Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län"

Transkript

1 advisoryboard.se Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län En sammanfattning av 250 kloka människors arbete som omfattar socialtjänst och vård och omsorg... eller beslutens väg till Kerstin Ett samarbete mellan företaget AdvisoryBoard, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne

2 3

3 Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län En sammanfattning av 250 kloka människors arbete som omfattar socialtjänst och vård och omsorg... eller beslutens väg till Kerstin 4 5 Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län AdvisoryBoard 2013 Text: Jörgen Wahl, Jessica Skantze och Stina Larsson Redaktör: Stina Larsson Illustratör: Joakim Larsson Grafisk form: Boklarssons Foto: AdvisoryBoard och Boklarssons Bilder och modeller i denna skrift tillhör företaget AdvisoryBoard. Kopiera och sprid gärna materialet, men ange alltid källan advisoryboard.se.

4 Innehåll Förord 008 Bakgrund och uppdrag 010 Vem är Kerstin? 012 Utgångspunkt för nulägesanalys - beslutsvägar 014 Syfte 017 AdvisoryBoard-metoden 018 Processvägen 020 Reflektioner från 50 enskilda samtal 022 Checklista för samverkan 026 Fem viktiga frågor som vi ger svar på Utvecklingsområden för samverkan 043 Inledning utvecklingsområden för samverkan 044 Utvecklingsområde Utvecklingsområde Utvecklingsområde Utvecklingsområde Utvecklingsområde Utvecklingsområde Utvecklingsområde Goda exempel på samverkan i Skåne län 091 Slutord 110 Tack 114 Återkommande begrepp i processen 118 Förklaringar och förkortningar 118

5 Förord Samverkan är ingen organisation, det är en relation Att samverka kring våra medborgare är inget tillfälligt projekt. Det är ett kontinuerligt förbättringsarbete knutet till metodutveckling och forskning nära medborgarna i en permanent struktur. Medborgarnas behov är i ständig förflyttning mellan olika huvudmän vars uppdrag är att ta hand om mest sjuka äldre, ohälsa hos unga, likvärdig palliativ vård, minska benskörhet hos kvinnor o.s.v. Det förutsätter ett delat ansvar och en fungerande relation mellan kommuner och landsting på såväl ledningsnivå som i det direkta utförandet. Många och kloka deltagare i Avisoryboard har signalerat: Oavsett hur vi ritar våra organisatoriska rutor så fungerar samverkan först när relationen är tillitsfull och konstruktiv mellan de som ska utföra uppdraget. En relation vill man vara i och den består av ett mellanmänskligt förhållande dit vi kommer för att ge snarare än att ta. En konstruktiv samverkan förutsätter en relation med mandat och tillit till de som utför arbetet och en tät dialog mellan de ledare, chefer och medarbetare som har ansvaret. Viljan att förstå varandra och våra unika verkligheter är ett gemensamt ansvar som förutsätter ett aktivt lyssnande för att säkerställa att man delar samma bild av det gemensamma uppdraget. En relation kan också vara ett bredare utbyte mellan parter med ett gemensamt intresse, en s.k. horisontell samverkan. Oavsett om samverkan sker i nära anslutning till brukare eller patient, eller sker på strategisk chefsnivå, så bör det horisontella arbetet omfamna alla aktörer som arbetar med samma medborgaransvar. I detta arbete har vi fått klart för oss att samverkan inte kan organiseras i rutor och matriser. Samverkan kan inte heller enbart organiseras i projektform, utan behöver ständigt integreras i en permanent utvecklingskultur. Ledarens förmåga att samverka, tydliga individuella uppdrag och tillit till medarbetarens kunskap är här avgörande för att kunna leverera kvalitet till medborgarna. 8 9

6 Bakgrund och uppdrag Uppbyggnad av en regional stödstruktur för evidensbaserad praktik inom socialtjänst, vård och omsorg pågår sedan 2010 i Skåne län, liksom i övriga län i Sverige, med stöd av statliga medel via Sveriges Kommuner och Landsting. Arbetet bedrivs gemensamt av Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och kommunerna i Skåne, i nära samverkan med universitet och högskolor. Inom ramen eller i nära samverkan för denna stödstruktur pågår sedan 2012 ett förbättringsarbete för målgruppenmest sjuka äldre inom ramen för den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre. En avgörande del för att stödstrukturen ska fungera är en tydlig struktur för ledning och styrning i samverkan mellan Skånes 33 kommuner, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Handlingsplanen Långsiktigt hållbar struktur för samverkan mellan kommunerna och Region Skåne inom äldreområdet slog fast att en översyn av nuvarande struktur för ledning och samverkan inom området vård och omsorg borde genomföras. Företaget AdvisoryBoard har därför under genomfört en process och genom denna tagit fram förslag till struktur för ledning och styrning i samverkan, vilket presenteras i den här skriften

7 Vem är Kerstin som dyker upp överallt? Kerstin är du och jag - kanske inte idag, men förmodligen imorgon. Hon är vår mormor eller någon annan närstående som har många kontakter med vård och omsorg. Hon påverkas av besluten som tas i Skånes kommuner och Region Skåne. Kerstin är en symbol som påminner oss om varför vi 12 gör det här och hon leder oss på vägen genom processen 13 och denna slutdokumentation.

8 Utgångspunkt för nulägesanalys - beslutsvägar Samverkan i Skåne Tjänstemannaperspektiv Politiskt perspektiv Regional nivå Enstaka tjänstemän från Region Skåne och Kommunförbundet Skåne möts Regional politisk samverkansgrupp för vård och omsorg Delregional nivå Lokala styrgrupper REKO (Regional kommunal samverkan mellan politiker och tjänstemän i Skåne) Lokal nivå Ledningskraftsteam (under utveckling) Möten i och tillsammans med kommuner

9 Syfte Processen påbörjades i april 2012 och har haft som syfte att ta fram ett förslag till struktur för ledning och styrning i samverkan mellan Skånes kommuner, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne på politisk nivå och tjänstemannanivå. Den nya strukturen ska stödja en bättre samverkan kring de mest sjuka äldre, men successivt utvidgas till att omfatta hela socialtjänsten, hälso- och sjukvård samt för relevanta (gemensamma) brukar- och patientgrupper

10 AdvisoryBoard-metoden AdvisoryBoard arbetar med en metod som innehåller två delar, intressentdialog och utvecklingscell. Arbetsformen bygger på att den inledande intressentdialogens öppna frågeställningar bestämmer inriktningen för efterföljande utvecklingsceller. Utvecklingscellerna ger möjlighet för intressenterna att tillsammans med utvalda specialister fördjupa kunskapen inom varje intressents prioriterade delområde. Detta arbete sätter agendan för den slutgiltiga intressentdialogen. En advisoryboardprocess involverar personer med olika kompetenser, med växlande kunskap, personlighet och erfarenheter. Metoden är en demokratisk samverkansform som bygger på att ta tillvara varje individs grundläggande drivkraft samt frekvent föra en dialog om densamma. Resultatet återspeglas i ökad förmåga att lyssna, lära, reflektera och omsätta ny kunskap till handling i den egna organisationen

11 Processvägen Processvägen består av de medverkandes erfarenheter, kunskaper och åsikter. Genom intressentdialoger och olika utvecklingsceller tas dessa tillvara och ett synsätt förankras. Från det inledande mötet, med intressentdialog i Malmö den 25 september 2012, har cirka 250 personer kommit till tals i ett stort urval av berörda aktörer alltifrån ledande politiker och tjänstemän, till medarbetare närmast Kerstin, som sköterskor, läkare, hemtjänstpersonal m.fl. inom Region Skåne och Skånes kommuner. Även representanter för patient- och anhörigföreningar har medverkat. Utvecklingscell 1 Produktionsmöte 9-10 oktober 2012 Statt Hotell, Hässleholm Utvecklingscell 3 Tjänstemannamöte Kulturen i Lund 16 januari 2013 Avslutande intressentdialog 12 april 2013 Dunkers kulturhus, Helsingborg Inledande intressentdialog 25 september 2012 St Gertrud, Malmö Utvecklingscell 2 Politikermöte 6 december 2012 St Gertrud, Malmö Mellan varje intressentdialog och utvecklingscell har vägen fortsatt med djupintervjuer av ett 50-tal politiker och tjänstemän. Lägg märke till att vägen inte tar slut efter sista intressentdialogen utan här överlämnas Advisoryboards resultat till uppdragsgivaren för konkretisering och fortsatt beredning. Utvecklingscell 4 Konstruktionsmöte 15 mars 2013 Media Evolution City, Malmö

12 Reflektioner från 50 enskilda samtal Av den inledande intressentdialogen konstaterar vi två saker. För det första att en ledningsstruktur i samverkan inte kan isoleras till enbart brukargruppen mest sjuka äldre, d.v.s. strukturen kräver ett större perspektiv. För det andra kunde vi konstatera att samverkan generellt verkade fungera bättre delregionalt, i mindre konstellationer. Av dessa anledningar valde vi att besöka ledande politiker och tjänstemän från Skånes kommuner och Region Skåne, för att ta in ett bredare perspektiv på att leda i samverkan. Resultaten av dessa samtal är integrerade i denna skrift och stämmer väl överens med övriga slutsatser i processen. Det finns dock några punkter i samtalen som är värda att reflektera extra över. Många uttrycker att l l l l Samverkan är en relation (inte en organisation). Samverkan kring mest sjuka äldre är inget projekt, det är ett permanent tillstånd. Samverkan, forskning och metodutveckling ska ske närmast brukaren. Vi samarbetar oftare när krisen redan är ett faktum, mer sällan i förebyggande syfte. Vi måste samarbeta för att klara av ekonomin. 22 l 23 l l l Det är i det gränsöverskridande arbetet som systemet läcker pengar om vi inte hittar former för en tillitsfull och god samverkan. Region Skåne och kommunerna behöver koordinera strategisk planering och beställning av stödsystem som t.ex IT. Kommunernas unika förutsättningar vad gäller storlek, geografi, ekonomi och sociala frågor gör det ibland svårt att leva upp till generella överenskommelser och avtal.

13 Några citat från 50 enskilda samtal "Problemen sitter inte i nya IT-system, de sitter i bristande beställarkompetens." Dyrare för någon part kan bli både bättre och billigare för medborgaren. Systematisera lärdomar och erfarenheter från andra situationer och brukargrupper där samverkan fungerat bra, tex krissituationer. 24 Likvärdiga avtal blir ibland som när ett barn som vill sätta en fyrkantig kloss i ett trekantigt hål. Uppmuntra utförarna att göra! Ansvaret ska ligga hos personen som har kompetensen. "Vi möts bara när krisen redan är ett faktum."

14 Checklista för samverkan AdvisoryBoards deltagares goda råd för en fungerande samverkan 1. Är samverkan byggd utifrån Kerstins beteende, behov och rörelsemönster? Se sid Har vi säkerställt att vi ser samma bild av det vi ska bli överens och avtala om? Se sid Har kommun och region tillsammans formulerat tydliga politiska mål och ramar? Se sid Finns horisontell samverkan beskriven i verksamhetsplanen? Se sid Har vi säkerställt ett gemensamt ansvar för ekonomin? Se sid Finns horisontella chefsuppdrag där samverkansansvaret är beskrivet och fördelat på respektive chefs uppdragsbeskrivning? Se sid Innehåller varje enskilt uppdrag incitament för samverkan? Se sid Har ledningen tillit till medarbetarna närmast Kerstin och har dessa ett tydligt samverkansuppdrag? Se sid Har vi säkerställt att metodutveckling och forskning sker nära brukaren (Kerstin)? Se sid 66.

15 Fem viktiga frågor som vi ger svar på Hur bygger vi en struktur med beslutsmandat på politisk nivå och tjänstemannanivå som... 29

16 Hur bygger vi en struktur med beslutsmandat som... 1a säkrar en kontinuerlig och bred dialog mellan Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner? 30 Advisoryboards deltagare föreslår att Kommunförbundet Skåne bör: Förankra och tidigt skapa delaktighet i utformandet av avtal och överenskommelser hos samtliga 33 kommuner. Ta fram en ny arbetsmetod för utveckling av tjänster och erbjudanden som garanterar lyhördhet för kommunernas olika verklighet och behov. Agera kunskapsspridare och fungera som en central kommunikationskanal mellan Skånes kommuner. Ta ett helhetsgrepp och vara facilitator kring utvecklingen av samverkan över tiden. Ha ett djupare engagemang och lokal närvaro i frågor som är viktiga för kommunerna. Agera kompetensstöd i avtalsfrågor med utgångspunkt från kommunernas olikheter och verklighet. Säkerställa proaktiva och långsiktiga samverkansstrategier med regionen och länsstyrelsen. 31

17 Hur bygger vi en struktur med beslutsmandat som... 1b säkrar en kontinuerlig och bred dialog mellan Region Skåne och Skånes kommuner? 32 Advisoryboards deltagare föreslår att Region Skåne bör: Säkerställa att samtliga samarbetsavtal ger likvärdig vård i alla kommuner. Tillsätta en koordinatorfunktion som håller i sam verkan med kommunerna för Kerstin. Verka för ökad tillgänglighet genom samarbete för Kerstin dygnet runt. Leverera tydliga avtal och överenskommelser som utgår från värdet för Kerstin. Säkerställa samverkan med kommunerna kring teknikutveckling för att koppla ihop system och övervaka information. Ta fram en lättillgänglig gemensam kommunikationsplattform, lightjournal, för Kerstin som delas med kommunerna. Tidigt förankra och skapa delaktighet i utformandet av avtal och överenskommelser hos samtliga privata leverantörer av sjukvård i respektive kommun. 33

18 Hur bygger vi en struktur med beslutsmandat som... 2 säkrar en bra dialog och samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne? 34 Advisoryboards deltagare föreslår att Kommunförbundet Skåne och Region Skåne bör: Ta hänsyn till och beakta att vi har olika språk och uttryck i arbetet runt Kerstin. Göra något djärvt byt roller med varandra! Säkerställa att varje avtal tydligt reglerar Vem, Vad, När och Hur och vilket politiskt mål avtalet stödjer. Fråga vad vi egentligen sa tills båda parter bekräftar samma bild. Höja moralen och respekten för ingångna avtal. Säkerställa att Kerstins perspektiv alltid är representerat i diskussionen. Lyssna nyfiket på vad den andra parten säger. Säkerställa att win-win är i fokus för alla i samverkan. Forma en avdelning för horisontell samverkan på högre tjänstemannanivå med ansvar för generell horisontell ledning och styrning, horisontell kommunikation och en gemensam horisontell analysenhet. 35

19 36 Hur bygger vi en struktur med beslutsmandat som... 3 säkrar ett bra samarbete på produktionsnivå, lokalt och/eller delregionalt, mellan kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, primärvård och specialistvård? Advisoryboards deltagare föreslår att Skånes kommuner och Region Skånes utförare inom kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, primärvård och specialistvård bör: Skapa en gemensam enhet för analys och kvalitetsuppföljning för att tidigt identifiera och åtgärda brister kring Kerstin. Ta fram en gemensam kunskapsbank. Samordna gemensamma mobila team som arbetar nära Kerstin. Prioritera informella mötesarenor för kompetensutbyte kring Kerstin. Säkerställa bättre läkarstöd kring Kerstin när behov uppstår. Stärka primärvårdens roll som remissinstans till specialistvård. Se Kerstin som en uppdragsgivare. Säkerställa en gemensam enkel och tydlig dokumentation som följer Kerstin. Anamma en större acceptans för att det tar tid innan man ser resultatet av nya samarbetsprojekt. Ta fram en kommunikationsstrategi för att sprida goda pågående samverkansprojekt. 37

20 38 Hur bygger vi en struktur med beslutsmandat som... 4 säkrar en bra dialog mellan Region Skåne och Skånes kommuner på uppdrags/beställarnivå dvs. ledningsnivå? Advisoryboards deltagare föreslår att Region Skåne och Skånes kommuner bör: Upprätta horisontella överenskommelser för en jämlik vård. Ändra förhållningssätt till ekonomin för att bättre möta Kerstins behov. Detta innebär i praktiken att man accepterar att värdet för Kerstin måste vara grunden för all samverkan, inte vem som tar kostnaden. Ta fram gemensamma mål för Kerstin mellan kommun och region. Säkerställa tydliga gemensamma överenskommelser om Kerstin, till exempel vård- och omsorgsplanering i samverkan. Ge bättre förutsättningar till medarbetarna nära Kerstin så att det blir lätt att göra rätt, svårt att göra fel. Våga testa mer och prata mindre. Utveckla en stafettfunktion i varje enskilt samarbete mellan region och kommun för ett mer gränsöverskridande överlämnande av ansvar och ekonomi runt Kerstin. Hitta en form för samverkansrelaterade upphandlingar. Prioritera informella mötesarenor för att bygga tillit, lära av varandra och våga testa nya samarbeten. Samordna gemensamma riktade utbildningar kring utförandet runt Kerstin. 39

21 Hur bygger vi en struktur med beslutsmandat som... 5 bidrar till en nära samverkan och dialog med universitet, högskolor och brukarorganisationer? 40 Advisoryboards deltagare föreslår att Skånes kommuner och Region Skånes utförare inom kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, primärvård och specialistvård bör: Stärka anhörigas och närståendes roll i samverkan, till exempel genom att arbeta med referensgrupper/ anhörighetskommittéer. Göra Kerstin och hennes närstående till naturliga medaktörer i förebyggande planeringsinsatser och åtgärder. Skapa en närsjukvårdsplattform med högskola plus universitet för brukarnära utvecklingsstöd. 41

22 Utvecklingsområden för samverkan 43

23 Inledning utvecklingsområden för samverkan Från det inledande mötet i Malmö i september 2012 till den avslutande intressentdialogen i Helsingborg i april 2013 har AdvisoryBoards deltagare frekvent återkommit till några gemensamma utmaningar för en bättre samverkan i Skåne län. 44 Deltagarna har vid upprepade tillfällen efterfrågat ett tydligare ledarskap, tydligare uppdragsbeskrivningar som underlättar samverkan, gemensamma politiska medborgarmål, flexibla anställningsformer, en gemensam syn på ekonomin, relationsskapande och formella beslutsarenor på rätt nivå, en sammanhållen infrastruktur för IT och kommunikation samt en gemensam metodutveckling närmast Kerstin. 45

24 46 Vi har kategoriserat de utmaningar deltagarna frekvent återkommit till i sju utvecklingsområden. Dessa utvecklingsområden syftar till att skapa hållbara förutsättningar för en ledningsstruktur i samverkan mellan berörda aktörer på samtliga nivåer. Sammantaget säkerställer de olika utvecklingsområdena en god och kontinuerlig samverkan på: 1. Produktionsnivå Lokalt och/eller delregionalt, mellan kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, primärvård och specialistvård. 2. Uppdrags-/beställarnivå Ledningsnivå mellan Region Skåne och Skånes kommuner. 3. Regional nivå Central avtalsnivå mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Utvecklingsområde 1 Idéer och framgångsfaktorer för en ledningsstruktur i samverkan Utvecklingsområde 2 Politisk kvalitetsnämnd för samverkan i Skåne län Utvecklingsområde 3 Kvalitetsförvaltning för samverkan i Skåne län Utvecklingsområde 4 Brukarnära samverkansplattform för forskning och metodutveckling Utvecklingsområde 5 Gemensamt ansvar för ekonomin på alla nivåer i Skåne län Utvecklingsområde 6 Relationsskapande mötesarenor i Skåne län Utvecklingsområde 7 Infrastruktur för samverkan i Skåne län 47

25 Utvecklingsområde 1 Idéer och framgångsfaktorer för en ledningsstruktur i samverkan i Skåne län Politiker och tjänstemän i Skåne efterfrågar en fungerande horisontell samverkan mellan Skånes 33 kommuner och Region Skåne. Exempel på horisontellt arbete är när vård och omsorg och socialförvaltning samverkar med primärvård, slutenvård, färdtjänst och anhöriga för Kerstins bästa, eller när kommunen, Region Skåne och länsstyrelsen samarbetar kring kulturprojekt för Skånes bästa. Alla innovativa organisationer har en sak gemensamt. De präglas av en öppen dialog och en hög grad av både vertikalt och horisontellt involverande. advisoryboard.se Kommun Gemensamt kommunalt & regionalt ansvar Politisk samverkansnämnd (se sid 54) Social/vårdoch omsorgsnämnd HSN NSB RS VPB Region 48 Potentialen i horisonten finns alltid där ett gemensamt intresse finns, där vi kan hitta värden för samarbete och där vi kan uppnå en högre kvalitet, ibland till en lägre kostnad, genom samverkan. Strategisk samverkansförvaltning mellan högre tjänstemän (se sid 60) Social/vård- och omsorgsförvaltning Kommunledning Avd. för Hälso- och sjukvårdsstyrning SUS SUND KRYH 49 I horisonten mellan kommun och region kolliderar idag ekonomier, tjänstemän, de egna verksamhetenas agendor, politiska viljor och ambitioner. Det horisontella arbetet samverkan finns mycket sällan beskrivet i chefer och medarbetares uppdrag och är sällan kopplat till politiska mål eller gemensam ekonomi. Att en sådan beskrivning finns är en av nycklarna till en fungerande samverkan. Hemtjänstpersonal Biståndshandläggare MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) Undersköterskor Brukarnära samverkan (se sid 66) Sjuksköterska Sjukgymnast Arbetsterapeut Primärvårdsläkare Specialistläkare Undersköterska Färdtjänst Den horisontella samverkan omfattar aktörerna enligt ovan, men även andra viktiga samhällsfunktioner såsom forskning, högskola, ambulansservice och föreningsverksamheter kan omfattas.

26 Aktiviteter, förutsättningar och kriterier Utvecklingsområde 1 En ledningsstruktur i samverkan ställer krav på chefers förmåga att: Nedan beskrivs de aktiviteter, förutsättningar och kriterier som föreslagits av deltagarna i Advisorybord. 1. Skapa en strategi och struktur i syfte att: Aktiviteter som stödjer en ledningsstruktur i samverkan: Ge tydliga samverkansuppdrag och målbilder för individen. Beskriv tydligt det horisontella samverkansuppdraget i varje chefs uppdrag. Optimera individens förmågor med verksamhetens behov. Revidera kontinuerligt det horisontella samverkansuppdraget över tiden, efter angelägenhetgrad och aktuellt utvecklingsbehov. Utveckla verksamheten, bygga och sprida kunskap genom både vertikal och horisontell kommunikation. 50 Ta fram en uppdragsbeskrivning som chefer ständigt kan uppdatera och revidera efter behov av horisontell samverkan. 2. Skapa förutsättningar för tillit och en öppen dialog mellan: Ledning och chefer 51 Förutsättningar för en ledningsstruktur i samverkan: Ledning och medarbetare Koppla politiska mål och ekonomisk planering till det horisontella arbetet. Chefer och medarbetare Medarbetare och medarbetare Ett prestigelöst ledarskap/chefskap som kan lyfta sig över sin verksamhet och sina egna intressen för ett bättre resultat. En uttalad ledningskultur byggd på tillit och förtroende för samverkande parters kompetenser från politik till produktion.

27 Utvecklingsområde 1 Vad har Kerstin för nytta av en ledningsstruktur i samverkan? Det är i stort sett omöjligt att genomföra och leda ett horisontellt arbete utan ett ständigt uppdaterat samverkansuppdrag och med stöd från närmaste chef. Ledarskap i en horisontell ledningsstruktur handlar om att skapa mervärden genom en kontinuerlig dialog om god kvalitet för Kerstin både vertikalt och horisontellt. 52 För Kerstin innebär en ledningsstruktur i samverkan att samverkande parter sätter gemensamma mål och delar samma bild av hennes behov. Den gemensamma horisontella målbilden återspeglas med fördel i varje individuellt uppdrag och på varje ansvarsnivå. När beprövad erfarenhet från politiker, tjänstemän och utförande aktörer möts i respektive horisont skapas ett högre värde för Kerstins investerade skattekronor. De olika nivåerna av horisontell samverkan beskrivs mer detaljerat i kommande avsnitt: Politisk samverkansnämnd (sid 54) Gemensam Kvalitetsförvaltning (sid 60) Brukarnära samverkansplattform (sid 66) 53

28 Utvecklingsområde 2 Politisk kvalitetsnämnd för samverkan i Skåne län Politiker och tjänstemän i Skåne efterfrågar en politisk kvalitetsnämnd för samverkan i Skåne län. Anledningen till att en politisk kvalitetsnämnd efterfrågas är att det idag saknas tydliga och gemensamma politiska mål och ramar för samverkansuppdragen mellan Region Skåne, Skånes kommuner och andra primära leverantörer. 54 Verkställande parter behöver tydliga gemensamma politiska mål som lätt kan omsättas till handling och ge bästa möjliga kvalitet för Kerstin. Detta skulle vara den politiska kvalitetsnämndens uppdrag. 55

29 Aktiviteter, förutsättningar och kriterier Utvecklingsområde 2 56 Nedan beskrivs några av de aktiviteter, förutsättningar och kriterier för en politisk kvalitetsnämnd som föreslagits av Advisoryboards deltagare. Aktiviteter som stödjer en politisk kvalitetsnämnd: Skapa en gemensam konkret målbild för en politisk kvalitetsnämnd i samverkan. Förnya uppdraget för regional politisk samverkansgrupp. Säkerställa att nämnden årligen uppdaterar gemensamma mål och utvärderar resultat. Kriterier för kvalitetsnämndens politiska mål och ramar är att de ska: Innehålla en tydlig ambition och målbild som är mätbar, konkret och går att bryta ner på tjänstemannanivå. Vara begripliga i hela samarbetet runt Kerstin och måste oavkortat avspegla Kerstins bästa. Ingjuta mod och beskriva i vilken form och anda arbetet ska utföras. Löpande efterfråga och följa upp resultat från det brukarnära arbetet. 57 Förutsättningar för en politisk kvalitetsnämnd: Att alla verksamheter är representerade. Att pengarna finns i en gemensam pott. Gemensam analysenhet och ett skarpt tjänstemannastöd. Att evidens- och metodutveckling inhämtas i direkt anslutning till Kerstin.

30 Utvecklingsområde 2 Vad har Kerstin för nytta av en politisk samverkansnämnd? För Kerstin kan en politisk kvalitetsnämnds samverkansuppdrag medföra att det sätts gemensamma övergripande mål och ramar för till exempel hemsjukvård, palliativ vård, färdtjänst, psykisk ohälsa och läkemedel. 58 En politisk samverkansnämnds ledamöter bygger gemensam kunskap inför avgörande politiska beslut och vägval för Kerstins bästa. Genom att löpande efterfråga och följa upp resultat från det brukarnära arbetet får nämndens ledamöter en bättre insyn och bild av den verkliga leveransen till Kerstin och kan på så sätt forma tydligare och mer behovsstyrda mål baserade på Kerstins upplevda kvalitet. 59 I ett framtida scenario kan samverkansuppdraget manifesteras i politiska kvalitetsnämnder kring andra områden såsom infrastruktur, kollektivtrafik, miljö, kultur, hav och vatten, folkhälsa m.m.

31 Utvecklingsområde 3 Kvalitetsförvaltning för samverkan i Skåne län Politiker och tjänstemän i Skåne efterfrågar en kvalitetsförvaltning för samverkan i Skåne län. Idag upplever ledande tjänstemän från Skånes kommuner och Region Skåne att de saknar en tydlig samstämmighet i dialogen med politikerna. 60 En kvalitetsförvaltning i samverkan ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän och skapa ett gemensamt beslutsforum för ledande tjänstemän från Skånes kommuner och Region Skåne. Kvalitetsförvaltningen ska kunna fatta gemensamma strategiska beslut och planera långsiktigt, såväl ekonomiskt som praktiskt, för Kerstins olika behov. 61 Förvaltningens uppgift är också att agera rådgivande till politiker och redovisa resultatet av det brukarnära arbetet och kvaliteten för Kerstin.

32 Aktiviteter, förutsättningar och kriterier Utvecklingsområde 3 62 Nedan beskrivs några av de aktiviteter, förutsättningar och kriterier för en kvalitetsnämnd för samverkan i Skåne län som föreslagits av Advisoryboards deltagare. Aktiviteter som stödjer en kvalitetsförvaltning för samverkan i Skåne län: Skapa en gemensam organisation för tjänstemannastöd till en politisk kvalitetsnämnd i samverkan. Skapa en gemensam målbild för denna organisation. Organisationen för tjänstemannastöd ska följa och analysera processer utifrån Kerstin. Ta fram gemensam strategi för ekonomi i samverkan. Säkerställ tydliga beslutsmandat för medarbetarna på samtliga nivåer i arbetet runt Kerstin. Samorganisera leverantörer med samma eller närliggande uppdrag. Upprätta flexibla avtal så att medarbetarna närmast Kerstin kan röra sig gränslöst mellan Region Skåne och Skånes kommuner. Ge mandat till vårdteamet närmast Kerstin att upprätta gemensamma strukturerade behovsplaner för varje enskild brukare. Förutsättningar för en kvalitetsförvaltning för samverkan i Skåne län: Tydliga, konkreta och med fördel mätbara mål från politiken. En gemensam utbildning och värdegrund mellan de aktörer som samverkar. Säkerställa ett gemensamt perspektiv kring Kerstins behov. Säkerställa en gemensam målbild för en obruten vårdkedja. En gemensam analysenhet för att tidigt identifiera och åtgärda brister kring Kerstin. Gemensamma ramar, begrepp och syn på ekonomin. Öka processtänket utifrån Kerstin. Prioritera och utveckla relationskapande mötesarenor för att skapa ett bättre samarbetsklimat och förståelse för varandras verklighet. Koncentrera arbetet på utveckling och uppföljning av det brukarnära kvalitetsarbetet. 63

33 64 Kriterier för kvalitetsförvaltningens mål och ramar är att de ska: Ge bästa möjliga förutsättningar till medarbetarna nära Kerstin att förverkliga och realisera de politiska målen genom att: a) Bryta ner politiska kvalitetsmål till mätbara och följbara delmål för Kerstin. b) Ge medarbetarna nära Kerstin tydliga uppdragsbeskrivningar och mandat så att det blir lätt att göra rätt och svårt att göra fel c) Utveckla en stafettfunktion i varje enskilt samarbete mellan Region Skåne och Skånes kommuner för ett mer gränsöverskridande överlämnande av ansvar och ekonomi runt Kerstin. Utvecklingsområde 3 Vad är nyttan för Kerstin med en kvalitetsförvaltning för samverkan? En av kvalitetsförvaltningens centrala uppgifter är att tolka och iscensätta de politiska målen till konkreta nyttor för Kerstin. Kvalitetsförvaltningen utgör därmed en viktig länk mellan politisk ambition och faktiskt levererans till Kerstin. Genom att samla högre tjänstemän från Skånes kommuner och Region Skåne i en och samma förvaltning skapas en samstämmighet kring formandet av mål och aktiviteter för Kerstins bästa. På detta vis skapas ett gemensamt språk och gemen-samma begrepp i ambitionen att leverera bästa möjliga kvalitet. 65 d) Löpande efterfråga och följa upp resultat från det brukarnära arbetet. När Kvalitetsförvaltningen för samverkan i Skåne län bryter ner mål och aktiviteter på individnivå får medarbetarna nära Kerstin tydliga samverkansuppdrag och mandat att leverera värde efter bästa förmåga. Som en följd av kvalitetsförvaltningens arbete skapas förutsättningar för en högre takt av utveckling och innovation i det brukarnära arbetet runt Kerstin.

Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län

Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län advisoryboard.se Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län En sammanfattning av 250 kloka människors arbete som omfattar socialtjänst och vård och omsorg... eller beslutens väg till Kerstin

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg. Dokumentation. Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013

Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg. Dokumentation. Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013 Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg Dokumentation Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013 Inledning Ny organisation skapar förutsättningar för operativt arbetssätt i samverkan kring patienten.

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Utvecklingsområden Utvecklingsplanen omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden under avtalsperioden: utveckling

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Region Skåne och kommunerna har båda stora sjukvårdsuppdrag Utvecklingen vi möter är dynamisk och det går väldigt snabbt. Nuvarande avtal håller inte! Demografiska, tekniska

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård Fast vårdkontakt.. verktygen i Äldresatsningen! Staben för verksamhetsutveckling 4 enheter! Enhet för läkemedel Enhet för säkerhet, användarnära IT MT Enhet för patientsäkerhet Enhet för ehälsa kvalitet

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Furuliden Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg. Projekt Vårdkedja Anne-Charlotte Larsson

För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg. Projekt Vårdkedja Anne-Charlotte Larsson För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg Känd problematik det saknas kontinuitet, överblick och samverkan i vård och omsorg för äldre sårbara personer Ålder = riskfaktor

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Syfte med mötet Att tillsammans starta upp arbetet med avtalet Ge en gemensam bild av vart vi ska och varför Beskriva vad som händer

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Särskilt boende Senast reviderad 2008-06-25 Syfte och ansvar Syftet med en samordnad vårdplanering är att den enskilde tillsammans med alla berörda enheter skall

Läs mer

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM Gränslös vård och omsorg Det finns något unikt på Ängelholms sjukhus. Ett samarbete som suddar ut osynliga gränser, en verksamhet som vill skapa framtidens sjukvård med nya spännande

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET?

ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET? 1 2 ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET? 2.1 Kunskap, engagemang och lust Kunskap, engagemang och lust är viktiga drivkrafter för alla former av förändringsarbete. Arbetet med kvalitetsutveckling

Läs mer

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2016-03-29 Dnr 1600180 1 (6) Chefs- och ledarkriterier i Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM.

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen Standardiserad utskrivningsprocess - startar på akutmottagningen Landstinget i Värmland Befolkningsmängd Värmland 275 904 Tre akutsjukhus Karlstad, Arvika och Torsby 30 vårdcentraler i länet Standardiserad

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre Smaka på den rubriken. Vem av oss vill inte att sjuka äldre ska få ett så gott liv som möjligt? Ändå är det så svårt att uppnå när våra

Läs mer

Hur blir det möjligt?

Hur blir det möjligt? Hur blir det möjligt? - Att skapa förutsättningar för patienten, dig själv och din organisation. - Att implementera, vad är det? Eva Eliasson Fysioterapeut/ Lymfödemterapeut Rehabiliteringsenheten Centralsjukhuset

Läs mer

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Äldreuppdraget i Östergötland

Äldreuppdraget i Östergötland Äldreuppdraget i Östergötland Samverkan mellan landstinget och alla kommuner i länet ambitioner, framgångsfaktorer och erfarenheter Lars Olof Johansson landstingspolitiker sedan 1991 Torbjörn Holmqvist

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING 1 Bakgrund... 3 2 Parter... 3 3 Period för partnerskapet... 3 4 Den idéburna organisationens investering i

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn 508 05 411 Dnr - - 2006 Sammanträde 25 april 2006 Tjänsteutlåtande 7 april 2006 1 (4) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 1 I hemmet med meningen i kommunen, i och i närheten av bostaden. 1 (8) Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning...

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Hälso- och sjukvårdsavdelningen September 2012 Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar

Läs mer

Video- och distansmöte Handlingsplan

Video- och distansmöte Handlingsplan 1 (7) Video- och distansmöte Handlingsplan 2013-2018 Utveckling av vård på distans, videobaserade tjänster och tjänsten Video- och distansmöte 2 (7) Innehåll 1 Syftet med handlingsplanen... 4 2 Övergripande

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Anvisningar Social dokumentation

Anvisningar Social dokumentation Anvisningar social dokumentation Senast uppdaterat: 2011-07-06 Socialförvaltningen Anvisningar Social dokumentation För äldre- och handikappomsorgens personal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1

Läs mer

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Anna Ingmanson Regeringskansliet 20160404 Disposition Kort om uppdraget Vår analys (i urval!) Våra förslag (i urval) Frågor och diskussion

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården Balanserat styrkort Vår verksamhetsidé ska stärka samverkan mellan primärvård, privat vård, kommunal vård och sjukhusvård för att försäkra vårdtagaren till en god och säker vård. Syftet med ett balanserat

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Nationell patientenkät i Skåne. Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27

Nationell patientenkät i Skåne. Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27 Nationell patientenkät i Skåne Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27 1 Vad mäter vi? Patienternas upplevelser och erfarenhet av vården Nationella mätningar (obligatoriskt) Primärvård Specialiserad vård somatik

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Checklista - förbättringsarbete

Checklista - förbättringsarbete Checklista - förbättringsarbete Jag har tidigare varit med i ett Genombrottsprogram Använder PDSA-hjulet Använder fiskben som metod Har tillgång till utvecklingsledare eller motsvarande På min arbetsplats

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer