RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012"

Transkript

1 RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 Rätt hastighet för en attraktiv kommun SAMRÅDSHANDLING

2 DANDERYDS KOMMUN 1(48) Titel: Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 Utgivningsdatum: SAMRÅDSHANDLING, Utgivare: Danderyds kommun Författare: Atkins Sverige AB Medverkande: Jesper Skiöld (Uppdragsledare), Mimmi Holegård (Trafik/GIS)

3 DANDERYDS KOMMUN 2(48) Innehållsförteckning 1. Bakgrund Projektmål Avgränsningar Definitioner Genomförande av hastighetsplan Attraktiva hastighetsnivåer Reglering av 50 km/h Reglering av 30 km/h Rekommenderad 30 km/h Politiska riktlinjer Inledning Livsrumsmodellen Nuvarande hastighetsbestämmelser Nulägesbeskrivning Stadsbyggnadskvaliteter Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Trafikens miljö- och hälsopåverkan Analys Kvalitetsbedömning av nuläget Länkoptimering Nätanpassning Systemanpassning Prövning av tillgänglighetsanspråk Sammanställning av hastighets- och kvalitetsavvikelser Hastighetsplan för Danderyds kommun Buller Fyrstegsprincipen Åtgärdsförslag Etappindelning Konsekvenser av justerade hastighetsgränser Källor Bilagor... 44

4 DANDERYDS KOMMUN 3(48) Sammanfattning Sedan den 2 maj 2008 har det enligt den nya hastighetsförordningen varit möjligt att ta beslut om nya hastighetsgränser från km/h i 10 steg. På sikt kan utvecklingen leda till ett system med jämna 20-steg. Syftet är att anpassa de nya hastighetsgränserna till rådande vägförhållanden. Större krav ställs numera på beslutsunderlaget och varje hastighetsförändring måste vägas mot de transportpolitiska målen. Denna hastighetsplan syftar till att utifrån handboken Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad analysera befintliga hastighetsnivåer efter förutsättningarna i Danderyds kommun. Hastighetsplanen bildar underlag för beslut om nya, justerade hastighetsgränser. Hastighetsplanen omfattar hela kommunen även om alla vägar inte har analyserats. Analysen har avgränsats till huvudnätet samt utvalda vägsträckor inom det lokala vägnätet. Aktuella vägsträckor inom huvudnätet har en skyltad hastighet på 50 km/h med undantag för ett mindre antal 30-områden. Aktuella vägsträckor inom det lokala vägnätet har en skyltad hastighet på 30 km/h. Utvalda vägsträckor har klassificerats utifrån livsrumsmodellen som delar in vägsträckorna i fem olika rum med hänsyn till dess egenskaper. Rummet avspeglar relationen mellan bilister och oskyddade trafikanter. Utifrån vilket livsrum vägsträckorna tillhör sker en klassificering utifrån hur väl de tillgodoser tätortens stadsbyggnadskvaliteter. Tillgodoseendet påverkar och påverkas av hastigheten i gaturummet. Stadsbyggnadskvaliteterna utgörs av; stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt trafikens miljö- och hälsopåverkan. Graderingen sker i tre nivåer: god, mindre god och låg kvalitet. En nulägesbeskrivning innehållande information kring bland annat nuvarande hastighetsgränser, uppmätta olyckor och utryckningsvägar har sammanställts. Detta har sedan legat till grund för analysskedet som bland annat innehåller: en kvalitetsbedömning av nuläget, länkoptimering, nätanpassning och systemanpassning. I analysen har den optimala hastigheten för varje väglänk tagits fram och kopplats samman till en helhet. Detta för att skapa sammanhang och för att finna bra lägen för eventuella justeringar av hastighetsgränser. Hastighetsgränserna har anpassats till Rätt fart i staden - metoden vilket bygger på att anpassa hastigheterna till ett framtida system med 30 km/h och därefter jämna 20 steg från 40 km/h och uppåt.

5 DANDERYDS KOMMUN 4(48) Figur 1 Hastighetsplan för Danderyds kommun

6 DANDERYDS KOMMUN 5(48) 1. Bakgrund Den 2 maj 2008 började en ny förordning om nya hastighetsgränser att gälla. Den innebär att beslut kan tas om hastighetsgränser från km/h i 10 steg. På sikt kan utvecklingen leda till ett system med jämna 20-steg där till exempel hastighetsgränsen 50 km/h ersätts med antingen 40 eller 60 km/h. Systemet bedöms leda till en bättre efterlevnad och ökad acceptans av hastighetsgränserna då de är mer anpassade efter rådande vägförhållanden. För att undvika en plottrighet av hastighetsgränserna ställs numera ett större krav på beslutsunderlaget och varje hastighetsförändring måste vägas mot de transportpolitiska målen; Funktionsmålet (tillgänglighet) och hänsynsmålet (säkerhet, miljö och hälsa). I samband med den nya lagstiftningen utformades handboken Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad av Vägverket (nuvarande Trafikverket) och Sveriges Kommuner och Landsting. Handboken är framtagen för att anpassa trafiksystemet till stadens förutsättningar. Bedömningen av hastighetsnivåerna inom olika delar av trafiknätet kan leda till att stadsrummet används på ett sätt som bättre stödjer stadens utveckling. Handboken syftar till en arbetsmetodik som skapar underlag för väl avvägda hastighetsgränser, med hänsyn till de kvaliteter som boende och besökare värdesätter i tätorten. 1.1 Projektmål Hastighetsplanen syftar till att utifrån handboken Rätt fart i staden - Hastighetsnivåer i en attraktiv stad analysera befintliga hastighetsnivåer efter stadens förutsättningar. Hastighetsplanen bildar underlag för beslut om nya, justerade hastighetsgränser. Hastighetsplanen syftar till att analysera och justera juridiskt gällande hastighetsgränser och därmed regleras inte tidsbegränsade samt rekommenderade hastighetsgränser i denna handling. 1.2 Avgränsningar Hastighetsplanen omfattar hela kommunen även om alla vägar inte analyserats. Analysen har avgränsats till huvudnätet samt utvalda vägsträckor inom det lokala vägnätet. Totalt har 172 väglänkar analyserats, se bilaga 2. Danderyds kommun är väghållare för samtliga vägsträckor med undantag av Edsbergsvägen för vilken Trafikverket är väghållare för. Vägsträckan är lokaliserad inom tätbebyggt område vilket gör Danderyds kommun till beslutsfattare för hastighetsföreskrifter på vägsträckan. Beslut om revidering av befintlig hastighetsgräns på vägsträckan bör dock tas i samråd med Trafikverket.

7 DANDERYDS KOMMUN 6(48) Figur 2 Avgränsning för hastighetsplanen 1.3 Definitioner Dimensionerande trafiksäkerhetssituation: Den trafiksituation med avseende på krockvåld som är dimensionerande längst med en vägsträcka. Krockvåldssituationer kan ske antingen mellan oskyddade trafikanter och bilister, mellan bilister i korsningspunkter, mellan bilister och fasta hinder samt mellan bilister i möte. Den dimensionerande trafiksituationen kan avse sträckor eller punkter. Kvalitetsavvikelse: En kvalitetsavvikelse uppstår då en väglänk eller en punkt får en mindre god eller låg kvalitet vid bedömning gentemot stadsbyggnadskvaliteterna.

8 DANDERYDS KOMMUN 7(48) Livsrumsmodellen: I livsrumsmodellen delas vägnätet in i fem olika rum. Rummet avspeglar relationen mellan bilisterna och de oskyddade trafikanterna. Rummet avgör en lämplig hastighetsnivå i vägnätet. Väglänk: En väglänk är en del av en vägsträcka med homogena kvaliteter. En vägsträcka kan bestå av flera väglänkar där egenskaperna varierar. Kvaliteterna grundar sig i en bedömning kring stadsbyggnadskvaliteterna. Stadsbyggnadskvaliteterna delar in vägnätet bland annat huruvida vägen tillhör huvud- eller lokalnätet, vad det är för dimensionerande trafiksäkerhetssituation och vilka vägar som trafikeras av kollektivtrafiken. Stadsbyggnadskvalitet: Stadsbyggnadskvaliteterna består av; karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och miljö- hälsopåverkan. Varje väglänk bedöms efter respektive stadsbyggnadskvalitet. 1.4 Genomförande av hastighetsplan Varje vägsträcka har delats in i ett flertal väglänkar beroende på dess egenskaper. Avgörande faktorer för länkindelningen är till exempel befintlig hastighet, livsrum, och dimensionerande trafiksäkerhetssituation. Sammanlagt har 172 väglänkar inventerats. Hastighetsplanen har sammanställts i enlighet med handboken Rätt fart i staden hastighetsnivåer i en attraktiv stad. Figur 3 Arbetsordning i enlighet med handboken Rätt fart i staden hastighetsnivåer i en attraktiv stad.

9 DANDERYDS KOMMUN 8(48) 2. Attraktiva hastighetsnivåer Hastighetsgränser infördes i Sverige år 1907, högsta tillåtna hastighet i tätort var 15 km/h under dagtid och 10 km/h efter solens nedgång. År 1923 höjdes hastighetsgränserna till 35 km/h inom tätort och 45 /h utanför tätort. År 1930 togs hastighetsgränserna bort utanför tätort och 1936 togs även hastighetsgränserna inom tätort bort. År 1955 återinfördes hastighetsgränserna i tätort då antalet olyckor hade ökat betydligt. Kommunerna beslutar den geografiska avgränsningen för tätbebyggt område och är beslutsfattare för hastighetsregleringar inom området, oavsett väghållare. Väghållaren är dock ansvarig för att säkerställa att hastighetsgränserna stämmer överens med vägens funktion. Vägens utformning ska överensstämma med dess funktion samt vald hastighet. Trafikverket tar beslut om föreskrifter om 80 km/h och högre på sträckor utanför tätbebyggt område. Länsstyrelsen kan sänka hastighetsgränsen på kortare sträckor utanför tätbebyggt område genom beslut om lokal trafikföreskrift. Kommunens beslut kan överprövas, först av länsstyrelsen och sedan av Transportstyrelsen. Trafikverkets beslut överprövas av Regeringen. Riktlinjer för nya hastighetsgränser i Sverige: Beslut om höjning av högsta tillåtna hastighet bör inte ske om gällande gränsvärden för miljökvalitetsnormer överskrids. Vid sänkning av högsta tillåtna hastighet på en kortare sträcka bör hastighetsändringen vara 20 km/h eller mer. Inom tätort bör främst hastighetsgränserna 30,40,60,80 och 100 km/h införas vid justeringar av befintlig hastighetsgräns. Hastighetsgränserna 50,70,90 och 110km/h kan behållas under en övergångsperiod på sträckor där åtgärder bör vidtas innan hastighetsgränsen kan ändras. 2.1 Reglering av 50 km/h Hastighetsnivån 50 km/h kommer i enlighet med den nya förordningen om hastighetsgränser på sikt att utgå som skyltad hastighet. Vägsträckor med en skyltad hastighet på 50 km/h kommer främst att ersättas med 40 eller 60 km/h. I den övergripande delen av huvudnätet för biltrafik för arbetspendling och längs godstransportleder bör en övervägning ske över att införa 60 km/h. Hastighetsförändringen bedöms erfarenhetsmässigt öka medelhastigheten för personbilar med 4 km/h.

10 DANDERYDS KOMMUN 9(48) 2.2 Reglering av 30 km/h Åsikterna varierar kring när hastighetsgränsen 30 km/h bör gälla. Några av de vanligaste förekommande resonemangen följer enligt nedan: Endast 30 km/h utanför skolor: Att minska risken för olyckor på platser där många människor rör sig kan vara förnuftigt då risken för att något händer på dessa platser är större i jämförelse med andra platser. Det kan dock konstateras att utifrån detta argument kan det vara berättigat att även införa 30 km/h utanför till exempel äldreboenden, förskolor, lekplatser, idrottsanläggningar och andra platser där barn, ungdomar och äldre vistas. 30 km/h utanför skolor under vardagar mellan kl 7-17: Studier visar att olyckor framförallt förekommer på andra tider. Då 30 km/h är vanligt tappas respekten: Inga studier stödjer påståendet. Det är dock en relativt låg efterlevnad på vägar som inte är anpassade för hastigheten genom till exempel farthinder. 2.3 Rekommenderad 30 km/h Den rekommenderade hastigheten 30km/h förekommer på vägar med skyltad hastighet på 50km/h. Det nya hastighetssystemet skulle till exempel kunna leda till införandet av 40km/h i ett område med en rekommenderad hastighet på 30km/h på vissa vägsträckor. En nackdel med att använda en rekommenderad hastighet på 30km/h är att det tillsammans med de totalt 10 gällande hastighetsgränserna kan skapa en förvirring kring vilken hastighet som gäller längst med vägsträckan. 2.4 Politiska riktlinjer Danderyds kommun har under senare år arbetat efter en policy där högsta tillåtna hastighetsgräns på 30 km/h ska gälla vid skolor och i bostadsområden vilket stämmer väl överens med Rätt fart i staden metoden. Utgångspunkten för arbetet har därmed varit att bibehålla dagens 30-sträckor och 30-områden. I denna hastighetsplan kommer alla vägsträckor och områden som har en befintlig hastighetsgräns på 30 km/h inom det lokala vägnätet att behålla hastighetsgränsen även om utfallet av länkoptimeringen visar att en högre hastighetsnivå balanserar anspråken för stadsbyggnadskvaliteterna bättre. Avsikten är även att bibehålla befintliga 30-områden inom huvudnätet som inte har trafiksäkrats genom till exempel farthinder och signalsystem.

11 DANDERYDS KOMMUN 10(48) Ovanstående riktlinjer kommer inte att hanteras i analysens första steg, länkoptimering, då denna del syftar till att finna den optimala hastighetsnivån för respektive vägsträcka utifrån dess förhållande till stadsbyggnadskvaliteterna. Danderyds kommuns riktlinjer kommer först att hanteras från och med analysens andra steg, nätanpassning, som syftar till att skapa sammanhang och finna bra lägen för eventuella justeringar av hastighetsgränser. Danderyds kommun avser även att minska genomfartstrafiken i kommunen. De vägar som ansluter till närliggande kommuner ingår i det övergripande samt huvudnätet där de regionala kopplingarna är viktiga. God framkomlighet för såväl kollektivtrafiken som utryckningstrafiken är primärt på dessa vägsträckor. Vägarnas funktion tillsammans med dess utformning leder till att en hastighetsbegränsning om lägre än 40 km/h inte är genomförbart utifrån Rätt fart i staden metoden.

12 DANDERYDS KOMMUN 11(48) 3. Inledning Danderyds kommun tillhör Stockholms län och är lokaliserad strax norr om centrala Stockholm. Danderyd är en kustkommun med en lång marin gräns mot Värtan och Edsviken. Till ytan är Danderyd en av de minska kommunerna i Sverige och består av fyra delar; Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund. Kommunen gränsar till Sollentuna kommun, Täby kommun, Solna stad, Stockholms stad och Lidingö stad. Befolkningsutvecklingen är positiv med inflyttnings- och födelseöverskott. Den sammanlagda folkmängden i Danderyds kommun år 2011 uppgick till cirka invånare (Statistiska centralbyrån, 2012). Väg E18/Norrtäljevägen går genom kommunen och delar upp kommunen i en västlig och en östlig del. På vardera sidan om E18/Norrtäljevägen finns bostads- och handelsområden lokaliserade. Kommunen präglas av större naturområden med bebyggelse omgiven av en grön och lummig miljö. Kommunen är tätbebyggd och majoriteten av bebyggelsen består av villabebyggelse med trädgårdskaraktär (Danderyds kommun, 2005). 3.1 Livsrumsmodellen Grunden för nulägesbeskrivningen och vidare analyser är en klassificering av vägsträckorna utifrån Livsrumsmodellen. Livsrumsmodellen delar vägarna i tre olika rum (frirum, mjuktrafikrum och transportrum) och två mellanrum (Integrerat frirum och integrerat transportrum). Modellen används för att dela in vägarna i olika kategorier med hänsyn till dess egenskaper. Modellen uttrycker skillnader mellan vilken potential olika stadsrum har beroende på dess läge i stadsstrukturen. Rummet avspeglar relationen mellan bilister och oskyddade trafikanter. Rummets utformning och hastighet måste anpassas efter rummets trafikanter och karaktär. Frirum (F): Rummet är avsett för cyklister och fotgängare. Motorfordonstrafik bör i princip inte förekomma. Utformningen av rummet ska utgå från de oskyddade trafikanternas perspektiv. Exempel på bilfria områden är torg, parker, avstängda gator, separata gång- och cykelvägar. Lämplig hastighet i rummet är gångfart. Figur 4 Frirum

13 DANDERYDS KOMMUN 12(48) Integrerat frirum (IF): Fotgängare och cyklister är prioriterade. Motorfordon har möjlighet till en begränsad tillgång till området, dock med stor hänsyn till de oskyddade trafikanterna. Exempel på integrerade frirum är torgbildningar, entréområden samt centrala offentliga stadsrum. Lämplig hastighet i rummet är gångfart. Mjuktrafikrum (M): Motorfordon och oskyddade trafikanter samspelar i rummet. Biltrafikens ytor begränsas så långt det går med hänsyn till gatornas funktion. De oskyddade trafikanterna ska ha möjlighet att röra sig i en längs- och tvärsriktning i området. Mjuktrafikrum utgör större delen av stadens/tätortens gaturum. Lämplig hastighet i rummet är km/h. Figur 5 Integrerat frirum Figur 6 Mjuktrafikrum Integrerat transportrum (IT): Oskyddade trafikanter kan vistas i rummet, de har dock ringa anspråk på att korsa eller vistas i rummet. Korsningsanspråket uppkommer i anslutning till korsningar. Det integrerade transportrummet har först och främst en transportfunktion. Lämplig hastighet i rummet är km/h. Transportrum (T): Rummet är avsatt för motorfordonstrafik. Gång- och cykeltrafikanter är separerade från rummet på ett tryggt och bekvämt sätt. Transportrummet omgärdas av barriärer, synliga eller osynliga. Transportrummet har en renodlad trafikuppgift. Lämplig hastighet i rummet är km/h. Figur 7 Integrerat transportrum Figur 8 Transportrum

14 DANDERYDS KOMMUN 13(48) Majoriteten av de inventerade vägsträckorna i Danderyds kommun utgörs av mjuktrafikrum och integrerade transportrum. Större vägar så som delar av Enebybergsvägen, Edsbergsvägen, Mörbygårdsvägen och Gamla landsvägen utgörs av transportrum. Varken frirum eller integrerade frirum har identifierats inom det studerade vägnätet. Figur 9 Livsrum

15 DANDERYDS KOMMUN 14(48) Exempel på livsrum i Danderyds kommun: Frirum Integrerat frirum Figur 10 Gångväg vid Kvarnparkens montessoriförskola Figur 11 Gångväg mellan Mörbyhöjden och Mörbydalen Mjuktrafikrum Figur 12 Sätraängsvägen Integrerat transportrum Transportrum Figur 13 Edsviksvägen Figur 14 Enebybergsvägen

16 DANDERYDS KOMMUN 15(48) 3.2 Nuvarande hastighetsbestämmelser Målsättningen med gällande hastighetsbestämmelser är att vägsträckan ska vara tydligt utformad och självförklarande så att alla trafikanter som vistas i rummet uppfattar vilken hastighet som är den rådande. Under 2004 infördes 30 km/h som högsta tillåtna hastighet i hela Danderyds kommun med undantag för huvudnätet och E18 (Danderyds kommun, 2010). Genom kommunen går vägen E18/Norrtäljevägen som är en motorväg av riksintresse. Hastigheten på denna sträcka varierar mellan 70, 90 och 100 km/h. Huvudnätet i kommunen har en skyltad hastighet på 50 km/h med undantag för ett mindre antal 30-områden. Sex väglänkar har en skyltad hastighet på 30 km/h under vardagar mellan kl Resterande tid har vägsträckorna en skyltad hastighet på 50 km/h. Väglänkarna är lokaliserade på Vendevägen, Danderydsvägen, Eddavägen och Gamla Norrtäljevägen. Det lokala vägnätet har en skyltad hastighet på 30 km/h. Figur 15 Befintliga hastighetsnivåer

17 DANDERYDS KOMMUN 16(48) 4. Nulägesbeskrivning En inventering har genomförts av utvalda vägsträckor inom Danderyds kommun. Information kring dagens trafiksystem gällande bland annat nuvarande hastighetsgränser, inrapporterade olyckor och utryckningsvägar har sammanställts i ett framtaget excel-verktyg, vilket är hämtat från handboken Rätt fart i staden hastighetsnivåer i en attraktiv stad. 4.1 Stadsbyggnadskvaliteter Utifrån vilket livsrum vägsträckorna tillhör sker en klassificering av hur väl de tillgodoser tätortens stadsbyggnadskvaliteter. Tillgodoseendet påverkar och påverkas av hastigheten i gaturummet. Stadsbyggnadskvaliteterna utgörs av; stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt trafikens miljö- och hälsopåverkan. Graderingen sker i tre nivåer: god, mindre god och låg kvalitet: God kvalitet: innebär att det berörda kvalitetsanspråket är tillgodosett. Mindre god kvalitet: innebär att det berörda kvalitetsanspråket delvis är tillgodosett. Kvalitetsnivån kan godtas om andra väsentliga kvaliteter därigenom erhåller god kvalitet. Låg kvalitet: innebär att det berörda kvalitetsanspråket inte tillgodoses. Åtgärder bör planeras för att på sikt förbättra kvaliteten. De fem stadsbyggnadskvaliteterna samt hastighetsnivåns betydelse för respektive stadsbyggnadskvalitet redovisas nedan Stadens karaktär Begreppet stadens karaktär används som ett samlat begrepp för många olika faktorer som kan påverka bilden av staden eller tätorten och dess kvaliteter. Bebyggelsestrukturen, enskilda byggnader, platser, parker, grönstråk, gatunät och mänskliga aktiviteter bidrar i hög grad till tätortens karaktär. Vilken hastighet som är lämplig för fordonstrafiken hänger samman med vilken roll gatan har i stadsstrukturen. I transportrum har hastigheten ingen avgörande betydelse för stadens karaktär. Stadens karaktär Kvalitetsnivå Integrerat frirum Mjuktrafikrum Integrerat transportrum God Gångfart 30 km/h 50 km/h Mindre god 20 km/h 40 km/h 60 km/h Låg 30 km/h 50 km/h 70 km/h Tabell 1 Hastighetsnivåns betydelse för stadens karaktär.

18 DANDERYDS KOMMUN 17(48) Tillgänglighet Med ett tillgängligt transportsystem avses att trafiksystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov tillgodoses. Tillgänglighet skapas i samverkan mellan bebyggelsens lokalisering och trafiksystemets uppbyggnad och kopplingar till regionen och övriga regioner. Biltrafikens och kollektivtrafikens framkomlighet är av särskild vikt. En god tillgänglighet bör eftersträvas för så många trafikantgrupper som möjligt och med minimala negativa konsekvenser för den enskilda trafikanten, för omgivningen och för staden. Tillgängligheten kan definieras som den lätthet med vilken medborgare, näringsliv och offentliga organisationer kan nå det utbud och aktiviteter som de är i behov av. En inventering kring tillgängligheten för gång- cykel och mopedtrafiken, biltrafiken, kollektivtrafiken och utryckningstrafiken har genomförts och presenteras nedan. Gång- cykel- och mopedtrafiken Gång- cykel och mopedtrafikanternas tillgänglighet styrs i hög grad av standarden på gång- och cykelvägnätet. Detta är särskilt aktuellt i korsningspunkterna med biltrafiknätet där en påkörningsrisk finns. Utmed i stort sett samtliga huvudgator i kommunen finns gång- och cykelbanor. Inom kommunen går tre regionala cykelstråk: Täbystråket, Edsvikenstråket och Vallentunastråket. De regionala cykelstråken går delvis i blandtrafik. Utöver de regionala cykelstråken finns cykelbanor/cykelfält längs det lokala vägnätet. Biltrafiken Biltrafikens optimala tillgänglighet sker i transportrummet där avskildheten från gång- och cykeltrafikanter leder till en hög skyltad hastighet med god framkomlighet. Huvudnätet ska locka till sig trafik från lokalnätet vilket skapar möjligheter för en bra framkomlighet med höga hastighetsnivåer. I lokalnätet samspelar biltrafiken med de oskyddade trafikanterna vilket leder till en lägre hastighetsnivå än i huvudnätet, något som innebär en sämre framkomlighet för bilisterna. Huvudnätet består av ett övergripande nät där de regionala kopplingarna är viktiga samt av övriga vägsträckor i stadens huvudnät. Normalt består det övergripande vägnätet i större tätorter av statliga vägar med genomfartstrafik och infartstrafik till tätorten och kommunala gator som ansluter till regionala eller nationella målpunkter inom tätorten. Det övergripande vägnätet består av Edsbergsvägen. Huvudnätet består av Enebybergsvägen, Edsviksvägen, Stockholmsvägen, Bråvallavägen, Vendevägen, Näsbyvägen och Mörbygårdsvägen. Det lokala vägnätet består av resterande vägsträckor vil-

19 DANDERYDS KOMMUN 18(48) ka omfattas av gator för trafik som till övervägande del har målpunkt utmed vägsträckan. Biltrafik Kvalitetsnivå Lokalnät Huvudnät Övergripande nät God 30 km/h 50 km/h 60 km/h Mindre god <30 km/h km/h km/h Låg 20 km/h 30 km/h Tabell 2 Hastighetsnivåns betydelse för tillgänglighet för biltrafik Figur 16 Biltrafiknät i Danderyd

20 DANDERYDS KOMMUN 19(48) Kollektivtrafiken Busstrafiken indelas och benämns som stads-, stom- och regionbusslinjer. Definitionen av stadsbuss appliceras i detta sammanhang som vanlig buss i linjetrafik. Lokala samt regionala busslinjer trafikerar inom kommunen. Stombussnätet inom kommunen trafikerar endast E18 och berör inte utvalda vägsträckor. Stockholms lokaltrafik AB trafikerar de vägsträckor som ingår i hastighetsplanen. En försämrad framkomlighet för busstrafiken påverkar kollektivtrafikanternas tillgänglighet negativt. Figur 17 Vägsträckor som busstrafiken trafikerar Utryckningstrafiken Den viktigaste faktorn för utryckningstrafiken är kort insatstid, det vill säga tiden från det att larmet mottas till dess att räddningsstyrkan är på plats och kan börja arbeta på olycksplatsen. Utryckningstrafikens primära nät utgörs

21 DANDERYDS KOMMUN 20(48) huvudsakligen av huvudnätet. För att optimera insatstiden måste utryckningsvägarna vara framkomliga och gena. Körtiden är beroende av den totala utryckningsvägen, från start- till målpunkt, vilket innebär svårigheter att anpassa hastigheten på varje enskild delsträcka. Hastighetsanspråket för utryckningstrafiken baseras därmed istället på den medelhastighet som uppkommer vid utryckning. Figur 18 Utryckningsvägnätet

22 DANDERYDS KOMMUN 21(48) Trygghet Tätortens trygghetsgrad styrs till mångt och mycket av huruvida det är mänsklig närvaro på platsen. Bilens hastighet leder, utifrån en trafiksäkerhetssynpunkt, många gånger till en trafikseparering av bilar och oskyddade trafikanter. Tryggheten kan stärkas bland annat genom parallella rörelsestråk för bilar och oskyddade trafikanter samt genom entréer ut mot gatan. I denna hastighetsplan har det inte funnits några trygghetsvandringar eller andra dokumentationer kring upplevd trygghet att ta del av. För vägar i anslutning till skolor samt vägar som tillhör huvudnätet har uppgifter från kommunens tjänstemän om inkomna klagomål över otrygghet använts som underlag. Trygghet Kvalitetsnivå Integrerat frirum Mjuktrafikrum Integrerat transportrum God 10 km/h 30 km/h 50 km/h Mindre god 20 km/h 40 km/h 60 km/h Låg km/h 70 km/h Tabell 3 Hastighetsnivåns betydelse för trygghet Trafiksäkerhet Hastigheten är den faktor som enskilt har störst inverkan på trafiksäkerheten. Detta gäller framförallt konsekvenserna vid en kollision. Risken för att en personskadeolycka ska inträffa ökar med ökad hastighet. Vilka skadeföljder en olycka får beror på det krockvåld som människan utsätts för. För en säker tätortstrafik bör hastigheten anpassas efter vad människokroppen tål, särskilt för oskyddade trafikanter. Cirka 90 procent av de oskyddade trafikanterna överlever en kollision med ett fordon vid 30 km/h. Vid en kollision i 40 km/h överlever endast 70 procent och vid en kollision i 50 km/h överlever endast 20 procent. Vid hastigheter över 50 km/h är chansen att överleva låg. Hastigheten 30 km/h bör därför inte överstigas i miljöer där oskyddade trafikanter och bilister blandas.

23 DANDERYDS KOMMUN 22(48) Figur 19 Krockvåldskurvan Anspråken på trafiksäkerheten kan variera mellan olika livsrum. I frirummet ska föräldrar kunna släppa ut sina barn för att leka utan risk för att bli påkörda. I det integrerade transportrummet krävs det, från den oskyddade trafikantens sida, en stor uppmärksamhet. För att optimera hastighetsnivån utifrån en trafiksäkerhetssituation sker en analys av DTSS (dimensionerande trafiksäkerhetssituation). Bedömningen bygger på vilka krockvåldssituationer som kan uppstå längs vägnätet. Situationen med lägst krockvåldshastighet blir dimensionerande för vägsträckan, i tur och ordning: 1. Krockvåldssituation mellan oskyddade trafikanter och bilister (gång- och cykel). 2. Krockvåldssituation mellan bilister i en korsningspunkt (bil-bil korsande kurs). 3. Krockvåldssituation mellan bilister och fasta hinder längst med vägsträckan (fasta hinder). 4. Krockvåldssituation mellan mötande bilister (möte). DTSS kan anges för en sträcka eller punkt. Den DTSS med lägst hastighetsanspråk som förekommer kontinuerligt utmed en vägsträcka anges som dimensionerande för sträckan. Enskilda punkter som har ett lägre DTSS noteras och behandlas i analysen som enskilda punkter där hastighetssäkrande åtgärder kan behövas. Då avståndet mellan punkterna är <150 meter vid krockvåldssituation mellan bilister i en korsningspunkt samt <50 meter vid krockvåldssituation mellan oskyddade trafikanter och bilister blir punkterna dimensionerande för vägsträckan. I frirum, integrerat frirum och mjuktrafikrum är konflikter mellan oskyddade trafikanter och bilar dimensionerande då integrationen mellan trafikanterna är hög i dessa livsrum. För vägar med cykel i blandtrafik är även konflikten mellan oskyddade trafikanter och bilar dimensionerande oavsett livs-

24 DANDERYDS KOMMUN 23(48) rum. I integrerade transportrum och transportrum sker en analys över den dimensionerande trafiksäkerheten för respektive vägsträcka. Trafiksäkerhet Kvalitetsnivå Gång och cykel Bil-bil korsande kurs Fasta hinder Möte God 30 km/h 50 km/h 60 km/h 70 km/h Mindre god 40 km/h 60 km/h 70 km/h 80 km/h Låg 50 km/h 70 km/h 80 km/h 90 km/h Tabell 4 Hastighetsnivåns betydelse för trafiksäkerheten Figur 20 Dimensionerande trafiksäkerhetssituation på vägsträckorna

25 DANDERYDS KOMMUN 24(48) Vägsträckans skyltade hastighet efterlevs inte alltid i praktiken. En sänkning av hastighetsgränsen ger normalt en sänkning av den verkliga hastigheten, dock inte i samma omfattning. En sänkning av hastigheten med 10 km/h ger en verklig minskning av medelhastigheten med 2-2,5 km/h mellan 30-50km/h. Vid en hastighetshöjning från 50 till 60 km/h ökar medelhastigheten med cirka 4 km/h. För att få en större hastighetsändring måste vägens utformning och karaktär stödja gällande hastighetsgräns. Figur 21 Risk vid ändrad hastighet Uppmätta trafikolyckor Statistik från Transportstyrelsens olycksdatabas, STRADA, visar att sammanlagt 305 personskadeolyckor inom kommunen har rapporterats mellan En personskadeolycka är en vägtrafikolycka med personskada till följd. På aktuella vägsträckor har sammanlagt 135 olyckor inrapporterats varav 92 stycken definierats som lindriga olyckor, 18 stycken är svåra olyckor och 25 har en okänd svårighetsgrad. Polisen och akutmottagningar rapporterar till databasen. Samtliga inträffade olyckor är inte nödvändigtvis representerade i STRADA eftersom alla akutmottagningar inte rapporterar till databasen. Danderyds sjukhus rapporterar till exempel inte till databasen. Bortfallet antas vara cirka en tredjedel. När det gäller svåra olyckor rapporteras dock merparten, eftersom polisen sedan 2003 har skyldighet att rapportera till databasen.

RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012

RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 Rätt hastighet för en attraktiv kommun 2012-11-06 DANDERYDS KOMMUN 1(48) Titel: Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 Utgivningsdatum:

Läs mer

Rätt fart i staden. en stadsbyggnadsfråga. Hastighetsnivån påverkar. Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan

Rätt fart i staden. en stadsbyggnadsfråga. Hastighetsnivån påverkar. Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan Rätt fart i staden en stadsbyggnadsfråga Roger Johansson SWECO, Sverige Hastighetsnivån påverkar Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan 2009-11-19 NVF Köpenhamn 2 1 Hastighet

Läs mer

KVALITET 1 Stadens karaktär. Livsrumsmodellen. Trafikanternas samspel i stadsrummen. En handbok för analys av hastighetsnivåer i tätort

KVALITET 1 Stadens karaktär. Livsrumsmodellen. Trafikanternas samspel i stadsrummen. En handbok för analys av hastighetsnivåer i tätort Rätt Fart i staden KVALITET 1 Stadens karaktär En handbok för analys av hastighetsnivåer i tätort Författare Roger Johansson SWECO Leif Linderholm Trivector Projektledare johan.lindberg@skl.se mathias.warnhjelm@vv.se

Läs mer

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter Underlag till Förslaget om nya hastigheter Nya hastigheter Bakgrund Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången 1907, då var högsta tillåtna hastighet 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter

Läs mer

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Närlundavägen 2011-11-02 TITEL: Hastighetsöversyn i Ekerö tätort DATUM: 2011-11-02 BESTÄLLARE:

Läs mer

Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp. september 2010

Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp. september 2010 september 2010 TITEL: Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp tätort Dnr:. BESTÄLLARE: Tekniska nämnden - Falköpings Kommun KONSULT: Tyréns AB UPPDRAGSANSVARIG: Johan Larsson HANDLÄGGARE: Christina

Läs mer

RÄTT FART I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Hastighetsöversyn enligt Rätt fart i staden 2010-06-03

RÄTT FART I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Hastighetsöversyn enligt Rätt fart i staden 2010-06-03 KOMMUN Hastighetsöversyn enligt Rätt fart i staden 2010-06-03 Medverkande Beställare: Östra Göinge kommun Tekniska kontoret Storgatan 4, 280 60 Broby Projektansvarig: Kenneth Liedman kenneth.liedman@ostragoinge.se

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version. Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version. Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82 1 RÄTT FART I HUDDINGE Riksdag och regering beslutade den 2 maj 2008 om

Läs mer

Rätt fart i Upplands Väsby

Rätt fart i Upplands Väsby En analys av hastigheterna inom tätorten Upplands Väsby våren 2011 Beställare: Upplands Väsby kommun Projektansvarig: Axel Nelstrand Konsult: Vectura Box 46 171 11 Solna Tel 0771 159 159 Ansvarig utredare:

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun. november 2012

HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun. november 2012 HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun november 2012 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun, november 2012 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER:

Läs mer

Hastighetsplan Arvika kommun

Hastighetsplan Arvika kommun Hastighetsplan Arvika kommun 2013-10-28 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Arbetsmetod 4 3. Nulägesbeskrivning 5 3.1 Hastighet 6 3.2 Livsrum 7-10 3.3 Dimensionerande trafiksäkerhetssituation 11 3.4

Läs mer

Hastighetsplan för Tanums kommun

Hastighetsplan för Tanums kommun TANUMS KOMMUN Hastighetsplan för Tanums kommun Göteborg 2011-12-14 Hastighetsplan för Tanums kommun Datum 2011-12-14 Uppdragsnummer 61441148173 Utgåva/Status Slutrapport SANDBERG STAFFAN Mikael Spjut Bo

Läs mer

Rätt fart i Sjöbo. Förslag till nya hastigheter för det kommunala vägnätet i Sjöbo kommun 2012-04-18

Rätt fart i Sjöbo. Förslag till nya hastigheter för det kommunala vägnätet i Sjöbo kommun 2012-04-18 Rätt fart i Sjöbo Förslag till nya hastigheter för det kommunala vägnätet i Sjöbo kommun 2012-04-18 Titel: Rätt fart i Sjöbo - Förslag till nya hastigheter för det kommunala vägnätet i Sjöbo kommun, 2012-04-18

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr. Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel bankgiro

Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr. Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel bankgiro Datum Sida 2015-11-23 1 (12) ) Hastighetsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 36 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel 0565-16000

Läs mer

Rätt Fart Mölndal. Hastighetsplan för del av Mölndals stad Tillämpning av handboken»rätt fart i staden«

Rätt Fart Mölndal. Hastighetsplan för del av Mölndals stad Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« Rätt Fart Mölndal Hastighetsplan för del av Mölndals stad 2015-11-06 Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« 2 Förord I samband med ny lagstiftning, som tillåter hastighetsgränser i tio steg, har

Läs mer

Utredning: Hastighetsgränser inom tätorter i Ekerö kommun

Utredning: Hastighetsgränser inom tätorter i Ekerö kommun Utredning: Hastighetsgränser inom tätorter i Ekerö kommun 2008-11-17 Dnr 2008.67 511 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 GÄLLANDE RIKTLINJER FÖR TRAFIKSÄKERHET

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUNS HASTIGHETSPLAN

ESKILSTUNA KOMMUNS HASTIGHETSPLAN Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen ESKILSTUNA KOMMUNS HASTIGHETSPLAN Eskilstuna kommun Hastighetsplan 2 (38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Bakgrund 4

Läs mer

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN 1 NYA HASTIGHETER I UPPSALA KOMMUN 2013 beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden att påbörja en översyn av kommunens hastigheter i tättbebyggt område.

Läs mer

Hastighetsplan för haninge

Hastighetsplan för haninge Hastighetsplan för haninge 2014 InNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund och syfte 3 1.2 Metodbeskrivning 3 2 Nulägesbeskrivning 4 2.1 Allmänt 4 2.2 Trafiknät 4 2.3 Buller 7 2.4 Nuvarande hastighetsbegränsningar

Läs mer

Rätt fart i staden, Gnesta Kommun

Rätt fart i staden, Gnesta Kommun Hastighetsplan GNESTA KOMMUN Rätt fart i staden, Gnesta Kommun Malmö 2011-12-22 Rätt fart i staden, Gnesta Kommun Hastighetsplan Datum 2011-12-22 Uppdragsnummer 61661147913000 Utgåva/Status Slutrapport

Läs mer

Hastighetsöversyn i Tyresö kommun

Hastighetsöversyn i Tyresö kommun Hastighetsöversyn i Tyresö kommun Förslag till nya hastighetsgränser i Tyresö kommun framtagna enligt handboken Rätt fart i staden 2011-02-21 Titel: Rätt Fart i Tyresö Datum: 2011-02-21 Beställare: Tyresö

Läs mer

Hastighetsöversyn i Norrköpings kommun Hastighetsplan för de 59 tättbebyggda områdena i Norrköpings kommun

Hastighetsöversyn i Norrköpings kommun Hastighetsplan för de 59 tättbebyggda områdena i Norrköpings kommun Hastighetsöversyn i Norrköpings kommun Hastighetsplan för de 59 tättbebyggda områdena i Norrköpings kommun TITEL: Hastighetsöversyn i Norrköpings kommun, Hastighetsplan för de 59 tättbebyggda områdena

Läs mer

Rätt fart i Stenungsunds kommun. Hastighetsplan enligt Rätt fart i staden

Rätt fart i Stenungsunds kommun. Hastighetsplan enligt Rätt fart i staden Rätt fart i Stenungsunds kommun Hastighetsplan enligt Rätt fart i staden Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Samhällsbyggnad Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Rätt Fart i Huddinge. Hastighetsplan för Huddinge kommun. Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« MIL JÖ - OCH SA MHÄLL SBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Rätt Fart i Huddinge. Hastighetsplan för Huddinge kommun. Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« MIL JÖ - OCH SA MHÄLL SBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MIL JÖ - OCH SA MHÄLL SBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Rätt Fart i Huddinge Hastighetsplan för Huddinge kommun Gatu- och trafikavdelningen Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« Förord I samband med ny lagstiftning,

Läs mer

Hastighetsplan för Lidingö

Hastighetsplan för Lidingö TITEL: Hastighetsplan för Lidingö DATUM: SLUTVERSION 2012-05-28 BESTÄLLARE: KONTAKTPERSON: Lidingö stad Tekniska förvaltningen Joakim Forsell KONSULT: Tyréns AB UPPDRAGSANSVARIG: Björn Hansson HANDLÄGGARE:

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Översyn av hastighetsgränser i Hässelby- Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen. Beslut om remiss

Översyn av hastighetsgränser i Hässelby- Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen. Beslut om remiss Dnr Sida 1 (8) 2016-03-08 Handläggare Christina Akbar 08-508 260 41 Till Trafiknämnden 2016-06-16 Översyn av hastighetsgränser i Hässelby- Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen. Beslut om remiss Förslag

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 2013-05-02 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 TN 2013/196-512 Förord Nacka kommuns Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet består av två dokument: Riktlinjer

Läs mer

Rätt fart i Knivsta och Alsike. En analys av hastigheterna i tätorterna Knivsta och Alsike i Knivsta kommun

Rätt fart i Knivsta och Alsike. En analys av hastigheterna i tätorterna Knivsta och Alsike i Knivsta kommun Rätt fart i Knivsta och Alsike En analys av hastigheterna i tätorterna Knivsta och Alsike i Knivsta kommun Oktober 2010 Beställare: Knivsta kommun 741 75 Knivsta Projektansvarig: Kjell Almgren kjell.almgren@knivsta.se

Läs mer

Hastighetsplan för Alingsås kommun. Remisshandling januari 2012

Hastighetsplan för Alingsås kommun. Remisshandling januari 2012 Hastighetsplan för Alingsås kommun Remisshandling januari 2012 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 4 2. Nulägesbeskrivning 5 2.1. Nuvarande hastighets-begränsningar 5 2.2. Bedömnings-kriterier 8 Gatans karaktär

Läs mer

Rätt fart i Gävle Hastighetsplan Maj 2011

Rätt fart i Gävle Hastighetsplan Maj 2011 Rätt fart i Gävle Hastighetsplan Maj 2011 Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« Dokumentinformation t i t e l Rätt fart i Gävle, Hastighetsplan Gävle 2010. Tilllämpning av handboken»rätt fart i

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2013-02-07 Tid: Torsdag den 14 februari 2013, kl. 15.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet Dnr Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen 2. Utvidgat

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman 2014-3668 0480-4503 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Hastighetsplan Södertälje tätort

Hastighetsplan Södertälje tätort 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-03-13 Tekniska nämnden Samhällsbyggnadskontoret Hastighetsplan Södertälje tätort Diarienummer: TN-2017-00168 Sammanfattning av ärendet I Hastighetsplan Södertälje tätort

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter. enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter. enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-22 Trafikverket Region Syd Stefan Johansson Enhet Samhällsbehov Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.u.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

TRAFFIC AB RAPPORT 2009:41 VERSION 1.1. Rätt fart i Borlänge. - förslag till nya hastighetsgränser

TRAFFIC AB RAPPORT 2009:41 VERSION 1.1. Rätt fart i Borlänge. - förslag till nya hastighetsgränser TRAFFIC AB RAPPORT 2009:41 VERSION 1.1 Rätt fart i Borlänge - förslag till nya hastighetsgränser Dokumentinformation Titel: Rätt fart i Borlänge förslag till nya hastighetsgränser Serie nr: 2009:41 Projektnr:

Läs mer

HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering OKTOBER 2014

HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering OKTOBER 2014 HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering OKTOBER 2014 Denna trafikutredning har utförts under januari 2014 - oktober 2014 med följande organisation: BESTÄLLARE Helsingborgs stad Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 69 Den 2012-06-05 Kommunstyrelsen 2012-06-05 4 Teknik- och fritidsutskottet 2012-05-30 8 Ks 69 Tfu 92 Dnr 2012.193 511 Smedjebackens

Läs mer

Förslag till beslut. 2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till justerade hastighetsgränser på Västerbron och Centralbron.

Förslag till beslut. 2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till justerade hastighetsgränser på Västerbron och Centralbron. Tjänsteutlåtande Dnr Dnr T2013-320-02133 Sida 1 (12) Handläggare Daniel Firth 08-508 261 24 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-11-19 Översyn av hastighetsgränserna i Stockholm. Redovisning av pilotområden

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Trafikkonferens 2015-06-03. Stefan Johansson, SSYt

Trafikkonferens 2015-06-03. Stefan Johansson, SSYt Trafikkonferens 2015-06-03 Stefan Johansson, SSYt Pendlarparkering Trafikverkets tjänsteutbud 2013 Trafikverket ska inte erbjuda särskilda platser för parkering av vägfordon utöver på rastplats och parkerings-/rastficka

Läs mer

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser)

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) TMALL 0141 Presentation v 1.0 Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) Fortsatt anpassning av hastigheterna - Fastställelse av plan 2014 Denna plan ska bidra

Läs mer

Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige.

Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Dnr Sida 1 (7) 2014-01-13 Handläggare Josefine Weinberg 08-508 263 51 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-03-20 Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden.

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad. (2 bilagor)

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad. (2 bilagor) [Motpartens ärendeid] 1(6) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E4, Västernorrlands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Läs mer

Hastighetsplan för Eslövs kommun, samrådsversion

Hastighetsplan för Eslövs kommun, samrådsversion 2012-02-03 2011.0286 Miljö och Samhällsbyggnad Malin Björns 0413-620 45 Hastighetsplan för Eslövs kommun, samrådsversion Tjänstemän på Miljö- och Samhällsbyggnad har i samarbete med konsulten Tyréns tagit

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/39703

Ärendenr: TRV 2013/39703 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-03-05 Trafikverket Region Väst Nikolaos Kapsimalis Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post nikolaos.kapsimalis@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 653 inom Gotlands län. Irevik. Lickershamn. Tingstäde. Bro

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 653 inom Gotlands län. Irevik. Lickershamn. Tingstäde. Bro Beredningsunderlag 1(7) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 653 inom Gotlands län. Irevik Lickershamn 149 Kaup Burge Lärbro 148 Lummelunds bruk Krusmyntagården

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

7 BILTRAFIK 7.1 MÅL 7.2 NUVARANDE BILTRAFIKNÄT

7 BILTRAFIK 7.1 MÅL 7.2 NUVARANDE BILTRAFIKNÄT 7 BILTRAFIK 7.1 MÅL Följande mål har formulerats för biltrafiken i trafikplanearbetet: Att skapa ett bilnät med god tillgänglighet, hög säkerhet och störningsfrihet. Att förbättra samspelet med den omgivande

Läs mer

RÄTT FART I STADEN! Förslag till nya hastigheter i Hudiksvalls kommun. Sundsvall

RÄTT FART I STADEN! Förslag till nya hastigheter i Hudiksvalls kommun. Sundsvall RÄTT FART I STADEN! Förslag till nya hastigheter i Hudiksvalls kommun Sundsvall 2010-10-12 RÄTT FART I HUDIKSVALLS KOMMUN Dokumentinformation Titel: Beställare: SWECO: Foton och bilder: HASTIGHETSPLAN

Läs mer

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Förslag till hastighetsbegränsningar. Ny- eller ombyggnad

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Förslag till hastighetsbegränsningar. Ny- eller ombyggnad [Motpartens ärendeid] 1(6) Kopia till: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 51, Östergötlands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 27 LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 Trafiknämnden beslutar enligt Stadsbyggnadskontorets förslag l. Vesslundavägen 40 km/h 2. Långasandsvägen 40 km/h från tbo till Hackspettsvägen.

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av ) 1(11) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E6, Hallands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-10-01 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/86131

Ärendenr: TRV 2012/86131 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-11-30 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMt 010-1235940 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se fredrik.h.jansson@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Marie Holms Trafikmiljö Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se marie.holms@trafikverket.se Direkt: 010-123 25 60 Beredningsunderlag till förslag om

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 149 inom Gotlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 149 inom Gotlands län. Beredningsunderlag 1(8) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 149 inom Gotlands län. Hammars Ir evik Kappels hamn 688 Fårösund Burge Lic k er s hamn 149 670

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västernorrlands län 2016-02-24 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna

Läs mer

Hösten 2012 fanns alltså hela den sträckning av väg 990 som detta beredningsunderlag och konsekvensutredning behandlar klar.

Hösten 2012 fanns alltså hela den sträckning av väg 990 som detta beredningsunderlag och konsekvensutredning behandlar klar. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-06-10 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt:

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

Så här gjorde Falun Borlänge

Så här gjorde Falun Borlänge Nya hastighetsgränser i tätort: Så här gjorde Falun Borlänge Ett samarbetsprojekt med Rätt hastighet för en attraktiv kommun Idéskrift Rätt hastighet för en attraktiv kommun Flera kommuner genomför hastighetsöversyner.

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas standard. Lycksele Richard Hultmar Sktm

Systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas standard. Lycksele Richard Hultmar Sktm Systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas standard Lycksele 2013-04-11 Richard Hultmar Sktm Hastighetsfrågan i planeringsdirektivet Det är viktigt att systematiskt fortsätta anpassa hastighetsgränserna

Läs mer

Svar på motion om översyn av övergångsställen

Svar på motion om översyn av övergångsställen 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-02-27 46 Svar på motion om översyn av övergångsställen Dnr 2016-000048 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/33545

Ärendenr: TRV 2012/33545 Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Samhälle Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010 123 57 72 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

4 Separering av gång- och cykeltrafik

4 Separering av gång- och cykeltrafik 4 Separering av gång- och cykeltrafik 4.1 Inledning Trafikseparering innebär att olika trafikslag skiljs åt så att de inte gör anspråk på samma utrymme samtidigt. På sträcka kan det ske genom att trafikslagen

Läs mer

Remissvar från Cykelfrämjandets Storstockholmskrets på Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck.

Remissvar från Cykelfrämjandets Storstockholmskrets på Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck. Till Stockholms stad, Trafikkontoret Remissvar från Cykelfrämjandets Storstockholmskrets på Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck. Cykelfrämjandet (CF) har blivit

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 140 inom Gotlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 140 inom Gotlands län. Beredningsunderlag 1(9) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 140 inom Gotlands län. Visby V ibble Högklint Västerhejde Åm inne Blåhäl Roma G nisvärd Tofta

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Jönköpings län 2016-01-31 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag Hastighets gränser ur ett svenskt perspektiv Trafikdag 2012 TIDIGARE HASTIGHETSSYSTEM I SVERIGE UTOM TÄTTBEBYGGT OMRÅDE: kommunen beslutar om tättbebyggt område generellt 70 km/tim och på motorväg 110

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 1050 från Motala till tpl Stensätter inom Östergötlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 1050 från Motala till tpl Stensätter inom Östergötlands län. 1(8) Datum:2009-08-12 Beteckning: TR10 A 2009:27521 Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 1050 från Motala till tpl Stensätter inom Östergötlands län. Delsträcka 1 Motala tpl

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

STRADA rapport för 2012

STRADA rapport för 2012 STRADA rapport för 2012 All data är hämtad från STRADAs internetgränssnitt, källor till informationen är transportstyrelsens hemsida samt mailkonversation med Magnus Carlsson från transportstyrelsen. 1.

Läs mer

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun.

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. ERBJUDANDE OM KOMMUNIKATIONSMATERIAL FÖR KOMMUNER Innehåll Inledning 3 Kommunernas information 4 Folder 4 Annons 6 Affisch 7 Rollup 8 Webbanner

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 142 inom Gotlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 142 inom Gotlands län. Beredningsunderlag 1(8) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 142 inom Gotlands län. Visby V ibble Åm inne Högklint Blåhäl Roma G nisvärd 140 143 Bjärges Katthamm

Läs mer

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd Ändrad och kompletterad efter samråd Beställare: TJÖRNS KOMMUN Fakturaservice 47180 SKÄRHAMN Beställarens representant: Marcelo Arancibia Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/23961

Ärendenr: TRV 2013/23961 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-05-29 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post magnus.b.andersson@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 148 inom Gotlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 148 inom Gotlands län. Beredningsunderlag 1(8) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 148 inom Gotlands län. Hammars Ir evik Kappels hamn Fårösund Lic k er s hamn Burge 149 Lärbro

Läs mer

Trafiknätsanalys i Munkedals tätort September 2001 Medverkande Munkedals kommun Lars Hultman Eva Grönberg J&W Samhällsbyggnad Catharina Rosenkvist Inger Jansson Inger Widstrand Trafiknätsanalys för Munkedals

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad (om detta är aktuellt för gällande sträcka)

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad (om detta är aktuellt för gällande sträcka) 1(9) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 108, Skåne län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Kartor som visar aktuella

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer