Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län"

Transkript

1 advisoryboard.se Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län En sammanfattning av 250 kloka människors arbete som omfattar socialtjänst och vård och omsorg... eller beslutens väg till Kerstin Ett samarbete mellan företaget AdvisoryBoard, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne

2 3

3 Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län En sammanfattning av 250 kloka människors arbete som omfattar socialtjänst och vård och omsorg... eller beslutens väg till Kerstin 4 5 Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län AdvisoryBoard 2013 Text: Jörgen Wahl, Jessica Skantze och Stina Larsson Redaktör: Stina Larsson Illustratör: Joakim Larsson Grafisk form: Boklarssons Foto: AdvisoryBoard och Boklarssons Bilder och modeller i denna skrift tillhör företaget AdvisoryBoard. Kopiera och sprid gärna materialet, men ange alltid källan advisoryboard.se.

4 Innehåll Förord 008 Bakgrund och uppdrag 010 Vem är Kerstin? 012 Utgångspunkt för nulägesanalys - beslutsvägar 014 Syfte 017 AdvisoryBoard-metoden 018 Processvägen 020 Reflektioner från 50 enskilda samtal 022 Checklista för samverkan 026 Fem viktiga frågor som vi ger svar på Utvecklingsområden för samverkan 043 Inledning utvecklingsområden för samverkan 044 Utvecklingsområde Utvecklingsområde Utvecklingsområde Utvecklingsområde Utvecklingsområde Utvecklingsområde Utvecklingsområde Goda exempel på samverkan i Skåne län 091 Slutord 110 Tack 114 Återkommande begrepp i processen 118 Förklaringar och förkortningar 118

5 Förord Samverkan är ingen organisation, det är en relation Att samverka kring våra medborgare är inget tillfälligt projekt. Det är ett kontinuerligt förbättringsarbete knutet till metodutveckling och forskning nära medborgarna i en permanent struktur. Medborgarnas behov är i ständig förflyttning mellan olika huvudmän vars uppdrag är att ta hand om mest sjuka äldre, ohälsa hos unga, likvärdig palliativ vård, minska benskörhet hos kvinnor o.s.v. Det förutsätter ett delat ansvar och en fungerande relation mellan kommuner och landsting på såväl ledningsnivå som i det direkta utförandet. Många och kloka deltagare i Avisoryboard har signalerat: Oavsett hur vi ritar våra organisatoriska rutor så fungerar samverkan först när relationen är tillitsfull och konstruktiv mellan de som ska utföra uppdraget. En relation vill man vara i och den består av ett mellanmänskligt förhållande dit vi kommer för att ge snarare än att ta. En konstruktiv samverkan förutsätter en relation med mandat och tillit till de som utför arbetet och en tät dialog mellan de ledare, chefer och medarbetare som har ansvaret. Viljan att förstå varandra och våra unika verkligheter är ett gemensamt ansvar som förutsätter ett aktivt lyssnande för att säkerställa att man delar samma bild av det gemensamma uppdraget. En relation kan också vara ett bredare utbyte mellan parter med ett gemensamt intresse, en s.k. horisontell samverkan. Oavsett om samverkan sker i nära anslutning till brukare eller patient, eller sker på strategisk chefsnivå, så bör det horisontella arbetet omfamna alla aktörer som arbetar med samma medborgaransvar. I detta arbete har vi fått klart för oss att samverkan inte kan organiseras i rutor och matriser. Samverkan kan inte heller enbart organiseras i projektform, utan behöver ständigt integreras i en permanent utvecklingskultur. Ledarens förmåga att samverka, tydliga individuella uppdrag och tillit till medarbetarens kunskap är här avgörande för att kunna leverera kvalitet till medborgarna. 8 9

6 Bakgrund och uppdrag Uppbyggnad av en regional stödstruktur för evidensbaserad praktik inom socialtjänst, vård och omsorg pågår sedan 2010 i Skåne län, liksom i övriga län i Sverige, med stöd av statliga medel via Sveriges Kommuner och Landsting. Arbetet bedrivs gemensamt av Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och kommunerna i Skåne, i nära samverkan med universitet och högskolor. Inom ramen eller i nära samverkan för denna stödstruktur pågår sedan 2012 ett förbättringsarbete för målgruppenmest sjuka äldre inom ramen för den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre. En avgörande del för att stödstrukturen ska fungera är en tydlig struktur för ledning och styrning i samverkan mellan Skånes 33 kommuner, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Handlingsplanen Långsiktigt hållbar struktur för samverkan mellan kommunerna och Region Skåne inom äldreområdet slog fast att en översyn av nuvarande struktur för ledning och samverkan inom området vård och omsorg borde genomföras. Företaget AdvisoryBoard har därför under genomfört en process och genom denna tagit fram förslag till struktur för ledning och styrning i samverkan, vilket presenteras i den här skriften

7 Vem är Kerstin som dyker upp överallt? Kerstin är du och jag - kanske inte idag, men förmodligen imorgon. Hon är vår mormor eller någon annan närstående som har många kontakter med vård och omsorg. Hon påverkas av besluten som tas i Skånes kommuner och Region Skåne. Kerstin är en symbol som påminner oss om varför vi 12 gör det här och hon leder oss på vägen genom processen 13 och denna slutdokumentation.

8 Utgångspunkt för nulägesanalys - beslutsvägar Samverkan i Skåne Tjänstemannaperspektiv Politiskt perspektiv Regional nivå Enstaka tjänstemän från Region Skåne och Kommunförbundet Skåne möts Regional politisk samverkansgrupp för vård och omsorg Delregional nivå Lokala styrgrupper REKO (Regional kommunal samverkan mellan politiker och tjänstemän i Skåne) Lokal nivå Ledningskraftsteam (under utveckling) Möten i och tillsammans med kommuner

9 Syfte Processen påbörjades i april 2012 och har haft som syfte att ta fram ett förslag till struktur för ledning och styrning i samverkan mellan Skånes kommuner, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne på politisk nivå och tjänstemannanivå. Den nya strukturen ska stödja en bättre samverkan kring de mest sjuka äldre, men successivt utvidgas till att omfatta hela socialtjänsten, hälso- och sjukvård samt för relevanta (gemensamma) brukar- och patientgrupper

10 AdvisoryBoard-metoden AdvisoryBoard arbetar med en metod som innehåller två delar, intressentdialog och utvecklingscell. Arbetsformen bygger på att den inledande intressentdialogens öppna frågeställningar bestämmer inriktningen för efterföljande utvecklingsceller. Utvecklingscellerna ger möjlighet för intressenterna att tillsammans med utvalda specialister fördjupa kunskapen inom varje intressents prioriterade delområde. Detta arbete sätter agendan för den slutgiltiga intressentdialogen. En advisoryboardprocess involverar personer med olika kompetenser, med växlande kunskap, personlighet och erfarenheter. Metoden är en demokratisk samverkansform som bygger på att ta tillvara varje individs grundläggande drivkraft samt frekvent föra en dialog om densamma. Resultatet återspeglas i ökad förmåga att lyssna, lära, reflektera och omsätta ny kunskap till handling i den egna organisationen

11 Processvägen Processvägen består av de medverkandes erfarenheter, kunskaper och åsikter. Genom intressentdialoger och olika utvecklingsceller tas dessa tillvara och ett synsätt förankras. Från det inledande mötet, med intressentdialog i Malmö den 25 september 2012, har cirka 250 personer kommit till tals i ett stort urval av berörda aktörer alltifrån ledande politiker och tjänstemän, till medarbetare närmast Kerstin, som sköterskor, läkare, hemtjänstpersonal m.fl. inom Region Skåne och Skånes kommuner. Även representanter för patient- och anhörigföreningar har medverkat. Utvecklingscell 1 Produktionsmöte 9-10 oktober 2012 Statt Hotell, Hässleholm Utvecklingscell 3 Tjänstemannamöte Kulturen i Lund 16 januari 2013 Avslutande intressentdialog 12 april 2013 Dunkers kulturhus, Helsingborg Inledande intressentdialog 25 september 2012 St Gertrud, Malmö Utvecklingscell 2 Politikermöte 6 december 2012 St Gertrud, Malmö Mellan varje intressentdialog och utvecklingscell har vägen fortsatt med djupintervjuer av ett 50-tal politiker och tjänstemän. Lägg märke till att vägen inte tar slut efter sista intressentdialogen utan här överlämnas Advisoryboards resultat till uppdragsgivaren för konkretisering och fortsatt beredning. Utvecklingscell 4 Konstruktionsmöte 15 mars 2013 Media Evolution City, Malmö

12 Reflektioner från 50 enskilda samtal Av den inledande intressentdialogen konstaterar vi två saker. För det första att en ledningsstruktur i samverkan inte kan isoleras till enbart brukargruppen mest sjuka äldre, d.v.s. strukturen kräver ett större perspektiv. För det andra kunde vi konstatera att samverkan generellt verkade fungera bättre delregionalt, i mindre konstellationer. Av dessa anledningar valde vi att besöka ledande politiker och tjänstemän från Skånes kommuner och Region Skåne, för att ta in ett bredare perspektiv på att leda i samverkan. Resultaten av dessa samtal är integrerade i denna skrift och stämmer väl överens med övriga slutsatser i processen. Det finns dock några punkter i samtalen som är värda att reflektera extra över. Många uttrycker att l l l l Samverkan är en relation (inte en organisation). Samverkan kring mest sjuka äldre är inget projekt, det är ett permanent tillstånd. Samverkan, forskning och metodutveckling ska ske närmast brukaren. Vi samarbetar oftare när krisen redan är ett faktum, mer sällan i förebyggande syfte. Vi måste samarbeta för att klara av ekonomin. 22 l 23 l l l Det är i det gränsöverskridande arbetet som systemet läcker pengar om vi inte hittar former för en tillitsfull och god samverkan. Region Skåne och kommunerna behöver koordinera strategisk planering och beställning av stödsystem som t.ex IT. Kommunernas unika förutsättningar vad gäller storlek, geografi, ekonomi och sociala frågor gör det ibland svårt att leva upp till generella överenskommelser och avtal.

13 Några citat från 50 enskilda samtal "Problemen sitter inte i nya IT-system, de sitter i bristande beställarkompetens." Dyrare för någon part kan bli både bättre och billigare för medborgaren. Systematisera lärdomar och erfarenheter från andra situationer och brukargrupper där samverkan fungerat bra, tex krissituationer. 24 Likvärdiga avtal blir ibland som när ett barn som vill sätta en fyrkantig kloss i ett trekantigt hål. Uppmuntra utförarna att göra! Ansvaret ska ligga hos personen som har kompetensen. "Vi möts bara när krisen redan är ett faktum."

14 Checklista för samverkan AdvisoryBoards deltagares goda råd för en fungerande samverkan 1. Är samverkan byggd utifrån Kerstins beteende, behov och rörelsemönster? Se sid Har vi säkerställt att vi ser samma bild av det vi ska bli överens och avtala om? Se sid Har kommun och region tillsammans formulerat tydliga politiska mål och ramar? Se sid Finns horisontell samverkan beskriven i verksamhetsplanen? Se sid Har vi säkerställt ett gemensamt ansvar för ekonomin? Se sid Finns horisontella chefsuppdrag där samverkansansvaret är beskrivet och fördelat på respektive chefs uppdragsbeskrivning? Se sid Innehåller varje enskilt uppdrag incitament för samverkan? Se sid Har ledningen tillit till medarbetarna närmast Kerstin och har dessa ett tydligt samverkansuppdrag? Se sid Har vi säkerställt att metodutveckling och forskning sker nära brukaren (Kerstin)? Se sid 66.

15 Fem viktiga frågor som vi ger svar på Hur bygger vi en struktur med beslutsmandat på politisk nivå och tjänstemannanivå som... 29

16 Hur bygger vi en struktur med beslutsmandat som... 1a säkrar en kontinuerlig och bred dialog mellan Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner? 30 Advisoryboards deltagare föreslår att Kommunförbundet Skåne bör: Förankra och tidigt skapa delaktighet i utformandet av avtal och överenskommelser hos samtliga 33 kommuner. Ta fram en ny arbetsmetod för utveckling av tjänster och erbjudanden som garanterar lyhördhet för kommunernas olika verklighet och behov. Agera kunskapsspridare och fungera som en central kommunikationskanal mellan Skånes kommuner. Ta ett helhetsgrepp och vara facilitator kring utvecklingen av samverkan över tiden. Ha ett djupare engagemang och lokal närvaro i frågor som är viktiga för kommunerna. Agera kompetensstöd i avtalsfrågor med utgångspunkt från kommunernas olikheter och verklighet. Säkerställa proaktiva och långsiktiga samverkansstrategier med regionen och länsstyrelsen. 31

17 Hur bygger vi en struktur med beslutsmandat som... 1b säkrar en kontinuerlig och bred dialog mellan Region Skåne och Skånes kommuner? 32 Advisoryboards deltagare föreslår att Region Skåne bör: Säkerställa att samtliga samarbetsavtal ger likvärdig vård i alla kommuner. Tillsätta en koordinatorfunktion som håller i sam verkan med kommunerna för Kerstin. Verka för ökad tillgänglighet genom samarbete för Kerstin dygnet runt. Leverera tydliga avtal och överenskommelser som utgår från värdet för Kerstin. Säkerställa samverkan med kommunerna kring teknikutveckling för att koppla ihop system och övervaka information. Ta fram en lättillgänglig gemensam kommunikationsplattform, lightjournal, för Kerstin som delas med kommunerna. Tidigt förankra och skapa delaktighet i utformandet av avtal och överenskommelser hos samtliga privata leverantörer av sjukvård i respektive kommun. 33

18 Hur bygger vi en struktur med beslutsmandat som... 2 säkrar en bra dialog och samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne? 34 Advisoryboards deltagare föreslår att Kommunförbundet Skåne och Region Skåne bör: Ta hänsyn till och beakta att vi har olika språk och uttryck i arbetet runt Kerstin. Göra något djärvt byt roller med varandra! Säkerställa att varje avtal tydligt reglerar Vem, Vad, När och Hur och vilket politiskt mål avtalet stödjer. Fråga vad vi egentligen sa tills båda parter bekräftar samma bild. Höja moralen och respekten för ingångna avtal. Säkerställa att Kerstins perspektiv alltid är representerat i diskussionen. Lyssna nyfiket på vad den andra parten säger. Säkerställa att win-win är i fokus för alla i samverkan. Forma en avdelning för horisontell samverkan på högre tjänstemannanivå med ansvar för generell horisontell ledning och styrning, horisontell kommunikation och en gemensam horisontell analysenhet. 35

19 36 Hur bygger vi en struktur med beslutsmandat som... 3 säkrar ett bra samarbete på produktionsnivå, lokalt och/eller delregionalt, mellan kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, primärvård och specialistvård? Advisoryboards deltagare föreslår att Skånes kommuner och Region Skånes utförare inom kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, primärvård och specialistvård bör: Skapa en gemensam enhet för analys och kvalitetsuppföljning för att tidigt identifiera och åtgärda brister kring Kerstin. Ta fram en gemensam kunskapsbank. Samordna gemensamma mobila team som arbetar nära Kerstin. Prioritera informella mötesarenor för kompetensutbyte kring Kerstin. Säkerställa bättre läkarstöd kring Kerstin när behov uppstår. Stärka primärvårdens roll som remissinstans till specialistvård. Se Kerstin som en uppdragsgivare. Säkerställa en gemensam enkel och tydlig dokumentation som följer Kerstin. Anamma en större acceptans för att det tar tid innan man ser resultatet av nya samarbetsprojekt. Ta fram en kommunikationsstrategi för att sprida goda pågående samverkansprojekt. 37

20 38 Hur bygger vi en struktur med beslutsmandat som... 4 säkrar en bra dialog mellan Region Skåne och Skånes kommuner på uppdrags/beställarnivå dvs. ledningsnivå? Advisoryboards deltagare föreslår att Region Skåne och Skånes kommuner bör: Upprätta horisontella överenskommelser för en jämlik vård. Ändra förhållningssätt till ekonomin för att bättre möta Kerstins behov. Detta innebär i praktiken att man accepterar att värdet för Kerstin måste vara grunden för all samverkan, inte vem som tar kostnaden. Ta fram gemensamma mål för Kerstin mellan kommun och region. Säkerställa tydliga gemensamma överenskommelser om Kerstin, till exempel vård- och omsorgsplanering i samverkan. Ge bättre förutsättningar till medarbetarna nära Kerstin så att det blir lätt att göra rätt, svårt att göra fel. Våga testa mer och prata mindre. Utveckla en stafettfunktion i varje enskilt samarbete mellan region och kommun för ett mer gränsöverskridande överlämnande av ansvar och ekonomi runt Kerstin. Hitta en form för samverkansrelaterade upphandlingar. Prioritera informella mötesarenor för att bygga tillit, lära av varandra och våga testa nya samarbeten. Samordna gemensamma riktade utbildningar kring utförandet runt Kerstin. 39

21 Hur bygger vi en struktur med beslutsmandat som... 5 bidrar till en nära samverkan och dialog med universitet, högskolor och brukarorganisationer? 40 Advisoryboards deltagare föreslår att Skånes kommuner och Region Skånes utförare inom kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, primärvård och specialistvård bör: Stärka anhörigas och närståendes roll i samverkan, till exempel genom att arbeta med referensgrupper/ anhörighetskommittéer. Göra Kerstin och hennes närstående till naturliga medaktörer i förebyggande planeringsinsatser och åtgärder. Skapa en närsjukvårdsplattform med högskola plus universitet för brukarnära utvecklingsstöd. 41

22 Utvecklingsområden för samverkan 43

23 Inledning utvecklingsområden för samverkan Från det inledande mötet i Malmö i september 2012 till den avslutande intressentdialogen i Helsingborg i april 2013 har AdvisoryBoards deltagare frekvent återkommit till några gemensamma utmaningar för en bättre samverkan i Skåne län. 44 Deltagarna har vid upprepade tillfällen efterfrågat ett tydligare ledarskap, tydligare uppdragsbeskrivningar som underlättar samverkan, gemensamma politiska medborgarmål, flexibla anställningsformer, en gemensam syn på ekonomin, relationsskapande och formella beslutsarenor på rätt nivå, en sammanhållen infrastruktur för IT och kommunikation samt en gemensam metodutveckling närmast Kerstin. 45

24 46 Vi har kategoriserat de utmaningar deltagarna frekvent återkommit till i sju utvecklingsområden. Dessa utvecklingsområden syftar till att skapa hållbara förutsättningar för en ledningsstruktur i samverkan mellan berörda aktörer på samtliga nivåer. Sammantaget säkerställer de olika utvecklingsområdena en god och kontinuerlig samverkan på: 1. Produktionsnivå Lokalt och/eller delregionalt, mellan kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, primärvård och specialistvård. 2. Uppdrags-/beställarnivå Ledningsnivå mellan Region Skåne och Skånes kommuner. 3. Regional nivå Central avtalsnivå mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Utvecklingsområde 1 Idéer och framgångsfaktorer för en ledningsstruktur i samverkan Utvecklingsområde 2 Politisk kvalitetsnämnd för samverkan i Skåne län Utvecklingsområde 3 Kvalitetsförvaltning för samverkan i Skåne län Utvecklingsområde 4 Brukarnära samverkansplattform för forskning och metodutveckling Utvecklingsområde 5 Gemensamt ansvar för ekonomin på alla nivåer i Skåne län Utvecklingsområde 6 Relationsskapande mötesarenor i Skåne län Utvecklingsområde 7 Infrastruktur för samverkan i Skåne län 47

25 Utvecklingsområde 1 Idéer och framgångsfaktorer för en ledningsstruktur i samverkan i Skåne län Politiker och tjänstemän i Skåne efterfrågar en fungerande horisontell samverkan mellan Skånes 33 kommuner och Region Skåne. Exempel på horisontellt arbete är när vård och omsorg och socialförvaltning samverkar med primärvård, slutenvård, färdtjänst och anhöriga för Kerstins bästa, eller när kommunen, Region Skåne och länsstyrelsen samarbetar kring kulturprojekt för Skånes bästa. Alla innovativa organisationer har en sak gemensamt. De präglas av en öppen dialog och en hög grad av både vertikalt och horisontellt involverande. advisoryboard.se Kommun Gemensamt kommunalt & regionalt ansvar Politisk samverkansnämnd (se sid 54) Social/vårdoch omsorgsnämnd HSN NSB RS VPB Region 48 Potentialen i horisonten finns alltid där ett gemensamt intresse finns, där vi kan hitta värden för samarbete och där vi kan uppnå en högre kvalitet, ibland till en lägre kostnad, genom samverkan. Strategisk samverkansförvaltning mellan högre tjänstemän (se sid 60) Social/vård- och omsorgsförvaltning Kommunledning Avd. för Hälso- och sjukvårdsstyrning SUS SUND KRYH 49 I horisonten mellan kommun och region kolliderar idag ekonomier, tjänstemän, de egna verksamhetenas agendor, politiska viljor och ambitioner. Det horisontella arbetet samverkan finns mycket sällan beskrivet i chefer och medarbetares uppdrag och är sällan kopplat till politiska mål eller gemensam ekonomi. Att en sådan beskrivning finns är en av nycklarna till en fungerande samverkan. Hemtjänstpersonal Biståndshandläggare MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) Undersköterskor Brukarnära samverkan (se sid 66) Sjuksköterska Sjukgymnast Arbetsterapeut Primärvårdsläkare Specialistläkare Undersköterska Färdtjänst Den horisontella samverkan omfattar aktörerna enligt ovan, men även andra viktiga samhällsfunktioner såsom forskning, högskola, ambulansservice och föreningsverksamheter kan omfattas.

26 Aktiviteter, förutsättningar och kriterier Utvecklingsområde 1 En ledningsstruktur i samverkan ställer krav på chefers förmåga att: Nedan beskrivs de aktiviteter, förutsättningar och kriterier som föreslagits av deltagarna i Advisorybord. 1. Skapa en strategi och struktur i syfte att: Aktiviteter som stödjer en ledningsstruktur i samverkan: Ge tydliga samverkansuppdrag och målbilder för individen. Beskriv tydligt det horisontella samverkansuppdraget i varje chefs uppdrag. Optimera individens förmågor med verksamhetens behov. Revidera kontinuerligt det horisontella samverkansuppdraget över tiden, efter angelägenhetgrad och aktuellt utvecklingsbehov. Utveckla verksamheten, bygga och sprida kunskap genom både vertikal och horisontell kommunikation. 50 Ta fram en uppdragsbeskrivning som chefer ständigt kan uppdatera och revidera efter behov av horisontell samverkan. 2. Skapa förutsättningar för tillit och en öppen dialog mellan: Ledning och chefer 51 Förutsättningar för en ledningsstruktur i samverkan: Ledning och medarbetare Koppla politiska mål och ekonomisk planering till det horisontella arbetet. Chefer och medarbetare Medarbetare och medarbetare Ett prestigelöst ledarskap/chefskap som kan lyfta sig över sin verksamhet och sina egna intressen för ett bättre resultat. En uttalad ledningskultur byggd på tillit och förtroende för samverkande parters kompetenser från politik till produktion.

27 Utvecklingsområde 1 Vad har Kerstin för nytta av en ledningsstruktur i samverkan? Det är i stort sett omöjligt att genomföra och leda ett horisontellt arbete utan ett ständigt uppdaterat samverkansuppdrag och med stöd från närmaste chef. Ledarskap i en horisontell ledningsstruktur handlar om att skapa mervärden genom en kontinuerlig dialog om god kvalitet för Kerstin både vertikalt och horisontellt. 52 För Kerstin innebär en ledningsstruktur i samverkan att samverkande parter sätter gemensamma mål och delar samma bild av hennes behov. Den gemensamma horisontella målbilden återspeglas med fördel i varje individuellt uppdrag och på varje ansvarsnivå. När beprövad erfarenhet från politiker, tjänstemän och utförande aktörer möts i respektive horisont skapas ett högre värde för Kerstins investerade skattekronor. De olika nivåerna av horisontell samverkan beskrivs mer detaljerat i kommande avsnitt: Politisk samverkansnämnd (sid 54) Gemensam Kvalitetsförvaltning (sid 60) Brukarnära samverkansplattform (sid 66) 53

28 Utvecklingsområde 2 Politisk kvalitetsnämnd för samverkan i Skåne län Politiker och tjänstemän i Skåne efterfrågar en politisk kvalitetsnämnd för samverkan i Skåne län. Anledningen till att en politisk kvalitetsnämnd efterfrågas är att det idag saknas tydliga och gemensamma politiska mål och ramar för samverkansuppdragen mellan Region Skåne, Skånes kommuner och andra primära leverantörer. 54 Verkställande parter behöver tydliga gemensamma politiska mål som lätt kan omsättas till handling och ge bästa möjliga kvalitet för Kerstin. Detta skulle vara den politiska kvalitetsnämndens uppdrag. 55

29 Aktiviteter, förutsättningar och kriterier Utvecklingsområde 2 56 Nedan beskrivs några av de aktiviteter, förutsättningar och kriterier för en politisk kvalitetsnämnd som föreslagits av Advisoryboards deltagare. Aktiviteter som stödjer en politisk kvalitetsnämnd: Skapa en gemensam konkret målbild för en politisk kvalitetsnämnd i samverkan. Förnya uppdraget för regional politisk samverkansgrupp. Säkerställa att nämnden årligen uppdaterar gemensamma mål och utvärderar resultat. Kriterier för kvalitetsnämndens politiska mål och ramar är att de ska: Innehålla en tydlig ambition och målbild som är mätbar, konkret och går att bryta ner på tjänstemannanivå. Vara begripliga i hela samarbetet runt Kerstin och måste oavkortat avspegla Kerstins bästa. Ingjuta mod och beskriva i vilken form och anda arbetet ska utföras. Löpande efterfråga och följa upp resultat från det brukarnära arbetet. 57 Förutsättningar för en politisk kvalitetsnämnd: Att alla verksamheter är representerade. Att pengarna finns i en gemensam pott. Gemensam analysenhet och ett skarpt tjänstemannastöd. Att evidens- och metodutveckling inhämtas i direkt anslutning till Kerstin.

30 Utvecklingsområde 2 Vad har Kerstin för nytta av en politisk samverkansnämnd? För Kerstin kan en politisk kvalitetsnämnds samverkansuppdrag medföra att det sätts gemensamma övergripande mål och ramar för till exempel hemsjukvård, palliativ vård, färdtjänst, psykisk ohälsa och läkemedel. 58 En politisk samverkansnämnds ledamöter bygger gemensam kunskap inför avgörande politiska beslut och vägval för Kerstins bästa. Genom att löpande efterfråga och följa upp resultat från det brukarnära arbetet får nämndens ledamöter en bättre insyn och bild av den verkliga leveransen till Kerstin och kan på så sätt forma tydligare och mer behovsstyrda mål baserade på Kerstins upplevda kvalitet. 59 I ett framtida scenario kan samverkansuppdraget manifesteras i politiska kvalitetsnämnder kring andra områden såsom infrastruktur, kollektivtrafik, miljö, kultur, hav och vatten, folkhälsa m.m.

31 Utvecklingsområde 3 Kvalitetsförvaltning för samverkan i Skåne län Politiker och tjänstemän i Skåne efterfrågar en kvalitetsförvaltning för samverkan i Skåne län. Idag upplever ledande tjänstemän från Skånes kommuner och Region Skåne att de saknar en tydlig samstämmighet i dialogen med politikerna. 60 En kvalitetsförvaltning i samverkan ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän och skapa ett gemensamt beslutsforum för ledande tjänstemän från Skånes kommuner och Region Skåne. Kvalitetsförvaltningen ska kunna fatta gemensamma strategiska beslut och planera långsiktigt, såväl ekonomiskt som praktiskt, för Kerstins olika behov. 61 Förvaltningens uppgift är också att agera rådgivande till politiker och redovisa resultatet av det brukarnära arbetet och kvaliteten för Kerstin.

32 Aktiviteter, förutsättningar och kriterier Utvecklingsområde 3 62 Nedan beskrivs några av de aktiviteter, förutsättningar och kriterier för en kvalitetsnämnd för samverkan i Skåne län som föreslagits av Advisoryboards deltagare. Aktiviteter som stödjer en kvalitetsförvaltning för samverkan i Skåne län: Skapa en gemensam organisation för tjänstemannastöd till en politisk kvalitetsnämnd i samverkan. Skapa en gemensam målbild för denna organisation. Organisationen för tjänstemannastöd ska följa och analysera processer utifrån Kerstin. Ta fram gemensam strategi för ekonomi i samverkan. Säkerställ tydliga beslutsmandat för medarbetarna på samtliga nivåer i arbetet runt Kerstin. Samorganisera leverantörer med samma eller närliggande uppdrag. Upprätta flexibla avtal så att medarbetarna närmast Kerstin kan röra sig gränslöst mellan Region Skåne och Skånes kommuner. Ge mandat till vårdteamet närmast Kerstin att upprätta gemensamma strukturerade behovsplaner för varje enskild brukare. Förutsättningar för en kvalitetsförvaltning för samverkan i Skåne län: Tydliga, konkreta och med fördel mätbara mål från politiken. En gemensam utbildning och värdegrund mellan de aktörer som samverkar. Säkerställa ett gemensamt perspektiv kring Kerstins behov. Säkerställa en gemensam målbild för en obruten vårdkedja. En gemensam analysenhet för att tidigt identifiera och åtgärda brister kring Kerstin. Gemensamma ramar, begrepp och syn på ekonomin. Öka processtänket utifrån Kerstin. Prioritera och utveckla relationskapande mötesarenor för att skapa ett bättre samarbetsklimat och förståelse för varandras verklighet. Koncentrera arbetet på utveckling och uppföljning av det brukarnära kvalitetsarbetet. 63

33 64 Kriterier för kvalitetsförvaltningens mål och ramar är att de ska: Ge bästa möjliga förutsättningar till medarbetarna nära Kerstin att förverkliga och realisera de politiska målen genom att: a) Bryta ner politiska kvalitetsmål till mätbara och följbara delmål för Kerstin. b) Ge medarbetarna nära Kerstin tydliga uppdragsbeskrivningar och mandat så att det blir lätt att göra rätt och svårt att göra fel c) Utveckla en stafettfunktion i varje enskilt samarbete mellan Region Skåne och Skånes kommuner för ett mer gränsöverskridande överlämnande av ansvar och ekonomi runt Kerstin. Utvecklingsområde 3 Vad är nyttan för Kerstin med en kvalitetsförvaltning för samverkan? En av kvalitetsförvaltningens centrala uppgifter är att tolka och iscensätta de politiska målen till konkreta nyttor för Kerstin. Kvalitetsförvaltningen utgör därmed en viktig länk mellan politisk ambition och faktiskt levererans till Kerstin. Genom att samla högre tjänstemän från Skånes kommuner och Region Skåne i en och samma förvaltning skapas en samstämmighet kring formandet av mål och aktiviteter för Kerstins bästa. På detta vis skapas ett gemensamt språk och gemen-samma begrepp i ambitionen att leverera bästa möjliga kvalitet. 65 d) Löpande efterfråga och följa upp resultat från det brukarnära arbetet. När Kvalitetsförvaltningen för samverkan i Skåne län bryter ner mål och aktiviteter på individnivå får medarbetarna nära Kerstin tydliga samverkansuppdrag och mandat att leverera värde efter bästa förmåga. Som en följd av kvalitetsförvaltningens arbete skapas förutsättningar för en högre takt av utveckling och innovation i det brukarnära arbetet runt Kerstin.

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Ersättningssystem för innovation. En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg

Ersättningssystem för innovation. En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg Ersättningssystem för innovation En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 6 1. Bakgrund och upplägg... 10 LHC:s följeforskning...

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

En agil utvecklings- och servicekommun AdvisoryBoard 2014 Text: Jörgen Wahl och Jessica Skantze Redaktör: Stina Larsson Illustratör: Joakim Larsson

En agil utvecklings- och servicekommun AdvisoryBoard 2014 Text: Jörgen Wahl och Jessica Skantze Redaktör: Stina Larsson Illustratör: Joakim Larsson En agil utvecklings- och servicekommun AdvisoryBoard 2014 Text: Jörgen Wahl och Jessica Skantze Redaktör: Stina Larsson Illustratör: Joakim Larsson Grafisk form: Boklarssons Foto: AdvisoryBoard och Ängelholms

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Vitbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Hur vill vi ha det? Hur är det nu? Hur gör andra? Vad behöver vi göra nu och i framtiden? LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre. Slutrapport från utvärderingen

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre. Slutrapport från utvärderingen Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre Slutrapport från utvärderingen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer