Utgiftsutvecklingen för rättsliga biträden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgiftsutvecklingen för rättsliga biträden"

Transkript

1 DOMSTOLSVERKETS R APPORTSERIE 2009:5 Utgiftsutvecklingen för rättsliga biträden Ett regeringsuppdrag angående förbättring av statistik och uppföljning

2 ISSN: Diarienummer Omslagsfoto: Patrik Svedberg Tryckt på Danagårds Grafiska, Ödeshög, juli 2009

3 Förord Regeringen gav den 26 juni 2008 Domstolsverket i uppdrag att dels utreda möjligheterna att förbättra statistik och uppföljning av utgiftsutvecklingen för rättsliga biträden, dels genomföra en enkät i domstolarna angående byte av offentlig försvarare. Det senare uppdraget redovisades den 15 januari Domstolsverket överlämnar här sin slutrapport angående förbättring av statistik och uppföljning av utgiftsutveckling för rättsliga biträden. I arbetet med rapporten har deltagit de personer som redovisas under avsnitt 3. Jönköping i juni 2009 Barbro Thorblad Ulla Pålsson 1

4 2

5 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Organisation Utvecklingen på anslaget Rättsliga biträden m.m Inledning Allmän utveckling Timkostnadsnormens utveckling Offentliga försvarare Målsägandebiträden Rättshjälpsbiträden Offentliga biträden Konkursförvaltare Övriga biträden Statens nettoutgifter Föreskrifter om styrning och kontroll Inledning Regeringens och Ekonomistyrningsverkets föreskrifter Föreskrifter inom Sveriges Domstolar Nuvarande teknikstöd Inledning Vera Agresso Kim Siv Räven Nuvarande rutiner för uppföljning och kontroll Allmänt Offentligt försvar, målsägandebiträde och offentligt biträde Antal förordnanden Timkostnadsnormen Debiterad tid per förordnande Rättshjälpsbiträde Konkursförvaltare Övriga biträden Revision och kontroll Behovet av förändringar Inledning Förordnande och byte Omfattning Art Överväganden och förslag Förordnande och byte Omfattning och art

6 Bilagor 1. Regeringsuppdraget 2. Sammanfattning av DV-rapport 2009:1 3. Nytt mål, tingsrätt 4. Nytt mål, hovrätt och Högsta domstolen 5. Nytt mål, länsrätt 6. Nytt mål, kammarrätt och Regeringsrätten 7. Nytt mål, hyres- och arrendenämnd 8. Aktörer, tingsrätt 9. Aktörer, hovrätt och Högsta domstolen 10. Aktörer, länsrätt samt hyres- och arrendenämnd 11. Aktörer, kammarrätt och Regeringsrätten 12. Målgrupps- och måltypskoder, förvaltningsdomstol 13. Målgrupps- och måltypskoder, tingsrätt 14. Målkategorier i Siv, förvaltningsdomstol och tingsrätt 15. Analysrapport - Datavaruhus 4

7 Sammanfattning Domstolsverket har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att förbättra statistik och uppföljning på en mer detaljerad nivå av utgiftsutvecklingen för rättsliga biträden. Verket ska ta ställning till hur man åstadkommer en bättre redovisning av olika faktorer för att få ökad kunskap om mål där rätten tar ställning till frågor om förordnande eller byte av rättsligt biträde. Sådana faktorer kan enligt uppdraget vara omfattningen och arten av de mål där rätten förordnar eller tillåter byte av rättsligt biträde eller avslår en begäran om förordnande eller byte. Domstolsverket skulle även genomföra en enkät angående byte av offentliga försvarare under oktober och november Samtliga tingsrätter och hovrätter deltog i undersökningen. Denna del av uppdraget redovisades till regeringen den 15 januari 2009 (DV-rapport 2009:1). Redan i dag finns möjlighet att redovisa antal förordnade biträden och att göra en kontroll av antalet byten av biträden. Uppgifterna är emellertid osäkra och omfattar inte beslut om avslag på framställan om förordnande eller byte. Förbättrad statistik i dessa delar kräver att en ny funktion för registrering införs i verksamhetsstödet Vera, en funktion som bör vara tvingande för att statistiken ska vara tillförlitlig. Enligt Domstolsverket bör ett sådant införande föregås av övervägande i ett större sammanhang av vilka statistiska uppgifter som är önskvärda. Vid sådana överväganden är det av vikt att domstolarna ges möjlighet att påverka arbetet eftersom varje förändring innebär ändrade och troligen utökade arbetsmoment för domstolens personal. Redan nu bör dock Domstolsverkets uppföljning av antal förordnanden utökas till att avse även rättshjälpsbiträden och konkursförvaltare. Vidare bör, för att förbättra möjligheten att följa upp arten på mål, ett arbete inledas för att samordna definitionerna av målgrupper i de olika verksamhetsstöden. Möjligheten att använda registreringskoder för förbättrad statistik gällande förtursmål bör också undersökas och registreringen i verksamhetsstödet Kim utökas. Biträdenas nedlagda tid, avseende arbete och tidsspillan, bör registreras samt uppgifter om ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg specificeras. På så sätt förbättras möjligheterna att domstolsvis och mer detaljerat följa upp hur anslaget belastas av de olika kostnadsposterna. Det bör övervägas om inte krav ska ställas på konkursförvaltare att redovisa tid för nedlagt arbete och att göra det mer enhetligt. För att göra det möjligt att samköra de olika faktorerna i mål där biträde förordnats är det önskvärt att arbetet med utformningen av ett datavaruhus fortsätter. 5

8 1 Bakgrund Anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m., utgiftsområde 4, (tidigare anslaget 4:12 Rättsliga biträden m.m. och dessförinnan Rättshjälpskostnader m.m.) ska bl.a. finansiera olika typer av juridiskt stöd som ges till allmänheten. Anslaget disponeras av Domstolsverket men får efter delegering disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten samt Rättshjälpsnämnden. Från anslaget ska avräknas de utgifter som enligt rättegångsbalken ska betalas av allmänna medel i samband med ersättning till offentligt försvar eller ombud, ersättning till målsägandebiträde samt till rättshjälpsbiträde enligt rättshjälpslagen till den del ersättningen inte täcks av den rättshjälpsavgift som den rättssökande ska betala. Därutöver ska från anslaget avräknas utgifter för offentligt biträde, dock inte sådana utgifter som avser offentligt biträde i ärenden enligt utlänningslagen. De senare utgifterna belastar utgiftsområde 8, anslag 1:5. Anslaget 1:12 ska dessutom finansiera utgifter som uppkommer i samband med förvaltararvoden m.m. i konkurser, ersättning till särskild företrädare för barn, ersättning för rådgivning samt ersättning för diverse kostnader för rättsväsendet såsom översättning, delgivning m.m. som hänför sig till internationell straff- och civilrättsligt samarbete inom centralmyndighetens ansvarsområde. Från anslaget ska även vissa domstolskostnader avräknas. Det handlar om ersättning för god man, ersättningsgaranti för bodelningsförrättare, ersättning till bouppteckningsförrättare samt utgifter som uppkommit i samband med förhandlingar och som avser bevisföring, tolkar och parter. Den andel av kostnaderna som den rättssökande själv ska betala tillbaka för offentligt försvar, målsägandebiträde och för rättshjälp tillgodofördes tidigare anslaget. Fr.o.m. år 2002 ska medel som staten får på grund av återbetalningsskyldighet istället redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet. Utgifterna på anslaget är regelstyrda, vilket innebär att dessa är reglerade i den svenska lagstiftningen. De faktorer som styr utgifterna är framförallt antalet inkomna mål och ärenden, målens och ärendenas svårighetsgrad samt ersättningsnivån till rättsliga biträden. Utgifterna på anslaget 1:12 har de senaste åren ökat drastiskt. De har ökat från mnkr år 2003 till mnkr år Några förklaringar till utgiftsökningarna är taxehöjningar, att antalet inkomna brottmål har ökat och att utgifterna för bl.a. tolkar och vittnen år 2006 flyttades från domstolsanslaget till anslaget 1:12. Det saknas för närvarande utförlig statistik angående förordnanden och byte av rättsliga biträden. Uppgifter finns om den totala kostnaden för var och en av delposterna på anslaget. Statistik finns även om antalet förordnanden och den genomsnittligt nedlagda tiden per förordnande. Uppgifter saknas om omfattningen och arten av de mål där rättsliga biträden förordnas. I fråga om byte av offentlig försvarare finns inte heller någon statistik. Det finns således behov av förbättrad statistik avseende rättsliga biträden för att göra det möjligt att på en mer detaljerad nivå följa utgiftsutvecklingen. 6

9 2 Uppdraget I beslut den 26 juni 2008 gav regeringen i uppdrag åt Domstolsverket att utreda möjligheterna att förbättra statistik och uppföljning på en mer detaljerad nivå av utgiftsutvecklingen för rättsliga biträden. Uppdraget bifogas denna rapport som bilaga 1. Regeringens uppdrag består av två delar. För det första ska Domstolsverket i utredningsarbetet ta ställning till hur man åstadkommer en bättre redovisning av olika faktorer för att få ökad kunskap om mål där rätten tar ställning till frågor om förordnande eller byte av rättsligt biträde. Sådana faktorer kan vara omfattningen och arten av de mål där rätten förordnar eller tillåter byte av rättsligt biträde eller avslår en begäran om förordnande eller byte. Uppgifter om målets omfattning och art kan bl.a. gälla förhandlingstid, vad målet rört och om det handlagts med förtur. Antalet bifall till respektive avslag på en begäran om förordnande eller byte bör också redovisas. För det andra skulle Domstolsverket under oktober och november 2008 genomföra en enkät angående byte av offentlig försvarare i det antal domstolar som verket fann lämpligt. Enkäten skulle syfta till att få en bild av förekomsten av byte av offentlig försvarare, skälen till byte av offentlig försvarare, i vilka mål byte av offentlig försvarare sker, exempelvis uppgifter om målets omfattning och art, samt när i processen byte sker. Denna del av uppdraget redovisade verket till regeringen den 15 januari 2009 (DV-rapport 2009:1 Utgiftsutvecklingen för rättsliga biträden, m.m. En delrapport angående byte av offentlig försvare). En sammanfattning av resultatet av den undersökningen bifogas denna rapport som bilaga 2. Syftet med en förbättrad statistik i fråga om rättsliga biträden är enligt regeringen att göra det möjligt att följa utgiftsutvecklingen på en mer detaljerad nivå än vad som är möjligt i dag. 7

10 3 Organisation Utredningsarbetet har bedrivits i en projektorganisation som har bestått av en styrgrupp och en arbetsgrupp. Styrgruppen har övervakat planering och genomförandet av arbetet. Frågor av principiell betydelse, övergripande förslag och slutrapporten till regeringen har underställts styrgruppen och slutligen Domstolsverkets generaldirektör. Styrgruppen har bestått av utvecklingschefen Rita Aspegren, ekonomichefen Ann Härelind och chefsjuristen Jörgen Nilsson. Arbetsgruppen har utfört utredningsarbetet och rapporterat till styrgruppen. I arbetsgruppen har deltagit företrädare för Domstolsverkets juridiska avdelning, ekonomiavdelning och utvecklingsavdelning. Gruppen har bestått av Ulla Pålsson, projektledare, Eva Fernqvist, hovrättsassessor, Owe Liljegren, controller, Pierre Szöke, controller, Sari Joelsson, systemanalytiker, Berna Davidsson, IThandläggare, Karin Sandgren, IT-handläggare, samt David Helmers och Cecilia Welander, jurister. 8

11 4 Utvecklingen på anslaget Rättsliga biträden m.m. 4.1 Inledning Av de tabeller som redovisas i följande avsnitt framgår hur de olika faktorer som enligt Domstolsverket påverkar utvecklingen på anslaget har förändrats, dvs. förändring av antalet förordnanden, timkostnadsnormens utveckling och förändring i genomsnittligt debiterad tid av det rättsliga biträdet under perioden Avslutningsvis redovisar verket under detta avsnitt statens inkomster i anledning av de för förordnanden som belastar anslaget och presenterar därigenom statens nettoutgifter. 4.2 Allmän utveckling Som angetts i det föregående har utvecklingen på anslaget ökat drastiskt under senare år. Av nedanstående diagram framgår tilldelade och förbrukade medel för anslaget budgetåren , inklusive den tidigare anslagsposten Vissa domstolsutgifter. Mnkr Anslaget rättsliga biträden Totala utgifter Totalt tilldelat anslag Av tabellen i det följande framgår att utgifterna på anslaget uppgick till mnkr under 2008, vilket är en ökning med drygt 10 procent eller 151 mnkr jämfört med föregående år. Vid en närmare uppdelning av anslaget kan konstateras att utgifterna för offentligt försvar ökade med 129 mnkr under 2008, att utgifterna för målsägandebiträde ökade med 24 mnkr, att utgifterna för rättshjälp enligt rättshjälpslagen ökade med 2 mnkr samt att utgifterna för offentligt biträde ökade med 7 mnkr. Utgifterna för förvaltararvoden i konkurser minskade under 2008 med 24 mnkr jämfört med 2007 samtidigt som utgifter för bevisning, tolkar och parter under samma period ökade med 10 mnkr. Övriga utgifter på anslaget, dvs. utgifter för särskild företrädare för barn, god man, rådgivning, diverse kostnader för rättsväsendet, ersättningsgaranti för bodelningsförrättare samt bouppteckningsförrättare och likvidator, ökade sammantaget med 3 mnkr från föregående år. 9

12 Utfall (Mnkr) Differens Differens (Procent) Offentligt försvar ,5 % Målsägandebiträde ,5 % Rättshjälp enligt rättshjälpslagen ,2 % Offentligt biträde ,6 % Förvaltararvoden i konkurser % Utgifter för bevisning, tolkar och parter ,2 % Övriga utgifter på anslaget Rättsliga biträden ,5 % Summa ,4 % Diagrammet nedan redovisar utgiftsutvecklingen på de fyra största utgiftsposterna mellan åren Utgifterna för offentligt försvar, som utgör cirka 57 procent av samtliga utgifter på anslaget, uppgick till 914 mnkr under 2008, vilket är en ökning med 256 mnkr (39 %) sedan Ersättningen till målsägandebiträden ökade under samma period med 72 mnkr (74 %) till cirka 169 mnkr. Utgifterna för rättshjälp enligt rättshjälpslagen uppgick till 175 mnkr under 2008, vilket är en ökning med 11 mnkr (6,5 %) sedan Utgifterna för offentligt biträde ökade under perioden med 20 mnkr (26 %) till 96 mnkr. Mnkr Offentligt försvar M ålsägandebiträde Rättshjälp enligt rättshjälpslagen Offentligt biträde Utgifter för förvaltararvoden i konkurser har sedan 2004 minskat med 18 mnkr (14 %). Utgifter för bevisning, tolkar och parter har under samma period ökat med 36 mnkr (45 %) och uppgick under 2008 till 117 mnkr. Övriga utgifter på anslaget uppgick under 2008 till 27 mnkr, vilket är en ökning med ca 14 mnkr (98 %) för hela perioden. Förändringen kan delvis förklaras av att en ny anslagspost tillkom 2005 för diverse kostnader. Dessa kostnader, som avser översättning, delgivning m.m. för internationellt straff- och civilrättsligt samarbete inom centralmyndighetens ansvarsområde, uppgick under 2008 till 3 mnkr. Dessutom har utgifter för särskilda företrädare för barn ökat från 4 mnkr till 12 mnkr under perioden. 4.3 Timkostnadsnormens utveckling Timkostnadsnormen höjdes fr.o.m. den 1 januari 2009 med 2,13 procent till kr exklusive mervärdesskatt. Domstolsverket kan, redan i denna inledande del av rapporten, konstatera att förändringar av timkostnadsnormen har relativt stort genomslag på utvecklingen av utfallet på anslaget. En höjning av den norm som gällde under 2008 med en procent innebar en utgiftsökning på anslaget med över 16 mnkr. Den höjning av 10

13 normen som genomfördes vid årsskiftet medför med automatik en utgiftsökning med 34 mnkr, vid oförändrade förutsättningar i övrigt. Fr.o.m har regeringen efter förslag från Domstolsverket beslutat att timkostnadsnormen ska beräknas med hänsyn tagen till kostnadsutvecklingen för de tre senaste åren. Tabellen visar timkostnadsnormens utveckling de sex senaste åren Belopp exkl. moms (kr) Årlig procentuell förändring Ackumulerad procentuell förändring från ,63 % 0,80 % 2,08 % 2,62 % 2,37 % 2,13 % 3,63 % 4,46 % 6,63 % 9,43 % 12,02 % 14,40 % 4.4 Offentliga försvarare Utgifterna för offentligt försvar uppgick under 2008 till 914 mnkr, vilket är en ökning med 129 mnkr jämfört med föregående år. Utgifterna har i genomsnitt ökat med 4,3 procent per år mellan Antalet förordnade försvarare, har sedan 2004 ökat med ca 15,8 procent. Den debiterade tiden per förordnande har omväxlande ökat och minskat för att år 2008 ligga på en nivå som är 9,5 procent högre än nivån år Tabellen nedan visar i hur stor omfattning de olika komponenterna medverkar till utvecklingen av utgifterna för offentlig försvarare. Tabellen redovisar de faktorer, utöver timkostnadsnormen, som anses vara förklaringsfaktorer till hur utgiftsökningarna uppstått. Offentligt försvar Procentuell förändring Antal förordnanden ,8 % Debiterade timmar per förordnande 9,85 9,59 9,12 10,19 10,78 9,5 % Procentuell förändring debiterad tid/förordnande -2,54 % -2,56 % -4,92 % 11,69 % 5,78 % Det totala antalet inkomna brottmål, exklusive notariemål, har under de senaste åren ökat kontinuerligt. Mellan åren var ökningen 9,2 procent. Beträffande antalet avgjorda sådana brottmål har det även skett en ökning de senaste åren. Mellan 2007 och 2008 blev ökningen 9,8 procent. Sammantaget inkom fler 11

14 brottmål under 2008 än vad som avgjordes under samma år, vilket fick till följd att brottmålsbalanserna ökade med närmare 1,3 procent vid tingsrätterna. Eftersom antalet inkomna brottmål har ökat i större utsträckning än antalet avgjorda brottmål under 2008 gör Domstolsverket den bedömningen att det finns ett ackumulerat antal mål som troligen leder till att kostnaderna för offentliga försvarare kommer att stiga även de närmast kommande åren. Till detta kommer förstärkningen av polis- och åklagarorganisationen som förväntas bidra till att målantalet och därmed antalet förordnanden ökar. Domstolsverket gör bedömningen att antalet avgjorda brottmål kommer att öka med 4 procent under 2009 samt med 5 procent för vart och ett av åren 2010 till Den debiterade tiden per förordnande bedöms öka med 1 procent under 2009 och med 0,5 procent årligen under , allt under förutsättning att regelverket för förordnande av och ersättning till offentlig försvarare inte ändras. Volymökningen beräknas, tillsammans med timkostnadsnormens ökning, ge ett utfall på 980 mnkr för För perioden 2010 till och med 2012 beräknas utgifterna för offentligt försvar till mnkr, mnkr respektive mnkr, exklusive en eventuell ökning av timkostnadsnormen. 4.5 Målsägandebiträden Utgifterna för målsägandebiträde uppgick vid utgången av 2008 till 169 mnkr, vilket är en ökning med 24 mnkr jämfört med Utgifterna har i genomsnitt ökat med 4,6 procent per år mellan 2004 och Av tabellen i det följande framgår att antalet förordnade målsägandebiträden fortsatt stiger och att uppdragen sedan 2004 har ökat med 40,2 procent. Den debiterade tiden har under perioden ökat med 13,4 procent. Av tabellen kan sammantaget konstateras att det framför allt är ökningen av antalet förordnanden som har påverkat utgiftsökningen för målsägandebiträden. Tabellen redovisar de faktorer, utöver timkostnadsnormen, som anses vara förklaringsfaktorer till hur utgiftsökningarna uppstått Målsägandebiträde Procentuell förändring Antal förordnanden ,2 Debiterade timmar per förordnande Procentuell förändring debiterad tid/förordnande 5,35 5,74 5,59 5,91 6,06 13,4-3,50 % 7,27 % -2,47 % 5,62 % 2,63 % Den 1 april 2008 infördes bland annat en obligatorisk rätt till målsägandebiträde för sexualbrottsoffer, en ny bestämmelse om målsägandebiträde för barn vid grövre brottslighet och en regel om att åklagare kan förordna målsägandebiträde under förundersökningen (prop. 2007/08:47). Lagstiftningen förmodas medföra kostnadsökningar, i vilken utsträckning är dock svårt att bedöma. 12

15 Antalet avgjorda brottmål, exklusive notariemål, förväntas öka med 4 procent under 2009 samt med 5 procent årligen under Den debiterade tiden/förordnanden beräknas öka med 0,5 procent för vart och ett av åren Efter uppräkning med höjningen av timkostnadsnormen beräknas utgifterna komma att uppgå till 180 mnkr för För perioden beräknas utgifterna för målsägandebiträde uppgå till 190 mnkr, 200 mnkr respektive 212 mnkr, höjningen av timkostnadsnormen oräknad och under förutsättning att lagstiftningen är oförändrad. 4.6 Rättshjälpsbiträden Av de totala utgifterna på anslaget uppgick kostnaderna för rättshjälp enligt rättshjälpslagen under 2008 till 175 mnkr, vilket är en ökning med ca 2 mnkr eller 1,2 procent jämfört med föregående år. Trots de senaste årens kostnadsökningar kan emellertid konstateras att utgifterna sammantaget har minskat med ca 130 mnkr eller 43 procent sedan 1998 då nivån låg på 305 mnkr. Nedgången är huvudsakligen orsakad av den reform som genomfördes per den 1 december 1997 då ett antal sakområden upphörde att vara generell grund för att bevilja rättshjälp och rättshjälpen gjordes subsidiär till rättsskydd i försäkring. Utgifterna minskade fram till Att utgifterna på nytt ökar efter 2005 kan ha sin förklaring i att antalet ärenden inte minskar i samma utsträckning som tidigare. På grund av att ärendeminskningen har börjat avstanna kan det konstateras att det är timkostnadsnormens utveckling som bidrar till ökade kostnader. En annan förklaring kan vara att Rättshjälpsmyndigheten i allt större utsträckning än tidigare följer upp och avslutar äldre ärenden. Vid en närmare uppdelning av utgifterna kan noteras att kostnaderna för rättshjälp, enligt den nya lagstiftningen, steg under år 2008 med drygt 5 mnkr jämfört med föregående år, vilket motsvarar en ökning på 3 procent. Utgifterna beträffande rättshjälp, enligt äldre lagstiftning, minskade emellertid under 2008 med ca 3 mnkr, vilket motsvarar en nedgång på ca 44 procent i förhållande till Antalet ansökningar om rättshjälp som kom in till Rättshjälpsmyndigheten minskade kraftigt under Minskningen uppgick till ca 14 procent jämfört med Om man ser till perioden har antalet ansökningar om rättshjälp som kom in till myndigheten stadigt minskat. Sammantaget för hela perioden har ansökningarna minskat med ca 60 procent. Domstolsverket har ingen uppgift på antalet inkomna ansökningar till domstolarna, men det kan konstateras att antalet till tingsrätterna inkomna familjemål, exklusive gemensam ansökan, har ökat med 10 procent de två senaste åren, varav 8,8 procent under 2008, vilket torde få till effekt att utgifterna för rättshjälp i domstolsärenden fortsatt kommer att öka. Avräknade ärenden i vilka rättshjälp har beviljats i domstol under 2008 ökade med omkring 3,5 procent. En trolig förklaring till att antalet avräknade ärenden ökat 2008 är att domstolarna avgjort fler mål under 2008 än tidigare år. Avräknade ärenden i vilka rättshjälp har beviljats av Rättshjälpsmyndigheten har minskat med 4,7 procent. De senaste årens nedgång av beviljade ärenden vid myndigheten kan delvis förklaras av att ett stort antal ärenden avseende samma art inkom 2006 men förklaringen är också relaterad till att inkomsttaket har varit oförändrat sedan den 1 januari

16 Domstolsverket bedömer, att antalet avräknade rättshjälpsärenden, enligt nuvarande lagstiftning kommer att ligga kvar på samma nivå under 2009 som föregående år. För de kvarvarande ärendena där rättshjälp beviljats enligt äldre lagstiftning är förhållandena mera osäkra. En lika stor ärendeminskning som under är dock inte sannolik. Med hänsyn tagen till de förutsättningar som nu angivits beräknar Domstolsverket att utgifterna för rättshjälp, inklusive timkostnadsnormens ökning, ger ett utfall på 179 mnkr under För perioden beräknas volymen vara oförändrad, vilket medför att förbrukningen skulle ligga kvar på ungefär samma nivå, exklusive en framtida ökning av timkostnadsnormen. 4.7 Offentliga biträden Utgifterna för offentligt biträde på nu aktuellt anslag uppgick 2008 till 96 mnkr vilket är en ökning med 7 mnkr i förhållande till Totalt sett har utgifterna allt sedan 2004 ökat med i genomsnitt 4,2 procent per år. Antalet förordnade rättsliga biträden har sedan 2004 ökat med 8,5 procent. Den debiterade tiden har omväxlande ökat och minskat under perioden för att år 2008 ligga på en nivå som är 6,4 procent högre än nivån år Tabellen redovisar de faktorer, utöver timkostnadsnormen, som anses vara förklaringsfaktorer till hur utgiftsökningarna uppstått Offentligt biträde Procentuell förändring Antal förordnanden ,5 % Debiterade timmar per förordnade Procentuell förändring debiterad tid/förordnande 4,07 4,03 4,09 4,29 4,33 6,4 % -9,12 % -0,97 % 1,53 % 4,92 % 0,88 % Måltillströmningen till länsrätterna i de mål vari offentligt biträde kan förordnas har endast ökat marginellt, knappt 1,9 procent, under LVU/LVM-målen har ökat med drygt 4,2 procent medan psykiatrimålen endast ökat marginellt med 1,1 procent. Från och med november 2006 prövas omvandling av livstidsfängelse till tidsbestämt straff av Örebro tingsrätt och Göta hovrätt. I dessa ärenden kan offentligt biträde förordnas. För kommande år beräknas volymökningen uppgå till 2 procent för vart och ett av åren Den debiterade tiden beräknas öka med 0,5 procent årligen för Utgifterna för 2009 beräknas med dessa förutsättningar komma att uppgå till 100 mnkr. För perioden 2010 till och med 2012 beräknas utgifterna för offentligt biträde till 103 mnkr, 106 mnkr respektive 108 mnkr, exklusive en framtida ökning av timkostnadsnormen. 14

17 4.8 Konkursförvaltare Antalet inkomna samt avslutade konkurser har under 2008 minskat i förhållande till föregående år med 9,2 procent respektive 6,2 procent. Jämfört med 2006 uppgår minskningen till 12,1 procent respektive 12,3 procent. Utgifterna för förvaltararvoden m.m. uppgick vid utgången av 2008 till 109 mnkr, vilket är en minskning med 24 mnkr eller 18 procent jämfört med Om man bortser från taxehöjningen per den 1 januari 2008, som uppgick till 2,35 procent eller 3 mnkr, skulle en total utgiftsminskning ha blivit 27 mnkr. Domstolsverket har i sina prognoser antagit en kraftig ökning av antalet inkomna konkursärenden under kommande år på grund av rådande lågkonjunktur. Effekten väntas därför, med en viss eftersläpning, medföra en markant ökning av utgiftsposten under närmast kommande år. Under 2009 beräknas antalet konkurser öka med ca 15 procent. I prognosen ingår höjning av konkursförvaltartaxan den 1 januari 2009 på 2,35 procent. Utgifterna för 2009 beräknas med dessa förutsättningar komma att uppgå till 128 mnkr. För antas konkurserna öka med ytterligare 25 procent för vart och ett av åren för att under 2012 förbli oförändrad. Domstolsverkets bedömning är att utfallet under angivna förutsättningar budgetåren blir 160, 200 respektive 200 mnkr i 2009 års prisnivå. 4.9 Övriga biträden Övriga utgifter för rättsliga biträden som belastar anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. avser särskild företrädare för barn, god man, rådgivning, ersättningsgaranti för bodelningsförrättare samt bouppteckningsförrättare och likvidator. Det sammanlagda utfallet för dessa utgiftsslag 2008 var 27,6 mnkr. I beloppet ingår även det som rubriceras som diverse kostnader för rättsväsendet. De tre först nämnda utgiftsslagen, det vill säga utgifter för särskild företrädare för barn, god man och rådgivning, svarar för största delen av beloppet. Samtliga antas öka något under perioden medan de övriga antas bli i stort sett samma som Domstolsverkets prognos är sammantaget för dessa sex utgiftsslag 29 mnkr 2009 och 30 mnkr per år i 2009 års prisnivå Statens nettoutgifter Medel som betalas in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet redovisas på inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet. En post på inkomsttiteln avser återbetalning av rättshjälpskostnader. Posten omfattar återbetalning av kostnader för offentligt försvar, målsägandebiträde eller rättshjälpsbiträde. En jämförelse mellan utgifterna på anslaget och de intäkter som erhållits utvisar statens nettoutgifter på anslaget. Resultatet redovisas i följande tabell. Nettokostnad (tkr) Utgifter Återbetalning av rättshjälpskostnader Statens nettokostnad

18 5 Föreskrifter om styrning och kontroll 5.1 Inledning En första utgångspunkt för en analys av behovet av förändringar av Sveriges Domstolars statistik och uppföljning av utvecklingen på anslaget Rättsliga biträden m.m. är att studera de föreskrifter om styrning och kontroll som har beslutats av dels regeringen och Ekonomistyrningsverket, dels Domstolsverket. I det följande lämnas därför en övergripande redogörelse för regelsystemet. Under avsnitt 7 redovisas de nuvarande rutinerna inom Sveriges Domstolar för styrning och kontroll och därefter återkommer verket under avsnitt 8 till behovet av förändringar. 5.2 Regeringens och Ekonomistyrningsverkets föreskrifter Det regelverk som styr redovisningen för Sveriges Domstolar, liksom för andra statliga myndigheter, finns i huvudsak i förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. Föreskrifterna kompletteras av Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd. Den 1 januari 2008 trädde ett delvis förändrat regelsystem och samtidigt ett nytt system för intern styrning och kontroll i kraft för de statliga förvaltningsmyndigheterna. Regelverken som styr myndigheternas ansvar är myndighetsförordningen (2007:515), förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll (FISK), internrevisionsförordningen (2006:1228) och förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Ekonomistyrningsverket har utfärdat föreskrifter och allmänna råd till internrevisionsförordningen (ESV Cirkulär 2008:1). Domstolsverket är en av de myndigheter som har att följa internrevisionsförordningen och som följd av detta även ska följa FISK. Till dessa föreskrifter tillkommer att 15 anslagsförordningen ( 1996:1189) föreskriver att myndigheten snarast ska rapportera till regeringen när tilldelat belopp, inklusive anslagskredit, kommer att visa sig otillräckligt och föreslå nödvändiga åtgärder. I förordningens 16 regleras hur redovisning mot anslag ska ske. Denna reglering har ändrats på så sätt att en myndighet numera ska avräkna utgifter för transfereringar av varor och tjänster mot anslag det budgetår till vilket kostnaden hänför sig. Ekonomistyrningsverket har emellertid i beslut den 8 maj 2009 i allmänna råd till bestämmelsen lämnat anvisningar med innebörden att Domstolsverket i fråga om redovisning av ersättning till rättsliga biträden alltjämt kan avräkna utbetalningarna till det år betalning sker (ESV Cirkulär 2009:1). Det finns också krav på myndigheterna att upprätta riskanalyser enligt förordningen (1995:1300) om myndigheternas riskhantering och förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. I ett årligt regleringsbrev begär regeringen att Domstolsverket ska lämna prognoser beträffande de anslag som verket disponerar. Enligt regleringsbrevet för år 2009 ska verket lämna prognoser för förvaltningsutgifterna vid fem olika tillfällen. Prognoserna vid de två första tillfällena ska i enlighet vad som gällt tidigare lämnas i utgiftstermer. De senare prognoserna ska lämnas i kostnadstermer. 16

19 Kännetecknande för en god intern styrning och kontroll inom redovisningsområdet vid en myndighet är bl.a. att flera personer ska vara delaktiga i den process som omfattar mottagande, förvaltning och förbrukning av medel. Detta åstadkommer man genom en kombination av en väl genomtänkt arbetsfördelning på myndigheten och kontrollmoment inlagda i redovisningen. En grundläggande tanke är att ingen person ensam ska handlägga en transaktion från början till slut. Med intern styrning och kontroll avses enligt 2 FISK den process som syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 3 myndighetsförordningen. Av 3 myndighetsförordningen framgår att myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt, och hushållar väl med statens medel. Med undantag av redovisningsskyldigheten, som vilar på Domstolsverket, ligger enligt instruktionerna för respektive domstolsslag motsvarande ansvar på cheferna vid domstolarna. Det framgår också av instruktionerna att domstolscheferna är skyldiga att vid myndigheten genomföra den interna styrning och kontroll som verket ansvarar för enligt förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket. Intern styrning och kontroll kan uppnås genom att myndighetens kontrollsystem i form av organisation, system och rutiner är uppbyggda på ett sådant sätt att det skapar rättvisande redovisning och ekonomisk rapportering, att myndigheten aktivt förebygger uppkomsten av fel, att myndigheten upptäcker fel som redan har inträffat, och att uppgifter utförs enligt uppdragsgivarens (regering och riksdag) intentioner. En god intern styrning och kontroll ska också motverka såväl avsiktliga som oavsiktliga fel i det dagliga arbetet. 5.3 Föreskrifter inom Sveriges Domstolar Även inom Sveriges Domstolar finns föreskrifter om styrning och kontroll. Domstolsverkets har utfärdat föreskrifter och allmänna råd för redovisningsverksamheten (DVFS 2003:2). I dessa regleras bl.a. hantering av den löpande bokföringen, förfogande över medel i den dömande, den rättstillämpande verksamheten och i rättshjälpsverksamheten samt kravet på god intern kontroll m.m. En översyn av dessa föreskrifter planeras. Domstolsverket har också publicerat en handbok för redovisning, som förutsätts följas av myndigheterna inom verksamhetsområdet. 17

20 För konkurskostnader finns en särskild författning, nämligen föreskrifter om redovisning av konkurskostnader och betalning av konkursavgifter m.m. (DVFS 2005:3). I dessa föreskrifter regleras bl.a. vilka rutiner som ska gälla vid betalning av arvode till konkursförvaltare. 18

Kommittédirektiv. En översyn av statens utgifter för vissa rättsliga biträden. Dir. 2013:12. Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013.

Kommittédirektiv. En översyn av statens utgifter för vissa rättsliga biträden. Dir. 2013:12. Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013. Kommittédirektiv En översyn av statens utgifter för vissa rättsliga biträden Dir. 2013:12 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013. Sammanfattning En särskild utredare ska göra en samlad översyn

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juni 2015 Ö 5072-14 KLAGANDE KE MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen

Läs mer

RÄTTSHJÄLPSANSLAGET, KOSTNADSRÄKNINGARNA och TALERÄTTEN. - redovisning av ett regeringsuppdrag. DV-rapport 2003:1

RÄTTSHJÄLPSANSLAGET, KOSTNADSRÄKNINGARNA och TALERÄTTEN. - redovisning av ett regeringsuppdrag. DV-rapport 2003:1 RÄTTSHJÄLPSANSLAGET, KOSTNADSRÄKNINGARNA och TALERÄTTEN - redovisning av ett regeringsuppdrag DV-rapport 2003:1 SAMMANFATTNING Denna rapport syftar till att redovisa bakgrund till och skäl för olika åtgärder

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:9 Justitiedepartementet 2012-12-06 Ju2012/7746/Å Ju2012/7483/Å (delvis) Ju2012/7567/Krim (delvis) Justitiekanslern Box 2308 103 17 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:25 Justitiedepartementet 2015-12-17 Ju2015/09474/L6 (delvis) Ju2015/09812/LED(delvis) Justitiekanslern Box 2308 10317 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern

Läs mer

Utgiftsutvecklingen för rättsliga biträden, m.m.

Utgiftsutvecklingen för rättsliga biträden, m.m. DOMSTOLSVERKETS R APPORTSERIE 29:1 Utgiftsutvecklingen för rättsliga biträden, m.m. En delrapport angående byte av offentlig försvarare ISSN: 281-484 Diarienummer 117-28 Omslagsfoto Patrik Svedberg Tryckt

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 juli 2006 Ö 2074-04 KLAGANDE KS Ombud: Advokat BF MOTPART Domstolsverket 551 81 Jönköping SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Cirkulär beslutade

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 maj 2016 KLAGANDE AA Zeijersborger & Co Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Diarienummer

Diarienummer Budgetunderlag - Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1:5 Hemutrustningslån Tilldelnings- och återbetalningsverksamhet för hemutrustningslån CSN Februari, Informationsklassning

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Översyn av rättshjälpslagen

Översyn av rättshjälpslagen Domstolsverkets r apportserie 2009:2 Översyn av rättshjälpslagen ett regeringsuppdrag ISSN: 0281-0484 Diarienummer 1072-2007 Omslagsfoto Patrik Bergenstav Tryckt på AB Danagårds Grafiska, Ödeshög, mars

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Att ta fram en ny arkivredovisning. Bakgrund Förutsättningar Ställningstaganden Arbetets gång Resultat Lärdomar

Att ta fram en ny arkivredovisning. Bakgrund Förutsättningar Ställningstaganden Arbetets gång Resultat Lärdomar Att ta fram en ny arkivredovisning Bakgrund Förutsättningar Ställningstaganden Arbetets gång Resultat Lärdomar Sveriges Domstolar organisation De allmänna domstolarna De allmänna förvaltningsdomstolarna

Läs mer

2012 Rättshjälp och taxor

2012 Rättshjälp och taxor 2012 Rättshjälp och taxor Innehåll Förord... 3 Allmänt om Rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter om ändring i för beräkning av ekonomiskt underlag när fysisk person söker rättshjälp... 7 Domstolsverkets

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 november 2015 Ö 3531-14 KLAGANDE ML MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 B 4815-14 KLAGANDE EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen)

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) 1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Vid årsskiftet

Läs mer

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar PM 1 (7) 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har som ett särskilt uppdrag beslutat att göra en begränsad kartläggning över

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE AA MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 27

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2007 Ö 4919-04 KLAGANDE 1. LH 2. ÅK MOTPART Domstolsverket 551 81 Jönköping SAKEN Ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2005 Ö 2472-04 KLAGANDE 1. EVP 2. JS MOTPART Domstolsverket, 551 81 JÖNKÖPING SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

Remissyttrande avseende departementspromemorian Patent- och Marknadsdomstol, Ds 2014:02

Remissyttrande avseende departementspromemorian Patent- och Marknadsdomstol, Ds 2014:02 YTTRANDE 1 (6) Justitiedepartementet 103 30 Stockholm Remissyttrande avseende departementspromemorian Patent- och Marknadsdomstol, Ds 2014:02 ( Ert dnr Ju 2014/129/DOM) Allmänt Domstolsverket som beretts

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen SFS nr: 2003:69 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen Utfärdad: 2003-02-27 Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:450

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2009 Ö 3573-07 KLAGANDE Bilstugan i Malmö Aktiebolag, 556510-0442 Box 20522 200 74 Malmö Ombud: Advokat JH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6869-08 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag

Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag m.m. (Ds 2009:28) Ert diarienummer Ju2009/5326/DOM

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Naturvårdsverket Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Naturvårdsverket Revisionsrapport Årsredovisning 2015 REVISIONSRAPPORT NATURVÅRDSVERKET 106 48 STOCKHOLM DNR: 3.1. 2 2015-0615 Naturvårdsverket Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Naturvårdsverkets (NV) årsredovisning, daterad

Läs mer

ANSÖKAN/BESLUT OM RÄTTSHJÄLP

ANSÖKAN/BESLUT OM RÄTTSHJÄLP Siffrorna i hänvisar till upplysningar till denna blankett ANSÖKAN/BESLUT OM RÄTTSHJÄLP Personuppgifter som lämnas i detta ansökningsformulär registreras av Rättshjälpsmyndigheten och domstolar i respektive

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsoffermyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsoffermyndigheten Regeringsbeslut I:14 Justitiedepartementet 2014-12-22 Ju2014/7862/KRIM Ju2014/7851/KRIM Ju2014/7900/PO(delvis) Brottsoffermyndigheten Box 470 90109Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsoffermyndigheten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

RIKSDAGENS Dnr 12/2012 ARVODESNÄMND Sven Johannisson VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

RIKSDAGENS Dnr 12/2012 ARVODESNÄMND Sven Johannisson VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 RIKSDAGENS Dnr 12/2012 ARVODESNÄMND Sven Johannisson VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Godkänd av nämnden vid sammanträde den 10 april 2012 1 1. Inledning Riksdagens arvodesnämnd är en självständig myndighet

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut -06-12 N/3938/MK Näringsdepartementet Bolagsverket 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

27 första och andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 maj 2016 följande dom (mål nr ).

27 första och andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 maj 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 30 För ett offentligt biträde som är ett s.k. distansbiträde men som saknar rätt till ersättning för merkostnader, ska ersättning för tidsspillan och utlägg bestämmas utifrån samma schablon

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen.

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. HFD 2016 ref. 29 Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. 67 kap. 11 inkomstskattelagen (1999:1229),

Läs mer

porto_betalt_dv.pdf 1 2010-12-13 14:23:48 Rättshjälp och taxor Sverige Porto betalt Port Payé

porto_betalt_dv.pdf 1 2010-12-13 14:23:48 Rättshjälp och taxor Sverige Porto betalt Port Payé porto_betalt_dv.pdf 1 2010-12-13 14:23:48 2016 Rättshjälp och taxor Sverige Porto betalt Port Payé Innehåll Förord... 3 Allmänt om rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp... 7

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Uppgift till Polismyndigheten om dom eller beslut samt om laga kraft lämnas enligt nedanstående bestämmelser, jfr 8 i bilaga 4.

Uppgift till Polismyndigheten om dom eller beslut samt om laga kraft lämnas enligt nedanstående bestämmelser, jfr 8 i bilaga 4. 1 RI-UPPGIFT A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 UPPGIFT OM DOM OCH SLUTLIGT BESLUT I HOVRÄTT Hovrätt ska lämna Polismyndigheten uppgift om dom och slutligt beslut i brottmål; se 5 förordningen (1970:517) om rättsväsendets

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Kommittédirektiv Ekonomisk kompensation vid lång handläggningstid hos Försäkringskassan Dir. 2009:47 Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska

Läs mer

Rättshjälpslag (1996:1619)

Rättshjälpslag (1996:1619) Sida 1 av 10 SFS 1996:1619 Källa: Rixlex Utfärdad: 1996-12-05 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:724 Rättshjälpslag (1996:1619) [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 I denna lag finns bestämmelser om rättshjälp

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002 R4 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1(8) Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 JOKKMOKK Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002 Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Sameskolstyrelsens (SamS) årsredovisning,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd Regeringsbeslut II:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U/2016/05525/SF (delvis) U/2016/05625/SF Överklagandenämnden för studiestöd Box 110 871 23 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/03 Mål nr B 57/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/03 Mål nr B 57/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/03 Mål nr B 57/03 Sammanfattning Rättshjälpen i ett mål angående ogiltigförklaring av avskedande har tillåtits fortsätta i ett fall då biträdet har anmält till rätten att tidsåtgången

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll

Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll 2016-02-02 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 1.3.6-Ä 2015-1717 Kjell Wenna/Håkan Karlsson/ Gunilla

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut II:12 Justitiedepartementet 2016-12-14 Ju2016/00882/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Läs mer

ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP

ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP 1 (5) ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP Siffrorna i hänvisar till olika avsnitt i informationen på s. 4-5. Personuppgifter som lämnas i denna ansökan registreras av Rättshjälpsmyndigheten och domstolar i respektive

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 maj 2016 Ö 1121-15 KLAGANDE Dödsboet efter Anna Dahlbäck Ombud: Advokat MB MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Gäller från 2012-01-01 1 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte alltid

Läs mer

Yttrande över Departementsskrivelsen Ekonomisk styrning för effektivitet och transparens (DS 2000:63)

Yttrande över Departementsskrivelsen Ekonomisk styrning för effektivitet och transparens (DS 2000:63) Datum Dnr 2001-03-05 1732-2000 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ekonomienheten Yttrande över Departementsskrivelsen Ekonomisk styrning för effektivitet och transparens (DS 2000:63) Domstolsverket (DV)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Anvisningar Sida 1 (6) 2016-09-19 Reviderade 2016-11-24 Område för bidragsgivning Av reglementet för utbildningsnämnden framgår det att nämnden:

Läs mer

porto_betalt_dv.pdf 1 2010-12-13 14:23:48 Rättshjälp och taxor Sverige Porto betalt Port Payé

porto_betalt_dv.pdf 1 2010-12-13 14:23:48 Rättshjälp och taxor Sverige Porto betalt Port Payé porto_betalt_dv.pdf 1 2010-12-13 14:23:48 2015 Rättshjälp och taxor Sverige Porto betalt Port Payé Innehåll Förord... 3 Allmänt om rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp... 7

Läs mer

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013.

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013. CARIN RYTOFT DRANGEL PKE Registrator@esv.se Datum Dnr Ert datum Er referens 2012-10-09 15-2012-1233 2012-09-26 49-642/2012 Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett särskilt system för betalning av skadestånd till målsägande. Dir. 2008:138. Beslut vid regeringssammanträde den 13 november 2008

Kommittédirektiv. Ett särskilt system för betalning av skadestånd till målsägande. Dir. 2008:138. Beslut vid regeringssammanträde den 13 november 2008 Kommittédirektiv Ett särskilt system för betalning av skadestånd till målsägande Dir. 2008:138 Beslut vid regeringssammanträde den 13 november 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas

Läs mer

Uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom eller beslut samt om laga kraft lämnas enligt nedanstående bestämmelser, jfr 8 i bilaga 4.

Uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom eller beslut samt om laga kraft lämnas enligt nedanstående bestämmelser, jfr 8 i bilaga 4. 1 RI-UPPGIFT A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 UPPGIFT OM DOM OCH SLUTLIGT BESLUT I HOVRÄTT Hovrätt skall lämna Rikspolisstyrelsen uppgift om dom och slutligt beslut i brottmål; se 5 förordningen (1970:517) om

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Chefsjurist Pär Cronhult och biträdande jurist Viktor Robertson Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 december 2004 Ö 3234-04 KLAGANDE MR Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: advokaten KR MOTPART ABS Ombud: jur. kand. MT SAKEN

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 2 Näringsdepartementet -11-05 N/07690/SUN N/02178/SUN (delvis) Bolagsverket 851 81 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Sveriges Domstolar

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Sveriges Domstolar Regeringsbeslut I:5 2016-12-20 Ju2016/08896/LP (delvis) Justitiedepartementet Sveriges Domstolar 551 81 Jönköping Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Sveriges Domstolar Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1317-2013 Förvaltningsrätten i Uppsala Box 1853 751 48 Uppsala Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till anslagsförordningen (2011:223) ESV Cirkulär beslutade den 30 mars 2011.

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG GJK 706:2 RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 13 Näringsdepartementet 2011-12-22 N2011/7273/ENT N2011/7416/KLS(delvis) N2011/1625/ENT m.fl. Sebilaga1 Bolagsverket 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket

Läs mer