AS (6) Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet augusti 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AS2012-0272 1(6) Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet 2012 2013 augusti 2013"

Transkript

1 AS (6) Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet augusti 2013

2 2(6) 1. Sammanfattning Sjukhusets kostnadsanpassningsprogram omfattar sammantaget 412 mnkr under Under 2012 uppnåddes 147 mnkr att jämföra med de planerade 189 mnkr. För att uppnå kostnadsanpassningar under 2012 och 2013 på sammantaget 412 mnkr ska sjukhuset, enligt plan, under 2013 genomföra kostnadsanpassningar uppgående till 248 mnkr. Till detta kommer en icke budgeterad reserv om 17 mnkr. Åtgärderna i kostnadsanpassningsprogrammet under 2013 består dels av divisionsspecifika åtgärder, dels av sjukhusgemensamma åtgärder. Enligt plan uppgår under 2013 de divisionsspecifika åtgärderna till 188 mnkr och de sjukhusgemensamma åtgärderna till 60 mnkr. De divisionsspecifika åtgärderna år 2013 om 188 mnkr togs fram med beaktande av att sjukhuset inte nådde upp till den planerade kostnadsanpassningen under Enligt plan skulle sjukhuset under 2012 t.o.m. augusti 2013 ha genomfört kostnadsanpassningar uppgående till cirka 301,9 mnkr. Utfallet under perioden blev ca 254,3 mnkr. Avvikelsen mellan plan och utfall uppgår i perioden till -47,6 mnkr. Avvikelsen kan härledas till sjukhusgemensamma åtgärder, -34,4 mnkr, och divisionsspecifika åtgärder, -13,2 mnkr. Avvikelsen avseende de divisionsspecifika åtgärderna fördelar sig enligt; personalkostnader (-4,0 mnkr), omkostnader (-6,2 mnkr) och ökade intäkter (-3 mnkr). 2. Inledning Kostnadsanpassningsprogrammet syftar dels till att sjukhuset ska nå en budget i balans vid utgången av 2013, dels till att möjliggöra finansiering av sjukhusgemensamma satsningar. Åtgärderna i kostnadsanpassningsprogrammet för 2013 är inarbetade i sjukhusets budget och utfallet beror därmed på utvecklingen av sjukhusets totala ekonomi. Under 2013 ska anpassningar uppgående till 248 mnkr göras på sjukhuset. Detta motsvarar, om man bortser från den icke budgeterade reserven, närmare 63 procent av värdet av den totala kostnadsanpassningen under 2012 och Korrigeringar har fått göras i de sjukhusgemensamma åtgärderna dels för att åtgärderna bättre skulle svara mot en patientstyrd bemanning, dels på grund av en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting och Vårdförbundet om fridagar för sjuksköterskor. De divisionsspecifika åtgärderna ligger något efter plan men bedömningen är att de divisionsspecifika åtgärderna kommer att ha gett avsedd ekonomisk effekt vid årets slut. Vissa åtgärder inom ramen för kostnadsanpassningsprogrammet har inte lett till önskad ekonomisk effekt. Utrymmet för sjukhusgemensamma satsningar är därmed beskuret. Kostnadsanpassningsprogrammet för omfattar 412 miljoner kronor. Av dessa 412 mnkr var planen i juni 2012 att 189 mnkr skulle uppnås under Utfallet för helåret 2012 blev 147 mnkr. De divisionsspecifika åtgärderna för år 2013 togs fram med beaktande av att sjukhuset under 2012 inte skulle nå den planerade kostnadsanpassningen. De divisionsspecifika åtgärderna är planerade att uppgå till 188 mnkr under Utfallet av de divisionsspecifika åtgärderna 2012 (147 mnkr), planerade divisionsspecifika åtgärder 2013 (188 mnkr), planerade sjukhusgemensamma åtgärder år 2013 (60 mnkr) samt en icke-budgeterad reserv (17 mnkr) summerar till kostnadsanpassningsprogrammets storlek på 412 mnkr. Nedan redovisas fördelningen av åtgärderna i kostnadsanpassningsprogrammet. Diagram 1: Fördelning av åtgärder i kostnadsanpassningsprogrammet Divisionsspecifika åtgärder 2013, mnkr Sjukhusgemensamma åtgärder 2013, mnkr Utfall av åtgärder år 2012, mnkr Reserv (ej budgeterad 2013), mnkr 60

3 3(6) 3. Utfall samtliga åtgärder I diagram 2 redovisas planen för kostnadsanpassningarna, sjukhusets plan för kostnadsanpassningarna (divisionsspecifika och sjukhusgemensamma åtgärder) baserat på utfallet 2012, utfallet av vidtagna åtgärder till och med april 2013 samt den icke-budgeterade reserven. Diagram 2: Utfall av samtliga åtgärder januari 2012 till augusti Plan oförutsett Plan baserat på utfall 2012 Utfall Plan enligt KAP Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Enligt plan skulle sjukhuset under 2012 t.o.m. augusti 2013 ha genomfört kostnadsanpassningar uppgående till cirka 301,9 mnkr. Utfallet under perioden blev ca 254,3 mnkr. Avvikelsen mellan plan och utfall uppgår i perioden till -47,6 mnkr. Avvikelsen kan härledas till sjukhusgemensamma åtgärder, -34,4 mnkr, och divisionsspecifika åtgärder, -13,2 mnkr. Det negativa utfallet för de divisionsspecifika åtgärderna fördelar sig enligt; minskade personalkostnader (-4,0 mnkr), minskade omkostnader (-6,2 mnkr) och ökade intäkter (-3 mnkr). I juli rapporterade sjukhuset en negativ avvikelse mellan plan och utfall om cirka 42,6 mnkr fördelat enligt; divisionsspecifika åtgärder -12,3 mnkr och sjukhusgemensamma åtgärder -30,3 miljoner kronor. Jämfört med föregående månad är det personalkostnaderna och ökade intäkter som avviker mer mot plan medan omkostnaderna avviker mindre. I tabellen redovisas avvikelsen mellan plan och utfall för de divisionsspecifika åtgärderna fördelat efter division och åtgärdskategori. Tabell 1: Avvikelse mellan plan och utfall för divisionsspecifika åtgärderna fördelat efter division och åtgärdskategori Division Totalt Ökade intäkter Minskade omkostnader Minskade personalkostnader ADM DAT KB KOD MTH NEURO PSYK Sjukhuset totalt DAT och MTH följer på totalnivå planen för de divisionsspecifika åtgärderna. Den negativa avvikelsen för sjukhuset centralt (ADM) beror främst på omkostnader hänförliga till ambulansdirigering och IT-tjänster. KOD:s negativa utfall i perioden beror till stor del på att ett antal åtgärder inom onkologen inte realiserats. Bedömningen är dock att KOD på helårsbasis kommer att klara den tänkta kostnadsanpassningen. NEURO:s avvikelse kan till stora delar hänföras till uteblivna effekter av upphandling av implantat inom Neurokirurgen samt att den utökade verksamheten för ryggmärgsstimulering har försenats men den kommer

4 igång under hösten. Bedömningen är att den ekonomiska effekten på årsbasis kommer att uppnås gällande implantatkostnaderna och ryggmärgsstimuleringsverksamheten. PSYK:s största avvikelser återfinns inom hyror och inhyrd personal. PSYK gör bedömningen att de inte kommer att nå besparingen och de kan inte heller se var kompenserande åtgärder kan ske. Divisionen har minskat kostnaden för inhyrd personal med 1,6 miljoner jämfört med föregående år under samma period men kommer inte att klara den tänkta kostnadsanpassningen. Anledningen till detta är att divisionen har ett ökat remiss- och patientinflöde jämfört med föregående år. Åtgärden avseende timanställd personal inom PSYK följer inte plan vilket beror på att fördelningen mellan månadsanställda och timanställda har förändrats sedan kostnadsanpassningsprogrammet infördes. KB har svårigheter avseende minskade omkostnader för framförallt FV-intern service samt läkarkostnader. Prognosen är att de flesta åtgärderna kommer att vara genomförda vid årets slut. Några kan dock komma att behöva kompenseras med ökade intäkter. Utfallet av de sjukhusgemensamma åtgärderna bedöms under perioden februari till augusti 2013 uppgå till cirka 2,1 mnkr. Den samlade ekonomiska effekten av de sjukhusgemensamma åtgärderna är svår att bedöma och särskilja från vissa divisionsspecifika åtgärder. Delar av de sjukhusgemensamma åtgärderna som berör överlappningstider och schemaläggning har fått justerats för att bättre svara mot målet om en patientstyrd bemanning. En överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting och Vårdförbundet angående fridagar för sjuksköterskor har också påverkat att justeringar skett. Nedan redovisas ingående delar i kostnadsanpassningsprogrammet; ökade intäkter, minskade omkostnader och minskade personalkostnader inkl. de sjukhusgemensamma åtgärderna. 4. Utfall ökade intäkter I kostnadsanpassningsprogrammet ingår att sjukhusets intäkter till följd av divisionsspecifika åtgärder ska öka med 71 mnkr under Initialt planerades att intäkterna intäkter till följd av divisionsspecifika åtgärder skulle öka med 97 mnkr. I diagrammet redovisas planen för ökade intäkter enligt kostnadsanpassningsprogrammet från juni 2012, sjukhusets plan för ökade intäkter baserad på utfallet för 2012 och utfallet till och med augusti Diagram 3: Utfall av ökade intäkter januari 2012 till augusti (6) Plan baserat på utfall 2012 Utfall Plan enligt KAP Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Avvikelsen mellan sjukhusets plan för ökade intäkter och utfallet t.o.m. augusti 2013 uppgår till -3,0 mnkr. Avvikelsen kan främst härledas till KOD och NEURO. För KIR består avvikelsen mot plan till stor del av att antalet protonbehandlingar för barn är oförändrat jämfört med föregående år. Det är svårt att periodisera när den planerade ökningen kommer att ske. För NEURO har försenad rekrytering av läkare vid den utökade verksamheten för ryggmärgsstimulering bidragit till att intäktsökningen inte följer plan. Verksamheten ska dock komma igång under hösten och bedömningen är att intäkterna ska öka enligt plan på helårsbasis. 5. Utfall minskade omkostnader Sjukhuset planerade tidigare att omkostnaderna skulle minska med 140 miljoner kronor under 2012 och Detta planerades framförallt ske genom att minska kostnaderna för läkemedel och köpt vård samt inköp och

5 lagerhållning av exempelvis dyra implantat, förbrukningsartiklar m.m. Sjukhuset planerar nu att omkostnaderna ska minska med 147 miljoner kronor under I diagram 4 redovisas planen för minskade omkostnader enligt kostnadsanpassningsprogrammet från juni 2012, sjukhusets plan för minskade omkostnader baserad på utfallet för 2012 och utfallet till och med augusti Diagram 4: Utfall av minskade omkostnader januari 2012 till augusti (6) Plan baserat på utfall 2012 Utfall Plan enligt KAP Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Avvikelsen mellan sjukhusets plan för minskade omkostnader och utfallet t.o.m. augusti 2013 uppgår till -6,2 mnkr. Detta är ca 1 mnkr mindre än avvikelsen i juli. NEURO har ännu ingen minskning av implantatkostnaderna inom Neurokirurgen då upphandlingen i vissa delar försenades. Bedömningen är dock att den ekonomiska effekten på årsbasis kommer att uppnås. PSYK ser svårigheter med att klara den besparing som avser hyror och de kommer inte få helårseffekt på besparingen. Divisionen kan inte se var kompenserande åtgärder kan ske. Sjukhuset centralt har en negativ avvikelse främst på grund av omkostnader hänförliga till ambulansdirigering och IT-tjänster. MTH:s negativ avvikelse jämfört med plan förklaras till viss del av kostnader hänförliga till enskilda patienter. Åtgärder pågår för att realisera andra poster som avviker negativt mot plan bl.a. pågår förhandling med industrin om ökad läkemedelsrabatt inom reumatologi. 6. Utfall minskade personalkostnader Minskade personalkostnader står för största delen av åtgärder som krävs för att sjukhuset ska nå ett nollresultat vid 2013 års utgång. Minskade personalkostnader återfinns dels i de divisionsspecifika åtgärderna (117 mnkr varav 84 mnkr ska uppnås under 2013), dels i de sjukhusgemensamma åtgärderna (60 mnkr under 2013). Utfallet för de personalåtgärder som finns inom de divisionsspecifika åtgärderna är t.o.m. augusti 4,0 mnkr sämre än planerat. Det är främst PSYK som har problem med att klara anpassningen vad gäller personal och särskilt vad avser kostnaden för hyrläkare. Divisionen har minskat kostnaden för inhyrd personal med 1,6 miljoner jämfört med föregående år under samma period, men kommer inte att klara den tänkta kostnadsanpassningen. Anledningen till detta är att divisionen har ett ökat remiss- och patientinflöde jämfört med föregående år. Läkarbesöken har ökat med 7 procent och övriga besök har ökat med 4 procent vilket gör att divisionen har en ökad öppenvårdsproduktion jämfört med föregående år och även jämfört med innevarande års budget. Detta har gjort att det har varit svårt att göra neddragningar i öppenvården för att kompensera för ökade kostnader inom den slutna vården. Det råder brist på specialistläkare och ett par läkare har aviserat att de kommer att sluta efter sommaren. Åtgärden avseende timanställd personal följer inte plan. Detta på grund av att fördelningen mellan månadsanställda och timanställda har förändrats sedan kostnadsanpassningsprogrammet infördes. I diagrammet nedan ses att tyngdpunkten för vidtagna åtgärder är under Nedan redovisas planen för minskade personalkostnader enligt kostnadsanpassningsprogrammet från juni 2012, planen för minskade personalkostnader genom divisionsspecifika åtgärder baserad på utfallet för 2012, planen för minskade personalkostnader genom sjukhusgemensamma åtgärder och utfallet av minskade personalkostnader t.o.m. augusti 2013.

6 6(6) Diagram 5: Utfall av minskade personalkostnader januari 2012 till augusti Sjukhusgemensamma åtgärder Plan divisionernas åtgärder baserat på utfall 2012 Utfall Plan enligt KAP Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sjukhusgemensamma åtgärder De sjukhusgemensamma åtgärderna, Projekt A, bedöms under perioden februari till augusti 2013 resulterat i kostnadsbesparingar på ca 2,1 mnkr. Delar av de sjukhusgemensamma åtgärderna som berör överlappningstider och schemaläggning har fått justerats för att bättre svara mot målet om en patientstyrd bemanning. En överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting och Vårdförbundet angående fridagar för sjuksköterskor har också påverkat att justeringar skett. Sammantaget bedömdes de sjukhusgemensamma åtgärderna leda till åtgärder motsvarande 60 miljoner kronor under För KOD har sjuksköterskebristen lett till att den tänkta personalkostnadsbesparingen genom de sjukhusgemensamma åtgärderna uteblivit. KOD gör bedömningen att framförallt schemaförändringsåtgärderna inom de sjukhusgemensamma åtgärderna har bidragit till ökad personalomsättning och försämrade möjligheter att rekrytera ny personal vilket i sin tur påverkat antalet öppna vårdplatser och produktionen negativt. NEURO har sett över schemaläggning och överlappningstider och åtgärder har implementerats enligt plan. Den ekonomiska effekten av Projekt A är väldigt svår att bedöma och att särskilja effekter av kostnadsanpassningsprogrammet och Projekt A samt inom Projekt A är näst intill omöjligt. Den övertid som sågs under våren har mattats av och ligger nu i nivå med föregående år. Ändrade jourlinjer för läkare riskbedöms just nu och arbete med koordinering av tider på mottagningarna pågår. För KB:s del förväntas kostnaderna för övertid och förskjuten arbetstid minska i och med korrigeringen av Projekt A i juni. Detta får genomslag från och med september. KBs personalkostnadsbesparingar påverkar den totala bemanningen och därmed schemaläggningen vilket gör det svårt att särredovisa Projekt A. Tidigare har kostnaden för övertid och förskjuten arbetstid överstigit den planerade besparingen av åtgärderna MTH uppger att det är svårt att följa upp de kostnadsbesparingar som ryms inom de sjukhusgemensamma åtgärderna. PSYK bedömer att de sjukhusgemensamma åtgärderna under februari till april har lett till kostnadsbesparingar på 300 tkr medan DAT gör bedömningen att ca 360 tkr har uppnåtts inom de sjukhusgemensamma åtgärderna. Jan-Erik Sundquist Biträdande Sjukhusdirektör

7 ÄRENDE Dnr PS Produktionsavdelningen Produktionsstyrelsen Primärvårdens plan för att beslutat resultatmål 2013 ska uppnås Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna primärvårdsdirektörens rapport för att uppnå beslutat resultatmål för år Produktionsstyrelsen beslutar att ge Primärvårdsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att försöka nå ett nollresultat Ärendet Produktionsstyrelsen beslutade vid sammanträdet att ge primärvårdsdirektören i uppdrag att inkomma med en plan för att uppnå beslutat resultatmål Planen skulle enligt beslutet redovisas enligt två alternativ: 1. Plan för att under 2013 nå av produktionsstyrelsen fastställt resultatmål utifrån idag kända förhållanden 2. Plan för att under 2014 nå samma resultatmål med följande förutsättningar; a) att vårdcentralsuppdraget ger kostnadsneutrala förutsättningar 2014 b) att kvarvarande anslagsfinansierade verksamheter inom Primärvården innebär kostnadsneutrala förutsättningar 2014 c) att ett nytt och mer generöst vakansumregelverk blir gällande från september 2013 Primärvårdens plan för att uppnå beslutat resultatmål 2013 föreligger som bilaga till detta ärende. Sedan Primärvårdsdirektören inkom med sin plan har även nästa ekonomirapportering lämnats. Primärvårdens delårsrapport visar på en ytterligare försämring och prognosen till och med december 2013 är ett negativt resultat om 3,5 mnkr. Kopia till: Landstingsstyrelsen Primärvårdsdirektören Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Beslut om Ackis efter T2 - analys KAP = kraftig kostnadsreduktion utan försämrad kvalitet eller minskad verksamhet Komplicerat uppdrag, kräver omställning/nya arbetssätt Utfall (prog) Har gjort stora ansträngningar Nya arbetssätt Reducerar kostnader!! Dock inte riktigt allt -60 mnkr Kvalitet-? Verksamhet KS svårt att klara ekonomin & KAP + elektiv vård (KM-gräns) Nära smärtgräns? Rekryteringsproblem, även nationellt Strikt BU-styrning = håll budget & klara KAP leder sannolikt till större svårigheter att leverera vård AS bör få uppdrag att bemanna upp för att säkra produktionsförmågan AS bör få uppdrag att till nov ha infört prodplanering Landstingets ledningskontor

25 Förslag till beslut Uppdra till sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset att vidta åtgärder för att bemanna upp sjukhuset under resten av detta år i syfte att skapa en tillräcklig[1] och hållbar produktionskapacitet till ingången av [1] Tillräcklig ska tolkas som den bemanning som krävs för att 2014 leverera c-länsbeställning och riks- och regionvård i sådan omfattning att sjukhusets ekonomi balanserar. Landstingets ledningskontor

26 Produktionsdirektörens rapport Juni 2013 Landstingets ledningskontor

27 Agenda Rekrytering till Produktionsavdelningen Åtgärder för att skapa tillgänglighet Övrigt Landstingets ledningskontor

28 Vad kan göras ytterligare för att öka tillgänglighet i nuvarande modell (med nuvarande resurser)? Säkra att AS har tillgängligheten högt upp på agendan (beslut i PS efter T2 ) Användning av produktionsplaneringsverktyg Uppföljning av status implementering ProVer Säkra att bara rätt patienter hamnar på väntelistan Extrasatsningar under hösten (planeras redan ) Påskynda införande av operationssamordning AS Påskynda upphandling & införande op.planeringsverktyg Rekrytera logistiker? Utveckla ProVer Planering även av forskn & utbildning Stöd för resursplanering (tex bemanning) Förstärka VGE, mer slussning Ev genomföra s.k. peer review på ortopeden Landstingets ledningskontor

29 PS Vårdgarantin och kömiljarden Primärvården ( offentlig o privat ) utfall Telefontillgänglighet samma dag Tillgänglighet till läkarbesök inom 7 dagar Kömiljard utfall Nybesök = enl SKL:s grundkrav Operation/åtgärd = enl SKL:s grundkrav Landstingets ledningskontor

30 Primärvården Telefontillgänglighet: 91 % ( juli 94 %) Variationen: % Nivån för målrelaterad ersättning är 85 % Tillgänglighet läkarbesök: 90 % ( juli 93 % ) Variationen: % Nivå för målrelaterad ersättning är 85 % Landstingets ledningskontor

31 Privat primärvård Telefontillgänglighet: 95 % ( juli 96 %) Variationen: % Nivån för målrelaterad ersättning är 85 %. Tillgänglighet läkarbesök: 90 % ( juli 92 %) Variationen: % Nivån för målrelaterad ersättning är 85 %. Landstingets ledningskontor

32 Uppföljning besöksgaranti - specialist Landstingets ledningskontor

33 Uppföljning besöksgaranti - specialist Landstingets ledningskontor

34 Besök - antal väntande totalt och antal väntande mindre än 60 dagar Antal väntande totalt Antal väntande mindre än Produktion av besök Produktion av besök - rullande 12 månaders 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Landstingets ledningskontor

35 Uppföljning behandlingsgaranti - specialist Landstingets ledningskontor

36 Uppföljning behandlingsgaranti - specialist Landstingets ledningskontor

37 Operation - antal väntande totalt och antal väntande mindre än 60 dagar Antal väntande totalt Antal väntande mindre än 60 dgr Produktion av operationer Produktion av operationer - rullande 12 månaders 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Landstingets ledningskontor

38 Väntetider i vården landstinget totalt Värdering av vårdkö > 60 dagar med 12-månaders rullande värde 0 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Landstingets ledningskontor

39 Väntetider i vården landstinget totalt - Analys och slutsatser - Tillgängligheten till primärvård - fortsatt på en hög nivå och jämn nivå. Antal väntande till både första besök och operation ökar. Tillgängligheten i procent inom 60 dagar till första besök och operation i stort sett oförändrad mellan juli och augusti månad. Antal utförda operationer ökar något mer än normalt i augusti till följd av att ombyggnationen vid Lasarettet i Enköping är färdig. Sommaren kännetecknas som vanligt av att planerad verksamhet enbart sker i begränsad omfattning medan tillgängliga resurser åtgår till den akuta verksamheten. Hösten bekymmersam med 135 obesatta sjukskötersketjänster vid AS och just nu en stängd vårdavdelning med 24 vårdplatser. Verksamheten vid LiE åter på en normal nivå efter ombyggnationen av operation. Landstingets ledningskontor

40 - Slut på presentation - Landstingets ledningskontor

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 ÄRENDE Statusrapport vårdgaranti och kömiljard Lasarettet i Enköping Vårdgarantin Lasarettet i Enköping har klarat vårdgarantimålet 80 procent beträffande nybesök de första sex månaderna men tappade under sommaren. Gällande operation/behandling nåddes målet endast i april och maj. Kön till nybesök har från årets början (januari månads utfall) ökat med 563 patienter till 2865 väntande. Ökningen har främst skett inom områdena hud, gynekologi, handkirurgi, kirurgi och ortopedi medan urologin har minskat. Inom området ortopedi har antal väntande minskat varje månad under våren men ökat under sommaren med drygt 400 patienter, en nettoökning med nära 300 patienter under året. Av de 2865 patienter som i augusti väntade på ett nybesök till specialist hade 1723 patienter väntat mindre än 90 dagar 60 procent. Antal väntande till operation/behandling har jämfört med januari ökat med 109 patienter och av de 1201 patienter som i augusti väntade på operation/behandling hade 625 patienter väntat mindre än 90 dagar - 52 procent. Det är till vissa ingrepp inom ortopedi, och kirurgi som köerna är längre. Se utfall för 2013 i bifogade grafer. Kömiljarden Nybesök Lasarettet i Enköping når inte målet för kömiljarden. Sommarperioden har försämrat situationen och av de 2865 totalt väntande patienterna var det 1098 som väntat mindre än 60 dagar vilket ger en andel på 38 procent. Det är en försämring med 20 procentenheter sedan januari. Problemområdet är främst ortopedi, handkirurgi, kardiologi, hud, kirurgi, urologi och ögon. Området urologi har förbättrats jämfört med vårens värden men når inte upp till målnivån. Nära 46 procent av alla väntande utgörs av ortopedpatienter där antal väntande < 60 dagar efter en förbättring under våren från 45 procent i januari fallit tillbaka till 30 procent i augusti. Ögonmottagningen har nu efter att konsultläkarresursen fördubblats till tre dagar per vecka fr.o.m. januari 2013, nått målet att andelen patienter som väntat mindre än 60 dagar är > 70 procent. Vid senaste mätningen i augusti är andelen 75 procent. Hudmottagningen har, som tidigare aviserats, försämrat resultatet och vid senaste mätningen i augusti är andelen patienter som väntat mindre än 60 dagar 34 procent. Det är en marginell förbättring jämfört med föregående mätperiod, då resultatet var 30 procent. Under perioden fram till vecka 29, är det 8 dagar som mottagningen inte varit bemannad med konsultläkare. Det motsvarar cirka 140 besök, och utgör 60 procent av den totala kön på 232 patienter. Kungsgatan Box 908 tfn vx fax org nr

51 2 (6) Då det är HSS som har avtalat med Akademiska sjukhuset, om 2 mottagningsdagar per vecka, och det inte finns något som reglerar när mottagningen ställs in, syns effekten av en oplanerad inställd mottagning direkt i väntetiderna. Utan extra mottagningsdagar är det svårt att ta igen en inställd mottagningsdag, och enligt uppgift från Akademiska sjukhuset befaras att cirka 25 procent av höstens mottagningsdagar kommer att ställas in, och därmed kommer köerna att öka. Totalt antal väntande patienter har minskat med 39 stycken, från 133 till 94, och antalet patienter som väntat < 60 dagar, har minskat med 7 stycken. Det har medfört att andelen som väntat < 60 dagar ökat från 28 procent till 32 procent vid senaste mätningen i augusti. För att förbättra kösituationen, och ge bättre planeringsförutsättningar för att ta hand om inkommande remisser, fortsätter planeringen för att lösa bristen på kardiologresurs genom bl a extrainsatser. Mottagningarna som bedrivs inom Kirurgmottagningen inom urologi, ortopedi, kirurgi och handkirurgi var stängda under en fyraveckorsperiod under sommaren bortsett ifrån akuta fall och nödvändiga återbesök. Stängningen har påverkat väntesituationen inom alla specialiteter på ett ogynnsamt sätt genom att i princip alla patienter som stod i kö före sommaren fått ytterligare 30 dagars väntetid. Detta är den enskilt största förklaringen till det försämrade resultatet för mottagningen från 65 procent före sommaren till 38 procent. Trots stängningen har väntelistan inom urologi minskat något över sommaren till 121 patienter. 53 patienter har väntat mindre än 60 dagar, vilket motsvarar 44 procent. Kön till ortopedi har under sommaren istället ökat med nära 400 patienter vilket självklart ytterligare försämrat vänteläget. Remissinflödet har upplevts större än tidigare år men uppgiften är något osäker då systemet för att följa flödet har ändrats. En översyn kommer att ske av remissvägarna för bland annat artrospatienter för att minska ledtider i flödet. Väntelistsituationens utveckling inom kirurgi och handkirurgi är likartad. För att förbättra kösituationen inom ortopedin pågår sedan i våras tillsammans med Vårdgarantienheten vidareslussning av c:a 300 patienter till andra vårdgivare. I slussningen ingår även eventuell behandling och operation. Diskussioner förs intern om hur balansera mottagningskön i förhållande till den maximala operationskapaciteten för att inte bygga operationsköer. Se utfall 2013 i bifogad graf. Behandling/operation Lasarettet i Enköping har inte under någon av årets månader lyckats nå målet när det gäller operation/behandling. Trenden är sjunkande för måluppfyllelsen vilket accentuerades under sommarmånaderna. Ingen av specialiteterna klarar tillgänglighetsmålet och värdet för augusti är nere på 36 procent. Den samlade väntelistan utgörs nu av 1201 patienter vilket är drygt 100 fler patienter än i januari. Av dessa 1201 väntande finns 556 st eller 46 procent inom ortopedi. Den största bidragande orsaken till försämringen under sommarmånaderna är den stängning som gjordes under fyra veckor för ombyggnad. Hela operationsombyggnaden som pågått under drygt ett och ett halvt år och som inneburit driftstörningar är nu avslutad. Under

52 3 (6) sommarstängningen iordningställdes en sjunde operationssal vilket förväntas bidra till en ökad produktion. Höstens periodisering av operationer innebär en ökning från vårens 110/120 operationer till 130 operationer i veckan vilket rimligen borde bidra till en positiv trend för väntetiderna. Lasarettet arbetar dessutom för bättre flöden utifrån flaskhalsteorin och med en tydlig produktionsplanering för balans mellan mottagning och operation. Kösituationen inom gynekologi kommer att förbättras under hösten då läkare/operatör rekryterats. Området urologi har under våren visat en positiv trend vilken förväntas fortsätta under hösten. De cystoskopier som tidigare utfördes på operationsavdelningen har nu flyttats till mottagningen vilket reducerar operationskön och ger plats för andra typer av operationer. Dessutom kommer ett antal urologpatienter att kunna slussas vidare via Vårdgarantienheten. Kirurgin ligger under målnivån främst inom områdena gallkirurgi och ljumskbråck. Ortopedin har betydande problem inom områdena artroskopi och fotkirurgi medan däremot proteskirurgin uppvisar minskande köer. Inom proteskirurgin minskade väntelistan från vårens toppnotering på 169 patienter till 103 i augusti. Andelen inom 60 dagar har förändrats från procent (höft-knä) till procent sedan maj. Vi förutspår att vi inom kort kommer att nå tillgänglighetsmålet inom proteskirurgin. Se utfall 2013 i bifogade grafer Thomas Ericson Sjukhuschef

Rapport från dialog med förvaltningarna kring åtgärder för att nå budgetmålen

Rapport från dialog med förvaltningarna kring åtgärder för att nå budgetmålen Bilaga PS 2013-04-26, 30. 2013-04-11 Dnr PS 2013-0001 Landstingets ledningskontor Produktionsavdelningen Produktionsdirektören andreas.endredi@lul.se Produktionsstyrelsen Rapport från dialog med förvaltningarna

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

~~-"., Vårdgaranti och kömiljard

~~-., Vårdgaranti och kömiljard "- bilaga LS 119C ~~-"., Vårdgaranti och kömiljard J Handlingsplan för att uppnå hög vårdgaranti- och kömiljarduppfyllelse inom Dalarnas specialiserade sjukvård Agenda Bakgrund Uppdrag II Generella verktyg

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Mjukare värden ger bättre resultat

Mjukare värden ger bättre resultat Mjukare värden ger bättre resultat Hårda värden nödvändiga för att kunna styra utifrån gemensam värdegrund Åtgärder för cancervården Johan Snygg Verksamhetschef Anestesi/Operation/Intensivvård Sahlgrenska

Läs mer

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Verksamhetsutveckling genom lean Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Lean - historik Tidiga Toyotatankar Fokusera på flödet Kompetens i produktionen Lagerhållning

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. 73. Förvaltningarnas tertialrapporter för april 2015 Dnr PS 2015-0001

FÖREDRAGNINGSLISTA. 73. Förvaltningarnas tertialrapporter för april 2015 Dnr PS 2015-0001 FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 maj 2015 kl. 13.00, Lasarettet i Enköping Nr Ärenden Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp (KD) 71. Tid för justering: 2015-05-29

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Operationsverksamheten i landstinget Gävleborg Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Operationsverksamhet Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Välkommen till Lasarettet Trelleborg

Välkommen till Lasarettet Trelleborg Välkommen till Lasarettet Trelleborg 1 Lasarettet Trelleborg 1930 2010 2 Om Lasarettet Trelleborg 660 anställda 5 vårdavdelningar Övervakningsavdelning Operation/anestesi Akutmottagning kl. 8-20 Specialistmottagningar

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008 Nyckeltal för Capio S:t Görans Sjukhus 2007 Grundat 1888, i Capios regi sedan 1999 176 200 besök varav 65 000 akutbesök, 23 000 slutenvårdstillfällen varav

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsrapporter

Ekonomi- och verksamhetsrapporter Bilaga PS 2014-06-24, 68. 2014-06-24 Dnr PS2014-0001 Produktionsavdelningen Tord Jansson Tfn 018-611 60 57 E-post tord.jansson@lul.se Produktionsstyrelsen Ekonomi- och verksamhetsrapporter Förslag till

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping

Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 50 Dnr PS 2011-0032 Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 18 (40) Dnr CK 2011-0489 56 Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Åtgärder för att förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset

Åtgärder för att förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 70 Dnr PS 2011-0035 Åtgärder för förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset

Läs mer

Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Folktandvården. ID.nr: RAD-SA102-B1-v5

Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Folktandvården. ID.nr: RAD-SA102-B1-v5 : Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Folktandvården Division: Alla Enhet: Aktuell kategoriindelning av lokaler där medicinsk och odontologisk Verksamhetsområde: Alla Godkänt av: Se anvisning

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

BESLUT. Dnr 1500098. Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region Skåne

BESLUT. Dnr 1500098. Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region Skåne Regiondirektören Lars-Åke Rudin +46 44 309 34 66 +46 768 87 07 67 lars-ake.rudin@skane.se BESLUT Datum 2015-04-28 (rev 2105-06-01) Dnr 1500098 1 (7) Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Prioritering av landstingets verksamheter. Pressinformation 7 februari 2008

Prioritering av landstingets verksamheter. Pressinformation 7 februari 2008 Prioritering av landstingets verksamheter Pressinformation 7 februari 2008 1 Deltagare Svante Lönnbark, landstingsdirektör, 070-559 28 19 Berit Fredricsson, chef Division Primärvård, 070-655 94 31 Gunnar

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

Team 16 Bättre flyt efter 15.00 Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne.

Team 16 Bättre flyt efter 15.00 Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne. Team 16 Bättre flyt efter 15. Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne. Syfte Syftet är att skapa rutiner så att samtliga patienter uppsatta på ett operationsprogram

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul.

Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul. Remissmottagande (konsultationsremisser/vårdbegäran) enheter Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Habilitering och Hjälpmedel, Primärvården och privata vårdgivare (Strukturen för Akademiska sjukhuset

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne

Socialdemokraterna i Region Skåne i Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Förord En fungerande hälso- och sjukvård är en viktig del av människors trygghet i vardagen. Det är

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Svar på revisorernas granskning angående vårdgarantin inom JLL (LS/1622/2011)

Svar på revisorernas granskning angående vårdgarantin inom JLL (LS/1622/2011) ... Jämtlands Läns Landsting 1(4) Kontaktperson v rdgaranti JLL Marie Norlen Tfn: 063 142475 E-post: marie.norlen@jll.se 2012-01-24 LSj1622j2011 Landstingets revisorer Svar på revisorernas granskning angående

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Bättre flyt på AKUTA ortopediska operationer Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Bättre flyt på AKUTA ortopediska operationer Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Bättre flyt på AKUTA ortopediska operationer Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Teamet: Hans Berg, ort-läk (kontaktperson) Anneli Larsen, op-ssk Marie Bingselius, op-usk Lotta Petterson, ane-ssk

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Produktionsplanering av vårdverksamheter

Produktionsplanering av vårdverksamheter Produktionsplanering av vårdverksamheter Utvärdering av en sjukhusövergripande satsning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2014-05-15 Emma Svensson Logistiker Sahlgrenska Universitetssjukhuset Läns-,

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

Kortare väntetider, bättre utnyttjande av operationssalarna

Kortare väntetider, bättre utnyttjande av operationssalarna Kortare väntetider, bättre utnyttjande av operationssalarna Marie Persson Institutionen för datavetenskap och kommunikation Blekinge Tekniska Högskola marie.persson@bth.se Krisjanis Steins Institutionen

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Modell för uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård

Modell för uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård MODELL ÅTERBESÖK Vårt dnr SKL Dnr 11/4474 Utgåva 1.1 Modell för uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård Modell för registrering, uppföljning och redovisning till den nationella väntetidsdatabasen

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 21 maj 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 21 maj 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 21 maj 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

SLUTRAPPORT Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Bra mottagning omgång 9

SLUTRAPPORT Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Bra mottagning omgång 9 SLUTRAPPORT Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Bra mottagning omgång 9 Förbättringsprogram och Team: Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Syfte med deltagandet i förbättringsprogrammet: Förbättra tillgängligheten

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 1. Ärende Val av justerare. I tur: Sören Bergqvist Tid för justering: Fastställelse

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri

Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri PROMEMORIA 2012-12-04 Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri Sammanfattning För att förbättra tillgängligheten och patientnöjdheten valde den politiska ledningen (M, VL, FP, C och KD) att

Läs mer

Psykiatri och habilitering Oktober 2014

Psykiatri och habilitering Oktober 2014 Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Oktober 2014 Psykiatri och habilitering 2014-11-13 Landstingsledningen MånMånadsbokslut 2014-10-31 Ekonomiska utfallet för oktober månad är 331,9 mkr vilket är

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka

Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka Ingela Nilsson Remahl Karolinska Universitetssjukhuset Neurologiska kliniken Vad är neurologi?

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-21 Södersjukhuset Stockholm Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Per Anders Mjörnberg och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Dagens kostnad jämfört med ny modell

Dagens kostnad jämfört med ny modell Dagens kostnad jämfört med ny modell OBS ingen ekonomisk effekt av gemensam upphandling är beräknad! Landsting Nuvarande kostnad antal timmar Diff nuvarande kostnad och modell 50 yta/50inv Diff nuvarande

Läs mer

31 Stockholms läns landsting i (i)

31 Stockholms läns landsting i (i) 31 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-11-04 LS 1410-1089 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-11-

Läs mer

Hur styrs landstinget..

Hur styrs landstinget.. Hur styrs landstinget.. 11.10-11.45 Landstingsplan, uppdrag, över- underskott, prioriteringar (Karin Jonsson) 11.45-12.00 Ledningssystem (Roland Frisdalen) Lunch 12.40-13.00 Investeringar, upphandling

Läs mer

Rivning av hus V1 på Akademiska sjukhusets område

Rivning av hus V1 på Akademiska sjukhusets område LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 73 Dnr PS 2013-0037 Rivning av hus V1 på Akademiska sjukhusets område Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 58 Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Dnr PS 2012-0007 Produktionsstyrelsen beslutar

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 26 augusti 2015 kl. 13.00, Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Ärenden

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 26 augusti 2015 kl. 13.00, Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Ärenden Nr 114. FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 26 augusti 2015 kl. 13.00, Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Ärenden Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp (KD)

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan

I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan AT I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan AT-UTBILDNING På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns 80-100 AT-läkare. Tillsättning sker två gånger

Läs mer

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Kjell Norman 2014 04 23 Översyn av det akuta flödet inom Landstinget Gävleborg för att på ett patientsäkert sätt borga för att patienter får ett gott bemötande

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Akademiska sjukhuset åtgärdsprogram för 2015

Akademiska sjukhuset åtgärdsprogram för 2015 BILAGA PS 2015-08-26, 116 2015-08-24 Dnr PS2015-0001 Produktionsavdelningen Tord Jansson E-post tord.jansson@lul.se Produktionsstyrelsen Akademiska sjukhuset åtgärdsprogram för 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Inhyrd personal - läkarförsörjning

Inhyrd personal - läkarförsörjning Revisionsrapport Inhyrd personal - läkarförsörjning Augusti 2013 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag och

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Skadekontots tertialrapport 2015 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

barn och unga med psykisk ohälsa Resultatrapport för stimulansmedel per den 31 oktober 2009

barn och unga med psykisk ohälsa Resultatrapport för stimulansmedel per den 31 oktober 2009 Förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Resultatrapport för stimulansmedel per den 31 oktober 2009 1 Sammanfattning I februari 2009 träffades en överenskommelse mellan

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin

Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin 1 (4) Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin ST-läkare i allmänmedicin är anställda av primärvården och har sin huvudtjänstgöring på en vårdcentral. Sidoutbildningen

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Läkarsekreterarens roll i patientklassifikation på SU

Läkarsekreterarens roll i patientklassifikation på SU Läkarsekreterarens roll i patientklassifikation på SU Siw Andersson, Irene Bohlin, Ann Lindström, Lena Olsson, Leif Sundberg, Ulla Tygesen 1 Patientklassifikation på SU Klassifikationsgrupp inom Sahlgrenska

Läs mer

Lean Healthcare. Strategiska staben

Lean Healthcare. Strategiska staben Lean Healthcare Strategiska staben En dag på Universitetssjukhuset i Lund 870 inneliggande patienter 2 900 patienter besöker olika mottagningar varav 180 uppsöker akut mottagningen 710 patienter röntgas

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2014-02-10 1 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer