lindab årsredovisning Lindab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lindab årsredovisning Lindab"

Transkript

1 lindab årsredovisning Lindab årsredovisning 2006

2

3 Innehåll Finansiella nyckeltal MSEK om inget annat anges Förändring % Nettoomsättning Varav: Organisk, % 10 8 Förvärvad tillväxt, % 13 3 Valutaeffekt, % 1 2 Rörelseresultat ( EBITDA ) Rörelseresultat ( EBITA ) ) ) + 70 Rörelseresultat ( EBIT ) Resultat efter fi nansiella poster ( EBT ) Årets resultat Kassafl öde från löpande verksamhet Rörelsemarginal ( EBITA ), % 12,4 8,9 Avkastning på sysselsatt kapital, % 18,2 12,3 Avkastning på eget kapital, % 26,8 13,4 Nettoskuld Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,2 0,7 Medelantal anställda Data per aktie SEK/aktie om inget annat anges Förändring % Vinst per aktie före utspädning 6,45 2, Vinst per aktie efter utspädning ( EPS ) 6,29 2, Vinst per aktie 3) 7,43 - Kassafl öde från löpande verksamhet 9,89 5, Eget kapital per aktie före utspädning 27,82 23, Eget kapital per aktie efter utspädning 27,82 23, Föreslagen utdelning 3,25 - Antal aktier efter utspädning, 1000-tal 4) ) Justerat för omstruktureringskostnader på 41 MSEK, kostnader i samband med börsnoteringen med 25 MSEK samt reavinst på försäljning av fastigheter med 27 MSEK. 2 ) Justerat för omstruktureringskostnader med 40 MSEK samt reavinst på försäljning av fastigheter med 47 MSEK. 3 ) Beräknat på aktuellt antal aktier. 4 ) Inlösen av aktier motsvarande antal aktier, har utbetalats under maj Året i siffror Det här är Lindab VD har ordet Lindabaktien Lindabs strategier för fortsatt tillväxt Genomtänkta systemlösningar Kundnära relationer Optimerade produktionssystem Stark företagskultur Målmedvetet miljöarbete Ansvarsfull personalpolitik Affärsområde Profi le Affärsområde Ventilation Bolagsstyrningsrapport Styrelse och Koncernledning Förvaltningsberättelse Koncernen Nyckeltal Resultaträkning Balansräkning Eget kapital Kassafl ödesanalys Moderbolaget Noter till koncernredovisningen Revisionsberättelse Information till aktieägare Ordlista Adresser i Lindabkoncernen Nyckeltal Koncernen Finansiella nyckeltal/data per aktie Nettoomsättning Rörelseresultat Kassafl öde Affärsområde Profi le Affärsområde Ventilation Koncernen, Nyckeltal Viktigare noter Not 1 Allmän information Not 2 Sammanfattning av redovisningsprinciper Not 3 Finansiell- och operationell riskhantering Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Not 5 Företagsförvärv Not 7 Segmentredovisning Not 27 Koncernens upplåning Innehåll 3

4 lindab årsredovisning Året i siffror Omsättning Lindabkoncernens omsättning uppgick under 2006 till MSEK jämfört med MSEK 2005, en ökning med 22 procent. Justeras nettoomsättningen för förvärv och avyttringar var ökningen 9 procent. Justerat även för valutaeffekter ökade omsättningen med 10 procent. Rörelseresultat Rörelseresultatet ( EBITA ), exklusive engångsposter, uppgick för helåret 2006 till 942 MSEK ( 553 ), vilket är en ökning med 70 procent. Engångsposterna avser reservering för omstruktureringskostnader ( förvärvet av CCL Veloduct Ltd. ) med 41 MSEK, börsnoteringskostnader med 25 MSEK samt reavinst på försäljning av fastigheter med 27 MSEK. Ojusterat uppgick rörelseresultatet till 903 MSEK, vilket är en ökning med 61 procent jämfört med före gående års resultat på 560 MSEK. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksam heten uppgick till 778 MSEK ( 730 ). Det något förbättrade kassaflödet beror på ett högre rörelseresultat, men motverkas av högre rörelsekapital. Investeringar Bruttoinvesteringarna, exklusive förvärv, upp- gick till 146 MSEK ( 218 ), inklusive företagsförvärv, uppgick investeringarna till 530 MSEK ( 891 ). Där årets enskilt största investeringar var förvärven av CCL Veloduct Ltd. och Airbat S.A.S. som uppgick till 311 MSEK. Börsintroduktion Lindabaktien introducerades på Stockholmsbörsen den 1 december Erbjudandet omfattade aktier och övertecknades cirka 7 gånger på högsta nivå. Priset fastställdes till 110 kronor per aktie, vilket motsvarade ett totalt börsvärde för Lindab om MSEK. Stålpriset Priset på stål steg ytterligare under året. Lindab har under året gjort prisjusteringar för att kompensera detta. Insatser görs också för att sänka den totala råvarukostnaden, bland annat genom att öka antalet inköpskanaler. Byggkonjunktur Konjunkturen inom byggbranschen har varit fortsatt god under året, vilket har påverkat hela Lindabs verksamhet. På marknaderna i Norden och Central- och Öst europa har ut veck lingen varit fortsatt god, samtidigt som västra Europa börjat återhämtat sig. Företagsförvärv Under året förvärvades tre företag, brittiska CCL Veloduct Ltd. och franska Airbat S.A.S. samt Gowco Texas i USA, alla verksamma inom ventilationsbranschen. Den 6 november förvärvades CCL Veloduct Ltd. och konsoliderades från och med den 1 november i Lindab koncernen. Förvärvspriset uppgick prelimi närt till 291 MSEK, bolaget om sätter ca 545 MSEK. I december förvärvades bolaget, Airbat S.A.S., det preliminära förvärvspriset uppgick till 20 MSEK och företaget om sätter ca 50 MSEK. En del av verksamheten i Gowco Texas, USA, förvärvades under året. Förvärvs priset uppgick till ca 4 MSEK. Gowco om sätter ca 30 MSEK. Dessa tre företag har en huvudsaklig inriktning på cirkulära ventilations kanaler och kommer att integreras med Lindabs befintliga verksamhet för att skapa en stark leverantör på respektive marknad. Under året har även en slutreglering av fö rvärvet av Astron Buildings S.A. genomförts, vilket påverkat kassaflödet negativt med 69 MSEK. Lindab tecknade i november ett strategiskt samarbetsavtal med Berliner Luft GmbH i Tyskland. Avtalet trädde i kraft den 1 januari och innebär att Lindab levererar cirku lära kanalsystem till Berliner Luft. Samtidigt outsourcar Lindab sin rektangulära kanalsystemtillverkning till Berliner Luft. Produktionsrationaliseringen innebär en minskning med 44 personer inom Lindabs organisation i Tyskland. Volymutveckling Fortsatt omsättningsökning har präglat såväl de nordiska marknaderna som marknaderna i Central- och Östeuropa. Västra Europa har också visat en tillfredställande utveckling. Prefabricerade konstruktioner för byggnader. Kanalsystem för ventilation. 4 Året i siffror

5 Omsättning MSEK ( ) Rörelseresultat ( EBITA ) 942 MSEK ( 553 ) exkl. engångsposter Kassafl öde 778 MSEK ( 730 ) Nettoomsättning MSEK Rörelseresultat ( EBITA ) MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK Nyckeltalen avseende åren är ej omräknade enligt IFRS. Rörelseresultat för är justerat för engångsposter

6 lindab årsredovisning Det här är Lindab Verksamhet Lindab är en internationell koncern som utvecklar, producerar, distribuerar och marknadsför produkter och systemlösningar i tunnplåt för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Verksamheten bedrivs inom de två affärsområdena Ventilation och Profile. Koncernen omsatte MSEK år 2006, är etablerad i 29 länder och har cirka anställda. Affärsområde Ventilation riktar sig mot ventilationsbranschen med komponenter och systemlösningar. Verksamheten drivs i de två divisionerna Air Duct Systems respektive Comfort. Affärsområde Profile verkar mot bygg sektorn med byggsystem och byggkomponenter. Verksamheten drivs i de två division erna Building Systems respektive Building Components. Aktien är noterad på Stockholms börsen. De största ägarna är Ratos, Sjätte AP-fonden och Livförsäkringsaktiebolaget Skandia. Nettoomsättning per marknad MSEK Norden Central- och Östeuropa Marknader Huvudmarknad är Europa. Lindab har sedan länge en stark ställning i Norden. Central- och Östeuropa fortsätter att utgöra mycket starka tillväxtmarknader. Efterfrågan inom västra Europa har under året återhämtat sig. Under året har nya systemlösningar för förenklat byggande lanserats. Västra Europa Stålförädling Tunnplåt och stål är det material som utgör den gemensamma nämnaren för båda affärsområdenas verksamhet. Genom noggrant och konsekvent samordningsarbete skapas många effektivitetsvinster och synergieffekter genom hela värdekedjan; från inköp, plåtbearbetning och produktion till distribution, support och leverans. Övriga marknader 394 Lindab hör till Sveriges största inköpare av stål och tunnplåt. 6 Det här är Lindab

7 Prefabricerade byggsystem. Byggkomponenter. Kanalsystem för ventilation. Produkter för bättre inomhusklimat. Produkter Byggsystem Division Building Systems omfattar prefabricerade system för konstruktion av byggnader i stål. Dessa marknadsförs av auktoriserade byggentreprenörer. Byggkomponenter Division Building Components omfattar väl utvecklade system av komponenter för takavvattning, beklädnad av tak och vägg samt komponenter för väggkonstruktioner. Kanalsystem Division Air Duct Systems om - fattar kompletta kanalsystem för ventilation. Dessa ger ett optimalt flöde och god energi effektivitet. Inneklimatprodukter Division Comfort omfattar komponenter som bidrar till att fördela och behandla ventilationsluft för att skapa ett bättre inomhusklimat. Organisation Koncern Lindab Affärsområde Profile Ventilation Divisioner Building Systems Building Components Air Duct Systems Comfort Kunder Kunderna återfinns i första hand inom byggbranschen i form av distributörer, installatörer och bygg entreprenörer. I ökande grad sker också försäljningen genom mindre bygg företag som levererar nyckelfärdiga byggnader uppförda i stål. Lindab Distributör/ Återförsäljare Installatör/ Entreprenör Beställare Det här är Lindab 7

8 lindab årsredovisning VD har ordet: Ett år som bäddar för fortsatta framgångar Kjell Åkesson VD och koncernchef. Ett starkt år År 2006 har varit ett fantastiskt år för Lindab. Vinsten har vuxit till 942 MSEK, exklusive engångsposter, från 553 MSEK för före gående år. Här har kon sekventa insatser under flera år burit frukt tack vare ett mycket målmedvetet och ut hålligt arbete av hela organisationen i alla länder. Vi har lyckats med strategiska förvärv och vi har haft god draghjälp av byggkonjunkturen under de senaste 15 månaderna. Dessutom har vi framgångs rikt renodlat ventilationsverksamheten, blivit ännu starkare inom bygg komponenter och skapat mer kompletta erbjudanden inom bygg system. Åter på börsen Den största enskilda händelsen under det gångna året var att vi gjorde vår återkomst som börsbolag, genom den lika uppmärksammade som framgångsrika introduktionen på Stockholmsbörsen den 1 december Var ligger styrkorna? Vi är marknadsledare på de flesta av våra marknader och har visat en stark tillväxt med god lönsamhet. Detta har sin grund i de många innovativa produkter som skapar stor kundnytta genom att bidra till ett förenklat byggande. Vi har också en mycket bra marknadstäckning i hela Europa, framförallt i Norden och i den expansiva marknaden i Central- och Östeuropa, samt i ökande grad även i västra Europa. I dag svarar Norden för 42 procent, Central- och Östeuropa för 28 procent och västra Europa för 24 procent av försäljningsvolymen. Bolaget har också en bra geografisk spridning av produktionsresurserna, hög automatiseringsnivå och en del av produktionen i expansiva lågkostnadsländer. Slutligen har konsekventa satsningar på vår personal lett till en mycket produktiv företagskultur som inte minst gynnar tillväxten i koncernen. Starka produkter Vi har idag en portfölj med mycket starka produkter som är ett resultat av innovativt utvecklingsarbete. Dessutom har produktionsanläggningarna för dessa produktgrupper utvecklats stegvis genom ett målmedvetet och konsekvent arbete i egen regi, för att ge optimala förutsättningar i tillverkningen. Takavvattningssystemet LindabRainline, är ett tydligt exempel. Ett klokt och högkvalitativt system marknadsförs nu mycket framgångsrikt i stora delar av Europa där det tar marknadsandelar från konkurrenterna, inte minst från produkter av plast och zink. Ett annat exempel är att stålreglar för innerväggar, Construline, har börjat erövra marknaden för byggandet av mellanväggar. När bygg processen industrialiseras slår stålreglar ut trä som material. Resultatet är inte bara en snabbare och mer kostnadseffektiv byggprocess, utan även att vikten på konstruktionen av mellanväggarna har kunnat reduceras. Arbetet fortsätter nu även med satsningar på stålreglar för ytterväggar. Stålbyggnader utgör en marknad på 40 miljarder SEK i Europa exklusive Ryssland och Ukraina. 10 procent av dessa utgörs av prefabricerade konstruktioner. Av denna marknad har Lindab i dag 35 procent genom verksamheten inom Building Systems. Potentialen är med andra ord stor. Inom ventilationsbranschen är utvecklingen för cirkulära kanalsystem god, eftersom de erbjuder en väsentligt högre energieffektivitet samt att kostnaden är 20 till 25 procent lägre än de rektangulära systemen vad avser material och installation. Lindabs kampanj The round solution visar på tydliga resultat genom att andelen cirkulära kanalsystem ökar. Starkt distributionsnät Lindab har genom åren byggt upp ett starkt distributionsnät som omfattar närmare distributörer. Genom dessa kan vi erbjuda våra många kunder hög servicegrad och närhet. Vi har en god riskspridning, eftersom den största kunden utgör endast cirka 1 procent 8 VD har ordet

9 av Lindabs omsättning och de 10 största enbart cirka 5 procent. Vi eftersträvar ett nära samarbete med våra distributörer, bland annat genom introduktion av egenutvecklade IT-stöd, verksamhet med traded goods och lansering av nya tekniska lösningar. Höga stålpriser Stål är vår viktigaste råvara. Inom bolaget finns ett djupt kunnande att köpa, förädla, bear beta materialet samt att tillverka och marknadsföra produkter av tunnplåt. Stål är ett starkt, lättbearbetat, mångsidigt och framförallt kostnadseffektivt material. Stålet är också ett miljövänligt material som är återvinningsbart. Lindab är en betydande köpare av stål med leverantörer från den globala stålmarknaden. Årligen köper vi stål för cirka 2 miljarder SEK, vilket innebär att bolaget är ett av de stora stålköparna i Sverige. Andelen inköp utanför den europeiska marknaden ökar successivt. Lindabs samlade kompetens och de centrala inköpen av stora volymer har bidragit till att vi kunnat förbättra lönsamheten trots de höga stålpriserna under senare år. Stark resultatstyrning Fill the Gap är vår metod för att hjälpa organisationen att fokusera på rätt saker och få alla aktiviteter, stora som små, att bidra till nedersta raden på ett positivt sätt. Det överordnade målet är ökad lönsamhet, samt att skapa en aktivitetskultur. Fortsatta förvärv Astron Buildings, med sin verksamhet inom prefabricerade stålbyggnader som förvärvades under 2005, har under året fortsatt att integreras med koncernens övriga verksamhet på ett mycket framgångsrikt sätt och bidrar nu starkt till årets resultat. Under året har ytterligare tre förvärv gjorts. CCL Veloduct Ltd. är ett strate giskt förvärv som kommer att göra Lindabs verksamhet i Storbritannien till den enskilt största ventilationsmarknaden för bolaget. Airbat S.A.S. utgör en förstärkning till den redan framgångsrika franska verksamheten. Genom förvärvet av Gowco Texas kommer Lindab in på den växande texasmarknaden i USA. Integreringen av Astron Integrationen av verksamheten i Astron är ett gott exempel på hur stark Lindabs företagskultur är och hur den underlättar företagsförvärv. Ledningen i Astron har snabbt anammat Lindabs kultur vilket har bidragit till den snabba harmoniseringen inom Building Systems. Resultatet är en mycket stark verksamhet inom Building Systems, som nu växer snabbt, inte minst i Central- och Östeuropa. Intensiv marknadsföring Lindab är ett starkt varumärke i Europa. Vi kommer att fortsätta att intensifiera satsningarna såväl på att bygga varumärket Lindab som på att genomföra säljorienterade kampanjer. Vi har under senare år nått mycket goda resultat med centralt initierade och samordnade kampanjer som rullats ut i flera länder parallellt, bland annat för produktgrupperna LindabRainline och LindabSafe. Dessa kam panjer har gett mycket god försäljningstillväxt, såväl på mogna marknader i Nordeuropa som i mer snabbväxande marknader i Central- och Östeuropa. Fortsatt goda framtidsutsikter Enligt Euroconstruct, som är Europas ledande undersökningsinstitut för byggbranschen, har Lindab en tillväxtpotential på 4,5 procent för 2007, vilket något överstiger utvecklingen Högst tillväxt förväntas i Central- och Öst europa, inklusive Ryssland. Ett av de viktigaste projekten under 2007 är investeringen i den nya fabriken i Yaroslav, Ryssland, vilken beräknas uppgå till 150 MSEK. Den ska vara produktionsfärdig andra kvartalet Fabriken i S:t Petersburg är nu färdigställd och Air Duct Systems kommer att lanseras på den snabbt växande ryska marknaden. Efterfrågan i västra Europa ökar och Norden håller en fortsatt god nivå. Vi förväntar oss därför en fortsatt god tillväxt av byggkonjunkturen under 2007 i stora delar av Europa, inte bara i de östra delarna. På längre sikt har vi särskilt stora förväntningar på våra satsningar i Ryssland. Därtill förväntar vi oss att ta ytterligare marknadsandelar från traditionella produkter på mogna marknader. Sammantaget gör detta att vi ser positivt på utvecklingen inför Grevie i februari 2007 Kjell Åkesson VD och Koncernchef VD har ordet 9

10 lindab årsredovisning Lindabaktien Lindab på börsen Den 1 december 2006 introducerades Lindab International ABs ( Lindab ) aktie på Stockholmsbörsen under kortnamnet LIAB. Intresset för förvärv av aktier i Lindab var stort infört introduktionen. Erbjudandet omfattade aktier och övertecknades cirka 7 gånger på högsta nivå. Mot bakgrund av det stora intresset utnyttjade rådgivarna en övertilldelningsoption på aktier vilket innebär att utförsäljningen totalt om fattade aktier vilket motsvarar 50 procent av antalet aktier. Priset fastställdes till 110 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt börsvärde om MSEK. Introduktionen på Stockholmsbörsen Lindab har tidigare varit noterat på börserna i Stockholm och Köpenhamn köpte bolagets nuvarande huvudägare ut Lindab från börsen. Inför introduktionen 1 december 2006 ägde Ratos 46 procent av aktierna i bolaget, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia 23 procent, Sjätte AP-fonden 23 procent. Resterande 8 procent ägdes av bolagets styrelse och ledning samt tidigare ledning. Inför introduktionen var Handelsbanken Capital Markets och Morgan Stanley bolagets och ägarnas rådgivare ( Joint Global Coordinators and Joint Book Runners ) avseende börsintroduktionen ). SEB Enskilda agerade Co-lead. Lindabs största aktieägare Förberedelser Sedan 2001, då vi lämnade börsen, har vi genomfört många viktiga organisatoriska förändringar, åstadkommit väsentliga kostnadsbesparingar genom effektivare produktionsstruktur samt gjort flera förvärv som framgångsrikt integrerats. Därtill har tillväxttakten ökat framförallt i Central- och Östeuropa. Vi är nu redo för att komma tillbaks till börsen som ett större och mer lönsamt bolag förklarade Lindabs VD Kjell Åkesson inför introduktionen. Notering och omsättning Aktien är noterad på Nordiska listan, Mid cap. Den totala omsättningen aktier var under december månad 19,8 miljoner aktier, vilket ger en genomsnittlig omsättningshastighet Aktier Kapital % Röster % Ratos AB ,48 22,48 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia ,17 11,17 Sjätte AP-fonden ,17 11,17 Övriga ägare ,18 55,18 Totalt antal Svend Holst Nielsen, ordförande och Kjell Åkesson, VD och koncernchef, vid handelsstarten av Lindabaktien. på drygt 1 miljon aktier per dag. Exklusive första handelsdagen var den genomsnittliga omsättningshastigheten en halv miljon aktier per dag. Ägarstruktur Antalet aktieägare var vid årets slut ca De tre största ägarna stod för 44,82 procent av aktiekapitalet och rösterna. De tre huvudägarna har efter börsnoteringen förbundit sig att inte sälja ytterligare aktier under en period motsvarande 270 dagar efter första handelsdagen. Kursutveckling 2006 Sista betalkurs 2006 för Lindab International ABs aktie uppgick till 130,25 SEK, vilket motsvarar ett börsvärde på MSEK. Aktien har stigit med 18 procent under december månad. Under samma period har index OMXS stigit med 8 procent. Den högsta slutkursen för aktien, 132 SEK, noterades den 29 december och den lägsta, 111 SEK, den 1 december under samma period. 10 Lindabaktien

11 Analytiker som följer Lindab Företag Namn Telefonnummer Handelsbanken Kenneth Toll Morgan Stanley Gustaf Lindskog SEB Anders Trapp Swedbank Jon Hyltner ABG Sundal Collier Tobias Ottosson Aktiekapitalet År Åtgärd Antal aktier Serie A Serie B 1 ) Förändring av aktiekapitalet ( ksek ) Totalt aktiekapital ( ksek ) 2001 Nybildning Nyemission Aktiesplit ( 100:1 ) Aktiesplit ( 8:1 ) Nyemission Inlösen av aktier och minskning av aktiekapital Inlösen av aktier och minskning av aktiekapital Fondemission Aktiesplit ( 15:1 ) Utnyttjande av optioner Vid årets slut ) Samtliga aktier av serie B inlöstes i maj 2006 och detta aktieslag har tagits bort genom ändring av bolagsordningen. Aktiekapital och rösträtt Aktiekapitalet uppgår till SEK fördelat på aktier av endast serie A. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 1,00 SEK och därtill lika andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst vid årsstämma/bolagsstämma i Lindab. En börspost utgörs av 100 aktier. Enligt Lindabs bolagsordning får det emitterade aktiekapitalet inte understiga 60 MSEK och inte överstiga 240 MSEK och antalet aktier inte understiga och inte överstiga Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 3,25 SEK per aktie, 256 MSEK utdelas till aktieägarna för räkenskapsåret Lindabs utdelningspolicy är att utdelningen skall motsvara procent av netto resultatet. Dock alltid med beaktande av Lindabs långsiktiga finansieringsbehov. Data per aktie SEK/aktie om inget annat anges ) ) Vinst efter skatt och utspädning 6,29 2,86 1,65 0,21 0,17 Vinst per aktie 2) 7, Utdelning 3,25 3 ) Direktavkastning, % 4 ) 2, Utdelning i % 2) 43, Börskurs, vid periodens slut 130, Högsta börskurs 132, Lägsta börskurs 111, Eget kapital, efter utspädning 27,82 23,21 19,30 18,00 18,35 Antal aktier, efter utspädning ) Ej omräknade enligt IFRS. 2 ) Beräknat på aktuellt antal aktier. 3 ) Föreslagen utdelning. 4 ) Utdelning i procent av börskursen vid periodens slut. Lindabaktien 11

12 lindab årsredovisning Lindabs strategier för fortsatt tillväxt Affärsidé Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Ventilation och Profile, produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande, samt levereras med en hög servicegrad, vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde. Metod för ökad lönsamhet Fill the Gap är den metod som Lindab sedan 2003 använder för strukturerad målstyrning av verksamheten, så att uppsatta lönsamhetsmål verkligen nås. Den är en av flera viktiga hjälpmedel som används för att budgetera, planera, styra och utvärdera såväl större projekt som mindre lokala aktiviteter. Genom metoden kan koncernens aktiviteter prioriteras och lönsamhetssäkras på både central och lokal nivå. Aktiviteterna kan vara allt från etablering av en ny filial, förstärkning av en säljorganisation till en ny produktionslinje eller en större annonskampanj. Detta lönsamhetstänkande genomsyrar nu hela koncernen och engagerar breda personalgrupper på alla nivåer. Affärsstrategier Lönsamhet Lindabs lönsamhetsmål ( rörelsemarginal ) är 12 procent. Detta skall uppnås genom organisk och förvärvad tillväxt, konstnadseffektivitet, samt genom en fokusering på Lindabs kärnprodukter. Finans Lindab skall äga en finansiell styrka, resurser och en handlingskraft som möjliggör snabbt agerande att realisera upp komna förvärvsmöjligheter och affärssituationer. Förvärv Lindab ska i första hand växa organiskt, men det finns även utrymme för strategiska förvärv. 12 Strategier för fortsatt tillväxt

13 Vision Vi förenklar byggandet Lindabs kärnvärden Förenkla byggandet Jordnära Ordning och reda Finansiella mål Organisk omsättningstillväxt/år, % 6 Rörelsemarginal ( EBITA ), % 12 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,0 1,4 Utdelningspolicy Av styrelsen fastslagen utdelningspolicy anger att utdelning kan ske med procent av nettoresultatet. Utdelnings förslaget skall beakta Lindabs finansiella mål, förvärvsmöjligheter, företagets framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöde, kreditvillkor och andra faktorer. Produkter Lindab ska fokusera på kärnverksamheterna inom cirkulära kanalsystem, byggsystem och byggkomponenter. Distribution Distributionen av Lindabs produkter skall ske genom marknadsanpassade lösningar som säkerställer en hög närhet och tillgänglighet inom defi nierade marknadsområden. Produktion Tillverkning av standardprodukter skall ske vid kostnads effektiva produktionsenheter. Detta kompletteras med lokal tillverkning av produktanpassning- och transportkostnadsskäl. Expansion Fortsatt expansion på befi ntliga och nya marknader har hög prioritet. Målet är en stark position på de marknader där Lindab väljer att agera. Varumärke Lindab fokuserar all sin marknadskommunikation på varumärket Lindab. Detta ska förstärkas i alla aktiviteter mot alla målgrupper på alla marknader. Varumärket förmedlar de tre kärnvärdena Förenkla byggandet, Jordnära samt Ordning och reda. Strategier för fortsatt tillväxt 13

14 lindab årsredovisning Genomtänkta systemlösningar Högkvalitativa produkter Lindab har som strategi att utveckla, producera och leverera produkter av hög kvalitet. Det ger möjlighet att ta en tydlig position på marknaden som den kvalitetsmässigt ledande leverantören. Det ger också utrymme att framgångsrikt erbjuda alternativ till produkter och lösningar i stål, framför exempelvis trä, betong, aluminium och plast. Systemtänkande Alla de olika produktgrupperna inom Lindab genomsyras av ett systemtänkande. Produkterna är lätta att montera och de ger en lång livslängd med oförändrat hög och pålitlig funktion. Takavvattningssystemet LindabRainline, ventilationssortimentet LindabSafe och Building Systems för prefabricerade stålbyggnader är tre mycket tydliga exempel. Enklare för alla Lindab ger installatörer och byggare ett förenklat byggande genom kloka systemlösningar, av hög kvalitet. Själva installationsprocessen blir effektivare, mer kostnadseffektiv och snabbare. Det ger slutkunden lägre installations- och driftkostnader. Installatören i fokus För en ventilationsinstallatör som ska montera ett kanalsystem likaväl som för en byggare kan Lindab förenkla arbetet och erbjuda stora tidsvinster genom att leverera systemen som kompletta paket. Produkterna an länder just-in-time. Komponenterna är tydligt uppmärkta, vilket underlättar monteringen på byggarbetsplatsen. Produktutveckling Lindabs affärsverksamhet bygger på att förenkla byggandet genom utveckling av inno vativa produkter. Bolaget strävar efter att ligga i framkanten vad gäller produktdesign och utveckling inom de två affärsområdena. För att säkerställa detta tas kundens synpunkter och önskemål tillvara, vilka bidrar till en ständig källa för vår produkt utveckling. Utveckling drivs i nära samarbete med såväl högskolor som material leverantörer. Takavvattningssystemet LindabRainline tillverkas i åtta olika färger för att enkelt kunna färgmatchas med tak och fasad. De cirkulära kanalsystemet LindabSafe kan levereras med en simulerad datormodell så att fastighetsägare kan se hur det färdiga ventilationssystemet kommer att fungera i drift. De utbytbara ventilationsdonen (Versio) inom Divisionen Comfort fästs med magnetlås, så att de enkelt kan monteras, lossas och bytas ut. Lindab Building Systems gör det möjligt att bygga hela stormarknader, idrottshallar och lagerbyggnader snabbare med hjälp av monteringsfärdiga, prefabricerade byggsatser av stål. Stålreglarna inom produktgruppen Construline möjliggör innerväggar som håller halva vikten och tjockleken jämfört med väggar med traditionella träreglar. Vägg- och taktäckningssystemet Coverline levereras i mer än 10 olika profiler och i två färgsystem med sammanlagt 8 kulörer för att ge maximal frihet att utforma tak och fasad. 14 Genomtänkta systemlösningar

15 Kundnära relationer Kundens bäste vän Genom att erbjuda kunderna produkter och system som gör deras arbete snabbare, enklare och mer kostnadseffektivt ökar deras affärsnytta. I sin tur skapar det underlag för ökad försäljning och lönsamhet för kunden och Lindab. Att ge hög service till kunderna på bästa sätt har därför hög prioritet på alla nivåer inom Lindabs organisation. Nära till produkterna Genom egna filialer, återför säljare och distributörer, samt på vissa marknader även distribution via byggmarknader, skapar Lindab den närhet som entreprenörer och installatörer efterfrågar. I kombination med smidiga logistiksystem säkerställs rätt produkt på rätt plats i rätt tid. Nära till supporten Lindab erbjuder stöd under planerings- och projekteringsprocessen. Specialiserade säljare och produktansvariga ger löpande support till entreprenörer, installatörer, konsulter och arkitekter. Detta gäller såväl grund läggande rådgivning till föreskrivande led som praktisk utbildning av installatörer. Branschunika IT-stöd Lindab erbjuder en rad egenutvecklade programvaror för konstruktion, dimensionering och andra beräkningar av de system och produkter som koncernen marknadsför. Dessa olika IT-stöd är avsedda både för föreskrivande led ( arkitekter och olika konsulter ) och i ökande grad direkt för installatörer och byggare. Exempel på Lindabs unika IT-stöd är Cyprion, CADvent och ADT-Tools. Bred marknadsnärvaro Lindabs strategi är att bygga lokal marknadsnärvaro utifrån de villkor som varje lokal Lindabs verksamhet sker i nära samarbete med installatörer och byggentreprenörer. marknad erbjuder. Det innebär att försäljning genom ett väl utvecklat nätverk av återförsäljare. I USA sker distributionen genom ett och distribution tillåts variera mellan olika geografiska regioner och mellan de olika större antal specialiserade och lagerförande affärsområdena. I Norden har Lindab ett väl återförsäljare, vars verksamheter är inriktade utvecklat eget filialnät som är gemensamt för på produkter för ventilations- och inneklimatlösningar. både affärsområde Ventilation och affärsområde Profile. Affärsområde Profile är kompletterat med distribution via bygg material kedjor. I västra Europa är Lindab närvar ande genom egna filialer samt genom ett flertal distributörer som vänder sig till installatörer. I Centraloch Östeuropa sker distribu tionen primärt Kundnära relationer 15

16 lindab årsredovisning Optimerade produktionssystem Effektiv materialförsörjning Stålet är Lindabs primära råvara och företaget bygger verksamheten på kunskapen om rationell bearbetning och förädling av tunnplåt. Lindab är idag en av Sveriges största köpare av tunnplåt. Detta ställer höga krav på materialförsörjning och distribution. Centrala inköp, effektiv produktion och väl koordinerad logistik är därför viktiga hörnstenar i Lindabs lönsamhetstänkande. Till det kommer ett ansvarsfullt miljöarbete. Centrala inköp Med en central organisation för gemen samma inköp har Lindab en stark förhandlingsposition. Leverantörer förhandlar alltid med en och samma part. Förhandlingsinsatserna blir tydliga och för motparten är det hela tiden uppenbart att Lindabs centrala inköpare har fullt beslutsmandat. Lindab har kommit långt avseende centrala inköp av stål och tunnplåt, och är en betydande aktör på den europeiska marknaden. akustiska mätningar av ventilations system samt ett komplett luftlaboratorium. Lindabs nya anläggning i Prag i Tjeckien, utgör en modern och rationell produktionsenhet för ventilationsprodukter. Inom affärsområde Profile utgör anläggningen i Förslöv i Sverige kompetenscentrum för produktgrupperna LindabRainline och Construline medan division Building Systems har sitt kompetenscentrum för prefabricerade stålbyggnader i Diekirch, Luxemburg. Koordinerad logistik Frakter är Lindabs näst största inköpspost efter stål. Därför är det viktigt att koncernens transporter sker på ett optimalt sätt. Lindab hanterar stora volymer tung- och lättgods. Tunggods består ofta av bearbetat råmaterial till företagets produktionsanläggningar runt om i Europa. Skrymmande lättgods är vanlig en färdigvaror som till exempel förpackade ventilationsdetaljer eller takavvattningsdetalj er. Genom att samlasta dessa två kategorier kan varje biltransport utnyttjas optimalt vikt- och volymmässigt. Resultatet blir ett samtransportsystem som ger stora fördelar ur såväl kostnadssynpunkt som miljösynpunkt. Rationell produktion Genom att utse ett antal kompetens centra skapas tydliga nav för verksamheten. Dessa kompetenscentra är centrala produktionsenheter med strategisk betydelse för verksamheten där ansvar för produktutveckling, produktion och hög produktkvalitet förenas. Anläggningarna i Grevie i Sverige och Haderslev i Danmark utgör Lindabs kompetenscentra för division Air Duct Systems. I Grevie finns ett luftlaboratorium för produktutveckling, mätning och kundtester. Anläggningen i Farum i Danmark är kompetenscentrum för division Comfort. Här finns ett av världens ledande ljudlaboratorier för Optimerad materialförsörjning och effektiv logistik är två av grundstenarna i Lindabs verksamhet. 16 Optimerade produktionssystem

17 Stark företagskultur Djupt rotad entreprenörsanda Entreprenörsandan, som har präglat Lindab alltsedan starten, har kunnat bibehållas även sedan bolaget vuxit till en internationell, börsnoterad koncern. Engagemang och intresse hos medarbetarna är särskilt viktigt vid etablering på nya marknader och när nya produktionsenheter byggs upp. Företagets anställda uppmuntras att delta i löpande förbättringsåtgärder och en hög andel av förslag från anställda bidrar till utvecklingen på olika plan i verksamheten. Hedersomnämnanden Lindab Awards utdelas regelbundet till Lindabföretag och anställda som utmärkt sig genom särskilt goda bidrag. Lindab Lifestyle Lindab har en sedan många år djupt rotad och mycket tydlig företagskultur. Den är väl dokumenterad och de framgångsfaktorer som byggt Lindab kommuniceras kontinuerligt i företaget. Därmed är också de krav som ställs på chefer och medarbetare tydligt formulerade. Bakom allt detta, som sammanfattas under devisen Lindab Lifestyle ligger en strävan att ständigt utveckla hela organisationen genom att ta vara på bolagets styrkefaktorer och tillföra ny energi. Inte minst viktigt blir detta när nyförvärvade organisationer ska integreras i verksamheten. Professionellt ledarskap Lindabs utbildning genom Business Acumenprogram genomförs kontinuerligt för med arbetare inom koncernen. Utbildningen för medlar kunskaper om ekonomiska sam band och ger den enskilde medarbetaren en god inblick i tänkbara utfall genom praktiskt arbete och simulering av olika händelseförlopp. För att utbilda personer i ledande befattningar i att formulera klara och användbara argument vid marknadsföringen av Lindabs produkter Lindabs företagskultur är stark och djupt rotad sedan decennier. och system inne håller utbildningen av dessa grad från centralt håll. Ett exempel är den befattningshavare analys och diskussion kring kampanj för LindabRainline som under de de mervärden som Lindab erbjuder sina kunder. Närmare 450 anställda har hittills genom- som bidragit till en kraftig försäljningsökning. två senaste åren genomförts i sex länder och gått detta program. Värt att notera är att allt fler produkter, med LindabRainline som föregångare, märks med Målmedveten marknadskommunikation Lindabs varumärke. Lindab arbetar med att bygga ett starkt varumärke baserat på en tydlig plattform och Personalutveckling på konsekvent strategi. Försäljnings bolagens gemensam värdegrund hemsidor har gemensam struktur och ut seende på samtliga marknader. Alla produkt- såväl externt som internt, arbetar Lindab För att kunna utveckla bolaget på alla nivåer, områden är väl dokumenterade i trycksaker sedan flera år efter tre tydliga och väl förankrade operationella kärnvärden, Förenkla och på hemsidorna. Kund tidningen Lindab Direct distribueras till mer än personer och produceras på svenska, eng- reda. Dessa används löpande som en byggandet, Jordnära samt Ordning och elska, tyska, ungerska, polska, tjeckiska utgångspunkt för den ständigt pågående och rumänska. Börsintroduktionen följdes personalutvecklingen i bolaget. Utbildning i av en annons kampanj i affärspress och på bolaget sker på olika nivåer. Internet. Rena säljkampanjer drivs i ökande Stark företagskultur 17

18 lindab årsredovisning Målmedvetet miljöarbete Miljöarbete Miljöarbetet inom Lindab har hög prioritet. I koncernens arbete ingår: Att med kompetens och personligt engagemang ständigt verka för en ekologiskt hållbar utveckling, vilket innebär att all verksamhet ska präglas av omsorg om miljö, hälsa och säkerhet. Att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan. Att prioritera material som är återvinningsbart och inte negativt påverkar miljön. Att göra en totalbedömning av produkterna och ständigt förbättra resursutnyttjandet. Att följa lagar och förordningar. Transporter Genom att samlasta tungt och lätt gods kan varje transport utnyttjas optimalt vikt- och volymmässigt. Resultatet blir ett samtransportsystem som minskar belastningen ur miljösynpunkt. Ytbehandling Ytbehandling med lösningsbaserade färger har i stort sett avvecklats. Merparten av all ytbeläggning på tunnplåtsprodukter sker idag med miljövänlig plast, s. k. HB-polyester. Denna beläggning sker hos leveran törer. Merparten av tunnplåtsprodukterna har en ytbehandling med zink för att förebygga korrosion. Målet är att minimera denna zinkanvändning. fall miljöledningssystem enligt ISO14001 im plementerade. Miljöförsäkring har tecknats för verksamhet som bedrivs på fastigheter i Sverige och avser skadeståndsskyldighet enligt Miljöbalken. Miljömål Lindab arbetar med att ständigt förbättra för att därmed begränsa miljöpåverkan. Aktuella miljömål: Ta fram mindre miljöpåverkande ytbeläggningar samt begränsa användningen av zink. Minska energiförbrukningen. Minska användningen av emballage, särskilt plast. Förbättra avfallshanteringen. Minska användningen av oljor i pro duktionen. Minska miljöbelastningen från godstransporter med lastbil. Stål är återvinningsbart Lindabs verksamhet omfattar i huvudsak tillverkning av produkter i stål och tunnplåt. Miljöpåverkan är liten med hänsyn till produktionsprocessen och produkterna. Stål är framförallt återvinningsbart, såväl i form av spill i produktionsprocessen, som när produkter har tjänat färdigt hos slutkunden. Miljöpåverkan Inga miljöskulder finns och verksamheten är inte av den karaktären att den ger upphov till förorening av mark eller vatten som kan medföra saneringsbehov. En oberoende expert har utfört miljöundersökningar på 14 av bolagets tillverkningsanläggningar. Slutsatsen är att tillverkningsanläggningarna inte belastas av några miljöskulder. Kontinuerliga mätningar utförs för att kontrollera eventuell påverkan på omgivningsmiljön. Energianvändning Till följd av en rad energibesparande åtgärder har energiförbrukningen per ton tillverkade tunnplåtsprodukter nu sänkts. Certifiering I de företag inom koncernen där omfattande produktion förekommer finns i de flesta Lindabs omsorg om miljön bottnar i den egna närmiljön. 18 Målmedvetet miljöarbete

19 Ansvarsfull personalpolitik Tyskland vardera 4 procent. Bolaget har även anställda i Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Ryssland, Ukraina, och USA. 20 procent av Lindabs anställda var lokaliserade i något av dessa länder per den 31 december Könsfördelning Kvinnor 19 % Fackanslutning Lindabs anställda är i vissa länder, främst i En aktiv friskvård är en grundläggande del i Lindabs personalpolitik. Tydlig personalpolitik Genom att prioritera intern rekrytering har bolaget skapat utvecklingsmöjligheter vilket samtidigt bidragit till kontinuitet i verksamheten och minskat personalomsättningen. Resultatet är att bolaget har ett stort antal anställda som har varit i Lindab under många år, varav flera har avancerat till ledande positioner i bolaget. Anställda Den 31 december 2006 hade Lindab ( ) anställda, av vilka ( ) arbetade inom affärsområdet Profile och ( ) var anställda inom affärsområdet Ventilation. Internationell fördelning Ungefär 22 procent av Lindabs anställda finns i Sverige, 17 procent i Tjeckien, 13 procent i Danmark, 9 procent i Ungern, 7 procent i Luxemburg. Storbritannien, Schweiz och Sverige, Danmark, Norge, Luxemburg och USA, fackligt anslutna. Lindab anser sig ha goda relationer med sina anställda och deras fackföreningar och bolaget har inte erfarit eller blivit föremål för någon väsentlig arbetsnedläggelse, sänkt arbetstakt eller kollektiva åtgärder. Vidare har Lindab inte på senare tid upplevt och förutser rimligen heller inga framtida problem med att rekrytera och anställa den personal som verksamheten kräver. Kompetensutveckling Lindabs utbildningsprogram är grunden för bolagets strategi för intern rekrytering av ledande befattningshavare. Utbildningsaktiviteter genomförs både på lokal nivå och på koncernnivå och sträcker sig från utbildning av nyanställda till specialiserad ledarskapsutbildning. Lindab Business Acumen kombinerar praktiska övningar med simulering för att ge anställda i ledande befattningar djupare kunskap om Lindabs verksamhet, marknader och finansiella för hållanden. Samman taget har Lindabs anställda i genomsnitt två till tre utbildningsdagar per år och person. Män 81 % Åldersfördelning 30 år 25 % 51 år 22 % Medelantal anställda år 53 %

20 lindab årsredovisning Affärsområde Profi le Peter Andsberg, Affärsområdeschef Profile Omsättning och resultat Affärsområde Profiles omsättning steg under året med 37 procent till MSEK ( ). Rörelseresultatet ( EBITA ) för affärsområdet uppgick 2006 till 647 MSEK ( 356 ). Den nordiska marknaden visade en fortsatt god tillväxt samtidigt som Central- och Östeuropa fortsatt sin mycket starka utveckling. Även västra Europa har visat ett förbättrad tillväxt. Verksamheten inom Building Systems uppvisar mycket goda resultat. Översikt Affärsområde Profile erbjuder byggsektorn ett brett sortiment av komponenter och bygg system med tunnplåt och stål som gemensam nämnare. Byggnadsentreprenörer, plåtslagare, hallbyggare samt konsumenter utgör centrala kundgrupper. Försäljningen sker, beroende på marknadsstruktur, genom egna filialer, återförsäljare och distributörer inom proffssegmentet samt via byggmaterialhandeln. Verksamheten inom Profile bedrivs inom de två divisionerna Building Systems respektive Building Components. Building Components Nyckeltal affärsområde Profile Året som gick Division Building Components har haft ett framgångsrikt år. Året inleddes med en hård vinter vilket försenade bygg säsongen i stora delar av Europa. När vintern släppte satte dock byggandet fart. Den under liggande efterfrågan var stark med ett stort uppdämt behov. Årets sista fem månader var mycket intensiva. Den nordiska marknaden har haft mycket god efterfrågan. Detsamma gäller för Centraloch Östeuropa. Särskilt Lindab i Rumänien har haft en fortsatt god utveckling och gått från relativt små volymer till att idag utgöra en viktig del av divisionens verksamhet. Försäljningen i Ryssland har också utvecklats mycket positivt under året. Marknaden i västra Europa står för en jämförelsevis liten del av försäljningen. Vi räknar också med att våra nysatsningar, med huvudfokus på Lindab Rainline, kommer att medföra ökade försäljningsvolymer. Framtidsutsikter Inför 2007 ser vi en fortsatt stark byggkonjunktur i Norden, målet är att bibehålla Lindabs marknadsledande position. I Central- och Östeuropa startar Lindab lagerhållande dotterbolag samt viss produktion i fyra, för Lindab, nya länder: Ukraina, Slovakien, Bosnien-Herzegovina samt Bulgarien. Marknadssatsningarna på LindabRainline fort sätter i samtliga länder. Vi förväntar oss en god försäljningsutveckling på den brittiska marknaden kan mycket väl komma att bli ett genombrottsår. Under våren 2007 genomförs en kraftfull marknadskampanj för LindabRainline. Marknadsandelen för LindabRainline är idag liten i Storbritannien, varför vi ser en stor potential. Construline är en produktgrupp där lättbalk och stålreglar kan säljas som enskilda komponenter, men som också kan säljas i delar som bildar hela system. Vi ser att dessa produkter används mer och mer i bygg processen. Nya produktionslinjer öppnas också i Rumänien och Ungern. I Ryssland intensifieras satsningarna framförallt på Lindab- Rainline. Building Systems Året som gick År 2006 var det första hela verksamhetsåret med Astron. Verksamheten har utvecklats över förväntan på merparten av bolagets mark nader. Integrationen fungerar enligt plan och vi räknar med att de tidigare tre verk- MSEK om inget annat anges Förändring % Nettoomsättning ,0 Rörelseresultat ( EBITA ) ,7 Rörelsemarginal ( EBITA ), % 16,3 12,3 Bruttoinvesteringar i anläggningar Antal anställda Affärsområde Profile

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005 kv a r t a l s r a p p o r t 2 5 Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN OMSÄTTNINGEN UNDER KVARTALET ÖKADE MED 13 PROCENT RÖRELSERESULTATET (EBITA), EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER ÖKADE MED 34 PROCENT

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2008

Lindab Årsredovisning 2008 årsredovisning Lindab Årsredovisning 2008 Vi förenklar byggandet Hälsningar från Lindab Alla länder möter byggbranschen med samma utmaningar. Det handlar om snabbare, enklare, och mer kostnadseffektiva

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Vi förenklar byggandet

Vi förenklar byggandet lindab koncernpresentation Vi förenklar byggandet Kanalsystem samt inneklimatlösningar för ventilation, byggkomponenter i tunnplåt och kompletta stålbyggnadssystem Vi på Lindab gillar utmaningar. Därför

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation Q2 2015 Press- och analytikerpresentation 19 augusti 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q2 Översikt: Stabilt andra kvartal 2015 Stabil finansiell utveckling Ökad nettoomsättning +15% +4,3% exkl

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59%

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59% ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Organisationsnr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen, Lettland,

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

lindab årsredovisning 2004 Årsredovisning

lindab årsredovisning 2004 Årsredovisning lindab årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004 lindab årsredovisning 2004 Lindab har en världsledande position inom cirkulära kanalsystem för ventilationsanläggningar. Vårt produktområde Air Duct Systems

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

delårsrapport jan-mars 2009

delårsrapport jan-mars 2009 lindab delårsrapport jan-mars 29 Första kvartalet 29 O Nettoomsättningen minskade med 17 % till 1 771 MSEK (2 129), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 25 % O Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD ENIRO VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA NETTOSKULDEN En av de långivande bankerna i konsortiet har erbjudit Eniro förtida återbetalning av ett

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 Disposition SkiStar en introduktion Halvårsrapport 2005/06 Trysilförvärvet Investeringar inför 2006/07 Tillväxtmarknader SkiStar och framtiden

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer Delårsrapport Q1, januari-mars 2014 Nu är det bevisat, att vi kan vara lönsamma året om Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 59,6 (31,8) MSEK Rörelseresultat för perioden

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer