Regionförbundets arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionförbundets arbetsutskott"

Transkript

1 91 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 27 augusti 2009, kl ande: Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman vice ordförande Mona Jeansson Ulf Nilsson Björn Holgersson tjänstgörande ersättare Tommy Ejnarsson ej tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare Övriga deltagare: Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Suzanne Bergfeldt Helena Ervenius Iréne Tallhage Lönn Carolina Gunnarsson Jan Tordkvist Helena Nilsson 111; Åsa Westrin 115 Wang Zhi 115 Anders Svalin 118 Mattias Nylander 121 Hans Hjertonsson 101 Hans Ranestål 101 Utses att justera: Akko Karlsson Paragrafer:

2 92 94 Godkännande av dagordning godkänner föreliggande dagordning med följande tillägg: Nytt ärende Open Office Under punkten Övrigt Kompetensutvecklingsfrågor 95 Det aktuella arbetsmarknadsläget i Kalmar län Håkan Brynielsson informerar om det aktuella arbetsmarknadsläget i Kalmar län. I juli månad uppgick antalet arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i Kalmar län till knappt personer. Under månaden blev 84 personer varslade om uppsägning. Föreslås att till ett kommande möte med arbetsutskottet bjuda in platschefen för Scania i Oskarshamn. tar informationen till protokollet.

3 93 96 D 2008/ Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009 Suzanne Bergfeldt redogör för delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni I delårsrapporten redovisas regionförbundets delårsbokslut samt verksamhets- och måluppföljning för områdena Näringsliv och tillväxt, Välfärd, Kultur och fritid, Hållbarhet och kommunikation, Lärande på alla nivåer, Information och profilering och Administration samt de båda resultatenheterna AV-Media och Fokus Kalmar län. Budgeten för årets resultat är kronor. Delårets resultat visar ett överskott på kronor. Överskottet kommer från kansliet och AV-Media. Årets avskrivningar är högre än budgeterat, vilket delvis beror på investeringar som gjordes 2008 efter det att 2009 års budget lagts. Finansnettot är betydligt lägre än budgeterat, vilket beror på förändrat ränteläge efter det att 2009 års budget lagts. Resultatprognosen på årsbasis visar ett sammanlagt underskott på drygt kronor, där kronor härrör från Fokus Kalmar län. Likviditeten, dvs betalningsförmågan på kort sikt, är 116 %. Uppsatt mål är 100 %. Likvida medel uppgick per den 30 juni 2009 till 42,8 miljoner kronor. Soliditeten, dvs betalningsförmågan på lång sikt, är 22 %. Uppsatt mål är 10 %. Regionförbundets finansieringskällor är medlemsavgifter för kansli, AV-Media och Fokus Kalmar län 15,9 miljoner kronor landstingsbidrag och kommunernas bidrag till vissa verksamheter 28,4 miljoner kronor projektbidrag och andra ersättningar 27,5 miljoner kronor föreslår att styrelsen godkänner delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2009 och att delårsrapporten lämnas till revisorerna för granskning samt att den sänds till regionförbundets ägare för kännedom.

4 94 97 D 2009/ Budget 2010 Håkan Brynielsson och Suzanne Bergfeldt redogör för förutsättningarna inför budget Vid överläggning med landstingsledningen och primärkommunala nämndens presidium den 4 maj 2009 föreslogs bl a att medlemsavgiften för 2010 och 2011, samt eventuellt även 2012, bibehålls på samma nivå som 2009 års nominella värde. Vid överläggningen föreslogs även att avtalet avseende stöd till Baltic Business School, som upphör årsskiftet 2009/10, inte förlängs. Landstinget i Kalmar län har meddelat att verksamhetsbidrag för budgetåret 2010 kommer att minskas med 1 miljon kronor jämfört med beviljat bidrag för budgetåret Det kommer inte heller att göras någon indexuppräkning. Av delårsrapporten framgår vidare att regionförbundets Regionala samordnade kompetensutveckling (kurs- och konferensverksamheten) inte täcker sina kostnader full ut p g a minskade inkomster avseende deltagaravgifter. Detta förhållande bedöms kvarstå år Ränteinkomsterna förväntas komma att ligga på samma nivå som prognoseras för 2009, dvs ett betydligt lägre utfall än för Förslag till budget för 2010 kommer att redovisas för arbetsutskottet den 22 oktober 2009 för beslut i styrelsen den november ger kansliet i uppdrag att i 2010 års budgetarbete hantera landstingets sparbeting samt den uteblivna indexeringen inför beslut i arbetsutskottet och styrelsen.

5 95 98 D 2007/ Nationell transportplan Helena Ervenius redogör för den kommande nationella transportplanen för åren och ett antal punkter som närmare behöver kommenteras i regionförbundets yttrande. föreslår att det av yttrandet skall framkomma synpunkter angående områden där den nationella planen inte motsvarar regionens intentioner avseende exempelvis regionförstoring och tillväxt samt regionförbundets arbete för en fossilbränslefri region år tar informationen med godkännande till protokollet för beslut vid extra sammanträde med styrelsen den 23 oktober D 2009/ ; 2009/ ; 2004/ ; 2009/ ; 2009/ ; 2009/ Yttrande över regionala transportplaner för respektive Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands, Skåne och Hallands län I likhet med Kalmar län upprättar övriga län i Sverige transportplaner för respektive län. Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen till transportplaner för respektive Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands, Skåne och Hallands län. Eftersom samtliga planer mer eller mindre har samband med varandra och med Kalmar läns förslag till plan samt det nationella planförslaget väljer regionförbundet att lämna ett sammantaget yttrande till länen i Sydsverige. beslutar att godkänna yttrande över regionala transportplaner för respektive Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands, Skåne och Hallands län samt föreslår att styrelsen godkänner vidtagen åtgärd att sända in yttrandena.

6 D 2009/ Yttrande över Vindkraft i Oskarshamns kommun, tematiskt tillägg till översiktsplanen Oskarshamns kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan som behandlar vindkraft för området väster om E22. Syftet är att skapa ett långsiktigt förhållningssätt för att undvika att behandla varje enskilt ärende för sig utan att vara medveten om vad det sammanvägda resultatet av alla vindkraftverk kommer att bli. Avsikten är att identifiera de områden som är mindre lämpliga för vindkraftetablering och undanta dessa. För övriga områden är avsikten att formulera riktlinjer för vindkraftetablering. Regionförbundet i Kalmar län har inga synpunkter i sakfrågor men konstaterar att planens innehåll ger en god plattform för såväl kommunen som länsstyrelsen att hantera etablering av vindkraft i framtiden. Regionförbundet vill även betona att det är av vital betydelse för länets strävan att bli en fossilbränslefri region, att denna typ av planer, som stöder vindkraftsutbyggnad, tas fram. föreslår att styrelsen godkänner yttrande över Vindkraft i Oskarshamns kommun, tematiskt tillägg till översiktsplanen.

7 Utvecklingsmöjligheter för flygplatserna i Kalmar och Oskarshamn Hans Hjertonsson, VD Kalmar Airport AB och Hans Ranestål, Vd Oskarshamns Utvecklings AB informerar om verksamheterna vid respektive flygplats. Kalmar Airport AB är ett av Kalmar kommun helägt företag för drift, förvaltning och utveckling av flygplatsen. Från flygplatsen utgår såväl inrikesflyg som charterflyg. Kalmar Airport har 73 reguljära flygrörelser i veckan och under den senaste tioårsperioden har man haft cirka 2 miljoner resenärer. År 2008 bestod antalet resor till 75 % av tjänsteresor mot 30 % år Kalmar Airport är väl rustat för att möta en efterfrågan om ytterligare cirka resenärer och 25 % fler flygplansrörelser utan tillskott av rörliga resurser i form av personal, fordon och maskiner eller utbyggnad av infrastrukturen. Ett färdigställt planeringsunderlag finns för kapacitetsökning av infrastrukturen vid ytterligare större efterfrågan av flygplatstjänster. Målsättningen inför 2010 är bl a en regelbunden direkttrafik till Stockholm med sju vardagliga avgångar inklusive middagsavgång, två avgångar lördagar och fyra avgångar söndagar. Därutöver har man som målsättning att få till stånd tidigare avgångar för fler transfereringsmöjligheter via Arlanda till internationella destinationer samt utöka chartermålen ytterligare. Kalmar Airport vill även utreda förutsättningarna för ett gemensamt resecentrum för flyg, järnväg och buss på flygplatsområdet. Oskarshamns flygplats ägs och drivs av Oskarshamns Utvecklings AB som ägs av Oskarshamns kommun Oskarshamns flygplats byggdes Ett flertal flygbolag har under åren flugit från flygplatsen till bl a Stockholm Bromma och Arlanda och den större andelen resor är tjänsteresor. tar informationen till protokollet.

8 D 2009/ En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Regeringen beslutade i juni 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag till en ny reglering av den lokala och regionala kollektivtrafiken. Utredningen är nu ute på remiss. Den nya kollektivtrafiklagen skall utformas så att resenären i större utsträckning sätts i centrum. För att resenärerna i större utsträckning än idag skall kunna påverka systemet genom sina aktiva val skall den lokala och regionala kollektivtrafikmarknaden öppnas upp för konkurrens. I varje län skall det finnas en lokal kollektivtrafikansvarig myndighet som ytterst skall se till att medborgarna i länets kommuner får en tillfredsställande kollektivtrafik även om inte marknaden kan erbjuda en tillräcklig sådan. Vidare föreslås i utredningen att ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst överförs från kommunen till den lokala kollektivtrafikansvariga myndigheten. den lokala kollektivtrafikansvariga myndigheten skall ansvara för tillhandahållandet av skolskjuts. Kommunerna skall fortsatt bedöma behovet av skolskjuts. den lokala kollektivtrafikansvariga myndigheten skall ansvara för att anordna sjukresor som måste utföras med anpassade fordon. Regionförbundet i Kalmar län är inte remissinstans men det föreslås att regionförbundet ändå avger yttrande. Inför dagens sammanträde med arbetsutskottet föreligger inte något förslag till yttrande. ger kansliet i uppdrag att inför styrelsens sammanträde den 24 september 2009 lägga fram ett förslag till yttrande över En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39).

9 D 2009/ Remiss Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län Riksdagen beslutade 2007 att införa nya hastighetsgränser i tio steg. Avsikten är att anpassa hastighetsgränserna till nollvisionen och övriga transportpolitiska delmål. Under 2008 infördes nya hastighetsföreskrifter på det nationella vägnätet och under 2009 har översyn genomförts på övriga statliga vägar som har en hastighetsgräns på 90 km/tim eller högre, samt i vissa fall 70 km/tim. Vägverkets ambition är att översynen av hastighetsgränserna skall ske samordnat med kommunerna på statliga genomfarter inom tättbebyggt område och med länsstyrelsen beträffande hastighetsföreskrifter inom tätbebyggt område. Under 2010 är målet att se över resterande vägar, som primära länsvägar och övriga vägar. om de nya hastighetsföreskrifterna kommer att fattas av Vägverkets generaldirektör. De nya hastighetsgränserna kommer att märkas ut under tiden 10 november till 18 december Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över remissen Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. Yttrandet skall vara Vägverket tillhanda senast den 28 september Regionförbundet i Kalmar län ställer sig i huvudsak bakom förslaget till nya hastighetsgränser men menar att det är väsentligt att vägens utformning ger bilisten signaler om vilken hastighet som är lämplig. Regionförbundet konstaterar också att det inte i något av förslagen för nationellt respektive statligt vägnät i Kalmar län finns några vägar med föreslagen hastighet 110 km/tim. Detta tillsammans med, enligt den nationella transportplanen , uteblivna satsningar på järnvägar i länet innebär att Kalmar län får sämre möjlighet till regionförstoring och därmed att nå ett av regionens övergripande mål, att minska antalet arbetsmarknadsregioner från fem till två. Regionförbundet menar att detta innebär att Kalmar län får sämre möjligheter till regional utveckling än omgivande regioner. Föreslås att i yttrandet framhålla att länet skall ha en vägstandard som tillåter att nuvarande hastigheter kan bibehållas. ger kansliet i uppdrag att utifrån vid dagens sammanträde framkomna synpunkter revidera yttrandet samt föreslår att styrelsen godkänner yttrande över Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län.

10 D 2004/ Accelerated Wireless Helena Ervenius ger en kort lägesrapport kring Accelerated Wireless. Tingsrättsförhandlingar kommer att äga rum den september 2009 då tingsrätten skall ta ställning till om Regionförbundet i Kalmar län hade rätt att säga upp avtalet med Accelerated Wireless eller inte. tar informationen till protokollet.

11 D 2009/ Remiss Förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över remissen Förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt. År 2000 antog alla medlemsländer i EU det så kallade ramdirektivet för vatten. Direktivet innebar en ny helhetssyn på vatten och ett systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. Under det gångna året har Sveriges fem vattendistrikt tagit fram förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning. Förslaget är ute på samråd under perioden 1 mars till l september Styrelsen har 72/09 delegerat åt arbetsutskottet att godkänna yttrande. Regionförbundet i Kalmar län yttrar sig över de dokument som gäller Södra Östersjöns vattendistrikt och endast på en generell nivå. Regionförbundet anser att vattendirektivet är bra och principerna i ramdirektivet lägger grunden för ett nytt och bättre sätt att tänka. Regionförbundet instämmer i att åtgärder, enligt åtgärdsprogrammet, skall vidtas då det finns risk för att en vattenförekomst inte uppnår miljökvalitetsnormen, men åtgärderna måste samtidigt vara kostnadseffektiva. Regionförbundet anser att åtgärderna bör stå i relation till en långsiktigt hållbar utveckling samt tydligt beakta klimatförändringen och dess konsekvenser på kort och lång sikt. Regionförbundet vill också framhålla behovet av, och nyttan med, ett Östersjösamarbete på lokal och regional nivå. beslutar att godkänna yttrande över Förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt.

12 D 2009/ Biogas nya substrat från havet Projektet Biogas nya substrat från havet syftar till att samordnat och effektivt undersöka Kalmar läns förutsättningar att nyttja nya substrat från havet för biogasproduktion för att därigenom öka såväl produktionen av förnybar energi som bortförseln av näringsämnen från havet. Målet är att testa olika substrat och substratblandningar, såväl på laboratorium som i pilotskala testa metoder för skörd, lagring, bearbetning och rötning av substrat från havet bedöma ekonomiska förutsättningar, energinytta, påverkan på miljö samt biogödselns näringsnytta utarbeta en länsplan för optimalt nyttjande av nya substrat från havet Medfinansiering kommer att sökas från EU:s regionala fond med Regionförbundet i Kalmar län som projektägare. Övriga parter blir Kalmar Biogas AB, Kalmar kommun, Linnéuniversitetet, Västerviks Biogas AB, Västerviks kommun, ytterligare kommuner från Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län (preliminärt), Gotlands län (preliminärt) m fl. Ansökan till regionala fonden gäller ett treårigt projekt åren med en total budget på cirka miljoner kronor. Föreslås att regionförbundet avsätter kronor av länets regionala utvecklingsmedel samt handläggartid för medverkan i projektarbetsgruppen. beslutar godkänna att Regionförbundet i Kalmar län står som huvudman för projektet Biogas nya substrat från havet och att en ansökan sänds till EU:s regionala fond. beslutar vidare, att enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s k 1:1-medel, tidigare 33:1-medel), bevilja projektet totalt kronor för åren enligt nämnda förordning får inte överklagas.

13 D 2009/ Projektet MOMENT Pri Styrkommittén för Södra Östersjöprogrammet (South Baltic Programme) beviljade i april 2009 mer än 1,5 miljoner Euro i stöd till projektet MOMENT Modern Water Management in the South Baltic Sea Area. Projektet syftar till att utveckla effektiva metoder för samarbete i vattenråd, lokala åtgärdsprogram och minskad övergödning. Erfarenheterna skall användas för att kunna ge rekommendationer för fortsatt arbete inom Euroregion Baltic (ERB). MOMENT kommer att genomföras under perioden 1 september 2009 till 30 augusti Samtliga regioner inom ERB medverkar i projektet. Regelverket för Södra Östersjöprogrammet gör dock att Ryssland/Kaliningrad endast kan delta i begränsad omfattning. ERB:s parter i Kaliningrad har nu tagit fram ett förslag till projekt som innebär att de åtgärder som skall genomföras i övriga pilotområden skulle kunna prövas i Primorska river i Kaliningrad. Regionförbundet i Kalmar län har diskuterat idén med SIDA:s Östersjöenhet, som ställt sig positiv till en ansökan om bidrag på maximalt SEK. Projektet skulle därutöver kunna finansieras via befintliga medel för rysk medverkan inom MOMENT-projektet och eget arbete från ryska parter, motsvarande minst SEK. Föreslås att Regionförbundet i Kalmar län blir projektägare för projektet MOMENT Pri och att en ansökan om medfinansiering lämnas in till SIDA:s Östersjöenhet. Projektet innebär inga nya kostnader för regionförbundet. beslutar att Regionförbundet i Kalmar län blir projektägare för projektet MOMENT Pri samt godkänner att en ansökan om medfinansiering lämnas in till SIDA:s Östersjöenhet.

14 D 2009/ Valärende styrgruppen för MOMENT-projektet Regionförbundet i Kalmar län är projektägare för projektet MOMENT och skall också utse en representant till projektets styrgrupp, tillika ordförande. Föreslås att Akko Karlsson (MP) utses som Regionförbundets i Kalmar län representant i styrgruppen för projektet MOMENT Modern Water Management in the South Baltic Sea Area. föreslår att styrelsen utser Akko Karlsson (MP) som Regionförbundets i Kalmar län representant i styrgruppen för projektet MOMENT Modern Water Management in the South Baltic Sea Area. 109 D 2009/ Länsstyrelsen i Blekinge län föreslår flytt av lantbruksenheten Håkan Brynielsson informerar om Länsstyrelsens i Blekinge län förslag att flytta lantbruksenheten från Blekinge till Länsstyrelsen i Skåne. De verksamheter som föreslås flytta från Länsstyrelsen i Blekinge län till Länsstyrelsen i Skåne län är livsmedelskontrollen, veterinära frågor, djurskyddstillsynen samt stöd- och kontrollverksamheten kopplad till jordbruket. Även verksamheten inom den allmänna förvaltningen föreslås flytta liksom samordningen av samhällsskydd och beredskap. Totalt berör förslaget cirka 20 årsarbetskrafter vid Länsstyrelsen i Blekinge län. Landshövdingarna för de båda länen skrev i slutet av juni under en hemställan till regeringen. anser att regeringen inte bör fatta något beslut i frågan innan beslut har tagits avseende den kommande regionindelningen. föreslår att diskussioner tas upp med såväl Region Blekinge som Regionförbundet södra Småland. beslutar att tillsammans med de båda regionförbunden i Blekinge och Kronobergs län agera i frågan angående Länsstyrelsens i Blekinge län förslag att flytta lantbruksenheten till Länsstyrelsen i Skåne län.

15 D 2009/ Utvärdering av regionförbundets företagsstöd gällande konsultcheckar och såddfinansiering Helena Nilsson presenterar den utvärdering av satsningar på konsultcheckar och såddfinansiering i Kalmar län som gjorts av Ramböll. Konsultcheckar Studien baseras på företag som fått stöd under åren Via enkätundersökning har svar inkommit från 221 stödföretag. De företag som fått stöd via konsultcheckar kännetecknas bl a av att de har högre omsättning i jämförelse med regiongenomsnittet och att de har större antal anställda i jämförelse med regiongenomsnittet. Företagen, som till 27 % leds av kvinnor, är relativt jämnt fördelade i länet. Tillväxten i antalet anställda hos stödföretagen kan påvisas på ett och två års sikt och vad avser omsättningstillväxten är det en signifikant ökning både på kort och på lång sikt. Även produktivitetsökningen på kort sikt är signifikant högre än utan stöd. Av de företag som erhållit stöd i form av konsultcheckar upplever 86 % att konsulttjänsterna har haft en positiv påverkan på konkurrenskraften. Såddfinansiering Studien baseras på företag som fått stöd åren Enkätsvar har inkommit från 42 företag. De företag som fått såddfinansiering kännetecknas av att omsättningen är något lägre än länsgenomsnittet och att antalet anställda i såddföretagen motsvarar länsgenomsnittet. 45 % av alla stödföretag finns i Kalmar kommun. Företag inom tillverkningsbranschen är överrepresenterade bland de som fått såddfinansiering, liksom manliga företagare. Företagen anser att såddfinansieringen har påskyndat utvecklingsarbetet med i genomsnitt 13,7 månader. Föreslås att bjuda in representanter för Ramböll till styrelsens sammanträde den 24 september tar informationen med godkännande till protokollet för information till styrelsen samt beslutar att till styrelsen den 24 september 2009 bjuda in representanter för Ramböll.

16 D 2009/ Projekt NINA ett affärs- och arbetsnätverk mellan kvinnor Projektet NINA syftar till att skapa ett affärs- och arbetsnätverk mellan kvinnor som driver företag eller planerar att starta företag inom en IT-plattform. Nätverket skall skapa relationer och kommunikation mellan kvinnor både med fysiska träffar men också genom IT-plattformen. Projektet omfattar hela Kalmar län och engagerar kvinnor i länets alla kommuner. Projektet genomförs av Kalmar Marknadskonsult AB under perioden 1 april till 31 december Föreslås att projektet beviljas kronor ur programmet Främja kvinnors företagande beslutar att för perioden 1 april - 31 december 2009 bevilja projektet NINA ett affärs- och arbetsnätverk mellan kvinnor medel om kronor ur programmet Främja kvinnors företagande D 2009/ Världsutställningen i Shanghai 2010 Regionförbunden i Blekinge, Jönköping, Kalmar och södra Småland har under våren undersökt möjligheterna att delta på världsutställningen i Shanghai, som kommer att pågå under perioden maj-oktober Syftet med utställningen är att på ett attraktivt och trendkänsligt sätt visa kommunikation som en förutsättning för ett öppet och harmoniskt samhälle. Regionförbundens deltagande på världsutställningen syftar till att skapa nya marknader för regionens näringsliv samt attrahera investeringar genom att marknadsföra regionen på en internationell arena. Temat för det gemensamma deltagandet föreslås vara hållbarhet. Regionförbundens deltagande planeras till vecka Den gemensamma kostnaden för deltagande i världsutställningen kommer att uppgå till totalt 2 miljoner kronor, jämnt fördelat mellan länen, dvs kronor vardera. En projektansökan kommer att lämnas in till EU:s strukturfondsprogram Småland & Öarna i syfte att söka medfinansiering. tar informationen med godkännande till protokollet.

17 D 2009/ Exportfrämjande insatser för Glasriket Håkan Brynielsson informerar om diskussioner med Glasriket och Regionförbundet södra Småland angående exportfrämjande insatser för Glasriket. Föreslås att Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med Regionförbundet södra Småland bidrar med 2 miljoner kronor gemensamt fördelat på åren , dvs kronor per år vardera. ställer sig positiv till Regionförbundets i Kalmar län medfinansiering om kronor per år för åren under förutsättning att Regionförbundet södra Småland bidrar med motsvarande summa. 114 Regionförbundets företagsbesök beslutar att höstens företagsbesök kommer att ske den 5 oktober (mellanlänet) respektive 12 november 2009 (norra länsdelen).

18 Vindkraften och industrin Åsa Westrin och Wang Zhi rapporterar från Vindkraften och industrin mötesplatsen med fokus på industri- och affärsmöjligheter inom vindkraften som ägde rum den maj 2009 i Kalmar. De 250 deltagarna representerade 130 svenska företag, 28 svenska kommuner/- organisationer/nätverk och 10 internationella vindkraftstillverkare. Under de båda dagarna genomfördes 238 matchmaking-möten. Från vår region deltog 6 tillverkningsföretag, 2 tjänsteföretag, 7 kommuner/organisationer/nätverk i 18 matchmakingmöten. Majoriteten av deltagarna tyckte att upplägget av de båda dagarna var intressant och att man erhöll intressanta affärskontakter. tar informationen till protokollet. 116 D 2009/ Lägesrapport om vaccinering mot svininfluensa Med anledning av den nya influensan A(H1N1) har regionförbundet under sommaren haft en kontinuerlig dialog med smittskyddsläkaren på Landstinget i Kalmar län. Den nya influensan klassas som pandemisk och man beräknar att % av befolkningen kommer att insjukna under hösten. Landstinget i Kalmar län har i likhet med övriga landsting i riket bestämt sig för att erbjuda vaccin till hela befolkningen och man planerar nu för hur vaccinationen smidigast skall genomföras. Presidiet för regionförbundets primärkommunala nämnd har efter samråd med länets kommuner ställt sig bakom en principöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner angående ansvarsfördelningen vid vaccineringen. Överenskommelsen är undertecknad av primärkommunala nämndens ordförande och vice ordförande samt landstingsstyrelsens ordförande. tar informationen med godkännande till protokollet.

19 D 2009/ Socialstyrelsens remiss Övergripande begrepp och termer inom området levnadsvanor Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att avge yttrande över Socialstyrelsens remiss Övergripande begrepp och termer inom området levnadsvanor. Föreslås att regionförbundet inte avger något yttrande. beslutar att inte avge något yttrande över Socialstyrelsens remiss Övergripande begrepp och termer inom området levnadsvanor.

20 D 1999/ Nationellt ansvar Anders Svalin informerar om en eventuell ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsfonden avseende informationsinsatser i samband med lokaliseringen av inkapslingsanläggningen. Svensk Kärnbränslehantering (SKB) tillkännagav den 3 juni 2009 sitt platsval Forsmark för slutförvaret av använt kärnbränsle. I och med detta förändras Oskarshamns kommuns arbete och organisation kring slutförvarsfrågan. SKB kommer under minst 50 år att bedriva omfattande verksamhet i Oskarshamn med krav på mycket hög kompetens. Bland annat skall både en kapselfabrik och en inkapslingsanläggning byggas. För Oskarshamns del innebär SKB:s val av Forsmark som platsen för slutförvar av använt kärnbränsle ändå en rad mervärdesinsatser, t ex utbildning och kompetensutveckling, breddning av arbetsmarknaden, vidareutveckling av SKB:s laboratorier i Oskarshamn, näringslivsutveckling med etablering av SKB Näringslivsutveckling AB och särskilda satsningar inom energiområdet m m. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten har regionförbundet möjlighet att ansöka om medel för information till allmänheten i frågor som rör hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. En ansökan bör, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, inrikta sig generellt mot lokalisering och process av inkapslingsanläggningen och den bör också vara % lägre än tidigare. beslutar att ge kansliet i uppdrag att arbeta vidare med en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsfonden avseende lokalisering och process av inkapslingsanläggningen. Akko Karlsson (MP) önskar få följande anteckning förd till protokollet: Miljöpartiet anser att det ur ett medborgarperspektiv är intressantare att fokusera eventuell ansökan till Kärnavfallsfonden på temat det luftburna avfallet (partiklar och radioaktivitet) samt den termologiska föroreningen till Östersjön. Vi ser angeläget på behovet av vetenskapliga uppföljningar/folkhälsostudier relaterat till de tre reaktorerna, varav två från 1970-talet, och kopplingen till cancerrelaterade sjukdomar härav. Tillsammans är detta föroreningar som under lång exponeringstid kommer att slutdeponeras i vårt län och närområde och är helt förbisett i Kärnavfallsfondens arbete.

21 s besök i Polen den augusti 2009 Ärendet utgår från dagens föredragningslista för att återkomma i samband med behandling av regionförbundets internationella strategi. 120 D 2008/ China Baltic Sea Business Forum september 2009 Mattias Nylander informerar om arbetet inför 2009 års China Baltic Sea Business Forum som kommer att hållas i Kalmar den september Forumet kommer att bestå av tre komponenter, nämligen matchmaking där företagare från Östersjöområdet får möjlighet att möta företagare från Yangtze-deltat i Kina, en mässa där företag och organisationer erbjuds att ställa ut och ett program med seminarier kring affärskultur, regelverk, finansiering, stödtjänster m m. Till dags dato är 60 svenska företag, 30 kinesiska och 5 företag från respektive Polen, Litauen och Finland anmälda till forumet. ICLD har avslagit regionförbundets ansökan om medel till partnerskapet med Changxing County, vilket även får konsekvenser avseende ekonomin för forumet. tar informationen till protokollet.

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet 102 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Stufvenäs Gästgiveri Torsdagen den 2 september 2010, kl 09.00-12.30 ande Leif Larsson ordförande 146-156 Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Samarbeten med Kina. sam- Verk- hets- En sammanställning över Regionförbundet i Kalmar läns erfarenheter från samarbete med Kina

Samarbeten med Kina. sam- Verk- hets- En sammanställning över Regionförbundet i Kalmar läns erfarenheter från samarbete med Kina Samarbeten med Kina Verk- sam- hets- plan och En sammanställning över Regionförbundet i Kalmar läns erfarenheter från samarbete med Kina Kalmar november 2009 Förord Kina växer ständigt och är i dag en

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden 10 Organ Plats och tid Motell Kronmunken, Mönsterås Torsdagen den 14 april 2011, kl.9.00-12.00 ande Kent Ingvarsson ordförande Tomas Kronståhl vice ordförande Lisbeth Lennartsson Lars Rosander Ingemar

Läs mer

Protokoll 2015-01-16 Styrelsen. Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30

Protokoll 2015-01-16 Styrelsen. Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30 1 Organ Plats och tid ande Regionförbundets styrelse KalmarSalen, Kalmar Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30 Ulf Nilsson Dzenita Abaza Saad Benatallah Bill Björklund Sylvia Borg Ilko Corkovic

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-53 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté PROMEMORIA Dnr: 2010/0021 2010-09-28 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-10-07 Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté Bakgrund Under 2010 har SEUs styrelse

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Plats och tid: Repslagaregatan 12 plan1, kl 13.15 15.25 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson

Läs mer

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 SMÅLAND China Support Office 瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 Wang Zhi 2014-01-21, Reglab 1 2 3 Projektet i korthet Regionförbunden i Kalmar län och södra Småland, Linnéuniversitetet Arbete på hemmaplan Kontor

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-07 1 (10) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 september 2009, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-07 1 (10) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 september 2009, klockan 13.00 14. 2009-09-07 1 (10) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 september 2009, klockan 13.00 14.00 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/353

MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/353 MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/353 Landstingsstyrelsen Enterprise Europé Network - EEN Med anledning av regionbildning görs i enlighet med regionbildningskommitténs förslag en översyn av sex organisationer

Läs mer

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 september 2009 kl. 09.00-11.20 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Rasmus Persson (C) Gabriella

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-16.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Bergh, m Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-09-13 Dnr 1101007 1 (6) Regionstyrelsen Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Ordförandens förslag 1. Regionfullmäktige godkänner det förslag till process

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Protokoll 2008-11-13 Arbetsutskottet

Protokoll 2008-11-13 Arbetsutskottet 193 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 13 november 2008, kl 09.30-16.30 ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Åke Nilsson

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott

Regionförbundets arbetsutskott 76 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 31 maj 2007, kl 09.00-16.30 ande: Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-10 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2015 1 (5) 2014-11-03 Dnr 36/2014 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2015 1. Utgångspunkter för Kärnavfallsrådets verksamhet och

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet 41 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Fredagen den 23 april 2010, kl 09.00-14.00 ande Eddie Forsman ordförande 62-79 Ulf Nilsson 62-79; ordförande 80-93 Mona

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

Verksamhetsplan & budget

Verksamhetsplan & budget Verksamhetsplan & budget Framtidsfrågor Gränsöverskridande frågor Hållbarhet och kommunikationer Information och regional profilering Kultur Lärande och kompetensutvecklng AV-Media Näringsliv och tillväxt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan PROTOKOLL 1(10) Plats: Närvarande: Beslutande: Föredragande: Sekreterare: Övriga närvarande: Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping Marie Johansson, ordförande, David Svensson, Ann-Marie

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:73 1 (29) LS 1008-0662 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ny organisation för Stockholmsregionens Europasamarbete Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Stf landstingsdirektören

Läs mer

Protokoll 2013-11-07 Arbetsutskottet

Protokoll 2013-11-07 Arbetsutskottet 139 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 7 november 2013, kl 09.00-12.25 ande Lars Blomberg ordförande Åke Nilsson Mona Jeansson Ulf Nilsson Linda

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Regionala utvecklingsdelegationen 102-111. Tid: 2011-10-17 kl. 13.30-16.00 Plats: Landstingets kansli, sal A

Regionala utvecklingsdelegationen 102-111. Tid: 2011-10-17 kl. 13.30-16.00 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Rune Backlund (C) Anders Pansell (KD) Malin Wengholm (M) Jarl Karlsson (S) Övriga: Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör Jörgen Lindvall,

Läs mer

Regionstyrelsen 2010-05-07

Regionstyrelsen 2010-05-07 2010-05-07 kl 10.00 14.00, Förvaltningshuset, Ljusdal Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e v ordförande Carina Blank Sven-Åke Thoresen Marit Holmstrand Peter Kärnström Evy Degerman Stig

Läs mer