Regionförbundets arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionförbundets arbetsutskott"

Transkript

1 91 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 27 augusti 2009, kl ande: Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman vice ordförande Mona Jeansson Ulf Nilsson Björn Holgersson tjänstgörande ersättare Tommy Ejnarsson ej tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare Övriga deltagare: Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Suzanne Bergfeldt Helena Ervenius Iréne Tallhage Lönn Carolina Gunnarsson Jan Tordkvist Helena Nilsson 111; Åsa Westrin 115 Wang Zhi 115 Anders Svalin 118 Mattias Nylander 121 Hans Hjertonsson 101 Hans Ranestål 101 Utses att justera: Akko Karlsson Paragrafer:

2 92 94 Godkännande av dagordning godkänner föreliggande dagordning med följande tillägg: Nytt ärende Open Office Under punkten Övrigt Kompetensutvecklingsfrågor 95 Det aktuella arbetsmarknadsläget i Kalmar län Håkan Brynielsson informerar om det aktuella arbetsmarknadsläget i Kalmar län. I juli månad uppgick antalet arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i Kalmar län till knappt personer. Under månaden blev 84 personer varslade om uppsägning. Föreslås att till ett kommande möte med arbetsutskottet bjuda in platschefen för Scania i Oskarshamn. tar informationen till protokollet.

3 93 96 D 2008/ Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009 Suzanne Bergfeldt redogör för delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni I delårsrapporten redovisas regionförbundets delårsbokslut samt verksamhets- och måluppföljning för områdena Näringsliv och tillväxt, Välfärd, Kultur och fritid, Hållbarhet och kommunikation, Lärande på alla nivåer, Information och profilering och Administration samt de båda resultatenheterna AV-Media och Fokus Kalmar län. Budgeten för årets resultat är kronor. Delårets resultat visar ett överskott på kronor. Överskottet kommer från kansliet och AV-Media. Årets avskrivningar är högre än budgeterat, vilket delvis beror på investeringar som gjordes 2008 efter det att 2009 års budget lagts. Finansnettot är betydligt lägre än budgeterat, vilket beror på förändrat ränteläge efter det att 2009 års budget lagts. Resultatprognosen på årsbasis visar ett sammanlagt underskott på drygt kronor, där kronor härrör från Fokus Kalmar län. Likviditeten, dvs betalningsförmågan på kort sikt, är 116 %. Uppsatt mål är 100 %. Likvida medel uppgick per den 30 juni 2009 till 42,8 miljoner kronor. Soliditeten, dvs betalningsförmågan på lång sikt, är 22 %. Uppsatt mål är 10 %. Regionförbundets finansieringskällor är medlemsavgifter för kansli, AV-Media och Fokus Kalmar län 15,9 miljoner kronor landstingsbidrag och kommunernas bidrag till vissa verksamheter 28,4 miljoner kronor projektbidrag och andra ersättningar 27,5 miljoner kronor föreslår att styrelsen godkänner delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2009 och att delårsrapporten lämnas till revisorerna för granskning samt att den sänds till regionförbundets ägare för kännedom.

4 94 97 D 2009/ Budget 2010 Håkan Brynielsson och Suzanne Bergfeldt redogör för förutsättningarna inför budget Vid överläggning med landstingsledningen och primärkommunala nämndens presidium den 4 maj 2009 föreslogs bl a att medlemsavgiften för 2010 och 2011, samt eventuellt även 2012, bibehålls på samma nivå som 2009 års nominella värde. Vid överläggningen föreslogs även att avtalet avseende stöd till Baltic Business School, som upphör årsskiftet 2009/10, inte förlängs. Landstinget i Kalmar län har meddelat att verksamhetsbidrag för budgetåret 2010 kommer att minskas med 1 miljon kronor jämfört med beviljat bidrag för budgetåret Det kommer inte heller att göras någon indexuppräkning. Av delårsrapporten framgår vidare att regionförbundets Regionala samordnade kompetensutveckling (kurs- och konferensverksamheten) inte täcker sina kostnader full ut p g a minskade inkomster avseende deltagaravgifter. Detta förhållande bedöms kvarstå år Ränteinkomsterna förväntas komma att ligga på samma nivå som prognoseras för 2009, dvs ett betydligt lägre utfall än för Förslag till budget för 2010 kommer att redovisas för arbetsutskottet den 22 oktober 2009 för beslut i styrelsen den november ger kansliet i uppdrag att i 2010 års budgetarbete hantera landstingets sparbeting samt den uteblivna indexeringen inför beslut i arbetsutskottet och styrelsen.

5 95 98 D 2007/ Nationell transportplan Helena Ervenius redogör för den kommande nationella transportplanen för åren och ett antal punkter som närmare behöver kommenteras i regionförbundets yttrande. föreslår att det av yttrandet skall framkomma synpunkter angående områden där den nationella planen inte motsvarar regionens intentioner avseende exempelvis regionförstoring och tillväxt samt regionförbundets arbete för en fossilbränslefri region år tar informationen med godkännande till protokollet för beslut vid extra sammanträde med styrelsen den 23 oktober D 2009/ ; 2009/ ; 2004/ ; 2009/ ; 2009/ ; 2009/ Yttrande över regionala transportplaner för respektive Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands, Skåne och Hallands län I likhet med Kalmar län upprättar övriga län i Sverige transportplaner för respektive län. Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen till transportplaner för respektive Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands, Skåne och Hallands län. Eftersom samtliga planer mer eller mindre har samband med varandra och med Kalmar läns förslag till plan samt det nationella planförslaget väljer regionförbundet att lämna ett sammantaget yttrande till länen i Sydsverige. beslutar att godkänna yttrande över regionala transportplaner för respektive Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands, Skåne och Hallands län samt föreslår att styrelsen godkänner vidtagen åtgärd att sända in yttrandena.

6 D 2009/ Yttrande över Vindkraft i Oskarshamns kommun, tematiskt tillägg till översiktsplanen Oskarshamns kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan som behandlar vindkraft för området väster om E22. Syftet är att skapa ett långsiktigt förhållningssätt för att undvika att behandla varje enskilt ärende för sig utan att vara medveten om vad det sammanvägda resultatet av alla vindkraftverk kommer att bli. Avsikten är att identifiera de områden som är mindre lämpliga för vindkraftetablering och undanta dessa. För övriga områden är avsikten att formulera riktlinjer för vindkraftetablering. Regionförbundet i Kalmar län har inga synpunkter i sakfrågor men konstaterar att planens innehåll ger en god plattform för såväl kommunen som länsstyrelsen att hantera etablering av vindkraft i framtiden. Regionförbundet vill även betona att det är av vital betydelse för länets strävan att bli en fossilbränslefri region, att denna typ av planer, som stöder vindkraftsutbyggnad, tas fram. föreslår att styrelsen godkänner yttrande över Vindkraft i Oskarshamns kommun, tematiskt tillägg till översiktsplanen.

7 Utvecklingsmöjligheter för flygplatserna i Kalmar och Oskarshamn Hans Hjertonsson, VD Kalmar Airport AB och Hans Ranestål, Vd Oskarshamns Utvecklings AB informerar om verksamheterna vid respektive flygplats. Kalmar Airport AB är ett av Kalmar kommun helägt företag för drift, förvaltning och utveckling av flygplatsen. Från flygplatsen utgår såväl inrikesflyg som charterflyg. Kalmar Airport har 73 reguljära flygrörelser i veckan och under den senaste tioårsperioden har man haft cirka 2 miljoner resenärer. År 2008 bestod antalet resor till 75 % av tjänsteresor mot 30 % år Kalmar Airport är väl rustat för att möta en efterfrågan om ytterligare cirka resenärer och 25 % fler flygplansrörelser utan tillskott av rörliga resurser i form av personal, fordon och maskiner eller utbyggnad av infrastrukturen. Ett färdigställt planeringsunderlag finns för kapacitetsökning av infrastrukturen vid ytterligare större efterfrågan av flygplatstjänster. Målsättningen inför 2010 är bl a en regelbunden direkttrafik till Stockholm med sju vardagliga avgångar inklusive middagsavgång, två avgångar lördagar och fyra avgångar söndagar. Därutöver har man som målsättning att få till stånd tidigare avgångar för fler transfereringsmöjligheter via Arlanda till internationella destinationer samt utöka chartermålen ytterligare. Kalmar Airport vill även utreda förutsättningarna för ett gemensamt resecentrum för flyg, järnväg och buss på flygplatsområdet. Oskarshamns flygplats ägs och drivs av Oskarshamns Utvecklings AB som ägs av Oskarshamns kommun Oskarshamns flygplats byggdes Ett flertal flygbolag har under åren flugit från flygplatsen till bl a Stockholm Bromma och Arlanda och den större andelen resor är tjänsteresor. tar informationen till protokollet.

8 D 2009/ En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Regeringen beslutade i juni 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag till en ny reglering av den lokala och regionala kollektivtrafiken. Utredningen är nu ute på remiss. Den nya kollektivtrafiklagen skall utformas så att resenären i större utsträckning sätts i centrum. För att resenärerna i större utsträckning än idag skall kunna påverka systemet genom sina aktiva val skall den lokala och regionala kollektivtrafikmarknaden öppnas upp för konkurrens. I varje län skall det finnas en lokal kollektivtrafikansvarig myndighet som ytterst skall se till att medborgarna i länets kommuner får en tillfredsställande kollektivtrafik även om inte marknaden kan erbjuda en tillräcklig sådan. Vidare föreslås i utredningen att ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst överförs från kommunen till den lokala kollektivtrafikansvariga myndigheten. den lokala kollektivtrafikansvariga myndigheten skall ansvara för tillhandahållandet av skolskjuts. Kommunerna skall fortsatt bedöma behovet av skolskjuts. den lokala kollektivtrafikansvariga myndigheten skall ansvara för att anordna sjukresor som måste utföras med anpassade fordon. Regionförbundet i Kalmar län är inte remissinstans men det föreslås att regionförbundet ändå avger yttrande. Inför dagens sammanträde med arbetsutskottet föreligger inte något förslag till yttrande. ger kansliet i uppdrag att inför styrelsens sammanträde den 24 september 2009 lägga fram ett förslag till yttrande över En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39).

9 D 2009/ Remiss Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län Riksdagen beslutade 2007 att införa nya hastighetsgränser i tio steg. Avsikten är att anpassa hastighetsgränserna till nollvisionen och övriga transportpolitiska delmål. Under 2008 infördes nya hastighetsföreskrifter på det nationella vägnätet och under 2009 har översyn genomförts på övriga statliga vägar som har en hastighetsgräns på 90 km/tim eller högre, samt i vissa fall 70 km/tim. Vägverkets ambition är att översynen av hastighetsgränserna skall ske samordnat med kommunerna på statliga genomfarter inom tättbebyggt område och med länsstyrelsen beträffande hastighetsföreskrifter inom tätbebyggt område. Under 2010 är målet att se över resterande vägar, som primära länsvägar och övriga vägar. om de nya hastighetsföreskrifterna kommer att fattas av Vägverkets generaldirektör. De nya hastighetsgränserna kommer att märkas ut under tiden 10 november till 18 december Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över remissen Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. Yttrandet skall vara Vägverket tillhanda senast den 28 september Regionförbundet i Kalmar län ställer sig i huvudsak bakom förslaget till nya hastighetsgränser men menar att det är väsentligt att vägens utformning ger bilisten signaler om vilken hastighet som är lämplig. Regionförbundet konstaterar också att det inte i något av förslagen för nationellt respektive statligt vägnät i Kalmar län finns några vägar med föreslagen hastighet 110 km/tim. Detta tillsammans med, enligt den nationella transportplanen , uteblivna satsningar på järnvägar i länet innebär att Kalmar län får sämre möjlighet till regionförstoring och därmed att nå ett av regionens övergripande mål, att minska antalet arbetsmarknadsregioner från fem till två. Regionförbundet menar att detta innebär att Kalmar län får sämre möjligheter till regional utveckling än omgivande regioner. Föreslås att i yttrandet framhålla att länet skall ha en vägstandard som tillåter att nuvarande hastigheter kan bibehållas. ger kansliet i uppdrag att utifrån vid dagens sammanträde framkomna synpunkter revidera yttrandet samt föreslår att styrelsen godkänner yttrande över Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län.

10 D 2004/ Accelerated Wireless Helena Ervenius ger en kort lägesrapport kring Accelerated Wireless. Tingsrättsförhandlingar kommer att äga rum den september 2009 då tingsrätten skall ta ställning till om Regionförbundet i Kalmar län hade rätt att säga upp avtalet med Accelerated Wireless eller inte. tar informationen till protokollet.

11 D 2009/ Remiss Förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över remissen Förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt. År 2000 antog alla medlemsländer i EU det så kallade ramdirektivet för vatten. Direktivet innebar en ny helhetssyn på vatten och ett systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. Under det gångna året har Sveriges fem vattendistrikt tagit fram förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning. Förslaget är ute på samråd under perioden 1 mars till l september Styrelsen har 72/09 delegerat åt arbetsutskottet att godkänna yttrande. Regionförbundet i Kalmar län yttrar sig över de dokument som gäller Södra Östersjöns vattendistrikt och endast på en generell nivå. Regionförbundet anser att vattendirektivet är bra och principerna i ramdirektivet lägger grunden för ett nytt och bättre sätt att tänka. Regionförbundet instämmer i att åtgärder, enligt åtgärdsprogrammet, skall vidtas då det finns risk för att en vattenförekomst inte uppnår miljökvalitetsnormen, men åtgärderna måste samtidigt vara kostnadseffektiva. Regionförbundet anser att åtgärderna bör stå i relation till en långsiktigt hållbar utveckling samt tydligt beakta klimatförändringen och dess konsekvenser på kort och lång sikt. Regionförbundet vill också framhålla behovet av, och nyttan med, ett Östersjösamarbete på lokal och regional nivå. beslutar att godkänna yttrande över Förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt.

12 D 2009/ Biogas nya substrat från havet Projektet Biogas nya substrat från havet syftar till att samordnat och effektivt undersöka Kalmar läns förutsättningar att nyttja nya substrat från havet för biogasproduktion för att därigenom öka såväl produktionen av förnybar energi som bortförseln av näringsämnen från havet. Målet är att testa olika substrat och substratblandningar, såväl på laboratorium som i pilotskala testa metoder för skörd, lagring, bearbetning och rötning av substrat från havet bedöma ekonomiska förutsättningar, energinytta, påverkan på miljö samt biogödselns näringsnytta utarbeta en länsplan för optimalt nyttjande av nya substrat från havet Medfinansiering kommer att sökas från EU:s regionala fond med Regionförbundet i Kalmar län som projektägare. Övriga parter blir Kalmar Biogas AB, Kalmar kommun, Linnéuniversitetet, Västerviks Biogas AB, Västerviks kommun, ytterligare kommuner från Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län (preliminärt), Gotlands län (preliminärt) m fl. Ansökan till regionala fonden gäller ett treårigt projekt åren med en total budget på cirka miljoner kronor. Föreslås att regionförbundet avsätter kronor av länets regionala utvecklingsmedel samt handläggartid för medverkan i projektarbetsgruppen. beslutar godkänna att Regionförbundet i Kalmar län står som huvudman för projektet Biogas nya substrat från havet och att en ansökan sänds till EU:s regionala fond. beslutar vidare, att enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s k 1:1-medel, tidigare 33:1-medel), bevilja projektet totalt kronor för åren enligt nämnda förordning får inte överklagas.

13 D 2009/ Projektet MOMENT Pri Styrkommittén för Södra Östersjöprogrammet (South Baltic Programme) beviljade i april 2009 mer än 1,5 miljoner Euro i stöd till projektet MOMENT Modern Water Management in the South Baltic Sea Area. Projektet syftar till att utveckla effektiva metoder för samarbete i vattenråd, lokala åtgärdsprogram och minskad övergödning. Erfarenheterna skall användas för att kunna ge rekommendationer för fortsatt arbete inom Euroregion Baltic (ERB). MOMENT kommer att genomföras under perioden 1 september 2009 till 30 augusti Samtliga regioner inom ERB medverkar i projektet. Regelverket för Södra Östersjöprogrammet gör dock att Ryssland/Kaliningrad endast kan delta i begränsad omfattning. ERB:s parter i Kaliningrad har nu tagit fram ett förslag till projekt som innebär att de åtgärder som skall genomföras i övriga pilotområden skulle kunna prövas i Primorska river i Kaliningrad. Regionförbundet i Kalmar län har diskuterat idén med SIDA:s Östersjöenhet, som ställt sig positiv till en ansökan om bidrag på maximalt SEK. Projektet skulle därutöver kunna finansieras via befintliga medel för rysk medverkan inom MOMENT-projektet och eget arbete från ryska parter, motsvarande minst SEK. Föreslås att Regionförbundet i Kalmar län blir projektägare för projektet MOMENT Pri och att en ansökan om medfinansiering lämnas in till SIDA:s Östersjöenhet. Projektet innebär inga nya kostnader för regionförbundet. beslutar att Regionförbundet i Kalmar län blir projektägare för projektet MOMENT Pri samt godkänner att en ansökan om medfinansiering lämnas in till SIDA:s Östersjöenhet.

14 D 2009/ Valärende styrgruppen för MOMENT-projektet Regionförbundet i Kalmar län är projektägare för projektet MOMENT och skall också utse en representant till projektets styrgrupp, tillika ordförande. Föreslås att Akko Karlsson (MP) utses som Regionförbundets i Kalmar län representant i styrgruppen för projektet MOMENT Modern Water Management in the South Baltic Sea Area. föreslår att styrelsen utser Akko Karlsson (MP) som Regionförbundets i Kalmar län representant i styrgruppen för projektet MOMENT Modern Water Management in the South Baltic Sea Area. 109 D 2009/ Länsstyrelsen i Blekinge län föreslår flytt av lantbruksenheten Håkan Brynielsson informerar om Länsstyrelsens i Blekinge län förslag att flytta lantbruksenheten från Blekinge till Länsstyrelsen i Skåne. De verksamheter som föreslås flytta från Länsstyrelsen i Blekinge län till Länsstyrelsen i Skåne län är livsmedelskontrollen, veterinära frågor, djurskyddstillsynen samt stöd- och kontrollverksamheten kopplad till jordbruket. Även verksamheten inom den allmänna förvaltningen föreslås flytta liksom samordningen av samhällsskydd och beredskap. Totalt berör förslaget cirka 20 årsarbetskrafter vid Länsstyrelsen i Blekinge län. Landshövdingarna för de båda länen skrev i slutet av juni under en hemställan till regeringen. anser att regeringen inte bör fatta något beslut i frågan innan beslut har tagits avseende den kommande regionindelningen. föreslår att diskussioner tas upp med såväl Region Blekinge som Regionförbundet södra Småland. beslutar att tillsammans med de båda regionförbunden i Blekinge och Kronobergs län agera i frågan angående Länsstyrelsens i Blekinge län förslag att flytta lantbruksenheten till Länsstyrelsen i Skåne län.

15 D 2009/ Utvärdering av regionförbundets företagsstöd gällande konsultcheckar och såddfinansiering Helena Nilsson presenterar den utvärdering av satsningar på konsultcheckar och såddfinansiering i Kalmar län som gjorts av Ramböll. Konsultcheckar Studien baseras på företag som fått stöd under åren Via enkätundersökning har svar inkommit från 221 stödföretag. De företag som fått stöd via konsultcheckar kännetecknas bl a av att de har högre omsättning i jämförelse med regiongenomsnittet och att de har större antal anställda i jämförelse med regiongenomsnittet. Företagen, som till 27 % leds av kvinnor, är relativt jämnt fördelade i länet. Tillväxten i antalet anställda hos stödföretagen kan påvisas på ett och två års sikt och vad avser omsättningstillväxten är det en signifikant ökning både på kort och på lång sikt. Även produktivitetsökningen på kort sikt är signifikant högre än utan stöd. Av de företag som erhållit stöd i form av konsultcheckar upplever 86 % att konsulttjänsterna har haft en positiv påverkan på konkurrenskraften. Såddfinansiering Studien baseras på företag som fått stöd åren Enkätsvar har inkommit från 42 företag. De företag som fått såddfinansiering kännetecknas av att omsättningen är något lägre än länsgenomsnittet och att antalet anställda i såddföretagen motsvarar länsgenomsnittet. 45 % av alla stödföretag finns i Kalmar kommun. Företag inom tillverkningsbranschen är överrepresenterade bland de som fått såddfinansiering, liksom manliga företagare. Företagen anser att såddfinansieringen har påskyndat utvecklingsarbetet med i genomsnitt 13,7 månader. Föreslås att bjuda in representanter för Ramböll till styrelsens sammanträde den 24 september tar informationen med godkännande till protokollet för information till styrelsen samt beslutar att till styrelsen den 24 september 2009 bjuda in representanter för Ramböll.

16 D 2009/ Projekt NINA ett affärs- och arbetsnätverk mellan kvinnor Projektet NINA syftar till att skapa ett affärs- och arbetsnätverk mellan kvinnor som driver företag eller planerar att starta företag inom en IT-plattform. Nätverket skall skapa relationer och kommunikation mellan kvinnor både med fysiska träffar men också genom IT-plattformen. Projektet omfattar hela Kalmar län och engagerar kvinnor i länets alla kommuner. Projektet genomförs av Kalmar Marknadskonsult AB under perioden 1 april till 31 december Föreslås att projektet beviljas kronor ur programmet Främja kvinnors företagande beslutar att för perioden 1 april - 31 december 2009 bevilja projektet NINA ett affärs- och arbetsnätverk mellan kvinnor medel om kronor ur programmet Främja kvinnors företagande D 2009/ Världsutställningen i Shanghai 2010 Regionförbunden i Blekinge, Jönköping, Kalmar och södra Småland har under våren undersökt möjligheterna att delta på världsutställningen i Shanghai, som kommer att pågå under perioden maj-oktober Syftet med utställningen är att på ett attraktivt och trendkänsligt sätt visa kommunikation som en förutsättning för ett öppet och harmoniskt samhälle. Regionförbundens deltagande på världsutställningen syftar till att skapa nya marknader för regionens näringsliv samt attrahera investeringar genom att marknadsföra regionen på en internationell arena. Temat för det gemensamma deltagandet föreslås vara hållbarhet. Regionförbundens deltagande planeras till vecka Den gemensamma kostnaden för deltagande i världsutställningen kommer att uppgå till totalt 2 miljoner kronor, jämnt fördelat mellan länen, dvs kronor vardera. En projektansökan kommer att lämnas in till EU:s strukturfondsprogram Småland & Öarna i syfte att söka medfinansiering. tar informationen med godkännande till protokollet.

17 D 2009/ Exportfrämjande insatser för Glasriket Håkan Brynielsson informerar om diskussioner med Glasriket och Regionförbundet södra Småland angående exportfrämjande insatser för Glasriket. Föreslås att Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med Regionförbundet södra Småland bidrar med 2 miljoner kronor gemensamt fördelat på åren , dvs kronor per år vardera. ställer sig positiv till Regionförbundets i Kalmar län medfinansiering om kronor per år för åren under förutsättning att Regionförbundet södra Småland bidrar med motsvarande summa. 114 Regionförbundets företagsbesök beslutar att höstens företagsbesök kommer att ske den 5 oktober (mellanlänet) respektive 12 november 2009 (norra länsdelen).

18 Vindkraften och industrin Åsa Westrin och Wang Zhi rapporterar från Vindkraften och industrin mötesplatsen med fokus på industri- och affärsmöjligheter inom vindkraften som ägde rum den maj 2009 i Kalmar. De 250 deltagarna representerade 130 svenska företag, 28 svenska kommuner/- organisationer/nätverk och 10 internationella vindkraftstillverkare. Under de båda dagarna genomfördes 238 matchmaking-möten. Från vår region deltog 6 tillverkningsföretag, 2 tjänsteföretag, 7 kommuner/organisationer/nätverk i 18 matchmakingmöten. Majoriteten av deltagarna tyckte att upplägget av de båda dagarna var intressant och att man erhöll intressanta affärskontakter. tar informationen till protokollet. 116 D 2009/ Lägesrapport om vaccinering mot svininfluensa Med anledning av den nya influensan A(H1N1) har regionförbundet under sommaren haft en kontinuerlig dialog med smittskyddsläkaren på Landstinget i Kalmar län. Den nya influensan klassas som pandemisk och man beräknar att % av befolkningen kommer att insjukna under hösten. Landstinget i Kalmar län har i likhet med övriga landsting i riket bestämt sig för att erbjuda vaccin till hela befolkningen och man planerar nu för hur vaccinationen smidigast skall genomföras. Presidiet för regionförbundets primärkommunala nämnd har efter samråd med länets kommuner ställt sig bakom en principöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner angående ansvarsfördelningen vid vaccineringen. Överenskommelsen är undertecknad av primärkommunala nämndens ordförande och vice ordförande samt landstingsstyrelsens ordförande. tar informationen med godkännande till protokollet.

19 D 2009/ Socialstyrelsens remiss Övergripande begrepp och termer inom området levnadsvanor Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att avge yttrande över Socialstyrelsens remiss Övergripande begrepp och termer inom området levnadsvanor. Föreslås att regionförbundet inte avger något yttrande. beslutar att inte avge något yttrande över Socialstyrelsens remiss Övergripande begrepp och termer inom området levnadsvanor.

20 D 1999/ Nationellt ansvar Anders Svalin informerar om en eventuell ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsfonden avseende informationsinsatser i samband med lokaliseringen av inkapslingsanläggningen. Svensk Kärnbränslehantering (SKB) tillkännagav den 3 juni 2009 sitt platsval Forsmark för slutförvaret av använt kärnbränsle. I och med detta förändras Oskarshamns kommuns arbete och organisation kring slutförvarsfrågan. SKB kommer under minst 50 år att bedriva omfattande verksamhet i Oskarshamn med krav på mycket hög kompetens. Bland annat skall både en kapselfabrik och en inkapslingsanläggning byggas. För Oskarshamns del innebär SKB:s val av Forsmark som platsen för slutförvar av använt kärnbränsle ändå en rad mervärdesinsatser, t ex utbildning och kompetensutveckling, breddning av arbetsmarknaden, vidareutveckling av SKB:s laboratorier i Oskarshamn, näringslivsutveckling med etablering av SKB Näringslivsutveckling AB och särskilda satsningar inom energiområdet m m. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten har regionförbundet möjlighet att ansöka om medel för information till allmänheten i frågor som rör hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. En ansökan bör, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, inrikta sig generellt mot lokalisering och process av inkapslingsanläggningen och den bör också vara % lägre än tidigare. beslutar att ge kansliet i uppdrag att arbeta vidare med en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsfonden avseende lokalisering och process av inkapslingsanläggningen. Akko Karlsson (MP) önskar få följande anteckning förd till protokollet: Miljöpartiet anser att det ur ett medborgarperspektiv är intressantare att fokusera eventuell ansökan till Kärnavfallsfonden på temat det luftburna avfallet (partiklar och radioaktivitet) samt den termologiska föroreningen till Östersjön. Vi ser angeläget på behovet av vetenskapliga uppföljningar/folkhälsostudier relaterat till de tre reaktorerna, varav två från 1970-talet, och kopplingen till cancerrelaterade sjukdomar härav. Tillsammans är detta föroreningar som under lång exponeringstid kommer att slutdeponeras i vårt län och närområde och är helt förbisett i Kärnavfallsfondens arbete.

21 s besök i Polen den augusti 2009 Ärendet utgår från dagens föredragningslista för att återkomma i samband med behandling av regionförbundets internationella strategi. 120 D 2008/ China Baltic Sea Business Forum september 2009 Mattias Nylander informerar om arbetet inför 2009 års China Baltic Sea Business Forum som kommer att hållas i Kalmar den september Forumet kommer att bestå av tre komponenter, nämligen matchmaking där företagare från Östersjöområdet får möjlighet att möta företagare från Yangtze-deltat i Kina, en mässa där företag och organisationer erbjuds att ställa ut och ett program med seminarier kring affärskultur, regelverk, finansiering, stödtjänster m m. Till dags dato är 60 svenska företag, 30 kinesiska och 5 företag från respektive Polen, Litauen och Finland anmälda till forumet. ICLD har avslagit regionförbundets ansökan om medel till partnerskapet med Changxing County, vilket även får konsekvenser avseende ekonomin för forumet. tar informationen till protokollet.

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet 41 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Fredagen den 23 april 2010, kl 09.00-14.00 ande Eddie Forsman ordförande 62-79 Ulf Nilsson 62-79; ordförande 80-93 Mona

Läs mer

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet 102 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Stufvenäs Gästgiveri Torsdagen den 2 september 2010, kl 09.00-12.30 ande Leif Larsson ordförande 146-156 Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14. 69 Organ Plats och tid ande Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.55 Leif Larsson ordförande 183-198 vice ordförande 199-207 Lars Blomberg

Läs mer

Protokoll 2011-11-02--03 Styrelsen

Protokoll 2011-11-02--03 Styrelsen --03 92 Organ Regionförbundets styrelse Plats och tid Onsdagen den 2 november 2011, kl 09.00-14.30 Torsdagen den 3 november 2011 ande Onsdag 2 november 2011 Leif Larsson Akko Karlsson Håkan Algotsson Bo

Läs mer

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Regionförbundet i Kalmar län 1 Årsredovisning 2010 Text och grafisk form: Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Text och grafisk form: 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Om regionförbundet och vårt uppdrag...

Läs mer

Protokoll 2008-12-03 Styrelsen

Protokoll 2008-12-03 Styrelsen 136 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Onsdagen den 3 december 2008, kl 10.00-15.30 ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande 135-139, 146-159 Eddie

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2015-06-01 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

ÅRSREDOVISNING 2014. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2014 Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Text och grafisk form: 2 Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Om regionförbundet och vårt uppdrag...

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-03-30 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 30 mars 2012 kl. 10.00

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Till arbetsutskottet 2008-10-17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Regionförbundets insatser och resultat under perioden... 3 Kommunikationer... 5 Lärande och arbetsmarknad...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 26 november 2014 kl. 10.00-14.00 ca Plats: Ryssbygymnasiet,

Läs mer

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00)

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00) KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2011-03-25 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2014 03 26 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Förbundsstyrelsens sammanträde föregås av ägarsamråd med samordningsförbundet kl 8 9, samt medlemssamråd om medlemsavgift 2015 kl 9 10. Kallelse har

Läs mer

2011:11. Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009

2011:11. Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009 2011:11 Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009 MISSIV DATUM DIARIENR 2011-05-09 2010/136-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-07-01 N2010/4853/RT Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer