behandlades på klubbkonferensen kan nämnas - Arrendeförhandlingarna med kommunen - Ekonomin avgiftsmodeller, utveckling, system mm - Informationsfrågor implementering av nya föreskrifter, stadgar och rutiner samt fotografering av funktionärer för hemsidan. - Investeringar betongbryggor, omankring brygga G, upprustning klubbstugan - Utbildning Ett par saker som kan belysa hur klubbkonferensen kom att inverka på styrelsens arbete under året är: Problemen med övergivna båtar och med många båtar kvar på land gjorde att vi kallade till ett extra klubbmöte i maj. Nu har vi påbörjat utrensningen av övergivna båtar och vi har en modell på plats för att långliggare på land ska motiveras att betänka sitt båtinnehav. Styrelsen har studerat det administrativa systemet BAS som utvecklats för administration av båtklubbar. Visningarna som genomförts av Sören Haraldsson från SBK gav ett i stort positivt första intryck. Beslutet blev ändå att vänta med att börja använda det på grund av att nya personer väntas väljas till flera sektioner. Det blir därmed en fråga för hösten Vi har planer för att ha kontinuitet och allsidig kompetens vid förhandlingarna om kommande kostnader till kommunen för den arrendeavgift vi erlägger för Torpa. Vi har också etablerat ett samarbete med övriga båtklubbar i Södertälje. Mycket av det som redan är på dagordningen kräver styrelsens fortsatta engagemang men vi ser att det också finns nya angelägna områden - till exempel frågor kring underhållsplaner, klubbens administration (BAS) och ungdomsverksamheten. Samgående SSF (Svenska Seglarförbundet) - SBU (Svenska Båtunionen) För att göra en lång historia kort samgåendet blir inte av! Tillräckligt stöd för ett samgående kunde inte erhållas. Praktiskt betyder det för oss att vi har kvar våra band till SBU Svenska Båt Unionen och till SSF Svenska SeglarFörbundet. Bildande av gemensam kappseglingsklubb? Vissa ansatser har under året gjorts för att bryta ut kappseglingsverksamheten från klubbarna i Södertälje och dess omgivning och lägga dem separat i en gemensam kappseglingsklubb. Styrelsen har diskuterat detta och kommit till att man anser att seglingsverksamheten inkl ungdomsseglingarna ska vara kvar inom SBS. Citat från SKBF:s ( Sörmlandskustens båtförbund) årsmöte i november 2013: Information och eventuellt beslut om att bilda en kappseglingsklubb inom SKBF. Leif Andersson, Södertälje Båtklubb, informerade om vad som kommit fram i arbetet med att bilda en kappseglingsklubb inom SKBF. Södertälje Båtklubb och Söderstälje Båtsällskap har tagit beslut om att fortsätta vara med Svenska Seglarförbundet (SSF). Inga andra klubbar än Östertälje Båtklubb har visat något intresse att medverka i arbetet. Beslut togs att varje enskild båtklubb får ta eget beslut om den ska vara med i både SBU och SSF Arrendeförhandlingar SBS har arrendeavtal med Södertälje kommun för Torpa. Kommun som äger marken i Torpa har sagt upp arrendeavtalet till årsskiftet 2013/2014. Kommunens tjänstemän har lagt förslag på att arrendena ska öka med upp emot och över 400 % och att villkorren i övrigt ska försämras. För att inte drabbas av dessa oskäliga höjningar mm har ett samarbete med övriga båtklubbar inom kommunen inletts. Det bygger på att vi ska informera politikerna om våra uppfattningar och att de därigenom ska förhindra dessa oskäliga avgiftshöjningar och försämrade villkor. Vi har informerat kommunens politiker i träffar med dem och med skriftliga underlag. Överläggningarna förväntas gå in i regelrätta förhandlingar under våren. Vår utgångspunkt är att nu liggande avtal ska förlängas bl.a därför att inget förändrats i det kommunen tillhandahåller och den samhällsnytta (socialt ungdomar- pensionärer- mångfald.) vi åstadkommer utan någon ekonomisk belastning för kommunen. Slutord Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som aktivt medverkat i sällskapets arbete. Vi vill även tacka för det förtroende som visats och önskar Södertälje Båtsällskap framgång under det framtida arbetet. Bilaga 2 Verksamhetsplan för 2013 Sammanfattning av styrelsens och sektionernas aktiviteter 2014 Större investeringar - Tillverkning av en fjärde vågbrytarponton till Axvik - Fortsatt översyn av el-anläggningar - Upprustning klubbstugan: Huset skall renoveras invändigt samt inventarier bytas ut, arbetet kommer att till stor del utföras med arbetsplikt. Golvvård kommer att utföras av en entreprenör. Tanken är att "dela" huset i tre delar, paus/fika del med stolar o bord, utbildningsdel med tillhörande utrustning, förberett för digital information, samt den högra delen till samkväm med lite soffor o bord. Aktiviteter av övergripande karaktär som planeras är Arrendeförhandlingar SBS årsmöte /11

11 Upprättande av underhållsplaner Delta i SKBF, SBU och SSF:s aktiviteter Arbeta med övergivna båtar Minska antal båtar på land Utvärdera BAS Stödja sektionernas aktiviteter God ekonomisk kontroll inga överraskningar Ett tiotal styrelsemöten Klubbmöte i november SEKTIONER Ungdomssektionen: Vision,utbildning,kvällsseglingar,underhåll materiel (båtar mm), seglarläger Båthanteringen Fifong: Brygga i norra viken Axvik: Vågbrytare Information Fotografier på funktionärer Arrenden Projektgrupp allsidig Damsektionen Soppdagar, Korvservering, Våfflor mm TIDER Möten i Klubbhuset Nya medlemmar onsdag 2 april kl Nya medlemmar onsdag 3 sept kl Klubbmöte onsdag 19 nov kl Årsmöte onsdag 4 febr kl Styrelsemöten 1-2/3, 1/4, 6/5, 27/5, 19/8, 7/10, 4/11, 2/12, 13/12015 Sjösättning och sommarvakt Listorna för sjösättning kommer upp den 1 april Listorna för sommarvakt kommer upp den 1 mars Upptagning och vintervakt Listorna för upptagning kommer upp den 1 september Listorna för vintervakt kommer upp den 1 september Aktiviteter Eskadersegling Se anslagstavla i Torpa Vårstädning onsdag den 4 juni kl Höststädning lördag den 8 november kl Kappseglingar Kvällsseglingar onsdagar maj, juni Kvällsseglingar onsdagar augusti, september Sörmlandsregatta lördag den 7 juni Askö runt lördag den 16 augusti Kringlan cup lördag den 23 augusti Ärtköret m prisutdelning lördag den 20 september Ungdomssektionen Kvällsseglingar tisdag och torsdag 6/5-12/6, 19/8-19/9 Läger på Fifång v 32, 3-8 aug Övrigt hänvisas till hemsidan Sällskapets fester Avgående kassören Jörgen Midsommarfirande 20 juni Axvik Gustafsson avtackas av Midsommarfest 20 juni Fifång ordförande Seppo Martikainen Kräftskiva 16 augusti Axvik Våffeldagar 12, 13, 19 april Torpa Varm korv 27 september Torpa Soppdag 11 oktober Torpa Bilaga 3 Stadgeändring i 2 - andra läsningen 2.1 Medlemskap erhålles efter skriftlig ansökan till styrelsen på särskilt formulär och mot erläggande av fastställd inträdesavgift. Om båt äges av mer än en person skall samtliga ägare vara medlemmar i sällskapet. Den som är gift eller sambo med medlem ingår som familjemedlem utan särskild avgift. Familjemedlem registreras inte i medlemsregistret. Medlemskap i sällskapets ungdomssektion kan erhållas efter ansökan. Ungdomsmedlem blir vanlig medlem det år han/hon fyller 19 år utan att erlägga inträdesavgift. Den som inte har båt, bryggplats eller hallfack kan ingå som stödjande medlem. Stödjande medlem behöver inte betala inträdesavgift. SBS årsmöte /11

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2014-08-19 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Lars Wigren Birger Möller Jan Gugala Mauritz Forsström Börje Persson Rolf

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014 E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p Vårnumret mars 2014 På Läns Kallelse till årsmöte 2014! Onsdagen den 19 mars i Sparbankens konferenslokal 1 tr,

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 14, 2011-02-05 kl 18.30 på Ålands hav Närvarande: Calle Wikholm Ordförande Birger Möller Sekreterare Håkan Frisk Kassör Lars Axelsson Vakttjänsten

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner http://www.gaddviken.se Sista manusdag för Gäddviket nr 2 2011 är 27 februari 2011 skickas till linnea@bessalis.net Ordförande har ordet. Midvinternattens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012

Verksamhetsberättelse för år 2012 Verksamhetsberättelse för år 2012 I årets verksamhetsberättelse har vi samlat alla rapporter i en och samma text. Tanken är att det ska vara lättare att hitta i materialet samtidigt som vi sparar lite

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9, 2010-09-07 kl 19.15 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Johnny Rickman Birger Möller Håkan Frisk Börje Persson Tommy Callin Lars Wiberg P G Traung

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

BosöBrisen. Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År!

BosöBrisen. Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År! BosöBrisen Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 35, Nr 3, 2008 Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År! Ordförande har ordet! Hej, känner lite

Läs mer

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN FOTO: FREDRIK ERIKSSON. KLUBBHAMNEN PÅ INGMARSÖ. Mäklarringen Österåker Stationsvägen

Läs mer

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm Tel

Läs mer

NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN. Juniorseglingens framgång!

NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN. Juniorseglingens framgång! NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN Juniorseglingens framgång! Ole seglar Vinter familjens på Hundudden nya Midget. FOTO: Christian Grethe Rottböll Falk Sund Seglar-Vikingen

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Snart är det sjösättning!...fest Välkommen på vårfesten! TBS-nytt nummer 1 april 2011 Nyhetsblad för medlemmar i Trollbäckens båtsällskap

Läs mer

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2012 års program 2 Ordförande har ordet 3 Förskärsinformation 4 Protokoll årsmötet 5 Medlemsinformation

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2012-06-04 kl 18.30 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Ordförande Birger Möller Sekreterare 4-8 Lars Wigren V. ordförande Tommy

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

Välkommen till en ny spännande båtsäsong!

Välkommen till en ny spännande båtsäsong! SKVALPETNR 2 2009 LERKILS BÅTSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Välkommen till en ny spännande båtsäsong! Foto: Niklas Fröhberg Lerkil-dagen sid 2 Seglarskola 2009 sid 3 Städdag/Arbetsdag sid 3 Grillkvällar sid

Läs mer

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 ÅRSTA HAVSBLADET Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Programförslag 2010 4 Årsmötesfest 4 Protokoll höstmötet 5 Starbåtsrapport

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2010 års program 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll årsmötet 4 Medlemsinformation 7 Regler för

Läs mer

KANALEN KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008

KANALEN KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008 KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN FOTO: PIA DUFBÄCK ARKSTEDT Mäklarringen kan Österåker. Vi känner till de

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer