Folkhögskolornas gemensamma dokumenthanteringsplan. Arkivnämndens beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkhögskolornas gemensamma dokumenthanteringsplan. Arkivnämndens beslut 2009-09-30"

Transkript

1 verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Kallelser Bevaras Ja Papper verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Dagordning Bevaras Ja Papper verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Handlingar Bevaras Ja Papper verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Protokoll, styrelsen Bevaras Ja Papper Kallelser, föredragningslistor mm som används som register /innehållsförteckning till protokollen bevaras och förvaras tillsammans med protokollen Folkhögskolornas protokoll upprättas på papper med kvaliteten Svenskt arkiv 80 eller 100 g/m2. verksamheten 1.2 Planera och följa upp Budget och flerårsplaner Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Handlings- och utvecklingsplan Bevaras Ja Papper Ett arkivexemplar av varje version bevaras. verksamheten 1.2 Planera och följa upp Årsredovisningar Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Delårsbokslut Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Kvalitetsredovisningar Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Miljöredovisningar Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Arbetsmijöredovisningar Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Brandplaner Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Skyddsrondsprotokoll Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Statistik Se anmärkn Nej Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Styrkort/nyckeltal Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Strategier, policies och riktlinjer Bevaras Ja Papper Sammanställd statistik bevaras om den ingår i verksamhetsberättelse eller liknande. Statisktiskt underlag till folkbildningsrådet. Se Folkbildningsrådet. Beskrivning av respektive folkhögskolas övergripande styrkort/nyckeltal Avser folkhögskolornas egna strategier, policies och riktlinjer som inte förekommer som separat handlingstyp i denna process. 1

2 verksamheten 1.2 Planera och följa upp Folkbildningsrådet: Mål och anvisningar Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Folkbildningsrådet: Underlag för statistik Vid inaktualitet Nej Underlag för rapportering till Folkbildningsrådet verksamheten 1.2 Planera och följa upp Revisionsprotokoll Bevaras Ja Papper verksamheten 1.2 Planera och följa upp Protokoll/mötesanteckningar Bevaras Nej Papper Protokoll/minnesanteckningar från ledningsgrupper och andra väsentliga mötesformer bevaras. Minnesanteckningar från verksamhetsmöten bevaras om de dokumenterar beslut, gallras efter 2 år om de endast är av tillfällig betydelse. verksamheten 1.3 Bereda ärenden Utredningar Bevaras Ja Papper verksamheten 1.3 Bereda ärenden Remissärenden Bevaras Ja Papper Inkommande remisser och remissvar/yttranden verksamheten 1.3 Bereda ärenden Beslut Se anm Ja Papper Dokumenterade beslut (brev, fax, e-post etc) är en del av ärende och ska bevaras verksamheten 1.3 Bereda ärenden Korrespondens Se anm Ja, om ären de Papper 1. Cirkulär för kännedom, externa, vid inaktualitet. Förutsatt att handlingen inte föranlett någon åtgärd och inte heller tillfört sakuppgift i något ärende. 2. Handlingar som inkommit för kännedom och som inte föranlett någon åtgärd gallras vid inaktualitet, om de även i övrigt är av ringa betydelse. 3. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär, gallras vid inaktualitet 4. Korrespondens av vikt bevaras (brev, e-post, fax, etc) verksamheten 1.3 Bereda ärenden Arbetsmaterial Vid inaktualitet Nej Papper Avser underlag, utkast /koncept och minnesanteckningar i ett pågående ärende. Dessa kan gallras när sammanställningn eller annan bearbetning skett och då handlingarna inte heller fyller någon funktion i dokumenthanteringsplanens övriga processer. verksamheten 1.3 Bereda ärenden Anteckningar Ja Ja Papper Tjänsteanteckningar etc av vikt i ärende 2

3 verksamheten 1.4 Arbeta i projekt verksamheten 1.4 Arbeta i projekt Direktiv/uppdragshandlingar Bevaras Ja Papper verksamheten 1.4 Arbeta i projekt Planläggningsdokumentation Bevaras Nej Papper Avser handlingar och dokumentation i förvaltningsinterna projekt samt i projekt som bedrivs tillsammans med de andra folkhögskolorna i regionen. Projektledaren har ett arkivansvar över projektets handlingar och ska under projektets gång hålla dokumentationen samlad. Handlingar som ska bevaras enligt nedan ska arkivläggas enligt framtagna anvisningar i nära anslutning till att projektet avslutats. Avser: uppdragsbeskrivning, målbeskrivning, upprdagsavtal etc. Handlingen diarieförs för att synliggöra projektet i diariet Avser: projektplaner, förstudier, timplaner, anvisningar i projektet, projektbudget verksamheten 1.4 Arbeta i projekt Mötesanteckningar Se anm Nej Papper verksamheten 1.4 Arbeta i projekt Projektorganisation Bevaras Nej Papper verksamheten 1.4 Arbeta i projekt Samarbetsavtal/överenskommelser Bevaras Nej Papper verksamheten 1.4 Arbeta i projekt Rapportering, utvärdering Bevaras Ja Papper Minnesanteckningar/protokoll med dagordning och deltagarlista bevaras då de dokumenterar projektets utveckling och beslut. Minnes- anteckningar av tillfällig betydelse gallras vid inaktualitet Avser: projektetssammanställning, projektledare, deltagare, delprojekt, tilldelade resurser, budgetansvar, attestregler, riktlinjer, policies Avser delresultat och slutresultat. Diariförs för att tillkännage att projektet avslutats verksamheten 1.4 Arbeta i projekt Beslut Bevaras Nej Papper Handlingar som dokumenterar projektets beslut verksamheten 1.4 Arbeta i projekt Trycksaker, publikationer, reklam Bevaras Nej Papper Ett exemplar av de tryckta produkter som projektet producerar bevaras 3

4 verksamheten 1.5 Informera internt/externt Webbsidor, interna/externa (producerade av folkhögskolan) Bevaras Nej Papper Handlingar producerade av folkhögskolan som upprättas endast i syfte att läggas ut på webben t ex intervjuer, artiklar om organisationsförändringar, nyhetsbrev (motsv.). Dessa tas ut på papper och bevaras. Handlingar och texter som genom sitt informationsinnehåll är av tillfällig eller ringa betydelse kan gallras/raderas när de inte längre behövs för sitt ändamål, t.ex öppettider, Ej unika handlingar på webben, med ursprung någon annanstans hos förvaltningen i form av rapporter, pressmeddelanden, protokoll, statistik, årsredovisningar, platsannonser m.m. och som arkiveras t.ex. i diarieakten. Den elektroniska versionen (på webben) av dokumentet betraktas då som en kopia och får gallras "vid inaktualitet". Unika handlingar på webben. Med unikt avses främst presentationen/gränssnittet mot besökaren på webbplatsen, dvs. utseende och tur kan gallras vid inaktualitet under förutsättning att startsidan (skärmdump av presentationen) samt hemsidans tur/ karta tas ut på papper en gång per år och/eller vid större uppdateringar och bevaras. Ett arkivexemplar bevaras varje år. Om telefonlistan publiceras elektroniskt skrivs ett arkivexemplar ut en gång per år. verksamheten 1.5 Informera internt/externt Telefonkataloger, interna Bevaras Nej Papper verksamheten 1.5 Informera internt/externt Nyhetsbrev/tidningar etc Bevaras Nej Papper verksamheten 1.5 Informera internt/externt Trycksaker, egenproducerade Bevaras Nej Ett exemplar av varje produkt bevaras verksamheten 1.5 Informera internt/externt Skolkataloger, elever Bevaras Nej verksamheten 1.5 Informera internt/externt Bildbanker, fotodokumentation Bevaras Nej Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Anläggningsredovisning: specifikation av samtliga poster vid delårsbokslut/årsbokslut Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Anläggningsredovisning: Av- och nedskrivning fast egendom, markanläggning och mark Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Anläggningsredovisning: Anskaffningsvärde, ack avskrivning - bokfört värde Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Anläggningsredovisning: Restvärde 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Anläggningsredovisning: Bokfört värde 10 år Papper/ Digitalt Folkhögskolans egna. Elektroniska nyhetsbrev skrivs ut på papper och bevaras. Papper/ Fotodokumentation från evenemang, händelser m.m. Som rör Digitalt verksamheten och det sociala livet på folkhögskolan 10 år Papper Avstämning av inventarier i redovisningen mot bokfört värde Bevaras Ja Papper Bevaras Digitalt Raindance Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Anläggningsredovisning: Raindance anläggningsregister Se anmärkning Årets poster arkiveras i Raindance som transaktioner, men inte i samlad arkivering. Systemägaren ansvarar för att tillsammans med Regionarkivet ta fram beslut på vilken information som ska bevaras på sikt och vilken som ska gallras samt att komma överens om formerna för leverans till Regionarkivet 4

5 Diarieföramedium Arkiv- Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Attest- och utanordning: Ansvarsregister Bevaras papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Attest- och utanordning: Beslut om delegering Bevaras Ja papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Attest- och utanordning: Återanmälda delegationsbeslut Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Attest- och utanordning: 10 år Sammanställning/förteckning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Avgiftshandbok/Patientavgifter Bevaras Papper/ Digitalt Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Av- och nedskrivningar kundfordringar: Avskriva fordran mot betalningsansvar Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Av- och nedskrivningar kundfordringar: Nedskriva fordran i redovisningen Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Avtal/kontrakt (ekonomiska): Flerårsavtal, regionexterna Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Avtal/kontrakt (ekonomiska): Övriga ekonomiska avtal (externa avtal- ej fleråriga samt interna avtal/överenskommelser oavsett avtalstid) Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Bilar/tjänstebilar: Kvitto avseende bensin och 10 år tillbehör Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Bilar/tjänstebilar: Biljournal 2 år Bevaras Ja Papper 10 år Bevaras Ja Papper Ett arkivexemplar årligen bevaras dels på papper dels som fil. Kansliavdelningen, Hälso- och sjukvårdsavdelningen ansvarar för att elektroniska handlingar tas omhand i överenskommet skick för att senare levereras till Regionarkivet Se anmärkning Papper Ekonomiska avtal (interna samt ettåriga externa) som stödjer fakturering gallras efter 10 år. Regioninterna avtal/överenskommelser av betydelse för verksamheten, driften och/eller inköp av verksamhetskritiska varor och/eller tjänster bevaras. Externa ettåriga avtal som ej stödjer fakturering och som saknar långsiktigt värde för verksamheten t ex leasingavtal, transporter, logi och konferens gallras 2 år efter avtalstidens utgång Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Budget: Budgetförutsättningar Bevaras Ja Papper Budgetanvisningar diarieförs och bevaras av Regionkansliet. Fastställda taxe-/avgiftsnivåer, timpriser samt budgetförutsättningar bevaras inom respektive nämndområde Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Budget: Budgethandling, koncern Bevaras Ja Papper Underlag till fastställd budget för Regionfullmäktige Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Budget: Budgethandling/verksamhetsplan, förvaltning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Budget: Budgethandling/verksamhetsplan, område/motsvarande Bevaras Ja Papper Underlag till fastställd budget i nämnder och styrelser Se anmärkning Papper Budgethandlingar, års- och verksamhetsberättelser för område/motsvarande bevaras. Områdets budgetmaterial/underlag till fastställd budget gallras efter 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Budget: Investeringsplan, års- och flerårsplan, Bevaras Ja Papper förvaltning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Budget: Investeringsförslag, förvaltning Bevaras Ja Papper Fastställd investeringsbudget inklusive års-/flerårsplaner, motiveringar och förslag bevaras på samtliga nivåer i rapporteringsturen 5

6 Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Budget: Investeringsförslag, område/motsvarande 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Budget: Detaljbudget (till VGR) Se anmärkning Fastställd detaljbudget på nämnds-/styrelsenivå bevaras. Underlag, beräkningar motsv till fastställd budget gallras efter 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Budget: Övriga budgethandlingar på nämnd- Bevaras /styrelsenivå Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Delårsrapporter: Nämndhandling (RS) Bevaras Ja Papper Delårsrapport med populärversion/månadsrapport och prognos inkl bilagor t ex bokslutsversioner Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Delårsrapporter: Balansräkningsenhetens 10 år Övriga kopior kan gallras vid inaktualitet huvudkopia Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Delårsrapporter: Sifferunderlag. Koncern Bevaras Digitalt Arkiveras i Cognos Controller. Systemägaren ansvarar för att tillsammans med Regionarkivet ta fram beslut på vilken information som ska bevaras på sikt och vilken som ska gallras samt komma överens om formerna för leverans till Regionarkivet Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Eget kapital - ärende Bevaras Ja Papper Ärende om begäran om eget kapital diarieförs i Regionkansliets diarium. Ev underlag diarieförs och bevaras hos respektive förvaltning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Ekonomiinformation: Ekonomihandboken Se anmärkning Ett arkivexemplar årligen inklusive förändringar bevaras som fil. Ekonomiavdelning vid regionkansliet ansvarar för att elektroniska handlingar tas omhand i överenskommet skick för att senare levereras till Regionarkivet Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Ekonomiinformation: Uppgifter på interna hemsidan Bevaras För ekonomi-, personal- och verksamhetsinformation på ekonomiavdelningens hemsida gäller följande: Dokument på webben som upprättas i syfte att distribueras till förvaltningarna och som är av betydelse för ekonomiprocessen skrivs ut på papper och bevaras. Dokument och texter på webben som genom sitt informationsinnehåll är av tillfällig eller ringa betydelse kan gallras/raderas när de inte längre behövs för sitt ändamål. Ej unika dokument t ex rapporter, protokoll, statistik, årsredovisningar, som arkiveras på annat sätt enligt dokumenthanteringsplanen, t.ex. i diarieakten får gallras vid inaktualitet. Den elektroniska versionen (på webben) av dokumentet betraktas då som en kopia. Ekonomiavdelningen vid regionkansliet ansvarar för att elektroniska handlingar tas omhand i överenskommet skick för att senare levereras till Regiona Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Ekonomisystemet Raindance: Se anmärkning Raindance grundbok bevaras enligt en överenskommen metod. För andra moduler i systemet behöver en gallringsutredning ske. Systemägaren ansvarar för att tillsammans med Regionarkivet ta fram beslut på vilken information som ska bevaras på sikt och vilken som ska gallras samt att komma överens om formerna för leverans till Regionarkivet 6

7 Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Ekonomisystemet Raindance: Huvudbok med Bevaras transaktioner inkl kundreskontra och leverantörsreskontra bevaras. Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Ekonomisystemet Raindance: Grundbok (verifikationer), total Bevaras För arkivering och leverans till Regionarkivet ansvarar central systemförvaltning För arkivering och leverans till Regionarkivet ansvarar central systemförvaltning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Ekonomisystemet Raindance: Grundbok (verifikationer), per förvaltning Bevaras För arkivering och leverans till Regionarkivet ansvarar central systemförvaltning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Ekonomisystemet Raindance: Kodplan Bevaras Avser kodplan för respektive företag med de koddelar som företagen har lagt upp i Raindance. För arkivering och leverans till Regionarkivet ansvarar central systemförvaltning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Ekonomisystemet Raindance: Cognosverktyg Se anmärkning Systemägaren ansvarar för att tillsammans med Regionarkivet ta fram beslut på vilken information som ska bevaras på sikt och vilken som ska gallras samt komma överens om formerna för leverans till Regionarkivet Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Kund: Kundfaktura (extern) Bevaras Digital kundfaktura och kundreskontra arkiveras i Raindance Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Kund: Kundfaktura internhandel VGR Se anmärkning Underlaget gallras 10 år hos intern avsändare. Mottagare får gallra sitt underlag vid inaktualitet Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Kund: Kundfaktura påminnelse efter 10 år betalning/avskrivning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Kund: Utbetalningsorder 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Kund: Debiteringsunderlag 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Kund: Kundverifikation 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Kund: Kundfakturajournal 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Kund: Kundreskontra 10 år Specifikation över utestående fordringar vid bokslut Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Kund: Underlag 10 år Avser fakturaunderlag och underlag till makulering av kundfaktura Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Leverantörsfaktura, pappersoriginal 10 år Gallringsfristen avser även pappersoriginal som skannats in Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Leverantörsfaktura inskannad version Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Leverantörsfaktura, digital originalversion Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Leverantörsfaktura, internhandel Bevaras Digitalt original eller digital version av skannad pappersfaktura bevaras. För arkivering och leverans till Regionarkivet ansvarar central systemförvaltning Bevaras Digitalt Digitalt original eller digital version av skannad pappersfaktura bevaras. För arkivering och leverans till Regionarkivet ansvarar central systemförvaltning 10 år Leverantörsfaktura från internhandel arkiveras hos säljaren 7

8 Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Utbetalningsorder 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Leverantörsfakturajournal 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Leverantörsreskontrajournal 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: 10 år Leverantörsutbetalningsjournal Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Leverantörsutbetalningsorder 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Fakturaunderlag 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Leverantörsverifikation 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Faktura Leverantör: Fakturabilagor 10 år Underlag till fakturering som kompletterar information på fakturan exempelvis bilagor, följesedel, mottagningssedel gallras efter 10 år. Bilagor följesedel, mottagningssedel som ej kompletterar fakturan gallras vid inaktualitet Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Försäkringar: Avtal Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Försäkringar: Ansvarsskador Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Försäkringar: Ansvarsfrågor Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Försäkringar: Förfrågningsunderlag Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Försäkringar: Personal Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Försäkringar: Egendomsskador Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Försäkringar: Skadeärenden Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Gåva/Fond: Beslut om mottagande av gåva Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Gåva/Fond: Beslut om utdelning ur gåva/fond Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Gåva/Fond: Bedömningskriterier för urval Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Gåva/Fond: Fondansökningar beviljade Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Gåva/Fond: Fondansökningar avslagna Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi In- och utbetalningar (Bank): Specifikation av inbetalning/utbetalning 10 år 8

9 Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi In- och utbetalningar (Bank): Bankgiro in- och utbetalning, kontoutdrag 10 år Förvaras under hela bevarandetiden hos den bank som regionen har avtal med Administrera Ekonomi 2.2 Administrera Ekonomi In- och utbetalningar (Bank): Plusgiro in- och utbetalning, kontouttdrag 10 år Förvaras under hela bevarandetiden hos den bank som regionen har avtal med Administrera Ekonomi 2.2 Administrera Ekonomi In- och utbetalningar (Bank): Utbetalningsorder 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Utbetalningar: Betalningsjournal 10 år Förvaras under hela bevarandetiden hos den bank som regionen har avtal med Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Utbetalningar: Girolista utförda betalningar från bankgirot Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Utbetalningar: Fakturabetalning, service utförda betalningar från plus- och bankgirot Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Kassor/Kassarutin: Avstämning dagssaldo 10 år 10 år Förvaras under hela bevarandetiden hos den bank som regionen har avtal med 10 år Förvaras under hela bevarandetiden hos den bank som regionen har avtal med Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Kassor/Kassarutin: Kontokortslipar 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Kassor/Kassarutin: kvitton 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Kassor/Kassarutin: Makulerade kvittofakturor 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Kassor/Kassarutin: Betalkortslip undertecknad av kund Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Kassor/Kassarutin: Återbetalningskvitto/kreditfaktura Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Kassor/Kassarutin: Insättningshandlingar, bevakningsföretag Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Koncernsystemet, rapportering (Cognos Controller) Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Koncernsystemet, rapportering (Cognos Controller): Underlag till verifikationer i koncernen 10 år 10 år 10 år Bevaras Digitalt Systemägaren ansvarar för att tillsammans med Regionarkivet ta fram beslut på vilken information som ska bevaras på sikt och vilken som ska gallras samt komma överens om formerna för leverans till Regionarkivet 10 år Papper Underlag till koncernjusteringar och avseende de resultatpåverkande intäkter och kostnader som kommit fram i dialog med förvaltningarna Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Momsunderlag 14 år Digitalt Rapportering av moms från verksamheterna till moderförvaltningen som sammanställer deklaration Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Prislistor/Timpriser Bevaras Ja Papper Beslut Inklusive motiveringar. Se även Budget Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Palekoportalen Se anmärkning Systemägaren för Heroma Systemägaren ansvarar för att tillsammans med Regionarkivet ta fram beslut på vilken information som ska bevaras på sikt och vilken som ska gallras samt komma överens om formerna för leverans till Regionarkivet Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Palekoportalen: Underlag för ekonomisk avstämning (Heroma): 10 år Rapporter (utdata) från Palekoportalen används av ekonomiprocessen för avstämning av lönekostnader (listor lön, analyslistor och driftslogg) 9

10 Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Palekoportalen: Bankfiler (förskott och 10 år löneutbetalningar) Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Revision internt och externt Bevaras Ja Papper Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Statistik Bevaras Ja Papper/ Digitalt Statistikunderlag från förvaltningarna som sammanställs och vidarebefordras till SKL, SCB m fl. Underlag samt sammanställning bevaras Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Statsbidrag Bevaras Ja Papper Ansökan om statsbidrag för exempelvis läkemedel, råd och stöd, nystartsjobb Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Systemdokumentation/Behandlingshistorik för system inom ekonomiområdet Bevaras Papper/ Digitalt Systemägare ansvarar för att relevant systemdokumentation tas omhand och bevaras för att senare levereras till Regionarkivet Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Totalkostnadsbokslut/efterkalkyl Bevaras Ja Papper Se Årsredovisning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Verifikationer, bokföringsunderlag, bokföringsorder 10 år Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Årsredovisning/Verksamhetsuppföljning: Årsredovisning, verksamhetsberättelse med bilagor, förvaltning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Årsredovisning/Verksamhetsuppföljning: Räkenskapsinformation, koncern Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Årsredovisning/Verksamhetsuppföljning: Specifikation till balansposter Bevaras Ja Papper 10 år Ekonomiska beräkningar/ekonomiskt underlag till årsredovisning/verksamhetsuppföljning Bevaras Ja Papper Ingår i årsredovisning Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Årsredovisning/Verksamhetsuppföljning: Populärversion Bevaras Ett exemplar bevaras hos ekonomiavdelningen, regionkansliet Administrera Ekonomi 2.1 Administrera Ekonomi Årsredovisning/Verksamhetsuppföljning: Totalkostnadsbokslut/efterkalkyl Bevaras Ja Papper Framställs I huvudsak inom Hälso- och sjukvården Administrera Personal Rekrytera Anställningsavtal/Placeringsmeddelande Bevaras Ja Papper Här ingår även ändringsmeddelande gällande anställning. Gäller även timanställning, visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och provanställning Administrera Personal Rekrytera Anställningsavtal, underlag 2 år Papper Underlaget förvaras på HR-enhet eller hos Löneservice om tjänsten köps där Administrera Personal Rekrytera Ansökningar, ej erhållen tjänst 2 år Ja Papper Inkl tillhörande handlingar. Ansökningshandlingar från eventuell sökande som överklagar tillsättningen ska undantas från gallring Administrera Personal Rekrytera Ansökan, erhållen tjänst Bevaras Ja Papper Inkl betyg, intyg, utdrag från belastningsregister, tystnadsplikts- /sekretessförbindelse, läkarintyg nattarbete, intyg om hälsokontroll enligt livsmedelslagen m.m. Administrera Personal Rekrytera Ansökan, som tas emot av rekryteringsföretag Se anmärkning Ja Om rekryteringsföretaget tar emot ansökningar utifrån en självständig ställning gentemot myndigheten blir ansökningen allmän handling först när den lämnas till förvaltningen. Där ska den hanteras enligt dokumenthanteringsplanen Administrera Personal Rekrytera Ansökningar, när tjänsten dras tillbaka 2 år 10

11 Administrera Personal Rekrytera Ansökningar, när sökande återtar sin ansökan 2 år Administrera Personal Rekrytera Ansökningar, spontana inkl svar Se anmärkning Papper Spontana ansökningar angående praktik och arbete. Om personen anställs ska ansökningshandlingarna bevaras. Övriga spontant inkomna ansökningar gallras vid inaktualitet Administrera Personal Rekrytera Beslut om lönebidrag Bevaras Papper Personalakt, kopia till ekonomiavdelningen Administrera Personal Rekrytera Förteckning, sammanställning över samtliga Bevaras Ja Papper Avser även lista över utvalda sökande hos rekryteringsföretag sökanden Administrera Personal Rekrytera Hälsodeklaration (om sådan lämnas) Bevaras Papper Bevaras i personalakt, för den som fått tjänsten. Hälsodeklarationer från övriga kandidater gallras efter 2 år Administrera Personal Rekrytera Lönebidrag: Beslut Bevaras Personalakt Administrera Personal Rekrytera Lönebidrag: Handlingsplan för lönebidragsanställd Bevaras Papper Personalakt Administrera Personal Rekrytera Lönebidrag: Avisering utbetalt belopp 10 år Administrera Personal Rekrytera Personalakt Bevaras Papper I personalakten placeras bl.a. följande handlingstyper: anställningsbevis, arbetsskadeanmälan/-utredning, avgångsanmälan, avgångsvederlag (beslut), betyg och intyg som följer ansökningshandlingarna (det räcker med att en uppsättning betyg motsvarande finns i personalakten), disciplinärende (dokumentation ang.), dödsfall (handlingar ang.), gratifikation (dokumentation om erhållen), hälsodeklaration vid nyanställning (gäller i fråga om hantering av vissa livsmedel), lönebidrag (beslut), löne-/uppdragstillägg, lönekort (matrikelkort, årskort, frånvarokort, semesterkort), nattarbete (handlingar från läkarundersökn), omplaceringsärende, pensionsunderlag, rehabiliteringsärende, resestipendier, sjukersättning, tidsbegränsad och tillsvidare (beslut), tjänstbarhetsintyg, tjänstgöringsintyg/betyg från arb.givare, tystnadspliktsintyg, utdrag ur belastningsregister, vaccinationskort, varsel enl LAS (som resulterar i avslutad anställning). Handlingar som anses känsliga kan läggas i ett förslutet kuvert i personalakten Administrera Personal 2.21 Rekrytera Personalsystemet Heroma Se anmärkning Systemägaren för Heroma ansvarar för att tillsammans med Regionarkivet ta fram beslut på vilken information som ska bevaras på sikt och vilken som ska gallras samt komma överens om formerna för leverans till Regionarkivet Administrera Personal Rekrytera Registerutdrag ur polisens belastningsregister (om sådant finns) Se anmärkning Papper Bevaras i personalakt, för den som fått tjänsten. Belastningsregister från övriga sökande gallras efter 2 år Administrera Personal Rekrytera Sekretessförbindelse Bevaras Papper Bevaras i personalakt 11

12 Administrera Personal Rekrytera Tillsättningshandlingar Se anmärkning Ja Papper Behovsanalys, annons (utskriven på papper), krav-/ansvarsprofil och beslut om tillsättning bevaras. Bedömningsanteckningar sökande, noteringar vid intervjuer gallras efter 2 år Administrera Personal Betala ut lön Arvoden, rapport till arvodister 10 år Förtroendemannaarvoden, konsultarvoden, utbildningsarvoden, försökspersonsarvoden etc Administrera Personal Betala ut lön Ersättning via lön 10 år Rutin för betalning av egna utlägg via personalsystemet. Blankett och kvitto (läkarvård, friskvård, parkeringskvitton etc) Administrera Personal Betala ut lön Ersättning för studier Bevaras Digitalt Notering i Heroma Administrera Personal Betala ut lön Frånvarorapportering Se anmärkning Rapportering sker i Heroma Administrera Personal Betala ut lön Grundlistor Bevaras Papper Avser grundlistor före Heroma Administrera Personal Betala ut lön Kontrolluppgifter Bevaras Digitalt Finns i pappersform före då Palett/Heroma togs i bruk. Därefter digitalt i Heroma Administrera Personal Betala ut lön Läkarintyg, sjukdom 2 år Avser kopia om sådan tas emot. Originalet finns hos Försäkringskassan Administrera Personal Betala ut lön Läkarintyg/vård av barn 2 år Avser kopia om sådan tas emot. Originalet finns hos Försäkringskassan Administrera Personal Betala ut lön Lönebeslut, övriga Bevaras Papper Administrera Personal Betala ut lön Personalförteckning/övertidsjournal 2 år Rapport från Heroma med underskrift Administrera Personal Betala ut lön Reseräkningar 10 år Verifikation Administrera Personal Betala ut lön Tjänstgöringsrapport 2 år Rapport som innehåller underskrift av chef/anställd Administrera Personal Betala ut lön Tjänstgöringsschema Se anmärkning Digitalt Finns digitalt i Heroma Administrera Personal Samverkan/Utveckling Arbetsmiljöutredningar Bevaras Ja Papper Administrera Personal Samverkan/Utveckling Kompetenssatsning Bevaras Papper Viktigare handlingar rörande kompetenssatsningar på personal Administrera Personal Samverkan/Utveckling Samverkansavtal Bevaras Papper Administrera Personal Samverkan/Utveckling Samverkansprotokoll Bevaras Papper Minnesanteckningar från arbetsplatsträff (APT) får gallras efter 2 år Administrera Personal Samverkan/Utveckling Tvisteförhandling, protokoll Bevaras Ja Papper Administrera Personal Samverkan/Utveckling Utvecklingssamtal: Dokumenterade överenskommelser Se anmärkning Papper Gallras när anställningen upphör eller efter överenskommelse vid byte av chef 12

13 Administrera Personal Samverkan/Utveckling Utvecklingssamtal: Utvecklingsplaner/ målkort (individuella) Se anmärkning Papper Gallras när anställningen upphör eller efter överenskommelse vid byte av chef Administrera Personal Händelser under anställning Arbetsskada: Anmälan, arbetsskada/tillbud Bevaras Ja Papper Inkluderar utredningsdokumentation. Förvaras i personalakten. Administrera Personal Händelser under anställning Arbetsskada: Beslut, arbetsskada Bevaras Ja Papper Förvaras i personalakten. Administrera Personal Händelser under anställning Arbetsskada: Läkarintyg Bevaras Ja Papper Originalet hos Försäkringskassan Administrera Personal Händelser under anställning Disciplinärenden Bevaras Ja Papper Avser t.ex. underlag, underrättelse, varning, avsked. Administrera Personal Händelser under anställning Förhandlingsprotokoll, löneöversyn Bevaras Papper Uttag av lista från Löneöversyn i Heroma. Digital uppgift till lönefunktionen via förhandlingsmodulen i Heroma Administrera Personal Händelser under anställning Gratifikation Bevaras Papper Avser bl.a. s.k. minnesgåva. Inkl underlag och övrig dokumentation. Administrera Personal Händelser under anställning Polisanmälan Bevaras Ja Papper Administrera Personal Händelser under anställning Rehabilitering: Särskilt läkarutlåtande Bevaras Ja Papper Förvaras i personalakten. Handlingar som anses känsliga kan läggas i ett förslutet kuvert i personalakten Administrera Personal Händelser under anställning Rehabilitering: Ersättning, beslut/avslag Bevaras Ja Papper Förvaras i personalakten. Administrera Personal Händelser under anställning Rehabilitering: Rehabutredning, Rehabplan Bevaras Ja Papper Förvaras i personalakten. Administrera Personal Händelser under anställning Skadeersättning Bevaras Ja Papper Administrera Personal Förändrat anställningsförhållande Administrera Personal Förändrat anställningsförhållande Administrera Personal Förändrat anställningsförhållande Administrera Personal Förändrat anställningsförhållande Administrera Personal Förändrat anställningsförhållande Administrera Personal Förändrat anställningsförhållande Avtal, lokala Bevaras Papper Förvaltningsspecifika avtal och anvisningar LAS: Bevakningslista LAS: Handlingar rörande varsel enligt LAS, avslutad anställning Vid inaktualitet Bevaras Ja Papper LAS: Mottagningsbevis Bevaras Ja Papper Omplaceringsärende Bevaras Ja Papper Avser samtliga handlingar och egen dokumentation som är av vikt i ärendet. Diarieföres men förvaras i personalakt. Sjukersättning, beslut Bevaras Papper Orginalet hos den anställde och/eller Försäkringskassan. Administrera Personal Avsluta anställning Arbetsgivarintyg (förväxlas ej med Betyg) Se anmärkning Digitalt Sista utfärdade arbetsgivarintyget bevaras i personalakten: Gäller anställningar före Paletts införande Arbetsgivarintyg som gäller anställningstider efter Paletts införande kan förvaras i pärm hos personalassistent och gallras vid inaktualitet. 13

14 Diarieföramedium Arkiv- Administrera Personal Avsluta anställning Avgångsanmälan Bevaras Papper Uppsägning från arbetsgivaren. Se Varsel. Administrera Personal Avsluta anställning Avgångsvederlag, beslut Bevaras Papper Administrera Personal Avsluta anställning Beslut om uppsägning, på arbetsgivarens initiativ Bevaras Original läggs i personalakten Administrera Personal Avsluta anställning Betyg/intyg (personutvärdering) Bevaras Papper Avser tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg av personutvärderande karaktär. Se även Arbetsgivarintyg Administrera Personal Avsluta anställning Dödsfall, handlingar rörande Bevaras Papper Förvaras i personalakten Administrera Personal Avsluta anställning Pension, ålders- och särskild ålderspension Bevaras Papper Avser pensionsansökningar och beslut under pågående anställning. Placeras i personalakt Administrera Personal Avsluta anställning Varsel, avgångsanmälan/uppsägning Bevaras Ja Papper Förvaras i personalakten. Se även LAS-rutin Med direktupphandling avses ett förfarande utan särskilda krav på anbud eller annonsering. Direktupphandling får endast användas om kontraktets värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl. Direktupphandling/enstaka köp av varor eller tjänster för vilka ramavtal saknas: - anbud/offerter - beslut - avtal - beställningar Administrera inköp 2.3 Administrera inköp - beställningbekräftelser Se anmärkning Ja 2 år efter avtalstidens Administrera inköp 2.3 Administrera inköp Avrop/beställning mot ramavtal utgång Nej Administrera inköp 2.3 Administrera inköp Följesedlar Vid inaktualitet Nej Handlingar vid en direktupphandling: Bevaras för upphandling av verksamhet och verksamhetskritiska varor och tjänster. Gallras två år efter avtalstidens utgång för upphandlingar som gäller varor och tjänster som stödjer den egna verksamheten och som saknar långsiktigt värde, t.ex. leasingavtal, kontorsmateriel, transporter, boende och konferens, tryckeritjänster m.m. Ej antagna offerter vid direktupphandling gallras vid inaktualitet. Registrera /Diarieföra 2.4 Registrera/Diarieföra Arkivredovisning Bevaras Ja Papper Ett exemplar diarieförs efter varje beslutad förändring. Registrera /Diarieföra 2.4 Registrera/Diarieföra Diarieplan Bevaras Ja Papper Ett exemplar diarieförs efter varje beslutad förändring. Registrera /Diarieföra 2.4 Registrera/Diarieföra Diarium Bevaras Papper Registrera /Diarieföra 2.4 Registrera/Diarieföra Diarieförda handlingar Bevaras Papper Registrera /Diarieföra 2.4 Registrera/Diarieföra Arkivbeskrivning Bevaras Ja Papper 14

15 Registrera /Diarieföra 2.4 Registrera/Diarieföra Arkivförteckning Bevaras Ja Papper Ett exemplar diarieförs efter varje beslutad förändring. Registrera /Diarieföra 2.4 Registrera/Diarieföra Dokumenthanteringsplan Bevaras Ja Papper Ett exemplar diarieförs efter varje beslutad förändring. Forma och följa upp kurser 3.1 Planera kurser Beslut läsårstider Bevaras Ja Papper Forma och följa upp kurser 3.1 Planera kurser Kursbeskrivningar Bevaras Ja Papper Forma och följa upp kurser 3.1 Planera kurser Kursledarbrev Bevaras Ja Papper Forma och följa upp kurser 3.1 Planera kurser Målbeskrivningar Bevaras Ja Papper Forma och följa upp kurser 3.1 Planera kurser Riktade kurser Bevaras Ja Papper Avser kursbeskrivning och tillhörande dokumentation för riktade kurser Forma och följa upp kurser 3.1 Planera kurser Scheman Bevaras Ja Papper Avser slutgiltigt schema för kurs, övriga gallras vid inaktualitet Forma och följa upp kurser 3.2 Marknadsföra kurser Hemsides presentationer Bevaras Nej Papper Forma och följa upp kurser 3.2 Marknadsföra kurser Marknadsföra kurser Bevaras Nej Papper En utskrift av den marknadsföring som sker av kurser på hemsidan bevaras Ett exemplar av egenproducerade produkter, foldrar motsv bevaras Forma och följa upp kurser 3.3 Utvärdera kurser Elevutvärderingar Se anm Ja Papper Sammanställningar/resultat av utvärderingen bevaras tillsammans med ett exemplar av utvärderingsformulär eller motsvarande. Om sammanställning görs kan enskilda ifyllda utvärderingar gallras vid inaktualitet. Bedriva utbildning 4.1 Läsårsförberedelser Beslut om läsårstider Bevaras Ja Papper Bedriva utbildning 4.1 Läsårsförberedelser Ordningsregler Bevaras Ja Papper Bedriva utbildning 4.1 Läsårsförberedelser Salscheman Vid inaktualitet Nej Papper Bedriva utbildning 4.1 Läsårsförberedelser Tjänstgöringsschema Vid inaktualitet Nej Papper Bedriva utbildning 4.1 Läsårsförberedelser Undervisningsscheman Vid inaktualitet Nej Papper Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever Ansökningsblankett Bevaras Nej Papper Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever Antagnings besked Vid inaktualitet Nej Papper Sänds ut till den som sökt kurs på folkhögskolan Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever Arbetsintyg Efter kursens slut Nej Papper Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever Behörighetsintyg Efter kursens slut Nej Papper Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever Betyg, som inkommer med ansökan Efter kursens slut Nej Papper Betyg från tidigare utbildningar Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever CSN-ansökan Efter kursens slut Nej Papper 15

16 Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever Informationshäfte Bevaras Nej Papper Information som sänds ut till den sökande Efter kursens Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever Personbevis slut Nej Paper Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever Personligt brev Bevaras Nej Papper Förvaras med elevens handlingar (process 4.5) Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever Ämnesvalsblankett Se anmärkn Nej Papper Ämnesvalsblankett som enbart dokumenterar elevens val inför kurs gallras efter kursens slut. Blankett som ingår i utvärderings- /avstämningsdokumentationen och som signeras bevaras i elevhandlingarna. Bedriva utbildning 4.2 Skriva in elever Ansökan om förstärkningsbidrag Bevaras Ja Papper Bedriva utbildning 4.3 Undervisning, tema, projekt Egenproducerade läromedel Se anmärkning Nej Papper Bedriva utbildning 4.3 Undervisning, tema, projekt Elevarbeten Vid inaktualitet Nej Papper Bedriva utbildning 4.3 Undervisning, tema, projekt Fotodokumentation, elevarbeten Vid inaktualitet Nej Papper Ansökan om statsbidrag vid funktionsnedsättning sker digitalt. Ansökan skrivs ut och bevaras tillsammans med beslut. Egenproducerat läromedel som täcker en väsentlig del av ett ämne eller ämnesgrupp bevaras, övriga gallras vid inaktualitet Elever ska i undervisningen ha tillgång till läromedel som täcker väsentliga delar av ett ämne eller en ämnesgrupp Bedriva utbildning 4.3 Undervisning, tema, projekt Planeringsunderlag Vid inaktualitet Nej Papper Bedriva utbildning 4.3 Undervisning, tema, projekt Skoltidning Bevaras Nej Papper Elevproducerad Bedriva utbildning 4.4 Följa upp undervisning, elevsamverka Elevsynpunkter Bevars Nej Papper Bedriva utbildning 4.4 Följa upp undervisning, elevsamverka Flyttanmälningar Vid inaktualitet Nej Papper Bedriva utbildning 4.4 Följa upp undervisning, elevsamverka Frånvarorapportering Vid inaktualitet Nej Papper Bedriva utbildning 4.4 Följa upp undervisning, elevsamverka Skadeanmälan (elever): skadeanmälan och utredning Bevaras Ja Papper Bedriva utbildning 4.4 Följa upp undervisning, elevsamverka Skadeanmälan (elever): Incidentrapporter Se anmärkning Nej Papper Incidentrapporter som ingår i utredning i samband med skadeanmälan bevaras, övriga gallras efter 2 år Bedriva utbildning 4.4 Följa upp undervisning, elevsamverka Ledighetsansökningar Vid inaktualitet Nej Papper Bedriva utbildning 4.4 Följa upp undervisning, elevsamverka Linjeråd/kursråd, protokoll Bevaras Nej Papper Bedriva utbildning 4.4 Följa upp undervisning, elevsamverka Lärarråd/Personalråd, protokoll Bevaras Nej Papper Bedriva utbildning 4.4 Följa upp undervisning, elevsamverka Utvärderingsunderlag, undervisning Se anmärkn Nej Papper Bedriva utbildning 4.5 Utvärdera elevresultat Beslut om avstängning av elev från undervisning Bedriva utbildning 4.5 Utvärdera elevresultat Disciplinspåföljd kontrakt Bevaras Nej Papper Bedriva utbildning 4.5 Utvärdera elevresultat Dokumentation från utvecklingssamtal Bevaras Nej Papper Fortlöpande utvärdering för att kvalitetssäkra undervisningen. Underlag kan gallras vid inaktualitet. Ev sammanställning/resultat bevaras Efter kursens slut Nej Papper Beslut om avstängning beslutas i regel av skolans styrelse 16

17 Bedriva utbildning 4.5 Utvärdera elevresultat Elevintyg, avstår omdöme Bevaras Nej Papper Bedriva utbildning 4.5 Utvärdera elevresultat Frånvaro statistik Bevaras Nej Papper Bedriva utbildning 4.5 Utvärdera elevresultat Intyg om avbrott Bevaras Nej Papper Bedriva utbildning 4.5 Utvärdera elevresultat Omdömen, intyg Bevaras Nej Papper konferens- verksamhet 5.1 Administrera Internatet Almanackor Vid inaktualitet Nej Papper Löpande anteckningar om bokningar, möten etc. konferens- verksamhet 5.1 Administrera Internatet Beslut om avstängning av elev från internatet Efter kursens slut Nej Papper konferens- verksamhet 5.1 Administrera Internatet Elevkontrakt Bevaras Ja Papper konferens- verksamhet 5.1 Administrera Internatet Faktureringsunderlag 10 år Nej Papper Enligt regler i turenhet 2.1 konferens- verksamhet 5.1 Administrera Internatet Internatavgifter 10 år Nej Papper Enligt regler i turenhet 2.1 konferens- verksamhet 5.1 Administrera Internatet Nyckelkvittenser Efter läsårets slut Nej Papper konferens- verksamhet 5.1 Administrera Internatet Rumsfördelningslistor Efter läsårets slut Nej Papper konferens- verksamhet 5.1 Administrera Internatet Husmöten Bevaras Nej Papper konferens- verksamhet 5.2 Måltidsverksamhet Felanmälningar, kökslokaler Se anmärkning Nej Papper Löpande anteckningar om fel och felanmälningar gallras vid inaktualitet. Skrivelser till Västfastigheter i samband med felanmälningar av inventarier bevaras konferens- verksamhet 5.2 Måltidsverksamhet Egenkontrollprogram, dokumentation Se anmärkning Nej Papper Program/Checklista för egenkontroll bevaras. Anteckningar från kontrollen t ex temperaturer, kyla m.m. gallras efter 5 år konferens- verksamhet 5.2 Måltidsverksamhet Inskpektionsprotokoll Bevaras Ja Papper Inklusive förelägganden från tillsynsmyndighet konferens- verksamhet 5.2 Måltidsverksamhet Kassahantering Se anmärkning Nej Papper Handkassor ex. dagskassor, kvittenser, kvittorullar, kontokortslips och andra verifikationer i kassahanteringen. 10 år konferens- verksamhet 5.2 Måltidsverksamhet Köksmöten, minnesant. 2 år Nej Papper konferens- verksamhet 5.2 Måltidsverksamhet Matsedlar Bevaras Nej Papper konferens- verksamhet 5.2 Måltidsverksamhet Synpunkter, klagomål Bevaras Ja Papper Avser synpunkter på boende och bokningar konferens- verksamhet 5.2 Måltidsverksamhet Tillstånd Bevaras Ja Papper konferens- verksamhet 5.2 Måltidsverksamhet Evenemangsdokumentation Se anm Nej Papper Menyer, inbjudningsdokumentation, fotodokumentation etc vid särskilda evenemang t ex lucia, julbord m.m. bevaras. Övriga administrativa handlingar kring förberedelser gallras vid inaktualitet konferens- verksamhet 5.3 Administrera konferenser Bokningsunderlag, räkenskapsinformation 10 år Nej Papper Enligt regler i turenhet 2.1 konferens- verksamhet 5.3 Administrera konferenser Faktureringsunderlag Se anmärkning Nej Papper 17 Om underlaget kompletterar fakturan, 10 år. Om erforderliga uppgifter framgår av kundfaktura kan underlaget gallras vid inaktualitet.

18 konferens- verksamhet 5.3 Administrera konferenser Korrespondens 2 år Nej Papper Avser beställningar, dialog om innehåll m.m vid bokningar. konferens- verksamhet 5.3 Administrera konferenser Nyckelkvittenser När nyckel åter lämnas Nej Papper konferens- verksamhet 5.3 Administrera konferenser Ordningsregler Bevaras Ja Papper konferens- verksamhet 5.3 Administrera konferenser Program Bevaras Nej Papper konferens- verksamhet 5.3 Administrera konferenser Rumsbesiktningar, underlag Vid inaktualitet Nej Papper konferens- verksamhet 5.3 Administrera konferenser Rumsfördelningsunderlag Vid inaktualitet Nej Papper konferens- verksamhet 5.3 Administrera konferenser Utvärderingar Se anmärkning Ja Papper Sammanställning/resultat av utvärdering bevaras. Enskilda utvärderingsblanketter kan gallras vid inaktualitet om sammanställning finns. konferens- verksamhet 5.4 Bedriva lokalvård Byggmötesprotokoll 2 år Nej Papper Folkhögskolans kopia inför lokalförändringar konferens- verksamhet 5.4 Bedriva lokalvård Faktablad, kemiska preparat 5 år Nej Papper konferens- verksamhet 5.4 Bedriva lokalvård Garanti handlingar När garantitid löpt ut Nej Papper konferens- verksamhet 5.4 Bedriva lokalvård Inköps handlingar Se turenhet 2.3 konferens- verksamhet 5.4 Bedriva lokalvård Städmöten, minnesant 2 år Nej Papper Övrig verksamhet 6.1 Sköta Biblioteket Bestånds register Bevaras Nej Papper Övrig verksamhet 6.1 Sköta Biblioteket Förvärvslistor Bevaras Nej Papper Övrig verksamhet 6.1 Sköta Biblioteket Låntagar uppgifter Vid inaktualitet Nej Papper Inkluderar uppgifter om lån per låntagare 18

Klassificeringsstruktur för: STYRA OCH LEDA samt STÖD i Västra Götalandsregionen. Beslutad av Arkivnämnden 2011-09-28.

Klassificeringsstruktur för: STYRA OCH LEDA samt STÖD i Västra Götalandsregionen. Beslutad av Arkivnämnden 2011-09-28. Klassificeringsstruktur för: STYRA OCH LEDA samt STÖD i Västra Götalandsregionen. Beslutad av Arkivnämnden 2011-. 1. STYRA OCH LEDA 1.1. Fatta politiskt beslut 1.2. Leda koncern och förvaltning 1.2.1.

Läs mer

Fatta politiska beslut Protokoll, RS-protokollsutdrag Ja Pärm Ekbacken Spara

Fatta politiska beslut Protokoll, RS-protokollsutdrag Ja Pärm Ekbacken Spara DOKUMENTHANTERINGSPLAN, Katrinebergs folkhögskola Verksamhetsområde Process Handlingstyp Diarieförs Förvaringsplats/sortering Hur, var, orignal.. Anmärkning /Gallra SF Undervisning, tema, Planeringsunderlag/undervisnin

Läs mer

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02.

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. LEDNINGS- OCH FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE ADMINISTRATION...3 ALLMÄN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28.

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. Dnr. 134/11 73 Dnr 134/11 73 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. SDN Angered (B) SDN Askim-Frölunda-Högsbo (J) SDN Centrum

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter

Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2015-04-07 Antagen i bun 2013-03-05 Redaktionella ändringar 2015-03-31 Dokumenthanteringsplan 1/43 DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79 Skolnämndens dokumenthanteringsplan 1 Innehållsförteckning Klassificeringsstruktur s 3 Dokumenthanteringsplan s 4 Styra, planera och följa upp verksamheten s 4

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Version: 1.2 Fastställd: 2015-06-01 Giltig fr. o.m 2015-06-01 Detta dokument anger hur handlingar vid KI ska hanteras och gäller för hela Karolinska Institutet.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Kommunfullmäktige 28 januari 2013 9 Upprättad och sammanställd av Kommunarkivarie Jörg Siewert Datum 121203 Inledning... 4 Beslut om gallring... 4 Skanning eller mikrofilmning...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin Innehåll 1 Inledning... 3 2 Organisation/Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 16, 2014-05-05 Dnr KOF/2014:39

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 16, 2014-05-05 Dnr KOF/2014:39 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 16, 2014-05-05 Dnr KOF/2014:39 1 Innehållsförteckning Sid 2 Innehållsförteckning Sid 4 Inledning Sid 4 Organisation/verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden. Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden. Antagen 2012-11-28, 111

Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden. Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden. Antagen 2012-11-28, 111 Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden 1 Inledning Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Vännäs kommun Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Innehåll INLEDNING... 3 SYFTE MED DOKUMENTHANTERINGSPLANEN... 3 HANDLING... 3 GALLRING OCH RENSNING... 3 BEVARANDE...

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad.

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad. Inledning Arkivlagen anger att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. I detta ingår bland annat att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar och att verkställa gallring i arkivet.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen

Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen Inledning Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-04-14 Dnr KS/2014:186

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-04-14 Dnr KS/2014:186 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN Fastställd av kommunstyrelsen 20140414 Dnr KS/2014:186 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunstyrelsens organisation... 3 2.1 Kommunstyrelsens förvaltning...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan 2014

Dokumenthanteringsplan 2014 Dokumenthanteringsplan 2014 Byggnadsnämnden Fastställd av Byggnadsnämnden 2014-01-22 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Historik byggnadsnämnden 3 Byggnadsnämndens verksamhet 4 Organisationsschema 4 Allmänhetens

Läs mer

Dokumenthanterings- och gallringsplan

Dokumenthanterings- och gallringsplan 2014-12-18 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument, överordnade

Läs mer

BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 5 år Svenskt Arkiv 80

BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 5 år Svenskt Arkiv 80 Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Giltig från den 1 januari 2012 Handling/handlingstyp ADMINISTRATIV VERKSAMHET stadsarkivet Nämndadministration Kungörelse till kommunfullmäktiges

Läs mer

Gallring- och dokumenthanteringsplan Nämnden för arbete och välfärd

Gallring- och dokumenthanteringsplan Nämnden för arbete och välfärd Gallring- och dokumenthanteringsplan Nämnden för arbete och välfärd Antagen 2014-10-22 1 Handlingar av tillfällig och ringa betydelse Handlingar Medium och format Sortering Förvaring Leverans Bevara eller

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Dokumenthanteringsplanen är uppdelade efter verksamheterna på kommunledningskontoret, och inte efter den organisatoriska strukturen. Syftet med detta är att planen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Vård- och Omsorgskontoret

Dokumenthanteringsplan för Vård- och Omsorgskontoret Dokumenthanteringsplan för Vård- och Omsorgskontoret Dokumenthanteringsplanen 2012 ligger till grund för vår interna arkivering och gallring av olika dokument för så väl fil som papperskopior. Kontakt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan skolnämnden

Dokumenthanteringsplan skolnämnden Dnr SKN 601/14 Dokumenthanteringsplan skolnämnden Antagen av skolnämnden den 20 augusti 2014 81 Innehållsförteckning Inledning...5 Arkivbeskrivning...5 Förvaltningshistorik...5 Verksamhetsbeskrivning...6

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB)

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Antagen av styrelsen för MPAB den 22 november 2013 Gäller från och med 1 januari 2014 Inledning 3 A. Arkivbeskrivning 3 Bolagsshistorik 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Utarbetad av Anja Helldal, kommunarkivarie 1 (41) Innehåll Om dokumenthanteringsplanen... 3 Handlingar... 3 Allmänna handlingar... 3 Gallring... 4

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen NORDMALINGS KOMMUN Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Arkivmyndighet: Ansvarig förvaltning/enhet: Kommunkansliet Fastställd av kommunstyrelsen 2013-02-11 19 NORDMALINGS KOMMUN Innehållsförteckning

Läs mer