Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län"

Transkript

1 advisoryboard.se Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län En sammanfattning av 250 kloka människors arbete som omfattar socialtjänst och vård och omsorg... eller beslutens väg till Kerstin Ett samarbete mellan företaget AdvisoryBoard, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne

2 3

3 Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län En sammanfattning av 250 kloka människors arbete som omfattar socialtjänst och vård och omsorg... eller beslutens väg till Kerstin 4 5 Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län AdvisoryBoard 2013 Text: Jörgen Wahl, Jessica Skantze och Stina Larsson Redaktör: Stina Larsson Illustratör: Joakim Larsson Grafisk form: Boklarssons Foto: AdvisoryBoard och Boklarssons Bilder och modeller i denna skrift tillhör företaget AdvisoryBoard. Kopiera och sprid gärna materialet, men ange alltid källan advisoryboard.se.

4 Innehåll Förord 008 Bakgrund och uppdrag 010 Vem är Kerstin? 012 Utgångspunkt för nulägesanalys - beslutsvägar 014 Syfte 017 AdvisoryBoard-metoden 018 Processvägen 020 Reflektioner från 50 enskilda samtal 022 Checklista för samverkan 026 Fem viktiga frågor som vi ger svar på Utvecklingsområden för samverkan 043 Inledning utvecklingsområden för samverkan 044 Utvecklingsområde Utvecklingsområde Utvecklingsområde Utvecklingsområde Utvecklingsområde Utvecklingsområde Utvecklingsområde Goda exempel på samverkan i Skåne län 091 Slutord 110 Tack 114 Återkommande begrepp i processen 118 Förklaringar och förkortningar 118

5 Förord Samverkan är ingen organisation, det är en relation Att samverka kring våra medborgare är inget tillfälligt projekt. Det är ett kontinuerligt förbättringsarbete knutet till metodutveckling och forskning nära medborgarna i en permanent struktur. Medborgarnas behov är i ständig förflyttning mellan olika huvudmän vars uppdrag är att ta hand om mest sjuka äldre, ohälsa hos unga, likvärdig palliativ vård, minska benskörhet hos kvinnor o.s.v. Det förutsätter ett delat ansvar och en fungerande relation mellan kommuner och landsting på såväl ledningsnivå som i det direkta utförandet. Många och kloka deltagare i Avisoryboard har signalerat: Oavsett hur vi ritar våra organisatoriska rutor så fungerar samverkan först när relationen är tillitsfull och konstruktiv mellan de som ska utföra uppdraget. En relation vill man vara i och den består av ett mellanmänskligt förhållande dit vi kommer för att ge snarare än att ta. En konstruktiv samverkan förutsätter en relation med mandat och tillit till de som utför arbetet och en tät dialog mellan de ledare, chefer och medarbetare som har ansvaret. Viljan att förstå varandra och våra unika verkligheter är ett gemensamt ansvar som förutsätter ett aktivt lyssnande för att säkerställa att man delar samma bild av det gemensamma uppdraget. En relation kan också vara ett bredare utbyte mellan parter med ett gemensamt intresse, en s.k. horisontell samverkan. Oavsett om samverkan sker i nära anslutning till brukare eller patient, eller sker på strategisk chefsnivå, så bör det horisontella arbetet omfamna alla aktörer som arbetar med samma medborgaransvar. I detta arbete har vi fått klart för oss att samverkan inte kan organiseras i rutor och matriser. Samverkan kan inte heller enbart organiseras i projektform, utan behöver ständigt integreras i en permanent utvecklingskultur. Ledarens förmåga att samverka, tydliga individuella uppdrag och tillit till medarbetarens kunskap är här avgörande för att kunna leverera kvalitet till medborgarna. 8 9

6 Bakgrund och uppdrag Uppbyggnad av en regional stödstruktur för evidensbaserad praktik inom socialtjänst, vård och omsorg pågår sedan 2010 i Skåne län, liksom i övriga län i Sverige, med stöd av statliga medel via Sveriges Kommuner och Landsting. Arbetet bedrivs gemensamt av Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och kommunerna i Skåne, i nära samverkan med universitet och högskolor. Inom ramen eller i nära samverkan för denna stödstruktur pågår sedan 2012 ett förbättringsarbete för målgruppenmest sjuka äldre inom ramen för den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre. En avgörande del för att stödstrukturen ska fungera är en tydlig struktur för ledning och styrning i samverkan mellan Skånes 33 kommuner, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Handlingsplanen Långsiktigt hållbar struktur för samverkan mellan kommunerna och Region Skåne inom äldreområdet slog fast att en översyn av nuvarande struktur för ledning och samverkan inom området vård och omsorg borde genomföras. Företaget AdvisoryBoard har därför under genomfört en process och genom denna tagit fram förslag till struktur för ledning och styrning i samverkan, vilket presenteras i den här skriften

7 Vem är Kerstin som dyker upp överallt? Kerstin är du och jag - kanske inte idag, men förmodligen imorgon. Hon är vår mormor eller någon annan närstående som har många kontakter med vård och omsorg. Hon påverkas av besluten som tas i Skånes kommuner och Region Skåne. Kerstin är en symbol som påminner oss om varför vi 12 gör det här och hon leder oss på vägen genom processen 13 och denna slutdokumentation.

8 Utgångspunkt för nulägesanalys - beslutsvägar Samverkan i Skåne Tjänstemannaperspektiv Politiskt perspektiv Regional nivå Enstaka tjänstemän från Region Skåne och Kommunförbundet Skåne möts Regional politisk samverkansgrupp för vård och omsorg Delregional nivå Lokala styrgrupper REKO (Regional kommunal samverkan mellan politiker och tjänstemän i Skåne) Lokal nivå Ledningskraftsteam (under utveckling) Möten i och tillsammans med kommuner

9 Syfte Processen påbörjades i april 2012 och har haft som syfte att ta fram ett förslag till struktur för ledning och styrning i samverkan mellan Skånes kommuner, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne på politisk nivå och tjänstemannanivå. Den nya strukturen ska stödja en bättre samverkan kring de mest sjuka äldre, men successivt utvidgas till att omfatta hela socialtjänsten, hälso- och sjukvård samt för relevanta (gemensamma) brukar- och patientgrupper

10 AdvisoryBoard-metoden AdvisoryBoard arbetar med en metod som innehåller två delar, intressentdialog och utvecklingscell. Arbetsformen bygger på att den inledande intressentdialogens öppna frågeställningar bestämmer inriktningen för efterföljande utvecklingsceller. Utvecklingscellerna ger möjlighet för intressenterna att tillsammans med utvalda specialister fördjupa kunskapen inom varje intressents prioriterade delområde. Detta arbete sätter agendan för den slutgiltiga intressentdialogen. En advisoryboardprocess involverar personer med olika kompetenser, med växlande kunskap, personlighet och erfarenheter. Metoden är en demokratisk samverkansform som bygger på att ta tillvara varje individs grundläggande drivkraft samt frekvent föra en dialog om densamma. Resultatet återspeglas i ökad förmåga att lyssna, lära, reflektera och omsätta ny kunskap till handling i den egna organisationen

11 Processvägen Processvägen består av de medverkandes erfarenheter, kunskaper och åsikter. Genom intressentdialoger och olika utvecklingsceller tas dessa tillvara och ett synsätt förankras. Från det inledande mötet, med intressentdialog i Malmö den 25 september 2012, har cirka 250 personer kommit till tals i ett stort urval av berörda aktörer alltifrån ledande politiker och tjänstemän, till medarbetare närmast Kerstin, som sköterskor, läkare, hemtjänstpersonal m.fl. inom Region Skåne och Skånes kommuner. Även representanter för patient- och anhörigföreningar har medverkat. Utvecklingscell 1 Produktionsmöte 9-10 oktober 2012 Statt Hotell, Hässleholm Utvecklingscell 3 Tjänstemannamöte Kulturen i Lund 16 januari 2013 Avslutande intressentdialog 12 april 2013 Dunkers kulturhus, Helsingborg Inledande intressentdialog 25 september 2012 St Gertrud, Malmö Utvecklingscell 2 Politikermöte 6 december 2012 St Gertrud, Malmö Mellan varje intressentdialog och utvecklingscell har vägen fortsatt med djupintervjuer av ett 50-tal politiker och tjänstemän. Lägg märke till att vägen inte tar slut efter sista intressentdialogen utan här överlämnas Advisoryboards resultat till uppdragsgivaren för konkretisering och fortsatt beredning. Utvecklingscell 4 Konstruktionsmöte 15 mars 2013 Media Evolution City, Malmö

12 Reflektioner från 50 enskilda samtal Av den inledande intressentdialogen konstaterar vi två saker. För det första att en ledningsstruktur i samverkan inte kan isoleras till enbart brukargruppen mest sjuka äldre, d.v.s. strukturen kräver ett större perspektiv. För det andra kunde vi konstatera att samverkan generellt verkade fungera bättre delregionalt, i mindre konstellationer. Av dessa anledningar valde vi att besöka ledande politiker och tjänstemän från Skånes kommuner och Region Skåne, för att ta in ett bredare perspektiv på att leda i samverkan. Resultaten av dessa samtal är integrerade i denna skrift och stämmer väl överens med övriga slutsatser i processen. Det finns dock några punkter i samtalen som är värda att reflektera extra över. Många uttrycker att l l l l Samverkan är en relation (inte en organisation). Samverkan kring mest sjuka äldre är inget projekt, det är ett permanent tillstånd. Samverkan, forskning och metodutveckling ska ske närmast brukaren. Vi samarbetar oftare när krisen redan är ett faktum, mer sällan i förebyggande syfte. Vi måste samarbeta för att klara av ekonomin. 22 l 23 l l l Det är i det gränsöverskridande arbetet som systemet läcker pengar om vi inte hittar former för en tillitsfull och god samverkan. Region Skåne och kommunerna behöver koordinera strategisk planering och beställning av stödsystem som t.ex IT. Kommunernas unika förutsättningar vad gäller storlek, geografi, ekonomi och sociala frågor gör det ibland svårt att leva upp till generella överenskommelser och avtal.

13 Några citat från 50 enskilda samtal "Problemen sitter inte i nya IT-system, de sitter i bristande beställarkompetens." Dyrare för någon part kan bli både bättre och billigare för medborgaren. Systematisera lärdomar och erfarenheter från andra situationer och brukargrupper där samverkan fungerat bra, tex krissituationer. 24 Likvärdiga avtal blir ibland som när ett barn som vill sätta en fyrkantig kloss i ett trekantigt hål. Uppmuntra utförarna att göra! Ansvaret ska ligga hos personen som har kompetensen. "Vi möts bara när krisen redan är ett faktum."

14 Checklista för samverkan AdvisoryBoards deltagares goda råd för en fungerande samverkan 1. Är samverkan byggd utifrån Kerstins beteende, behov och rörelsemönster? Se sid Har vi säkerställt att vi ser samma bild av det vi ska bli överens och avtala om? Se sid Har kommun och region tillsammans formulerat tydliga politiska mål och ramar? Se sid Finns horisontell samverkan beskriven i verksamhetsplanen? Se sid Har vi säkerställt ett gemensamt ansvar för ekonomin? Se sid Finns horisontella chefsuppdrag där samverkansansvaret är beskrivet och fördelat på respektive chefs uppdragsbeskrivning? Se sid Innehåller varje enskilt uppdrag incitament för samverkan? Se sid Har ledningen tillit till medarbetarna närmast Kerstin och har dessa ett tydligt samverkansuppdrag? Se sid Har vi säkerställt att metodutveckling och forskning sker nära brukaren (Kerstin)? Se sid 66.

15 Fem viktiga frågor som vi ger svar på Hur bygger vi en struktur med beslutsmandat på politisk nivå och tjänstemannanivå som... 29

16 Hur bygger vi en struktur med beslutsmandat som... 1a säkrar en kontinuerlig och bred dialog mellan Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner? 30 Advisoryboards deltagare föreslår att Kommunförbundet Skåne bör: Förankra och tidigt skapa delaktighet i utformandet av avtal och överenskommelser hos samtliga 33 kommuner. Ta fram en ny arbetsmetod för utveckling av tjänster och erbjudanden som garanterar lyhördhet för kommunernas olika verklighet och behov. Agera kunskapsspridare och fungera som en central kommunikationskanal mellan Skånes kommuner. Ta ett helhetsgrepp och vara facilitator kring utvecklingen av samverkan över tiden. Ha ett djupare engagemang och lokal närvaro i frågor som är viktiga för kommunerna. Agera kompetensstöd i avtalsfrågor med utgångspunkt från kommunernas olikheter och verklighet. Säkerställa proaktiva och långsiktiga samverkansstrategier med regionen och länsstyrelsen. 31

17 Hur bygger vi en struktur med beslutsmandat som... 1b säkrar en kontinuerlig och bred dialog mellan Region Skåne och Skånes kommuner? 32 Advisoryboards deltagare föreslår att Region Skåne bör: Säkerställa att samtliga samarbetsavtal ger likvärdig vård i alla kommuner. Tillsätta en koordinatorfunktion som håller i sam verkan med kommunerna för Kerstin. Verka för ökad tillgänglighet genom samarbete för Kerstin dygnet runt. Leverera tydliga avtal och överenskommelser som utgår från värdet för Kerstin. Säkerställa samverkan med kommunerna kring teknikutveckling för att koppla ihop system och övervaka information. Ta fram en lättillgänglig gemensam kommunikationsplattform, lightjournal, för Kerstin som delas med kommunerna. Tidigt förankra och skapa delaktighet i utformandet av avtal och överenskommelser hos samtliga privata leverantörer av sjukvård i respektive kommun. 33

18 Hur bygger vi en struktur med beslutsmandat som... 2 säkrar en bra dialog och samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne? 34 Advisoryboards deltagare föreslår att Kommunförbundet Skåne och Region Skåne bör: Ta hänsyn till och beakta att vi har olika språk och uttryck i arbetet runt Kerstin. Göra något djärvt byt roller med varandra! Säkerställa att varje avtal tydligt reglerar Vem, Vad, När och Hur och vilket politiskt mål avtalet stödjer. Fråga vad vi egentligen sa tills båda parter bekräftar samma bild. Höja moralen och respekten för ingångna avtal. Säkerställa att Kerstins perspektiv alltid är representerat i diskussionen. Lyssna nyfiket på vad den andra parten säger. Säkerställa att win-win är i fokus för alla i samverkan. Forma en avdelning för horisontell samverkan på högre tjänstemannanivå med ansvar för generell horisontell ledning och styrning, horisontell kommunikation och en gemensam horisontell analysenhet. 35

19 36 Hur bygger vi en struktur med beslutsmandat som... 3 säkrar ett bra samarbete på produktionsnivå, lokalt och/eller delregionalt, mellan kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, primärvård och specialistvård? Advisoryboards deltagare föreslår att Skånes kommuner och Region Skånes utförare inom kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, primärvård och specialistvård bör: Skapa en gemensam enhet för analys och kvalitetsuppföljning för att tidigt identifiera och åtgärda brister kring Kerstin. Ta fram en gemensam kunskapsbank. Samordna gemensamma mobila team som arbetar nära Kerstin. Prioritera informella mötesarenor för kompetensutbyte kring Kerstin. Säkerställa bättre läkarstöd kring Kerstin när behov uppstår. Stärka primärvårdens roll som remissinstans till specialistvård. Se Kerstin som en uppdragsgivare. Säkerställa en gemensam enkel och tydlig dokumentation som följer Kerstin. Anamma en större acceptans för att det tar tid innan man ser resultatet av nya samarbetsprojekt. Ta fram en kommunikationsstrategi för att sprida goda pågående samverkansprojekt. 37

20 38 Hur bygger vi en struktur med beslutsmandat som... 4 säkrar en bra dialog mellan Region Skåne och Skånes kommuner på uppdrags/beställarnivå dvs. ledningsnivå? Advisoryboards deltagare föreslår att Region Skåne och Skånes kommuner bör: Upprätta horisontella överenskommelser för en jämlik vård. Ändra förhållningssätt till ekonomin för att bättre möta Kerstins behov. Detta innebär i praktiken att man accepterar att värdet för Kerstin måste vara grunden för all samverkan, inte vem som tar kostnaden. Ta fram gemensamma mål för Kerstin mellan kommun och region. Säkerställa tydliga gemensamma överenskommelser om Kerstin, till exempel vård- och omsorgsplanering i samverkan. Ge bättre förutsättningar till medarbetarna nära Kerstin så att det blir lätt att göra rätt, svårt att göra fel. Våga testa mer och prata mindre. Utveckla en stafettfunktion i varje enskilt samarbete mellan region och kommun för ett mer gränsöverskridande överlämnande av ansvar och ekonomi runt Kerstin. Hitta en form för samverkansrelaterade upphandlingar. Prioritera informella mötesarenor för att bygga tillit, lära av varandra och våga testa nya samarbeten. Samordna gemensamma riktade utbildningar kring utförandet runt Kerstin. 39

21 Hur bygger vi en struktur med beslutsmandat som... 5 bidrar till en nära samverkan och dialog med universitet, högskolor och brukarorganisationer? 40 Advisoryboards deltagare föreslår att Skånes kommuner och Region Skånes utförare inom kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, primärvård och specialistvård bör: Stärka anhörigas och närståendes roll i samverkan, till exempel genom att arbeta med referensgrupper/ anhörighetskommittéer. Göra Kerstin och hennes närstående till naturliga medaktörer i förebyggande planeringsinsatser och åtgärder. Skapa en närsjukvårdsplattform med högskola plus universitet för brukarnära utvecklingsstöd. 41

22 Utvecklingsområden för samverkan 43

23 Inledning utvecklingsområden för samverkan Från det inledande mötet i Malmö i september 2012 till den avslutande intressentdialogen i Helsingborg i april 2013 har AdvisoryBoards deltagare frekvent återkommit till några gemensamma utmaningar för en bättre samverkan i Skåne län. 44 Deltagarna har vid upprepade tillfällen efterfrågat ett tydligare ledarskap, tydligare uppdragsbeskrivningar som underlättar samverkan, gemensamma politiska medborgarmål, flexibla anställningsformer, en gemensam syn på ekonomin, relationsskapande och formella beslutsarenor på rätt nivå, en sammanhållen infrastruktur för IT och kommunikation samt en gemensam metodutveckling närmast Kerstin. 45

24 46 Vi har kategoriserat de utmaningar deltagarna frekvent återkommit till i sju utvecklingsområden. Dessa utvecklingsområden syftar till att skapa hållbara förutsättningar för en ledningsstruktur i samverkan mellan berörda aktörer på samtliga nivåer. Sammantaget säkerställer de olika utvecklingsområdena en god och kontinuerlig samverkan på: 1. Produktionsnivå Lokalt och/eller delregionalt, mellan kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, primärvård och specialistvård. 2. Uppdrags-/beställarnivå Ledningsnivå mellan Region Skåne och Skånes kommuner. 3. Regional nivå Central avtalsnivå mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Utvecklingsområde 1 Idéer och framgångsfaktorer för en ledningsstruktur i samverkan Utvecklingsområde 2 Politisk kvalitetsnämnd för samverkan i Skåne län Utvecklingsområde 3 Kvalitetsförvaltning för samverkan i Skåne län Utvecklingsområde 4 Brukarnära samverkansplattform för forskning och metodutveckling Utvecklingsområde 5 Gemensamt ansvar för ekonomin på alla nivåer i Skåne län Utvecklingsområde 6 Relationsskapande mötesarenor i Skåne län Utvecklingsområde 7 Infrastruktur för samverkan i Skåne län 47

25 Utvecklingsområde 1 Idéer och framgångsfaktorer för en ledningsstruktur i samverkan i Skåne län Politiker och tjänstemän i Skåne efterfrågar en fungerande horisontell samverkan mellan Skånes 33 kommuner och Region Skåne. Exempel på horisontellt arbete är när vård och omsorg och socialförvaltning samverkar med primärvård, slutenvård, färdtjänst och anhöriga för Kerstins bästa, eller när kommunen, Region Skåne och länsstyrelsen samarbetar kring kulturprojekt för Skånes bästa. Alla innovativa organisationer har en sak gemensamt. De präglas av en öppen dialog och en hög grad av både vertikalt och horisontellt involverande. advisoryboard.se Kommun Gemensamt kommunalt & regionalt ansvar Politisk samverkansnämnd (se sid 54) Social/vårdoch omsorgsnämnd HSN NSB RS VPB Region 48 Potentialen i horisonten finns alltid där ett gemensamt intresse finns, där vi kan hitta värden för samarbete och där vi kan uppnå en högre kvalitet, ibland till en lägre kostnad, genom samverkan. Strategisk samverkansförvaltning mellan högre tjänstemän (se sid 60) Social/vård- och omsorgsförvaltning Kommunledning Avd. för Hälso- och sjukvårdsstyrning SUS SUND KRYH 49 I horisonten mellan kommun och region kolliderar idag ekonomier, tjänstemän, de egna verksamhetenas agendor, politiska viljor och ambitioner. Det horisontella arbetet samverkan finns mycket sällan beskrivet i chefer och medarbetares uppdrag och är sällan kopplat till politiska mål eller gemensam ekonomi. Att en sådan beskrivning finns är en av nycklarna till en fungerande samverkan. Hemtjänstpersonal Biståndshandläggare MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) Undersköterskor Brukarnära samverkan (se sid 66) Sjuksköterska Sjukgymnast Arbetsterapeut Primärvårdsläkare Specialistläkare Undersköterska Färdtjänst Den horisontella samverkan omfattar aktörerna enligt ovan, men även andra viktiga samhällsfunktioner såsom forskning, högskola, ambulansservice och föreningsverksamheter kan omfattas.

26 Aktiviteter, förutsättningar och kriterier Utvecklingsområde 1 En ledningsstruktur i samverkan ställer krav på chefers förmåga att: Nedan beskrivs de aktiviteter, förutsättningar och kriterier som föreslagits av deltagarna i Advisorybord. 1. Skapa en strategi och struktur i syfte att: Aktiviteter som stödjer en ledningsstruktur i samverkan: Ge tydliga samverkansuppdrag och målbilder för individen. Beskriv tydligt det horisontella samverkansuppdraget i varje chefs uppdrag. Optimera individens förmågor med verksamhetens behov. Revidera kontinuerligt det horisontella samverkansuppdraget över tiden, efter angelägenhetgrad och aktuellt utvecklingsbehov. Utveckla verksamheten, bygga och sprida kunskap genom både vertikal och horisontell kommunikation. 50 Ta fram en uppdragsbeskrivning som chefer ständigt kan uppdatera och revidera efter behov av horisontell samverkan. 2. Skapa förutsättningar för tillit och en öppen dialog mellan: Ledning och chefer 51 Förutsättningar för en ledningsstruktur i samverkan: Ledning och medarbetare Koppla politiska mål och ekonomisk planering till det horisontella arbetet. Chefer och medarbetare Medarbetare och medarbetare Ett prestigelöst ledarskap/chefskap som kan lyfta sig över sin verksamhet och sina egna intressen för ett bättre resultat. En uttalad ledningskultur byggd på tillit och förtroende för samverkande parters kompetenser från politik till produktion.

27 Utvecklingsområde 1 Vad har Kerstin för nytta av en ledningsstruktur i samverkan? Det är i stort sett omöjligt att genomföra och leda ett horisontellt arbete utan ett ständigt uppdaterat samverkansuppdrag och med stöd från närmaste chef. Ledarskap i en horisontell ledningsstruktur handlar om att skapa mervärden genom en kontinuerlig dialog om god kvalitet för Kerstin både vertikalt och horisontellt. 52 För Kerstin innebär en ledningsstruktur i samverkan att samverkande parter sätter gemensamma mål och delar samma bild av hennes behov. Den gemensamma horisontella målbilden återspeglas med fördel i varje individuellt uppdrag och på varje ansvarsnivå. När beprövad erfarenhet från politiker, tjänstemän och utförande aktörer möts i respektive horisont skapas ett högre värde för Kerstins investerade skattekronor. De olika nivåerna av horisontell samverkan beskrivs mer detaljerat i kommande avsnitt: Politisk samverkansnämnd (sid 54) Gemensam Kvalitetsförvaltning (sid 60) Brukarnära samverkansplattform (sid 66) 53

28 Utvecklingsområde 2 Politisk kvalitetsnämnd för samverkan i Skåne län Politiker och tjänstemän i Skåne efterfrågar en politisk kvalitetsnämnd för samverkan i Skåne län. Anledningen till att en politisk kvalitetsnämnd efterfrågas är att det idag saknas tydliga och gemensamma politiska mål och ramar för samverkansuppdragen mellan Region Skåne, Skånes kommuner och andra primära leverantörer. 54 Verkställande parter behöver tydliga gemensamma politiska mål som lätt kan omsättas till handling och ge bästa möjliga kvalitet för Kerstin. Detta skulle vara den politiska kvalitetsnämndens uppdrag. 55

29 Aktiviteter, förutsättningar och kriterier Utvecklingsområde 2 56 Nedan beskrivs några av de aktiviteter, förutsättningar och kriterier för en politisk kvalitetsnämnd som föreslagits av Advisoryboards deltagare. Aktiviteter som stödjer en politisk kvalitetsnämnd: Skapa en gemensam konkret målbild för en politisk kvalitetsnämnd i samverkan. Förnya uppdraget för regional politisk samverkansgrupp. Säkerställa att nämnden årligen uppdaterar gemensamma mål och utvärderar resultat. Kriterier för kvalitetsnämndens politiska mål och ramar är att de ska: Innehålla en tydlig ambition och målbild som är mätbar, konkret och går att bryta ner på tjänstemannanivå. Vara begripliga i hela samarbetet runt Kerstin och måste oavkortat avspegla Kerstins bästa. Ingjuta mod och beskriva i vilken form och anda arbetet ska utföras. Löpande efterfråga och följa upp resultat från det brukarnära arbetet. 57 Förutsättningar för en politisk kvalitetsnämnd: Att alla verksamheter är representerade. Att pengarna finns i en gemensam pott. Gemensam analysenhet och ett skarpt tjänstemannastöd. Att evidens- och metodutveckling inhämtas i direkt anslutning till Kerstin.

30 Utvecklingsområde 2 Vad har Kerstin för nytta av en politisk samverkansnämnd? För Kerstin kan en politisk kvalitetsnämnds samverkansuppdrag medföra att det sätts gemensamma övergripande mål och ramar för till exempel hemsjukvård, palliativ vård, färdtjänst, psykisk ohälsa och läkemedel. 58 En politisk samverkansnämnds ledamöter bygger gemensam kunskap inför avgörande politiska beslut och vägval för Kerstins bästa. Genom att löpande efterfråga och följa upp resultat från det brukarnära arbetet får nämndens ledamöter en bättre insyn och bild av den verkliga leveransen till Kerstin och kan på så sätt forma tydligare och mer behovsstyrda mål baserade på Kerstins upplevda kvalitet. 59 I ett framtida scenario kan samverkansuppdraget manifesteras i politiska kvalitetsnämnder kring andra områden såsom infrastruktur, kollektivtrafik, miljö, kultur, hav och vatten, folkhälsa m.m.

31 Utvecklingsområde 3 Kvalitetsförvaltning för samverkan i Skåne län Politiker och tjänstemän i Skåne efterfrågar en kvalitetsförvaltning för samverkan i Skåne län. Idag upplever ledande tjänstemän från Skånes kommuner och Region Skåne att de saknar en tydlig samstämmighet i dialogen med politikerna. 60 En kvalitetsförvaltning i samverkan ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän och skapa ett gemensamt beslutsforum för ledande tjänstemän från Skånes kommuner och Region Skåne. Kvalitetsförvaltningen ska kunna fatta gemensamma strategiska beslut och planera långsiktigt, såväl ekonomiskt som praktiskt, för Kerstins olika behov. 61 Förvaltningens uppgift är också att agera rådgivande till politiker och redovisa resultatet av det brukarnära arbetet och kvaliteten för Kerstin.

32 Aktiviteter, förutsättningar och kriterier Utvecklingsområde 3 62 Nedan beskrivs några av de aktiviteter, förutsättningar och kriterier för en kvalitetsnämnd för samverkan i Skåne län som föreslagits av Advisoryboards deltagare. Aktiviteter som stödjer en kvalitetsförvaltning för samverkan i Skåne län: Skapa en gemensam organisation för tjänstemannastöd till en politisk kvalitetsnämnd i samverkan. Skapa en gemensam målbild för denna organisation. Organisationen för tjänstemannastöd ska följa och analysera processer utifrån Kerstin. Ta fram gemensam strategi för ekonomi i samverkan. Säkerställ tydliga beslutsmandat för medarbetarna på samtliga nivåer i arbetet runt Kerstin. Samorganisera leverantörer med samma eller närliggande uppdrag. Upprätta flexibla avtal så att medarbetarna närmast Kerstin kan röra sig gränslöst mellan Region Skåne och Skånes kommuner. Ge mandat till vårdteamet närmast Kerstin att upprätta gemensamma strukturerade behovsplaner för varje enskild brukare. Förutsättningar för en kvalitetsförvaltning för samverkan i Skåne län: Tydliga, konkreta och med fördel mätbara mål från politiken. En gemensam utbildning och värdegrund mellan de aktörer som samverkar. Säkerställa ett gemensamt perspektiv kring Kerstins behov. Säkerställa en gemensam målbild för en obruten vårdkedja. En gemensam analysenhet för att tidigt identifiera och åtgärda brister kring Kerstin. Gemensamma ramar, begrepp och syn på ekonomin. Öka processtänket utifrån Kerstin. Prioritera och utveckla relationskapande mötesarenor för att skapa ett bättre samarbetsklimat och förståelse för varandras verklighet. Koncentrera arbetet på utveckling och uppföljning av det brukarnära kvalitetsarbetet. 63

33 64 Kriterier för kvalitetsförvaltningens mål och ramar är att de ska: Ge bästa möjliga förutsättningar till medarbetarna nära Kerstin att förverkliga och realisera de politiska målen genom att: a) Bryta ner politiska kvalitetsmål till mätbara och följbara delmål för Kerstin. b) Ge medarbetarna nära Kerstin tydliga uppdragsbeskrivningar och mandat så att det blir lätt att göra rätt och svårt att göra fel c) Utveckla en stafettfunktion i varje enskilt samarbete mellan Region Skåne och Skånes kommuner för ett mer gränsöverskridande överlämnande av ansvar och ekonomi runt Kerstin. Utvecklingsområde 3 Vad är nyttan för Kerstin med en kvalitetsförvaltning för samverkan? En av kvalitetsförvaltningens centrala uppgifter är att tolka och iscensätta de politiska målen till konkreta nyttor för Kerstin. Kvalitetsförvaltningen utgör därmed en viktig länk mellan politisk ambition och faktiskt levererans till Kerstin. Genom att samla högre tjänstemän från Skånes kommuner och Region Skåne i en och samma förvaltning skapas en samstämmighet kring formandet av mål och aktiviteter för Kerstins bästa. På detta vis skapas ett gemensamt språk och gemen-samma begrepp i ambitionen att leverera bästa möjliga kvalitet. 65 d) Löpande efterfråga och följa upp resultat från det brukarnära arbetet. När Kvalitetsförvaltningen för samverkan i Skåne län bryter ner mål och aktiviteter på individnivå får medarbetarna nära Kerstin tydliga samverkansuppdrag och mandat att leverera värde efter bästa förmåga. Som en följd av kvalitetsförvaltningens arbete skapas förutsättningar för en högre takt av utveckling och innovation i det brukarnära arbetet runt Kerstin.

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

AdvisoryBoard Trygg i livet 2020. Erbjudande Partnerskap. Advisoryboard.se 2014-02- 06

AdvisoryBoard Trygg i livet 2020. Erbjudande Partnerskap. Advisoryboard.se 2014-02- 06 AdvisoryBoard Trygg i livet 2020 Erbjudande Partnerskap Uppdrag Under innovations- och utvecklingsarbeten med organisationer i vårt nätverk har vi förstått att det finns ett stort behov av att arbeta med

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Handlingsplan/riktlinjer för uppbyggnad av lokala äldreteam för målgruppen multisjuka /multisviktande vid hälsocentralerna i Gävle kommun

Handlingsplan/riktlinjer för uppbyggnad av lokala äldreteam för målgruppen multisjuka /multisviktande vid hälsocentralerna i Gävle kommun Handlingsplan/riktlinjer för uppbyggnad av lokala äldreteam för målgruppen multisjuka /multisviktande vid hälsocentralerna i Gävle kommun Samarbete i Vården för multisjuka äldre med Empati och Ansvar Gävle

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Mobil Närvård Skaraborg

Mobil Närvård Skaraborg Välkomna Mobil Närvård Skaraborg Bakgrund 96.000 invånare 6 kommuner 10 vårdcentraler varav 4 privata Skaraborgs sjukhus Lidköping Startskottet för Närvård västra Skaraborg år 2001 Ledningsgruppen träffas

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från grupparbete om personcentrerad vård 17 mars 2015 Linköping

Sammanställning av anteckningar från grupparbete om personcentrerad vård 17 mars 2015 Linköping Sammanställning av anteckningar från grupparbete om personcentrerad vård 17 mars 2015 Linköping 1(6) Frågeställningarna: Hur påverkar personcentrerad vård professionerna sjuksköterskan, barnmorskan, biomedicinska

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

Ledningskraft Beslutsstöd för sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård i nordöstra Skåne.

Ledningskraft Beslutsstöd för sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård i nordöstra Skåne. 1 Medverkande: Kristianstad kommun Hässleholm kommun Bromölla kommun Perstorp kommun Ö Göinge kommun Osby kommun ASIH Region Skåne 2014-05-27 Till Ann Danielsson, utvecklingsledare Region Skåne Ledningskraft

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Projekt - Anpassningsstöd, delrapport

Projekt - Anpassningsstöd, delrapport 2013-02-04 AN-2013/73.739 1 (6) HANDLÄGGARE Eva Lindqvist 08-535 37888 Eva.lindqvist.2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Projekt - Anpassningsstöd, delrapport Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Aktivitet Hur? Verktyg ja nej Finns det en överenskommelse om samarbete mellan socialtjänst och sjukvård där ansvarsfördelning en framgår? Varje

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Reviderad 101108 VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090916 RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Biståndsärende bedömer och beslutar efter ansökan från den enskilde. n skickar uppdraget till enhetschefen

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Den 11 mars möttes nära 130 personer i Eslövs medborgarhus för att under en dag fokusera på hur samverkan kan vara ett

Läs mer

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Palliativ vård. Vård vid. slutskede

Palliativ vård. Vård vid. slutskede Palliativ vård Vård vid slutskede Grafisk produktion: Mediahavet Foto: Cia Lindkvist/Mediahavet att leva tills man dör Palliativ vård handlar om sjukdomar som vi inte kan läka och hela. Inför svår sjukdom

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bedömningsbilen/Sköra Äldre Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bakgrund SOS alarm kan i dagsläget endast skicka ambulans som hjälp till patienter med bedömt vårdbehov Detta svarar

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte När vården flyttar hem Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte Arbetsgrupp Robin Åberg Marianne Brindbergs Tina Kall Haide Gårdlind Mellgren Rapporten: När vården flyttar

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Samverkansprojekt Sollefteå sjukhus - slutenvården Primärvård i Sollefteå och Kramfors kommun Äldreomsorgen i Sollefteå och Kramfors kommun Pågår april

Läs mer

Dokumentation från dag om finansiell samordning och styrelsearbete. Utveckla samarbetet! Nycklar. Marie Fridolf www.ideelle.se 1

Dokumentation från dag om finansiell samordning och styrelsearbete. Utveckla samarbetet! Nycklar. Marie Fridolf www.ideelle.se 1 Dokumentation från dag om finansiell samordning och styrelsearbete Föredrag den 17 februari 2012 Marie Fridolf 0709-812963 www.ideelle.se Utveckla samarbetet! Värdegrunden Ett nytt systemtänk Samarbetets

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Förord I svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst finns sedan länge en stark tradition

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Värdelyftet Framtidens primärvård

Värdelyftet Framtidens primärvård Värdelyftet Framtidens primärvård Eva Pilsäter Faxner Samordnande chef primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten verksamhetsutveckling

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer