Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag"

Transkript

1 Regeringsuppdrag Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag

2 Titel: Regeringsuppdrag - Underlag för offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Utgivningsdatum: Oktober 2014 Ärendenummer: TRV 2014/78430 Utgivare: Trafikverket Författare: Rami Yones, Arne Karyd, Anders Ljungberg, Anna Borgs, Ulrika Regnli Eklund Kontaktperson: Rami Yones, Trafikverket Produktion: Grafisk form Tryck: Ineko Distributör: Trafikverket

3 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 1 BAKGRUND... 2 INLEDNING... 3 FLYGPLATSSYSTEMETS GRUNDLÄGGANDE MEKANISMER... 3 Nav-ekersystemet... 3 Stöd till flygplatser... 4 Flygplatsstrukturen... 5 Flygplatssystemets strukturella utmaningar... 6 Stordriftsfördelar... 6 Inrikesflygets stagnation... 6 Statligt driftstöd... 8 Stöd via länsplanerna Investeringsstöd genom statlig medfinansiering Upphandling av interregional kollektivtrafik Resultatredovisning Statliga flygplatsers resultat Icke statliga flygplatsers resultat Statligt driftstöd Stöd till flygbolag STATSSTÖD FRÅN STATEN Beredskapsflygplatser Driftbidrag p.g.a. upphandlad trafik Upphandlad flygtrafik Stöd via länsplaner och statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar Åtgärder för att säkerställa att Riktlinjerna uppfylls Sammanställning och rapportering av offentligt stöd SLUTSATS SAMRÅD BILAGA 1 FLYGPLATSINFRASTRUKTUR BILAGA 2 FLYGPLATSERNAS DRIFTORGANISATIONER... 30

4 FIGURER OCH TABELLER Figur 1 Flygplatssystemets ekonomiska resultat Figur 2 Inrikesflygets passagerarutveckling Figur 3 Inrikesflygets transportarbete Tabell 1 Statligt stöd via länsplanerna, per år Tabell 2 Upphandlad trafikutbud per år Tabell 3 Ekonomi för LFV:s flygplatser Tabell 4 Nedskrivningar och avskrivningar på LFV-flygplatser Tabell 5 Resultat efter finansiella poster för Swedavia AB Tabell 6 Resultat för ickestatliga flygplatser Tabell 7 Utbetalt statligt driftstöd iii

5

6 Sammanfattning Trafikverket beskriver i utredningen de marknadsmekanismer som ligger till grund för att det icke statliga flygplatsnätet är underfinansierat. Rapporten innehåller en kartläggning av omfattningen av statligt driftbidrag, andra statliga respektive kommunala bidrag till respektive flygplats för 2011,2012 och Rapporten innehåller även det årliga ekonomiska resultaten för respektive flygplats under perioden 2000 till och med 2013, även det finns bifogat i bilaga. I uppdraget fick Trafikverket även i uppgift att redovisa information om respektive flygplats kostnader som enligt statsstödsreglerna kan avse dels icke-ekonomisk verksamhet samt ekonomisk verksamhet. I denna rapport kan verket endast redovisa den information som flygplatserna har delat med sig av. Skall en djupare analys genomföras krävs djup inblanding av flygplatsägarna samt mer tid. Trafikverket skall även inom ramen för uppdraget ge förslag till förordningsförändringar avseende statligt driftbidrag samt förslag till förordningsförändringar avseende investeringsstöd till flygplatser med utgångspunkt från Europeiska kommissionens nya riktlinjer för statsstöd till flygplatser och flygbolag. Vidare ska Trafikverket belysa andra eventuella förändringar som kan behöva göras för att anpassa dagens nationella regelverk till ovan nämnda riktlinjer. Trafikverket har analyserat riktlinjerna för statsstöd till flygplatser och redogjort för de nya riktlinjernas påverkan på möjligheten till offentligt stöd till de icke statliga flygplatserna. De förändringar i förordningar som Trafikverket föreslår påverkar inte ökad möjlighet till stöd utan skapar för bland annat medfinansieringsförordningen ökad tydlighet. En genomlysning av svensk lagstiftning och de nya riktlinjerna har genomförts. Där Trafikverket bedömer att ett behov föreligger föreslås korrigeringar i förordningstext. Ingen information om stöd till flygbolag har kunnat inhämtas. Ingen förändring behövs kring reglering eller utförandet av beredskapsflygplatsavtalen. Det finns inte heller behov av justeringar av regleringen om den av Trafikverket upphandlade flygtrafik. Förordningen som reglerar statligt driftstöd, förordning (2006:1 577) är i behov av en mindre justering där det framgår att stöd får ges till flygplatser med trafikplikt istället för dagens formulering med upphandlad trafik. Förordningen som reglerar statlig medfinansiering för kollektivtrafikanläggningar behöver ett tillägg som harmoniserar förordningen med riktlinjerna. Trafikverket föreslår att man för in gränsvärden på storleken av stöd i förhållande till storleken av flygplats. De gränsvärden som även återfinns i riktlinjerna. 1

7 Trafikverket har även identifierat ett behov av nationell koordinering i frågor som rör statsstöd till flygplatser och flygbolag., därför föreslår Trafikverket att myndigheten åtar sig uppgiften att ansvara för att rapportera statligt stöd till regeringen. Övrigt offentligt stöd är i behov av viss koordinering, Trafikverket föreslår därför att behovet av koordinering av offentligt stöd utreds. Trafikverket har även identifierat att det inte finns någon nationell koordinering av de beslut om SGEI som skall fattas på nationell nivå. Det bör utredas vidare hur Sverige på bästa sätt skapar samarbetsformer nationellt för att tolka kraven i riktlinjerna. Bakgrund För närvarande finns 39 flygplatser med reguljär trafik i Sverige. Europeiska kommissionen antog den 20 februari 2014 EU-riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag. Beslutet innebär att ett flertal icke-statliga flygplaster i Sverige även fortsättningsvis kan ta emot offentligt stöd. När det gäller flygplatsernas ekonomiska resultat har Trafikverket av tidsskäl begränsat informationsdjupet för perioden såtillvida att befintliga data har använts, efter mindre kompletteringar. För perioden har en djupare analys utförts med hjälp av en enkät, distribuerad via Svenska Regionala Flygplatser AB. Gällivare, Kalmar och Pajala har inte besvarat enkäten och för Jönköping har svar inkommit enbart för år Trafikverket har i dessa fall gjort egna bedömningar baserade på annan information men i några fall är resultaten att betrakta som antaganden. Detta är också fallet avseende Göteborg/Säve och Linköping där de verkliga resultaten inte har gått att urskilja i bolagsstrukturen. Kommissionen har beslutat om nya riktlinjer 1 för statsstöd till flygplatser och flygbolag (härefter Riktlinjerna). Riktlinjerna anger i fråga om offentlig finansiering av flygplatser och flygbolag på vilka villkor sådan finansiering kan utgöra statsstöd enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (härefter EUF-fördraget), samt på vilka villkor stödet kan anses vara förenlig med den inre marknaden (dvs. förenlig med EUF-fördraget). Mot bakgrund av detta har Trafikverket fått i uppdrag att ge förslag till förordningsändringar avseende statligt driftbidrag samt förslag till förordningsändringar avseende investeringsstöd till flygplatser med utgångspunkt från Riktlinjerna. Vidare ska Trafikverket belysa andra eventuella förändringar som kan behöva göras för att anpassa dagens nationella regelverk till ovan nämnda riktlinjer /C 99/03 2

8 Inledning Regeringen gav den 17 juli 2014 i uppdrag åt Trafikverket att ta fram ett underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag samt föreslå förordningsförändringar med anledning av nya riktlinjer för statsstöd. Kartläggningen ska avse flygplatsernas ekonomiska resultat år samt offentligt stöd åren Trafikverket har tolkat uppdraget till att avse de 39 trafikflygplatser som sommaren 2014 har reguljär trafik men att de 10 av dessa som drivs av statliga Swedavia AB inte behöver analyseras var för sig. För dessa finns dessutom ingen offentligt tillgänglig separat redovisning från den 1 april 2010 då de överfördes från Luftfartsverket (i det följande LFV). Därutöver har Storumans och Oskarshamns flygplatser, vars linjetrafik lades ner i juni 2010 resp. april 2014, inkluderats. Redovisningen omfattar följaktligen 31 flygplatser varav trafik nu bedrivs på 29. Av bilaga 1 framgår flygplatsinfrastrukturens trafikering och ägarförhållanden och av bilaga 2 driftorganisationernas ägarförhållanden. I denna rapport används konsekvent flygplatsernas benämningar enligt den av LFV administrerade flygplatsförteckningen AIP serie AD. 2 Många flygplatser har särskilda marknadsföringsnamn men dessa ger ibland ingen information om vilken flygplats som avses. Flygplatssystemets grundläggande mekanismer Det finns skäl till att den helt övervägande delen av de nu 29 icke-statliga flygplatserna med linjetrafik varje år redovisar underskott. Nedan följer en genomgång av de mest avgörande skälen till detta samt en bedömning av sannolikheten för större framtida förändringar. Nav-ekersystemet Inrikesflyget upprätthåller ett omfattande linjenät som täcker stora delar av Sveriges yta. För att det ska vara möjligt att upprätthålla ett sådant nät, betjänande 34 flygplatser, krävs ett nav-ekersystem. Det finns bara några enstaka ortpar med en direktlinje; alla andra förbindelser kräver byte på någon av navflygplatserna Arlanda eller Bromma. Bakom navekerstrukturen finns det bakomliggande behovet av täta förbindelser mellan ett stort antal orter som var för sig har ett begränsat resenärsunderlag. Mätt i passagerare är det svenska inrikesnätet ett nav-ekersystemet som nästan är totalt, det innebär att näst intill samtliga flygplatser i Sverige endast har inrikestrafik till Bromma eller Arlanda och i vissa fall båda. År 2013 hanterade navet (Arlanda + Bromma) 48,7 % av det totala passagerarantalet; om all inrikestrafik gick via navet skulle andelen vara 50 %. 2 IAIP=Integrated Air Information Publication; AD=Aerodromes

9 Om flygplatsernas avgiftssystem vore enhetligt skulle därmed 48,7 % av intäkterna hamna i navet medan de övriga 33 flygplatserna få dela på resterande 51,3 %. I praktiken är intäktsfördelningen inte jämnt fördelad, bland annat eftersom navet kan ta något högre avgifter än flertalet övriga samt att de kommersiella intäkterna per passagerare ökar med passagerarvolymen. Förutsättningarna försvåras ytterligare av att utrikestrafiken tenderar att dras till navet där underlaget för transfertrafik är störst. Nav-ekersystemet är trots sina effekter på intäktsfördelningen den enda fungerande lösningen och kommer med allra största sannolikhet att bestå. Stöd till flygplatser Behovet av stöd grundar sig i att merparten av de icke-statliga flygplatserna redovisar återkommande driftunderskott medan flygplatssystemet i sin helhet visar betydande överskott. Idag är det svårt att få lönsamhet i en flygbolagsverksamhet där antalet rörelser och volymen passagerare är få. Det innebär att marknadsanpassade flygplatsavgifter är svåra att upprätthålla för en flygplats med endast en operatör på flygplatsen. Det innebär att de marknadsmässiga förutsättningarna att implementera avgifter som helt täcker operativa kostnader är mycket små. Figuren som beskriver flygplatsernas resultat visar att år 2013 gav Swedavias flygplatser ett överskott på 686 mkr. De icke-statliga flygplatser som aldrig har varit statliga gav ett sammanlagt underskott på ca 228 mkr. De nio flygplatser som tidigare har varit statliga gav ett underskott på totalt 107 mkr. Flygplatssystemets nettoresultat blir följaktligen plus 351 mkr. Av de icke-statliga flygplatsernas underskott på 335 mkr täcktes 103 mkr av det statliga driftsstödet. Endast under år 2010 visade systemet i sin helhet underskott, sannolikt till följd av omställningskostnader i samband med delningen av LFV (Luftfartsverket). Sett över hela perioden gick de kommunala flygplatserna med ca 3,6 mdr kr i underskott medan de statliga gav ett överskott på 8,2 mdr kr. Systemets netto blev 4,6 mdr kr i överskott. Av underskottet täcktes 1,388 mdr kr av det statliga driftsstödet. Cirka 2,2 mdr kr måste därmed täckas av ägarna eller av övriga bidrag. Trafikverket har tecknat avtal för extra samhällsberedskap för tio flygplatser för att säkerställa öppethållande för samhällsviktig lufttrafik. Under åren utbetalades 21 mkr till de flygplatser som krävde utökat öppethållande för att möte kraven i avtalet med Trafikverket. Statlig medfinansiering till investeringar mm förekommer med i genomsnitt ca 40 mkr per år. Därutöver förekommer stöd via TEN-systemet med i genomsnitt knappt 10 mkr per år. 4

10 RESULTAT MKR URSPRUNGLIGA FD LFV LFV/SWEDAVIA TÄCKT AV DRIFTSTÖD ALLA FLYGPLATSER Figur 1 Flygplatssystemets ekonomiska resultat Källa: se Tabell 3, Tabell 5 och Tabell 6. Flygplatsstrukturen De tidigt byggda flygplatserna i Stockholm, Göteborg och Malmö byggdes i kommunal regi då det inte förrän 1946 fanns en statlig myndighet med samlat flygplatsansvar. Utanför de tre storstäderna var den övergripande flygplatsplaneringen mycket begränsad. I vissa fall beslutades de civila trafikflygplatsernas placering indirekt av flygvapnet. Utanför flygvapnet och storstäderna byggde staten Karlstad, Kiruna, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Visby och Örnsköldsvik. Den samlade statliga planeringen, civil som militär, omfattade därmed ca 15 flygplatser. Slutresultatet av utbyggnaden var att staten höll t.ex. Örnsköldsvik och Kalmar med flygplats men inte Örebro och Växjö. Skillnaden mellan de statliga flygplatserna som sammantaget ger ett betydande överskott och de icke-statliga som ger ett betydande underskott skapar en utmaning för de kommuner och privata bolag som valt att äga flygplatser. Under 90-talet utbetalade s.k. resultatutjämningsbidrag från LFV till de största icke-statliga flygplatserna och s.k. skogs-länsbidrag 5

11 direkt från staten till icke-statliga flygplatser i skogslänen (Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län och alla län norr om dessa). Båda systemen ersattes från år 1999 av det s.k. driftbidraget som till skillnad från föregångarna omfattar betydande belopp. Flygplatssystemets strukturella utmaningar Av Tabell 3 och Tabell 5 framgår att med undantag av 2010, då LFV:s flygplatser överfördes till Swedavia AB, har den statliga flygplatsgruppen alltid redovisat överskott. Av Tabell 6 framgår att de icke-statliga flygplatserna inte har något överskott att fördela och även om så vore fallet finns ingen organisation som skulle kunna hantera en omfördelning. I förlängningen medför uppdelningen i statliga och icke-statliga flygplatser att de statliga kan ha en avgiftsmodell som befinner sig i närheten av den samhällsekonomiskt optimala, dvs. baserad på de utom i högtrafik låga marginalkostnaderna på navet. De icke-statliga flygplatserna måste däremot tillämpa en intäktsmaximerande prissättning som medför alltför höga och samhällsekonomiskt suboptimala avgiftsnivåer. Detta betyder att dagens sammantagna avgiftsstruktur för icke statliga flygplatser gör det mycket svårt för dessa flygplatser att få täckning för sina kostnader genom den verksamhet som är avgränsad till det som betecknas som allmänt ekonomiskt intresse. Den linjetrafik från flygplatserna som levererar möjlighet till daglig förbindelse till huvudstaden eller motsvarande kräver en sådan stor del av det totala fasta kostnaderna att det vore mycket svårt att skapa avgifter som ger täckning för hela kostnadsmassan. Detta innebär att dessa flygplatser utan en kraftig trafikökning att även fortsättningsvis uppvisa underskott. Stordriftsfördelar Verksamheten att driva trafikflygplats kännetecknas av påtagliga stordriftsfördelar vilka i sin tur har sin huvudsakliga grund i mycket låga marginalkostnader för tillkommande trafik. Detta skapar goda förutsättningar för att en absolut merpart av de kostnader som härleds till den verksamhet som kan betecknas som allmänt ekonomiskt intresse också omfattar merparten av flygplatsens totala kostnader. I likhet med vad fallet är för järnväg orsakas det huvudsakliga underhållsbehovet av väder, vind och åldrande medan en ytterligare landning eller start knappt har mätbar effekt. Detsamma gäller trafikledningen som är en betydande del av driftskostnaden på en mindre flygplats med torntjänst. Med ökande trafikvolym följer dessutom dramatiskt förbättrade möjligheter att få intäkter från kommersiella produkter så som bilparkering, reklamplatser mm. En grov tumregel är att det krävs ca årspassagerare för att nå nollresultat. Detta gäller dock inte de tre flygplatser som domineras av s.k. lågkostnadsflyg. Detta medför att andelen icke ekonomisk verksamhet samt andelen som kan kategoriseras som allmänt ekonomiskt intresse är den absoluta merparten av kostnader som är kopplade till flygplatsens verksamhet. Inrikesflygets stagnation De flesta mindre flygplatser domineras helt av inrikesflyg. Swedavia, som hanterar % av det totala antalet inrikespassagerare genom Arlandas och Brommas navfunktion, förutser nolltillväxt till

12 PROGNOSER FÖR INRIKESFLYG AVRESANDE 1000-TAL UTFALL TS 03/12 &09/12 TRV ÖVRE TRV MITT TRV NEDRE SWEDAVIA Figur 2 Inrikesflygets passagerarutveckling Källa: TRV 2014:107, kompletterad med utfall De många åren med minskande trafik medför minskade ekonomiska förutsättningar. Till följd av stordriftsfördelarna i flygplatsdriften minskar inte kostnaderna i proportion till trafiken medan intäkterna tenderar att minska i proportion till förändringen i trafikvolym. Flygplatshuvudmannen av mindre regionala flygplatser har mycket begränsat inflytande över trafikutvecklingen; man kan möjligen avskräcka trafik men i praktiken är det nästintill omöjligt att öka den, och i den mån marknadsföringsåtgärder når framgång sker det inte sällan på kringliggande flygplatsers bekostnad. Av Figur 2 framgår att Swedavias prognos till 2030 är nolltillväxt och att Trafikverkets prognos inte ens i sitt högsta alternativ medför att passagerarantalet 2030 återuppnår 1990 års nivå. De inrikes dominerade flygplatsernas ekonomiska situation kommer därför inte i nämnvärd grad att förbättras genom ökad trafik. Utvecklingen avseende transportarbete (personkilometer) har varit något mindre dramatisk eftersom den genomsnittliga reslängden har ökat trendmässigt: 7

13 tal passagerare och pkm km per passagerare PAX 000 PKM MILJ PKM/PAX Figur 3 Inrikesflygets transportarbete Källa: TRV 2014:096, kompletterad med utfall Att transportarbetet inte har minskat lika mycket som antalet passagerare 2013 var nivån 87 % av 1990 års - innebär dock inga ekonomiska fördelar för flygplatserna utan enbart för flygbolagen. Passagerarantalet, inte deras reslängd, bestämmer intäkterna. Det är därför passagerarprognoserna som är relevanta för bedömning av den framtida ekonomin. Statligt driftstöd Den av regeringen tillsatta offentliga utredningen Kommunikationskommittén (KomKom) ansåg att utmaningen behövde en långsiktig lösning. På uppdrag av kommittén utarbetade Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA), Luftfartsverket och dåvarande Svenska Kommunförbundet en skiss till fördelningsmetod som KomKom inkluderade i sitt slutbetänkande SOU 1997:35. Genom 1998 års transportpolitiska proposition (Transportpolitik för en hållbar utveckling, prop. 1997/98:56, TU10, rskr. 266) fastställdes att det nya systemet skulle tillämpas årligen från 1999 och första året fördela 115 mkr. Fördelningsmetoden byggde helt på schabloner vilket innebar att flygplatsägarens intresse av en kostnadseffektiv flygplatsdrift bibehölls. Metoden hade en regionalpolitisk prägel såtillvida att flygplatser i glesbygd och på orter med kallt klimat fick större stöd. Kyla är generellt sett en kostnadsdrivare vid flygplatsdrift. Under åren har systemet fördelat totalt 1,45 miljarder kr enligt tabell 8. Fram till och med 2011 användes samma fördelningsmetod med mindre modifikationer. Två förändringar hade dock inte förutsetts Rikstrafikens övertagande av den kommunala flygtrafikupphandlingen 2003 och LFV:s avveckling av ägandet i åtta flygplatser under åren

14 Den första förändringen medförde att ett antal flygplatser befriades från en kostnad som hade inkluderats i de schablonvärden som bestämde fördelningen. Det fanns därmed en viss risk för att driftstödet skulle överstiga driftsunderskottet vilket inte var möjligt med den ursprungliga metoden. I stället för att modifiera metoden infördes en bestämmelse om att bidraget i efterhand skulle jämföras med redovisat resultat för att tillförsäkra att ingen överkompensation förekom. Denna ansats hade avvisats av stödmodellens konstruktörer på ett tidigt stadium då den befarades leda till bidragsmaximerande redovisningspraxis. Till följd av den nya bestämmelsen insamlades årsredovisningar från samtliga flygplatser för år 2002 och framåt varefter dessa granskades och homogeniserades av en extern revisionsbyrå. Den andra förändringen, att LFV sålde flygplatser, hade kunnat hanteras genom att öka på bidraget med det belopp som krävdes för att hålla den genomsnittliga underskottstäckningen oförändrad. Som framgår av Tabell 7 utbetalades sammanlagt 14,605 mkr till Halmstad, 2,912 mkr till Jönköping och 16,749 mkr till Kalmar utan att anslagsnivån höjdes. Den från år 2007 införda tvåtimmarsregeln uteslöt från detta år Linköping, Stockholm-Västerås och Örebro från fortsatt stöd. Regeln medförde också att Norrköping, kommunaliserad den 1 juli 2006 och uteslöts därmed ur systemet. Då det totala stödbeloppet inte sänktes motverkades i någon mån den utspädning som kommunaliseringen av Halmstad, Jönköping och Kalmar medförde. I propositionen 2008/09:35 Framtidens resor och transporter bestämdes att från 2012 skulle enbart de nio flygplatser där Trafikverket upphandlar trafik vara berättigade till stöd. Därmed fick 16 flygplatser lämna systemet, se Tabell 2. I fem fall var dock den nya bestämmelsen inte en effektiv restriktion, dvs. de hade ändå inte fått stöd: Göteborg/Säve och Stockholm/Skavsta hade passerat volymtaket; Linköping, Stockholm/Västerås och Örebro var redan uteslutna av tvåtimmarsregeln ovan. För de övriga 11 är situationen nu densamma som före år 1999 med den skillnaden att medan Sveriges totala inrikesflyg är på ungefär samma nivå som har flertalet av flygplatsernas driftkostnader ökat. Förändringarna före 2012 medförde inte några principiella problem, dvs. fördelningsmetoden kunde fortfarande användas och gav rimliga resultat. Att gå från 20 stödberättigade flygplatser 2011 till nio år 2012 var dock inte möjligt med den befintliga metoden. Trafikverket gjorde ett stort antal försök att lösa 2012 års fördelning genom att modifiera metoden utan att ändra dess grundstruktur men valde slutligen att använda en engångsmetod utformad så att den inte gav alltför stora avvikelser från genomsnittsstödet de senaste 10 åren. Till 2013 års fördelning utarbetades en modifierad fördelningsmetod i samråd med de nio berörda flygplatserna. Den ursprungliga ambitionen var att bidraget skulle täcka ca 75 % av flygplatsernas underskott i genomsnitt, dvs. inte för alla flygplatser. Denna ambition uppnåddes dock knappast ens vid 1999 års fördelning av 115 mkr, delvis pga. att SIKA m.fl. sannolikt hade underskattade de samlade förlusternas storlek. År utfördes en utvärdering i dåvarande Svenska Kommunförbundets regi. Resultatet var att metoden fungerade acceptabelt men 9

15 att det årliga beloppet var för lågt för att uppnå ambitionen om 75 %. Beloppet har minskat från 115 mkr vid första fördelningen 1999 till 63 miljoner de tre senaste åren. En omfördelning till Länsplanerna gjordes av 40 miljoner vilket resulterade i en faktisk minskning på 12 miljoner. Stöd via länsplanerna De ca 40 mkr per år som inte går direkt via stödsystemet fördelas istället till de regionala länsplaneupprättarna. Tabell 1 Statligt stöd via länsplanerna, per år Län Belopp (tkr) Flygplatser Västernorrland Kramfors-Sollefteå, Sundsvall-Timrå, Örnsköldsvik Kalmar 5230 Kalmar Dalarna 4320 Borlänge, Mora Västerbotten 4160 Skellefteå Värmland 3610 Karlstad Skåne 3130 Kristianstad, Ängelholm Halland 2520 Halmstad Jönköping 2340 Jönköping Västra Götaland 2210 Trollhättan-Vänersborg Kronoberg 2200 Växjö Totalt Källa: Trafikverket. Investeringsstöd genom statlig medfinansiering Statlig medfinansiering enligt förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (i den följande medfinansieringsförordningen) har förekommit på ett 15-tal flygplatser de senaste 10 åren. Dessutom utgår medfinansiering via TEN-bidrag för ett fåtal projekt främst på Arlanda och i luftrummet. Dock är Trafikverkets ambition att TEN-T stödet till huvudflygplatserna Stockholm Arlanda och Göteborg Landvetter samt Bromma Stockholm Airport skall öka de närmaste åren. Tåganslutning till Landvetter samt kapacitetshöjande åtgärder på Arlanda och Bromma är några sådana exempel. Stödet har de senaste 10 åren omfattat totalt ca 90 miljoner kronor. Dessa stöd saknar en koordinering på nationell nivå. Det finns idag ingen möjlighet för medlemsstaten Sverige att säkerställa omfattningen på utbetalda medel. Det finns heller ingen nationell sammanställning av det totala beloppen utbetalda av samtliga länsplaneupprättare. 10

16 Upphandling av interregional kollektivtrafik Från år 2003 övertogs all upphandling av myndigheten Rikstrafiken. De första avtalen gällde från Rikstrafiken uppgick 2011 i Trafikverket som nu har kontrakt med tre operatörer till hösten Tabell 2 Upphandlad trafikutbud per år Stolar Antal /tur Turer Flygbolag Arlanda Arvidsjaur , Nextjet Lycksele , Nextjet Hemavan ,8 900 Nextjet Vilhelmina , Nextjet Hagfors ,5 996 Avies Torsby ,0 996 Avies Gällivare , Nextjet Sveg , Avies Luleå Pajala , Avies Umeå Östersund ,8 936 Direktflyg Källa: Trafikverket. Nuvarande upphandling kan förväntas bestå till 2019 men ytterligare förändringar av linjenätet kan förekomma. Upphandlingen medför idag bonuseffekter för två flygplatser som inte ingår i upphandlingen men där operatörerna har valt att mellanlanda: Sveg Arlanda mellanlandar i Mora och Gällivare Arlanda i Kramfors. Trafikverket har uppfattat sitt uppdrag som att en proportionerlig upphandling skall genomföras samt att 2 p. 11 i förordning (2010:185) med Trafikverkets instruktion (i det följande Trafikverkets instruktion) om att utveckla kollektivtrafiken inte är tillämplig på upphandlad flygtrafik. Trafikverkets kostnader för avtalen för interregional kollektivtrafik är i viss mån beroende av trafikutfallet. För närvarande är kostnaden ca 90 mkr per år. Flygplatserna lämnar i några fall bidrag till det trafikerade flygbolaget. Det är emellertid svårt att definiera vad som menas med stöd och att kartlägga dess omfattning. En stödmetod är att debitera låga eller inga landningsavgifter, men när det gäller infrastrukturavgifter finns ingen normalnivå att utgå från. En tidigare studie genomförd av LFV påvisade en flora av olika metoder vars stödinnehåll är mycket svårt att urskilja. I ett fall hade flygplatshuvudmannen uppdragit åt det trafikerande flygbolaget att även sköta flygplatsdriften med fria händer för flygbolaget att bestämma var stödet skulle redovisas. Resultatredovisning Nedan redovisas de resultat Trafikverket har kunnat sammanställa fram till den 1 oktober När det gäller stöd till flygplatser saknas i några fall begärd redovisning från flygplatshuvudmännen. I dessa fall har Trafikverket använt ojusterade årsredovisningsdata, och i vissa fall antaganden. 11

17 Statliga flygplatsers resultat För de statliga flygplatserna redovisade tidigare dåvarande LFVs årligen vissa data per flygplats. Inom LFV var den övergripande organisationsformen konstant men praxis i fråga om indelning i flygplatsdivisioner, kapitalkostnader, interndebitering mm. har varierat över tiden. Tabell 3 Ekonomi för LFV:s flygplatser Omsättning och driftsresultat på statliga flygplatser =inkl kostn NRK = halvår, X =före Jönköping kom- Obs enbart Arne Karyd inför ägarbyte kommunal 1 juli nedskrivn 353 munal kvartal 1 Mkr Jan-mars 2010 OMS RES OMS RES OMS RES OMS RES OMS RES OMS RES OMS RES OMS RES OMS RES OMS RES OMS RES Halmstad Ej LFV Jönköping Ej LFV Kalmar Ej LFV Karlstad Kiruna Norrköping Ej LFV Skellefteå Sundsvall-Härnösand Visby Örnsköldsvik Åre-Östersund Ronneby Stockholm-Bromma Ängelholm-Helsingborg Göteborg-Landvetter Luleå Malmö Stockholm-Arlanda Umeå TOTALT Därav med 0 eller + 8 flpl flpl flpl flpl flpl flpl flpl flpl flpl flpl 549 Till Sw edavia Därav med underskott 11 flpl flpl flpl flpl flpl flpl flpl flpl flpl flpl -171 AB Källa: LFV Även under perioden fram till 2005, när LFV drev 19 flygplatser och de flesta gick med underskott, gav det statliga flygplatsinnehavet som helhet stora driftsöverskott. Förklaringen är av de tio största flygplatserna mätt i trafikvolym är nio statliga (Stockholm-Skavsta är privatägd till 93 %). Sedan Flygplatsutredningen (SOU 2007:70) och efterföljande proposition 2008/09:35 Framtidens resor och transporter medfört att LFV skulle avveckla sitt ägande av de sex flygplatser som inte ingick i det s.k. nationella basutbudet gjorde LFV kraftiga nedskrivningar av anläggningsvärdena på dessa flygplatser i årsredovisningen Utöver ordinarie avskrivningar minskades därmed anläggningskapitalet med 353,5. Nedskrivningsbeloppen och de ordinarie avskrivningarna framgår av följande tabell: 12

18 Tabell 4 Nedskrivningar och avskrivningar på LFV-flygplatser 2008 Nedskrivning av anläggningstillgångar på de sex ej nationellt strategiska flygplatserna (tkr) Nedskrivning 2008 Ordinarie avskrivning 2008 Kvarvarande UB 2008 *) Jönköping Karlstad Skellefteå Sundsvall Härnösand Ängelholm Helsingborg Örnsköldsvik *) Avser utrustning för säkerhetskontroll samt leasad utrustning Källa: LFV, Nedskrivningarna ingår inte i flygplatsernas redovisade resultat ovan. Om LFV hade behållit flygplatserna hade nedskrivningsbeloppet i stället framkommit som ordinarie avskrivningar på flygplatserna under ett antal år framöver och därmed minskat deras resultat med något tiotal mkr per år. I årsredovisningen 2009 finns inte avskrivningarna redovisade per flygplats. På de sex flygplatserna i tabellen ovan återstod dock bara ett kapital på 10,335 mkr avseende leasad utrustning och utrustning för säkerhetskontroll. Swedavia AB, vars uppgift är att driva de kvarvarande statliga flygplatserna, redovisade följande resultat: Tabell 5 Resultat efter finansiella poster för Swedavia AB År Resultat mkr 2010 (apr-dec) Källa: Swedavias ABs årsredovisningar. Icke statliga flygplatsers resultat Trafikverket har granskat materialet som kommit in från landets flygplatser. Det är genom denna genomlysning genomförbart att göra en ansats till skillnad mellan ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet. Dock blir bedömningen av allmänt ekonomiskt intresse något svårare. Den absoluta merparten av kostnaderna kopplade till flygplats kan konstateras avse den reguljära trafiken som uppfyller kriterierna för allmän ekonomiskt intresse. Med 13

19 skälet att det råder stor osäkerhet i materialet så väljer Trafikverket att påpeka att redovisat material kan innehålla felaktigheter. Trafikverket har som myndighet utan befogenheter att begära material inte haft möjlighet att redovisa en helt komplett bild av samtliga flygplatser. Dock har Trafikverket tillgång till årliga uppföljningar på de flygplatser som med dagens system har statligt driftbidrag. 14

20 Tabell 6 Resultat för ickestatliga flygplatser FLYGPLATS RES 2000 RES 2001 RES 2002 RES 2003 RES 2004 RES 2005 RES 2006 RES 2007 RES 2008 RES 2009 RES 2010 RES 2011 RES 2012 RES 2013 ARVIDSJAUR BORLÄNGE MORA GÄLLIVARE GÖTEBORG/SÄVE HAGFORS HALMSTAD LUFTFARTSVERKET T O M HEMAVAN JÖNKÖPING LUFTFARTSVERKET T O M KALMAR LUFTFARTSVERKET T O M KARLSTAD LUFTFARTSVERKET/SWEDAVIA T O M not KRAMFORS-SOLL KRISTIANSTAD LINKÖPING LYCKSELE NORRKÖPING LUFTFARTSVERKET T O M OSKARSHAMN PAJALA (öppnad 99) SKELLEFTEÅ LUFTFARTSVERKET T O M STHLM/SKAVSTA STHLM/VÄSTERÅS STORUMAN Trafiken upphörde juni 2010 SUNDSVALL-TIMRÅ LUFTFARTSVERKET/SWEDAVIA (SUNDSVALL-HÄRNÖSAND) T O M SVEG TORSBY TROLLHÄTTAN-VBG VILHELMINA VÄXJÖ ÄNGELHOLM-HBG LUFTFARTSVERKET/SWEDAVIA T O M not ÖREBRO ÖRNSKÖLDSVIK LUFTFARTSVERKET/SWEDAVIA T O M not SUMMA Summa exklusive f.d. LFV-flygplatser Antal = 31 Resultat från Transportstyrelsens rapport Inrikesflygets förändringar Ursprunglig källa f.d. Svenska Kommunförbundet. Gröntonade resultat är från Luftfartsverkets/Luftfartsstyrelsens/Trafikverkets årliga efterhandsgrankning av statligt driftbidrag och avser resultat efter finansiella poster föredriftbidrag mm. Blåtonade resultat är från Trafikverkets enkät i augusti 2014 och avser resultat efter finansiella poster men före ägar- och statsbidrag, i vissa fall med modifikationer. Gultonade resultat ärtrafikverkets uppskattningar i de fall enkäten inte besvarats, annan information inte är tillgänglig, koncernstruktur försvårar analys etc. Resultat i vita rutor är efter finansiella poster enligt årsredovisning. Karlstad 2011 är 13 mån. Ängelholm-Helsingborg 2011 och Örnsköldsvik 2011 är 9 månader. 15

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Kommittédirektiv Flygplatsöversyn Dir. 2006:60 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av det samlade svenska

Läs mer

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70)

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70) TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Landstingsdirektören Handläggare: Hans Brattström 2007-11-10 LS 0710-1097 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det framtida flygplatssystemet

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Sammanfattning Passagerare Antalet passagerare på de svenska flygplatserna uppgick till 7,3 miljoner under det fjärde kvartalet 2012. Jämfört med föregående års

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser Rapport 1 (23) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning 2014-12-10 TSF 2014-260 Enligt sändlista Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015 89 Kompletterande SGEI-uppdrag för Kalmar Öland Airport AB Handling Tjänsteskrivelse om nytt förordnande av Kalmar Öland

Läs mer

Summa utrikes. Summa. Ank

Summa utrikes. Summa. Ank GÖTEBORGLANDVETTER HALMSTAD 00 00 00 00 0 00 0 0 0 0 000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg En jämförelse mellan 2013 och 2014 1 (9) Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER TREDJE KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

Flygutredning 2015-2019. Information 130313 Region Norrbotten

Flygutredning 2015-2019. Information 130313 Region Norrbotten Flygutredning 2015-2019 Information 130313 Region Norrbotten Syfte med utredningen Syftet är att i projektform driva utredningsarbetet med att ta fram ett beslutsunderlag om vilken flygtrafik som är aktuell

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Trafikverket 781 89 Borlänge MOTPART World Wide Air AB Ombud: AA DKCO Advokatbyrå Ab Pb 236 AX-22 101 Mariehamn

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser; beslutade den 8 september 2010. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

n KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2007-11-23

n KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2007-11-23 n KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2007-11-23 U Kommunstyrelsens kontor SÖDERTÄLJE KOMMUN Tjänsteskrivelse Cecilia Mårtensson Näringslivs- och infrastrukturstrateg 08-550213 05. SÖDERTÄLJE KOMMUN. Ko_n:r:'~_nstYlelsen

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst (TSFS 2010:153)

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst (TSFS 2010:153) Konsekvensutredning 1(7) Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst (TSFS 2010:153) 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Som

Läs mer

Flygutredning Information Region Västerbotten

Flygutredning Information Region Västerbotten Flygutredning 2015-2019 Information 130220 Region Västerbotten Samhälle Torbjörn Suneson Verksamhetsstyrning Maria Lindqvist Dädeby Personal Roger Essbrant Splt Projekt trängselskatt och brukaravgifter

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Sid 1 (8) 2014-03-10 Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Referens nr: 96-3-2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

RAPPORT Nationell behovsanalys

RAPPORT Nationell behovsanalys RAPPORT Nationell behovsanalys Rapport 2016-01-21 1 Trafikverket Postadress: Box 186, 871 24 Härnösand E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Nationell behovsanalys Författare:

Läs mer

Summa utrikes. Summa. Ank Summa utrikes. Summa.

Summa utrikes. Summa. Ank Summa utrikes. Summa. GÖTEBORGLANDVETTER HALMSTAD 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 utrikes utrikes 0 0 JÖNKÖPING KAL 00 00 00 00 0 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 utrikes utrikes 0 0 KARLSTAD KIRUNA

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030 TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 23 Rapport till TEN-T Publikation 213:17 Trafikprognos för svenska flygplatser till 23 rapport till TEN-T 213:17 INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 1 1.1 METOD OCH BAKGRUNDSPROGNOSER...

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen PM 1 (6) Datum Handläggare Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen Bakgrund Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska den myndighet som regeringen bestämmer utöva tillsyn över lagen

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

FLYGETS UTVECKLINGSMÖJLIGHETER UNDER 2010-2019

FLYGETS UTVECKLINGSMÖJLIGHETER UNDER 2010-2019 FLYGETS UTVECKLINGSMÖJLIGHETER UNDER 2010-2019 Luftfartsstyrelsen Jean-Marie Skoglund 2007-05-10 RAPPORT 2(35) 1. Inledning 1.1 Uppdraget Regeringen har ålagt trafikverken och SIKA att skapa en plan för

Läs mer

RAPPORT Prognosbedömning av flygplatser Arlanda och Bromma år 2040

RAPPORT Prognosbedömning av flygplatser Arlanda och Bromma år 2040 RAPPORT Prognosbedömning av flygplatser Arlanda och Bromma år 2040 Inom ramen för Anders Sundströms uppdrag som statlig samordnare för Bromma flygplats Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post:

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030 TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 23 Rapport till TEN-T Publikation 214:96 Ersätter publikation 213:17 Trafikprognos för svenska flygplatser till 23 rapport till TEN-T 213:17 INNEHÅLL 1 BAKGRUND...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030 PM Ärendenr: 213/9271 213-2-11 Trafikverket Telefon: 771-921 921 www.trafikverket.se Rapportförfattare: Arne Karyd Samhällsekonomi och modeller arne.karyd@trafikverket.se Mobil 78-192234 Remissversion

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

Arne Karyd 2016-03-22 FLYGTRAFIK TILL 2040 UNDERLAG TILL TRAFIKVERKETS FLYGPROGNOS 2040

Arne Karyd 2016-03-22 FLYGTRAFIK TILL 2040 UNDERLAG TILL TRAFIKVERKETS FLYGPROGNOS 2040 Arne Karyd 216-3-22 FLYGTRAFIK TILL 24 UNDERLAG TILL TRAFIKVERKETS FLYGPROGNOS 24 INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 1 2 PROGNOSMETODIK... 2 2.1 TRANSPORTSTYRELSENS FEMÅRSPROGNOS... 2 2.2 TRAFIKVERKETS TIDIGARE METOD...

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Trafikplikt på Mora flygplats

Trafikplikt på Mora flygplats Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2804 av Hans Unander m.fl. (S) Trafikplikt på Mora flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Arne Karyd 2016-02-11 FLYGTRAFIK TILL 2040 UNDERLAG TILL TRAFIKVERKETS FLYGPROGNOS 2040

Arne Karyd 2016-02-11 FLYGTRAFIK TILL 2040 UNDERLAG TILL TRAFIKVERKETS FLYGPROGNOS 2040 Arne Karyd FLYGTRAFIK TILL 24 UNDERLAG TILL TRAFIKVERKETS FLYGPROGNOS 24 Sweco 216-2-8 INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 1 2 PROGNOSMETODIK... 2 2.1 TRANSPORTSTYRELSENS FEMÅRSPROGNOS... 2 2.2 TRAFIKVERKETS TIDIGARE

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:4) om driftbidrag till icke statliga flygplatser;

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:4) om driftbidrag till icke statliga flygplatser; Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:4) om driftbidrag till icke statliga flygplatser; beslutade den 3 mars 2010. Transportstyrelsen föreskriver med

Läs mer

Trafikverkets författningssamling

Trafikverkets författningssamling Trafikverkets författningssamling Trafikverkets föreskrifter om driftbidrag till icke statliga flygplatser; TRVFS 2013:2 Utkom från trycket den 22 april 2013. beslutade den 11 april 2013. Trafikverket

Läs mer

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70)

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70) TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Landstingsdirektören Handläggare: Hans Brattström 2007-11-10 LS 0710-1097 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det framtida flygplatssystemet

Läs mer

Bilaga 1 b Kravspecifikation Reserelaterad förhyrning

Bilaga 1 b Kravspecifikation Reserelaterad förhyrning 2012-03-16 1 (7) Bilaga 1 b Kravspecifikation Reserelaterad förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som förhyrs upp till 30 dygn. Delområdet kallas Reserelaterad

Läs mer

Betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) Remiss från Näringsdepartementet

Betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) Remiss från Näringsdepartementet PM 2007:210 RII (Dnr 314-3992/2007) Betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) Remiss från Näringsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2016 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Förordnande av Kalmar Öland Airport som SGEI-flygplats (Servicies of General Economic Interest)

Förordnande av Kalmar Öland Airport som SGEI-flygplats (Servicies of General Economic Interest) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-02-26 KS 2014/0172 Kommunfullmäktige Förordnande av Kalmar Öland Airport som SGEI-flygplats (Servicies of General Economic Interest)

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 25.9.2003 KOM(2003) 566 slutlig 2003/222 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Delrapport 1. En kartläggning.

Delrapport 1. En kartläggning. Delrapport 1 Upphandling av flygtrafik. En kartläggning. Luftfart och Samhälle Rapport 2000:6 Dokument Diarienummer Sida Luftfart och Samhälle Utredning LFV 2000-5348-160 1 (35) Upprättad av Godkänd Datum

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 07/

Ekonomi Nytt. Nr 07/ Ekonomi Nytt Nr 07/2015 2015-03-06 Dnr SKL 15/1299 Jessica Bylund 08-452 77 18 Lennart Tingvall 08-452 77 01 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter om gränsövergångsställen; beslutade den 11 december 2008. FAP 272-2 Utkom

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt. Dir. 2014:48

Kommittédirektiv. Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt. Dir. 2014:48 Kommittédirektiv Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt Dir. 2014:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska se

Läs mer

Kostnadsutjämning för kommuner och landsting

Kostnadsutjämning för kommuner och landsting Pressmeddelande 1998-12-14 Kommunala utjämningsutredningen (Fi 1995:16) Ordf. Lars-Eric Ericsson Telefon 026-17 13 20 Sekr. Lennart Tingvall Telefon 08-405 1563 Kostnadsutjämning för kommuner och landsting

Läs mer

SGEI-förordnanden för kommunala ägare av flygplatser

SGEI-förordnanden för kommunala ägare av flygplatser HANDLEDNING SGEI-förordnanden för kommunala ägare av flygplatser SGEI-förordnanden för kommunala ägare av flygplatser 1 Förord I april 2014 antog Europeiska kommissionen nya riktlinjer för statligt stöd

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

Återreglering av viss flygtrafiktjänst

Återreglering av viss flygtrafiktjänst Näringsutskottets yttrande Återreglering av viss flygtrafiktjänst Till trafikutskottet Trafikutskottet beslutade den 6 maj 2014 att inom ramen för sitt planerade betänkande Luftfartsfrågor (bet. 2013/14:TU17)

Läs mer

Remiss av Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:153) om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst

Remiss av Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:153) om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst Missiv 1 (5) Datum TSL 2012-567 Enligt sändlista Remiss av Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:153) om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst Bakgrund

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer

Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer Regeringsbeslut III 1 2015-01-08 N2015/532/TS Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer Regeringens

Läs mer

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01. LFV Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.00 Boverket Magnus Lindqvist STOCKHOLM-ARLANDA, GÖTEBORG-LANDVETTER,

Läs mer

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken 1(5) Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Sammanställning av remissvar Totalt inkom 27 svar på remissen. Inga synpunkter Länsstyrelsen

Läs mer

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafiken Statlig myndighet under Näringsdepartementet Avhjälpa brister i tillgänglighet

Läs mer

Utrikes. Utrikes. trafik världen utrikes trafik Utrikes Inrikes work flyg flyg luftfart totalt

Utrikes. Utrikes. trafik världen utrikes trafik Utrikes Inrikes work flyg flyg luftfart totalt ARVIDSJAUR Jan 20 0 20 67 2 1 0 2 44 0 136 Feb 37 0 37 67 2 0 0 3 0 1 110 Mar 38 0 38 73 0 1 0 5 489 3 609 Apr 2 0 2 49 0 0 0 5 488 0 544 Maj 0 0 0 52 0 0 0 3 520 0 575 Jun 0 0 0 47 0 0 0 13 279 0 339

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, länsvis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer

Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer Regeringsbeslut II:6 2014-03-27 S2014/2933/FST (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 22018 103 15 Stockholm Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2012-12-18 KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund Det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Statligt stöd. Bakgrund och uppdrag. Sammanfattning

Statligt stöd. Bakgrund och uppdrag. Sammanfattning [ NY] 1(5) Statligt stöd Bakgrund och uppdrag Sverigeförhandlingen har i uppdrag att titta på förutsättningar för att bygga nya stambanor som möjliggör höghastighetstågtrafik (härefter höghastighetsbanorna).

Läs mer