Ta parti för Sollentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ta parti för Sollentuna"

Transkript

1 SOLLENTUNAPARTIETS TIDNING 2010 NR 68 ÅRGÅNG 37 Edsbergs Sportfält Ta parti för Sollentuna Rösta på Sollentunapartiet Satsa rejält på föreningslivet, skolan och kulturen Rädda Edsbergs Sportfält Stoppa miljardrullningen! Sid. 7 Sid. 3 Sollentunapartiets valprogram Sid. 4-5 Sollentunapartiet ställer upp i kommunalvalet i år - för 12:e gången

2 Välkomna! Till vår valbyrå i husvagnen på Turebergs torg utanför kommunalhuset och vår valstuga på Edsbergs torg. TA PARTI FÖR SOLLENTUNA! Rösta på Sollentunapartiet den 19 september Den 19 september är det kommunalval igen. Då avgör Du och kommunens övriga väljare hur Sollentuna ska styras de närmaste fyra åren. Då får Du vara med och ta ansvar för kommunens framtid. Sollentunapartiet är Ditt lokala parti. Vårt parti finns endast i Sollentuna och har inga som helst förpliktelser mot någon partiorganisation ovanför oss regionalt eller på riksplanet. Vi har heller inga band med några andra riksintressen. Sollentunapartiet är lokalt, självständigt och tvärpolitiskt. Vi är inte heller i valallians med något annat parti. Är du kritisk mot den likriktande blockpolitiken kan vi vara ett alternativ för dig eftersom vi står fria från valallianser. Sollentunapartiet bildades den 12 april 1973 av ett antal Sollentunabor som ville Rädda Järvafältet som hotades av försäljning och exploatering, hyresgäster som ville stoppa Sollentunahems ständiga hyreshöjningar, föräldrar som ville bygga bort dagiskön och naturvänner som ville rädda skogen i Tegelhagen. Gemensamt var att vi ville förbättra demokratin här i kommunen så att medborgarna fick insyn i vad som hände och inflytande över besluten. Vi har också lyckats stoppa en del miljöförstörande projekt genom åren genom att offentliggöra planer före beslut. Ett är Falcon Crest, planer på att bygga radhuslimpor utefter Falkbergets klippa ned mot Edsviken. Sollentunapartiet har genom åren varit noga med att behålla sitt oberoende. Nu är partiet i opposition men genom åren har vi varit i majoritet med båda moderaterna och socialdemokraterna. Vi kan vara mycket pragmatiska när det gäller att åstadkomma resultat men vi glömmer och säljer aldrig våra inriktningar och ideal. Vi tar parti för Dig och Sollentuna Vi tar inte parti för höger eller vänster vi tar parti för våra väljare och för Sollentuna. På 1970-talet tog vi parti för Järvafältet. Vi kom in i kommunfullmäktige som ett helt nytt parti, ändrade majoritetsförhållandena och såg till så att fältet först räddades och sedan blev naturreservat. Vi märkte i striden för att bevara Järvafältet att lokala politiker i rikspartierna många gånger höll med oss om att Järvafältet borde räddas på grund av fältets unika naturvärden och betydelse för Sollentunabornas fritid, men att deras kommunala grupp hade förbundit sig att fullfölja en politik som var fastlagd högre upp i organisationen på regional och/eller riksnivå. Vi har inte något riksparti som våra politiker kan göra karriär i utan våra politiker blir hembygden trogna. Sollentunapartiet är fritt från sådana påtryckningar och frestelser. Vi kan föra den lokala politik som är allra bäst just för Dig som bor här i kommunen. Vi har aldrig dragit oss för att vara obekväma mot makthavarna i Sollentuna, mot kommunens övriga politiker och mot tjänstemännen om det behövts för att få igenom viktiga beslut. I årets val samarbetar vi praktiskt med Piratpartiet som inte ställer upp i kommunalvalet. Men dom har inte fått påverka Håll snyggt vid återvinningsstationerna. vår politik. Den är vår alldeles egen och de som står på vår valsedel är endast Sollentunapartister. De som har röstat på Sollentunapartiet har alltid kunnat vara säkra på att vi oförtrutet fört fram vårt program och arbetat för att få igenom våra valfrågor. Vi tar parti för den lokala demokratin. Vi vill skapa nya mötesplatser i det levande livet och på nätet där medborgarna kan mötas och föra en dialog med varandra. Vi har tagit parti för kommunens hyresgäster mot byggintressen. Vi har alltid tagit parti för ett billigt och bra boende och mot utförsäljningar och hyreshöjningar. Vi tar parti för föreningslivet och den lokala kulturen. Ett starkt och levande föreningsliv förbättrar demokratin och gör det lättare för folk att få rika sociala kontakter. Vi tar parti för bullerstörda Sollentunabor mot buller från genomfartstrafik och flyg. Våra medborgare ska kunna ha en lugn och sund hemmiljö. Vi tar parti för Din närmiljö. Vi tar parti för naturen i Törnskogsmossen, Silverdal och i Väsjöområdet. Vi tar parti för en välstädad kommun där återvinningsstationerna inte tillåts att svämma över. Vi tar parti för de unga tjejer som utsätts för hedersförtryck i sina hem. Varje Sollentunabo skall ses som en unik person som har rätt att fatta egna beslut om sin framtid. Vi tar parti för att bevara Edsbergs Sportfält. Det behövs som en värdefull grön lunga intill Edsberg och för alla de ungdomar som idrottar där och alla de Sollentunabor som trivs att promenera där ensamma eller med sina hundar. Vi tar parti för kommunens ekonomi. Vi kräver nolltolerans mot slöseri med kommunens skattepengar. Därför måste Väsjöstaden planeras om. Nu skulle projektet kosta cirka ettusen femhundra miljoner kronor. Själv tar jag parti för de medmänniskor som utsätts för förtryck av maktfullkomliga myndighetspersoner och drabbas av beslut som tas över deras huvuden! Vill Du att Sollentuna ska styras av politiker som först och främst har Sollentunas bästa för ögonen - då röstar Du på Sollentunapartiet i kommunalvalet. Tar Du parti för Sollentunapartiet så lovar jag Dig att Sollentunapartiet ska ta parti för Dig och Sollentuna. Ingwar Åhman-Eklund Nr 1 på valsedeln Maktfullkomlighet och översitteri gör mig rasande Redaktion: Ingwar Åhman-Eklund och Sture Pettersson. Teckningar: Ragnhild Blomdahl Tryckt hos V-TAB Västerås AB Original: Norrmalmstryckeriet AB Presslagd den 30 augusti Box 127, Sollentuna

3 Hjälp oss att rädda Edsbergs Sportfält och Sollentunas ekonomi Planera om Väsjöstaden Stoppa miljardrullningen I ett av kommunens nyhetsbrev föreslås bebyggelse och denna nya stora vägförbindelse mellan Väsjöstaden och Edsberg rakt över sportfältet. Valets viktigaste fråga är kommunens planer på att bygga en helt ny stadsdel runt Väsjön den s.k. Väsjöstaden. Sollentunas svar på Hammarby Sjöstad. Ett miljöskövlande prestigeprojekt till en total kostnad av minst ettusenfemhundra miljoner kronor - en och en halv miljard! Det dyraste projektet i kommunens historia. Väsjöprojektet riskerar att dränera kommunens nu goda ekonomi. Kostnaderna leder till att andra verksamheter hotas av nedskärningar. Detta kan då endast klaras av genom skattehöjningar. Planera om hela projektet Sollentunapartiet är hittills det enda partiet som tagit ställning för att ompröva detta oerhörda projekt. Vi kräver att kommunen ska ompröva dessa planer i syfte att få ner kostnaderna radikalt och låta värdefull natur- och fritidsmark vara ifred. Alldeles efter valet ska flera viktiga beslut om detaljplaner tas. Ska de stoppas måste många visa att de protesterar mot planerna genom att rösta på Sollentunapartiet. Rädda Edsbergs Sportfält Sollentunapartiet kräver att exploateringen och bebyggelsen av den västra delen av Edsbergs sportfält skall utgå ur planen liksom byggandet av den väg och bro över sportfältet som är tänkt att förbinda det nya planområdet runt Väsjön med Ribbings väg. Hela sportfältet, även delen väster om Väsjötoppen med tennishall och gröna planer för idrott och rekreation, skall bevaras i sin helhet för idrott och rekreation. Hela denna vackra dalgång behövs som en samlad grön lunga och en plats för rekreation och idrott för de närboende och för barn och ungdom. Sportfältet används dagligen och mycket frekvent av idrottsföreningar som Sollentuna United, skolor, för lekar och picknickar och av många enskilda medborgare. Stoppa den planerade genomfartstrafiken på fordon på Ribings väg Den planerade nya vägen rakt över den västra delen av sportfältet skulle som en matarled leda stora delar av fordonstrafiken, till och från Väsjöområdet via Ribbings väg till Danderydsvägen. Avgaserna och bullret från den tillkommande trafiken skulle försämra miljön för Edsbergsborna. Huvuddelen av trafiken till och från området bör istället ledas till en ny på och avfart till Norrortsleden norr om tunneln under Törnskogen. När samhället lagt miljarder på att bygga denna motorvägstunnel ska man se till att så många bilar som möjligt verkligen använder sig av den. Ett skäl till att bygga Norrortsleden var att avlasta Frestavägen. Men dagens planer skulle innebära att trafiken återigen blir lika stor som förut. Det är NU du som medborgare och väljare har möjlighet att säga din mening om Edsbergs och Väsjöns framtid. Ta parti för Edsbergs Sportfält och kommunens ekonomi. Ingwar Åhman-Eklund Kommunens egen skiss som visar hur den västra delen av sportfältet byggs sönder med stora hus och en väg mellan Väsjöstaden och Edsberg. Väsjöstaden bakgrunden till de vidlyftiga planerna I Södersättra finns det idag c:a 100 tomter varav c:a 60 bebos permanent och resterande används som fritidsboende. De som valt att flytta dit har varit medvetna om att detta är ett fritidsområde och att det saknats kommunalt vatten och avlopp till fastigheterna. De boende begär nu att Sollentuna kommun skall försörja området med toret att detta skall ske. Detta kostar åtskilliga miljoner kronor. Därför kom alla partier utom Sollentunapartiet överens om att starta ett projekt och samtidigt göra omfattande infrastruktursatsningar för ett nytt bostadsområde, Väsjöstaden, med lägenheter. Kostnaden för dessa satsningar blir då betydligt lägre per capita. Den totala kostnaden för Väsjöstaden beräknas idag till c:a 1,5miljar- vatten och avloppsledningar. De har fått löfte från kommunledningskonder/1.500 miljoner / kronor. I början skall kommunen lägga ut mellan miljoner kronor för infrastrukturkostnaderna. Kostnaderna är bland annat för den väg genom området som med en bro skall mynna omedelbart utanför äldreboendet på Ribbings väg och sedan ansluta till Danderydsvägen. Minst 3000 bilar per dygn kommer att passera där och genom Edsberg! I planen ingår dessutom att c:a 30 idag bebodda fastigheter längs Frestavägen skall tvångsinlösas och rivas. För att c:a 60 av de 100 sommarstugeägarna som valt att bo permanent i fritidshusen nu ställer krav på kommunal service i området måste 30 boende på idag permanenta fastigheter tvingas att sälja sina hus där många av dem bott hela livet.även Norrsättra berörs genom att nya vägar skall dras fram genom dess grönområden. Genom Väsjöprojektet hotas oersättliga rekreationsområden för alla Sollentunabor av exploatering. Edsbergs Sportfält och Väsjöområdet med slalombacke och hoppbacke försvinner liksom Tennishallen som rivs. Motionsspåret runt Rösjön kommer att kortas av. Slalombacken påstås bli kvar trots bebyggelsen men torde snart klassas som sanitär olägenhet sedan de boende i området klagat på snökanonernas och pistmaskinernas oväsen nattetid. De som bor i Södersättra har redan klagat på oljudet och då bor de ändå en bit från backen. De 500 befintliga parkeringsplatserna är fullt utnyttjade helger och tävlingsdagar och skall enligt projektplanen ersättas av endast 120 nya platser i skogen öster om backen med kommentaren att det går att åka buss 527 till Väsjöbacken. Med slalomskidor! Enligt nuvarande tidtabell går den bara 1 gång per timme lördagar och söndagar och nästa lika sällan på vardagskvällarna och då gäller det att skoleleverna har giltigt SL-kort för hemresan! Sollentunapartiet är det enda partiet i Sollentuna som kräver att man skall omarbeta planerna för bebyggelsen av Väsjöområdet. Vi motsätter oss inte att det byggs flera nya lägenheter i Sollentuna men vi tycker att det är bättre att bygga nära kommunikationer och köpcentra. Hjälp oss att stoppa dessa planer och rädda sportfältet. Ta parti för sportfältet Tommy Ström/Sture Pettersson 3

4 Vårt valprogram Nr 6 på valsedeln och våra politiker Sollentunapartiet som bildades den 12 april 1973, är ett lokalt, tvärpolitiskt och självständigt parti helt utan rikspolitiska ideologiska bindningar. Sollentunapartiet ställer upp i kommunalvalet den 19 september för 12:e gången! Sollentunapartiet har medlemmar med de flesta olika rikspolitiska åsikter. Sollentunapartiet bildades av engagerade sollentunabor som ville kämpa mot de våldsamma utbyggnadsplaner som kommunen hade då, mot planerna på att sälja Järvafältet till Stockholm, mot hyreshöjningar, för förbättrad social service och för INSYN i kommunens politik i tid så att invånarna inte blir överkörda av besluten. Nu har partiet fem mandat i kommunfullmäktige och räknar med fler mandat i årets val. Vi finns med i kommunens samtliga större nämnder. Vårt första val 1973 blev en stor framgång. Över röster gav oss 5 platser i kommunfullmäktige vilket hjälpte oss att börja vårt politiska arbete med att rädda Järvafältet. Några mandatperioder har vi varit kommunens tredje största parti. Nr 2 på valsedeln Sture Pettersson Trygga bostäder åt alla. Bevara Sollentunahem Välfärd och Valfrihet kompletterar varandra Sollentunapartiet ser ingen motsättning mellan välfärd och valfrihet. Det viktigaste är kvaliteten på verksamheterna och att det verkligen är medborgarens val som är styrande för huvudmannaskapet. Det är viktigt att det finns verksamheter i kommunal regi för de som önskar detta och så att kommunens kompetens behålls. Konkurrensutsättning och avknoppning kan förbättra medborgarnas möjligheter att välja och nyttiggöra sig av den service, undervisning eller omsorg som de önskar, om det är medborgarnas behov som får vara styrande för verksamheternas etablering och utveckling. Nr 3 på valsedeln Andreas Lundgren Satsa på kulturen och föreningslivet Rädda Edsbergs Sportfält Sollentunapartiet kräver att exploateringen och bebyggelsen av den västra delen av Edsbergs sportfält skall utgå ur planen liksom byggandet av den väg och bro över sportfältet som är tänkt att förbinda det nya planområdet runt Väsjön med Ribbings väg. Hela sportfältet, även delen väster om Väsjötoppen med tennishall och gröna planer för idrott och rekreation, skall bevaras i sin helhet för idrott och rekreation. Hela denna vackra dalgång behövs som en samlad grön lunga och en plats för rekreation och idrott för de närboende och för barn och ungdom. Nr 9 på valsedeln Nr 1 på valsedeln Ingwar Åhman-Eklund Maktfullkomlighet och mygel bakom folks rygg gör mig rasande Sollentunapartiet vill skapa ett grönt och tryggt Sollentuna med en sund miljö, en fullgod social service, en bra utbyggd närservice, levande närcentra och ett rikt och sprudlande kultur- och föreningsliv. Insyn - Inflytande - Integritet INSYN Kommunens nämnder ska AKTIVT informera berörda medborgare I GOD TID FÖRE BESLUT, så att de kan få fram sina åsikter och kunna påverka besluten. INFLYTANDE för medborgarna är ett måste om man vill uppnå en fungerande demokrati. Medborgarna, föreningarna och politikerna ska ges ökade möjlig-heter att delta i offentliga diskussioner Det behövs nya diskussionsforum, både personliga och på nätet. Det är viktigt att ungdomar och äldre kan delta. INTEGRITET handlar inte bara om FRAlagar. Det är även viktigt att bekämpa andra kränkande intrång i medborgarnas liv. Kommunen skall upprätta en integritetsplan i syfte att stärka medborgarnas integritet i deras kontakter med kommunen. Nr 5 på valsedeln Jan Wramberg Ökade resurser till ungdomarnas fritid minskar ungdomsbrotten Aktiv närdemokrati Sollentunapartiet verkar aktivt för att försvara och utvidga de demokratiska fri- och rättigheterna. Varje kommuninvånare ska ha rätt till självbestämmande över sin närmiljö. Därför måste varje viktig kommunal fråga handläggas så nära de berörda som möjligt. Demokratin ska vidareutvecklas med både personliga möten och modern IT-teknik. Janet Sibose Levande demokrati - Ingen utanför Nolltolerans mot slöseri med skattepengar Vi arbetar aktivt för att slippa höja kommunalskatten och för att stoppa allt slöseri med skattepengar. MEN en väl fungerande samhällsservice är viktigare för oss än en i alla situationer oförändrad skatt. Men stoppas inte miljonrullningen i Väsjöprojektet riskerar vi en kraftig skattehöjning eller försämrad kommunal service. Nr 8 på valsedeln Harriet Goliath Om du tänker för länge på nästa steg, kommer du att få tillbringa livet på ett ben Arne Lovén Mer pengar till idrotts- och kultur - föreningarna. En kommun med ett rikt föreningsliv är en rik kommun Stoppa den planerade genomfartstrafiken på fordon på Ribbings väg Den planerade nya vägen rakt över den västra delen av sportfältet skulle leda stora delar av fordonstrafiken till och från Väsjöområdet via Ribbings väg till Danderydsvägen. Avgaserna och bullret från den tillkommande trafiken skulle försämra miljön för Edsbergsborna. Huvuddelen av trafiken till och från området bör istället ledas till en ny på- och avfart till Norrortsleden norr om tunneln. Planera om Väsjöstaden - Stoppa miljardrullningen Väsjöstadens äventyrliga finansiering kommer att bli en mycket stor ekonomisk belastning för kommunen. Därför måste projektet omplaneras i sin helhet. 4

5 Den totala projektkostnaden är över 1 miljard kronor och kommunen kommer att få ligga ute med hundratals miljoner de närmaste åren. En enorm belastning för kommunens ekonomi. Enbart kostnaderna för den sociala servicen beräknas till 550 miljoner och har planerats in med början först 2013 och med tyngdpunkten år Nr 7 på valsedeln Britta Hansson Återinför yrkeslinjer för ungdomar Bygg inte bort oersättlig naturmark i Silverdal och Törnskogsmossen Tallskogen mellan Silverdal och Tegelhagen liksom våtmarkerna i Törnskogsmossen vid Gustavsbergsleden är två värdefulla naturområden som hotas av planer på bebyggelse. Sollentunapartiet säger ett bestämt nej till all bebyggelse i dessa två områden. Oersättliga naturvärden måste bevaras. Bygg istället nära våra centrum och pendeltågsstationer Värna Sollentunas grönområden Sollentuna måste bevara sina ovärderliga stora och små grönområden till kommande generationer. Amerikaskogen får inte huggas ner. Järvafältet, Rösjöskogen, Falkberget, Boda, Fyndetskogen med flera ska bevaras. Törnskogsmossen skall bevaras eftersom det är en särskilt skyddsvärd våtmark. Nr 4 på valsedeln Tommy Ström Satsa på vår historia och vår framtid En välstädad kommun med förbättrad snöröjning Kommunens närmiljöer ska hållas fräscha och välvårdade fria från ogräs, sly och skräp. Återvinningsstationerna skall tömmas innan de blir överfyllda. Snöröjningen måste förbättras avsevärt. Bygg bostäder folk har råd att bo i. Sälj inte ut Sollentunahem Vi vill stoppa försäljningar av Sollentunahems fastigheter till andra hyresvärdar. Ombildningar till bostadrätter går vi endast med på om en mycket stor majoritet vill detta och det inte försämrar Sollentunahems ekonomi. Sollentunahem måste bygga nya hyreslägenheter och framförallt ungdomslägenheter som folk har råd att bo i. De bör även satsas på miljöriktiga s.k. passivhus med låg energiförbrukning och fullgod isolering. Nr 10 på valsedeln Bo Färjare Bevara grönskan runt Edsberg Sollentunapartiet vill införa ägarelägenheter i Sollentuna så snart detta är möjligt Utveckla Helenelund och andra kommuncentra Vi vill ha en bra utbyggd närservice och levande närcentra. Helenelunds centrum vill vi ge liv genom nya butiker och service samt genom en överdäckning av E4an till mässan med affärer, kontor och hotell. Nr 11 på valsedeln Ewa Hellström-Boström Bygg bostäder som ungdomar har råd att bo i Ett tryggt och säkert Sollentuna Öka samarbetet mellan polisen och socialtjänsten. Satsa på skyddat boende för utsatta kvinnor. Det är viktigt att kommunens invånare känner sig trygga och säkra såväl när de rör sig ute i kommunen som i sitt hem. Kriminalitet och skadegörelse i kommunen måste bekämpas effektivt och minskas radikalt. Varje Sollentunabo en unik individ med egna val. Stoppa hedersvåldet Ungdomars egna val av livspartner måste tryggas. Föräldrar skall inte få hindra sina barn att delta i simundervisning, gymnastik, sång och utflykter. Hedersrelaterat våld och förtryck måste stoppas. Idag är var tionde flicka drabbad. Integrera på individnivå Det är värdefullt med nära relationer och äktenskap över grupp-, religions- och kulturgränser. Mångkulturella relationer är mångfald i praktiken och motverkar inlåsning i etniska grupper. Det är verklig vardaglig integration. Vi är kritiska till vårdnadsbidrag av integrationsskäl. Bekämpa främlingsfientlighet De sociala dimensionerna är avgörande för segregationen inte de etniska. Kommunens arbete mot främlingsfientlighet måste intensifieras genom sociala insatser. Samarbeta med näringslivet för att skapa nya arbeten åt ungdomar. Nr 12 på valsedeln Ragnhild Blomdahl Jag vill bevara kommunens värdefulla naturområden En skola med fasta regler och hög kvalité Vi vill ha en skola med fasta regler och hög pedagogisk kvalitet. Ökade resurser till mer övrig personal i skolan d.v.s. skolsköterskor, skolvärdar, vaktmästare, kuratorer, och kamratstödjare för att skapa en trygg skolmiljö. Meningsfull fritidsverksamhet inom skolans lokaler på rasterna även för högstadieelever. Särskilj lokalkostnaderna från skolpengen så att inte lokalkostnaderna äter upp pengarna till pedagogik. Behåll skolvalet. Ökat inflytande för föräldrar och elever. Fler Rösjöskolor med lokala styrelser. Ökat inflytande för föräldrar och elever. Ge ungdomsrådet - SUR - en egen budget. Stimulera skapandet av fler skolor med självständig ekonomi och lokal styrelse med föräldrar och personal och i högstadiet elever. Satsa på föreningsliv och kultur Öka föreningsbidragen rejält. LOK-bidragen till föreningarna skall fördubblas. Edsbergs Sportfält ska behållas och utvecklas. Satsa på barnkultur och folkbildning. Erbjud föreningslivet att ta över kommunala verksamheter Utveckla Edsvik till en sammanhållen rekreationspark Sollentunapartiet vill skapa en integrerad kultur-, idrotts-, utbildnings-, och restaurantpark - en REKREATIONSPARK vid Edsviken genom att utveckla Sollentunavallen och förena den med Edsbergsparken, Stallbacken, Rudbecksskolan, Sim- och sporthallen, Edsbacka värdshus och gärna ett nytt hotell. Utveckla Stallbacken till ett lokalt och regionalt konst- och kulturcentrum med konstskola och ateljéer. Bygg en utomhusscen i Edsbergsparken. Badet vid Strandvägen bör förses med fin sand så att det kan fungera som en förstklassig beach. Fritidsgårdar i ALLA kommundelar Det ska finns en självständig fritidsgård i varje kommundel. Därför ska ansvaret för fritidsgårdarna återföras till Kultur- och fritidsnämnden. Högre personaltäthet på fritidsgårdarna och till fältfritidsverksamheten. Tidigare regelsystem för våra fritidsgårdar skall återinföras och ekonomin förstärkas så att en öppen verksamhet för åringar som annars står utan verksamhet kan garanteras. En barnomsorg utan kötid för alla barn Alla barn ska ges möjlighet till en fullgod barnomsorg även barn till föräldralediga och arbetslösa. Nära hemmet om så önskas. Barnomsorgen ska bedrivas i den regi föräldrarna själva önskar kommunal, föreningsdriven, kooperativ eller enskild. Minska barngrupperna. Rusta upp lekplatserna. Högre personaltäthet. Inför barnbokslut Gör ett barnbokslut som visar hur kommunens beslut påverkat barnen i syfte att kunna kontrollera att kommunen levt upp till FN:s barnkonventions intentioner. Tillgodose de äldres behov Bygg äldreboenden och LSS-boenden som täcker de faktiska behoven. Bygg pensionärernas hus. Starta en seniorträff i Viby-Norrviken. Hänsyn ska tas till att äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha rätt att välja bostadsort. Full bemanning på brandbilarna Vi kräver att Sollentuna brandkår ska återfå full bemanning vid sina utryckningar för en effektiv räddningstjänst. Bekämpa bullret och öka trafiksäkerheten Kommunens insatser mot bullret måste intensifieras genom en ny bullersaneringsplan. Förbättra kollektivtrafiken och se till att den fungerar. Minska flygbullret från Arlanda radikalt. Komplettera bullerplanken där de saknas och bygg ut cykelbanenätet. Du kan också gå in på vår hemsida: Där finns vårt fullständiga partiprogram. 5

6 Vi kan TILLSAMMANS! Sollentunahems hyresgäster vet att Sollentunapartiet medverkat till att stoppa en utförsäljning av bolaget och på 70 och 80-talet som enda parti helhjärtat stödde kampen mot de ständiga hyreshöjningarna. Miljövännerna minns att Sollentunapartiet räddade Järvafältet från exploatering. Barnfamiljerna vet att Sollentunapartiet alltid kämpat för en fullgod skola och barnomsorg åt alla barn. Villaägarna minns att Sollentunapartiet var det enda partiet som redan från början tog strid mot de orimliga gatukostnadsersättningarna. Sollentunapartiet skall under de kommande fyra åren fortsätta att envist och helhjärtat kämpa för att förverkliga de krav partiet går till val på. Vi kan inte lova några underverk..men tillsammans med alla dem som på olika sätt kämpar för ett bra Sollentuna kan vi göra kommunen bättre. Tillsammans med olika föreningar och intresseorganisationer kan vi visa att sollentunaborna vill vara delaktiga och kunna påverka innan avgörande beslut fattas om miljö, social service, ekonomi och andra frågor som direkt berör våra liv. DET ÄR BRA ATT VI FINNS DET ÄR SYND ATT VI BEHÖVS Sollentunabo! Gå inte bara och rösta på valdagen för att sedan slå dig till ro i fyra år. Lägg Dig i hur Sollentuna sköts. Kräv insyn och inflytande och möjlighet att göra Dig hörd oftare än bara en gång vart fjärde år Gör hela Tegelhagens naturområde till naturreservat! Tegelhagenskogen är i dag det enda stora sammanhängande naturområdet i södra Sollentuna. Sollentunapartiet instämmer i kravet från de närboende och från Naturskyddsföreningen att Tegelhagens naturområde med sina höga natur-, upplevelse-, och pedagogiska värden ska göras till naturreservat. Det används dagligen av förskole- och skolbarn i undervisningssyfte, barnfamiljer med barnvagn, scouter, Tegelhagsskolan, pensionärer, Polishögskolan, hundägare, motionärer, joggare, skidåkare, idrottsmän, m.fl. Att området används flitigt intygas av de närboende. Naturområdet är extra viktigt att bevara då det innehåller många olika naturmiljöer som ger fina naturupplevelser. Öppna ängar, lövskog, naturskog, lätt framkomlig barrskog, bergshöjder, fornlämningar och strandmiljöer. Naturområdet får inte minskas genom ytterligare exploateringar, utan måste säkerställas som en gemensam tillgång för de boende i Tegelhagen, Silverdal, Edsviken och Helenelund. Det har också en viktig funktion som biologiskt kärnområde och spridningsväg mellan Järvakilen, Rösjökilen och Kungliga nationalstadsparken. I delar av området förekommer hotade arter. Området ligger i en grön kil som gränsar till en grön s.k. värdekärna i Ulriksdal och Eko-parken. Natursambandet mellan Tegelhagsskogen och Ulriksdal är av största vikt för den biologiska mångfalden i Kungliga nationalstadsparken. I underlaget för bildande av nationalstadsparken framhölls detta. Stoppa detaljplanen som skär av grönkilen Därför måste även kv. Manskapet och Munderingen förbli obebyggt. Sollentunapartiet kräver att denna detaljplan stoppas. Huvuddelen av detaljplaneområdet ligger inom ett strandskyddsområde som till stora delar är obebyggt. En koloni med rödlistade Svartpälsbin finns och har sitt näringsfång i området. Den planerade bebyggelsen driver in en kil med exploatering just där natursamband behövs som allra mest mellan ännu existerande delar av de Gröna Kilarna. Sollentunapartiet tycker att det är synnerligen viktigt att sådan här värdefull naturmark lämnas obebyggd. Läs mer på Nolltolerans mot slöseri med skattepengar Vi arbetar aktivt för att slippa höja kommunalskatten och för att stoppa allt slöseri med skattepengar. Dina skattepengar måste alltid användas på ett effektivt sätt och på ett sätt som du som medborgare anser är vettigt, MEN en väl fungerande samhällsservice är viktigare för oss än en i alla situationer oförändrad skatt. Behov t ex inom skola, barnomsorg och äldreservice kan i vissa lägen tvinga fram en höjning Stoppa miljardrullningen Men stoppas inte miljonrullningen i Väsjöprojektet riskerar vi en kraftig skattehöjning eller försämrad kommunal service. Väsjöstadens äventyrliga finansiering kommer att bli en mycket stor ekonomisk belastning för kommunen. Därför måste projektet omplaneras i sin helhet. Den totala projektkostnaden är över 1 miljard kronor och kommunen kommer att få ligga ute med hundratals miljoner de närmaste åren. Projektet beräknas leda till ackumulerade kostnader fram till och med 2016 och troligen ännu längre. År 2013 är de ackumulerade kostnaderna över 200 miljoner kronor. Ändå tvingades kommunen till att räkna ner kalkylen i våras för de insåg att den var alltför vidlyftig. Men det är fortfarande alltför kostsamt. Den sociala servicen dröjer. En enorm belastning för kommunens ekonomi. Enbart kostnaderna för den sociala servicen beräknas till 550 miljoner och har planerats in med början först 2013 och med tyngdpunkten år Detta innebär att de boende i Väsjöstaden får vänta ett antal år på att få kommunal service i området som t ex skolor, daghem och äldreservice. Ingwar Åhman-Eklund Sjön Snuggan hotas av torrläggning!! Uppe i kanten av det blivande naturreservatet för Törnskogen, norr om Gustavsbergsleden och öster om Törnskogens villaområde, försöker Gabrielsson (FP) och moderaterna att driva igenom att man ska bygga 20 småhus i ett värdefullt naturområde som är viktigt för bevattningen av det blivande reservatet och sjön Snuggan och ännu längre ner i systemet. I området hittas hela tiden allt fler sällsynta och fridlysta växter och insekter, senast den rödlistade talltickan, som är en mycket speciell svamp. Dess fruktkroppar kan bli 50 år gamla. Den lever på tallar som är äldre än 150 år. Det bevisar att skogen är mycket värdefull Gert Knutsson, professor vid Institutionen för mark- och vattenteknik KTH, har i ett expertutlåtande nu kommit fram till att en byggnation i detta område riskerar att torrlägga (!) sjön Snuggan och Törnskogsmossen och därmed förstöra det nybildade naturreservatet beroende på områdets känsliga hydrologiska förhållanden Hårda bud i Mellerud Att först besluta om ett naturreservat och därefter besluta att förstöra naturreservatet, är fullkomligt förödande miljömässigt. Ett sådant beslut strider mot hänsynsreglerna i miljöbalken. Den som medverkar till att driva igenom ett sådant beslut riskerar att göra sig skyldig till tjänstefel, då beslutet innebär att man förstör ett naturreservat. Ett exempel på när förtroendevalda dömts för tjänstefel är när politiker i Melleruds kommun åsidosatte plan och bygglagen i ett bygglovsärende. Den 26 augusti träffade villaägareföreningen och Naturskyddsföreningen Gabrielsson och moderaterna som lovade att titta närmare på frågan Men de backade tyvärr inte från sina byggplaner. De vill fortfarande bygga. Den här frågan handlar inte i bara om risken för att förstöra sjön Snuggan och Törnskogsmossen samt värdefull natur, utan också om vilken miljöpolitik politikerna är beredda att driva i Sollentuna kommun. Vill Du veta mera eller kanske komma med i Sollentunapartiet? Då kan Du kontakta Britta Hansson telefon eller sända e-post till : så hör vi av oss. Vill Du bli medlem är medlemsavgiften 100 kronor. Den betalar Du in på bankgiro

7 Branden på Bygatan! Branden på Bygatan tydliggör de negativa konsekvenserna av neddragningen av personalen på Sollentunas Brandstation till 5 brandmän. Eftersom de nu är så få kan de vid ett larm inte få med sig stegbilen. Om de vid ankomsten till brandplatsen bedömer att en stegbil behövs för släckningsarbetet får de rekvirera en från en annan kommun. Sollentuna stegbil används främst när de åker ut till skolorna i kommunen och träffar femteklassare. Då visar de hur brandmännen kan stiga 30 meter upp i luften i stegbilens korg. Till den stora branden på Bygatan den 19 april där alla 18 lägenheterna fick evakueras på grund av rök- och vattenskador kom Sollentuna Brandstation som första styrka utan stegbilen och startade med att evakuera de boende i väntan på stegbil från annan kommun. Larmcentralen för Brandkåren Attunda som sedan en tid tillbaka av ekonomiska skäl flyttats från Storstockholms brandförsvar till Södertörns Brandförsvarsförbund, beläget vid Lindvretens trafikplats söder om Kungens kurva, tog emot larmet kl De larmade då Sollentuna Brandstation samt en Insatsledare - som skall leda släckningsarbetet - från Södertörns Brandförsvar. De flesta av oss kan nog räkna ut hur lång tid det tog för insatsledaren Kenneth Bergqvist att trots blåljus köra mer än 3 mil på Essingeleden i eftermiddagstrafiken till brandplatsen på Bygatan. I Mitti berättar han att det brann kraftigt på det platta taket och att luften var full av tjock svart rök när han kom dit. Han beordrade då direkt en stor räddningsoperation och som mest arbetade sedan 30 brandmän från fyra brandstationer med släckningsarbetet. Många har kontaktat mig och frågat om branden kunde släckts i ett tidigare skede om utryckningsstyrkan från Sollentuna varit 6 man som tidigare och kunnat ha stegbilen med sig vid utryckningen. Hade man då direkt kunnat gå upp och släcka den brinnande maskinen på taket utan att hela vindsvåningen brunnit av som nu blev följden? I så fall hade vi inte behövt ha 38 hemlösa personer boende på hotell i 6 månader som dessutom fått stora delar av sitt lösöre förstört. Hade branden inträffat i en fastighet söder om Kanalvägen hade Kista Brandstation larmats och ryckt ut med 7 brandmän och stegbil samt en insatsledare från närområdet. Hur mycket kan Torbjörn Rosdahls neddragningar med 9.8 miljoner i brandförsvarets budget för 2010 komma att kosta kommuninnevånarna norr om Kanalvägen? Sollentunapartiet arbetar aktivt för att återställa bemanningen på Sollentuna Brandstation så att alla i kommunen skall ha ett fullgott skydd oberoende av var man bor. Sture Pettersson Sollentunas urusla stöd till föreningslivet! Sollentuna kommun är den kommun som ekonomiskt ger det lägsta stödet till föreningslivet. Under en tioårsperiod har stödet, det s.k. LOK-stödet, halverats. Till det kommer att kommunen tar ut höga plan- och hallhyror. Få föreningar har möjligheter till sponsorer så intäkterna består av LOK-stödet och medlemsavgifter. Lågt bidrag medför naturligtvis högre medlemsavgifter. Sollentunapartiet anser att det är oacceptabelt att tjockleken på föräldrarnas plånbok skall avgöra om ungdom kan delta i föreningslivet. I regel är det de ungdomar som mest behöver föreningslivet som slås ut. Därför kräver Sollentunapartiet att stödet till föreningarna i Sollentuna fördubblas i ett första steg. Det är väl investerade pengar. Jan Wramberg Ledamot av Kultur- och fritidsnämnden Ny skola i Rådan leder till trafikproblem och drunkningsrisk I Rådan i Silverdal har Moderaterna genomdrivit ett bygglov som gör att en privatskola Futuraskolan - nu kan starta skolverksamhet i den gamla kulturfastigheten nere vid Edsviken. Vi i Sollentunapartiet har motsatt oss att bygglov beviljas av följande orsaker: De demokratiska spelreglerna har åsidosatts. Trots att bygglovet från ett tidigare möte i Miljö- och byggnadsnämnden inhiberats av länsstyrelsen pågår redan nu verksamhet. Futuraskolan räknade tydligen med att flytta in efter sammanträdet den 24/8 där (M) genomdrev bygglovet. Man undrar stilla om någon i kommunen i förväg utlovat detta. Rådan har varit skola tidigare, bland annat internatskola, men då bodde eleverna där. Det är dock stor skillnad mot att elever ska skjutsas fram och tillbaka till skolan varje dag. Den befintliga vägen är alldeles för trång och det skulle antagligen bli farligt för barn som inte blir skjutsade till skolan att ta sig fram längs den här vägen. Skolverksamheten leder också till en omfattande trafik rakt genom Silverdal. Även med tyngre transporter. Man kommer inte att kunna inhägna en skolgård med staket. Allmänheten ska ha tillträde till området. Vi undrar vem eller vilka i kommunen, berörda nämnder eller kommunfullmäktige, som kommer att ta ansvar om ett skolbarn drunknar. Är det möjligen Futuraskolan eller den person som har rastvakten som har ansvaret? Ewa Hellström-Boström Valet den 19 september gäller tre olika val. Kommunalval, landstingsval och riksdagsval. Man kan rösta på olika partier i de olika valen. I kommunalvalet kan man rösta helt oberoende av hur man röstar på riksplanet. Sollentunapartiet är enbart ett kommunalt parti och ställer endast upp i valet till kommunfullmäktige 7

8 Mer information hittar Du på Grafisk produktion: AB Norrmalmstryckeriet, Sollentuna.

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden Box 22067 104 22 stockholm

Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden Box 22067 104 22 stockholm Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden Box 22067 104 22 stockholm Överklagande av Länsstyrelsens beslut 4031-398853-2013 angående detaljplan för kvarteren

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Budget 2007 för Sollentuna kommun ----------------------------- Sollentunapartiets förslag

Budget 2007 för Sollentuna kommun ----------------------------- Sollentunapartiets förslag Budget 2007 för Sollentuna kommun ----------------------------- Sollentunapartiets förslag Sollentunapartiets förslag till förändringar i Sollentuna kommuns budget för år 2007. Kommunstyrelsen den 9 november

Läs mer

Utveckla Sollentunavallen Skapa en rekreationspark från Vallen till Stallbacken

Utveckla Sollentunavallen Skapa en rekreationspark från Vallen till Stallbacken SOLLENTUNAPARTIETS TIDNING 2006 NR 65 ÅRGÅNG 33 Vi ger oss inte förrän Vallen är räddad! Utveckla Sollentunavallen Skapa en rekreationspark från Vallen till Stallbacken Sälj inte ut Sollentunahem Majoriteten

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Danderyd och miljön 2015-2018

Danderyd och miljön 2015-2018 Naturskyddsföreningens Valenkät 2014 Parti: Moderaterna i Danderyd Kontaktperson: Olle Reichenberg, kommunalråd, tel 08-568 910 10, olle.reichenberg@moderat.se Danderyd och miljön 2015-2018 Danderyds kommun

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Den 14 september genomförs valen till kommun, landsting och riksdag. Samma dag har vi i Botkyrka en folkomröstning om frågan

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokollsanteckning Socialdemokraterna Vård- och

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

2015-03-30. Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm

2015-03-30. Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm 2015-03-30 Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Remiss från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över förslag till detaljplan för område vid Fagersjövägen

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET,

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET, 26-11-27 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL MÅL OCH BUDGET, SKATTESATS OCH INVESTERINGSBUDGET 27 SAMT EKONOMISK PLAN 28-21 Innehåll SKRIVELSE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA 3 FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT 27-12-11

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm

Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus Vikaholm Ett modernt boende av högsta klass Vikaholm är ett nytt bostadsområde i Växjö. Det ligger söder

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

Användning av Edsbergs slott uppdrag

Användning av Edsbergs slott uppdrag Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Eva Carlsson Sidan 1 av 6 Kommunstyrelsen Användning av Edsbergs slott uppdrag Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Huddinge konunun Servicecenter i kommunalhuset Kommunalvägen 28 HUDDINGE. Medborgarförslag - Parkeringsplatser på schaktmassorna i Sörskogen

Huddinge konunun Servicecenter i kommunalhuset Kommunalvägen 28 HUDDINGE. Medborgarförslag - Parkeringsplatser på schaktmassorna i Sörskogen Huddinge konunun Servicecenter i kommunalhuset Kommunalvägen 28 HUDDINGE i-'-}~ U~:~;') ~~':j (; 0~- j(~ö7\'f:r;n ij""f Jl ~ i

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version Pedagogisk omsorg i hemmet 2012, reviderad version Snabbguide och information Vad handlar det om? Vem riktar det sig till? Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 Piratpartiet Linköping Kommunprogram version 1.1.3 Uppdaterad 2012-11-20 Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 1. Ideologisk utgångspunkt och övergripande strategi 1.1 Syfte 1.2 Utgångspunkt

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Pamflett av Stefan Olof Lundgren

Pamflett av Stefan Olof Lundgren Pamflett av Stefan Olof Lundgren Sen 1979 är jag sommarölänning, sen 2007 permanentboende i Alvarsdal. Under mina 30 års verksamhet i Basel och München har jag alltid varit stolt och tacksam att kunna

Läs mer