Delårsrapport per 31 augusti 2012 med resultatprognos 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport per 31 augusti 2012 med resultatprognos 2012"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Håkan Wikman Sidan 1 av 7 Dnr 2012/0494 KS-3 Kommunstyrelsen Delårsrapport per 31 augusti 2012 med resultatprognos 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 1. Öka barn- och ungdomsnämndens budgetram med kronor för 2012 med anledning av volymförändringar. 2. Öka utbildning- och arbetsmarknadsnämndens budgetram med kronor för 2012 med anledning av volymförändringar. 3. Öka vård- och omsorgsnämndens budgetram med kronor för 2012 med anledning av volymförändringar. 4. Vård- och omsorgsnämndens behöver inte, med anledning av nämndens prognostiserade underskott, vidta åtgärder upp till ett underskott på maximalt 10 miljoner kronor. 5. Socialnämnden behöver inte, med anledning av nämndens prognostiserade underskott, vidta åtgärder för att hålla sig inom nämndens budgetram för ekonomiskt bistånd. 6. Kommunstyrelsen behöver inte, med anledning av styrelsens prognostiserade underskott, vidta åtgärder för att hålla sig inom styrelsens budgetram för IT-verksamhet. 7. Fullmäktige godkänner de lårsrapport per 31 augusti, 2012 med resultatprognos 2012 för kommunens ekonomi i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande 19 september 2012 Sammanfattning Ärendet avser prognos för helåret 2012 samt delårsrapport per 31 augusti för Sollentuna kommun. Kommunens bolag ingår i rapporten. Nämnderna ska lämna resultatprognoser till kommunstyrelsen/fullmäktige en gång per år. Resultatprognosen ska innehålla följande: jämförelse mellan budgeterade kostnader/intäkter och periodutfall inklusive helårsprognos analyser vad gäller förändringar avseende volym, kostnads- eller intäktsnivå eller ökad/minskad effektivitet måluppfyllelse utifrån det uppdrag som getts, såväl siffersammanställningar som verbala beskrivningar Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0494 KS-3 Sidan 2 av 7 viktigare händelser verksamhetsmått verbala kommentarer till avvikelser och vilka åtgärder nämnden vidtagit/avser att vidta för att rätta till dem. Bakgrund Ärendet avser prognos för helåret 2012 samt delårsrapport per 31 augusti för Sollentuna kommun. Kommunens bolag ingår i rapporten. Nämnder och styrelser ska lämna resultatprognoser till kommunstyrelsen/fullmäktige en gång per år. Rösjöstyrelsen omfattas inte av punkt 3 (måluppfyllelse). Resultatprognosen ska innehålla följande: jämförelse mellan budgeterade kostnader/intäkter och periodutfall inklusive helårsprognos analyser vad gäller förändringar avseende volym, kostnads- eller intäktsnivå eller ökad/minskad effektivitet måluppfyllelse utifrån det uppdrag som getts, såväl siffersammanställningar som verbala beskrivningar viktigare händelser verksamhetsmått verbala kommentarer till avvikelser och vilka åtgärder nämnden vidtagit/avser att vidta för att rätta till dem. Kommunstyrelsen sammanställer kommunens totala prognos med nämndernas rapportering som underlag. Prognosen ska vara behandlad i nämndernas respektive arbetsutskott senast den 19 september och i nämnden/styrelsen senast den 28 september (protokollet skickas samma dag till kommunledningskontoret). Revisorerna har gjort bedömningar om resultaten i delårsrapporten är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om i budget och plan. Revisorernas bedömning redovisas i särskilt ärende. Endast bilaga 1 bifogas detta tjänsteutlåtande, övriga bilagor finns tillgängliga på kommunledningskontoret. Kommunledningskontorets beredning Delårsrapport Kommunens resultat för perioden januari-augusti 2012 uppgår till 201 miljoner kronor exklusive reavinster. För motsvarande period 2011 var resultatet 137 miljoner kronor. Kommunens reavinster uppgår till 3 miljoner kronor.

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0494 KS-3 Sidan 3 av 7 Resultatet för perioden januari-augusti är bättre än prognosen för helårsresultatet. Det beror för de flesta nämnder på mindre verksamhet under sommarmånaderna. Skolor och förskolor får intäkter varje månad men har betydligt lägre kostnader under sommaren. Beslutade tilläggsanslag har inte förbrukats. Det kommer att ske under hösten. I prognosen finns återbetalning från AFA-försäkringar, för åren 2007 och 2008, med 34 miljoner kronor. Hela beloppet finns med i resultatet för januari-augusti. Resultatet för Sollentuna kommuns bolag uppgår för Sollentunahem till 68 miljoner kronor och för Sollentuna Energi till 33 miljoner kronor efter skatt för perioden januari - augusti. Sollentuna kommuns andel i Kommunalförbundet Brandkåren Attunda uppgår enligt förbundsordningen till 21,5 procent. Delårsresultatet är - 4,6 miljoner kronor (- 0,3 mkr) för perioden januari-augusti. Prognosen för helåret är dock positiv med 0,8 miljoner kronor. Resultat prog nos Årets resultat för 2012 har budgeterats till 29,8 miljoner kronor. Prognosen exklusive reavinster visar på ett positivt resultat på 86,4 miljoner kronor, vilket skulle innebära att årets budgeterade resultat kommer att uppnås. Resultatet innebär även att balanskravet uppfylls. De främsta anledningarna till det prognostiserade resultatet är: Kommunens skattenetto förväntas bli cirka 52 miljoner kronor större än budgeterat. Finansnetto förväntas bli cirka 12 miljoner kronor bättre än budgeterat. Bufferten på 30 miljoner kronor ska täcka eventuellt minskat skatte- och finansnetto samt vissa volymförändringar på barn- och ungdomsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. I samband med resultatprognosen ligger ett förslag att använda 3,5 miljoner kronor av bufferten för att kompensera för ökade volymförändringar. Nämnderna inkl. kommunstyrelsen uppvisar ett sammanlagt prognostiserat underskott på 38 miljoner kronor. I den mån som förutsättningarna ändras under löpande budgetår ansvarar nämnden för att anpassa verksamheten inom ram. Nämnden ska själv genom egna prioriteringar, omprövningar och andra åtgärder se till att anslaget inte överskrids. Två nämnder, kommunstyrelsen och socialnämnden anhåller med anledning av deras prognostiserade underskott, befrielse från att vidta åtgärder för att hålla sig inom nämndens budgetram. För kommunstyrelsen avser det ITverksamheten och socialnämnden för ekonomiskt bistånd.

4 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0494 KS-3 Sidan 4 av 7 Sollentuna kommun har definierat ett antal kriterier för bedömning av God ekonomisk hushållning. Balanskravet och kommunens finansiella mål beräknas uppnås. Prognosen för måluppfyllelse när det gäller verksamhetsmålen är 73 procent och kan anses som tillfredsställande. Sammantaget bedömer därför kommunledningen att kriterierna för god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas för verksamhetsåret 2012 Viktiga händelser Ny förvaltningsorganisation, Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret (UAK) fr.o.m. 1 juli En ny förvaltningschef har tillträtt för kontoret. Under våren har receptionen i Turebergshuset nyinvigts. Ett system för effektivisering av besökshanteringen har anskaffats och tas i drift den 1 september. Kommunstyrelsen genomför ett försök med att implementera läsplattor under Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om förändrad skolorganisation för att leva upp till grundskolans nya styrdokument. Fortsättningsvis kommer kommunens skolor att organisera sig som f-6 till skillnad från dagens f-5 organisation. Inga nya förskolor har startats upp men de två temporära förskolor som öppnades 2011 fortsätter att bedriva sin verksamhet. Nya paviljonger har placerats vid Töjnaskolan, utökningen ger 30 nya förskoleplatser. Skolvalet gemomfördes under våren och en hög andel av de som valde fick något av sina tre val, genom att Helenelundsskolan, Gärdesskolan och Töjnaskolan till hösten startar upp var sin extra förskoleklass. Resursskolan Mimer flyttar inför höststarten från Trollholmen till Kärrdalsskolan för att ge eleverna bättre förutsättningar för en lyckad skolgång. Den kraftfulla IKT satsningen på en dataenhet per elev fortlöper och för att klara uppkopplingar till samtliga elever byggs alla kommunala skolors nätverk ut. Den gemensamma elevdatabasen, UEDB, för gymnasieskolan har tagits i bruk. Höstens inrapportering av statistik har försenats bl. a. på grund av systembytet. En ny enhet för ensamkommande flyktingbarn har bildats. Enheten ansvarar för ett boende med 8 platser, men köper även platser externt. Familjecentralen i Tureberg ska flytta. Landstinget krävde handikappanpassning vilket medför att familjecentralen får nya handikappanpassade lokaler på Malmvägen.

5 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0494 KS-3 Sidan 5 av 7 Beroendemottagningen har flyttat in i Turebergshuset. De nya lokalerna är mer ändamålsenliga för verksamheten och ligger nu på en för besökarna tryggare plats. I augusti flyttade 60 boende från Nytorps omvårdnadsboende till det nya boendet Ulrikas gård på Edsbergs äldreboende. Dessutom flyttade 17 boende från Strandgården till Gabriels gård, en utökning med 3 platser till totalt 20, även det på Edsbergs äldreboende. Även tillagningsköket vid Edsbergs äldreboende togs i drift i samband med nyinflyttningen. En projektledare har anställts för att i en tvåårsperiod driva och utveckla Edsvik. Jubileumsmaratonet anordnades den 14 juli. Nationaldagen har firats i Edsbergsparken. Vid Sollentunavallen har Grand Prix samt junior-sm i friidrott arrangerats. Kulturskolan har genomfört en pianokonsertworkshop, kulturskolans dag samt arrangerat ett dagläger på Arena Satelliten. Ett nytt avtal har träffats med Sollentunahem beträffande markanvisning för kvarteret Topplocket. I kvarteret kassen vid Edsviken har byggnationen av bostäder m.m. påbörjats. Detaljplaner har antagits för kvarteret Staven och Bredden. Första kommunala markförsäljningen i Väsjö-området (Eldkulan) har genomförts. Nybyggnation av Rotebrobroama har påbörjats. Turebergs torg och park har färdigställts. Personalredovisning Rekryteringsläget är fortsatt gynnsamt för de flesta yrkesområden i kommunen. Bristen på förskolelärare, erfarna socialsekreterare och vissa yrken inom det tekniska yrkesområdet kvarstår. Under en femårsperiod ( ) beräknas 14 procent av Sollentuna kommuns anställda gå i pension. Sollentuna deltar därför i Kompetensbron som är ett nationellt projekt med åtta kommuner från hela landet som arbetar för att underlätta generationsväxlingen. Projektet avslutades i mars 2012 och lärdomar och erfarenheter från projektet är under införande i flera personalprocesser. Sjukfrånvaron har ökat med 0,32 % sedan årsskiftet. Det är en trend som följer riket. Främst har de längre sjukskrivningarna (> =60 dagar) ökat. Mycket arbete har ägnats och ägnas åt de medarbetare vars tidsbegränsade sjukersättning upphört och där Försäkringskassan inte kan bevilja ytterligare ersättning. Dessa medarbetare har kopplats till arbetsförmedlingen och arbetslivsintroduktion för att utröna om de har arbetsförmåga eller inte Åtgärder som leder till ekonomisk balans Kommunstyrelsen beslutade 2003 om en strategi för att hantera budgetavvikelser på nämnderna. Strategin går i huvudsak ut på att nämnderna ska ta fram en åtgärdsplan i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott när en betydande budgetavvikelse uppstår. Åtgärdsplanen

6 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0494 KS-3 Sidan 6 av 7 godkänns av kommunstyrelsen och därefter rapporterar nämnden fortlöpande vad som händer. För 2012 har vård- och omsorgsnämnden ett uppdrag att rapportera hur de ska genomföra åtgärder för att uppnå ekonomisk balans. Om det visar sig att beslutade åtgärder inte är tillräckliga kan kommunstyrelsen begära en revision för att bl.a. utveckla planering, uppföljning och styrning inom nämndens ansvarsområde. En buffert budgeteras för att i första hand täcka ett minskat skatte- och finansnetto samt om möjligt justera vissa volymförändringar för barn- och ungdomsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt vårdoch omsorgsnämnden. För 2012 uppgår bufferten till 30 miljoner kronor. Eftersom skattenettot uppvisar en positiv prognos (52,3 mkr) och volymkompensationen prognostiseras till 3,5 miljoner kronor återstår 26,5 miljoner kronor av bufferten. I föreliggande prognos redovisas dock kvarvarande medel i bufferten som förbrukade. Volymerna kommer att justeras i samband med att delårsrapporten behandlas i fullmäktige den 17 oktober. I den mån som förutsättningarna ändras under löpande budgetår ansvarar nämnden för att anpassa verksamheten inom ram. Nämnden ska själv genom egna prioriteringar, omprövningar och andra åtgärder se till att anslaget inte överskrids. God ekonomisk hushållning och balanskravet Ett uppfyllande av balanskravet är en grundförutsättning för en långsiktig, stabil finansiell utveckling och ett instrument för att förhindra negativ utveckling av kommunens ekonomi. Enligt lagen ska kommuner och landsting ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning definieras i Sollentuna enligt följande: Balans mellan intäkter och kostnader. Löpande verksamheter finansieras av skatter och avgifter och inte med försäljningsintäkter, lån eller genom ianspråktagande av tidigare uppbyggt kapital. Ett ekonomiskt överskott som förhindrar att det egna kapitalet minskar i takt med inflationen. Förvaltning av kommunens medel på ett sätt som ger god avkastning och betryggande säkerhet. Underhåll av realkapital (fastigheter, gator, m.m.). God framförhållning i den fysiska planeringen. God utveckling i dc kommunala bolagen. En väl fungerande organisation. Vårda och utveckla humankapitalet. Mål för verksamheterna.

7 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0494 KS-3 Sidan 7 av 7 God styrning och uppföljning samt utvärdering av verksamheternas innehåll och kvalitet. Kommunledningen bedömer sammantaget att Sollentuna kommun, för aktuellt verksamhetsår, kommer att uppfylla lagens krav för god ekonomisk hushållning. Prognosen för 2012 exklusive realisationsvinster visar på ett positivt resultat på 86 miljoner kronor vilket innebär att kommunen kommer att uppfylla balanskravet. Kommundirektör Charlotte Enges Inga-Lill Fritsch Bilagor: Bilaga bifogat i detta ärende: Resultatprognos 2012 för Sollentuna kommun Bilagor tillgängliga på kommunledningskontoret: 1. Kommunstyrelsen inklusive exploateringsverksamheten Barn- och ungdomsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Rösjöstyrelsen, 2012

8 SOLLENTUNA KOMMUN DELÅRSRAPPORT MED RESULTATPROGNOS AUGUSTI 2012 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

9 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 Finansiell analys 5 God ekonomisk hushållning och balanskravet 7 Sammandrag av nämndernas måluppfyllelse enligt målstyrningsmodellen 10 Personalredovisning 12 Resultaträkning 12 Kassaflödesanalys 13 Balansräkning 14 Noter till resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys 16 Driftredovisning 16 Investeringsredovisning 17 Nämndernas verksamhet 27 Sollentuna kommuns bolag 28 Redovisningsprinciper

10 Sammanfattning Delårsbokslut Kommunens resultat för perioden januariaugusti 2012 uppgår till 201 miljoner kronor exklusive reavinster. För motsvarande period 2011 var resultatet 137 miljoner kronor. Kommunens reavinster uppgår till 3 miljoner kronor. Resultatet för perioden januari-augusti är bättre än prognosen för helårsresultatet. Det beror för de flesta nämnder på mindre verksamhet under sommarmånaderna. Skolor och förskolor får intäkter varje månad men har betydligt lägre kostnader under sommaren. Beslutade tilläggsanslag har inte förbrukats. Det kommer att ske under hösten. 1 prognosen finns en återbetalning på 34 miljoner kronor för avtalsförsäkringar, från AFA-försäkringar, för åren 2007 och Hela beloppet finns med i resultatet för januariaugusti. Resultatet för Sollentuna kommuns bolag uppgår för Sollentunahem till 68 miljoner kronor och för Sollentuna Energi till 33 miljoner kronor efter skatt för perioden januari - augusti. Sollentuna kommuns andel i Kommunalförbundet Brandkåren Attunda uppgår enligt förbundsordningen till 21,5 procent. Delårsresultatet är -4,6 miljoner kronor (-0,3 mkr) för perioden januari-augusti. Prognosen för helåret är dock positiv med 0,8 miljoner kronor. Årets resultat Årets resultat för 2012 har budgeterats till 29,8 miljoner kronor. Prognosen exklusive reavinster visar på ett positivt resultat på 86,4 miljoner kronor, vilket skulle innebära att årets budgeterade resultat kommer att uppnås. Resultatet innebär även att balanskravet uppfylls. Budgeterat resultat förväntas uppnås främst genom det positiva utfallet för skattenettot (52 mkr). Övriga faktorer som bidrar till att årets resultat förväntas uppnås, är ett positivt finansnetto (12 mkr) samt ett positivt utfall (25 mkr) för pensioner, p.g.a. att tidigare premier för avtalsförsäkringar har återbetalats. Det positiva resultatet uppnås trots nämndernas samlade underskott på 38,5 miljoner kronor (efter volyinjusteringar, + 3,5 mkr). För nämnderna gäller att i den mån som förutsättningarna ändras under löpande budgetår ansvarar respektive nämnd för att anpassa verksamheten inom tilldelad budgetram. Nämnden ska själv genom egna prioriteringar, omprövningar och andra åtgärder se till att ramen inte överskrids. Från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader har under året 36,2 miljoner kronor ombudgeterats till nämnderna. Av det beloppet avser 26,7 miljoner kronor s.k. engångssatsningar. Kriterienia för satsningarna är följande: Medlen får endast användas under Ska var en tydlig satsning som det normalt inte finns utrymme för i den ordinarie budgeten. Får inte innebära ett åtagande som medför löpande kostnader efter Ska inte användas till att täcka eventuella underskott i den löpande verksamheten. Får inte vara en investering. Vid nästa prognostillfälle, per sista september, kommer nämnderna att redovisa prognos för utfallet av de tillförda medlen. God ekonomisk hushållning och balanskravet Sollentuna kommun har definierat ett antal kriterier för bedömning av God ekonomisk hushållning. Balanskravet och kommunens finansiella mål beräknas uppnås. Prognosen för måluppfyllelse när det gäller verksamhetsmålen kan anses som tillfredsställande. Sammantaget bedömer därför kommunledningen att kriterierna för god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas för verksamhetsåret Viktiga händelser Ny kommundirektör har rekryterats och tillträder den 1 oktober Ny förvaltningsorganisation, Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret (UAK) fr.o.m. 1 juli En ny förvaltningschef har tillträtt för kontoret. Under våren har receptionen i Turebergshuset nyinvigts. Ett system för effektivisering av besökshanteringen har anskaffats och tas i drift den 1 september. Kommunstyrelsen genomför ett försök med att implementera läsplattor under Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om förändrad skolorganisation för att leva upp till grundskolans nya styrdokument. Fortsättningsvis kommer kommunens skolor att organisera

11 sig som f-6 till skillnad från dagens f-5 organisation. Inga nya förskolor har startats upp men de två temporära förskolor som öppnades 2011 fortsätter att bedriva sin verksamhet. Nya paviljonger har placerats vid Töjnaskolan, utökningen ger 30 nya förskoleplatser. Skolvalet gemomfördes under våren och en hög andel av de som valde fick något av sina tre val, genom att Helenelundsskolan, Gärdesskolan och Töjnaskolan till hösten startar upp var sin extra förskoleklass. Resursskolan Mimer flyttar inför höststarten från Trollholmen till Kärrdalsskolan för att ge eleverna bättre förutsättningar för en lyckad skolgång. Den kraftfulla IKT-satsningen på en dataenhet per elev fortlöper och för att klara uppkopplingar till samtliga elever byggs alla kommunala skolors nätverk ut. Den gemensamma elevdatabasen, UEDB, för gymnasieskolan har tagits i bruk. Höstens inrapportering av statistik har försenats bl. a. på grund av systembytet. En ny enhet för ensamkommande flyktingbarn har bildats. Enheten ansvarar för ett boende med 8 platser, men köper även platser externt. Familjecentralen i Tureberg ska flytta. Landstinget krävde handikappanpassning vilket medför att familjecenlralen får nya handikappanpassade lokaler på Malm vägen. Beroendemottagningen har flyttat in i Turebergshuset. De nya lokalerna är mer ändamålsenliga för verksamheten och ligger nu på en för besökarna tryggare plats. I augusti flyttade 60 boende från Nytorps omvårdnadsboende till det nya boendet Ulrikas gård på Edsbergs äldreboende. Dessutom flyttade 17 boende från Strandgården till Gabriels gård, en utökning med 3 platser till totalt 20, även det på Edsbergs äldreboende. Även tillagningsköket vid Edsbergs äldreboende togs i drift i samband med nyinflyttningen. En projektledare har anställts för att i en tvåårsperiod driva och utveckla Edsvik. Jubileumsmaratonet anordnades den 14 juli. Nationaldagen har firats i Edsbergsparken. I augusti genomfördes även en Rock och Bluesfestival på Stallbacken och Edsbergs slott har haft guidade visningar under sommaren. Vid Sollentunavallen har Grand Prix samt junior-sm i friidrott arrangerats. Kulturskolan har genomfört en pianokonsertworkshop, kulturskolans dag samt arrangerat ett dagläger på Arena Satelliten. Miljö- och byggnadsnämnden har en ny ordförande sedan januari. Rösjöskolan växer och flera verksamheter har under året flyttat in i ett nybyggt skolhus. Rösjöstyrelsen kan nu erbjuda undervisning för elever i åk 6 nästkommande läsår. Planering inför detta pågår. Ett nytt avtal har träffats med Sollentunahem beträffande markanvisning för kvarteret Topplocket. I kvarteret kassen vid Edsviken har byggnationen av bostäder m.m. påbörjats. Detaljplaner har antagits för kvarteret Staven och Bredden. Första kommunala markförsäljningen i Väsjö-området (Eldkulan) har genomförts. Nybyggnation av Rotebrobroama har påbörjats. Turebergs torg och park har färdigställts. Personalredovisning Rekryteringsläget är fortsatt gynnsamt för de flesta yrkesområden i kommunen. Bristen på förskolelärare, erfarna socialsekreterare och vissa yrken inom det tekniska yrkesområdet kvarstår. Under en femårsperiod ( ) beräknas 14 procent av Sollentuna kommuns anställda gå i pension. Sollentuna deltar därför i Kompetensbron som är ett nationellt projekt med åtta kommuner från hela landet som arbetar för att underlätta generationsväxlingen. Projektet avslutades i mars 2012 och lärdomar och erfarenheter från projektet är under införande i flera personal processer. Sjukfrånvaron har ökat med 0,32 procent sedan årsskiftet. Det är en trend som följer riket. Främst har de längre sjukskrivningarna (> =60 dagar) ökat. Mycket arbete har ägnats och ägnas åt de medarbetare vars tidsbegränsade sjukersättning upphört och där Försäkringskassan inte kan bevilja ytterligare ersättning. Dessa medarbetare har kopplats till arbetsförmedlingen och arbetslivsintroduktion för att utröna om de har arbetsförmåga eller inte. -2-

12 Finansiell analys Årets resultat Sollentuna kommuns prognos för 2012 exklusive realisationsvinster visar på ett positivt resultat på 86,4 miljoner kronor, vilket innebär att såväl balanskravet som årets budgeterade resultat (29,8 mkr) förväntas uppnås. Nämnder med överskott Nämndernas totala prognostiserade avvikelser mot budget är negativa (38,5 mkr) efter volymjusteringar. Överskott prognostiseras för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (2,9 mkr) samt miljöoch byggnadsnämnden (0,6 mkr). Barn- och utbildningsnämnden samt Kommunala grundskolor och förskolor prognostiserar nollresultat, d.v.s. att budgeten kommer att hållas. Barn- och ungdomsnämndens samt utbildningsoch arbetsmarknadsnämndens budgetramar har tillfölls medel för ökade volymer med 1,9 respektive 1,2 miljoner kronor. Nämnder med underskott Resterande nämnder prognostiserar negativa avvikelser med totalt 42,1 miljoner kronor. Kommunstyrelsen (5,3 mkr), trafik- och fastighetsnämnden (0,2 mkr), socialnämnden (5,0 mkr), vård- och omsorgsnämnden (11,9 mkr), kultur- och fritidsnämnden (0,7 mkr) samt Rösjöstyrelsen (0,7 mkr). Därutöver prognostiserar även resultatenheterna, för egenregiverksamheten Solom, under vård- och omsorgsnämnden samt Rudbecksskolan, under utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, negativa avvikelser med 10,3 miljoner kronor inklusive överskottskravet (2 mkr) samt 0,8 miljoner kronor. Skattenetto Med skattenetto avses summan av skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning samt kommunal fastighetsavgift. Under förutsättning att prognosen från Sveriges kommuner och landsting är rätt kommer skatteintäkterna 2012 att bli 52 miljoner kronor högre än budget. Finansnetto Finansnettot är nettot av finansiella intäkter och kostnader i resultaträkningen och avser framför allt tre delar; utdelningar från bolagen, medelsförvaltningen samt ränta på avsättningen till pensioner. Totalt beräknas finansnettot till 59 miljoner kronor, vilket är 12 miljoner kronor bättre än budget. Kapitalförvaltningen är bättre än budget Marknadsvärdet på kommunens långfristiga ränteplaceringar har ökat med 15 miljoner kronor (2,7 %) hittills under 2012, medan det bokförda resultatet uppgår till 16 miljoner kronor. Kommunens värdepappersportfölj värderas i bokföringen till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och aktuellt marknadsvärde. Marknadsvärdet på värdepappren varierar med de långfristiga marknadsräntorna, där lägre räntor innebär att värdepappren ökar i värde. Den europiska skuldkrisen har inneburit att många vill placera i svenska statens obligationer vilket har pressat ner den svenska räntan. 1 kommunens internredovisning belastas enheter som har gjort investeringar med en internränta som motsvarar kapitalbindning under investeringens livslängd. Motsvarande intäkt redovisas i driftredovisningen som internränta. I prognosen för 2012 överstiger intemräntan budget med 6 miljoner kronor. Pensioner 1 budgeten beräknades kostnaderna för avtalspensioner uppgå till 55 miljoner kronor. Utfallet är prognostiserats till 30 miljoner kronor. Premier för avtalsförsäkringar som betalades 2007 och 2008 har återbetalats med 34 miljoner kronor. Pensionsavsättningen för 2011 var för liten vilket innebär en högre pensionsavsättning Investeringsvolym Nettoutgifterna för kommunens investeringar beräknas uppgå till 132 miljoner kronor, ett överskott (278 mkr) gentemot budgetens 410 miljoner kronor. Största delen av investeringsutgifterna avser fastighetsverksamheten där utfallet beräknas uppgå till 92 miljoner kronor vilket ger ett överskott med 150 miljoner kronor gentemot budget (242 mkr). Även exp loaterings verksamheten prognostiserar positiv avvikelse (131 mkr) främst beroende på lägre kostnadsnivå för de första två etapperna av Väsjö-projekten, där genomförandefasen blivit försenade p.g.a. överklaganden och lång handläggningstid hos Länsstyrelsen. Dessutom -3 -

13 liar intäkter inkommit som är försenade från Kommunens finansiella mål Soliditet Soliditet innebär ett mått på hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade av eget kapital. Kommunens mål innebär att soliditeten inte bör understiga 75 procent exkl. pensionsförpliktelser redovisade som ansvarsförbindelser. I resultatet januari-augusti uppgår soliditeten till 88 procent. Om pensionsåtagandet räknas som skuld, uppgår soliditeten till 58 procent. 1 prognosen uppgår soliditeten till 86 procent. Likviditet Likviditeten (exkl. kapitalförvaltningen) bör inte understiga fyra procent av de externa utgifterna. Måttet visar kommunens finansiella styrka på kort sikt. Kommunens kortsiktiga betalningsberedskap i form av likvida medel (kortsiktiga placeringar samt kassa- och banktillgodohavanden exklusive dotterbolagens andel) har ökat från 141 miljoner kronor vid årets början till 185 miljoner kronor i slutet på augusti. Vid årets slut är prognosen att likviditeten kommer uppgå till 173 miljoner kronor. Likviditet uppgår till åtta procent av de externa utgifterna, vid årsskiftet beräknas likviditeten uppgå till fem procent, vilket innebär att kommunen uppfyller sitt likviditetsmål. Ekonomiska resultatmål Kommunens mål är att årets resultat före extraordinära intäkter ska vara så stort alt del egna kapitalet värdesäkras. Om inte balanskravet uppnås måste den löpande verksamheten tillföras medel från tidigare uppbyggt rörelsekapital, försäljningsinkomster, lån etc. Om inte det egna kapitalet värdesäkras garanteras inte en långsiktig stabil finansiell utveckling, inte heller att varje generation "bär sina kostnader". Intäkterna ska räcka både till löpande kostnader och till att värdesäkra det egna kapitalet. Värdesäkringen av det egna kapitalet avser egentligen behov av överskott. För 2012 innebär detta ett krav på ett positivt resultat på 30 miljoner kronor. Målet baseras på följande procentuella andelar av skattenettot för 2012 Mål Prognos Verksamheter Avskrivningar Finansnctto Värdesäkring av eget kapital - I - 3 Summa Verksamhetens nettokostnader (inkl. avskrivningar men exkl. reavinster) beräknas utgöra 99 procent av skattenettot. Detta är bättre än fullmäktiges mål på 102 procent. Finansnettots tillskott till verksamheten är sämre än målet på tre procent. Målet att värdesäkra det egna kapitalet motsvarande en procent av skatteintäkterna uppfylls. Åtgärder som leder till ekonomisk balans Kommunstyrelsen har fastställt en strategi for att hantera budgetavvikelser på nämnderna. Strategin går i huvudsak ut på att nämnderna ska ta fram en åtgärdsplan i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott när en betydande budgetavvikelse uppstår. Åtgärdsplanen godkänns av kommunstyrelsen och därefter ska nämnden rapportera fortlöpande vad som händer. Under 2012 har vård- och omsorgsnämnden på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram åtgärdsplaner för att inför 2013 få en ekonomi i balans. Om det visar sig att beslutade åtgärder inte är tillräckliga kan kommunstyrelsen begära en revision för att bl.a. utveckla planering, uppföljning och styrning inom nämndens ansvarsområde. En buffert budgeteras för att i första hand täcka ett minskat skatte- och finansnetto samt om möjligt justera vissa volymförändringar för barn- och ungdomsnämnden, utbildnings och arbetsmarknadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. För 2012 uppgår bufferten till 30 miljoner kronor. Eftersom skattenettot uppvisar en positiv prognos (52,3 mkr) och volymkompensationen prognostiseras till 3,5 miljoner kronor återstår 26,5 miljoner kronor av bufferten. I föreliggande prognos redovisas dock kvarvarande medel i bufferten som förbrukade. Berörda nämnders budgetramar kommer att justeras för ökade volymer i samband med att delårsrapporten behandlas i fullmäktige den 17 oktober.

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2012

Delårsrapport Januari - augusti 2012 Delårsrapport Januari - augusti 2012 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader och det bokförda resultatet ãr 69,6 miljoner kronor. en för zorz är ett överskott om 32,6 miljoner kronor. Bifogad skrivelse innehåller en överblick

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Delårsrapport Augusti 2014

Delårsrapport Augusti 2014 Delårsrapport Augusti 2014 inkl. prognos för helåret 2014-09-29 1 Inledning Delårsrapporten en beskrivning av viktiga händelser under periodens åtta månader, en redogörelse för mål och resultat utifrån

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

3. Delårsbokslut 2013. Ekonomichef, därefter nämnds- och bolagsordföranden, 10 minuter var. 6. Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun

3. Delårsbokslut 2013. Ekonomichef, därefter nämnds- och bolagsordföranden, 10 minuter var. 6. Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-09-30 1(2) Kommunfullmäktige Tid Måndag den 30 september, kl 13.00 Plats Forum, Vindeln Justering Den 9 oktober, kl 15.00 Ärenden 1. Upprop och val av justerare 2.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Årsredovisning 2007. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand.

Årsredovisning 2007. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand. Görvälns slott från 1600talet har restaurang, festvåning och konferenslokaler. Gårdsmiljön är unik då alla byggnader

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll Övergripande del Viktiga händelser under året... 4 Femårsöversikt... 6 Vad kostar det?... 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 9 Sammanfattning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer