Det öppna Skåne Regional utvecklingsstrategi för Skåne 2030

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det öppna Skåne Regional utvecklingsstrategi för Skåne 2030"

Transkript

1 (2) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys Datum Diarienummer RS Region Skåne J A Hedlunds väg Kristianstad Det öppna Skåne Regional utvecklingsstrategi för Skåne 2030 Region Halland har getts tillfälle att lämna synpunkter på Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne Region Hallands yttrande tar sin utgångspunkt i de tydliga geografiska och därmed också funktionella sambanden mellan regionerna. Region Halland vill inledningsvis ge Region Skåne en eloge för ett strategidokument som är väl disponerat och lättillgängligt, och som bjuder in till en bred diskussion om Skånes struktur, utmaningar och möjligheter. De utmaningar som alla regioner står inför när det gäller globaliseringens effekter, näringslivets tillväxt, situationen på arbetsmarknaden, användningen av fossila bränslen mm motiverar ett ökat samarbete mellan kommuner och mellan regioner. Sveriges befolkning koncentreras allt mer till två större geografiska områden. Dessa är Stockholm-Mälardalen och sydvästra Sverige mellan Göteborgsregionen och Malmö/Köpenhamn. Samtidigt ökar rörligheten på arbetsmarknaden inom dessa regioner med ökad pendling som följd. Effektiv och bekväm pendling bidrar till större och bättre fungerande arbetsmarknadsregioner och till ekonomisk tillväxt. I sydvästra Sverige växer arbetsmarknaden och pendlingsregionerna överlappar i allt högre grad varandra. I ett större perspektiv är Skåne, Halland och Västra Götaland också delar av tillväxtregionen mellan Oslo och Köpenhamn. På en arbetsmarknad med hög rörlighet blir kommuner och regioner allt mer beroende av utvecklingen i en större omgivning. Därför finns det enligt Region Halland starka skäl för samverkan mellan regionerna i sydvästra Sverige. Region Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: Webb: Org.nr:

2 2(2) Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen har gemensamma utmaningar i att ta till vara den potential för tillväxt och utveckling som finns i Sydvästsverige. Det handlar bland annat om att utveckla och stärka sambanden mellan de regionala arbetsmarknadsregionerna genom utbyggnad av transportinfrastrukturen och kollektivtrafiken. Halland och Västra Skåne har båda sedan länge en starkt positiv befolkningsutveckling, men utbytet mellan regionerna vad avser flyttning och arbetspendling är begränsat. Södra Halland och nordvästra Skåne har mycket att vinna på en ökad rörlighet över länsgränsen. Utbyggnaden av Västkustbanan är i central i arbetet med att stimulera en gränsöverskridande rörlighet. År 2015 öppnar trafiken genom Hallandsåsen, vilket kommer att korta restiderna. Västkustbanans fulla potential som länk mellan västra Skåne och Halland nås dock först när dubbelspår har byggts även mellan Ängelholm och Helsingborg. Kollektivtrafik och infrastruktur har en utpräglat länsgränsöverskridande karaktär. Det är bra att Skånes utvecklingsstrategi prioriterar arbetet med att utveckla hållbara helhetslösningar för både person- och godstrafiken i ett gemensamt perspektiv med grannregionerna. De geografiska sambanden och det gemensamma intresset av bättre kommunikationer i sydvästra Sverige knyter delvis ihop det regionala utvecklingsarbetet i Skåne, Halland och Västra Götaland. De regionala utvecklingsstrategierna bör därför formuleras så att de kan utgöra en grund för samarbete mellan regionerna. Regionstyrelsen Gösta Bergenheim Regionstyrelsens ordförande Catarina Dahlöf Regiondirektör Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: Webb: Org.nr:

3 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys Datum Diarienummer RS Regionstyrelsen Remiss av förslag till regional utvecklingsstrategi för Skåne Det öppna Skåne 2030 Förslag till beslut Regionstyrelsen antar yttrande enligt förslag. Bakgrund Region Skåne har utarbetat ett förslag till en regionals utvecklingsstrategi för Skåne, Det öppna Skåne Strategiförslaget bygger på en omvärldsanalys som utmynnar i en beskrivning av utmaningar och möjligheter för Region Skåne. Strategin har en stark koppling till svensk utvecklingspolitik och till utmaningarna i EU2020. För att nå målen föreslås fem prioriterade ställningstaganden: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet, Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor, Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur, Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster samt Skåne ska vara en globalt attraktiv region. För vart och ett av ställningstagandena förslås mål för att förverkliga det öppna Skåne Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Jörgen Preuss Biträdande regiondirektör

4 REMISSFÖRSLAG SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI 2030 Ärende 8

5 Remissförslag Skånes regionala utvecklingsstrategi januari 2014 Politisk styrgrupp: Pia Kinhult, Katarina Erlingson, Rikard Larsson, Pontus Lindberg, Ewa Bertz, Christine Axelsson, Carl Johan Sonesson, Anders Åkesson, Henrik Fritzon, Yngve Petersson, Birgitta Södertun, Stefan Lamme, Vilmer Andersen och Lars-Johan Hallgren representanter från regionstyrelsen, regionala tillväxtnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden inom Region Skåne. Politiska sekreterare: Sofia Nerbrand, Mattias Olsson, Jacqueline Doohan, Jonas Duveborn, Emelie Larsson, Mattias Svensson, Stefan Brandt, Region Skåne. Projektansvarig: Mikael Stamming, Region Skåne. Projektgrupp: Therese Andersson, Sarah Ellström, Ola Jacobson, Eskil Mårtensson, Richard Gullstrand, Patrik Lindblom, Carina Nordqvist Falk, Christina Ståhl, Thomas Nilsson samt Gudmundur Kristjansson, Region Skåne. Layout: Dockside Reklambyrå AB. Foto: Jörgen Johansson. Utgiven av: Region Skåne

6 Förord Skåne har framtiden för sig. Vi har en stor variation på de flesta områden, och är Sveriges länk till kontinenten. Vi har en ung befolkning och en flerkärnig ortstruktur. Skåne har storstadspuls, arbetspuls och vilopuls. Skåne är i rörelse och mycket arbete utförs årets alla dagar, dygnet runt. Det vi gör idag påverkar också hur framtiden kommer att te sig i regionen. För att nå dit vi vill behöver vi samla krafterna och göra kloka prioriteringar och investeringar. Därför behövs en regional utvecklingsstrategi som vi i Skåne kan samlas kring och agera utifrån. Samtidigt påverkas vi av det som händer i vår omvärld. Skånes regionala utvecklingsstrategi tar sikte på 2030 och på 16 år kommer mycket att hända. Inte minst den tekniska utvecklingen påverkar hur vi lever och kommunicerar, och det är till exempel svårt i dag att förutspå hur 3D-skrivaren kommer att möjliggöra nya produktionssätt på den skånska landsbygden. Eller hur universitetsutbildning online kommer att ge fler möjlighet att förkovra sig genom livet. Det är av stor betydelse att Skåne är öppet för nya influenser, ny teknik och nya idéer för att förstå sin samtid och forma sin framtid. Detta kräver både analysförmåga och ödmjukhet. För att röra oss i den riktning vi önskar behöver vi enas kring en målbild och göra strategiskt viktiga insatser. Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 är ett dokument att samlas kring, ett kvitto på att Skåne väljer väg, prioriterar och samarbetar. Det handlar om att ta vara på våra styrkor och hantera våra utmaningar. Att överbrygga gränser, både fysiska och mentala, för att forma ett öppet Skåne som erbjuder hög livskvalitet och där skåningen ges goda förutsättningar att försörja och förverkliga sig själv. Region Skåne har under hösten 2012 till och med våren 2013 träffat de skånska kommunerna, statliga myndigheter, universitet och högskolor, representanter från den idéburna sektorn och näringslivet för att diskutera hur vi tillsammans ska forma Skånes framtid. Resultatet från denna dialog sammanfattades under sommaren 2013 i Tankar om Skåne 2030, där ett förslag till målbild presenterades. Under hösten 2013 har målbilden diskuterats, förädlats och byggts på med fem ställningstaganden inklusive delstrategier och mål. I din hand håller du ett förslag till en regional utvecklingsstrategi för Skåne som tar sikte på Ambitionen är ta fram en strategi som skapar ett engagemang och en vilja och förmåga att ta ansvar. Nu ser vi fram emot att ta del av remissinstansernas synpunkter, förslag och idéer för att ytterligare förbättra hela Skånes regionala utvecklingsstrategi. Pia Kinhult (m) Regionstyrelsens ordförande Katarina Erlingson (c) Regionstyrelsens förste vice ordförande Rikard Larsson (s) Regionstyrelsens andre vice ordförande 3

7 4 Ärende 8

8 Innehåll Skånes regionala utvecklingsstrategi Skåne här och nu 8 Det öppna Skåne målbild för Skåne Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet 15 Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor 19 Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur 23 Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster 27 Skåne ska vara en globalt attraktiv region 31 Mål för Arbetet med Skånes regionala utvecklingsstrategi 36 Samhandling för utveckling 38 Genomförande och fortsatt arbete 40 5

9 6 Ärende 8

10 Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Region Skåne har ett permanent uppdrag från staten att samordna de regionala utvecklingsfrågorna, och leda arbetet med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin. En avgörande framgångsfaktor är att arbetet genomförs öppet, inkluderande och i kontinuerlig dialog. Skånes invånare, kommuner, myndigheter, högskolor och universitet, näringsliv och idéburen sektor behöver vara delaktiga för att det ska uppstå fler initiativ, samarbeten och nätverk, och för att Skåne ska få mer hållbar tillväxt och attraktionskraft. Skånes regionala utvecklingsstrategi ingår även i både en nationell och europeisk kontext, till exempel genom den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft, Östersjöstrategin, Europa 2020 och EU:s sammanhållningspolitik. Skånes utvecklingsstrategi samspelar även med många andra processer och strategier på regional och lokal nivå. Den internationella innovationsstrategin för Skåne, strategier för Det flerkärniga Skåne, trafikförsörjningsprogrammet, regional mobilisering kring ESS och MAX IV, ÖRUS, Kompetenssamverkan Skåne, miljöstrategiska programmet, miljömålsarbetet, landsbygdsprogrammet, transportinfrastrukturplanering, kulturplanen, kommunala översiktsplaner med mera är byggstenar i Skånes regionala utvecklingsstrategi. Olika områden och sektorer har olika dialog- och arbetsformer beroende på specifika förutsättningar som organisation, rollfördelning, resurser och nuläge. Den regionala utvecklingsstrategin ska formulera och skapa en bred samsyn om en gemensam målbild för Skåne En målbild som underlättar ett gott samarbete mellan olika aktörer, och bidrar till att skapa ett sammanhang, en berättelse, för de som bor i Skåne. Målbilden bör också användas i marknadsföringen av Skåne ute i världen. Målbilden har arbetats fram genom ett otal analyser, möten och samtal under ett par års tid. I processen har vi värderat, prioriterat och valt ut. Vi vet var Skåne står här och nu. Vi har identifierat och accepterat de utmaningar som finns men också tagit fasta på Skånes goda förutsättningar. Vi har samlats kring en gemensam målbild om Det öppna Skåne. Vi har även pekat ut fem prioriterade ställningstaganden, för att förverkliga målbilden. För varje ställningstagande finns ett antal delstrategier samt några mätbara mål. De fem prioriterade ställningstagandena är: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster Skåne ska vara en globalt attraktiv region 7

11 Skåne här och nu Skåne är både mångfacetterat och motsägelsefullt. Vi har lägst sysselsättningsgrad i landet samtidigt som vi har en kraftig sysselsättningstillväxt. Aldrig har så många skåningar varit i arbete som nu. Skåne har en stor andel högutbildade samtidigt som vi har en ökande andel elever som går ut grundskolan med icke godkända betyg. Denna paradoxala situation genomsyrar vårt nuläge. Här redovisas ett urval fakta som grundar sig i OECD:s genomlysning av Skåne tillsammans med ett omfattande material och befintliga rapporter och statistik, som även sammanfattats i Fokus: Skåne Skåne har signifikanta styrkor, men också utmaningar att ta på allvar. Skåne har en ung, varierad befolkning som växer Skåne har en relativt ung befolkning, framför allt tack vare en inflyttning av utrikes födda. Nära en femtedel av Skånes befolkning är födda utomlands och de har rötter i sammanlagt 193 länder. Skåne växer med motsvarigheten av ett nytt Lund vart tionde år. Skånes folkmängd ökar i alla delar av regionen, men ökar snabbast i sydvästra Skåne. Många i befolkningen lever längre Andelen äldre ökar samtidigt som fler barn föds och befolkningen lever längre. Försörjningsbördan i Skåne är trots allt låg, eftersom vi har en gynnsam demografisk struktur. Men sysselsättningsgraden är inte lika hög som i övriga län. Skåningarna blir friskare men många mår sämre Det allmänna hälsotillståndet bland annat mätt som ökad medellivslängd och sjunkande dödlighet förbättras stadigt. I Skåne finns stora skillnader i hälsa, som är kopplade till utbildningsnivå, sysselsättning, boendemiljö, levnadsvillkor och levnadsvanor. Den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland unga. 8

12 Sverige är tolerant men intoleransen är större i Skåne än i övriga riket Värderingsundersökningar visar att intoleransen är hög, framför allt bland män med lägre utbildning. Skåne förknippas i högre grad med ord som främlingsfientlighet, traditionellt och gemytligt, och i lägre grad med ord som tryggt och tolerant. Skåne förknippas ofta som en region med integrationsproblem och hög brottslighet. Utbildningsnivån i Skåne är hög, samtidigt som alltför få kommer in på gymnasiet Skåne har många invånare med enbart grundskoleutbildning. Skåne ligger på plats 18 av 21 län i Sverige när det gäller andelen behöriga till gymnasieskolan. Av dem som kommer in på gymnasiet går däremot många vidare i utbildningssystemet. Skåne har den tredje högsta övergångsfrekvensen från gymnasiet till högre utbildning i Sverige, där Skånes universitet och högskolor står för 15 procent av landets utexaminerade studenter. Könsskillnaderna ökar inom utbildningsområdet, nästan två tredjedelar av alla studenter inom högskolan är kvinnor. Alltför få har ett arbete, även om efterfrågan på arbetskraft är stor Sysselsättningen i Skåne har generellt ökat, men förtas av en ännu större befolkningsökning. Skåne har historiskt visat låga sysselsättningssiffror och har de senaste åren haft lägst sysselsättningsgrad bland Sveriges samtliga län. Om alla invånare i Skåne som är födda i ett land utanför Norden skulle ha samma sysselsättningsgrad som de svenskfödda skulle sysselsättningen i Skåne nå ett högre resultat än genomsnittet för riket. Mellan 2009 och 2020 beräknas den totala efterfrågan på arbetskraft i Skåne öka med 8 procent, men efterfrågan på personer med enbart folk- och grundskoleutbildning beräknas minska med 23 procent. Sysselsättningstillväxten sker huvudsakligen inom befintliga företag. Skåne har en tudelad arbetsmarknad Skåne har idag i princip två arbetsmarknadsregioner, Malmö/Lund/Helsingborg och Hässleholm/ Kristianstad, med en bristfällig rörlighet inom och mellan dessa. Sydvästra Skåne dominerar utvecklingen med en positiv sysselsättningstillväxt, medan sysselsättningen i nordöstra Skåne minskar. Den skånska arbetsmarknaden är könsuppdelad där kvinnor är koncentrerade till ett mindre antal yrken inom offentlig sektor, medan mäns arbetsmarknad är spridd till ett större antal yrken och står för en stor del av den privata sektorn. Arbetslösheten för utrikes födda och ungdomar sticker ut, där den redan höga arbetslösheten ökar. Nyföretagandet domineras av män: i Skåne, liksom i riket, startas endast en tredjedel av alla nya företag av kvinnor. 9

13 Skåne har en stark innovationskraft men behöver fler livskraftiga och växande företag Skåne utmärker sig som en innovativ region vad gäller investeringar i forskning, utveckling och patent och har rört sig mot en mer kunskapsintensiv näringslivsstruktur. Under perioden ökade nyföretagandet i Skåne med 100 procent, jämfört med 75 procent i riket. Innovationsförmågan behöver främjas, såväl inom de specialiserade kunskapsintensiva företagen som inom det befintliga breda näringslivet. Skåne har låg produktivitet och skattekraft Skåne har i jämförelse med resten av Sverige en låg produktivitet; den skånska andelen av rikets produktivitet är oförändrad trots ökad befolkning och fler sysselsättningstillfällen. Flera viktiga näringar i Skåne, som bygg- och anläggning, handel, hotell- och restaurang samt transport, har fortfarande en relativt låg produktivitet. Samtidigt sysselsätter dessa branscher många människor med lägre utbildning. Skånes traditionella styrkeområden livsmedel, läkemedel och IT/Telekom har haft en bekymmersam utveckling under de senaste åren. Skåne har låg tillväxt Skåne har en svag tillväxt av bruttoregionprodukten (BRP) per invånare och har generellt en låg nivå i förhållande till de andra storstadsregionerna och riket. Skåne har låg tillväxt per sysselsatt. Skåne har relativt låg export jämfört med andra regioner. Skånes BRP skulle kunna öka med 55 miljarder, eller + 13 procent, om Skåne skulle nå upp till riksgenomsnittet för sysselsättningsgrad och produktivitet. Skåne har en för Sverige unik flerkärnig ortstruktur Med sina städer och nära 250 mindre tätorter har Skåne en mycket större tätortstäthet än någon annan del av Sverige, med korta avstånd och hög tillgänglighet. Den flerkärniga och täta ortstrukturen ger ett annat resemönster än andra storstadsregioner och Skåne har inte traditionella förorter. Skånes åtta regionala kärnor Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, Kristianstad, Hässleholm, Ystad och Trelleborg spelar alla en viktig roll för Skånes utveckling. Bostadsbyggandet har inte hängt med befolkningsökningen och det råder idag brist på bostäder i stora delar av Skåne. 10

14 Skåne är länken till kontinenten men integrationen i Öresund har tappat fart Som en del av Öresundsregionen har Skåne en hög internationell tillgänglighet. Integrationsprocessen i Öresundsregionen har de senaste åren tappat fart; pendlingen minskar och många danskar väljer att flytta tillbaka till Danmark. Juridiska, skattemässiga och regelmässiga gränshinder innebär en sämre möjlighet för arbetsgivare på bägge sidor om sundet att hitta rätt kompetens samtidigt som arbetstagare tvekar att söka jobb över gränsen. Skåne är en transitregion och mer investeringar i kommunikationer behövs Under 2000-talet har transporterna i Skåne ökat på väg, järnväg och med sjöfart. Skåne har en omfattande genomfartstrafik, och trafiken väntas öka kraftigt, inte minst när Fehmarn Bältförbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar Trafikverkets kapacitetsutredning visar på allvarliga brister och trängsel i Skåne. Jämfört med andra län/regioner bidrar Skåningen mest i hela landet till infrastruktur, dvs andelen medfinansieringen från region och kommun till infrastrukturen är högst här. Skåne har en vacker natur med Europas bästa åkermark Skåne är den del av Sverige som har flest landskapstyper och mest bördiga jordbruksmarker. Skåne har lägst andel allemansrättslig mark i Sverige och nästan hälften av Skånes mark består av jordbruksmark. Skåne svarar för ungefär hälften av Sveriges livsmedelsproduktion och drygt en femtedel av rikets sysselsättning inom livsmedelsindustrin samtidigt som Skåne har lägst andel ekologisk livsmedelsproduktion jämfört med riket. Skåne brukar en betydligt större andel av jordbruksmarken än övriga Sverige. Skåne har stora miljöutmaningar Skåne förväntas inte leva upp till något av de nationella miljömålen till Utsläppen av växthusgaser är fortfarande en stor utmaning att hantera för Skåne, trots en redan relativ stor minskning i förhållande till resten av Sverige de senaste åren. Skåne har en låg elproduktion jämfört med resten av Sverige och konsumerar mer el än vad som produceras lokalt. Energianvändningen är däremot lägre i Skåne än i riket. Kust och hav är drabbade av fortsatta övergödningsproblem, erosion, en växande hotbild mot kustfisket och konkurrerande intressen om havsområden. I Skåne orsakar luftföroreningar ungefär tusen fall av för tidig död per år; fordonstrafiken är den främsta orsaken. Utsläppen skadar även natur, material och kulturmiljöer. 11

15 målbild för Skåne år 2030 är öppet. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet landskap. Vi välkomnar nya människor och nya influenser med öppna armar. Människor rör sig fritt över olika gränser. Mellan stadsdelar. Mellan städer. Mellan städer och byar. Mellan bebyggelse och natur. Mellan kommuner. Mellan regioner. Mellan länder. Men också mellan olika grupper, mellan olika kulturer, mellan olika branscher, mellan jobb och utbildningar. Det öppna Skåne vet värdet av samarbete och erbjuder möten och möjligheter. Här finns det mesta för de flesta: människor, upplevelser, arbete, kultur, sammanhang, kapital, nya idéer, utbildning, natur, ren luft, dofter och smaker finns i en uppsjö av varianter. Mångfalden är vårt starkaste signum. Här finns livskvalitet och puls. Vi har brutit gränser för individens delaktighet i samhället. Människors lika värde och möjlighet att påverka är grundläggande i utvecklingen. I det öppna Skåne, bejakas att människor har olika bakgrund eller kultur. Mångfalden är en av de starkaste drivkrafterna i vår tillväxtmotor. Skåne är en plats som ger utrymme för olikheter, och en plats där allas unika potential tas tillvara. Skåne är en kreativ mötesplats för människor med olika bakgrunder och kompetenser, för branscher och organisationer där nya innovationer lätt växer fram. Vi är en levande, hållbar och attraktiv region med global konkurrenskraft och hög livskvalitet. Skåne är välkomnande. Vi ser gärna både fler besökare och nya invånare i samtliga delar av regionen. I det öppna Skåne finns hela världen representerad. Vi har en gemensam arbetsmarknad, ett brett näringsliv med många arbetstillfällen, för människor med alla utbildningsnivåer och det är lätt för individer och arbetsgivare att mötas. Det är attraktivt att starta och driva företag. Den skånska innovationskulturen och de starka forskarmiljöerna i världsklass, leder både till spetskompetens och att den skånska ekonomin ständigt växer. Skåne är Europas mest innovativa region. Särskilt inom områden som smarta material, hållbara städer och personlig hälsa. Det finns ett nära samarbete mellan universiteten och näringslivet. I Skåne finns jobben, tillgång till regionalt riskkapital nära nystartade och växande företag. I det öppna Skåne är storstaden granne med den lilla byn på landet. Vår flerkärniga karaktär och våra goda kommunikationer skapar dynamik och erbjuder många sätt att leva på. Det varierade landskapets åkrar och betesmarker flätar samman både städer och skogar. I det öppna Skåne går det att bo på landet och jobba i staden eller tvärtom. Det går att röra sig klimatneutralt mellan tätorterna på motsvarande sätt som det går att röra sig mellan stadsdelar inom storstäder. Vi är alla en del av en helhet och vi håller ihop för att få med alla delar. Skåne har en balanserad och hållbar markanvändning och är väl sammanbundet. I det öppna Skåne har alla likvärdiga möjligheter att förverkliga sina mål i livet, att ha god hälsa och välbefinnande. Vi erbjuder en bra hälso- och sjukvård på jämlika och jämställda villkor. De skånska välfärdstjänsterna håller en hög kvalitet och är tillgängliga. Allt fler företag i Skåne utvecklar tjänster och produkter som sätter individens hälsa i fokus. I Skåne har alla tillgång till bra barnomsorg, kultur, goda rekreationsmöjligheter, kommunikationer, fritidssysselsättning, skola, hälso- och sjukvård, äldreomsorg och universitetsutbildning. Det finns en bred utbildningspalett, och utrymme för spetskompetens att vässas ytterligare. I Skåne är det tryggt att leva. 12

16 Skåne 2030 I det öppna Skåne mår såväl skåningen som platsen bra. Och det beror på att Skåne är hållbart. Grunden vilar på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Dessa tre hållbarhetsperspektiv är fullständigt integrerade i vårt agerande, när vi fattar beslut om hur vi planerar, hur vi bygger, hur vi förflyttar oss, hur vi utvecklar hälso- och sjukvården, hur vi konsumerar, hur vi odlar, hur vi transporterar gods. Omställningen till ett klimatneutralt Skåne har gett utvecklingskraft. Oavsett vilken roll vi har, eller vilken fråga vi arbetar med, samarbetar vi över gränserna för att se till att Skåne är hållbart. Ett innovativt och utvecklat företagande på landsbygden och förstärkta ekosystemtjänster till havs och på land har bidragit till en hållbar livsmedelsförsörjning, ökad biologisk mångfald, ökad tillgång till förnyelsebar energi och ett varierat landskap. Vi är ett Skåne i balans. I det öppna Skåne vet vi att en sömlös sjukvård, kollektivtrafik och arbetsmarknadsinsatser kräver täta samarbeten mellan stat, kommun och region. I det öppna Skåne samverkar, samarbetar och berikar människor, myndigheter, organisationer, kommuner, näringsliv, universitet, regioner och idéburen sektor varandra och arbetar med gemensamma krafter för ett Skåne, en hållbar helhet. Vi ser inte länsgränser som något problematiskt, utan samarbetar gärna med våra grannar. Vi har en nära och integrerad relation till länderna runt Östersjön och till Europa. Vi har ett tätt och förtroligt samarbete mellan våra kommuner eftersom vi vet att ensam inte alltid är stark. Skånes unika läge har alltid skapat gränsöverskridande aktiviteter. Det globala Skåne är en del av Öresundsregionen, närmare sammankopplat med Själland, Köpenhamn och Kastrups flygplats, som ger oss en direkt länk till hela världen. År 2030 är det öppna Skåne nära sammankopplat med Köpenhamn, men vi har också nära samarbeten över gränserna med Hamburg, Berlin, Stockholm, Oslo och södra Östersjöområdet. Vi har stark koppling till omvärlden genom våra utvecklingskorridorer, våra infrastruktursatsningar och våra höghastighetståg, som tillsammans med en utvecklad kommunikationsteknologi kopplar upp oss mot en större marknad. Högklassig infrastruktur knyter ihop miljontals människor. Vi är porten till Sverige och ut i världen. Skåne är en internationell, dynamisk plats, som samverkar och samarbetar över gränserna. Här finns en beredskap för det oväntade. Vi är beredda på förändring. Det öppna Skåne är en attraktiv plats, med hög livskvalitet.

17 Ida är 20 år gammal och bosatt i Hässleholm. Just nu söker hon arbete. Ärende 8

18 Skånes befolkning mår bra och lever allt längre, men samtidigt begränsas i dag många människors liv av ohälsa, arbetslöshet och utanförskap. Målet är att alla människor ska ha grundläggande förutsättningar att efter egen förmåga forma sitt eget liv, och delta och bidra i samhället. Vi ska forma ett öppet Skåne där människans önskemål, initiativ och behov styr utvecklingen. Människor ska känna att de är delaktiga i samhället, att vi bryr oss om våra medmänniskor och att det är värdefullt att engagera sig i arbete som förbättrar vår gemensamma framtid. Fler ska vilja flytta till Skåne för att leva och verka här. Fler ska också vilja och våga sätta barn till världen. Det ska vara möjligt att pröva sina vingar, och socialt accepterat att gå sin egen väg och att misslyckas. Vi måste öppna Skåne genom en ökad nyfikenhet på det nya och ovana, genom att släppa in fler på arbetsmarknaden, genom bättre utbildning, genom mer förebyggande hälsoarbete och genom utmärkt omsorg. Skåne behöver även bli ännu mer öppet gentemot omvärlden, genom mer handel, utbyte, in- och utflyttning samt bättre kommunikationer. För att lyckas behöver vi även utmana invanda normer och attityder och synliggöra hur ojämlikhet skapas och upprätthålls. Kulturen är en kraft som skapar social gemenskap och bidrar till individens och samhällets utveckling och välfärd. Även hur vi bor, äter, rör oss, träffas, konsumerar och producerar har betydelse för hur människor mår. Personlig utveckling, delaktighet och samhörighet är andra viktiga ingredienser. Skåne behöver satsa på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet för att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. 15

19 Delstrategier Ärende 8 1 Stärka individens egen kraft och frihet Den som bor i Skåne ska ha stora möjligheter att leva sitt liv efter egna preferenser och att försörja sig själv. Såväl det offentliga som den idéburna sektorn behöver möjliggöra för fler individer att utifrån egen förmåga nå självförverkligande. Det kan bland annat röra sig om att göra ett livslångt lärande till en realitet för var och en, och att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Andra exempel är att utnyttja kulturens fulla potential och att öka sociala investeringar och socialt företagande i samverkan med olika aktörer. Att göra det enklare att hitta en försörjningsform som passar den enskilda; förenkla att starta företag eller att få en tillsvidareanställning på heltid. Att öka tillgängligheten i hela Skåne såväl fysiskt som digitalt. 2 Skapa förutsättningar för att alla ska ha makt att forma sitt eget liv Vi vet att en god hälsa, kunskap, boende, gemenskap, ekonomisk trygghet och en bra start i livet är avgörande för vilka förutsättningar man får att påverka sitt eget liv. Kvinnor och män ska ha samma rätt till möjligheter att vara aktiva och engagerade medborgare. Det ska finnas ett inkluderande förhållningssätt som är oberoende av kön, ålder, etnicitet eller sociala omständigheter. För att uppnå detta bör vi i Skåne arbeta mer med att utveckla samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor, den idéburna sektorn och den enskilde medborgaren. Vidare måste skolan och vidareutbildning anpassas så att var och en får de förutsättningar som behövs för att tillgodogöra sig ny kunskap och färdigheter. Möjligheter att försörja och förverkliga sig själv ska skapas i näringslivet, idéburen sektor och offentlig sektor. Insatser bör göras för att öka medborgarnas samhällsengagemang och demokratiansvar. 3 Arbeta för en förbättrad och mer jämlik hälsa En god hälsa ger bättre förutsättningar för ett gott liv för den enskilde. En strävan om en jämlik hälsa i samhället vilar på ett humanistiskt förhållningssätt om att alla ska ha så goda livschanser som möjligt. En jämlik hälsa förstärker även en hållbar utveckling i samhället i stort. För Skånes utveckling handlar det om att minska den ojämlika hälsan och öka den generella hälsan genom att ta hänsyn till folkhälsa och jämlikhet i beslutsfattande. Indikatorer för social hållbarhet bör formuleras och följas upp. Arbetet för att främja en mer hälsosam livsstil hos befolkningen bör intensifieras. Att fler får ett arbete är centralt för folkhälsan. 16

20 Skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer 4 Upplevelsen av närmiljön har stor betydelse för vår hälsa och livskvalitet. Det hälsofrämjande stärks med ett varierat boende, blandade funktioner och mötesplatser anpassade efter människors olika behov och förutsättningar. Utemiljön nära bostaden är betydelsefull för rekreation, trivsel i området och vardaglig fysisk aktivitet. Vi behöver utveckla det offentliga rummet för att samla människor och skapa förutsättningar för ett mer dynamiskt kultur- och fritidsutbud. Närheten och tillgängligheten till grönområden, handel, service, kultur och transporter ska utvecklas oavsett var man bor. Individen måste även uppleva miljön som trygg och tillgänglig. Skåne bör också utnyttja sin unika flerkärniga ortstruktur som gör det möjligt att arbeta i staden och leva på landet eller tvärtom. Goda kommunikationer till när och fjärran är också av avgörande betydelse i en globaliserad värld. Säkerställa att platsen Skåne mår bra 5 En hållbar livsstil som möjliggör medvetna och klimatneutrala val är en förutsättning för att platsen Skåne ska må bra. En frisk plats ger bättre villkor för sina invånare. Alla människor ska ha tillgång till rekreation, trivsel i området och vardaglig fysisk aktivitet. Skåne ska vara klimatneutralt och fossilbränslefritt Därför behöver vi utveckla den biologiska mångfalden och vara varsamma med ekosystemen. Vidare ska vi bevara och utveckla natur- och rekreationsområden, utveckla ett hållbart transportsystem, arbeta för friska och livskraftiga hav och vatten samt prioritera en hållbar stadsutveckling för att minimera negativa effekter av buller, ljud och luftföroreningar. Skåne ska agera kraftfullt för att nå de regionala miljömålen. Förbättra företagsklimatet och främja innovation 6 Att uppfylla en dröm kan vara att starta något eget, skapa ett kulturuttryck eller att uppfinna något nytt. Skåne ska erbjuda en så god miljö som möjligt för människor att hitta affärskontakter, riskkapital, nya kunskaper och nätverk. Den utveckling som sker i offentlig sektor får med fördel kommersialiseras för att öka export, sysselsättning och tillväxt. 17

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

OMVÄRLDSANALYS REGION SKÅNE 2015

OMVÄRLDSANALYS REGION SKÅNE 2015 OMVÄRLDSANALYS REGION SKÅNE 2015 Sid 1 (50) Vid frågor rörande Omvärldsanalys Region Skåne 2015 kontakta: Madeleine Nilsson madeleine.mn.nilsson@skane.se Anna Benemark anna.benemark@skane.se Karl Löfmark

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Översiktsplan för Sundbybergs stad antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Sundbyberg där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Förord Sundbyberg är vår stad.

Läs mer

STOCKHOLM 2013 Full fart framåt!

STOCKHOLM 2013 Full fart framåt! Rapport 2012:26 STOCKHOLM 2013 Full fart framåt! Inledning Innehåll Till regeringen... 3 Inledning... 5 Antalet sysselsatta ökade med 30 000... 7 Nyföretagandet slog rekord 2011... 10 Stockholms invånare

Läs mer

ÖP 2025. Huvuddokument. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Huvuddokument. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Huvuddokument Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Innehållsförteckning VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?... 3 INLEDNING...

Läs mer

Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland

Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland Enligt mall för de regionala handlingsplanerna Detta dokument är ett utkast till Övre Norrlands handlingsplan för europeiska

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne Region Skåne 2015 Projektansvarig: Therese Andersson, Region Skåne Grafisk form: Länge Leve Kommunikation

Läs mer

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Omvärldsanalys 2013. Sid 2 (43) LÄGRE STRATEGISK PÅVERKAN

Omvärldsanalys 2013. Sid 2 (43) LÄGRE STRATEGISK PÅVERKAN Omvärldsanalys 2013 Omvärldsanalys 2013 Region Skånes omvärldsanalys 2013 har tagits fram med syfte att vara ett underlag i budgetprocessen inför budgetåret 2014. Denna analys omfattar inte behovsanalys.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Översiktsplan FalunBorlänge

Översiktsplan FalunBorlänge Översiktsplan FalunBorlänge Utställningshandling november 2013 1 Orienteringskarta Utställningsversionen av Översiktsplan FalunBorlänge har tagits fram av en projektgrupp bestående av Anna Perols, Fredrika

Läs mer

Flerkärnighet i Skåne

Flerkärnighet i Skåne Flerkärnighet i Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur strukturbild för Skåne Projektansvarig Charlotte Lindström, Avdelningen för regional utveckling, Region Skåne Projektledare

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå 2 Att vara en ständig spanare Världen ser inte ut som förut. Globaliseringen, urbaniseringen, konkurrensen, individualiseringen, kriserna många ord, många trender. Så hur

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

Innehållsförteckning. Omvärldsanalysens betydelse ökar. omvärldsanalys växjö kommun 2009 O M V Ä R L D S A N A L Y S O M V Ä R L D S A N A L Y S

Innehållsförteckning. Omvärldsanalysens betydelse ökar. omvärldsanalys växjö kommun 2009 O M V Ä R L D S A N A L Y S O M V Ä R L D S A N A L Y S Omvärldsanalys 2009 O M V Ä R L D S A N A L Y S O M V Ä R L D S A N A L Y S Innehållsförteckning Omvärldsanalysens betydelse ökar 4 5 6 12 18 24 28 33 34 Innehållsförteckning Inledning Omvärldsanalysens

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer