för Den Nära Vården Upprättat av Utfärdsdatum Sidnr Carina Westerelve (13) Handlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för Den Nära Vården Upprättat av Utfärdsdatum Sidnr Carina Westerelve 2013-05-30 1 (13) Handlingsplan"

Transkript

1 Dokumenttyp Uppdrag Handlingsplan Genomförande av planen för Den Nära Vården Upprättat av Utfärdsdatum Sidnr Carina Westerelve (13) Godkänt av Datum för godkännande Samordningsgruppen för SIMBA Handlingsplan för Den Nära Vården inom SIMBA Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Ale

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Målområde Hälsofrämjande hälso- sjukvård... 3 Målområde Samverkan, vårdplanering, mötesplatser omhändertagande på rätt nivå... 5 Målområde Strokevårdskedjan... 8 Målområde Psykiatrisk ohälsa... 9 Målområde Vård omsorg om äldre över 65 år

3 Målområde 1 Hälsofrämjande hälso- sjukvård Närvården ska stödja hälsofrämjande förebyggande insatser på individ, grupp befolkningsnivå. Närvården ska arbeta efter visionen om att skapa en effektivare hälso- sjukvård genom hälsoorientering. Det innebär att stödja de processer som ger individen möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa förbättra den. Med ett hälsofrämjande förhållningssätt tillvaratas individens egen kraft. Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att informera, stödja motivera individer att ta ett eget t ansvar för sin hälsa förbättra den. Vårdgivarna ska medverkan till att invånarna kan leva ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. De ska också medverkan till att invånarna kan leva ett liv med god hälsa livskvalitet, utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. Delmål Nyckeltal Mätmetod finns det olika sätt 1:1 Individens förmåga att själv ta kontroll över påverka sin hälsa i positiv riktning ska stärkas *FYS/FAR på recept ska kontinuerligt öka under 2013 * Identifiering av riskbruk missbruk av alkohol ska kontinuerligt öka vid psykiatriska kliniken under 2013 att hämta siffror på ska Antalet utskrivna recept på FYS/FAR Antal riskidentifiering registrerade i AUDIT *Säkerställa att patienterna erbjuds hälsosamtal både inom primärvården psykiatrin * Fortsatt implementering av AUDIT i övriga vårdverksamheter utöver psykiatriska kliniken *Utbildning i AUDIT Sjukhusdirektören på Sjukhusdirektören på Docent UIf Berggren psyiatriska kliniken/ Psykolog Linda Lange, beroende enheten / Verksamhetscontroller Bitr.verksamhetschef psykiatrin 2 ggr/år (maj,dec) *De nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande arbete ska följas Samtliga på för HSL-insatser i kommunerna 3

4 Delmål Nyckeltal Mätmetod finns det olika sätt 1:2 Vårdgivarna ska integrera hälsofrämjande förebyggande arbete i all hälso- sjukvård *100% av VC ska ha en funktion för erbjudande om kontroll över hälsan för personer över 65 år att hämta siffror på ska nov 2013 april 2014 nov 2014 * Varje VC införa en funktion där VC erbjuder alla 65 år äldre att ha kontroll över sin hälsa Processledaren 2 ggr/år (maj,dec) *Redovisning av det hälsofrämjande arbetet i verksamhetsberättelsen 2014 Verksamhetsåret 2014 *Under hösten 2013 reaktivering kompetensgruppen för folkhälsoarbete * Ge kompetensgruppen för folkhälsoarbete i uppdrag att ta fram en aktivitetsplan för 2014 Samordningsgruppen Processledaren februari

5 Målområde 2 Samverkan, vårdplanering, mötesplatser omhändertagande på rätt nivå Inom ramen för den nära vården finns ett systematiskt utvecklande samarbete mellan olika vårdgivare. Syftet är att genom en sammanhållen samordnad vårdkedja ge god säker vård avsett vårdgivare samt säkerställa god tillgänglighet skapa en upplevelse av trygghet för patienterna/invånarna. När knappa resurser skall fördelas till ständigt växande behov är det viktigt att använda tillgängliga resurser på bästa sätt. Det ökade vårdbehovet ställer krav på hög tillgänglighet, snabb bedömning behandling inom all hälso- sjukvård. För att tillgodose detta krävs att resurser utnyttjas optimalt att behandling ges på rätt vårdnivå. Delmål Nyckeltal Mätmetod finns det olika sätt att hämta siffror på ska ( mätpunkt) 2:1 Förkortade väntetider vid akutmottagningen på *Tid till läkare 90% av de patienter som vid inledande triagering bedömts ha störst behov av akut omhändertagande ska ha träffat läkare inom 60 min Statistik erhålls från regionen centralt månatligen *Utveckla samarbetet mellan komunerna, pv AVH-teamet Geriatriken / Vårdcentalen/ HSLinsatser i kommunerna Verksamhetscontroller *Total genomloppstid (TGT): 90% av d e patienter som vid inledande triagering bedömts ha störst behov av akut omhändertagande ska ha en total genomloppstid om högst 4 timmar. 5

6 Delmål Nyckeltal Mätmetod finns det olika sätt att hämta siffror på ska Forts.. 2:1 Förkortade väntetider vid akutmottagningen på *Under 2013 fastställa rutiner för direktinläggningar Dec 2013 *Skapa rutiner för direktinläggning där distriktsläkarna efter hembesök, utifrån fastställda kriterier kan skriva in patienter på et SKOTA Sjukhusdirektören Dec 2013 Samordningsgrupp *Andel hemsjukvårdspatienter till där hemsjukvårdssjuksköterskan kontaktat primärvården före besöket *Andel hemsjukvårdspatienter till där primärvården gjort hembesök före besöket Manuell registrering v.52, 2013 v.1, 2014 v.14-15, 2014 v.52, 2014 v.1, 2015 *Säkerställa att läkarinsatserna i hemsjukvården följer ingångna avtal inom vårdvalet * Proaktivt arbete av primärvården genom att var en patient som kan tänkas behöva förändrade hälso- sjukvårdsinsatser har en vårdplan med beredskap att hantera förändrat hälsotillstånd i hemmet Vårdcentalen/ HSLinsatser i kommunerna Patientansvarigläkare Omvårdnadsansvarigsjuksköterska i samverkan Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2 ggr/år 2:2 Samordning av patientens medicinska insatser inom primärvården *Återinskrivningar ska minska ligga under regionsnittet *Den undvikbara slutenvården ska under 2013 statistiskt säkerställt minskas * 100% av patienterna som har vård omsorg från mer än en vårdgivare är i behov av en samordnad individuell plan (SIP) ska ha en upprättad Statistik erhålls från regionen centralt månatligen *Säkerställa att samtliga patienter inom primärvården erbjuds en fast namngiven vårdkontakt *Säkerställa att individer som har insatser från flera vård- omsorgsgivare har en övergripande samordnad vårdplan (SIP eller SVPL_KLARA? *Under 2013 arbeta fram lösningar som möjliggör uppföljning av att Samordnade individuella planer (SIP) har upprättats när behov föreligger Vårdcentralernas Patientansvarigläkare Omvårdnadsansvarigsjuksköterska i samverkan Primärvårdscheferna psykiatrin Rehabchefen Samordningsgru pp, ( ) Samordningsgru pp, 6

7 Delmål Nyckeltal Mätmetod finns det olika sätt att hämta siffror på ska 1:3 Effektiv avvikelsehantering *0 allvarliga avvikelser som berör samverkan Antal avvikelser som bedöms ha en allvarlighetsgrad på 3 eller 4, utifrån socialstyrelsens riktlinjer *Samtliga verksamhetschefer ska arbeta för att skapa ett aktivt, systematiskt strukturerat arbete med frekvent avvikelserapportering på alla nivåer *Analys uppföljning av avvikelser relaterat till KLARA SVPL övriga samverkansfrågor inom samtliga enheter i Samordningsgruppen Berörda verksamhetschefer Berörda verksamhetschefer Processledaren Processledaren 2 ggr/år *Gemensam Databas utvecklas för avvikelser för att se systemfel Processledaren *Tillsätta en beredningsgrupp för samordnad vårdplanering Samordningsgruppen via processledaren 7

8 Målområde 3 Strokevårdskedjan Befolkningens kunskap om stroke primärpreventiva åtgärder hindra eller skjuta upp insjuknande hos friska individer) är av avgörande betydelse för att minska insjuknande död i hjärt-kärlsjukdom. För personer som insjuknat i stroke är ett tidigt korrekt omhändertagande av avgörande betydelse för överlevnadschanserna återgång till ett så autonomt liv som möjligt med bästa möjliga livskvalitet. Delmål Nyckeltal Mätmetod finns det olika sätt 2:1Strokevården ska följa de nationella riktlinjerna * 90% täckningsgrad i Riks-stroke * 90% av patienterna ska vårdas på Strokeenhet att hämta siffror på ska Riks-stroke *Återkommande utbildningar för personal inom primärvården av kommunen i samverkan med VC Geriatriken VC Geriatriken Närområdes-grupp 2:2 God kompetens hos omvårdnads- den legitimerad personalen i kommunerna om pre- posthospitalt omhändertagande * 90% täckningsgrad i Riks-stroke * 90% av patienterna ska vårdas på Strokeenhet Riks-stroke *Utbildning/ föreläsningar riktade till kommunens personal arrangerade av VC Geriatriken VC Geriatriken Närområdes-grupp 2:3Ökad kunskap hos drabbade patient dess anhöriga 1 utbildning/cirkel per år kommun Dec 2013, Dec 2014 *Patient närståendeutbildning Kommunernas anhörigkonsulenter Marianne Thorden i samverkan med Kompetenscentrum Rehabchefen 1 gång/år 8

9 Målområde 4 Psykiatrisk ohälsa Målet är att den enskilde ska vara delaktig, ha inflytande känna välbefinnande oavsett var i vård- stödsammanhanget han eller hon befinner sig. Insatserna ska vara av hög kvalitet, koordinerad sammanhållna på ett sätt som gör att den enskilde inte märker av verksamhetsövergångarna. Delmål Nyckeltal Mätmetod finns det olika sätt 4:1Personer med ångest, depression, stress eller en långvarig diffus smärta i rygg, axlar nacke ska stödjas att återgå i arbete eller att förebygga sjukskrivning. Men också uppnå förbättrad fysisk mental hälsa. *100 % av patienterna i berörd grupp ska erbjudas KBT eller IPT att hämta siffror på ska Antal patienter med ångest depression som erbjudits KBT eller IPT i relation till antal diagnoser *KBT IPT ska erbjudas på respektive vårdcentral vid ets psykiatrimottagningar. *Utbildningsinsatser för personal inom primärvården på Psykiatriskakliniken på Psykiatriskakliniken på / Bitr. psykiatriska kliniken 4:2 Vidareutveckla vårdprocesserna mellan huvudmännen * Samtliga kommuner ska ha lokala samverkansavtal med sin psykiatrimottagning kring vård stödsamordning den 30 juni *Tillsättande av arbetsgrupp i varje kommun för framtagning av samverkansavtal beslut i SIMBAs Samordningsgrupp den 30 maj socialtjänsten/ vårdcentralerna socialtjänsten 30 maj Samordningsgrupp *90% av brukarna ska ha erbjudits utvärdering Uppgifterna begärs in från kommunal verkställighet öppenpsykiatri *Regionen kommunerna ska uppdatera de lokala psykiatriplanerna *Implementering av de reviderade ansvarsgränserna socialtjänsten/ vårdcentralerna socialtjänsten/ vårdcentralerna socialtjänsten/ Närområdes-grupp 9

10 Delmål Nyckeltal Mätmetod finns det olika sätt Forts.. 4:2 Vidareutveckla vårdprocesserna mellan huvudmännen *Antalet SIP ska kontinuerligt öka under 2013 att hämta siffror på ska Uppgifterna begärs in från kommunal verkställighet öppenpsykiatri *I samtliga förekommande ärende säkerställa att det finns dokumenterad samordnad individuell vårdplan (SIP) socialtjänsten/ vårdcentralerna/ psykiatriskakliniken socialtjänsten/ Bitr. psyksitriska kliniken 4:3 Utveckla samarbetet för verksamheter som möter barn ungdomar med psykisk ohälsa *Antalet SIP ska kontinuerligt öka under 2013 Uppgifterna begärs in från kommunal verkställighet öppenpsykiatri *Implementering av reviderade ansvarsgränser + Västbus riktlinjer *I samtliga förekommande ärende säkerställa att det finns dokumenterad samordnad individuell vårdplan (SIP) socialtjänsten/ vårdcentralerna/ psykiatriskakliniken socialtjänsten/ Bitr. psyksitriska kliniken Närområdes-grupp *Fortsatt utveckling av konsultationsmodellen i samverkan med Barn ungdomspsykiatrin, Barn ungdomsmedicin, Barn umgdomshabilitering samt kommunernas socialtjänst elevhälsa psykiatriskakliniken / Ordförande i delregionala Västbus 4:4 Gemensam kunskapsbas *100% av nyanställd personal ska under de senaste 12 månaderna genomgått gemensamt introduktionsprogram *100% av nyanställd personal ska under året genomfört utbytestjänstgöring *Arbetsgruppen för SIMBA Psykiatrikompetens tar fram handlingsplan för gemensamt introduktionsprogram, utbytestjänstgöring, gemensamt utbildningsprogram. Under året utöka gruppens arbetet så det även omfattar primärvården samt habilitering hälsa socialtjänsten/ Bitr. psyksitriska kliniken 2 ggr/år 10

11 Målområde 5 Vård omsorg om äldre över 65 år Målet är att den enskilde ska uppleva trygghet, säkerhet, kontinuitet, samordning, värdighet välbefinnande oavsett var i vårdkedjan han eller hon befinner sig oavsett vilka behov hon eller han har. Vården omsorgen ska vara samordnad sammanhållen, vilket innebär att hemsjukvård, äldreomsorg, primärvård samverkar runt de sjuka äldre. Delmål Nyckeltal Mätmetod finns det olika sätt att hämta siffror på ska 5:1 Hälso- riskförebyggande åtgärder som bygger på ett proaktivt arbetssätt *90% täckningsgrad för riskbedömningar fall, nutrition trycksår på SäBo /eller verksamhetens *Implementering av Senior Alert på kommunens särskilda boende HSL-insatser i kommunerna i samverkan med utvecklingsledaren Utvecklingledaren *60% av patienterna på somatisk vårdavd. ska erbjudas riskbedömning för nutrition *Under 2013 kontinuerlig ökning av antalet riskbedömningar gällande trycksår för gruppen 70 år äldre samt de under 70 år som bedöms ha en risk. Cognos Cognos * Implementering av riskförebyggande åtgärder gällande fall, nutrition trycksår på samtliga somatiska vårdavd. Sjukhusdirektören Verksamhetscontroller *Under 2013 påbörja arbetet med systematisk munhälsobedömning både inom kommunerna på /eller verksamhetens Cognos *Utveckla samarbete med tandhälsan kring munhälsobedömningar *Personalutbildningar föreläsningar i samverkan för HSLinsatser hos kommunen verksamhetskontrollern på KS i samverkan med Utvecklingsledaren Utvecklingledaren Verksamhetscontroller Samordningsgr upp, 11

12 Delmål Nyckeltal Mätmetod finns det olika sätt att hämta siffror på ska (av nyckeltalen) Forts.. 5:1 Hälso- riskförebyggande åtgärder som bygger på ett proaktivt arbetssätt *Under 2013 kontinuerlig ökning av andel riskpatienter identifierad i Senior Alert med dokumenterade förebyggande åtgärder /eller verksamhetens *Personalutbildningar föreläsningar i samverkan för HSLinsatser hos kommunen i samverkan med Utvecklingsledaren Utvecklingsledaren 5:2 God läkemedelsbehandling för äldre *Statistisk minskning av olämpliga läkemedel för personer 75 år äldre *Statistisk minskning av läkemedel mot psykoser för person 65 år äldre som har dosdisponering *Identifiera olämplig läkemedelsanvändning *Följsamhet till de regionala riktlinjerna för dosdispensering Patientansvarigläkare Patientansvarigläkare Utvecklingledaren *Statistisk minskning av antiinflammatoriska läkemedel för personer 75 år äldre *100% av patienter med hemsjukvård ska ha erbjudits läkemedelsgenomgång Kommunernas verksamhets/ eller manuell statistik *Samtliga patienter som har kommunal hemsjukvård ska erbjudas årlig läkemedelsgenomgång *Öka följsamheten till VG-regionens riktlinjer för läkemedelsgenomgångar. Patientansvarigläkare Patientansvarigläkare Medicinskt ansvarig sjuksköterska 12

13 Delmål Nyckeltal Mätmetod finns det olika sätt att hämta siffror på ska (av nyckeltalen) 5:3 Medicinska sociala insatser ska följer de nationella riktlinjerna för demensvården *100% anslutning till SveDem på VC /eller verksamhetens * Vårdprogram i alla kommunerna, Ta fram ett/kommun med Ales program som underlag HSL-insatser kommunerna/ / Christina Wikman- Lundbom Utvecklingsledaren Dec 2013 *100% anslutning till BPSD-registrets arbetssätt på SäBo för personer med demenssjukdomar /eller verksamhetens *Utbildning i implementering av arbetssättet BPSD bygger på för HSLinsatser hos kommunen i samverkan med Utvecklingsledaren Utvecklingledaren *Under 2014 kontinuerligt ökat antal berörd personal som genomgått Demens ABC Svenskt demenscentrum * Berörda enheter tar fram handlingsplan för genomförande av webbaserad Demens ABC för HSLinsatser för SäBo hos kommunerna Utvecklingledaren 5:4 Bereda möjlighet för kroniskt svårt sjuka palliativa patienter att vårdas hemma 5:5 God vård i livets slutskede *70% täckningsgrad i Svenska Palliativ registret *Minst 10% förbättrat resultat för - munhälsobedömning - smärtskattning, - brytpunktsamtal, - ordination av injektionsmedel mot ångest *Följa de nationella riktlinjerna för vård i livets slutskede *Studiecirkel palliativ vård omsorg till kommunens omvårdnadspersonal för HSLinsatser hos kommunen Geriatriken Utvecklingsledaren 13

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 2014-03-10 Marie Eriksson, Utvecklingsledare/MAS Kommunstyrelsens förvaltning 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4

Läs mer

Politisk inriktning Nya perspektiv Underlag för seminarium 9, 8-9 maj 2014.

Politisk inriktning Nya perspektiv Underlag för seminarium 9, 8-9 maj 2014. 24 april 2014 Politisk inriktning Nya perspektiv Underlag för seminarium 9, 8-9 maj 2014. Nya perspektiv Nya Perspektiv är gemensam arena för kommunerna i Värmland och Landstinget i Värmland för dialog

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Beställning Länssjukvård Uppföljning januari - april 2015

Beställning Länssjukvård Uppföljning januari - april 2015 Beställning Länssjukvård Uppföljning januari - april 2015 Bakgrund Länssjukvårdens och Närsjukvårdens uppdrag ska svara upp mot behovet av hälso- och sjukvård. Uppdraget har sin utgångspunkt i vision,

Läs mer

Stimulansmedel för äldre 2006-2009. Sammanställning av hur stimulansmedlen för vården av äldre har använts i Västra Götalandsregionen

Stimulansmedel för äldre 2006-2009. Sammanställning av hur stimulansmedlen för vården av äldre har använts i Västra Götalandsregionen Stimulansmedel för äldre 2006-2009 Sammanställning av hur stimulansmedlen för vården av äldre har använts i Västra Götalandsregionen 1 Bakgrund Under perioden 2006 till 2009 har regeringen årligen avsatt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: 2015.03.26 Birgitta Gullqvist,

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 1 Årsredovisning 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2013 FOTO: BJÖRN WANHATALO, istock, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN 2 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Innehåll

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinje 2015-03-18 Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-03-18 Dokumentet ersätter Riktlinjer för vård-

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 79 KS/2015 0069 Anmälningsärende Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Slutrapport 2015 Innehåll Inledning Sammanfattning Analys Kvalitetsregister Senior Alert Kvalitetsregister SveDem Kvalitetsregister Svenska Palliativregistret Läkemedel Kvalitetsregister

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag enligt LOV Med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari 2015 Västra Götalandsregionen Regionens Hus

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

SLUTRAPPORT 2015. Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

SLUTRAPPORT 2015. Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre SLUTRAPPORT 2015 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 2 Förord Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Visionen ovan formulerades för fyra

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer?

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? REVISIONSRAPPORT 2013-08-27 Sid 1 (2) Dnr: 12REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? Bakgrund Demenssjukas vård och omsorg kostar årligen

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Ansvarig: Karl-Axel Nordin Mas Helena Albinsson Verksamhetsutvecklare SUH Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Organisatoriskt

Läs mer