RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012"

Transkript

1 RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 Rätt hastighet för en attraktiv kommun SAMRÅDSHANDLING

2 DANDERYDS KOMMUN 1(48) Titel: Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 Utgivningsdatum: SAMRÅDSHANDLING, Utgivare: Danderyds kommun Författare: Atkins Sverige AB Medverkande: Jesper Skiöld (Uppdragsledare), Mimmi Holegård (Trafik/GIS)

3 DANDERYDS KOMMUN 2(48) Innehållsförteckning 1. Bakgrund Projektmål Avgränsningar Definitioner Genomförande av hastighetsplan Attraktiva hastighetsnivåer Reglering av 50 km/h Reglering av 30 km/h Rekommenderad 30 km/h Politiska riktlinjer Inledning Livsrumsmodellen Nuvarande hastighetsbestämmelser Nulägesbeskrivning Stadsbyggnadskvaliteter Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Trafikens miljö- och hälsopåverkan Analys Kvalitetsbedömning av nuläget Länkoptimering Nätanpassning Systemanpassning Prövning av tillgänglighetsanspråk Sammanställning av hastighets- och kvalitetsavvikelser Hastighetsplan för Danderyds kommun Buller Fyrstegsprincipen Åtgärdsförslag Etappindelning Konsekvenser av justerade hastighetsgränser Källor Bilagor... 44

4 DANDERYDS KOMMUN 3(48) Sammanfattning Sedan den 2 maj 2008 har det enligt den nya hastighetsförordningen varit möjligt att ta beslut om nya hastighetsgränser från km/h i 10 steg. På sikt kan utvecklingen leda till ett system med jämna 20-steg. Syftet är att anpassa de nya hastighetsgränserna till rådande vägförhållanden. Större krav ställs numera på beslutsunderlaget och varje hastighetsförändring måste vägas mot de transportpolitiska målen. Denna hastighetsplan syftar till att utifrån handboken Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad analysera befintliga hastighetsnivåer efter förutsättningarna i Danderyds kommun. Hastighetsplanen bildar underlag för beslut om nya, justerade hastighetsgränser. Hastighetsplanen omfattar hela kommunen även om alla vägar inte har analyserats. Analysen har avgränsats till huvudnätet samt utvalda vägsträckor inom det lokala vägnätet. Aktuella vägsträckor inom huvudnätet har en skyltad hastighet på 50 km/h med undantag för ett mindre antal 30-områden. Aktuella vägsträckor inom det lokala vägnätet har en skyltad hastighet på 30 km/h. Utvalda vägsträckor har klassificerats utifrån livsrumsmodellen som delar in vägsträckorna i fem olika rum med hänsyn till dess egenskaper. Rummet avspeglar relationen mellan bilister och oskyddade trafikanter. Utifrån vilket livsrum vägsträckorna tillhör sker en klassificering utifrån hur väl de tillgodoser tätortens stadsbyggnadskvaliteter. Tillgodoseendet påverkar och påverkas av hastigheten i gaturummet. Stadsbyggnadskvaliteterna utgörs av; stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt trafikens miljö- och hälsopåverkan. Graderingen sker i tre nivåer: god, mindre god och låg kvalitet. En nulägesbeskrivning innehållande information kring bland annat nuvarande hastighetsgränser, uppmätta olyckor och utryckningsvägar har sammanställts. Detta har sedan legat till grund för analysskedet som bland annat innehåller: en kvalitetsbedömning av nuläget, länkoptimering, nätanpassning och systemanpassning. I analysen har den optimala hastigheten för varje väglänk tagits fram och kopplats samman till en helhet. Detta för att skapa sammanhang och för att finna bra lägen för eventuella justeringar av hastighetsgränser. Hastighetsgränserna har anpassats till Rätt fart i staden - metoden vilket bygger på att anpassa hastigheterna till ett framtida system med 30 km/h och därefter jämna 20 steg från 40 km/h och uppåt.

5 DANDERYDS KOMMUN 4(48) Figur 1 Hastighetsplan för Danderyds kommun

6 DANDERYDS KOMMUN 5(48) 1. Bakgrund Den 2 maj 2008 började en ny förordning om nya hastighetsgränser att gälla. Den innebär att beslut kan tas om hastighetsgränser från km/h i 10 steg. På sikt kan utvecklingen leda till ett system med jämna 20-steg där till exempel hastighetsgränsen 50 km/h ersätts med antingen 40 eller 60 km/h. Systemet bedöms leda till en bättre efterlevnad och ökad acceptans av hastighetsgränserna då de är mer anpassade efter rådande vägförhållanden. För att undvika en plottrighet av hastighetsgränserna ställs numera ett större krav på beslutsunderlaget och varje hastighetsförändring måste vägas mot de transportpolitiska målen; Funktionsmålet (tillgänglighet) och hänsynsmålet (säkerhet, miljö och hälsa). I samband med den nya lagstiftningen utformades handboken Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad av Vägverket (nuvarande Trafikverket) och Sveriges Kommuner och Landsting. Handboken är framtagen för att anpassa trafiksystemet till stadens förutsättningar. Bedömningen av hastighetsnivåerna inom olika delar av trafiknätet kan leda till att stadsrummet används på ett sätt som bättre stödjer stadens utveckling. Handboken syftar till en arbetsmetodik som skapar underlag för väl avvägda hastighetsgränser, med hänsyn till de kvaliteter som boende och besökare värdesätter i tätorten. 1.1 Projektmål Hastighetsplanen syftar till att utifrån handboken Rätt fart i staden - Hastighetsnivåer i en attraktiv stad analysera befintliga hastighetsnivåer efter stadens förutsättningar. Hastighetsplanen bildar underlag för beslut om nya, justerade hastighetsgränser. Hastighetsplanen syftar till att analysera och justera juridiskt gällande hastighetsgränser och därmed regleras inte tidsbegränsade samt rekommenderade hastighetsgränser i denna handling. 1.2 Avgränsningar Hastighetsplanen omfattar hela kommunen även om alla vägar inte analyserats. Analysen har avgränsats till huvudnätet samt utvalda vägsträckor inom det lokala vägnätet. Totalt har 172 väglänkar analyserats, se bilaga 2. Danderyds kommun är väghållare för samtliga vägsträckor med undantag av Edsbergsvägen för vilken Trafikverket är väghållare för. Vägsträckan är lokaliserad inom tätbebyggt område vilket gör Danderyds kommun till beslutsfattare för hastighetsföreskrifter på vägsträckan. Beslut om revidering av befintlig hastighetsgräns på vägsträckan bör dock tas i samråd med Trafikverket.

7 DANDERYDS KOMMUN 6(48) Figur 2 Avgränsning för hastighetsplanen 1.3 Definitioner Dimensionerande trafiksäkerhetssituation: Den trafiksituation med avseende på krockvåld som är dimensionerande längst med en vägsträcka. Krockvåldssituationer kan ske antingen mellan oskyddade trafikanter och bilister, mellan bilister i korsningspunkter, mellan bilister och fasta hinder samt mellan bilister i möte. Den dimensionerande trafiksituationen kan avse sträckor eller punkter. Kvalitetsavvikelse: En kvalitetsavvikelse uppstår då en väglänk eller en punkt får en mindre god eller låg kvalitet vid bedömning gentemot stadsbyggnadskvaliteterna.

8 DANDERYDS KOMMUN 7(48) Livsrumsmodellen: I livsrumsmodellen delas vägnätet in i fem olika rum. Rummet avspeglar relationen mellan bilisterna och de oskyddade trafikanterna. Rummet avgör en lämplig hastighetsnivå i vägnätet. Väglänk: En väglänk är en del av en vägsträcka med homogena kvaliteter. En vägsträcka kan bestå av flera väglänkar där egenskaperna varierar. Kvaliteterna grundar sig i en bedömning kring stadsbyggnadskvaliteterna. Stadsbyggnadskvaliteterna delar in vägnätet bland annat huruvida vägen tillhör huvud- eller lokalnätet, vad det är för dimensionerande trafiksäkerhetssituation och vilka vägar som trafikeras av kollektivtrafiken. Stadsbyggnadskvalitet: Stadsbyggnadskvaliteterna består av; karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och miljö- hälsopåverkan. Varje väglänk bedöms efter respektive stadsbyggnadskvalitet. 1.4 Genomförande av hastighetsplan Varje vägsträcka har delats in i ett flertal väglänkar beroende på dess egenskaper. Avgörande faktorer för länkindelningen är till exempel befintlig hastighet, livsrum, och dimensionerande trafiksäkerhetssituation. Sammanlagt har 172 väglänkar inventerats. Hastighetsplanen har sammanställts i enlighet med handboken Rätt fart i staden hastighetsnivåer i en attraktiv stad. Figur 3 Arbetsordning i enlighet med handboken Rätt fart i staden hastighetsnivåer i en attraktiv stad.

9 DANDERYDS KOMMUN 8(48) 2. Attraktiva hastighetsnivåer Hastighetsgränser infördes i Sverige år 1907, högsta tillåtna hastighet i tätort var 15 km/h under dagtid och 10 km/h efter solens nedgång. År 1923 höjdes hastighetsgränserna till 35 km/h inom tätort och 45 /h utanför tätort. År 1930 togs hastighetsgränserna bort utanför tätort och 1936 togs även hastighetsgränserna inom tätort bort. År 1955 återinfördes hastighetsgränserna i tätort då antalet olyckor hade ökat betydligt. Kommunerna beslutar den geografiska avgränsningen för tätbebyggt område och är beslutsfattare för hastighetsregleringar inom området, oavsett väghållare. Väghållaren är dock ansvarig för att säkerställa att hastighetsgränserna stämmer överens med vägens funktion. Vägens utformning ska överensstämma med dess funktion samt vald hastighet. Trafikverket tar beslut om föreskrifter om 80 km/h och högre på sträckor utanför tätbebyggt område. Länsstyrelsen kan sänka hastighetsgränsen på kortare sträckor utanför tätbebyggt område genom beslut om lokal trafikföreskrift. Kommunens beslut kan överprövas, först av länsstyrelsen och sedan av Transportstyrelsen. Trafikverkets beslut överprövas av Regeringen. Riktlinjer för nya hastighetsgränser i Sverige: Beslut om höjning av högsta tillåtna hastighet bör inte ske om gällande gränsvärden för miljökvalitetsnormer överskrids. Vid sänkning av högsta tillåtna hastighet på en kortare sträcka bör hastighetsändringen vara 20 km/h eller mer. Inom tätort bör främst hastighetsgränserna 30,40,60,80 och 100 km/h införas vid justeringar av befintlig hastighetsgräns. Hastighetsgränserna 50,70,90 och 110km/h kan behållas under en övergångsperiod på sträckor där åtgärder bör vidtas innan hastighetsgränsen kan ändras. 2.1 Reglering av 50 km/h Hastighetsnivån 50 km/h kommer i enlighet med den nya förordningen om hastighetsgränser på sikt att utgå som skyltad hastighet. Vägsträckor med en skyltad hastighet på 50 km/h kommer främst att ersättas med 40 eller 60 km/h. I den övergripande delen av huvudnätet för biltrafik för arbetspendling och längs godstransportleder bör en övervägning ske över att införa 60 km/h. Hastighetsförändringen bedöms erfarenhetsmässigt öka medelhastigheten för personbilar med 4 km/h.

10 DANDERYDS KOMMUN 9(48) 2.2 Reglering av 30 km/h Åsikterna varierar kring när hastighetsgränsen 30 km/h bör gälla. Några av de vanligaste förekommande resonemangen följer enligt nedan: Endast 30 km/h utanför skolor: Att minska risken för olyckor på platser där många människor rör sig kan vara förnuftigt då risken för att något händer på dessa platser är större i jämförelse med andra platser. Det kan dock konstateras att utifrån detta argument kan det vara berättigat att även införa 30 km/h utanför till exempel äldreboenden, förskolor, lekplatser, idrottsanläggningar och andra platser där barn, ungdomar och äldre vistas. 30 km/h utanför skolor under vardagar mellan kl 7-17: Studier visar att olyckor framförallt förekommer på andra tider. Då 30 km/h är vanligt tappas respekten: Inga studier stödjer påståendet. Det är dock en relativt låg efterlevnad på vägar som inte är anpassade för hastigheten genom till exempel farthinder. 2.3 Rekommenderad 30 km/h Den rekommenderade hastigheten 30km/h förekommer på vägar med skyltad hastighet på 50km/h. Det nya hastighetssystemet skulle till exempel kunna leda till införandet av 40km/h i ett område med en rekommenderad hastighet på 30km/h på vissa vägsträckor. En nackdel med att använda en rekommenderad hastighet på 30km/h är att det tillsammans med de totalt 10 gällande hastighetsgränserna kan skapa en förvirring kring vilken hastighet som gäller längst med vägsträckan. 2.4 Politiska riktlinjer Danderyds kommun har under senare år arbetat efter en policy där högsta tillåtna hastighetsgräns på 30 km/h ska gälla vid skolor och i bostadsområden vilket stämmer väl överens med Rätt fart i staden metoden. Utgångspunkten för arbetet har därmed varit att bibehålla dagens 30-sträckor och 30-områden. I denna hastighetsplan kommer alla vägsträckor och områden som har en befintlig hastighetsgräns på 30 km/h inom det lokala vägnätet att behålla hastighetsgränsen även om utfallet av länkoptimeringen visar att en högre hastighetsnivå balanserar anspråken för stadsbyggnadskvaliteterna bättre. Avsikten är även att bibehålla befintliga 30-områden inom huvudnätet som inte har trafiksäkrats genom till exempel farthinder och signalsystem.

11 DANDERYDS KOMMUN 10(48) Ovanstående riktlinjer kommer inte att hanteras i analysens första steg, länkoptimering, då denna del syftar till att finna den optimala hastighetsnivån för respektive vägsträcka utifrån dess förhållande till stadsbyggnadskvaliteterna. Danderyds kommuns riktlinjer kommer först att hanteras från och med analysens andra steg, nätanpassning, som syftar till att skapa sammanhang och finna bra lägen för eventuella justeringar av hastighetsgränser. Danderyds kommun avser även att minska genomfartstrafiken i kommunen. De vägar som ansluter till närliggande kommuner ingår i det övergripande samt huvudnätet där de regionala kopplingarna är viktiga. God framkomlighet för såväl kollektivtrafiken som utryckningstrafiken är primärt på dessa vägsträckor. Vägarnas funktion tillsammans med dess utformning leder till att en hastighetsbegränsning om lägre än 40 km/h inte är genomförbart utifrån Rätt fart i staden metoden.

12 DANDERYDS KOMMUN 11(48) 3. Inledning Danderyds kommun tillhör Stockholms län och är lokaliserad strax norr om centrala Stockholm. Danderyd är en kustkommun med en lång marin gräns mot Värtan och Edsviken. Till ytan är Danderyd en av de minska kommunerna i Sverige och består av fyra delar; Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund. Kommunen gränsar till Sollentuna kommun, Täby kommun, Solna stad, Stockholms stad och Lidingö stad. Befolkningsutvecklingen är positiv med inflyttnings- och födelseöverskott. Den sammanlagda folkmängden i Danderyds kommun år 2011 uppgick till cirka invånare (Statistiska centralbyrån, 2012). Väg E18/Norrtäljevägen går genom kommunen och delar upp kommunen i en västlig och en östlig del. På vardera sidan om E18/Norrtäljevägen finns bostads- och handelsområden lokaliserade. Kommunen präglas av större naturområden med bebyggelse omgiven av en grön och lummig miljö. Kommunen är tätbebyggd och majoriteten av bebyggelsen består av villabebyggelse med trädgårdskaraktär (Danderyds kommun, 2005). 3.1 Livsrumsmodellen Grunden för nulägesbeskrivningen och vidare analyser är en klassificering av vägsträckorna utifrån Livsrumsmodellen. Livsrumsmodellen delar vägarna i tre olika rum (frirum, mjuktrafikrum och transportrum) och två mellanrum (Integrerat frirum och integrerat transportrum). Modellen används för att dela in vägarna i olika kategorier med hänsyn till dess egenskaper. Modellen uttrycker skillnader mellan vilken potential olika stadsrum har beroende på dess läge i stadsstrukturen. Rummet avspeglar relationen mellan bilister och oskyddade trafikanter. Rummets utformning och hastighet måste anpassas efter rummets trafikanter och karaktär. Frirum (F): Rummet är avsett för cyklister och fotgängare. Motorfordonstrafik bör i princip inte förekomma. Utformningen av rummet ska utgå från de oskyddade trafikanternas perspektiv. Exempel på bilfria områden är torg, parker, avstängda gator, separata gång- och cykelvägar. Lämplig hastighet i rummet är gångfart. Figur 4 Frirum

13 DANDERYDS KOMMUN 12(48) Integrerat frirum (IF): Fotgängare och cyklister är prioriterade. Motorfordon har möjlighet till en begränsad tillgång till området, dock med stor hänsyn till de oskyddade trafikanterna. Exempel på integrerade frirum är torgbildningar, entréområden samt centrala offentliga stadsrum. Lämplig hastighet i rummet är gångfart. Mjuktrafikrum (M): Motorfordon och oskyddade trafikanter samspelar i rummet. Biltrafikens ytor begränsas så långt det går med hänsyn till gatornas funktion. De oskyddade trafikanterna ska ha möjlighet att röra sig i en längs- och tvärsriktning i området. Mjuktrafikrum utgör större delen av stadens/tätortens gaturum. Lämplig hastighet i rummet är km/h. Figur 5 Integrerat frirum Figur 6 Mjuktrafikrum Integrerat transportrum (IT): Oskyddade trafikanter kan vistas i rummet, de har dock ringa anspråk på att korsa eller vistas i rummet. Korsningsanspråket uppkommer i anslutning till korsningar. Det integrerade transportrummet har först och främst en transportfunktion. Lämplig hastighet i rummet är km/h. Transportrum (T): Rummet är avsatt för motorfordonstrafik. Gång- och cykeltrafikanter är separerade från rummet på ett tryggt och bekvämt sätt. Transportrummet omgärdas av barriärer, synliga eller osynliga. Transportrummet har en renodlad trafikuppgift. Lämplig hastighet i rummet är km/h. Figur 7 Integrerat transportrum Figur 8 Transportrum

14 DANDERYDS KOMMUN 13(48) Majoriteten av de inventerade vägsträckorna i Danderyds kommun utgörs av mjuktrafikrum och integrerade transportrum. Större vägar så som delar av Enebybergsvägen, Edsbergsvägen, Mörbygårdsvägen och Gamla landsvägen utgörs av transportrum. Varken frirum eller integrerade frirum har identifierats inom det studerade vägnätet. Figur 9 Livsrum

15 DANDERYDS KOMMUN 14(48) Exempel på livsrum i Danderyds kommun: Frirum Integrerat frirum Figur 10 Gångväg vid Kvarnparkens montessoriförskola Figur 11 Gångväg mellan Mörbyhöjden och Mörbydalen Mjuktrafikrum Figur 12 Sätraängsvägen Integrerat transportrum Transportrum Figur 13 Edsviksvägen Figur 14 Enebybergsvägen

16 DANDERYDS KOMMUN 15(48) 3.2 Nuvarande hastighetsbestämmelser Målsättningen med gällande hastighetsbestämmelser är att vägsträckan ska vara tydligt utformad och självförklarande så att alla trafikanter som vistas i rummet uppfattar vilken hastighet som är den rådande. Under 2004 infördes 30 km/h som högsta tillåtna hastighet i hela Danderyds kommun med undantag för huvudnätet och E18 (Danderyds kommun, 2010). Genom kommunen går vägen E18/Norrtäljevägen som är en motorväg av riksintresse. Hastigheten på denna sträcka varierar mellan 70, 90 och 100 km/h. Huvudnätet i kommunen har en skyltad hastighet på 50 km/h med undantag för ett mindre antal 30-områden. Sex väglänkar har en skyltad hastighet på 30 km/h under vardagar mellan kl Resterande tid har vägsträckorna en skyltad hastighet på 50 km/h. Väglänkarna är lokaliserade på Vendevägen, Danderydsvägen, Eddavägen och Gamla Norrtäljevägen. Det lokala vägnätet har en skyltad hastighet på 30 km/h. Figur 15 Befintliga hastighetsnivåer

17 DANDERYDS KOMMUN 16(48) 4. Nulägesbeskrivning En inventering har genomförts av utvalda vägsträckor inom Danderyds kommun. Information kring dagens trafiksystem gällande bland annat nuvarande hastighetsgränser, inrapporterade olyckor och utryckningsvägar har sammanställts i ett framtaget excel-verktyg, vilket är hämtat från handboken Rätt fart i staden hastighetsnivåer i en attraktiv stad. 4.1 Stadsbyggnadskvaliteter Utifrån vilket livsrum vägsträckorna tillhör sker en klassificering av hur väl de tillgodoser tätortens stadsbyggnadskvaliteter. Tillgodoseendet påverkar och påverkas av hastigheten i gaturummet. Stadsbyggnadskvaliteterna utgörs av; stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt trafikens miljö- och hälsopåverkan. Graderingen sker i tre nivåer: god, mindre god och låg kvalitet: God kvalitet: innebär att det berörda kvalitetsanspråket är tillgodosett. Mindre god kvalitet: innebär att det berörda kvalitetsanspråket delvis är tillgodosett. Kvalitetsnivån kan godtas om andra väsentliga kvaliteter därigenom erhåller god kvalitet. Låg kvalitet: innebär att det berörda kvalitetsanspråket inte tillgodoses. Åtgärder bör planeras för att på sikt förbättra kvaliteten. De fem stadsbyggnadskvaliteterna samt hastighetsnivåns betydelse för respektive stadsbyggnadskvalitet redovisas nedan Stadens karaktär Begreppet stadens karaktär används som ett samlat begrepp för många olika faktorer som kan påverka bilden av staden eller tätorten och dess kvaliteter. Bebyggelsestrukturen, enskilda byggnader, platser, parker, grönstråk, gatunät och mänskliga aktiviteter bidrar i hög grad till tätortens karaktär. Vilken hastighet som är lämplig för fordonstrafiken hänger samman med vilken roll gatan har i stadsstrukturen. I transportrum har hastigheten ingen avgörande betydelse för stadens karaktär. Stadens karaktär Kvalitetsnivå Integrerat frirum Mjuktrafikrum Integrerat transportrum God Gångfart 30 km/h 50 km/h Mindre god 20 km/h 40 km/h 60 km/h Låg 30 km/h 50 km/h 70 km/h Tabell 1 Hastighetsnivåns betydelse för stadens karaktär.

18 DANDERYDS KOMMUN 17(48) Tillgänglighet Med ett tillgängligt transportsystem avses att trafiksystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov tillgodoses. Tillgänglighet skapas i samverkan mellan bebyggelsens lokalisering och trafiksystemets uppbyggnad och kopplingar till regionen och övriga regioner. Biltrafikens och kollektivtrafikens framkomlighet är av särskild vikt. En god tillgänglighet bör eftersträvas för så många trafikantgrupper som möjligt och med minimala negativa konsekvenser för den enskilda trafikanten, för omgivningen och för staden. Tillgängligheten kan definieras som den lätthet med vilken medborgare, näringsliv och offentliga organisationer kan nå det utbud och aktiviteter som de är i behov av. En inventering kring tillgängligheten för gång- cykel och mopedtrafiken, biltrafiken, kollektivtrafiken och utryckningstrafiken har genomförts och presenteras nedan. Gång- cykel- och mopedtrafiken Gång- cykel och mopedtrafikanternas tillgänglighet styrs i hög grad av standarden på gång- och cykelvägnätet. Detta är särskilt aktuellt i korsningspunkterna med biltrafiknätet där en påkörningsrisk finns. Utmed i stort sett samtliga huvudgator i kommunen finns gång- och cykelbanor. Inom kommunen går tre regionala cykelstråk: Täbystråket, Edsvikenstråket och Vallentunastråket. De regionala cykelstråken går delvis i blandtrafik. Utöver de regionala cykelstråken finns cykelbanor/cykelfält längs det lokala vägnätet. Biltrafiken Biltrafikens optimala tillgänglighet sker i transportrummet där avskildheten från gång- och cykeltrafikanter leder till en hög skyltad hastighet med god framkomlighet. Huvudnätet ska locka till sig trafik från lokalnätet vilket skapar möjligheter för en bra framkomlighet med höga hastighetsnivåer. I lokalnätet samspelar biltrafiken med de oskyddade trafikanterna vilket leder till en lägre hastighetsnivå än i huvudnätet, något som innebär en sämre framkomlighet för bilisterna. Huvudnätet består av ett övergripande nät där de regionala kopplingarna är viktiga samt av övriga vägsträckor i stadens huvudnät. Normalt består det övergripande vägnätet i större tätorter av statliga vägar med genomfartstrafik och infartstrafik till tätorten och kommunala gator som ansluter till regionala eller nationella målpunkter inom tätorten. Det övergripande vägnätet består av Edsbergsvägen. Huvudnätet består av Enebybergsvägen, Edsviksvägen, Stockholmsvägen, Bråvallavägen, Vendevägen, Näsbyvägen och Mörbygårdsvägen. Det lokala vägnätet består av resterande vägsträckor vil-

19 DANDERYDS KOMMUN 18(48) ka omfattas av gator för trafik som till övervägande del har målpunkt utmed vägsträckan. Biltrafik Kvalitetsnivå Lokalnät Huvudnät Övergripande nät God 30 km/h 50 km/h 60 km/h Mindre god <30 km/h km/h km/h Låg 20 km/h 30 km/h Tabell 2 Hastighetsnivåns betydelse för tillgänglighet för biltrafik Figur 16 Biltrafiknät i Danderyd

20 DANDERYDS KOMMUN 19(48) Kollektivtrafiken Busstrafiken indelas och benämns som stads-, stom- och regionbusslinjer. Definitionen av stadsbuss appliceras i detta sammanhang som vanlig buss i linjetrafik. Lokala samt regionala busslinjer trafikerar inom kommunen. Stombussnätet inom kommunen trafikerar endast E18 och berör inte utvalda vägsträckor. Stockholms lokaltrafik AB trafikerar de vägsträckor som ingår i hastighetsplanen. En försämrad framkomlighet för busstrafiken påverkar kollektivtrafikanternas tillgänglighet negativt. Figur 17 Vägsträckor som busstrafiken trafikerar Utryckningstrafiken Den viktigaste faktorn för utryckningstrafiken är kort insatstid, det vill säga tiden från det att larmet mottas till dess att räddningsstyrkan är på plats och kan börja arbeta på olycksplatsen. Utryckningstrafikens primära nät utgörs

21 DANDERYDS KOMMUN 20(48) huvudsakligen av huvudnätet. För att optimera insatstiden måste utryckningsvägarna vara framkomliga och gena. Körtiden är beroende av den totala utryckningsvägen, från start- till målpunkt, vilket innebär svårigheter att anpassa hastigheten på varje enskild delsträcka. Hastighetsanspråket för utryckningstrafiken baseras därmed istället på den medelhastighet som uppkommer vid utryckning. Figur 18 Utryckningsvägnätet

22 DANDERYDS KOMMUN 21(48) Trygghet Tätortens trygghetsgrad styrs till mångt och mycket av huruvida det är mänsklig närvaro på platsen. Bilens hastighet leder, utifrån en trafiksäkerhetssynpunkt, många gånger till en trafikseparering av bilar och oskyddade trafikanter. Tryggheten kan stärkas bland annat genom parallella rörelsestråk för bilar och oskyddade trafikanter samt genom entréer ut mot gatan. I denna hastighetsplan har det inte funnits några trygghetsvandringar eller andra dokumentationer kring upplevd trygghet att ta del av. För vägar i anslutning till skolor samt vägar som tillhör huvudnätet har uppgifter från kommunens tjänstemän om inkomna klagomål över otrygghet använts som underlag. Trygghet Kvalitetsnivå Integrerat frirum Mjuktrafikrum Integrerat transportrum God 10 km/h 30 km/h 50 km/h Mindre god 20 km/h 40 km/h 60 km/h Låg km/h 70 km/h Tabell 3 Hastighetsnivåns betydelse för trygghet Trafiksäkerhet Hastigheten är den faktor som enskilt har störst inverkan på trafiksäkerheten. Detta gäller framförallt konsekvenserna vid en kollision. Risken för att en personskadeolycka ska inträffa ökar med ökad hastighet. Vilka skadeföljder en olycka får beror på det krockvåld som människan utsätts för. För en säker tätortstrafik bör hastigheten anpassas efter vad människokroppen tål, särskilt för oskyddade trafikanter. Cirka 90 procent av de oskyddade trafikanterna överlever en kollision med ett fordon vid 30 km/h. Vid en kollision i 40 km/h överlever endast 70 procent och vid en kollision i 50 km/h överlever endast 20 procent. Vid hastigheter över 50 km/h är chansen att överleva låg. Hastigheten 30 km/h bör därför inte överstigas i miljöer där oskyddade trafikanter och bilister blandas.

23 DANDERYDS KOMMUN 22(48) Figur 19 Krockvåldskurvan Anspråken på trafiksäkerheten kan variera mellan olika livsrum. I frirummet ska föräldrar kunna släppa ut sina barn för att leka utan risk för att bli påkörda. I det integrerade transportrummet krävs det, från den oskyddade trafikantens sida, en stor uppmärksamhet. För att optimera hastighetsnivån utifrån en trafiksäkerhetssituation sker en analys av DTSS (dimensionerande trafiksäkerhetssituation). Bedömningen bygger på vilka krockvåldssituationer som kan uppstå längs vägnätet. Situationen med lägst krockvåldshastighet blir dimensionerande för vägsträckan, i tur och ordning: 1. Krockvåldssituation mellan oskyddade trafikanter och bilister (gång- och cykel). 2. Krockvåldssituation mellan bilister i en korsningspunkt (bil-bil korsande kurs). 3. Krockvåldssituation mellan bilister och fasta hinder längst med vägsträckan (fasta hinder). 4. Krockvåldssituation mellan mötande bilister (möte). DTSS kan anges för en sträcka eller punkt. Den DTSS med lägst hastighetsanspråk som förekommer kontinuerligt utmed en vägsträcka anges som dimensionerande för sträckan. Enskilda punkter som har ett lägre DTSS noteras och behandlas i analysen som enskilda punkter där hastighetssäkrande åtgärder kan behövas. Då avståndet mellan punkterna är <150 meter vid krockvåldssituation mellan bilister i en korsningspunkt samt <50 meter vid krockvåldssituation mellan oskyddade trafikanter och bilister blir punkterna dimensionerande för vägsträckan. I frirum, integrerat frirum och mjuktrafikrum är konflikter mellan oskyddade trafikanter och bilar dimensionerande då integrationen mellan trafikanterna är hög i dessa livsrum. För vägar med cykel i blandtrafik är även konflikten mellan oskyddade trafikanter och bilar dimensionerande oavsett livs-

24 DANDERYDS KOMMUN 23(48) rum. I integrerade transportrum och transportrum sker en analys över den dimensionerande trafiksäkerheten för respektive vägsträcka. Trafiksäkerhet Kvalitetsnivå Gång och cykel Bil-bil korsande kurs Fasta hinder Möte God 30 km/h 50 km/h 60 km/h 70 km/h Mindre god 40 km/h 60 km/h 70 km/h 80 km/h Låg 50 km/h 70 km/h 80 km/h 90 km/h Tabell 4 Hastighetsnivåns betydelse för trafiksäkerheten Figur 20 Dimensionerande trafiksäkerhetssituation på vägsträckorna

25 DANDERYDS KOMMUN 24(48) Vägsträckans skyltade hastighet efterlevs inte alltid i praktiken. En sänkning av hastighetsgränsen ger normalt en sänkning av den verkliga hastigheten, dock inte i samma omfattning. En sänkning av hastigheten med 10 km/h ger en verklig minskning av medelhastigheten med 2-2,5 km/h mellan 30-50km/h. Vid en hastighetshöjning från 50 till 60 km/h ökar medelhastigheten med cirka 4 km/h. För att få en större hastighetsändring måste vägens utformning och karaktär stödja gällande hastighetsgräns. Figur 21 Risk vid ändrad hastighet Uppmätta trafikolyckor Statistik från Transportstyrelsens olycksdatabas, STRADA, visar att sammanlagt 305 personskadeolyckor inom kommunen har rapporterats mellan En personskadeolycka är en vägtrafikolycka med personskada till följd. På aktuella vägsträckor har sammanlagt 135 olyckor inrapporterats varav 92 stycken definierats som lindriga olyckor, 18 stycken är svåra olyckor och 25 har en okänd svårighetsgrad. Polisen och akutmottagningar rapporterar till databasen. Samtliga inträffade olyckor är inte nödvändigtvis representerade i STRADA eftersom alla akutmottagningar inte rapporterar till databasen. Danderyds sjukhus rapporterar till exempel inte till databasen. Bortfallet antas vara cirka en tredjedel. När det gäller svåra olyckor rapporteras dock merparten, eftersom polisen sedan 2003 har skyldighet att rapportera till databasen.

Hastighetsplan för haninge

Hastighetsplan för haninge Hastighetsplan för haninge 2014 InNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund och syfte 3 1.2 Metodbeskrivning 3 2 Nulägesbeskrivning 4 2.1 Allmänt 4 2.2 Trafiknät 4 2.3 Buller 7 2.4 Nuvarande hastighetsbegränsningar

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering OKTOBER 2014

HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering OKTOBER 2014 HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering OKTOBER 2014 Denna trafikutredning har utförts under januari 2014 - oktober 2014 med följande organisation: BESTÄLLARE Helsingborgs stad Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun.

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. ERBJUDANDE OM KOMMUNIKATIONSMATERIAL FÖR KOMMUNER Innehåll Inledning 3 Kommunernas information 4 Folder 4 Annons 6 Affisch 7 Rollup 8 Webbanner

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET

FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET FALLSTUDIER FUNKTIONSBESKRIVNING FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET I MÅNGA TRAFIKMILJÖER är det svårt att hitta bra åtgärder som ger önskad trafiksäkerhetseffekt. Många åtgärder leder till negativa bieffekter.

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Skadade i trafiken 2009

Skadade i trafiken 2009 Skadade i trafiken 2009 Olyckor i vägtrafiken är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Olyckorna orsakar död och skada på människor och egendom. En förutsättning för trafiksäkerhetsarbete är

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag Hastighets gränser ur ett svenskt perspektiv Trafikdag 2012 TIDIGARE HASTIGHETSSYSTEM I SVERIGE UTOM TÄTTBEBYGGT OMRÅDE: kommunen beslutar om tättbebyggt område generellt 70 km/tim och på motorväg 110

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder

Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Metod för effektivisering av för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Den metod som vi arbetat

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Övergripande trafikutredning över Västra Bodarnas trafiknät

Övergripande trafikutredning över Västra Bodarnas trafiknät Övergripande trafikutredning över Västra Bodarnas trafiknät 2010-09-30 n:\102\03\1020378\u\beskrivningar_koncept\övergripande trafikutredning.doc 2 (30) Övergripande trafikutredning över Västra Bodarnas

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Gult eller blått? Beslutsunderlag för för 30-policy i i Sveriges kommuner. Magnus Andersson Gunnar Carlsson

Gult eller blått? Beslutsunderlag för för 30-policy i i Sveriges kommuner. Magnus Andersson Gunnar Carlsson Gult eller blått? Beslutsunderlag för för 30-policy i i Sveriges kommuner Magnus Andersson Gunnar Carlsson Gult eller blått? Beslutsunderlag för 30-policy i Sveriges kommuner Magnus Andersson Gunnar Carlsson

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Helen Barda Länsstyrelsen i Stockholm 2013-10-02 1 Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län Åtgärdprogram (ÅGP)

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

SÄKRA SKOLVÄGAR ERIKSSKOLAN. Inventering av skolvägar i anslutning till Eriksskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING

SÄKRA SKOLVÄGAR ERIKSSKOLAN. Inventering av skolvägar i anslutning till Eriksskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING SÄKRA SKOLVÄGAR ERIKSSKOLAN Inventering av skolvägar i anslutning till Eriksskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Flygfoto över Eriksskolan. INNEHÅLL Uppdraget...3 Syfte och mål...3 Genomförande...3

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 RAPPORT 2009:56 VERSION 0.3 Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 - Tomelilla kommun Dokumentinformation Titel: Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2:7 - Tomelilla kommun

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan 101495 2012-04-10 Bo Lindelöf Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf 031-727 25 00 Innehåll 1 Bakgrund och förutsättningar...4 2 Förslag...9

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Gatukontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-05-18 2.0 André Kingstedt Gatukontoret Planeringsenhet A Innehållsförteckning Södra Förstadsgatan

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Brygga 1-3, Ekerö Uppdragsgivare: Järntorget Bostad AB Referens: Bengt Jansson Vårt referensnummer: 14011-2 Antal sidor + bilagor: 7 + 7 Rapportdatum: 2014-02-18

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Gullvivevägen, Stenungsund

Gullvivevägen, Stenungsund Stenungsund Gullvivevägen, Stenungsund Trafik- och bullerutredning 2013-11-28 ÅF Infrastructure AB/ Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun.

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. 1 (14) PM Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. Sundsvall 2009-10-05 WSP Samhällsbyggnad Oskar Haggren Lundblad WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun

Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun Vi skapar trygghet! 1 Datum 2011-02-24 Diarienr: 360-520/11 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Resultat... 3

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING RAPPORT BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING 2012-11-01 Uppdrag: 230078, Svarte Midroc Titel på rapport: Balkåkra Sträddor Svarte - Trafikutredning Status: Slutrapport Datum: 2012-11-01 Medverkande

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun

Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 RAPPORT 597135 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 Exark Arkitekter AB perry.ohlsson@afconsult.com Hans Jönsson Terrassgatan

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

Solbacka Trädgård, Norrtälje

Solbacka Trädgård, Norrtälje Projektrapport Solbacka Trädgård, Norrtälje Trafikbullerutredning Projekt: 33-02615 Rapport 33-02615-07053100 Antal sidor: 7 Bilagor: Uppdragsansvarig Leif Dahlback Uppsala 2007-05-31 ÅF-Ingemansson AB

Läs mer

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Samhällsinformation Nummer 2, 2014 December Hej, du vinterland! Sida 4 Norrköping en stad för alla Sida 5 Tryggare trafik ger tryggare stad Sida

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Metodik för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen

Metodik för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen RAPPORT 2012:61 VERSION 1.0 Metodik för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen - stöd för att förstå situationen, pröva och konsekvensbeskriva olika lösningar Dokumentinformation Titel: Metodik för

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN Dokumenttitel: Gång- och cykelplan Lindesberg Skapat av: Andreas Asp, VAP Kontaktperson: Frida Nilsson, Bergslagens Miljö och Byggförvaltning Dokumentdatum: 2015-09-28

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 563875 RAPPORT B 1 (6) Handläggare Datum Uppdragsnr 563875 Leif Åkerlöf 2011-06-16 Tel 010-5056058 Bilagor: B01-B03 Mobil 070-1845758 Fax 010-5051183 leif.akerlof@afconsult.com Rapport 563875 B Humlegården

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Do kumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan 2011-03-21 54 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

Regional cykelplan för Uppsala län

Regional cykelplan för Uppsala län 2010-10-14 Dnr: RFUL 2010/66 Regional cykelplan för Uppsala län Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax

Läs mer

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Dokumenttitel: Konsekvensutredning Turistgården, Årjängs kommun Skapat av: Rosenqvist Ola Dokumentdatum: 2013-12-16 Uppdragsansvarig: Gustav

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt Introduktion om Sverige och Trafikverket Sverige Befolkning 9,453,000 (2011) Area 450,000 km² Befolkningstäthet 23 pers/km Allmänna vägar 98,500

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER

TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER Uppdragsnr: 10028086 1 (13) TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER Mall: WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: 08-688 60 00 Fax: 08-688 69 10 WSP Sverige

Läs mer