Delårsrapport per 31 augusti 2012 med resultatprognos 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport per 31 augusti 2012 med resultatprognos 2012"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Håkan Wikman Sidan 1 av 7 Dnr 2012/0494 KS-3 Kommunstyrelsen Delårsrapport per 31 augusti 2012 med resultatprognos 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 1. Öka barn- och ungdomsnämndens budgetram med kronor för 2012 med anledning av volymförändringar. 2. Öka utbildning- och arbetsmarknadsnämndens budgetram med kronor för 2012 med anledning av volymförändringar. 3. Öka vård- och omsorgsnämndens budgetram med kronor för 2012 med anledning av volymförändringar. 4. Vård- och omsorgsnämndens behöver inte, med anledning av nämndens prognostiserade underskott, vidta åtgärder upp till ett underskott på maximalt 10 miljoner kronor. 5. Socialnämnden behöver inte, med anledning av nämndens prognostiserade underskott, vidta åtgärder för att hålla sig inom nämndens budgetram för ekonomiskt bistånd. 6. Kommunstyrelsen behöver inte, med anledning av styrelsens prognostiserade underskott, vidta åtgärder för att hålla sig inom styrelsens budgetram för IT-verksamhet. 7. Fullmäktige godkänner de lårsrapport per 31 augusti, 2012 med resultatprognos 2012 för kommunens ekonomi i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande 19 september 2012 Sammanfattning Ärendet avser prognos för helåret 2012 samt delårsrapport per 31 augusti för Sollentuna kommun. Kommunens bolag ingår i rapporten. Nämnderna ska lämna resultatprognoser till kommunstyrelsen/fullmäktige en gång per år. Resultatprognosen ska innehålla följande: jämförelse mellan budgeterade kostnader/intäkter och periodutfall inklusive helårsprognos analyser vad gäller förändringar avseende volym, kostnads- eller intäktsnivå eller ökad/minskad effektivitet måluppfyllelse utifrån det uppdrag som getts, såväl siffersammanställningar som verbala beskrivningar Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0494 KS-3 Sidan 2 av 7 viktigare händelser verksamhetsmått verbala kommentarer till avvikelser och vilka åtgärder nämnden vidtagit/avser att vidta för att rätta till dem. Bakgrund Ärendet avser prognos för helåret 2012 samt delårsrapport per 31 augusti för Sollentuna kommun. Kommunens bolag ingår i rapporten. Nämnder och styrelser ska lämna resultatprognoser till kommunstyrelsen/fullmäktige en gång per år. Rösjöstyrelsen omfattas inte av punkt 3 (måluppfyllelse). Resultatprognosen ska innehålla följande: jämförelse mellan budgeterade kostnader/intäkter och periodutfall inklusive helårsprognos analyser vad gäller förändringar avseende volym, kostnads- eller intäktsnivå eller ökad/minskad effektivitet måluppfyllelse utifrån det uppdrag som getts, såväl siffersammanställningar som verbala beskrivningar viktigare händelser verksamhetsmått verbala kommentarer till avvikelser och vilka åtgärder nämnden vidtagit/avser att vidta för att rätta till dem. Kommunstyrelsen sammanställer kommunens totala prognos med nämndernas rapportering som underlag. Prognosen ska vara behandlad i nämndernas respektive arbetsutskott senast den 19 september och i nämnden/styrelsen senast den 28 september (protokollet skickas samma dag till kommunledningskontoret). Revisorerna har gjort bedömningar om resultaten i delårsrapporten är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om i budget och plan. Revisorernas bedömning redovisas i särskilt ärende. Endast bilaga 1 bifogas detta tjänsteutlåtande, övriga bilagor finns tillgängliga på kommunledningskontoret. Kommunledningskontorets beredning Delårsrapport Kommunens resultat för perioden januari-augusti 2012 uppgår till 201 miljoner kronor exklusive reavinster. För motsvarande period 2011 var resultatet 137 miljoner kronor. Kommunens reavinster uppgår till 3 miljoner kronor.

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0494 KS-3 Sidan 3 av 7 Resultatet för perioden januari-augusti är bättre än prognosen för helårsresultatet. Det beror för de flesta nämnder på mindre verksamhet under sommarmånaderna. Skolor och förskolor får intäkter varje månad men har betydligt lägre kostnader under sommaren. Beslutade tilläggsanslag har inte förbrukats. Det kommer att ske under hösten. I prognosen finns återbetalning från AFA-försäkringar, för åren 2007 och 2008, med 34 miljoner kronor. Hela beloppet finns med i resultatet för januari-augusti. Resultatet för Sollentuna kommuns bolag uppgår för Sollentunahem till 68 miljoner kronor och för Sollentuna Energi till 33 miljoner kronor efter skatt för perioden januari - augusti. Sollentuna kommuns andel i Kommunalförbundet Brandkåren Attunda uppgår enligt förbundsordningen till 21,5 procent. Delårsresultatet är - 4,6 miljoner kronor (- 0,3 mkr) för perioden januari-augusti. Prognosen för helåret är dock positiv med 0,8 miljoner kronor. Resultat prog nos Årets resultat för 2012 har budgeterats till 29,8 miljoner kronor. Prognosen exklusive reavinster visar på ett positivt resultat på 86,4 miljoner kronor, vilket skulle innebära att årets budgeterade resultat kommer att uppnås. Resultatet innebär även att balanskravet uppfylls. De främsta anledningarna till det prognostiserade resultatet är: Kommunens skattenetto förväntas bli cirka 52 miljoner kronor större än budgeterat. Finansnetto förväntas bli cirka 12 miljoner kronor bättre än budgeterat. Bufferten på 30 miljoner kronor ska täcka eventuellt minskat skatte- och finansnetto samt vissa volymförändringar på barn- och ungdomsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. I samband med resultatprognosen ligger ett förslag att använda 3,5 miljoner kronor av bufferten för att kompensera för ökade volymförändringar. Nämnderna inkl. kommunstyrelsen uppvisar ett sammanlagt prognostiserat underskott på 38 miljoner kronor. I den mån som förutsättningarna ändras under löpande budgetår ansvarar nämnden för att anpassa verksamheten inom ram. Nämnden ska själv genom egna prioriteringar, omprövningar och andra åtgärder se till att anslaget inte överskrids. Två nämnder, kommunstyrelsen och socialnämnden anhåller med anledning av deras prognostiserade underskott, befrielse från att vidta åtgärder för att hålla sig inom nämndens budgetram. För kommunstyrelsen avser det ITverksamheten och socialnämnden för ekonomiskt bistånd.

4 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0494 KS-3 Sidan 4 av 7 Sollentuna kommun har definierat ett antal kriterier för bedömning av God ekonomisk hushållning. Balanskravet och kommunens finansiella mål beräknas uppnås. Prognosen för måluppfyllelse när det gäller verksamhetsmålen är 73 procent och kan anses som tillfredsställande. Sammantaget bedömer därför kommunledningen att kriterierna för god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas för verksamhetsåret 2012 Viktiga händelser Ny förvaltningsorganisation, Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret (UAK) fr.o.m. 1 juli En ny förvaltningschef har tillträtt för kontoret. Under våren har receptionen i Turebergshuset nyinvigts. Ett system för effektivisering av besökshanteringen har anskaffats och tas i drift den 1 september. Kommunstyrelsen genomför ett försök med att implementera läsplattor under Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om förändrad skolorganisation för att leva upp till grundskolans nya styrdokument. Fortsättningsvis kommer kommunens skolor att organisera sig som f-6 till skillnad från dagens f-5 organisation. Inga nya förskolor har startats upp men de två temporära förskolor som öppnades 2011 fortsätter att bedriva sin verksamhet. Nya paviljonger har placerats vid Töjnaskolan, utökningen ger 30 nya förskoleplatser. Skolvalet gemomfördes under våren och en hög andel av de som valde fick något av sina tre val, genom att Helenelundsskolan, Gärdesskolan och Töjnaskolan till hösten startar upp var sin extra förskoleklass. Resursskolan Mimer flyttar inför höststarten från Trollholmen till Kärrdalsskolan för att ge eleverna bättre förutsättningar för en lyckad skolgång. Den kraftfulla IKT satsningen på en dataenhet per elev fortlöper och för att klara uppkopplingar till samtliga elever byggs alla kommunala skolors nätverk ut. Den gemensamma elevdatabasen, UEDB, för gymnasieskolan har tagits i bruk. Höstens inrapportering av statistik har försenats bl. a. på grund av systembytet. En ny enhet för ensamkommande flyktingbarn har bildats. Enheten ansvarar för ett boende med 8 platser, men köper även platser externt. Familjecentralen i Tureberg ska flytta. Landstinget krävde handikappanpassning vilket medför att familjecentralen får nya handikappanpassade lokaler på Malmvägen.

5 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0494 KS-3 Sidan 5 av 7 Beroendemottagningen har flyttat in i Turebergshuset. De nya lokalerna är mer ändamålsenliga för verksamheten och ligger nu på en för besökarna tryggare plats. I augusti flyttade 60 boende från Nytorps omvårdnadsboende till det nya boendet Ulrikas gård på Edsbergs äldreboende. Dessutom flyttade 17 boende från Strandgården till Gabriels gård, en utökning med 3 platser till totalt 20, även det på Edsbergs äldreboende. Även tillagningsköket vid Edsbergs äldreboende togs i drift i samband med nyinflyttningen. En projektledare har anställts för att i en tvåårsperiod driva och utveckla Edsvik. Jubileumsmaratonet anordnades den 14 juli. Nationaldagen har firats i Edsbergsparken. Vid Sollentunavallen har Grand Prix samt junior-sm i friidrott arrangerats. Kulturskolan har genomfört en pianokonsertworkshop, kulturskolans dag samt arrangerat ett dagläger på Arena Satelliten. Ett nytt avtal har träffats med Sollentunahem beträffande markanvisning för kvarteret Topplocket. I kvarteret kassen vid Edsviken har byggnationen av bostäder m.m. påbörjats. Detaljplaner har antagits för kvarteret Staven och Bredden. Första kommunala markförsäljningen i Väsjö-området (Eldkulan) har genomförts. Nybyggnation av Rotebrobroama har påbörjats. Turebergs torg och park har färdigställts. Personalredovisning Rekryteringsläget är fortsatt gynnsamt för de flesta yrkesområden i kommunen. Bristen på förskolelärare, erfarna socialsekreterare och vissa yrken inom det tekniska yrkesområdet kvarstår. Under en femårsperiod ( ) beräknas 14 procent av Sollentuna kommuns anställda gå i pension. Sollentuna deltar därför i Kompetensbron som är ett nationellt projekt med åtta kommuner från hela landet som arbetar för att underlätta generationsväxlingen. Projektet avslutades i mars 2012 och lärdomar och erfarenheter från projektet är under införande i flera personalprocesser. Sjukfrånvaron har ökat med 0,32 % sedan årsskiftet. Det är en trend som följer riket. Främst har de längre sjukskrivningarna (> =60 dagar) ökat. Mycket arbete har ägnats och ägnas åt de medarbetare vars tidsbegränsade sjukersättning upphört och där Försäkringskassan inte kan bevilja ytterligare ersättning. Dessa medarbetare har kopplats till arbetsförmedlingen och arbetslivsintroduktion för att utröna om de har arbetsförmåga eller inte Åtgärder som leder till ekonomisk balans Kommunstyrelsen beslutade 2003 om en strategi för att hantera budgetavvikelser på nämnderna. Strategin går i huvudsak ut på att nämnderna ska ta fram en åtgärdsplan i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott när en betydande budgetavvikelse uppstår. Åtgärdsplanen

6 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0494 KS-3 Sidan 6 av 7 godkänns av kommunstyrelsen och därefter rapporterar nämnden fortlöpande vad som händer. För 2012 har vård- och omsorgsnämnden ett uppdrag att rapportera hur de ska genomföra åtgärder för att uppnå ekonomisk balans. Om det visar sig att beslutade åtgärder inte är tillräckliga kan kommunstyrelsen begära en revision för att bl.a. utveckla planering, uppföljning och styrning inom nämndens ansvarsområde. En buffert budgeteras för att i första hand täcka ett minskat skatte- och finansnetto samt om möjligt justera vissa volymförändringar för barn- och ungdomsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt vårdoch omsorgsnämnden. För 2012 uppgår bufferten till 30 miljoner kronor. Eftersom skattenettot uppvisar en positiv prognos (52,3 mkr) och volymkompensationen prognostiseras till 3,5 miljoner kronor återstår 26,5 miljoner kronor av bufferten. I föreliggande prognos redovisas dock kvarvarande medel i bufferten som förbrukade. Volymerna kommer att justeras i samband med att delårsrapporten behandlas i fullmäktige den 17 oktober. I den mån som förutsättningarna ändras under löpande budgetår ansvarar nämnden för att anpassa verksamheten inom ram. Nämnden ska själv genom egna prioriteringar, omprövningar och andra åtgärder se till att anslaget inte överskrids. God ekonomisk hushållning och balanskravet Ett uppfyllande av balanskravet är en grundförutsättning för en långsiktig, stabil finansiell utveckling och ett instrument för att förhindra negativ utveckling av kommunens ekonomi. Enligt lagen ska kommuner och landsting ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning definieras i Sollentuna enligt följande: Balans mellan intäkter och kostnader. Löpande verksamheter finansieras av skatter och avgifter och inte med försäljningsintäkter, lån eller genom ianspråktagande av tidigare uppbyggt kapital. Ett ekonomiskt överskott som förhindrar att det egna kapitalet minskar i takt med inflationen. Förvaltning av kommunens medel på ett sätt som ger god avkastning och betryggande säkerhet. Underhåll av realkapital (fastigheter, gator, m.m.). God framförhållning i den fysiska planeringen. God utveckling i dc kommunala bolagen. En väl fungerande organisation. Vårda och utveckla humankapitalet. Mål för verksamheterna.

7 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0494 KS-3 Sidan 7 av 7 God styrning och uppföljning samt utvärdering av verksamheternas innehåll och kvalitet. Kommunledningen bedömer sammantaget att Sollentuna kommun, för aktuellt verksamhetsår, kommer att uppfylla lagens krav för god ekonomisk hushållning. Prognosen för 2012 exklusive realisationsvinster visar på ett positivt resultat på 86 miljoner kronor vilket innebär att kommunen kommer att uppfylla balanskravet. Kommundirektör Charlotte Enges Inga-Lill Fritsch Bilagor: Bilaga bifogat i detta ärende: Resultatprognos 2012 för Sollentuna kommun Bilagor tillgängliga på kommunledningskontoret: 1. Kommunstyrelsen inklusive exploateringsverksamheten Barn- och ungdomsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Rösjöstyrelsen, 2012

8 SOLLENTUNA KOMMUN DELÅRSRAPPORT MED RESULTATPROGNOS AUGUSTI 2012 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

9 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 Finansiell analys 5 God ekonomisk hushållning och balanskravet 7 Sammandrag av nämndernas måluppfyllelse enligt målstyrningsmodellen 10 Personalredovisning 12 Resultaträkning 12 Kassaflödesanalys 13 Balansräkning 14 Noter till resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys 16 Driftredovisning 16 Investeringsredovisning 17 Nämndernas verksamhet 27 Sollentuna kommuns bolag 28 Redovisningsprinciper

10 Sammanfattning Delårsbokslut Kommunens resultat för perioden januariaugusti 2012 uppgår till 201 miljoner kronor exklusive reavinster. För motsvarande period 2011 var resultatet 137 miljoner kronor. Kommunens reavinster uppgår till 3 miljoner kronor. Resultatet för perioden januari-augusti är bättre än prognosen för helårsresultatet. Det beror för de flesta nämnder på mindre verksamhet under sommarmånaderna. Skolor och förskolor får intäkter varje månad men har betydligt lägre kostnader under sommaren. Beslutade tilläggsanslag har inte förbrukats. Det kommer att ske under hösten. 1 prognosen finns en återbetalning på 34 miljoner kronor för avtalsförsäkringar, från AFA-försäkringar, för åren 2007 och Hela beloppet finns med i resultatet för januariaugusti. Resultatet för Sollentuna kommuns bolag uppgår för Sollentunahem till 68 miljoner kronor och för Sollentuna Energi till 33 miljoner kronor efter skatt för perioden januari - augusti. Sollentuna kommuns andel i Kommunalförbundet Brandkåren Attunda uppgår enligt förbundsordningen till 21,5 procent. Delårsresultatet är -4,6 miljoner kronor (-0,3 mkr) för perioden januari-augusti. Prognosen för helåret är dock positiv med 0,8 miljoner kronor. Årets resultat Årets resultat för 2012 har budgeterats till 29,8 miljoner kronor. Prognosen exklusive reavinster visar på ett positivt resultat på 86,4 miljoner kronor, vilket skulle innebära att årets budgeterade resultat kommer att uppnås. Resultatet innebär även att balanskravet uppfylls. Budgeterat resultat förväntas uppnås främst genom det positiva utfallet för skattenettot (52 mkr). Övriga faktorer som bidrar till att årets resultat förväntas uppnås, är ett positivt finansnetto (12 mkr) samt ett positivt utfall (25 mkr) för pensioner, p.g.a. att tidigare premier för avtalsförsäkringar har återbetalats. Det positiva resultatet uppnås trots nämndernas samlade underskott på 38,5 miljoner kronor (efter volyinjusteringar, + 3,5 mkr). För nämnderna gäller att i den mån som förutsättningarna ändras under löpande budgetår ansvarar respektive nämnd för att anpassa verksamheten inom tilldelad budgetram. Nämnden ska själv genom egna prioriteringar, omprövningar och andra åtgärder se till att ramen inte överskrids. Från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader har under året 36,2 miljoner kronor ombudgeterats till nämnderna. Av det beloppet avser 26,7 miljoner kronor s.k. engångssatsningar. Kriterienia för satsningarna är följande: Medlen får endast användas under Ska var en tydlig satsning som det normalt inte finns utrymme för i den ordinarie budgeten. Får inte innebära ett åtagande som medför löpande kostnader efter Ska inte användas till att täcka eventuella underskott i den löpande verksamheten. Får inte vara en investering. Vid nästa prognostillfälle, per sista september, kommer nämnderna att redovisa prognos för utfallet av de tillförda medlen. God ekonomisk hushållning och balanskravet Sollentuna kommun har definierat ett antal kriterier för bedömning av God ekonomisk hushållning. Balanskravet och kommunens finansiella mål beräknas uppnås. Prognosen för måluppfyllelse när det gäller verksamhetsmålen kan anses som tillfredsställande. Sammantaget bedömer därför kommunledningen att kriterierna för god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas för verksamhetsåret Viktiga händelser Ny kommundirektör har rekryterats och tillträder den 1 oktober Ny förvaltningsorganisation, Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret (UAK) fr.o.m. 1 juli En ny förvaltningschef har tillträtt för kontoret. Under våren har receptionen i Turebergshuset nyinvigts. Ett system för effektivisering av besökshanteringen har anskaffats och tas i drift den 1 september. Kommunstyrelsen genomför ett försök med att implementera läsplattor under Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om förändrad skolorganisation för att leva upp till grundskolans nya styrdokument. Fortsättningsvis kommer kommunens skolor att organisera

11 sig som f-6 till skillnad från dagens f-5 organisation. Inga nya förskolor har startats upp men de två temporära förskolor som öppnades 2011 fortsätter att bedriva sin verksamhet. Nya paviljonger har placerats vid Töjnaskolan, utökningen ger 30 nya förskoleplatser. Skolvalet gemomfördes under våren och en hög andel av de som valde fick något av sina tre val, genom att Helenelundsskolan, Gärdesskolan och Töjnaskolan till hösten startar upp var sin extra förskoleklass. Resursskolan Mimer flyttar inför höststarten från Trollholmen till Kärrdalsskolan för att ge eleverna bättre förutsättningar för en lyckad skolgång. Den kraftfulla IKT-satsningen på en dataenhet per elev fortlöper och för att klara uppkopplingar till samtliga elever byggs alla kommunala skolors nätverk ut. Den gemensamma elevdatabasen, UEDB, för gymnasieskolan har tagits i bruk. Höstens inrapportering av statistik har försenats bl. a. på grund av systembytet. En ny enhet för ensamkommande flyktingbarn har bildats. Enheten ansvarar för ett boende med 8 platser, men köper även platser externt. Familjecentralen i Tureberg ska flytta. Landstinget krävde handikappanpassning vilket medför att familjecenlralen får nya handikappanpassade lokaler på Malm vägen. Beroendemottagningen har flyttat in i Turebergshuset. De nya lokalerna är mer ändamålsenliga för verksamheten och ligger nu på en för besökarna tryggare plats. I augusti flyttade 60 boende från Nytorps omvårdnadsboende till det nya boendet Ulrikas gård på Edsbergs äldreboende. Dessutom flyttade 17 boende från Strandgården till Gabriels gård, en utökning med 3 platser till totalt 20, även det på Edsbergs äldreboende. Även tillagningsköket vid Edsbergs äldreboende togs i drift i samband med nyinflyttningen. En projektledare har anställts för att i en tvåårsperiod driva och utveckla Edsvik. Jubileumsmaratonet anordnades den 14 juli. Nationaldagen har firats i Edsbergsparken. I augusti genomfördes även en Rock och Bluesfestival på Stallbacken och Edsbergs slott har haft guidade visningar under sommaren. Vid Sollentunavallen har Grand Prix samt junior-sm i friidrott arrangerats. Kulturskolan har genomfört en pianokonsertworkshop, kulturskolans dag samt arrangerat ett dagläger på Arena Satelliten. Miljö- och byggnadsnämnden har en ny ordförande sedan januari. Rösjöskolan växer och flera verksamheter har under året flyttat in i ett nybyggt skolhus. Rösjöstyrelsen kan nu erbjuda undervisning för elever i åk 6 nästkommande läsår. Planering inför detta pågår. Ett nytt avtal har träffats med Sollentunahem beträffande markanvisning för kvarteret Topplocket. I kvarteret kassen vid Edsviken har byggnationen av bostäder m.m. påbörjats. Detaljplaner har antagits för kvarteret Staven och Bredden. Första kommunala markförsäljningen i Väsjö-området (Eldkulan) har genomförts. Nybyggnation av Rotebrobroama har påbörjats. Turebergs torg och park har färdigställts. Personalredovisning Rekryteringsläget är fortsatt gynnsamt för de flesta yrkesområden i kommunen. Bristen på förskolelärare, erfarna socialsekreterare och vissa yrken inom det tekniska yrkesområdet kvarstår. Under en femårsperiod ( ) beräknas 14 procent av Sollentuna kommuns anställda gå i pension. Sollentuna deltar därför i Kompetensbron som är ett nationellt projekt med åtta kommuner från hela landet som arbetar för att underlätta generationsväxlingen. Projektet avslutades i mars 2012 och lärdomar och erfarenheter från projektet är under införande i flera personal processer. Sjukfrånvaron har ökat med 0,32 procent sedan årsskiftet. Det är en trend som följer riket. Främst har de längre sjukskrivningarna (> =60 dagar) ökat. Mycket arbete har ägnats och ägnas åt de medarbetare vars tidsbegränsade sjukersättning upphört och där Försäkringskassan inte kan bevilja ytterligare ersättning. Dessa medarbetare har kopplats till arbetsförmedlingen och arbetslivsintroduktion för att utröna om de har arbetsförmåga eller inte. -2-

12 Finansiell analys Årets resultat Sollentuna kommuns prognos för 2012 exklusive realisationsvinster visar på ett positivt resultat på 86,4 miljoner kronor, vilket innebär att såväl balanskravet som årets budgeterade resultat (29,8 mkr) förväntas uppnås. Nämnder med överskott Nämndernas totala prognostiserade avvikelser mot budget är negativa (38,5 mkr) efter volymjusteringar. Överskott prognostiseras för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (2,9 mkr) samt miljöoch byggnadsnämnden (0,6 mkr). Barn- och utbildningsnämnden samt Kommunala grundskolor och förskolor prognostiserar nollresultat, d.v.s. att budgeten kommer att hållas. Barn- och ungdomsnämndens samt utbildningsoch arbetsmarknadsnämndens budgetramar har tillfölls medel för ökade volymer med 1,9 respektive 1,2 miljoner kronor. Nämnder med underskott Resterande nämnder prognostiserar negativa avvikelser med totalt 42,1 miljoner kronor. Kommunstyrelsen (5,3 mkr), trafik- och fastighetsnämnden (0,2 mkr), socialnämnden (5,0 mkr), vård- och omsorgsnämnden (11,9 mkr), kultur- och fritidsnämnden (0,7 mkr) samt Rösjöstyrelsen (0,7 mkr). Därutöver prognostiserar även resultatenheterna, för egenregiverksamheten Solom, under vård- och omsorgsnämnden samt Rudbecksskolan, under utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, negativa avvikelser med 10,3 miljoner kronor inklusive överskottskravet (2 mkr) samt 0,8 miljoner kronor. Skattenetto Med skattenetto avses summan av skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning samt kommunal fastighetsavgift. Under förutsättning att prognosen från Sveriges kommuner och landsting är rätt kommer skatteintäkterna 2012 att bli 52 miljoner kronor högre än budget. Finansnetto Finansnettot är nettot av finansiella intäkter och kostnader i resultaträkningen och avser framför allt tre delar; utdelningar från bolagen, medelsförvaltningen samt ränta på avsättningen till pensioner. Totalt beräknas finansnettot till 59 miljoner kronor, vilket är 12 miljoner kronor bättre än budget. Kapitalförvaltningen är bättre än budget Marknadsvärdet på kommunens långfristiga ränteplaceringar har ökat med 15 miljoner kronor (2,7 %) hittills under 2012, medan det bokförda resultatet uppgår till 16 miljoner kronor. Kommunens värdepappersportfölj värderas i bokföringen till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och aktuellt marknadsvärde. Marknadsvärdet på värdepappren varierar med de långfristiga marknadsräntorna, där lägre räntor innebär att värdepappren ökar i värde. Den europiska skuldkrisen har inneburit att många vill placera i svenska statens obligationer vilket har pressat ner den svenska räntan. 1 kommunens internredovisning belastas enheter som har gjort investeringar med en internränta som motsvarar kapitalbindning under investeringens livslängd. Motsvarande intäkt redovisas i driftredovisningen som internränta. I prognosen för 2012 överstiger intemräntan budget med 6 miljoner kronor. Pensioner 1 budgeten beräknades kostnaderna för avtalspensioner uppgå till 55 miljoner kronor. Utfallet är prognostiserats till 30 miljoner kronor. Premier för avtalsförsäkringar som betalades 2007 och 2008 har återbetalats med 34 miljoner kronor. Pensionsavsättningen för 2011 var för liten vilket innebär en högre pensionsavsättning Investeringsvolym Nettoutgifterna för kommunens investeringar beräknas uppgå till 132 miljoner kronor, ett överskott (278 mkr) gentemot budgetens 410 miljoner kronor. Största delen av investeringsutgifterna avser fastighetsverksamheten där utfallet beräknas uppgå till 92 miljoner kronor vilket ger ett överskott med 150 miljoner kronor gentemot budget (242 mkr). Även exp loaterings verksamheten prognostiserar positiv avvikelse (131 mkr) främst beroende på lägre kostnadsnivå för de första två etapperna av Väsjö-projekten, där genomförandefasen blivit försenade p.g.a. överklaganden och lång handläggningstid hos Länsstyrelsen. Dessutom -3 -

13 liar intäkter inkommit som är försenade från Kommunens finansiella mål Soliditet Soliditet innebär ett mått på hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade av eget kapital. Kommunens mål innebär att soliditeten inte bör understiga 75 procent exkl. pensionsförpliktelser redovisade som ansvarsförbindelser. I resultatet januari-augusti uppgår soliditeten till 88 procent. Om pensionsåtagandet räknas som skuld, uppgår soliditeten till 58 procent. 1 prognosen uppgår soliditeten till 86 procent. Likviditet Likviditeten (exkl. kapitalförvaltningen) bör inte understiga fyra procent av de externa utgifterna. Måttet visar kommunens finansiella styrka på kort sikt. Kommunens kortsiktiga betalningsberedskap i form av likvida medel (kortsiktiga placeringar samt kassa- och banktillgodohavanden exklusive dotterbolagens andel) har ökat från 141 miljoner kronor vid årets början till 185 miljoner kronor i slutet på augusti. Vid årets slut är prognosen att likviditeten kommer uppgå till 173 miljoner kronor. Likviditet uppgår till åtta procent av de externa utgifterna, vid årsskiftet beräknas likviditeten uppgå till fem procent, vilket innebär att kommunen uppfyller sitt likviditetsmål. Ekonomiska resultatmål Kommunens mål är att årets resultat före extraordinära intäkter ska vara så stort alt del egna kapitalet värdesäkras. Om inte balanskravet uppnås måste den löpande verksamheten tillföras medel från tidigare uppbyggt rörelsekapital, försäljningsinkomster, lån etc. Om inte det egna kapitalet värdesäkras garanteras inte en långsiktig stabil finansiell utveckling, inte heller att varje generation "bär sina kostnader". Intäkterna ska räcka både till löpande kostnader och till att värdesäkra det egna kapitalet. Värdesäkringen av det egna kapitalet avser egentligen behov av överskott. För 2012 innebär detta ett krav på ett positivt resultat på 30 miljoner kronor. Målet baseras på följande procentuella andelar av skattenettot för 2012 Mål Prognos Verksamheter Avskrivningar Finansnctto Värdesäkring av eget kapital - I - 3 Summa Verksamhetens nettokostnader (inkl. avskrivningar men exkl. reavinster) beräknas utgöra 99 procent av skattenettot. Detta är bättre än fullmäktiges mål på 102 procent. Finansnettots tillskott till verksamheten är sämre än målet på tre procent. Målet att värdesäkra det egna kapitalet motsvarande en procent av skatteintäkterna uppfylls. Åtgärder som leder till ekonomisk balans Kommunstyrelsen har fastställt en strategi for att hantera budgetavvikelser på nämnderna. Strategin går i huvudsak ut på att nämnderna ska ta fram en åtgärdsplan i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott när en betydande budgetavvikelse uppstår. Åtgärdsplanen godkänns av kommunstyrelsen och därefter ska nämnden rapportera fortlöpande vad som händer. Under 2012 har vård- och omsorgsnämnden på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram åtgärdsplaner för att inför 2013 få en ekonomi i balans. Om det visar sig att beslutade åtgärder inte är tillräckliga kan kommunstyrelsen begära en revision för att bl.a. utveckla planering, uppföljning och styrning inom nämndens ansvarsområde. En buffert budgeteras för att i första hand täcka ett minskat skatte- och finansnetto samt om möjligt justera vissa volymförändringar för barn- och ungdomsnämnden, utbildnings och arbetsmarknadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. För 2012 uppgår bufferten till 30 miljoner kronor. Eftersom skattenettot uppvisar en positiv prognos (52,3 mkr) och volymkompensationen prognostiseras till 3,5 miljoner kronor återstår 26,5 miljoner kronor av bufferten. I föreliggande prognos redovisas dock kvarvarande medel i bufferten som förbrukade. Berörda nämnders budgetramar kommer att justeras för ökade volymer i samband med att delårsrapporten behandlas i fullmäktige den 17 oktober.

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Sidan 1 av 7 Kommunstyrelsen Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer