Uppföljning av 2007 års granskningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av 2007 års granskningar"

Transkript

1 Revisionsrapport Uppföljning av 2007 års granskningar Östersunds kommun Erik Palmgren Revisionskonsult

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund och revisionsfråga Metod och avgränsning Resultat av uppföljningen Socialnämnden Tekniska förvaltningen/utförarstyrelsen Kommunens underhåll av gator, vägar, parker och torg Sjukfrånvaron Uppföljning av tidigare granskningar av utskrivningsklara patienter från sjukhuset Nyckeltal Bilaga - Kommunens insatser för att minska sjukfrånvaron...22 Anneth Nyqvist Uppdragsledare Erik Palmgren Revisionskonsult 2

3 1 Sammanfattning Målet med revisorernas arbete är inte bara att det efter årets slut ska leda till en revisionsberättelse. Revisorernas arbete ska också leda till en bättre trygghet, säkerhet och effektivitet. Därför är det nödvändigt att de förslag som lämnats tidigare år löpande följs upp så att revisorerna kan bedöma om erforderliga åtgärder har vidtagits från kommunens sida. Östersunds kommuns förtroendevalda revisorer har därför gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att göra en uppföljande studie av de granskningar som genomfördes under Vi konstaterar att nämnderna i stor utsträckning genomfört eller håller på att genomföra de åtgärder som revisorerna föreslagit i sina granskningar. Vi vill särskilt lyfta fram följande iakttagelser: Socialnämnden har fler effektmål med kvalitativ inriktning, en tydligare utvärderingsplan och riskanalyser till internkontrollplanen genomförs. När det gäller protokollen kring inkomna synpunkter och klagomål samt om handlingsplanens förverkligande anser vi dock att nämnden bör fortsätta att utveckla ärendebeskrivningarna i protokollen så att de på ett tydligare sätt beskriver ärendet. Utförarstyrelsen har utvecklat rutinerna, strukturerna och processerna kring kommunikationen mellan nämnd och förvaltning. Nämnden har även arbetat med att hitta nya mål, nyckeltal och verksamhetsmått för att stärka kopplingen till kommunens fyra kvalitetsdimensioner samt tagit fram en internkontrollplan som revideras årligen. Kompetensutvecklingsplan på förvaltningsnivå saknas fortfarande. Miljö- och samhällsnämnden har trafikklassning av huvudgator och lokalgator. Någon samlad definition med kriterier för bedömningen av att vidmakthålla ett värde finns inte. Men arbetssättet med besiktning av gatorna varje år, indelning i trafiklassning och åtgärdsintervall anges ändå ge ett relativt korrekt underlag. Vi noterar att underhållsplaner för parker och torg har framflyttats till budget Kommunen har arbetat aktivt med att sänka sin sjukfrånvaro där insatserna har varit av både strategisk och operativ karaktär. Personal- och organisationsutskottet får fortlöpande redovisningar av kommunens sjukfrånvarostatistik och ett system för uppföljning av sjukfrånvarostatistik på olika chefsnivåer är på gång. Avseende utskrivningsklara patienter från sjukhuset mäter vård- och omsorgsnämnden kontinuerligt resultat av vidtagna åtgärder inom särskilt boende och utvecklingsarbetet inom korttidsverksamheten fortsätter. En manual för dokumentation i vårdplanen är framtagen och en utredning om palliativ vård har genomförts. Arbetet med nyckeltal som redovisar om kommunens verksamhet bedrivs på ett effektivt och produktivt sätt är på stark frammarsch via ett aktivt förbättringsarbete, diskussioner med förvaltningarna och samarbeten med andra kommuner. Vi noterar dock att analyser till nyckeltalen kopplade till effektmålen ibland är kortfattade och ibland saknas helt. 3

4 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionsfråga De granskningar som revisionen genomför innehåller ofta förslag till åtgärder som bör genomföras. Dessa åtgärder varierar i omfattning och därmed också i tid för genomförande. En viktig del i revisionens arbete är därför att följa upp tidigare granskningar för att se om åtgärder vidtagits med anledning av dessa. Östersunds kommuns revisorer har uppdragit till Komrev inom PricewaterhouseCoopers att följa upp granskningar genomförda under Följande kontrollfråga är aktuell: - Vilka åtgärder har blivit genomförda med anledning av de förslag och synpunkter som lämnats i 2007 års revisionsrapporter? 2.2 Metod och avgränsning Genomgång har skett av revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder som angetts i lämnade revisionsrapporter och missivbrev till nämnder och styrelser. Därefter har granskning skett av eventuella svar som revisorerna fått från respektive nämnd/styrelse och lägesbeskrivningar har inhämtats från berörda tjänstemän. I uppföljningen av revisionsrapporterna om Socialnämnden och Tekniska förvaltningen har intervjuer skett med respektive förvaltningschef. Till övriga rapporter har skriftliga svar begärts. Därefter har en bedömning har gjorts av om åtgärder eventuellt kvarstår att genomföras. Uppföljningen avser bara de granskningar där synpunkter och förslag till åtgärder redovisats. Således berörs inte de områden som bedömts fungera tillfredsställande. Inte heller berörs genomförd granskning av delårsrapport och årsredovisning, dessa följs upp på annat sätt. Uppföljning har skett av följande revisionsrapporter: Socialnämnden Tekniska förvaltningen Kommunens underhåll av gator, vägar parker och torg Sjukfrånvaron Uppföljning av tidigare granskningar av utskrivningsklara patienter från sjukhuset Nyckeltal Revisionsrapporter som ej varit aktuella för uppföljning: Kommunens investerings i ett evenemangs- och Internhyra arenabolag 4

5 3 Resultat av uppföljningen 3.1 Socialnämnden Revisionsrapport daterad 20 mars Följebrev daterat Rapporten är överlämnad med begäran om yttrande till socialnämnden med angivande av åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av rapporten. Vid intervjun med förvaltningschef och förvaltningens ekonomichef framkom följande lägesbeskrivningar: Nämnd Behandlingsdatum och Socialnämnden Lämnade synpunkter Nämndens beslut/svar Aktuellt läge Endast ett av effektmålen har en kvalitativ inriktning. Nämnden och förvaltningen bör utveckla fler effektmål som har en kvalitativ inriktning och som är mer kopplade till verksamhetens effekter på sina brukare och på samhället. Socialnämnden delar revisorernas kommentarer kring att utveckla nämndens effektmål så att de får en mer kvalitativ inriktning i uppföljningen. Förvaltningen tog fasta på kritiken i rapporten och har sedan 2008 fyra effektmål med kvalitativ inriktning. Målen följs upp utifrån klientundersökningar på våren varje år, samt för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Nämnden bör upprätta utvärderingsplaner som är realistiska d.v.s. de bör vara klart vid planens antagande vem eller vilka som ska utföra uppdragen och när det ska vara klara att redovisa. En orsak till varför detta ej skett beror på bristande utredningsresurser hos nämnden. Nämnden delar uppfattningen att planen skall vara realistisk att genomföra. Socialnämnden har i sitt budgetförslag för 2008 äskat om medel motsvarande en tjänst som controller bland annat för detta ändamål. I 2008 års utvärderingsplan finns angivet vilka verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde som ska utvärderas, när de beräknas vara klara och vilka som ska utföra uppdragen. Av planens åtta uppdrag genomfördes sex under 2008 och två uppdrag har framflyttats till 2010 d.v.s. Förstärkt familjehemsvård och Uppföljning av synpunktshanteringssystem. Till följd av stopprogrammet togs beslut att ingen utvärderingsplan skulle upprättas

6 Socialnämnden får sammanställningar av inkomna synpunkter och klagomål men det framgår inte av nämndens protokoll om några bedömningar eller analyser görs utifrån dessa eller om de föranleder några åtgärder från nämnden. Kommenteras ej i nämndsvar. Kommunen har ett kommungemensamt system för klagomålshantering, i vilket alla inkomna synpunkter och klagomål registreras och dokumenteras. En årlig sammanställning presenteras alltid för nämnden och synpunkter och klagomål av hög dignitet rapporteras direkt. Ett problem är dock att få synpunkter och klagomål lämnas in till förvaltningen. Samtidigt med utvärderingen av synpunktshanteringssystemet (se punkt 2) kommer personal inom förvaltningen att få utbildning. På kommunen hemsida under E-tjänster finns formulär och blankett för synpunkter och klagomål. I förvaltningens fyra servicedeklarationer finns även angivet hur synpunkter och klagomål kan lämnas. I nämndens protokoll framkommer inte i vilken utsträckning handlingsplanens olika punkter har förverkligats under året eller om den föranleder några åtgärder från nämnden. Det är alltså oklart hur resultaten konkret används av nämnden. Kommenteras ej i nämndsvar. Nämnden får muntliga redovisningar under året om läget när det gäller handlingsplanen och dess olika aktiviteter samt en skriftlig redovisning av i vilken utsträckning aktiviteterna är uppfyllda vid årets slut. I protokollet finns hänvisat till socialförvaltningens tjänstemannaförslag som underlag till beslut. Nämnden har möjlighet att i protokollet framföra synpunkter på om t.ex. måluppfyllelsegraden anses vara för låg. 6

7 Internkontrollplanen behöver kompletteras med bl.a. riskanalyser och tillkommande kontrollaktiviteter. Socialnämnden antog en internkontrollplan december Socialnämnden har för avsikt att varje år revidera internkontrollplanen. Arbetet med interkontrollplanen kan bli bättre och förvaltningen söker nya metoder för att utveckla internkontrollen inom nya områden. Internkontrollplanen har reviderats Förvaltningen genomför riskanalyser och till 2010 års internkontrollplan kommer en risk och säkerhetskolumn att läggas till med konkreta åtgärder och kontrollaktiviteter. Svar till ytterligare lämnade synpunkter i rapporten: Kommunens mål- och styrkedja anger att varje nämnd ska träffa en skriftlig överenskommelse med sin förvaltningschef och att förvaltningschefen i sin tur ska skriva kontrakt med sina sju enhetschefer. Vid intervjun framkom att förvaltningschefen haft kontrakt med sina enhetschefer t.o.m. 1 okt Av omorganisationen kommer nya kontrakt att upprättas under våren med de fyra nya områdescheferna. Något kontrakt mellan förvaltningschef och nämndsordförande finns inte, men diskussion pågår om att ett kontrakt ska införas. I en del av verksamheterna är klienterna med och formulerar de mål som ska uppnås med föreslagna insatser. De är också med vid bedömningen huruvida målen har uppnåtts. Ett system för klientutvärdering i alla verksamheter har varit på gång att utvecklas inom ramen för det nya verksamhetsstödet som skulle införas under Vid intervjun framkom att detta system för klientutvärdering fick avbrytas då den tilltänkta leverantören inte kunde leverera en produkt som infriade förvaltningens krav. Övergripande klientutvärderingar finns inom några delområden som tex missbruk, men behovet om ett heltäckande klient utvärderingssystem kvarstår. Revisionell bedömning Vår revisionella bedömning är att socialnämnden har genomfört och är på väg att genomföra föreslagna åtgärder. När det gäller protokollen kring inkomna synpunkter och klagomål samt om handlingsplanens förverkligande anser vi att nämnden bör fortsätta att utveckla ärendebeskrivningarna i protokollen så att de på ett tydligare sätt beskriver ärendet. 7

8 3.2 Tekniska förvaltningen/utförarstyrelsen Revisionsrapport daterad 30 mars Följebrev daterat Rapporten är överlämnad med begäran om yttrande till utförarstyrelsen med angivande av åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av rapporten. Nämnd Behandlingsdatum och Utförarstyrelsen Lämnade synpunkter Nämndens beslut/svar Aktuellt läge Den tekniska förvaltningen har många inriktningsmål men inga som gäller för hela den tekniska förvaltningen. Det betyder att kopplingen till kommunens fyra kvalitetsdimensioner är i det närmast obefintlig. Utförarstyrelsen och förvaltningen bör därför arbeta mer med att hitta mål, nyckeltal och verksamhetsmått som bättre beskriver verksamhetens effekter på sina kunder, på kommuninnevånarna och på samhället. Nämnden finner att lämnad kritik i stort sett är berättigad. Nämnden vill dock understryka det faktum att det är svårare att få gemensamma meningsfulla mål för en så blandad verksamhet som nämnden har och med den komplicerade organisationen av den politiska styrningen. Förvaltningen eftersträvar förvaltningsgemensamma mål, men p.g.a. verksamheternas olikheter är det svårt att utforma enhetliga, för respektive verksamhet meningsfulla, mål på alla områden: Gemensamma mål finns inom: - Kvalitetsdimensioner (Alla dimensioner) - Personalpolitik (Alla mål) - Miljö (Delar som kan vara gemensamma) - Verksamheter ( inom ekonomi ) Det finns en god kommunikation inom förvaltningen men rutinerna och processerna kring detta behöver utvecklas mera. 8 Kommunikationen mellan styrelse och förvaltning avses förbättras bland annat genom organiserade studiebesök i verksamheterna och att verksamhetsansvariga i större utsträckning än tidigare kan få möjlighet att dra sina ärenden för styrelsen. Förvaltningen stab har förstärkt med en heltidsanställd informatör för att förbättra både extern och intern kommunikation. Verksamhetsmål, effektivitetsmål för respektive enhet håller på att arbetas fram. Beräknas vara klart under Studiebesök på olika verksamheter har genomförts. Månadsuppföljning beträffande förvaltningens ekonomiska läge, genomförda investeringar och sjukfrånvaro har införts och skickas till styrelsen månadsvis.

9 Verksamhetsansvariga har informerat styrelsen om verksamhetsspecifika ärenden och frågeställningar. Ny informationskanal har införts, Nyhetsbrev, som publiceras varje månad och där aktuella händelser tas upp. Utförarstyrelsen bör tillsammans med förvaltningsledningen utforma en struktur för återrapportering av viktiga händelser via tex nyckeltal samt muntlig och skriftlig information. Avses uppnås genom att förvaltningen tillsammans med styrelsen upprättar årliga utvärderingsplaner och i det arbetet också anger mål, nyckeltal och verksamhetsmått som beskriver verksamhetens effekter på sina kunder, på kommuninnevånarna och på samhället. Månadsuppföljning har införts, se ovan. Den skickas elektroniskt till styrelseledamöter månadsvis. Muntlig information om specifika aktuella händelser sker vid styrelsens sammanträden. Arbetet med nyckeltal och verksamhetsmått för respektive verksamhet pågår. Verksamhetsmått beräknas vara definierade för respektive enhet under 2010 och kan därefter infogas till olika uppföljningar och redovisningar. Förvaltningen saknar en plan för kompetensutveckling. En kartläggning av befintlig kompetens samt diskussion om vilka kompetenser som behövs utifrån verksamhetens mål och framtida krav bör därför göras. 9 Kommenteras ej i nämndsvar. Individuella kompetensutvecklingsplaner har utformats utifrån respektive verksamheters behov och krav. Förvaltningen innehåller ett antal sinsemellan olika verksamheter med därav följande olika krav på kompetenser. Verksamheten är så diversifierad att det inte ger något mervärde att upprätta kompetensutvecklingsplan på förvaltningsnivå, utan detta sköts i förekommande fall på enhetsnivå.

10 Utvärdering och planering av kompetensutvecklingsplaner sker i samband med medarbetarsamtalen som genomförs årligen. Den tekniska förvaltningen saknar en samlad verksamhetsplan eller handlingsplan. Utförarstyrelsen bör därför tillsammans med förvaltningen upprätta årliga utvärderingsplaner och även se till att handlingsplaner utformas för verksamheten. Utförarstyrelsen bör utveckla rutiner för den interna kontrollen utifrån det kommunövergripande internkontrollreglementet. Nämnden avser upprätta årliga utvärderingsplaner. Förvaltningen avser att inför budgetbeslutet under hösten ha tagit fram förslag till internkontrollplan för förvaltningen. En årlig utvärderingsplan finns för internkontroll, IT, samt för kvalitetsdimensioner och bokslutsredovisning. Bokslutsredovisningen omfattar en sammanfattning för hela förvaltningen samt en redovisning av respektive enhet för sig. Samlade verksamhetsplaner i övrigt för respektive verksamhet saknas utöver beställningar från beställarnämnder och budgetskrivelser. I intervju med förvaltningschef framkom att något behov av en samlad verksamhetsplan inte finns, då bra: internkontrollplan, måluppföljning, bokslutsredovisning och beställarbeskrivningar finns. Förvaltningen arbetar årligen fram ett förslag till internkontrollplan för kommande verksamhetsår. Styrelsen beslutar om internkontrollplanen och de aktiviteter som ska ingå i planen. Uppföljningen av internkontrollplanen sker till styrelsen vid bokslut. Revisionell bedömning Vår bedömning är att utförarstyrelsen har genomfört revisorernas föreslagna åtgärder. 10

11 3.3 Kommunens underhåll av gator, vägar, parker och torg Revisionsrapport daterad augusti Följebrev daterat Rapporten är överlämnad med begäran om yttrande till miljö- och samhällsnämnden med angivande av åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av rapporten. Vid intervjun med förvaltningschefen framkom följande lägesbeskrivningar till revisorernas lämnade synpunkter: Nämnd Behandlingsdatum och Miljö- och samhällsnämnden , 121 Lämnade synpunkter Nämndens beslut/svar Aktuellt läge Kommunen saknar fastlagda standardnivåer för hur beläggningar ska vara på olika vägtyper. Idag är det olika subjektiva bedömningar som styr kommunens val av underhållsprojekt. Genom att bestämma standardnivåer och utnyttja system för att följa upp utvecklingen av gatunätet, klassificera gatorna efter funktion och åtgärdsbehov skulle kommunen förbättra verktyget som också är möjligt att följa upp. Kommenteras ej. Vägarna (huvudgator och lokalgator) är trafikklassade, huvudsakligen efter belastning, och har delats in olika åtgärdsintervall på: 8, 12, 20 eller 30 år, vilket är grund för behov av medel. Med gatornas yta och trafikklassning kan årlig och total underhållskostnad beräknas fram. Gatornas standard besiktas varje år och klassificeringen ändras om så bör ske. Senaste klassningen har skett Kommunens avsikt att bibehålla anläggningarnas ekonomiska värde behöver tydliggöras. En mer samlad definition som tar fasta på de kriterier som av kommunen bedömts som väsentliga för att vidmakthålla värdet behövs. 11 Kommenteras ej. Någon samlad definition med kriterier för bedömningen av att vidmakthålla ett värde finns inte. Men arbetssättet med besiktning av gatorna varje år, indelning i trafiklassning och åtgärdsintervall bedöms ändå ge ett relativt korrekt underlag. Om detta kan ses som en definition är fortfarande oklart, men förvaltningen bedömer ändå att de utgör en säker grund för behovet av underhåll. De bedömningsgrunder som ingår i besiktningarna för att bedöma tra-

12 fikklassindelningen i år vad avser underhållsintervall av gator/vägar är: spårigheter, hål, sprickor och skarvar. Dessutom inventeras oxidationsgraden av beläggningen, vilket kan resultera i stensläpp från beläggningen. Sammantaget får man härigenom bedömningsunderlag om behovet av underhåll är brister i beläggningen eller om bristerna beror på underifrån kommande problem som kan kräva större åtgärder. Gatornas underhållsbehov bedöms av vana teknikers erfarenhet samt av synpunkter från de externa utförarna. Representanter från Trafik och park träffar varje år kollegor från andra kommuner. Vid träffarna diskuteras tekniska frågor som bl.a. kriterier för underhåll och åtgärdsintervall. För parkverksamheten har beskrivits ett upplevt underhållsbehov som för närvarande inte ryms inom gällande skötselavtal. Hur stora behoven är har inte klarlagt. En utredning på hur stora resurser som behövs de närmaste åren avseende drift och underhåll av kommunens park- och grönområden behövs. Nämnden ger samhällsbyggnad i uppdrag att inför budgetarbetet 2010 redovisa underhållsplaner för övriga verksamhetsområden. Underhållsplaner för parker, torg och allmänna platser har framflyttats till verksamhetsplanearbetet 2011, d.v.s. inför budget 2012 (MSN , 233). Huvudskälet är att datainsamlingen med ytor etc. för dessa verksamhetsområden inte är riktigt klar. 12

13 Kommunen borde upprätthålla underhållsplaner som omfattar totala underhållsbehovet på kortare och längre sikt. Nämnden bör sammanställa en konkret åtgärdsplan med förslag på årliga insatser för att minska bedömt eftersatt underhåll. Åtgärdsplanen bör innehålla tidsbestämda förslag på vilka objekt som ska åtgärdas. Underhållsplaner är en förutsättning för bra beslutsunderlag till nämnden. Nämnden konstaterar år efter år att anvisade medel ej räcker för att klara målsättningen. Som en direkt följd av detta har nämnden inför budgetarbetet 2009 uppdragit till samhällsbyggnad att se över målsättningar, behov och medel för underhållsbeläggningar. Kommenteras ej. När underhållsplanerna med klassificeringsindelning av parker och torg är färdiga kommer underhållsbehovet på kort och lång sikt att synliggöras i respektive plats åtgärdsintervall. Uppfattningen inom förvaltningen och nämnden är att kollen över underhållsbehov för gator är relativ god. För gator, gångbanor, vägmarkering, gatubelysning etc., inventeras underhållsbehovet årligen och dokumenteras i åtgärdslistor. Genomförda underhållsinsatser har sedan skett inom budgeterade anslag med utgångspunkt i tjänstemännens förslag på de mest angelägna åtgärderna. Underhållet av parker och torg bygger i huvudsak på överenskommelser om skötselnivåer och skötselåtgärder. Några större omställningar har redovisats för nämnden kring områden där ambitionsnivån har dragits ned p.g.a. minde ekonomiskt utrymme. I övrigt avvaktas till Nämnden bör också redovisa konsekvenser kring en ökning av underhållsinsatserna och behov av eventuella ytterligare resurser. Konsekvenser som kan leda till fördyringar och kapitalförstöring behöver även beskrivas. 13 Kommenteras ej. I underhållsbudgeten för gator finns i 2009 års budget 4,5 mnkr. I beräknad årskostnad för underhållsbeläggningar för gator behövs ca 7 mnkr för att klara ett åtgärdsmedelintervall på ca 20 år. Vart tredje år utökas anslaget för gatuunderhåll med 3 mnkr. Anslaget räcker dock

14 inte för att klara det totala underhållsbehovet. Konsekvenserna av detta blir att underhållsåtgärder skjuts på framtiden och insatsen att de till slut hamnar i investeringsbudgeten. Av tilldelad budget för 2010 har målsättningen sänkts vad avser underhåll till 40 år för god ekonomisk hushållning är förvaltningens bedömning att underhåll i genomsnitt bör ske vart 20:e år. Revisionell bedömning Vår bedömning är att miljö- och samhällsnämnden har genomfört och påbörjat arbetet med att genomföra föreslagna åtgärder. Vi noterar att underhållsplaner för parker och torg har framflyttats till verksamhetsplanearbetet 2011, dvs inför budget

15 3.4 Sjukfrånvaron Revisionsrapport daterad november Följebrev daterat Rapporten är överlämnad med begäran om yttrande till kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden med angivande av åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av rapporten. Nämnd Behandlingsdatum och Kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden Lämnade synpunkter Nämndernas beslut/svar Aktuellt läge Sjukfrånvarostatistiken från Sveriges kommuner och Landsting visat att Östersunds kommun fortfarande har hög sjukfrånvaro i jämförelse med andra kommuner. Det betyder att det rehabiliterande och förebyggande arbetet med kraft måste fortgå. Kommunstyrelsen Detta ligger helt i linje med de intentioner som finns inom kommunen. Den stora satsningen i projektet Drivkraft fortgår under 2008 samt utvärdering av insatser under Personalavdelningen ska försöka hitta bättre stöd tillchefer i rehabiliteringsprocessen. Vård- och omsorgsförvaltningens goda interna samarbete i rehabiliteringsfrågor kommer förhoppningsvis att sprida sig. Arbete med en medarbetarpolicy har påbörjats liksom revidering av arbetsmiljöpolicy. Arbetsutbildningen för chefer och skyddsombud samt Ledarprogrammet fortsätter under Under 2008 kommer en organisationsdiagnos att genomföras på samtliga arbetsplatser. Av resultatet kommer enheterna att ta fram handlingsplaner och arbeta aktivt med att förbättra sina arbetsmiljöer. Kommunstyrelsen Kommunen arbetar aktivt med att sänka sin sjukfrånvaro där insatserna har varit av strategisk och operativ karaktär. Insatserna har också förstärkts sedan den nya sjukförsäkringen trädde i kraft den 1 juli. Kommunen har parallellt med det fortlöpande rehabiliteringsstödet till chefer också bedrivit ett projekt som heter Drivkraft. Projektet startades 2005 på uppdrag av kommunledningsgruppen i syfte att föreslå aktiva åtgärder som skulle bidra till att kommunens sjukfrånvaro minskade. Sedan 2007 har ett flertal delprojekt fortlöpt och avslutats inom Drivkraft (se bilaga). 15

16 Vård- och omsorgsnämnden Tillämpningen av metoden Tidig återgång fortskrider. Metoden har inneburit att många anställda har kunnat erbjudas nytt arbete eller arbetsprövning. Förvaltningens ledningsgrupp och enhetschefer är dessutom mycket engagerad i andra delprojekt som ingår i Drivkraft såsom Arbetsförlagd friskvård och MICA i försöksverksamhet med förebyggande hälsoundersökning före anställning. Förvaltningens Rehabgrupp planerar under 2008 att anordna en informationsdag för förvaltningens chefer om framgångsrika åtgärder mot sjukfrånvaron. På förvaltningsnivå bedrivs även utvecklingsarbetet Valfria sysselsättningsgrader där ett av målen är att sänka sjukfrånvaron. Vård- och omsorgsnämnden Perioden 1 nov oktober 2009 var sjukfrånvaron 8,8 % av tillgänglig arbetstid. Komrevs kommentar: Även vård- och omsorgsnämnden omfattas av kommunstyrelsens aktiviteter för att minska sjukfrånvaron (se bilaga) Ett problem som finns är framtagandet av statistik för att läsa av sjukfrånvaro och frisknärvaro. Statistiken hämtas ur det personaladministrativa systemet och beställningen ska formuleras av enhetschefen. Viss osäkerhet finns för hur statistiken ska tas fram. Enheter/områden behöver stöd för att få fram ändamålsenlig statistik som är lätt att följa upp och tolka. 16 Kommunstyrelsen Idag tas förvaltningsövergripande statistik fram centralt varje månad. Respektive chef kan själv ta fram statistik med hjälp av rapportverktyget Cognos, vilket dock upplevs något krångligt av många chefer. I samband med införandet av det nya PA-systemet Heroma kommer framtagandet av rapporter att förenklas, vilket förhoppningsvis kommer att bidra till att chefer i större utsträckning följer upp sjukfrånvaron. I Drivkraft kommer ett antal chefer på försök att arbeta med ett IT-baserat rehabiliteringsstöd som också kommer att skapa förutsättningar för bättre uppföljning av sjukfrånvaron. Kommunstyrelsen Beslut har fattats i Personal- och organisationsutskottet att det IT-baserade rehabiliteringsstödet Adato ska införas inom hela kommunen. Under 2010 kommer implementering av systemet att ske inom samtliga förvaltningar. Införandet av Heroma har medfört en del problem med att ta fram statistik. På sikt kommer cheferna dock att på ett enkelt sätt få ut relevant statistik ur systemet. Inför 2010 planeras riktade utbildningsinsatser gentemot chefer för att säkerställa att de har tillräckliga kunskaper för att kunna ta fram statistik ur systemet. I syfte att underlätta kommunens centrala arbete

17 med statistik och rapporter så kommer också ett statistikverktyg som komplement till Heroma att upphandlas. Vård- och omsorgsnämnden Det nya PA systemet Heroma uppfyller inte verksamhetens krav på stöd vid uppföljning av personalstatistik. Kommunledningen arbetar med ett underlag för upphandling av ett systemstöd. Personal- och organisationsutskottet behöver fortlöpande få tillgång till sjukfrånvarostatistik och för att på så sätt kunna följa resultatet av de insatser som sätts in. Kommunstyrelsen Detta är viktigt och sedan december får personal- och organisationsutskottet kontinuerlig redovisning av sjukfrånvaron per förvaltning och månad. Utskottet får också kontinuerlig information om hur Drivkraft och de olika delprojekten fortskrider. Kommunstyrelsen Personal- och organisationsutskottet får fortlöpande redovisningar av kommunens sjukfrånvarostatistik. Inför 2010 kommer också korttidssjukfrånvaron att redovisas på ett tydligare sätt till personal- och organisationsutskottet. Revisionell bedömning Vår bedömning är att kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden har genomfört och påbörjat arbetet med att genomföra föreslagna åtgärder. Jämfört med andra kommuner har Östersunds kommun en fortsatt hög sjukfrånvaro, vilket innebär att arbetet med att minska sjukfrånvaron måste fortsätta. 17

18 3.5 Uppföljning av tidigare granskningar av utskrivningsklara patienter från sjukhuset Revisionsrapport daterad 8 november Följebrev daterat Rapporten är överlämnad med begäran om svar till vård- och omsorgsnämnden med angivande av åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av rapporten. Nämnd Behandlingsdatum och Vård- och omsorgsnämnden Lämnade synpunkter Nämndens beslut/svar Aktuellt läge Kommunen bör mäta och följa upp resultaten av vidtagna åtgärder samt genomföra en behovs- och konsekvensanalys, omfattande bland annat behovet av särskilt boende och korttidsboende både på kort och lång sikt. Vård- och omsorgsnämnden mäter idag kontinuerligt resultat av vidtagna åtgärder och har för avsikt att ytterligare utveckla planeringsoch uppföljningsarbetet av behov på kort och lång sikt av särskilt boende. Utvecklingsarbetet avseende kommunens korttidsverksamhet är också en del i detta förbättringsarbete. Förvaltningen mäter och följer upp till varje nämnd. Analysgrupp träffas en gång per månad. På uppdrag av förvaltningsledningen kommer en uppföljning av Trygg hemma, den nya korttids- och anhörig verksamheten att genomföras. Uppföljningen startar under januari 2010 och beräknas vara klart för redovisning till vårdoch omsorgsnämnden i maj Ansvariga för uppföljningen är den före detta projektgruppen för Trygg hemma. Vård- och omsorgsnämnden bör säkerställa införandet av kvalitetssystem vad gäller vården och omsorgen av äldre genom att sätta upp mål och tidplaner för införandet och kontinuerligt följa upp arbetet. 18 Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag från nämnden att under våren 2008 utforma en detaljstruktur för kvalitetssystem samt vid halvårsskiftet 2008 ge förslag på tidplan för genomförande. Målet med den nya verksamhetsinriktningen är att erbjuda tillräckligt med stöd till den som behöver för att känna sig trygg och kunna bo kvar hemma i sin bostad. Plan för uppföljning 2010 finns beslutad i vårdoch omsorgsnämnden. Förvaltningen har uppdrag att föreslå organisation av kvalitetsarbetet.

19 Kommunen bör i samverkan med landstinget ta fram skriftliga riktlinjer för vad som skall finnas med i vårdplanen. En fördjupad granskning av området bör göras för att t.ex. klargöra varför brukare/patienter i livets slutskede i stor omfattning skickas runt mellan olika instanser samt vad orsaken är till att andelen brukare som avlider kort tid efter utskrivning från sjukhuset är hög. Länets kommuner har tillsammans med landstinget infört Meddix, ett ITstöd för vårdplanering, under hösten En arbetsgrupp bestående av representanter från Socialstyrelsen och systemanvändare från hela Sverige, bland annat från Östersund har tillsatts för att ta fram riktlinjer för innehållet i vårdplanen. En första presentation av denna beräknas till juni Vård- och omsorgsförvaltningen har genom tidigare granskning uppmärksammat att andelen som avlider kort tid efter utskrivning från sjukhus är hög. Anledningen till detta är hög medelålder och multipla sjukdomsbilder. En fördjupad granskning tros inte tillföra ytterligare information. Genom inkomna avvikelser har kommunen uppmärksammat att det förekommer situationer där brukare skrivits ut från sjukhus och avlidit kort där efter, inom ett till några dygn. Inom det pågående projektet, gällande kommunens korttidsverksamhet kommer förvaltningen tillsammans med landstinget att göra en översyn av den palliativa vård som bedrivs inom kommunen. Ett förslag till åtgärder presenteras under våren Manual för dokumentation i vårdplan är framtagen och införs i mars På uppdrag av landstingsdirektören lämnade länsgruppen i palliativ vård utredningen Länsplan för palliativ vård. Den innehöll 13 konkreta förslag hur vårdtagare i livets slutskede i Jämtlands län skulle kunna erhålla ett palliativt vårdinnehåll i enlighet med Socialstyrelsen. Länsgruppen bestod av tjänstemän från landstingets sluten vård och primärvård samt representanter från tre kommuner i länet, däribland Östersunds kommun. Revisionell bedömning Vår bedömning är att vård- och omsorgsnämnden har genomfört revisorernas föreslagna åtgärder. 19

20 3.6 Nyckeltal Revisionsrapport daterad 24 november Följebrev daterat Rapporten är överlämnad med begäran om yttrande till kommunstyrelsen med angivande av åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av rapporten. Nämnd Behandlingsdatum och Kommunstyrelsen Lämnade synpunkter Nämndens beslut/svar Aktuellt läge Kommunens nyckeltal/verksamhetsmått har under de senaste åren blivit mer och mer kvalitativa och mindre och mindre kvantitativa. Trots det sker fördelning av resurser fortfarande huvudsakligen utifrån hur man fördelat dem tidigare år och utifrån kvantitativa mått och sällan eller aldrig utifrån de kvalitativa nyckeltalen/verksamhetsmåtten. Styrelsen ställer sig tveksam till denna slutsats, och ser inte logiken i att det mera skulle vara betygsnivåer och inte antalet elever eller barn i förskolan som uteslutande ska vara grund tilldelning av ramar till nämnderna. Nämnden tror att det måste vara en kombination och att tilldelning av medel baserat på kvalitativa mått måste ske i aktiva jämförelser med andra kommuner/organisationer. Östersunds kommun har under flera år arbetat med att försöka hitta relevanta nyckeltal som redovisar om kommunens verksamhet bedrivs på ett effektivt och produktivt sätt. Dialog har förts med förvaltningarna om att utveckla nyckeltalen och mycket tid har också lagts på att få fram bra målformuleringar med åtföljande nyckeltal som dels styr mot fullmäktiges inriktningsmål men också beskriver den verksamhetsutveckling som nämnderna har ambition att genomföra. De nyckeltal och verksamhetsmått som är knutna till effektmål redovisas men det är sällan denna redovisning åtföljs av någon analys som beskriver varför det blev som det blev och vad som eventuellt behöver ändras på. Kommunens nuvarande nyckeltal och verksamhetsmått anger antingen en kvantitativ prestation eller en kvalitativ prestation. Det finns inga framtagna verksamhetsmått som redovisar 20 Kommenteras ej. Styrelsen vill påpeka vikten av att man inom kommunen fortsätter att bygga upp sin kunskap kring kvalitativa nyckeltal och utvecklar fler verksamhetsmått som redovisar produktivitet. Detta är ett förbättringsområde. Analyserna är ibland kortfattade och ibland saknas de helt. Till nämnderna lämnas dock ett mer omfattande material med bl.a. kommentarer och analyser kring olika nyckeltal än i det material som går till KF eftersom det är ett begränsat platsutrymme. I Måttbandet (samarbete med åtta norrlandskommuner) diskuteras och utarbetas nyckeltal utifrån tre aspekter: struktur, process och resultat. Kvaliteten mäts och ställs i relation till

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Sjukfrånvaro och rehabilitering www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Sjukfrånvaro och rehabilitering Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Revisionsrapport Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Projektledare Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Projektmedarbetare Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor

Läs mer

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten.

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten. Revisionsrapport Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering Lekebergs kommun Marlen Dagersten 2013 2013-06-19 Fredrik Alm Uppdragsledare 2013 Lekebergs kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Strömsunds kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen

Rehabiliteringsprocessen Revisionsrapport Rehabiliteringsprocessen Piteå kommun mars 2009 Helena Lundberg, Certifierad kommunal revisor 2009-05-05 Helena Lundberg, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 1 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Inledning Arbetsgivaren har ett stort och viktigt ansvar för att hjälpa arbetstagare som drabbats

Läs mer

Rapport avseende granskning av öppna ärenden. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av öppna ärenden. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av öppna ärenden Östersunds kommun December 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Yttrande över - Övergripande granskning av socialnämnden år 2010

Yttrande över - Övergripande granskning av socialnämnden år 2010 Allmänna utskottet 2011-03-16 14 4 Socialnämnden 2011-03-25 40 5 Dnr 2010/363-70 Yttrande över - Övergripande granskning av socialnämnden år 2010 Bilaga: Revisorernas revisionsrapport Årlig granskning

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY 1 (8) REHABILITERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-27, 31 MÅL Målet för arbetsgivarens rehabiliteringsverksamhet är att den anställde så snabbt som möjligt återgår i ett ordinarie arbete.

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN. Inledning:

SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN. Inledning: UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA 11 SID 1 (4) 2011-01-25 SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET 2010-12-31 Inledning: Mot bakgrund av att Utbildningsförvaltningen 2008 hade över 1000 medarbetare

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Oxelösunds kommun Håkan Lindahl Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning 1 2 Bakgrund 1 3

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet. inom länssjukvårdsnämndens ansvarsområde. Landstinget Halland. December 2001 Manfred Bachmann

Arbetsmiljöarbetet. inom länssjukvårdsnämndens ansvarsområde. Landstinget Halland. December 2001 Manfred Bachmann Arbetsmiljöarbetet inom länssjukvårdsnämndens ansvarsområde Landstinget Halland December 2001 Manfred Bachmann KOMREV AB Tel 0340-88659, 070-665 48 45 E-post: manfred.bachmann@komrev.se Hemsida: www.komrev.se

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER med exempel på dagordning för arbetsplatsträff RIKTLINJER 1 Arbetsplatsträffar i enlighet med samverkansavtalet i Håbo kommun Samverkan i Håbo kommun Samverkanssystemet ska

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Uppföljning av 2006 års granskningar

Uppföljning av 2006 års granskningar Revisionsrapport Uppföljning av 2006 års granskningar Krokoms kommun 4 september 2009 Erik Palmgren Revisionskonsult 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ANPASSNINGS-, REHABILITERINGS- OCH OM- PLACERINGSÄRENDEN ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13, 151 Kommungemensamma riktlinjer

Läs mer

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking Revisionsrapport* Sjukfrånvaro Krokoms kommun Mars 2008 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab 2016-04-25 Ärendenummer: 2015/00301 Kanslienheten Dokumentnummer:2015/00301-3 Helene Håkansson Till landstingsstyrelsen Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Olofström kommun. Sjukfrånvaro och rehabilitering. Revisionsrapport KPMG AB. 1 juni Antal sidor: 14

Olofström kommun. Sjukfrånvaro och rehabilitering. Revisionsrapport KPMG AB. 1 juni Antal sidor: 14 ABCD Olofström kommun Sjukfrånvaro och rehabilitering Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2016 Antal sidor: 14 ABCD Olofström kommun Sjukfrånvaro och rehabilitering 2016-06-02 Innehåll 1. Sammanfattning 1

Läs mer

Uppföljning av förbättringsområden

Uppföljning av förbättringsområden Sid. 1 (5) Programområde eller övergripande: Äldreomsorg Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 120927 Verksamhet: Särskilt boende och hemtjänst Beslutad av:

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Vänersborgs kommun 2007-11-05 Stefan Tengberg *connectedthinking 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Strömsunds kommun Britt-Marie Schönfeldt december 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till åtgärder 1 2 Inledning

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS Rehabilitering. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Rehabilitering. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Rehabilitering Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Interna kontroll 2015 Omfattar

Läs mer

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING PERSONALAVDELNINGEN 9.BILAGA 2 PROJEKT SÄNKNING AV SJUKFRÅNVARO (TERTIAL 1 SDN 04).DOC SID 1 (6) 2009-04-16 SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Revisionsrapport* Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Eskilstuna kommun April 2008 Kerstin Svensson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

PROJEKTREDOVISNING - SÄNKT SJUKFRÅN- VARO 2009 I HÄSSELBY-VÄLLINGBY

PROJEKTREDOVISNING - SÄNKT SJUKFRÅN- VARO 2009 I HÄSSELBY-VÄLLINGBY HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING PERSONALAVDELNINGEN BILAGA 4 ÅRSREDOVISNING 2009 Sid 1 (5) Handläggare: Ulla Cadwalader 508 04 047 Dnr 1.2.1.-015-2010 PROJEKTREDOVISNING - SÄNKT SJUKFRÅN- VARO

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet HANDLINGSPLAN 1 (7) Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet INLEDNING Handlingsplanen innehåller de åtgr som ska genomföras för att målen i arbetsmiljöprogrammet ska uppnås. Samtliga förvaltningar och bolag

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer