RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012"

Transkript

1 RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 Rätt hastighet för en attraktiv kommun SAMRÅDSHANDLING

2 DANDERYDS KOMMUN 1(48) Titel: Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 Utgivningsdatum: SAMRÅDSHANDLING, Utgivare: Danderyds kommun Författare: Atkins Sverige AB Medverkande: Jesper Skiöld (Uppdragsledare), Mimmi Holegård (Trafik/GIS)

3 DANDERYDS KOMMUN 2(48) Innehållsförteckning 1. Bakgrund Projektmål Avgränsningar Definitioner Genomförande av hastighetsplan Attraktiva hastighetsnivåer Reglering av 50 km/h Reglering av 30 km/h Rekommenderad 30 km/h Politiska riktlinjer Inledning Livsrumsmodellen Nuvarande hastighetsbestämmelser Nulägesbeskrivning Stadsbyggnadskvaliteter Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Trafikens miljö- och hälsopåverkan Analys Kvalitetsbedömning av nuläget Länkoptimering Nätanpassning Systemanpassning Prövning av tillgänglighetsanspråk Sammanställning av hastighets- och kvalitetsavvikelser Hastighetsplan för Danderyds kommun Buller Fyrstegsprincipen Åtgärdsförslag Etappindelning Konsekvenser av justerade hastighetsgränser Källor Bilagor... 44

4 DANDERYDS KOMMUN 3(48) Sammanfattning Sedan den 2 maj 2008 har det enligt den nya hastighetsförordningen varit möjligt att ta beslut om nya hastighetsgränser från km/h i 10 steg. På sikt kan utvecklingen leda till ett system med jämna 20-steg. Syftet är att anpassa de nya hastighetsgränserna till rådande vägförhållanden. Större krav ställs numera på beslutsunderlaget och varje hastighetsförändring måste vägas mot de transportpolitiska målen. Denna hastighetsplan syftar till att utifrån handboken Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad analysera befintliga hastighetsnivåer efter förutsättningarna i Danderyds kommun. Hastighetsplanen bildar underlag för beslut om nya, justerade hastighetsgränser. Hastighetsplanen omfattar hela kommunen även om alla vägar inte har analyserats. Analysen har avgränsats till huvudnätet samt utvalda vägsträckor inom det lokala vägnätet. Aktuella vägsträckor inom huvudnätet har en skyltad hastighet på 50 km/h med undantag för ett mindre antal 30-områden. Aktuella vägsträckor inom det lokala vägnätet har en skyltad hastighet på 30 km/h. Utvalda vägsträckor har klassificerats utifrån livsrumsmodellen som delar in vägsträckorna i fem olika rum med hänsyn till dess egenskaper. Rummet avspeglar relationen mellan bilister och oskyddade trafikanter. Utifrån vilket livsrum vägsträckorna tillhör sker en klassificering utifrån hur väl de tillgodoser tätortens stadsbyggnadskvaliteter. Tillgodoseendet påverkar och påverkas av hastigheten i gaturummet. Stadsbyggnadskvaliteterna utgörs av; stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt trafikens miljö- och hälsopåverkan. Graderingen sker i tre nivåer: god, mindre god och låg kvalitet. En nulägesbeskrivning innehållande information kring bland annat nuvarande hastighetsgränser, uppmätta olyckor och utryckningsvägar har sammanställts. Detta har sedan legat till grund för analysskedet som bland annat innehåller: en kvalitetsbedömning av nuläget, länkoptimering, nätanpassning och systemanpassning. I analysen har den optimala hastigheten för varje väglänk tagits fram och kopplats samman till en helhet. Detta för att skapa sammanhang och för att finna bra lägen för eventuella justeringar av hastighetsgränser. Hastighetsgränserna har anpassats till Rätt fart i staden - metoden vilket bygger på att anpassa hastigheterna till ett framtida system med 30 km/h och därefter jämna 20 steg från 40 km/h och uppåt.

5 DANDERYDS KOMMUN 4(48) Figur 1 Hastighetsplan för Danderyds kommun

6 DANDERYDS KOMMUN 5(48) 1. Bakgrund Den 2 maj 2008 började en ny förordning om nya hastighetsgränser att gälla. Den innebär att beslut kan tas om hastighetsgränser från km/h i 10 steg. På sikt kan utvecklingen leda till ett system med jämna 20-steg där till exempel hastighetsgränsen 50 km/h ersätts med antingen 40 eller 60 km/h. Systemet bedöms leda till en bättre efterlevnad och ökad acceptans av hastighetsgränserna då de är mer anpassade efter rådande vägförhållanden. För att undvika en plottrighet av hastighetsgränserna ställs numera ett större krav på beslutsunderlaget och varje hastighetsförändring måste vägas mot de transportpolitiska målen; Funktionsmålet (tillgänglighet) och hänsynsmålet (säkerhet, miljö och hälsa). I samband med den nya lagstiftningen utformades handboken Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad av Vägverket (nuvarande Trafikverket) och Sveriges Kommuner och Landsting. Handboken är framtagen för att anpassa trafiksystemet till stadens förutsättningar. Bedömningen av hastighetsnivåerna inom olika delar av trafiknätet kan leda till att stadsrummet används på ett sätt som bättre stödjer stadens utveckling. Handboken syftar till en arbetsmetodik som skapar underlag för väl avvägda hastighetsgränser, med hänsyn till de kvaliteter som boende och besökare värdesätter i tätorten. 1.1 Projektmål Hastighetsplanen syftar till att utifrån handboken Rätt fart i staden - Hastighetsnivåer i en attraktiv stad analysera befintliga hastighetsnivåer efter stadens förutsättningar. Hastighetsplanen bildar underlag för beslut om nya, justerade hastighetsgränser. Hastighetsplanen syftar till att analysera och justera juridiskt gällande hastighetsgränser och därmed regleras inte tidsbegränsade samt rekommenderade hastighetsgränser i denna handling. 1.2 Avgränsningar Hastighetsplanen omfattar hela kommunen även om alla vägar inte analyserats. Analysen har avgränsats till huvudnätet samt utvalda vägsträckor inom det lokala vägnätet. Totalt har 172 väglänkar analyserats, se bilaga 2. Danderyds kommun är väghållare för samtliga vägsträckor med undantag av Edsbergsvägen för vilken Trafikverket är väghållare för. Vägsträckan är lokaliserad inom tätbebyggt område vilket gör Danderyds kommun till beslutsfattare för hastighetsföreskrifter på vägsträckan. Beslut om revidering av befintlig hastighetsgräns på vägsträckan bör dock tas i samråd med Trafikverket.

7 DANDERYDS KOMMUN 6(48) Figur 2 Avgränsning för hastighetsplanen 1.3 Definitioner Dimensionerande trafiksäkerhetssituation: Den trafiksituation med avseende på krockvåld som är dimensionerande längst med en vägsträcka. Krockvåldssituationer kan ske antingen mellan oskyddade trafikanter och bilister, mellan bilister i korsningspunkter, mellan bilister och fasta hinder samt mellan bilister i möte. Den dimensionerande trafiksituationen kan avse sträckor eller punkter. Kvalitetsavvikelse: En kvalitetsavvikelse uppstår då en väglänk eller en punkt får en mindre god eller låg kvalitet vid bedömning gentemot stadsbyggnadskvaliteterna.

8 DANDERYDS KOMMUN 7(48) Livsrumsmodellen: I livsrumsmodellen delas vägnätet in i fem olika rum. Rummet avspeglar relationen mellan bilisterna och de oskyddade trafikanterna. Rummet avgör en lämplig hastighetsnivå i vägnätet. Väglänk: En väglänk är en del av en vägsträcka med homogena kvaliteter. En vägsträcka kan bestå av flera väglänkar där egenskaperna varierar. Kvaliteterna grundar sig i en bedömning kring stadsbyggnadskvaliteterna. Stadsbyggnadskvaliteterna delar in vägnätet bland annat huruvida vägen tillhör huvud- eller lokalnätet, vad det är för dimensionerande trafiksäkerhetssituation och vilka vägar som trafikeras av kollektivtrafiken. Stadsbyggnadskvalitet: Stadsbyggnadskvaliteterna består av; karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och miljö- hälsopåverkan. Varje väglänk bedöms efter respektive stadsbyggnadskvalitet. 1.4 Genomförande av hastighetsplan Varje vägsträcka har delats in i ett flertal väglänkar beroende på dess egenskaper. Avgörande faktorer för länkindelningen är till exempel befintlig hastighet, livsrum, och dimensionerande trafiksäkerhetssituation. Sammanlagt har 172 väglänkar inventerats. Hastighetsplanen har sammanställts i enlighet med handboken Rätt fart i staden hastighetsnivåer i en attraktiv stad. Figur 3 Arbetsordning i enlighet med handboken Rätt fart i staden hastighetsnivåer i en attraktiv stad.

9 DANDERYDS KOMMUN 8(48) 2. Attraktiva hastighetsnivåer Hastighetsgränser infördes i Sverige år 1907, högsta tillåtna hastighet i tätort var 15 km/h under dagtid och 10 km/h efter solens nedgång. År 1923 höjdes hastighetsgränserna till 35 km/h inom tätort och 45 /h utanför tätort. År 1930 togs hastighetsgränserna bort utanför tätort och 1936 togs även hastighetsgränserna inom tätort bort. År 1955 återinfördes hastighetsgränserna i tätort då antalet olyckor hade ökat betydligt. Kommunerna beslutar den geografiska avgränsningen för tätbebyggt område och är beslutsfattare för hastighetsregleringar inom området, oavsett väghållare. Väghållaren är dock ansvarig för att säkerställa att hastighetsgränserna stämmer överens med vägens funktion. Vägens utformning ska överensstämma med dess funktion samt vald hastighet. Trafikverket tar beslut om föreskrifter om 80 km/h och högre på sträckor utanför tätbebyggt område. Länsstyrelsen kan sänka hastighetsgränsen på kortare sträckor utanför tätbebyggt område genom beslut om lokal trafikföreskrift. Kommunens beslut kan överprövas, först av länsstyrelsen och sedan av Transportstyrelsen. Trafikverkets beslut överprövas av Regeringen. Riktlinjer för nya hastighetsgränser i Sverige: Beslut om höjning av högsta tillåtna hastighet bör inte ske om gällande gränsvärden för miljökvalitetsnormer överskrids. Vid sänkning av högsta tillåtna hastighet på en kortare sträcka bör hastighetsändringen vara 20 km/h eller mer. Inom tätort bör främst hastighetsgränserna 30,40,60,80 och 100 km/h införas vid justeringar av befintlig hastighetsgräns. Hastighetsgränserna 50,70,90 och 110km/h kan behållas under en övergångsperiod på sträckor där åtgärder bör vidtas innan hastighetsgränsen kan ändras. 2.1 Reglering av 50 km/h Hastighetsnivån 50 km/h kommer i enlighet med den nya förordningen om hastighetsgränser på sikt att utgå som skyltad hastighet. Vägsträckor med en skyltad hastighet på 50 km/h kommer främst att ersättas med 40 eller 60 km/h. I den övergripande delen av huvudnätet för biltrafik för arbetspendling och längs godstransportleder bör en övervägning ske över att införa 60 km/h. Hastighetsförändringen bedöms erfarenhetsmässigt öka medelhastigheten för personbilar med 4 km/h.

10 DANDERYDS KOMMUN 9(48) 2.2 Reglering av 30 km/h Åsikterna varierar kring när hastighetsgränsen 30 km/h bör gälla. Några av de vanligaste förekommande resonemangen följer enligt nedan: Endast 30 km/h utanför skolor: Att minska risken för olyckor på platser där många människor rör sig kan vara förnuftigt då risken för att något händer på dessa platser är större i jämförelse med andra platser. Det kan dock konstateras att utifrån detta argument kan det vara berättigat att även införa 30 km/h utanför till exempel äldreboenden, förskolor, lekplatser, idrottsanläggningar och andra platser där barn, ungdomar och äldre vistas. 30 km/h utanför skolor under vardagar mellan kl 7-17: Studier visar att olyckor framförallt förekommer på andra tider. Då 30 km/h är vanligt tappas respekten: Inga studier stödjer påståendet. Det är dock en relativt låg efterlevnad på vägar som inte är anpassade för hastigheten genom till exempel farthinder. 2.3 Rekommenderad 30 km/h Den rekommenderade hastigheten 30km/h förekommer på vägar med skyltad hastighet på 50km/h. Det nya hastighetssystemet skulle till exempel kunna leda till införandet av 40km/h i ett område med en rekommenderad hastighet på 30km/h på vissa vägsträckor. En nackdel med att använda en rekommenderad hastighet på 30km/h är att det tillsammans med de totalt 10 gällande hastighetsgränserna kan skapa en förvirring kring vilken hastighet som gäller längst med vägsträckan. 2.4 Politiska riktlinjer Danderyds kommun har under senare år arbetat efter en policy där högsta tillåtna hastighetsgräns på 30 km/h ska gälla vid skolor och i bostadsområden vilket stämmer väl överens med Rätt fart i staden metoden. Utgångspunkten för arbetet har därmed varit att bibehålla dagens 30-sträckor och 30-områden. I denna hastighetsplan kommer alla vägsträckor och områden som har en befintlig hastighetsgräns på 30 km/h inom det lokala vägnätet att behålla hastighetsgränsen även om utfallet av länkoptimeringen visar att en högre hastighetsnivå balanserar anspråken för stadsbyggnadskvaliteterna bättre. Avsikten är även att bibehålla befintliga 30-områden inom huvudnätet som inte har trafiksäkrats genom till exempel farthinder och signalsystem.

11 DANDERYDS KOMMUN 10(48) Ovanstående riktlinjer kommer inte att hanteras i analysens första steg, länkoptimering, då denna del syftar till att finna den optimala hastighetsnivån för respektive vägsträcka utifrån dess förhållande till stadsbyggnadskvaliteterna. Danderyds kommuns riktlinjer kommer först att hanteras från och med analysens andra steg, nätanpassning, som syftar till att skapa sammanhang och finna bra lägen för eventuella justeringar av hastighetsgränser. Danderyds kommun avser även att minska genomfartstrafiken i kommunen. De vägar som ansluter till närliggande kommuner ingår i det övergripande samt huvudnätet där de regionala kopplingarna är viktiga. God framkomlighet för såväl kollektivtrafiken som utryckningstrafiken är primärt på dessa vägsträckor. Vägarnas funktion tillsammans med dess utformning leder till att en hastighetsbegränsning om lägre än 40 km/h inte är genomförbart utifrån Rätt fart i staden metoden.

12 DANDERYDS KOMMUN 11(48) 3. Inledning Danderyds kommun tillhör Stockholms län och är lokaliserad strax norr om centrala Stockholm. Danderyd är en kustkommun med en lång marin gräns mot Värtan och Edsviken. Till ytan är Danderyd en av de minska kommunerna i Sverige och består av fyra delar; Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund. Kommunen gränsar till Sollentuna kommun, Täby kommun, Solna stad, Stockholms stad och Lidingö stad. Befolkningsutvecklingen är positiv med inflyttnings- och födelseöverskott. Den sammanlagda folkmängden i Danderyds kommun år 2011 uppgick till cirka invånare (Statistiska centralbyrån, 2012). Väg E18/Norrtäljevägen går genom kommunen och delar upp kommunen i en västlig och en östlig del. På vardera sidan om E18/Norrtäljevägen finns bostads- och handelsområden lokaliserade. Kommunen präglas av större naturområden med bebyggelse omgiven av en grön och lummig miljö. Kommunen är tätbebyggd och majoriteten av bebyggelsen består av villabebyggelse med trädgårdskaraktär (Danderyds kommun, 2005). 3.1 Livsrumsmodellen Grunden för nulägesbeskrivningen och vidare analyser är en klassificering av vägsträckorna utifrån Livsrumsmodellen. Livsrumsmodellen delar vägarna i tre olika rum (frirum, mjuktrafikrum och transportrum) och två mellanrum (Integrerat frirum och integrerat transportrum). Modellen används för att dela in vägarna i olika kategorier med hänsyn till dess egenskaper. Modellen uttrycker skillnader mellan vilken potential olika stadsrum har beroende på dess läge i stadsstrukturen. Rummet avspeglar relationen mellan bilister och oskyddade trafikanter. Rummets utformning och hastighet måste anpassas efter rummets trafikanter och karaktär. Frirum (F): Rummet är avsett för cyklister och fotgängare. Motorfordonstrafik bör i princip inte förekomma. Utformningen av rummet ska utgå från de oskyddade trafikanternas perspektiv. Exempel på bilfria områden är torg, parker, avstängda gator, separata gång- och cykelvägar. Lämplig hastighet i rummet är gångfart. Figur 4 Frirum

13 DANDERYDS KOMMUN 12(48) Integrerat frirum (IF): Fotgängare och cyklister är prioriterade. Motorfordon har möjlighet till en begränsad tillgång till området, dock med stor hänsyn till de oskyddade trafikanterna. Exempel på integrerade frirum är torgbildningar, entréområden samt centrala offentliga stadsrum. Lämplig hastighet i rummet är gångfart. Mjuktrafikrum (M): Motorfordon och oskyddade trafikanter samspelar i rummet. Biltrafikens ytor begränsas så långt det går med hänsyn till gatornas funktion. De oskyddade trafikanterna ska ha möjlighet att röra sig i en längs- och tvärsriktning i området. Mjuktrafikrum utgör större delen av stadens/tätortens gaturum. Lämplig hastighet i rummet är km/h. Figur 5 Integrerat frirum Figur 6 Mjuktrafikrum Integrerat transportrum (IT): Oskyddade trafikanter kan vistas i rummet, de har dock ringa anspråk på att korsa eller vistas i rummet. Korsningsanspråket uppkommer i anslutning till korsningar. Det integrerade transportrummet har först och främst en transportfunktion. Lämplig hastighet i rummet är km/h. Transportrum (T): Rummet är avsatt för motorfordonstrafik. Gång- och cykeltrafikanter är separerade från rummet på ett tryggt och bekvämt sätt. Transportrummet omgärdas av barriärer, synliga eller osynliga. Transportrummet har en renodlad trafikuppgift. Lämplig hastighet i rummet är km/h. Figur 7 Integrerat transportrum Figur 8 Transportrum

14 DANDERYDS KOMMUN 13(48) Majoriteten av de inventerade vägsträckorna i Danderyds kommun utgörs av mjuktrafikrum och integrerade transportrum. Större vägar så som delar av Enebybergsvägen, Edsbergsvägen, Mörbygårdsvägen och Gamla landsvägen utgörs av transportrum. Varken frirum eller integrerade frirum har identifierats inom det studerade vägnätet. Figur 9 Livsrum

15 DANDERYDS KOMMUN 14(48) Exempel på livsrum i Danderyds kommun: Frirum Integrerat frirum Figur 10 Gångväg vid Kvarnparkens montessoriförskola Figur 11 Gångväg mellan Mörbyhöjden och Mörbydalen Mjuktrafikrum Figur 12 Sätraängsvägen Integrerat transportrum Transportrum Figur 13 Edsviksvägen Figur 14 Enebybergsvägen

16 DANDERYDS KOMMUN 15(48) 3.2 Nuvarande hastighetsbestämmelser Målsättningen med gällande hastighetsbestämmelser är att vägsträckan ska vara tydligt utformad och självförklarande så att alla trafikanter som vistas i rummet uppfattar vilken hastighet som är den rådande. Under 2004 infördes 30 km/h som högsta tillåtna hastighet i hela Danderyds kommun med undantag för huvudnätet och E18 (Danderyds kommun, 2010). Genom kommunen går vägen E18/Norrtäljevägen som är en motorväg av riksintresse. Hastigheten på denna sträcka varierar mellan 70, 90 och 100 km/h. Huvudnätet i kommunen har en skyltad hastighet på 50 km/h med undantag för ett mindre antal 30-områden. Sex väglänkar har en skyltad hastighet på 30 km/h under vardagar mellan kl Resterande tid har vägsträckorna en skyltad hastighet på 50 km/h. Väglänkarna är lokaliserade på Vendevägen, Danderydsvägen, Eddavägen och Gamla Norrtäljevägen. Det lokala vägnätet har en skyltad hastighet på 30 km/h. Figur 15 Befintliga hastighetsnivåer

17 DANDERYDS KOMMUN 16(48) 4. Nulägesbeskrivning En inventering har genomförts av utvalda vägsträckor inom Danderyds kommun. Information kring dagens trafiksystem gällande bland annat nuvarande hastighetsgränser, inrapporterade olyckor och utryckningsvägar har sammanställts i ett framtaget excel-verktyg, vilket är hämtat från handboken Rätt fart i staden hastighetsnivåer i en attraktiv stad. 4.1 Stadsbyggnadskvaliteter Utifrån vilket livsrum vägsträckorna tillhör sker en klassificering av hur väl de tillgodoser tätortens stadsbyggnadskvaliteter. Tillgodoseendet påverkar och påverkas av hastigheten i gaturummet. Stadsbyggnadskvaliteterna utgörs av; stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt trafikens miljö- och hälsopåverkan. Graderingen sker i tre nivåer: god, mindre god och låg kvalitet: God kvalitet: innebär att det berörda kvalitetsanspråket är tillgodosett. Mindre god kvalitet: innebär att det berörda kvalitetsanspråket delvis är tillgodosett. Kvalitetsnivån kan godtas om andra väsentliga kvaliteter därigenom erhåller god kvalitet. Låg kvalitet: innebär att det berörda kvalitetsanspråket inte tillgodoses. Åtgärder bör planeras för att på sikt förbättra kvaliteten. De fem stadsbyggnadskvaliteterna samt hastighetsnivåns betydelse för respektive stadsbyggnadskvalitet redovisas nedan Stadens karaktär Begreppet stadens karaktär används som ett samlat begrepp för många olika faktorer som kan påverka bilden av staden eller tätorten och dess kvaliteter. Bebyggelsestrukturen, enskilda byggnader, platser, parker, grönstråk, gatunät och mänskliga aktiviteter bidrar i hög grad till tätortens karaktär. Vilken hastighet som är lämplig för fordonstrafiken hänger samman med vilken roll gatan har i stadsstrukturen. I transportrum har hastigheten ingen avgörande betydelse för stadens karaktär. Stadens karaktär Kvalitetsnivå Integrerat frirum Mjuktrafikrum Integrerat transportrum God Gångfart 30 km/h 50 km/h Mindre god 20 km/h 40 km/h 60 km/h Låg 30 km/h 50 km/h 70 km/h Tabell 1 Hastighetsnivåns betydelse för stadens karaktär.

18 DANDERYDS KOMMUN 17(48) Tillgänglighet Med ett tillgängligt transportsystem avses att trafiksystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov tillgodoses. Tillgänglighet skapas i samverkan mellan bebyggelsens lokalisering och trafiksystemets uppbyggnad och kopplingar till regionen och övriga regioner. Biltrafikens och kollektivtrafikens framkomlighet är av särskild vikt. En god tillgänglighet bör eftersträvas för så många trafikantgrupper som möjligt och med minimala negativa konsekvenser för den enskilda trafikanten, för omgivningen och för staden. Tillgängligheten kan definieras som den lätthet med vilken medborgare, näringsliv och offentliga organisationer kan nå det utbud och aktiviteter som de är i behov av. En inventering kring tillgängligheten för gång- cykel och mopedtrafiken, biltrafiken, kollektivtrafiken och utryckningstrafiken har genomförts och presenteras nedan. Gång- cykel- och mopedtrafiken Gång- cykel och mopedtrafikanternas tillgänglighet styrs i hög grad av standarden på gång- och cykelvägnätet. Detta är särskilt aktuellt i korsningspunkterna med biltrafiknätet där en påkörningsrisk finns. Utmed i stort sett samtliga huvudgator i kommunen finns gång- och cykelbanor. Inom kommunen går tre regionala cykelstråk: Täbystråket, Edsvikenstråket och Vallentunastråket. De regionala cykelstråken går delvis i blandtrafik. Utöver de regionala cykelstråken finns cykelbanor/cykelfält längs det lokala vägnätet. Biltrafiken Biltrafikens optimala tillgänglighet sker i transportrummet där avskildheten från gång- och cykeltrafikanter leder till en hög skyltad hastighet med god framkomlighet. Huvudnätet ska locka till sig trafik från lokalnätet vilket skapar möjligheter för en bra framkomlighet med höga hastighetsnivåer. I lokalnätet samspelar biltrafiken med de oskyddade trafikanterna vilket leder till en lägre hastighetsnivå än i huvudnätet, något som innebär en sämre framkomlighet för bilisterna. Huvudnätet består av ett övergripande nät där de regionala kopplingarna är viktiga samt av övriga vägsträckor i stadens huvudnät. Normalt består det övergripande vägnätet i större tätorter av statliga vägar med genomfartstrafik och infartstrafik till tätorten och kommunala gator som ansluter till regionala eller nationella målpunkter inom tätorten. Det övergripande vägnätet består av Edsbergsvägen. Huvudnätet består av Enebybergsvägen, Edsviksvägen, Stockholmsvägen, Bråvallavägen, Vendevägen, Näsbyvägen och Mörbygårdsvägen. Det lokala vägnätet består av resterande vägsträckor vil-

19 DANDERYDS KOMMUN 18(48) ka omfattas av gator för trafik som till övervägande del har målpunkt utmed vägsträckan. Biltrafik Kvalitetsnivå Lokalnät Huvudnät Övergripande nät God 30 km/h 50 km/h 60 km/h Mindre god <30 km/h km/h km/h Låg 20 km/h 30 km/h Tabell 2 Hastighetsnivåns betydelse för tillgänglighet för biltrafik Figur 16 Biltrafiknät i Danderyd

20 DANDERYDS KOMMUN 19(48) Kollektivtrafiken Busstrafiken indelas och benämns som stads-, stom- och regionbusslinjer. Definitionen av stadsbuss appliceras i detta sammanhang som vanlig buss i linjetrafik. Lokala samt regionala busslinjer trafikerar inom kommunen. Stombussnätet inom kommunen trafikerar endast E18 och berör inte utvalda vägsträckor. Stockholms lokaltrafik AB trafikerar de vägsträckor som ingår i hastighetsplanen. En försämrad framkomlighet för busstrafiken påverkar kollektivtrafikanternas tillgänglighet negativt. Figur 17 Vägsträckor som busstrafiken trafikerar Utryckningstrafiken Den viktigaste faktorn för utryckningstrafiken är kort insatstid, det vill säga tiden från det att larmet mottas till dess att räddningsstyrkan är på plats och kan börja arbeta på olycksplatsen. Utryckningstrafikens primära nät utgörs

21 DANDERYDS KOMMUN 20(48) huvudsakligen av huvudnätet. För att optimera insatstiden måste utryckningsvägarna vara framkomliga och gena. Körtiden är beroende av den totala utryckningsvägen, från start- till målpunkt, vilket innebär svårigheter att anpassa hastigheten på varje enskild delsträcka. Hastighetsanspråket för utryckningstrafiken baseras därmed istället på den medelhastighet som uppkommer vid utryckning. Figur 18 Utryckningsvägnätet

22 DANDERYDS KOMMUN 21(48) Trygghet Tätortens trygghetsgrad styrs till mångt och mycket av huruvida det är mänsklig närvaro på platsen. Bilens hastighet leder, utifrån en trafiksäkerhetssynpunkt, många gånger till en trafikseparering av bilar och oskyddade trafikanter. Tryggheten kan stärkas bland annat genom parallella rörelsestråk för bilar och oskyddade trafikanter samt genom entréer ut mot gatan. I denna hastighetsplan har det inte funnits några trygghetsvandringar eller andra dokumentationer kring upplevd trygghet att ta del av. För vägar i anslutning till skolor samt vägar som tillhör huvudnätet har uppgifter från kommunens tjänstemän om inkomna klagomål över otrygghet använts som underlag. Trygghet Kvalitetsnivå Integrerat frirum Mjuktrafikrum Integrerat transportrum God 10 km/h 30 km/h 50 km/h Mindre god 20 km/h 40 km/h 60 km/h Låg km/h 70 km/h Tabell 3 Hastighetsnivåns betydelse för trygghet Trafiksäkerhet Hastigheten är den faktor som enskilt har störst inverkan på trafiksäkerheten. Detta gäller framförallt konsekvenserna vid en kollision. Risken för att en personskadeolycka ska inträffa ökar med ökad hastighet. Vilka skadeföljder en olycka får beror på det krockvåld som människan utsätts för. För en säker tätortstrafik bör hastigheten anpassas efter vad människokroppen tål, särskilt för oskyddade trafikanter. Cirka 90 procent av de oskyddade trafikanterna överlever en kollision med ett fordon vid 30 km/h. Vid en kollision i 40 km/h överlever endast 70 procent och vid en kollision i 50 km/h överlever endast 20 procent. Vid hastigheter över 50 km/h är chansen att överleva låg. Hastigheten 30 km/h bör därför inte överstigas i miljöer där oskyddade trafikanter och bilister blandas.

23 DANDERYDS KOMMUN 22(48) Figur 19 Krockvåldskurvan Anspråken på trafiksäkerheten kan variera mellan olika livsrum. I frirummet ska föräldrar kunna släppa ut sina barn för att leka utan risk för att bli påkörda. I det integrerade transportrummet krävs det, från den oskyddade trafikantens sida, en stor uppmärksamhet. För att optimera hastighetsnivån utifrån en trafiksäkerhetssituation sker en analys av DTSS (dimensionerande trafiksäkerhetssituation). Bedömningen bygger på vilka krockvåldssituationer som kan uppstå längs vägnätet. Situationen med lägst krockvåldshastighet blir dimensionerande för vägsträckan, i tur och ordning: 1. Krockvåldssituation mellan oskyddade trafikanter och bilister (gång- och cykel). 2. Krockvåldssituation mellan bilister i en korsningspunkt (bil-bil korsande kurs). 3. Krockvåldssituation mellan bilister och fasta hinder längst med vägsträckan (fasta hinder). 4. Krockvåldssituation mellan mötande bilister (möte). DTSS kan anges för en sträcka eller punkt. Den DTSS med lägst hastighetsanspråk som förekommer kontinuerligt utmed en vägsträcka anges som dimensionerande för sträckan. Enskilda punkter som har ett lägre DTSS noteras och behandlas i analysen som enskilda punkter där hastighetssäkrande åtgärder kan behövas. Då avståndet mellan punkterna är <150 meter vid krockvåldssituation mellan bilister i en korsningspunkt samt <50 meter vid krockvåldssituation mellan oskyddade trafikanter och bilister blir punkterna dimensionerande för vägsträckan. I frirum, integrerat frirum och mjuktrafikrum är konflikter mellan oskyddade trafikanter och bilar dimensionerande då integrationen mellan trafikanterna är hög i dessa livsrum. För vägar med cykel i blandtrafik är även konflikten mellan oskyddade trafikanter och bilar dimensionerande oavsett livs-

24 DANDERYDS KOMMUN 23(48) rum. I integrerade transportrum och transportrum sker en analys över den dimensionerande trafiksäkerheten för respektive vägsträcka. Trafiksäkerhet Kvalitetsnivå Gång och cykel Bil-bil korsande kurs Fasta hinder Möte God 30 km/h 50 km/h 60 km/h 70 km/h Mindre god 40 km/h 60 km/h 70 km/h 80 km/h Låg 50 km/h 70 km/h 80 km/h 90 km/h Tabell 4 Hastighetsnivåns betydelse för trafiksäkerheten Figur 20 Dimensionerande trafiksäkerhetssituation på vägsträckorna

25 DANDERYDS KOMMUN 24(48) Vägsträckans skyltade hastighet efterlevs inte alltid i praktiken. En sänkning av hastighetsgränsen ger normalt en sänkning av den verkliga hastigheten, dock inte i samma omfattning. En sänkning av hastigheten med 10 km/h ger en verklig minskning av medelhastigheten med 2-2,5 km/h mellan 30-50km/h. Vid en hastighetshöjning från 50 till 60 km/h ökar medelhastigheten med cirka 4 km/h. För att få en större hastighetsändring måste vägens utformning och karaktär stödja gällande hastighetsgräns. Figur 21 Risk vid ändrad hastighet Uppmätta trafikolyckor Statistik från Transportstyrelsens olycksdatabas, STRADA, visar att sammanlagt 305 personskadeolyckor inom kommunen har rapporterats mellan En personskadeolycka är en vägtrafikolycka med personskada till följd. På aktuella vägsträckor har sammanlagt 135 olyckor inrapporterats varav 92 stycken definierats som lindriga olyckor, 18 stycken är svåra olyckor och 25 har en okänd svårighetsgrad. Polisen och akutmottagningar rapporterar till databasen. Samtliga inträffade olyckor är inte nödvändigtvis representerade i STRADA eftersom alla akutmottagningar inte rapporterar till databasen. Danderyds sjukhus rapporterar till exempel inte till databasen. Bortfallet antas vara cirka en tredjedel. När det gäller svåra olyckor rapporteras dock merparten, eftersom polisen sedan 2003 har skyldighet att rapportera till databasen.

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn

Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn T RA FI K A NALY S i n f ö r e x ploat erin g i S a l t v i k s o m r å de t Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn Centralorten,

Läs mer

TRAFIKPLAN FÖR SUNDBYBERG. Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 24 april 2012

TRAFIKPLAN FÖR SUNDBYBERG. Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 24 april 2012 TRAFIKPLAN FÖR SUNDBYBERG Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 24 april 2012 Arbetsgrupp: Jenny Simonsson, Sundbybergs stad Lisa Brattström, Sundbybergs stad Vectura Consulting AB Ann Storkitt,

Läs mer

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Beslutshandling, Februari 2013 Objektnr: 10 81 50 Beställare: Trafikverket Hamntorget 652 26 Karlstad Tel 0771-921 921 Projektledare:

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utvärdering av nya hastighetsgränser

SLUTRAPPORT. Utvärdering av nya hastighetsgränser SLUTRAPPORT Utvärdering av nya hastighetsgränser Titel: Utvärdering av nya hastighetsgränser Utgivare: Trafikverket Publikationsnummer 2012:135 ISBN: 978-91-7467-340-1 Utgivningsdatum: Juni 2012 Kontaktperson:

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

Effekter av upprepad 30-skyltning

Effekter av upprepad 30-skyltning Effekter av upprepad 30-skyltning Rapport 2004:56 september 2004 Dokumentinformation Titel Effekter av upprepad 30-skyltning Serie nr Trivector rapport 2004:56 Författare Beställare Leif Linderholm, Trivector

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan

FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan Stenungsunds kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSHANDLING 2013-02-19 Objekt nr: 130986 Beställare: Projektledare: Trafikverket Mark Rodger

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2013-2017

Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2013-2017 40)4040 Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2013-2017 Norrköpings kommuns åtgärdsprogram i enlighet med förordningen om omgivningsbuller SFS 2004:675 och EU-direktivet 2002/49/EG Samrådsversion

Läs mer

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK från ambition till verklighet FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK UTMANING UTGÅNGSPUNKT Få passager över Nissan koncentrerar trafik genom stadskärnan och gör biltrafiken störningskänslig. Biltrafiken behöver

Läs mer

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

Ökad säkerhet på motorcyklar och mopeder. Gemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0

Ökad säkerhet på motorcyklar och mopeder. Gemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0 å p t e h r e k ä s d a k Ö d e p o m h c o l e k y c n 1.0 motor 020, versio Geme 010-2 2 n e r å r ö f i g nsam strate Titel: Publikationsnummer: 2010:039 Utgivningsdatum: 2010-04 Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 stockholm.se September 2013 Publikationsnummer: [Fyll i här] Dnr:2012-12643 ISBN: [Fyll i här] Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen

Läs mer

Utryckningstrafikens framkomlighet i tätort

Utryckningstrafikens framkomlighet i tätort Utryckningstrafikens framkomlighet i tätort Titel: Utryckningstrafikens framkomlighet i tätort Publikationsnummer: 2011:044 ISBN: 978-91-7467-111-7 Utgivningsdatum:Februari 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län FÖRSTUDIE Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län Beslutshandling 2013-01-31 Objekt: 106917 Titel: Beslutshandling Förstudie väg 205, gång- och cykelväg,

Läs mer

Konsekvensbedömning för förslag till åtgärdsprogram i Malmö. Konsekvensanalyser inklusive miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensbedömning för förslag till åtgärdsprogram i Malmö. Konsekvensanalyser inklusive miljökonsekvensbeskrivning RE M ISSV E RS Konsekvensbedömning för förslag till åtgärdsprogram i Malmö Konsekvensanalyser inklusive miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådsunderlag december 2006 ION Titel: Konsekvensbedömning

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål PM Ärendenr: TRV 2012/27782 Till: Från: Näringsdepartementet Trafikverket Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: 0771-921 921 trafikverket@trafikverket.se 2012-09-20 www.trafikverket.se

Läs mer

Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och motorfordonstrafik

Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och motorfordonstrafik Bulletin 262-2011 Trafik & väg Institutionen för Teknik och samhälle Lunds universitet Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och

Läs mer