Sammanfattning för medverkande respondenter 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning för medverkande respondenter 2007"

Transkript

1 Sammanfattning för medverkande respondenter 2007

2 Om IT-lönebarometern 2007 IT-lönebarometern är en kartläggning av löner och andra ersättningar hos den svenska ITkompetensen. Denna rapport baseras på en undersökning, som genomförts i form av en webbenkät bland Dataföreningen medlemmar under våren Denna rapport är en sammanfattning av de övergripande resultaten och riktar sig till de medlemmar som medverkat i undersökningen. Undersökningen är genomförd av analys- och konsultföretaget Exido, i samarbete med intresseorganisationen Dataföreningen i Sverige och branschtidningen Computer Sweden. Innehåll: Metod och urval Executive Summary Resultat i sammanfattning Appendix: Lönestatistik per befattning JUNI

3 Metod och urval IT-lönebarometern 2007 har genomförts under april-maj 2007 som en kvantitativ undersökning riktad till personer som på något sätt innehar en IT-befattning. Respondentunderlaget har utgjorts av de yrkesverksamma medlemmarna i Dataföreningen i Sverige (DFS). Även om en del andra frågor inkluderats i enkäten, har huvudsyftet varit att så långt som möjligt kartlägga löner, bonusar och förmåner bland Sveriges IT-proffs. För att kunna studera lönenivåer inom olika segment har också ett stort antal frågor av demografisk karaktär ingått i undersökningen. Dessutom har stor möda lagts på att tillsammans med DFS och Computer Sweden, formulera en så adekvat lista som möjligt över de i Sverige förekommande ITbefattningarna. Undersökningen genomfördes som en webbaserad enkät med unika användarnamn. Av de som blev tillfrågade om att delta, valde personer att medverka, vilket ger en svarsfrekvens på 35 procent. Vissa frågor är villkorade mot andra frågor. Detta i kombination med att visa respondenter fallit bort efter hand gör att antalet svarande varierar från fråga till fråga. Enbart svar från yrkesverksamma individer redovisas i denna rapport. Således ingår inte studenter, arbetslösa eller pensionärer. Någon detaljerad och entydig statistik kring populationen av IT-proffs finns inte att tillgå. Vid en jämförelse med SCB:s statistik kring ålders- och könsstruktur i IT-branschen kan emellertid konstateras att de medverkande personerna väl tycks representera Sveriges IT-kompetens i sin helhet. Därför kan också resultaten sägas ge en god bild av verkligheten. Antal man?...kvinna? Äldre eller än 65 yngre Figur 1: förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag efter ålder och kön. Jämförelse SCB m. ITlönebarometern. Källa: SCB (2004) t.v., IT-lönebarometern 2007 t.h. Efter slutförd datainsamling har viss tvättning av svaren på lönefrågorna skett. Detta genom att identifiera extremvärden och i förekommande fall radera eller korrigera dem. För mer information om undersökningen kontakta Exido på JUNI

4 Executive Summary I genomsnitt tjänar den svenska IT-anställda kronor per månad år Privatanställda tjänar klart mer än offentliganställda, och män mer än kvinnor (skillnaden är dock större mellan sektorer än mellan kön). De som är nöjda med lönen tjänar igenomsnitt kronor och de som är missnöjda kronor. Knappt hälften har någon form av bonus som del av sitt ersättningspaket, och bland de som fick ut bonus var det vanligast att den baserades på någon form av individuell prestation. De flesta är nöjda totalt sett med såväl sitt jobb som med sin lön, trots att det är vanligast att tro att gräset är lite grönare på andra sidan, dvs att folk i andra organisationer med motsvarande bakgrund och kompetens tjänar bättre. Den enskildhet på jobbet folk är mest nöjda med är arbetskamraterna, och det som orsakar störst missnöje är låg lön och låg karriärpotential. Det som skiljer missnöjda från nöjda medarbetare är, förutom karriärpotential, nöjdheten med de närmaste cheferna och hur stimulerande/- utmanande arbetsuppgifterna upplevs vara. Att ha stimulerande arbetsuppgifter hamnar i topp även på listan över vad som är viktigt när man söker nytt jobb (något ungefär 17 procent har planer på att göra inom 12 månader), strax före de närmaste cheferna, och före grundlönen. I topp på listan över negativa händelser under det senaste året hamnar omorganisation, ökad arbetsbörda och ny chef/ledning. Endast fem procent av de svarande har angett utökad outsourcing som något som skapat missnöje. Bland de som outsourcat är det vanligaste svaret på frågan om vad detta gett för effekter att det gett möjlighet att arbeta med mer meningsfulla arbetsuppgifter, eftersom rutinarbete outsourcats. Bland de med rekryteringsansvar som besvarat IT-lönebarometern tycks personliga och anställdas kontakter vara det sätt att hitta nytt folk som fungerar bäst. Av den hälft av alla nyrekryteringar som ska ske externt ska bara 12 procent hittas bland nyutexaminerade. En viss skillnad kan ses i svaren på frågorna om vad som behövs mest och vad som antas svårast att hitta; applikationsutvecklare och projektledare hör till det som både är högt efterfrågat och antas svårfunnet/-rekryterat. JUNI

5 Månadslön branschvis Hur hög är din nuvarande månadslön? Bank/Finans Konsulter/tjänster/ekonomi Telekom 14% 11% 15% Handel/turism 3% Data/IT 57% Tillverkning/verkstad 13% Media/reklam Hälsa/sjukvård Offentlig förvaltning Utbildning 2% 3% 2% 2% Månadslön ålder Hur hög är din nuvarande månadslön? 5

6 Övertidsersättning Har du övertidsersättning? Ja Nej Män Kvinnor Ej relevant Övertidsersättning Har du övertidsersättning? Ja Nej IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar Ej relevant

7 Bonustyper 2006 Vilken/vilka typer av bonus fick du under år 2006 (utöver ev. försäljningsprovision)? Individuell prestation Vinstdelning Team-prestation Julbonus Medarbetarrekommendation Bonus för fullbordad utbildning Projektslutförande "Hot skill premium" "Stanna kvar-bonus" Sign-on Projekt-milestone Annan sorts bonus Bonustyper 2006 Vilken/vilka typer av bonus fick du under år 2006 (utöver ev. försäljningsprovision)? Sign-on Individuell prestation Team-prestation Medarbetarrekommendation Vinstdelning Projektslutförande Projekt-milestone "Hot skill premium" "Stanna kvar-bonus" Julbonus Bonus för fullbordad utbildning Annan sorts bonus IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar

8 Nuvarande förmåner Utöver penningbaserade bonusar och extraersättningar, vilken/vilka förmåner eller kompensationssystem erbjuder din arbetsgivare personer i befattningar liknande din egen? Flextid Mobiltelefon Hälso- och sjukvårdsförmåner Extra semesterdagar Kompledighet Pensionssparande Liv-/pensionsförsäkring Bilförmån Vinstdelning Ersättning för kompetensutveckling Aktier/obligationer i företaget Utmärkelser/priser/presentkort Optionsprogram Extraersättning för distansarbete Barntillsyn Annat Nuvarande förmåner Utöver penningbaserade bonusar och extraersättningar, vilken/vilka förmåner eller kompensationssystem erbjuder din arbetsgivare personer i befattningar liknande din egen? Extra semesterdagar Kompledighet Bilförmån Barntillsyn Aktier/obligationer i företaget Flextid Hälso- och sjukvårdsförmåner Liv-/pensionsförsäkring Mobiltelefon Pensionssparande Utmärkelser/priser/presentkort Vinstdelning Optionsprogram Extraersättning för distansarbete Ersättning för kompetensutveckling Annat IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar

9 Viktigaste förmåner Utöver penningbaserade bonusar och extraersättningar, vilken/vilka förmåner eller kompensationssystem anser du vara viktigast? Extra semesterdagar Kompledighet Bilförmån Barntillsyn Aktier/obligationer i företaget Flextid Hälso- och sjukvårdsförmåner Liv-/pensionsförsäkring Mobiltelefon Pensionssparande Utmärkelser/priser/presentkort Vinstdelning Optionsprogram Extraersättning för distansarbete Ersättning för kompetensutveckling Annat IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar Viktigaste förmåner Utöver penningbaserade bonusar och extraersättningar, vilken/vilka förmåner eller kompensationssystem anser du vara viktigast? Flextid Extra semesterdagar Hälso- och sjukvårdsförmåner Kompledighet Pensionssparande Vinstdelning Liv-/pensionsförsäkring Bilförmån Mobiltelefon Ersättning för kompetensutveckling Aktier/obligationer i företaget Optionsprogram Extraersättning för distansarbete Barntillsyn Utmärkelser/priser/presentkort Annat Män Kvinnor

10 Ersättningsnöjdhet Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt totala löne- och förmånspaket, givet din befattning/ditt nuvarande ansvarsområde? Mycket missnöjd Missnöjd Neutral Nöjd IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar Mycket nöjd Ingen uppfattning Ersättningsnöjdhet etc Svar på fyra olika frågor om nöjdhet med ersättning etc. [Skala: från -1,00 (mycket missnöjd/otrygg) till +1,00 (mycket nöjd/trygg)] Ersättningsnöjdhet Lönepaketets konkurrenskraft Totalnöjdhet Privat sektor Offentlig sektor Anställningstrygghet -0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 10

11 Lönepaketets konkurrenskraft Vad tror du om nivån på ditt nuvarande löne- och förmånspaket är det högre eller lägre än vad du skulle fått med samma ansvar etc hos en annan arbetsgivare? Mycket högre Högre Ungefär likadant Lägre IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar Mycket lägre Ingen uppfattning Lönepaketets konkurrenskraft Vad tror du om nivån på ditt nuvarande löne- och förmånspaket är det högre eller lägre än vad du skulle fått med samma ansvar etc hos en annan arbetsgivare? Mycket högre Högre Ungefär likadant Lägre Män Kvinnor Mycket lägre Ingen uppfattning

12 Jobbnöjdhet, parametervis Hur nöjd eller missnöjd är du med din nuvarande anställning med avseende på nedanstående egenskaper? Arbetskamrater Finansiell stabilitet Anställningstrygghet Utmanande/stimulerande arbetsuppgifter Företagets renommé Pendlingsavstånd/geografiskt läge Distansarbete/flexibilitet ang. var man arbetar Hänsyn till/respekt för mina åsikter och kunskaper Antal semesterdagar Dina närmaste chefer Organisationens förståelse för IT:s betydelse Företagskultur och -värderingar Kompetensutveckling Låg/positiv stressnivå Karriärpotential Grundlön Bonus och övriga förmåner 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Jobbnöjdhet Nöjdhet med olika aspekter av nuvarande anställning: privat (mörkrött) vs. offentlig sektor Bonus och övriga förmåner Arbetskamrater Grundlön 0,8 Företagets renommé 0,6 Låg/positiv stressnivå Finansiell stabilitet 0,4 0,2 Karriärpotential Anställningstrygghet 0-0,2 Kompetensutveckling Distansarbete/flexibilitet ang. var man arbetar Antal semesterdagar Utmanande/stimulerande arbetsuppgifter Företagskultur och -värderingar Pendlingsavstånd/geografiskt läge Hänsyn till/respekt för mina åsikter och kunskaper Dina närmaste chefer Organisationens förståelse för IT:s betydelse 12

13 Jobbnöjdhet Nöjdhet kontra viktighet med olika aspekter av nuvarande anställning 0,95 0,9 Stimulerande arbetsuppgifter Dina närmaste chefer Viktighet? (0-1) 0,85 0,8 Grundlön Respekt för mig Kompetensutveckling Företagskultur Antal semesterdagar Arbetskamrater 0,75 0,7 Bonus/övr. förmåner Karriärpotential IT-förståelse Finansiell stabilitet Distansarbete o dyl Geografiskt läge Anställningstrygghet Företagets renommé 0,65 0 Låg/positiv stressnivå 0,2 0,4 0,6 0,8 Nöjdhet nu? (-1, ,00) Nöjdhet - ålder 0,9 Nöjdhet kontra viktighet med olika aspekter av nuvarande anställning 0,85 0,8 0,75 0,7 Grundlön Karriärpotential Bonus och övriga förmåner 0,65 0,6 0,55 25 eller yngre Äldre än 65 13

14 Totalnöjdhet Hur nöjd eller missnöjd är du totalt sett med ditt nuvarande arbete? Mycketmissnöjd Missnöjd Neutral Nöjd Mycketnöjd Ingen uppfattning Totalnöjdhet Hur nöjd eller missnöjd är du totalt sett med ditt nuvarande arbete? Mycket missnöjd Missnöjd Neutral Nöjd IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar Mycket nöjd Ingen uppfattning

15 Anställningstrygghet Med hänsyn tagen till såväl ditt företags situation som bransch- och konjunkturläget: hur bedömer du din nuvarande anställningstrygghet? Mycket trygg Trygg Relativt trygg Inte särskilt trygg Privat sektor Offentlig sektor Otrygg Anställningstrygghet Med hänsyn tagen till såväl ditt företags situation som bransch- och konjunkturläget: hur bedömer du din nuvarande anställningstrygghet? Mycket trygg Trygg Relativt trygg Inte särskilt trygg IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar Otrygg

16 Mer ansvar? Har ditt jobbansvar/dina befogenheter utökats under de senaste 12 månaderna? Ja Nej Män Kvinnor Vet ej/ingen uppfattning/ej relevant Mer ansvar? Har ditt jobbansvar/dina befogenheter utökats under de senaste 12 månaderna? Ja Nej IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar Vet ej/ingen uppfattning/ej relevant

17 Veckoarbetstimmar Hur många timmar per vecka har du arbetat i genomsnitt under de senaste 12 månaderna? Timmar per vecka: Män Kvinnor Längre arbetstid? Har din genomsnittliga arbetsvecka blivit längre under de senaste 12 månaderna? Ja Nej Vet ej/ingen uppfattning/ej relevant

18 Hur länge stannar du? Hur länge planerar du att stanna kvar på din nuvarande arbetsplats? Mindre än 6 månader 6-12 månader 1-2 år 2-3 år 3-5 år 5 år eller mer Har inga planer på jobbyte Hur länge stannar du? Hur länge planerar du att stanna kvar på din nuvarande arbetsplats? Mindre än 6 månader 6-12 månader 1-2 år 2-3 år 3-5 år IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar 5 år eller mer Har inga planer på jobbyte

19 Jobbsökning? Vad beskriver bäst din nuvarande situation vad beträffar jobbsökning? Jag letar aktivt nytt jobb i annan organisation Jag överväger att byta organisation Jag letar ett annat jobb inom min nuvarande organisation Jag letar efter nytt jobb i någon annan bransch Män Kvinnor Jag söker inte aktivt efter nytt jobb Jobbsökning? Vad beskriver bäst din nuvarande situation vad beträffar jobbsökning? Jag letar aktivt nytt jobb i annan organisation Jag överväger att byta organisation Jag letar ett annat jobb inom min nuvarande organisation Jag letar efter nytt jobb i någon annan bransch IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar Jag söker inte aktivt efter nytt jobb

20 Viktighet, ny arbetsplats När du bedömer ett eventuellt nytt jobb, hur viktiga eller oviktiga är nedanstående egenskaper? Utmanande/stimulerande arbetsuppgifter Dina närmaste chefer Grundlön Hänsyn till/respekt för mina åsikter och kunskaper Arbetskamrater Kompetensutveckling Företagskultur och -värderingar Antal semesterdagar Anställningstrygghet Finansiell stabilitet Pendlingsavstånd/geografiskt läge Organisationens förståelse för IT:s betydelse Distansarbete/flexibilitet ang. var man arbetar Företagets renommé Bonus och övriga förmåner Karriärpotential Låg/positiv stressnivå 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 Händelser under året Vad av nedanstående, om något, har påverkat din arbetstrivsel negativt under de senaste 12 månaderna? Omorganisation(er) Ökad arbetsbörda Ny chef/ledning Budgetnedskärningar Tillsvidareanställda har slutat Ålderdomlig teknik Inställt/inställda projekt Nedskärningar i vidareutbildning/kurser Löneförhöjningsstopp Anställningsstopp Utökad outsourcing Kontraktsanställda/konsulter har slutat Nyanställningar Kontraktsanställningar/nyinhyrda konsulter Förändrad teknik Minskad outsourcing Annat Inget av ovanstående

21 Händelser under året Vad av nedanstående, om något, har påverkat din arbetstrivsel negativt under de senaste 12 månaderna? Tillsvidareanställda har slutat Kontraktsanställda/konsulter har slutat Ökad arbetsbörda Inställt/inställda projekt Nedskärningar i vidareutbildning/kurser Budgetnedskärningar Löneförhöjningsstopp Anställningsstopp Utökad outsourcing Kontraktsanställningar/nyinhyrda konsulter Minskad outsourcing Nyanställningar Omorganisation(er) Ny chef/ledning Förändrad teknik Ålderdomlig teknik Annat Inget av ovanstående IT-chefsbefattningar Övriga IT-befattningar Outsourcas IT? Har ni outsourcat hela eller delar av IT-funktionen? Ja Nej Färre än Fler än 500 Vet ej/ingen uppfattning/ej relevant

22 Vart outsourcas IT? Vart har ni outsourcat IT? Till ett svenskt företag Till ett europeiskt (ej svenskt) företag Till Indien Till USA Färre än Fler än 500 Till annat utomeuropeiskt land Vet ej Effekter av outsourcing på ITkompetensen Vad tror du att nuvarande outsourcingtrend har för effekt på svensk ITpersonal och -kompetens? Möjlighet att arbeta med mer meningsfulla arbetsuppgifter Kunskaper och kompetens kommer att värderas högre Färre lediga IT-jobb Lägre arbetsmoral bland anställda Nyanställningar för att stödja och hantera outsourcingaktiviteter Kunskaper och kompetens kommer att värderas lägre Nyanställningar till lägre löner Färre möjligheter att göra karriär Lönesänkningar för de anställda Annan effekt Ingen effekt Ingen uppfattning

23 Nya IT-anställningar? Kommer ni att nyanställa IT-personal under de kommande 12 månaderna? Ja Nej Färre än Fler än 500 Vet ej/ingen uppfattning/ej relevant Andel nyanställningar Uppskatta hur antalet IT-anställda i ditt företag kommer att förändras (i procent av nuvarande antal IT-anställda) under kommande 12 månader? Procent nyanställningar: Färre än Fler än

24 Favoritrekryteringskanaler Vilken/vilka av följande kanaler tycker du fungerar bäst när det gäller att hitta ny IT-personal? Personliga kontakter/"word of mouth" Våra anställdas kontakter Rekryteringsföretag Webbannonser Dagstidningar Branschpress Högskolors arbetsmarknadsdagar Uthyrningsföretag Nätverk typ LinkedIn Annan kanal Ingen uppfattning Särskilt efterfrågad kompetens Vilka av nedanstående specifika IT-färdigheter finns behov av på ditt företag? Business Objects Crystal Reports Cognos Hyperion SPSS SAS Institute Ajax Eclipse Adobe Flex Java Visual J++ Visual C# Visual Basic XML-utveckling JEE Polopoly Microsoft.NET Web 2.0 SAP (ERP, BI, CCM med flera) Siebel (Oracle) Scala Lawsons system (Movex, M3, S3) Agresso Jeeves IFS-system IBS-system Navision/Axapta Peoplesoft (Oracle) J.D. Edwards (Oracle) Windows Server 2003 Linux/UNIX Sun Solaris/Servers Oracle ur ett serverperspektiv SQL/DB2 (relationsdatabaser) WebSphere (IBM) Microsoft Sharepoint Bea Weblogic OpenText EMC SOA Active Server Pages (ASP) Master Data Management Annat Ingen uppfattning

25 Kompetens som behöver anställas Vilken/vilka av nedanstående allmänna IT-färdigheter kommer ni att behöva rekrytera in under nästkommande 12 månader? Applikationsutveckling/databas Projektledning (PMP) Systemintegration Affärsanalys/business intelligence SOA (service-oriented architecture) Webbtjänster (WebSphere,.Net) Nätverksteknik Säkerhet (Cisco, CISA, CISSP, CISM, GIAC) Servervirtualisering Open Source/Linux Business Liaison Manager ("affärs- och IT-brygga") IP-telefoni Lagring/SAN (EMC, Veritas, IBM, CA) Trådlösa teknologier LAN-administratör Dataarkivering/backup RAD/Extreme Programming Annat Ingen uppfattning Kompetenstillgång Nedan syns de IT-kompetenser du markerade att ni har behov av. Hur lätt eller svårt tror du det kommer bli att hitta personer med den kompetensen? Business Liaison Manager ("affärs- och IT-brygga") Affärsanalys/business intelligence SOA (service-oriented architecture) Säkerhet (Cisco, CISA, CISSP, CISM, GIAC) Systemintegration RAD/Extreme Programming Lagring/SAN (EMC, Veritas, IBM, CA) IP-telefoni Trådlösa teknologier Dataarkivering/backup Applikationsutveckling/databas Servervirtualisering Projektledning (PMP) Nätverksteknik Webbtjänster (WebSphere,.Net) Open Source/Linux LAN-administratör -0,5-0,4-0,3-0,2-0,1 0 25

26 "Non-technical skills" Hur viktiga är följande ej omedelbart IT-relaterade färdigheter när ni anställer IT-personal? Social kompetens Affärs- och verksamhetskompetens Skriftlig uttrycksförmåga Administrativ förmåga 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 26

27 Appendix: IT-lönebarometern 2007 År 2007 År 2006 Månadslön Bonus Totalt Månadslön Bonus Totalt Befattning Sample Medelvärde % av 2006 MAX MIN Medelvärde Medelvärde % av 2006 Medelvärde MAX MIN Medelvärde Medelvärde Affärsarkitekt % % Affärssystemarkitekt % % Affärssystemstekniker/-specialist % % Data warehouse-chef % % Databasadministratör % % Databasanalytiker % % Databasarkitekt % % Databasutvecklare/-modellerare % % Datakommunikationsansvarig % % Datautbildningsansvarig % % Datoroperatör % % E-handelsspecialist % % Helpdesk/support, allmän nivå % % Helpdesk/support, specialistnivå % % IT-ansvarig % % IT-arkitekt % % IT-beställare % % IT-controller % % IT-inköpare % % IT-projektledare % % IT-revisor % % IT-samordnare % % IT-strateg % % IT-säkerhetsspecialist % % IT-utbildare % % Key Account Manager % % Kommunikationsspecialist % % Kvalitetsansvarig % % Logistik-/automatiseringsexpert % % Messaging/ /groupware-specialist % % Mjukvaruutvecklare % % Multimediaspecialist % % Nätverksadministratör % % Nätverksingenjör % % Nätverkstekniker % % PC-tekniker % % Processansvarig % % EXIDO INTERNATIONAL AB Juni 2007 A1

28 Appendix: IT-lönebarometern 2007 År 2007 År 2006 Månadslön Bonus Totalt Månadslön Bonus Totalt Befattning Sample Medelvärde % av 2006 MAX MIN Medelvärde Medelvärde % av 2006 Medelvärde MAX MIN Medelvärde Medelvärde Programmerare/analytiker % % Systemadministratör % % Systemanalytiker % % Systemarkitekt % % Systemerare/systemutvecklare % % Systemförvaltare el dyl % % Systemintegratör % % Systemprogrammerare % % Tekniker % % Teknisk utbildare % % Telekomarkitekt % % Telekommunikationsansvarig % % Testare % % Testledare % % Verksamhetsarkitekt % % Verksamhetskonsult-/utvecklare % % Webbenkätspecialist % % Webbutvecklare % % Webmaster % % Webbredaktör % % Chefsbefattningar - IT CIO % % CISO (IT-säkerhetschef) % % CTO/teknisk chef % % Driftchef % % E-handelsansvarig % % Gruppchef % % IT-ansvarig % % IT-chef % % Konsultchef % % Projektledare/-chef % % VD % % Vice vd, IT-ansvarig % % Övriga chefsbefattningar Affärsutvecklare % % CSO (Chief Security Officer, säkerhetschef) % % Ekonomi-/finanschef/chefscontroller % % EXIDO INTERNATIONAL AB Juni 2007 A2

29 Appendix: IT-lönebarometern 2007 År 2007 År 2006 Månadslön Bonus Totalt Månadslön Bonus Totalt Befattning Sample Medelvärde % av 2006 MAX MIN Medelvärde Medelvärde % av 2006 Medelvärde MAX MIN Medelvärde Medelvärde Försäljningschef % % Gruppchef el dyl % % HR- och personalchef % % Konsultchef % % Logistikchef % % Marknadschef % % Ordförande/ägare % % Partner % % Personal- och rekryteringsansvarig % % Produktionschef % % Projektledare % % Teknisk chef % % VD % % Vice vd % % EXIDO INTERNATIONAL AB Juni 2007 A3

Exido IT-lönebarometern

Exido IT-lönebarometern Rapportpublicering: Mars 2009 Exido IT-lönebarometern Key Findings Snittlönen bland IT-professionella har ökat med 2,3 procent under det senaste året till 40922 kronor i månaden. Lönerna har ökat mest

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget.

Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget. Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget. 1. Inledning Vid ett styrgruppsmöte i IEC den 15 november diskuterades IEC:s möjligheter att agera

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Platsannonsera med Computer Sweden

Platsannonsera med Computer Sweden Hitta it-proffsen på rätt ställe Platsannonsera med Computer Sweden För att hitta rätt it-kompetens på en tuff marknad är det avgörande att välja rätt kanal för ditt rekryteringsbehov. Vi har över 30 års

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Branschundersökning och GAP-analys genomförd av Utbildningsnämnden Stockholm, September 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte och metod 2. Bakgrundsbeskrivning

Läs mer

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna!

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! www.lexiconitkonsult.se 08-566 107 00 info@lexiconitkonsult.se Box 23009, 104 35 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117. För övriga kontors adresser se www.lexiconitkonsult.se

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Ingenjörsbarometern 2015

Ingenjörsbarometern 2015 Ingenjörsbarometern 0 WWW.INGENJÖRSKARRIÄR.SE Innehåll OM UNDERSÖKNINGEN Genomförande av Ingenjörsbarometern 0 SAMMANFATTNING DEL : VAD ÖNSKAR SIG INGENJÖRERNA AV EN POTENTIELL ARBETSGIVARE? En attraktiv

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

- your integration and education partner

- your integration and education partner HiFront - your integration and education partner Agenda HiFront Om mig Tjänster Utbildningar Samarbetspartner HiFront HiFront Grundat av Mattias Olofsson - www.hifront.se Tjänster Vi erbjuder marknadsledande

Läs mer

Ingenjörsbarometern 2013

Ingenjörsbarometern 2013 Ingenjörsbarometern 2013 WWW.INGENJÖRSKARRIÄR.SE 1 Innehåll OM UNDERSÖKNINGEN 3 Introduktion 3 Genomförande av Ingenjörsbarometern 2013 3 SAMMANFATTNING 4 DEL 1: VAD ÖNSKAR SIG INGENJÖRERNA AV EN POTENTIELL

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Regional kompetensdag 2013 Från samverkan till samhandling 18 december, 2013 En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Copyright Comborama Text & Layout 2010 Intresse,

Läs mer

Utbildning av IT-arkitekter

Utbildning av IT-arkitekter IT-arkitektur som utbildningsområde Erfarenheter från Dataföreningens kurs Certifierad IT-arkitekt Perioden 1 - Lars Wiktorin, IT plan lars.wiktorin@itplan.se 1 Förändringens vindar Omgivningen Verksamheten

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen DITT LÖNESAMTAL guide till löneförhandlingen Juseks stöd inför lönesamtalet För medlemmar www.jusek.se Innehåll Ditt lönesamtal guide till löneförhandlingen... 3 Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet...

Läs mer

DataDIA ERP-marknaden 2013

DataDIA ERP-marknaden 2013 Marknadsundersökning DataDIA ERP-marknaden 2013 Marknadsandelar och andel av nyförsäljning 2012 jämfört med 2008 (Förkortad version) Niklas Linder VD, DataDIA AB Peter Edling Analytiker, Agile Sales AB

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare 1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare Ekonomi, IT, juridik, samhällsvetenskap samt teknik Hösten 2008 Vad är viktigast vid valet av din framtida arbetsplats? Stimulerande

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013

Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013 Stockholm 2014-04-25 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Nr 3 2014 Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013 Bakgrund och svarsfrekvens Läkarförbundet skickade i januari

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Vart tar studenterna vägen 2011? Undersökning av 2007 års svenska alumner från Högskolan i Jönköping

Vart tar studenterna vägen 2011? Undersökning av 2007 års svenska alumner från Högskolan i Jönköping Vart tar studenterna vägen 2011? Undersökning av 2007 års svenska alumner från Högskolan i Jönköping Jan Johansson, Högskoleservice November 2011 Innehåll 1. Population och metod 3 2. Bostadsort före och

Läs mer

Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com

Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com Arbetslivserfarenhet Systemkonsult ATEA, Göteborg Maj 2012 Anställd som systemkonsult i grupperingen System

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Middleware vad, hur, varför när?

Middleware vad, hur, varför när? Middleware vad, hur, varför när? Anders Kingstedt Askus AB Ersättas med en bild 1 Disposition Vad? Hur? Varför? När? Målsättning Ge er möjlighet att skilja på och 2 Vad? - är Middleware Ersättas med en

Läs mer

Vilka trender och tendenser påverkar ditt val av beslutssystem

Vilka trender och tendenser påverkar ditt val av beslutssystem Vilka trender och tendenser påverkar ditt val av beslutssystem Konsult vid IT plan www.itplan.se Peter.soderstrom@itplan.se Sammanfattning 1. Alla användare kan inte ha samma gränssnitt 2. Företaget bör

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i staten 2013-2018 Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST den 23 maj 2013 Referens: Erik Engberg, utredare och internationell handläggare: 070-257

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik

Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik En enkätundersökning riktad till dem som tagit en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Uppsala universitet sedan programmets start. Ht 1996 Vt 2008 Kursexpeditionen

Läs mer

Därför byter unga i staten jobb Orsaker till personalomsättningen bland yngre handläggare inom statsförvaltningen.

Därför byter unga i staten jobb Orsaker till personalomsättningen bland yngre handläggare inom statsförvaltningen. VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Därför byter unga i staten jobb Orsaker till personalomsättningen bland yngre handläggare inom statsförvaltningen. I regleringsbrevet

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

Hur blir man IT-arkitekt?

Hur blir man IT-arkitekt? Hur blir man IT-arkitekt? Erfarenheter från Dataföreningens kurs Certifierad IT-arkitekt, IT plan lars.wiktorin@itplan.se 1 Frågan Kan man utbilda sig till IT-arkitekt? Är det något man blir i kraft av

Läs mer

Låt chefen vara chef En kartläggning av villkoren för välfärdens chefer

Låt chefen vara chef En kartläggning av villkoren för välfärdens chefer Låt chefen vara chef En kartläggning av villkoren för välfärdens chefer Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer LÅT CHEFEN VARA CHEF LÅt chefen vara chef 3 den stora chefsutmaningen 4 långt

Läs mer

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Yrke: IT-Konsult / Databasadministratör Födelseår: 1949 IT-erfarenhet sedan: 1974 Utbildning: 1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Profilresume: BS har lång erfarenhet av

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3 Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008 Delrapport 3: Jakten på cheferna till välfärdssektorn Chefer i offentlig sektor upplever

Läs mer

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011.

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. 600 svenskar tillfrågade om IT-stress I en unik enkät har 600 yrkesarbetande svenskar svarat

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Staffan Brantingson 3 Bland tre undersökta yrkesgrupper har privatanställda chefer mest att tjäna på en högskoleutbildning. För denna

Läs mer

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 2014:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning; Yngre anställda passar illa!... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor...

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Curriculum Vitae. Systemutvecklare/konsult. Kontaktuppgifter. Sammanfattning. Uppgifter hos Pulsen. Stefan Elvestål. Född: 1973 Nationalitet: Svensk

Curriculum Vitae. Systemutvecklare/konsult. Kontaktuppgifter. Sammanfattning. Uppgifter hos Pulsen. Stefan Elvestål. Född: 1973 Nationalitet: Svensk /konsult Stefan Elvestål Född: 1973 Nationalitet: Svensk Kontaktuppgifter Mobil: 0703-88 35 39 elvestal@outlook.com Sammanfattning Jag är en målmedveten och ständigt nyfiken utvecklare som är nogrann med

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

FÖRETAGSBAROMETERN 2012 Skolrapport Lunds universitet

FÖRETAGSBAROMETERN 2012 Skolrapport Lunds universitet FÖRETAGSBAROMETERN 2012 WWW.UNIVERSUMGLOBAL.COM ÅRLIGA UNDERSÖKNINGAR KONSULTPROJEKT UNIVERSUM I VÄRLDEN Universum Communications 2 Om oss Universum är en global organisation specialiserad inom Employer

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Hur många är era kvinnliga chefer? På vilka befattningar sitter de? Hur ligger din avdelning till internt?

Hur många är era kvinnliga chefer? På vilka befattningar sitter de? Hur ligger din avdelning till internt? 1Kartläggning Hur många är era kvinnliga chefer? På vilka befattningar sitter de? Hur ligger din avdelning till internt? Jämför med din egen bransch och andra branscher Checklistor för benchmarking Här

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer