lindab årsredovisning Lindab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lindab årsredovisning Lindab"

Transkript

1 lindab årsredovisning Lindab årsredovisning 2006

2

3 Innehåll Finansiella nyckeltal MSEK om inget annat anges Förändring % Nettoomsättning Varav: Organisk, % 10 8 Förvärvad tillväxt, % 13 3 Valutaeffekt, % 1 2 Rörelseresultat ( EBITDA ) Rörelseresultat ( EBITA ) ) ) + 70 Rörelseresultat ( EBIT ) Resultat efter fi nansiella poster ( EBT ) Årets resultat Kassafl öde från löpande verksamhet Rörelsemarginal ( EBITA ), % 12,4 8,9 Avkastning på sysselsatt kapital, % 18,2 12,3 Avkastning på eget kapital, % 26,8 13,4 Nettoskuld Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,2 0,7 Medelantal anställda Data per aktie SEK/aktie om inget annat anges Förändring % Vinst per aktie före utspädning 6,45 2, Vinst per aktie efter utspädning ( EPS ) 6,29 2, Vinst per aktie 3) 7,43 - Kassafl öde från löpande verksamhet 9,89 5, Eget kapital per aktie före utspädning 27,82 23, Eget kapital per aktie efter utspädning 27,82 23, Föreslagen utdelning 3,25 - Antal aktier efter utspädning, 1000-tal 4) ) Justerat för omstruktureringskostnader på 41 MSEK, kostnader i samband med börsnoteringen med 25 MSEK samt reavinst på försäljning av fastigheter med 27 MSEK. 2 ) Justerat för omstruktureringskostnader med 40 MSEK samt reavinst på försäljning av fastigheter med 47 MSEK. 3 ) Beräknat på aktuellt antal aktier. 4 ) Inlösen av aktier motsvarande antal aktier, har utbetalats under maj Året i siffror Det här är Lindab VD har ordet Lindabaktien Lindabs strategier för fortsatt tillväxt Genomtänkta systemlösningar Kundnära relationer Optimerade produktionssystem Stark företagskultur Målmedvetet miljöarbete Ansvarsfull personalpolitik Affärsområde Profi le Affärsområde Ventilation Bolagsstyrningsrapport Styrelse och Koncernledning Förvaltningsberättelse Koncernen Nyckeltal Resultaträkning Balansräkning Eget kapital Kassafl ödesanalys Moderbolaget Noter till koncernredovisningen Revisionsberättelse Information till aktieägare Ordlista Adresser i Lindabkoncernen Nyckeltal Koncernen Finansiella nyckeltal/data per aktie Nettoomsättning Rörelseresultat Kassafl öde Affärsområde Profi le Affärsområde Ventilation Koncernen, Nyckeltal Viktigare noter Not 1 Allmän information Not 2 Sammanfattning av redovisningsprinciper Not 3 Finansiell- och operationell riskhantering Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Not 5 Företagsförvärv Not 7 Segmentredovisning Not 27 Koncernens upplåning Innehåll 3

4 lindab årsredovisning Året i siffror Omsättning Lindabkoncernens omsättning uppgick under 2006 till MSEK jämfört med MSEK 2005, en ökning med 22 procent. Justeras nettoomsättningen för förvärv och avyttringar var ökningen 9 procent. Justerat även för valutaeffekter ökade omsättningen med 10 procent. Rörelseresultat Rörelseresultatet ( EBITA ), exklusive engångsposter, uppgick för helåret 2006 till 942 MSEK ( 553 ), vilket är en ökning med 70 procent. Engångsposterna avser reservering för omstruktureringskostnader ( förvärvet av CCL Veloduct Ltd. ) med 41 MSEK, börsnoteringskostnader med 25 MSEK samt reavinst på försäljning av fastigheter med 27 MSEK. Ojusterat uppgick rörelseresultatet till 903 MSEK, vilket är en ökning med 61 procent jämfört med före gående års resultat på 560 MSEK. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksam heten uppgick till 778 MSEK ( 730 ). Det något förbättrade kassaflödet beror på ett högre rörelseresultat, men motverkas av högre rörelsekapital. Investeringar Bruttoinvesteringarna, exklusive förvärv, upp- gick till 146 MSEK ( 218 ), inklusive företagsförvärv, uppgick investeringarna till 530 MSEK ( 891 ). Där årets enskilt största investeringar var förvärven av CCL Veloduct Ltd. och Airbat S.A.S. som uppgick till 311 MSEK. Börsintroduktion Lindabaktien introducerades på Stockholmsbörsen den 1 december Erbjudandet omfattade aktier och övertecknades cirka 7 gånger på högsta nivå. Priset fastställdes till 110 kronor per aktie, vilket motsvarade ett totalt börsvärde för Lindab om MSEK. Stålpriset Priset på stål steg ytterligare under året. Lindab har under året gjort prisjusteringar för att kompensera detta. Insatser görs också för att sänka den totala råvarukostnaden, bland annat genom att öka antalet inköpskanaler. Byggkonjunktur Konjunkturen inom byggbranschen har varit fortsatt god under året, vilket har påverkat hela Lindabs verksamhet. På marknaderna i Norden och Central- och Öst europa har ut veck lingen varit fortsatt god, samtidigt som västra Europa börjat återhämtat sig. Företagsförvärv Under året förvärvades tre företag, brittiska CCL Veloduct Ltd. och franska Airbat S.A.S. samt Gowco Texas i USA, alla verksamma inom ventilationsbranschen. Den 6 november förvärvades CCL Veloduct Ltd. och konsoliderades från och med den 1 november i Lindab koncernen. Förvärvspriset uppgick prelimi närt till 291 MSEK, bolaget om sätter ca 545 MSEK. I december förvärvades bolaget, Airbat S.A.S., det preliminära förvärvspriset uppgick till 20 MSEK och företaget om sätter ca 50 MSEK. En del av verksamheten i Gowco Texas, USA, förvärvades under året. Förvärvs priset uppgick till ca 4 MSEK. Gowco om sätter ca 30 MSEK. Dessa tre företag har en huvudsaklig inriktning på cirkulära ventilations kanaler och kommer att integreras med Lindabs befintliga verksamhet för att skapa en stark leverantör på respektive marknad. Under året har även en slutreglering av fö rvärvet av Astron Buildings S.A. genomförts, vilket påverkat kassaflödet negativt med 69 MSEK. Lindab tecknade i november ett strategiskt samarbetsavtal med Berliner Luft GmbH i Tyskland. Avtalet trädde i kraft den 1 januari och innebär att Lindab levererar cirku lära kanalsystem till Berliner Luft. Samtidigt outsourcar Lindab sin rektangulära kanalsystemtillverkning till Berliner Luft. Produktionsrationaliseringen innebär en minskning med 44 personer inom Lindabs organisation i Tyskland. Volymutveckling Fortsatt omsättningsökning har präglat såväl de nordiska marknaderna som marknaderna i Central- och Östeuropa. Västra Europa har också visat en tillfredställande utveckling. Prefabricerade konstruktioner för byggnader. Kanalsystem för ventilation. 4 Året i siffror

5 Omsättning MSEK ( ) Rörelseresultat ( EBITA ) 942 MSEK ( 553 ) exkl. engångsposter Kassafl öde 778 MSEK ( 730 ) Nettoomsättning MSEK Rörelseresultat ( EBITA ) MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK Nyckeltalen avseende åren är ej omräknade enligt IFRS. Rörelseresultat för är justerat för engångsposter

6 lindab årsredovisning Det här är Lindab Verksamhet Lindab är en internationell koncern som utvecklar, producerar, distribuerar och marknadsför produkter och systemlösningar i tunnplåt för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Verksamheten bedrivs inom de två affärsområdena Ventilation och Profile. Koncernen omsatte MSEK år 2006, är etablerad i 29 länder och har cirka anställda. Affärsområde Ventilation riktar sig mot ventilationsbranschen med komponenter och systemlösningar. Verksamheten drivs i de två divisionerna Air Duct Systems respektive Comfort. Affärsområde Profile verkar mot bygg sektorn med byggsystem och byggkomponenter. Verksamheten drivs i de två division erna Building Systems respektive Building Components. Aktien är noterad på Stockholms börsen. De största ägarna är Ratos, Sjätte AP-fonden och Livförsäkringsaktiebolaget Skandia. Nettoomsättning per marknad MSEK Norden Central- och Östeuropa Marknader Huvudmarknad är Europa. Lindab har sedan länge en stark ställning i Norden. Central- och Östeuropa fortsätter att utgöra mycket starka tillväxtmarknader. Efterfrågan inom västra Europa har under året återhämtat sig. Under året har nya systemlösningar för förenklat byggande lanserats. Västra Europa Stålförädling Tunnplåt och stål är det material som utgör den gemensamma nämnaren för båda affärsområdenas verksamhet. Genom noggrant och konsekvent samordningsarbete skapas många effektivitetsvinster och synergieffekter genom hela värdekedjan; från inköp, plåtbearbetning och produktion till distribution, support och leverans. Övriga marknader 394 Lindab hör till Sveriges största inköpare av stål och tunnplåt. 6 Det här är Lindab

7 Prefabricerade byggsystem. Byggkomponenter. Kanalsystem för ventilation. Produkter för bättre inomhusklimat. Produkter Byggsystem Division Building Systems omfattar prefabricerade system för konstruktion av byggnader i stål. Dessa marknadsförs av auktoriserade byggentreprenörer. Byggkomponenter Division Building Components omfattar väl utvecklade system av komponenter för takavvattning, beklädnad av tak och vägg samt komponenter för väggkonstruktioner. Kanalsystem Division Air Duct Systems om - fattar kompletta kanalsystem för ventilation. Dessa ger ett optimalt flöde och god energi effektivitet. Inneklimatprodukter Division Comfort omfattar komponenter som bidrar till att fördela och behandla ventilationsluft för att skapa ett bättre inomhusklimat. Organisation Koncern Lindab Affärsområde Profile Ventilation Divisioner Building Systems Building Components Air Duct Systems Comfort Kunder Kunderna återfinns i första hand inom byggbranschen i form av distributörer, installatörer och bygg entreprenörer. I ökande grad sker också försäljningen genom mindre bygg företag som levererar nyckelfärdiga byggnader uppförda i stål. Lindab Distributör/ Återförsäljare Installatör/ Entreprenör Beställare Det här är Lindab 7

8 lindab årsredovisning VD har ordet: Ett år som bäddar för fortsatta framgångar Kjell Åkesson VD och koncernchef. Ett starkt år År 2006 har varit ett fantastiskt år för Lindab. Vinsten har vuxit till 942 MSEK, exklusive engångsposter, från 553 MSEK för före gående år. Här har kon sekventa insatser under flera år burit frukt tack vare ett mycket målmedvetet och ut hålligt arbete av hela organisationen i alla länder. Vi har lyckats med strategiska förvärv och vi har haft god draghjälp av byggkonjunkturen under de senaste 15 månaderna. Dessutom har vi framgångs rikt renodlat ventilationsverksamheten, blivit ännu starkare inom bygg komponenter och skapat mer kompletta erbjudanden inom bygg system. Åter på börsen Den största enskilda händelsen under det gångna året var att vi gjorde vår återkomst som börsbolag, genom den lika uppmärksammade som framgångsrika introduktionen på Stockholmsbörsen den 1 december Var ligger styrkorna? Vi är marknadsledare på de flesta av våra marknader och har visat en stark tillväxt med god lönsamhet. Detta har sin grund i de många innovativa produkter som skapar stor kundnytta genom att bidra till ett förenklat byggande. Vi har också en mycket bra marknadstäckning i hela Europa, framförallt i Norden och i den expansiva marknaden i Central- och Östeuropa, samt i ökande grad även i västra Europa. I dag svarar Norden för 42 procent, Central- och Östeuropa för 28 procent och västra Europa för 24 procent av försäljningsvolymen. Bolaget har också en bra geografisk spridning av produktionsresurserna, hög automatiseringsnivå och en del av produktionen i expansiva lågkostnadsländer. Slutligen har konsekventa satsningar på vår personal lett till en mycket produktiv företagskultur som inte minst gynnar tillväxten i koncernen. Starka produkter Vi har idag en portfölj med mycket starka produkter som är ett resultat av innovativt utvecklingsarbete. Dessutom har produktionsanläggningarna för dessa produktgrupper utvecklats stegvis genom ett målmedvetet och konsekvent arbete i egen regi, för att ge optimala förutsättningar i tillverkningen. Takavvattningssystemet LindabRainline, är ett tydligt exempel. Ett klokt och högkvalitativt system marknadsförs nu mycket framgångsrikt i stora delar av Europa där det tar marknadsandelar från konkurrenterna, inte minst från produkter av plast och zink. Ett annat exempel är att stålreglar för innerväggar, Construline, har börjat erövra marknaden för byggandet av mellanväggar. När bygg processen industrialiseras slår stålreglar ut trä som material. Resultatet är inte bara en snabbare och mer kostnadseffektiv byggprocess, utan även att vikten på konstruktionen av mellanväggarna har kunnat reduceras. Arbetet fortsätter nu även med satsningar på stålreglar för ytterväggar. Stålbyggnader utgör en marknad på 40 miljarder SEK i Europa exklusive Ryssland och Ukraina. 10 procent av dessa utgörs av prefabricerade konstruktioner. Av denna marknad har Lindab i dag 35 procent genom verksamheten inom Building Systems. Potentialen är med andra ord stor. Inom ventilationsbranschen är utvecklingen för cirkulära kanalsystem god, eftersom de erbjuder en väsentligt högre energieffektivitet samt att kostnaden är 20 till 25 procent lägre än de rektangulära systemen vad avser material och installation. Lindabs kampanj The round solution visar på tydliga resultat genom att andelen cirkulära kanalsystem ökar. Starkt distributionsnät Lindab har genom åren byggt upp ett starkt distributionsnät som omfattar närmare distributörer. Genom dessa kan vi erbjuda våra många kunder hög servicegrad och närhet. Vi har en god riskspridning, eftersom den största kunden utgör endast cirka 1 procent 8 VD har ordet

9 av Lindabs omsättning och de 10 största enbart cirka 5 procent. Vi eftersträvar ett nära samarbete med våra distributörer, bland annat genom introduktion av egenutvecklade IT-stöd, verksamhet med traded goods och lansering av nya tekniska lösningar. Höga stålpriser Stål är vår viktigaste råvara. Inom bolaget finns ett djupt kunnande att köpa, förädla, bear beta materialet samt att tillverka och marknadsföra produkter av tunnplåt. Stål är ett starkt, lättbearbetat, mångsidigt och framförallt kostnadseffektivt material. Stålet är också ett miljövänligt material som är återvinningsbart. Lindab är en betydande köpare av stål med leverantörer från den globala stålmarknaden. Årligen köper vi stål för cirka 2 miljarder SEK, vilket innebär att bolaget är ett av de stora stålköparna i Sverige. Andelen inköp utanför den europeiska marknaden ökar successivt. Lindabs samlade kompetens och de centrala inköpen av stora volymer har bidragit till att vi kunnat förbättra lönsamheten trots de höga stålpriserna under senare år. Stark resultatstyrning Fill the Gap är vår metod för att hjälpa organisationen att fokusera på rätt saker och få alla aktiviteter, stora som små, att bidra till nedersta raden på ett positivt sätt. Det överordnade målet är ökad lönsamhet, samt att skapa en aktivitetskultur. Fortsatta förvärv Astron Buildings, med sin verksamhet inom prefabricerade stålbyggnader som förvärvades under 2005, har under året fortsatt att integreras med koncernens övriga verksamhet på ett mycket framgångsrikt sätt och bidrar nu starkt till årets resultat. Under året har ytterligare tre förvärv gjorts. CCL Veloduct Ltd. är ett strate giskt förvärv som kommer att göra Lindabs verksamhet i Storbritannien till den enskilt största ventilationsmarknaden för bolaget. Airbat S.A.S. utgör en förstärkning till den redan framgångsrika franska verksamheten. Genom förvärvet av Gowco Texas kommer Lindab in på den växande texasmarknaden i USA. Integreringen av Astron Integrationen av verksamheten i Astron är ett gott exempel på hur stark Lindabs företagskultur är och hur den underlättar företagsförvärv. Ledningen i Astron har snabbt anammat Lindabs kultur vilket har bidragit till den snabba harmoniseringen inom Building Systems. Resultatet är en mycket stark verksamhet inom Building Systems, som nu växer snabbt, inte minst i Central- och Östeuropa. Intensiv marknadsföring Lindab är ett starkt varumärke i Europa. Vi kommer att fortsätta att intensifiera satsningarna såväl på att bygga varumärket Lindab som på att genomföra säljorienterade kampanjer. Vi har under senare år nått mycket goda resultat med centralt initierade och samordnade kampanjer som rullats ut i flera länder parallellt, bland annat för produktgrupperna LindabRainline och LindabSafe. Dessa kam panjer har gett mycket god försäljningstillväxt, såväl på mogna marknader i Nordeuropa som i mer snabbväxande marknader i Central- och Östeuropa. Fortsatt goda framtidsutsikter Enligt Euroconstruct, som är Europas ledande undersökningsinstitut för byggbranschen, har Lindab en tillväxtpotential på 4,5 procent för 2007, vilket något överstiger utvecklingen Högst tillväxt förväntas i Central- och Öst europa, inklusive Ryssland. Ett av de viktigaste projekten under 2007 är investeringen i den nya fabriken i Yaroslav, Ryssland, vilken beräknas uppgå till 150 MSEK. Den ska vara produktionsfärdig andra kvartalet Fabriken i S:t Petersburg är nu färdigställd och Air Duct Systems kommer att lanseras på den snabbt växande ryska marknaden. Efterfrågan i västra Europa ökar och Norden håller en fortsatt god nivå. Vi förväntar oss därför en fortsatt god tillväxt av byggkonjunkturen under 2007 i stora delar av Europa, inte bara i de östra delarna. På längre sikt har vi särskilt stora förväntningar på våra satsningar i Ryssland. Därtill förväntar vi oss att ta ytterligare marknadsandelar från traditionella produkter på mogna marknader. Sammantaget gör detta att vi ser positivt på utvecklingen inför Grevie i februari 2007 Kjell Åkesson VD och Koncernchef VD har ordet 9

10 lindab årsredovisning Lindabaktien Lindab på börsen Den 1 december 2006 introducerades Lindab International ABs ( Lindab ) aktie på Stockholmsbörsen under kortnamnet LIAB. Intresset för förvärv av aktier i Lindab var stort infört introduktionen. Erbjudandet omfattade aktier och övertecknades cirka 7 gånger på högsta nivå. Mot bakgrund av det stora intresset utnyttjade rådgivarna en övertilldelningsoption på aktier vilket innebär att utförsäljningen totalt om fattade aktier vilket motsvarar 50 procent av antalet aktier. Priset fastställdes till 110 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt börsvärde om MSEK. Introduktionen på Stockholmsbörsen Lindab har tidigare varit noterat på börserna i Stockholm och Köpenhamn köpte bolagets nuvarande huvudägare ut Lindab från börsen. Inför introduktionen 1 december 2006 ägde Ratos 46 procent av aktierna i bolaget, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia 23 procent, Sjätte AP-fonden 23 procent. Resterande 8 procent ägdes av bolagets styrelse och ledning samt tidigare ledning. Inför introduktionen var Handelsbanken Capital Markets och Morgan Stanley bolagets och ägarnas rådgivare ( Joint Global Coordinators and Joint Book Runners ) avseende börsintroduktionen ). SEB Enskilda agerade Co-lead. Lindabs största aktieägare Förberedelser Sedan 2001, då vi lämnade börsen, har vi genomfört många viktiga organisatoriska förändringar, åstadkommit väsentliga kostnadsbesparingar genom effektivare produktionsstruktur samt gjort flera förvärv som framgångsrikt integrerats. Därtill har tillväxttakten ökat framförallt i Central- och Östeuropa. Vi är nu redo för att komma tillbaks till börsen som ett större och mer lönsamt bolag förklarade Lindabs VD Kjell Åkesson inför introduktionen. Notering och omsättning Aktien är noterad på Nordiska listan, Mid cap. Den totala omsättningen aktier var under december månad 19,8 miljoner aktier, vilket ger en genomsnittlig omsättningshastighet Aktier Kapital % Röster % Ratos AB ,48 22,48 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia ,17 11,17 Sjätte AP-fonden ,17 11,17 Övriga ägare ,18 55,18 Totalt antal Svend Holst Nielsen, ordförande och Kjell Åkesson, VD och koncernchef, vid handelsstarten av Lindabaktien. på drygt 1 miljon aktier per dag. Exklusive första handelsdagen var den genomsnittliga omsättningshastigheten en halv miljon aktier per dag. Ägarstruktur Antalet aktieägare var vid årets slut ca De tre största ägarna stod för 44,82 procent av aktiekapitalet och rösterna. De tre huvudägarna har efter börsnoteringen förbundit sig att inte sälja ytterligare aktier under en period motsvarande 270 dagar efter första handelsdagen. Kursutveckling 2006 Sista betalkurs 2006 för Lindab International ABs aktie uppgick till 130,25 SEK, vilket motsvarar ett börsvärde på MSEK. Aktien har stigit med 18 procent under december månad. Under samma period har index OMXS stigit med 8 procent. Den högsta slutkursen för aktien, 132 SEK, noterades den 29 december och den lägsta, 111 SEK, den 1 december under samma period. 10 Lindabaktien

11 Analytiker som följer Lindab Företag Namn Telefonnummer Handelsbanken Kenneth Toll Morgan Stanley Gustaf Lindskog SEB Anders Trapp Swedbank Jon Hyltner ABG Sundal Collier Tobias Ottosson Aktiekapitalet År Åtgärd Antal aktier Serie A Serie B 1 ) Förändring av aktiekapitalet ( ksek ) Totalt aktiekapital ( ksek ) 2001 Nybildning Nyemission Aktiesplit ( 100:1 ) Aktiesplit ( 8:1 ) Nyemission Inlösen av aktier och minskning av aktiekapital Inlösen av aktier och minskning av aktiekapital Fondemission Aktiesplit ( 15:1 ) Utnyttjande av optioner Vid årets slut ) Samtliga aktier av serie B inlöstes i maj 2006 och detta aktieslag har tagits bort genom ändring av bolagsordningen. Aktiekapital och rösträtt Aktiekapitalet uppgår till SEK fördelat på aktier av endast serie A. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 1,00 SEK och därtill lika andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst vid årsstämma/bolagsstämma i Lindab. En börspost utgörs av 100 aktier. Enligt Lindabs bolagsordning får det emitterade aktiekapitalet inte understiga 60 MSEK och inte överstiga 240 MSEK och antalet aktier inte understiga och inte överstiga Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 3,25 SEK per aktie, 256 MSEK utdelas till aktieägarna för räkenskapsåret Lindabs utdelningspolicy är att utdelningen skall motsvara procent av netto resultatet. Dock alltid med beaktande av Lindabs långsiktiga finansieringsbehov. Data per aktie SEK/aktie om inget annat anges ) ) Vinst efter skatt och utspädning 6,29 2,86 1,65 0,21 0,17 Vinst per aktie 2) 7, Utdelning 3,25 3 ) Direktavkastning, % 4 ) 2, Utdelning i % 2) 43, Börskurs, vid periodens slut 130, Högsta börskurs 132, Lägsta börskurs 111, Eget kapital, efter utspädning 27,82 23,21 19,30 18,00 18,35 Antal aktier, efter utspädning ) Ej omräknade enligt IFRS. 2 ) Beräknat på aktuellt antal aktier. 3 ) Föreslagen utdelning. 4 ) Utdelning i procent av börskursen vid periodens slut. Lindabaktien 11

12 lindab årsredovisning Lindabs strategier för fortsatt tillväxt Affärsidé Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Ventilation och Profile, produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande, samt levereras med en hög servicegrad, vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde. Metod för ökad lönsamhet Fill the Gap är den metod som Lindab sedan 2003 använder för strukturerad målstyrning av verksamheten, så att uppsatta lönsamhetsmål verkligen nås. Den är en av flera viktiga hjälpmedel som används för att budgetera, planera, styra och utvärdera såväl större projekt som mindre lokala aktiviteter. Genom metoden kan koncernens aktiviteter prioriteras och lönsamhetssäkras på både central och lokal nivå. Aktiviteterna kan vara allt från etablering av en ny filial, förstärkning av en säljorganisation till en ny produktionslinje eller en större annonskampanj. Detta lönsamhetstänkande genomsyrar nu hela koncernen och engagerar breda personalgrupper på alla nivåer. Affärsstrategier Lönsamhet Lindabs lönsamhetsmål ( rörelsemarginal ) är 12 procent. Detta skall uppnås genom organisk och förvärvad tillväxt, konstnadseffektivitet, samt genom en fokusering på Lindabs kärnprodukter. Finans Lindab skall äga en finansiell styrka, resurser och en handlingskraft som möjliggör snabbt agerande att realisera upp komna förvärvsmöjligheter och affärssituationer. Förvärv Lindab ska i första hand växa organiskt, men det finns även utrymme för strategiska förvärv. 12 Strategier för fortsatt tillväxt

13 Vision Vi förenklar byggandet Lindabs kärnvärden Förenkla byggandet Jordnära Ordning och reda Finansiella mål Organisk omsättningstillväxt/år, % 6 Rörelsemarginal ( EBITA ), % 12 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,0 1,4 Utdelningspolicy Av styrelsen fastslagen utdelningspolicy anger att utdelning kan ske med procent av nettoresultatet. Utdelnings förslaget skall beakta Lindabs finansiella mål, förvärvsmöjligheter, företagets framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöde, kreditvillkor och andra faktorer. Produkter Lindab ska fokusera på kärnverksamheterna inom cirkulära kanalsystem, byggsystem och byggkomponenter. Distribution Distributionen av Lindabs produkter skall ske genom marknadsanpassade lösningar som säkerställer en hög närhet och tillgänglighet inom defi nierade marknadsområden. Produktion Tillverkning av standardprodukter skall ske vid kostnads effektiva produktionsenheter. Detta kompletteras med lokal tillverkning av produktanpassning- och transportkostnadsskäl. Expansion Fortsatt expansion på befi ntliga och nya marknader har hög prioritet. Målet är en stark position på de marknader där Lindab väljer att agera. Varumärke Lindab fokuserar all sin marknadskommunikation på varumärket Lindab. Detta ska förstärkas i alla aktiviteter mot alla målgrupper på alla marknader. Varumärket förmedlar de tre kärnvärdena Förenkla byggandet, Jordnära samt Ordning och reda. Strategier för fortsatt tillväxt 13

14 lindab årsredovisning Genomtänkta systemlösningar Högkvalitativa produkter Lindab har som strategi att utveckla, producera och leverera produkter av hög kvalitet. Det ger möjlighet att ta en tydlig position på marknaden som den kvalitetsmässigt ledande leverantören. Det ger också utrymme att framgångsrikt erbjuda alternativ till produkter och lösningar i stål, framför exempelvis trä, betong, aluminium och plast. Systemtänkande Alla de olika produktgrupperna inom Lindab genomsyras av ett systemtänkande. Produkterna är lätta att montera och de ger en lång livslängd med oförändrat hög och pålitlig funktion. Takavvattningssystemet LindabRainline, ventilationssortimentet LindabSafe och Building Systems för prefabricerade stålbyggnader är tre mycket tydliga exempel. Enklare för alla Lindab ger installatörer och byggare ett förenklat byggande genom kloka systemlösningar, av hög kvalitet. Själva installationsprocessen blir effektivare, mer kostnadseffektiv och snabbare. Det ger slutkunden lägre installations- och driftkostnader. Installatören i fokus För en ventilationsinstallatör som ska montera ett kanalsystem likaväl som för en byggare kan Lindab förenkla arbetet och erbjuda stora tidsvinster genom att leverera systemen som kompletta paket. Produkterna an länder just-in-time. Komponenterna är tydligt uppmärkta, vilket underlättar monteringen på byggarbetsplatsen. Produktutveckling Lindabs affärsverksamhet bygger på att förenkla byggandet genom utveckling av inno vativa produkter. Bolaget strävar efter att ligga i framkanten vad gäller produktdesign och utveckling inom de två affärsområdena. För att säkerställa detta tas kundens synpunkter och önskemål tillvara, vilka bidrar till en ständig källa för vår produkt utveckling. Utveckling drivs i nära samarbete med såväl högskolor som material leverantörer. Takavvattningssystemet LindabRainline tillverkas i åtta olika färger för att enkelt kunna färgmatchas med tak och fasad. De cirkulära kanalsystemet LindabSafe kan levereras med en simulerad datormodell så att fastighetsägare kan se hur det färdiga ventilationssystemet kommer att fungera i drift. De utbytbara ventilationsdonen (Versio) inom Divisionen Comfort fästs med magnetlås, så att de enkelt kan monteras, lossas och bytas ut. Lindab Building Systems gör det möjligt att bygga hela stormarknader, idrottshallar och lagerbyggnader snabbare med hjälp av monteringsfärdiga, prefabricerade byggsatser av stål. Stålreglarna inom produktgruppen Construline möjliggör innerväggar som håller halva vikten och tjockleken jämfört med väggar med traditionella träreglar. Vägg- och taktäckningssystemet Coverline levereras i mer än 10 olika profiler och i två färgsystem med sammanlagt 8 kulörer för att ge maximal frihet att utforma tak och fasad. 14 Genomtänkta systemlösningar

15 Kundnära relationer Kundens bäste vän Genom att erbjuda kunderna produkter och system som gör deras arbete snabbare, enklare och mer kostnadseffektivt ökar deras affärsnytta. I sin tur skapar det underlag för ökad försäljning och lönsamhet för kunden och Lindab. Att ge hög service till kunderna på bästa sätt har därför hög prioritet på alla nivåer inom Lindabs organisation. Nära till produkterna Genom egna filialer, återför säljare och distributörer, samt på vissa marknader även distribution via byggmarknader, skapar Lindab den närhet som entreprenörer och installatörer efterfrågar. I kombination med smidiga logistiksystem säkerställs rätt produkt på rätt plats i rätt tid. Nära till supporten Lindab erbjuder stöd under planerings- och projekteringsprocessen. Specialiserade säljare och produktansvariga ger löpande support till entreprenörer, installatörer, konsulter och arkitekter. Detta gäller såväl grund läggande rådgivning till föreskrivande led som praktisk utbildning av installatörer. Branschunika IT-stöd Lindab erbjuder en rad egenutvecklade programvaror för konstruktion, dimensionering och andra beräkningar av de system och produkter som koncernen marknadsför. Dessa olika IT-stöd är avsedda både för föreskrivande led ( arkitekter och olika konsulter ) och i ökande grad direkt för installatörer och byggare. Exempel på Lindabs unika IT-stöd är Cyprion, CADvent och ADT-Tools. Bred marknadsnärvaro Lindabs strategi är att bygga lokal marknadsnärvaro utifrån de villkor som varje lokal Lindabs verksamhet sker i nära samarbete med installatörer och byggentreprenörer. marknad erbjuder. Det innebär att försäljning genom ett väl utvecklat nätverk av återförsäljare. I USA sker distributionen genom ett och distribution tillåts variera mellan olika geografiska regioner och mellan de olika större antal specialiserade och lagerförande affärsområdena. I Norden har Lindab ett väl återförsäljare, vars verksamheter är inriktade utvecklat eget filialnät som är gemensamt för på produkter för ventilations- och inneklimatlösningar. både affärsområde Ventilation och affärsområde Profile. Affärsområde Profile är kompletterat med distribution via bygg material kedjor. I västra Europa är Lindab närvar ande genom egna filialer samt genom ett flertal distributörer som vänder sig till installatörer. I Centraloch Östeuropa sker distribu tionen primärt Kundnära relationer 15

16 lindab årsredovisning Optimerade produktionssystem Effektiv materialförsörjning Stålet är Lindabs primära råvara och företaget bygger verksamheten på kunskapen om rationell bearbetning och förädling av tunnplåt. Lindab är idag en av Sveriges största köpare av tunnplåt. Detta ställer höga krav på materialförsörjning och distribution. Centrala inköp, effektiv produktion och väl koordinerad logistik är därför viktiga hörnstenar i Lindabs lönsamhetstänkande. Till det kommer ett ansvarsfullt miljöarbete. Centrala inköp Med en central organisation för gemen samma inköp har Lindab en stark förhandlingsposition. Leverantörer förhandlar alltid med en och samma part. Förhandlingsinsatserna blir tydliga och för motparten är det hela tiden uppenbart att Lindabs centrala inköpare har fullt beslutsmandat. Lindab har kommit långt avseende centrala inköp av stål och tunnplåt, och är en betydande aktör på den europeiska marknaden. akustiska mätningar av ventilations system samt ett komplett luftlaboratorium. Lindabs nya anläggning i Prag i Tjeckien, utgör en modern och rationell produktionsenhet för ventilationsprodukter. Inom affärsområde Profile utgör anläggningen i Förslöv i Sverige kompetenscentrum för produktgrupperna LindabRainline och Construline medan division Building Systems har sitt kompetenscentrum för prefabricerade stålbyggnader i Diekirch, Luxemburg. Koordinerad logistik Frakter är Lindabs näst största inköpspost efter stål. Därför är det viktigt att koncernens transporter sker på ett optimalt sätt. Lindab hanterar stora volymer tung- och lättgods. Tunggods består ofta av bearbetat råmaterial till företagets produktionsanläggningar runt om i Europa. Skrymmande lättgods är vanlig en färdigvaror som till exempel förpackade ventilationsdetaljer eller takavvattningsdetalj er. Genom att samlasta dessa två kategorier kan varje biltransport utnyttjas optimalt vikt- och volymmässigt. Resultatet blir ett samtransportsystem som ger stora fördelar ur såväl kostnadssynpunkt som miljösynpunkt. Rationell produktion Genom att utse ett antal kompetens centra skapas tydliga nav för verksamheten. Dessa kompetenscentra är centrala produktionsenheter med strategisk betydelse för verksamheten där ansvar för produktutveckling, produktion och hög produktkvalitet förenas. Anläggningarna i Grevie i Sverige och Haderslev i Danmark utgör Lindabs kompetenscentra för division Air Duct Systems. I Grevie finns ett luftlaboratorium för produktutveckling, mätning och kundtester. Anläggningen i Farum i Danmark är kompetenscentrum för division Comfort. Här finns ett av världens ledande ljudlaboratorier för Optimerad materialförsörjning och effektiv logistik är två av grundstenarna i Lindabs verksamhet. 16 Optimerade produktionssystem

17 Stark företagskultur Djupt rotad entreprenörsanda Entreprenörsandan, som har präglat Lindab alltsedan starten, har kunnat bibehållas även sedan bolaget vuxit till en internationell, börsnoterad koncern. Engagemang och intresse hos medarbetarna är särskilt viktigt vid etablering på nya marknader och när nya produktionsenheter byggs upp. Företagets anställda uppmuntras att delta i löpande förbättringsåtgärder och en hög andel av förslag från anställda bidrar till utvecklingen på olika plan i verksamheten. Hedersomnämnanden Lindab Awards utdelas regelbundet till Lindabföretag och anställda som utmärkt sig genom särskilt goda bidrag. Lindab Lifestyle Lindab har en sedan många år djupt rotad och mycket tydlig företagskultur. Den är väl dokumenterad och de framgångsfaktorer som byggt Lindab kommuniceras kontinuerligt i företaget. Därmed är också de krav som ställs på chefer och medarbetare tydligt formulerade. Bakom allt detta, som sammanfattas under devisen Lindab Lifestyle ligger en strävan att ständigt utveckla hela organisationen genom att ta vara på bolagets styrkefaktorer och tillföra ny energi. Inte minst viktigt blir detta när nyförvärvade organisationer ska integreras i verksamheten. Professionellt ledarskap Lindabs utbildning genom Business Acumenprogram genomförs kontinuerligt för med arbetare inom koncernen. Utbildningen för medlar kunskaper om ekonomiska sam band och ger den enskilde medarbetaren en god inblick i tänkbara utfall genom praktiskt arbete och simulering av olika händelseförlopp. För att utbilda personer i ledande befattningar i att formulera klara och användbara argument vid marknadsföringen av Lindabs produkter Lindabs företagskultur är stark och djupt rotad sedan decennier. och system inne håller utbildningen av dessa grad från centralt håll. Ett exempel är den befattningshavare analys och diskussion kring kampanj för LindabRainline som under de de mervärden som Lindab erbjuder sina kunder. Närmare 450 anställda har hittills genom- som bidragit till en kraftig försäljningsökning. två senaste åren genomförts i sex länder och gått detta program. Värt att notera är att allt fler produkter, med LindabRainline som föregångare, märks med Målmedveten marknadskommunikation Lindabs varumärke. Lindab arbetar med att bygga ett starkt varumärke baserat på en tydlig plattform och Personalutveckling på konsekvent strategi. Försäljnings bolagens gemensam värdegrund hemsidor har gemensam struktur och ut seende på samtliga marknader. Alla produkt- såväl externt som internt, arbetar Lindab För att kunna utveckla bolaget på alla nivåer, områden är väl dokumenterade i trycksaker sedan flera år efter tre tydliga och väl förankrade operationella kärnvärden, Förenkla och på hemsidorna. Kund tidningen Lindab Direct distribueras till mer än personer och produceras på svenska, eng- reda. Dessa används löpande som en byggandet, Jordnära samt Ordning och elska, tyska, ungerska, polska, tjeckiska utgångspunkt för den ständigt pågående och rumänska. Börsintroduktionen följdes personalutvecklingen i bolaget. Utbildning i av en annons kampanj i affärspress och på bolaget sker på olika nivåer. Internet. Rena säljkampanjer drivs i ökande Stark företagskultur 17

18 lindab årsredovisning Målmedvetet miljöarbete Miljöarbete Miljöarbetet inom Lindab har hög prioritet. I koncernens arbete ingår: Att med kompetens och personligt engagemang ständigt verka för en ekologiskt hållbar utveckling, vilket innebär att all verksamhet ska präglas av omsorg om miljö, hälsa och säkerhet. Att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan. Att prioritera material som är återvinningsbart och inte negativt påverkar miljön. Att göra en totalbedömning av produkterna och ständigt förbättra resursutnyttjandet. Att följa lagar och förordningar. Transporter Genom att samlasta tungt och lätt gods kan varje transport utnyttjas optimalt vikt- och volymmässigt. Resultatet blir ett samtransportsystem som minskar belastningen ur miljösynpunkt. Ytbehandling Ytbehandling med lösningsbaserade färger har i stort sett avvecklats. Merparten av all ytbeläggning på tunnplåtsprodukter sker idag med miljövänlig plast, s. k. HB-polyester. Denna beläggning sker hos leveran törer. Merparten av tunnplåtsprodukterna har en ytbehandling med zink för att förebygga korrosion. Målet är att minimera denna zinkanvändning. fall miljöledningssystem enligt ISO14001 im plementerade. Miljöförsäkring har tecknats för verksamhet som bedrivs på fastigheter i Sverige och avser skadeståndsskyldighet enligt Miljöbalken. Miljömål Lindab arbetar med att ständigt förbättra för att därmed begränsa miljöpåverkan. Aktuella miljömål: Ta fram mindre miljöpåverkande ytbeläggningar samt begränsa användningen av zink. Minska energiförbrukningen. Minska användningen av emballage, särskilt plast. Förbättra avfallshanteringen. Minska användningen av oljor i pro duktionen. Minska miljöbelastningen från godstransporter med lastbil. Stål är återvinningsbart Lindabs verksamhet omfattar i huvudsak tillverkning av produkter i stål och tunnplåt. Miljöpåverkan är liten med hänsyn till produktionsprocessen och produkterna. Stål är framförallt återvinningsbart, såväl i form av spill i produktionsprocessen, som när produkter har tjänat färdigt hos slutkunden. Miljöpåverkan Inga miljöskulder finns och verksamheten är inte av den karaktären att den ger upphov till förorening av mark eller vatten som kan medföra saneringsbehov. En oberoende expert har utfört miljöundersökningar på 14 av bolagets tillverkningsanläggningar. Slutsatsen är att tillverkningsanläggningarna inte belastas av några miljöskulder. Kontinuerliga mätningar utförs för att kontrollera eventuell påverkan på omgivningsmiljön. Energianvändning Till följd av en rad energibesparande åtgärder har energiförbrukningen per ton tillverkade tunnplåtsprodukter nu sänkts. Certifiering I de företag inom koncernen där omfattande produktion förekommer finns i de flesta Lindabs omsorg om miljön bottnar i den egna närmiljön. 18 Målmedvetet miljöarbete

19 Ansvarsfull personalpolitik Tyskland vardera 4 procent. Bolaget har även anställda i Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Ryssland, Ukraina, och USA. 20 procent av Lindabs anställda var lokaliserade i något av dessa länder per den 31 december Könsfördelning Kvinnor 19 % Fackanslutning Lindabs anställda är i vissa länder, främst i En aktiv friskvård är en grundläggande del i Lindabs personalpolitik. Tydlig personalpolitik Genom att prioritera intern rekrytering har bolaget skapat utvecklingsmöjligheter vilket samtidigt bidragit till kontinuitet i verksamheten och minskat personalomsättningen. Resultatet är att bolaget har ett stort antal anställda som har varit i Lindab under många år, varav flera har avancerat till ledande positioner i bolaget. Anställda Den 31 december 2006 hade Lindab ( ) anställda, av vilka ( ) arbetade inom affärsområdet Profile och ( ) var anställda inom affärsområdet Ventilation. Internationell fördelning Ungefär 22 procent av Lindabs anställda finns i Sverige, 17 procent i Tjeckien, 13 procent i Danmark, 9 procent i Ungern, 7 procent i Luxemburg. Storbritannien, Schweiz och Sverige, Danmark, Norge, Luxemburg och USA, fackligt anslutna. Lindab anser sig ha goda relationer med sina anställda och deras fackföreningar och bolaget har inte erfarit eller blivit föremål för någon väsentlig arbetsnedläggelse, sänkt arbetstakt eller kollektiva åtgärder. Vidare har Lindab inte på senare tid upplevt och förutser rimligen heller inga framtida problem med att rekrytera och anställa den personal som verksamheten kräver. Kompetensutveckling Lindabs utbildningsprogram är grunden för bolagets strategi för intern rekrytering av ledande befattningshavare. Utbildningsaktiviteter genomförs både på lokal nivå och på koncernnivå och sträcker sig från utbildning av nyanställda till specialiserad ledarskapsutbildning. Lindab Business Acumen kombinerar praktiska övningar med simulering för att ge anställda i ledande befattningar djupare kunskap om Lindabs verksamhet, marknader och finansiella för hållanden. Samman taget har Lindabs anställda i genomsnitt två till tre utbildningsdagar per år och person. Män 81 % Åldersfördelning 30 år 25 % 51 år 22 % Medelantal anställda år 53 %

20 lindab årsredovisning Affärsområde Profi le Peter Andsberg, Affärsområdeschef Profile Omsättning och resultat Affärsområde Profiles omsättning steg under året med 37 procent till MSEK ( ). Rörelseresultatet ( EBITA ) för affärsområdet uppgick 2006 till 647 MSEK ( 356 ). Den nordiska marknaden visade en fortsatt god tillväxt samtidigt som Central- och Östeuropa fortsatt sin mycket starka utveckling. Även västra Europa har visat ett förbättrad tillväxt. Verksamheten inom Building Systems uppvisar mycket goda resultat. Översikt Affärsområde Profile erbjuder byggsektorn ett brett sortiment av komponenter och bygg system med tunnplåt och stål som gemensam nämnare. Byggnadsentreprenörer, plåtslagare, hallbyggare samt konsumenter utgör centrala kundgrupper. Försäljningen sker, beroende på marknadsstruktur, genom egna filialer, återförsäljare och distributörer inom proffssegmentet samt via byggmaterialhandeln. Verksamheten inom Profile bedrivs inom de två divisionerna Building Systems respektive Building Components. Building Components Nyckeltal affärsområde Profile Året som gick Division Building Components har haft ett framgångsrikt år. Året inleddes med en hård vinter vilket försenade bygg säsongen i stora delar av Europa. När vintern släppte satte dock byggandet fart. Den under liggande efterfrågan var stark med ett stort uppdämt behov. Årets sista fem månader var mycket intensiva. Den nordiska marknaden har haft mycket god efterfrågan. Detsamma gäller för Centraloch Östeuropa. Särskilt Lindab i Rumänien har haft en fortsatt god utveckling och gått från relativt små volymer till att idag utgöra en viktig del av divisionens verksamhet. Försäljningen i Ryssland har också utvecklats mycket positivt under året. Marknaden i västra Europa står för en jämförelsevis liten del av försäljningen. Vi räknar också med att våra nysatsningar, med huvudfokus på Lindab Rainline, kommer att medföra ökade försäljningsvolymer. Framtidsutsikter Inför 2007 ser vi en fortsatt stark byggkonjunktur i Norden, målet är att bibehålla Lindabs marknadsledande position. I Central- och Östeuropa startar Lindab lagerhållande dotterbolag samt viss produktion i fyra, för Lindab, nya länder: Ukraina, Slovakien, Bosnien-Herzegovina samt Bulgarien. Marknadssatsningarna på LindabRainline fort sätter i samtliga länder. Vi förväntar oss en god försäljningsutveckling på den brittiska marknaden kan mycket väl komma att bli ett genombrottsår. Under våren 2007 genomförs en kraftfull marknadskampanj för LindabRainline. Marknadsandelen för LindabRainline är idag liten i Storbritannien, varför vi ser en stor potential. Construline är en produktgrupp där lättbalk och stålreglar kan säljas som enskilda komponenter, men som också kan säljas i delar som bildar hela system. Vi ser att dessa produkter används mer och mer i bygg processen. Nya produktionslinjer öppnas också i Rumänien och Ungern. I Ryssland intensifieras satsningarna framförallt på Lindab- Rainline. Building Systems Året som gick År 2006 var det första hela verksamhetsåret med Astron. Verksamheten har utvecklats över förväntan på merparten av bolagets mark nader. Integrationen fungerar enligt plan och vi räknar med att de tidigare tre verk- MSEK om inget annat anges Förändring % Nettoomsättning ,0 Rörelseresultat ( EBITA ) ,7 Rörelsemarginal ( EBITA ), % 16,3 12,3 Bruttoinvesteringar i anläggningar Antal anställda Affärsområde Profile

lindab årsredovisning 2004 Årsredovisning

lindab årsredovisning 2004 Årsredovisning lindab årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004 lindab årsredovisning 2004 Lindab har en världsledande position inom cirkulära kanalsystem för ventilationsanläggningar. Vårt produktområde Air Duct Systems

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2008

Lindab Årsredovisning 2008 årsredovisning Lindab Årsredovisning 2008 Vi förenklar byggandet Hälsningar från Lindab Alla länder möter byggbranschen med samma utmaningar. Det handlar om snabbare, enklare, och mer kostnadseffektiva

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab think less lindab think less På Lindab är vår ambition att förenkla byggandet åt våra kunder. Vi anser också att det är viktigt att minska vårt ekologiska

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer

201 Årsredo 4 visning

201 Årsredo 4 visning Årsredovisning 2014 BE Group är ett handels- och servicebolag inom stål, rostfritt stål och aluminium. Kunderna finns framför allt inom verkstads- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum, där

Läs mer

delårsrapport jan-mars 2009

delårsrapport jan-mars 2009 lindab delårsrapport jan-mars 29 Första kvartalet 29 O Nettoomsättningen minskade med 17 % till 1 771 MSEK (2 129), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 25 % O Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Januari september. Tredje kvartalet 2011. till 5 023 MSEK (4 830), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 9 procent.

Januari september. Tredje kvartalet 2011. till 5 023 MSEK (4 830), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 9 procent. Tredje kvartalet 211 Försäljningsintäkterna ökade med 1 procent till 1 891 MSEK (1 881), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 4 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 172 MSEK

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Innehåll Innehåll 5 Året i korthet 6 Mekonomen på 3 minuter 8 Koncernchefens ord 10 Affärsidé, vision och mål 12 Affären

Läs mer

Årsredovisning 2008/09

Årsredovisning 2008/09 Årsredovisning 2008/09 www.systemair.com Välkommen till Systemair Välkommen till Systemairs årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2008 30 april 2009. Året inleddes med god efterfrågan och bra resultat,

Läs mer

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll 1 2006 i korthet 2 Latour en aktiv och långsiktig ägare 4 Koncernchefens översikt 7 Latours historik i korthet 8 Börsportföljen 10 Latouraktien

Läs mer

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner.

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG Group Årsredovisning 2014 Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG GROUP ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Innehåll Året i korthet 1 Detta är VBG Group 2 Vision 4 Ekonomisk utveckling 6

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll 3 2009 i sammandrag 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16

Läs mer

Tredje kvartalet 2012. Januari-september 2012

Tredje kvartalet 2012. Januari-september 2012 Tredje kvartalet 2012 Försäljningsintäkterna minskade med 6 procent till 1 773 MSEK (1 891), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 6 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 190

Läs mer

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner årsredovisning 2011 INNEHÅLL ÅRET OCH verksamheten 1 Året i korthet 2 Detta är Nobia 4 VD-kommentar förvaltningsberättelse 2 >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar 6 Finansiella mål 8 Strategi och

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008 Innehåll 3 2008 i sammandrag 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktiens totalavkastning 12 Latouraktien

Läs mer

INNEHÅLL. Bolagsstyrning 56 Bolagsstyrningsrapport 59 Rapport över intern kontroll 60 Styrelse 61 Ledningsgrupp 62 Adresser 64 Ekonomisk information

INNEHÅLL. Bolagsstyrning 56 Bolagsstyrningsrapport 59 Rapport över intern kontroll 60 Styrelse 61 Ledningsgrupp 62 Adresser 64 Ekonomisk information INNEHÅLL Verksamhetsbeskriving 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och strategier 12 Så byggdes ett affärsområde 13 Organisation och verksamhet 14 Medarbetare

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION 2006

EKONOMISK INFORMATION 2006 HL Display Årsredovisning 2005 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation

Läs mer

magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande december 2007 ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter

magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande december 2007 ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter Lindabdirect magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande december 2007 ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter www.lindab.com Kloka klicklösningar på frammarsch Tysta

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL) Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL) I N N E H Å L L XANO-koncernen XANO i korthet...4 VD har ordet...6 Aktien och ägarna...8 Affärskoncept...10 Tjänster och produktionsresurser...12 Miljö och kvalitet...14

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

Getinge AB. Årsredovisning 2002

Getinge AB. Årsredovisning 2002 Getinge AB Årsredovisning 2002 Bolagsstämma och rapporter 2003 Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 23 april 2003 kl. 16.00 i Getingehallen. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman

Läs mer

Trelleborg AB lämnar följande ekonomisk information för räkenskapsåret 2003 T-TIME Hållbarhetsredovisning Internet

Trelleborg AB lämnar följande ekonomisk information för räkenskapsåret 2003 T-TIME Hållbarhetsredovisning Internet Å R S R E D O V I S N I N G 2 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 2 Innehåll Året som gått och nyckeltal 3 Koncernchefen har ordet 4 Affärsidé, Vision och Mål 8 Solid strategisk och operationell plattform

Läs mer

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer