AS (6) Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet augusti 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AS2012-0272 1(6) Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet 2012 2013 augusti 2013"

Transkript

1 AS (6) Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet augusti 2013

2 2(6) 1. Sammanfattning Sjukhusets kostnadsanpassningsprogram omfattar sammantaget 412 mnkr under Under 2012 uppnåddes 147 mnkr att jämföra med de planerade 189 mnkr. För att uppnå kostnadsanpassningar under 2012 och 2013 på sammantaget 412 mnkr ska sjukhuset, enligt plan, under 2013 genomföra kostnadsanpassningar uppgående till 248 mnkr. Till detta kommer en icke budgeterad reserv om 17 mnkr. Åtgärderna i kostnadsanpassningsprogrammet under 2013 består dels av divisionsspecifika åtgärder, dels av sjukhusgemensamma åtgärder. Enligt plan uppgår under 2013 de divisionsspecifika åtgärderna till 188 mnkr och de sjukhusgemensamma åtgärderna till 60 mnkr. De divisionsspecifika åtgärderna år 2013 om 188 mnkr togs fram med beaktande av att sjukhuset inte nådde upp till den planerade kostnadsanpassningen under Enligt plan skulle sjukhuset under 2012 t.o.m. augusti 2013 ha genomfört kostnadsanpassningar uppgående till cirka 301,9 mnkr. Utfallet under perioden blev ca 254,3 mnkr. Avvikelsen mellan plan och utfall uppgår i perioden till -47,6 mnkr. Avvikelsen kan härledas till sjukhusgemensamma åtgärder, -34,4 mnkr, och divisionsspecifika åtgärder, -13,2 mnkr. Avvikelsen avseende de divisionsspecifika åtgärderna fördelar sig enligt; personalkostnader (-4,0 mnkr), omkostnader (-6,2 mnkr) och ökade intäkter (-3 mnkr). 2. Inledning Kostnadsanpassningsprogrammet syftar dels till att sjukhuset ska nå en budget i balans vid utgången av 2013, dels till att möjliggöra finansiering av sjukhusgemensamma satsningar. Åtgärderna i kostnadsanpassningsprogrammet för 2013 är inarbetade i sjukhusets budget och utfallet beror därmed på utvecklingen av sjukhusets totala ekonomi. Under 2013 ska anpassningar uppgående till 248 mnkr göras på sjukhuset. Detta motsvarar, om man bortser från den icke budgeterade reserven, närmare 63 procent av värdet av den totala kostnadsanpassningen under 2012 och Korrigeringar har fått göras i de sjukhusgemensamma åtgärderna dels för att åtgärderna bättre skulle svara mot en patientstyrd bemanning, dels på grund av en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting och Vårdförbundet om fridagar för sjuksköterskor. De divisionsspecifika åtgärderna ligger något efter plan men bedömningen är att de divisionsspecifika åtgärderna kommer att ha gett avsedd ekonomisk effekt vid årets slut. Vissa åtgärder inom ramen för kostnadsanpassningsprogrammet har inte lett till önskad ekonomisk effekt. Utrymmet för sjukhusgemensamma satsningar är därmed beskuret. Kostnadsanpassningsprogrammet för omfattar 412 miljoner kronor. Av dessa 412 mnkr var planen i juni 2012 att 189 mnkr skulle uppnås under Utfallet för helåret 2012 blev 147 mnkr. De divisionsspecifika åtgärderna för år 2013 togs fram med beaktande av att sjukhuset under 2012 inte skulle nå den planerade kostnadsanpassningen. De divisionsspecifika åtgärderna är planerade att uppgå till 188 mnkr under Utfallet av de divisionsspecifika åtgärderna 2012 (147 mnkr), planerade divisionsspecifika åtgärder 2013 (188 mnkr), planerade sjukhusgemensamma åtgärder år 2013 (60 mnkr) samt en icke-budgeterad reserv (17 mnkr) summerar till kostnadsanpassningsprogrammets storlek på 412 mnkr. Nedan redovisas fördelningen av åtgärderna i kostnadsanpassningsprogrammet. Diagram 1: Fördelning av åtgärder i kostnadsanpassningsprogrammet Divisionsspecifika åtgärder 2013, mnkr Sjukhusgemensamma åtgärder 2013, mnkr Utfall av åtgärder år 2012, mnkr Reserv (ej budgeterad 2013), mnkr 60

3 3(6) 3. Utfall samtliga åtgärder I diagram 2 redovisas planen för kostnadsanpassningarna, sjukhusets plan för kostnadsanpassningarna (divisionsspecifika och sjukhusgemensamma åtgärder) baserat på utfallet 2012, utfallet av vidtagna åtgärder till och med april 2013 samt den icke-budgeterade reserven. Diagram 2: Utfall av samtliga åtgärder januari 2012 till augusti Plan oförutsett Plan baserat på utfall 2012 Utfall Plan enligt KAP Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Enligt plan skulle sjukhuset under 2012 t.o.m. augusti 2013 ha genomfört kostnadsanpassningar uppgående till cirka 301,9 mnkr. Utfallet under perioden blev ca 254,3 mnkr. Avvikelsen mellan plan och utfall uppgår i perioden till -47,6 mnkr. Avvikelsen kan härledas till sjukhusgemensamma åtgärder, -34,4 mnkr, och divisionsspecifika åtgärder, -13,2 mnkr. Det negativa utfallet för de divisionsspecifika åtgärderna fördelar sig enligt; minskade personalkostnader (-4,0 mnkr), minskade omkostnader (-6,2 mnkr) och ökade intäkter (-3 mnkr). I juli rapporterade sjukhuset en negativ avvikelse mellan plan och utfall om cirka 42,6 mnkr fördelat enligt; divisionsspecifika åtgärder -12,3 mnkr och sjukhusgemensamma åtgärder -30,3 miljoner kronor. Jämfört med föregående månad är det personalkostnaderna och ökade intäkter som avviker mer mot plan medan omkostnaderna avviker mindre. I tabellen redovisas avvikelsen mellan plan och utfall för de divisionsspecifika åtgärderna fördelat efter division och åtgärdskategori. Tabell 1: Avvikelse mellan plan och utfall för divisionsspecifika åtgärderna fördelat efter division och åtgärdskategori Division Totalt Ökade intäkter Minskade omkostnader Minskade personalkostnader ADM DAT KB KOD MTH NEURO PSYK Sjukhuset totalt DAT och MTH följer på totalnivå planen för de divisionsspecifika åtgärderna. Den negativa avvikelsen för sjukhuset centralt (ADM) beror främst på omkostnader hänförliga till ambulansdirigering och IT-tjänster. KOD:s negativa utfall i perioden beror till stor del på att ett antal åtgärder inom onkologen inte realiserats. Bedömningen är dock att KOD på helårsbasis kommer att klara den tänkta kostnadsanpassningen. NEURO:s avvikelse kan till stora delar hänföras till uteblivna effekter av upphandling av implantat inom Neurokirurgen samt att den utökade verksamheten för ryggmärgsstimulering har försenats men den kommer

4 igång under hösten. Bedömningen är att den ekonomiska effekten på årsbasis kommer att uppnås gällande implantatkostnaderna och ryggmärgsstimuleringsverksamheten. PSYK:s största avvikelser återfinns inom hyror och inhyrd personal. PSYK gör bedömningen att de inte kommer att nå besparingen och de kan inte heller se var kompenserande åtgärder kan ske. Divisionen har minskat kostnaden för inhyrd personal med 1,6 miljoner jämfört med föregående år under samma period men kommer inte att klara den tänkta kostnadsanpassningen. Anledningen till detta är att divisionen har ett ökat remiss- och patientinflöde jämfört med föregående år. Åtgärden avseende timanställd personal inom PSYK följer inte plan vilket beror på att fördelningen mellan månadsanställda och timanställda har förändrats sedan kostnadsanpassningsprogrammet infördes. KB har svårigheter avseende minskade omkostnader för framförallt FV-intern service samt läkarkostnader. Prognosen är att de flesta åtgärderna kommer att vara genomförda vid årets slut. Några kan dock komma att behöva kompenseras med ökade intäkter. Utfallet av de sjukhusgemensamma åtgärderna bedöms under perioden februari till augusti 2013 uppgå till cirka 2,1 mnkr. Den samlade ekonomiska effekten av de sjukhusgemensamma åtgärderna är svår att bedöma och särskilja från vissa divisionsspecifika åtgärder. Delar av de sjukhusgemensamma åtgärderna som berör överlappningstider och schemaläggning har fått justerats för att bättre svara mot målet om en patientstyrd bemanning. En överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting och Vårdförbundet angående fridagar för sjuksköterskor har också påverkat att justeringar skett. Nedan redovisas ingående delar i kostnadsanpassningsprogrammet; ökade intäkter, minskade omkostnader och minskade personalkostnader inkl. de sjukhusgemensamma åtgärderna. 4. Utfall ökade intäkter I kostnadsanpassningsprogrammet ingår att sjukhusets intäkter till följd av divisionsspecifika åtgärder ska öka med 71 mnkr under Initialt planerades att intäkterna intäkter till följd av divisionsspecifika åtgärder skulle öka med 97 mnkr. I diagrammet redovisas planen för ökade intäkter enligt kostnadsanpassningsprogrammet från juni 2012, sjukhusets plan för ökade intäkter baserad på utfallet för 2012 och utfallet till och med augusti Diagram 3: Utfall av ökade intäkter januari 2012 till augusti (6) Plan baserat på utfall 2012 Utfall Plan enligt KAP Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Avvikelsen mellan sjukhusets plan för ökade intäkter och utfallet t.o.m. augusti 2013 uppgår till -3,0 mnkr. Avvikelsen kan främst härledas till KOD och NEURO. För KIR består avvikelsen mot plan till stor del av att antalet protonbehandlingar för barn är oförändrat jämfört med föregående år. Det är svårt att periodisera när den planerade ökningen kommer att ske. För NEURO har försenad rekrytering av läkare vid den utökade verksamheten för ryggmärgsstimulering bidragit till att intäktsökningen inte följer plan. Verksamheten ska dock komma igång under hösten och bedömningen är att intäkterna ska öka enligt plan på helårsbasis. 5. Utfall minskade omkostnader Sjukhuset planerade tidigare att omkostnaderna skulle minska med 140 miljoner kronor under 2012 och Detta planerades framförallt ske genom att minska kostnaderna för läkemedel och köpt vård samt inköp och

5 lagerhållning av exempelvis dyra implantat, förbrukningsartiklar m.m. Sjukhuset planerar nu att omkostnaderna ska minska med 147 miljoner kronor under I diagram 4 redovisas planen för minskade omkostnader enligt kostnadsanpassningsprogrammet från juni 2012, sjukhusets plan för minskade omkostnader baserad på utfallet för 2012 och utfallet till och med augusti Diagram 4: Utfall av minskade omkostnader januari 2012 till augusti (6) Plan baserat på utfall 2012 Utfall Plan enligt KAP Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Avvikelsen mellan sjukhusets plan för minskade omkostnader och utfallet t.o.m. augusti 2013 uppgår till -6,2 mnkr. Detta är ca 1 mnkr mindre än avvikelsen i juli. NEURO har ännu ingen minskning av implantatkostnaderna inom Neurokirurgen då upphandlingen i vissa delar försenades. Bedömningen är dock att den ekonomiska effekten på årsbasis kommer att uppnås. PSYK ser svårigheter med att klara den besparing som avser hyror och de kommer inte få helårseffekt på besparingen. Divisionen kan inte se var kompenserande åtgärder kan ske. Sjukhuset centralt har en negativ avvikelse främst på grund av omkostnader hänförliga till ambulansdirigering och IT-tjänster. MTH:s negativ avvikelse jämfört med plan förklaras till viss del av kostnader hänförliga till enskilda patienter. Åtgärder pågår för att realisera andra poster som avviker negativt mot plan bl.a. pågår förhandling med industrin om ökad läkemedelsrabatt inom reumatologi. 6. Utfall minskade personalkostnader Minskade personalkostnader står för största delen av åtgärder som krävs för att sjukhuset ska nå ett nollresultat vid 2013 års utgång. Minskade personalkostnader återfinns dels i de divisionsspecifika åtgärderna (117 mnkr varav 84 mnkr ska uppnås under 2013), dels i de sjukhusgemensamma åtgärderna (60 mnkr under 2013). Utfallet för de personalåtgärder som finns inom de divisionsspecifika åtgärderna är t.o.m. augusti 4,0 mnkr sämre än planerat. Det är främst PSYK som har problem med att klara anpassningen vad gäller personal och särskilt vad avser kostnaden för hyrläkare. Divisionen har minskat kostnaden för inhyrd personal med 1,6 miljoner jämfört med föregående år under samma period, men kommer inte att klara den tänkta kostnadsanpassningen. Anledningen till detta är att divisionen har ett ökat remiss- och patientinflöde jämfört med föregående år. Läkarbesöken har ökat med 7 procent och övriga besök har ökat med 4 procent vilket gör att divisionen har en ökad öppenvårdsproduktion jämfört med föregående år och även jämfört med innevarande års budget. Detta har gjort att det har varit svårt att göra neddragningar i öppenvården för att kompensera för ökade kostnader inom den slutna vården. Det råder brist på specialistläkare och ett par läkare har aviserat att de kommer att sluta efter sommaren. Åtgärden avseende timanställd personal följer inte plan. Detta på grund av att fördelningen mellan månadsanställda och timanställda har förändrats sedan kostnadsanpassningsprogrammet infördes. I diagrammet nedan ses att tyngdpunkten för vidtagna åtgärder är under Nedan redovisas planen för minskade personalkostnader enligt kostnadsanpassningsprogrammet från juni 2012, planen för minskade personalkostnader genom divisionsspecifika åtgärder baserad på utfallet för 2012, planen för minskade personalkostnader genom sjukhusgemensamma åtgärder och utfallet av minskade personalkostnader t.o.m. augusti 2013.

6 6(6) Diagram 5: Utfall av minskade personalkostnader januari 2012 till augusti Sjukhusgemensamma åtgärder Plan divisionernas åtgärder baserat på utfall 2012 Utfall Plan enligt KAP Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sjukhusgemensamma åtgärder De sjukhusgemensamma åtgärderna, Projekt A, bedöms under perioden februari till augusti 2013 resulterat i kostnadsbesparingar på ca 2,1 mnkr. Delar av de sjukhusgemensamma åtgärderna som berör överlappningstider och schemaläggning har fått justerats för att bättre svara mot målet om en patientstyrd bemanning. En överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting och Vårdförbundet angående fridagar för sjuksköterskor har också påverkat att justeringar skett. Sammantaget bedömdes de sjukhusgemensamma åtgärderna leda till åtgärder motsvarande 60 miljoner kronor under För KOD har sjuksköterskebristen lett till att den tänkta personalkostnadsbesparingen genom de sjukhusgemensamma åtgärderna uteblivit. KOD gör bedömningen att framförallt schemaförändringsåtgärderna inom de sjukhusgemensamma åtgärderna har bidragit till ökad personalomsättning och försämrade möjligheter att rekrytera ny personal vilket i sin tur påverkat antalet öppna vårdplatser och produktionen negativt. NEURO har sett över schemaläggning och överlappningstider och åtgärder har implementerats enligt plan. Den ekonomiska effekten av Projekt A är väldigt svår att bedöma och att särskilja effekter av kostnadsanpassningsprogrammet och Projekt A samt inom Projekt A är näst intill omöjligt. Den övertid som sågs under våren har mattats av och ligger nu i nivå med föregående år. Ändrade jourlinjer för läkare riskbedöms just nu och arbete med koordinering av tider på mottagningarna pågår. För KB:s del förväntas kostnaderna för övertid och förskjuten arbetstid minska i och med korrigeringen av Projekt A i juni. Detta får genomslag från och med september. KBs personalkostnadsbesparingar påverkar den totala bemanningen och därmed schemaläggningen vilket gör det svårt att särredovisa Projekt A. Tidigare har kostnaden för övertid och förskjuten arbetstid överstigit den planerade besparingen av åtgärderna MTH uppger att det är svårt att följa upp de kostnadsbesparingar som ryms inom de sjukhusgemensamma åtgärderna. PSYK bedömer att de sjukhusgemensamma åtgärderna under februari till april har lett till kostnadsbesparingar på 300 tkr medan DAT gör bedömningen att ca 360 tkr har uppnåtts inom de sjukhusgemensamma åtgärderna. Jan-Erik Sundquist Biträdande Sjukhusdirektör

7 ÄRENDE Dnr PS Produktionsavdelningen Produktionsstyrelsen Primärvårdens plan för att beslutat resultatmål 2013 ska uppnås Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna primärvårdsdirektörens rapport för att uppnå beslutat resultatmål för år Produktionsstyrelsen beslutar att ge Primärvårdsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att försöka nå ett nollresultat Ärendet Produktionsstyrelsen beslutade vid sammanträdet att ge primärvårdsdirektören i uppdrag att inkomma med en plan för att uppnå beslutat resultatmål Planen skulle enligt beslutet redovisas enligt två alternativ: 1. Plan för att under 2013 nå av produktionsstyrelsen fastställt resultatmål utifrån idag kända förhållanden 2. Plan för att under 2014 nå samma resultatmål med följande förutsättningar; a) att vårdcentralsuppdraget ger kostnadsneutrala förutsättningar 2014 b) att kvarvarande anslagsfinansierade verksamheter inom Primärvården innebär kostnadsneutrala förutsättningar 2014 c) att ett nytt och mer generöst vakansumregelverk blir gällande från september 2013 Primärvårdens plan för att uppnå beslutat resultatmål 2013 föreligger som bilaga till detta ärende. Sedan Primärvårdsdirektören inkom med sin plan har även nästa ekonomirapportering lämnats. Primärvårdens delårsrapport visar på en ytterligare försämring och prognosen till och med december 2013 är ett negativt resultat om 3,5 mnkr. Kopia till: Landstingsstyrelsen Primärvårdsdirektören Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Beslut om Ackis efter T2 - analys KAP = kraftig kostnadsreduktion utan försämrad kvalitet eller minskad verksamhet Komplicerat uppdrag, kräver omställning/nya arbetssätt Utfall (prog) Har gjort stora ansträngningar Nya arbetssätt Reducerar kostnader!! Dock inte riktigt allt -60 mnkr Kvalitet-? Verksamhet KS svårt att klara ekonomin & KAP + elektiv vård (KM-gräns) Nära smärtgräns? Rekryteringsproblem, även nationellt Strikt BU-styrning = håll budget & klara KAP leder sannolikt till större svårigheter att leverera vård AS bör få uppdrag att bemanna upp för att säkra produktionsförmågan AS bör få uppdrag att till nov ha infört prodplanering Landstingets ledningskontor

25 Förslag till beslut Uppdra till sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset att vidta åtgärder för att bemanna upp sjukhuset under resten av detta år i syfte att skapa en tillräcklig[1] och hållbar produktionskapacitet till ingången av [1] Tillräcklig ska tolkas som den bemanning som krävs för att 2014 leverera c-länsbeställning och riks- och regionvård i sådan omfattning att sjukhusets ekonomi balanserar. Landstingets ledningskontor

26 Produktionsdirektörens rapport Juni 2013 Landstingets ledningskontor

27 Agenda Rekrytering till Produktionsavdelningen Åtgärder för att skapa tillgänglighet Övrigt Landstingets ledningskontor

28 Vad kan göras ytterligare för att öka tillgänglighet i nuvarande modell (med nuvarande resurser)? Säkra att AS har tillgängligheten högt upp på agendan (beslut i PS efter T2 ) Användning av produktionsplaneringsverktyg Uppföljning av status implementering ProVer Säkra att bara rätt patienter hamnar på väntelistan Extrasatsningar under hösten (planeras redan ) Påskynda införande av operationssamordning AS Påskynda upphandling & införande op.planeringsverktyg Rekrytera logistiker? Utveckla ProVer Planering även av forskn & utbildning Stöd för resursplanering (tex bemanning) Förstärka VGE, mer slussning Ev genomföra s.k. peer review på ortopeden Landstingets ledningskontor

29 PS Vårdgarantin och kömiljarden Primärvården ( offentlig o privat ) utfall Telefontillgänglighet samma dag Tillgänglighet till läkarbesök inom 7 dagar Kömiljard utfall Nybesök = enl SKL:s grundkrav Operation/åtgärd = enl SKL:s grundkrav Landstingets ledningskontor

30 Primärvården Telefontillgänglighet: 91 % ( juli 94 %) Variationen: % Nivån för målrelaterad ersättning är 85 % Tillgänglighet läkarbesök: 90 % ( juli 93 % ) Variationen: % Nivå för målrelaterad ersättning är 85 % Landstingets ledningskontor

31 Privat primärvård Telefontillgänglighet: 95 % ( juli 96 %) Variationen: % Nivån för målrelaterad ersättning är 85 %. Tillgänglighet läkarbesök: 90 % ( juli 92 %) Variationen: % Nivån för målrelaterad ersättning är 85 %. Landstingets ledningskontor

32 Uppföljning besöksgaranti - specialist Landstingets ledningskontor

33 Uppföljning besöksgaranti - specialist Landstingets ledningskontor

34 Besök - antal väntande totalt och antal väntande mindre än 60 dagar Antal väntande totalt Antal väntande mindre än Produktion av besök Produktion av besök - rullande 12 månaders 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Landstingets ledningskontor

35 Uppföljning behandlingsgaranti - specialist Landstingets ledningskontor

36 Uppföljning behandlingsgaranti - specialist Landstingets ledningskontor

37 Operation - antal väntande totalt och antal väntande mindre än 60 dagar Antal väntande totalt Antal väntande mindre än 60 dgr Produktion av operationer Produktion av operationer - rullande 12 månaders 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Landstingets ledningskontor

38 Väntetider i vården landstinget totalt Värdering av vårdkö > 60 dagar med 12-månaders rullande värde 0 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Landstingets ledningskontor

39 Väntetider i vården landstinget totalt - Analys och slutsatser - Tillgängligheten till primärvård - fortsatt på en hög nivå och jämn nivå. Antal väntande till både första besök och operation ökar. Tillgängligheten i procent inom 60 dagar till första besök och operation i stort sett oförändrad mellan juli och augusti månad. Antal utförda operationer ökar något mer än normalt i augusti till följd av att ombyggnationen vid Lasarettet i Enköping är färdig. Sommaren kännetecknas som vanligt av att planerad verksamhet enbart sker i begränsad omfattning medan tillgängliga resurser åtgår till den akuta verksamheten. Hösten bekymmersam med 135 obesatta sjukskötersketjänster vid AS och just nu en stängd vårdavdelning med 24 vårdplatser. Verksamheten vid LiE åter på en normal nivå efter ombyggnationen av operation. Landstingets ledningskontor

40 - Slut på presentation - Landstingets ledningskontor

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 ÄRENDE Statusrapport vårdgaranti och kömiljard Lasarettet i Enköping Vårdgarantin Lasarettet i Enköping har klarat vårdgarantimålet 80 procent beträffande nybesök de första sex månaderna men tappade under sommaren. Gällande operation/behandling nåddes målet endast i april och maj. Kön till nybesök har från årets början (januari månads utfall) ökat med 563 patienter till 2865 väntande. Ökningen har främst skett inom områdena hud, gynekologi, handkirurgi, kirurgi och ortopedi medan urologin har minskat. Inom området ortopedi har antal väntande minskat varje månad under våren men ökat under sommaren med drygt 400 patienter, en nettoökning med nära 300 patienter under året. Av de 2865 patienter som i augusti väntade på ett nybesök till specialist hade 1723 patienter väntat mindre än 90 dagar 60 procent. Antal väntande till operation/behandling har jämfört med januari ökat med 109 patienter och av de 1201 patienter som i augusti väntade på operation/behandling hade 625 patienter väntat mindre än 90 dagar - 52 procent. Det är till vissa ingrepp inom ortopedi, och kirurgi som köerna är längre. Se utfall för 2013 i bifogade grafer. Kömiljarden Nybesök Lasarettet i Enköping når inte målet för kömiljarden. Sommarperioden har försämrat situationen och av de 2865 totalt väntande patienterna var det 1098 som väntat mindre än 60 dagar vilket ger en andel på 38 procent. Det är en försämring med 20 procentenheter sedan januari. Problemområdet är främst ortopedi, handkirurgi, kardiologi, hud, kirurgi, urologi och ögon. Området urologi har förbättrats jämfört med vårens värden men når inte upp till målnivån. Nära 46 procent av alla väntande utgörs av ortopedpatienter där antal väntande < 60 dagar efter en förbättring under våren från 45 procent i januari fallit tillbaka till 30 procent i augusti. Ögonmottagningen har nu efter att konsultläkarresursen fördubblats till tre dagar per vecka fr.o.m. januari 2013, nått målet att andelen patienter som väntat mindre än 60 dagar är > 70 procent. Vid senaste mätningen i augusti är andelen 75 procent. Hudmottagningen har, som tidigare aviserats, försämrat resultatet och vid senaste mätningen i augusti är andelen patienter som väntat mindre än 60 dagar 34 procent. Det är en marginell förbättring jämfört med föregående mätperiod, då resultatet var 30 procent. Under perioden fram till vecka 29, är det 8 dagar som mottagningen inte varit bemannad med konsultläkare. Det motsvarar cirka 140 besök, och utgör 60 procent av den totala kön på 232 patienter. Kungsgatan Box 908 tfn vx fax org nr

51 2 (6) Då det är HSS som har avtalat med Akademiska sjukhuset, om 2 mottagningsdagar per vecka, och det inte finns något som reglerar när mottagningen ställs in, syns effekten av en oplanerad inställd mottagning direkt i väntetiderna. Utan extra mottagningsdagar är det svårt att ta igen en inställd mottagningsdag, och enligt uppgift från Akademiska sjukhuset befaras att cirka 25 procent av höstens mottagningsdagar kommer att ställas in, och därmed kommer köerna att öka. Totalt antal väntande patienter har minskat med 39 stycken, från 133 till 94, och antalet patienter som väntat < 60 dagar, har minskat med 7 stycken. Det har medfört att andelen som väntat < 60 dagar ökat från 28 procent till 32 procent vid senaste mätningen i augusti. För att förbättra kösituationen, och ge bättre planeringsförutsättningar för att ta hand om inkommande remisser, fortsätter planeringen för att lösa bristen på kardiologresurs genom bl a extrainsatser. Mottagningarna som bedrivs inom Kirurgmottagningen inom urologi, ortopedi, kirurgi och handkirurgi var stängda under en fyraveckorsperiod under sommaren bortsett ifrån akuta fall och nödvändiga återbesök. Stängningen har påverkat väntesituationen inom alla specialiteter på ett ogynnsamt sätt genom att i princip alla patienter som stod i kö före sommaren fått ytterligare 30 dagars väntetid. Detta är den enskilt största förklaringen till det försämrade resultatet för mottagningen från 65 procent före sommaren till 38 procent. Trots stängningen har väntelistan inom urologi minskat något över sommaren till 121 patienter. 53 patienter har väntat mindre än 60 dagar, vilket motsvarar 44 procent. Kön till ortopedi har under sommaren istället ökat med nära 400 patienter vilket självklart ytterligare försämrat vänteläget. Remissinflödet har upplevts större än tidigare år men uppgiften är något osäker då systemet för att följa flödet har ändrats. En översyn kommer att ske av remissvägarna för bland annat artrospatienter för att minska ledtider i flödet. Väntelistsituationens utveckling inom kirurgi och handkirurgi är likartad. För att förbättra kösituationen inom ortopedin pågår sedan i våras tillsammans med Vårdgarantienheten vidareslussning av c:a 300 patienter till andra vårdgivare. I slussningen ingår även eventuell behandling och operation. Diskussioner förs intern om hur balansera mottagningskön i förhållande till den maximala operationskapaciteten för att inte bygga operationsköer. Se utfall 2013 i bifogad graf. Behandling/operation Lasarettet i Enköping har inte under någon av årets månader lyckats nå målet när det gäller operation/behandling. Trenden är sjunkande för måluppfyllelsen vilket accentuerades under sommarmånaderna. Ingen av specialiteterna klarar tillgänglighetsmålet och värdet för augusti är nere på 36 procent. Den samlade väntelistan utgörs nu av 1201 patienter vilket är drygt 100 fler patienter än i januari. Av dessa 1201 väntande finns 556 st eller 46 procent inom ortopedi. Den största bidragande orsaken till försämringen under sommarmånaderna är den stängning som gjordes under fyra veckor för ombyggnad. Hela operationsombyggnaden som pågått under drygt ett och ett halvt år och som inneburit driftstörningar är nu avslutad. Under

52 3 (6) sommarstängningen iordningställdes en sjunde operationssal vilket förväntas bidra till en ökad produktion. Höstens periodisering av operationer innebär en ökning från vårens 110/120 operationer till 130 operationer i veckan vilket rimligen borde bidra till en positiv trend för väntetiderna. Lasarettet arbetar dessutom för bättre flöden utifrån flaskhalsteorin och med en tydlig produktionsplanering för balans mellan mottagning och operation. Kösituationen inom gynekologi kommer att förbättras under hösten då läkare/operatör rekryterats. Området urologi har under våren visat en positiv trend vilken förväntas fortsätta under hösten. De cystoskopier som tidigare utfördes på operationsavdelningen har nu flyttats till mottagningen vilket reducerar operationskön och ger plats för andra typer av operationer. Dessutom kommer ett antal urologpatienter att kunna slussas vidare via Vårdgarantienheten. Kirurgin ligger under målnivån främst inom områdena gallkirurgi och ljumskbråck. Ortopedin har betydande problem inom områdena artroskopi och fotkirurgi medan däremot proteskirurgin uppvisar minskande köer. Inom proteskirurgin minskade väntelistan från vårens toppnotering på 169 patienter till 103 i augusti. Andelen inom 60 dagar har förändrats från procent (höft-knä) till procent sedan maj. Vi förutspår att vi inom kort kommer att nå tillgänglighetsmålet inom proteskirurgin. Se utfall 2013 i bifogade grafer Thomas Ericson Sjukhuschef

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut

Läs mer

Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden

Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 84 Dnr PS 2013-0005 Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013

Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 20130426 35 Dnr PS 20124 Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 Förslag till

Läs mer

Uppföljning av vårdgarantin och kömiljaraden

Uppföljning av vårdgarantin och kömiljaraden LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-03-26 16 Dnr PS 2013-0005 Uppföljning av vårdgarantin och kömiljaraden Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Rapport från dialog med förvaltningarna kring åtgärder för att nå budgetmålen

Rapport från dialog med förvaltningarna kring åtgärder för att nå budgetmålen Bilaga PS 2013-04-26, 30. 2013-04-11 Dnr PS 2013-0001 Landstingets ledningskontor Produktionsavdelningen Produktionsdirektören andreas.endredi@lul.se Produktionsstyrelsen Rapport från dialog med förvaltningarna

Läs mer

Uppföljning av vårdgarantin och kömiljaraden

Uppföljning av vårdgarantin och kömiljaraden LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-02-12 3 Dnr PS 2013-0005 Uppföljning av vårdgarantin och kömiljaraden Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden

Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 135 Dnr PS 2012-0005 Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden

Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-09-27 122 Dnr PS 2012-0005 Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Förvaltningen rapporterar löpande hur vårdgarantin för mottagningsbesök och behandling uppfylls. I denna rapport redovisas

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016

Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016 Tillgänglighetsuppföljning Datum 161013 Version 1 (8) Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016 Inflöde vårdbegäran Inflödet av remisser till SUS har för januari-september ökat med 5 %, eller drygt

Läs mer

Bra mottagnings projekt

Bra mottagnings projekt Bra mottagnings projekt Slutrapport Hud mottagningen Sunderby sjukhus 1 Syfte med deltagandet i Genombrott: Att öka tillgängligheten och få en bättre vårdmiljö för både patient och personal Population:

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 6 2007-01-19 Ett år med den utvidgade vårdgarantin väntetiderna i vården minskar långsamt 1 Best nr 5101 Uppgifter från databasen och webbplatsen Väntetider i

Läs mer

~~-"., Vårdgaranti och kömiljard

~~-., Vårdgaranti och kömiljard "- bilaga LS 119C ~~-"., Vårdgaranti och kömiljard J Handlingsplan för att uppnå hög vårdgaranti- och kömiljarduppfyllelse inom Dalarnas specialiserade sjukvård Agenda Bakgrund Uppdrag II Generella verktyg

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet i Enköping

Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 62 Dnr PS 2013-0001 Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Begäran om disposition av medel ur budgeten för privata vårdgivare

Begäran om disposition av medel ur budgeten för privata vårdgivare ÖNH-kliniken Till Länssjukvårdsnämnden Begäran om disposition av medel ur budgeten för privata vårdgivare Bakgrund: Landstingsstyrelsen beslutade 2010-06-01 att Öron-, näs- och halskliniken skulle få disponera

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Mätning av väntetider i vården

Mätning av väntetider i vården 1 Mätning av väntetider i vården 2010-10-22 2 Den nationella vårdgarantin Statens nationella vårdgaranti gäller väntetider till planerad vård (dvs inte akut vård) Vårdgarantin innebär att: patienter ska

Läs mer

Beslutet om vårdgarantin

Beslutet om vårdgarantin Beslutet om vårdgarantin Ett bra beslut för vården! Vi måste bryta gamla invanda mönster. Det är inte längre acceptabelt att patienter får vänta mer än 3 månader till besök och behandling. Åtgärder vi

Läs mer

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Sjukhuset i Varberg 2003-05-13 Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt: 035 15 17

Läs mer

Mjukare värden ger bättre resultat

Mjukare värden ger bättre resultat Mjukare värden ger bättre resultat Hårda värden nödvändiga för att kunna styra utifrån gemensam värdegrund Åtgärder för cancervården Johan Snygg Verksamhetschef Anestesi/Operation/Intensivvård Sahlgrenska

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Landstingets svåra ekonomiska läge

Landstingets svåra ekonomiska läge Landstingets svåra ekonomiska läge 2015-09-18 Allvarligt ekonomiskt läge Bokslut 2014: -223 mnkr Specialiserade vården -292 mnkr, Hälsocentraler -17 mnkr Förväntade kostnadsökningar på nödvändiga utgifter:

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter

Läs mer

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Verksamhetsutveckling genom lean Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Lean - historik Tidiga Toyotatankar Fokusera på flödet Kompetens i produktionen Lagerhållning

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter mars månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. 73. Förvaltningarnas tertialrapporter för april 2015 Dnr PS 2015-0001

FÖREDRAGNINGSLISTA. 73. Förvaltningarnas tertialrapporter för april 2015 Dnr PS 2015-0001 FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 maj 2015 kl. 13.00, Lasarettet i Enköping Nr Ärenden Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp (KD) 71. Tid för justering: 2015-05-29

Läs mer

Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden av vårdgarantin

Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden av vårdgarantin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Hertzberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-17 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 1 (4) HSN 2016-4163 Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden

Läs mer

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice sprognos Landstingsservice 2 (3) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Landstingsservice Rapportdatum till Landstingets kansli 2012-01-18 Prognosen baseras på utfall t.o.m. december månad Ekonomi Resultaträkning

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador

Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 72 Dnr PS 2011-0033 Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 24 juni 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 24 juni 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 24 juni 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för justering:

Läs mer

Välkommen till Lasarettet Trelleborg

Välkommen till Lasarettet Trelleborg Välkommen till Lasarettet Trelleborg 1 Lasarettet Trelleborg 1930 2010 2 Om Lasarettet Trelleborg 660 anställda 5 vårdavdelningar Övervakningsavdelning Operation/anestesi Akutmottagning kl. 8-20 Specialistmottagningar

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Operationsverksamheten i landstinget Gävleborg Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Operationsverksamhet Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013

Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013 MÅNADSRAPPORT 1(11) Kontaktperson: Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se 2013-11-13 Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Personal Produktion Ekonomi

Läs mer

Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping

Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 50 Dnr PS 2011-0032 Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping

Läs mer

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM Nyckeltal 2012 Nysamrapport Ekonomi Publicerad 10 april 2013 Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE-116 45 STOCKHOLM Telefon +46 (0)8 410 408 00 Hemsida www.nysam.com 1 Innehållsförteckning OM EKONOMIRAPPORTEN...3

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - februari 2013

Hallands Sjukhus: januari - februari 2013 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2013-03-12 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - februari 2013 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)

Läs mer

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008 Nyckeltal för Capio S:t Görans Sjukhus 2007 Grundat 1888, i Capios regi sedan 1999 176 200 besök varav 65 000 akutbesök, 23 000 slutenvårdstillfällen varav

Läs mer

Alla operationer/åtgärder

Alla operationer/åtgärder Väntetider för genomförda OPERATIONER/ÅTGÄRDER inom specialiserad vård i Östergötland (åtgärder inom psykiatriska verksamheter omfattas inte av kömiljarden och ingår inte i figurens andelstal) Alla operationer/åtgärder

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen 1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr Utvecklingsavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 1 (5) HSN 2016-4461 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna

Läs mer

BESLUT. Dnr 1500098. Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region Skåne

BESLUT. Dnr 1500098. Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region Skåne Regiondirektören Lars-Åke Rudin +46 44 309 34 66 +46 768 87 07 67 lars-ake.rudin@skane.se BESLUT Datum 2015-04-28 (rev 2105-06-01) Dnr 1500098 1 (7) Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Aktuell kategoriindelning av personal och mätning av persondoser

Aktuell kategoriindelning av personal och mätning av persondoser Godkänt den: 2017-02-16 Ansvarig: Lars Jangland Gäller för: Region Uppsala Aktuell kategoriindelning av personal och mätning av persondoser Innehåll Personal placerade i kategori A...2 Personal placerade

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2 Genombrottet VC Gibraltargatan Primärvården Göteborg Projekttid 05-10-13 06-09-15 Teammedlemmar: Christina Håkansson Calmerklint, Verksamhetschef Jones Zaeri, Läkare Lena Glennsten Dolfe, Distriktssköterska

Läs mer

Förhyrning av lokaler vid Palliativt centrum

Förhyrning av lokaler vid Palliativt centrum LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 93 Dnr PS 2012-0037 Förhyrning av lokaler vid Palliativt centrum Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region Skåne

Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region Skåne Koncernstab kommunikation Datum: 2014-06-16 Monika Kraft +46 44309 30 86 +46 768 87 08 92 monika.kraft@skane.se BESLUT Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region Skåne Innehållsförteckning

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Årsrapport Köpt vård 2015 Version: 1.0 Beslutsinstans: Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTVECKLING AV KÖPT VÅRD TOTALT... 3 1.1 Primärvård utanför Jämtland Härjedalen... 3 1.2 Länssjukhusvård utanför

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Hälso- och sjukvårds förvaltningen Information på Internet

Hälso- och sjukvårds förvaltningen Information på Internet Information om vårdgarantin Hälso- och sjukvårds Information på Internet www.gotland.se/vardgaranti Samma dag 0 7 Besök högst 7 dagar Vårdgaranti Primärvård < Kontroller,återbesök vid kronisk sjukdom Utredning,

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-12-16 15REV39 2(16) Sammanfattning 2010 lagstadgades tillgängligheten till vården genom en vårdgaranti och

Läs mer

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 18 (40) Dnr CK 2011-0489 56 Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Diarienummer: DN PS140011

Diarienummer: DN PS140011 Diarienummer: DN PS140011 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT MAJ 2014 Styrelse/Nämnd: Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: Månad 1-5, 2014 : -8,5 mkr sprognos orsaker till bydande avvikelser Psykiatrin

Läs mer

Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus

Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus MÅNADSRAPPORT 1(10) Datum 150617 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus Period: januari - maj Kort sammanfattning Ekonomi Prognos Planerade

Läs mer

Uppföljning av den nationella vårdgarantin

Uppföljning av den nationella vårdgarantin Uppföljning av den nationella vårdgarantin Viktigaste slutsatser Vårdgarantin har haft en begränsad effekt på väntetidsutvecklingen. Det finns stora skillnader mellan landstingen när det gäller väntetidsutvecklingen.

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Primärvårdsnämnden i Halmstad Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Södra Älvsborgs Sjukhus. VGR-dagarna

Södra Älvsborgs Sjukhus. VGR-dagarna VGR-dagarna 20120301 Sammanfattning Patienter och kunder (Bra) Postoperativa infektionerna har minskat med 10 procent och urinvägsinfektionerna med 21 procent (mål 10%) Egenkontrollprogram för vårdhygienisk

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj

Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2015 1 Psykiatri och habilitering 2015-06-11 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Det kommer bli tufft men förvaltningen räknar med att hålla

Läs mer

Vänteläget maj Uppföljning Kömiljard

Vänteläget maj Uppföljning Kömiljard Vänteläget maj 2013 Uppföljning Kömiljard 1 Väntande till samt genomförda (faktisk väntetid) besök maj 2013 Besök 2013 Grundkrav 2013 Andel inom 60 dgr Riket 227548 79% Gotland 1278 94% Östergötland 7760

Läs mer