Uppföljning av 2007 års granskningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av 2007 års granskningar"

Transkript

1 Revisionsrapport Uppföljning av 2007 års granskningar Östersunds kommun Erik Palmgren Revisionskonsult

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund och revisionsfråga Metod och avgränsning Resultat av uppföljningen Socialnämnden Tekniska förvaltningen/utförarstyrelsen Kommunens underhåll av gator, vägar, parker och torg Sjukfrånvaron Uppföljning av tidigare granskningar av utskrivningsklara patienter från sjukhuset Nyckeltal Bilaga - Kommunens insatser för att minska sjukfrånvaron...22 Anneth Nyqvist Uppdragsledare Erik Palmgren Revisionskonsult 2

3 1 Sammanfattning Målet med revisorernas arbete är inte bara att det efter årets slut ska leda till en revisionsberättelse. Revisorernas arbete ska också leda till en bättre trygghet, säkerhet och effektivitet. Därför är det nödvändigt att de förslag som lämnats tidigare år löpande följs upp så att revisorerna kan bedöma om erforderliga åtgärder har vidtagits från kommunens sida. Östersunds kommuns förtroendevalda revisorer har därför gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att göra en uppföljande studie av de granskningar som genomfördes under Vi konstaterar att nämnderna i stor utsträckning genomfört eller håller på att genomföra de åtgärder som revisorerna föreslagit i sina granskningar. Vi vill särskilt lyfta fram följande iakttagelser: Socialnämnden har fler effektmål med kvalitativ inriktning, en tydligare utvärderingsplan och riskanalyser till internkontrollplanen genomförs. När det gäller protokollen kring inkomna synpunkter och klagomål samt om handlingsplanens förverkligande anser vi dock att nämnden bör fortsätta att utveckla ärendebeskrivningarna i protokollen så att de på ett tydligare sätt beskriver ärendet. Utförarstyrelsen har utvecklat rutinerna, strukturerna och processerna kring kommunikationen mellan nämnd och förvaltning. Nämnden har även arbetat med att hitta nya mål, nyckeltal och verksamhetsmått för att stärka kopplingen till kommunens fyra kvalitetsdimensioner samt tagit fram en internkontrollplan som revideras årligen. Kompetensutvecklingsplan på förvaltningsnivå saknas fortfarande. Miljö- och samhällsnämnden har trafikklassning av huvudgator och lokalgator. Någon samlad definition med kriterier för bedömningen av att vidmakthålla ett värde finns inte. Men arbetssättet med besiktning av gatorna varje år, indelning i trafiklassning och åtgärdsintervall anges ändå ge ett relativt korrekt underlag. Vi noterar att underhållsplaner för parker och torg har framflyttats till budget Kommunen har arbetat aktivt med att sänka sin sjukfrånvaro där insatserna har varit av både strategisk och operativ karaktär. Personal- och organisationsutskottet får fortlöpande redovisningar av kommunens sjukfrånvarostatistik och ett system för uppföljning av sjukfrånvarostatistik på olika chefsnivåer är på gång. Avseende utskrivningsklara patienter från sjukhuset mäter vård- och omsorgsnämnden kontinuerligt resultat av vidtagna åtgärder inom särskilt boende och utvecklingsarbetet inom korttidsverksamheten fortsätter. En manual för dokumentation i vårdplanen är framtagen och en utredning om palliativ vård har genomförts. Arbetet med nyckeltal som redovisar om kommunens verksamhet bedrivs på ett effektivt och produktivt sätt är på stark frammarsch via ett aktivt förbättringsarbete, diskussioner med förvaltningarna och samarbeten med andra kommuner. Vi noterar dock att analyser till nyckeltalen kopplade till effektmålen ibland är kortfattade och ibland saknas helt. 3

4 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionsfråga De granskningar som revisionen genomför innehåller ofta förslag till åtgärder som bör genomföras. Dessa åtgärder varierar i omfattning och därmed också i tid för genomförande. En viktig del i revisionens arbete är därför att följa upp tidigare granskningar för att se om åtgärder vidtagits med anledning av dessa. Östersunds kommuns revisorer har uppdragit till Komrev inom PricewaterhouseCoopers att följa upp granskningar genomförda under Följande kontrollfråga är aktuell: - Vilka åtgärder har blivit genomförda med anledning av de förslag och synpunkter som lämnats i 2007 års revisionsrapporter? 2.2 Metod och avgränsning Genomgång har skett av revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder som angetts i lämnade revisionsrapporter och missivbrev till nämnder och styrelser. Därefter har granskning skett av eventuella svar som revisorerna fått från respektive nämnd/styrelse och lägesbeskrivningar har inhämtats från berörda tjänstemän. I uppföljningen av revisionsrapporterna om Socialnämnden och Tekniska förvaltningen har intervjuer skett med respektive förvaltningschef. Till övriga rapporter har skriftliga svar begärts. Därefter har en bedömning har gjorts av om åtgärder eventuellt kvarstår att genomföras. Uppföljningen avser bara de granskningar där synpunkter och förslag till åtgärder redovisats. Således berörs inte de områden som bedömts fungera tillfredsställande. Inte heller berörs genomförd granskning av delårsrapport och årsredovisning, dessa följs upp på annat sätt. Uppföljning har skett av följande revisionsrapporter: Socialnämnden Tekniska förvaltningen Kommunens underhåll av gator, vägar parker och torg Sjukfrånvaron Uppföljning av tidigare granskningar av utskrivningsklara patienter från sjukhuset Nyckeltal Revisionsrapporter som ej varit aktuella för uppföljning: Kommunens investerings i ett evenemangs- och Internhyra arenabolag 4

5 3 Resultat av uppföljningen 3.1 Socialnämnden Revisionsrapport daterad 20 mars Följebrev daterat Rapporten är överlämnad med begäran om yttrande till socialnämnden med angivande av åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av rapporten. Vid intervjun med förvaltningschef och förvaltningens ekonomichef framkom följande lägesbeskrivningar: Nämnd Behandlingsdatum och Socialnämnden Lämnade synpunkter Nämndens beslut/svar Aktuellt läge Endast ett av effektmålen har en kvalitativ inriktning. Nämnden och förvaltningen bör utveckla fler effektmål som har en kvalitativ inriktning och som är mer kopplade till verksamhetens effekter på sina brukare och på samhället. Socialnämnden delar revisorernas kommentarer kring att utveckla nämndens effektmål så att de får en mer kvalitativ inriktning i uppföljningen. Förvaltningen tog fasta på kritiken i rapporten och har sedan 2008 fyra effektmål med kvalitativ inriktning. Målen följs upp utifrån klientundersökningar på våren varje år, samt för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Nämnden bör upprätta utvärderingsplaner som är realistiska d.v.s. de bör vara klart vid planens antagande vem eller vilka som ska utföra uppdragen och när det ska vara klara att redovisa. En orsak till varför detta ej skett beror på bristande utredningsresurser hos nämnden. Nämnden delar uppfattningen att planen skall vara realistisk att genomföra. Socialnämnden har i sitt budgetförslag för 2008 äskat om medel motsvarande en tjänst som controller bland annat för detta ändamål. I 2008 års utvärderingsplan finns angivet vilka verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde som ska utvärderas, när de beräknas vara klara och vilka som ska utföra uppdragen. Av planens åtta uppdrag genomfördes sex under 2008 och två uppdrag har framflyttats till 2010 d.v.s. Förstärkt familjehemsvård och Uppföljning av synpunktshanteringssystem. Till följd av stopprogrammet togs beslut att ingen utvärderingsplan skulle upprättas

6 Socialnämnden får sammanställningar av inkomna synpunkter och klagomål men det framgår inte av nämndens protokoll om några bedömningar eller analyser görs utifrån dessa eller om de föranleder några åtgärder från nämnden. Kommenteras ej i nämndsvar. Kommunen har ett kommungemensamt system för klagomålshantering, i vilket alla inkomna synpunkter och klagomål registreras och dokumenteras. En årlig sammanställning presenteras alltid för nämnden och synpunkter och klagomål av hög dignitet rapporteras direkt. Ett problem är dock att få synpunkter och klagomål lämnas in till förvaltningen. Samtidigt med utvärderingen av synpunktshanteringssystemet (se punkt 2) kommer personal inom förvaltningen att få utbildning. På kommunen hemsida under E-tjänster finns formulär och blankett för synpunkter och klagomål. I förvaltningens fyra servicedeklarationer finns även angivet hur synpunkter och klagomål kan lämnas. I nämndens protokoll framkommer inte i vilken utsträckning handlingsplanens olika punkter har förverkligats under året eller om den föranleder några åtgärder från nämnden. Det är alltså oklart hur resultaten konkret används av nämnden. Kommenteras ej i nämndsvar. Nämnden får muntliga redovisningar under året om läget när det gäller handlingsplanen och dess olika aktiviteter samt en skriftlig redovisning av i vilken utsträckning aktiviteterna är uppfyllda vid årets slut. I protokollet finns hänvisat till socialförvaltningens tjänstemannaförslag som underlag till beslut. Nämnden har möjlighet att i protokollet framföra synpunkter på om t.ex. måluppfyllelsegraden anses vara för låg. 6

7 Internkontrollplanen behöver kompletteras med bl.a. riskanalyser och tillkommande kontrollaktiviteter. Socialnämnden antog en internkontrollplan december Socialnämnden har för avsikt att varje år revidera internkontrollplanen. Arbetet med interkontrollplanen kan bli bättre och förvaltningen söker nya metoder för att utveckla internkontrollen inom nya områden. Internkontrollplanen har reviderats Förvaltningen genomför riskanalyser och till 2010 års internkontrollplan kommer en risk och säkerhetskolumn att läggas till med konkreta åtgärder och kontrollaktiviteter. Svar till ytterligare lämnade synpunkter i rapporten: Kommunens mål- och styrkedja anger att varje nämnd ska träffa en skriftlig överenskommelse med sin förvaltningschef och att förvaltningschefen i sin tur ska skriva kontrakt med sina sju enhetschefer. Vid intervjun framkom att förvaltningschefen haft kontrakt med sina enhetschefer t.o.m. 1 okt Av omorganisationen kommer nya kontrakt att upprättas under våren med de fyra nya områdescheferna. Något kontrakt mellan förvaltningschef och nämndsordförande finns inte, men diskussion pågår om att ett kontrakt ska införas. I en del av verksamheterna är klienterna med och formulerar de mål som ska uppnås med föreslagna insatser. De är också med vid bedömningen huruvida målen har uppnåtts. Ett system för klientutvärdering i alla verksamheter har varit på gång att utvecklas inom ramen för det nya verksamhetsstödet som skulle införas under Vid intervjun framkom att detta system för klientutvärdering fick avbrytas då den tilltänkta leverantören inte kunde leverera en produkt som infriade förvaltningens krav. Övergripande klientutvärderingar finns inom några delområden som tex missbruk, men behovet om ett heltäckande klient utvärderingssystem kvarstår. Revisionell bedömning Vår revisionella bedömning är att socialnämnden har genomfört och är på väg att genomföra föreslagna åtgärder. När det gäller protokollen kring inkomna synpunkter och klagomål samt om handlingsplanens förverkligande anser vi att nämnden bör fortsätta att utveckla ärendebeskrivningarna i protokollen så att de på ett tydligare sätt beskriver ärendet. 7

8 3.2 Tekniska förvaltningen/utförarstyrelsen Revisionsrapport daterad 30 mars Följebrev daterat Rapporten är överlämnad med begäran om yttrande till utförarstyrelsen med angivande av åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av rapporten. Nämnd Behandlingsdatum och Utförarstyrelsen Lämnade synpunkter Nämndens beslut/svar Aktuellt läge Den tekniska förvaltningen har många inriktningsmål men inga som gäller för hela den tekniska förvaltningen. Det betyder att kopplingen till kommunens fyra kvalitetsdimensioner är i det närmast obefintlig. Utförarstyrelsen och förvaltningen bör därför arbeta mer med att hitta mål, nyckeltal och verksamhetsmått som bättre beskriver verksamhetens effekter på sina kunder, på kommuninnevånarna och på samhället. Nämnden finner att lämnad kritik i stort sett är berättigad. Nämnden vill dock understryka det faktum att det är svårare att få gemensamma meningsfulla mål för en så blandad verksamhet som nämnden har och med den komplicerade organisationen av den politiska styrningen. Förvaltningen eftersträvar förvaltningsgemensamma mål, men p.g.a. verksamheternas olikheter är det svårt att utforma enhetliga, för respektive verksamhet meningsfulla, mål på alla områden: Gemensamma mål finns inom: - Kvalitetsdimensioner (Alla dimensioner) - Personalpolitik (Alla mål) - Miljö (Delar som kan vara gemensamma) - Verksamheter ( inom ekonomi ) Det finns en god kommunikation inom förvaltningen men rutinerna och processerna kring detta behöver utvecklas mera. 8 Kommunikationen mellan styrelse och förvaltning avses förbättras bland annat genom organiserade studiebesök i verksamheterna och att verksamhetsansvariga i större utsträckning än tidigare kan få möjlighet att dra sina ärenden för styrelsen. Förvaltningen stab har förstärkt med en heltidsanställd informatör för att förbättra både extern och intern kommunikation. Verksamhetsmål, effektivitetsmål för respektive enhet håller på att arbetas fram. Beräknas vara klart under Studiebesök på olika verksamheter har genomförts. Månadsuppföljning beträffande förvaltningens ekonomiska läge, genomförda investeringar och sjukfrånvaro har införts och skickas till styrelsen månadsvis.

9 Verksamhetsansvariga har informerat styrelsen om verksamhetsspecifika ärenden och frågeställningar. Ny informationskanal har införts, Nyhetsbrev, som publiceras varje månad och där aktuella händelser tas upp. Utförarstyrelsen bör tillsammans med förvaltningsledningen utforma en struktur för återrapportering av viktiga händelser via tex nyckeltal samt muntlig och skriftlig information. Avses uppnås genom att förvaltningen tillsammans med styrelsen upprättar årliga utvärderingsplaner och i det arbetet också anger mål, nyckeltal och verksamhetsmått som beskriver verksamhetens effekter på sina kunder, på kommuninnevånarna och på samhället. Månadsuppföljning har införts, se ovan. Den skickas elektroniskt till styrelseledamöter månadsvis. Muntlig information om specifika aktuella händelser sker vid styrelsens sammanträden. Arbetet med nyckeltal och verksamhetsmått för respektive verksamhet pågår. Verksamhetsmått beräknas vara definierade för respektive enhet under 2010 och kan därefter infogas till olika uppföljningar och redovisningar. Förvaltningen saknar en plan för kompetensutveckling. En kartläggning av befintlig kompetens samt diskussion om vilka kompetenser som behövs utifrån verksamhetens mål och framtida krav bör därför göras. 9 Kommenteras ej i nämndsvar. Individuella kompetensutvecklingsplaner har utformats utifrån respektive verksamheters behov och krav. Förvaltningen innehåller ett antal sinsemellan olika verksamheter med därav följande olika krav på kompetenser. Verksamheten är så diversifierad att det inte ger något mervärde att upprätta kompetensutvecklingsplan på förvaltningsnivå, utan detta sköts i förekommande fall på enhetsnivå.

10 Utvärdering och planering av kompetensutvecklingsplaner sker i samband med medarbetarsamtalen som genomförs årligen. Den tekniska förvaltningen saknar en samlad verksamhetsplan eller handlingsplan. Utförarstyrelsen bör därför tillsammans med förvaltningen upprätta årliga utvärderingsplaner och även se till att handlingsplaner utformas för verksamheten. Utförarstyrelsen bör utveckla rutiner för den interna kontrollen utifrån det kommunövergripande internkontrollreglementet. Nämnden avser upprätta årliga utvärderingsplaner. Förvaltningen avser att inför budgetbeslutet under hösten ha tagit fram förslag till internkontrollplan för förvaltningen. En årlig utvärderingsplan finns för internkontroll, IT, samt för kvalitetsdimensioner och bokslutsredovisning. Bokslutsredovisningen omfattar en sammanfattning för hela förvaltningen samt en redovisning av respektive enhet för sig. Samlade verksamhetsplaner i övrigt för respektive verksamhet saknas utöver beställningar från beställarnämnder och budgetskrivelser. I intervju med förvaltningschef framkom att något behov av en samlad verksamhetsplan inte finns, då bra: internkontrollplan, måluppföljning, bokslutsredovisning och beställarbeskrivningar finns. Förvaltningen arbetar årligen fram ett förslag till internkontrollplan för kommande verksamhetsår. Styrelsen beslutar om internkontrollplanen och de aktiviteter som ska ingå i planen. Uppföljningen av internkontrollplanen sker till styrelsen vid bokslut. Revisionell bedömning Vår bedömning är att utförarstyrelsen har genomfört revisorernas föreslagna åtgärder. 10

11 3.3 Kommunens underhåll av gator, vägar, parker och torg Revisionsrapport daterad augusti Följebrev daterat Rapporten är överlämnad med begäran om yttrande till miljö- och samhällsnämnden med angivande av åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av rapporten. Vid intervjun med förvaltningschefen framkom följande lägesbeskrivningar till revisorernas lämnade synpunkter: Nämnd Behandlingsdatum och Miljö- och samhällsnämnden , 121 Lämnade synpunkter Nämndens beslut/svar Aktuellt läge Kommunen saknar fastlagda standardnivåer för hur beläggningar ska vara på olika vägtyper. Idag är det olika subjektiva bedömningar som styr kommunens val av underhållsprojekt. Genom att bestämma standardnivåer och utnyttja system för att följa upp utvecklingen av gatunätet, klassificera gatorna efter funktion och åtgärdsbehov skulle kommunen förbättra verktyget som också är möjligt att följa upp. Kommenteras ej. Vägarna (huvudgator och lokalgator) är trafikklassade, huvudsakligen efter belastning, och har delats in olika åtgärdsintervall på: 8, 12, 20 eller 30 år, vilket är grund för behov av medel. Med gatornas yta och trafikklassning kan årlig och total underhållskostnad beräknas fram. Gatornas standard besiktas varje år och klassificeringen ändras om så bör ske. Senaste klassningen har skett Kommunens avsikt att bibehålla anläggningarnas ekonomiska värde behöver tydliggöras. En mer samlad definition som tar fasta på de kriterier som av kommunen bedömts som väsentliga för att vidmakthålla värdet behövs. 11 Kommenteras ej. Någon samlad definition med kriterier för bedömningen av att vidmakthålla ett värde finns inte. Men arbetssättet med besiktning av gatorna varje år, indelning i trafiklassning och åtgärdsintervall bedöms ändå ge ett relativt korrekt underlag. Om detta kan ses som en definition är fortfarande oklart, men förvaltningen bedömer ändå att de utgör en säker grund för behovet av underhåll. De bedömningsgrunder som ingår i besiktningarna för att bedöma tra-

12 fikklassindelningen i år vad avser underhållsintervall av gator/vägar är: spårigheter, hål, sprickor och skarvar. Dessutom inventeras oxidationsgraden av beläggningen, vilket kan resultera i stensläpp från beläggningen. Sammantaget får man härigenom bedömningsunderlag om behovet av underhåll är brister i beläggningen eller om bristerna beror på underifrån kommande problem som kan kräva större åtgärder. Gatornas underhållsbehov bedöms av vana teknikers erfarenhet samt av synpunkter från de externa utförarna. Representanter från Trafik och park träffar varje år kollegor från andra kommuner. Vid träffarna diskuteras tekniska frågor som bl.a. kriterier för underhåll och åtgärdsintervall. För parkverksamheten har beskrivits ett upplevt underhållsbehov som för närvarande inte ryms inom gällande skötselavtal. Hur stora behoven är har inte klarlagt. En utredning på hur stora resurser som behövs de närmaste åren avseende drift och underhåll av kommunens park- och grönområden behövs. Nämnden ger samhällsbyggnad i uppdrag att inför budgetarbetet 2010 redovisa underhållsplaner för övriga verksamhetsområden. Underhållsplaner för parker, torg och allmänna platser har framflyttats till verksamhetsplanearbetet 2011, d.v.s. inför budget 2012 (MSN , 233). Huvudskälet är att datainsamlingen med ytor etc. för dessa verksamhetsområden inte är riktigt klar. 12

13 Kommunen borde upprätthålla underhållsplaner som omfattar totala underhållsbehovet på kortare och längre sikt. Nämnden bör sammanställa en konkret åtgärdsplan med förslag på årliga insatser för att minska bedömt eftersatt underhåll. Åtgärdsplanen bör innehålla tidsbestämda förslag på vilka objekt som ska åtgärdas. Underhållsplaner är en förutsättning för bra beslutsunderlag till nämnden. Nämnden konstaterar år efter år att anvisade medel ej räcker för att klara målsättningen. Som en direkt följd av detta har nämnden inför budgetarbetet 2009 uppdragit till samhällsbyggnad att se över målsättningar, behov och medel för underhållsbeläggningar. Kommenteras ej. När underhållsplanerna med klassificeringsindelning av parker och torg är färdiga kommer underhållsbehovet på kort och lång sikt att synliggöras i respektive plats åtgärdsintervall. Uppfattningen inom förvaltningen och nämnden är att kollen över underhållsbehov för gator är relativ god. För gator, gångbanor, vägmarkering, gatubelysning etc., inventeras underhållsbehovet årligen och dokumenteras i åtgärdslistor. Genomförda underhållsinsatser har sedan skett inom budgeterade anslag med utgångspunkt i tjänstemännens förslag på de mest angelägna åtgärderna. Underhållet av parker och torg bygger i huvudsak på överenskommelser om skötselnivåer och skötselåtgärder. Några större omställningar har redovisats för nämnden kring områden där ambitionsnivån har dragits ned p.g.a. minde ekonomiskt utrymme. I övrigt avvaktas till Nämnden bör också redovisa konsekvenser kring en ökning av underhållsinsatserna och behov av eventuella ytterligare resurser. Konsekvenser som kan leda till fördyringar och kapitalförstöring behöver även beskrivas. 13 Kommenteras ej. I underhållsbudgeten för gator finns i 2009 års budget 4,5 mnkr. I beräknad årskostnad för underhållsbeläggningar för gator behövs ca 7 mnkr för att klara ett åtgärdsmedelintervall på ca 20 år. Vart tredje år utökas anslaget för gatuunderhåll med 3 mnkr. Anslaget räcker dock

14 inte för att klara det totala underhållsbehovet. Konsekvenserna av detta blir att underhållsåtgärder skjuts på framtiden och insatsen att de till slut hamnar i investeringsbudgeten. Av tilldelad budget för 2010 har målsättningen sänkts vad avser underhåll till 40 år för god ekonomisk hushållning är förvaltningens bedömning att underhåll i genomsnitt bör ske vart 20:e år. Revisionell bedömning Vår bedömning är att miljö- och samhällsnämnden har genomfört och påbörjat arbetet med att genomföra föreslagna åtgärder. Vi noterar att underhållsplaner för parker och torg har framflyttats till verksamhetsplanearbetet 2011, dvs inför budget

15 3.4 Sjukfrånvaron Revisionsrapport daterad november Följebrev daterat Rapporten är överlämnad med begäran om yttrande till kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden med angivande av åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av rapporten. Nämnd Behandlingsdatum och Kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden Lämnade synpunkter Nämndernas beslut/svar Aktuellt läge Sjukfrånvarostatistiken från Sveriges kommuner och Landsting visat att Östersunds kommun fortfarande har hög sjukfrånvaro i jämförelse med andra kommuner. Det betyder att det rehabiliterande och förebyggande arbetet med kraft måste fortgå. Kommunstyrelsen Detta ligger helt i linje med de intentioner som finns inom kommunen. Den stora satsningen i projektet Drivkraft fortgår under 2008 samt utvärdering av insatser under Personalavdelningen ska försöka hitta bättre stöd tillchefer i rehabiliteringsprocessen. Vård- och omsorgsförvaltningens goda interna samarbete i rehabiliteringsfrågor kommer förhoppningsvis att sprida sig. Arbete med en medarbetarpolicy har påbörjats liksom revidering av arbetsmiljöpolicy. Arbetsutbildningen för chefer och skyddsombud samt Ledarprogrammet fortsätter under Under 2008 kommer en organisationsdiagnos att genomföras på samtliga arbetsplatser. Av resultatet kommer enheterna att ta fram handlingsplaner och arbeta aktivt med att förbättra sina arbetsmiljöer. Kommunstyrelsen Kommunen arbetar aktivt med att sänka sin sjukfrånvaro där insatserna har varit av strategisk och operativ karaktär. Insatserna har också förstärkts sedan den nya sjukförsäkringen trädde i kraft den 1 juli. Kommunen har parallellt med det fortlöpande rehabiliteringsstödet till chefer också bedrivit ett projekt som heter Drivkraft. Projektet startades 2005 på uppdrag av kommunledningsgruppen i syfte att föreslå aktiva åtgärder som skulle bidra till att kommunens sjukfrånvaro minskade. Sedan 2007 har ett flertal delprojekt fortlöpt och avslutats inom Drivkraft (se bilaga). 15

16 Vård- och omsorgsnämnden Tillämpningen av metoden Tidig återgång fortskrider. Metoden har inneburit att många anställda har kunnat erbjudas nytt arbete eller arbetsprövning. Förvaltningens ledningsgrupp och enhetschefer är dessutom mycket engagerad i andra delprojekt som ingår i Drivkraft såsom Arbetsförlagd friskvård och MICA i försöksverksamhet med förebyggande hälsoundersökning före anställning. Förvaltningens Rehabgrupp planerar under 2008 att anordna en informationsdag för förvaltningens chefer om framgångsrika åtgärder mot sjukfrånvaron. På förvaltningsnivå bedrivs även utvecklingsarbetet Valfria sysselsättningsgrader där ett av målen är att sänka sjukfrånvaron. Vård- och omsorgsnämnden Perioden 1 nov oktober 2009 var sjukfrånvaron 8,8 % av tillgänglig arbetstid. Komrevs kommentar: Även vård- och omsorgsnämnden omfattas av kommunstyrelsens aktiviteter för att minska sjukfrånvaron (se bilaga) Ett problem som finns är framtagandet av statistik för att läsa av sjukfrånvaro och frisknärvaro. Statistiken hämtas ur det personaladministrativa systemet och beställningen ska formuleras av enhetschefen. Viss osäkerhet finns för hur statistiken ska tas fram. Enheter/områden behöver stöd för att få fram ändamålsenlig statistik som är lätt att följa upp och tolka. 16 Kommunstyrelsen Idag tas förvaltningsövergripande statistik fram centralt varje månad. Respektive chef kan själv ta fram statistik med hjälp av rapportverktyget Cognos, vilket dock upplevs något krångligt av många chefer. I samband med införandet av det nya PA-systemet Heroma kommer framtagandet av rapporter att förenklas, vilket förhoppningsvis kommer att bidra till att chefer i större utsträckning följer upp sjukfrånvaron. I Drivkraft kommer ett antal chefer på försök att arbeta med ett IT-baserat rehabiliteringsstöd som också kommer att skapa förutsättningar för bättre uppföljning av sjukfrånvaron. Kommunstyrelsen Beslut har fattats i Personal- och organisationsutskottet att det IT-baserade rehabiliteringsstödet Adato ska införas inom hela kommunen. Under 2010 kommer implementering av systemet att ske inom samtliga förvaltningar. Införandet av Heroma har medfört en del problem med att ta fram statistik. På sikt kommer cheferna dock att på ett enkelt sätt få ut relevant statistik ur systemet. Inför 2010 planeras riktade utbildningsinsatser gentemot chefer för att säkerställa att de har tillräckliga kunskaper för att kunna ta fram statistik ur systemet. I syfte att underlätta kommunens centrala arbete

17 med statistik och rapporter så kommer också ett statistikverktyg som komplement till Heroma att upphandlas. Vård- och omsorgsnämnden Det nya PA systemet Heroma uppfyller inte verksamhetens krav på stöd vid uppföljning av personalstatistik. Kommunledningen arbetar med ett underlag för upphandling av ett systemstöd. Personal- och organisationsutskottet behöver fortlöpande få tillgång till sjukfrånvarostatistik och för att på så sätt kunna följa resultatet av de insatser som sätts in. Kommunstyrelsen Detta är viktigt och sedan december får personal- och organisationsutskottet kontinuerlig redovisning av sjukfrånvaron per förvaltning och månad. Utskottet får också kontinuerlig information om hur Drivkraft och de olika delprojekten fortskrider. Kommunstyrelsen Personal- och organisationsutskottet får fortlöpande redovisningar av kommunens sjukfrånvarostatistik. Inför 2010 kommer också korttidssjukfrånvaron att redovisas på ett tydligare sätt till personal- och organisationsutskottet. Revisionell bedömning Vår bedömning är att kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden har genomfört och påbörjat arbetet med att genomföra föreslagna åtgärder. Jämfört med andra kommuner har Östersunds kommun en fortsatt hög sjukfrånvaro, vilket innebär att arbetet med att minska sjukfrånvaron måste fortsätta. 17

18 3.5 Uppföljning av tidigare granskningar av utskrivningsklara patienter från sjukhuset Revisionsrapport daterad 8 november Följebrev daterat Rapporten är överlämnad med begäran om svar till vård- och omsorgsnämnden med angivande av åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av rapporten. Nämnd Behandlingsdatum och Vård- och omsorgsnämnden Lämnade synpunkter Nämndens beslut/svar Aktuellt läge Kommunen bör mäta och följa upp resultaten av vidtagna åtgärder samt genomföra en behovs- och konsekvensanalys, omfattande bland annat behovet av särskilt boende och korttidsboende både på kort och lång sikt. Vård- och omsorgsnämnden mäter idag kontinuerligt resultat av vidtagna åtgärder och har för avsikt att ytterligare utveckla planeringsoch uppföljningsarbetet av behov på kort och lång sikt av särskilt boende. Utvecklingsarbetet avseende kommunens korttidsverksamhet är också en del i detta förbättringsarbete. Förvaltningen mäter och följer upp till varje nämnd. Analysgrupp träffas en gång per månad. På uppdrag av förvaltningsledningen kommer en uppföljning av Trygg hemma, den nya korttids- och anhörig verksamheten att genomföras. Uppföljningen startar under januari 2010 och beräknas vara klart för redovisning till vårdoch omsorgsnämnden i maj Ansvariga för uppföljningen är den före detta projektgruppen för Trygg hemma. Vård- och omsorgsnämnden bör säkerställa införandet av kvalitetssystem vad gäller vården och omsorgen av äldre genom att sätta upp mål och tidplaner för införandet och kontinuerligt följa upp arbetet. 18 Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag från nämnden att under våren 2008 utforma en detaljstruktur för kvalitetssystem samt vid halvårsskiftet 2008 ge förslag på tidplan för genomförande. Målet med den nya verksamhetsinriktningen är att erbjuda tillräckligt med stöd till den som behöver för att känna sig trygg och kunna bo kvar hemma i sin bostad. Plan för uppföljning 2010 finns beslutad i vårdoch omsorgsnämnden. Förvaltningen har uppdrag att föreslå organisation av kvalitetsarbetet.

19 Kommunen bör i samverkan med landstinget ta fram skriftliga riktlinjer för vad som skall finnas med i vårdplanen. En fördjupad granskning av området bör göras för att t.ex. klargöra varför brukare/patienter i livets slutskede i stor omfattning skickas runt mellan olika instanser samt vad orsaken är till att andelen brukare som avlider kort tid efter utskrivning från sjukhuset är hög. Länets kommuner har tillsammans med landstinget infört Meddix, ett ITstöd för vårdplanering, under hösten En arbetsgrupp bestående av representanter från Socialstyrelsen och systemanvändare från hela Sverige, bland annat från Östersund har tillsatts för att ta fram riktlinjer för innehållet i vårdplanen. En första presentation av denna beräknas till juni Vård- och omsorgsförvaltningen har genom tidigare granskning uppmärksammat att andelen som avlider kort tid efter utskrivning från sjukhus är hög. Anledningen till detta är hög medelålder och multipla sjukdomsbilder. En fördjupad granskning tros inte tillföra ytterligare information. Genom inkomna avvikelser har kommunen uppmärksammat att det förekommer situationer där brukare skrivits ut från sjukhus och avlidit kort där efter, inom ett till några dygn. Inom det pågående projektet, gällande kommunens korttidsverksamhet kommer förvaltningen tillsammans med landstinget att göra en översyn av den palliativa vård som bedrivs inom kommunen. Ett förslag till åtgärder presenteras under våren Manual för dokumentation i vårdplan är framtagen och införs i mars På uppdrag av landstingsdirektören lämnade länsgruppen i palliativ vård utredningen Länsplan för palliativ vård. Den innehöll 13 konkreta förslag hur vårdtagare i livets slutskede i Jämtlands län skulle kunna erhålla ett palliativt vårdinnehåll i enlighet med Socialstyrelsen. Länsgruppen bestod av tjänstemän från landstingets sluten vård och primärvård samt representanter från tre kommuner i länet, däribland Östersunds kommun. Revisionell bedömning Vår bedömning är att vård- och omsorgsnämnden har genomfört revisorernas föreslagna åtgärder. 19

20 3.6 Nyckeltal Revisionsrapport daterad 24 november Följebrev daterat Rapporten är överlämnad med begäran om yttrande till kommunstyrelsen med angivande av åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av rapporten. Nämnd Behandlingsdatum och Kommunstyrelsen Lämnade synpunkter Nämndens beslut/svar Aktuellt läge Kommunens nyckeltal/verksamhetsmått har under de senaste åren blivit mer och mer kvalitativa och mindre och mindre kvantitativa. Trots det sker fördelning av resurser fortfarande huvudsakligen utifrån hur man fördelat dem tidigare år och utifrån kvantitativa mått och sällan eller aldrig utifrån de kvalitativa nyckeltalen/verksamhetsmåtten. Styrelsen ställer sig tveksam till denna slutsats, och ser inte logiken i att det mera skulle vara betygsnivåer och inte antalet elever eller barn i förskolan som uteslutande ska vara grund tilldelning av ramar till nämnderna. Nämnden tror att det måste vara en kombination och att tilldelning av medel baserat på kvalitativa mått måste ske i aktiva jämförelser med andra kommuner/organisationer. Östersunds kommun har under flera år arbetat med att försöka hitta relevanta nyckeltal som redovisar om kommunens verksamhet bedrivs på ett effektivt och produktivt sätt. Dialog har förts med förvaltningarna om att utveckla nyckeltalen och mycket tid har också lagts på att få fram bra målformuleringar med åtföljande nyckeltal som dels styr mot fullmäktiges inriktningsmål men också beskriver den verksamhetsutveckling som nämnderna har ambition att genomföra. De nyckeltal och verksamhetsmått som är knutna till effektmål redovisas men det är sällan denna redovisning åtföljs av någon analys som beskriver varför det blev som det blev och vad som eventuellt behöver ändras på. Kommunens nuvarande nyckeltal och verksamhetsmått anger antingen en kvantitativ prestation eller en kvalitativ prestation. Det finns inga framtagna verksamhetsmått som redovisar 20 Kommenteras ej. Styrelsen vill påpeka vikten av att man inom kommunen fortsätter att bygga upp sin kunskap kring kvalitativa nyckeltal och utvecklar fler verksamhetsmått som redovisar produktivitet. Detta är ett förbättringsområde. Analyserna är ibland kortfattade och ibland saknas de helt. Till nämnderna lämnas dock ett mer omfattande material med bl.a. kommentarer och analyser kring olika nyckeltal än i det material som går till KF eftersom det är ett begränsat platsutrymme. I Måttbandet (samarbete med åtta norrlandskommuner) diskuteras och utarbetas nyckeltal utifrån tre aspekter: struktur, process och resultat. Kvaliteten mäts och ställs i relation till

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten.

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten. Revisionsrapport Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering Lekebergs kommun Marlen Dagersten 2013 2013-06-19 Fredrik Alm Uppdragsledare 2013 Lekebergs kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Sjukfrånvaro och rehabilitering www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Sjukfrånvaro och rehabilitering Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning Östersunds kommun Datum 2009-08-25 Erik Palmgren Revisionskonsult Anneth Nyqvist Revisionskonsult Anneth Nyqvist Uppdragsledare Erik Palmgren Revisionskonsult

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY 1 (8) REHABILITERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-27, 31 MÅL Målet för arbetsgivarens rehabiliteringsverksamhet är att den anställde så snabbt som möjligt återgår i ett ordinarie arbete.

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

1. Rehabiliteringsrutiner

1. Rehabiliteringsrutiner 1. Rehabiliteringsrutiner 2. Rehabiliteringskedjan 3. Checklista vid rehabilitering DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsrutiner GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Rutiner/checklista BESLUTAT/ANTAGET

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av Barn- och utbildningsnämndens. styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Åtvidabergs kommun

REVISIONSRAPPORT. Granskning av Barn- och utbildningsnämndens. styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Åtvidabergs kommun REVISIONSRAPPORT Granskning av Barn- och utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten Åtvidabergs kommun December 2003 Håkan Lindahl Karin Jäderbrink Innehållsförteckning Inledning...3

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Uppföljning av granskning avseende hemvård

Uppföljning av granskning avseende hemvård Revisions-PM Uppföljning av granskning avseende hemvård Christina Widerstrand Cert. kommunal revisor oktober 2012 Svalövs kommuns revisorer Uppföljning av granskning avseende hemvård Innehållsförteckning

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskningsrapport Sjukfrånvaro omfattning och åtgärder

Granskningsrapport Sjukfrånvaro omfattning och åtgärder Granskningsrapport Sjukfrånvaro omfattning och åtgärder KPMG Antal sidor: 10 0000 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Genomförande 2 3. Resultat 3 3.1

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Kompetensförsörjning och generationsskiften

Kompetensförsörjning och generationsskiften Revisionsrapport Kompetensförsörjning och generationsskiften Piteå kommun Datum Helena Lundberg, Certifierad kommunal revisor 2009-09-03 Helena Lundberg, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Revisionsrapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Marks kommun 18 mars 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Marks kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska kommunens

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...

Läs mer

2.1.1. Kostnadsutveckling... 7 2.1.2. Bedömning och kommentar... 8. 2.2. Styrande och stödjande dokument... 8

2.1.1. Kostnadsutveckling... 7 2.1.2. Bedömning och kommentar... 8. 2.2. Styrande och stödjande dokument... 8 Sjukfrånvaro och rehabilitering Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfrågor... 3 1.3. Kontrollmål... 3 1.4. Avgränsning

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik Revisionsrapport Resursfördelning inom LSSverksamheten - boende med särskilt stöd Kalmar kommun 3 november 2008 Christel Eriksson Stefan Wik 1 2008-11-03 Chistel Eriksson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Yttrande över Jämförelser i Missbruksvården resultat i tre kommuner, Luleå, Sundsvall och Umeå kommun

Yttrande över Jämförelser i Missbruksvården resultat i tre kommuner, Luleå, Sundsvall och Umeå kommun Allmänna utskottet 2010-09-14 46 5 Socialnämnden 2010-09-23 112 8 Dnr 2010/223-752 Yttrande över Jämförelser i Missbruksvården resultat i tre kommuner, Luleå, Sundsvall och Umeå kommun Bilagor: Slutdokument

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR ANPASSNING OCH REHABILITERING I HAPARANDA STAD Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka Sfsf Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka BOTKYRKA KOMMUN Beslutad i Personalutskottet 090302 2 [9] Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka 1 Rätt person, på rätt plats med rätt

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en uppföljning avseende tidigare granskning av försörjningsstöd. Revisionen hemställer

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar Krokoms kommun Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor 2008-11-04 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund ÖVERENSKOMMELSE mellan och Gällande avtal prolongeras för tiden 1 april 2004-31 mars 2007 med nedan angivna ändringar och tillägg. Anmärkning Part äger senast 30 november 2005 säga upp detta avtal vad

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Uppföljning av intern kontrollplan 2012

Uppföljning av intern kontrollplan 2012 1(4) Förvaltningsnamn Ekonomiavdelningen Jonatan Buhr Juris Landstingsstyrelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2012 Bakgrund Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer