Årsrapport. Jan 2013 Dec 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport. Jan 2013 Dec 2013"

Transkript

1 Årsrapport Jan 2013 Dec

2 Innehåll i. Sammanfattning 1. Organisatoriska förändringar 2. Verksamhetsutveckling 3. Förankring hos somaliska föreningar 4. Aktuella aktiviteter vid SIBC 5. Resultat 2

3 i. Sammanfattning 2013 var ett utmanande men framgångsrikt år för SIBC. Med kunskapen och erfarenheterna från 2012 i bagaget har man försökt att förbättra verksamheten genom att till exempel konkretisera projektmålen som var lite breda och otydliga under Under 2013 har SIBC haft sammanlagt 941 deltagare som fick ta del av våra olika aktiviteter i Malmö, Eslöv och Kristianstad. 5 nya företag startades varav 3 i Malmö och 2 i Kristianstad. Ytterligare 7 företag befinner sig i uppstartfasen och 5 deltagare har börjat med att utveckla sina respektive affärsidéer. 138 deltagare fick ta del av företagsrådgivningar antingen genom individuell företagscoachning eller informationsträffar om hur man startar eget. 379 deltagare fick ta del av samhällsinformation medan 128 deltagare medverkade i kulturanpassade jobbsökaraktiviteter. Sist men inte minst har 296 deltagare fått chansen att delta i olika evenemang, seminarier, konferenser och informationsträffar kring SIBC. SIBC har också under 2013 lyckats med att bygga nya broar till de somaliska föreningarna i Skåne. Detta efter lång dialog och diskussioner kring hur SIBC och föreningarna kan stötta och komplementera varandra gentemot nyanlända somalier. Idag är de somaliska föreningarna representerade i både SIBC styrgrupp samt referensgrupp. 3

4 1. Organisatoriska förändringar under 2013 Ur organisatoriskt perspektiv har 2013 inneburit en utmaning för centret då fyra olika projektledare har bytt av varandra under loppet av 8 månader. Den första februari påbörjade Philip Sandberg sin föräldraledighet och aviserade att han inte hade för avsikt att återkomma som projektledare. Som vikarierande projektledare fram till början av juni anställdes Per Brinkemo. Per slutade i början av juni och Nasra Ali tog över ansvaret som tillförordnad projektledare. Fuad Mohamed har från och med den 24/09 börjat som ny projektledare. Han började med en anställning på 60 % men detta utökades till heltid i oktober. Utöver detta anställdes en koordinator, Amina Jama, i juni vars uppgift är att samordna aktiviteterna gentemot de somaliska föreningarna. Koordinatorn ska också hålla i referensgruppen som bildades tillsammans av centret och de somaliska föreningarna. Hon har även till uppgift att utreda hur ett permanentande av centrets verksamhet ska se ut efter det att projekttiden löpt ut. När det gäller den övriga personalen så har tre av centrets personal slutat under året och två nya har anställts. Före detta projektassisten, Nasra, slutade hos oss i september p.g.a studier. Mohamoud som var IT ansvarig/informatör slutade i november eftersom att han har startat eget företag och ville lägga sin tid på att driva detta. Arwaah som arbetade som informatör i Eslöv slutade i november efter att han har fått ett attraktivt jobberbjudande i Kristianstad. Däremot anställdes två nya personer. Mewlid Dayib anställdes som informatör/receptionist i december på Kristianstads filial. Tjänsten är på 25 % och är helt ny. Detta eftersom man ansåg att behovet och antalet deltagare i Kristianstad har ökat och att det skulle gynna målgruppen/centret att ha en representant i Kristianstad. Under samma månad anställdes Shukri Abdirahman på halvtid i Eslöv. Shukri ersätter Arwaah och arbetar som informatör/receptionist på Eslövs filial. 2. Verksamhetsutveckling under 2013 Under våren blev det tydligt att en översyn av projektmålen behövdes. Översynen ledde till att målen reviderades. Bakgrunden till översynen var att det har funnits en otydlighet vad gäller projektets mål samt definitionen begreppet deltagare. Detta eftersom de uppsatta målen byggde på två olika programområden vilka skulle befrukta varandra. Då bara det ena programområdet beviljades av ESF krävdes en nedskrivning av målen och en tydligare definition av vad som menas med deltagare. 4

5 Enligt årsrapporten för 2012 hade antalet deltagare varit I den siffran ingick alla som fått företagsrådgivning, deltagit i jobbsökarträffar och samhällsinformation samt deltagit i olika evenemang som t ex invigningen av centret, kvinnogrupper eller workshops med somaliska företagare. Nu gjordes en uppdelning i självremitterade (personer som frivilligt sökt sig till centret för att få företagsrådgivning) och remitterade (personer som inom ramen för sin etableringsplan skickats still centret). Målet för företagsrådgivningar hade 2012 varit 100 per år. Målet för 2012 har inte nåtts på grund av de problem som uppstått försenad start, problematiska relationer med målgruppen samt byte av biträdande projektledare utan hade istället landat på 40 rådgivningar med 34 unika individer. Utifrån denna erfarenhet skrevs målet 2013 ner till 50 rådgivningar till 30 unika individer samt 100 nya individer i form av informationsträffar angående hur man startar eget företag. Hur många av de remitterade som kommer till centret är inget som projektet kan rå över och därför anges inget antal. Till den befintliga verksamheten i SIBC lades även till ett hälsoprojekt Mitt val Min hälsa, ett delprojekt inom Partnerskap Skåne, som utfördes i samarbete mellan delprojekten Samhälls- och hälsokommunikatörer och hiv/sti-prevention med migrationsperspektiv. Där erbjöds individuell rådgivning och information för grupper och individer om hälsa på somaliska. Målsättningen var att det skulle bidra till ökade hälsokunskaper i målgruppen med fokus på hiv/sti - prevention och SRHR. Under året har SIBC tillsammans med befintliga somaliska företagare i Skåne skapat ett mentorprogram där de deltagare som får företagsrådgivning om de vill kan matchas med en verksam somalisk företagare som då skulle agera mentor till deltagaren. Detta skulle innebära att deltagaren får praktisk information från en landsman som redan har startat ett eget företag samt får inspiration till att våga starta eget. Under året har vi lyckats med att skapa ett nära samarbete med Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer, de så kallade Lotsföretagen inom Skåne. Detta eftersom de har ett högt antal nyanlända deltagare från Somalia. Nytt samarbete med LIVEK EF, MIROI AB, Merit Utbildning, Eductus AB och Folkuniversitet innebär att de hänvisar sina somaliska deltagare inom etableringen till centret för gruppinformation om att starta eget och eventuellt individuella rådgivningar. Utöver detta har vi utvidgat våra kommunikationskanaler till målgruppen. Ett nyhetsbrev på somaliska startades och första utgåvan kom i början av november. Nyhetsbrevet ska 5

6 överbrygga klyftan mellan centret och målgruppen och tar i detalj upp vad centret gör samt de aktuella aktiviteterna. Syftet är att det ska tjäna som en plattform där centret, målgruppen, somaliska företagare och somaliska föreningar kan föra diskussioner och utbyta idéer. Sist men inte minst har vi påbörjat arbetet med att få fram underlag kring hur en fortsättning av SIBC skulle kunna se ut efter det projekttiden löpt ut. En förstudie kom igång under december månad och den leds av projektkoordinatorn Amina. Finansiering (ökning av Aminas tjänstgöringsgrad) under förstudietiden är säkrad då länsstyrelsen bidrar med medel. Detta då vi utnyttjar möjligheten att låta Amina genomföra förstudien som en del av ett uppdrag att inventera förutsättningarna för en integrerad framtid mellan SIBC och Mitt val min hälsa - projektet som upphörde i slutet december. Alla SIBC:s intressenter kommer att få vara med i förstudien. Under december har Amina redan hunnit intervjua projektdeltagare i Malmö, Kristianstad, Eslöv, Svalöv och Tomelilla. Hon har också hunnit träffa Somaliska Paraply Organisationen i Skåne och Länsstyrelsen. Arbetet med förstudien kommer att fortsätta till sista mars Förankring hos somaliska föreningar i Skåne De somaliska föreningarna har från början varit negativt inställda till projektet och hävdade att projektkonceptet inte var förankrad hos dem i begynnelsen. Detta ledde till att det uppstod en klyfta mellan SIBC och föreningarna som bara ökade med tiden. Klyftan var som djupast våren 2013 då föreningarna samlade sig och öppet kritiserade centret samt tog ett gemensamt beslut att inte samarbeta med centret. Huruvida de somaliska föreningarna uppfattade SIBC som en konkurrent eller ett hot är svårt att veta men i och med att förankringen misslyckades blev SIBC i vart fall en källa till irritation och besvikelse bland föreningarna. Frågan om huruvida föreningarna kunde uppleva SIBC som en konkurrent i stället för ett komplement diskuterades redan vid det första ordinarie styrgruppsmötet och då betonades vikten av att centrets inriktning, med fokus på företagande (som inte konkurrerar med föreningarnas ordinarie verksamhet utan kompletterar), kommuniceras till föreningarna. Med tanke på detta har ett dialogmöte ägt rum mellan SIBC och föreningarna i juni 2013 och en preliminär överenskommelse ingicks. När nuvarande projektledaren började sin tjänst var en av de viktigaste prioriteringarna att bygga broar till de somaliska föreningarna i Skåne och skapa ett nära samarbete som gynnar projektets målgrupp. Därför har centret arrangerat en stor sammankomst i oktober där 18 somaliska föreningar från Skåne deltog. Sammankomsten handlade om hur SIBC verksamhet 6

7 kan vidareutvecklas samt om hur man bäst kan samarbeta. Föreningarna uppvisade en mycket positiv inställning till projektet och gav mycket konstruktiv feedback. Man diskuterade bland annat hur föreningarna kan stödja centrets verksamheter samt hur centret kan stödja föreningarna med kompetens och organisationsutveckling. Detta resulterade i att relationen mellan SIBC och föreningarna har blivit avsevärt mycket bättre och detta reflekteras också i ökande antalet deltagare som kommer till centret. Med andra ord har föreningarna börjat remittera nyanlända till centret för företagsrådgivning och coachning. Utöver detta har 15 somaliska föreningar gått samman och bildat en paraplyorganisation. SIBC har därmed fått stöd av både paraplyet och de oberoende föreningarna för bildandet av en omfattande och inkluderande referensgrupp som ska agera som bollplank till centret. 4. Aktuella aktiviteter vid SIBC under 2013 Vi har sålunda två kategorier av deltagare självremitterade och remitterade. Självremitterade deltagare, alltså personer som söker sig frivilligt till centret, är de som kommer för företagsrådgivning vilket betraktas som kärnverksamheten i centret. Övriga deltagare kallar vi för remitterade, alltså individer som av myndigheter skickas till centret som en del av deras etableringsplan. Det handlar då om jobbsökarträffar och hälso- och samhällsinformation. Antalet personer som kommer på dessa träffar är beroende av hur många som finns i etableringssystemet och är alltså inget som centret kan styra över. Företagsrådgivning: SIBC erbjuder individuell rådgivning kring nyföretagande utan kostnad samt handledning under tiden företaget utvecklas. Vi anordnar även utbildningar på somaliska kring hur man startar eget företag. Klienten kan få hjälp med allmän rådgivning kring att starta eget företag, expandera, diskutera affärsidéer, upprätta affärsplan och budget, registrera företaget samt information om myndigheter och olika tillstånd. Jobbsökarträffar: SIBC arrangerar jobbsökarträffar på somaliska i samarbete med Arbetsförmedlingen och ger utbildning i olika metoder att profilera sig, ansöka om tjänster, sociala koder, arbetsmarknadssituation, bristyrken, m.m. Samhällsinformation: Länsstyrelsen tillhandahåller samhälls- och hälsoorientering på somaliska på SIBC. Metoden bygger på dialog och förhåller sig till de nyanländas faktiska behov och förutsättningar. Samtliga ansvariga myndigheter och organisationer 7

8 har medverkat till att ta fram det material som används i programmet och har också medverkat i utbildningen av kommunikatörerna. Verksamheten kvalitetssäkras fortlöpande bland annat genom ett samarbete med Malmö Högskola och Lunds Universitet. Forskning: Forskning bedrivs på SIBC av en professor i ekonomisk historia Benny Carlson på Lunds Universitet och publikationer ges ut kring somaliskt entreprenörskap och integration. 5. Resultat Under 2013 hade SIBC sammanlagt 941 deltagare som fick ta del av våra olika aktiviteter i Malmö, Eslöv och Kristianstad. 5 nya företag startades varav 3 i Malmö (ett har sedan dess flyttat till Borlänge) och 2 i Kristianstad. Ytterligare 7 företag befinner sig i uppstartfasen och 5 deltagare har börjat med att utveckla sina respektive affärsidéer. Under sommarmånaderna juni-juli var det begränsad aktivitet på centret då många i personalen var på semester. I siffrorna nedan finns även evenemang som antingen arrangerats av SIBC eller där SIBC medverkat aktivt. Det handlar om t.ex. Öppet Hus, möten med somaliska föreningar eller företagare, konferens eller seminarium. Detta kategoriseras som övrigt. Företagsrådgivning: kategori 1(individuell företagscoachning) Mål för 2013: 50 rådgivningar till 30 unika deltagare. Resultat: 76 rådgivningar till 37 unika deltagare. Med detta resultat kan vi stolt konstatera att målet är uppnått. Kategori 2 (Gruppinformation om hur man startar eget) Mål för 2013: 100 deltagare. Resultat: Med facit i hand ser vi att 101 deltagare fick ta del av informationsträffarna angående att starta eget. Därmed kan vi konstatera att målet är uppnått. Företag som öppnade sina verksamheter under 2013: 8

9 5 företag startades. a) Enskild firma som sysslar med hushållsnära tjänster b) Ett kulturanpassat handelsbolag som bedriver konsulttjänster c) En livsmedelsaffär d) En restaurang e) Ett familjedaghem Företag som befann sig i uppstartsfasen under 2013: 7 företag är i uppstartfasen. a) En frisörsalong b) En cafeteria c) En cateringfirma d) Två livsmedelsaffärer e) Två klädbutiker Samhällsinformation: Sammanlagt har 379 deltagare varav 126 i Malmö, 145 i Kristianstad och 108 i Eslöv fått ta del av samhällsinformation. Jobbsökarträffar: Sammanlagt har128 deltagare varav 60 i Malmö, 46 i Kristianstad och 22 i Eslöv medverket i våra kulturanpassade jobbsökarträffar. Övrigt: 296 deltagare fick chansen att delta i olika evenemang, seminarier, konferenser och informationsträffar kring SIBC. Forskning: Ett seminarium om boken Somalier i Sverige: Mellan hopp och förtvivlan, utgiven på Fores i februari, genomfördes på SIBC i september. Syftet med boken, redigerad av Benny Carlson och Abdi-Noor Mohamed, var att ge ett antal somaliska författare en röst i integrationsdebatten. Vid det välbesökta seminariet deltog tre av författarna med inledningar: Abdi-Noor Mohamed, Awes Osman och Abukar Albadri (den sistnämnde via Skype från Mogadishu). 9

10 En livlig debatt följde med såväl uppskattande som kritiska synpunkter och frågor. De kritiska frågorna gällde: 1. Varför har just dessa författare skrivit en bok? 2. Vem vill läsa en sådan bok? Svaret på första frågan gavs av redaktörerna och gick ut på att några individer måste gå i bräschen och sen är det upp till var och en som vill publicera en bok med annorlunda innehåll att träda fram; vi är som redaktörer beredda att hjälpa till. Svaret på andra frågan gavs av Anna Rehnvall från Fores som berättade att det var en stor efterfrågan på boken och att den bl a distribuerats i exemplar till skolor och högskolor. Utöver detta har Benny Carlson hållit flera föredrag under året på somaliertemat och gett en relativt utförlig presentation av SIBC:s verksamhet, nämligen vid SABO:s kunskapsdagar i Malmö 13 mars och vid ett seminarium om Migration, utveckling och entreprenörskap arrangerat av Global Forum on Migration and Development på Rosenbad 11 december. 10

11 Nuvarande arbetsgrupp Fuad Mohamed, Projektledare Tel: Jag har en Master i Internationell Utveckling och Management från Lunds Universitet och en fil. kand i Internationella Relationer och Mänskliga Rättigheter vid Malmö Högskola. Vad beträffar mina arbetslivserfarenheter så har jag har bl. a arbetat som jobbcoach för nyanlända och långtidsarbetslösa, som boendehandläggare på Malmö Stads sociala resursförvaltning, som behandlingsassistent för Attendo AB enheten för ensamkommande flyktingbarn och som projektmedarbetare samt PR assistent för FN. Fozia Slone, Biträdande projektledare Tel: Jag har studerat Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) och Globala Politiska Studier(GPS) på Malmö Högskola och har arbetat på verksamhet för ensamkommande och asylsökande på Röda Korset i Malmö och Catholic Cross Cultural Services (CCS) i Canada. Under mina studier har mitt examensarbete handlat om somaliers integration på arbetsmarknaden och identitetsfrågor. Amina Jama Mahmud, Projekt koordinator Tel Jag är doktorand i tillämpad hälsoteknik på Blekinge Tekniska Högskolan (BTH). Till vardags är jag en mångsysslare som brinna för ett rättvist och jämlikt samhälle. Jag har en masters i folkhälsovetenskap, kandidat i 11

12 vårdvetenskap och pedagogik. Jag har också läst kurser i media och kommunikation samt projektledning. Jag har tidigare arbetat som projektledare, sjuksköterska och lärare. Benny Carlson, forskare och utvärderare Jag är professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet och har i 6-7 år av och till ägnat sig åt att inhämta (via statistik, litteratur och intervjuer) och sprida (via skrifter, artiklar, turnéer och föreläsningar) kunskap om somaliers ekonomiska integration läs sysselsättning och företagande i ett jämförande perspektiv, närmast jämförelser mellan Sverige, England och USA. Jag arbetar för närvarande med ett par projekt som handlar om såväl somaliernas situation i Sverige som en fördjupning av det jämförande perspektivet. Fooziya Abdullahi Maalin, Receptionist Malmö Tel: Jag studerar administration i Malmö. Jag jobbar främst med administration, bokningar, lokalvård samt organisering av kvinnogrupper. Asad Ibrahim: Informatör 12

13 Jag har studerat administration och offentlig förvaltning. Jag jobbar mestadels med enkäter, kundbemötande och administration samt håller i delar av företagsrådgivningen i Kristianstad och Malmö. Mewlid Dayib, Receptionist/Informatör i Kristiansand Jag arbetar med kundbemötande, administration och deltagare rekrytering i Kristianstad. Shukri Abdirahman, Receptionist/Informatör i Eslöv Jag jobbar med kundbemötande, administration och deltagare rekrytering i Kristianstad 13

14 SIBC Nuvarande Styrgrupp Ingemar Jeppsson, föreståndare, Herbert Felix Institutet E-post: Katarina Carlzén, utvecklingsansvarig, Länsstyrelsen i Skåne län E-post: Benny Carlsson, professor i ekonomisk historia, Lunds Universitet E-post: Gunnar Bergström, utredningssekreterare, Avdelning för integration och arbetsmarknad, Malmö Stad E-post: Gert Åhlund, regional samordnare, Arbetsförmedlingen E-post: Carin Daal, Region Skåne E-post: Håkan Andersson, enhetschef, Arbete och Försörjning, Eslövs kommun E-post: Ola Knutsson, flyktingsamordnare, Svalövs kommun E-post: Merete Tillman, avdelningschef Introduktion och Matchning, Arbete och Välfärd, Kristianstad kommun E-post: Madeleine Tham, regional samordnare, ESF-rådet, Sydsverige E-post: Ismail Thor, Somaliska Paraply Organistionen Skåne E-post: Luul Hassan, Somaliska Paraply Organisationen Skåne E-post: 14

Årsrapport Mars 2012- December 2012

Årsrapport Mars 2012- December 2012 Årsrapport Mars 2012- December 2012 Bakgrund Somalier i Sverige Idag beräknas det finnas ca 50 000 personer födda i Somalia i hela riket varav ca 3 000 av dessa finns i Skåne. De allra flesta av dem som

Läs mer

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE En förstudie om somaliernas behov av information och stöd inför Somali Information and Business Centres framtida verksamhet Amina Jama

Läs mer

Halvtidsrapport. Juli 2014-December 2014

Halvtidsrapport. Juli 2014-December 2014 Halvtidsrapport Juli 2014-December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Introduktion...3 Övergångsperiod och organisationsförändring...3 Projektets syfte och mål...4 Uppfyllelse av projektmålen...5

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL Utvärderingsrapport SAHIL Maj 2013 Eskilstuna kommun Utvärdering av projektet SAHIL Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2 1.3. Metod...3 2. Beskrivning av projektet...3

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (19) Projektnamn Sahil Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning Eskilstuna är en mångkulturell kommun och inflyttning

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

FÄLTSTUDIER SYDSVERIGE ARBETSRAPPORT 24 JANUARI 2011

FÄLTSTUDIER SYDSVERIGE ARBETSRAPPORT 24 JANUARI 2011 FÄLTSTUDIER SYDSVERIGE ARBETSRAPPORT 24 JANUARI 2011 Forfatter: EJO Sidst gemt: 21-01-2011 15:35:00 Sidst udskrevet: 21-01-2011 15:35:00 https://webdav1.storegate.com/emilia.johansson/molnet/produktion/1034

Läs mer

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2015-01-27 Socialnämnden Tid 2015-01-27, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om socialnämndens verksamheter muntlig

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Lärande i biblioteket

Lärande i biblioteket Lärande i biblioteket Utvärdering av KUB-projektet Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall 2014 Författarna och Region Värmland Innehåll Kapitel 1 Utvärdering genom följeforskning 2 Kapitel 2 KUB-projektets

Läs mer

Brukarstödscentra verktyg till empowerment och full delaktighet?

Brukarstödscentra verktyg till empowerment och full delaktighet? Brukarstödscentra verktyg till empowerment och full delaktighet? Utvärdering av regeringens satsning på brukarstödscentra finansierade av Allmänna arvsfonden. Jamie Bolling Maj 2007 Institutet för handikappvetenskap,

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer