Delårsrapport per 31 augusti 2012 med resultatprognos 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport per 31 augusti 2012 med resultatprognos 2012"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Håkan Wikman Sidan 1 av 7 Dnr 2012/0494 KS-3 Kommunstyrelsen Delårsrapport per 31 augusti 2012 med resultatprognos 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 1. Öka barn- och ungdomsnämndens budgetram med kronor för 2012 med anledning av volymförändringar. 2. Öka utbildning- och arbetsmarknadsnämndens budgetram med kronor för 2012 med anledning av volymförändringar. 3. Öka vård- och omsorgsnämndens budgetram med kronor för 2012 med anledning av volymförändringar. 4. Vård- och omsorgsnämndens behöver inte, med anledning av nämndens prognostiserade underskott, vidta åtgärder upp till ett underskott på maximalt 10 miljoner kronor. 5. Socialnämnden behöver inte, med anledning av nämndens prognostiserade underskott, vidta åtgärder för att hålla sig inom nämndens budgetram för ekonomiskt bistånd. 6. Kommunstyrelsen behöver inte, med anledning av styrelsens prognostiserade underskott, vidta åtgärder för att hålla sig inom styrelsens budgetram för IT-verksamhet. 7. Fullmäktige godkänner de lårsrapport per 31 augusti, 2012 med resultatprognos 2012 för kommunens ekonomi i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande 19 september 2012 Sammanfattning Ärendet avser prognos för helåret 2012 samt delårsrapport per 31 augusti för Sollentuna kommun. Kommunens bolag ingår i rapporten. Nämnderna ska lämna resultatprognoser till kommunstyrelsen/fullmäktige en gång per år. Resultatprognosen ska innehålla följande: jämförelse mellan budgeterade kostnader/intäkter och periodutfall inklusive helårsprognos analyser vad gäller förändringar avseende volym, kostnads- eller intäktsnivå eller ökad/minskad effektivitet måluppfyllelse utifrån det uppdrag som getts, såväl siffersammanställningar som verbala beskrivningar Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0494 KS-3 Sidan 2 av 7 viktigare händelser verksamhetsmått verbala kommentarer till avvikelser och vilka åtgärder nämnden vidtagit/avser att vidta för att rätta till dem. Bakgrund Ärendet avser prognos för helåret 2012 samt delårsrapport per 31 augusti för Sollentuna kommun. Kommunens bolag ingår i rapporten. Nämnder och styrelser ska lämna resultatprognoser till kommunstyrelsen/fullmäktige en gång per år. Rösjöstyrelsen omfattas inte av punkt 3 (måluppfyllelse). Resultatprognosen ska innehålla följande: jämförelse mellan budgeterade kostnader/intäkter och periodutfall inklusive helårsprognos analyser vad gäller förändringar avseende volym, kostnads- eller intäktsnivå eller ökad/minskad effektivitet måluppfyllelse utifrån det uppdrag som getts, såväl siffersammanställningar som verbala beskrivningar viktigare händelser verksamhetsmått verbala kommentarer till avvikelser och vilka åtgärder nämnden vidtagit/avser att vidta för att rätta till dem. Kommunstyrelsen sammanställer kommunens totala prognos med nämndernas rapportering som underlag. Prognosen ska vara behandlad i nämndernas respektive arbetsutskott senast den 19 september och i nämnden/styrelsen senast den 28 september (protokollet skickas samma dag till kommunledningskontoret). Revisorerna har gjort bedömningar om resultaten i delårsrapporten är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om i budget och plan. Revisorernas bedömning redovisas i särskilt ärende. Endast bilaga 1 bifogas detta tjänsteutlåtande, övriga bilagor finns tillgängliga på kommunledningskontoret. Kommunledningskontorets beredning Delårsrapport Kommunens resultat för perioden januari-augusti 2012 uppgår till 201 miljoner kronor exklusive reavinster. För motsvarande period 2011 var resultatet 137 miljoner kronor. Kommunens reavinster uppgår till 3 miljoner kronor.

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0494 KS-3 Sidan 3 av 7 Resultatet för perioden januari-augusti är bättre än prognosen för helårsresultatet. Det beror för de flesta nämnder på mindre verksamhet under sommarmånaderna. Skolor och förskolor får intäkter varje månad men har betydligt lägre kostnader under sommaren. Beslutade tilläggsanslag har inte förbrukats. Det kommer att ske under hösten. I prognosen finns återbetalning från AFA-försäkringar, för åren 2007 och 2008, med 34 miljoner kronor. Hela beloppet finns med i resultatet för januari-augusti. Resultatet för Sollentuna kommuns bolag uppgår för Sollentunahem till 68 miljoner kronor och för Sollentuna Energi till 33 miljoner kronor efter skatt för perioden januari - augusti. Sollentuna kommuns andel i Kommunalförbundet Brandkåren Attunda uppgår enligt förbundsordningen till 21,5 procent. Delårsresultatet är - 4,6 miljoner kronor (- 0,3 mkr) för perioden januari-augusti. Prognosen för helåret är dock positiv med 0,8 miljoner kronor. Resultat prog nos Årets resultat för 2012 har budgeterats till 29,8 miljoner kronor. Prognosen exklusive reavinster visar på ett positivt resultat på 86,4 miljoner kronor, vilket skulle innebära att årets budgeterade resultat kommer att uppnås. Resultatet innebär även att balanskravet uppfylls. De främsta anledningarna till det prognostiserade resultatet är: Kommunens skattenetto förväntas bli cirka 52 miljoner kronor större än budgeterat. Finansnetto förväntas bli cirka 12 miljoner kronor bättre än budgeterat. Bufferten på 30 miljoner kronor ska täcka eventuellt minskat skatte- och finansnetto samt vissa volymförändringar på barn- och ungdomsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. I samband med resultatprognosen ligger ett förslag att använda 3,5 miljoner kronor av bufferten för att kompensera för ökade volymförändringar. Nämnderna inkl. kommunstyrelsen uppvisar ett sammanlagt prognostiserat underskott på 38 miljoner kronor. I den mån som förutsättningarna ändras under löpande budgetår ansvarar nämnden för att anpassa verksamheten inom ram. Nämnden ska själv genom egna prioriteringar, omprövningar och andra åtgärder se till att anslaget inte överskrids. Två nämnder, kommunstyrelsen och socialnämnden anhåller med anledning av deras prognostiserade underskott, befrielse från att vidta åtgärder för att hålla sig inom nämndens budgetram. För kommunstyrelsen avser det ITverksamheten och socialnämnden för ekonomiskt bistånd.

4 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0494 KS-3 Sidan 4 av 7 Sollentuna kommun har definierat ett antal kriterier för bedömning av God ekonomisk hushållning. Balanskravet och kommunens finansiella mål beräknas uppnås. Prognosen för måluppfyllelse när det gäller verksamhetsmålen är 73 procent och kan anses som tillfredsställande. Sammantaget bedömer därför kommunledningen att kriterierna för god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas för verksamhetsåret 2012 Viktiga händelser Ny förvaltningsorganisation, Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret (UAK) fr.o.m. 1 juli En ny förvaltningschef har tillträtt för kontoret. Under våren har receptionen i Turebergshuset nyinvigts. Ett system för effektivisering av besökshanteringen har anskaffats och tas i drift den 1 september. Kommunstyrelsen genomför ett försök med att implementera läsplattor under Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om förändrad skolorganisation för att leva upp till grundskolans nya styrdokument. Fortsättningsvis kommer kommunens skolor att organisera sig som f-6 till skillnad från dagens f-5 organisation. Inga nya förskolor har startats upp men de två temporära förskolor som öppnades 2011 fortsätter att bedriva sin verksamhet. Nya paviljonger har placerats vid Töjnaskolan, utökningen ger 30 nya förskoleplatser. Skolvalet gemomfördes under våren och en hög andel av de som valde fick något av sina tre val, genom att Helenelundsskolan, Gärdesskolan och Töjnaskolan till hösten startar upp var sin extra förskoleklass. Resursskolan Mimer flyttar inför höststarten från Trollholmen till Kärrdalsskolan för att ge eleverna bättre förutsättningar för en lyckad skolgång. Den kraftfulla IKT satsningen på en dataenhet per elev fortlöper och för att klara uppkopplingar till samtliga elever byggs alla kommunala skolors nätverk ut. Den gemensamma elevdatabasen, UEDB, för gymnasieskolan har tagits i bruk. Höstens inrapportering av statistik har försenats bl. a. på grund av systembytet. En ny enhet för ensamkommande flyktingbarn har bildats. Enheten ansvarar för ett boende med 8 platser, men köper även platser externt. Familjecentralen i Tureberg ska flytta. Landstinget krävde handikappanpassning vilket medför att familjecentralen får nya handikappanpassade lokaler på Malmvägen.

5 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0494 KS-3 Sidan 5 av 7 Beroendemottagningen har flyttat in i Turebergshuset. De nya lokalerna är mer ändamålsenliga för verksamheten och ligger nu på en för besökarna tryggare plats. I augusti flyttade 60 boende från Nytorps omvårdnadsboende till det nya boendet Ulrikas gård på Edsbergs äldreboende. Dessutom flyttade 17 boende från Strandgården till Gabriels gård, en utökning med 3 platser till totalt 20, även det på Edsbergs äldreboende. Även tillagningsköket vid Edsbergs äldreboende togs i drift i samband med nyinflyttningen. En projektledare har anställts för att i en tvåårsperiod driva och utveckla Edsvik. Jubileumsmaratonet anordnades den 14 juli. Nationaldagen har firats i Edsbergsparken. Vid Sollentunavallen har Grand Prix samt junior-sm i friidrott arrangerats. Kulturskolan har genomfört en pianokonsertworkshop, kulturskolans dag samt arrangerat ett dagläger på Arena Satelliten. Ett nytt avtal har träffats med Sollentunahem beträffande markanvisning för kvarteret Topplocket. I kvarteret kassen vid Edsviken har byggnationen av bostäder m.m. påbörjats. Detaljplaner har antagits för kvarteret Staven och Bredden. Första kommunala markförsäljningen i Väsjö-området (Eldkulan) har genomförts. Nybyggnation av Rotebrobroama har påbörjats. Turebergs torg och park har färdigställts. Personalredovisning Rekryteringsläget är fortsatt gynnsamt för de flesta yrkesområden i kommunen. Bristen på förskolelärare, erfarna socialsekreterare och vissa yrken inom det tekniska yrkesområdet kvarstår. Under en femårsperiod ( ) beräknas 14 procent av Sollentuna kommuns anställda gå i pension. Sollentuna deltar därför i Kompetensbron som är ett nationellt projekt med åtta kommuner från hela landet som arbetar för att underlätta generationsväxlingen. Projektet avslutades i mars 2012 och lärdomar och erfarenheter från projektet är under införande i flera personalprocesser. Sjukfrånvaron har ökat med 0,32 % sedan årsskiftet. Det är en trend som följer riket. Främst har de längre sjukskrivningarna (> =60 dagar) ökat. Mycket arbete har ägnats och ägnas åt de medarbetare vars tidsbegränsade sjukersättning upphört och där Försäkringskassan inte kan bevilja ytterligare ersättning. Dessa medarbetare har kopplats till arbetsförmedlingen och arbetslivsintroduktion för att utröna om de har arbetsförmåga eller inte Åtgärder som leder till ekonomisk balans Kommunstyrelsen beslutade 2003 om en strategi för att hantera budgetavvikelser på nämnderna. Strategin går i huvudsak ut på att nämnderna ska ta fram en åtgärdsplan i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott när en betydande budgetavvikelse uppstår. Åtgärdsplanen

6 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0494 KS-3 Sidan 6 av 7 godkänns av kommunstyrelsen och därefter rapporterar nämnden fortlöpande vad som händer. För 2012 har vård- och omsorgsnämnden ett uppdrag att rapportera hur de ska genomföra åtgärder för att uppnå ekonomisk balans. Om det visar sig att beslutade åtgärder inte är tillräckliga kan kommunstyrelsen begära en revision för att bl.a. utveckla planering, uppföljning och styrning inom nämndens ansvarsområde. En buffert budgeteras för att i första hand täcka ett minskat skatte- och finansnetto samt om möjligt justera vissa volymförändringar för barn- och ungdomsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt vårdoch omsorgsnämnden. För 2012 uppgår bufferten till 30 miljoner kronor. Eftersom skattenettot uppvisar en positiv prognos (52,3 mkr) och volymkompensationen prognostiseras till 3,5 miljoner kronor återstår 26,5 miljoner kronor av bufferten. I föreliggande prognos redovisas dock kvarvarande medel i bufferten som förbrukade. Volymerna kommer att justeras i samband med att delårsrapporten behandlas i fullmäktige den 17 oktober. I den mån som förutsättningarna ändras under löpande budgetår ansvarar nämnden för att anpassa verksamheten inom ram. Nämnden ska själv genom egna prioriteringar, omprövningar och andra åtgärder se till att anslaget inte överskrids. God ekonomisk hushållning och balanskravet Ett uppfyllande av balanskravet är en grundförutsättning för en långsiktig, stabil finansiell utveckling och ett instrument för att förhindra negativ utveckling av kommunens ekonomi. Enligt lagen ska kommuner och landsting ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning definieras i Sollentuna enligt följande: Balans mellan intäkter och kostnader. Löpande verksamheter finansieras av skatter och avgifter och inte med försäljningsintäkter, lån eller genom ianspråktagande av tidigare uppbyggt kapital. Ett ekonomiskt överskott som förhindrar att det egna kapitalet minskar i takt med inflationen. Förvaltning av kommunens medel på ett sätt som ger god avkastning och betryggande säkerhet. Underhåll av realkapital (fastigheter, gator, m.m.). God framförhållning i den fysiska planeringen. God utveckling i dc kommunala bolagen. En väl fungerande organisation. Vårda och utveckla humankapitalet. Mål för verksamheterna.

7 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0494 KS-3 Sidan 7 av 7 God styrning och uppföljning samt utvärdering av verksamheternas innehåll och kvalitet. Kommunledningen bedömer sammantaget att Sollentuna kommun, för aktuellt verksamhetsår, kommer att uppfylla lagens krav för god ekonomisk hushållning. Prognosen för 2012 exklusive realisationsvinster visar på ett positivt resultat på 86 miljoner kronor vilket innebär att kommunen kommer att uppfylla balanskravet. Kommundirektör Charlotte Enges Inga-Lill Fritsch Bilagor: Bilaga bifogat i detta ärende: Resultatprognos 2012 för Sollentuna kommun Bilagor tillgängliga på kommunledningskontoret: 1. Kommunstyrelsen inklusive exploateringsverksamheten Barn- och ungdomsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Rösjöstyrelsen, 2012

8 SOLLENTUNA KOMMUN DELÅRSRAPPORT MED RESULTATPROGNOS AUGUSTI 2012 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

9 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 Finansiell analys 5 God ekonomisk hushållning och balanskravet 7 Sammandrag av nämndernas måluppfyllelse enligt målstyrningsmodellen 10 Personalredovisning 12 Resultaträkning 12 Kassaflödesanalys 13 Balansräkning 14 Noter till resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys 16 Driftredovisning 16 Investeringsredovisning 17 Nämndernas verksamhet 27 Sollentuna kommuns bolag 28 Redovisningsprinciper

10 Sammanfattning Delårsbokslut Kommunens resultat för perioden januariaugusti 2012 uppgår till 201 miljoner kronor exklusive reavinster. För motsvarande period 2011 var resultatet 137 miljoner kronor. Kommunens reavinster uppgår till 3 miljoner kronor. Resultatet för perioden januari-augusti är bättre än prognosen för helårsresultatet. Det beror för de flesta nämnder på mindre verksamhet under sommarmånaderna. Skolor och förskolor får intäkter varje månad men har betydligt lägre kostnader under sommaren. Beslutade tilläggsanslag har inte förbrukats. Det kommer att ske under hösten. 1 prognosen finns en återbetalning på 34 miljoner kronor för avtalsförsäkringar, från AFA-försäkringar, för åren 2007 och Hela beloppet finns med i resultatet för januariaugusti. Resultatet för Sollentuna kommuns bolag uppgår för Sollentunahem till 68 miljoner kronor och för Sollentuna Energi till 33 miljoner kronor efter skatt för perioden januari - augusti. Sollentuna kommuns andel i Kommunalförbundet Brandkåren Attunda uppgår enligt förbundsordningen till 21,5 procent. Delårsresultatet är -4,6 miljoner kronor (-0,3 mkr) för perioden januari-augusti. Prognosen för helåret är dock positiv med 0,8 miljoner kronor. Årets resultat Årets resultat för 2012 har budgeterats till 29,8 miljoner kronor. Prognosen exklusive reavinster visar på ett positivt resultat på 86,4 miljoner kronor, vilket skulle innebära att årets budgeterade resultat kommer att uppnås. Resultatet innebär även att balanskravet uppfylls. Budgeterat resultat förväntas uppnås främst genom det positiva utfallet för skattenettot (52 mkr). Övriga faktorer som bidrar till att årets resultat förväntas uppnås, är ett positivt finansnetto (12 mkr) samt ett positivt utfall (25 mkr) för pensioner, p.g.a. att tidigare premier för avtalsförsäkringar har återbetalats. Det positiva resultatet uppnås trots nämndernas samlade underskott på 38,5 miljoner kronor (efter volyinjusteringar, + 3,5 mkr). För nämnderna gäller att i den mån som förutsättningarna ändras under löpande budgetår ansvarar respektive nämnd för att anpassa verksamheten inom tilldelad budgetram. Nämnden ska själv genom egna prioriteringar, omprövningar och andra åtgärder se till att ramen inte överskrids. Från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader har under året 36,2 miljoner kronor ombudgeterats till nämnderna. Av det beloppet avser 26,7 miljoner kronor s.k. engångssatsningar. Kriterienia för satsningarna är följande: Medlen får endast användas under Ska var en tydlig satsning som det normalt inte finns utrymme för i den ordinarie budgeten. Får inte innebära ett åtagande som medför löpande kostnader efter Ska inte användas till att täcka eventuella underskott i den löpande verksamheten. Får inte vara en investering. Vid nästa prognostillfälle, per sista september, kommer nämnderna att redovisa prognos för utfallet av de tillförda medlen. God ekonomisk hushållning och balanskravet Sollentuna kommun har definierat ett antal kriterier för bedömning av God ekonomisk hushållning. Balanskravet och kommunens finansiella mål beräknas uppnås. Prognosen för måluppfyllelse när det gäller verksamhetsmålen kan anses som tillfredsställande. Sammantaget bedömer därför kommunledningen att kriterierna för god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas för verksamhetsåret Viktiga händelser Ny kommundirektör har rekryterats och tillträder den 1 oktober Ny förvaltningsorganisation, Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret (UAK) fr.o.m. 1 juli En ny förvaltningschef har tillträtt för kontoret. Under våren har receptionen i Turebergshuset nyinvigts. Ett system för effektivisering av besökshanteringen har anskaffats och tas i drift den 1 september. Kommunstyrelsen genomför ett försök med att implementera läsplattor under Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om förändrad skolorganisation för att leva upp till grundskolans nya styrdokument. Fortsättningsvis kommer kommunens skolor att organisera

11 sig som f-6 till skillnad från dagens f-5 organisation. Inga nya förskolor har startats upp men de två temporära förskolor som öppnades 2011 fortsätter att bedriva sin verksamhet. Nya paviljonger har placerats vid Töjnaskolan, utökningen ger 30 nya förskoleplatser. Skolvalet gemomfördes under våren och en hög andel av de som valde fick något av sina tre val, genom att Helenelundsskolan, Gärdesskolan och Töjnaskolan till hösten startar upp var sin extra förskoleklass. Resursskolan Mimer flyttar inför höststarten från Trollholmen till Kärrdalsskolan för att ge eleverna bättre förutsättningar för en lyckad skolgång. Den kraftfulla IKT-satsningen på en dataenhet per elev fortlöper och för att klara uppkopplingar till samtliga elever byggs alla kommunala skolors nätverk ut. Den gemensamma elevdatabasen, UEDB, för gymnasieskolan har tagits i bruk. Höstens inrapportering av statistik har försenats bl. a. på grund av systembytet. En ny enhet för ensamkommande flyktingbarn har bildats. Enheten ansvarar för ett boende med 8 platser, men köper även platser externt. Familjecentralen i Tureberg ska flytta. Landstinget krävde handikappanpassning vilket medför att familjecenlralen får nya handikappanpassade lokaler på Malm vägen. Beroendemottagningen har flyttat in i Turebergshuset. De nya lokalerna är mer ändamålsenliga för verksamheten och ligger nu på en för besökarna tryggare plats. I augusti flyttade 60 boende från Nytorps omvårdnadsboende till det nya boendet Ulrikas gård på Edsbergs äldreboende. Dessutom flyttade 17 boende från Strandgården till Gabriels gård, en utökning med 3 platser till totalt 20, även det på Edsbergs äldreboende. Även tillagningsköket vid Edsbergs äldreboende togs i drift i samband med nyinflyttningen. En projektledare har anställts för att i en tvåårsperiod driva och utveckla Edsvik. Jubileumsmaratonet anordnades den 14 juli. Nationaldagen har firats i Edsbergsparken. I augusti genomfördes även en Rock och Bluesfestival på Stallbacken och Edsbergs slott har haft guidade visningar under sommaren. Vid Sollentunavallen har Grand Prix samt junior-sm i friidrott arrangerats. Kulturskolan har genomfört en pianokonsertworkshop, kulturskolans dag samt arrangerat ett dagläger på Arena Satelliten. Miljö- och byggnadsnämnden har en ny ordförande sedan januari. Rösjöskolan växer och flera verksamheter har under året flyttat in i ett nybyggt skolhus. Rösjöstyrelsen kan nu erbjuda undervisning för elever i åk 6 nästkommande läsår. Planering inför detta pågår. Ett nytt avtal har träffats med Sollentunahem beträffande markanvisning för kvarteret Topplocket. I kvarteret kassen vid Edsviken har byggnationen av bostäder m.m. påbörjats. Detaljplaner har antagits för kvarteret Staven och Bredden. Första kommunala markförsäljningen i Väsjö-området (Eldkulan) har genomförts. Nybyggnation av Rotebrobroama har påbörjats. Turebergs torg och park har färdigställts. Personalredovisning Rekryteringsläget är fortsatt gynnsamt för de flesta yrkesområden i kommunen. Bristen på förskolelärare, erfarna socialsekreterare och vissa yrken inom det tekniska yrkesområdet kvarstår. Under en femårsperiod ( ) beräknas 14 procent av Sollentuna kommuns anställda gå i pension. Sollentuna deltar därför i Kompetensbron som är ett nationellt projekt med åtta kommuner från hela landet som arbetar för att underlätta generationsväxlingen. Projektet avslutades i mars 2012 och lärdomar och erfarenheter från projektet är under införande i flera personal processer. Sjukfrånvaron har ökat med 0,32 procent sedan årsskiftet. Det är en trend som följer riket. Främst har de längre sjukskrivningarna (> =60 dagar) ökat. Mycket arbete har ägnats och ägnas åt de medarbetare vars tidsbegränsade sjukersättning upphört och där Försäkringskassan inte kan bevilja ytterligare ersättning. Dessa medarbetare har kopplats till arbetsförmedlingen och arbetslivsintroduktion för att utröna om de har arbetsförmåga eller inte. -2-

12 Finansiell analys Årets resultat Sollentuna kommuns prognos för 2012 exklusive realisationsvinster visar på ett positivt resultat på 86,4 miljoner kronor, vilket innebär att såväl balanskravet som årets budgeterade resultat (29,8 mkr) förväntas uppnås. Nämnder med överskott Nämndernas totala prognostiserade avvikelser mot budget är negativa (38,5 mkr) efter volymjusteringar. Överskott prognostiseras för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (2,9 mkr) samt miljöoch byggnadsnämnden (0,6 mkr). Barn- och utbildningsnämnden samt Kommunala grundskolor och förskolor prognostiserar nollresultat, d.v.s. att budgeten kommer att hållas. Barn- och ungdomsnämndens samt utbildningsoch arbetsmarknadsnämndens budgetramar har tillfölls medel för ökade volymer med 1,9 respektive 1,2 miljoner kronor. Nämnder med underskott Resterande nämnder prognostiserar negativa avvikelser med totalt 42,1 miljoner kronor. Kommunstyrelsen (5,3 mkr), trafik- och fastighetsnämnden (0,2 mkr), socialnämnden (5,0 mkr), vård- och omsorgsnämnden (11,9 mkr), kultur- och fritidsnämnden (0,7 mkr) samt Rösjöstyrelsen (0,7 mkr). Därutöver prognostiserar även resultatenheterna, för egenregiverksamheten Solom, under vård- och omsorgsnämnden samt Rudbecksskolan, under utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, negativa avvikelser med 10,3 miljoner kronor inklusive överskottskravet (2 mkr) samt 0,8 miljoner kronor. Skattenetto Med skattenetto avses summan av skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning samt kommunal fastighetsavgift. Under förutsättning att prognosen från Sveriges kommuner och landsting är rätt kommer skatteintäkterna 2012 att bli 52 miljoner kronor högre än budget. Finansnetto Finansnettot är nettot av finansiella intäkter och kostnader i resultaträkningen och avser framför allt tre delar; utdelningar från bolagen, medelsförvaltningen samt ränta på avsättningen till pensioner. Totalt beräknas finansnettot till 59 miljoner kronor, vilket är 12 miljoner kronor bättre än budget. Kapitalförvaltningen är bättre än budget Marknadsvärdet på kommunens långfristiga ränteplaceringar har ökat med 15 miljoner kronor (2,7 %) hittills under 2012, medan det bokförda resultatet uppgår till 16 miljoner kronor. Kommunens värdepappersportfölj värderas i bokföringen till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och aktuellt marknadsvärde. Marknadsvärdet på värdepappren varierar med de långfristiga marknadsräntorna, där lägre räntor innebär att värdepappren ökar i värde. Den europiska skuldkrisen har inneburit att många vill placera i svenska statens obligationer vilket har pressat ner den svenska räntan. 1 kommunens internredovisning belastas enheter som har gjort investeringar med en internränta som motsvarar kapitalbindning under investeringens livslängd. Motsvarande intäkt redovisas i driftredovisningen som internränta. I prognosen för 2012 överstiger intemräntan budget med 6 miljoner kronor. Pensioner 1 budgeten beräknades kostnaderna för avtalspensioner uppgå till 55 miljoner kronor. Utfallet är prognostiserats till 30 miljoner kronor. Premier för avtalsförsäkringar som betalades 2007 och 2008 har återbetalats med 34 miljoner kronor. Pensionsavsättningen för 2011 var för liten vilket innebär en högre pensionsavsättning Investeringsvolym Nettoutgifterna för kommunens investeringar beräknas uppgå till 132 miljoner kronor, ett överskott (278 mkr) gentemot budgetens 410 miljoner kronor. Största delen av investeringsutgifterna avser fastighetsverksamheten där utfallet beräknas uppgå till 92 miljoner kronor vilket ger ett överskott med 150 miljoner kronor gentemot budget (242 mkr). Även exp loaterings verksamheten prognostiserar positiv avvikelse (131 mkr) främst beroende på lägre kostnadsnivå för de första två etapperna av Väsjö-projekten, där genomförandefasen blivit försenade p.g.a. överklaganden och lång handläggningstid hos Länsstyrelsen. Dessutom -3 -

13 liar intäkter inkommit som är försenade från Kommunens finansiella mål Soliditet Soliditet innebär ett mått på hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade av eget kapital. Kommunens mål innebär att soliditeten inte bör understiga 75 procent exkl. pensionsförpliktelser redovisade som ansvarsförbindelser. I resultatet januari-augusti uppgår soliditeten till 88 procent. Om pensionsåtagandet räknas som skuld, uppgår soliditeten till 58 procent. 1 prognosen uppgår soliditeten till 86 procent. Likviditet Likviditeten (exkl. kapitalförvaltningen) bör inte understiga fyra procent av de externa utgifterna. Måttet visar kommunens finansiella styrka på kort sikt. Kommunens kortsiktiga betalningsberedskap i form av likvida medel (kortsiktiga placeringar samt kassa- och banktillgodohavanden exklusive dotterbolagens andel) har ökat från 141 miljoner kronor vid årets början till 185 miljoner kronor i slutet på augusti. Vid årets slut är prognosen att likviditeten kommer uppgå till 173 miljoner kronor. Likviditet uppgår till åtta procent av de externa utgifterna, vid årsskiftet beräknas likviditeten uppgå till fem procent, vilket innebär att kommunen uppfyller sitt likviditetsmål. Ekonomiska resultatmål Kommunens mål är att årets resultat före extraordinära intäkter ska vara så stort alt del egna kapitalet värdesäkras. Om inte balanskravet uppnås måste den löpande verksamheten tillföras medel från tidigare uppbyggt rörelsekapital, försäljningsinkomster, lån etc. Om inte det egna kapitalet värdesäkras garanteras inte en långsiktig stabil finansiell utveckling, inte heller att varje generation "bär sina kostnader". Intäkterna ska räcka både till löpande kostnader och till att värdesäkra det egna kapitalet. Värdesäkringen av det egna kapitalet avser egentligen behov av överskott. För 2012 innebär detta ett krav på ett positivt resultat på 30 miljoner kronor. Målet baseras på följande procentuella andelar av skattenettot för 2012 Mål Prognos Verksamheter Avskrivningar Finansnctto Värdesäkring av eget kapital - I - 3 Summa Verksamhetens nettokostnader (inkl. avskrivningar men exkl. reavinster) beräknas utgöra 99 procent av skattenettot. Detta är bättre än fullmäktiges mål på 102 procent. Finansnettots tillskott till verksamheten är sämre än målet på tre procent. Målet att värdesäkra det egna kapitalet motsvarande en procent av skatteintäkterna uppfylls. Åtgärder som leder till ekonomisk balans Kommunstyrelsen har fastställt en strategi for att hantera budgetavvikelser på nämnderna. Strategin går i huvudsak ut på att nämnderna ska ta fram en åtgärdsplan i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott när en betydande budgetavvikelse uppstår. Åtgärdsplanen godkänns av kommunstyrelsen och därefter ska nämnden rapportera fortlöpande vad som händer. Under 2012 har vård- och omsorgsnämnden på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram åtgärdsplaner för att inför 2013 få en ekonomi i balans. Om det visar sig att beslutade åtgärder inte är tillräckliga kan kommunstyrelsen begära en revision för att bl.a. utveckla planering, uppföljning och styrning inom nämndens ansvarsområde. En buffert budgeteras för att i första hand täcka ett minskat skatte- och finansnetto samt om möjligt justera vissa volymförändringar för barn- och ungdomsnämnden, utbildnings och arbetsmarknadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. För 2012 uppgår bufferten till 30 miljoner kronor. Eftersom skattenettot uppvisar en positiv prognos (52,3 mkr) och volymkompensationen prognostiseras till 3,5 miljoner kronor återstår 26,5 miljoner kronor av bufferten. I föreliggande prognos redovisas dock kvarvarande medel i bufferten som förbrukade. Berörda nämnders budgetramar kommer att justeras för ökade volymer i samband med att delårsrapporten behandlas i fullmäktige den 17 oktober.

14 God ekonomisk hushållning och balanskravet Enligt lagen ska kommuner och landsting ange mål och riktlinjer for verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning definieras i Sollentuna enligt följande: Balans mellan intäkter och kostnader. Löpande verksamheter finansieras av skatter och avgifter och inte med försäljningsintäkter, lån eller genom ianspråktagande av tidigare uppbyggt kapital. Ett ekonomiskt överskott som förhindrar att det egna kapitalet minskar i takt med inflationen. Förvaltning av kommunens medel på ett sätt som ger god avkastning och betryggande säkerhet. Underhåll av realkapital (fastigheter, gator, m.m.). God framförhållning i den fysiska planeringen. God utveckling i de kommunala bolagen. En väl fungerande organisation. Vårda och utveckla humankapitalet. Mål för verksamheterna. God styrning och uppföljning samt utvärdering av verksamheternas innehåll och kvalitet. Som redovisas nedan beräknas balanskravet uppfyllas med god marginal liksom de finansiella målen. Kommunens framförhållning i den fysiska planeringen är fortsatt mycket god och de kommunala bolagen följer fullmäktiges ägardirektiv och har en bra ekonomisk utveckling. Som framgår av avsnittet Personalredovisning deltar kommunen i det nationella projektet Kompetensbron för att underlätta generationsväxlingen. Under våren har två hälsoprojekt genomförts, rökavvänjningskurs och ett tränings- och viktminskningsprojekt. De väl inarbetade utvecklingsprogrammen för medarbetare och chefer fortsätter. När det gäller god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv finns i kommunen säkerställda processer som är av betydelse för att bedriva verksamheten kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Inom många verksamheter pågår olika aktiviteter för att öka möjligheterna att utnyttja benchmarking som ett led i utvärdering och verksamhetsutveckling. Hösten 2011 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta och införa en ny mål- och budgetprocess att gälla fr.o.m. budgetarbetet för verksamhetsår Som grund för den nya budgetprocessen, som också omfattar målstyrningen, har kommunens ledningssystem reviderats. Målstyrningsmodellen har omdefinierats så att styrningen utgår från kommunövergripande mål som ska uppfyllas genom nämndåtaganden. En kommungemensam form för verksamhetsplanering med handlingsplaner och aktiviteter ska sedan säkerställa att åtagandena uppfylls. Vidare lyfts kommunens kvalitetsarbete fram tydligare i det kommungemensamma ledningssystemet och här planeras för ett successivt införande. Även vissa principer för kommunens resursfördelningsmodell har setts över och förtydligats. I enlighet med den nya budgetprocessen tog fullmäktige i juni 2012 beslut om budget för Delar i den nya budgetprocessen har löpande utvärderats under införandet men en mer övergripande utvärdering kommer att genomföras i november Prognosen för infriande av verksamhetsmålen 2012 kan anses vara tillfredsställande samt att övriga kriterier inom God ekonomisk hushållning bedöms uppfyllas. Kommunledningen bedömer att måluppfyllelsegraden är tillfredsställande och att Sollentuna kommun, sammantaget för aktuellt verksamhetsår, kommer att uppfylla lagens krav för god ekonomisk hushållning. Balanskravet Lagstiftaren ser balanskravet som ett golv eller en miniminivå för det finansiella resultatet. Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt man avser att göra den i 8 kap. 5 kommunallagen (1991:900) föreskrivna regleringen av det negativa resultatet. Om fullmäktige har beslutat att en sådan reglering inte ska ske, ska upplysning lämnas om detta. Därvid ska skälen till beslutet anges. -5-

15 Ett uppfyllande av balanskravet är en grundförutsättning för en långsiktig, stabil finansiell utveckling och ett instrument för att förhindra negativ utveckling av kommunens ekonomi. Prognosen för 2012 exklusive realisationsvinster visar på ett positivt resultat på 86 miljoner kronor vilket innebär att kommunen kominer att uppfylla balanskravet. Mål för den finansiella planeringen Som tidigare redovisats i avsnittet Finansiell analys har kommunen tre mål för den finansiella planeringen. Två av målen handlar om kommunens soliditet respektive likviditet. Det tredje målet är ett resultatmål i syfte att värdesäkra det egna kapitalet, d.v.s. intäkterna ska räcka både till löpande kostnader och till att värdesäkra det egna kapitalet. Samtliga mål för den finansiella planeringen beräknas uppfyllas för Mål ur verksamhetsperspektivet Kommunen har två huvudsakliga dokument som redovisar kommunens övergripande mål. Det ena måldokumentet som avser mandatperioden 1 november oktober 2014 är den s.k. politiska plattformen och det andra dokumentet är Sollentunas kommunplan/översiktsplan. Utöver en del kommungemensamma styrdokument inom olika områden, t.ex. personalpolicy, finns dessutom, för vissa specialreglerade verksamheter, styrdokument antagna av kommunfullmäktige såsom biblioteksplan respektive skolplan. Respektive nämnd kan därutöver ha mål för sin verksamhet utifrån lagstiftning, föreskrifter etc. samt nämnden egen ambitionsnivå. Sollentuna kommun har angivit fem övergripande politiska fokusområden: Ansvarsfull ekonomisk politik Utbildning Omsorg Integration och kommunikation Miljö och klimat Enligt kommunens målstyrningsmodell, som är en del av den totala målstyrningen i kommunen, har varje nämnd i budgeten redovisat hur den ska bidra till att uppnå de övergripande politiska fokusområdena genom att ta fram ett antal mål.

16 Sammandrag av nämndernas måluppfyllelse enligt målstyrnings modellen Nedan redovisas ett sammandrag av nämndernas prognos för måluppfyllelse, sorterat efter de övergripande politiska fokusområdena som målet tillhör. Under respektive nämnd, längre fram i detta dokument, redovisas utförliga kommentarer till målen. Den sammantagna prognosen för måluppfyllelse kan anses tillfredsställande, med ett resultat på 66 procent. Det är viktigt att läsa nämndernas kommentarer för en fördjupad förståelse av om nämndens arbete innebär att målet åtminstone delvis är uppfyllt eller om det t.o.m. är så att utvecklingen går åt fel håll. Målbilden präglas fortfarande av svårigheter att formulera realistiska, utmanande och mätbara mål och nivån på målen är mycket varierande. Det pågående långsiktiga utvecklingsarbetet för att hitta bra mätmetoder är en viktig komponent i det fortsatta arbetet med att formulera mål för verksamheterna. De mål som nu följs upp är mål som formulerades för drygt ett år sedan. Det finns idag en större medvetenhet kring kraven i målformuleringen men den genomförda förstudien gällande ny mål- och budgetprocess klargör att det ändå behövs bland annat en tydligare kommungemensam ingång till arbetet med mål samt en tydligare integrering av målen i löpande uppföljning och analys. KS-mål som markerats med *) ska betraktas som generella mål (se vidare målstyrningsmodellen) som omfattar samtliga nämnder. Arbetet leds av KS. Mål Nämnd 1 uppfyllelse Mål för 2012 Ansvarsfull ekonomisk politik ska Sollentuna kommun ha bibehållit eller förbättrat sin placering i Svenskt näringslivs kommunranking jämfört med KS Bedöms bli uppfyllt 2 Lönespridningen ska öka. *) KS Bedöms bli uppfyllt 3 Alla arbetsplatser ska genomsyras av Sollentuna kommuns personalidé. KS Är uppfyllt *) 4 Sjukfrånvaron ska minska.*) KS Bedöms inte bli uppfyllt 5 Andelen elever i kommunens egna gymnasieskolor som når målen i alla kurser ska öka med 3 procentenheter samtidigt som buffertkravet uppfylls. Ut bildning UAN Kommer inte att uppfyllas 6 Andelen elever som når målen i grundskolan ska öka. BUN Bedöms inte bli uppfyllt 7 Det genomsnittliga meritvärdet ska öka. BUN Bedöms inte bli uppfyllt 8 Andelen elever som anser sig vara mobbade ska minska till dess ingen anser sig vara mobbad. 9 Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning för förskola ska öka. BUN BUN Bedöms bli uppfyllt Kommer inte att uppfyllas 10 Andelen gymnasieelever som upplever sig vara mobbade ska minska. UAN Kommer inte att uppfyllas ' Nämndförkortningar: BUN - Barn- och ungdomsnämnden, KFN - Kultur- och fritidsnämnden, KS - Kommunstyrelsen, MBN - Miljö- och byggnadsnämnden, SN - Socialnämnden, UAN - Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, VON - Vård- och omsorgsnämnden TFN, Trafik- och fastighetsnämnden, har inga mål fastställda enligt kommunens målstymingsmodell för

17 11 Eleverna på de kommunala gymnasieskolornas nationella och specialutformade program ska öka sitt genomsnittliga meritvärde sedan föregående år. 12 Andelen elever på yrkesprogrammen i kommunens egna gymnasieskolor som är i arbete ett år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka. Nytt mål för 2012 och första gången det mäts varför en ökning inte kan påvisas. En första mätning kommer ske under hösten. 13 Andelen studerande som når godkänt inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI ska öka sedan föregående år. Omsorg UAN UAN UAN Kommer inte att uppfyllas Går inte att bedöma Bedöms bli uppfyllt 14 Antalet klienter som uppnått målen för den beviljade insatsen ska öka. SN Bedöms bli uppfyllt 15 Kvaliteten i vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska öka enligt nämndens indikatorer. VON Bedöms bli uppfyllt 16 Vård- och omsorgsnämndens handläggning ska öka i effektivitet och rättssäkerhet vad gäller nyprövningar och överklaganden. VON Bedöms bli uppfyllt Int egration och kommunikation 17 Andelen elever med utländsk bakgrund som kommit till Sverige efter 7 års ålder och som har godkänt i alla ämnen ska öka. 18 Sollentunas invånare ska i ökad utsträckning besöka området Edsvik 2 år 2014 jämfört med år Delmål 2012: Genomföra en nulägesmätning av besöksantalet, utifrån mätningen anta strategi och ambitionsnivå inför 2013 och Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till en ökad integration genom att engagera fler invandrarföreningar i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Delmål Kultur- och fritidsnämnden ska besöka minst fem invandrarföreningar i Sollentuna kommun i syfte att informera om kultur- och fritidsnämndens verksamhet och bli informerade om invandrarföreningarnas verksamhet med syfte att hitta samarbetsmöj 1 igheter. 20 Mot bakgrund av e-visionen ska Sollentuna kommun senast 2013 ha infört minst fem nya e-tjänster som följer kommunens gemensamma plattform för e-tjänster. *) procent av de som besöker ska helt, eller delvis, hitta den information de söker *) 22 Kommuninvånare och andra som fått del av beslut om bygglov ska, i högre utsträckning 2013 än 2012, uppleva att beslutet och övrig information som har samband med beslutet är tydlig och relevant. 23 Delmål för år 2012: Utveckla arbetssätt och metoder i arbetet med att stödja arbetslösa till egen försörjning samt sammanställa mätetal för Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska öka integrationen mellan personer med funktionsnedsättning och ordinarie arbetsmarknad. BUN KIN KFN KS KS MBN UAN VON Bedöms inte bli uppfyllt Bedöms bli uppfyllt Bedöms bli uppfyllt Bedöms bli uppfyllt Ar uppfyllt Bedöms bli uppfyllt Bedöms bli uppfyllt Bedöms inte bli uppfyllt 25 Vård- och omsorgsnämnden ska ge god tillgänglighet till information. VON Bedöms bli uppfyllt 26 Vård- och omsorgsnämnden ska ha god tillgänglighet till lokaler och bostäder. VON Ar uppfyllt 2 Edsbergsparken, Edsbergs Slott, Edsvik Konsthall och MC Collection -8-

18 Mi jö och klimat 27 Kultur- och fritidsnämnden ska öka användningen av kommunens motionsspår. 28 Radonmätningar ska ha genomförts i samtliga hyres- och bostadsrättsföreningar senast år År 2012 ska mängden mat som kasseras inom kommunens verksamheter ha minskat med 25 procent jämfört med KFN MBN MBN Bedöms bli uppfyllt Bedöms bli uppfyllt Bedöms bli uppfyllt

19 PERSONALREDOVISNING Personalpolicy En god personalpolitik är en viktig förutsättning för att kommunen ska uppfattas som en bra arbetsgivare. Personalpolicyns profilområden; den goda arbetsplatsen, utveckling, medarbetarskap, ledarskap, jämställdhet och mångfald följs regelbundet upp genom en medarbetarenkät som görs vartannat år. Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser. Syftet med policyn är att ge medarbetare, chefer och politiska beslutsfattare stöd att förverkliga kommunens personalidé. "Sollentuna kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas både i arbetet och som person." Personalförändringar Kommunen hade vid halvårsskiftet 2649 tillsvidareanställda och 388 visstidsanställda, totalt 3037 anställda, med varierande tjänstgöringsgrader Det är en ökning med 62 personer jämfört med Personalförsörjning, kompetensbron Rekryteringsläget är fortsatt gynnsamt för de flesta yrkesområden i kommunen. Bristen på förskolelärare, erfarna socialsekreterare och vissa yrken inom det tekniska yrkesområdet kvarstår. Under en femårsperiod från 2010 till 2015 beräknas 14 procent av Sollentuna kommuns anställda gå i pension. Sollentuna kommun har därför deltagit i Kompetensbron som var ett nationellt projekt under där åtta kommuner deltog. Projektet syftade till att underlätta generationsväxlingen. Projektet avslutades i mars 2012 och lärdomar och erfarenheter från projektet är under införande i flera personalprocesser. Hälsofrämjande arbete Hälsoundersökningarna har utökats till att gälla 56, 60 och 64 åringar. Detta är en förmån som är mycket uppskattad. Under våren har två hälsoprojekt genomförts. Dels rökavvänjningskurs där 16 medarbetare anmälde sig. Dels ett tränings- och viktminskningsprojekt, där 30 medarbetare deltar under hela år Ännu har vi inte kunnat utvärdera dessa insatser. Friskvårdsbidraget har utökats till maximalt kronor per medarbetare och år. Flexiblare anställningsvillkor Sollentuna kommun har tagit beslut om nya förmåner för medarbetarna. Från årsskiftet finns möjlighet att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar. Denna möjlighet riktar sig till samtliga anställda förutom de som går under Kommunalarbetarförbundets avtalsområde där centrala avtal inte medger denna lösning. Löneväxling till förstärkt tjänstepension och utökad möjlighet för Alternativ KAP-KL har också införts under året. Personalprocesser Personalavdelningen har arbetat fram och implementerat gemensamma personalprocesser inom följande områden: Rekrytering, Rehabilitering, Arbetsmiljö och Lönebildning. Syftet är att ge chefer enkla verktyg där all information och dokumentation samlats på ett ställe. Jämställdhet För att kartlägga jämställdheten inom kommunens verksamheter medverkar Sollentuna kommun i Jämix, som är ett jämställdhetsindex. Jämix mäter jämställdheten inom organisationer genom nio nyckeltal. Indexet visar att Sollentuna ligger på 121, vilket är något över medianvärdet för kommuner. Utifrån denna kartläggning pågår arbetet att ta fram nya jämställdhetsplaner. Introduktion Introduktionsdagen för nyanställda genomfördes i maj och ytterligare en dag planeras till oktober. Programmet ger information om hur kommunen styrs och leds och avslutas med en guidad rundtur med buss i kommunen. Chefsutbildningar I kommunens personalpolicy ställs höga krav på personalpolitiken i kommunen, bl.a. tydliggörs kraven på chefer och medarbetare. Det finns en ambition att så tidigt som möjligt ge den nyanställde förutsättningar för att kunna fungera i sin roll som chef i kommunen

20 Utbildningen "Körkort för nya chefer" innefattar 2 dagar och är obligatorisk för nyanställda chefer och ledare. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om ledarskap och policys inom Sollentuna kommun. Under våren 2012 genomgick 9 nya ledare utbildningen. Chefer har under våren också erbjudits kompetensutveckling inom följande områden Arbetsrätt och kollektivavtal, Kommunikation i kritiska lägen, Rekrytering, Rehabilitering, Arbetsmiljö samt Förändring och att leda förändring. Chefsakademin Ytterligare en omgång av chefsakademin har genomförts under Från Sollentuna medverkade tre chefer. Samarbetet har utökats och nu ingår förutom Nacka och Järfälla även Vaxholm och Ekerö. Programmet i denna utbildning uppdateras för varje gång i syfte att förmedla de senaste rönen och trenderna inom ledarskapsområdet. Ledarskapsakademin En ny omgång av Ledarskapsakademin påbörjades i maj 2011 och avslutades i maj Intresset för denna utbildning är stort och denna omgång har 14 deltagare från Sollentuna genomfört utbildningen. Akademin är ett ledarförberedande program och ett samarbete mellan sex kommuner. Förutom Sollentuna är det Nacka, Vaxholm, Järfälla, Linköping och Norrköping som deltar. Medarbetarakademin Medarbetarakademin. ett utvecklingsprogram som vänder sig till medarbetare, avslutades i maj Det var den sjunde omgången som genomfördes. I Sollentuna deltog 19 personer. UGL Utbildningen UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) vänder sig till ledare och chefer och genomförs på internat under fem dagar. Upphandling av ny leverantör var klar i februari 2012 och under året har hittills 11 medarbetare anmält sig till kursen. Sjukfrånvaro och rehabilitering Sjukfrånvaron har ökat med 0,32 % sedan årsskiftet. Det är en trend som följer riket. Främst har de längre sjukskrivningarna (> =60 dagar) ökat. Mycket arbete har ägnats och ägnas åt de medarbetare vars tidsbegränsade sjukersättning upphört och där Försäkringskassan inte kan bevilja ytterligare ersättning. Dessa medarbetare har kopplats till AF och arbetslivsintroduktion för att utröna om de har arbetsförmåga eller inte. Några personer har fått sluta sin anställning på grund av att arbetsförmågan inte har kunnat ta tillvara inom kommunen. Ett nära samarbete finns mellan Sollentuna kommun och Försäkringskassan när det gäller sjukfrånvaro som är längre än 14 dagar. 17 av kommunens chefer har under våren fatt utbildning i rehabiliteringsprocessen. Enligt det lagstadgade sättet att beräkna sjukfrånvaron ser en jämförelse ut på följande sätt /6 Total siukfrånvarotid 5,2 4,8 5,09 Sammanlagd ordinarie arbetstid Summa tid med långtidssiukfrånvaro 31,2 32,9 34,7 Total sjukfrånvarotid Summa siukfrånvarotid för kvinnor 5,6 5,1 5,5 Sammanlagd ord. arbetstid för kvinnor Summa siukfrånvarotid för man 4,0 3,8 3,7 Sammanlagd ord. arbetstid lör män Summa siukfrånvarotid 29 år eller yngre 3,7 3,2 3,6 Sammanlagd ord. arbetstid 29 år eller yngre Summa siukfrånvarotid år 5,2 4,7 5,0 Sammanlagd ord. arbetstid år Summa siukfrånvarotid 50 år eller äldre 5,6 5,3 5,7 Sammanlagd ord. arbetstid 50 år eller äldre

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anders Rabb Sandra Feiff Jenny Nyholm Ebba Lind Granskning av delårsrapport 2015 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 a. Bakgrund 2 b.

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Revisionsrapport 1/ 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun

Revisionsrapport 1/ 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun Revisionsrapport 1/ Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun Granskning av delårsrapport Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Granskning av delårsrapport och bokslut...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Sidan 1 av 7 Kommunstyrelsen Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Kristina Brismark Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 7 Diariekod: 101 Kommunstyrelsen Budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer