VAsamverKan. mehan Esbv och VA SYD. ,s()) p». ESLÖVS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAsamverKan. mehan Esbv och VA SYD. ,s()) p». ESLÖVS KOMMUN"

Transkript

1 VAsamverKan mehan Esbv och VA SYD ESLÖVS KOMMUN p».,s())

2 VA-samverkan mellan Eslöv och VA SYD 1 Inledning 4 2 Arbetsmodell för anslutning av nya kommuner 5 3 Eslövs kommun, lite bakgrundsfakta 6 4 Sammanfattning av konsekvenser för Eslövs kommun vid samverkan med VA SYD Möjligheter och utmaningar Miljö och samhällsbyggnad VA-avdelningen Verksamhetsområden Organisation och arbetsuppgifter Beredskap Ekonomi och VA-taxor Marknad, kommunikation och kundservice System för personal, ekonomi och fakturering IT-system Arkivfrågor Fastigheter för VA-verksamheten Gällande avtal Procordia Sydvatten AB Avfallshantering 21 5 Sammanfattning av konsekvenser för VA SYD vid samverkan med Eslöv Allmänna för- och nackdelar för VA SYDs tillväxt Möjligheter och utmaningar VA-taxor och ekonomi Kundservice, tillgänglighet, kommunikation och information Beredskapsorganisation Erforderliga initiala åtgärder 25 6 Personal och integration Eslövs medarbetares synpunkter Hantering av en verksamhetsövergång 28 7 VA-verksamheten i Eslövs kommun - en nulägesbeskrivning Miljö och Samhällsbyggnad VA-avdelningen Verksamhetsområden Fakta i siffror Organisation och arbetsuppgifter Beredskap Ekonomi och VA-taxor Marknad, kommunikation och kundservice System för personal, ekonomi och fakturering IT-system Arkivfrågor Fastigheter för VA-verksamheten Gällande avtal Procordia Sydvatten AB 52 2

3 7.16 Avfallshantering 52 8 Kommunalförbundet VA SYD en nulägesbeskrivning Modell för VA SYD Verksamhetsområden Fakta i siffror Organisation och arbetsuppgifter Beredskap Ekonomi och VA-taxor Marknad, kommunikation och kundservice System för personal, ekonomi och fakturering IT-system Arkivfrågor Fastigheter för VA-verksamheten Sydvatten AB Avtal och upphandling 73 9 En jämförelse av några nyckeltal Förhållande mellan hemkommunerna och VA SYD Rättsliga aspekter Styrningsrelaterade aspekter Organisatoriska aspekter Möjlighet till stärkt ägarroll inom kommunalförbundets ram Val till politisk organisation i VA SYD Den politiska representationen i VA SYD vid Eslövs inträde Åtaganden inför ett medlemskap Några tankar kring VA SYDs organisation idag och då det ingår 10 kommuner Nuvarande organisation Några tankar och i&er om VA SYDs framtida organisation 85 3

4 1 Inledning VA SYD bilades genom en sammanslagning av VA-verksamheterna i Lund och Malmö och förbundets verksamhet startade Diskussioner om VA-samverkan fördes under flera år på uppdrag av kommunledningarna i Malmö och Lund. Förbundet har sedan starten utökats med Burlöv, som blev ny medlem i VA SYD För att framgångsrikt kunna möta de förändrade krav som i framtiden kommer att ställas på VA-branschen är det nödvändigt att satsa på ökad effektivitet och långsiktighet i verksamheten. För att lyckas med detta måste organisationerna i framtiden vara stora nog för att kunna upprätthålla den kompetens som krävs för att klara viktiga framtidsfrågor. Mindre organisationer har knappast samma möjligheter i detta som stora. För att bygga upp en beredskap inför framtiden är det naturligt att undersöka möjligheterna till en fördjupad VA-samverkan över kommungränserna, vilket är en utveckling som växer fram generellt i landet. Under de senaste decennierna har förutsättningarna för samhällets vatten- och avloppsförsörjning successivt förändrats och kraven och förväntningarna på verksamheten har skärpts. Detta gäller krav från såväl myndigheter som kunder och övriga intressenter i verksamheten. Bland drivkrafterna för den pågående utvecklingen kan speciellt pekas på ökade kompetenskrav i en alltmer komplex verksamhet, svårigheter att rekrytera kompetent personal, att branschen är mitt i ett generationsskifte, ökade miljö- och kvalitetskrav, krav på begränsning av kostnadsutvecklingen, behov av en gemensam beredskap för akuta insatser, förändrad hotbild vad gäller sabotage, m.m., förändrade krav vad gäller tillgänglighet och utökad service till våra kunder VA SYDs vision är att öka helhetstänkandet i regionens VA-försörjning, att vara en effektiv organisation, att vara en attraktiv arbetsplats, att bli starkare i relationerna med omvärlden, att synliggöra VA-frågorna och att vara med och leda utvecklingen. Genom ett engagemang för miljön, en hög kompetens och kostnadseffektivitet vill VA SYD vara en attraktiv samarbetspartner och en organisation som fler kommuner vill vara en del av. 4

5 2 Arbetsmodell för anslutning av nya kommuner En översiktlig arbetsmodell vid utvidgning av VA SYD med nya kommuner har tagits fram. Inledningen kan vara en intresseanmälan eller ansökan från ny kommun. VA SYD tar i samverkan med den nya kommunen fram ett beslutsunderlag, som bland annat omfattar en inventering av förhållandena i den nya kommunen och en beskrivning av konsekvenserna för såväl den nya kommunen som för VA SYD vid ett samgående. Framtaget beslutsunderlag kommer att ligga till grund för den nya kommunens ställningstagande om man vill inleda en fördjupad VA-samverkan genom att bli medlem i VA SYD. Underlaget presenteras även för VA SYDs förbundsstyrelse för ställningstagande. Om förutsättningar finns skickas underlaget på remiss till hemkommunerna inom VA SYD, som har att ta ställning till och godkänna beslutsunderlaget med konsekvenser och förslag till ändring av förbundsordning, samarbetsavtal, m.m. Efter ett positivt besked till den nya kommunen erfordras ett formellt beslut i den nya kommunen. Därefter följer en beredning av ärendet i VA SYDs förbundsstyrelse. Slutligen erfordras ett beslut i förbundsfullmäktige för VA SYD. Efter ett politiskt beslut är det viktigt att det finns erforderlig tid för arbetet med överföringen av verksamheten i den nya kommunen. Här måste all personal få medverka på olika sätt och erforderlig samverkan och kommunikation ges tillräcklig tid. Tidsomfattningen har bedömts till 9 månader. Styrgrupp och arbetsgrupp för VA-samverkan med Eslövs kommun Vid möte under hösten 2010 mellan VA SYD och Eslöv beslutades att ta fram erforderligt beslutsunderlag för VA-samverkan mellan VA SYD och Eslövs kommun. En politisk styrgrupp inrättades bestående av två representanter från VA SYD och 5 representanter från Eslövs kommun. Från VA SYD ingår ordförande resp. vice ordförande i förbundsstyrelsen i VA SYD, som är Emmanuel Morfiadakis och Tomas Avenborg ersatt fr.o.m av Ronny Johannesen. Från Eslöv ingår kommunstyrelsens arbetsutskott, som består av Cecilia Lind, ordförande, Henrik Wöhlecke, vice ordförande samt ledamöterna Tony Hansson, Karin Reimisch och Anette Linander. Arbetet från VA SYDs sida leds av Anders Ledskog, förbundsdirektör för VA SYD, och Bengt Andersson, vice förbundsdirektör och tillika projektledare. En arbetsgrupp har bildats där Bengt Andersson är ansvarig för VA SYDs del och Annika Sevrell, VA-chef, är ansvarig för Eslövs del. Till gruppen kopplas de personer från VA SYD och Eslöv som erfordras för att genomföra arbetet. Följande personer utgör kärnan i arbetsgruppen. Bengt Andersson, VA SYD Mafi Segerberg, VA SYD Bertil Larsson, VA SYD Ulf Nyberg, VA SYD Annika Sevrell, Eslöv Göran Johnsson, Eslöv Lars Rosål, Eslöv Omfattningen av gruppens arbete är att göra en nulägesbeskrivning och konsekvensbeskrivning. 5

6 3 Eslövs kommun, lite bakgrundsfakta Eslöv kommun består av 12 tätorter, där Eslöv är centralort (flgur 3.1). Ända sedan slutet av 1880-talet har Eslöv varit en livlig handelsort, där jordbruk och matproduktion varit basen för handeln. De mindre tätorterna började växa upp då järnvägen utvecklades och drogs fram över Skåne och flera industriföretag etablerades i orterna. Efter hand som järnvägen lades ner minskade de mindre tätorternas betydelse. Bland de mindre orterna i kommunen är Flyinge, Löberöd, Marieholm och Stehag centra i var sin kommundel. Figur 3.1. Karta över Eslövs kommun Eslövs kraftigaste utveckling kom i anslutning till andra världskriget och 1950-talet blev en glansperiod för Eslövs stad, då stadens befolkning fördubblades på tio år. Livsmedelsindustrin fick ordentligt fäste genom ett allt mer mekaniserat jordbruk och utvecklingen av Felix AB var stark under denna period. Verkstadsindustrin var även betydande. Idag finns flera livsmedelsindustrier etablerade i Eslöv. De mest betydande är Nordic Sugar med sockerbruket i Örtofta, Druvan i Eslöv med tillverkning av olika smaksättare inom livsmedelsanvändning och Procordia i Eslöv där Felix produkter ingår. Procordia och företagets samverkan med Eslöv vad gäller rening av avloppsvattnet från fabriken utgör en särskilt viktig del för VA-verksamheten i Eslöv. Antalet kommuninvånare i Eslövs kommun uppgick till Knappt invånare finns i Eslövs tätort. Landarealen i kommunen uppgår till 422 km2, vilket innebär 75 invånare per km2. Omkring 73 % av arealen utgörs av åkermark. 6

7 Enligt tillgängliga befolkningsprognoser fram till år 2020 antas den årliga ökningen av befolkningen uppgå i medeltal till cirka 300 personer per år. Eslöv ingår i SSSV, vilket står för Samverkan Skåne SydVäst. Ingående kommuner i SSSV framgår av figur 3.2. Flera av kommunerna i SSSV har framfört intresse av VA-samverkan i VA SYDs regi. Inom SSSV-området bor drygt invånare, där Eslöv är den femte största kommunen sett till invånarantaiet efter Malmö, Lund, Trelleborg och Vellinge. Eslöv är den näst största kommunen sett till arealen efter Lund. Figur 3.2. anfattning av och ingående kommuner i SSSV. Den politiska organisationen i Eslöv framgår av figur 3.3. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och beslutar i frågor av större vikt och i frågor av principiellt intresse, t ex budget, skatt, hur kommunen ska organiseras samt mål och riktlinjer för verksamheten. Kommunstyrelsen ser till att kommunfullmäktiges beslut blir verkställda. Till kommunstyrelsen är bl.a. knutet ett arbetsutskott. Under kommunfullmäktige arbetar övriga nämnder, vars ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige. Kommunens verksamhet är uppdelad i 8 olika facknämnder. Varje nämnd ansvarar för olika sakområden. Under varje nämnd finns en förvaltning, som ser till att den dagliga verksamheten fungerar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt lag ankommer på kommunen inom miljö- och hälsoskyddsområdet, vatten- och avloppsverksamhet, gatu- och trafikfrågor samt plan- och bygglagen. Nämnden ansvarar även för Agenda 21-arbetet, naturvårdsfrågor, översiktlig planering (infrastruktur), trafiksäkerhetsarbetet och för kommunens mätningstekniska verksamhet. Nämnden ansvarar för anläggningar inom gator, vägar, trafik och parker där kommunen är huvudman samt för allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 7

8 Isonn,rrityloyAkin.hgo 'Apika iffik Figur 3.3. Den politiska organisationen i Eslövs kommun. 8

9 4 Sammanfattning av konsekvenser för Eslövs kommun vid samverkan med VA SYD 4.1 Möjligheter och utmaningar En sammanställning av de möjligheter och utmaningar som kan identifieras för Eslövs VAverksamhet i och med ett samgående med VA SYD är sammanfattade i en lista. En närmare förklaring till analysen av konsekvensema finns i den följande texten i detta kapitel. MÖJLIGHETER Miljö- och samhällsbyggnadsnänmden och miljöavdelningen kan återta tillsynen av VA-verksamheten eftersom jävsituationen försvinner. (Kap 4.2) Mer specialiserade arbetsuppgifter bör kunna leda till större effektivitet. (Kap 4.5.4) Inom VA SYD finns betydligt större resurser för ledningsnätsarbeten exempelvis egna spolbilar, utrustning för filmning av ledningsnät och resurser för att utföra ledningsnätsarbeten i egen regi. (4.5.4) Inom VA SYD finns en större organisation och god kompetens inom dricksvattenområdet, samt ett eget laboratorium för dricksvattenanalyser. (Kap 4.5.5) Möjlighet att samordna nödlägesberedskap och möjlighet att distribuera vatten i en situation då vattenförsörjning är satt ur spel. (Kap 4.5.5) Det är lättare att fördela ansvar för alla krav som lagar, tillstånd och myndigheter ställer på vår verksamhet och som ständigt ökar. (Kap 4.5.6) Större flexibilitet inom beredskapsorganisationen. (Kap 4.6) VA SYD bör ha god potential att kunna dra nytta av stordriftsfördelar, vilket kan begränsa kostnadsutvecklingen för Eslövs VA-kollektiv. (Kap 4.7.1) Inom VA SYD finns goda resurser och en uppbyggd organisation för information och kommunikation samt kundtjänst. (Kap 4.8) Ett samgående bör medföra att Eslöv får större tillgång till el- och automationspersonal som har VA som specialområde. (Kap 4.10) 9

10 UTMANINGAR VA-verksamheten kommer längre ifrån Eslövs kommuns övriga verksamheter. Detta leder till att man måste förändra sättet att mötas mellan personal inom VA-verksamheten och kommunens verksamhet i övrigt. Nya former för samarbetet och behov för att formalisera detta kommer att krävas. (4.5.1) Gemensamma kommunala upphandlingar görs inom t ex el och underhållsmaterial. Om VA-verksamheten inte längre ingår i upphandlingarna ger det andra förutsättningar, vilket eventuellt kan påverka priset för Eslövs kommuns övriga verksamheter. (Kap 4.5.1) Det ställs höga krav på kunskapsöverförandet gällande dricksvattenanläggningar vid övergången till VA SYD då den mesta kunskapen om Eslövs anläggningar kommer att finnas hos personer som ska tillhöra avloppsavdelningen. (Kap 4.5.5) Att ordna beredskapsstyrkan i Eslöv på ett bra sätt, med rimliga inställelsetider och utan att förlora lokal förankring, eftersom underlaget för beredskapsstyrkan är betydligt mindre i Eslöv.(Kap 4.6) Eslövs kommun måste hantera kostnader för Eslövs övriga verksamheter p g a bortfall av finansiering och minskade volymer. (Kap 4.7) Att begränsa kostnadsutvecklingen för Eslövs VA-kollektiv, genom effektiviseringar och rationaliseringar. (Kap 4.7.1) Det finns en oro och ett motstånd från delar av personalen inom Eslövs kommun. Detta riskerar att försvåra övergången och det finns också en risk att personal slutar och att kunskap går förlorad. (Kap 6) 10

11 4.2 Miljö och samhällsbyggnad VA-avdelningen står för ca 40 % av personalstyrkan inom Miljö och Samhällsbyggnad. Om VA-avdelningen flyttas från förvaltningen återstår ca 40 medarbetare på de övriga avdelningarna. En konsekvens av att VA-verksamheten flyttas till en annan organisation bör vara att tillsynen av VA kan återtas av Eslövs miljöavdelning eftersom jävsituationen försvinner. Det innebär också att Miljö och samhällsbyggnadsnämnden kan ta över tillsynsfrågorna gällande VA från Kommunstyrelsen. 4.3 VA-avdelningen Övergången till VA SYD skulle innebära att ingen VA-personal kommer att vara fast stationerad på stadshuset i Eslöv. VA SYD hyr för närvarande en arbetsplats i varje kommun. Platsen är tänkt att kunna användas av VA SYDs personal med möjlighet till uppkoppling mot VA SYDs nätverk. Ellingeverket kommer att vara kvar som en arbetsplats i Eslöv. Troligtvis kommer driften i det geograflska närområdet att utgå härifrån. VA-avdelningen har en god åldersfördelning på personalen och medelåldern är förhållandevis låg; under 45 år. Generationsskiftet, som är ett stort problem för många organisationer inom branschen, är här redan genomfört. Det har heller inte hittills varit några problem att rekrytera kompetent personal till verksamheten. 4.4 Verksamhetsområden Verksamhetsområdena för den allmänna VA-anläggningen förändras inte vid samgående med VA SYD. Verksamhetsområden beslutas av VA SYDs fullmäktige med stöd av Eslövs ägarnämnd. Eslövs ägarnämnd bestämmer även fortsättningsvis om omfattningen av verksamhetsområden. 4.5 Organisation och arbetsuppgifter Kommunövergripande samarbeten VA-verksamheten i Eslöv utnyttjar ett flertal kommungemensamma funktioner. Kostnaderna för dessa fördelas mellan kommunens förvaltningar och funktioner som overheadkostnad. De ekonomiska konsekvenserna för kommunens övriga verksamhet om VA-verksamheten flyttas beskrivs i kap 4.7. Samarbetet mellan VA-verksamheten och flera av de övriga kommunala verksamheterna är viktigt. I och med korta avstånd och naturliga mötesplatser i Eslöv sker samarbetet ofta smidigt och informellt. Om VA-verksamheten i Eslöv samordnas med VA SYDs och flyttar till andra arbetsplatser förändras sättet att mötas mellan personal inom VA-verksamheten och kommunens verksamhet i övrigt. Nya former för samarbetet och behov för att formalisera detta kommer att krävas. Möjligheten att ha en arbetsplats på Eslövs stadshus kan underlätta det lokala mötet mellan VA-verksamheten och kommunens verksamhet i övrigt. 11

12 Gemensamma kommunala upphandlingar görs för exempelvis el och underhållsmaterial. Om VA-verksamheten inte längre ingår i upphandlingarna ger det andra förutsättningar, vilket eventuellt kan påverka priset för Eslövs kommuns övriga verksamheter. VA-verksamheten använder idag Service och Tekniks tjänster inom exempelvis städning, fastighetsskötsel och ombyggnader. Med hänsyn till Lagen om offentlig upphandling och Konkurrenslagen är det inte tillåtet att fortsätta att utnyttja dessa tjänster då man gått in i en annan organisation. Gata, trafik, park VA-avdelningen hjälper, mot ersättning, Gatuavdelningen med drift av dagvattenpumpstationer. Rännstensbrunnar sköts redan idag av den entreprenör som är inhyrd för att sköta gatuoch parkunderhåll. Det finns olika beredskapsstyrkor för gata, trafik, park och VA. Därmed påverkas de delarna av verksamheten inte nämnvärt av att VA-verksamheten byter huvudman. Skillnaden kommer framfdr allt att märkas exempelvis investeringsprojekt där VA och gatuavdelningen arbetar tillsammans. I sådana projekt samt i den dagliga planeringen av underhåll av gator och VA-ledningsnät måste nya rutiner hittas för ett effektivt arbete. Miljöavdelningen Miljöavdelningen och VA-avdelningen samarbetar framför allt när det gäller uppströmsarbete, d v s information till abonnenter och tillsyn av verksamheter som är anslutna till det allmänna VA-nätet. Om VA SYD tar över huvudmannaskapet innebär det att Miljöavdelningen kan ta tillbaka tillsynen på VA-verksamheten som för tillfället ligger på Höörs kommun. Det innebär också att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan ta över tillsynsfrågorna från Kommunstyrelsen. Miljöavdelningen har också hand om tillsyn inom vattentäkternas vattenskyddsområden. Tillsynsansvaret för detta kommer att ligga kvar hos kommunens miljöavdelning. Stadsbyggnad Idag finns en väl fungerande och kontinuerlig dialog mellan VA-verksamheten och planavdelningen, både vad gäller detaljplaner och översiktsplaner. Detta samarbete är viktigt att bevara. För att det ska uppnås krävs aktivt deltagande i planarbetet och många möten, redan i tidiga skeden, för att fånga upp ide.er och synpunkter. I bygglovsärenden skickas inkomna ärenden på remiss till VA-avdelningen för att kontrollera om de påverkar VA-anläggningarna. Detta är en god service till medborgarna och nödvändigt även fortsättningsvis för att undvika problem med VA-anslutningarna. Stadsbyggnadsavdelningen har även en mätavdelning som gör inmätningsarbete för VAavdelningens räkning. VA SYD har egen mätkompetens varför kommunens mättjänster inte behövs för sådana inmätningar. Administration och stab Minskade arbetsuppgifter på administrativa avdelningen motsvarar ca en tjänst. 12

13 Förvaltningens controller fungerar som ett stöd till VA-avdelningen i ekonomiska frågor såsom framtagande av taxor, budget och kontinuerligt uppföljnings- och prognosarbete. Ca 50% av controllerns arbetsuppgifter försvinner om VA-avdelningens verksamhet flyttas Verksamhetsledning VA SYDs större reningsverk är certifierade enligt REVAQ, precis som Ellingeverket är. Arbetet med REVAQ kommer att kunna fortsätta även om Eslöv går in i VA SYD. Eslövs VA-verksamhet är certifierad enligt ISO 14001:2004. VA SYD arbetar för en certifiering av sin verksamhet. De två systemen bör så småningom kunna integreras. Samtliga laboratorier är ackrediterade enligt ISO Administration och förvaltningsledning Om VA-verksamheten flyttas över till VA SYD kommer förvaltningsadministrationens uppgifter att minska i omfattning. Framför allt gäller det debitering och ekonomi, men även diarieföring och posthantering påverkas. En person, som huvudsakligen arbetar med VA-frågor inom administrationen, kommer att erbjudas anställning inom VA SYD vid en verksamhetsövergång Ledningsnät I Eslöv arbetar två VA-ingenjörer mycket brett med allt från kundkontakter till planering av framtida exploateringsområden. Detta upplevs ofta som stressande och det kan vara svårt att koncentrera sig på en uppgift och exempelvis driva ett projekt framåt. Ofta blir VAverksamhetens egna projekt för förbättring av ledningsnätet lidande till förmån för andra arbetsuppgifter som måste prioriteras, t ex abonnentärenden eller deltagande vid utbyggnad av exploateringsområden. Det finns ett stort behov av förnyelse i Eslövs ledningsnät och för att klara en offensiv investeringsbudget kommer det att krävas utökade personalresurser. Inom VA SYD är de olika arbetsuppgifterna inom ledningsnät uppdelade och man arbetar mer specialiserat. Det bör kunna leda till en större effektivitet när man kan koncentrera sig på en typ av projekt. En fördel med att arbeta med olika typer av projekt är att man får en helhetsbild över verksamheten. Eslöv har, trots en hög arbetsbelastning, en god förnyelsetakt av ledningsnätet. Risken med den större organisationen är att medarbetarna får svårt att se helhetsbilden inom verksamheten och att beslutsvägarna blir längre. Det är också viktigt att gränsdragningarna mellan ledningsnätsavdelningens olika enheter är tydliga så att inga projekt hamnar "mellan stolarna". Vad gäller drift- och underhåll av ledningsnät har Eslöv en relativt liten grupp som sköter detta. Eslöv har ingen anställd grävmaskinist utan dessa tjänster hyrs in vid behov. I VA SYD finns betydligt större resurser, med egna spolbilar, möjligheter till filmning av ledningsnät och att utföra ledningsnätsarbeten i egen regi. Det skulle vara en fördel för Eslöv att kunna ta del av detta och inte behöva handla upp externa entreprenörer i samma utsträckning. 13

14 4.5.5 Dricksvatten Dricksvattenproduktion är en liten del av Eslövs VA-verksamhet. Kraven på egenkontroll och uppföljning är höga inom dricksvattenområdet. Inom VA SYD finns en större organisation och god kompetens inom dricksvattenområdet. Säkerhet och beredskap vad gäller dricksvattenproduktion och distribution kräver mycket resurser och ett samarbete mellan flera kommuner kan ge stora fördelar. Nödlägesberedskap och möjlighet att distribuera vatten i en situation då vattenförsörjning är satt ur spel är en sådan situation där Eslöv har mycket att vinna på att gå in i VA SYDs organisation. I dagsläget är det ett stort problem att de laboratorier som utför analyser av dricksvatten är få. Konkurrensen inom marknaden är liten och kommuner i hela landet upplever problem med kvalitet och säkerhet på analysema och med leveranssäkerhet. VA SYD har ett eget laboratorium för dricksvattenanalyser vilket ger möjlighet till större kontroll över analysernas kvalitet och en bättre kontakt med laboratoriet. Detta kan vara mycket värdefullt i händelse av problem med dricksvattenkvaliteten. Samverkan medför dock att man kommer att arbeta över ett stort geografiskt område med för Eslövs del relativt små produktionsenheter. All personal i Eslöv som idag arbetar med dricksvatten arbetar även till en större del med avlopp. Om verksamheten skall anpassas till VA SYDs nuvarande form måste personalen placeras inom någon av avdelningama vatten eller avlopp. Merparten kommer antagligen att placeras inom avloppsavdelningen. Det ställer initialt krav på kunskapsöverförandet vid övergången till VA SYD då den mesta kunskapen om Eslövs dricksvattenanläggningar kommer att finnas hos personer som skall tillhöra avloppsavdelningen. Eslövs produktionsenheter för dricksvatten är små och för VA SYDs del innebär det en spridning på ett större geografiskt område, vilket kan ge längre resor och transporter Avloppsvattenrening Avloppsverksamheten i Eslöv är stor i förhållande till kommunens storlek med anledning av samarbetet med Procordia. Eslöv håller en hög kompetens inom avloppsområdet och har en bra åldersprofil på sin personal. Man arbetar med väldigt breda ansvarsområden och varje medarbetare har god kännedom om hela verksamheten. Man har byggt en organisation där alla utgår ifrån Ellingeverket vilket gör att man skapat väldigt goda förutsättningar för utbyte av kunskaper, erfarenheter och förbättringsåtgärder. En samverkan med VA SYD kan ge ytterligare förstärkning av resurser och kompetenser. Den större organisationen inom VA SYD gör att man kan arbeta med snävare ansvarsområden och mer specialiserat. Detta ger en större möjlighet att snabbt möta krav på omställningar och utökningar. Det är dessutom lättare att fördela ansvar för alla krav som lagar, tillstånd och myndigheter ställer på vår verksamhet och som ständigt ökar. För att Eslöv skall fa ett positivt utbyte av samarbetet inom VA SYD krävs dock att man får tillräckligt stor tillgång till organisationens resurser och att man klarar av att organisera arbetet över ett så pass stort och långsträckt geografiskt område. Man måste klara av att fortsatt lyckas med den goda kunskapsöverföringen och erfarenhetsutbytet mellan drift-, planeringoch projektpersonal, trots att man utgår ifrån eller är placerad på geografiskt skilda ställen. 14

15 Det gäller även att man fortsatt får varierande och stimulerande arbetsuppgifter så att varje medarbetare känner en vilja att vidareutvecklas inom sitt arbete Laboratorium Ellingeverket har ett ackrediterat laboratorium. Laboratorieverksamheten inom VA SYD är också ackrediterad för olika typer av analyser, både på dricksvatten och avlopp. Eventuellt kan en samordning av ackreditering göras framöver vilket bör vara en fördel. Samgående med VA SYD kan leda till att olika analyser fördelas mellan laboratorierna vilket kan ge en rationellare verksamhet, det kan dock innebära längre transporter av prover Biogas Ellingeverket har en stor biogasverksamhet och egen uppgradering av biogas till fordonsgas. Ett samgående med VA SYD bör effektivisera och underlätta arbetet med lag- och säkerhetsuppföljning inom detta område då detta kan samordnas med både Lunds och Malmös biogasverksamhet. För REVAQ-arbetet och speciellt uppströmsarbetet gäller det att samarbetet med övriga avdelningar vid Miljö och Samhällsbyggnad anpassas till den nya VA-organisationen så att det blir lika effektivt som idag. 4.6 Beredskap Inom beredskapen bör VA SYD kunna erbjuda en större flexibilitet jämfört med vad Eslövs VA-verksamhet kan ge. I den mindre organisationen med färre anställda kan det vara svårt att täcka upp beredskapen. För Eslövs del gäller detta framför allt rörnätsgruppen där samtliga medarbetare inklusive arbetsledaren måste ingå i beredskapen. En lokal förankring hos dem som ingår i beredskapen är viktig. Kunskapen om de anläggningar man ska sköta under sin beredskap är mycket viktig för säkerheten, både för verksamhetsresultat och för personal. Därför bör beredskapen ändå knytas till ett begränsat geografiskt område eller ett begränsat antal anläggningar. Hur beredskapen ska organiseras för dricksvattenanläggningar återstår att utreda. Dricksvattenanläggningarna i Eslöv utgör inte ett underlag för en egen beredskapsstyrka. Antingen måste beredskapen för dricksvatten samordnas med t ex Lunds beredskapsstyrka vilket kan ge större bemanningsunderlag, men antagligen längre insatstider och transporter. Alternativt samordnas dricksvattenberedskapen med avloppsberedskapen för Eslöv, men då måste man se till att beredskapspersonalen har tillräcklig kännedom och kunskap om anläggningarna, då de flesta enbart arbetar med avlopp under ordinarie arbetstid. Detta gäller även för beredskapen för avloppspumpstationer. Beredskapen inom rörnät skiljer sig mycket åt mellan Eslöv och VA SYD. I Eslöv är endast en rörläggare i beredskap. Enbart mycket akuta fel åtgärdas nattetid. Så långt som möjligt avvaktar man med att laga läckor på vattenledningsnätet till dagen efter. I VA SYD består varje beredskapslag av fem personer. Läckor lagas alltid direkt, oavsett tid på dygnet. De olika angreppssätten beror på skillnaderna i storlek på städerna. Om Eslöv går in i VA SYD måste man ta ställning till hur beredskapen ska ordnas på olika platser inom VA SYD- 15

16 området. Olika förutsättningar mellan större och mindre städer gör att de kanske kan hanteras på olika sätt även fortsättningsvis. 4.7 Ekonomi och VA-taxor Om Eslövs VA-verksamhet blir en del av VA SYD kommer detta att medföra ekonomiska konsekvenser både för Eslövs VA-kollektiv och för Eslövs kommun. För VA-kollektivets del är konsekvenserna svåra att förutse och värdera medan konsekvensema för Eslövs kommun är tämligen lättöverskådliga Konsekvenser Eslövs VA-kollektiv Det finns ett antal svårskattade variabler att ta hänsyn till vid en ekonomisk konsekvensanalys av ett samgående mellan VA SYD och Eslövs VA-verksamhet. På ett initialt stadium rör det sig främst om skillnader i organisation och resursfördelning men man bör även ta hänsyn till framtida utveckling, variationer mellan år och den inneboende osäkerheten i budgetar. Vid ett samgående med VA SYD kommer Eslövs VA-verksamhet att bli en del av VA SYD. I nuläget är det ganska stor skillnad på hur Eslövs VA-verksamhet och VA SYD organiserar sin verksamhet och fördelar kostnader. Som en naturlig följd av detta är det därför svårt att prognostisera ett utfall för Eslövs VA-kollektiv. Tabellen nedan visar en simulering av hur det skulle ha sett ut om Eslövs VA-verksamhet var en del av VA SYD från och med januari Bud et 2011 (Mkr) Bruknin sav ifter Övriga intäkter Summa intäkter Övriga kostnader Gemensamma kostnader Kapitalkostnad Summa kostnader Summa Tabell 4.1 Jämförelse Eslövs Utanför VA SYD 60,5 3,3 63,8-33,3-18,8-11,7-63,8 0 VA-verksamhet i eller I VA SYD 60,5 3,3 63,8-33,3-20,7-11,7-65,7-1,9 utanför VA SYD. Som synes skulle ett samgående enligt simuleringen medföra en kostnadsökning för Eslövs VA-kollektiv med 1,9 miljoner. Vid värderingen av denna siffra får man dock även beakta förutsättningama för simuleringen. Ett centralt begrepp i VA SYDs resursfördelningsmodell är de gemensamma kostnadema och att bedöma storleken på Eslövs gemensamma kostnader har visat sig vara svårt. Siffrorna togs fram genom att utifrån utfall 2010 och budget 2011 försöka definiera Eslövs kostnader som antingen gemensamma eller kollektivspecifika samt att placera dem inom VA SYDs olika verksamhetsdelar. Förfarandet var ganska översiktligt och i många fall saknar Eslövs budget den detaljnivå som krävs för att på förhand avgöra om en kostnad är gemensam eller ej. Ett mer detaljerat förfarande var med hänsyn till tids- och resursaspekter inte möjligt att genomföra. För att sammanfatta så bör man vid värderingen av de 1,9 miljonerna beakta dels osäkerheten i definieringen av kostnader och dels budgetens osäkerhet. Då utfallet 2010 användes för delar av simuleringen spelar även variabeln årsvariation in, 2010 gjorde VA-verksamheten i Eslöv 16

17 ett överskott på 0,9 miljoner, vilket kan jämföras med ett underskott på 1,0 miljoner Detta betyder att de gemensamma kostnaderna kan vara över- eller underskattade på grund av förhållande som varierar mellan åren. Den slutsats man kan dra från simuleringen är att det är en låg sannolikhet för att kostnaderna för Eslövs VA-kollektiv efter ett inträde i VA SYD blir lägre. Simuleringen ger en bild av förhållandena för ett år, baserat på den information som var känd vid simuleringstilifliulet. För att ta ställning till ett samgående med VA SYD eller ej bör man vidga horisonten något och fundera över framtida ekonomisk utveckling. Ett av huvudsyftena med bildandet av VA SYD är att begränsa den framtida kostnadsutvecklingen. VA SYD är en ung organisation som dessutom växer i takt med att nya kommuner inlemmar sin VAverksamhet i organisationen. Detta borde medföra konsekvenser för kostnadsbilden, det vill säga att kostnaden i nuläget ligger på en högre nivå än vad som kommer vara fallet när organisationen mognat. Om så är fallet bör det eventuella underskottet för Eslövs VA-kollektiv, som simuleringen tyder på, att krympa i framtiden. För att kostnadsbilden ska utvecklas enligt logiken ovan är det dock av yttersta vikt att VA SYD klarar av att utnyttja de ökade förutsättningarna för stordriftsfördelar som följer med en större organisation. Kostnadsreduceringar med hjälp av stordriftsfördelar uppstår nödvändigtvis inte av sig själv bara för att en organisation uppnår större volymer. Tvärtom krävs det ofta ett medvetet och fokuserat arbete att identifiera och kapitalisera på eventuella stordriftsfördelar genom effektiviseringar och rationaliseringar. Utan detta arbete är risken påtaglig att begränsningen av kostnadsutvecklingen uteblir. Det är viktigt att tydligt fokusera på kostnadsreduceringar redan nu, annars riskerar respektive VA-kollektiv att belastas med en förhöjd kostnadsnivå under ett flertal år. Med fler kommuner i VA SYD ökar antalet viljor vilket kan medföra att den politiska ledningen blir splittrad. Detta förhållande kan riskera att inverka negativt på förmågan att fokusera tillräckligt på kostnadsreduceringar. Denna problematik kan bli särskilt påtaglig om det kommer krävas stora kommunövergripande investeringar för att uppnå effektiviseringsvinster. Som tidigare nämnts är den simulerade siffran på 1,9 miljoner osäker, det är möjligt att kostnadsbilden för Eslövs VA-kollektiv ej förändras så mycket jämfört med nuläget. Därmed skulle ovan nämnda behov av effektiviseringar och rationaliseringar ej vara överhängande ur beslutshänseende. I Eslövs kommun fmns för närvarande planer på att införskaffa egna vindkraftverk. Med elproduktion i egna vindkraftverk kommer elpriset att minska med åtminstone 30 öre/kwh. Om man tar i beaktande att VA-verksamheten kvar i Eslövs kommuns regi genom en kommande vindkraftssatsning sänker sin kostnad för elenergi med en miljon per år förändras förutsättningarna för ett beslut. Med en reell kostnadsbesparing i ena vågskålen ökar kravet på påvisbara effektiviserings- och rationaliseringsvinster inom VA SYD. Med detta sagt får man inte glömma att om VA-verksamheten blir kvar i Eslövs kommun kommer det att krävas personalförstärkningar för främst projektledning, med påföljande kostnadsökning För att mildra kostnadsökningen kan man anta att VA-verksamheten börjar belasta investeringsprojekt med personalkostnad, något som ej sker idag. Med denna förändring bör kostnadsökningen på grund av ökad personal kunna begränsas till cirka 0,5 miljoner. 17

18 Sammanfattningsvis bör man vid ett beslut om anslutning till VA SYD för Eslövs VAkollektivs del inte stirra sig blind på kostnadssimuleringen för 2011 utan istället beakta VA SYDs framtida potential. Kommer man att kunna dra nytta av sina stordriftsfördelar? Kommer man att kunna genomföra nödvändiga effektiviseringar och rationaliseringar samtidigt som organisationen växer? Kommer man att kunna förena en ökad kvalitet med en begränsning av kostnadsutvecklingen? Konsekvenser Eslövs kommun De ekonomiska konsekvenserna för Eslövs kommun är lätta att skatta på kort sikt medan de långsiktiga konsekvenserna är något svårare, då dessa är beroende av vilka beslut som fattas efter ett samgående med VA SYD. VA-verksamheten i Eslövs kommun använder resurser inom kommunen som inte direkt sorterar under VA-avdelningen. Det rör sig främst om köp av olika stödfunktioner och tjänster. De ekonomiska konsekvenserna för Eslövs kommun uppkommer när resurser som VAavdelningen köpt eller på annat sätt finansierat mister denna finansiering. I tabellen 4.2 nedan presenteras de viktigaste posterna. Tabell 4.2 Jämförelse kostnader för kommunala stödfunktioner och tjänster med och utan VAverksamheten. Kolumnen "Kostnad idag" visar hur mycket VA-verksamheten idag ersätter övriga delar av kommunen med. Kolumnen "Kostnad utan VA" visar vilka kostnader som inte direkt försvinner från Eslövs kommun vid ett samgående med VA SYD och som kommunen då måste finna alternativa finansieringssätt för. Dessa kostnader är deriverade ur andelar av kostnaden för nuvarande personal och funktioner vilket innebär att de inte på ett enkelt sätt går att rationalisera bort. På kort sikt blir konsekvensen enligt ovan, en kostnadsökning för Eslövs kommun på 1,7 miljoner i form av ramutökning till Kommunledningskontoret och Miljö och Samhällsbyggnad. Vad konsekvensen blir på längre sikt är svårt att bedöma i nuläget, men utan insatser för att rationalisera verksamheten kommer kostnadsökningen på 1,7 miljoner att bestå under överskådlig tid. En annan konsekvens som är svår att kvantifiera är pensionsskulden för personal anställd före VA SYDs nuvarande medlemmar överförde inte denna skuld från respektive kommun till VA SYD. Med samma förfaringssätt innebär det att om VA-kollektivet försvinner ur Eslövs kommun försvinner även denna del av finansieringen vilket medför att skattekollektivet får ta denna kostnad. 18

19 En ytterligare möjlig konsekvens för Eslövs kommun är att en kommande vindkraftssatsning får bli mindre än med VA-verksamheten kvar inom kommunen. Detta medför ett högre elpris för övriga verksamheter än vad som annars hade varit fallet Konsekvenser VA-taxa Eslövs nuvarande taxekonstruktion är framtagen i samarbete och påminner mycket om Malmös. Vid ett samgående med VA SYD finns ingen anledning att genomföra några större förändringar. Simuleringen av 2011 visade på ett underskott på 1,9 miljoner för Eslövs VAkollektiv vid samgående med VA SYD. Denna siffra är som tidigare nämnts osäker varför taxenivån kan hållas oförändrad av denna anledning, särskilt med tanke på att VA-kollektivet har ett positivt ackumulerat resultat. 4.8 Marknad, kommunikation och kundservice Information är ett område som blir viktigare och viktigare. Kundema ställer allt högre krav på tillgänglighet och VA-verksamheten ser arbete med att informera abonnenter och medborgare som en viktig del i arbetet för en bättre miljö. Information är också en viktig del i REVAQarbetet. Eslövs kommun har begränsade resurser för information och kommunikation. Mycket arbete som rör information angående VA till medborgare och abonnenter sköts av VA-avdelningens medarbetare. Eftersom detta inte är deras huvudsakliga arbete är det svårt att hitta tid till detta. Inom VA SYD kan informationen samordnas för samtliga VA SYD-kommuner och informatörer som är specialiserade på dessa frågor kan arbeta med det. Detta gäller utskick, information via hemsida mm. Servicen till medborgama bör bli bättre genom att VA SYD har en kundtjänst som specifikt hanterar VA- och avfallsfrågor. Det ger en ökad tillgänglighet för medborgarna och avlastar medarbetarna inom organisationen. Kundema kan direkt få svar på sina frågor eller hänvisas till rätt person. Merparten av kundtjänst och marknadsfrågor inom VA SYD ligger idag inom avfallshanteringen. 4.9 System för personal, ekonomi och fakturering Eslövs kommun och VA SYD har samma leverantörer av system för ekonomi och VAdebitering. Det bör inte vara några problem att överföra data mellan systemen vid ett samgående IT-system Eslövs kommuns IT-avdelning tillhandahåller drift och support till alla förvaltningar. Om Miljö och Samhällsbyggnads VA-avdelning väljer att gå över till VA SYD kommer support för 28 användare och ungefår 20 datorer att försvinna. Inkomstbortfallet på support och licenser av dessa användare och deras datorer blir ca kr. Därutöver sköts drift av systemen Winvas, Wilab och Geosecma åt VA-avdelningen. Geosecma är ett kommungemensamt GIS verktyg. Winvas och Wilab används endast av VAavdelningen men kostnaden för hårdvara finns kvar hos Eslövs kommun då servrarna används 19

20 även för andra system i kommunen. Driftkostnaden för Winvas och Wilab kommer att försvinna. Mellan Stadshuset och Ellinge reningsverk hyrs en fiberförbindelse av Kraftringen till en kostnad på kr/år. Kostnaden finns kvar till avtalet går ut Det kvarstår att utreda hur IT-systemen skall kopplas ihop mellan Eslöv och VA SYD samt hur eventuella kostnader ska fördelas. Det är av stor vikt att respektive enhet på ett enkelt och säkert sätt kan få tillgång till varandras IT-system. Eftersom ett nytt processövervakningssystem ska handlas upp till Eslöv kan detta anpassas till VA SYDs system. Dock har Eslöv en egen standard för programmering och benämning av objekt i PLC-systemen. Ska detta anpassas till en VA SYD standard kommer det medföra kostnader för omprogrammering och omstrukturering. Detta område måste utredas vidare vid ett samgående med VA SYD. Ett samgående bör medföra att Eslöv får större tillgång till el- och automationspersonal som har VA som specialområde, dock måste man se till att man inte förlorar tillgång till personal med lokalkännedom Arkivfrågor Eslövs kommun använder GIS-verktyget Geosecma. VA SYD använder DP/WaW, Digpro/water and wastewater. Även om VA-verksamheten flyttas över till VA SYD måste Eslövs kommun samarbeta med VA SYD för att information gällande ledningsnät och övriga funktioner i kommunen ska kunna samordnas. Det är viktigt för samarbetet att detta fungerar på ett bra sätt. En del av Eslövs VA-ledningsnät finns inte inlagt i ledningsnätsdatabasen. En hel del av det som är inlagt måste också redigeras. Med tillfällig extra förstärkning av resurser för detta arbete beräknas att hela kartan vara komplett år I Eslövs kommun finns mycket arkiverat material som rör VA-verksamheten. Efter hand kommer en del handlingar att flyttas över till VA SYD Fastigheter för VA-verksamheten Vid ett samgående överlåts alla anläggningar på VA SYD. Marken på vilka anläggningarna ligger ska även fortsättningsvis ägas av Eslövs kommun. Frågan om eventuellt arrende kvarstår att utredas Gällande avtal Frågan om hur gällande avtal ska hanteras vid ett samgående behöver utredas vidare. Dels frågan om det är juridiskt möjligt att överlåta nu gällande avtal till VA SYD och dels hur gällande avtal kan avslutas. Särskilt känsliga kan de avtal vara som berör både VAverksamheten och andra verksamheter i Eslövs kommun, exempelvis avtalet för skötsel av grönytor som hanteras av Gata, Trafik, Park-avdelningen med hjälp av en upphandlad entreprenör. 20

Diarienummer 2011-05-24. Förvaltning Kommunledningskontoret Tomas Nilsson. Kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige

Diarienummer 2011-05-24. Förvaltning Kommunledningskontoret Tomas Nilsson. Kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige Förvaltning Tomas Nilsson Diarienummer 2011-05-24 Kommunfullmäktige Samverkansavtal Eslövs kommun - VA Syd Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fattade 2011-04-18 48 ett inriktningsbeslut som innebär att

Läs mer

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-26 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård

VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård =? Höör: 15 500 Hörby: 14 900 Hörby Höör Sysselsatt personal 11,3 11,9 Kostnad personal och administration 6 545 000 kr 6 902 000 kr Reningsverk 6 4 Vattenverk 6

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

31 dec 2011 (SCB) Bjuv 14 851 Båstad 14 230 Helsingborg 130 626 Landskrona 42 189 Svalöv 13 250 Åstorp 14 789 Summa 229 935

31 dec 2011 (SCB) Bjuv 14 851 Båstad 14 230 Helsingborg 130 626 Landskrona 42 189 Svalöv 13 250 Åstorp 14 789 Summa 229 935 Kommun Invånare 31 dec 2011 (SCB) Bjuv 14 851 Båstad 14 230 Helsingborg 130 626 Landskrona 42 189 Svalöv 13 250 Åstorp 14 789 Summa 229 935 Vår utmaning 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 863 599

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

En modell för framtiden. Exemplet VA SYD så här samarbetar två städer om det livsviktiga vattnet

En modell för framtiden. Exemplet VA SYD så här samarbetar två städer om det livsviktiga vattnet En modell för framtiden Exemplet VA SYD så här samarbetar två städer om det livsviktiga vattnet Det krävdes uthållighet Jag ryser när jag tänker på hur nära det var 1994 att Anglian Water hade tagit över

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Organisationsformer för att möta VA-branschens utmaningar

Organisationsformer för att möta VA-branschens utmaningar Organisationsformer för att möta VA-branschens utmaningar Göteborg 24 januari 2013 Magnus Montelius 9.45-10.00 Välkomna till seminariet Program 10.00-10.20 Varför samverka? Ökade krav på vattentjänstorganisationerna

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Nördseminarium på Exploatering. Ekonomiska konsekvenser. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19

Nördseminarium på Exploatering. Ekonomiska konsekvenser. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19 Nördseminarium på Exploatering Ekonomiska konsekvenser Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19 1 Exploatering Exploatering innebär att mark används för

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Organisationsformer för att möta VA-branschens utmaningar

Organisationsformer för att möta VA-branschens utmaningar Organisationsformer för att möta VA-branschens utmaningar Stockholm 21 februari 2013 Magnus Montelius 9.00-9.45 Anmälan och kaffe 9.45 Välkomna till seminariet Magnus Montelius, Svenskt Vatten 9.50-10.10

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) 1 (5) YTTRANDE 2011-05-25 Dnr SU 10-0096-11 Handläggare: Svante Fjelkner Controller Planeringsenheten Regeringskansliet (Socialdepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Norrtälje i siffror. Globala siffror. Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp. Norrtäljemodellen

Norrtälje i siffror. Globala siffror. Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp. Norrtäljemodellen 2 Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp Norrtäljemodellen 3 4 Norrtälje i siffror Globala siffror 56.600 invånare 23.000 pe anslutna till VA 150.000 turister 27.000 fritidsfastigheter 40.000

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Att intressera medborgare för sopsortering

Att intressera medborgare för sopsortering Att intressera medborgare för sopsortering Dagens presentation Målsättningar för sopsortering/matavfallssortering Hur vi kommunicerar om sopsortering Vilka framgångar vi har sett Vilka utmaningar vi har

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

Organisationsformer inom VA-branschen 2013-02-12. Exempel 4. Solna Vatten AB. André Meyer

Organisationsformer inom VA-branschen 2013-02-12. Exempel 4. Solna Vatten AB. André Meyer Organisationsformer inom VA-branschen 2013-02-12 Exempel 4 Solna Vatten AB André Meyer Solna stad 70 000 invånare (Sveriges 29:e största kommun) 63 000 arbetsplatser, ca 55 000 personer pendlar in till

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

nster utbildning och dialog för f r politiker. Magnus Montelius

nster utbildning och dialog för f r politiker. Magnus Montelius Hållbara vattentjänster nster utbildning och dialog för f r politiker. Tällberg 19 april 2012 VA-taxa Magnus Montelius Management Svenskt Vatten Vem bestämmer taxan? Kommunen får meddela föreskrifter om

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Juridiska förutsättningar vid samverkan kring VA-verksamhet. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten

Juridiska förutsättningar vid samverkan kring VA-verksamhet. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Juridiska förutsättningar vid samverkan kring VA-verksamhet Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Upplägg Grundförutsättningar Förhållandet mellan kommunallagen och vattentjänstlagen Kommunens förhållande

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Underhåller ni VA-systemet eller VA-verksamhetens balansräkning? Rent vatten idag och i framtiden

Underhåller ni VA-systemet eller VA-verksamhetens balansräkning? Rent vatten idag och i framtiden Underhåller ni VA-systemet eller VA-verksamhetens balansräkning? Reflektioner från en VA-chefs perspektiv Micael Löfqvist 11 år, Vd för MittSverige Vatten AB (Sundsvall, Timrå och Nordanstig) Tidigare

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka Sfsf Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka BOTKYRKA KOMMUN Beslutad i Personalutskottet 090302 2 [9] Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka 1 Rätt person, på rätt plats med rätt

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Varför Samverkan Tillgänglighet och bemötande Gränslös efterfrågan Lägre kostnader Laglighet Vi utredde följande samverkansformer Samverkansavtal

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Ungt årsmöte i Lycksele 2003

Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Liksom tidigare år genomfördes VA yngres årsmöte i anslutning till Svenskt Vattens årsmöte. Denna gång var det förlagt till Lycksele i Lappland. Trots ett intressant och aktuellt

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Birger Wallsten, Mälarenergi AB, Västerås Svante Larsson, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015 2019

Verksamhetsstrategi 2015 2019 Verksamhetsstrategi 2015 2019 Copyright: Svenskt Vatten AB, 2015 Foto: Thomas Henrikson (om inget annat anges) Foto s. 6: Catharina Eriksen Illustration: Pertti Salonen Grafisk form: Svenskt Vatten Tryck:

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun Antaget av kommunstyrelsen

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Thomas Andersson. Camilla Källström. Gunnar Bergquist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Thomas Andersson. Camilla Källström. Gunnar Bergquist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2015-05-26 1 (18) Plats och tid ande Mötet inleds på Karlsviks vattenverk med visning av verket och förevisning av GIS-utrustning och arbetsmetoder. Fortsättning i Kommunhuset i Höör Tisdagen den 26 maj

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16 Löpande uppföljning Datum: 2008-05-16 Period (månad) Tertial 1 2008 Från (sektor, enhet/namn) Samhällsbyggnad Till (nämnd, delegation etc) Samhällsbyggnadsdelegationen Strategiska mål Kommentarer från

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde Utbildningsförvaltningen Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2010-03-10 Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 Definition Intraprenaden är en självständig

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta?

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta? Kretslopp i den kommunala VA-planen - Avlopp och kretslopp i Södertälje kommun - Hur kan kommunen påverka för mer kretslopp? - Vad styr fastighetsägaren? - Reflektioner Behåll näringen på land! Finns det

Läs mer