Ta parti för Sollentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ta parti för Sollentuna"

Transkript

1 SOLLENTUNAPARTIETS TIDNING 2010 NR 68 ÅRGÅNG 37 Edsbergs Sportfält Ta parti för Sollentuna Rösta på Sollentunapartiet Satsa rejält på föreningslivet, skolan och kulturen Rädda Edsbergs Sportfält Stoppa miljardrullningen! Sid. 7 Sid. 3 Sollentunapartiets valprogram Sid. 4-5 Sollentunapartiet ställer upp i kommunalvalet i år - för 12:e gången

2 Välkomna! Till vår valbyrå i husvagnen på Turebergs torg utanför kommunalhuset och vår valstuga på Edsbergs torg. TA PARTI FÖR SOLLENTUNA! Rösta på Sollentunapartiet den 19 september Den 19 september är det kommunalval igen. Då avgör Du och kommunens övriga väljare hur Sollentuna ska styras de närmaste fyra åren. Då får Du vara med och ta ansvar för kommunens framtid. Sollentunapartiet är Ditt lokala parti. Vårt parti finns endast i Sollentuna och har inga som helst förpliktelser mot någon partiorganisation ovanför oss regionalt eller på riksplanet. Vi har heller inga band med några andra riksintressen. Sollentunapartiet är lokalt, självständigt och tvärpolitiskt. Vi är inte heller i valallians med något annat parti. Är du kritisk mot den likriktande blockpolitiken kan vi vara ett alternativ för dig eftersom vi står fria från valallianser. Sollentunapartiet bildades den 12 april 1973 av ett antal Sollentunabor som ville Rädda Järvafältet som hotades av försäljning och exploatering, hyresgäster som ville stoppa Sollentunahems ständiga hyreshöjningar, föräldrar som ville bygga bort dagiskön och naturvänner som ville rädda skogen i Tegelhagen. Gemensamt var att vi ville förbättra demokratin här i kommunen så att medborgarna fick insyn i vad som hände och inflytande över besluten. Vi har också lyckats stoppa en del miljöförstörande projekt genom åren genom att offentliggöra planer före beslut. Ett är Falcon Crest, planer på att bygga radhuslimpor utefter Falkbergets klippa ned mot Edsviken. Sollentunapartiet har genom åren varit noga med att behålla sitt oberoende. Nu är partiet i opposition men genom åren har vi varit i majoritet med båda moderaterna och socialdemokraterna. Vi kan vara mycket pragmatiska när det gäller att åstadkomma resultat men vi glömmer och säljer aldrig våra inriktningar och ideal. Vi tar parti för Dig och Sollentuna Vi tar inte parti för höger eller vänster vi tar parti för våra väljare och för Sollentuna. På 1970-talet tog vi parti för Järvafältet. Vi kom in i kommunfullmäktige som ett helt nytt parti, ändrade majoritetsförhållandena och såg till så att fältet först räddades och sedan blev naturreservat. Vi märkte i striden för att bevara Järvafältet att lokala politiker i rikspartierna många gånger höll med oss om att Järvafältet borde räddas på grund av fältets unika naturvärden och betydelse för Sollentunabornas fritid, men att deras kommunala grupp hade förbundit sig att fullfölja en politik som var fastlagd högre upp i organisationen på regional och/eller riksnivå. Vi har inte något riksparti som våra politiker kan göra karriär i utan våra politiker blir hembygden trogna. Sollentunapartiet är fritt från sådana påtryckningar och frestelser. Vi kan föra den lokala politik som är allra bäst just för Dig som bor här i kommunen. Vi har aldrig dragit oss för att vara obekväma mot makthavarna i Sollentuna, mot kommunens övriga politiker och mot tjänstemännen om det behövts för att få igenom viktiga beslut. I årets val samarbetar vi praktiskt med Piratpartiet som inte ställer upp i kommunalvalet. Men dom har inte fått påverka Håll snyggt vid återvinningsstationerna. vår politik. Den är vår alldeles egen och de som står på vår valsedel är endast Sollentunapartister. De som har röstat på Sollentunapartiet har alltid kunnat vara säkra på att vi oförtrutet fört fram vårt program och arbetat för att få igenom våra valfrågor. Vi tar parti för den lokala demokratin. Vi vill skapa nya mötesplatser i det levande livet och på nätet där medborgarna kan mötas och föra en dialog med varandra. Vi har tagit parti för kommunens hyresgäster mot byggintressen. Vi har alltid tagit parti för ett billigt och bra boende och mot utförsäljningar och hyreshöjningar. Vi tar parti för föreningslivet och den lokala kulturen. Ett starkt och levande föreningsliv förbättrar demokratin och gör det lättare för folk att få rika sociala kontakter. Vi tar parti för bullerstörda Sollentunabor mot buller från genomfartstrafik och flyg. Våra medborgare ska kunna ha en lugn och sund hemmiljö. Vi tar parti för Din närmiljö. Vi tar parti för naturen i Törnskogsmossen, Silverdal och i Väsjöområdet. Vi tar parti för en välstädad kommun där återvinningsstationerna inte tillåts att svämma över. Vi tar parti för de unga tjejer som utsätts för hedersförtryck i sina hem. Varje Sollentunabo skall ses som en unik person som har rätt att fatta egna beslut om sin framtid. Vi tar parti för att bevara Edsbergs Sportfält. Det behövs som en värdefull grön lunga intill Edsberg och för alla de ungdomar som idrottar där och alla de Sollentunabor som trivs att promenera där ensamma eller med sina hundar. Vi tar parti för kommunens ekonomi. Vi kräver nolltolerans mot slöseri med kommunens skattepengar. Därför måste Väsjöstaden planeras om. Nu skulle projektet kosta cirka ettusen femhundra miljoner kronor. Själv tar jag parti för de medmänniskor som utsätts för förtryck av maktfullkomliga myndighetspersoner och drabbas av beslut som tas över deras huvuden! Vill Du att Sollentuna ska styras av politiker som först och främst har Sollentunas bästa för ögonen - då röstar Du på Sollentunapartiet i kommunalvalet. Tar Du parti för Sollentunapartiet så lovar jag Dig att Sollentunapartiet ska ta parti för Dig och Sollentuna. Ingwar Åhman-Eklund Nr 1 på valsedeln Maktfullkomlighet och översitteri gör mig rasande Redaktion: Ingwar Åhman-Eklund och Sture Pettersson. Teckningar: Ragnhild Blomdahl Tryckt hos V-TAB Västerås AB Original: Norrmalmstryckeriet AB Presslagd den 30 augusti Box 127, Sollentuna

3 Hjälp oss att rädda Edsbergs Sportfält och Sollentunas ekonomi Planera om Väsjöstaden Stoppa miljardrullningen I ett av kommunens nyhetsbrev föreslås bebyggelse och denna nya stora vägförbindelse mellan Väsjöstaden och Edsberg rakt över sportfältet. Valets viktigaste fråga är kommunens planer på att bygga en helt ny stadsdel runt Väsjön den s.k. Väsjöstaden. Sollentunas svar på Hammarby Sjöstad. Ett miljöskövlande prestigeprojekt till en total kostnad av minst ettusenfemhundra miljoner kronor - en och en halv miljard! Det dyraste projektet i kommunens historia. Väsjöprojektet riskerar att dränera kommunens nu goda ekonomi. Kostnaderna leder till att andra verksamheter hotas av nedskärningar. Detta kan då endast klaras av genom skattehöjningar. Planera om hela projektet Sollentunapartiet är hittills det enda partiet som tagit ställning för att ompröva detta oerhörda projekt. Vi kräver att kommunen ska ompröva dessa planer i syfte att få ner kostnaderna radikalt och låta värdefull natur- och fritidsmark vara ifred. Alldeles efter valet ska flera viktiga beslut om detaljplaner tas. Ska de stoppas måste många visa att de protesterar mot planerna genom att rösta på Sollentunapartiet. Rädda Edsbergs Sportfält Sollentunapartiet kräver att exploateringen och bebyggelsen av den västra delen av Edsbergs sportfält skall utgå ur planen liksom byggandet av den väg och bro över sportfältet som är tänkt att förbinda det nya planområdet runt Väsjön med Ribbings väg. Hela sportfältet, även delen väster om Väsjötoppen med tennishall och gröna planer för idrott och rekreation, skall bevaras i sin helhet för idrott och rekreation. Hela denna vackra dalgång behövs som en samlad grön lunga och en plats för rekreation och idrott för de närboende och för barn och ungdom. Sportfältet används dagligen och mycket frekvent av idrottsföreningar som Sollentuna United, skolor, för lekar och picknickar och av många enskilda medborgare. Stoppa den planerade genomfartstrafiken på fordon på Ribings väg Den planerade nya vägen rakt över den västra delen av sportfältet skulle som en matarled leda stora delar av fordonstrafiken, till och från Väsjöområdet via Ribbings väg till Danderydsvägen. Avgaserna och bullret från den tillkommande trafiken skulle försämra miljön för Edsbergsborna. Huvuddelen av trafiken till och från området bör istället ledas till en ny på och avfart till Norrortsleden norr om tunneln under Törnskogen. När samhället lagt miljarder på att bygga denna motorvägstunnel ska man se till att så många bilar som möjligt verkligen använder sig av den. Ett skäl till att bygga Norrortsleden var att avlasta Frestavägen. Men dagens planer skulle innebära att trafiken återigen blir lika stor som förut. Det är NU du som medborgare och väljare har möjlighet att säga din mening om Edsbergs och Väsjöns framtid. Ta parti för Edsbergs Sportfält och kommunens ekonomi. Ingwar Åhman-Eklund Kommunens egen skiss som visar hur den västra delen av sportfältet byggs sönder med stora hus och en väg mellan Väsjöstaden och Edsberg. Väsjöstaden bakgrunden till de vidlyftiga planerna I Södersättra finns det idag c:a 100 tomter varav c:a 60 bebos permanent och resterande används som fritidsboende. De som valt att flytta dit har varit medvetna om att detta är ett fritidsområde och att det saknats kommunalt vatten och avlopp till fastigheterna. De boende begär nu att Sollentuna kommun skall försörja området med toret att detta skall ske. Detta kostar åtskilliga miljoner kronor. Därför kom alla partier utom Sollentunapartiet överens om att starta ett projekt och samtidigt göra omfattande infrastruktursatsningar för ett nytt bostadsområde, Väsjöstaden, med lägenheter. Kostnaden för dessa satsningar blir då betydligt lägre per capita. Den totala kostnaden för Väsjöstaden beräknas idag till c:a 1,5miljar- vatten och avloppsledningar. De har fått löfte från kommunledningskonder/1.500 miljoner / kronor. I början skall kommunen lägga ut mellan miljoner kronor för infrastrukturkostnaderna. Kostnaderna är bland annat för den väg genom området som med en bro skall mynna omedelbart utanför äldreboendet på Ribbings väg och sedan ansluta till Danderydsvägen. Minst 3000 bilar per dygn kommer att passera där och genom Edsberg! I planen ingår dessutom att c:a 30 idag bebodda fastigheter längs Frestavägen skall tvångsinlösas och rivas. För att c:a 60 av de 100 sommarstugeägarna som valt att bo permanent i fritidshusen nu ställer krav på kommunal service i området måste 30 boende på idag permanenta fastigheter tvingas att sälja sina hus där många av dem bott hela livet.även Norrsättra berörs genom att nya vägar skall dras fram genom dess grönområden. Genom Väsjöprojektet hotas oersättliga rekreationsområden för alla Sollentunabor av exploatering. Edsbergs Sportfält och Väsjöområdet med slalombacke och hoppbacke försvinner liksom Tennishallen som rivs. Motionsspåret runt Rösjön kommer att kortas av. Slalombacken påstås bli kvar trots bebyggelsen men torde snart klassas som sanitär olägenhet sedan de boende i området klagat på snökanonernas och pistmaskinernas oväsen nattetid. De som bor i Södersättra har redan klagat på oljudet och då bor de ändå en bit från backen. De 500 befintliga parkeringsplatserna är fullt utnyttjade helger och tävlingsdagar och skall enligt projektplanen ersättas av endast 120 nya platser i skogen öster om backen med kommentaren att det går att åka buss 527 till Väsjöbacken. Med slalomskidor! Enligt nuvarande tidtabell går den bara 1 gång per timme lördagar och söndagar och nästa lika sällan på vardagskvällarna och då gäller det att skoleleverna har giltigt SL-kort för hemresan! Sollentunapartiet är det enda partiet i Sollentuna som kräver att man skall omarbeta planerna för bebyggelsen av Väsjöområdet. Vi motsätter oss inte att det byggs flera nya lägenheter i Sollentuna men vi tycker att det är bättre att bygga nära kommunikationer och köpcentra. Hjälp oss att stoppa dessa planer och rädda sportfältet. Ta parti för sportfältet Tommy Ström/Sture Pettersson 3

4 Vårt valprogram Nr 6 på valsedeln och våra politiker Sollentunapartiet som bildades den 12 april 1973, är ett lokalt, tvärpolitiskt och självständigt parti helt utan rikspolitiska ideologiska bindningar. Sollentunapartiet ställer upp i kommunalvalet den 19 september för 12:e gången! Sollentunapartiet har medlemmar med de flesta olika rikspolitiska åsikter. Sollentunapartiet bildades av engagerade sollentunabor som ville kämpa mot de våldsamma utbyggnadsplaner som kommunen hade då, mot planerna på att sälja Järvafältet till Stockholm, mot hyreshöjningar, för förbättrad social service och för INSYN i kommunens politik i tid så att invånarna inte blir överkörda av besluten. Nu har partiet fem mandat i kommunfullmäktige och räknar med fler mandat i årets val. Vi finns med i kommunens samtliga större nämnder. Vårt första val 1973 blev en stor framgång. Över röster gav oss 5 platser i kommunfullmäktige vilket hjälpte oss att börja vårt politiska arbete med att rädda Järvafältet. Några mandatperioder har vi varit kommunens tredje största parti. Nr 2 på valsedeln Sture Pettersson Trygga bostäder åt alla. Bevara Sollentunahem Välfärd och Valfrihet kompletterar varandra Sollentunapartiet ser ingen motsättning mellan välfärd och valfrihet. Det viktigaste är kvaliteten på verksamheterna och att det verkligen är medborgarens val som är styrande för huvudmannaskapet. Det är viktigt att det finns verksamheter i kommunal regi för de som önskar detta och så att kommunens kompetens behålls. Konkurrensutsättning och avknoppning kan förbättra medborgarnas möjligheter att välja och nyttiggöra sig av den service, undervisning eller omsorg som de önskar, om det är medborgarnas behov som får vara styrande för verksamheternas etablering och utveckling. Nr 3 på valsedeln Andreas Lundgren Satsa på kulturen och föreningslivet Rädda Edsbergs Sportfält Sollentunapartiet kräver att exploateringen och bebyggelsen av den västra delen av Edsbergs sportfält skall utgå ur planen liksom byggandet av den väg och bro över sportfältet som är tänkt att förbinda det nya planområdet runt Väsjön med Ribbings väg. Hela sportfältet, även delen väster om Väsjötoppen med tennishall och gröna planer för idrott och rekreation, skall bevaras i sin helhet för idrott och rekreation. Hela denna vackra dalgång behövs som en samlad grön lunga och en plats för rekreation och idrott för de närboende och för barn och ungdom. Nr 9 på valsedeln Nr 1 på valsedeln Ingwar Åhman-Eklund Maktfullkomlighet och mygel bakom folks rygg gör mig rasande Sollentunapartiet vill skapa ett grönt och tryggt Sollentuna med en sund miljö, en fullgod social service, en bra utbyggd närservice, levande närcentra och ett rikt och sprudlande kultur- och föreningsliv. Insyn - Inflytande - Integritet INSYN Kommunens nämnder ska AKTIVT informera berörda medborgare I GOD TID FÖRE BESLUT, så att de kan få fram sina åsikter och kunna påverka besluten. INFLYTANDE för medborgarna är ett måste om man vill uppnå en fungerande demokrati. Medborgarna, föreningarna och politikerna ska ges ökade möjlig-heter att delta i offentliga diskussioner Det behövs nya diskussionsforum, både personliga och på nätet. Det är viktigt att ungdomar och äldre kan delta. INTEGRITET handlar inte bara om FRAlagar. Det är även viktigt att bekämpa andra kränkande intrång i medborgarnas liv. Kommunen skall upprätta en integritetsplan i syfte att stärka medborgarnas integritet i deras kontakter med kommunen. Nr 5 på valsedeln Jan Wramberg Ökade resurser till ungdomarnas fritid minskar ungdomsbrotten Aktiv närdemokrati Sollentunapartiet verkar aktivt för att försvara och utvidga de demokratiska fri- och rättigheterna. Varje kommuninvånare ska ha rätt till självbestämmande över sin närmiljö. Därför måste varje viktig kommunal fråga handläggas så nära de berörda som möjligt. Demokratin ska vidareutvecklas med både personliga möten och modern IT-teknik. Janet Sibose Levande demokrati - Ingen utanför Nolltolerans mot slöseri med skattepengar Vi arbetar aktivt för att slippa höja kommunalskatten och för att stoppa allt slöseri med skattepengar. MEN en väl fungerande samhällsservice är viktigare för oss än en i alla situationer oförändrad skatt. Men stoppas inte miljonrullningen i Väsjöprojektet riskerar vi en kraftig skattehöjning eller försämrad kommunal service. Nr 8 på valsedeln Harriet Goliath Om du tänker för länge på nästa steg, kommer du att få tillbringa livet på ett ben Arne Lovén Mer pengar till idrotts- och kultur - föreningarna. En kommun med ett rikt föreningsliv är en rik kommun Stoppa den planerade genomfartstrafiken på fordon på Ribbings väg Den planerade nya vägen rakt över den västra delen av sportfältet skulle leda stora delar av fordonstrafiken till och från Väsjöområdet via Ribbings väg till Danderydsvägen. Avgaserna och bullret från den tillkommande trafiken skulle försämra miljön för Edsbergsborna. Huvuddelen av trafiken till och från området bör istället ledas till en ny på- och avfart till Norrortsleden norr om tunneln. Planera om Väsjöstaden - Stoppa miljardrullningen Väsjöstadens äventyrliga finansiering kommer att bli en mycket stor ekonomisk belastning för kommunen. Därför måste projektet omplaneras i sin helhet. 4

5 Den totala projektkostnaden är över 1 miljard kronor och kommunen kommer att få ligga ute med hundratals miljoner de närmaste åren. En enorm belastning för kommunens ekonomi. Enbart kostnaderna för den sociala servicen beräknas till 550 miljoner och har planerats in med början först 2013 och med tyngdpunkten år Nr 7 på valsedeln Britta Hansson Återinför yrkeslinjer för ungdomar Bygg inte bort oersättlig naturmark i Silverdal och Törnskogsmossen Tallskogen mellan Silverdal och Tegelhagen liksom våtmarkerna i Törnskogsmossen vid Gustavsbergsleden är två värdefulla naturområden som hotas av planer på bebyggelse. Sollentunapartiet säger ett bestämt nej till all bebyggelse i dessa två områden. Oersättliga naturvärden måste bevaras. Bygg istället nära våra centrum och pendeltågsstationer Värna Sollentunas grönområden Sollentuna måste bevara sina ovärderliga stora och små grönområden till kommande generationer. Amerikaskogen får inte huggas ner. Järvafältet, Rösjöskogen, Falkberget, Boda, Fyndetskogen med flera ska bevaras. Törnskogsmossen skall bevaras eftersom det är en särskilt skyddsvärd våtmark. Nr 4 på valsedeln Tommy Ström Satsa på vår historia och vår framtid En välstädad kommun med förbättrad snöröjning Kommunens närmiljöer ska hållas fräscha och välvårdade fria från ogräs, sly och skräp. Återvinningsstationerna skall tömmas innan de blir överfyllda. Snöröjningen måste förbättras avsevärt. Bygg bostäder folk har råd att bo i. Sälj inte ut Sollentunahem Vi vill stoppa försäljningar av Sollentunahems fastigheter till andra hyresvärdar. Ombildningar till bostadrätter går vi endast med på om en mycket stor majoritet vill detta och det inte försämrar Sollentunahems ekonomi. Sollentunahem måste bygga nya hyreslägenheter och framförallt ungdomslägenheter som folk har råd att bo i. De bör även satsas på miljöriktiga s.k. passivhus med låg energiförbrukning och fullgod isolering. Nr 10 på valsedeln Bo Färjare Bevara grönskan runt Edsberg Sollentunapartiet vill införa ägarelägenheter i Sollentuna så snart detta är möjligt Utveckla Helenelund och andra kommuncentra Vi vill ha en bra utbyggd närservice och levande närcentra. Helenelunds centrum vill vi ge liv genom nya butiker och service samt genom en överdäckning av E4an till mässan med affärer, kontor och hotell. Nr 11 på valsedeln Ewa Hellström-Boström Bygg bostäder som ungdomar har råd att bo i Ett tryggt och säkert Sollentuna Öka samarbetet mellan polisen och socialtjänsten. Satsa på skyddat boende för utsatta kvinnor. Det är viktigt att kommunens invånare känner sig trygga och säkra såväl när de rör sig ute i kommunen som i sitt hem. Kriminalitet och skadegörelse i kommunen måste bekämpas effektivt och minskas radikalt. Varje Sollentunabo en unik individ med egna val. Stoppa hedersvåldet Ungdomars egna val av livspartner måste tryggas. Föräldrar skall inte få hindra sina barn att delta i simundervisning, gymnastik, sång och utflykter. Hedersrelaterat våld och förtryck måste stoppas. Idag är var tionde flicka drabbad. Integrera på individnivå Det är värdefullt med nära relationer och äktenskap över grupp-, religions- och kulturgränser. Mångkulturella relationer är mångfald i praktiken och motverkar inlåsning i etniska grupper. Det är verklig vardaglig integration. Vi är kritiska till vårdnadsbidrag av integrationsskäl. Bekämpa främlingsfientlighet De sociala dimensionerna är avgörande för segregationen inte de etniska. Kommunens arbete mot främlingsfientlighet måste intensifieras genom sociala insatser. Samarbeta med näringslivet för att skapa nya arbeten åt ungdomar. Nr 12 på valsedeln Ragnhild Blomdahl Jag vill bevara kommunens värdefulla naturområden En skola med fasta regler och hög kvalité Vi vill ha en skola med fasta regler och hög pedagogisk kvalitet. Ökade resurser till mer övrig personal i skolan d.v.s. skolsköterskor, skolvärdar, vaktmästare, kuratorer, och kamratstödjare för att skapa en trygg skolmiljö. Meningsfull fritidsverksamhet inom skolans lokaler på rasterna även för högstadieelever. Särskilj lokalkostnaderna från skolpengen så att inte lokalkostnaderna äter upp pengarna till pedagogik. Behåll skolvalet. Ökat inflytande för föräldrar och elever. Fler Rösjöskolor med lokala styrelser. Ökat inflytande för föräldrar och elever. Ge ungdomsrådet - SUR - en egen budget. Stimulera skapandet av fler skolor med självständig ekonomi och lokal styrelse med föräldrar och personal och i högstadiet elever. Satsa på föreningsliv och kultur Öka föreningsbidragen rejält. LOK-bidragen till föreningarna skall fördubblas. Edsbergs Sportfält ska behållas och utvecklas. Satsa på barnkultur och folkbildning. Erbjud föreningslivet att ta över kommunala verksamheter Utveckla Edsvik till en sammanhållen rekreationspark Sollentunapartiet vill skapa en integrerad kultur-, idrotts-, utbildnings-, och restaurantpark - en REKREATIONSPARK vid Edsviken genom att utveckla Sollentunavallen och förena den med Edsbergsparken, Stallbacken, Rudbecksskolan, Sim- och sporthallen, Edsbacka värdshus och gärna ett nytt hotell. Utveckla Stallbacken till ett lokalt och regionalt konst- och kulturcentrum med konstskola och ateljéer. Bygg en utomhusscen i Edsbergsparken. Badet vid Strandvägen bör förses med fin sand så att det kan fungera som en förstklassig beach. Fritidsgårdar i ALLA kommundelar Det ska finns en självständig fritidsgård i varje kommundel. Därför ska ansvaret för fritidsgårdarna återföras till Kultur- och fritidsnämnden. Högre personaltäthet på fritidsgårdarna och till fältfritidsverksamheten. Tidigare regelsystem för våra fritidsgårdar skall återinföras och ekonomin förstärkas så att en öppen verksamhet för åringar som annars står utan verksamhet kan garanteras. En barnomsorg utan kötid för alla barn Alla barn ska ges möjlighet till en fullgod barnomsorg även barn till föräldralediga och arbetslösa. Nära hemmet om så önskas. Barnomsorgen ska bedrivas i den regi föräldrarna själva önskar kommunal, föreningsdriven, kooperativ eller enskild. Minska barngrupperna. Rusta upp lekplatserna. Högre personaltäthet. Inför barnbokslut Gör ett barnbokslut som visar hur kommunens beslut påverkat barnen i syfte att kunna kontrollera att kommunen levt upp till FN:s barnkonventions intentioner. Tillgodose de äldres behov Bygg äldreboenden och LSS-boenden som täcker de faktiska behoven. Bygg pensionärernas hus. Starta en seniorträff i Viby-Norrviken. Hänsyn ska tas till att äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha rätt att välja bostadsort. Full bemanning på brandbilarna Vi kräver att Sollentuna brandkår ska återfå full bemanning vid sina utryckningar för en effektiv räddningstjänst. Bekämpa bullret och öka trafiksäkerheten Kommunens insatser mot bullret måste intensifieras genom en ny bullersaneringsplan. Förbättra kollektivtrafiken och se till att den fungerar. Minska flygbullret från Arlanda radikalt. Komplettera bullerplanken där de saknas och bygg ut cykelbanenätet. Du kan också gå in på vår hemsida: Där finns vårt fullständiga partiprogram. 5

6 Vi kan TILLSAMMANS! Sollentunahems hyresgäster vet att Sollentunapartiet medverkat till att stoppa en utförsäljning av bolaget och på 70 och 80-talet som enda parti helhjärtat stödde kampen mot de ständiga hyreshöjningarna. Miljövännerna minns att Sollentunapartiet räddade Järvafältet från exploatering. Barnfamiljerna vet att Sollentunapartiet alltid kämpat för en fullgod skola och barnomsorg åt alla barn. Villaägarna minns att Sollentunapartiet var det enda partiet som redan från början tog strid mot de orimliga gatukostnadsersättningarna. Sollentunapartiet skall under de kommande fyra åren fortsätta att envist och helhjärtat kämpa för att förverkliga de krav partiet går till val på. Vi kan inte lova några underverk..men tillsammans med alla dem som på olika sätt kämpar för ett bra Sollentuna kan vi göra kommunen bättre. Tillsammans med olika föreningar och intresseorganisationer kan vi visa att sollentunaborna vill vara delaktiga och kunna påverka innan avgörande beslut fattas om miljö, social service, ekonomi och andra frågor som direkt berör våra liv. DET ÄR BRA ATT VI FINNS DET ÄR SYND ATT VI BEHÖVS Sollentunabo! Gå inte bara och rösta på valdagen för att sedan slå dig till ro i fyra år. Lägg Dig i hur Sollentuna sköts. Kräv insyn och inflytande och möjlighet att göra Dig hörd oftare än bara en gång vart fjärde år Gör hela Tegelhagens naturområde till naturreservat! Tegelhagenskogen är i dag det enda stora sammanhängande naturområdet i södra Sollentuna. Sollentunapartiet instämmer i kravet från de närboende och från Naturskyddsföreningen att Tegelhagens naturområde med sina höga natur-, upplevelse-, och pedagogiska värden ska göras till naturreservat. Det används dagligen av förskole- och skolbarn i undervisningssyfte, barnfamiljer med barnvagn, scouter, Tegelhagsskolan, pensionärer, Polishögskolan, hundägare, motionärer, joggare, skidåkare, idrottsmän, m.fl. Att området används flitigt intygas av de närboende. Naturområdet är extra viktigt att bevara då det innehåller många olika naturmiljöer som ger fina naturupplevelser. Öppna ängar, lövskog, naturskog, lätt framkomlig barrskog, bergshöjder, fornlämningar och strandmiljöer. Naturområdet får inte minskas genom ytterligare exploateringar, utan måste säkerställas som en gemensam tillgång för de boende i Tegelhagen, Silverdal, Edsviken och Helenelund. Det har också en viktig funktion som biologiskt kärnområde och spridningsväg mellan Järvakilen, Rösjökilen och Kungliga nationalstadsparken. I delar av området förekommer hotade arter. Området ligger i en grön kil som gränsar till en grön s.k. värdekärna i Ulriksdal och Eko-parken. Natursambandet mellan Tegelhagsskogen och Ulriksdal är av största vikt för den biologiska mångfalden i Kungliga nationalstadsparken. I underlaget för bildande av nationalstadsparken framhölls detta. Stoppa detaljplanen som skär av grönkilen Därför måste även kv. Manskapet och Munderingen förbli obebyggt. Sollentunapartiet kräver att denna detaljplan stoppas. Huvuddelen av detaljplaneområdet ligger inom ett strandskyddsområde som till stora delar är obebyggt. En koloni med rödlistade Svartpälsbin finns och har sitt näringsfång i området. Den planerade bebyggelsen driver in en kil med exploatering just där natursamband behövs som allra mest mellan ännu existerande delar av de Gröna Kilarna. Sollentunapartiet tycker att det är synnerligen viktigt att sådan här värdefull naturmark lämnas obebyggd. Läs mer på Nolltolerans mot slöseri med skattepengar Vi arbetar aktivt för att slippa höja kommunalskatten och för att stoppa allt slöseri med skattepengar. Dina skattepengar måste alltid användas på ett effektivt sätt och på ett sätt som du som medborgare anser är vettigt, MEN en väl fungerande samhällsservice är viktigare för oss än en i alla situationer oförändrad skatt. Behov t ex inom skola, barnomsorg och äldreservice kan i vissa lägen tvinga fram en höjning Stoppa miljardrullningen Men stoppas inte miljonrullningen i Väsjöprojektet riskerar vi en kraftig skattehöjning eller försämrad kommunal service. Väsjöstadens äventyrliga finansiering kommer att bli en mycket stor ekonomisk belastning för kommunen. Därför måste projektet omplaneras i sin helhet. Den totala projektkostnaden är över 1 miljard kronor och kommunen kommer att få ligga ute med hundratals miljoner de närmaste åren. Projektet beräknas leda till ackumulerade kostnader fram till och med 2016 och troligen ännu längre. År 2013 är de ackumulerade kostnaderna över 200 miljoner kronor. Ändå tvingades kommunen till att räkna ner kalkylen i våras för de insåg att den var alltför vidlyftig. Men det är fortfarande alltför kostsamt. Den sociala servicen dröjer. En enorm belastning för kommunens ekonomi. Enbart kostnaderna för den sociala servicen beräknas till 550 miljoner och har planerats in med början först 2013 och med tyngdpunkten år Detta innebär att de boende i Väsjöstaden får vänta ett antal år på att få kommunal service i området som t ex skolor, daghem och äldreservice. Ingwar Åhman-Eklund Sjön Snuggan hotas av torrläggning!! Uppe i kanten av det blivande naturreservatet för Törnskogen, norr om Gustavsbergsleden och öster om Törnskogens villaområde, försöker Gabrielsson (FP) och moderaterna att driva igenom att man ska bygga 20 småhus i ett värdefullt naturområde som är viktigt för bevattningen av det blivande reservatet och sjön Snuggan och ännu längre ner i systemet. I området hittas hela tiden allt fler sällsynta och fridlysta växter och insekter, senast den rödlistade talltickan, som är en mycket speciell svamp. Dess fruktkroppar kan bli 50 år gamla. Den lever på tallar som är äldre än 150 år. Det bevisar att skogen är mycket värdefull Gert Knutsson, professor vid Institutionen för mark- och vattenteknik KTH, har i ett expertutlåtande nu kommit fram till att en byggnation i detta område riskerar att torrlägga (!) sjön Snuggan och Törnskogsmossen och därmed förstöra det nybildade naturreservatet beroende på områdets känsliga hydrologiska förhållanden Hårda bud i Mellerud Att först besluta om ett naturreservat och därefter besluta att förstöra naturreservatet, är fullkomligt förödande miljömässigt. Ett sådant beslut strider mot hänsynsreglerna i miljöbalken. Den som medverkar till att driva igenom ett sådant beslut riskerar att göra sig skyldig till tjänstefel, då beslutet innebär att man förstör ett naturreservat. Ett exempel på när förtroendevalda dömts för tjänstefel är när politiker i Melleruds kommun åsidosatte plan och bygglagen i ett bygglovsärende. Den 26 augusti träffade villaägareföreningen och Naturskyddsföreningen Gabrielsson och moderaterna som lovade att titta närmare på frågan Men de backade tyvärr inte från sina byggplaner. De vill fortfarande bygga. Den här frågan handlar inte i bara om risken för att förstöra sjön Snuggan och Törnskogsmossen samt värdefull natur, utan också om vilken miljöpolitik politikerna är beredda att driva i Sollentuna kommun. Vill Du veta mera eller kanske komma med i Sollentunapartiet? Då kan Du kontakta Britta Hansson telefon eller sända e-post till : så hör vi av oss. Vill Du bli medlem är medlemsavgiften 100 kronor. Den betalar Du in på bankgiro

7 Branden på Bygatan! Branden på Bygatan tydliggör de negativa konsekvenserna av neddragningen av personalen på Sollentunas Brandstation till 5 brandmän. Eftersom de nu är så få kan de vid ett larm inte få med sig stegbilen. Om de vid ankomsten till brandplatsen bedömer att en stegbil behövs för släckningsarbetet får de rekvirera en från en annan kommun. Sollentuna stegbil används främst när de åker ut till skolorna i kommunen och träffar femteklassare. Då visar de hur brandmännen kan stiga 30 meter upp i luften i stegbilens korg. Till den stora branden på Bygatan den 19 april där alla 18 lägenheterna fick evakueras på grund av rök- och vattenskador kom Sollentuna Brandstation som första styrka utan stegbilen och startade med att evakuera de boende i väntan på stegbil från annan kommun. Larmcentralen för Brandkåren Attunda som sedan en tid tillbaka av ekonomiska skäl flyttats från Storstockholms brandförsvar till Södertörns Brandförsvarsförbund, beläget vid Lindvretens trafikplats söder om Kungens kurva, tog emot larmet kl De larmade då Sollentuna Brandstation samt en Insatsledare - som skall leda släckningsarbetet - från Södertörns Brandförsvar. De flesta av oss kan nog räkna ut hur lång tid det tog för insatsledaren Kenneth Bergqvist att trots blåljus köra mer än 3 mil på Essingeleden i eftermiddagstrafiken till brandplatsen på Bygatan. I Mitti berättar han att det brann kraftigt på det platta taket och att luften var full av tjock svart rök när han kom dit. Han beordrade då direkt en stor räddningsoperation och som mest arbetade sedan 30 brandmän från fyra brandstationer med släckningsarbetet. Många har kontaktat mig och frågat om branden kunde släckts i ett tidigare skede om utryckningsstyrkan från Sollentuna varit 6 man som tidigare och kunnat ha stegbilen med sig vid utryckningen. Hade man då direkt kunnat gå upp och släcka den brinnande maskinen på taket utan att hela vindsvåningen brunnit av som nu blev följden? I så fall hade vi inte behövt ha 38 hemlösa personer boende på hotell i 6 månader som dessutom fått stora delar av sitt lösöre förstört. Hade branden inträffat i en fastighet söder om Kanalvägen hade Kista Brandstation larmats och ryckt ut med 7 brandmän och stegbil samt en insatsledare från närområdet. Hur mycket kan Torbjörn Rosdahls neddragningar med 9.8 miljoner i brandförsvarets budget för 2010 komma att kosta kommuninnevånarna norr om Kanalvägen? Sollentunapartiet arbetar aktivt för att återställa bemanningen på Sollentuna Brandstation så att alla i kommunen skall ha ett fullgott skydd oberoende av var man bor. Sture Pettersson Sollentunas urusla stöd till föreningslivet! Sollentuna kommun är den kommun som ekonomiskt ger det lägsta stödet till föreningslivet. Under en tioårsperiod har stödet, det s.k. LOK-stödet, halverats. Till det kommer att kommunen tar ut höga plan- och hallhyror. Få föreningar har möjligheter till sponsorer så intäkterna består av LOK-stödet och medlemsavgifter. Lågt bidrag medför naturligtvis högre medlemsavgifter. Sollentunapartiet anser att det är oacceptabelt att tjockleken på föräldrarnas plånbok skall avgöra om ungdom kan delta i föreningslivet. I regel är det de ungdomar som mest behöver föreningslivet som slås ut. Därför kräver Sollentunapartiet att stödet till föreningarna i Sollentuna fördubblas i ett första steg. Det är väl investerade pengar. Jan Wramberg Ledamot av Kultur- och fritidsnämnden Ny skola i Rådan leder till trafikproblem och drunkningsrisk I Rådan i Silverdal har Moderaterna genomdrivit ett bygglov som gör att en privatskola Futuraskolan - nu kan starta skolverksamhet i den gamla kulturfastigheten nere vid Edsviken. Vi i Sollentunapartiet har motsatt oss att bygglov beviljas av följande orsaker: De demokratiska spelreglerna har åsidosatts. Trots att bygglovet från ett tidigare möte i Miljö- och byggnadsnämnden inhiberats av länsstyrelsen pågår redan nu verksamhet. Futuraskolan räknade tydligen med att flytta in efter sammanträdet den 24/8 där (M) genomdrev bygglovet. Man undrar stilla om någon i kommunen i förväg utlovat detta. Rådan har varit skola tidigare, bland annat internatskola, men då bodde eleverna där. Det är dock stor skillnad mot att elever ska skjutsas fram och tillbaka till skolan varje dag. Den befintliga vägen är alldeles för trång och det skulle antagligen bli farligt för barn som inte blir skjutsade till skolan att ta sig fram längs den här vägen. Skolverksamheten leder också till en omfattande trafik rakt genom Silverdal. Även med tyngre transporter. Man kommer inte att kunna inhägna en skolgård med staket. Allmänheten ska ha tillträde till området. Vi undrar vem eller vilka i kommunen, berörda nämnder eller kommunfullmäktige, som kommer att ta ansvar om ett skolbarn drunknar. Är det möjligen Futuraskolan eller den person som har rastvakten som har ansvaret? Ewa Hellström-Boström Valet den 19 september gäller tre olika val. Kommunalval, landstingsval och riksdagsval. Man kan rösta på olika partier i de olika valen. I kommunalvalet kan man rösta helt oberoende av hur man röstar på riksplanet. Sollentunapartiet är enbart ett kommunalt parti och ställer endast upp i valet till kommunfullmäktige 7

8 Mer information hittar Du på Grafisk produktion: AB Norrmalmstryckeriet, Sollentuna.

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Malmö inte till salu. Kommunalpolitiskt program 2014-2018. Vänsterpartiet Malmö www.vmalmo.se

Malmö inte till salu. Kommunalpolitiskt program 2014-2018. Vänsterpartiet Malmö www.vmalmo.se Malmö inte till salu Kommunalpolitiskt program 2014-2018 kommunalpolitiskt program för vänsterpartiet malmö 2014-2018 Vänsterpartiet Malmö www.vmalmo.se 1 Innehåll 1. Solidarisk välfärd, gemensamt ägande

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018

Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018 Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018 Innehållsförteckning 1. Inleding... 4 Från ett mandat till Tullinges största parti Blockpolitiskt oberoende Kommunalpolitik kräver praktiska lösningar Tullinge växer

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Kommunpartiet i Härryda Nr.7 2007

Kommunpartiet i Härryda Nr.7 2007 Kommunpartiet i Härryda Nr.7 2007 I N N E H Å L L ORDFÖRANDEN HAR ORDET...1 KOMMUNENS NYA ÖVERSIKTSPLAN...2 LANDVETTER PARK RULLAR VIDARE...3 VAD HÄNDER MED ÖSTRA KOMMUNDELARNA?...4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING...5

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15)

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) 1 Innehållsförteckning I TÄBY... 5 Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Center-partiet och Kristdemokraterna under mandatperioden 2015-2018...

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Folkpartiet Liberalerna. Kommunalt Handlingsprogram

Folkpartiet Liberalerna. Kommunalt Handlingsprogram Kommunalt Handlingsprgram för Folkpartiet Liberalerna i Älvdalen 2006-2010 Folkpartiet Liberalerna Kommunalt Handlingsprogram Konsten att styra en kommun Ja, att styra en kommun är inte det enklaste. Varje

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport Samrådsenkät Nacka strand Standardrapport Procent Antal Arbetsplats i Nacka strand 3,7% 6 Boende i Nacka strand 67,7% 109 Elev i Nacka strand 0% 0 Företräder en organisation 1,2% 2 Förträder ett företag

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010... 6 4

Läs mer

?OSÄKER? HÄR ÄR DIN GUIDE I KVALET! UTGIVEN AV HELSINGBORGS DAGBLAD, NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR OCH LANDSKRONA POSTEN. 14 19 SEPTEMBER 2010

?OSÄKER? HÄR ÄR DIN GUIDE I KVALET! UTGIVEN AV HELSINGBORGS DAGBLAD, NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR OCH LANDSKRONA POSTEN. 14 19 SEPTEMBER 2010 UTGIVEN AV HELSINGBORGS DAGBLAD, NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR OCH LANDSKRONA POSTEN. 14 19 SEPTEMBER 2010 2010 HD?OSÄKER? HÄR ÄR DIN GUIDE I KVALET! TÄVLA OCH VINN MIDDAG FÖR TVÅ! Sidan 20 2 HELSINGBORGS

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet Årgång 43, nr 7, vecka 49 8 2008/2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Foto:Eva Nilsson Fernando en av kulturpristagarna sid 16 Foto:Eric Alveström 40-talet tema på Arkivens

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Journalen. Så kan du skydda dig mot brand. Sollentuna. ak tuellt. Hälsostipendium. Årsredovisning 2009. profilen Slagverkare

Journalen. Så kan du skydda dig mot brand. Sollentuna. ak tuellt. Hälsostipendium. Årsredovisning 2009. profilen Slagverkare Journalen Sollentuna Årgång 45. #3 vecka 20 23/2010. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. w w w.sollentuna.se Så kan du skydda dig mot brand Aktuellt Socialkontoret har antagit en ny värdegrund.

Läs mer

Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping

Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping 11 22 Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping Under våren 2011 lämnade fullmäktigeledamoten Ingemar Sleman sin plats på grund av flytt, och blev ersatt av Daniel Bergsten som var första

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer