Spolvattenhanteringen i Förbifart Stockholm - En studie av föroreningar genererade i trafiktunnlar. Iris Engström Tarah Mirbaha Johan Åberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spolvattenhanteringen i Förbifart Stockholm - En studie av föroreningar genererade i trafiktunnlar. Iris Engström Tarah Mirbaha Johan Åberg"

Transkript

1 Spolvattenhanteringen i Förbifart Stockholm - En studie av föroreningar genererade i trafiktunnlar Iris Engström Tarah Mirbaha Johan Åberg Maj 2010 Kandidatarbete LWR-KAND-EX-2010:07

2 Spolvattenhantering i Förbifart Stockholm En studie av föroreningar genererade i trafiktunnlar Iris Engström, Tarah Mirbaha, Johan Åberg 2010 Kandidatarbete Mark och vattenteknik Kungl Tekniska Högskolan SE STOCKHOLM, Sweden ii

3 Iris Engström, Tarah Mirbaha, Johan Åberg Kandidatarbete 2010:07 FÖRORD Detta är ett kandidatarbete utfört på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm vid institutionen för Mark- och Vattenteknik. Arbetet har pågått under vårterminen 2010 och omfattar 15 högskolepoäng (ECST). Tunneltvätt är inget allmänkänt område och under arbetets gång är det många som till och med blivit förvånade över dess existens när vi berättat vad vi skriver om. Vårt starka intresse för miljö och natur har varit en värdefull drivkraft genom hela arbetet. Vi vill med detta arbete belysa både nyttan och problemen med tunneltvätt och sprida kunskapen att vattenhantering i tunnlar inte är någonting som skall tas för givet. Vi vill tacka alla som varit oss behjälpliga under detta arbete och bistått med information och sakkunnighet. Ett speciellt stort tack vill vi rikta till vår handledare Gunno Renman, Docent/Universitetslektor/Associate Professor på institutionen Mark- och vattenteknik på KTH för all sin hjälp, vägledning och uppmuntran. Vi vill även tacka Agnieszka Renman, Civ ing/msc (eng.)/tekn. Dr/Dr vid institutionen för Mark- och Vattenteknik på KTH för sin tid med hjälp av analyseringen av våra prover. Ytterligare tack vill vi ge till Jens Fagerberg, Lena Kjellsson, och Christer Lönnergren från Stockholm Vatten som tog sig tid att intervjuas och bistod med värdefull information samt Joakim Börefelt serviceledare på YIT för guidning genom Södra Länken och assistans vid provtagning. iii

4 Spolvattenhantering i Förbifart Stockholm En studie av föroreningar genererade i trafiktunnlar iv

5 Iris Engström, Tarah Mirbaha, Johan Åberg Kandidatarbete 2010:07 SUMMARY This paper studies the pollutants commonly found in traffic tunnels and attempts to determine the major pollutants in tunnel wash water. Förbifart Stockholm is a traffic route planned west of Stockholm stretching from Kungens Kurva in the south to Häggviks trafikplats in the north. The total length is approximately 21 km of which 17 km will be in tunnels. The large traffic loads will lead to a buildup of pollutions on the tunnel walls. Tunnel wash maintenance is performed regularly for both aesthetic reasons and safety. Mainly to make sure that traffic signs and the tunnel walls are easy to perceive. The tunnel wash water along with the daily traffic runoff is planned to be led to a basic water treatment facility located in Kungens Kurva before it is diverted to Himmerfjärdens Reningsverk south of Stockholm. Traffic tunnels in Stockholm generally undergo a complete cleaning two times a year, although smaller tunnel washes may be performed at a regularly occurring basis. The tunnel elements are treated with a detergent before being washed with water. The water is then vacuumed from the roadway and emptied into a drain. The wash water contains considerable amounts of pollutants such as heavy metals and PAH s and is classified as waste water. As such it requires treatment before being discharged to nature. Major traffic tunnels in Stockholm, such as Södra Länken, have a water treatment facility. The treatment in these facilities consists of a sand filter, oil separator and a sedimentation process. After the cleaning process the water is led to a sewage treatment plant or discharged into a nearby water recipient. During tunnel maintenance in Södra Länken, the night between the 25 th and the 26 th of May, samples were collected of tunnel wash water, seeping ground water, traffic runoff water and sludge from the water treatment plant. The content of heavy metals, nourishing substance and organic matter was analyzed in the samples. The results of the analysis have been used to approximate the amount of pollution in the planned Förbifart Stockholm tunnel. The wash water was found to contain high amounts of heavy metals such as Zn and Cu. However in comparison to other studies in Europe the concentrations of heavy metals were low or fairly low. The sludge had low amounts of organic compounds and may be dispatched for deposition. If the water from Förbifart Stockholm is thoroughly treated in the tunnel water treatment facility it can be released directly to Saltsjön. Preferably the tunnel water should stay separated from regular waste water and not be led to a sewage treatment works. v

6 Spolvattenhantering i Förbifart Stockholm En studie av föroreningar genererade i trafiktunnlar vi

7 Iris Engström, Tarah Mirbaha, Johan Åberg Kandidatarbete 2010:07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... iii Summary... v Innehållsförteckning... vii Abstract... 1 Referat Inledning Målsättning Underlag Ansvarsfördelning Förbifart Stockholm Planerad vattenhantering Förväntade föroreningshalter Tunnelspolning Tunnelspolning i Stockholm Tvättmetodik Tvättmedel Tunneltvätt med varmt vatten Nanoteknik som förebyggande åtgärd Spolvatten Karaktärisering av spolvatten Vanligt förekommande föroreningar i spolvatten Föroreningskällor Omhändertagande av spolvatten Avvattning och rening av spol- och trafikdagvatten i tunnlar Slam Reningsanläggningar i Stockholm Alternativa reningsanläggningar för spolvatten Naturbaserad reningsanläggning för rening av spolvatten Mobilt reningsverk Material och metoder Insamling av eget material Provtagning Beskrivning av provplats Beskrivning av provtagningsmetodik Kemisk-fysikalisk analys Avgränsning för jämförelse mellan Förbifart Stockholm och Södra Länken Resultat Diskussion och slutsats vii

8 Spolvattenhantering i Förbifart Stockholm En studie av föroreningar genererade i trafiktunnlar 8. Källförteckning Appendix Appendix 1 Förbifart Stockholms sträckning Appendix 2 Åskådliggörning av lokaliseringen hos Förbifart Stockholms VAstation Appendix 3 Referensvärden från Södra Länken Appendix 4 Beräkningsgång Appendix 5 Bilder från provtagning i Södra Länken Appendix 6 Naturvårdsverkets tillåtna metallhalter i vatten, ytvatten och sediment viii

9 Iris Engström, Tarah Mirbaha, Johan Åberg Kandidatarbete 2010:07 ABSTRACT Tunnel wash maintenance must be performed at a regular basis due to the large amount of particle pollutants that accumulate in tunnels. The wash water contains high amounts of heavy metals and poly-aromatic hydrocarbons (PAH) which need to be treated before being discharged to a water recipient. The road project Förbifart Stockholm will include the longest connected traffic tunnel in Sweden and as such require extensive water treatment capabilities. To estimate the pollutions that will be generated in Förbifart Stockholm, a study of the Södra Länken tunnel in Stockholm was performed. The study consisted of analyzing samples taken from the tunnel wash water, traffic runoff water and waste water sludge (sv. Slam) as well as evaluating the efficiency of the water treatment facility in the tunnel. The results from the analysis were recalculated with consideration taken to traffic amounts and tunnel length. With aspect to heavy metals the conclusion is that treatment of tunnel wash water equal to that in Södra Länken is sufficient for it to be safely discharged to a (less sensitive?) water recipient. Key words: Tunnel wash, Södra Länken, Förbifart Stockholm, Wash water, Sludge REFERAT Tunneltvätt måste genomföras med jämna mellanrum på grund av den stora mängd partiklar som genereras I tunnlar. Spolvattnet innehåller höga halter av tungemetaller och poly-aromatiska kolväten (PAH) som behöver renas innan vattnet släpps till recipient. Den planerade trafiksträckan Förbifart Stockholm kommer att ha den längsta sammanhängande trafiktunneln i Sverige och måste därmed ha omfattande reningsmöjligheter. En uppskattning av de genererade föroreningsmängderna i Förbifart Stockholm har gjorts genom en studie av södra Länken i Stockholm. Studien bestod av att ta prover från spolvatten, trafikdagvatten och det slam som bildats vid sedimentering samt en utvärdering av reningseffekten hos tunnelns VA-station. Resultaten från studien omräknades sedan för att gälla Förbifart Stockholm med avseende på tunnlarnas respektive längd och trafikmängd. Med hänsyn tagen till de tungmetallhalter som uppskattats är slutsatsen att en behandling liknande den i Södra Länken är tillräcklig innan utsläpp till en mindre känslig recipient. Nyckelord: Tunneltvätt, Södra Länken, Förbifart Stockholm, Spolvatten, Slam 1. INLEDNING De av trafiken genererade föroreningarna anses vara en växande hälsofara som eskalerar i takt med Stockholms expansion (Berggren, 2009; Andersson, 2009a). Då stora trafikmängder reser genom Stockholms tunnlar varje dag ackumuleras ansenliga mängder föroreningar i tunnelluften. Ventilationen i dessa långa tunnelsystem har ingen möjlighet att leda bort och rena alla dessa föroreningar och därför ansamlas de på tunnlars väggar och tak, skyltar och teknisk utrustning. Därför finns ett behov av rengöring, så kallad tunneltvätt. Det finns ett samband mellan föroreningshalt och den genererande källan (Paruch och Roseth, 2008a). I och med att trafiktunnlar i många avseenden kan betraktas som slutna system då luften kan färdas långa sträckor utan att lämna tunnelrymden blir koncentrationerna av föroreningar genererade av den passerande trafiken mycket höga. Således blir det spolvatten som bildas vid tunneltvätt är mycket förorenat och får därför inte släppas ut till recipient utan föregående rening (Mróz et al., 2008). 1

10 Spolvattenhantering i Förbifart Stockholm En studie av föroreningar genererade i trafiktunnlar Förbifart Stockholm är en planerad trafikled som, om den byggs, kommer att bli den längsta sammanhängande tunneln i Sverige idag. I och med att tunneln blir så lång kommer stora mängder föroreningar att genereras där och bilda ett mycket förorenat spolvatten. Eftersom sträckan Förbifart Stockholm ännu är i planeringsskedet är de specifika data och uppgifter som använts i detta arbete preliminära. Definitiva placeringar för exempelvis VA-stationer, brunnar och dagvattendammar ännu därför ännu inte är fastlagda. Vissa resultat kan därför visa sig felaktiga vid en eventuell jämförelse med verkligheten Målsättning Målet med detta arbete är att undersöka hur föroreningssituationen kommer att se ut i Förbifart Stockholm utifrån studier av Södra Länken i Stockholm. Jämförelsen syftar även till att ge ett underlag för att avgöra hur Förbifart Stockholms spolvattenhantering skulle kunna se ut Underlag Underlaget till detta arbete har skett genom insamling och studier av befintligt material, egna provtagningar samt intervjuer. Lämplig litteratur har hittats på onlinedatabasen sciencedirect, där sökord så som tunnels and waste water and treatment och nanotechnology använts. Andra texter har bland annat tagits från Vägverkets (nu Trafikverket) och Stockholm vattens hemsida. Information och rapporter har även erhållits via mailkontakter med personer involverade i projektet Förbifart Stockholm och andra relevanta projekt nära denna rapports ämne. Muntlig information har tillhandahållits genom intervjuer med Vägverket (2/3-10), Stockholm Vatten AB (24/3-10), samt med drift och underhållsentreprenören YIT (25-26/3-10). Mailkontakt har hållits med bland andra SYVAB, WSP, Vägverket (nu Trafikverket), Alron chemical Co AB, Trafikontoret Stockholm samt sakkunniga på KTH. Provtagning av spolvatten, dränvatten, trafikdagvatten och slam skedde i Södra Länken (25-26/3-10 ) Ansvarsfördelning Under skrivandet av detta arbete arbetsbördan försökt att fördelas jämt inom gruppen. Samtliga gruppmedlemmar har varit delaktiga vid korrekturläsning och layout för att skapa ett så homogent arbete som möjligt. Beräkningar, inledning, och diskussion har skrivits gemensamt. Iris fokusområde har varit att ge en översiktlig beskrivning av Förbifart Stockholms vattenhantering och hur vattenhanteringen ser ut i trafiktunnlar. Hon har även fokuserat på karaktärisering av spolvatten, reningsanläggningar i Stockholm, naturbaserad reningsteknik samt slamhantering tillsammans med Tarah. Tarahs fokusområde har varit material och metoder, mobilt reningsverk, tvättmetodik, tvättmedel och tunnelspolning i Stockholm samt slamhantering tillsammans med Iris. Hon har även skrivit en del av vattenhanteringen i Förbifart Stockholm som behandlar de diskussioner som förs kring vart det renade vattnet skall ledas. Johans fokusområde har varit att skriva generellt om tunnelspolning, vanligt förekommande föroreningar i spolvatten, föroreningskällor samt nanoteknik. 2

11 Iris Engström, Tarah Mirbaha, Johan Åberg Kandidatarbete 2010:07 2. FÖRBIFART STOCKHOLM Förbifart Stockholm är en planerad trafikled som kommer att vara belägen strax väster om Stockholm (Vägverket, 2009a). Trafikleden kommer att sammanbinda Stockholms norra och södra förorter och leder från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr där den ansluter till Norrortsleden (figur 9, appendix 1). Förbifartens totala sträckning uppgår till 21 km där 17 km av dessa kommer att gå under jord. De olika körriktningarna kommer att vara separerade i två avgränsade tunnlar, där varje tunnel kommer att vara 16,5 meter bred och 4,5 meter hög och rymma tre körbanor (Windelhed, muntl.). Den uppskattade trafikmängden år 2035 är cirka fordon per vardagsdygn Planerad vattenhantering Trafikdagvatten i tunnlar består av den nederbörd som kommer in i tunneln genom tunnelöppningarna, vatten som kommer in med trafiken samt spolvatten som används i samband med rengöring (SYVAB, 2009). Den beräknade vattenvolymen som åtgår vid tvätt av Förbifart Stockholm beräknas totalt att uppgå till m 3 per år. Detta vatten kommer stötvis vid de tillfällen då tunneln tvättas (Vägverket, 2010). Vid tvättillfällena kommer stora mängder förorenat vatten att samlas i tunneln. En välplanerad vattenhantering är därför av största vikt för att omhänderta och rena detta vatten. Tillsammans med vägdagvattnet beräknas den totala mängden vatten som behöver avledas från tunneln till m 3 per år. Det dränvatten som läcker in från berget kommer att separeras från trafikdagvattnet i tunneln med hjälp av en egen ledning. Spolvattnet som samlas upp från tunnelsträckningen mellan Kungens Kurva och Hjulsta planerar ledas till en VA-station i Sätra för rening (figur 11, appendix 2) (Vägverket, 2010). Efter rening kommer vattnet preliminärt att ledas till Himmerfjärdens reningsverk. En alternativ recipient för detta vatten är Saltsjön (Stockholm Vatten, 2010), som i Ekvall et al. (2000a) klassas som en av de minst känsliga recipienterna i Stockholmsområdet. Trafikdagvattnet som kommer från tunnelsträckningen mellan Akalla och Hjulsta kommer att ledas för fördröjning till en pumpstation där det får sedimentera (Vägverket, 2010). Därpå leds det till Järva dagvattentunnel vilken klassas som ett sedimenteringsmagasin för dagvatten. Järva dagvattentunnel mynnar sedan ut i Edsviken som, enligt EG:s ramdirektiv för vatten, klassas som en vattenförekomst med en otillfredsställande ekologisk status. Det innebär att kvaliteten på vattnet inte får försämras (Landahl och Söderholm, 2008). Då spolvatten är väldigt förorenat kan detta innebära att kompletterande reningssteg är nödvändiga innan vattnet leds till dagvattentunneln. Dränvattnet från tunnelsträckan mellan Skärholmen och Mälaröarna kommer att samlas upp vid Vinsta trafikplats för att sedan ledas till Skärholmen och släppas ut till det allmänna dagvattensystemet (Vägverket, 2009b). Det dränvatten som samlas upp mellan Vinsta och Hjulsta leds till Hjulsta trafikplats och förs via dagvattenledningar till Spångaån. Dränvattnet som kommer ifrån Akallatunneln pumpas tillsammans med vägdagvattnet upp från Akalla trafikplats och leds vidare till Järva dagvattentunnel. Under förutsättningen att vattnet inte innehåller några skadliga föroreningar finns möjlighet att avleda dränoch trafikdagvattnet från Akallatunneln till Igelbäcken för att öka 3

12 Spolvattenhantering i Förbifart Stockholm En studie av föroreningar genererade i trafiktunnlar vattenflödet där (Vägverket, 2010). Någon återinfiltration av dränvatten beräknas inte vara nödvändig under driftskedet. Anslutningen mellan Förbifart Stockholm och Himmerfjärdens reningsverk ansvarar Stockholm vatten för medan själva reningsverket sköts och ägs av företaget SYVAB (Jokinen, muntl.). Även om det inte är fastställt vart spolvattnet ska ledas anser Vägverket att spolvattnet bör ledas till Himmerfjärdsverket (Fagerberg et al., muntl.; Windelhed, muntl.). Detta trots att både Stockholm vatten och SYVAB motsätter sig att dagvatten och förorenat spillvatten ska transporteras till reningsverket (Fagerberg et al., muntl.; Jokinen muntl.). Anledningen till motsättningen är att reningsverkens reningsprocess främst fokuserar på spillvatten från hushåll med mycket P och N och låga metallhalter, medan tunneldagvattnet för det mesta har lite P och höga metallhalter. SYVAB föreslår istället att en lokal omhändertagning av tunnelvattnet skall ske för att sedermera släppa ut vattnet i Mälaren. Stockholm vatten anser att tunnelvattnet ska släppas ut i Saltsjön (Fagerberg et al., muntl.) Förväntade föroreningshalter En uppskattning har gjorts för att bedöma den förväntade föroreningsmängden i samband med planeringen av omhändertagandet av det renade spol- och trafikdagvattnet. De beräknade värdena har tagits fram med utgångspunkt från uppmätta värden i Södra Länken. Bedömningarna har utgått ifrån ett linjärt samband mellan föroreningshalter och tunnellängd (tabell 1) (SYVAB, 2009; Karlström, 2009). Tabell 1: Uppskattade föroreningshalter i spolvatten och trafikdagvatten från Förbifart Stockholm (efter SYVAB, 2009; Karlström, 2009) Element Spolvatten (mg L -1 ) Trafikdagvatten (mg L -1 ) SS (Suspenderad Substans) Tot-N Tot-P 5.7 0,35 Cd ,040 Cu ,4 Zn ,4 Hg Cr Pb Oljeindex TUNNELSPOLNING Tunnelspolningar utförs med varierande intervall i olika tunnlar (Andersson, 2009a; Berggren, 2009). I dagsläget finns ingen fastslagen praxis för hur ofta tunnlar skall spolas utan det beror till största delen på vilken upphandling för drift och underhåll av tunneln som har gjorts. Tunnlarna genomgår vanligen två större tvättar varje år samt mindre tvättar där i mellan. Då vägtunnlar är utformade ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är det viktigt att vägbanorna framträder tydligt. Betongelementen längs med väggarna hjälper till att särskilja vägbanorna och genom tunneltvätt görs dessa mer lättåskådliga för trafikanterna. Tunnlarna ska även vara väl upplysta och lättnavigerade vilket uppnås 4

13 Iris Engström, Tarah Mirbaha, Johan Åberg Kandidatarbete 2010:07 genom en god vägskyltning och frekvent rengöring. Det är även viktigt att mängden föroreningar i tunnelluften inte ska uppnå hälsoskadliga nivåer för människor (Berggren, 2009; Andersson, 2009a) Tunnelspolning i Stockholm Svevia är ett fristående statligt ägt bolag och har tillsammans med sina underentreprenörer idag ett kontrakterat uppdrag att tvätta Vägverkets samtliga tunnlar i Stockholms län (Berggren, 2009; Andersson, 2009a). Kontraktet gäller fram till sista december Tvättmetodik Beroende på vilken sektion som ska rengöras i en tunnel används olika typer av tvättmetodiker (figur 1) (Asp et al., 2007). I en del av de tunnlar som Svevia rengör, däribland Södra Länken, tillämpas hög- och lågtryckstvätt, våtdammsugare supersug, samt handtvätt. Vid tvätt används främst kallt vatten 6-7 C, förutom till sidobarriärerna där vattentemperaturen normalt ligger på C. Figur 1: Schematisk bild över de viktigaste elementen som behövs rengöras i en tunnel. Grön färg visar objekt som rengörs med hjälp av lågtryckstvätt, blå: högtryck, lila: våtdamsugare och röd: handtvätt (modifierad efter Asp et al., 2007). Körbanor och sidobarriärer rengörs genom högtryckstvätt med ett tryck högre än 10 bar. Lågtryckstvätt, 8 bar, används vid rengöring av sprutbetongväggar, tak, konstverk, omställbara vägvisningsskyltar VDS-skyltar, samt säkerhetsteknisk utrustning. För tak och sprutbetong utnyttjas rengöringsmedel med antistatbehandlande effekt. Detta medel innehåller vanligtvis kvartära ammoniumföreningar och är ett ämne som fungerar som smutsavvisande eftersom den reducerar elektrostatisk uppladdning (Nationalencyklopedin, 2010). För tak har man även ett tensidtvättmedel som löser upp smuts, denna sköljs sedan bort och hamnar i spolvattnet (Asp et al., 2007). Vid behov kan tvättmedel även användas för konstverk och vägbarriärer. Våtdammsugaren spolar, 160 bar, sopar och vakuumsuger upp allt vatten från vägbana och vägren (Berggren, 2009; Andersson, 2009a; Asp et al., 2007). I Södra Länken släpps det uppsamlade vattnet i 5

14 Spolvattenhantering i Förbifart Stockholm En studie av föroreningar genererade i trafiktunnlar dagvattenbrunnarna som sedermera leds till dess VA-station. Slammet som ansamlats i botten av våtdammsugarens tank körs till deponi (Asp et al., 2007). Detta slam innehåller låga mängder organiskt kol och omfattas därför inte av Direktivet för deponi av avfall (1999/31/EEC) (Renman, muntl.). Enligt Asp et al. (2007) uppgår mängden slam från våtdammsugaren till 1,5 m 3 /vecka, uppskattningsvis ton/år. Som komplement till reningsbilarna utförs även handtvätt med hjälp av trasor, borstar eller vattenslangar (Asp et al., 2007). Denna typ av rengöring är fokuserad på nödutgångar, driftutrymmen, nödutrustning och mindre installationer. Vid handtvätt används rengöringsmedel, medlet varierar dock beroende på objekt som ska rengöras Tvättmedel Vid rengöring av Södra Länken är det Alron Chemical Co AB som står för utvecklingen av rengöringsmedel och nanobaserade beläggningar. Alron använder sig av två biologiskt nedbrytbara produkter; Högtryckstvätt-Eco och Tunneltvätt, vilket även kallas för Robbans såpa (Ronlan, 2010). Högtryckstvätt-Eco är ett färglöst, svagt alkaliskt ph 9,5, rengöringsmedel och är 100 procent lösligt i vatten (Alron saneringsteknik, 2008a). Medlet klassas som hälsofarligt på grund av dess innehåll av alkansulfonat-na-salt, C9-11 alkoholetoxilat och 1-Metylglycin-N, N-diättik-syratrinatriumsalt. C9-11 alkoholetoxilat är ett ytaktivt ämne med en hydrofob och en hydrofil ände, vars molekyler lägger sig som ett gränsskikt mellan fettsmutsen och vattnet. C9-11 alkoholetoxilat är effektivt vid borttagning av feta fläckar eftersom det löser upp smutsen och fungerar som en detergent (Kemikalieinspektionen, 2006). Ämnet är dock giftigt för vattenlevande organismer (Alron saneringsteknik, 2008a). Övriga kemiska komponenter är också dipropylenglykolmetyleter och vatten. Vid korrekt hantering och förvaring bedöms högtryckstvätt-eco vara kemiskt stabilt men det bör inte komma i kontakt med starka syror. Vid höga temperaturer kan brandfarliga ångor bildas. Tunneltvätt är en färglös vätska ph 7, som är emulgerbar i vatten och består av fettsyreester och C9-11 Alkoholetoxylat. Medlet klassas inte som hälsofarligt, men på grund av C9-11 Alkoholetoxylat kan direkt exponering leda till allvarliga ögonskador eller förekomst av hudirritation. Även detta tvättmedel anses vara kemisk stabilt vid rätt hantering och förvaring men en långvarig värmeexponering bör undvikas. Vattenföroreningsrisken bedöms som låg och ingen bioackumulering av medlet förväntas. I de delar av tunneln där svarta oxidfällningar förekommer används ett reningsmedel med lågt ph, SUR 2 (Ronlan, muntl.). SUR 2 är en färglös och luktfri vätska med ett ph värde på 1,4. Detta används för avfettning och rengöring av ytor. De kemiska komponenterna i tvättmedlet är fosforsyra, natrium-lauriminodipropionate, korrosionsinhibitor och vatten (Alron saneringsteknik, 2008c). Fosforsyran används för att lösa upp oxider och har goda korrosionsegenskaper i förhållande till andra syror. På grund av fosforsyrans frätande förmåga, och natrium-lauriminodipropionate klassas SUR 2 som en hälsofarlig produkt. Dock bedöms produktens kemiska stabilitet inte vara reaktiv vid korrekt hantering och förvaring, 0-38 grader. Eftersom både rengöringsmedlet Högtryckstvätt-Eco och SUR-2 är klassade som hälsofarliga, innebär hanteringen att långvarig, upprepad exponering och 6

15 Iris Engström, Tarah Mirbaha, Johan Åberg Kandidatarbete 2010:07 inandning av ångor ska undvikas (Alron saneringsteknik, 2008a; Alron saneringsteknik, 2008c) Tunneltvätt med varmt vatten Den fysikaliska fördelen med att rengöra en tunnel med varmvatten är bland annat att ytspänningen i vattnet minskar vid upphettning (Renman, muntl.). Vattnet tränger då lättare in och löser upp smutsen på elementet som skall rengöras. Ångbildningen från varmvattnet leder också till ett mer turbulent vatten, vilket gör att molekylerna på mediet rör sig snabbare och frigörs lättare (Gustafsson, muntl.; Renman, muntl.). Andra mer kemiska fördelar är att ämnen konstant söker efter jämvikt och genom den bidragande energin varmvattnet ger fortskyndar denna process och löser upp sig. Problematiken är dock att det krävs energi för uppvärmning av vattnet samt att en majoritet av maskinerna som är aktuella för upphettningen idag drivs med diselmotorer (Andersson, 2009c). Då man använder kallt vatten däremot krävs större mängder vilket betyder att spolningen behöver bedrivas under längre tid Nanoteknik som förebyggande åtgärd För att underlätta rengöring i olika former görs ständigt nya framsteg, om det så gäller bättre utrustning, rengöringsmedel eller mer lättrengjorda ytor. Det sistnämnda är något som nyligen har börjat användas inom tunneltvätt och bygger på en teknologi kallad nanoteknik. Nanotekniken har varit under utveckling i många år tack vare dess många användningsområden, bland annat fönster, vindrutor, kaross i bilar, målarfärg och textiler (Bhushan et al., 2009). Bakgrunden till tekniken finns i naturen där en del växter täckta av vaxliknande substans uppvisar en mycket stark vattenavstötande och självrengörande förmåga (Neihuis och Barthlott, 1997). Som studieobjekt används i många fall lotusväxten som ett formidabelt exempel för nanoteknik. Mikroskopiska kullar på bladens ytskikt gör att den tillgängliga area som vatten kan bindas till minimeras, trots att den totala arean ökar (figur 2a) (Hsieh et al., 2008; Cheng et al., 2006). De vattenavstötande nanopartiklarna som utgör vaxet förhindrar vatten från att tränga in i fårorna och bidrar till ojämnheter på ytan(figur 2c). Figur 2: SEM (elektron mikroskop) foton taget på ett lotusblad där man ser mikro (tv)- och nanustruktur (th) (beskärd efter Cheng et al., 2006) Den vattenavstötande förmågan kommer sig av att vattendropparna delvis vilar på nanopartiklarna och delvis på instängd luft i hålrum mellan partiklarna (figur 3) (Wang och Jiang, 2007), detta benämns Cassies 7

16 Spolvattenhantering i Förbifart Stockholm En studie av föroreningar genererade i trafiktunnlar tillstånd efter Baxter & Cassie (1944). Vattenpartiklarna får i Cassies tillstånd en mycket stor kontaktvinkel, >150, vilket gör att adhesionskrafterna blir små och partiklarna mycket lättrörliga. Ytan är då superhydrofob. Andra partiklar som fastnar på nanostrukturerna har även de en liten kontaktyta vilket gör att de istället binds till det avrinnande vattnet. Denna självrenande process kallas lotuseffekt. Om vattenpartiklarna istället tränger in i ojämnheterna och väter hela ytan kallas det Wenzels tillstånd. Observera att det finns fler tillstånd och övergångsstadier som inte behandlas här Figur 3: Tillstånd i vilka en vattenpartikel kan befinna sig i på en superhydrofobisk yta: a) Wenzel s tillstånd, b) Cassie s tillstånd, c) Lotustillstånd (Ett specialfall av Cassie s tillstånd) (beskärd efter Wang och Jiang, 2007) Vägverket har under senare år undersökt om nanotekniken är tillämpbar för renhållning av bland annat skyltar, stolpar och vägtunnlar (Andersson, 2009b). Då främst som ett medel som kan sprutas på en existerande struktur för att ge den självrenande egenskaper och minska behovet av kontinuerlig rengöring. Så kallade nanovätskor har i dagsläget tagits i bruk på flera områden inom trafiksektorn. En nanovätska är ett samlingsbegrepp för en bärare, fluiden, vilken innehåller nanopartiklar med önskvärda egenskaper. Dessa kan exempelvis bestå av silikon eller kol-flourbindningar vilka båda är hydrofoba. 4. SPOLVATTEN 4.1. Karaktärisering av spolvatten I Stockholms dagvattenstrategi från 2005 definieras avloppsvatten som ett samlingsbegrepp för spillvatten, använt kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten (Ekvall et al., 2005). Dagvatten definieras i sin tur som ytavrinnande regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter. Spolvatten räknas därmed som avloppsvatten och definieras i dagvattenstrategin som vattenledningsvatten som används för rengöring/tvätt och därefter leds till dagvattensystemet. Enligt EU:s ramdirektiv för vatten får inga vattenförekomsters status försämras (Regionplane- och fastighetskontoret, 2009). Dagvatten och därmed även spolvatten får därför inte släppas ut till recipient utan föregående rening såvida det inte kan bevisas att detta kan göras utan risk för miljö och människors hälsa (Mróz et al., 2008). Dock finns det idag inga uppsatta riktvärden för hur höga föroreningshalterna i dagvattenutsläpp får vara, utan varje fall bedöms separat utifrån referensvärden och recipientens känslighet. Stockholm stads klassificering av spolvatten styrks av miljöbalkens nionde kapitel där det i 2 står att Vatten som avleds för avvattning av mark inom detaljplan eller begravningsplats definieras som 8

17 Iris Engström, Tarah Mirbaha, Johan Åberg Kandidatarbete 2010:07 avloppsvatten (Mróz et al., 2008). I 1 står det att Utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet och enligt 13 3:e stycket i förordningen om miljöfarlig verksamhet blir därför anläggningar för omhändertagande av dagvatten anmälningspliktiga. Med denna anmälningsplikt följer enligt miljöbalken flera regleringar. Bland annat är verksamhetsutövaren skyldig att föra en genomgående egenkontroll samt att underrätta tillsynsmyndigheten om driftstörningar uppstår som kan innebära risker för miljö och människors hälsa. Tunneldagvattnets karaktär, med stora flödesvariationer i jämförelse med ytvatten, gör det svårt att applicera de miljökvalitetsnormer för metaller i ytvatten som Naturvårdsverket satt upp (se tabell 15) (Regionplane- och fastighetskontoret, 2009). Att använda maxvärden som riktvärden för dagvatten bör göras försiktigt då dessa på grund av det ojämna flödet inte ger samma uppföljningsmöjligheter som årsmedelvärden. De flesta kommuner har satt upp en egen strategi eller policy för omhändertagande av dagvatten. Stockholms stads riktvärden presenteras i Stockholms dagvattenstrategi (tabell 2) (Ekvall et al., 2000a). Tabell 2: Klassificering av dagvatten utifrån Stockholms dagvattenstrategi (efter Ekvall, 2000b). Element Enhet Låga halter (1) Måttliga halter (2) Höga halter (3) SS mg/l < >175 N (kväve) mg/l <1,25 1,25 5,0 >5,0 P (fosfor) mg/l (<0,1) (0,1-0,2) (>0,2) Pb μg/l < >15 Cd μg/l <0,3 0,3-1,5 >1,5 Hg μg/l (<0,04) (0,04-0,2) (>0,2) Cu μg/l < >45 Zn μg/l < >300 Nia μg/l < >225 Cr μg/l < >75 Olja mg/l <0,5 0,5-1,0 >1,0 PAHb μg/l <1 1-2 > Vanligt förekommande föroreningar i spolvatten I undersökningar av spolvatten analyseras framför allt de vanligast förekommande föroreningarna, nämligen tungmetaller. Det är Cd, Pb, Cu, Zn, Fe och Mn men även olja, PAH och mätningar av total suspenderad substans TSS, förekommer. Det är även vanligt att mätningar utförs för totalt kväve och fosfor. Barbosa et al. (2007) har i deras undersökning av spolvatten gjort en sammanställning av resultaten från liknande undersökningar i andra länder (tabell 3). Sammanställningen visar en mycket stor variation mellan olika tunnlar, vilka föroreningar som finns och i hur stora mängder. En liknande variation i mätvärden återfinns även i Stockholm Vattens rapport om spolvatten från I båda dessa rapporter överensstämmer dock rangordningen om att utöver Fe är Zn den klart vanligaste föroreningen följt av Cu och Pb. I den Svenska undersökningen har även värden i liknande storleksordning för Mn uppmätts (Bennerstedt, 2001). 9

18 Spolvattenhantering i Förbifart Stockholm En studie av föroreningar genererade i trafiktunnlar Tabell 3: Koncentrationer av föroreningar i spolvatten från olika vägtunnlar (efter Barbosa et al., 2007) Plats ph Cd (μg L -1 ) Pb (μg L -1 ) Cu (μg L -1 ) Zn (μg L -1 ) TSS (mg L -1 ) Nordby , Frejus Mont Blanc , ,200 Chamoise Les Monts , Fourviere , Ringnes < Nordby, Smihagen, Vassum , Föroreningskällor Föroreningarna i spolvattnet består av flertalet olika ämnen vars källor i vissa fall är svåra att specificera. De föroreningar som kommer från biltrafik kan förenklat sägas komma från två olika källor. Den ena källan är de gaser som uppkommer vid förbränning av drivmedel i motorn och från avdunstning av oförbränt bränsle i avgaserna. Den andra källan är partiklar vilka dels kommer från förbränning men även från slitage av asfalt, däck och bromsar (Vägverket, 2009c). Ett uttryck som ofta används för att sammanfatta några av dessa partikelbundna föroreningar är vägdamm (eng. Road dust) (Adachi och Tainosho, 2004; Folkeson 2005). Vägdamm består av små partiklar som gör att det lätt förflyttar sig då fordon passerar och avsätts på en annan plats. Det är en blandning av olika komponenter från vägbeläggning samt däck- och bromsslitage vilket kan ha en varierande sammansättning. Restprodukter från slitage av gummibeläggningen på bildäck innehåller en liten mängd tungmetaller där Zn utgör den klart största beståndsdelen. De partiklar som härstammar från bildäck är dock till stor del partikulärt bundna och kan därför avskiljas genom sedimentation. Av de partiklar som bildas vid slitage av bromsar står Cu för den största fraktionen. Utsläppsmängd och vilka typer av föroreningar som kan förväntas beror också till stora delar på vilken typ av motor som används i fordonen (Paruch och Roseth, 2008a; Paruch och Roseth, 2008b). Vid förbränning av diesel bildas bland annat Cd, Pb och Zn medan bensin ger upphov till Cu och Mn. Utöver tungmetaller bildas polycykliska aromatiska kolväten PAH, vid förbränning (Paruch och Roseth, 2008b; Manoli et al., 2004). PAH-utsläppen har minskat de senaste fyrtio åren sedan användning av katalysatorer och mer effektiv förbränning i motorer har utvecklats (WHO, 2000) men de förekommer fortfarande i luftföroreningar. Under vintersäsongen i Sverige är dubbdäck en viktig bidragande föroreningskälla genom att de river upp partiklar från vägbanan (Berggren, 2009; Andersson, 2009a). För att motverka denna effekt har det på prov införts ett förbud mot dubbdäck i delar av Stockholms innerstad för att se om det leder till en förbättrad luftkvalitet. Det är även viktigt att notera att olika typer av vägbeläggning kan ha en varierande sammansättning av ämnen. Andra källor till föroreningar i spolvattnet är bland annat det tvättmedel som används vid rengöring. Paruch och Roseth (2008b) skriver att rengöringssåpan vid tunnelspolning i Norge står för 0,5 1 % av den totala volymen vatten som används vid spolning. 10

19 Iris Engström, Tarah Mirbaha, Johan Åberg Kandidatarbete 2010: Omhändertagande av spolvatten Avvattning och rening av spol- och trafikdagvatten i tunnlar Avvattningsanordningar i tunnlar samlar upp dag-, brand, och spolvatten från tunnelns körbana för att inte översvämningar och andra olägenheter skall uppstå (Vägverket, 2004). Spol- eller brandvattenvolymerna utgör ofta de dimensionerande mängderna för dessa system. Vattnet avleds längs körbanan via längsgående ledningar till dagvattenbrunnar (Vägverket, 2004). Brunnarna placeras med ett maximalt avstånd på 30m, eller så att den totala avvattningsytan för varje brunn inte överstiger 250m 2. De är normalt försedda med sandfång och vattenlås. Sandfången uppskattas reducera föroreningsmängderna med procent (figur 4) (Bennerstedt, 2001), och har visat sig vara speciellt effektiva för reducering av det annars svåravskiljda kvävet (Larm, 2008). Figur 4: Sandfångs reningseffekt på spolvatten med avseende på Susp. Mtrl., Tot-P, Tot-N, CODCr, Cd, Cu, Pb, Zn och olja (efter Bennerstedt, 2001). När vattnet samlats upp av dagvattenbrunnarna leds det via självfallsledningar vidare till pumpgropar och pumpstationer belägna i tunnelns lågpunkter (Vägverket, 2004). Vattnet pumpas därefter vidare till VA-station, om sådan finns i tunneln. Genom att höja pumpens läge i pumpgropen och fördröja pumpstarten då vattennivån höjs finns möjligheter för rening genom sedimentering. Partiklarna som sedimenterar bildar då en så kallad pumpsump (Sauter, 2010). Denna metod fungerar som ett komplement till rening i en VA-station och kommer bland annat att användas i Förbifart Stockholms tunnel mellan Hjulsta och Akalla. VA-stationer i tunnlar består vanligtvis av ett avsättningsmagasin (figur 5) försett med vattenlås, oljeavskiljare (figur 6) och en reningsanordning (Ekvall, 2000c). Avsättningsmagasin är betonganläggningar belägna under markytan där föroreningar avskiljs genom sedimentering. Avsättningstiden är normalt 36 timmar (Vägverket, 2004). Vid sedimentering avskiljs främst större partiklar >100µm (Hallberg och Renman, 2004). I avsättningsmagasinen finns därför möjlighet att tillsätta fällningskemikalier som gör att fint suspenderat och kolloidalt material koagulerar och lättare sedimenterar till botten (Ekvall 2000c). Exempel på fällningskemikalier är järnsalt och aluminiumsulfat PAX. Genom koagulering har reningseffekter för totalkväve, suspenderat material och orto-fosfor uppmätts till 60, 80 respektive 90 procent. Genom att öka doseringen av fällningskemikalier 11

20 Spolvattenhantering i Förbifart Stockholm En studie av föroreningar genererade i trafiktunnlar eller förlänga uppehållstiden i magasinet kan reningsgraden ökas. Det är därmed möjligt att förhöja reningsgraden vid behov. Figur 5: Principen hos ett avsättningsmagasin. Det svarta symboliserar det sediment som avsatts på botten (efter Ekvall, 2000c). Vid avskiljning av olja utnyttjas det faktum att den är lättare än vatten (SYVAB, 2008). När vattnet flödar in i tanken sedimenterar partiklar till botten medan oljan lägger sig som ett lager på vattenytan (figur 6). Ett koalecensfilter i avskiljaren gör att oljedropparna snabbare flyter samman och når till ytan. Oljan fångas därefter upp med en skärm som förhindrar den att följa med vattnet ut. Typen av oljeavskiljare beror på oljans egenskaper. En god oljeavskiljning är av största vikt då oljan annars kan leda till störningar i reningsprocessen då den når reningsverk. Figur 6: Principen hos en oljeavskiljare. Koalecensfiltret gör att oljan lättare ansamlas vid ytan (efter Ekvall, 2000c). Ämnena som förekommer i spolvatten är vanligtvis partikelbundna (Paruch och Roseth, 2008b) och är därmed lätta att avskilja genom sedimentering med hjälp av fällningskemikalier. Det finns dock en andel fina partiklar som inte kan avskiljas effektivt genom sedimentering. För att uppnå en önskad reningseffekt kan det därför bli aktuellt med filtrering (Hallberg och Renman, 2004). Det är då viktigt att vattnet först genomgår en sedimenteringsprocess eftersom större partiklar annars kan hämma reningseffekten. Exempel på filtermaterial är masungslagg samt Polonite, ett material som framställts genom kalcinering vid 900 C av bergarten Opoka. Rening genom filtrering skulle exempelvis kunna 12

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Rapport Nr 2010 06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm Agata Banach Thomas Larm Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

Analys av framtidens system för hantering av avloppsvatten och matavfall i Eskilstuna

Analys av framtidens system för hantering av avloppsvatten och matavfall i Eskilstuna UPTEC W10 017 Examensarbete 30 hp Mars 2010 Analys av framtidens system för hantering av avloppsvatten och matavfall i Eskilstuna Analysis of future systems for wastewater and biowaste treatment in Eskilstuna

Läs mer

Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten

Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten UPTEC W07 019 Examensarbete 20 p Oktober 2007 Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten Carl Hellblom Referat Alternativ omhändertagning av dag- och dräneringsvatten Carl Hellblom Traditionellt

Läs mer

P-07-148. Omhändertagande av förorenade vattenflöden från ett slutförvar i Oskarshamn. Peter Ridderstolpe, Daniel Stråe WRS Uppsala AB.

P-07-148. Omhändertagande av förorenade vattenflöden från ett slutförvar i Oskarshamn. Peter Ridderstolpe, Daniel Stråe WRS Uppsala AB. P-07-148 Omhändertagande av förorenade vattenflöden från ett slutförvar i Oskarshamn Peter Ridderstolpe, Daniel Stråe WRS Uppsala AB Maj 2007 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste

Läs mer

Spårning av tungmetaller i Örebros spillvattenledningsnät

Spårning av tungmetaller i Örebros spillvattenledningsnät EXAMENSARBETE 2005:025 CIV Spårning av tungmetaller i Örebros spillvattenledningsnät MATS CARLSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad Avdelningen för

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hushållens bidrag av miljöfarliga ämnen till avloppsvattnet JOEL MAGNUSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET

EXAMENSARBETE. Hushållens bidrag av miljöfarliga ämnen till avloppsvattnet JOEL MAGNUSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET 2003:292 CIV EXAMENSARBETE Sammansättning på hushållsspillvatten från Hammarby Sjöstad: Hushållens bidrag av miljöfarliga ämnen till avloppsvattnet JOEL MAGNUSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen

Läs mer

Enskilda avlopp i väntan på kommunal anslutning

Enskilda avlopp i väntan på kommunal anslutning UPTEC W11023 Examensarbete 30 hp September 2011 Enskilda avlopp i väntan på kommunal anslutning On-site sewage systems while waiting for municipal wastewater Anders Håkansson REFERAT Enskilda avlopp i

Läs mer

Föroreningar i dagvatten och dess påverkan på Dammträsk

Föroreningar i dagvatten och dess påverkan på Dammträsk Föroreningar i dagvatten och dess påverkan på Dammträsk BLOMDAHL MATS HESSLING KRISTINA Examensrapport Handledare: Fisli Jiyan, Haninge Kommun Lindström Jonas, Haninge Kommun Thunqvist Eva-Lotta, KTH STH

Läs mer

Köksavfallskvarnar - ett möjligt insamlingssystem för organiskt hushållsavfall i Karlskoga kommun?

Köksavfallskvarnar - ett möjligt insamlingssystem för organiskt hushållsavfall i Karlskoga kommun? UPTEC W10 009 Examensarbete 30 hp Februari 2010 Köksavfallskvarnar - ett möjligt insamlingssystem för organiskt hushållsavfall i Karlskoga kommun? Food waste disposers - a potential collection system for

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

abcd Kvicksilverförorening i avloppsrör i Lunds kommun Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Amanda Engman

abcd Kvicksilverförorening i avloppsrör i Lunds kommun Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Amanda Engman abcd Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Kvicksilverförorening i avloppsrör i Lunds kommun Amanda Engman Examensarbete i miljöskydd och hälsoskydd Stockholms universitet 2004 Institutionen

Läs mer

Kretsloppsanpassning av hushållens avlopp och organiska köksavfall på Vätö

Kretsloppsanpassning av hushållens avlopp och organiska köksavfall på Vätö JTI-rapport KRETSLOPP & AVFALL Nr 20 Kretsloppsanpassning av hushållens avlopp och organiska köksavfall på Vätö Linda Malmén Jordbrukstekniska institutet 1999 Enligt lagen om upphovsrätt är det förbjudet

Läs mer

dagvatten - policy och handlingsplan

dagvatten - policy och handlingsplan dagvatten - policy och handlingsplan 2 Dagvatten i Jönköpings kommun Policy JÖNKÖPINGS KOMMUNS DAGVATTENPOLICY anger hur dagvatten inom planlagda, bebyggda områden ska hanteras för allmän, samfälld och

Läs mer

Utvärdering av Fåröprojektet

Utvärdering av Fåröprojektet VA - F O R S K R A P P O R T N r 19 mars 2003 Utvärdering av Fåröprojektet Anna Bäckstäde VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras i sin

Läs mer

Utredning av årstidsvariationer vid Bravikens externa reningsanläggning för avloppsvatten

Utredning av årstidsvariationer vid Bravikens externa reningsanläggning för avloppsvatten UPTEC W08 004 Examensarbete 30 hp Februari 2008 Utredning av årstidsvariationer vid Bravikens externa reningsanläggning för avloppsvatten Investigation of the seasonal variations at Braviken wastewater

Läs mer

Enskilda avlopp i kretslopp

Enskilda avlopp i kretslopp Magisteruppsats, 15 HP Stockholms Universitet Miljö- och hälsoskydd 60 HP, VT 2011 Enskilda avlopp i kretslopp Utvärdering av vakuumtoaletter Funktion och långsiktiga kostnader Björn Pinner Handledare:

Läs mer

VATTENBURNA KVÄVEUTSLÄPP FRÅN SPRÄNGNING OCH SPRÄNGSTENSMASSOR. Lena Tilly Johan Ekvall Gunnar Ch Borg Finn Ouchterlony. SveBeFo Rapport 72

VATTENBURNA KVÄVEUTSLÄPP FRÅN SPRÄNGNING OCH SPRÄNGSTENSMASSOR. Lena Tilly Johan Ekvall Gunnar Ch Borg Finn Ouchterlony. SveBeFo Rapport 72 237631_72_Omslag 1/24/06 9:48 AM Page 1 VATTENBURNA KVÄVEUTSLÄPP FRÅN SPRÄNGNING OCH SPRÄNGSTENSMASSOR Lena Tilly, Johan Ekvall, Gunnar Ch Borg, Finn Ouchterlony 72 Box 47047 Telefon 08-692 22 80 Fax 08-651

Läs mer

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor Projektpublikation nr 22 R nr 11, augusti 25 Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1 Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor En jämförande systemanalys avsee exergi, miljöpåverkan

Läs mer

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER 1 KRAV PÅ AVLOPPSVATTNETS KVALITET VID UTSLÄPP FRÅN INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER TILL SVEDALA KOMMUNS ALLMÄNNA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

AVSKILJARE. Man kan dela in avloppsvattnet i två huvudgrupper: vatten av hushållskvalitet övrigt vatten.

AVSKILJARE. Man kan dela in avloppsvattnet i två huvudgrupper: vatten av hushållskvalitet övrigt vatten. AVSKILJARE Det blir allt viktigare att ta till vara den energi och näring som finns i avloppsslam. I regeringens miljöpolitiska mål för avfallshantering anges att slam från avloppsreningsverk skall kunna

Läs mer

URINSORTERANDE TOALETTER - RENSNING AV STOPP SAMT UPPSAMLING OCH ATTITYDER.

URINSORTERANDE TOALETTER - RENSNING AV STOPP SAMT UPPSAMLING OCH ATTITYDER. Institutionen för lantbruksteknik URINSORTERANDE TOALETTER - RENSNING AV STOPP SAMT UPPSAMLING OCH ATTITYDER. URINE SEPARATING TOILETS - CLEARING OF BLOCKAGES, COLLECTED VOLUME AND ATTITUDES. Magnus Lindgren

Läs mer

Organiska miljögifter Olja Näringsämnen och bakterier

Organiska miljögifter Olja Näringsämnen och bakterier September 2001 Källor till föroreningar i dagvatten i Stockholm stad Del 2 Organiska miljögifter Olja Näringsämnen och bakterier Stina Thörnelöf Agneta Bergström Kerstin Cervin Miljöförvaltningen Stockholm

Läs mer

DOM 2015-02-10 Stockholm

DOM 2015-02-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2015-02-10 Stockholm Mål nr M 1865-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2014-02-03 i mål nr M 3340-05,

Läs mer

agvattenpolicy för Motala kommun

agvattenpolicy för Motala kommun D agvattenpolicy för Motala kommun Antagen av kommunfullmäktige 26 februari 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Inledning 3 Nationella mål 3 Policy / lokala mål 4 Prioritetsordning 4 Strategier 4 Tekniska

Läs mer

Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt

Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt Slutredovisning till Länsstyrelsen i Dalarnas län - september 2011 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Slambrunnar i sma avloppsanhiggningar - slamavskiljningseffektivitet och metallkontaminering

Slambrunnar i sma avloppsanhiggningar - slamavskiljningseffektivitet och metallkontaminering CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA Institutionen f(jr Vattenfbrsi)Ijnings- och Avloppsteknik Slambrunnar i sma avloppsanhiggningar - slamavskiljningseffektivitet och metallkontaminering PERBLAD Examensarbete 1999:2

Läs mer

Grågröna systemlösningar för hållbara städer

Grågröna systemlösningar för hållbara städer Grågröna systemlösningar för hållbara städer Inventering av dagvattenlösningar för urbana miljöer Översikt och fördjupningsdel Program: Vinnova Utmaningsdriven innovation Hållbara attraktiva städer Diarienummer:

Läs mer

Informationsdel. Tilläggsbestämmelser till ABVA 16. Gäller från 1 maj 2009

Informationsdel. Tilläggsbestämmelser till ABVA 16. Gäller från 1 maj 2009 Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1 maj

Läs mer

Processvattenhantering och produktionseffektivisering vid kontaktlinstillverkning

Processvattenhantering och produktionseffektivisering vid kontaktlinstillverkning Processvattenhantering och produktionseffektivisering vid kontaktlinstillverkning Examensarbete inom Maskiningenjörsprogrammet Carl Johan Andersson & Erik Sten Institutionen för produkt- och produktionsutveckling

Läs mer

RAPPORT D2010:04. Gassäkerhet på deponier - Risker, egenkontroll och åtgärder ISSN 1103-4092

RAPPORT D2010:04. Gassäkerhet på deponier - Risker, egenkontroll och åtgärder ISSN 1103-4092 RAPPORT D2010:04 Gassäkerhet på deponier - Risker, egenkontroll och åtgärder ISSN 1103-4092 Förord Aktiva och avslutade deponier ger upphov till utsläpp av växthusgaser. Samtidigt utgör gasproduktionen

Läs mer