Protokoll från den politiska arbetsgruppen för Hållbar regional utveckling möte den 6 november 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från den politiska arbetsgruppen för Hållbar regional utveckling möte den 6 november 2013"

Transkript

1 Protokoll från den politiska arbetsgruppen för Hållbar regional utveckling möte den 6 november 2013 Plats och tid: Närvarande: Onsdagen den 6 november 2013, kl på Region Skåne, Kristianstad Rikard Larsson, ordförande Kjell Bornhager Helene Björklund Margareta Forslund Lennarth Förberg Christina Glad Mätta Ivarsson Lena Karlsson Tomas Kronstål Malin Sjölander Marie Wahlgren Lennart Värmby Jerker Bjurnemark Håkan Brynielsson Anna-Lena Cederström Anders Unger 1 Inledning Rikard Larsson hälsar inledningsvis ledamöterna välkomna till den politiska arbetsgruppens första sammanträde. De principiella utgångspunkterna för gruppens arbete bör, enligt Rikard, vara Ansvarskommitténs förslag och slutsatser. 2 Val av justerare Malin Sjölander utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 3 Uppdragsbeskrivning Håkan Brynielsson redogör för den av styrgruppen beslutade uppdragsbeskrivningen för arbetsgruppen. Av presentationen framgår bland annat följande: - Arbetsgruppen ska analysera förutsättningarna samt föreslå konkreta insatser för ett utvecklat samarbete mellan Skåne, Kronoberg, Blekinge och Kalmar län.

2 Utgångspunkten är helheten, den större geografin och det sydsvenska regionperspektivet. - Det ska finnas ett nytänkande i arbetet, det handlar inte bara om att fyra regioner, verksamheter eller att organisationer ska slås samman. Det är viktigt att visa att en gemensam region gör skillnad, att sammanslagningen har en funktion att fylla för medborgarna och verksamheten. - Uppdraget handlar om innehåll och verksamhet inte om organisation eller struktur, uppdraget går ut på att föreslå insatser på kort och lång sikt. Det gäller företrädesvis aspekterna miljö, näringsliv och arbetsmarknad. - Erfarenheterna från regiondelarna ska tas tillvara och utvecklas. Framtidsfrågor för södra Sverige och nya styrkepositioner som kan uppstå i ett sydsvenskt samarbete ska identifieras, liksom eventuellt ytterligare ansvarsområden för den regionala nivån. Arbetsgruppen ska identifiera insatser och satsningar som har ett mervärde för södra Sverige samt en diskussion om hur påverka för förverkligande av olika satsningar. - En tydlig återkoppling och förankring ska ske i de ingående organisationerna (både på tjänstemannaplanet och i den politiska organisationen). - De ingående organisationernas egna resurser i form av lokaler och personal ska användas i största möjliga mån. Eventuellt ytterligare projektstöd kan beslutas om i ledningsgruppen. - Arbetet ska genomföras med en öppenhet och transparens, den främsta kommunikationskanalen är - Att förslagen och en första rapport ska föreläggas ledningsgruppens arbetsutskott senast i januari och styrelsen vid årsmötet den 21 februari I den därpå följande diskussionen betonar arbetsgruppen att slutrapporten bör fokusera på föroch nackdelar med en sydsvensk region samt att rapporten bör vara kort och lättillgänglig. 4 Förslag på upplägg av arbetet Tjänstemannagruppen föreslår att arbetet initialt ska utgå ifrån följande dokument: - OECD-studierna för Skåne respektive Småland-Blekinge - RUSarna för respektive region eller motsvarande dokument Arbetsgruppen bifaller förslaget och adderar ytterligare två utgångspunkter dels OECD:s studie av Köpenhamnsregionen dels Östersjöperspektivet 5 En jämförelse av OECD:s studier av Skåne och Småland-Blekinge Anders Unger redogör för en jämförelse av OECD:s studier av Skåne och Småland-Blekinge. Följande likheter och skillnader finns enligt rapporterna:

3 Likheter Svårigheter att ta tillvara de nya svenskarna som arbetskraft Behov av att stödja entreprenörskap bland invandrare och kvinnor. Tillgängligheten är avgörande för regionens utveckling (arbete och utbildning). Brist på nationella forskningsinstitut Få forsknings- och utvecklingsintensiva företag Många lågutbildade Ungdomar har lägre sysselsättningsgrad än andra åldersgrupper i både Skåne och Småland-Blekinge. Behöver ökat inflöde av utländska forskare och studenter och behålla dem. Innovationsarbetet kan utvecklas i delar. OECD rekommenderar ökade satsningar på infrastruktur i båda regionerna. Nischad turism utgör en utvecklingspotential. Det geografiska läget Skillnader Andelen anställda i högteknologisk och kunskapsintensiv sektor är hög i Skåne och relativt låg i Småland-Blekinge. Skåne tillhör gruppen kunskaps- och teknologinav i världen. Skåne har starka kluster inom jordbruk och livsmedel. Skåne är starkt inom läkemedels- och hälsosektorn. Skåne ligger betydligt högre när det gäller high-tech och, framför allt, kunskapsintensiv industri. Skåne har, utan konkurrens, bäst förutsättningar när det gäller kommunikationer, i termer av potential road/rail accessibility. Ökad tillgänglighet är mer avgörande för Småland-Blekinge än för Skåne, som har god tillgänglighet. En av Småland-Blekinges utmaningar är att skapa connectivity, d.v.s. att åstadkomma agglomeration utan densitet. Det är inte fallet för Skåne. Skåne har många högutbildade. Det regionala styrsystemet är mer splittrat i Småland-Blekinge än i Skåne. Småland-Blekinge har hög sysselsättningsgrad Skåne lägst i landet. Småland-Blekinge har lyckats konkurrera framgångsrikt inom sektorer där andra OECD-länder blivit omsprungna av utvecklingsländerna. I den därpå följande diskussionen aktualiseras följande frågor: - Kartan som visar arbetspendlingen år 2008 bör om möjligt dels dateras upp dels även omfatta Köpenhamnsregionen - Till presentationen bör även adderas kartbilden som beskriver var företagen som producerar planglas, monteringsfärdiga trähus och dörrar, fönster och golv finns i Sydsverige

4 6 Regionernas utmaningar och möjligheter Jerker, Anders, Anna-Lena och Håkan redogör för sin respektive regioners utmaningar och möjligheter samt prioriteringar. Av presentationen framgår bland annat följande: Utmaningar och möjligheter för Skåne En växande befolkning Skåne en storstadsregion med högt exploateringstryck Ett transitlän med hög tillgänglighet och stora infrastrukturbehov Omställning och förnyelse krävs för att nå miljö- och klimatmål Världsledande inom forskning Ett brett näringsliv men låg sysselsättningsgrad Stora inomregionala skillnader Etnisk, social och ekonomisk segregation Skåne en dynamisk gränsregion Skånes prioriteringar Goda livsvillkor Hälsa och vård Utbildning, lärande och forskning Innovationer och företagande Attraktivitet och livskvalitet Hög tillgänglighet God miljö och minskad klimatpåverkan Kronoberg ett län med flera utmaningar Ensidigt näringsliv med lågt kunskapsinnehåll som brottas med global konkurrens Kompetensbrist trots att det finns grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden Låg utbildningsnivå Könsuppdelad arbetsmarknad En glest befolkad region med bristande infrastruktur Miljöproblem och klimatanpassning Minskande och åldrande befolkning i flera av länets delar En dominerande centralort Kronobergs prioriteringar : Konkurrenskraftig kompetens i en föränderlig värld Handlingskraftiga individer och företag i framkant Klimatsmarta, energieffektiva och säkra kommunikationer för alla. Resursstarka livsmiljöer med människan i centrum

5 Tre perspektiv utgör ramen för utvecklingssatsningarna: Attraktivitet, Kreativitet och handlingskraft samt Regionalt ledarskap Blekinges möjligheter och utmaningar Blekinges geografiska läge, som kustregion Två strategiska hamnar Innovationskraften och teknikhöjden Kompetensförsörjningen Eftersatt infrastruktur Den demografiska utmaningen Sårbar arbetsmarknad Främja hållbar utveckling Ungdomar som potential (berör även övriga) Blekinges prioriteringar Attraktiva Blekinge Livskvalitet för alla Ett arbetsliv med utmaningar Förbättrad tillgänglighet Kalmar läns möjligheter och utmaningar Många småföretag Stor kunskap inom klimat- och energifrågor Eftersatt infrastruktur Relativt låg utbildningsnivå Starka varumärken och kärnområden En levande landsbygd med höga natur- och kulturvärden Starka inom besöksnäring En hälso- och sjukvård i toppklass Kalmars läns prioriteringar Sex insatsområden: Förbättrad infrastruktur En befolkning i balans En fungerande kompetensförsörjning som balanserar utbud och efterfrågan Växande näringsliv för hållbar tillväxt En miljö i balans Kultur och upplevelser

6 7 Fortsatt arbete Utöver redovisade och diskuterade beslutar den politiska arbetsgruppen att tillägga följande frågor i det fortsatta arbetet: - Vad som sker och görs inom miljöområdet, samt rollfördelningen mellan regionerna och länsstyrelserna. - Österjöns miljöstatus och det marina näringspolitiska arbetet 8 Nästa möte Beslutas att nästa möte är den 7 januari i Karlskrona. Mötet börjar med gemensam lunch kl Rikard Larsson Malin Sjölander Håkan Brynielsson ordförande justerare sekreterare

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna 1 Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29 Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1. BESKRIVNING AV REGION

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland

Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland Enligt mall för de regionala handlingsplanerna Detta dokument är ett utkast till Övre Norrlands handlingsplan för europeiska

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Skåne-Blekinge 2007 2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Skåne-Blekinge 2007 2013 Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Skåne-Blekinge 2007 2013 Operativt program Skåne-Blekinge = Blekinge län Skåne län CCI 2007SE162PO001 SAMMANFATTNING...4

Läs mer

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14. 69 Organ Plats och tid ande Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.55 Leif Larsson ordförande 183-198 vice ordförande 199-207 Lars Blomberg

Läs mer

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Skåne-Blekinge 2007 2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Skåne-Blekinge 2007 2013 Bilaga 7 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9185/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Skåne-Blekinge 2007 2013 Förslag till operativt program Skåne-Blekinge

Läs mer

Landstingsplan 2011 2013. Fastställd av landstingsfullmäktige 17 november 2010

Landstingsplan 2011 2013. Fastställd av landstingsfullmäktige 17 november 2010 Landstingsplan 2011 2013 Fastställd av landstingsfullmäktige 17 november 2010 Vision... 2 Verksamhetsidé...2 Gemensamma värderingar...2 Omvärlden landstinget - framtiden... 4 Svensk ekonomi, en återhämtning

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016

Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016 Det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne 2009-2016 har en ambition att ge uttryck för alla aktörers samlade viljeinriktning för utvecklingen av Skåne

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:78

Regeringens proposition 2007/08:78 Regeringens proposition 2007/08:78 En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft Prop. 2007/08:78 Regeringen överlämnar denna

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE Ursprungligen publicerad av OECD på engelska med titeln: OECD Territorial Reviews, Småland-Blekinge, Sverige 2012 2012 OECD Alla rättigheter förbehålles. 2012

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer