Västra Götaland har nu funnits som administrativ region ett par år. Regionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västra Götaland har nu funnits som administrativ region ett par år. Regionen"

Transkript

1 Nyheter i gamla och nya former NYHETER I GAMLA OCH NYA FORMER ANNIKA BERGSTRÖM Västra Götaland har nu funnits som administrativ region ett par år. Regionen saknar dock ännu en mental förankring hos medborgarna. Människor i olika delar känner inte stor samhörighet med varandra. Detta tar sig uttryck i bland annat nyhetspreferenser: man vill ha nyheter från den egna kommunen och från riket i stort, men inte så gärna från relativt närbelägna kommuner (Lithner och Weibull 1999). En förklaring är givetvis att den lokala tidningen i Västra Götalandsregionen liksom i Sverige i allmänhet, är stark. Samtidigt finns det ett antal nationella, regionala och lokala radio- och TV-kanaler som förser invånarna med nyheter av olika slag. En ny aktör på nyhetsarenan som växer sig allt större är Internet, där både traditionella och nya medieföretag publicerar sig. Samtidigt som allmänhetens tillgång ökar, växer också antalet nyhetsleverantörer på nätet. Avsikten med det här kapitlet är att belysa hur nyhetsanvändningen i Västra Götalandsregionen ser ut i olika grupper och i olika delregioner. Särskild uppmärksamhet riktas mot den nyaste av allmänhetens nyhetskanaler: Internet. Vidare intresserar jag mig för hur användningen av olika nyhetskanaler hänger ihop. Olika nyhetskanaler De flesta människor har nyhetsvanor som inbegriper olika typer av kanaler. Fortsättningsvis handlar det här kapitlet om de breda nyhetskanalerna som allmänheten har tillgång till: morgon- och kvällspress, public service-radio och TV, TV4 och Internet. Jag har utelämnat nyheter i radions och televisionens renodlade reklamkanaler eftersom tillgången är ojämn och innehållet skiftar. Dessa kanaler kräver en särskild analys som inte ryms här. I figur 1 visas att morgontidningen är den klart mest använda av de kanaler som står till buds. Ungefär tre fjärdedelar av befolkningen i regionen läser morgontidning regelbundet andelen är något större i Sverige som helhet än i Västra Götaland. Runt en femtedel av befolkningen är regelbundna kvällstidningsläsare och de är något fler i Sverige som helhet än i Västra Götaland. Bland TV-kanalerna är det framför allt public service-kanalernas nyhetsprogram som används. Västnytt är vidare något vanligare än TV4s Nyheterna. En betydligt mindre andel tittar på lokala nyheter i TV4, något som dels kan bero på 51

2 Annika Bergström vanemönster, men också på innehållet i programmet och på hur detta tilltalar olika områden i regionen. Figur 1 Regelbunden användning av olika nyhetskanaler i Västra Götaland och i Sverige som helhet, hösten 1999 (procent) Västra Götaland Sverige Aktuellt Rapport Nyheterna i TV4 Regionala nyheter i SVT2 Lokala nyheter i TV4 Ekonyheterna Procent Morgontidning Kvällstidning Nättidning Kommentar: Morgon- och kvällstidning avser minst 4 dagar/vecka, radio- och TV-kanaler minst 5 dagar/vecka. Siffran för nättidningsläsning avser andelen av dem som använder Internet varje vecka. En femtedel lyssnar regelbundet på Sveriges Radios Ekonyheter medan andelen i landet totalt är större. Internet har blivit allt mer utbrett och närmare hälften av invånarna använder nu nätet varje vecka. Av dessa läser drygt tre fjärdedelar någon nättidning och en tredjedel tar del av nyheter på andra Internetplatser (se tabell 1). Olika nyheter i olika grupper Naturligtvis skiljer sig användning av olika nyhetskanaler mellan olika befolkningsgrupper. Sveriges Televisions riks- och regionala nyheter används framför allt bland pensionärer. Denna grupp är dessutom överlag större konsumenter av de flesta nyhetskanaler, TV4 och Internet undantagna. Motsatt förhållande råder bland ungdomar, som är lågkonsumenter av olika nyhetskanaler, med undantag för Internet. 52

3 Nyheter i gamla och nya former Tabell 1 Regelbunden konsumtion av nyheter i olika kanaler bland olika befolkningsgrupper i Västra Götaland, hösten 1999 (procent) Alla Ålder Social klasstillhörighet Arb Ltj Htj Efö Aktuellt i SVT Rapport i SVT Nyheterna i TV Västnytt Lokala nyheter i TV Ekonyheterna Morgontidning Kvällstidning Internet varje vecka Någon nättidning Annan nätnyhet Antal svarande Kommentar: sublektiv klass bygger på människors självklassificering efter familjetillhörighet: Arb = arbetarfamilj, Ltj = lägre tjänstemannafamilj, Htj = högre tjänstemanna/akademikerfamilj och Efö = egen företagarfamilj. Morgon- och kvällstidning avser minst 4 dagar/vecka, radio- och TV-kanaler minst 5 dagar/ vecka och Internet minst någon gång varje vecka. Lokala och regionala TV-nyheter har en mindre regelbunden publik bland högre tjänstemän än i övriga sociala grupper. Detsamma gäller för kvällstidningar som istället har sina läsare bland arbetare och egenföretagare. Däremot är högre tjänstemän morgontidningskonsumenter i större utsträckning än andra. Morgontidningen är som nämnts ovan stark, men allra starkast bland personer över 50 år och bland tjänstemän. Mönstren för nyhetskonsumtion i Västra Götalandsregionen liknar de mönster vi känner till sedan tidigare om olika gruppers kanalpreferenser (jfr Bastabell nr 18, 1999). Olika nyheter i olika områden Vid en genomgång av dagstidningsläsningen i olika delar av Västra Götalandsregionen fann Ingela Wadbring (1999) vissa skillnader. I de delar där den lokala morgonpressen har lägre utgivningsfrekvens är också tidningsläsningen lägre. Det bekräftas i årets Väst-SOM som också jämför andra nyhetsmedier i regionens olika delar. 53

4 Annika Bergström Tabell 2 Regelbunden konsumtion av nyheter i olika kanaler i olika områden 1 i Västra Götaland, hösten 1999 (procent) Alla Område Göte- Sju- Östra Västra Fyrstad Dals- Norra borgs- härad Skara- Skara- land Bohusregionen borg borg län Aktuellt i SVT Rapport i SVT Nyheterna i TV Västnytt Lokala nyheter i TV Ekonyheterna i riksradion Morgontidning Kvällstidning Internet varje vecka Någon nättidning Annan nätnyhet Antal svarande Kommentar: Morgon- och kvällstidning avser minst 4 dagar/vecka, radio- och TV-kanaler minst 5 dagar/vecka och Internet minst någon gång varje vecka. Siffran för nättidningsläsning avser andelen av de regelbundna användarna. I tabellen kan man se att morgontidningsläsningen är lägre i Dalsland, norra Bohuslän och i västra Skaraborg områden där också utgivningsfrekvensen är lägre än i andra områden i regionen. Vid en närmare granskning visar det sig att i stort sett all nyhetskonsumtion är lägre i den sistnämnda regiondelen kvällstidning undantagen. När man jämför dessa tre regiondelar med låg morgontidningsläsning finner man ett märkligt mönster: i västra Skaraborg är alltså konsumtionen av olika nyhetskanaler betydligt lägre än genomsnittet för hela regionen. I Dalsland är däremot konsumtionen av andra nyhetskanaler än morgontidningen högre än genomsnittet medan övrig nyhetskonsumtion i norra Bohuslän är både högre och lägre beroende på kanal. Det är alltså inte självklart att en låg tillgång på i det här fallet morgontidningar kompenseras med andra nyhetsmedier. Tre regiondelar Östra och Västra Skaraborg samt Fyrstad har en något mindre andel regelbundna Västnytt-tittare, något som förmodligen kan förklaras med innehållet i programmet, som kanske inte i första hand innehåller nyheter från de här regiondelarna. Den frågan kan dock inte denna undersökningen svara på så jag lämnar den öppen. 54

5 Nyheter i gamla och nya former Internet i Västra Götaland En relativt ny och ständigt expanderande aktör på nyhetsarenan är Internet. Här publicerar sig traditionella medier med väl etablerade varumärken sida vid sida med nya nyhetsleverantörer samtidigt som Internetillgången och -användningen bland befolkningen ökar. Hälften av regioninvånarna har nu tillgång till Internet i hemmen. Tillgången är större i Göteborgsområdet (53 procent) än i resten av regionen (45 procent). Likt i övriga Sverige är tillgången större bland unga och medelålders samt bland tjänstemän (Bergström 2000). En titt på den generella användningen visar att användningen i hemmen är något mer utbredd än användningen på skolor och arbetsplatser (48 respektive 42 procent). En knapp femtedel (17 procent) har använt Internet på bibliotek eller annan offentlig plats. Som framgår av tabell 1 är de regelbundna Internetanvändarna de som använder nätet minst någon gång varje vecka ojämnt spridda i olika befolkningsgrupper. Flitigast är personer under 50 år och tjänstemän. Det är framför allt pensionärer som står utanför Internetvärlden både i Västra Götalandsregionen och i Sverige som helhet. Figur 2 Syften med den privata Internetanvändningen, Västra Götaland, hösten 1999 (procent) Informationssökning 81 E-postanvändning 66 Förströelse, spel 47 Nyhetsinhämtning 32 Bankärenden 26 Inköp/beställningar 15 Hämta musik 15 Diskussions-, chatgrupp 11 Datorteknisk användning 10 Annat Procent En jämförelse mellan olika delregioner visar att Göteborgarna är något mer frekventa Internetanvändare än genomsnittet och att Dalslänningarna ligger en bra bit efter. Den regelbundna användningen är också lägre i Sjuhärad, i Västra 55

6 Annika Bergström Skaraborg och i Norra Bohuslän. Förklaringar till dessa skillnader torde framför allt finnas i de olika områdenas befolkningssammansättning. I Göteborg är grupperna högutbildade och ungdomar överrepresenterade, grupper som har en större Internetkonsumtion, medan framför allt Västra Skaraborg har en överrepresentation av äldre och lågutbildade. Vad använder regioninvånarna Internet till? Till ungefär samma saker som övriga svenskar: främst olika typer av informationssökning och till e-post. Nöjesanvändning är också tämligen utbredd, en tredjedel av användarna söker nyheter och en fjärdedel gör bankärenden (figur 2). Olika befolkningsgrupper har olika intressen på nätet. Nöjesanvändningen sker framför allt bland ungdomar och i arbetargrupper. Unga och medelålders i alla sociala grupper gör inköp och beställningar medan medelålders tjänstemän uträttar bankärenden. Det stora flertalet Internetanvändare söker information och använder e-post. En jämförelse mellan regionens olika geografiska områden visar att skillnaderna är få och små. Några saker kan dock lyftas fram. Internetanvändarna i Västra Skaraborg är flitigare än genomsnittet när det gäller nöje, chat och nyheter samt att lyssna på musik. Däremot gör de sina bankärenden någon annanstans än på nätet. Även invånarna i Östra Skaraborg är flitiga nöjes- och nyhetsanvändare, medan Internetnavändarna i Fyrstad konsumerar nyheter i mindre grad. Vidare är nöjes- och e-postanvändningen mindre utbredd i Norra Bohuslän. Tabell 3 Besök på ett antal nyhetsplatser på webben i olika grupper, Västra Götaland, hösten 1999 (procent av regelbundna Internetanvändare) Alla Ålder Social klasstillhörighet Webbplats Arb Ltj Htj Efö Aftonbladet Expressen Dagens Nyheter Svenska Dagbladet Göteborgs-Posten Sveriges Television CNN Annan nyhetstjänst Egna kommunens hemsida Västra Götalandsregionens hemsida Antal svar Kommentar: sublektiv klass bygger på människors självklassificering efter familjetillhörighet: Arb = arbetarfamilj, Ltj = lägre tjänstemannafamilj, Htj = högre tjänstemanna/akademikerfamilj och Efö = egen företagarfamilj. 56

7 Nyheter i gamla och nya former En närmare granskning av nyhetsanvändning på Internet visar att Aftonbladet är den största kanalen bland de regelbundna användarna (tabell 3). En tredjedel av användarna besöker Göteborgs-Posten på nätet och något färre läser Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Nyhetskanalerna SVT och CNN har en liten nätpublik i Västra Götaland. Detsamma gäller Västra Götalandsregionens webbplats, medan kommunernas webbplatser är betydligt mer besökta. Aftonbladet är främst ungdomarnas och arbetarnas webbplats. Göteborgs-Posten har en mer jämn publik men med något färre besök av arbetargrupper. Mönstret för Stockholmsmorgontidningarna liknar det för Göteborgs-Posten. I stort sett följer detta mönstret för tidningsläsning i allmänhet, men jämfört med traditionell kvällstidningsläsning har Aftonbladet en betydligt bredare läsekrets på Internet. Vidare har Göteborgs-Posten en större publik i regionen än vad stockholmkollegorna har i Stockholm något som också är ett faktum vad beträffar papperstidningsläsning. Störst nätpublik har Göteborgs-Posten i Göteborgsområdet. I resten av regionen är användningen betydligt lägre, även om den överstiger besöken på flera andra nättidningar (tabell 4). Däremot är besöken på Aftonbladet.se fler ute i regionen än i Göteborgsområdet, och detsamma gäller i viss mån Expressen. De rikstäckande morgontidningarna har en relativt jämn spridning bland Internetanvändarna i regionens olika delar. Tabell 4 Besök på ett antal nyhetsplatser på webben i olika områden, Västra Götaland, hösten 1999 (procent av regelbundna Internetanvändare) Alla Område Göte- Sju- Östra Västra Fyrstad Dals- Norra borgs- härad Skara- Skara- land Bohusregionen borg borg län Aftonbladet Expressen Dagens Nyheter Svenska Dagbladet Göteborgs-Posten Sveriges Television CNN Annan nyhetstjänst Egna kommunens webbplats Västra Götalandsregionens hemsida Antal svar

8 Annika Bergström I tidigare mätningar har det visat sig att invånarna i Västra Götaland är betydligt flitigare besökare på sin egen kommuns webbplats än vad andra svenskar är (Bergström och Weibull 1999). Detta faktum kvarstår i 1999 års Väst-SOM. I tabell 4 kan man se att besöksfrekvensen varierar mellan olika delar i regionen. Dalslänningar och bohuslänningar är flitigast. Dessa grupper är dock mycket små och resultaten bör tolkas med försiktighet. Minst benägna att besöka kommunen på webben är göteborgarna. Användningen är naturligtvis mycket beroende av hur webbplatsen fungerar och vilken information som tillhandahålls där. Mönster i nyhetsvanorna Så här långt vet vi vem som använder vilka nyhetskanaler traditionella och nya. Avslutningsvis vill jag titta på hur användningen av olika kanaler hänger samman. En faktoranalys gör det möjligt att se vilka nyhetstyper det finns. Vilka kanaler väljs ofta av samma människor? I tabell 5 kan man se att det i stort sett finns två dimensioner i nyhetsanvändningen. I den första återfinns Sveriges Televisions båda riksnyheter samt Västnytt tillsammans med Ekonyheter och morgontidning. I den andra finns TV4, TV4s lokala nyheter och kvällstidningar. Dessa mönster återfinns också delvis vad gäller förtroende för olika nyhetskanaler. Weibull (2000) visar att det finns ett samband mellan de gamla medierna när det gäller förtroende, medan de medier som är nyare eller kräver mer aktiva val tenderar hänga samman på förtroendeskalan i det att man har ett lägre förtroende för dessa. Tabell 5 Sammanhang mellan konsumtion av olika nyhetskanaler, Västra Götaland, hösten 1999 (faktoranalys) Nyhetskanal Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Aktuellt,801,209 -,138 Rapport,800,196 -,282 Västnytt,692,249 -,384 Ekonyheter,559 -,122,348 Morgontidning,539 -,134 -,09 Nyheterna i TV4,159,784 -,02 TV4 lokalt,120,729 -,257 Kvällstidning -,108,571,184 Internet -,08 -,05,872 Kommentar: Faktorlösningen är gjord enligt Kaisers kriterium och bygger på en varimax rotering. 58

9 Nyheter i gamla och nya former Bakom dessa mönster förefaller finnas någon slags traditions- och vane- eller rutindimension. De nyhetskanaler som vi under lång tid har haft omkring oss och som vi på olika sätt inkorporerat i våra vardagsliv tar vi också del av. De nyare formerna och kanalerna kräver ett mer aktivt val och utgör inte ett självklart inslag i våra vardagsbestyr. Dessa kräver ett ställningstagande på ett helt annat sätt än de nyhetskanaler som serveras i våra brevlådor och apparater och som har blivit rutin. Internet är ett sådant aktivt val som dessutom ännu är relativt nytt för den stora allmänheten och därför inte har fallit in i någon självklar nyhetsgrupp. Det blir intressant att i framtiden följa Internet i det här avseendet eftersom det är en medieform som på ett eller annat sätt rymmer de traditionella nyhetskanalerna. Vi vet sedan tidigare (Bastabell nr 18, 1999) att nyhetskonsumtionen i de traditionella radio- och TV-kanalerna och morgontidning är högre generellt sett bland medelålders och äldre personer samt bland personer i grupper med högre social status och bland högutbildade. Vi vet också att befolkningssammansättningen i regionens delområden skiljer sig med avseende på bland annat ålder och social status. Dalsland har en överrepresentation bland pensionärer och bland arbetare. Östra och Västra Skaraborg samt Fyrstad har också en överrepresentation bland arbetare, medan motsatt förhållande råder i Göteborgsområdet. Detta torde bidra till att förklara nyhetsmönstret i Västra Götaland. Vi har avslutningsvis sett att morgontidningen företrädelsevis den lokala har störst betydelse som nyhetskanal. Därefter kommer TVs riksnyheter. Även regionala Västnytt har en relativt stor publik. Det lokala nyhetsmediet är alltså viktigast följt av de nationella och sedan det regionala. Det medium som flyter över gränserna Internet har en blandad betydelse i rikstäckande tidningar, lokala tidningar (GP) och lokala kommunala webbplatser. Den regionala betydelsen är ännu så länge liten, vilket naturligtvis delvis kan förklaras med att regionen som mental företeelse är så ny. I framtiden är det kanske ändå den kanalen som nyhetsmässigt skulle kunna samla regioninvånarna. Det borde ligga i regionledningens intresse att föra ut information och att bidra till att skapa samhörighet i regionen. I takt med att Internet sprider sig är webbplatsen en möjlighet att nå alla, att komma ut med färska nyheter och att anpassa informationen efter invånarnas behov och önskemål. Men det förutsätter naturligtvis att de boende i Västra Götaland upplever att det finns något de behöver informera sig om, ett skäl till ett regionalt nyhetsbehov. 59

10 Annika Bergström Noter 1 Indelningen i delregioner är gjord efter kommuner enligt följande: Göteborgsregionen: Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Göteborg, Mölndal, Kungälv, Ale, Lerum, Lilla Edet, Alingsås. Sjuhärad: Bollebygd, Tranemo, Mark, Svenljunga, Borås, Ulricehamn, Vårgårda, Herrljunga. Östra Skaraborg: Karlsborg, Gullspång, Tibro, Töreboda, Mariestad, Skövde, Hjo, Tidaholm, Falköping. Västra Skaraborg: Grästorp, Essunga, Vara, Götene, Lidköping, Skara. Fyrstad: Vänersborg, Trollhättan, Lysekil, Uddevalla. Dalsland: Dals- Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud, Åmål. Norra Bohuslän: Orust, Sotenäs, Munkedal, Tanum, Strömstad. Referenser Bastabeller från Dagspresskollegiet. Hushållens nyhetskonsumtion hösten 1998 (1999). Göteborg, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet Bergström, A. (2000). Svenskarna och Internet. Det nya samhället. S. Holmberg and L. Weibull. Göteborg, SOM-institutet, Göteborgs universitet. nr 24. Bergström, A. och L. Weibull (1999). Västsvenskarnas Internetvanor. Region i omvandling. L. Nilsson. Göteborg, SOM-institutet, Göteborgs universitet. nr 23. Lithner, A. och L. Weibull (1999). Västragötalänningarnas mentala kartor. Region i omvandling. L. Nilsson. Göteborg, SOM-institutet, Göteborgs universitet. nr 23. Wadbring, I. (1999). Dagstidningsmarknader i Västra Götaland. Region i omvandling. L. Nilsson. Göteborg, SOM-institutet, Göteborgs universitet. nr 23. Weibull, L. (2000). Förtroendet för massmedier. Det nya samhället. S. Holmberg and L. Weibull. Göteborg, SOM-institutet, Göteborgs universitet. nr

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Skilda digitala världar

Skilda digitala världar Skilda digitala världar Skilda digitala världar Annika Bergström Nätet, och framför allt webben, har blivit en egen arena som erbjuder såväl medierad som personlig kommunikation, information och service.

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2010 Ylva Mattsson-Wallinder [SOM-rapport nr 2011:12] Information om den regionala SOMundersökningen i

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport mars 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, mars 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Mars 375 076 +5%

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2010 Ylva Mattsson-Wallinder [SOM-rapport nr 2011:13] Information om den regionala SOMundersökningen

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Västra Götalands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Under den period som Västra Götalandsregionen etablerats och utvecklats har

Under den period som Västra Götalandsregionen etablerats och utvecklats har En digitaliserad region En digitaliserad region Annika Bergström Under den period som Västra Götalandsregionen etablerats och utvecklats har också mediestrukturen i Västsverige förändrats. Den stora nykomlingen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Tidningsmarknaden i Göteborgsregionen har förändrats en hel del sedan slutet

Tidningsmarknaden i Göteborgsregionen har förändrats en hel del sedan slutet Tidningsläsning i Göteborgsregionen TIDNINGSLÄSNING I GÖTEBORGSREGIONEN ANNIKA BERGSTRÖM OCH LENNART WEIBULL Tidningsmarknaden i Göteborgsregionen har förändrats en hel del sedan slutet av 1990-talet.

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver?

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver? SITHS Nationell identifieringstjänst Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? POLITIKER PER LÄN 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Västra Götalands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Bredband viktigt för internetanvändningen

Bredband viktigt för internetanvändningen Bredband viktigt för internetanvändningen Bredband viktigt för internetanvändningen Annika Bergström Idag pågår många verksamheter parallellt: i verkliga livet och på nätet. Nätuppkoppling tas många gånger

Läs mer

Medborgarna online. Annika Bergström. Hushållens nya medietekniker

Medborgarna online. Annika Bergström. Hushållens nya medietekniker Medborgarna online Medborgarna online Annika Bergström Samtidigt som internet tagit plats i många människors vardag finns det fortfarande betydande skillnader i tillgång och användning. Även om dessa ser

Läs mer

Medieanvändning är en ganska utbredd sysselsättning bland ungdomar. Genom

Medieanvändning är en ganska utbredd sysselsättning bland ungdomar. Genom Ungas nyhetsvanor UNGAS NYHETSVANOR ANNIKA BERGSTRÖM Medieanvändning är en ganska utbredd sysselsättning bland ungdomar. Genom olika massmedier kan man få idéer, inspiration och förebilder som på olika

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny personal Therese Näsman, from 1 april Joakim Friedrich, from 1 april Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny webbsida Mer lättillgänglig sida med mer fokusering

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet TIDNINGAR OCH ANDRA MEDIER

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet TIDNINGAR OCH ANDRA MEDIER INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 39 TIDNINGAR OCH ANDRA MEDIER Karin Hellingwerf 3 Tidningar och andra medier Dagstidningsläsningen

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 Enhet Primärvård Västra Götalandsregionen Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 En reviderad Krav- och kvalitetsbok, förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962)

Läs mer

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld UNGAS nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld JOSEFINE STERNVIK N yhetsvanor hos dagens unga har förändrats dramatiskt både om vi jämför med äldres

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet KONKURRENS ELLER KOMPLEMENT I OLIKA GRUPPER

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet KONKURRENS ELLER KOMPLEMENT I OLIKA GRUPPER INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 4 KONKURRENS ELLER KOMPLEMENT I OLIKA GRUPPER Karin Hellingwerf 23 Konkurrens eller komplement

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2012 62 614 (7,9%) 34 355 män (8,4%)

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2013: 66 543 (8,3%) 37 566 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 augusti 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län juli 2012 62 247 (7,9%) 33 490 män

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 februari 2017 Adnan Habibija Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2017: 56 240 (6,9%) 31 725

Läs mer

SKARABORG OCH ATTRAKTIVITET

SKARABORG OCH ATTRAKTIVITET SKARABORG OCH ATTRAKTIVITET Tomas Ekberg Västra Götalandsregionen Skövde 110405 Varför och hur attrahera de mest attraktiva? Humankapital kommande bristvara och viktigaste insatsvara i en modern kunskapsdriven

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 april 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2012 65 041 (8,2%) 35 897 män (8,8%)

Läs mer