Folkhögskolornas gemensamma dokumenthanteringsplan. Arkivnämndens beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkhögskolornas gemensamma dokumenthanteringsplan. Arkivnämndens beslut 2009-09-30"

Transkript

1 verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Kallelser Bevaras Ja Papper verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Dagordning Bevaras Ja Papper verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Handlingar Bevaras Ja Papper verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Protokoll, styrelsen Bevaras Ja Papper Kallelser, föredragningslistor mm som används som register /innehållsförteckning till protokollen bevaras och förvaras tillsammans med protokollen Folkhögskolornas protokoll upprättas på papper med kvaliteten Svenskt arkiv 80 eller 100 g/m2. verksamheten 1.2 Planera och följa upp Budget och flerårsplaner Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Handlings- och utvecklingsplan Bevaras Ja Papper Ett arkivexemplar av varje version bevaras. verksamheten 1.2 Planera och följa upp Årsredovisningar Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Delårsbokslut Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Kvalitetsredovisningar Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Miljöredovisningar Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Arbetsmijöredovisningar Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Brandplaner Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Skyddsrondsprotokoll Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Statistik Se anmärkn Nej Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Styrkort/nyckeltal Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Strategier, policies och riktlinjer Bevaras Ja Papper Sammanställd statistik bevaras om den ingår i verksamhetsberättelse eller liknande. Statisktiskt underlag till folkbildningsrådet. Se Folkbildningsrådet. Beskrivning av respektive folkhögskolas övergripande styrkort/nyckeltal Avser folkhögskolornas egna strategier, policies och riktlinjer som inte förekommer som separat handlingstyp i denna process. 1

2 verksamheten 1.2 Planera och följa upp Folkbildningsrådet: Mål och anvisningar Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Folkbildningsrådet: Underlag för statistik Vid inaktualitet Nej Underlag för rapportering till Folkbildningsrådet verksamheten 1.2 Planera och följa upp Revisionsprotokoll Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Protokoll/mötesanteckningar Bevaras Nej Papper Protokoll/minnesanteckningar från ledningsgrupper och andra väsentliga mötesformer bevaras. Minnesanteckningar från verksamhetsmöten bevaras om de dokumenterar beslut, gallras efter 2 år om de endast är av tillfällig betydelse. verksamheten 1.3 Bereda ärenden Utredningar Bevaras Ja Papper verksamheten 1.3 Bereda ärenden Remissärenden Bevaras Ja Papper Inkommande remisser och remissvar/yttranden verksamheten 1.3 Bereda ärenden Beslut Se anm Ja Papper Dokumenterade beslut (brev, fax, e-post etc) är en del av ärende och ska bevaras verksamheten 1.3 Bereda ärenden Korrespondens Se anm Ja, om ären de Papper 1. Cirkulär för kännedom, externa, vid inaktualitet. Förutsatt att handlingen inte föranlett någon åtgärd och inte heller tillfört sakuppgift i något ärende. 2. Handlingar som inkommit för kännedom och som inte föranlett någon åtgärd gallras vid inaktualitet, om de även i övrigt är av ringa betydelse. 3. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär, gallras vid inaktualitet 4. Korrespondens av vikt bevaras (brev, e-post, fax, etc) verksamheten 1.3 Bereda ärenden Arbetsmaterial Vid inaktualitet Nej Papper Avser underlag, utkast /koncept och minnesanteckningar i ett pågående ärende. Dessa kan gallras när sammanställningn eller annan bearbetning skett och då handlingarna inte heller fyller någon funktion i dokumenthanteringsplanens övriga processer. verksamheten 1.3 Bereda ärenden Anteckningar Ja Ja Papper Tjänsteanteckningar etc av vikt i ärende 2

3 verksamheten 1.4 Arbeta i projekt verksamheten 1.4 Arbeta i projekt Direktiv/uppdragshandlingar Bevaras Ja Papper verksamheten 1.4 Arbeta i projekt Planläggningsdokumentation Bevaras Nej Papper Avser handlingar och dokumentation i förvaltningsinterna projekt samt i projekt som bedrivs tillsammans med de andra folkhögskolorna i regionen. Projektledaren har ett arkivansvar över projektets handlingar och ska under projektets gång hålla dokumentationen samlad. Handlingar som ska bevaras enligt nedan ska arkivläggas enligt framtagna anvisningar i nära anslutning till att projektet avslutats. Avser: uppdragsbeskrivning, målbeskrivning, upprdagsavtal etc. Handlingen diarieförs för att synliggöra projektet i diariet Avser: projektplaner, förstudier, timplaner, anvisningar i projektet, projektbudget verksamheten 1.4 Arbeta i projekt Mötesanteckningar Se anm Nej Papper verksamheten 1.4 Arbeta i projekt Projektorganisation Bevaras Nej Papper verksamheten 1.4 Arbeta i projekt Samarbetsavtal/överenskommelser Bevaras Nej Papper verksamheten 1.4 Arbeta i projekt Rapportering, utvärdering Bevaras Ja Papper Minnesanteckningar/protokoll med dagordning och deltagarlista bevaras då de dokumenterar projektets utveckling och beslut. Minnes- anteckningar av tillfällig betydelse gallras vid inaktualitet Avser: projektetssammanställning, projektledare, deltagare, delprojekt, tilldelade resurser, budgetansvar, attestregler, riktlinjer, policies Avser delresultat och slutresultat. Diariförs för att tillkännage att projektet avslutats verksamheten 1.4 Arbeta i projekt Beslut Bevaras Nej Papper Handlingar som dokumenterar projektets beslut verksamheten 1.4 Arbeta i projekt Trycksaker, publikationer, reklam Bevaras Nej Papper Ett exemplar av de tryckta produkter som projektet producerar bevaras 3

4 verksamheten 1.5 Informera internt/externt Webbsidor, interna/externa (producerade av folkhögskolan) Bevaras Nej Papper Handlingar producerade av folkhögskolan som upprättas endast i syfte att läggas ut på webben t ex intervjuer, artiklar om organisationsförändringar, nyhetsbrev (motsv.). Dessa tas ut på papper och bevaras. Handlingar och texter som genom sitt informationsinnehåll är av tillfällig eller ringa betydelse kan gallras/raderas när de inte längre behövs för sitt ändamål, t.ex öppettider, Ej unika handlingar på webben, med ursprung någon annanstans hos förvaltningen i form av rapporter, pressmeddelanden, protokoll, statistik, årsredovisningar, platsannonser m.m. och som arkiveras t.ex. i diarieakten. Den elektroniska versionen (på webben) av dokumentet betraktas då som en kopia och får gallras "vid inaktualitet". Unika handlingar på webben. Med unikt avses främst presentationen/gränssnittet mot besökaren på webbplatsen, dvs. utseende och tur kan gallras vid inaktualitet under förutsättning att startsidan (skärmdump av presentationen) samt hemsidans tur/ karta tas ut på papper en gång per år och/eller vid större uppdateringar och bevaras. Ett arkivexemplar bevaras varje år. Om telefonlistan publiceras elektroniskt skrivs ett arkivexemplar ut en gång per år. verksamheten 1.5 Informera internt/externt Telefonkataloger, interna Bevaras Nej Papper verksamheten 1.5 Informera internt/externt Nyhetsbrev/tidningar etc Bevaras Nej Papper verksamheten 1.5 Informera internt/externt Trycksaker, egenproducerade Bevaras Nej Ett exemplar av varje produkt bevaras verksamheten 1.5 Informera internt/externt Skolkataloger, elever Bevaras Nej verksamheten 1.5 Informera internt/externt Bildbanker, fotodokumentation Bevaras Nej Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Anläggningsredovisning: specifikation av samtliga poster vid delårsbokslut/årsbokslut Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Anläggningsredovisning: Av- och nedskrivning fast egendom, markanläggning och mark Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Anläggningsredovisning: Anskaffningsvärde, ack avskrivning - bokfört värde Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Anläggningsredovisning: Restvärde 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Anläggningsredovisning: Bokfört värde 10 år Papper/ Digitalt Folkhögskolans egna. Elektroniska nyhetsbrev skrivs ut på papper och bevaras. Papper/ Fotodokumentation från evenemang, händelser m.m. Som rör Digitalt verksamheten och det sociala livet på folkhögskolan 10 år Papper Avstämning av inventarier i redovisningen mot bokfört värde Bevaras Ja Papper Bevaras Digitalt Raindance Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Anläggningsredovisning: Raindance anläggningsregister Se anmärkning Årets poster arkiveras i Raindance som transaktioner, men inte i samlad arkivering. Systemägaren ansvarar för att tillsammans med Regionarkivet ta fram beslut på vilken information som ska bevaras på sikt och vilken som ska gallras samt att komma överens om formerna för leverans till Regionarkivet 4

5 Diarieföramedium Arkiv- Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Attest- och utanordning: Ansvarsregister Bevaras papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Attest- och utanordning: Beslut om delegering Bevaras Ja papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Attest- och utanordning: Återanmälda delegationsbeslut Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Attest- och utanordning: 10 år Sammanställning/förteckning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Avgiftshandbok/Patientavgifter Bevaras Papper/ Digitalt Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Av- och nedskrivningar kundfordringar: Avskriva fordran mot betalningsansvar Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Av- och nedskrivningar kundfordringar: Nedskriva fordran i redovisningen Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Avtal/kontrakt (ekonomiska): Flerårsavtal, regionexterna Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Avtal/kontrakt (ekonomiska): Övriga ekonomiska avtal (externa avtal- ej fleråriga samt interna avtal/överenskommelser oavsett avtalstid) Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Bilar/tjänstebilar: Kvitto avseende bensin och 10 år tillbehör Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Bilar/tjänstebilar: Biljournal 2 år Bevaras Ja Papper 10 år Bevaras Ja Papper Ett arkivexemplar årligen bevaras dels på papper dels som fil. Kansliavdelningen, Hälso- och sjukvårdsavdelningen ansvarar för att elektroniska handlingar tas omhand i överenskommet skick för att senare levereras till Regionarkivet Se anmärkning Papper Ekonomiska avtal (interna samt ettåriga externa) som stödjer fakturering gallras efter 10 år. Regioninterna avtal/överenskommelser av betydelse för verksamheten, driften och/eller inköp av verksamhetskritiska varor och/eller tjänster bevaras. Externa ettåriga avtal som ej stödjer fakturering och som saknar långsiktigt värde för verksamheten t ex leasingavtal, transporter, logi och konferens gallras 2 år efter avtalstidens utgång Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Budget: Budgetförutsättningar Bevaras Ja Papper Budgetanvisningar diarieförs och bevaras av Regionkansliet. Fastställda taxe-/avgiftsnivåer, timpriser samt budgetförutsättningar bevaras inom respektive nämndområde Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Budget: Budgethandling, koncern Bevaras Ja Papper Underlag till fastställd budget för Regionfullmäktige Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Budget: Budgethandling/verksamhetsplan, förvaltning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Budget: Budgethandling/verksamhetsplan, område/motsvarande Bevaras Ja Papper Underlag till fastställd budget i nämnder och styrelser Se anmärkning Papper Budgethandlingar, års- och verksamhetsberättelser för område/motsvarande bevaras. Områdets budgetmaterial/underlag till fastställd budget gallras efter 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Budget: Investeringsplan, års- och flerårsplan, Bevaras Ja Papper förvaltning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Budget: Investeringsförslag, förvaltning Bevaras Ja Papper Fastställd investeringsbudget inklusive års-/flerårsplaner, motiveringar och förslag bevaras på samtliga nivåer i rapporteringsturen 5

6 Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Budget: Investeringsförslag, område/motsvarande 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Budget: Detaljbudget (till VGR) Se anmärkning Fastställd detaljbudget på nämnds-/styrelsenivå bevaras. Underlag, beräkningar motsv till fastställd budget gallras efter 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Budget: Övriga budgethandlingar på nämnd- Bevaras /styrelsenivå Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Delårsrapporter: Nämndhandling (RS) Bevaras Ja Papper Delårsrapport med populärversion/månadsrapport och prognos inkl bilagor t ex bokslutsversioner Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Delårsrapporter: Balansräkningsenhetens 10 år Övriga kopior kan gallras vid inaktualitet huvudkopia Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Delårsrapporter: Sifferunderlag. Koncern Bevaras Digitalt Arkiveras i Cognos Controller. Systemägaren ansvarar för att tillsammans med Regionarkivet ta fram beslut på vilken information som ska bevaras på sikt och vilken som ska gallras samt komma överens om formerna för leverans till Regionarkivet Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Eget kapital - ärende Bevaras Ja Papper Ärende om begäran om eget kapital diarieförs i Regionkansliets diarium. Ev underlag diarieförs och bevaras hos respektive förvaltning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Ekonomiinformation: Ekonomihandboken Se anmärkning Ett arkivexemplar årligen inklusive förändringar bevaras som fil. Ekonomiavdelning vid regionkansliet ansvarar för att elektroniska handlingar tas omhand i överenskommet skick för att senare levereras till Regionarkivet Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Ekonomiinformation: Uppgifter på interna hemsidan Bevaras För ekonomi-, personal- och verksamhetsinformation på ekonomiavdelningens hemsida gäller följande: Dokument på webben som upprättas i syfte att distribueras till förvaltningarna och som är av betydelse för ekonomiprocessen skrivs ut på papper och bevaras. Dokument och texter på webben som genom sitt informationsinnehåll är av tillfällig eller ringa betydelse kan gallras/raderas när de inte längre behövs för sitt ändamål. Ej unika dokument t ex rapporter, protokoll, statistik, årsredovisningar, som arkiveras på annat sätt enligt dokumenthanteringsplanen, t.ex. i diarieakten får gallras vid inaktualitet. Den elektroniska versionen (på webben) av dokumentet betraktas då som en kopia. Ekonomiavdelningen vid regionkansliet ansvarar för att elektroniska handlingar tas omhand i överenskommet skick för att senare levereras till Regiona Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Ekonomisystemet Raindance: Se anmärkning Raindance grundbok bevaras enligt en överenskommen metod. För andra moduler i systemet behöver en gallringsutredning ske. Systemägaren ansvarar för att tillsammans med Regionarkivet ta fram beslut på vilken information som ska bevaras på sikt och vilken som ska gallras samt att komma överens om formerna för leverans till Regionarkivet 6

7 Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Ekonomisystemet Raindance: Huvudbok med Bevaras transaktioner inkl kundreskontra och leverantörsreskontra bevaras. Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Ekonomisystemet Raindance: Grundbok (verifikationer), total Bevaras För arkivering och leverans till Regionarkivet ansvarar central systemförvaltning För arkivering och leverans till Regionarkivet ansvarar central systemförvaltning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Ekonomisystemet Raindance: Grundbok (verifikationer), per förvaltning Bevaras För arkivering och leverans till Regionarkivet ansvarar central systemförvaltning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Ekonomisystemet Raindance: Kodplan Bevaras Avser kodplan för respektive företag med de koddelar som företagen har lagt upp i Raindance. För arkivering och leverans till Regionarkivet ansvarar central systemförvaltning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Ekonomisystemet Raindance: Cognosverktyg Se anmärkning Systemägaren ansvarar för att tillsammans med Regionarkivet ta fram beslut på vilken information som ska bevaras på sikt och vilken som ska gallras samt komma överens om formerna för leverans till Regionarkivet Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Kund: Kundfaktura (extern) Bevaras Digital kundfaktura och kundreskontra arkiveras i Raindance Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Kund: Kundfaktura internhandel VGR Se anmärkning Underlaget gallras 10 år hos intern avsändare. Mottagare får gallra sitt underlag vid inaktualitet Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Kund: Kundfaktura påminnelse efter 10 år betalning/avskrivning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Kund: Utbetalningsorder 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Kund: Debiteringsunderlag 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Kund: Kundverifikation 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Kund: Kundfakturajournal 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Kund: Kundreskontra 10 år Specifikation över utestående fordringar vid bokslut Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Kund: Underlag 10 år Avser fakturaunderlag och underlag till makulering av kundfaktura Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Leverantörsfaktura, pappersoriginal 10 år Gallringsfristen avser även pappersoriginal som skannats in Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Leverantörsfaktura inskannad version Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Leverantörsfaktura, digital originalversion Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Leverantörsfaktura, internhandel Bevaras Digitalt original eller digital version av skannad pappersfaktura bevaras. För arkivering och leverans till Regionarkivet ansvarar central systemförvaltning Bevaras Digitalt Digitalt original eller digital version av skannad pappersfaktura bevaras. För arkivering och leverans till Regionarkivet ansvarar central systemförvaltning 10 år Leverantörsfaktura från internhandel arkiveras hos säljaren 7

8 Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Utbetalningsorder 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Leverantörsfakturajournal 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Leverantörsreskontrajournal 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: 10 år Leverantörsutbetalningsjournal Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Leverantörsutbetalningsorder 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Fakturaunderlag 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Leverantörsverifikation 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Fakturabilagor 10 år Underlag till fakturering som kompletterar information på fakturan exempelvis bilagor, följesedel, mottagningssedel gallras efter 10 år. Bilagor följesedel, mottagningssedel som ej kompletterar fakturan gallras vid inaktualitet Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Försäkringar: Avtal Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Försäkringar: Ansvarsskador Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Försäkringar: Ansvarsfrågor Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Försäkringar: Förfrågningsunderlag Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Försäkringar: Personal Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Försäkringar: Egendomsskador Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Försäkringar: Skadeärenden Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Gåva/Fond: Beslut om mottagande av gåva Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Gåva/Fond: Beslut om utdelning ur gåva/fond Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Gåva/Fond: Bedömningskriterier för urval Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Gåva/Fond: Fondansökningar beviljade Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Gåva/Fond: Fondansökningar avslagna Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi In- och utbetalningar (Bank): Specifikation av inbetalning/utbetalning 10 år 8

9 Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi In- och utbetalningar (Bank): Bankgiro in- och utbetalning, kontoutdrag 10 år Förvaras under hela bevarandetiden hos den bank som regionen har avtal med Administrera Ekonomi 2.2 Administrera Ekonomi In- och utbetalningar (Bank): Plusgiro in- och utbetalning, kontouttdrag 10 år Förvaras under hela bevarandetiden hos den bank som regionen har avtal med Administrera Ekonomi 2.2 Administrera Ekonomi In- och utbetalningar (Bank): Utbetalningsorder 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Utbetalningar: Betalningsjournal 10 år Förvaras under hela bevarandetiden hos den bank som regionen har avtal med Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Utbetalningar: Girolista utförda betalningar från bankgirot Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Utbetalningar: Fakturabetalning, service utförda betalningar från plus- och bankgirot Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Kassor/Kassarutin: Avstämning dagssaldo 10 år 10 år Förvaras under hela bevarandetiden hos den bank som regionen har avtal med 10 år Förvaras under hela bevarandetiden hos den bank som regionen har avtal med Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Kassor/Kassarutin: Kontokortslipar 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Kassor/Kassarutin: kvitton 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Kassor/Kassarutin: Makulerade kvittofakturor 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Kassor/Kassarutin: Betalkortslip undertecknad av kund Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Kassor/Kassarutin: Återbetalningskvitto/kreditfaktura Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Kassor/Kassarutin: Insättningshandlingar, bevakningsföretag Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Koncernsystemet, rapportering (Cognos Controller) Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Koncernsystemet, rapportering (Cognos Controller): Underlag till verifikationer i koncernen 10 år 10 år 10 år Bevaras Digitalt Systemägaren ansvarar för att tillsammans med Regionarkivet ta fram beslut på vilken information som ska bevaras på sikt och vilken som ska gallras samt komma överens om formerna för leverans till Regionarkivet 10 år Papper Underlag till koncernjusteringar och avseende de resultatpåverkande intäkter och kostnader som kommit fram i dialog med förvaltningarna Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Momsunderlag 14 år Digitalt Rapportering av moms från verksamheterna till moderförvaltningen som sammanställer deklaration Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Prislistor/Timpriser Bevaras Ja Papper Beslut Inklusive motiveringar. Se även Budget Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Palekoportalen Se anmärkning Systemägaren för Heroma Systemägaren ansvarar för att tillsammans med Regionarkivet ta fram beslut på vilken information som ska bevaras på sikt och vilken som ska gallras samt komma överens om formerna för leverans till Regionarkivet Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Palekoportalen: Underlag för ekonomisk avstämning (Heroma): 10 år Rapporter (utdata) från Palekoportalen används av ekonomiprocessen för avstämning av lönekostnader (listor lön, analyslistor och driftslogg) 9

10 Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Palekoportalen: Bankfiler (förskott och 10 år löneutbetalningar) Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Revision internt och externt Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Statistik Bevaras Ja Papper/ Digitalt Statistikunderlag från förvaltningarna som sammanställs och vidarebefordras till SKL, SCB m fl. Underlag samt sammanställning bevaras Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Statsbidrag Bevaras Ja Papper Ansökan om statsbidrag för exempelvis läkemedel, råd och stöd, nystartsjobb Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Systemdokumentation/Behandlingshistorik för system inom ekonomiområdet Bevaras Papper/ Digitalt Systemägare ansvarar för att relevant systemdokumentation tas omhand och bevaras för att senare levereras till Regionarkivet Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Totalkostnadsbokslut/efterkalkyl Bevaras Ja Papper Se Årsredovisning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Verifikationer, bokföringsunderlag, bokföringsorder 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Årsredovisning/Verksamhetsuppföljning: Årsredovisning, verksamhetsberättelse med bilagor, förvaltning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Årsredovisning/Verksamhetsuppföljning: Räkenskapsinformation, koncern Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Årsredovisning/Verksamhetsuppföljning: Specifikation till balansposter Bevaras Ja Papper 10 år Ekonomiska beräkningar/ekonomiskt underlag till årsredovisning/verksamhetsuppföljning Bevaras Ja Papper Ingår i årsredovisning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Årsredovisning/Verksamhetsuppföljning: Populärversion Bevaras Ett exemplar bevaras hos ekonomiavdelningen, regionkansliet Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Årsredovisning/Verksamhetsuppföljning: Totalkostnadsbokslut/efterkalkyl Bevaras Ja Papper Framställs I huvudsak inom Hälso- och sjukvården Administrera Personal Rekrytera Anställningsavtal/Placeringsmeddelande Bevaras Ja Papper Här ingår även ändringsmeddelande gällande anställning. Gäller även timanställning, visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och provanställning Administrera Personal Rekrytera Anställningsavtal, underlag 2 år Papper Underlaget förvaras på HR-enhet eller hos Löneservice om tjänsten köps där Administrera Personal Rekrytera Ansökningar, ej erhållen tjänst 2 år Ja Papper Inkl tillhörande handlingar. Ansökningshandlingar från eventuell sökande som överklagar tillsättningen ska undantas från gallring Administrera Personal Rekrytera Ansökan, erhållen tjänst Bevaras Ja Papper Inkl betyg, intyg, utdrag från belastningsregister, tystnadsplikts- /sekretessförbindelse, läkarintyg nattarbete, intyg om hälsokontroll enligt livsmedelslagen m.m. Administrera Personal Rekrytera Ansökan, som tas emot av rekryteringsföretag Se anmärkning Ja Om rekryteringsföretaget tar emot ansökningar utifrån en självständig ställning gentemot myndigheten blir ansökningen allmän handling först när den lämnas till förvaltningen. Där ska den hanteras enligt dokumenthanteringsplanen Administrera Personal Rekrytera Ansökningar, när tjänsten dras tillbaka 2 år 10

11 Administrera Personal Rekrytera Ansökningar, när sökande återtar sin ansökan 2 år Administrera Personal Rekrytera Ansökningar, spontana inkl svar Se anmärkning Papper Spontana ansökningar angående praktik och arbete. Om personen anställs ska ansökningshandlingarna bevaras. Övriga spontant inkomna ansökningar gallras vid inaktualitet Administrera Personal Rekrytera Beslut om lönebidrag Bevaras Papper Personalakt, kopia till ekonomiavdelningen Administrera Personal Rekrytera Förteckning, sammanställning över samtliga Bevaras Ja Papper Avser även lista över utvalda sökande hos rekryteringsföretag sökanden Administrera Personal Rekrytera Hälsodeklaration (om sådan lämnas) Bevaras Papper Bevaras i personalakt, för den som fått tjänsten. Hälsodeklarationer från övriga kandidater gallras efter 2 år Administrera Personal Rekrytera Lönebidrag: Beslut Bevaras Personalakt Administrera Personal Rekrytera Lönebidrag: Handlingsplan för lönebidragsanställd Bevaras Papper Personalakt Administrera Personal Rekrytera Lönebidrag: Avisering utbetalt belopp 10 år Administrera Personal Rekrytera Personalakt Bevaras Papper I personalakten placeras bl.a. följande handlingstyper: anställningsbevis, arbetsskadeanmälan/-utredning, avgångsanmälan, avgångsvederlag (beslut), betyg och intyg som följer ansökningshandlingarna (det räcker med att en uppsättning betyg motsvarande finns i personalakten), disciplinärende (dokumentation ang.), dödsfall (handlingar ang.), gratifikation (dokumentation om erhållen), hälsodeklaration vid nyanställning (gäller i fråga om hantering av vissa livsmedel), lönebidrag (beslut), löne-/uppdragstillägg, lönekort (matrikelkort, årskort, frånvarokort, semesterkort), nattarbete (handlingar från läkarundersökn), omplaceringsärende, pensionsunderlag, rehabiliteringsärende, resestipendier, sjukersättning, tidsbegränsad och tillsvidare (beslut), tjänstbarhetsintyg, tjänstgöringsintyg/betyg från arb.givare, tystnadspliktsintyg, utdrag ur belastningsregister, vaccinationskort, varsel enl LAS (som resulterar i avslutad anställning). Handlingar som anses känsliga kan läggas i ett förslutet kuvert i personalakten Administrera Personal 2.21 Rekrytera Personalsystemet Heroma Se anmärkning Systemägaren för Heroma ansvarar för att tillsammans med Regionarkivet ta fram beslut på vilken information som ska bevaras på sikt och vilken som ska gallras samt komma överens om formerna för leverans till Regionarkivet Administrera Personal Rekrytera Registerutdrag ur polisens belastningsregister (om sådant finns) Se anmärkning Papper Bevaras i personalakt, för den som fått tjänsten. Belastningsregister från övriga sökande gallras efter 2 år Administrera Personal Rekrytera Sekretessförbindelse Bevaras Papper Bevaras i personalakt 11

12 Administrera Personal Rekrytera Tillsättningshandlingar Se anmärkning Ja Papper Behovsanalys, annons (utskriven på papper), krav-/ansvarsprofil och beslut om tillsättning bevaras. Bedömningsanteckningar sökande, noteringar vid intervjuer gallras efter 2 år Administrera Personal Betala ut lön Arvoden, rapport till arvodister 10 år Förtroendemannaarvoden, konsultarvoden, utbildningsarvoden, försökspersonsarvoden etc Administrera Personal Betala ut lön Ersättning via lön 10 år Rutin för betalning av egna utlägg via personalsystemet. Blankett och kvitto (läkarvård, friskvård, parkeringskvitton etc) Administrera Personal Betala ut lön Ersättning för studier Bevaras Digitalt Notering i Heroma Administrera Personal Betala ut lön Frånvarorapportering Se anmärkning Rapportering sker i Heroma Administrera Personal Betala ut lön Grundlistor Bevaras Papper Avser grundlistor före Heroma Administrera Personal Betala ut lön Kontrolluppgifter Bevaras Digitalt Finns i pappersform före då Palett/Heroma togs i bruk. Därefter digitalt i Heroma Administrera Personal Betala ut lön Läkarintyg, sjukdom 2 år Avser kopia om sådan tas emot. Originalet finns hos Försäkringskassan Administrera Personal Betala ut lön Läkarintyg/vård av barn 2 år Avser kopia om sådan tas emot. Originalet finns hos Försäkringskassan Administrera Personal Betala ut lön Lönebeslut, övriga Bevaras Papper Administrera Personal Betala ut lön Personalförteckning/övertidsjournal 2 år Rapport från Heroma med underskrift Administrera Personal Betala ut lön Reseräkningar 10 år Verifikation Administrera Personal Betala ut lön Tjänstgöringsrapport 2 år Rapport som innehåller underskrift av chef/anställd Administrera Personal Betala ut lön Tjänstgöringsschema Se anmärkning Digitalt Finns digitalt i Heroma Administrera Personal Samverkan/Utveckling Arbetsmiljöutredningar Bevaras Ja Papper Administrera Personal Samverkan/Utveckling Kompetenssatsning Bevaras Papper Viktigare handlingar rörande kompetenssatsningar på personal Administrera Personal Samverkan/Utveckling Samverkansavtal Bevaras Papper Administrera Personal Samverkan/Utveckling Samverkansprotokoll Bevaras Papper Minnesanteckningar från arbetsplatsträff (APT) får gallras efter 2 år Administrera Personal Samverkan/Utveckling Tvisteförhandling, protokoll Bevaras Ja Papper Administrera Personal Samverkan/Utveckling Utvecklingssamtal: Dokumenterade överenskommelser Se anmärkning Papper Gallras när anställningen upphör eller efter överenskommelse vid byte av chef 12

13 Administrera Personal Samverkan/Utveckling Utvecklingssamtal: Utvecklingsplaner/ målkort (individuella) Se anmärkning Papper Gallras när anställningen upphör eller efter överenskommelse vid byte av chef Administrera Personal Händelser under anställning Arbetsskada: Anmälan, arbetsskada/tillbud Bevaras Ja Papper Inkluderar utredningsdokumentation. Förvaras i personalakten. Administrera Personal Händelser under anställning Arbetsskada: Beslut, arbetsskada Bevaras Ja Papper Förvaras i personalakten. Administrera Personal Händelser under anställning Arbetsskada: Läkarintyg Bevaras Ja Papper Originalet hos Försäkringskassan Administrera Personal Händelser under anställning Disciplinärenden Bevaras Ja Papper Avser t.ex. underlag, underrättelse, varning, avsked. Administrera Personal Händelser under anställning Förhandlingsprotokoll, löneöversyn Bevaras Papper Uttag av lista från Löneöversyn i Heroma. Digital uppgift till lönefunktionen via förhandlingsmodulen i Heroma Administrera Personal Händelser under anställning Gratifikation Bevaras Papper Avser bl.a. s.k. minnesgåva. Inkl underlag och övrig dokumentation. Administrera Personal Händelser under anställning Polisanmälan Bevaras Ja Papper Administrera Personal Händelser under anställning Rehabilitering: Särskilt läkarutlåtande Bevaras Ja Papper Förvaras i personalakten. Handlingar som anses känsliga kan läggas i ett förslutet kuvert i personalakten Administrera Personal Händelser under anställning Rehabilitering: Ersättning, beslut/avslag Bevaras Ja Papper Förvaras i personalakten. Administrera Personal Händelser under anställning Rehabilitering: Rehabutredning, Rehabplan Bevaras Ja Papper Förvaras i personalakten. Administrera Personal Händelser under anställning Skadeersättning Bevaras Ja Papper Administrera Personal Förändrat anställningsförhållande Administrera Personal Förändrat anställningsförhållande Administrera Personal Förändrat anställningsförhållande Administrera Personal Förändrat anställningsförhållande Administrera Personal Förändrat anställningsförhållande Administrera Personal Förändrat anställningsförhållande Avtal, lokala Bevaras Papper Förvaltningsspecifika avtal och anvisningar LAS: Bevakningslista LAS: Handlingar rörande varsel enligt LAS, avslutad anställning Vid inaktualitet Bevaras Ja Papper LAS: Mottagningsbevis Bevaras Ja Papper Omplaceringsärende Bevaras Ja Papper Avser samtliga handlingar och egen dokumentation som är av vikt i ärendet. Diarieföres men förvaras i personalakt. Sjukersättning, beslut Bevaras Papper Orginalet hos den anställde och/eller Försäkringskassan. Administrera Personal Avsluta anställning Arbetsgivarintyg (förväxlas ej med Betyg) Se anmärkning Digitalt Sista utfärdade arbetsgivarintyget bevaras i personalakten: Gäller anställningar före Paletts införande Arbetsgivarintyg som gäller anställningstider efter Paletts införande kan förvaras i pärm hos personalassistent och gallras vid inaktualitet. 13

14 Diarieföramedium Arkiv- Administrera Personal Avsluta anställning Avgångsanmälan Bevaras Papper Uppsägning från arbetsgivaren. Se Varsel. Administrera Personal Avsluta anställning Avgångsvederlag, beslut Bevaras Papper Administrera Personal Avsluta anställning Beslut om uppsägning, på arbetsgivarens initiativ Bevaras Original läggs i personalakten Administrera Personal Avsluta anställning Betyg/intyg (personutvärdering) Bevaras Papper Avser tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg av personutvärderande karaktär. Se även Arbetsgivarintyg Administrera Personal Avsluta anställning Dödsfall, handlingar rörande Bevaras Papper Förvaras i personalakten Administrera Personal Avsluta anställning Pension, ålders- och särskild ålderspension Bevaras Papper Avser pensionsansökningar och beslut under pågående anställning. Placeras i personalakt Administrera Personal Avsluta anställning Varsel, avgångsanmälan/uppsägning Bevaras Ja Papper Förvaras i personalakten. Se även LAS-rutin Med direktupphandling avses ett förfarande utan särskilda krav på anbud eller annonsering. Direktupphandling får endast användas om kontraktets värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl. Direktupphandling/enstaka köp av varor eller tjänster för vilka ramavtal saknas: - anbud/offerter - beslut - avtal - beställningar Administrera inköp 2.3 Administrera inköp - beställningbekräftelser Se anmärkning Ja 2 år efter avtalstidens Administrera inköp 2.3 Administrera inköp Avrop/beställning mot ramavtal utgång Nej Administrera inköp 2.3 Administrera inköp Följesedlar Vid inaktualitet Nej Handlingar vid en direktupphandling: Bevaras för upphandling av verksamhet och verksamhetskritiska varor och tjänster. Gallras två år efter avtalstidens utgång för upphandlingar som gäller varor och tjänster som stödjer den egna verksamheten och som saknar långsiktigt värde, t.ex. leasingavtal, kontorsmateriel, transporter, boende och konferens, tryckeritjänster m.m. Ej antagna offerter vid direktupphandling gallras vid inaktualitet. Registrera /Diarieföra 2.4 Registrera/Diarieföra Arkivredovisning Bevaras Ja Papper Ett exemplar diarieförs efter varje beslutad förändring. Registrera /Diarieföra 2.4 Registrera/Diarieföra Diarieplan Bevaras Ja Papper Ett exemplar diarieförs efter varje beslutad förändring. Registrera /Diarieföra 2.4 Registrera/Diarieföra Diarium Bevaras Papper Registrera /Diarieföra 2.4 Registrera/Diarieföra Diarieförda handlingar Bevaras Papper Registrera /Diarieföra 2.4 Registrera/Diarieföra Arkivbeskrivning Bevaras Ja Papper 14

15 Registrera /Diarieföra 2.4 Registrera/Diarieföra Arkivförteckning Bevaras Ja Papper Ett exemplar diarieförs efter varje beslutad förändring. Registrera /Diarieföra 2.4 Registrera/Diarieföra Dokumenthanteringsplan Bevaras Ja Papper Ett exemplar diarieförs efter varje beslutad förändring. Forma och följa upp kurser 3.1 Planera kurser Beslut läsårstider Bevaras Ja Papper Forma och följa upp kurser 3.1 Planera kurser Kursbeskrivningar Bevaras Ja Papper Forma och följa upp kurser 3.1 Planera kurser Kursledarbrev Bevaras Ja Papper Forma och följa upp kurser 3.1 Planera kurser Målbeskrivningar Bevaras Ja Papper Forma och följa upp kurser 3.1 Planera kurser Riktade kurser Bevaras Ja Papper Avser kursbeskrivning och tillhörande dokumentation för riktade kurser Forma och följa upp kurser 3.1 Planera kurser Scheman Bevaras Ja Papper Avser slutgiltigt schema för kurs, övriga gallras vid inaktualitet Forma och följa upp kurser 3.2 Marknadsföra kurser Hemsides presentationer Bevaras Nej Papper Forma och följa upp kurser 3.2 Marknadsföra kurser Marknadsföra kurser Bevaras Nej Papper En utskrift av den marknadsföring som sker av kurser på hemsidan bevaras Ett exemplar av egenproducerade produkter, foldrar motsv bevaras Forma och följa upp kurser 3.3 Utvärdera kurser Elevutvärderingar Se anm Ja Papper Sammanställningar/resultat av utvärderingen bevaras tillsammans med ett exemplar av utvärderingsformulär eller motsvarande. Om sammanställning görs kan enskilda ifyllda utvärderingar gallras vid inaktualitet. Bedriva utbildning 4.1 Läsårsförberedelser Beslut om läsårstider Bevaras Ja Papper Bedriva utbildning 4.1 Läsårsförberedelser Ordningsregler Bevaras Ja Papper Bedriva utbildning 4.1 Läsårsförberedelser Salscheman Vid inaktualitet Nej Papper Bedriva utbildning 4.1 Läsårsförberedelser Tjänstgöringsschema Vid inaktualitet Nej Papper Bedriva utbildning 4.1 Läsårsförberedelser Undervisningsscheman Vid inaktualitet Nej Papper Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever Ansökningsblankett Bevaras Nej Papper Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever Antagnings besked Vid inaktualitet Nej Papper Sänds ut till den som sökt kurs på folkhögskolan Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever Arbetsintyg Efter kursens slut Nej Papper Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever Behörighetsintyg Efter kursens slut Nej Papper Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever Betyg, som inkommer med ansökan Efter kursens slut Nej Papper Betyg från tidigare utbildningar Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever CSN-ansökan Efter kursens slut Nej Papper 15

16 Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever Informationshäfte Bevaras Nej Papper Information som sänds ut till den sökande Efter kursens Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever Personbevis slut Nej Paper Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever Personligt brev Bevaras Nej Papper Förvaras med elevens handlingar (process 4.5) Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever Ämnesvalsblankett Se anmärkn Nej Papper Ämnesvalsblankett som enbart dokumenterar elevens val inför kurs gallras efter kursens slut. Blankett som ingår i utvärderings- /avstämningsdokumentationen och som signeras bevaras i elevhandlingarna. Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever Ansökan om förstärkningsbidrag Bevaras Ja Papper Bedriva utbildning 4.3 Undervisning, tema, projekt Egenproducerade läromedel Se anmärkning Nej Papper Bedriva utbildning 4.3 Undervisning, tema, projekt Elevarbeten Vid inaktualitet Nej Papper Bedriva utbildning 4.3 Undervisning, tema, projekt Fotodokumentation, elevarbeten Vid inaktualitet Nej Papper Ansökan om statsbidrag vid funktionsnedsättning sker digitalt. Ansökan skrivs ut och bevaras tillsammans med beslut. Egenproducerat läromedel som täcker en väsentlig del av ett ämne eller ämnesgrupp bevaras, övriga gallras vid inaktualitet Elever ska i undervisningen ha tillgång till läromedel som täcker väsentliga delar av ett ämne eller en ämnesgrupp Bedriva utbildning 4.3 Undervisning, tema, projekt Planeringsunderlag Vid inaktualitet Nej Papper Bedriva utbildning 4.3 Undervisning, tema, projekt Skoltidning Bevaras Nej Papper Elevproducerad Bedriva utbildning 4.4 Följa upp undervisning, elevsamverka Elevsynpunkter Bevars Nej Papper Bedriva utbildning 4.4 Följa upp undervisning, elevsamverka Flyttanmälningar Vid inaktualitet Nej Papper Bedriva utbildning 4.4 Följa upp undervisning, elevsamverka Frånvarorapportering Vid inaktualitet Nej Papper Bedriva utbildning 4.4 Följa upp undervisning, elevsamverka Skadeanmälan (elever): skadeanmälan och utredning Bevaras Ja Papper Bedriva utbildning 4.4 Följa upp undervisning, elevsamverka Skadeanmälan (elever): Incidentrapporter Se anmärkning Nej Papper Incidentrapporter som ingår i utredning i samband med skadeanmälan bevaras, övriga gallras efter 2 år Bedriva utbildning 4.4 Följa upp undervisning, elevsamverka Ledighetsansökningar Vid inaktualitet Nej Papper Bedriva utbildning 4.4 Följa upp undervisning, elevsamverka Linjeråd/kursråd, protokoll Bevaras Nej Papper Bedriva utbildning 4.4 Följa upp undervisning, elevsamverka Lärarråd/Personalråd, protokoll Bevaras Nej Papper Bedriva utbildning 4.4 Följa upp undervisning, elevsamverka Utvärderingsunderlag, undervisning Se anmärkn Nej Papper Bedriva utbildning 4.5 Utvärdera elevresultat Beslut om avstängning av elev från undervisning Bedriva utbildning 4.5 Utvärdera elevresultat Disciplinspåföljd kontrakt Bevaras Nej Papper Bedriva utbildning 4.5 Utvärdera elevresultat Dokumentation från utvecklingssamtal Bevaras Nej Papper Fortlöpande utvärdering för att kvalitetssäkra undervisningen. Underlag kan gallras vid inaktualitet. Ev sammanställning/resultat bevaras Efter kursens slut Nej Papper Beslut om avstängning beslutas i regel av skolans styrelse 16

17 Bedriva utbildning 4.5 Utvärdera elevresultat Elevintyg, avstår omdöme Bevaras Nej Papper Bedriva utbildning 4.5 Utvärdera elevresultat Frånvaro statistik Bevaras Nej Papper Bedriva utbildning 4.5 Utvärdera elevresultat Intyg om avbrott Bevaras Nej Papper Bedriva utbildning 4.5 Utvärdera elevresultat Omdömen, intyg Bevaras Nej Papper konferens- verksamhet 5.1 Administrera Internatet Almanackor Vid inaktualitet Nej Papper Löpande anteckningar om bokningar, möten etc. konferens- verksamhet 5.1 Administrera Internatet Beslut om avstängning av elev från internatet Efter kursens slut Nej Papper konferens- verksamhet 5.1 Administrera Internatet Elevkontrakt Bevaras Ja Papper konferens- verksamhet 5.1 Administrera Internatet Faktureringsunderlag 10 år Nej Papper Enligt regler i turenhet 2.1 konferens- verksamhet 5.1 Administrera Internatet Internatavgifter 10 år Nej Papper Enligt regler i turenhet 2.1 konferens- verksamhet 5.1 Administrera Internatet Nyckelkvittenser Efter läsårets slut Nej Papper konferens- verksamhet 5.1 Administrera Internatet Rumsfördelningslistor Efter läsårets slut Nej Papper konferens- verksamhet 5.1 Administrera Internatet Husmöten Bevaras Nej Papper konferens- verksamhet 5.2 Måltidsverksamhet Felanmälningar, kökslokaler Se anmärkning Nej Papper Löpande anteckningar om fel och felanmälningar gallras vid inaktualitet. Skrivelser till Västfastigheter i samband med felanmälningar av inventarier bevaras konferens- verksamhet 5.2 Måltidsverksamhet Egenkontrollprogram, dokumentation Se anmärkning Nej Papper Program/Checklista för egenkontroll bevaras. Anteckningar från kontrollen t ex temperaturer, kyla m.m. gallras efter 5 år konferens- verksamhet 5.2 Måltidsverksamhet Inskpektionsprotokoll Bevaras Ja Papper Inklusive förelägganden från tillsynsmyndighet konferens- verksamhet 5.2 Måltidsverksamhet Kassahantering Se anmärkning Nej Papper Handkassor ex. dagskassor, kvittenser, kvittorullar, kontokortslips och andra verifikationer i kassahanteringen. 10 år konferens- verksamhet 5.2 Måltidsverksamhet Köksmöten, minnesant. 2 år Nej Papper konferens- verksamhet 5.2 Måltidsverksamhet Matsedlar Bevaras Nej Papper konferens- verksamhet 5.2 Måltidsverksamhet Synpunkter, klagomål Bevaras Ja Papper Avser synpunkter på boende och bokningar konferens- verksamhet 5.2 Måltidsverksamhet Tillstånd Bevaras Ja Papper konferens- verksamhet 5.2 Måltidsverksamhet Evenemangsdokumentation Se anm Nej Papper Menyer, inbjudningsdokumentation, fotodokumentation etc vid särskilda evenemang t ex lucia, julbord m.m. bevaras. Övriga administrativa handlingar kring förberedelser gallras vid inaktualitet konferens- verksamhet 5.3 Administrera konferenser Bokningsunderlag, räkenskapsinformation 10 år Nej Papper Enligt regler i turenhet 2.1 konferens- verksamhet 5.3 Administrera konferenser Faktureringsunderlag Se anmärkning Nej Papper 17 Om underlaget kompletterar fakturan, 10 år. Om erforderliga uppgifter framgår av kundfaktura kan underlaget gallras vid inaktualitet.

18 konferens- verksamhet 5.3 Administrera konferenser Korrespondens 2 år Nej Papper Avser beställningar, dialog om innehåll m.m vid bokningar. konferens- verksamhet 5.3 Administrera konferenser Nyckelkvittenser När nyckel åter lämnas Nej Papper konferens- verksamhet 5.3 Administrera konferenser Ordningsregler Bevaras Ja Papper konferens- verksamhet 5.3 Administrera konferenser Program Bevaras Nej Papper konferens- verksamhet 5.3 Administrera konferenser Rumsbesiktningar, underlag Vid inaktualitet Nej Papper konferens- verksamhet 5.3 Administrera konferenser Rumsfördelningsunderlag Vid inaktualitet Nej Papper konferens- verksamhet 5.3 Administrera konferenser Utvärderingar Se anmärkning Ja Papper Sammanställning/resultat av utvärdering bevaras. Enskilda utvärderingsblanketter kan gallras vid inaktualitet om sammanställning finns. konferens- verksamhet 5.4 Bedriva lokalvård Byggmötesprotokoll 2 år Nej Papper Folkhögskolans kopia inför lokalförändringar konferens- verksamhet 5.4 Bedriva lokalvård Faktablad, kemiska preparat 5 år Nej Papper konferens- verksamhet 5.4 Bedriva lokalvård Garanti handlingar När garantitid löpt ut Nej Papper konferens- verksamhet 5.4 Bedriva lokalvård Inköps handlingar Se turenhet 2.3 konferens- verksamhet 5.4 Bedriva lokalvård Städmöten, minnesant 2 år Nej Papper Övrig verksamhet 6.1 Sköta Biblioteket Bestånds register Bevaras Nej Papper Övrig verksamhet 6.1 Sköta Biblioteket Förvärvslistor Bevaras Nej Papper Övrig verksamhet 6.1 Sköta Biblioteket Låntagar uppgifter Vid inaktualitet Nej Papper Inkluderar uppgifter om lån per låntagare 18

Folkhögskolornas dokumentation Process Handlingstyp Dia rief örs

Folkhögskolornas dokumentation Process Handlingstyp Dia rief örs Leda och styra folkhögskoleverksamheten Fatta politiska beslut Prot utdrag RS JA Diaref centalt Planera och följa upp Budget- och flerårsplaner Handlings- och utvecklingsplan Verksamhetsplan/verksamhetsplaner

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN NATURBRUK HALLAND

DOKUMENTHANTERINGSPLAN NATURBRUK HALLAND Verksamhetsområde Förvaring/ n Process Handlingstyp Diarieförs sortering Bevara/gallra Anmärkning SF Administrera ekonomi Administrera ekonomi Avtal/kontrakt ekonomiska: Flerårsavtal, regioneterna Ja Bevaras

Läs mer

Fatta politiska beslut Protokoll, RS-protokollsutdrag Ja Pärm Ekbacken Spara

Fatta politiska beslut Protokoll, RS-protokollsutdrag Ja Pärm Ekbacken Spara DOKUMENTHANTERINGSPLAN, Katrinebergs folkhögskola Verksamhetsområde Process Handlingstyp Diarieförs Förvaringsplats/sortering Hur, var, orignal.. Anmärkning /Gallra SF Undervisning, tema, Planeringsunderlag/undervisnin

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Klassificeringsstruktur för: STYRA OCH LEDA samt STÖD i Västra Götalandsregionen. Beslutad av Arkivnämnden 2011-09-28.

Klassificeringsstruktur för: STYRA OCH LEDA samt STÖD i Västra Götalandsregionen. Beslutad av Arkivnämnden 2011-09-28. Klassificeringsstruktur för: STYRA OCH LEDA samt STÖD i Västra Götalandsregionen. Beslutad av Arkivnämnden 2011-. 1. STYRA OCH LEDA 1.1. Fatta politiskt beslut 1.2. Leda koncern och förvaltning 1.2.1.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Smittskydd Västra Götaland Upprättad av Smittskydd Västra Götaland 2014-07-09 Diarienummer: 00004-2014 Innehåll Ordlista... 4 Inledning... 5 Diarieföring och ärendehantering... 5

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Detta dokument är en bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting. Planen gäller retroaktivt från

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20030429 Dokumenthanteringsplan för konomiadministration, A Norrköpings stadsarkivs beteckning 04 Diarienummer KS 160/2003 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 29 april 2003, 178.

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan. Beslutad av VMKF: direktion den 11 juni 2009

Dokumenthanteringsplan. Beslutad av VMKF: direktion den 11 juni 2009 Dokumenthanteringsplan Beslutad av VMKF: direktion den 11 juni 2009 Lednings- och förvaltningsövergripande administration Handlingsslag Anmälda delegationsbeslut: - individärenden - övriga ärenden Diarieföring/registrering

Läs mer

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen Elin Adén MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062 Till Landstingsstyrelsen Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av ekonomihandlingar Dokumenthanteringsplanen är ett stöd och ger generella riktlinjer

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Generell bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation

Generell bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet Generell bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation Gäller inom Stockholms läns landsting Dokumentägare: Landstingsarkivet, enheten Tillsyn och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år 1 God revisionssed (tryckt handling) O KS-närarkiv 10 år --------- KS = Kommunstyrelsen Granskningsmaterial, fördjupad O KS-närarkiv 10 år --------- granskning Granskningsmaterial, årlig granskning Konsultrapporter

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.9 Upphörande av anställning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för ekonomi och styrningskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 126 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år Antagen att gälla från och 013-01-01 Dnr: 16/13 Analyslistor Ansökan, e-faktura Anvisningar för bokslut, budget, flerårsplan, årsredovisning Attestförteckning Avstämningar under året Avstämningslistor

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar

Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar Sidan 1 av 15 Landstingsarkivet Föreskrift nr. 4 FÖR LA 2010-3052 Version 2 Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar Inledning Omfattning och avgränsning Detta är en bevarande- och gallringsplan

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189 Författningssamling i Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen 2016-10-04, 189 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan - kommunstyrelsen Dokumenttyp Plan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-08-16 Uppdaterad: 2013-08-16 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar September 2014 Friidrotten som en av de största och mest klassiska idrotterna i Sverige tillhör i högsta grad svensk nutid, framtid

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Budget/mål och resursplan Budget, slutprodukt Papper O Kommunkansliet Dnr Bevaras Se kansli Ingår i kommunstyrelsens diarieförda Budgetunderlag Papper O Budget- Förvaltn.vis, 2 år ---------- ekonom, IT

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/81 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret/Skolkontoret Kanslienheten Helena Edenborg

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

Kommunledningskontoret KS 278/12 Carl Henrik Ronge

Kommunledningskontoret KS 278/12 Carl Henrik Ronge MÖLNDALS STAD Bilaga 1(4) Bilaga 1. Förslag till definition av begreppet Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse A. Handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice LA 9812-0218 Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice Bevaranded- och gallringsplan för decentraliserade ekonomisystem i Stockholms läns lansting (generella regler)

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: 201506 08 Förkortningar: OSL = Offentlighets och sekretesslagen SL = Skollagen PUL = Personuppgiftslagen TF = Tryckfrihetsförordningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Handling Gallringsfrist A. PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR Skolkonferensprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL-protokoll

Läs mer

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet 1 (8) BESLUT 2014-11-06 Dnr SU FV 2.6.2-3133-14 Agneta Witte Åström Handläggare Tekniska avdelningen Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Läs mer

Regler för gallring av räkenskapshandlingar

Regler för gallring av räkenskapshandlingar Regler för gallring av räkenskapshandlingar vid Högskolan Dalarna Beslutad: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/862/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser vid Högskolan Dalarna, Ö 20/97, avsnittet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Styra verksamhet

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Styra verksamhet Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar Verksamhetsområde 1 Styra verksamhet Version: 1.4 Dnr: 1-411/2016 Fastställd: 2016-06-15 Giltig fr. o.m 2016-07-01 Detta dokument anger hur

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2011:14 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2015:3 beslutade den 8 juni 2015. Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Generell bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation

Generell bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet Generell bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation Gäller inom Stockholms läns landsting Dokumentägare: Landstingsarkivet, enheten Tillsyn och

Läs mer

Bevarande eller gallring av handlingsslaget

Bevarande eller gallring av handlingsslaget Kommunstyrelsens kansli Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Inkommande och utgående fristående handlingar Inkommande och utgående handlingar, av tillfällig eller liten betydelse för

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING Nässjö kommun Örnen i Nässjö AB Dokumenthanteringsplan, version 1.0 Antagen 2015-10-13 Gäller från och med 2016-01-01 Processnr Process Handlingstyp/handlingsslag Registrering Förvaringsplats Gallring

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20061205 Dokumenthanteringsplan för LdG Konsert & Kongress i Nk AB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 119 Fastställd av styrelsen den 5 december 2006, 9. Enligt arkivlagen ska alla

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för handlingar inom personaladministrativ verksamhet

Bevarande- och gallringsplan för handlingar inom personaladministrativ verksamhet Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet Bevarande- och gallringsplan för handlingar inom personaladministrativ verksamhet Gäller inom Stockholms läns landsting Dokumentägare: Landstingsarkivet,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Handling Allmänt Förvaringsplats Sorteringsordning Gallring Registrering Anteckning Till kommunarkiv Avtal - diarieförda Arkiv y, pärm

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 20 Media Original ADMINISTRATION Nämnd, protokoll, ärendelista PapperIT* O Kron. ordn. Utskott, protokoll PapperIT* O Kron. ordn. Presidium, protokoll, mötesanteckningar PapperIT* O Kron. ordn. 3-nämndsmöte,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Integrationsavdelningen UN 2013-1 Serie, Handlingar /Gallras Leverans till Kommunarkiv Se bilaga 1 Flyktinghandlingar Flyktingakt Introduktionsplan, gäller före

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Webb: www.ange.se Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen Antaget av kommunstyrelsen den 22 mars 2016 51 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81 Ånge Torggatan 10 www.ange.se

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län 1 Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län Syfte Dokumenthanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för den som framställer och arkiverar handlingar. Den bygger på en inventering av förekommande

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Arkivbildare: Kommunstyrelsen Arkivansvarig: Lars Borg. Avd (motsv): Ekonomikontoret Första giltighetsdatum:

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Arkivbildare: Kommunstyrelsen Arkivansvarig: Lars Borg. Avd (motsv): Ekonomikontoret Första giltighetsdatum: FONDER Fonder, donationsbok urkund Bevaras Fonder, verifikationer 3 år Fonder, årsredovisningar deklarationer 3 år Kontoutdrag, Portföljsammanställningar 3 år ALLMÄNT Bokslut, inbundet samlat Bevaras 3

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-16296/12 SID 1 (5) 2012-10-09 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Revisionskontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för

Läs mer

Bevara/Gallra EU-projekt

Bevara/Gallra EU-projekt 1 Bevara/Gallra EU-projekt 2 Dokumenthanteringsplan avseende handlingar tillhörande EU-projekt Sölvesborgs kommun Inledning En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

2005-04-20. Anbud/offerter - antagna anbud/offerter, protokoll, avtal, sammanställning

2005-04-20. Anbud/offerter - antagna anbud/offerter, protokoll, avtal, sammanställning Gallringsfrister för administrativa handlingar inkl. ekonomi- och personalhandlingar vid Södersjukhuset AB Handling Gallringsfrist Anmärkning Akutlarmsrapport Anbud/offerter - antagna anbud/offerter, protokoll,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och med: Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och med: Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Personal Antagen att gälla från och med: 20110101 Dnr: 27/11 Förvarings Anställningsavtal, original Anställningsavtal, anställningsmyndigheten Anställningsavtal, löneenheten Anställningsavtal, Ansöknings

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-15502/12 SID 1 (5) 2012-11-22 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:22 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Stockholms stads bostadsförmedling

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Nämnd Arbetsmarknadsnämnden

Nämnd Arbetsmarknadsnämnden DNR 9.4-7759/13 Sida 1 (7) 2013-06-17 Arkivmyndighetens beslut 2013:21 Nämnd Arbetsmarknadsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26) ska stadsarkivet godkänna föreslagen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Reviderad: 2015-10-22, Dnr TSN 2015/62 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Tekniska enheten Upphandling Dokumenthanteringsplan Datum 2015-10-22

Läs mer

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2015/863/10 Rektor 2015-05-18 Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna Ärendet I samband med utarbetande av regler för gallring

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-14336/14 Sida 1 (5) 24-09-29 Arkivmyndighetens beslut 24:22 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd/Bolag/Stiftelse Rådet till skydd för Stockholms skönhet Beslutets

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.4 Ekonomiadministration Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhsområde

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Styrdokument Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Antagen av kommunfullmäktige, 280 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (5) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer