Lund Innovation. 1. Bakgrund. Lund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lund Innovation. 1. Bakgrund. Lund"

Transkript

1 Lund Innovation 1. Bakgrund Den snabba urbaniseringen som global trend, tillsammans med klimat- och resurskris, skapar mycket stora behov av nya lösningar för hållbar stadsutveckling. Från att tidigare ha arbetat med enskilda tekniska lösningar eller tekniska system, har utvecklingen gått till integration mellan tekniska system, och går nu vidare mot samverkan mellan integrerade tekniska och icketeknisksystem som påverkar stadens attraktionskraft och hållbarhet, t ex samverkansmodeller, finansierings-och affärsmodeller, beslutsformer, medborgarengagemang och användardeltagande. Samtidigt ökar behovet av snabb omställning, vilket driver frågeställningar mot implementering, uppskalning och spridning av nya lösningar. Drivkrafterna förändras också, från att tidigare ha fokuserat på att lösa miljöproblem, till att nu fokusera också på frågor om sociala utmaningar, tillväxt och sysselsättning. Man arbetar också mer med ett behovsdrivet perspektiv vilket ökar vikten av att förstå internationella marknader och vilka behov och utmaningar som finns globalt. Lund Innovation ha valt delområden, smarta energisystem, mobilitetsfrågor, ljus och belysning samt implementeringsförmåga, med stor tillväxtpotential på den internationella marknaden där vi bedömer ha goda förutsättningar att nå ut. Plattformen bygger på en stark akademisk kompetens, starka företag, starka lokala behov och därmed drivkrafter att hitta nya lösningar, och på processer som redan är igång. Detta sammanfaller väl med Skånes internationella innovationsstrategi som har smarta hållbara städer som pilotområde. Gemensamt ökas Skånes attraktionskraft för både talanger och internationellt kapital. Lund Lund är redan ledande plats för kunskapsutveckling och innovationer, även vad gäller lösningar relaterat till hållbart stadsutveckling. En lång rad projekt har genomförts eller pågår, med finansiering från Lip- och Klimpprogrammen och Delegationen för hållbara städer. Samtidigt är Lund mitt i en omvandling som är större än på decennier. I Kunskapsstråket, ett område från Lund C till Brunnshög i nordöst, kommer det nya Lund att formeras de närmaste decennier. Det innefattar flera stora satsningar: En ny spårväg, kraftfull omdaning av området kring Lund C, utveckling av Lunds universitets campusområde, omstrukturering av sjukhusområdet, förtätning och omvandling av Pålsjö företagspark inklusive Ideon samt etablering av Medicon Village. Brunnshög, en helt ny stadsdel med på sikt boende och verksamma, byggs, där första etappen, Solbjer, är igång, etableringen av forskningsanläggningarna MAX IV och ESS pågår, och planeringen för Science Village Scandinavia med ett stort antal företag och innovationsmiljöer har startat. Området kommer att bestå av bostäder och service och bli en komplett stadsdel med blandade funktioner. Lund blir ännu tydligare en internationell plats för kunskapsutveckling och innovationer i den globala kunskapsekonomin. Kunskapsstråket och Brunnshög är en mycket lämplig bas för innovationsplattformen tack vare de kunskapsintensiva organisationer och en teknik- och hållbarhetsintresserade människor i området. 1

2 Figur 1: Kunskapsstråket från Lund C till Brunnshög Byggstenarna för ett internationellt starkt innovationssystem finns, men hittills har inte samverkan skett fullt ut. Lund Innovation kommer att tillföra en tydlig samverkan mellan kommun och offentlig sektor, forskning och företag. Lund Innovation ser starka synergier med den regionala utvecklingen där pilotområdet smarta hållbara städer i den nya skånska innovationsstrategin engagerar ytterligare aktörer och stärker den internationella konkurrenskraften. Målet för den skånska pilotsatsningen är att till 2020 bli den bästa platsen och partnern för forskning och utveckling, prototyping, test och demonstration av innovationer för smarta hållbara städer. Lunds Innovation blir därmed en viktig motor i Skånes satsning på innovationer för smarta hållbara städer. 2

3 Lunds universitet har idag Sveriges bredaste och mest flervetenskapliga forskning kopplad till hållbar stadsutveckling och urbana hållbarhetsfrågor. Den bedrivs vid flertalet av universitetets fakulteter och täcker in ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter av forskningsområdet. Nätverket Urban arena samlar 150 forskare från alla fakulteter med kompetens i urbana hållbarhetsfrågor. Andra viktiga strukturer är Internationella Miljöinstitutet och K2, ett nytt nationellt forskningscentrum för kollektivtrafikfrågor med säte i Lund. Företagssidan kring hållbarhetsfrågor är stark. Sydsverige har redan 200 tillverkande miljöteknikföretag med fokus på värmeteknik, vattenreningstekniker inklusive biogas samt automation och styr- och reglerteknik. Kopplat till mobilitet och ljus/belysning finns också starka företagskonstellationer, redan organiserat och uppkopplat mot forskningen och den offentliga sektorn. Inom IKT som alltmer blir en stödteknologi för hållbarhetslösningar har flera ledande företag utvecklingsavdelningar i området. Det utmanande är nu att driva de tre tematiska områdena tillsammans med satsningen på att öka kraft och hastighet i implementering av nya lösningar inom Kunskapsstråket. Innovationsplattformens mervärde och potential Innovationsplattformen kommer att bli den samlande kraften för att driva gemensam utveckling. Framgången är beroende av samverkan i mycket konkret mening. De verkligt innovativa lösningarna ligger i gränslandet mellan traditionella discipliner och mellan aktörer. Plattformen kommer därför att främja systemsyn som överbryggar det existerande stuprörstänkande och bidra till att utforska nya metoder för innovationsskapande mellan forskare, innovatörer, medborgare, näringsliv och offentlig sektor. Plattformens kommer att ge goda förutsättningar för att testa olika former av innovationsprocesser där man delar risk och framför allt snabbare omsätter idéer till affärer och export. Lund är redan idag en plats som drar internationella talanger, företag och kapital, vilket förstärks av Kunskapsstråket och de nya forskningsanläggningarna. Plattformen kommer att utnyttja det höga internationella flödet av individer, företag och kapital för att applicera detta på hållbar stadsutveckling. Forskning och företag har inte idag hållbar stadsutveckling som en fullt ut etablerat marknads- och innovationsinriktning för de närvarande aktörerna. Plattformen skapar förutsättningen att öka omsättningen av helt ny kunskap, drivkraft och entreprenörskap riktat mot staden som marknad. 2. Angreppssätt Lunds utmaningar Lund står inför en betydande förändring. I Kunskapsstråket ska omfattande förtätning och nybyggnation i Brunnshög genomföras. Målet är en attraktiv stad för individer som lever och arbetar i en kunskapsekonomi, utgående från deras behov, i kombination med behov på internationella marknader, där användarna blir en del av lösningen i samspel med tekniska system. Hela området ska bli en arena där forskare och kan testa idéer i verkligheten. Specifikt utgår arbetet från lokala drivkrafter som speglar stora internationella behov, och där samverkan mellan teknikområden, och mellan teknik och människa spelar stor roll. Under de två 3

4 första åren avser plattformen att fokusera på teman där vi ser stor innovationspotential och möjligheter att nå konkreta lösningar på två års sikt. 1. Smart energisystem: Nya förutsättningar för ett nytt och hållbart energisystem uppstår då ett nytt energisystem växer fram när ett stort värmeöverskott produceras av Max IV och ESS, och där lokal elproduktion från solceller ska integreras i elnätet. Detta ställer krav på utveckling av nya lösningar för spillvärmeutnyttjande och smarta elnät redan nu. Spillvärme är en av världens störta outnyttjade energikällor. 2. Smart mobilitet: Kommunen har satt upp ett tredjedelsmål när det gäller mobilitet, där transporterna till och från Brunnshög ska utgöras av högst en tredjedel bil, en tredjedel kollektivtrafik och en tredjedel cykel/gång. Detta skapar krav på starkt nytänkande kring alla mobilitetslösningar med potential att tillämpas i städer världen över. 3. Smartljus och belysning: IT som stödteknik fokuserat på ljusområdet. Detta gäller inte bara energieffektivitet utan också ljuskvalitet, begripliggörande av stadsrummet med hjälp av ljusapplikationer och hälsoeffekter av ljus. 4. Effektiv implementering: Behovet att smartare, snabbare och till lägre kostnader implementera olika lösningar, att dela på risker när innovationer appliceras, och att göra detta i samverkan mellan alla parter. 1. Smart energisystem Drivkraften för detta tema kommer i första hand från de nybyggnadsområden och stora projekt som planeras i Lund, som etableringen av Max IV och ESS, samt från ett ökat intresse från fastighetsaktörer om nya lösningar kopplat till energitjänster. Ett fokusområde är fjärrvärme och - kyla. Forskningsanläggningarna kommer att generera stora mängde spillvärme, som är en av de mest underskattade energiresurser som finns världen över. Utmaningen ligger i att använda värme före el, och att nyttja även lågtempererad spillvärme i så stor utsträckning som möjligt. När det byggs passivoch plusenergihus krävs även nya affärsmodeller för fortsatt attraktiv fjärrvärme. En annan utmaning är uppbyggandet av ett smart elnät och integreringen av lokal mikroproduktion av solel i elnätet. De lösningar vi söker är antingen i gränslandet mellan olika aktörer eller utifrån nya användarperspektiv/användargränssnitt, exempelvis: Kopplingar i gränslandet mellan byggteknik och energilösningar Nya affärsmodeller och tekniksystem för optimering av mikroproduktion och laststyrning av energi Smart fjärrvärme där energiproducenten utnyttjar trögheten i fastigheterna för att slippa starta reservkraft Nya fjärrkylelösningar, sorptiv kyla Samordnad optimerad energieffektivisering mellan fastighetsägare, driftsoperatör och energibolag Avsättning för lågtemperaturspillvärme t.ex. i urbana växthus Aktörer: Lunds Energikoncernen, E.ON, Lunds kommun, Lunds universitet, Siemens, Akademiska Hus, byggherregruppen i Solbjer/Brunnshög, ESS, SP 4

5 2. Smart mobilitet Lund har under en längre tid varit en plats för utveckling av morgondagens mobilitet. Utvecklingsprogram som LundaMaTS har lagt grunden för en mobilitetsplanering som resulterat i hög andel kollektivtrafik och cykling utan negativ påverkan på företagsamheten. Det nationella Kollektivtrafikcentret K2 etablerades nyligen i Lund. Centret ska bl.a. utveckla strategiska plattformar kring utmaningsdriven innovation och utveckling inom hela den bredd som K2 representerar och har stark tvärvetenskaplig kompetens. Hur kan städer öka attraktiviteten av kollektivtrafiklösningar, hur kan IKT öka användarvänligheten och ser de nya mobilitetsportföljerna ut där andelen bilresor minskar? Lunds avsikt är att bli världsledande på mobilitetslösningar och applikationer i anslutning till det nya mobilitetssystem som byggs upp i Lund med en ny spårväg som ryggrad och tredjedelsmålet som behovsdrivare. Huvudfokus ligger på tillgänglighet olika trafikslag i kombination med IT och mobiltelefoni erbjuder nya lösningar. Vi kommer också att utnyttja de frågeställningar och resurser som finns inom K2. Exempel på innovationsmöjligheter är: Mjukvaruapplikationer för smart resande Hållplatser som noder för intermodalitet Mobilitetsportföljslösningar Aktörer: Lunds kommun, Siemens, Lunds universitet, K2,Trivector, SP 3. Smart ljus och belysning Belysningssektorn påverkas av en genomgripande förändringsvåg. LED-teknik och IT ger helt nya möjligheter att skapa dynamiskt styrbara ljuslösningar, och stora möjligheter att radikalt sänka elförbrukningen för fastigheter där belysning är ett av de mest intressanta områdena för fastighetsägare. Möjligheten att styra ljuset och teknikskiftena som pågår inom telekom och avancerade elektroniksystem gör att man ser tydliga skärningspunkter mellan telekom och intelligenta nät å ena sidan och den nya ljustekniken och energistyrning å den andra. Samverkan mellan IT och ljus möjliggör dynamiska ljusmiljöer med individ- och situationsanpassade nivåer av sensorisk stimulans, vilket kommer att förbättra förutsättningarna för produktivitet, lärande, hälsa, trivsel och välbefinnande. Drivkraften för detta fokusområde ligger i ett 40-tal skolor och förskolor som ska byggas om på kort sikt samt den nybyggnation och förtätning som sker inom Kunskapsstråket och Brunnshög. Integrerade systemlösningar (t.ex. ljus+ WiFi) Nya användargränssnitt Nya affärsmodeller för belysningssystem samverkan mellan fastighetsägare, drift och energibolag. Begripliggörande och kvalitetshöjning av stadsrummet och inomhusmiljöer genom individanpassade ljusapplikationer i form av sensorer och styr/reglersystem samt nya ljuskällor. Aktörer: Lunds kommun, Lunds universitet, Akademiska Hus, byggherregruppen för Solbjer, Nordic Light, Midroc, Aaxsus AB BrainLit AB, LightAB, RayBased, ElektroLanz, Lundalampan. 4. Effektiv implementering Ett tvärgående tema är att skapa metoder och processer för att testa innovationer i levande miljöer på ett snabbt och relevant sätt. Det finns fullskalelaboratorium på universitetet och avancerade 5

6 tekniska laboratorium hos konsulter, men det saknas riskvillighet att pröva nya innovationer som första krävande kund i levande miljö, där användarna inkluderas. Innovationsplattformen kommer att ta fram samverkansformer och finansieringslösningar för att dela riskerna när man etablerar testplatser. En sådan testplats är Hållbarhetshuset, ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds universitet, Akademiska Hus, Ideon och Lunds Energikoncernen. Hållbarhetshuset kommer att placeras mellan universitetet och Ideon och fungera som besökscentrum där aktörerna kring hållbar stadsutveckling i Lund visar upp sig och där själva huset är en testmiljö för nya lösningar. I Brunnshögskontraktet har aktörerna Lunds Energi, VA Syd, Lunds Renhållningsverk och Lunds kommun etablerat ett samarbete kring de tekniska försörjningssystemen för den nya stadsdelen. Kontraktet bäddar för samverkan med näringslivet och syftar till att bjuda in till att testa innovationer när stadsdelen byggs ut. Science Village Scandinavia samt fastigheter i Akademiska Hus bestånd blir också testmiljöer. Aktörer: Lunds Energikoncernen, Akademiska Hus, Lunds universitet, Lunds kommun, Ideon, SP I den första tvåårsperioden av Lund Innovation fokuserar vi på ovanstående teman. Samtidigt finns intressenter och utmaningar kring fler områden som vi inte kunnat prioritera i detta första steg i plattformens arbete. Det gäller dels nya lösningar inom avfallshantering, dels nya avancerade multifunktionella material. Detta blir en del av framtidsplaneringen för plattformens insatser efter nuvarande projektperiod. Centrala arbetsprocesser Plattformen kommer att arbeta efter en process som drivs av samhällets utmaningar för att bygga upp hållbara städer och resulterar i konkreta resultat. Kopplingen mellan de tematiska teman och arbetsprocesserna illustraras under punkt 6. Innovationsstöd Innovationsplattformen har via Ideon tillgång till resurser för att arbeta brett med innovationsfrämjande åtgärder riktat mot olika aktörer med olika kommersialiseringsförutsättningar nya entreprenörer, etablerade företag samt stora koncerner. Speciellt fokus kommer att läggas på så kallad öppen innovation som det redan finns stor erfarenhet av, där Ideon drivit sådana processer för både småföretag och internationella koncerner. I plattformen kommer Ideon att bistå med affärsutveckling, processledning, innovationsinvesteringsstöd, IP stöd, affärsutveckling av kreativa näringar och metodstöd. I Ideons nätverk finns vidare koppling till riskkapital och annan finansering. Organisationen Sustainable Business Hub bidrar med nätverk till miljöteknikföretag, och via de regionala klustren Mobile Heights och Media Evolution finns kopplingen till hela IKT-sektorn och new media. Plattformen öppnar möjligheter att stärka social innovation genom att samhället kan delta i idégenerering genom dialog och demokratiprocessen. Urban Innovation Lab är en aktör som kommer att delta med kompetens här. Plattformen kommer även att titta bredare på innovationsverktyg som tillämpas inom kreativa näringar och kultur, för att testa hur dessa processer kan länka in till en hållbar stadsutveckling. Kulturinkubatorn The Creative Plot och Skissernas Museum kommer bidrar i det arbetet. Utvecklingsdimensionen i innovationsstödet ligger i att skapa verktyg och system som är applicerbara på tvärsektoriella och gränsöverskridande innovationsprocesser som hållbar stadsutveckling i verkligheten är. 6

7 Forskningsstöd och koppling till Lunds universitet Lunds universitet kommer med sin breda forskningskompetens att kunna stötta plattformen i relevanta delar. Urban Arena, K2 och andra centrumbildningar kommer att vara tongivande. Specifika forskare kommer att kunna knytas till konkreta projekt. Utöver forskningsstöd från kompetenscentra kommer Lunds universitet att delta genom LU Open som har fokus på att koordinera samverkan med samhället. LU Open driver olika samverkansprojekt för att koppla upp Lund mot världsledande kompetens inom bland annat Cleantech och IT. Exempelprojekt är Cluster 55 om IT och hållbar stadsutveckling samt Black Pearl, där studenter arbetar i projekt för att hitta innovationer utifrån företagens problemställningar. Andra relevanta projekt som kommer att länka till plattformen är Öresund Smart City Hub, GreenITnet och Urban Transition. Test En viktig del i att driva fram kommersiellt gångbara lösningar är att kunna testa och verifiera prototyper, framför allt när det gäller användarfokus och sammanhang i ett holistiskt system. Plattformen kommer att skapa förutsättningar för att kritiska kunder snabbt ska kunna testa och utvärdera nya lösningar. Fokus ligger inte på tekniska test i kontrollerad laboratoriemiljö utan i att etablera en kultur och arbetssätt där det är naturligt att använda investerings- och byggprojekt som motorer för att kunna testa innovationer och där man hittar modeller för fördelning av risk och kostnader vid innovationer. 3. Resultat Vi räknar med att det vid projekttidens slut finns en etablerad innovationsplattform som fungerar som central motor i utveckling och upptagande av innovationer för smarta hållbara städer i Lund, med direkt tillämpning i de fortsatta utvecklingsstegen i Kunskapsstråket. Innovationsplattformen har skapat ett nytt sammanhang för aktörerna kring utvecklingen av området, och ökat fokus på innovationsarbete. Ur den breda kompetensen kring innovationsstöd på Ideon och andra innovationsaktörerna har arbetet med plattformen skapat en mer specialiserad process för innovationsstöd just för hållbara städer och tvärsektoriella konsortier. Stödprocessen innefattar nya moment kring hur man effektivt samverkar kring test och demonstration av nya lösningar i stadsmiljö, något som är en nyutvecklad kompetens inom den samlade aktörsgruppen runt plattformen. Plattformen är uppbackad av Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne, väl integrerad med det bredare skånska innovationsarbetet med smarta hållbara städer, och har kontakt till t.ex. MIT Media Labs nya satsning City Science, Hong Kong Science and Technology Park och organisationen Agile Cities. Aktörerna i konsortiet har gemensamt utvecklat och testat innovationer inom de tre tematiska fokusområdena, och nått demonstrationsskede för dessa. För några tillämpningar pågår avtalsskrivning mellan parterna om kommersialisering och försäljning på internationell marknad. Ytterligare innovationer är under utveckling, och testmöjligheter har säkerställts genom avtal med fastighetsägare och byggherrar som deltar i den fortsatta utvecklingen av Kunskapsstråket. För universiteten har satsningen bidragit till starkare utveckling av befintliga forskningsområden, och tätare samverkan med både företag och internationell kompetens. Dessutom har man börjat 7

8 utveckla ny forskning med stark koppling till hur implementering av nya lösningar kan effektiviseras i samverkan mellan offentlig sektor, privat sektor, universitet, ideell sektor och användare/medborgare. Plattformen har säkrat både finansiering och tematisk inriktning för minst tre års ytterligare drift. Genom kopplingen till det skånska innovationsarbetet har Lund och konsortiet hittat partners i andra städer, och man har gemensamt lämnat in en stor ansökan om utvecklingen av hållbara städer till EUs Horizont Dessutom har ett antal separata projekt med egen finansiering utvecklats inom plattformens ram, bl.a. innovationsupphandlingsprojekt och rena forskningsprojekt. Det tvärsektoriella arbetssättet har dragit till sig ytterligare internationella företag, som söker samverkan kring utveckling och test av egna innovationer i ett sammanhang där man kan göra det i interaktion med andra aktörsgrupper. Privata aktörer har lanserat en ny typ av accelerator för växande cleantech-företag som samverkar med innovationsplattformen och bidrar med starka nätverk gentemot internationella investerare. 4. Spridning och nyttiggörande av resultat Det finns en lång rad aktörer som kommer att dra nytta av plattformen. Lund kommer att få en bättre stadsdel med större kunskaps- och innovationsinnehåll, vilket i sin tur ökar stadens attraktivitet. För fastighetsägare och byggherrar i området innebär satsningen att man får tillgång till kunskap, teknik och tjänster som knappast hade blivit tillgängliga utan plattformen, vilket i sin tur leder till modernare lösningar och attraktivare fastigheter med lägre resursförbrukning, och därmed högre värdering. Universitetet utvecklar ny kunskap och nya metoder kopplat till plattformen, både när det gäller innovationsfrågor kring hållbara städer, tvärsektoriell samverkan och när det gäller att sätta detta i sammanhang mellan tekniska och icketekniska frågor. Det ger möjlighet att utveckla nya kompetensområden, forskningssatsningar, internationella samarbeten och mer kvalificerade utbildningar. De innovationer som plattformen genererar ska stödjas för att kunna spridas. Här är målsättningen att kunna ge en direkt sekundär marknad för innovationen så att den kan finna nya marknader bortom Lund på ett snabbt och effektivt sätt. De stora företagen ges ett tvärsektoriellt och konkret sammanhang att utveckla nya produkter och tjänster i som sedan kan säljas på deras internationella marknader. De mindre företagen får ett sammanhang att stärka och utveckla sin innovationskraft och utveckla nya produkter och tjänster, samtidigt som nya kanaler till internationella marknader öppnas genom både den offentliga sektorns deltagande och internationella samverkanspartners, och genom att koppla ihop sig med de stora internationella företagen. Eftersom satsningen kommer att profileras internationellt dras också potentiella kunder och investerare till området, och möjligheterna till samverkan, nya affärer eller etableringar av verksamhet och sysselsättning ökar. I ett första steg kan innovationerna från plattformen spridas och tas upp av städer och projekt i Lunds närområde. Regionen med städer som Malmö, Helsingborg och Köpenhamn på nära avstånd ger möjligheter till en regional volymmarknad kopplat till offentliga investeringar och upphandlingar. Byggherrar, fastighetsaktörer och andra samhällsaktörer kan få tillgång till lösningarna. Genom nätverk som t.ex. Klimatkommunerna, som Lund är värd för, och andra strategiska samarbeten, nås 8

9 även den nationella nivån av plattformens erfarenheter och resultat. Vi ser gärna en samverkan och erfarenhetsutbyte med övriga plattformar som etableras. I Lund och Regionen finns redan väletablerade spridningsfunktioner för nya innovationer nationellt och internationellt, bl.a. genom Skånes internationella innovationsstrategi. Regionen ansvarar idag för orkestrering av insatser för smarta hållbara städer i Baltic Sea Region på uppdrag av Vinnova. Man utvecklar också samverkan med södra Kina (Guangdong och Hong Kong) kring hållbara städer. Hösten 2013 genomförs en större konferens i Skåne med stort deltagande från Kina tillsammans med World Alliance for Low Carbon Cities, där satsningen kommer att presenteras. Lund och Malmö kommer också samverka kring spridning av de erfarenheter som görs, både nationellt och internationellt. Troligen kommer gemensamma konferenser riktade mot en internationell målgrupp att genomföras. Internationaliseringen har som målsättning att länka ihop Lund med andra städer som har liknande ambitioner och aktiviteter. Avisikten är att få tillgång till state-of-the-art kontakter och kunskap som kan bidra till att vidare utveckla plattformen. Redan i augusti sker den första insatsen då Lund Innovation ät tänkt att presenteras på den internationella workshopen ACSI i Malmö med många internationella deltagare. Via universitetet sprids erfarenheter och forskningsresultat. Vidare är ambitionen att plattformen ska kunna attrahera internationell kompetens och kapital som kan bidra till vidare utveckling. Genom universitetet kommer plattformen att vara kopplad till den internationaliseringsprocess som pågår genom etableringen av ESS. För hanteringen av svenska och internationella besökare finns Hållbarhetshuset som centralpunkt. Lund håller på att formera sig kring studiebesöksmottagning inför en ökande besöksmängder kopplat till ESS. Vi utnyttjar också Greentech Visits, det gemensamma system för delegationshantering kring cleantech som Skåne och Själland byggt upp. 5. Aktörskonstellationen Lund Innovation har en stark sammansättning av aktörer där både kommunen, forskningsinstitutioner och företag är representerade. De deltagande partner har valts ut för att de har en tydlig önskan om samverkan och gemensam utveckling, och styrkor som kompletterar varandra för att kunna säkerställa ett effektivt arbete och god leverans. Följande sex organisationer bildar kärngruppen i Lund Innovation: Lunds kommun, Lunds universitet, Ideon, Lunds Energikoncernen AB, Region Skåne och E.ON. Dessa organisationer bildar styrgruppen i Lund Innovation, är de största medfinansiärer i projektet, och ansvarar gemensamt för uppbyggnaden av plattformen. Lunds kommun är projektledare. Kärngruppen förenar organisationer som kommer att bli kunder och beställare i ett innovationssystem, en stark forskningsanknytning, Sveriges ledande innovationsaktör samt partner från näringsliv. Utöver dessa fler aktörer från forskning och näringsliv kopplade till en eller flera konkreta utmaningar och fokusområden som Lund Innovation kommer att arbeta med. Dessa aktörer, som också går in med medfinansiering i projektet, är SP, Sustainable Business Hub, Siemens och Akademiska Hus. Kopplat till projektet finns dessutom redan nu ett nätverk av andra aktörer, framför allt företag, som kommer att fungera antingen som kunder/beställare eller som idéskapare i innovationsprocesserna. 9

10 ESS är en sådan aktör som kommer att komma in i arbetet längre fram när etableringen blir konkret. En viktig grupp är byggherrarna i Brunnshögs första utbyggnadsetapp Solbjer med planerad byggstart under Gruppen består av Skanska, Peab, Ikano, Vasakronan, NCC, LKF, Solbjer bostads AB (plusenergihus), Derome samt Hauschild & Siegel. En annan viktig grupp är företagen i belysningsklustret i Lund som Nordic Light, Midroc, Aaxsus AB BrainLit AB, LightAB, RayBased, ElektroLanz och Lundalampan. Inom området mobilitet finns Trivector och K2, som kommer att bidra med kompetens kring hållbar mobilitet och utvecklingsprocesser. 6. Projektplan och projektorganisation Lund Innovation är indelad i fyra arbetspaket: 1) Projektledning och kommunikation, 2) Innovationsprocesser, 3) Internationalisering och 4) Långsiktig plattformsutveckling och finansiering. Styrgrupp Projektledning och kommunikation Tematiska områden Smart energi Mobilitet Ljus och belysning Effektiv implementering fler teman i framtiden Innovationsstöd Forskningsstöd Testmiljöer Internationalisering Långsiktig plattformsutveckling och finansiering Figur 2: Uppbyggnaden av Lund Innovation 1. Projektledning och kommunikation Huvudansvar Huvudsakliga partner Omfattning Löptid Lunds kommun Lunds universitet, Ideon, Lunds Energikoncernen, 4 miljoner kronor Månad

11 Region Skåne, E.ON I arbetspaket 1 ingår styrgruppens arbete, projektledning och kommunikation. Lunds kommun leder styrgruppen och ansvarar för den operativa projektledningen. Styrgrupp sätts samman av kärnaktörerna, och dess huvudansvar är att leda det strategiska och övergripande arbetet, säkerställa plattformens långsiktiga överlevnad, styra projektledningen, samt fatta beslut om hur medel används inom ramen för vad ansökan medger. Den operativa projektledningen utgörs av projektledare och biträdande projektledare från Lunds kommun. Projektledningen ansvarar för övergripande koordinering och initiering av alla projektaktiviteter, samt uppföljning av resultat. Till projektledningen kopplas ett team med representanter från kärngruppen, med kompetens kring innovationsprocesser, forskning och utveckling samt internationalisering. Projektteamet är delaktigt i alla processer men har inte genomförandeansvar för alla. Plattformens operativa del kommer att lokaliseras på Ideon mitt i Kunskapsstråket med stor närhet till universitet och utvecklingsföretag. Till projektledningen knyts kommunikatörer under ledning av Lunds kommun som arbetar effektiv extern och intern kommunikation. Kommunikationsansvarig samverkar också nära med de ansvariga i arbetspaket 3) Internationalisering. 2. Innovationsprocesser Huvudansvar Huvudsakliga partner Omfattning Löptid Lunds kommun, Ideon Lunds Energikoncernen, E.ON, Lunds universitet, SP, Sustainable Business Hub, Akademiska Hus, Siemens, Region Skåne 12 miljoner kronor Månad 1-24 Arbetspaket 2) Innovationsprocesser är hjärtat i projektet, och drivs inom de tematiska områdena smart energi, smart mobilitet, ljus och belysning. För respektive tema bildas separata grupper, men dessa möts också för tvärkopplingsmöjligheter och för att utveckla temat effektivare implementering. Det är här det blir verkstad av idéerna och den stora gruppen partners som inte ingår i kärngruppen engageras. Med utgångspunkt i behov identifieras konkreta frågeställningar att arbeta med. Området effektiv implementering drivs som ett tvärprojekt i de övriga tematiska områdena. Organisationer som Ideon men också Sustainable Business Hub och SP ansvarar för att stödja och utveckla innovationsprocesserna. Även de industriföretag och forskningsinstitutionerna som ingår i Lund Innovation spelar en viktig roll här när det gäller att beskriva utvecklingsbehov, benchmarking mot befintlig teknik och att få spridning för resultaten. 3. Internationalisering Huvudansvar Huvudsakliga partner Omfattning Löptid 11

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...?

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Jonas Kamleh Enhetschef för Klimat och Naturresurser Avdelningen för Stadsutveckling och strategi Miljöförvaltningen, Malmö stad Ja. och kanske lite

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Delningsekonomi i hållbar stadsutveckling via Malmö Innovationsarena

Delningsekonomi i hållbar stadsutveckling via Malmö Innovationsarena Delningsekonomi i hållbar stadsutveckling via Malmö Innovationsarena CSR Syd 18 april 2017 Jenny Åström, projektledare Malmö Innovationsarena Emma Börjesson, delprojektledare Malmö Innovationsarena Varför

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Malmö staden som samverkansarena. Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad

Malmö staden som samverkansarena. Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad Malmö staden som samverkansarena Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Ja. och kanske lite mer.. Den stora

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Vinnovas arbete med Hållbara Städer. Jenny Sjöblom & Marie Karlsson

Vinnovas arbete med Hållbara Städer. Jenny Sjöblom & Marie Karlsson Vinnovas arbete med Hållbara Städer Jenny Sjöblom & Marie Karlsson System Transition General conditions Landscape Global challenges Socio-Technical Regime Paradigm Transition Marklund,G (based on Geels,

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod:

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod: VÄLKOMMEN! Soundingboard 2.0 17 nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Incheckningsfråga under lunchen Vad ser du framemot idag? Logga in på www.menti.com Kod: 570 22 PROGRAM

Läs mer

Forskningspolicy Region Skåne

Forskningspolicy Region Skåne Forskningspolicy Region Skåne Förutsättningar för forskning och utveckling i Skåne Den växande globala konkurrensen ställer höga krav på utvecklingen av forskningen och innovationsförmågan. Skåne har potential

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-12-06 KS 2016/1203 Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 ESS MAX IV i regionen-tita Region Skåne Therese Nilsson Projektledare 040-675 32 34 therese.k.nilsson@skane.se PROTOKOLL 2012-02-06 1/6 Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 Närvarande: Pia Kinhult, Region

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling

Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling Spårväg Lund C ESS Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling Pernilla von Strokirch, Projektchef Spårvägen som drivkraft för stadsutveckling Att få en spårväg i Lund är inte ett mål i sig. Spårvägen

Läs mer

En internationell innovationsstrategi för Skåne 2012-2020

En internationell innovationsstrategi för Skåne 2012-2020 En internationell innovationsstrategi för Skåne 2012-2020 Innovation är den entreprenöriella process som ger en idé ett värde. Sidan 1 av 9 Varför en internationell innovationsstrategi för Skåne? I en

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

@IVA1919 #Attraktionskraft. Attraktionskraft för hållbar tillväxt

@IVA1919 #Attraktionskraft. Attraktionskraft för hållbar tillväxt @IVA1919 #Attraktionskraft Attraktionskraft för hållbar tillväxt http://www.iva.se/publicerat/nycklar-till-okad-attraktivitetoch-konkurrenskraft--nu-kommer-filmen/ Visionen Skapa Sveriges framtida välstånd

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

I korthet. Över 70 projekt 600 personer 500 publikationer 500 citeringar 43 doktorander

I korthet. Över 70 projekt 600 personer 500 publikationer 500 citeringar 43 doktorander En stabil grund Plattformar i fyra länder - Göteborg och Skåne, Sverige - Sheffield-Manchester, Storbritannien - Kisumu, Kenya - Kapstaden, Sydafrika Lokala forskningsmiljöer Metodutveckling - gemensam

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Brunnshög i Lund - Ett ledande exempel på hållbar utveckling. Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande

Brunnshög i Lund - Ett ledande exempel på hållbar utveckling. Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande Brunnshög i Lund - Ett ledande exempel på hållbar utveckling Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande HISTORIA Lund C ESS ESS SCIENCE VILLAGE Regionens största arbetsplats Idag 40 000 arbetsplatser,

Läs mer

Urban lunch-time: Innovation för hållbar stadsutveckling hur gör man?

Urban lunch-time: Innovation för hållbar stadsutveckling hur gör man? Urban lunch-time: Innovation för hållbar stadsutveckling hur gör man? Shutterstock Jessica Algehed, Anders Sandoff, Christian Jensen, Filip Bladini, Jon Williamsson, och Klas Palm Affärsdriven hållbar

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Diarienummer (Fylls i av Region Skåne) Ansökningsdatum: 2015-09-22 (uppdaterad 2015-09-30) Namn på verksamhet/satsning/projekt: Acceleratorprogram: PUPIE - Pop Up Programme for International

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Energi- och miljöteknik pressinformation november 2013 Energi- och miljöteknik symbio city Det svenska erbjudandet inom energi- och miljöteknik står sig starkt i global konkurrens. Med teknik och kompetens i världsklass har Sverige

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Energivärld i förändring skapar nya möjligheter. Lars Bierlein, Business Innovation 18 september 2013

Energivärld i förändring skapar nya möjligheter. Lars Bierlein, Business Innovation 18 september 2013 Energivärld i förändring skapar nya möjligheter Lars Bierlein, Business Innovation 18 september 2013 Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som

Läs mer

Innovationskraft i hela landet

Innovationskraft i hela landet Innovationskraft i hela landet Forum för hållbar regional tillväxt 19 maj 2017 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 1 Foto: Julia Sjöberg/Folio Det ska vara attraktivt att bo och jobba

Läs mer

Klimatkontrakt för Hyllie

Klimatkontrakt för Hyllie Klimatkontrakt för Hyllie Undertecknat den 17 februari 2011 Ill: David Wiberg Bakgrund I slutet av 2009 antog Malmö stad Miljöprogram för 2009-2020 samt Energistrategi Malmö. Miljöprogrammets ambition

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Kommittédirektiv Initiativet Fossilfritt Sverige Dir. 2016:66 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare stödja regeringen

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber)

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) 1 Vi ägs av 4 kommuner och arbetar aktivt med att skapa en balans mellan affärsnytta och samhällsnytta.

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning 24 mars 2015 Rebecka Engström Lars-Gunnar Larsson VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt Koppla

Läs mer

- från idé till export

- från idé till export Från idé till export: - från idé till export 2011-04-14 Projektet t i siffror 84 företag deltar i någon av projektets aktiviteter 22 företag deltar i FoU-projekt 16 utländska investeringsbeslut har tagits

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Med öppen data utvecklar vi Göteborg till en ännu bättre stad

Med öppen data utvecklar vi Göteborg till en ännu bättre stad Med öppen data utvecklar vi Göteborg till en ännu bättre stad Det som framför allt gör Göteborg unikt är människorna som bor här. Människor som tillsammans har möjlighet att göra staden till en ännu bättre

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Finland 2030: Världens mest attraktiva och kunniga försöks- och innovationsmiljö Finland är ett tryggt land som förnyar sig och bryr sig om, där livskvaliteten

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Smarta hållbara städer

Smarta hållbara städer Bild: Tobias Starck/Gatukontoret Innovationsområdet Smarta hållbara städer Position 2020 Innovationsområdett Smarta hållbara städer handlar om kunskap, produkter, tjänster och system som ska lösa utmaningar

Läs mer

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Tor Fossum Miljöstrateg Stadsbyggnadskontoret från okt 2011 Tidligare: Projektledare Miljöförvaltningen 2000-2011 Deltagande i Byggherredialogerna

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.

If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. Henry Ford Innovationsmekanism inom samhällssäkerhet Skånsk brandskyddsdag 14 september 2017 Utmaningar för den kommunala räddningstjänsten

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Hållbara städer i ett backcastingperspektiv

Hållbara städer i ett backcastingperspektiv Hållbara städer i ett backcastingperspektiv Göran Broman Maskinteknik Blekinge Tekniska Högskola Louise Trygg Energisystem Linköpings universitet Energisystemstudier om fjärrvärme + Backcasting från hållbarhetsprinciper

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Forskningsmessige utfordringer for kollektivtransporten K2s FoU process. www.k2centrum.se

Forskningsmessige utfordringer for kollektivtransporten K2s FoU process. www.k2centrum.se Forskningsmessige utfordringer for kollektivtransporten K2s FoU process www.k2centrum.se K2 - Sveriges nationella kunskaps- och kompetenscentrum inom kollektivtrafikområdet Verksamhetsidé: Målsättningen

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Dnr Sida 1 (6) 2015-08-30 Handläggare Anna-Karin Stoltz Ehn 08-508 265 68 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Förslag till beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer