Sammanfattning för medverkande respondenter 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning för medverkande respondenter 2007"

Transkript

1 Sammanfattning för medverkande respondenter 2007

2 Om IT-lönebarometern 2007 IT-lönebarometern är en kartläggning av löner och andra ersättningar hos den svenska ITkompetensen. Denna rapport baseras på en undersökning, som genomförts i form av en webbenkät bland Dataföreningen medlemmar under våren Denna rapport är en sammanfattning av de övergripande resultaten och riktar sig till de medlemmar som medverkat i undersökningen. Undersökningen är genomförd av analys- och konsultföretaget Exido, i samarbete med intresseorganisationen Dataföreningen i Sverige och branschtidningen Computer Sweden. Innehåll: Metod och urval Executive Summary Resultat i sammanfattning Appendix: Lönestatistik per befattning JUNI

3 Metod och urval IT-lönebarometern 2007 har genomförts under april-maj 2007 som en kvantitativ undersökning riktad till personer som på något sätt innehar en IT-befattning. Respondentunderlaget har utgjorts av de yrkesverksamma medlemmarna i Dataföreningen i Sverige (DFS). Även om en del andra frågor inkluderats i enkäten, har huvudsyftet varit att så långt som möjligt kartlägga löner, bonusar och förmåner bland Sveriges IT-proffs. För att kunna studera lönenivåer inom olika segment har också ett stort antal frågor av demografisk karaktär ingått i undersökningen. Dessutom har stor möda lagts på att tillsammans med DFS och Computer Sweden, formulera en så adekvat lista som möjligt över de i Sverige förekommande ITbefattningarna. Undersökningen genomfördes som en webbaserad enkät med unika användarnamn. Av de som blev tillfrågade om att delta, valde personer att medverka, vilket ger en svarsfrekvens på 35 procent. Vissa frågor är villkorade mot andra frågor. Detta i kombination med att visa respondenter fallit bort efter hand gör att antalet svarande varierar från fråga till fråga. Enbart svar från yrkesverksamma individer redovisas i denna rapport. Således ingår inte studenter, arbetslösa eller pensionärer. Någon detaljerad och entydig statistik kring populationen av IT-proffs finns inte att tillgå. Vid en jämförelse med SCB:s statistik kring ålders- och könsstruktur i IT-branschen kan emellertid konstateras att de medverkande personerna väl tycks representera Sveriges IT-kompetens i sin helhet. Därför kan också resultaten sägas ge en god bild av verkligheten. Antal man?...kvinna? Äldre eller än 65 yngre Figur 1: förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag efter ålder och kön. Jämförelse SCB m. ITlönebarometern. Källa: SCB (2004) t.v., IT-lönebarometern 2007 t.h. Efter slutförd datainsamling har viss tvättning av svaren på lönefrågorna skett. Detta genom att identifiera extremvärden och i förekommande fall radera eller korrigera dem. För mer information om undersökningen kontakta Exido på JUNI

4 Executive Summary I genomsnitt tjänar den svenska IT-anställda kronor per månad år Privatanställda tjänar klart mer än offentliganställda, och män mer än kvinnor (skillnaden är dock större mellan sektorer än mellan kön). De som är nöjda med lönen tjänar igenomsnitt kronor och de som är missnöjda kronor. Knappt hälften har någon form av bonus som del av sitt ersättningspaket, och bland de som fick ut bonus var det vanligast att den baserades på någon form av individuell prestation. De flesta är nöjda totalt sett med såväl sitt jobb som med sin lön, trots att det är vanligast att tro att gräset är lite grönare på andra sidan, dvs att folk i andra organisationer med motsvarande bakgrund och kompetens tjänar bättre. Den enskildhet på jobbet folk är mest nöjda med är arbetskamraterna, och det som orsakar störst missnöje är låg lön och låg karriärpotential. Det som skiljer missnöjda från nöjda medarbetare är, förutom karriärpotential, nöjdheten med de närmaste cheferna och hur stimulerande/- utmanande arbetsuppgifterna upplevs vara. Att ha stimulerande arbetsuppgifter hamnar i topp även på listan över vad som är viktigt när man söker nytt jobb (något ungefär 17 procent har planer på att göra inom 12 månader), strax före de närmaste cheferna, och före grundlönen. I topp på listan över negativa händelser under det senaste året hamnar omorganisation, ökad arbetsbörda och ny chef/ledning. Endast fem procent av de svarande har angett utökad outsourcing som något som skapat missnöje. Bland de som outsourcat är det vanligaste svaret på frågan om vad detta gett för effekter att det gett möjlighet att arbeta med mer meningsfulla arbetsuppgifter, eftersom rutinarbete outsourcats. Bland de med rekryteringsansvar som besvarat IT-lönebarometern tycks personliga och anställdas kontakter vara det sätt att hitta nytt folk som fungerar bäst. Av den hälft av alla nyrekryteringar som ska ske externt ska bara 12 procent hittas bland nyutexaminerade. En viss skillnad kan ses i svaren på frågorna om vad som behövs mest och vad som antas svårast att hitta; applikationsutvecklare och projektledare hör till det som både är högt efterfrågat och antas svårfunnet/-rekryterat. JUNI

5 Månadslön branschvis Hur hög är din nuvarande månadslön? Bank/Finans Konsulter/tjänster/ekonomi Telekom 14% 11% 15% Handel/turism 3% Data/IT 57% Tillverkning/verkstad 13% Media/reklam Hälsa/sjukvård Offentlig förvaltning Utbildning 2% 3% 2% 2% Månadslön ålder Hur hög är din nuvarande månadslön? 5

6 Övertidsersättning Har du övertidsersättning? Ja Nej Män Kvinnor Ej relevant Övertidsersättning Har du övertidsersättning? Ja Nej IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar Ej relevant

7 Bonustyper 2006 Vilken/vilka typer av bonus fick du under år 2006 (utöver ev. försäljningsprovision)? Individuell prestation Vinstdelning Team-prestation Julbonus Medarbetarrekommendation Bonus för fullbordad utbildning Projektslutförande "Hot skill premium" "Stanna kvar-bonus" Sign-on Projekt-milestone Annan sorts bonus Bonustyper 2006 Vilken/vilka typer av bonus fick du under år 2006 (utöver ev. försäljningsprovision)? Sign-on Individuell prestation Team-prestation Medarbetarrekommendation Vinstdelning Projektslutförande Projekt-milestone "Hot skill premium" "Stanna kvar-bonus" Julbonus Bonus för fullbordad utbildning Annan sorts bonus IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar

8 Nuvarande förmåner Utöver penningbaserade bonusar och extraersättningar, vilken/vilka förmåner eller kompensationssystem erbjuder din arbetsgivare personer i befattningar liknande din egen? Flextid Mobiltelefon Hälso- och sjukvårdsförmåner Extra semesterdagar Kompledighet Pensionssparande Liv-/pensionsförsäkring Bilförmån Vinstdelning Ersättning för kompetensutveckling Aktier/obligationer i företaget Utmärkelser/priser/presentkort Optionsprogram Extraersättning för distansarbete Barntillsyn Annat Nuvarande förmåner Utöver penningbaserade bonusar och extraersättningar, vilken/vilka förmåner eller kompensationssystem erbjuder din arbetsgivare personer i befattningar liknande din egen? Extra semesterdagar Kompledighet Bilförmån Barntillsyn Aktier/obligationer i företaget Flextid Hälso- och sjukvårdsförmåner Liv-/pensionsförsäkring Mobiltelefon Pensionssparande Utmärkelser/priser/presentkort Vinstdelning Optionsprogram Extraersättning för distansarbete Ersättning för kompetensutveckling Annat IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar

9 Viktigaste förmåner Utöver penningbaserade bonusar och extraersättningar, vilken/vilka förmåner eller kompensationssystem anser du vara viktigast? Extra semesterdagar Kompledighet Bilförmån Barntillsyn Aktier/obligationer i företaget Flextid Hälso- och sjukvårdsförmåner Liv-/pensionsförsäkring Mobiltelefon Pensionssparande Utmärkelser/priser/presentkort Vinstdelning Optionsprogram Extraersättning för distansarbete Ersättning för kompetensutveckling Annat IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar Viktigaste förmåner Utöver penningbaserade bonusar och extraersättningar, vilken/vilka förmåner eller kompensationssystem anser du vara viktigast? Flextid Extra semesterdagar Hälso- och sjukvårdsförmåner Kompledighet Pensionssparande Vinstdelning Liv-/pensionsförsäkring Bilförmån Mobiltelefon Ersättning för kompetensutveckling Aktier/obligationer i företaget Optionsprogram Extraersättning för distansarbete Barntillsyn Utmärkelser/priser/presentkort Annat Män Kvinnor

10 Ersättningsnöjdhet Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt totala löne- och förmånspaket, givet din befattning/ditt nuvarande ansvarsområde? Mycket missnöjd Missnöjd Neutral Nöjd IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar Mycket nöjd Ingen uppfattning Ersättningsnöjdhet etc Svar på fyra olika frågor om nöjdhet med ersättning etc. [Skala: från -1,00 (mycket missnöjd/otrygg) till +1,00 (mycket nöjd/trygg)] Ersättningsnöjdhet Lönepaketets konkurrenskraft Totalnöjdhet Privat sektor Offentlig sektor Anställningstrygghet -0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 10

11 Lönepaketets konkurrenskraft Vad tror du om nivån på ditt nuvarande löne- och förmånspaket är det högre eller lägre än vad du skulle fått med samma ansvar etc hos en annan arbetsgivare? Mycket högre Högre Ungefär likadant Lägre IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar Mycket lägre Ingen uppfattning Lönepaketets konkurrenskraft Vad tror du om nivån på ditt nuvarande löne- och förmånspaket är det högre eller lägre än vad du skulle fått med samma ansvar etc hos en annan arbetsgivare? Mycket högre Högre Ungefär likadant Lägre Män Kvinnor Mycket lägre Ingen uppfattning

12 Jobbnöjdhet, parametervis Hur nöjd eller missnöjd är du med din nuvarande anställning med avseende på nedanstående egenskaper? Arbetskamrater Finansiell stabilitet Anställningstrygghet Utmanande/stimulerande arbetsuppgifter Företagets renommé Pendlingsavstånd/geografiskt läge Distansarbete/flexibilitet ang. var man arbetar Hänsyn till/respekt för mina åsikter och kunskaper Antal semesterdagar Dina närmaste chefer Organisationens förståelse för IT:s betydelse Företagskultur och -värderingar Kompetensutveckling Låg/positiv stressnivå Karriärpotential Grundlön Bonus och övriga förmåner 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Jobbnöjdhet Nöjdhet med olika aspekter av nuvarande anställning: privat (mörkrött) vs. offentlig sektor Bonus och övriga förmåner Arbetskamrater Grundlön 0,8 Företagets renommé 0,6 Låg/positiv stressnivå Finansiell stabilitet 0,4 0,2 Karriärpotential Anställningstrygghet 0-0,2 Kompetensutveckling Distansarbete/flexibilitet ang. var man arbetar Antal semesterdagar Utmanande/stimulerande arbetsuppgifter Företagskultur och -värderingar Pendlingsavstånd/geografiskt läge Hänsyn till/respekt för mina åsikter och kunskaper Dina närmaste chefer Organisationens förståelse för IT:s betydelse 12

13 Jobbnöjdhet Nöjdhet kontra viktighet med olika aspekter av nuvarande anställning 0,95 0,9 Stimulerande arbetsuppgifter Dina närmaste chefer Viktighet? (0-1) 0,85 0,8 Grundlön Respekt för mig Kompetensutveckling Företagskultur Antal semesterdagar Arbetskamrater 0,75 0,7 Bonus/övr. förmåner Karriärpotential IT-förståelse Finansiell stabilitet Distansarbete o dyl Geografiskt läge Anställningstrygghet Företagets renommé 0,65 0 Låg/positiv stressnivå 0,2 0,4 0,6 0,8 Nöjdhet nu? (-1, ,00) Nöjdhet - ålder 0,9 Nöjdhet kontra viktighet med olika aspekter av nuvarande anställning 0,85 0,8 0,75 0,7 Grundlön Karriärpotential Bonus och övriga förmåner 0,65 0,6 0,55 25 eller yngre Äldre än 65 13

14 Totalnöjdhet Hur nöjd eller missnöjd är du totalt sett med ditt nuvarande arbete? Mycketmissnöjd Missnöjd Neutral Nöjd Mycketnöjd Ingen uppfattning Totalnöjdhet Hur nöjd eller missnöjd är du totalt sett med ditt nuvarande arbete? Mycket missnöjd Missnöjd Neutral Nöjd IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar Mycket nöjd Ingen uppfattning

15 Anställningstrygghet Med hänsyn tagen till såväl ditt företags situation som bransch- och konjunkturläget: hur bedömer du din nuvarande anställningstrygghet? Mycket trygg Trygg Relativt trygg Inte särskilt trygg Privat sektor Offentlig sektor Otrygg Anställningstrygghet Med hänsyn tagen till såväl ditt företags situation som bransch- och konjunkturläget: hur bedömer du din nuvarande anställningstrygghet? Mycket trygg Trygg Relativt trygg Inte särskilt trygg IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar Otrygg

16 Mer ansvar? Har ditt jobbansvar/dina befogenheter utökats under de senaste 12 månaderna? Ja Nej Män Kvinnor Vet ej/ingen uppfattning/ej relevant Mer ansvar? Har ditt jobbansvar/dina befogenheter utökats under de senaste 12 månaderna? Ja Nej IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar Vet ej/ingen uppfattning/ej relevant

17 Veckoarbetstimmar Hur många timmar per vecka har du arbetat i genomsnitt under de senaste 12 månaderna? Timmar per vecka: Män Kvinnor Längre arbetstid? Har din genomsnittliga arbetsvecka blivit längre under de senaste 12 månaderna? Ja Nej Vet ej/ingen uppfattning/ej relevant

18 Hur länge stannar du? Hur länge planerar du att stanna kvar på din nuvarande arbetsplats? Mindre än 6 månader 6-12 månader 1-2 år 2-3 år 3-5 år 5 år eller mer Har inga planer på jobbyte Hur länge stannar du? Hur länge planerar du att stanna kvar på din nuvarande arbetsplats? Mindre än 6 månader 6-12 månader 1-2 år 2-3 år 3-5 år IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar 5 år eller mer Har inga planer på jobbyte

19 Jobbsökning? Vad beskriver bäst din nuvarande situation vad beträffar jobbsökning? Jag letar aktivt nytt jobb i annan organisation Jag överväger att byta organisation Jag letar ett annat jobb inom min nuvarande organisation Jag letar efter nytt jobb i någon annan bransch Män Kvinnor Jag söker inte aktivt efter nytt jobb Jobbsökning? Vad beskriver bäst din nuvarande situation vad beträffar jobbsökning? Jag letar aktivt nytt jobb i annan organisation Jag överväger att byta organisation Jag letar ett annat jobb inom min nuvarande organisation Jag letar efter nytt jobb i någon annan bransch IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar Jag söker inte aktivt efter nytt jobb

20 Viktighet, ny arbetsplats När du bedömer ett eventuellt nytt jobb, hur viktiga eller oviktiga är nedanstående egenskaper? Utmanande/stimulerande arbetsuppgifter Dina närmaste chefer Grundlön Hänsyn till/respekt för mina åsikter och kunskaper Arbetskamrater Kompetensutveckling Företagskultur och -värderingar Antal semesterdagar Anställningstrygghet Finansiell stabilitet Pendlingsavstånd/geografiskt läge Organisationens förståelse för IT:s betydelse Distansarbete/flexibilitet ang. var man arbetar Företagets renommé Bonus och övriga förmåner Karriärpotential Låg/positiv stressnivå 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 Händelser under året Vad av nedanstående, om något, har påverkat din arbetstrivsel negativt under de senaste 12 månaderna? Omorganisation(er) Ökad arbetsbörda Ny chef/ledning Budgetnedskärningar Tillsvidareanställda har slutat Ålderdomlig teknik Inställt/inställda projekt Nedskärningar i vidareutbildning/kurser Löneförhöjningsstopp Anställningsstopp Utökad outsourcing Kontraktsanställda/konsulter har slutat Nyanställningar Kontraktsanställningar/nyinhyrda konsulter Förändrad teknik Minskad outsourcing Annat Inget av ovanstående

21 Händelser under året Vad av nedanstående, om något, har påverkat din arbetstrivsel negativt under de senaste 12 månaderna? Tillsvidareanställda har slutat Kontraktsanställda/konsulter har slutat Ökad arbetsbörda Inställt/inställda projekt Nedskärningar i vidareutbildning/kurser Budgetnedskärningar Löneförhöjningsstopp Anställningsstopp Utökad outsourcing Kontraktsanställningar/nyinhyrda konsulter Minskad outsourcing Nyanställningar Omorganisation(er) Ny chef/ledning Förändrad teknik Ålderdomlig teknik Annat Inget av ovanstående IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar Outsourcas IT? Har ni outsourcat hela eller delar av IT-funktionen? Ja Nej Färre än Fler än 500 Vet ej/ingen uppfattning/ej relevant

22 Vart outsourcas IT? Vart har ni outsourcat IT? Till ett svenskt företag Till ett europeiskt (ej svenskt) företag Till Indien Till USA Färre än Fler än 500 Till annat utomeuropeiskt land Vet ej Effekter av outsourcing på ITkompetensen Vad tror du att nuvarande outsourcingtrend har för effekt på svensk ITpersonal och -kompetens? Möjlighet att arbeta med mer meningsfulla arbetsuppgifter Kunskaper och kompetens kommer att värderas högre Färre lediga IT-jobb Lägre arbetsmoral bland anställda Nyanställningar för att stödja och hantera outsourcingaktiviteter Kunskaper och kompetens kommer att värderas lägre Nyanställningar till lägre löner Färre möjligheter att göra karriär Lönesänkningar för de anställda Annan effekt Ingen effekt Ingen uppfattning

23 Nya IT-anställningar? Kommer ni att nyanställa IT-personal under de kommande 12 månaderna? Ja Nej Färre än Fler än 500 Vet ej/ingen uppfattning/ej relevant Andel nyanställningar Uppskatta hur antalet IT-anställda i ditt företag kommer att förändras (i procent av nuvarande antal IT-anställda) under kommande 12 månader? Procent nyanställningar: Färre än Fler än

24 Favoritrekryteringskanaler Vilken/vilka av följande kanaler tycker du fungerar bäst när det gäller att hitta ny IT-personal? Personliga kontakter/"word of mouth" Våra anställdas kontakter Rekryteringsföretag Webbannonser Dagstidningar Branschpress Högskolors arbetsmarknadsdagar Uthyrningsföretag Nätverk typ LinkedIn Annan kanal Ingen uppfattning Särskilt efterfrågad kompetens Vilka av nedanstående specifika IT-färdigheter finns behov av på ditt företag? Business Objects Crystal Reports Cognos Hyperion SPSS SAS Institute Ajax Eclipse Adobe Flex Java Visual J++ Visual C# Visual Basic XML-utveckling JEE Polopoly Microsoft.NET Web 2.0 SAP (ERP, BI, CCM med flera) Siebel (Oracle) Scala Lawsons system (Movex, M3, S3) Agresso Jeeves IFS-system IBS-system Navision/Axapta Peoplesoft (Oracle) J.D. Edwards (Oracle) Windows Server 2003 Linux/UNIX Sun Solaris/Servers Oracle ur ett serverperspektiv SQL/DB2 (relationsdatabaser) WebSphere (IBM) Microsoft Sharepoint Bea Weblogic OpenText EMC SOA Active Server Pages (ASP) Master Data Management Annat Ingen uppfattning

25 Kompetens som behöver anställas Vilken/vilka av nedanstående allmänna IT-färdigheter kommer ni att behöva rekrytera in under nästkommande 12 månader? Applikationsutveckling/databas Projektledning (PMP) Systemintegration Affärsanalys/business intelligence SOA (service-oriented architecture) Webbtjänster (WebSphere,.Net) Nätverksteknik Säkerhet (Cisco, CISA, CISSP, CISM, GIAC) Servervirtualisering Open Source/Linux Business Liaison Manager ("affärs- och IT-brygga") IP-telefoni Lagring/SAN (EMC, Veritas, IBM, CA) Trådlösa teknologier LAN-administratör Dataarkivering/backup RAD/Extreme Programming Annat Ingen uppfattning Kompetenstillgång Nedan syns de IT-kompetenser du markerade att ni har behov av. Hur lätt eller svårt tror du det kommer bli att hitta personer med den kompetensen? Business Liaison Manager ("affärs- och IT-brygga") Affärsanalys/business intelligence SOA (service-oriented architecture) Säkerhet (Cisco, CISA, CISSP, CISM, GIAC) Systemintegration RAD/Extreme Programming Lagring/SAN (EMC, Veritas, IBM, CA) IP-telefoni Trådlösa teknologier Dataarkivering/backup Applikationsutveckling/databas Servervirtualisering Projektledning (PMP) Nätverksteknik Webbtjänster (WebSphere,.Net) Open Source/Linux LAN-administratör -0,5-0,4-0,3-0,2-0,1 0 25

26 "Non-technical skills" Hur viktiga är följande ej omedelbart IT-relaterade färdigheter när ni anställer IT-personal? Social kompetens Affärs- och verksamhetskompetens Skriftlig uttrycksförmåga Administrativ förmåga 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 26

27 Appendix: IT-lönebarometern 2007 År 2007 År 2006 Månadslön Bonus Totalt Månadslön Bonus Totalt Befattning Sample Medelvärde % av 2006 MAX MIN Medelvärde Medelvärde % av 2006 Medelvärde MAX MIN Medelvärde Medelvärde Affärsarkitekt % % Affärssystemarkitekt % % Affärssystemstekniker/-specialist % % Data warehouse-chef % % Databasadministratör % % Databasanalytiker % % Databasarkitekt % % Databasutvecklare/-modellerare % % Datakommunikationsansvarig % % Datautbildningsansvarig % % Datoroperatör % % E-handelsspecialist % % Helpdesk/support, allmän nivå % % Helpdesk/support, specialistnivå % % IT-ansvarig % % IT-arkitekt % % IT-beställare % % IT-controller % % IT-inköpare % % IT-projektledare % % IT-revisor % % IT-samordnare % % IT-strateg % % IT-säkerhetsspecialist % % IT-utbildare % % Key Account Manager % % Kommunikationsspecialist % % Kvalitetsansvarig % % Logistik-/automatiseringsexpert % % Messaging/ /groupware-specialist % % Mjukvaruutvecklare % % Multimediaspecialist % % Nätverksadministratör % % Nätverksingenjör % % Nätverkstekniker % % PC-tekniker % % Processansvarig % % EXIDO INTERNATIONAL AB Juni 2007 A1

28 Appendix: IT-lönebarometern 2007 År 2007 År 2006 Månadslön Bonus Totalt Månadslön Bonus Totalt Befattning Sample Medelvärde % av 2006 MAX MIN Medelvärde Medelvärde % av 2006 Medelvärde MAX MIN Medelvärde Medelvärde Programmerare/analytiker % % Systemadministratör % % Systemanalytiker % % Systemarkitekt % % Systemerare/systemutvecklare % % Systemförvaltare el dyl % % Systemintegratör % % Systemprogrammerare % % Tekniker % % Teknisk utbildare % % Telekomarkitekt % % Telekommunikationsansvarig % % Testare % % Testledare % % Verksamhetsarkitekt % % Verksamhetskonsult-/utvecklare % % Webbenkätspecialist % % Webbutvecklare % % Webmaster % % Webbredaktör % % Chefsbefattningar - IT CIO % % CISO (IT-säkerhetschef) % % CTO/teknisk chef % % Driftchef % % E-handelsansvarig % % Gruppchef % % IT-ansvarig % % IT-chef % % Konsultchef % % Projektledare/-chef % % VD % % Vice vd, IT-ansvarig % % Övriga chefsbefattningar Affärsutvecklare % % CSO (Chief Security Officer, säkerhetschef) % % Ekonomi-/finanschef/chefscontroller % % EXIDO INTERNATIONAL AB Juni 2007 A2

29 Appendix: IT-lönebarometern 2007 År 2007 År 2006 Månadslön Bonus Totalt Månadslön Bonus Totalt Befattning Sample Medelvärde % av 2006 MAX MIN Medelvärde Medelvärde % av 2006 Medelvärde MAX MIN Medelvärde Medelvärde Försäljningschef % % Gruppchef el dyl % % HR- och personalchef % % Konsultchef % % Logistikchef % % Marknadschef % % Ordförande/ägare % % Partner % % Personal- och rekryteringsansvarig % % Produktionschef % % Projektledare % % Teknisk chef % % VD % % Vice vd % % EXIDO INTERNATIONAL AB Juni 2007 A3

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Socialchefsrapport 2015

Socialchefsrapport 2015 september 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Socialchefsrapport 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Inledning Landets socialchefer är stolta och brinner för sitt uppdrag. Nästan alla

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar 2011 Eva Löfbom Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Eva

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2004-05-03 VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR 2004:4UR Susanna Hammarberg I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2 Sammanfattning 17,2

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Lön efter utbildning och kompetens

Lön efter utbildning och kompetens Lön efter utbildning och kompetens En rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män 2012 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer Lön efter utbildning och kompetens Förord År 2006 gav Civilekonomerna

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer