Inventering av befintlig kompetens, forskningsanknytning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av befintlig kompetens, forskningsanknytning"

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för språk och litteraturer dnr V 2012/381 Svar på fakultetsledningens uppdrag att skriftligt redogöra för Översättarprogrammets förutsättningar enligt HFN:s beslut Ledningen för fakulteten har enligt ovanstående beslut begärt in en utredning av förutsättningarna för Översättarprogrammet. Vid sitt möte den 31 januari 2013 gav programrådet för översättarprogrammet i uppdrag till programmets koordinator och ordföranden i programrådet "att tillsammans med prefekten för SPL sammanställa den redogörelse som efterfrågas av fakulteten för programmet" 1. Avstämning har under arbetets gång gjorts med ledamöter i programrådet. Föreliggande dokument utgör institutionens svar och kommer att i nämnd ordning behandla punkterna ekonomi, befintlig kompetens och forskningsanknytning, samt omvärldsanalys. 1. Ekonomi I samband med att SPL tog över ansvaret för och samordningen av Översättarprogrammet (ÖP) under höstterminen 2011 gjordes en genomlysning av programmets hela verksamhet under ledning av dåvarande viceprefekt. Genomgången gav vid handen att programmet bara under 2011 gjorde ett underskott på cirka kr. Situationen har med största sannolikhet sett likadan ut sedan lång tid tillbaka. Kostnaderna för undervisningen inom programmet har burits av de medverkande institutionerna, vilka inte har fått täckning för faktiska kostnader. Som ett resultat av denna genomlysning vidtogs kort därefter ett antal drastiska besparingsåtgärder. Utgångspunkten var att inte dra ner på antalet lärarledda undervisningstimmar. Några exempel på besparingsåtgärder som kan nämnas är att antalet lärararbetstimmar för undervisningen kopplades till gruppstorlek enligt en bestämd formel för grupper med få studenter blev resultatet att lärarna fick färre arbetstimmar till sitt förfogande (i praktiken sänktes den så kallade timfaktorn från 4 arbetstimmar till 3, och i vissa fall 2, arbetstimmar 1 Minnesanteckningar från programrådets möte

2 per undervisningstimme. Antalet timmar för handledning av magister- och masteruppsatser drogs ner från 20 timmar till 15. Motsvarande procentuella sänkning gjordes för uppsatsexamination. Fler samarrangemang mellan årskullarna gällande gästföreläsare var en annan åtgärd. Sammantaget gav genomförda åtgärder en kraftig utgiftsminskning redan under 2012 och resultatet för bå 2012 visar en budget som redan är i balans. För bå 2013 har programmet fått ett ökat uppdrag från 27 till 30 hst, vilket kommer att förbättra ekonomin. Utfasningen av nederländskan och italienskan kommer att minska kostnaderna ytterligare något. På ett par års sikt finns goda förutsättningar för att det Internationella språkprogrammet (ISP) ska kunna fungera som rekryteringsbas för Översättarprogrammet. Studenterna som går på ISP studerar två språk, och den första kullen som har genomgått hela programmet kommer att finnas tillgänglig VT15. Flera studenter som nu går på ISP har som uttalad målsättning att söka till ÖP. Även på Språkkonsultprogrammet (SPK) kan det finnas studenter som har läst språk och som är intresserade av att bredda sin kompetens med översättning. En av inriktningarna inom SPK (tredje året av tre) har inriktning på engelska och språkvård i internationella miljöer. Redan HT14-VT15 kommer de första studenterna där att påbörja detta tredje år. För att vara ett program på avancerad nivå erbjuds studenterna inom ÖP förhållandevis många undervisningstimmar, med undervisning flera dagar i veckan under de terminer som inte innehåller uppsatsskrivande. Detta möjliggörs av en strikt kontroll på utgifter, av en stabil och beprövad programstruktur, och, sist men inte minst, mycket erfarna och engagerade lärare. En strävan i fortsättningen borde dock vara att på sikt återställa timantalet för handledning och examination. 2. Inventering av befintlig kompetens, forskningsanknytning I samband med dåvarande Högskoleverkets kvalitetsgranskning 2012 gjordes en inventering av kompetensen hos den undervisande personalen på ÖP (se bilaga 1). Resultatet av denna visar att det på programmet så gott som uteslutande finns disputerade lärare, varav ett flertal docenter. Odisputerade lärare förekommer inom de båda delkurserna i yrkeskunskap, i några arrangemang av yrkesförberedande karaktär, samt i vissa fall när gästföreläsare engageras. Härvid kan det nämnas att en odisputerad lärare har undervisat i översättning (tillsammans med docent Marcus Nordlund), nämligen Niclas Hval, som fick priset Årets översättning 2012 av Sveriges författarförbund. Några av lärarna är även verksamma som översättare. Två lärare bedömer Kammarkollegiets auktorisationsprov för översättare. De allra flesta lärare som undervisar på ÖP bedriver egen forskning inom översättningsvetenskap, och en av dem (Bladh) innehar för närvarande en flerårig akademiforskartjänst inom översättningsvetenskap. De publikationslistor som bifogas upptar sammanlagt över 150 poster med översättningsvetenskaplig anknytning (se bilaga 2). De lärare på SPL som undervisar inom ÖP ingår också i Forskningsprofilen Transculturality, Translation and Transmission (TTT). Denna forskningsprofil är mycket aktiv (se se även bilaga 3). Samarrangemang ordnas regelbundet med Översättarprogrammet, t.ex. då forskare utifrån gästar profilen och programmet. Forskningsprofilen Text och kontext vid institutionen för svenska språket uppmärksammar även den översatta texter, och utgör alltså ytterligare en samarbetspartner.

3 Som huvudämne på forskarutbildningsnivå har översättningsvetenskap hittills inte funnits vid något svenskt universitet. Detta gäller även Tolk och översättarinstitutet (TÖI), som grundades TÖI lades ner 2012 och inordnades då i Stockholms universitets ordinarie verksamhet. Studenter som har velat doktorera inom översättning har därför fram tills nu varit hänvisade till att söka till utbildning inom andra ämnen, t.ex. språkämnen, lingvistik, tvåspråkighetsforskning och litteraturvetenskap. Lärare vid andra svenska översättarutbildningar har, precis som är fallet för utbildningen vid GU, oftast disputerat i språkämnen. Med språkämnen avses här både källspråk inom ÖP (engelska, franska osv.) och målspråk (vanligen examensämnet nordiska språk). Studenter på ÖP har i allmänhet en kandidatexamen i engelska eller i sitt andra källspråk. Detta tillsammans med magister- och/eller masterexamen i översättning från ÖP gör det möjligt att söka till utbildningen på forskarnivå i något av dessa språkämnen (magister- och masterexamen bedöms då som motsvarande förkunskapskrav ). Vid Institutionen för språk och litteraturer finns alltså en stark forskningsmiljö inom översättning. Genom den nystartade profilen Transculturality, Translation and Transmission (TTT) kan forskningsmiljön ytterligare stärkas och utvecklas. Samarbete mellan TTT och profilen Text och kontext vid institutionen för svenska språket kan också fördjupas och utvecklas. Kontakter har även tagits med Akademin Valand (AV) vid konstnärliga fakulteten, som planerar att inrätta ett magisterprogram i litterär översättning. Redan till hösten 2013 ges Master Class i litterär översättning, en testkurs på 7,5 hp som har utbildningsträffarna förlagda till två helger. Diskussionerna med AV gav vid handen att en sammanslagning av de två utbildningarna varken är möjlig eller önskvärd, eftersom de är så olika till inriktning, innehåll, längd och förkunskapskrav. Däremot kan samarbete ske både på utbildnings- och forskningssidan. ÖP kan tillföra AV:s utbildning språkvetenskaplig kompetens, samtidigt som AV:s utbildning kan stärka det litterära spåret på tredje terminen inom ÖP. Vidare kan förhoppningsvis samarrangemang gällande gästföreläsare och seminarier ordnas. 3. Omvärldsanalys 3.1 Avnämare I enlighet med Fakultetsnämndens uppdrag att genomföra en omvärldsanalys skickades ett antal frågor rörande utbildning och arbetsmarknad ut till utbildningens avnämare, i första hand översättningsbyråer och aktörer inom EU:s organisation. Här följer en sammanfattning av den analysen. Maria Gisslén, språklig samordnare för Europeiska kommissionen i Sverige, nämner en rapport med titeln The size of the language industry in the EU som Kommissionen publicerade för några år sedan. Rapportens slutsats var att språkbranschen väntades växa med 10 % per år fram till Ökande internationalisering och globalisering medför ett ökat behov av översättningstjänster. EU:s inre marknad öppnas samtidigt för fler områden, och en av förutsättningarna för att denna ska kunna fungera på ett adekvat sätt är att det finns tillgång till översättningskompetens. Samtliga personer som svarade på enkäten påpekar att ÖP fyller en viktig funktion och håller hög kvalitet. Enligt Annika Wallén, chef för de svenska översättarna på EU:s

4 Generaldirektorat för översättning, är Översättarprogrammet i Göteborg den utbildning i landet som har försörjt EU med flest svenska översättare och praktikanter. Nedan följer några citat från de svar som har kommit in: Vi på Comactiva har som krav att våra anställda projektledare ska ha en översättarutbildning eller motsvarande. Därför har översättarutbildningen alltid gett oss ett bra rekryteringsunderlag, och vi är många som under åren kommit från översättarutbildningen vid Göteborgs Universitet men även andra universitet för att jobba här. I nuläget har 7 av våra 8 projektledare gått översättarutbildningen vid GU. Att ha en språkutbildning är många gånger inte tillräckligt för att kunna bli en duktig översättare, utan man behöver dessutom en inblick i vad översättningsprocessen innebär samt självklart en starkt utvecklad språkkänsla. Översättarutbildningen ger de teoretiska grunderna för och även viss övning i översättning, vilket är av största vikt för framtida översättare. (Anne Harriss, Production manager, Comactiva Language Partner AB) Översättarprogrammet fyller en viktig roll. Det ger substans åt yrket och viktiga kunskaper om förutsättningarna i branschen. (Anna-Lena Tillberg, Kommunicera Communications AB) Översättarprogrammet spelar en viktig roll för att tillföra marknaden kompetenta yrkesöversättare. Översättarkåren har professionaliserats i och med införandet av facköversättarutbildningar runt om i landet. Jag vågar påstå att de flesta yrkesverksamma översättare i yngre åldrar är utbildade idag och det är en otrolig fördel. Man har en utvecklad översättningsmetodik redan när man börjar arbeta. Det märks tydligt att nya översättare från utbildningen angriper sina uppdrag systematiskt och noggrant och deras översättningar håller generellt hög kvalitet. (Pernilla Abrahamsson, Nordic Quality Control Manager, Amesto Translations) Vi har [ ] varit nöjda med de utexaminerade studenter som vi haft förmånen att arbeta med, några har fått fast arbete internt, och flera arbetar som frilansare åt oss. (Karin Backhurst, World Wide Sourcing Manager Sweden, Lionbridge Sweden AB) Vidare framgår det av avnämarnas återkoppling att behovet av översättare inte har minskat utan snarare ökat, vilket illustreras av följande uttalanden: Efterfrågan på professionella översättare med relevanta ämneskunskaper och kännedom om översättningsverktyg har inte minskat, snarare ökat. Däremot ser vi en snävare nischning/specialisering, där just kraven på ämneskunskaper prioriteras. Den förhärskande sysselsättningsformen är i dagsläget egenföretagarens. (Anna-Lena Tillberg, Kommunicera Communications AB) För Amestos del är efterfrågan på duktiga svenska översättare relativt konstant. Vi tar in ett antal varje år i vårt frilansarnätverk och sällan någon som inte gått en facköversättarutbildning. Vi upplever att utbildade översättare är mycket mer kompetenta och bättre rustade för yrket än de som bara har läst språk i största allmänhet. (Pernilla Abrahamsson, Nordic Quality Control Manager, Amesto Translations) Enligt de signaler vi får vid deltagande i internationella forum och liknande för vår bransch, samt information från branschorgan är översättningsmarknaden snarare ökande globalt sett. [ ] En annan aspekt är ju att det även i denna bransch finns en ganska stor åldrande generation som inom kort kommer att dra sig tillbaka, och det då kommer att ge plats för yngre generationer. (Anne Harriss, Production manager, Comactiva Language Partner AB)

5 Som svar på frågan om hur Översättarprogrammet kan utvecklas tar de flesta i avnämargruppen upp den kompetens som har med den tekniska utvecklingen i samhället att göra: Tekniska lösningar i form av maskinöversättningar och liknande används i allt större utsträckning, och översättningsverktyg blir allt mer avancerade, vilket innebär att vissa aktörer väljer att förlita sig mer på dessa och anlita översättare för redigering och bearbetning av föröversatta texter, snarare än för renodlade översättningsuppdrag. Andra kanske något motstridiga signaler är att kommunikation blir allt viktigare i den medietäta värld vi lever i, och att behovet av och efterfrågan på kvalitetsöversättningar därför kommer att öka framöver. Som jag ser det är det främst i detta segment som översättarutbildningen har en viktig funktion (Anne Harriss, Production manager, Comactiva Language Partner AB) Om översättarprogrammet vill stärka sin profil måste man modernisera sig tekniskt. CAT-verktyg måste vara en självklar ingrediens från början! Och i dessa dagar skulle man höja studenternas attraktionsvärde ännu mer om man även förberedde dem för verkligheten därutanför genom att delta i utvecklingen av maskinöversättning. (Pernilla Abrahamsson, Nordic Quality Control Manager, Amesto Translations) Vi tror att granskningsuppdrag och andra kringtjänster kommer att öka framöver och att många översättare kommer att behöva växla mellan att översätta och att till exempel redigera maskinöversatt material. En träning/utbildning i detta hade varit bra. (Karin Backhurst, World Wide Sourcing Manager Sweden, Lionbridge Sweden AB) Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de avnämare som svarat på enkäten i första hand anställer utbildade översättare som har genomgått en översättarutbildning vid ett svenskt universitet. Ingen av dem ser att behovet av översättare har minskat. Avnämarna gör alltså en helt annan bedömning än den som de särskilda granskarna av ÖP kom fram till i rapporten Åtgärdsförslag för ämnen på Humanistiskt [sic] fakultet som omfattas av fördjupad granskning [ , s. 8 9]). Avnämarna anser allmänt att ÖP håller mycket god kvalitet. Utvecklingen går mot att allt mindre översättning görs inhouse. Som anställningsform är freelance med egen firma dominerande. Svaren antyder även att ökad automatisering och maskinöversättning är ett sätt för branschen att hantera större volymer, korta ledtiderna och pressa priserna. Den tekniska utvecklingen går mycket fort. Detta ska vi återkomma till längre fram, närmare bestämt i förslagen till utveckling av programmet. 3.2 HSV, BLUE11, den fördjupade granskningen och studenterna År 2011 granskades samtliga utbildningsprogram vid GU inom ramen för BLUE11. I sammanfattningen till den auditrapport som avser ÖP står följande att läsa: Det allmänna intryck man får av Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet är att det är en mycket väl fungerande utbildning med hög kvalitet bland studenter och hög kompetens hos lärare. Bra genomströmning och goda studieresultat redovisas, och kontakterna med det omgivande samhället förefaller väl etablerade. Sammanhållningen studenter emellan och mellan studenter och lärare är god och kvalitetsarbetet utförs tillfredsställande. Tvåspråkighetsprofilen [sic] är gynnsam för anställningsbarheten hos utexaminerade studenter. (s. [4]). Som förlag på utvecklingsmöjligheter nämns i första hand en utveckling av färdighetsinslagen:

6 Som nämnts i inledningen läggs det i Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet stor vikt vid de teoretiska momenten i utbildningen, vilket vi i och för sig inget har att invända mot. Det avspeglas på många sätt, bl a i lärarkompetensen som nyss nämnts, och även i lärandemålen i studieplanen. Som första mål anges där kunskaper i översättning, men översättning är i mycket ett hantverk och därför vore det naturligare att tala om färdighet i översättning och fundera över hur studenterna bäst uppnår den. Gruppen är helt enig om att kvaliteten på utbildningen i Översättarprogrammet i Göteborg skulle höjas väsentligt om den praktiska sidan, och framför allt den tekniska delen av den, förstärktes. (s. [5]). Studenterna har ombetts att inkomma med synpunkter i samband med den fördjupade granskningen (se bilaga 4). De anser att Översättarprogrammets naturliga hemvist är på Institutionen för språk och litteraturer: Översättningsvetenskapen är ett eget forskningsområde, och det stämmer att kognitionsforskningen är en del av detta fält. Merparten av den översättningsrelaterade forskningen ligger emellertid språkämnena närmast, vilket i sig är ett argument för att översättarprogrammet bör behålla sin nuvarande inriktning. Därför är det också naturligt att översättarprogrammet fysiskt ligger kvar på Institutionen för språk och litteraturer, eftersom alla berörda institutioner då finns under samma tak. (Anja Allwood och Anders Johansson, Programrådets studentrepresentanter) 3.3 Andra översättarutbildningar i landet Översättarutbildningar med översättning som huvudområde erbjuds vid tre svenska lärosäten (GU, LU och SU [TÖI]). Dessutom ges översättarutbildning med svenska som huvudområde vid UU och med olika källspråk som huvudområde (Linnéuniversitetet). De tre förstnämnda utbildningarna omfattades av HSVs kvalitetsgranskning inom översättning. Utbildningen vid GU fick omdömet Hög kvalitet för både magister- och masternivån. Man kan notera att utbildningen vid LU (master) fick omdömet bristande kvalitet på samtliga utvärderade mål. Översättarprogrammet vid UU dras med stora problem (med bl.a. endast en antagen student HT12), och bidrog enligt uppgift till att ämnet svenska på masternivå vid UU fick omdömet bristande kvalitet: Svagheten i måluppfyllelse hänger med största sannolikhet samman med det faktum att den övervägande majoriteten av de självständiga arbetena, nio av tio, har skrivits inom ramen för översättarprogrammet (jfr HSV:s yttrande). Koordinatorn för ÖP vid UU har besökt systerprogrammet vid GU för att få information om och inspiration till hur de kan omforma översättarprogrammet vid UU. Utbildningen vid GU skiljer sig från samtliga övriga utbildningar i landet i det att studenterna måste ha två källspråk: engelska och ett annat språk (för närvarande danska, franska, ryska, spanska och tyska). Detta är ett konkret resultat av den anpassning som har gjorts till arbetsmarknaden: Vår uppfattning är att väldigt få av de översättare som vi arbetar med får utnyttja sina kunskaper i franska eller spanska. Danska och tyska är möjligtvis något vanligare, men annars är merparten av källtexterna på engelska (Karin Backhurst, World Wide Sourcing Manager Sweden, Lionbridge Sweden AB). Av omvärldsanalysen framgår alltså att Översättarprogrammet vid GU är väl etablerat, att det har ett gott renommé och att det håller god kvalitet. Ingen utbildning är dock perfekt, och inom ÖP pågår det därför ett ständigt utvecklingsarbete. Nedan ska vi ge förslag på några av de utvecklingsmöjligheter som framskymtar. Dessa är valda utifrån de, delvis mycket

7 skiftande, rekommendationer som ÖP har fått ta del av genom ett antal granskningar: SWOTanalysen, Blue11, de särskilda granskarnas rapport samt HSV/UK. 4. Utveckling av programmet 4.1 Satsning på maskinöversättning (teori och praktik) Omvärldsanalysen pekar på behovet av att i större utsträckning ge studenterna generiska färdigheter i hanteringen av CAT-verktyg (Computer-Assisted Translation) samt en teoretisk förståelse av deras betydelse för översättningsprocessen. Detta hindrar inte att studenterna i första hand förbereds för att göra kvalitetsöversättningar. Studenterna ska alltså vara bättre rustade för att kunna växla mellan egen översättning och redigering/granskning av föröversatt text, men även kritiskt kunna förhålla sig till vad denna förändring innebär för professionen. Att utvecklingen går mot en större användning av CAT-verktyg ställer också många intressanta forskningsfrågor. Vad innebär det exempelvis att texter nu inte sällan är resultatet av en delvis maskinell översättning? ÖP förfogar nu över två CAT-verktyg i undervisningssyfte: SDL Trados Studio 2011, som köptes in HT2011, och memoq, som ÖP kan använda genom avtal med Kilgray Satsning på psykolingvistik I enlighet med de åtgärdsförslag som presenterades i samband med den fördjupade granskningen av ÖP har kontakter nu tagits med Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) i syfte att stärka inslagen av psykolingvistik och kognitionsforskning. På FLoV bedrivs forskning inom kognition och psykolingvistik främst genom Åsa Abelins arbete. Hon skulle vara synnerligen lämplig att sköta dessa moment, inte minst eftersom hon även har undervisat på Logopedprogrammet vid Sahlgrenska Akademien. Att infoga moment inom dessa områden i programmets översättningsvetenskapliga delar skulle ytterligare stärka studenternas insikter i aktuellt forskningsarbete, och därmed öka deras förmåga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter. Följande förändring görs inför nästa antagning (HT13): momentet med terminologi och nomenklatur inom delkursen Översättningsvetenskap, 15 hp, som studenterna läser under den andra terminen av masteråret, kommer att ersättas med olika moment i psykolingvistik och kognition. Momentet psykolingvistik är tänkt att behandla översättning ur ett psykolingvistiskt perspektiv samt översättning och tvåspråkighet; momentet kognition inriktar sig på språkkunskap kontra annan kunskap. 4.3 Satsning på europeisk kvalitetsmärkning Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet ska som första svenska utbildning bli fullvärdig medlem i European Master s in Translation (EMT, jfr EMT-nätverket är en kvalitetsmärkning för översättarutbildningar på masternivå som stöds av den europeiska kommissionen, och som för närvarande består av 53 program från 19 EUländer. Kommande ansökningsomgång öppnar i september 2013, varför programkoordinatorn redan har påbörjat en genomlysning av utbildningen för att se vad som måste förändras för att den med god marginal ska kunna uppfylla de krav som gäller för kvalitetsmärkningen. 2 Det är alltså av vikt att ÖP har tillgång till ett adekvat datalabb i detta sammanhang. En sådan facilitet behövs både för regelrätt undervisning, och för att studenterna själva ska kunna använda maskinvaran när labbet är tillgängligt.

8 Tilläggas kan att koordinatorn deltog i en EMT-konferens i november månad, och att han nu ansöker om att få bli sakkunnig vid bedömningen av nya medlemmar i nätverket. 4.4 Satsning på fler källspråk Det faktum att ett antal källspråk utöver engelska finns representerade i en och samma kursgrupp ger stora och viktiga pedagogiska och vetenskapliga fördelar. Det blir möjligt att på ett naturligt sätt göra kontrastiva jämförelser mellan olika källspråk och de svårigheter som översättning till målspråket svenska innebär. Härigenom ökar sannolikt både studenternas praktiska översättningsfärdighet och deras teoretiska medvetenhet, vilket är till fördel för såväl studenter och undervisande lärare som studenternas framtida uppdragsgivare. Avsikten är nu att arbeta för att ge plats åt fler källspråk på programmet. Detta är särskilt viktigt eftersom nederländska inte är källspråk inom programmet efter VT2013, och italienska inte är det efter VT2014. I skrivande stund är situationen för ryska vid fakulteten och inom ÖP osäker. Det kan vara så att ryska försvinner som källspråk när de båda magisterstudenterna med detta källspråk avslutar sina studier med masterexamen VT2014. Arabiska har dock goda förutsättningar att kunna erbjudas inom ramen för ÖP, bl.a. eftersom behovet av översättare i detta språk är stort. Det kan härvid nämnaa att Tolkskolan (f.d. Arméns tolkskola), som tidigare endast utbildade tolkar i ryska, numera utbildar tolkar i arabiska. I detta sammanhang är professor Tetz Rooke en nyckelperson, eftersom han dels har varit verksam som lärare på Översättarseminariet vid Södertörns högskola, dels själv är översättare. 5. Avslutningsvis Sammanfattningsvis kan det således konstateras att Översättarprogrammet har genomgått en positiv utveckling under de senaste åren. Förutom att ekonomin har kommit i balans, så har utbildningsinnehållet strukturerats upp och professionskopplingarna blivit tydligare. Kompetensen hos de undervisande lärarna får anses vara adekvat och hålla hög kvalitet, och den bidrar på ett påtagligt sätt till forskningsanknytningen i utbildningen. Omvärldsanalysen ger samtidigt vid handen att behovet av utbildade översättare ökar, trots att uppgifter om motsatsen har figurerat. Kort sagt: ÖP framstår som ett väl fungerande utbildningsprogram på avancerad nivå, med nöjda studenter och god genomströmning. Göteborg den 3 maj 2013 Gunnar Bergh, prefekt

AUDIT-gruppens rapport över Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200)

AUDIT-gruppens rapport över Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200) AUDIT-gruppens rapport över Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200) Inledning Som ett led i arbetet med att höja kvaliteten i utbildningen vid Göteborgs universitet

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen)

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Programmets namn

Läs mer

HUMANISTISKA FAKULTETEN G 2016/492

HUMANISTISKA FAKULTETEN G 2016/492 HUMANISTISKA FAKULTETEN G 2016/492 H2ÖPR Översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Avancerad nivå/second cycle Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen 2016-12-xx

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

ÖU2100, Översättarutbildning 1. Magisterutbildning, 60 högskolepoäng

ÖU2100, Översättarutbildning 1. Magisterutbildning, 60 högskolepoäng Humanistiska fakultetsnämnden ÖU2100, Översättarutbildning 1 Magisterutbildning, 60 högskolepoäng Professional Translation 1, 60 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen)

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) 1. Identifikation 1. Programmets namn Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Programmets

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för Kandidatprogram i moderna språk Bachelor's Programme in Modern Languages 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: HMOLK Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2015-03-05 Värdinstitution:

Läs mer

Härefter kommer en genomgång av de anställningar som har diskuterats med förslag till beslut/vidare beredning.

Härefter kommer en genomgång av de anställningar som har diskuterats med förslag till beslut/vidare beredning. Kompetensförsörjning vid SPL ( 11-15) Institutionsstyrelsen har under flera sammanträden sedan institutionsstyrelsens strategidag diskuterat och överlagt om behoven av strategiska rekryteringar med anledning

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1635-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Romanska språk Engelsk benämning: Romance languages Romanska språk är en samlande benämning för de språk som har

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1638-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Slaviska språk Engelsk benämning: Slavic Languages Huvudområdet slaviska språk inbegriper studier i Polens, Rysslands

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (2015)

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (2015) Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (2015) 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Huvudområde Inriktningar Nivå Omfattning i Programkod Beslutsuppgifter

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1637-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Slaviska språk Engelsk benämning: Slavic Languages Huvudområdet slaviska språk inbegriper studier i Polens,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carin Dänsel 08-563 085 26 carin.dansel@uka.se Till rektor vid Malmö högskola Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1654-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om och färdigheter i det tyska

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Rektor Malmö högskola

Rektor Malmö högskola Rektor Malmö högskola Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Järplid Linde 08-563 087 86 karin.jarplid.linde@hsv.se

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Tolk- och översättarinstitutet

STOCKHOLMS UNIVERSITET Tolk- och översättarinstitutet STOCKHOLMS UNIVERSITET Tolk- och översättarinstitutet Riktlinjer för Översättningsvetenskap, masterprogram, 2011-2013 Översättning italienska/tyska-svenska (källspråk italienska respektive tyska, målspråk

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1575- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Engelska English Studier inom engelska leder till kunskap och färdigheter inom engelsk språkvetenskap och engelsk

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

Verksamhetsplan för Tolk- och översättarinstitutet 2014

Verksamhetsplan för Tolk- och översättarinstitutet 2014 1 (5) Verksamhetsplan för Tolk- och översättarinstitutet 2014 Planen är fastställd av TÖI:s styrelse 2014-01-29 ALLMÄNT Tolk- och översättarinstitutet anordnar för närvarande tolk- och översättarutbildningar

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1603-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Klassiska språk Inriktning: Grekiska Inriktning: Latin Engelsk benämning: Classical Languages Specialization:

Läs mer

Utbildningsplan för. Den tredje terminen läses Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp.

Utbildningsplan för. Den tredje terminen läses Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp. Utbildningsplan för Masterprogram i litteraturvetenskap Master's Programme in Literature 120.0 Högskolepoäng 120.0 ECTS credits Programkod: HMLVO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2013-11-27 Ändrad: 2014-11-26

Läs mer

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Regeldokument Språkpolicy Beslutat av Rektor Gäller från 2014-11-17 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Innehåll Inledning 3 Linnéuniversitetet en kreativ kunskapsmiljö

Läs mer

Internationella språkprogrammet

Internationella språkprogrammet Institutionen för språk och litteraturer Utbildningsplan för Internationella språkprogrammet 180 högskolepoäng The International Language Programme, 180 Higher Education Credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Humanistiska och teologiska fakulteterna ENGX64, Engelska: Språkvetenskaplig inriktning (91-120 hp), 30 högskolepoäng English: Linguistic Option (91-120), 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2015/573 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för konst och humaniora Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration Programme with foreign language, 180 credits

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet 1 Beslutsdatum 2016-06-27 Dnr V 2016/378 Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet Detta verktyg utgör ett stöd för fakulteter och institutioner i det kontinuerliga uppföljnings- och

Läs mer

Rektor Högskolan Kristianstad

Rektor Högskolan Kristianstad Rektor Högskolan Kristianstad Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Järplid Linde 08-563 087 86 karin.jarplid.linde@hsv.se

Läs mer

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Regeringen Britta Seeger Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Högskoleverket föreslår att ansökan från Röda Korsets Högskola om rätt att utfärda magisterexamen

Läs mer

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för: Utbildningsplan för Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen vid Humanistisk fakultet Study Programme for Master of Education and Master of Arts 300.0 Högskolepoäng 300.0 ECTS credits Programkod:

Läs mer

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för utbildningsplaner för program på grundnivå och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/812 Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande

Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande Programmet omfattar med sina 60 hp - en metodkurs Forsknings- och utvecklingsarbete i skolan (15 hp) - teorikurser

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Mall för uppföljning civilingenjörsexamen

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Mall för uppföljning civilingenjörsexamen Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Mall för uppföljning civilingenjörsexamen Lärosäte: Kungliga Tekniska Högskolan Utvärderingsärende Huvudområde/område för examen: Datateknik

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Ämnesblock tyska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan

Ämnesblock tyska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 2011-08-09 Ämnesblock tyska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Huvudområde Inriktningar Språk och språkvetenskap

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Kursen kan ingå som valbar kurs eller delkurs i någon/något av följande kurser/program:

Kursen kan ingå som valbar kurs eller delkurs i någon/något av följande kurser/program: Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Praktik inom översättning, 7,5 hp (TTA007) Kursen kan ingå som valbar kurs eller delkurs i någon/något av följande kurser/program: Översättning III,

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP13, Psykologi: Avancerade vetenskapliga metoder i psykologin, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Scientific Methods in Psychology, 15 credits Avancerad nivå / Second

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/821 Allmän studieplan för licentiatexamen i grekiska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk Studieplan för licentiatexamen i romanska språk = Planen avser utbildning på forskarnivå i italienska med språkvetenskaplig inriktning inom examensämnet romanska språk Studieplanen är fastställd av humanistiska

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02219/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Datum: 2016-06-17 1 Bakgrund Rektor har i instruktion till fakultetsnämnderna

Läs mer

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits Utbildningsplan för Masterprogram i historiska studier Master's Programme in Historical Studies Programkod: HISTO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-02-04 Ändrad: 2015-03-04 Värdinstitution: Historiska

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER AR1300 Arabiska, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Standard Arabic, Intermediate Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg.

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg. Samhällsvetenskapliga fakulteten KOMB26, Strategisk kommunikation: Yrkespraktik inom strategisk kommunikation, 30 högskolepoäng Strategic Communication: Internship in Strategic Communication, 30 credits

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för språk och litteraturer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för språk och litteraturer GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för språk och litteraturer Svar på fakultetsledningens uppdrag att skriftligt redogöra för de framtida förutsättningarna för ämnet ryska vid institutionen för språk

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Heléne Fröborg 08-563 085 27 helene.froborg@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning, GN, 30 hp (TTA120)

Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning, GN, 30 hp (TTA120) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Översättning i teori och praktik, 10 hp Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning, GN, 30 hp (TTA120) Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet 1 Dnr G 213 980/10 Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 2010-03-18.

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng för Avancerad nivå 2 I. Beslut om inrättande av utbildningen samt fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är godkänd av rektor för Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) genom beslut 2007-09-24

Läs mer

Skäl för revideringarna är att kursplanerna tydligare ska spegla kursernas innehåll och mål.

Skäl för revideringarna är att kursplanerna tydligare ska spegla kursernas innehåll och mål. Ulla Veres viceprefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå Prefekten 2013-10-28 FÖRSLAG till beslut Fastställande och revideringar av kursplaner Lingvistik Ärendet med förslag till beslut Prefekten

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Love Peace and Understandning

Love Peace and Understandning Love Peace and Understandning Små ämnen: samarbete, arbetsfördelning och koncentration vad kan vi göra i Norden? Vad menar vi med ett småämne? Definitionen kan variera tex < 50 studenter -2 lärare på professors/lektorsnivå

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer