UNIVERSEN. #2 mars -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNIVERSEN. #2 mars -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare"

Transkript

1 UNIVERSEN #2 mars -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Forskarblogg skapar kontakter Sid 7 Mot ökad effektivitet Sid 6 Säkra bevis Sid 10 Foto: STAFFAN CLAESSON Fler nyheter hittar du på Nyttiga länkar på Humanister får IT-stöd IT-satsningarna inom språk, teologi och humaniora har ett gemensamt forum: EparIT, som ska stötta IT inom både forskning och utbildning. Nu planeras bland annat ett pilotprojekt där historiker och datorlingvister ska bygga upp en gemensam databas. Sid 7 Runstenar ger nya perspektiv Runorna var det första sättet för våra förfäder att uttrycka sig i skrift. Stenarna gav status, men det fanns också billiga kopior. De falska runstenarna kan berätta mycket om dåtidens samhälle, enligt Henrik Williams, professor i runologi. Sid 8-9 Delikatess odlas igen Den svarta bourgognetryffeln har ett kilopris på kronor och anses som en delikatess. Uppsalaforskaren Christina Wedén har dissekerat dem för att få veta mer om deras egenskaper. Tack vare henne odlas svampen på Gotland idag. Sid 16 Att sitta och läsa är inte alltid optimalt, ibland kan det vara bättre att lyssna till kurstexterna. Kjell Adolfsson, universitetslektor i handelsrätt.

2 LEDARE Ny laboratoriebyggnad vid EBC. Lokalplan för universitetet Nu har universitetets Lokalförsörjningsplan 2009 fastställts av konsistoriet. Den nya planen ersätter Lokalförsörjningsplan 2004 och redovisar utvecklingen av universitetets lokalanvändning under gångna år och aktuella lokalbehov som behöver utredas. Större delen av universitetets lokaler är antingen nybyggda eller har genomgått totalrenovering under de senaste 15 åren. En rad lokalfrågor återstår emellertid att lösa och avsikten är att lokalförsörjningsplanen ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. Fasta läsårsoch terminstider Rektor har fastställt läsårs- och terminstider för universitetet, i enlighet med de nya rekommendationerna från Sveriges universitets- och högskoleförbund (Suhf). Höstterminen ska varje år påbörjas den måndag som infaller mellan 28 augusti och 3 september och pågå i 20 veckor. Därefter börjar omedelbart vårterminen som också pågår i 20 veckor. Sommarkurser och fältstudier får bedrivas även utanför terminstid. Nya löner förhandlas fram Snart drar löneförhandlingarna igång inom universitetet. Senast den 6 mars ska förslag på nya löner inom ramen för lönerevisionen (Rals ) lämnas in från prefekter och andra chefer till personalavdelningen. Lönerevisionen gäller tiden 1 april september Under mars till och med maj månad pågår förhandlingsprocessen vid universitetet. Målet är att de nya lönerna ska kunna betalas ut med junilönen. Kvinna och doktorand Enheten för kvalitet och utvärdering har gjort en undersökning av arbetsförhållanden för kvinnor som är doktorander. Det är en åtgärdsinriktad analys, som bygger på gruppintervjuer med doktorander vid nio olika institutioner. Ansvarig för analysen har varit Åsa Kettis-Lindblad, chef för kvalitet och utvärdering i samråd med jämställdhetshandläggaren Annika Lindé. Rapporten Arbetsförhållanden för kvinnor som är doktorander kan beställas av jämställdhetshandläggare och finns att läsa på webben: Rättelse om bildningskurser I förra numret av Universen stod att Brian Palmer startade de första bildningskurserna vid universitetet, vilket är fel. Redan 2002 gavs den första s k bildningskursen, det tvärvetenskapliga Core Curriculum programmet, som var mycket populärt bland studenterna. Programansvariga var juristen Carl-Gustaf Spangenberg och litteraturvetaren Eva Heggestad. Programmet upphörde FOTO: TOMMY WESTBERG Tillgänglighet är vårt ansvar I detta nummer av Universen kan vi läsa om tillgänglighet. Vi som universitet har ett stort ansvar att alla som är behöriga och har antagits till utbildning kan delta i undervisningen på ett, så långt som möjligt, anpassat sätt. I Tillgänglighetsplanen för Uppsala universitet står följande: Vid Uppsala universitet skall människor med funktionshinder kunna arbeta och bedriva studier på likvärdiga villkor som andra. Personer med funktionshinder skall bemötas med samma respekt och förståelse som andra. Kunskap, inlevelse, respekt och samarbete är nyckelord för ett gott bemötande vid Uppsala universitet. Det är viktiga ord som förpliktigar och som på olika sätt ska omsättas i praktisk handling. Exempel på områden som vi arbetar med för att uppfylla planen är en genomgång av alla byggnader för att uppfylla Handisams regler, men det gäller också att utveckla områden som informationens tillgänglighet och åtgärder för att förhindra diskriminering. Ytterst handlar det om människosyn och hur vi uppträder och respekterar varandra. Ytterst handlar det om människosyn och hur vi uppträder och respekterar varandra. REDAKTION Ett område som rönt stor uppmärksamhet under 2008 är Förordningen om intern styrning och kontroll (FISK). Förordningen handlar om att säkerställa att vi som myndighet hushållar med statens resurser. Inom universitetet har vi på ett systematiskt sätt kartlagt vilka risker som finns och som kan påverka vårt arbete och vår måluppfyllelse. Ett riskområde som definierats vid genomgången är mångfalden och komplexiteten av universitetets regler och riktlinjer, vilket kan leda till missförstånd och svårighet att överblicka och följa givna riktlinjer. Ett annat område som prioriterats är stödet till prefekter. Åtgärder för att förbättra dessa områden kommer att planeras och genomföras under Rektor har bland annat beslutat om obligatorisk prefektutbildning för att förbättra de grundläggande förutsättningarna för prefektuppdraget. Under 2009 kommer risker inom utbildningsoch IT-området att undersökas. Tillgänglighet och Intern styrning och kontroll vad har de gemensamt? För mig är det uppenbart att båda är en del av vår kvalitet. Vi har inom Uppsala universitet ambitionen att i alla delar av vår verksamhet vara kvalitetsmedvetna. Genom att klara tillgängligheten för människor med funktionshinder och genom att bedriva en effektiv verksamhet tar vi ytterligare steg att uppnå våra ambitiösa mål. ann fust universitetsdirektör Fotnot: Handisam är myndigheten för handikappolitisk samordning REDAKTÖR: Annica Hulth, tel , E-POST: ADRESS: Universen, Uppsala universitet, Box 256, , Uppsala BESÖKSADRESS: S:t Olofsgatan 10b TEL: FAX: ANSVARIG UTGIVARE: Urban Lindberg LAYOUT: Mikael Mannberg, Redaktörerna AB, TRYCK: v-tab, Norrtälje UPPLAGA: ex ADRESSÄNDRING: meddela din personalhandläggare, övriga prenumeranter gör skriftlig anmälan till redaktionen. Texter lagras elektroniskt hos Universen. En del textmaterial publiceras också på Internet. Den som sänder material till Universen anses medge elektronisk lagring/publicering. För obeställt material ansvaras ej. ISSN Foto: TOMMY WESTBERG UNIVERSEN # 2-09

3 FOTO: GUNILLA STHYR Universitetet önskar fler platser till jurist- och läkarprogrammen Fler platser på juristprogrammet och läkarprogrammet, och generella kvalitetsförstärkningar. Det är några av de önskemål som konsistoriet beslutat lämna in till regeringen i budgetunderlaget för de kommande tre åren. Nu har årsredovisningen 2008 och budgetunderlaget för klubbats av konsistoriet. Uppsala universitet visar ett positivt resultat på 56 miljoner kronor för verksamhetsåret Det beror huvudsakligen på ökade forskningsanslag, som ännu inte hunnit tas i anspråk. En del av överskottet går att förklara med att de ökade forskningsanslagen används till nyrekryteringar Språkvetare firade jubileum En hel bokskog hade växt upp i Engelska parken eller närmare bestämt i den språkvetenskapliga delen av Humanistiskt centrum. I år är det nämligen tio år sedan de språkvetenskapliga institutionerna flyttade till Engelska parken; det firades den 12 februari flyttade de språkvetenskapliga institutioner i olika etapper till det som då benämndes Språkvetenskapligt centrum idag Engelska parken, Humanistiskt centrum. Språkvetarna firar alltså tioårsjubileum i år och presenterade ett dagslångt jubileumsprogram den 12 februari. Karin Boye-biblioteket hade skapat en akademisk bokskog fylld av avhandlingar från åren i Engelska parken och här kunde man vandra bland en mängd spännande avhandlingstitlar. Alla studenter kunde dessutom gå en tipspromenad i huset och tävla om en exklusiv datorväska. Under eftermiddagen blev det föreläsningar och sång av Språkvetarkören i Ihresalen. Dagens avslutades sedan med middag, konstutställning och minibokmässa för anställda och inbjudna gäster. gunilla sthyr Vandra i en bokskog av avhandlingar! Det gjorde bland annat Christine Watson, doktorand i moderna språk. och sådana tar ofta lite tid. Därför har medlen inte hunnit tas i bruk fullt ut. Under 2008 fattades beslut om ett 90- tal nyrekryteringar mot bakgrund av den genomförda utvärderingen av forskningen, Kvalitet och förnyelse Det är glädjande att Uppsala universitet har en positiv utveckling och det ger oss handlingsutrymme för att göra ytterligare satsningar. Konsistoriet enades om ökade kvalitetssatsningar särskilt på utbildningsområdet. När det gäller forskningen jobbar vi intensivt med ansökningarna till regeringens strategiska forskningsområden som presenterats i forskningspropositionen, säger rektor Anders Hallberg. I budgetunderlaget till regeringen för de kommande tre åren föreslår universitetet en ökning av anslagen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå på sammanlagt 235 miljoner kronor. Fler utbildningsplatser Det behövs framför allt för en generell kvalitetsförstärkning på 65 miljoner kronor per år och en ökning av antalet utbildningsplatser på läkarprogrammet (cirka 30 platser/år, drygt 170 fullt utbyggt) och juristprogrammet (170 platser/år, fullt utbyggt 765 platser). Det råder brist på läkare i landet och söktrycket på juristprogrammet har under flera år varit stort. Arbetsmarknaden för jurister har dessutom breddats. anneli waara Marika Edhoff visar runt i renrummet på Ångströmlaboratoriet för de fjorton ambassadörerna. Solceller intresserade ambassadörer Hur fungerar en solcell? Är det verkligen lönsamt att utvinna energi ur naturresurser som sol, vind och vatten? Nyfikenheten var stor när 14 ambassadörer, alla kvinnor, besökte Ångströmlaboratoriet den 26 februari. Solcellsforskaren Marika Edhoff och batteriforskaren Kristina Edström höll en presentation och visade runt i renrummet. Det har varit väldigt intressant. Jag är säker på att flera av oss kommer att fortsätta samarbeta med Uppsala universitet i någon form. Uppsala universitetet är ju något av en föregångare inom förnyelsebar energi, sa Victoria Popescu från Rumänien. I Sverige finns 20 kvinnliga ambassadörer, som brukar träffas en gång i månaden. Den här gången besökte de Uppsala med Länsstyrelsen som värd. Dagen började i universitetshuset, där prorektor Kerstin Sahlin hälsade välkommen. Sedan visades besökarna runt på museum Gustavianum och Carolina Rediviva. Efter en lunch på slottet med landshövding Anders Björk fortsatte delegationen till Ångströmlaboratoriet. annica hulth FOTO: TOMMY WESTBERG UNIVERSELLT FOTO: TOMMY WESTBERG Hugo Tizziati, Staffan Scheja och Stefan Karpe. Bejublad soppkonsert på hög nivå Två virtuoser framförde årets första soppkonsert i Musicum inför en hängiven publik och i en mer än fullsatt sal. Plats på scen tog Staffan Scheja, pianist och ny gästlärare vid Uppsala universitet och violinisten Hugo Tizziati. Staffan Schejas är gästlärare vid Uppsala universitet på 25 procent under ett år. Rekordmånga använder Studentportalen Gensvaret på Studentportalen ökade markant under hösten 2008 och vid vårterminens start slogs nytt rekord för antalet inloggningar. Den 19 januari i år hade Studentportalen inloggningar på en och samma dag. Drygt anställda har numera behörighet att arbeta med Studentportalen. Snart dags för årets Horisont Årsmagasinet Horisont kommer ut vecka 11, och skickas som vanligt hem till alla anställda, till universitetets alumner och till cirka 6000 externa beslutsfattare. Årets Horisont handlar bland annat om innovationer, hjärnans utveckling hos spädbarn och hur man med hjälp av blixtar kan mäta den globala uppvärmningen. Den engelskspråkiga Horizon kommer ut i slutet av mars. Båda tidningarna kan beställas kostnadsfritt på till exempel för att delas ut till besökare och vid konferenser. FOTO: UPPSALA LINNEANSKA TRÄDGÅRDAR Darwin-tema under sportlovet Universitetets museer bjöd på mycket skoj för skollediga barn och ungdomar under sportlovsveckan. I Tropiska växthuset blommade Madagaskars stjärna, en märkvärdig växt med tre decimeter lång sporre. Längs det nya Darwinspåret på Evolutionsmuseet Paleontologi kunde barnen hjälpa Darwin att hitta nyckeln till naturens hemligheter. På Museum Gustavianum var temat vikingar och Valsgärde. Där visades också den nya utställningen Räkna med astronomi med astronomiska instrument från universitetets samlingar. UNIVERSEN #

4 Tillgänglighet Kursmaterialet på översiktskursen i handelsrätt går numera också att lyssna på. Både kurslitteratur och arbetsmaterial ligger på webben och är anpassade så att man kan lyssna till dem med egen talsyntes. En sådan möjlighet vore bra för alla studenter, inte bara de med funktionshinder, säger läraren Kjell Adolfsson. Det är mycket text som studenterna i handelsrätt ska ta till sig. Kjell Adolfsson gör texterna tillgängliga på nätet. FOTO: STAFFAN CLAESSON Lyssna istället - så ökades tillgängligheten på an har lagt ned mycket jobb på att tillgänglighetsanpassa Handelsrättslig översiktskurs, en kurs som ges för nya studenter. Det är den av institutionens kurser där behovet av tillgänglighet är som störst. Varje termin har vi några studenter med funktionshinder. De har syn- och hörselproblem men även andra bekymmer som dyslexi och koncentrationssvårigheter, berättar Kjell Adolfsson. Därför har han jobbat för att göra allt kursmaterial tillgängligt via webben. Genom att arbeta om texternas styckeindelning och rubriker är det möjligt att få dem upplästa med talsyntes, i studenternas egna datorer. När han först började med projektet stötte han på en hel del problem. Ämnet är ju sådant att man måste läsa mycket text. Lagboken är till exempel ett bekymmer. Vi brukar säga till studenterna att det man inte behöver komma ihåg kan man hitta i lagboken, men det stämmer ju inte för studenter som inte ser. Bara aktiebolagslagen är på 100 sidor! Lyssna-funktionen All kurslitteratur finns inläst, men Kjell Adolfsson har också sidor eget material som ligger ute på Kursguiden, institutionens webbportal för studenter. Först försökte han använda Lyssna -funktionen som finns på universitetets alla webbsidor. Det är en form av högläsningsfunktion av alla webbsidor som ligger inom universitetets domän www. uu.se. För att få det att fungera måste materialet vara offentligt och nåbart även för utomstående. Vi kunde inte använda universitetets talsyntes på lösenordsskyddat material, men för mig är det viktigt att ha kontroll över materialet så att det går att göra ändringar. Juridik är ju en färskvara, säger Kjell Adolfsson Lösningen blev att lägga allt material på institutionens egen Kursguide, och låta studenterna använda sina egna datorprogram för talsyntes. Materialet anpassades så att formateringarna skulle ställa till med så lite krångel som möjligt. Universitetets egen talsyntes borde kunna användas även på lösenordsskyddade sidor, tycker Kjell Adolfsson. Det skulle kunna användas av alla studenter, inte bara de med funktionshinder. Det finns en pedagogisk utmaning i det hela vissa sätt att lära sig är bättre än andra och det kan vara olika för olika personer. Att sitta och läsa är inte alltid optimalt, ibland kan det vara bättre att lyssna till kurstexterna. Han har alltid mött studenter med särskilda behov, men för två år sedan började han och hans kol- 4 UNIVERSEN # 2-09

5 Det finns en pedagogisk utmaning i det hela. Att sitta och läsa är inte alltid optimalt, ibland kan det vara bättre att lyssna till kurstexterna. Tillgängliga dokument hur gör man? Idag är det ett krav att all information till studenter ska vara tillgänglig, och det krävs både planering och utbildning för att nå dit, säger Tomas Edquist vid personalavdelningen. Han håller kurser i hur man skapar tillgängliga dokument i Word. Wordfilerna kan sedan göras om till pdffiler som studenterna kan lyssna på med talsyntes. Att tillgänglighetsanpassa innebär att man gör det lättare att hitta i ett dokument, och följer en standard för hur dokumentet ska vara strukturerat. Ett 200-sidigt dokument som inte har någon formatering för rubriker och styckeindelning är hopplöst att hitta i för en synskadad student. Men det är inte särskilt svårt att göra dokumentet tillgängligt, menar Tomas Edqvist. Det handlar om att formatera dokumentet och t ex lägga in dolda bildtexter. Det blir ett bättre strukturerat dokument som går att omvandla till framtidens version av programmen. Det är en oerhörd vinst på en institution om alla jobbar på någorlunda samma sätt. Då vinner man både tid och tillgänglighet! Kursen är avgiftsfri och fokuserar på Word: formatmallar och allt som är tillgänglighetskritiskt. Kursen är sammanlagt en dag lång, uppdelat på två tre-timmarsträffar. Kompetensforum har också en webbplats på temat tillgängliga dokument, där man kan lära sig mer på egen hand. Här kan man bland annat ladda ned ett anpassat dokument och läsa anvisningar eller se filmer på hur man gör (från ax till limpa). Läs mer: för läsa kursen i handelsrätt Tillgängligheten ska ökas leger arbeta mer organiserat med att öka tillgängligheten. Responsen från studenterna har bara varit positiv. Visst kräver det en hel del arbete, men det är helt klart värt det. Jag skulle vilja att hela vår webb gick att lyssna på, säger Kjell Adolfsson. Ingen extrautrustnng behövs Han föredrar att göra materialet tillgängligt direkt på webben framför att använda pdf-filer, vilket är en annan möjlighet (se artikel intill). I och med att vi har datorer finns det anledning att använda dem till annat än att administrera papper. Länkarna gör att man kan arbeta med materialet på ett annat sätt och det finns pedagogiska fördelar med det. Uppsala universitet var tidigt ute med att göra information tillgänglig på webben. Redan 2002 slöt Uppsala universitet ett avtal med företaget Phoneticom för att använda deras talsyntes. Tjänsten vi har kommer inte åt sidor som institutioner lagt bakom lösenorddskydd, men allt vårt publika/offentliga material som är tillgängligt på webben går att få uppläst, säger Åke Johansson, projektledare för webbförnyelse vid universitetet. När besökaren kommer in på universitetets huvudsida går det att välja högläsning av sidorna. En röst läser sedan upp sidorna precis som de är skrivna. För den som vill få länkarna upplästa finns det möjlighet till det också. Fördelen med Phoneticoms program för talade webbsidor är att det inte krävs någon extrautrustning till datorn. Det fungerar med hjälp av en vanlig webbläsare och datorns ljudkort. annica hulth Så här står det i universitetets tillgänglighetsplan för år : Undervisning och examinationsformer skall fortsatt anpassas för att öka tillgängligheten för studenter med funktionshinder. Ett led i denna anpassning kan exempelvis vara att variera examinationsformer och undervisningsformer med hänsyn till deltagande studenters specifika funktionshinder. Till stöd i detta arbete finns personal på avdelningen för pedagogisk utveckling (PU) och skriften Undervisa tillgängligt!, utgiven av UPI vid Uppsala universitet. Ansvarig: Prefekten/motsv. Läs mer: Testa talsyntes! Från kan du surfa runt på universitetets webbplats med talsyntesen. UNIVERSEN # 2-09

6 Så ska verksamheten bli mer effektiv Det är svårt att hitta bland alla olika måloch styrdokument inom universitetet. Prefekterna behöver bättre stöd för att klara sitt uppdrag. Det är två brister som har uppmärksammats i en genomlysning av universitetets interna styrning och kontroll. Under 2008 har universitetets interna styrning och kontroll setts igenom i ett stort projekt. Det är något som ska göras vid alla myndigheter, enligt en ny förordning. Med intern styrning och kontroll menas processen som säkerställer att universitetet lever upp till lagar och förordningar, att resurserna används effektivt och att universitetet hushåller med statens medel. Hur lång är vägen från ett fattat beslut till genomförande? Hur väl lyckas prefekterna i sitt uppdrag att förverkliga ledningens beslut ute på institutionerna? Ett antal brister har upptäckts, men som helhet är universitetets styrning och kontroll betryggande, säger Anna Wennergrund, controller på planeringsavdelningen, som tillsammans med Anna Clemensson har lett projektet. Löpande rapporter Konstistoriet har fått löpande rapporter under hela 2008, om de brister som finns och hur de kan åtgärdas. Under året har projektgruppen genomfört ett stort antal intervjuer med vicerektorer, prefekter och dekaner. Dessutom har de lett seminarier för prefekter, administratörer, studierektorer och studenter där de ställt frågan: Vad ser ni för hinder för att bedriva en effektiv verksamhet? Vi fick in ett hundratal brister och förslag på förbättringar. En allvarlig brist var att antalet mål- och styrdokument är så många inom universitetet. Det är svårt att hålla isär dem och hitta rätt information, eftersom de ibland överlappar varandra. Dessutom har de olika handlingsplanerna sammantaget ett stort antal återrapporteringskrav, vilket ökar arbetsbördan ute på institutionerna, berättar Anna Wennergrund. Universitetsdirektören Ann Fust har nu tillsatt en arbetsgrupp som ska diskutera hur styrdokumenten kan samordnas och bli mer enhetliga. Målet är att mottagaren lätt ska hitta relevant, tydlig, rättvisande och uppdaterad information som stöd för sitt arbete, säger Anna Clemensson. Ökat stöd till prefekter En annan stor brist, som har uppmärksammats mycket i konsistoriet, är att prefekterna behöver mera stöd i sin ledarroll. Prefekternas uppdrag är mycket krävande och det är på dem en stor del av ansvaret vilar när det gäller intern styrning och kontroll. Därför planeras en rad olika åtgärder t ex att prefektutbildningen görs obligatorisk, att prefekterna får mer ledningsstöd från vicerektorer och dekaner och att ett system med mentorer införs. Arbetet med intern styrning och kontroll kommer att fortsätta. Just nu pågår rekryteringen av en person som ska leda arbetet. Under 2009 står två frågor i fokus: Utbildningens kvalitet och IT-frågor. Det gäller att lyfta upp problemen och sedan hänföra dem till den nivå där de kan lösas, säger Anna Wennergrund. annica hulth Intern styrning och kontroll Sedan januari 2008 ansvarar konsistoriet för l att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt l att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt l att myndigheten hushållar väl med statens medel Intern styrning och kontroll är inget nytt inom universitetet. I prefektuppdraget betonas ansvaret för att verka för en god intern styrning och kontroll och även i den ekonomiadministrativa handboken förklaras begreppet. Internrevisionen gör löpande granskningar av hur institutionernas interna styrning och kontroll fungerar. FOTO: TOMMY WESTB FOTO:TOMMY WESTBERG Nya verktyg för bättre planering Ett nytt planeringssystem, kallat UU plus, håller på att utvecklas inom universitetet. Det ska vara ett stöd i institutionernas verksamhetsplanering och budgetarbete och även hjälpa dem att till exempel beräkna bemanningen på olika kurser och projekt. Första delen i det nya planeringssystemet UU plus, ska tas i drift till budgetåret 2010, är det tänkt. Det är ett webbaserat verktyg som ska ersätta dagens budgetverktyg. Vi vill behålla den funktionalitet som användarna uppskattar med dagens verktyg och kompletterar med en del nya och efterfrågade funktioner, säger projektledaren Fredrik Jansson vid planeringsavdelningen. Hela projektet inleddes för ett par år sedan med en förstudie för att ta reda på behov och krav hos användarna, dvs institutioner och enheter. Efter att ha undersökt marknaden fann man sedan ett lämpligt system, Cognos produktsvit, ur vilket man plockar de verktyg man vill ha. Planeringssystemet består av tre moduler: budgetmodulen, bemanningsmodulen och VP-modulen. Budgetmodulen är den enda som kommer att vara obligatorisk för alla institutioner. Den ska vara klar att använda i oktober. Själva budgetprocessen och tidplanen kommer inte att skilja sig från dagens; budgeten för 2010 kommer att göras i januari-februari nästa år. Men det ska bli mindre arbete för institutionerna, genom att vi tagit fasta på uppgifter som redan finns i källsystem som Primula och Raindance. En budget är alltid en kvalificerad gissning. Därför har det här systemet, jämfört med dagens budgetverktyg, mer fokus på rimlighetsbedömningar. Och det ska vara lätt att följa upp resultatet. Frivillig att använda Bemanningsmodulen ska vara frivillig att använda för institutionerna, men har många funktioner. Modulen behöver exempelvis inte användas fullt ut, utan bara för en viss personalkategori eller typ av verksamhet om man så vill. Till exempel kan man se hur många månader en doktorand har kvar av finansierad tid, där också stipendier ska finnas med vilket inte är fallet idag. Modulen ska också kopplas till lokalbokningssystemet. Den tredje modulen, VP-modulen, ska förenkla den övergripande processen i verksamhetsplaneringen. Det troliga är att fakulteterna kommer att använda VP-modulen för den interna anslagsfördelningen. Under hösten kommer den nya budgetmodulen att lanseras genom informationsdagar i större grupper och Öppet hus i datasal, för de användare som behöver mer handgripligt stöd. Dessutom kommer en instruktionsfilm att färdigställas för webben och en helpdesk upprättas, där man kan få hjälp i både budget- och systemfrågor. Fredrik Jansson berättar att man tagit fram checklistor, för att varje användare ska kunna stämma av om deras tillämpningskunskap är tillräcklig. Han poängterar att alla användare kommer att få adekvat stöd för att kunna upprätta budgeten i systemet. Testa UU plus Gunilla Sthyr Under våren testas systemet av en referensgrupp, men Fredrik Jansson välkomnar alla som vill bli testanvändare genom att logga in sig på hemsidan uuplus.uu.se och testa system och gränssnitt. 6 UNIVERSEN # 2-09

7 IT-stöd för språkvetare, teologer och humanister ERG IT-satsningarna inom språk, teologi och humaniora har ett gemensamt forum: EparIT, som ska stötta IT inom både forskning och utbildning. Nu planeras bland annat ett pilotprojekt där historiker och datorlingvister ska bygga upp en gemensam databas. EparIT är ett treårigt projekt som finansieras av rektor och områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. Sedan starten för drygt ett år sedan har ett antal seminarier getts kring gemensamma IT-frågor och intresset har varit stort. Forskarbloggen skapar nya kontakter Åsa Larsson, doktorand i arkeologi, använder bloggen för att nå ut till allmänheten och media, men också till andra forskare. Åsa Larsson, som nyligen höll ett seminarium om sociala medier på Uppsala Learning Lab, började blogga för snart två år sedan när hon var mitt uppe i arbetet med sin avhandling. Bloggen blev ett sätt för henne att hitta tillbaka till lusten att skriva, utan att det behövde vara så seriöst. Det är roligt att märka att folk faktiskt är intresserade av vad man håller på med, speciellt när de själva kan kommentera och ställa frågor, säger Åsa Larsson, som via bloggen också har fått kontakt med forskare inom andra ämnesområden. Vi har haft mejlkontakt och utbytt litteraturtips. Också i kontakten med media kan bloggen vara en fördel. När SVT:s Vetenskapsmagasinet gjorde ett program om just den period under stenåldern som hon forskar på, och programmet innehöll felaktigheter, skrev hon om det. Andra forskare hade också reagerat, och det startades en diskussion på FOTO: TOMMY WESTBERG Foto: Johanna Blomqvist Ingrid Almqvist samordnar IT-frågor vid tre fakulteter. Att blogga är inte att hålla en monolog utan att delta i det offentliga samtalet, poängterar Åsa Larsson. bloggarna. Detta ledde småningom till att Åsa fick prata med både redaktören och de ansvariga forskarna. Vetenskapsbloggarna ersätter inte vetenskapsjournalistiken, men de utgör ett komplement till den, säger hon. JOHANNA BLOMQVIST Läs Åsa Larssons blogg på adressen Det är roligt att se forskare och lärare från olika discipliner dra nytta av varandras kunskaper, konstaterar projektledaren Ingrid Almqvist. Hon jobbar halvtid med att samordna IT-frågor vid de tre fakulteterna som alla finns samlade vid Humanistiskt centrum i Engelska parken. Många vill veta mer om distanskurser på webben. Vad finns det för redskap och hur gör man för att undvika avhopp från kurserna? Där samverkar vi med Uppsala Learning Lab och deras kompetens och resurser, berättar Ingrid Almqvist. EparIT delar ut IT-medel för kursutveckling inom språkvetenskapliga fakulteten, som har avsatt pengar för detta i tre år framåt. I första omgången fick sju lärare dela på kronor. EparIT arbetar också med frågor som handlar om forskningsinfrastruktur, något som är eftersatt inom humaniora jämfört med det naturvetenskapliga och tekniska området. För humanioras del kan det t ex handla om att digitalisera källmaterial och göra det tillgängligt i stora databaser som kan användas inom forskning på ett flertal områden. - Här är det viktigt att få till stånd en diskussion bland forskarna inom humaniora över fakultetsgränserna för att definiera de områden där forskningsinfrastruktur vore viktig att bygga upp, säger Ingrid Almqvist. Under våren 2009 planeras en förstudie där historiker och datorlingvister analyserar metodproblem kring att bygga upp ett digitaliserat, sökbart material. annica hulth Ny telefonväxel med nummerpresentation Uppsala universitet ska byta telefonväxel, eftersom tekniken behöver förnyas. Införandet av den nya växeln kommer att ske successivt med start under våren. En fördel med det nya systemet är att de personliga anknytningsnumren kommer att visas när universitetsanställda ringer till nummer utanför universitetet. I dag visas huvudväxelnumret , men i fortsättningen kommer hela numret att presenteras, med undantag för anknytningar som är hemliga av säkerhetsskäl. Nummerpresentation gäller även inkommande samtal, under förutsättning att man har en display i någon form. Det är en funktion som många har efterfrågat, säger Anders Billgren som är telefoniansvarig vid avdelningen för IT och inköp. Stöd för IT-användning Uppsala Learning Lab (ULL) är en avdelning inom Uppsala universitets förvaltning som arbetar med att sprida kunskap om hur IT kan användas i undervisning och forskningsprojekt vid Uppsala universitet. Det finns också enheter inom varje vetenskapsområde, som ska stödja användandet av IT inom forskning och undervisning: EparIT inom humaniora och samhällsvetenskap Cetuss inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och Medfarm DoIT inom medicin och farmaci. Byta apparat Universitetet byter system helt och hållet, men alla kommer att behålla sina anknytningsnummer och de flesta behöver inte byta apparat. Det är bara de som har digitala systemtelefoner som måste byta och den kostnaden står projektet för. Manualer för de nya systemtelefonerna kommer att läggas ut på projektets hemsida. De som planerar att köpa in nya telefoner bör vända sig till oss för rekommendationer. Vi arbetar för närvarande med test av lämpliga modeller, säger Anders Billgren. Planen är att alla anknytningar ska ligga i den nya växeln till mitten av augusti. Ett mål för projektet är att i möjligaste mån undvika störningar för verksamheten, men att byta telefonväxel för alla universitetets anknytningar är ett stort projekt och korta störningar kommer säkert att inträffa, säger Anders Billgren. Växelbyte ANNICA HULTH Mer information finns på: Mejla gärna frågor till: Eller ring 3151 på telefontid: tisdagar och torsdagar UNIVERSEN #

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu.

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu. UNIVERSEN #4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Vi satsar på Europa Sid 7 Solig rektorstur Sid 15 Kunskap för alla Sid 6 Foto: STAFFAN CLAESSON Fler nyheter och nyttiga länkar

Läs mer

UNIVERSEN. Lärare i annat land. SciLifeLab får nya lokaler på BMC Sid 3. Universitetet tar hem allt mer EU-medel Sid 10

UNIVERSEN. Lärare i annat land. SciLifeLab får nya lokaler på BMC Sid 3. Universitetet tar hem allt mer EU-medel Sid 10 UNIVERSEN # 2 mars -12 årg 43 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Lärare i annat land utbyte Sid 14 15 SciLifeLab får nya lokaler på BMC Sid 3 t tt Fokus på äldre i stor uppdragsutbildning

Läs mer

UNIVERSEN. #5 juni -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Ny tolkning

UNIVERSEN. #5 juni -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Ny tolkning UNIVERSEN #5 juni -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Utmärkta medarbetare Sid 8 Uppdrag i Kina Sid 7 Kaj knyter kontakter Sid 8 10 Foto: STAFFAN CLAESSON Fler nyheter hittar du

Läs mer

August-pristagare dras till SOL LTH har bäst koll på sina studenter

August-pristagare dras till SOL LTH har bäst koll på sina studenter August-pristagare dras till SOL LTH har bäst koll på sina studenter udda praktik fullt blås! 2 LUM nr 9 2011 2 februari Röret ska inte stickas för långt ner i vattnet. Varje sångare ska ha ett eget rör,

Läs mer

Stockholms universitetsnytt 5/2003. De får pedagogiska priset. Mitt universitet. Mycket pengar från EU. Din personliga hund sid 10 11

Stockholms universitetsnytt 5/2003. De får pedagogiska priset. Mitt universitet. Mycket pengar från EU. Din personliga hund sid 10 11 De får pedagogiska priset Stockholms universitetsnytt 5/2003 Mitt universitet Mycket pengar från EU Din personliga hund sid 10 11 Jubilar i förändring med långsiktiga ideal SU-NYTT 5/2003 SU-NYTT är personaltidningen

Läs mer

Hon granskar dolda makthavare

Hon granskar dolda makthavare FÖR MEDARBETARNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET MAJ 2015 NR 3 Hon granskar dolda makthavare VARNINGSSIGNALER OM KVALITET Ledningsutredningen Kontroversiella kranier Ledare 2 3 Internationell forskningssamverkan

Läs mer

Sept. 4/2010. Johan Lind fångar ekens mångfald. Tema: Studentliv efter obligatoriet Pedagogiska förnyare Nya medarbetarwebben lanserad

Sept. 4/2010. Johan Lind fångar ekens mångfald. Tema: Studentliv efter obligatoriet Pedagogiska förnyare Nya medarbetarwebben lanserad Sept. 4/2010 Johan Lind fångar ekens mångfald Tema: Studentliv efter obligatoriet Pedagogiska förnyare Nya medarbetarwebben lanserad LEDARE Universitetsnytt höstterminen är i full gång och med den alla

Läs mer

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken Ett magasin från högskolan väst nr 1 maj 2012 kunskapens Hon ville till kärna Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

KTHs PERSONALTIDNING NR 5/07

KTHs PERSONALTIDNING NR 5/07 kthare blir konsulter Mer än hälften av kths alumner får snabbt en ledande position ute i arbetslivet. Och en tredjedel av de utexaminerade kth-studenterna tar jobb inom konsultbranschen, visar en enkät.

Läs mer

6/2008. Dekaner diskuterar framtiden. Sveriges mest sökta lärosäte Kårhusbygget närmar sig

6/2008. Dekaner diskuterar framtiden. Sveriges mest sökta lärosäte Kårhusbygget närmar sig 6/2008 Dekaner diskuterar framtiden Sveriges mest sökta lärosäte Kårhusbygget närmar sig Satsning på ledande humaniora Forskningspropositionen tillför Stockholms universitet nya permanenta resurser, 66

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

domkretsen Öppna domstolar lockar många besökare Förvaltningsrätter tar form

domkretsen Öppna domstolar lockar många besökare Förvaltningsrätter tar form nr 3 2009 E-stämning införs Bättre mediekontakter Tidredovisning på gång Bra samtal med chefen domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Förvaltningsrätter tar form Öppna domstolar lockar många besökare

Läs mer

magasin små, små bakterier av stor betydelse Liisa Husu professor på internationell Carolina till FN-praktik för Afrika tog Örebro universitet

magasin små, små bakterier av stor betydelse Liisa Husu professor på internationell Carolina till FN-praktik för Afrika tog Örebro universitet Nº 1 2012 Örebro universitet magasin små, små bakterier av stor betydelse NY KEMIUTBILDNING PÅ VÄG MOT SUCCÉ Passionen för Afrika tog Carolina till FN-praktik NYA BYGGPROJEKT FÖR VÄXANDE UNIVERSITET Liisa

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

resurs Ann-Christin om livet som rektor och lite till för medarbetare vid slu nr 4/2006

resurs Ann-Christin om livet som rektor och lite till för medarbetare vid slu nr 4/2006 resurs för medarbetare vid slu nr 4/2006 Ann-Christin om livet som rektor och lite till KOSSOR TILL KUNGEN STUDENTER PÅ TRÅDEN VAD ÄR KLUSTER? GRISEN SOM MODELLDJUR 1 VÅR EGEN TROLLKARL PENSIONERAS RESURS

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Hon vill se fler män i förskolan SID 16

Hon vill se fler män i förskolan SID 16 2/2013 ett magasin FRÅN HÖGSKOLAN VÄST i trollhättan Hon vill se fler män i förskolan SID 16 Från Iran till Trollhättan SID 4 Möte med Mehdi Eshagh, ny professor i geodesi Ny app ger roligare matupplevelse

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

Tungt ansvar bakom ratten. KTHs PERSONALTIDNING NR6/04. Fem frågor: Superdator ökade användning med 40 procent sid 14

Tungt ansvar bakom ratten. KTHs PERSONALTIDNING NR6/04. Fem frågor: Superdator ökade användning med 40 procent sid 14 KTHs PERSONALTIDNING NR6/04 Mindre byråkrati med skolor Den nya kth-organisationen i nio skolor kommer att medföra mindre byråkrati och snabbare beslutsvägar. Och det är bra att förändringen sker så snabbt

Läs mer

Hur uppfattas färger i glas?

Hur uppfattas färger i glas? Fokus Ett magasin om utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet Nr 2 2010 Hur uppfattas färger i glas? Sidorna 12-15 Sidan 16 Sidan 10 Ett universitet där människor och idéer växer Uppmärksammad studie

Läs mer

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora uppsving LÖNSAM OCH ROLIG KOMPETENSUTVECKLING Högskolor och företag i samverkan skapar ökad lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda Stora besparingar på Lidan Marine Bättre-kurs blev vändpunkt för

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014 Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & kurser sommar- 2014 2 Utbildningskatalog 2014/2015 Utbildningskatalog 2014/2015 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en investering

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

domkretsen Skyll på Malin när tekniken fungerar Så upplever brukaren besöket i domstol

domkretsen Skyll på Malin när tekniken fungerar Så upplever brukaren besöket i domstol nr 4 2008 Öppethus-succé igen EMR-införandet i media Prognoserna blir bättre Gamla tingshus på nätet domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR Skyll på Malin när tekniken fungerar Så upplever brukaren

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ARGANG 31 FOTO ALLAN KARLSSON Båtfärd mot hemligt mål Hemlighetsmakeri in i det sista när DE Kungälv skulle fira 20 år. Följ dem på festligheterna;

Läs mer