Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag"

Transkript

1 Regeringsuppdrag Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag

2 Titel: Regeringsuppdrag - Underlag för offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Utgivningsdatum: Oktober 2014 Ärendenummer: TRV 2014/78430 Utgivare: Trafikverket Författare: Rami Yones, Arne Karyd, Anders Ljungberg, Anna Borgs, Ulrika Regnli Eklund Kontaktperson: Rami Yones, Trafikverket Produktion: Grafisk form Tryck: Ineko Distributör: Trafikverket

3 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 1 BAKGRUND... 2 INLEDNING... 3 FLYGPLATSSYSTEMETS GRUNDLÄGGANDE MEKANISMER... 3 Nav-ekersystemet... 3 Stöd till flygplatser... 4 Flygplatsstrukturen... 5 Flygplatssystemets strukturella utmaningar... 6 Stordriftsfördelar... 6 Inrikesflygets stagnation... 6 Statligt driftstöd... 8 Stöd via länsplanerna Investeringsstöd genom statlig medfinansiering Upphandling av interregional kollektivtrafik Resultatredovisning Statliga flygplatsers resultat Icke statliga flygplatsers resultat Statligt driftstöd Stöd till flygbolag STATSSTÖD FRÅN STATEN Beredskapsflygplatser Driftbidrag p.g.a. upphandlad trafik Upphandlad flygtrafik Stöd via länsplaner och statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar Åtgärder för att säkerställa att Riktlinjerna uppfylls Sammanställning och rapportering av offentligt stöd SLUTSATS SAMRÅD BILAGA 1 FLYGPLATSINFRASTRUKTUR BILAGA 2 FLYGPLATSERNAS DRIFTORGANISATIONER... 30

4 FIGURER OCH TABELLER Figur 1 Flygplatssystemets ekonomiska resultat Figur 2 Inrikesflygets passagerarutveckling Figur 3 Inrikesflygets transportarbete Tabell 1 Statligt stöd via länsplanerna, per år Tabell 2 Upphandlad trafikutbud per år Tabell 3 Ekonomi för LFV:s flygplatser Tabell 4 Nedskrivningar och avskrivningar på LFV-flygplatser Tabell 5 Resultat efter finansiella poster för Swedavia AB Tabell 6 Resultat för ickestatliga flygplatser Tabell 7 Utbetalt statligt driftstöd iii

5

6 Sammanfattning Trafikverket beskriver i utredningen de marknadsmekanismer som ligger till grund för att det icke statliga flygplatsnätet är underfinansierat. Rapporten innehåller en kartläggning av omfattningen av statligt driftbidrag, andra statliga respektive kommunala bidrag till respektive flygplats för 2011,2012 och Rapporten innehåller även det årliga ekonomiska resultaten för respektive flygplats under perioden 2000 till och med 2013, även det finns bifogat i bilaga. I uppdraget fick Trafikverket även i uppgift att redovisa information om respektive flygplats kostnader som enligt statsstödsreglerna kan avse dels icke-ekonomisk verksamhet samt ekonomisk verksamhet. I denna rapport kan verket endast redovisa den information som flygplatserna har delat med sig av. Skall en djupare analys genomföras krävs djup inblanding av flygplatsägarna samt mer tid. Trafikverket skall även inom ramen för uppdraget ge förslag till förordningsförändringar avseende statligt driftbidrag samt förslag till förordningsförändringar avseende investeringsstöd till flygplatser med utgångspunkt från Europeiska kommissionens nya riktlinjer för statsstöd till flygplatser och flygbolag. Vidare ska Trafikverket belysa andra eventuella förändringar som kan behöva göras för att anpassa dagens nationella regelverk till ovan nämnda riktlinjer. Trafikverket har analyserat riktlinjerna för statsstöd till flygplatser och redogjort för de nya riktlinjernas påverkan på möjligheten till offentligt stöd till de icke statliga flygplatserna. De förändringar i förordningar som Trafikverket föreslår påverkar inte ökad möjlighet till stöd utan skapar för bland annat medfinansieringsförordningen ökad tydlighet. En genomlysning av svensk lagstiftning och de nya riktlinjerna har genomförts. Där Trafikverket bedömer att ett behov föreligger föreslås korrigeringar i förordningstext. Ingen information om stöd till flygbolag har kunnat inhämtas. Ingen förändring behövs kring reglering eller utförandet av beredskapsflygplatsavtalen. Det finns inte heller behov av justeringar av regleringen om den av Trafikverket upphandlade flygtrafik. Förordningen som reglerar statligt driftstöd, förordning (2006:1 577) är i behov av en mindre justering där det framgår att stöd får ges till flygplatser med trafikplikt istället för dagens formulering med upphandlad trafik. Förordningen som reglerar statlig medfinansiering för kollektivtrafikanläggningar behöver ett tillägg som harmoniserar förordningen med riktlinjerna. Trafikverket föreslår att man för in gränsvärden på storleken av stöd i förhållande till storleken av flygplats. De gränsvärden som även återfinns i riktlinjerna. 1

7 Trafikverket har även identifierat ett behov av nationell koordinering i frågor som rör statsstöd till flygplatser och flygbolag., därför föreslår Trafikverket att myndigheten åtar sig uppgiften att ansvara för att rapportera statligt stöd till regeringen. Övrigt offentligt stöd är i behov av viss koordinering, Trafikverket föreslår därför att behovet av koordinering av offentligt stöd utreds. Trafikverket har även identifierat att det inte finns någon nationell koordinering av de beslut om SGEI som skall fattas på nationell nivå. Det bör utredas vidare hur Sverige på bästa sätt skapar samarbetsformer nationellt för att tolka kraven i riktlinjerna. Bakgrund För närvarande finns 39 flygplatser med reguljär trafik i Sverige. Europeiska kommissionen antog den 20 februari 2014 EU-riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag. Beslutet innebär att ett flertal icke-statliga flygplaster i Sverige även fortsättningsvis kan ta emot offentligt stöd. När det gäller flygplatsernas ekonomiska resultat har Trafikverket av tidsskäl begränsat informationsdjupet för perioden såtillvida att befintliga data har använts, efter mindre kompletteringar. För perioden har en djupare analys utförts med hjälp av en enkät, distribuerad via Svenska Regionala Flygplatser AB. Gällivare, Kalmar och Pajala har inte besvarat enkäten och för Jönköping har svar inkommit enbart för år Trafikverket har i dessa fall gjort egna bedömningar baserade på annan information men i några fall är resultaten att betrakta som antaganden. Detta är också fallet avseende Göteborg/Säve och Linköping där de verkliga resultaten inte har gått att urskilja i bolagsstrukturen. Kommissionen har beslutat om nya riktlinjer 1 för statsstöd till flygplatser och flygbolag (härefter Riktlinjerna). Riktlinjerna anger i fråga om offentlig finansiering av flygplatser och flygbolag på vilka villkor sådan finansiering kan utgöra statsstöd enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (härefter EUF-fördraget), samt på vilka villkor stödet kan anses vara förenlig med den inre marknaden (dvs. förenlig med EUF-fördraget). Mot bakgrund av detta har Trafikverket fått i uppdrag att ge förslag till förordningsändringar avseende statligt driftbidrag samt förslag till förordningsändringar avseende investeringsstöd till flygplatser med utgångspunkt från Riktlinjerna. Vidare ska Trafikverket belysa andra eventuella förändringar som kan behöva göras för att anpassa dagens nationella regelverk till ovan nämnda riktlinjer /C 99/03 2

8 Inledning Regeringen gav den 17 juli 2014 i uppdrag åt Trafikverket att ta fram ett underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag samt föreslå förordningsförändringar med anledning av nya riktlinjer för statsstöd. Kartläggningen ska avse flygplatsernas ekonomiska resultat år samt offentligt stöd åren Trafikverket har tolkat uppdraget till att avse de 39 trafikflygplatser som sommaren 2014 har reguljär trafik men att de 10 av dessa som drivs av statliga Swedavia AB inte behöver analyseras var för sig. För dessa finns dessutom ingen offentligt tillgänglig separat redovisning från den 1 april 2010 då de överfördes från Luftfartsverket (i det följande LFV). Därutöver har Storumans och Oskarshamns flygplatser, vars linjetrafik lades ner i juni 2010 resp. april 2014, inkluderats. Redovisningen omfattar följaktligen 31 flygplatser varav trafik nu bedrivs på 29. Av bilaga 1 framgår flygplatsinfrastrukturens trafikering och ägarförhållanden och av bilaga 2 driftorganisationernas ägarförhållanden. I denna rapport används konsekvent flygplatsernas benämningar enligt den av LFV administrerade flygplatsförteckningen AIP serie AD. 2 Många flygplatser har särskilda marknadsföringsnamn men dessa ger ibland ingen information om vilken flygplats som avses. Flygplatssystemets grundläggande mekanismer Det finns skäl till att den helt övervägande delen av de nu 29 icke-statliga flygplatserna med linjetrafik varje år redovisar underskott. Nedan följer en genomgång av de mest avgörande skälen till detta samt en bedömning av sannolikheten för större framtida förändringar. Nav-ekersystemet Inrikesflyget upprätthåller ett omfattande linjenät som täcker stora delar av Sveriges yta. För att det ska vara möjligt att upprätthålla ett sådant nät, betjänande 34 flygplatser, krävs ett nav-ekersystem. Det finns bara några enstaka ortpar med en direktlinje; alla andra förbindelser kräver byte på någon av navflygplatserna Arlanda eller Bromma. Bakom navekerstrukturen finns det bakomliggande behovet av täta förbindelser mellan ett stort antal orter som var för sig har ett begränsat resenärsunderlag. Mätt i passagerare är det svenska inrikesnätet ett nav-ekersystemet som nästan är totalt, det innebär att näst intill samtliga flygplatser i Sverige endast har inrikestrafik till Bromma eller Arlanda och i vissa fall båda. År 2013 hanterade navet (Arlanda + Bromma) 48,7 % av det totala passagerarantalet; om all inrikestrafik gick via navet skulle andelen vara 50 %. 2 IAIP=Integrated Air Information Publication; AD=Aerodromes

9 Om flygplatsernas avgiftssystem vore enhetligt skulle därmed 48,7 % av intäkterna hamna i navet medan de övriga 33 flygplatserna få dela på resterande 51,3 %. I praktiken är intäktsfördelningen inte jämnt fördelad, bland annat eftersom navet kan ta något högre avgifter än flertalet övriga samt att de kommersiella intäkterna per passagerare ökar med passagerarvolymen. Förutsättningarna försvåras ytterligare av att utrikestrafiken tenderar att dras till navet där underlaget för transfertrafik är störst. Nav-ekersystemet är trots sina effekter på intäktsfördelningen den enda fungerande lösningen och kommer med allra största sannolikhet att bestå. Stöd till flygplatser Behovet av stöd grundar sig i att merparten av de icke-statliga flygplatserna redovisar återkommande driftunderskott medan flygplatssystemet i sin helhet visar betydande överskott. Idag är det svårt att få lönsamhet i en flygbolagsverksamhet där antalet rörelser och volymen passagerare är få. Det innebär att marknadsanpassade flygplatsavgifter är svåra att upprätthålla för en flygplats med endast en operatör på flygplatsen. Det innebär att de marknadsmässiga förutsättningarna att implementera avgifter som helt täcker operativa kostnader är mycket små. Figuren som beskriver flygplatsernas resultat visar att år 2013 gav Swedavias flygplatser ett överskott på 686 mkr. De icke-statliga flygplatser som aldrig har varit statliga gav ett sammanlagt underskott på ca 228 mkr. De nio flygplatser som tidigare har varit statliga gav ett underskott på totalt 107 mkr. Flygplatssystemets nettoresultat blir följaktligen plus 351 mkr. Av de icke-statliga flygplatsernas underskott på 335 mkr täcktes 103 mkr av det statliga driftsstödet. Endast under år 2010 visade systemet i sin helhet underskott, sannolikt till följd av omställningskostnader i samband med delningen av LFV (Luftfartsverket). Sett över hela perioden gick de kommunala flygplatserna med ca 3,6 mdr kr i underskott medan de statliga gav ett överskott på 8,2 mdr kr. Systemets netto blev 4,6 mdr kr i överskott. Av underskottet täcktes 1,388 mdr kr av det statliga driftsstödet. Cirka 2,2 mdr kr måste därmed täckas av ägarna eller av övriga bidrag. Trafikverket har tecknat avtal för extra samhällsberedskap för tio flygplatser för att säkerställa öppethållande för samhällsviktig lufttrafik. Under åren utbetalades 21 mkr till de flygplatser som krävde utökat öppethållande för att möte kraven i avtalet med Trafikverket. Statlig medfinansiering till investeringar mm förekommer med i genomsnitt ca 40 mkr per år. Därutöver förekommer stöd via TEN-systemet med i genomsnitt knappt 10 mkr per år. 4

10 RESULTAT MKR URSPRUNGLIGA FD LFV LFV/SWEDAVIA TÄCKT AV DRIFTSTÖD ALLA FLYGPLATSER Figur 1 Flygplatssystemets ekonomiska resultat Källa: se Tabell 3, Tabell 5 och Tabell 6. Flygplatsstrukturen De tidigt byggda flygplatserna i Stockholm, Göteborg och Malmö byggdes i kommunal regi då det inte förrän 1946 fanns en statlig myndighet med samlat flygplatsansvar. Utanför de tre storstäderna var den övergripande flygplatsplaneringen mycket begränsad. I vissa fall beslutades de civila trafikflygplatsernas placering indirekt av flygvapnet. Utanför flygvapnet och storstäderna byggde staten Karlstad, Kiruna, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Visby och Örnsköldsvik. Den samlade statliga planeringen, civil som militär, omfattade därmed ca 15 flygplatser. Slutresultatet av utbyggnaden var att staten höll t.ex. Örnsköldsvik och Kalmar med flygplats men inte Örebro och Växjö. Skillnaden mellan de statliga flygplatserna som sammantaget ger ett betydande överskott och de icke-statliga som ger ett betydande underskott skapar en utmaning för de kommuner och privata bolag som valt att äga flygplatser. Under 90-talet utbetalade s.k. resultatutjämningsbidrag från LFV till de största icke-statliga flygplatserna och s.k. skogs-länsbidrag 5

11 direkt från staten till icke-statliga flygplatser i skogslänen (Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län och alla län norr om dessa). Båda systemen ersattes från år 1999 av det s.k. driftbidraget som till skillnad från föregångarna omfattar betydande belopp. Flygplatssystemets strukturella utmaningar Av Tabell 3 och Tabell 5 framgår att med undantag av 2010, då LFV:s flygplatser överfördes till Swedavia AB, har den statliga flygplatsgruppen alltid redovisat överskott. Av Tabell 6 framgår att de icke-statliga flygplatserna inte har något överskott att fördela och även om så vore fallet finns ingen organisation som skulle kunna hantera en omfördelning. I förlängningen medför uppdelningen i statliga och icke-statliga flygplatser att de statliga kan ha en avgiftsmodell som befinner sig i närheten av den samhällsekonomiskt optimala, dvs. baserad på de utom i högtrafik låga marginalkostnaderna på navet. De icke-statliga flygplatserna måste däremot tillämpa en intäktsmaximerande prissättning som medför alltför höga och samhällsekonomiskt suboptimala avgiftsnivåer. Detta betyder att dagens sammantagna avgiftsstruktur för icke statliga flygplatser gör det mycket svårt för dessa flygplatser att få täckning för sina kostnader genom den verksamhet som är avgränsad till det som betecknas som allmänt ekonomiskt intresse. Den linjetrafik från flygplatserna som levererar möjlighet till daglig förbindelse till huvudstaden eller motsvarande kräver en sådan stor del av det totala fasta kostnaderna att det vore mycket svårt att skapa avgifter som ger täckning för hela kostnadsmassan. Detta innebär att dessa flygplatser utan en kraftig trafikökning att även fortsättningsvis uppvisa underskott. Stordriftsfördelar Verksamheten att driva trafikflygplats kännetecknas av påtagliga stordriftsfördelar vilka i sin tur har sin huvudsakliga grund i mycket låga marginalkostnader för tillkommande trafik. Detta skapar goda förutsättningar för att en absolut merpart av de kostnader som härleds till den verksamhet som kan betecknas som allmänt ekonomiskt intresse också omfattar merparten av flygplatsens totala kostnader. I likhet med vad fallet är för järnväg orsakas det huvudsakliga underhållsbehovet av väder, vind och åldrande medan en ytterligare landning eller start knappt har mätbar effekt. Detsamma gäller trafikledningen som är en betydande del av driftskostnaden på en mindre flygplats med torntjänst. Med ökande trafikvolym följer dessutom dramatiskt förbättrade möjligheter att få intäkter från kommersiella produkter så som bilparkering, reklamplatser mm. En grov tumregel är att det krävs ca årspassagerare för att nå nollresultat. Detta gäller dock inte de tre flygplatser som domineras av s.k. lågkostnadsflyg. Detta medför att andelen icke ekonomisk verksamhet samt andelen som kan kategoriseras som allmänt ekonomiskt intresse är den absoluta merparten av kostnader som är kopplade till flygplatsens verksamhet. Inrikesflygets stagnation De flesta mindre flygplatser domineras helt av inrikesflyg. Swedavia, som hanterar % av det totala antalet inrikespassagerare genom Arlandas och Brommas navfunktion, förutser nolltillväxt till

12 PROGNOSER FÖR INRIKESFLYG AVRESANDE 1000-TAL UTFALL TS 03/12 &09/12 TRV ÖVRE TRV MITT TRV NEDRE SWEDAVIA Figur 2 Inrikesflygets passagerarutveckling Källa: TRV 2014:107, kompletterad med utfall De många åren med minskande trafik medför minskade ekonomiska förutsättningar. Till följd av stordriftsfördelarna i flygplatsdriften minskar inte kostnaderna i proportion till trafiken medan intäkterna tenderar att minska i proportion till förändringen i trafikvolym. Flygplatshuvudmannen av mindre regionala flygplatser har mycket begränsat inflytande över trafikutvecklingen; man kan möjligen avskräcka trafik men i praktiken är det nästintill omöjligt att öka den, och i den mån marknadsföringsåtgärder når framgång sker det inte sällan på kringliggande flygplatsers bekostnad. Av Figur 2 framgår att Swedavias prognos till 2030 är nolltillväxt och att Trafikverkets prognos inte ens i sitt högsta alternativ medför att passagerarantalet 2030 återuppnår 1990 års nivå. De inrikes dominerade flygplatsernas ekonomiska situation kommer därför inte i nämnvärd grad att förbättras genom ökad trafik. Utvecklingen avseende transportarbete (personkilometer) har varit något mindre dramatisk eftersom den genomsnittliga reslängden har ökat trendmässigt: 7

13 tal passagerare och pkm km per passagerare PAX 000 PKM MILJ PKM/PAX Figur 3 Inrikesflygets transportarbete Källa: TRV 2014:096, kompletterad med utfall Att transportarbetet inte har minskat lika mycket som antalet passagerare 2013 var nivån 87 % av 1990 års - innebär dock inga ekonomiska fördelar för flygplatserna utan enbart för flygbolagen. Passagerarantalet, inte deras reslängd, bestämmer intäkterna. Det är därför passagerarprognoserna som är relevanta för bedömning av den framtida ekonomin. Statligt driftstöd Den av regeringen tillsatta offentliga utredningen Kommunikationskommittén (KomKom) ansåg att utmaningen behövde en långsiktig lösning. På uppdrag av kommittén utarbetade Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA), Luftfartsverket och dåvarande Svenska Kommunförbundet en skiss till fördelningsmetod som KomKom inkluderade i sitt slutbetänkande SOU 1997:35. Genom 1998 års transportpolitiska proposition (Transportpolitik för en hållbar utveckling, prop. 1997/98:56, TU10, rskr. 266) fastställdes att det nya systemet skulle tillämpas årligen från 1999 och första året fördela 115 mkr. Fördelningsmetoden byggde helt på schabloner vilket innebar att flygplatsägarens intresse av en kostnadseffektiv flygplatsdrift bibehölls. Metoden hade en regionalpolitisk prägel såtillvida att flygplatser i glesbygd och på orter med kallt klimat fick större stöd. Kyla är generellt sett en kostnadsdrivare vid flygplatsdrift. Under åren har systemet fördelat totalt 1,45 miljarder kr enligt tabell 8. Fram till och med 2011 användes samma fördelningsmetod med mindre modifikationer. Två förändringar hade dock inte förutsetts Rikstrafikens övertagande av den kommunala flygtrafikupphandlingen 2003 och LFV:s avveckling av ägandet i åtta flygplatser under åren

14 Den första förändringen medförde att ett antal flygplatser befriades från en kostnad som hade inkluderats i de schablonvärden som bestämde fördelningen. Det fanns därmed en viss risk för att driftstödet skulle överstiga driftsunderskottet vilket inte var möjligt med den ursprungliga metoden. I stället för att modifiera metoden infördes en bestämmelse om att bidraget i efterhand skulle jämföras med redovisat resultat för att tillförsäkra att ingen överkompensation förekom. Denna ansats hade avvisats av stödmodellens konstruktörer på ett tidigt stadium då den befarades leda till bidragsmaximerande redovisningspraxis. Till följd av den nya bestämmelsen insamlades årsredovisningar från samtliga flygplatser för år 2002 och framåt varefter dessa granskades och homogeniserades av en extern revisionsbyrå. Den andra förändringen, att LFV sålde flygplatser, hade kunnat hanteras genom att öka på bidraget med det belopp som krävdes för att hålla den genomsnittliga underskottstäckningen oförändrad. Som framgår av Tabell 7 utbetalades sammanlagt 14,605 mkr till Halmstad, 2,912 mkr till Jönköping och 16,749 mkr till Kalmar utan att anslagsnivån höjdes. Den från år 2007 införda tvåtimmarsregeln uteslöt från detta år Linköping, Stockholm-Västerås och Örebro från fortsatt stöd. Regeln medförde också att Norrköping, kommunaliserad den 1 juli 2006 och uteslöts därmed ur systemet. Då det totala stödbeloppet inte sänktes motverkades i någon mån den utspädning som kommunaliseringen av Halmstad, Jönköping och Kalmar medförde. I propositionen 2008/09:35 Framtidens resor och transporter bestämdes att från 2012 skulle enbart de nio flygplatser där Trafikverket upphandlar trafik vara berättigade till stöd. Därmed fick 16 flygplatser lämna systemet, se Tabell 2. I fem fall var dock den nya bestämmelsen inte en effektiv restriktion, dvs. de hade ändå inte fått stöd: Göteborg/Säve och Stockholm/Skavsta hade passerat volymtaket; Linköping, Stockholm/Västerås och Örebro var redan uteslutna av tvåtimmarsregeln ovan. För de övriga 11 är situationen nu densamma som före år 1999 med den skillnaden att medan Sveriges totala inrikesflyg är på ungefär samma nivå som har flertalet av flygplatsernas driftkostnader ökat. Förändringarna före 2012 medförde inte några principiella problem, dvs. fördelningsmetoden kunde fortfarande användas och gav rimliga resultat. Att gå från 20 stödberättigade flygplatser 2011 till nio år 2012 var dock inte möjligt med den befintliga metoden. Trafikverket gjorde ett stort antal försök att lösa 2012 års fördelning genom att modifiera metoden utan att ändra dess grundstruktur men valde slutligen att använda en engångsmetod utformad så att den inte gav alltför stora avvikelser från genomsnittsstödet de senaste 10 åren. Till 2013 års fördelning utarbetades en modifierad fördelningsmetod i samråd med de nio berörda flygplatserna. Den ursprungliga ambitionen var att bidraget skulle täcka ca 75 % av flygplatsernas underskott i genomsnitt, dvs. inte för alla flygplatser. Denna ambition uppnåddes dock knappast ens vid 1999 års fördelning av 115 mkr, delvis pga. att SIKA m.fl. sannolikt hade underskattade de samlade förlusternas storlek. År utfördes en utvärdering i dåvarande Svenska Kommunförbundets regi. Resultatet var att metoden fungerade acceptabelt men 9

15 att det årliga beloppet var för lågt för att uppnå ambitionen om 75 %. Beloppet har minskat från 115 mkr vid första fördelningen 1999 till 63 miljoner de tre senaste åren. En omfördelning till Länsplanerna gjordes av 40 miljoner vilket resulterade i en faktisk minskning på 12 miljoner. Stöd via länsplanerna De ca 40 mkr per år som inte går direkt via stödsystemet fördelas istället till de regionala länsplaneupprättarna. Tabell 1 Statligt stöd via länsplanerna, per år Län Belopp (tkr) Flygplatser Västernorrland Kramfors-Sollefteå, Sundsvall-Timrå, Örnsköldsvik Kalmar 5230 Kalmar Dalarna 4320 Borlänge, Mora Västerbotten 4160 Skellefteå Värmland 3610 Karlstad Skåne 3130 Kristianstad, Ängelholm Halland 2520 Halmstad Jönköping 2340 Jönköping Västra Götaland 2210 Trollhättan-Vänersborg Kronoberg 2200 Växjö Totalt Källa: Trafikverket. Investeringsstöd genom statlig medfinansiering Statlig medfinansiering enligt förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (i den följande medfinansieringsförordningen) har förekommit på ett 15-tal flygplatser de senaste 10 åren. Dessutom utgår medfinansiering via TEN-bidrag för ett fåtal projekt främst på Arlanda och i luftrummet. Dock är Trafikverkets ambition att TEN-T stödet till huvudflygplatserna Stockholm Arlanda och Göteborg Landvetter samt Bromma Stockholm Airport skall öka de närmaste åren. Tåganslutning till Landvetter samt kapacitetshöjande åtgärder på Arlanda och Bromma är några sådana exempel. Stödet har de senaste 10 åren omfattat totalt ca 90 miljoner kronor. Dessa stöd saknar en koordinering på nationell nivå. Det finns idag ingen möjlighet för medlemsstaten Sverige att säkerställa omfattningen på utbetalda medel. Det finns heller ingen nationell sammanställning av det totala beloppen utbetalda av samtliga länsplaneupprättare. 10

16 Upphandling av interregional kollektivtrafik Från år 2003 övertogs all upphandling av myndigheten Rikstrafiken. De första avtalen gällde från Rikstrafiken uppgick 2011 i Trafikverket som nu har kontrakt med tre operatörer till hösten Tabell 2 Upphandlad trafikutbud per år Stolar Antal /tur Turer Flygbolag Arlanda Arvidsjaur , Nextjet Lycksele , Nextjet Hemavan ,8 900 Nextjet Vilhelmina , Nextjet Hagfors ,5 996 Avies Torsby ,0 996 Avies Gällivare , Nextjet Sveg , Avies Luleå Pajala , Avies Umeå Östersund ,8 936 Direktflyg Källa: Trafikverket. Nuvarande upphandling kan förväntas bestå till 2019 men ytterligare förändringar av linjenätet kan förekomma. Upphandlingen medför idag bonuseffekter för två flygplatser som inte ingår i upphandlingen men där operatörerna har valt att mellanlanda: Sveg Arlanda mellanlandar i Mora och Gällivare Arlanda i Kramfors. Trafikverket har uppfattat sitt uppdrag som att en proportionerlig upphandling skall genomföras samt att 2 p. 11 i förordning (2010:185) med Trafikverkets instruktion (i det följande Trafikverkets instruktion) om att utveckla kollektivtrafiken inte är tillämplig på upphandlad flygtrafik. Trafikverkets kostnader för avtalen för interregional kollektivtrafik är i viss mån beroende av trafikutfallet. För närvarande är kostnaden ca 90 mkr per år. Flygplatserna lämnar i några fall bidrag till det trafikerade flygbolaget. Det är emellertid svårt att definiera vad som menas med stöd och att kartlägga dess omfattning. En stödmetod är att debitera låga eller inga landningsavgifter, men när det gäller infrastrukturavgifter finns ingen normalnivå att utgå från. En tidigare studie genomförd av LFV påvisade en flora av olika metoder vars stödinnehåll är mycket svårt att urskilja. I ett fall hade flygplatshuvudmannen uppdragit åt det trafikerande flygbolaget att även sköta flygplatsdriften med fria händer för flygbolaget att bestämma var stödet skulle redovisas. Resultatredovisning Nedan redovisas de resultat Trafikverket har kunnat sammanställa fram till den 1 oktober När det gäller stöd till flygplatser saknas i några fall begärd redovisning från flygplatshuvudmännen. I dessa fall har Trafikverket använt ojusterade årsredovisningsdata, och i vissa fall antaganden. 11

17 Statliga flygplatsers resultat För de statliga flygplatserna redovisade tidigare dåvarande LFVs årligen vissa data per flygplats. Inom LFV var den övergripande organisationsformen konstant men praxis i fråga om indelning i flygplatsdivisioner, kapitalkostnader, interndebitering mm. har varierat över tiden. Tabell 3 Ekonomi för LFV:s flygplatser Omsättning och driftsresultat på statliga flygplatser =inkl kostn NRK = halvår, X =före Jönköping kom- Obs enbart Arne Karyd inför ägarbyte kommunal 1 juli nedskrivn 353 munal kvartal 1 Mkr Jan-mars 2010 OMS RES OMS RES OMS RES OMS RES OMS RES OMS RES OMS RES OMS RES OMS RES OMS RES OMS RES Halmstad Ej LFV Jönköping Ej LFV Kalmar Ej LFV Karlstad Kiruna Norrköping Ej LFV Skellefteå Sundsvall-Härnösand Visby Örnsköldsvik Åre-Östersund Ronneby Stockholm-Bromma Ängelholm-Helsingborg Göteborg-Landvetter Luleå Malmö Stockholm-Arlanda Umeå TOTALT Därav med 0 eller + 8 flpl flpl flpl flpl flpl flpl flpl flpl flpl flpl 549 Till Sw edavia Därav med underskott 11 flpl flpl flpl flpl flpl flpl flpl flpl flpl flpl -171 AB Källa: LFV Även under perioden fram till 2005, när LFV drev 19 flygplatser och de flesta gick med underskott, gav det statliga flygplatsinnehavet som helhet stora driftsöverskott. Förklaringen är av de tio största flygplatserna mätt i trafikvolym är nio statliga (Stockholm-Skavsta är privatägd till 93 %). Sedan Flygplatsutredningen (SOU 2007:70) och efterföljande proposition 2008/09:35 Framtidens resor och transporter medfört att LFV skulle avveckla sitt ägande av de sex flygplatser som inte ingick i det s.k. nationella basutbudet gjorde LFV kraftiga nedskrivningar av anläggningsvärdena på dessa flygplatser i årsredovisningen Utöver ordinarie avskrivningar minskades därmed anläggningskapitalet med 353,5. Nedskrivningsbeloppen och de ordinarie avskrivningarna framgår av följande tabell: 12

18 Tabell 4 Nedskrivningar och avskrivningar på LFV-flygplatser 2008 Nedskrivning av anläggningstillgångar på de sex ej nationellt strategiska flygplatserna (tkr) Nedskrivning 2008 Ordinarie avskrivning 2008 Kvarvarande UB 2008 *) Jönköping Karlstad Skellefteå Sundsvall Härnösand Ängelholm Helsingborg Örnsköldsvik *) Avser utrustning för säkerhetskontroll samt leasad utrustning Källa: LFV, Nedskrivningarna ingår inte i flygplatsernas redovisade resultat ovan. Om LFV hade behållit flygplatserna hade nedskrivningsbeloppet i stället framkommit som ordinarie avskrivningar på flygplatserna under ett antal år framöver och därmed minskat deras resultat med något tiotal mkr per år. I årsredovisningen 2009 finns inte avskrivningarna redovisade per flygplats. På de sex flygplatserna i tabellen ovan återstod dock bara ett kapital på 10,335 mkr avseende leasad utrustning och utrustning för säkerhetskontroll. Swedavia AB, vars uppgift är att driva de kvarvarande statliga flygplatserna, redovisade följande resultat: Tabell 5 Resultat efter finansiella poster för Swedavia AB År Resultat mkr 2010 (apr-dec) Källa: Swedavias ABs årsredovisningar. Icke statliga flygplatsers resultat Trafikverket har granskat materialet som kommit in från landets flygplatser. Det är genom denna genomlysning genomförbart att göra en ansats till skillnad mellan ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet. Dock blir bedömningen av allmänt ekonomiskt intresse något svårare. Den absoluta merparten av kostnaderna kopplade till flygplats kan konstateras avse den reguljära trafiken som uppfyller kriterierna för allmän ekonomiskt intresse. Med 13

19 skälet att det råder stor osäkerhet i materialet så väljer Trafikverket att påpeka att redovisat material kan innehålla felaktigheter. Trafikverket har som myndighet utan befogenheter att begära material inte haft möjlighet att redovisa en helt komplett bild av samtliga flygplatser. Dock har Trafikverket tillgång till årliga uppföljningar på de flygplatser som med dagens system har statligt driftbidrag. 14

20 Tabell 6 Resultat för ickestatliga flygplatser FLYGPLATS RES 2000 RES 2001 RES 2002 RES 2003 RES 2004 RES 2005 RES 2006 RES 2007 RES 2008 RES 2009 RES 2010 RES 2011 RES 2012 RES 2013 ARVIDSJAUR BORLÄNGE MORA GÄLLIVARE GÖTEBORG/SÄVE HAGFORS HALMSTAD LUFTFARTSVERKET T O M HEMAVAN JÖNKÖPING LUFTFARTSVERKET T O M KALMAR LUFTFARTSVERKET T O M KARLSTAD LUFTFARTSVERKET/SWEDAVIA T O M not KRAMFORS-SOLL KRISTIANSTAD LINKÖPING LYCKSELE NORRKÖPING LUFTFARTSVERKET T O M OSKARSHAMN PAJALA (öppnad 99) SKELLEFTEÅ LUFTFARTSVERKET T O M STHLM/SKAVSTA STHLM/VÄSTERÅS STORUMAN Trafiken upphörde juni 2010 SUNDSVALL-TIMRÅ LUFTFARTSVERKET/SWEDAVIA (SUNDSVALL-HÄRNÖSAND) T O M SVEG TORSBY TROLLHÄTTAN-VBG VILHELMINA VÄXJÖ ÄNGELHOLM-HBG LUFTFARTSVERKET/SWEDAVIA T O M not ÖREBRO ÖRNSKÖLDSVIK LUFTFARTSVERKET/SWEDAVIA T O M not SUMMA Summa exklusive f.d. LFV-flygplatser Antal = 31 Resultat från Transportstyrelsens rapport Inrikesflygets förändringar Ursprunglig källa f.d. Svenska Kommunförbundet. Gröntonade resultat är från Luftfartsverkets/Luftfartsstyrelsens/Trafikverkets årliga efterhandsgrankning av statligt driftbidrag och avser resultat efter finansiella poster föredriftbidrag mm. Blåtonade resultat är från Trafikverkets enkät i augusti 2014 och avser resultat efter finansiella poster men före ägar- och statsbidrag, i vissa fall med modifikationer. Gultonade resultat ärtrafikverkets uppskattningar i de fall enkäten inte besvarats, annan information inte är tillgänglig, koncernstruktur försvårar analys etc. Resultat i vita rutor är efter finansiella poster enligt årsredovisning. Karlstad 2011 är 13 mån. Ängelholm-Helsingborg 2011 och Örnsköldsvik 2011 är 9 månader. 15

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Flygutredning 2015-2019. Information 130313 Region Norrbotten

Flygutredning 2015-2019. Information 130313 Region Norrbotten Flygutredning 2015-2019 Information 130313 Region Norrbotten Syfte med utredningen Syftet är att i projektform driva utredningsarbetet med att ta fram ett beslutsunderlag om vilken flygtrafik som är aktuell

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

n KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2007-11-23

n KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2007-11-23 n KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2007-11-23 U Kommunstyrelsens kontor SÖDERTÄLJE KOMMUN Tjänsteskrivelse Cecilia Mårtensson Näringslivs- och infrastrukturstrateg 08-550213 05. SÖDERTÄLJE KOMMUN. Ko_n:r:'~_nstYlelsen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Trafikverket 781 89 Borlänge MOTPART World Wide Air AB Ombud: AA DKCO Advokatbyrå Ab Pb 236 AX-22 101 Mariehamn

Läs mer

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Sid 1 (8) 2014-03-10 Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Referens nr: 96-3-2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030 TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 23 Rapport till TEN-T Publikation 213:17 Trafikprognos för svenska flygplatser till 23 rapport till TEN-T 213:17 INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 1 1.1 METOD OCH BAKGRUNDSPROGNOSER...

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

FLYGETS UTVECKLINGSMÖJLIGHETER UNDER 2010-2019

FLYGETS UTVECKLINGSMÖJLIGHETER UNDER 2010-2019 FLYGETS UTVECKLINGSMÖJLIGHETER UNDER 2010-2019 Luftfartsstyrelsen Jean-Marie Skoglund 2007-05-10 RAPPORT 2(35) 1. Inledning 1.1 Uppdraget Regeringen har ålagt trafikverken och SIKA att skapa en plan för

Läs mer

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030 TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 23 Rapport till TEN-T Publikation 214:96 Ersätter publikation 213:17 Trafikprognos för svenska flygplatser till 23 rapport till TEN-T 213:17 INNEHÅLL 1 BAKGRUND...

Läs mer

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030 PM Ärendenr: 213/9271 213-2-11 Trafikverket Telefon: 771-921 921 www.trafikverket.se Rapportförfattare: Arne Karyd Samhällsekonomi och modeller arne.karyd@trafikverket.se Mobil 78-192234 Remissversion

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Förordnande av Kalmar Öland Airport som SGEI-flygplats (Servicies of General Economic Interest)

Förordnande av Kalmar Öland Airport som SGEI-flygplats (Servicies of General Economic Interest) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-02-26 KS 2014/0172 Kommunfullmäktige Förordnande av Kalmar Öland Airport som SGEI-flygplats (Servicies of General Economic Interest)

Läs mer

Flygplatsers funktion och sårbarhet. Rapport 2013:12

Flygplatsers funktion och sårbarhet. Rapport 2013:12 Flygplatsers funktion och sårbarhet Rapport 2013:12 Flygplatsers funktion och sårbarhet Rapport 2013:12 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post:

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafiken Statlig myndighet under Näringsdepartementet Avhjälpa brister i tillgänglighet

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

RAPPORT. Flygutredning 2015-2019

RAPPORT. Flygutredning 2015-2019 RAPPORT Flygutredning 2015-2019 Dokumenttitel: Flygutredning 2015-2019 Skapat av: Bosse Andersson Dokumentdatum: 2013-06-17 Dokumenttyp: Rapport Ärendenummer: TRV 2012/72785 Version: 1.0 Publiceringsdatum:

Läs mer

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01. LFV Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.00 Boverket Magnus Lindqvist STOCKHOLM-ARLANDA, GÖTEBORG-LANDVETTER,

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Till Statsrådet Åsa Torstensson

Till Statsrådet Åsa Torstensson Till Statsrådet Åsa Torstensson Den 1 juni 2006 bemyndigade den dåvarande regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över det svenska flygplatssystemet.

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Dnr 2012-04460_17 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 3 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 FEMSJÖ FÄRGARYDS FIBERFÖRENING Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 Mikael Nykvist, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson Nuvarande status Femsjö Färgaryds Fiberförening Ekonomisk förening

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen

Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen Dokumenttyp Diarienummer Sida PM LS 2006-7856 1(6) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Anders Torbrand, 011-415 2154 2007-05-15 00.01 Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen Uppdraget Regeringen

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5.1.2005 KOM(2004) 852 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som förbrukas

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Swedavia PMO Hur gjorde vi på Swedavia?

Swedavia PMO Hur gjorde vi på Swedavia? Swedavia PMO Hur gjorde vi på Swedavia? Conny Ulvestaf Projektstrateg Swedavia PMO Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten. Vår vision Tillsammans

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

FLYGTENDENSER Statistik, analys och information från TRANSPORTstyrelsen 02/2009

FLYGTENDENSER Statistik, analys och information från TRANSPORTstyrelsen 02/2009 FLYGTENDENSER Statistik, analys och information från TRANSPORTstyrelsen 02/2009 Tema inrikesflygets framtid Möjligheten att flytta över trafik från väg och flyg till framför allt järnväg har varit föremål

Läs mer

Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27

Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27 Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27 Rapporten En svensk flygpolitik: Boarding? Canceled? är framtagen av Svenska Regionala

Läs mer

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 27 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning/Reflektioner 1. Inledning 2. Totalarvoden 2.1 Medianarvode 2.2 Medianarvode storstad/övriga

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Planering av Flygtrafik Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Varför växer flygtrafiken? Ökad levnadsstandard Fler har råd att flyga, och att betala för flygfrakt Ökad säkerhet Fler vågar använda

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

... (Kkaii x- res. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826. Åläggande att lämna information

... (Kkaii x- res. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826. Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826 Adressat Norwegian Air Shuttle ASA, NO 965920358 MVA Saken Information om passagerare gntverket KONSU MENTOMBUDSMANNEN INK. 2013-08-

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats KKV1004, v1.4, 2013-12-18 BESLUT 2014-05-23 Dnr 455/2013 1 (5) Svenska Taxiförbundet m.fl. Att: Den nya välfärden Chefjuristen Pär Cronhult Box 5625 114 86 STOCKHOLM Påstått konkurrensproblem avgifter

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD)

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) 1. Har något förändrats beträffande regler för statligt stöd tillämpliga på fiskerisektorn för perioden

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Projektverktygsdagen 2013

Projektverktygsdagen 2013 Projektverktygsdagen 2013 Conny Ulvestaf Projektstrateg Swedavia PMO Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten. Vår vision Tillsammans för vi

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Åläggande att lämna information. Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Turkish Airlines

KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Åläggande att lämna information. Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Turkish Airlines KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE KONSUMENTVERKET 013-07-04 KONSUMENTOMBUDSMANNEN IF 2013:16 Dnr 2012/1836 INK 2a13-0 M- 01 Dnr... fe Oee....!MOM.... rfflt.nr 60 Turkish, irlines Inc., 1E905433 Saken

Läs mer

BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015

BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015 Instruktion till anbudsformulär,

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

SAMARBETSAVTAL avseende trafiksystemet Kustpilen mellan Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län

SAMARBETSAVTAL avseende trafiksystemet Kustpilen mellan Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län 1(6) SAMARBETSAVTAL avseende trafiksystemet Kustpilen mellan Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län Samarbetsavtal 2(6) 1 Avtalsparter Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer