Uppföljning av 2007 års granskningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av 2007 års granskningar"

Transkript

1 Revisionsrapport Uppföljning av 2007 års granskningar Östersunds kommun Erik Palmgren Revisionskonsult

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund och revisionsfråga Metod och avgränsning Resultat av uppföljningen Socialnämnden Tekniska förvaltningen/utförarstyrelsen Kommunens underhåll av gator, vägar, parker och torg Sjukfrånvaron Uppföljning av tidigare granskningar av utskrivningsklara patienter från sjukhuset Nyckeltal Bilaga - Kommunens insatser för att minska sjukfrånvaron...22 Anneth Nyqvist Uppdragsledare Erik Palmgren Revisionskonsult 2

3 1 Sammanfattning Målet med revisorernas arbete är inte bara att det efter årets slut ska leda till en revisionsberättelse. Revisorernas arbete ska också leda till en bättre trygghet, säkerhet och effektivitet. Därför är det nödvändigt att de förslag som lämnats tidigare år löpande följs upp så att revisorerna kan bedöma om erforderliga åtgärder har vidtagits från kommunens sida. Östersunds kommuns förtroendevalda revisorer har därför gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att göra en uppföljande studie av de granskningar som genomfördes under Vi konstaterar att nämnderna i stor utsträckning genomfört eller håller på att genomföra de åtgärder som revisorerna föreslagit i sina granskningar. Vi vill särskilt lyfta fram följande iakttagelser: Socialnämnden har fler effektmål med kvalitativ inriktning, en tydligare utvärderingsplan och riskanalyser till internkontrollplanen genomförs. När det gäller protokollen kring inkomna synpunkter och klagomål samt om handlingsplanens förverkligande anser vi dock att nämnden bör fortsätta att utveckla ärendebeskrivningarna i protokollen så att de på ett tydligare sätt beskriver ärendet. Utförarstyrelsen har utvecklat rutinerna, strukturerna och processerna kring kommunikationen mellan nämnd och förvaltning. Nämnden har även arbetat med att hitta nya mål, nyckeltal och verksamhetsmått för att stärka kopplingen till kommunens fyra kvalitetsdimensioner samt tagit fram en internkontrollplan som revideras årligen. Kompetensutvecklingsplan på förvaltningsnivå saknas fortfarande. Miljö- och samhällsnämnden har trafikklassning av huvudgator och lokalgator. Någon samlad definition med kriterier för bedömningen av att vidmakthålla ett värde finns inte. Men arbetssättet med besiktning av gatorna varje år, indelning i trafiklassning och åtgärdsintervall anges ändå ge ett relativt korrekt underlag. Vi noterar att underhållsplaner för parker och torg har framflyttats till budget Kommunen har arbetat aktivt med att sänka sin sjukfrånvaro där insatserna har varit av både strategisk och operativ karaktär. Personal- och organisationsutskottet får fortlöpande redovisningar av kommunens sjukfrånvarostatistik och ett system för uppföljning av sjukfrånvarostatistik på olika chefsnivåer är på gång. Avseende utskrivningsklara patienter från sjukhuset mäter vård- och omsorgsnämnden kontinuerligt resultat av vidtagna åtgärder inom särskilt boende och utvecklingsarbetet inom korttidsverksamheten fortsätter. En manual för dokumentation i vårdplanen är framtagen och en utredning om palliativ vård har genomförts. Arbetet med nyckeltal som redovisar om kommunens verksamhet bedrivs på ett effektivt och produktivt sätt är på stark frammarsch via ett aktivt förbättringsarbete, diskussioner med förvaltningarna och samarbeten med andra kommuner. Vi noterar dock att analyser till nyckeltalen kopplade till effektmålen ibland är kortfattade och ibland saknas helt. 3

4 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionsfråga De granskningar som revisionen genomför innehåller ofta förslag till åtgärder som bör genomföras. Dessa åtgärder varierar i omfattning och därmed också i tid för genomförande. En viktig del i revisionens arbete är därför att följa upp tidigare granskningar för att se om åtgärder vidtagits med anledning av dessa. Östersunds kommuns revisorer har uppdragit till Komrev inom PricewaterhouseCoopers att följa upp granskningar genomförda under Följande kontrollfråga är aktuell: - Vilka åtgärder har blivit genomförda med anledning av de förslag och synpunkter som lämnats i 2007 års revisionsrapporter? 2.2 Metod och avgränsning Genomgång har skett av revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder som angetts i lämnade revisionsrapporter och missivbrev till nämnder och styrelser. Därefter har granskning skett av eventuella svar som revisorerna fått från respektive nämnd/styrelse och lägesbeskrivningar har inhämtats från berörda tjänstemän. I uppföljningen av revisionsrapporterna om Socialnämnden och Tekniska förvaltningen har intervjuer skett med respektive förvaltningschef. Till övriga rapporter har skriftliga svar begärts. Därefter har en bedömning har gjorts av om åtgärder eventuellt kvarstår att genomföras. Uppföljningen avser bara de granskningar där synpunkter och förslag till åtgärder redovisats. Således berörs inte de områden som bedömts fungera tillfredsställande. Inte heller berörs genomförd granskning av delårsrapport och årsredovisning, dessa följs upp på annat sätt. Uppföljning har skett av följande revisionsrapporter: Socialnämnden Tekniska förvaltningen Kommunens underhåll av gator, vägar parker och torg Sjukfrånvaron Uppföljning av tidigare granskningar av utskrivningsklara patienter från sjukhuset Nyckeltal Revisionsrapporter som ej varit aktuella för uppföljning: Kommunens investerings i ett evenemangs- och Internhyra arenabolag 4

5 3 Resultat av uppföljningen 3.1 Socialnämnden Revisionsrapport daterad 20 mars Följebrev daterat Rapporten är överlämnad med begäran om yttrande till socialnämnden med angivande av åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av rapporten. Vid intervjun med förvaltningschef och förvaltningens ekonomichef framkom följande lägesbeskrivningar: Nämnd Behandlingsdatum och Socialnämnden Lämnade synpunkter Nämndens beslut/svar Aktuellt läge Endast ett av effektmålen har en kvalitativ inriktning. Nämnden och förvaltningen bör utveckla fler effektmål som har en kvalitativ inriktning och som är mer kopplade till verksamhetens effekter på sina brukare och på samhället. Socialnämnden delar revisorernas kommentarer kring att utveckla nämndens effektmål så att de får en mer kvalitativ inriktning i uppföljningen. Förvaltningen tog fasta på kritiken i rapporten och har sedan 2008 fyra effektmål med kvalitativ inriktning. Målen följs upp utifrån klientundersökningar på våren varje år, samt för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Nämnden bör upprätta utvärderingsplaner som är realistiska d.v.s. de bör vara klart vid planens antagande vem eller vilka som ska utföra uppdragen och när det ska vara klara att redovisa. En orsak till varför detta ej skett beror på bristande utredningsresurser hos nämnden. Nämnden delar uppfattningen att planen skall vara realistisk att genomföra. Socialnämnden har i sitt budgetförslag för 2008 äskat om medel motsvarande en tjänst som controller bland annat för detta ändamål. I 2008 års utvärderingsplan finns angivet vilka verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde som ska utvärderas, när de beräknas vara klara och vilka som ska utföra uppdragen. Av planens åtta uppdrag genomfördes sex under 2008 och två uppdrag har framflyttats till 2010 d.v.s. Förstärkt familjehemsvård och Uppföljning av synpunktshanteringssystem. Till följd av stopprogrammet togs beslut att ingen utvärderingsplan skulle upprättas

6 Socialnämnden får sammanställningar av inkomna synpunkter och klagomål men det framgår inte av nämndens protokoll om några bedömningar eller analyser görs utifrån dessa eller om de föranleder några åtgärder från nämnden. Kommenteras ej i nämndsvar. Kommunen har ett kommungemensamt system för klagomålshantering, i vilket alla inkomna synpunkter och klagomål registreras och dokumenteras. En årlig sammanställning presenteras alltid för nämnden och synpunkter och klagomål av hög dignitet rapporteras direkt. Ett problem är dock att få synpunkter och klagomål lämnas in till förvaltningen. Samtidigt med utvärderingen av synpunktshanteringssystemet (se punkt 2) kommer personal inom förvaltningen att få utbildning. På kommunen hemsida under E-tjänster finns formulär och blankett för synpunkter och klagomål. I förvaltningens fyra servicedeklarationer finns även angivet hur synpunkter och klagomål kan lämnas. I nämndens protokoll framkommer inte i vilken utsträckning handlingsplanens olika punkter har förverkligats under året eller om den föranleder några åtgärder från nämnden. Det är alltså oklart hur resultaten konkret används av nämnden. Kommenteras ej i nämndsvar. Nämnden får muntliga redovisningar under året om läget när det gäller handlingsplanen och dess olika aktiviteter samt en skriftlig redovisning av i vilken utsträckning aktiviteterna är uppfyllda vid årets slut. I protokollet finns hänvisat till socialförvaltningens tjänstemannaförslag som underlag till beslut. Nämnden har möjlighet att i protokollet framföra synpunkter på om t.ex. måluppfyllelsegraden anses vara för låg. 6

7 Internkontrollplanen behöver kompletteras med bl.a. riskanalyser och tillkommande kontrollaktiviteter. Socialnämnden antog en internkontrollplan december Socialnämnden har för avsikt att varje år revidera internkontrollplanen. Arbetet med interkontrollplanen kan bli bättre och förvaltningen söker nya metoder för att utveckla internkontrollen inom nya områden. Internkontrollplanen har reviderats Förvaltningen genomför riskanalyser och till 2010 års internkontrollplan kommer en risk och säkerhetskolumn att läggas till med konkreta åtgärder och kontrollaktiviteter. Svar till ytterligare lämnade synpunkter i rapporten: Kommunens mål- och styrkedja anger att varje nämnd ska träffa en skriftlig överenskommelse med sin förvaltningschef och att förvaltningschefen i sin tur ska skriva kontrakt med sina sju enhetschefer. Vid intervjun framkom att förvaltningschefen haft kontrakt med sina enhetschefer t.o.m. 1 okt Av omorganisationen kommer nya kontrakt att upprättas under våren med de fyra nya områdescheferna. Något kontrakt mellan förvaltningschef och nämndsordförande finns inte, men diskussion pågår om att ett kontrakt ska införas. I en del av verksamheterna är klienterna med och formulerar de mål som ska uppnås med föreslagna insatser. De är också med vid bedömningen huruvida målen har uppnåtts. Ett system för klientutvärdering i alla verksamheter har varit på gång att utvecklas inom ramen för det nya verksamhetsstödet som skulle införas under Vid intervjun framkom att detta system för klientutvärdering fick avbrytas då den tilltänkta leverantören inte kunde leverera en produkt som infriade förvaltningens krav. Övergripande klientutvärderingar finns inom några delområden som tex missbruk, men behovet om ett heltäckande klient utvärderingssystem kvarstår. Revisionell bedömning Vår revisionella bedömning är att socialnämnden har genomfört och är på väg att genomföra föreslagna åtgärder. När det gäller protokollen kring inkomna synpunkter och klagomål samt om handlingsplanens förverkligande anser vi att nämnden bör fortsätta att utveckla ärendebeskrivningarna i protokollen så att de på ett tydligare sätt beskriver ärendet. 7

8 3.2 Tekniska förvaltningen/utförarstyrelsen Revisionsrapport daterad 30 mars Följebrev daterat Rapporten är överlämnad med begäran om yttrande till utförarstyrelsen med angivande av åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av rapporten. Nämnd Behandlingsdatum och Utförarstyrelsen Lämnade synpunkter Nämndens beslut/svar Aktuellt läge Den tekniska förvaltningen har många inriktningsmål men inga som gäller för hela den tekniska förvaltningen. Det betyder att kopplingen till kommunens fyra kvalitetsdimensioner är i det närmast obefintlig. Utförarstyrelsen och förvaltningen bör därför arbeta mer med att hitta mål, nyckeltal och verksamhetsmått som bättre beskriver verksamhetens effekter på sina kunder, på kommuninnevånarna och på samhället. Nämnden finner att lämnad kritik i stort sett är berättigad. Nämnden vill dock understryka det faktum att det är svårare att få gemensamma meningsfulla mål för en så blandad verksamhet som nämnden har och med den komplicerade organisationen av den politiska styrningen. Förvaltningen eftersträvar förvaltningsgemensamma mål, men p.g.a. verksamheternas olikheter är det svårt att utforma enhetliga, för respektive verksamhet meningsfulla, mål på alla områden: Gemensamma mål finns inom: - Kvalitetsdimensioner (Alla dimensioner) - Personalpolitik (Alla mål) - Miljö (Delar som kan vara gemensamma) - Verksamheter ( inom ekonomi ) Det finns en god kommunikation inom förvaltningen men rutinerna och processerna kring detta behöver utvecklas mera. 8 Kommunikationen mellan styrelse och förvaltning avses förbättras bland annat genom organiserade studiebesök i verksamheterna och att verksamhetsansvariga i större utsträckning än tidigare kan få möjlighet att dra sina ärenden för styrelsen. Förvaltningen stab har förstärkt med en heltidsanställd informatör för att förbättra både extern och intern kommunikation. Verksamhetsmål, effektivitetsmål för respektive enhet håller på att arbetas fram. Beräknas vara klart under Studiebesök på olika verksamheter har genomförts. Månadsuppföljning beträffande förvaltningens ekonomiska läge, genomförda investeringar och sjukfrånvaro har införts och skickas till styrelsen månadsvis.

9 Verksamhetsansvariga har informerat styrelsen om verksamhetsspecifika ärenden och frågeställningar. Ny informationskanal har införts, Nyhetsbrev, som publiceras varje månad och där aktuella händelser tas upp. Utförarstyrelsen bör tillsammans med förvaltningsledningen utforma en struktur för återrapportering av viktiga händelser via tex nyckeltal samt muntlig och skriftlig information. Avses uppnås genom att förvaltningen tillsammans med styrelsen upprättar årliga utvärderingsplaner och i det arbetet också anger mål, nyckeltal och verksamhetsmått som beskriver verksamhetens effekter på sina kunder, på kommuninnevånarna och på samhället. Månadsuppföljning har införts, se ovan. Den skickas elektroniskt till styrelseledamöter månadsvis. Muntlig information om specifika aktuella händelser sker vid styrelsens sammanträden. Arbetet med nyckeltal och verksamhetsmått för respektive verksamhet pågår. Verksamhetsmått beräknas vara definierade för respektive enhet under 2010 och kan därefter infogas till olika uppföljningar och redovisningar. Förvaltningen saknar en plan för kompetensutveckling. En kartläggning av befintlig kompetens samt diskussion om vilka kompetenser som behövs utifrån verksamhetens mål och framtida krav bör därför göras. 9 Kommenteras ej i nämndsvar. Individuella kompetensutvecklingsplaner har utformats utifrån respektive verksamheters behov och krav. Förvaltningen innehåller ett antal sinsemellan olika verksamheter med därav följande olika krav på kompetenser. Verksamheten är så diversifierad att det inte ger något mervärde att upprätta kompetensutvecklingsplan på förvaltningsnivå, utan detta sköts i förekommande fall på enhetsnivå.

10 Utvärdering och planering av kompetensutvecklingsplaner sker i samband med medarbetarsamtalen som genomförs årligen. Den tekniska förvaltningen saknar en samlad verksamhetsplan eller handlingsplan. Utförarstyrelsen bör därför tillsammans med förvaltningen upprätta årliga utvärderingsplaner och även se till att handlingsplaner utformas för verksamheten. Utförarstyrelsen bör utveckla rutiner för den interna kontrollen utifrån det kommunövergripande internkontrollreglementet. Nämnden avser upprätta årliga utvärderingsplaner. Förvaltningen avser att inför budgetbeslutet under hösten ha tagit fram förslag till internkontrollplan för förvaltningen. En årlig utvärderingsplan finns för internkontroll, IT, samt för kvalitetsdimensioner och bokslutsredovisning. Bokslutsredovisningen omfattar en sammanfattning för hela förvaltningen samt en redovisning av respektive enhet för sig. Samlade verksamhetsplaner i övrigt för respektive verksamhet saknas utöver beställningar från beställarnämnder och budgetskrivelser. I intervju med förvaltningschef framkom att något behov av en samlad verksamhetsplan inte finns, då bra: internkontrollplan, måluppföljning, bokslutsredovisning och beställarbeskrivningar finns. Förvaltningen arbetar årligen fram ett förslag till internkontrollplan för kommande verksamhetsår. Styrelsen beslutar om internkontrollplanen och de aktiviteter som ska ingå i planen. Uppföljningen av internkontrollplanen sker till styrelsen vid bokslut. Revisionell bedömning Vår bedömning är att utförarstyrelsen har genomfört revisorernas föreslagna åtgärder. 10

11 3.3 Kommunens underhåll av gator, vägar, parker och torg Revisionsrapport daterad augusti Följebrev daterat Rapporten är överlämnad med begäran om yttrande till miljö- och samhällsnämnden med angivande av åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av rapporten. Vid intervjun med förvaltningschefen framkom följande lägesbeskrivningar till revisorernas lämnade synpunkter: Nämnd Behandlingsdatum och Miljö- och samhällsnämnden , 121 Lämnade synpunkter Nämndens beslut/svar Aktuellt läge Kommunen saknar fastlagda standardnivåer för hur beläggningar ska vara på olika vägtyper. Idag är det olika subjektiva bedömningar som styr kommunens val av underhållsprojekt. Genom att bestämma standardnivåer och utnyttja system för att följa upp utvecklingen av gatunätet, klassificera gatorna efter funktion och åtgärdsbehov skulle kommunen förbättra verktyget som också är möjligt att följa upp. Kommenteras ej. Vägarna (huvudgator och lokalgator) är trafikklassade, huvudsakligen efter belastning, och har delats in olika åtgärdsintervall på: 8, 12, 20 eller 30 år, vilket är grund för behov av medel. Med gatornas yta och trafikklassning kan årlig och total underhållskostnad beräknas fram. Gatornas standard besiktas varje år och klassificeringen ändras om så bör ske. Senaste klassningen har skett Kommunens avsikt att bibehålla anläggningarnas ekonomiska värde behöver tydliggöras. En mer samlad definition som tar fasta på de kriterier som av kommunen bedömts som väsentliga för att vidmakthålla värdet behövs. 11 Kommenteras ej. Någon samlad definition med kriterier för bedömningen av att vidmakthålla ett värde finns inte. Men arbetssättet med besiktning av gatorna varje år, indelning i trafiklassning och åtgärdsintervall bedöms ändå ge ett relativt korrekt underlag. Om detta kan ses som en definition är fortfarande oklart, men förvaltningen bedömer ändå att de utgör en säker grund för behovet av underhåll. De bedömningsgrunder som ingår i besiktningarna för att bedöma tra-

12 fikklassindelningen i år vad avser underhållsintervall av gator/vägar är: spårigheter, hål, sprickor och skarvar. Dessutom inventeras oxidationsgraden av beläggningen, vilket kan resultera i stensläpp från beläggningen. Sammantaget får man härigenom bedömningsunderlag om behovet av underhåll är brister i beläggningen eller om bristerna beror på underifrån kommande problem som kan kräva större åtgärder. Gatornas underhållsbehov bedöms av vana teknikers erfarenhet samt av synpunkter från de externa utförarna. Representanter från Trafik och park träffar varje år kollegor från andra kommuner. Vid träffarna diskuteras tekniska frågor som bl.a. kriterier för underhåll och åtgärdsintervall. För parkverksamheten har beskrivits ett upplevt underhållsbehov som för närvarande inte ryms inom gällande skötselavtal. Hur stora behoven är har inte klarlagt. En utredning på hur stora resurser som behövs de närmaste åren avseende drift och underhåll av kommunens park- och grönområden behövs. Nämnden ger samhällsbyggnad i uppdrag att inför budgetarbetet 2010 redovisa underhållsplaner för övriga verksamhetsområden. Underhållsplaner för parker, torg och allmänna platser har framflyttats till verksamhetsplanearbetet 2011, d.v.s. inför budget 2012 (MSN , 233). Huvudskälet är att datainsamlingen med ytor etc. för dessa verksamhetsområden inte är riktigt klar. 12

13 Kommunen borde upprätthålla underhållsplaner som omfattar totala underhållsbehovet på kortare och längre sikt. Nämnden bör sammanställa en konkret åtgärdsplan med förslag på årliga insatser för att minska bedömt eftersatt underhåll. Åtgärdsplanen bör innehålla tidsbestämda förslag på vilka objekt som ska åtgärdas. Underhållsplaner är en förutsättning för bra beslutsunderlag till nämnden. Nämnden konstaterar år efter år att anvisade medel ej räcker för att klara målsättningen. Som en direkt följd av detta har nämnden inför budgetarbetet 2009 uppdragit till samhällsbyggnad att se över målsättningar, behov och medel för underhållsbeläggningar. Kommenteras ej. När underhållsplanerna med klassificeringsindelning av parker och torg är färdiga kommer underhållsbehovet på kort och lång sikt att synliggöras i respektive plats åtgärdsintervall. Uppfattningen inom förvaltningen och nämnden är att kollen över underhållsbehov för gator är relativ god. För gator, gångbanor, vägmarkering, gatubelysning etc., inventeras underhållsbehovet årligen och dokumenteras i åtgärdslistor. Genomförda underhållsinsatser har sedan skett inom budgeterade anslag med utgångspunkt i tjänstemännens förslag på de mest angelägna åtgärderna. Underhållet av parker och torg bygger i huvudsak på överenskommelser om skötselnivåer och skötselåtgärder. Några större omställningar har redovisats för nämnden kring områden där ambitionsnivån har dragits ned p.g.a. minde ekonomiskt utrymme. I övrigt avvaktas till Nämnden bör också redovisa konsekvenser kring en ökning av underhållsinsatserna och behov av eventuella ytterligare resurser. Konsekvenser som kan leda till fördyringar och kapitalförstöring behöver även beskrivas. 13 Kommenteras ej. I underhållsbudgeten för gator finns i 2009 års budget 4,5 mnkr. I beräknad årskostnad för underhållsbeläggningar för gator behövs ca 7 mnkr för att klara ett åtgärdsmedelintervall på ca 20 år. Vart tredje år utökas anslaget för gatuunderhåll med 3 mnkr. Anslaget räcker dock

14 inte för att klara det totala underhållsbehovet. Konsekvenserna av detta blir att underhållsåtgärder skjuts på framtiden och insatsen att de till slut hamnar i investeringsbudgeten. Av tilldelad budget för 2010 har målsättningen sänkts vad avser underhåll till 40 år för god ekonomisk hushållning är förvaltningens bedömning att underhåll i genomsnitt bör ske vart 20:e år. Revisionell bedömning Vår bedömning är att miljö- och samhällsnämnden har genomfört och påbörjat arbetet med att genomföra föreslagna åtgärder. Vi noterar att underhållsplaner för parker och torg har framflyttats till verksamhetsplanearbetet 2011, dvs inför budget

15 3.4 Sjukfrånvaron Revisionsrapport daterad november Följebrev daterat Rapporten är överlämnad med begäran om yttrande till kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden med angivande av åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av rapporten. Nämnd Behandlingsdatum och Kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden Lämnade synpunkter Nämndernas beslut/svar Aktuellt läge Sjukfrånvarostatistiken från Sveriges kommuner och Landsting visat att Östersunds kommun fortfarande har hög sjukfrånvaro i jämförelse med andra kommuner. Det betyder att det rehabiliterande och förebyggande arbetet med kraft måste fortgå. Kommunstyrelsen Detta ligger helt i linje med de intentioner som finns inom kommunen. Den stora satsningen i projektet Drivkraft fortgår under 2008 samt utvärdering av insatser under Personalavdelningen ska försöka hitta bättre stöd tillchefer i rehabiliteringsprocessen. Vård- och omsorgsförvaltningens goda interna samarbete i rehabiliteringsfrågor kommer förhoppningsvis att sprida sig. Arbete med en medarbetarpolicy har påbörjats liksom revidering av arbetsmiljöpolicy. Arbetsutbildningen för chefer och skyddsombud samt Ledarprogrammet fortsätter under Under 2008 kommer en organisationsdiagnos att genomföras på samtliga arbetsplatser. Av resultatet kommer enheterna att ta fram handlingsplaner och arbeta aktivt med att förbättra sina arbetsmiljöer. Kommunstyrelsen Kommunen arbetar aktivt med att sänka sin sjukfrånvaro där insatserna har varit av strategisk och operativ karaktär. Insatserna har också förstärkts sedan den nya sjukförsäkringen trädde i kraft den 1 juli. Kommunen har parallellt med det fortlöpande rehabiliteringsstödet till chefer också bedrivit ett projekt som heter Drivkraft. Projektet startades 2005 på uppdrag av kommunledningsgruppen i syfte att föreslå aktiva åtgärder som skulle bidra till att kommunens sjukfrånvaro minskade. Sedan 2007 har ett flertal delprojekt fortlöpt och avslutats inom Drivkraft (se bilaga). 15

16 Vård- och omsorgsnämnden Tillämpningen av metoden Tidig återgång fortskrider. Metoden har inneburit att många anställda har kunnat erbjudas nytt arbete eller arbetsprövning. Förvaltningens ledningsgrupp och enhetschefer är dessutom mycket engagerad i andra delprojekt som ingår i Drivkraft såsom Arbetsförlagd friskvård och MICA i försöksverksamhet med förebyggande hälsoundersökning före anställning. Förvaltningens Rehabgrupp planerar under 2008 att anordna en informationsdag för förvaltningens chefer om framgångsrika åtgärder mot sjukfrånvaron. På förvaltningsnivå bedrivs även utvecklingsarbetet Valfria sysselsättningsgrader där ett av målen är att sänka sjukfrånvaron. Vård- och omsorgsnämnden Perioden 1 nov oktober 2009 var sjukfrånvaron 8,8 % av tillgänglig arbetstid. Komrevs kommentar: Även vård- och omsorgsnämnden omfattas av kommunstyrelsens aktiviteter för att minska sjukfrånvaron (se bilaga) Ett problem som finns är framtagandet av statistik för att läsa av sjukfrånvaro och frisknärvaro. Statistiken hämtas ur det personaladministrativa systemet och beställningen ska formuleras av enhetschefen. Viss osäkerhet finns för hur statistiken ska tas fram. Enheter/områden behöver stöd för att få fram ändamålsenlig statistik som är lätt att följa upp och tolka. 16 Kommunstyrelsen Idag tas förvaltningsövergripande statistik fram centralt varje månad. Respektive chef kan själv ta fram statistik med hjälp av rapportverktyget Cognos, vilket dock upplevs något krångligt av många chefer. I samband med införandet av det nya PA-systemet Heroma kommer framtagandet av rapporter att förenklas, vilket förhoppningsvis kommer att bidra till att chefer i större utsträckning följer upp sjukfrånvaron. I Drivkraft kommer ett antal chefer på försök att arbeta med ett IT-baserat rehabiliteringsstöd som också kommer att skapa förutsättningar för bättre uppföljning av sjukfrånvaron. Kommunstyrelsen Beslut har fattats i Personal- och organisationsutskottet att det IT-baserade rehabiliteringsstödet Adato ska införas inom hela kommunen. Under 2010 kommer implementering av systemet att ske inom samtliga förvaltningar. Införandet av Heroma har medfört en del problem med att ta fram statistik. På sikt kommer cheferna dock att på ett enkelt sätt få ut relevant statistik ur systemet. Inför 2010 planeras riktade utbildningsinsatser gentemot chefer för att säkerställa att de har tillräckliga kunskaper för att kunna ta fram statistik ur systemet. I syfte att underlätta kommunens centrala arbete

17 med statistik och rapporter så kommer också ett statistikverktyg som komplement till Heroma att upphandlas. Vård- och omsorgsnämnden Det nya PA systemet Heroma uppfyller inte verksamhetens krav på stöd vid uppföljning av personalstatistik. Kommunledningen arbetar med ett underlag för upphandling av ett systemstöd. Personal- och organisationsutskottet behöver fortlöpande få tillgång till sjukfrånvarostatistik och för att på så sätt kunna följa resultatet av de insatser som sätts in. Kommunstyrelsen Detta är viktigt och sedan december får personal- och organisationsutskottet kontinuerlig redovisning av sjukfrånvaron per förvaltning och månad. Utskottet får också kontinuerlig information om hur Drivkraft och de olika delprojekten fortskrider. Kommunstyrelsen Personal- och organisationsutskottet får fortlöpande redovisningar av kommunens sjukfrånvarostatistik. Inför 2010 kommer också korttidssjukfrånvaron att redovisas på ett tydligare sätt till personal- och organisationsutskottet. Revisionell bedömning Vår bedömning är att kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden har genomfört och påbörjat arbetet med att genomföra föreslagna åtgärder. Jämfört med andra kommuner har Östersunds kommun en fortsatt hög sjukfrånvaro, vilket innebär att arbetet med att minska sjukfrånvaron måste fortsätta. 17

18 3.5 Uppföljning av tidigare granskningar av utskrivningsklara patienter från sjukhuset Revisionsrapport daterad 8 november Följebrev daterat Rapporten är överlämnad med begäran om svar till vård- och omsorgsnämnden med angivande av åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av rapporten. Nämnd Behandlingsdatum och Vård- och omsorgsnämnden Lämnade synpunkter Nämndens beslut/svar Aktuellt läge Kommunen bör mäta och följa upp resultaten av vidtagna åtgärder samt genomföra en behovs- och konsekvensanalys, omfattande bland annat behovet av särskilt boende och korttidsboende både på kort och lång sikt. Vård- och omsorgsnämnden mäter idag kontinuerligt resultat av vidtagna åtgärder och har för avsikt att ytterligare utveckla planeringsoch uppföljningsarbetet av behov på kort och lång sikt av särskilt boende. Utvecklingsarbetet avseende kommunens korttidsverksamhet är också en del i detta förbättringsarbete. Förvaltningen mäter och följer upp till varje nämnd. Analysgrupp träffas en gång per månad. På uppdrag av förvaltningsledningen kommer en uppföljning av Trygg hemma, den nya korttids- och anhörig verksamheten att genomföras. Uppföljningen startar under januari 2010 och beräknas vara klart för redovisning till vårdoch omsorgsnämnden i maj Ansvariga för uppföljningen är den före detta projektgruppen för Trygg hemma. Vård- och omsorgsnämnden bör säkerställa införandet av kvalitetssystem vad gäller vården och omsorgen av äldre genom att sätta upp mål och tidplaner för införandet och kontinuerligt följa upp arbetet. 18 Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag från nämnden att under våren 2008 utforma en detaljstruktur för kvalitetssystem samt vid halvårsskiftet 2008 ge förslag på tidplan för genomförande. Målet med den nya verksamhetsinriktningen är att erbjuda tillräckligt med stöd till den som behöver för att känna sig trygg och kunna bo kvar hemma i sin bostad. Plan för uppföljning 2010 finns beslutad i vårdoch omsorgsnämnden. Förvaltningen har uppdrag att föreslå organisation av kvalitetsarbetet.

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012

Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012 Revisionsrapport Lisbet Östberg Revisionskonsult Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund och revisionskriterier...

Läs mer

Uppföljande granskning

Uppföljande granskning Revisionsrapport* Uppföljande granskning LSS Äldre multisjuka Barn- och ungdomar med psykisk ohälsa Ledning och styrning IT Avstämningsrutiner inom den löpande bokföringen Kvalitén i lönesystemet IFS Hofors

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14. Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14. Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14 Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Uppdrag... 3 Året som gått - förvaltningschefens

Läs mer

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 1 Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 Uppgifter om sökande arbetsplats/enhet Enhet/arbetsplats: Östersund Städ & Hemservice - Serviceförvaltningen Enhetschef/kontaktperson:

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Innehåll Sid 1. Inledning 5 2. Förvaltningsövergripande... 5 2.1 Systematiskt kvalitetsarbete. 5 2.2 Samverkan 6 2.3 Processer och rutiner 7 2.4 Personalens medverkan

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av HR-funktionen Innehåll Sammanfattning...1 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Revisionsfrågor... 3 1.4 Avgränsning... 4 1.5

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Granskning av ekonomistyrning

Granskning av ekonomistyrning Revisionsrapport Granskning av ekonomistyrning Botkyrka kommun Jan Nilsson Göran Person- Lingman Anders Hägg Maj 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 2 2 Inledning

Läs mer

RAPPORT. Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad

RAPPORT. Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad RAPPORT Katrin Söderlind RAPPORT Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer