Inventering av befintlig kompetens, forskningsanknytning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av befintlig kompetens, forskningsanknytning"

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för språk och litteraturer dnr V 2012/381 Svar på fakultetsledningens uppdrag att skriftligt redogöra för Översättarprogrammets förutsättningar enligt HFN:s beslut Ledningen för fakulteten har enligt ovanstående beslut begärt in en utredning av förutsättningarna för Översättarprogrammet. Vid sitt möte den 31 januari 2013 gav programrådet för översättarprogrammet i uppdrag till programmets koordinator och ordföranden i programrådet "att tillsammans med prefekten för SPL sammanställa den redogörelse som efterfrågas av fakulteten för programmet" 1. Avstämning har under arbetets gång gjorts med ledamöter i programrådet. Föreliggande dokument utgör institutionens svar och kommer att i nämnd ordning behandla punkterna ekonomi, befintlig kompetens och forskningsanknytning, samt omvärldsanalys. 1. Ekonomi I samband med att SPL tog över ansvaret för och samordningen av Översättarprogrammet (ÖP) under höstterminen 2011 gjordes en genomlysning av programmets hela verksamhet under ledning av dåvarande viceprefekt. Genomgången gav vid handen att programmet bara under 2011 gjorde ett underskott på cirka kr. Situationen har med största sannolikhet sett likadan ut sedan lång tid tillbaka. Kostnaderna för undervisningen inom programmet har burits av de medverkande institutionerna, vilka inte har fått täckning för faktiska kostnader. Som ett resultat av denna genomlysning vidtogs kort därefter ett antal drastiska besparingsåtgärder. Utgångspunkten var att inte dra ner på antalet lärarledda undervisningstimmar. Några exempel på besparingsåtgärder som kan nämnas är att antalet lärararbetstimmar för undervisningen kopplades till gruppstorlek enligt en bestämd formel för grupper med få studenter blev resultatet att lärarna fick färre arbetstimmar till sitt förfogande (i praktiken sänktes den så kallade timfaktorn från 4 arbetstimmar till 3, och i vissa fall 2, arbetstimmar 1 Minnesanteckningar från programrådets möte

2 per undervisningstimme. Antalet timmar för handledning av magister- och masteruppsatser drogs ner från 20 timmar till 15. Motsvarande procentuella sänkning gjordes för uppsatsexamination. Fler samarrangemang mellan årskullarna gällande gästföreläsare var en annan åtgärd. Sammantaget gav genomförda åtgärder en kraftig utgiftsminskning redan under 2012 och resultatet för bå 2012 visar en budget som redan är i balans. För bå 2013 har programmet fått ett ökat uppdrag från 27 till 30 hst, vilket kommer att förbättra ekonomin. Utfasningen av nederländskan och italienskan kommer att minska kostnaderna ytterligare något. På ett par års sikt finns goda förutsättningar för att det Internationella språkprogrammet (ISP) ska kunna fungera som rekryteringsbas för Översättarprogrammet. Studenterna som går på ISP studerar två språk, och den första kullen som har genomgått hela programmet kommer att finnas tillgänglig VT15. Flera studenter som nu går på ISP har som uttalad målsättning att söka till ÖP. Även på Språkkonsultprogrammet (SPK) kan det finnas studenter som har läst språk och som är intresserade av att bredda sin kompetens med översättning. En av inriktningarna inom SPK (tredje året av tre) har inriktning på engelska och språkvård i internationella miljöer. Redan HT14-VT15 kommer de första studenterna där att påbörja detta tredje år. För att vara ett program på avancerad nivå erbjuds studenterna inom ÖP förhållandevis många undervisningstimmar, med undervisning flera dagar i veckan under de terminer som inte innehåller uppsatsskrivande. Detta möjliggörs av en strikt kontroll på utgifter, av en stabil och beprövad programstruktur, och, sist men inte minst, mycket erfarna och engagerade lärare. En strävan i fortsättningen borde dock vara att på sikt återställa timantalet för handledning och examination. 2. Inventering av befintlig kompetens, forskningsanknytning I samband med dåvarande Högskoleverkets kvalitetsgranskning 2012 gjordes en inventering av kompetensen hos den undervisande personalen på ÖP (se bilaga 1). Resultatet av denna visar att det på programmet så gott som uteslutande finns disputerade lärare, varav ett flertal docenter. Odisputerade lärare förekommer inom de båda delkurserna i yrkeskunskap, i några arrangemang av yrkesförberedande karaktär, samt i vissa fall när gästföreläsare engageras. Härvid kan det nämnas att en odisputerad lärare har undervisat i översättning (tillsammans med docent Marcus Nordlund), nämligen Niclas Hval, som fick priset Årets översättning 2012 av Sveriges författarförbund. Några av lärarna är även verksamma som översättare. Två lärare bedömer Kammarkollegiets auktorisationsprov för översättare. De allra flesta lärare som undervisar på ÖP bedriver egen forskning inom översättningsvetenskap, och en av dem (Bladh) innehar för närvarande en flerårig akademiforskartjänst inom översättningsvetenskap. De publikationslistor som bifogas upptar sammanlagt över 150 poster med översättningsvetenskaplig anknytning (se bilaga 2). De lärare på SPL som undervisar inom ÖP ingår också i Forskningsprofilen Transculturality, Translation and Transmission (TTT). Denna forskningsprofil är mycket aktiv (se se även bilaga 3). Samarrangemang ordnas regelbundet med Översättarprogrammet, t.ex. då forskare utifrån gästar profilen och programmet. Forskningsprofilen Text och kontext vid institutionen för svenska språket uppmärksammar även den översatta texter, och utgör alltså ytterligare en samarbetspartner.

3 Som huvudämne på forskarutbildningsnivå har översättningsvetenskap hittills inte funnits vid något svenskt universitet. Detta gäller även Tolk och översättarinstitutet (TÖI), som grundades TÖI lades ner 2012 och inordnades då i Stockholms universitets ordinarie verksamhet. Studenter som har velat doktorera inom översättning har därför fram tills nu varit hänvisade till att söka till utbildning inom andra ämnen, t.ex. språkämnen, lingvistik, tvåspråkighetsforskning och litteraturvetenskap. Lärare vid andra svenska översättarutbildningar har, precis som är fallet för utbildningen vid GU, oftast disputerat i språkämnen. Med språkämnen avses här både källspråk inom ÖP (engelska, franska osv.) och målspråk (vanligen examensämnet nordiska språk). Studenter på ÖP har i allmänhet en kandidatexamen i engelska eller i sitt andra källspråk. Detta tillsammans med magister- och/eller masterexamen i översättning från ÖP gör det möjligt att söka till utbildningen på forskarnivå i något av dessa språkämnen (magister- och masterexamen bedöms då som motsvarande förkunskapskrav ). Vid Institutionen för språk och litteraturer finns alltså en stark forskningsmiljö inom översättning. Genom den nystartade profilen Transculturality, Translation and Transmission (TTT) kan forskningsmiljön ytterligare stärkas och utvecklas. Samarbete mellan TTT och profilen Text och kontext vid institutionen för svenska språket kan också fördjupas och utvecklas. Kontakter har även tagits med Akademin Valand (AV) vid konstnärliga fakulteten, som planerar att inrätta ett magisterprogram i litterär översättning. Redan till hösten 2013 ges Master Class i litterär översättning, en testkurs på 7,5 hp som har utbildningsträffarna förlagda till två helger. Diskussionerna med AV gav vid handen att en sammanslagning av de två utbildningarna varken är möjlig eller önskvärd, eftersom de är så olika till inriktning, innehåll, längd och förkunskapskrav. Däremot kan samarbete ske både på utbildnings- och forskningssidan. ÖP kan tillföra AV:s utbildning språkvetenskaplig kompetens, samtidigt som AV:s utbildning kan stärka det litterära spåret på tredje terminen inom ÖP. Vidare kan förhoppningsvis samarrangemang gällande gästföreläsare och seminarier ordnas. 3. Omvärldsanalys 3.1 Avnämare I enlighet med Fakultetsnämndens uppdrag att genomföra en omvärldsanalys skickades ett antal frågor rörande utbildning och arbetsmarknad ut till utbildningens avnämare, i första hand översättningsbyråer och aktörer inom EU:s organisation. Här följer en sammanfattning av den analysen. Maria Gisslén, språklig samordnare för Europeiska kommissionen i Sverige, nämner en rapport med titeln The size of the language industry in the EU som Kommissionen publicerade för några år sedan. Rapportens slutsats var att språkbranschen väntades växa med 10 % per år fram till Ökande internationalisering och globalisering medför ett ökat behov av översättningstjänster. EU:s inre marknad öppnas samtidigt för fler områden, och en av förutsättningarna för att denna ska kunna fungera på ett adekvat sätt är att det finns tillgång till översättningskompetens. Samtliga personer som svarade på enkäten påpekar att ÖP fyller en viktig funktion och håller hög kvalitet. Enligt Annika Wallén, chef för de svenska översättarna på EU:s

4 Generaldirektorat för översättning, är Översättarprogrammet i Göteborg den utbildning i landet som har försörjt EU med flest svenska översättare och praktikanter. Nedan följer några citat från de svar som har kommit in: Vi på Comactiva har som krav att våra anställda projektledare ska ha en översättarutbildning eller motsvarande. Därför har översättarutbildningen alltid gett oss ett bra rekryteringsunderlag, och vi är många som under åren kommit från översättarutbildningen vid Göteborgs Universitet men även andra universitet för att jobba här. I nuläget har 7 av våra 8 projektledare gått översättarutbildningen vid GU. Att ha en språkutbildning är många gånger inte tillräckligt för att kunna bli en duktig översättare, utan man behöver dessutom en inblick i vad översättningsprocessen innebär samt självklart en starkt utvecklad språkkänsla. Översättarutbildningen ger de teoretiska grunderna för och även viss övning i översättning, vilket är av största vikt för framtida översättare. (Anne Harriss, Production manager, Comactiva Language Partner AB) Översättarprogrammet fyller en viktig roll. Det ger substans åt yrket och viktiga kunskaper om förutsättningarna i branschen. (Anna-Lena Tillberg, Kommunicera Communications AB) Översättarprogrammet spelar en viktig roll för att tillföra marknaden kompetenta yrkesöversättare. Översättarkåren har professionaliserats i och med införandet av facköversättarutbildningar runt om i landet. Jag vågar påstå att de flesta yrkesverksamma översättare i yngre åldrar är utbildade idag och det är en otrolig fördel. Man har en utvecklad översättningsmetodik redan när man börjar arbeta. Det märks tydligt att nya översättare från utbildningen angriper sina uppdrag systematiskt och noggrant och deras översättningar håller generellt hög kvalitet. (Pernilla Abrahamsson, Nordic Quality Control Manager, Amesto Translations) Vi har [ ] varit nöjda med de utexaminerade studenter som vi haft förmånen att arbeta med, några har fått fast arbete internt, och flera arbetar som frilansare åt oss. (Karin Backhurst, World Wide Sourcing Manager Sweden, Lionbridge Sweden AB) Vidare framgår det av avnämarnas återkoppling att behovet av översättare inte har minskat utan snarare ökat, vilket illustreras av följande uttalanden: Efterfrågan på professionella översättare med relevanta ämneskunskaper och kännedom om översättningsverktyg har inte minskat, snarare ökat. Däremot ser vi en snävare nischning/specialisering, där just kraven på ämneskunskaper prioriteras. Den förhärskande sysselsättningsformen är i dagsläget egenföretagarens. (Anna-Lena Tillberg, Kommunicera Communications AB) För Amestos del är efterfrågan på duktiga svenska översättare relativt konstant. Vi tar in ett antal varje år i vårt frilansarnätverk och sällan någon som inte gått en facköversättarutbildning. Vi upplever att utbildade översättare är mycket mer kompetenta och bättre rustade för yrket än de som bara har läst språk i största allmänhet. (Pernilla Abrahamsson, Nordic Quality Control Manager, Amesto Translations) Enligt de signaler vi får vid deltagande i internationella forum och liknande för vår bransch, samt information från branschorgan är översättningsmarknaden snarare ökande globalt sett. [ ] En annan aspekt är ju att det även i denna bransch finns en ganska stor åldrande generation som inom kort kommer att dra sig tillbaka, och det då kommer att ge plats för yngre generationer. (Anne Harriss, Production manager, Comactiva Language Partner AB)

5 Som svar på frågan om hur Översättarprogrammet kan utvecklas tar de flesta i avnämargruppen upp den kompetens som har med den tekniska utvecklingen i samhället att göra: Tekniska lösningar i form av maskinöversättningar och liknande används i allt större utsträckning, och översättningsverktyg blir allt mer avancerade, vilket innebär att vissa aktörer väljer att förlita sig mer på dessa och anlita översättare för redigering och bearbetning av föröversatta texter, snarare än för renodlade översättningsuppdrag. Andra kanske något motstridiga signaler är att kommunikation blir allt viktigare i den medietäta värld vi lever i, och att behovet av och efterfrågan på kvalitetsöversättningar därför kommer att öka framöver. Som jag ser det är det främst i detta segment som översättarutbildningen har en viktig funktion (Anne Harriss, Production manager, Comactiva Language Partner AB) Om översättarprogrammet vill stärka sin profil måste man modernisera sig tekniskt. CAT-verktyg måste vara en självklar ingrediens från början! Och i dessa dagar skulle man höja studenternas attraktionsvärde ännu mer om man även förberedde dem för verkligheten därutanför genom att delta i utvecklingen av maskinöversättning. (Pernilla Abrahamsson, Nordic Quality Control Manager, Amesto Translations) Vi tror att granskningsuppdrag och andra kringtjänster kommer att öka framöver och att många översättare kommer att behöva växla mellan att översätta och att till exempel redigera maskinöversatt material. En träning/utbildning i detta hade varit bra. (Karin Backhurst, World Wide Sourcing Manager Sweden, Lionbridge Sweden AB) Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de avnämare som svarat på enkäten i första hand anställer utbildade översättare som har genomgått en översättarutbildning vid ett svenskt universitet. Ingen av dem ser att behovet av översättare har minskat. Avnämarna gör alltså en helt annan bedömning än den som de särskilda granskarna av ÖP kom fram till i rapporten Åtgärdsförslag för ämnen på Humanistiskt [sic] fakultet som omfattas av fördjupad granskning [ , s. 8 9]). Avnämarna anser allmänt att ÖP håller mycket god kvalitet. Utvecklingen går mot att allt mindre översättning görs inhouse. Som anställningsform är freelance med egen firma dominerande. Svaren antyder även att ökad automatisering och maskinöversättning är ett sätt för branschen att hantera större volymer, korta ledtiderna och pressa priserna. Den tekniska utvecklingen går mycket fort. Detta ska vi återkomma till längre fram, närmare bestämt i förslagen till utveckling av programmet. 3.2 HSV, BLUE11, den fördjupade granskningen och studenterna År 2011 granskades samtliga utbildningsprogram vid GU inom ramen för BLUE11. I sammanfattningen till den auditrapport som avser ÖP står följande att läsa: Det allmänna intryck man får av Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet är att det är en mycket väl fungerande utbildning med hög kvalitet bland studenter och hög kompetens hos lärare. Bra genomströmning och goda studieresultat redovisas, och kontakterna med det omgivande samhället förefaller väl etablerade. Sammanhållningen studenter emellan och mellan studenter och lärare är god och kvalitetsarbetet utförs tillfredsställande. Tvåspråkighetsprofilen [sic] är gynnsam för anställningsbarheten hos utexaminerade studenter. (s. [4]). Som förlag på utvecklingsmöjligheter nämns i första hand en utveckling av färdighetsinslagen:

6 Som nämnts i inledningen läggs det i Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet stor vikt vid de teoretiska momenten i utbildningen, vilket vi i och för sig inget har att invända mot. Det avspeglas på många sätt, bl a i lärarkompetensen som nyss nämnts, och även i lärandemålen i studieplanen. Som första mål anges där kunskaper i översättning, men översättning är i mycket ett hantverk och därför vore det naturligare att tala om färdighet i översättning och fundera över hur studenterna bäst uppnår den. Gruppen är helt enig om att kvaliteten på utbildningen i Översättarprogrammet i Göteborg skulle höjas väsentligt om den praktiska sidan, och framför allt den tekniska delen av den, förstärktes. (s. [5]). Studenterna har ombetts att inkomma med synpunkter i samband med den fördjupade granskningen (se bilaga 4). De anser att Översättarprogrammets naturliga hemvist är på Institutionen för språk och litteraturer: Översättningsvetenskapen är ett eget forskningsområde, och det stämmer att kognitionsforskningen är en del av detta fält. Merparten av den översättningsrelaterade forskningen ligger emellertid språkämnena närmast, vilket i sig är ett argument för att översättarprogrammet bör behålla sin nuvarande inriktning. Därför är det också naturligt att översättarprogrammet fysiskt ligger kvar på Institutionen för språk och litteraturer, eftersom alla berörda institutioner då finns under samma tak. (Anja Allwood och Anders Johansson, Programrådets studentrepresentanter) 3.3 Andra översättarutbildningar i landet Översättarutbildningar med översättning som huvudområde erbjuds vid tre svenska lärosäten (GU, LU och SU [TÖI]). Dessutom ges översättarutbildning med svenska som huvudområde vid UU och med olika källspråk som huvudområde (Linnéuniversitetet). De tre förstnämnda utbildningarna omfattades av HSVs kvalitetsgranskning inom översättning. Utbildningen vid GU fick omdömet Hög kvalitet för både magister- och masternivån. Man kan notera att utbildningen vid LU (master) fick omdömet bristande kvalitet på samtliga utvärderade mål. Översättarprogrammet vid UU dras med stora problem (med bl.a. endast en antagen student HT12), och bidrog enligt uppgift till att ämnet svenska på masternivå vid UU fick omdömet bristande kvalitet: Svagheten i måluppfyllelse hänger med största sannolikhet samman med det faktum att den övervägande majoriteten av de självständiga arbetena, nio av tio, har skrivits inom ramen för översättarprogrammet (jfr HSV:s yttrande). Koordinatorn för ÖP vid UU har besökt systerprogrammet vid GU för att få information om och inspiration till hur de kan omforma översättarprogrammet vid UU. Utbildningen vid GU skiljer sig från samtliga övriga utbildningar i landet i det att studenterna måste ha två källspråk: engelska och ett annat språk (för närvarande danska, franska, ryska, spanska och tyska). Detta är ett konkret resultat av den anpassning som har gjorts till arbetsmarknaden: Vår uppfattning är att väldigt få av de översättare som vi arbetar med får utnyttja sina kunskaper i franska eller spanska. Danska och tyska är möjligtvis något vanligare, men annars är merparten av källtexterna på engelska (Karin Backhurst, World Wide Sourcing Manager Sweden, Lionbridge Sweden AB). Av omvärldsanalysen framgår alltså att Översättarprogrammet vid GU är väl etablerat, att det har ett gott renommé och att det håller god kvalitet. Ingen utbildning är dock perfekt, och inom ÖP pågår det därför ett ständigt utvecklingsarbete. Nedan ska vi ge förslag på några av de utvecklingsmöjligheter som framskymtar. Dessa är valda utifrån de, delvis mycket

7 skiftande, rekommendationer som ÖP har fått ta del av genom ett antal granskningar: SWOTanalysen, Blue11, de särskilda granskarnas rapport samt HSV/UK. 4. Utveckling av programmet 4.1 Satsning på maskinöversättning (teori och praktik) Omvärldsanalysen pekar på behovet av att i större utsträckning ge studenterna generiska färdigheter i hanteringen av CAT-verktyg (Computer-Assisted Translation) samt en teoretisk förståelse av deras betydelse för översättningsprocessen. Detta hindrar inte att studenterna i första hand förbereds för att göra kvalitetsöversättningar. Studenterna ska alltså vara bättre rustade för att kunna växla mellan egen översättning och redigering/granskning av föröversatt text, men även kritiskt kunna förhålla sig till vad denna förändring innebär för professionen. Att utvecklingen går mot en större användning av CAT-verktyg ställer också många intressanta forskningsfrågor. Vad innebär det exempelvis att texter nu inte sällan är resultatet av en delvis maskinell översättning? ÖP förfogar nu över två CAT-verktyg i undervisningssyfte: SDL Trados Studio 2011, som köptes in HT2011, och memoq, som ÖP kan använda genom avtal med Kilgray Satsning på psykolingvistik I enlighet med de åtgärdsförslag som presenterades i samband med den fördjupade granskningen av ÖP har kontakter nu tagits med Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) i syfte att stärka inslagen av psykolingvistik och kognitionsforskning. På FLoV bedrivs forskning inom kognition och psykolingvistik främst genom Åsa Abelins arbete. Hon skulle vara synnerligen lämplig att sköta dessa moment, inte minst eftersom hon även har undervisat på Logopedprogrammet vid Sahlgrenska Akademien. Att infoga moment inom dessa områden i programmets översättningsvetenskapliga delar skulle ytterligare stärka studenternas insikter i aktuellt forskningsarbete, och därmed öka deras förmåga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter. Följande förändring görs inför nästa antagning (HT13): momentet med terminologi och nomenklatur inom delkursen Översättningsvetenskap, 15 hp, som studenterna läser under den andra terminen av masteråret, kommer att ersättas med olika moment i psykolingvistik och kognition. Momentet psykolingvistik är tänkt att behandla översättning ur ett psykolingvistiskt perspektiv samt översättning och tvåspråkighet; momentet kognition inriktar sig på språkkunskap kontra annan kunskap. 4.3 Satsning på europeisk kvalitetsmärkning Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet ska som första svenska utbildning bli fullvärdig medlem i European Master s in Translation (EMT, jfr EMT-nätverket är en kvalitetsmärkning för översättarutbildningar på masternivå som stöds av den europeiska kommissionen, och som för närvarande består av 53 program från 19 EUländer. Kommande ansökningsomgång öppnar i september 2013, varför programkoordinatorn redan har påbörjat en genomlysning av utbildningen för att se vad som måste förändras för att den med god marginal ska kunna uppfylla de krav som gäller för kvalitetsmärkningen. 2 Det är alltså av vikt att ÖP har tillgång till ett adekvat datalabb i detta sammanhang. En sådan facilitet behövs både för regelrätt undervisning, och för att studenterna själva ska kunna använda maskinvaran när labbet är tillgängligt.

8 Tilläggas kan att koordinatorn deltog i en EMT-konferens i november månad, och att han nu ansöker om att få bli sakkunnig vid bedömningen av nya medlemmar i nätverket. 4.4 Satsning på fler källspråk Det faktum att ett antal källspråk utöver engelska finns representerade i en och samma kursgrupp ger stora och viktiga pedagogiska och vetenskapliga fördelar. Det blir möjligt att på ett naturligt sätt göra kontrastiva jämförelser mellan olika källspråk och de svårigheter som översättning till målspråket svenska innebär. Härigenom ökar sannolikt både studenternas praktiska översättningsfärdighet och deras teoretiska medvetenhet, vilket är till fördel för såväl studenter och undervisande lärare som studenternas framtida uppdragsgivare. Avsikten är nu att arbeta för att ge plats åt fler källspråk på programmet. Detta är särskilt viktigt eftersom nederländska inte är källspråk inom programmet efter VT2013, och italienska inte är det efter VT2014. I skrivande stund är situationen för ryska vid fakulteten och inom ÖP osäker. Det kan vara så att ryska försvinner som källspråk när de båda magisterstudenterna med detta källspråk avslutar sina studier med masterexamen VT2014. Arabiska har dock goda förutsättningar att kunna erbjudas inom ramen för ÖP, bl.a. eftersom behovet av översättare i detta språk är stort. Det kan härvid nämnaa att Tolkskolan (f.d. Arméns tolkskola), som tidigare endast utbildade tolkar i ryska, numera utbildar tolkar i arabiska. I detta sammanhang är professor Tetz Rooke en nyckelperson, eftersom han dels har varit verksam som lärare på Översättarseminariet vid Södertörns högskola, dels själv är översättare. 5. Avslutningsvis Sammanfattningsvis kan det således konstateras att Översättarprogrammet har genomgått en positiv utveckling under de senaste åren. Förutom att ekonomin har kommit i balans, så har utbildningsinnehållet strukturerats upp och professionskopplingarna blivit tydligare. Kompetensen hos de undervisande lärarna får anses vara adekvat och hålla hög kvalitet, och den bidrar på ett påtagligt sätt till forskningsanknytningen i utbildningen. Omvärldsanalysen ger samtidigt vid handen att behovet av utbildade översättare ökar, trots att uppgifter om motsatsen har figurerat. Kort sagt: ÖP framstår som ett väl fungerande utbildningsprogram på avancerad nivå, med nöjda studenter och god genomströmning. Göteborg den 3 maj 2013 Gunnar Bergh, prefekt

AUDIT-gruppens rapport över Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200)

AUDIT-gruppens rapport över Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200) AUDIT-gruppens rapport över Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200) Inledning Som ett led i arbetet med att höja kvaliteten i utbildningen vid Göteborgs universitet

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Internationella språkprogrammet

Internationella språkprogrammet Institutionen för språk och litteraturer Utbildningsplan för Internationella språkprogrammet 180 högskolepoäng The International Language Programme, 180 Higher Education Credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Nationalekonomi 120 hp

Nationalekonomi 120 hp Nationalekonomi 120 hp LiU EXPANDING REALITY Linköpings universitet Masterprogram i Nationalekonomi Masterprogrammet i nationalekonomi är en spetsutbildning på avancerad nivå som ger dig verktyg och perspektiv

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-389/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Reviderat: 2015-01-30 Giltighetstid: tills vidare Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan för magister/master. KOMMUNIKATÖRSPROGRAMMET med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning

Utbildningsplan för magister/master. KOMMUNIKATÖRSPROGRAMMET med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning Utbildningsplan för magister/master KOMMUNIKATÖRSPROGRAMMET med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning Masters program for communication officers in the public sector 60/120 högskolepoäng

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05)

Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05) From: Netigate Sent: den 28 augusti 2014 12:29:36 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05)

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar?

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Jeanette Johansen Vad är mjuka mål? Delar av mål t ex: redogöra för information, problem och

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Att köpa in översättningstjänster

Att köpa in översättningstjänster Att köpa in översättningstjänster fakta och råd till privat sektor Innehåll Inledning 3 Fyra skäl till att samordna företagets översättningsinköp 4 Översättningsbranschen 5 Inventera era egna behov 6 Anbudsunderlaget

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lisa Jämtsved Lundmark Till rektor för Lunds universitet Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1999-01-26 Enheten för pedagogisk utveckling Hans Strand Ledamöterna i Pedagogiska rådet Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning Sedan ht 1996 har jag

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Det svenska exemplet. Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar. Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska

Det svenska exemplet. Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar. Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska Det svenska exemplet Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska Högskolestudier i skolspråk (I): studiegång Grundkurs (30

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Anmälan mot Stockholms universitet om kontakttolkutbildning

Anmälan mot Stockholms universitet om kontakttolkutbildning Stockholms universitet Rektor Caroline Cruz BESLUT 2007-06-14 Reg.nr 31-4513-06 Anmälan mot Stockholms universitet om kontakttolkutbildning Anmälan N N har i en anmälan till Högskoleverket ifrågasatt kontakttolkutbildningen

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning iaried Diarienummer Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning 2015-02-01 Diarienummer Bakgrund Specialpedagogiska skolmyndigheten ska säkra en likvärdig

Läs mer

Den svenska utbildningssituationen i kunskapsorganisation

Den svenska utbildningssituationen i kunskapsorganisation Den svenska utbildningssituationen i kunskapsorganisation med särskild hänsyn till Resource Description and Access (RDA) 19 maj 2014 1.Inledning Arbetsgruppen för resursbeskrivning och åtkomst (RÅ) har

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport

Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport Rapport 141031 Dnr: 2014/54-1.2 Karin Lundhgren Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport Så gjordes uppföljningen I februari 2014 beslutade rektor att den nya organisationen som trädde i

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk

Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet Eller: Finns det en framtid för lärarutbildningar i moderna språk? Bakgrund

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt?

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Petra Månström, slaviska inst Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Pulsen tas på sistaårsgymnasister i Uppsalaskola Sammanfattning Språkutbildningarna

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer