Namn: Anders Wahlberg Tel: epost:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008-01-07 Namn: Anders Wahlberg Tel:0415-18441 epost: anders.wahlberg@horby.se"

Transkript

1 Kommunledningskontoret Namn: Anders Wahlberg Tel: epost: Utförlig projektbeskrivning PRIOS Dokumentinformation Denna projektbeskrivning utgör bilaga till projektansökan PRIOS projekt för nya informationssamhällesrelaterade tjänster i Skåneregionen. Målgrupp och syfte med dokumentet Dokumentet vänder sig till handläggare och andra medarbetare på programkontoret för Skåne- Blekinge som deltar i utvärderingsprocessen och har som syfte att ge en utförligare beskrivning av projektet. 1 (20)

2 Innehållsförteckning Dokumentinformation...1 Målgrupp och syfte med dokumentet...1 Innehållsförteckning...2 Projektbeskrivning...3 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet...3 Sammanfattande projektbeskrivning...5 Utgångspunkter...5 Innehåll...6 Projektets syfte...10 Huvudmål...10 Projektets mål...10 Projektets målgrupp...11 Projektorganisation...12 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning...13 Projektavgränsning...13 Kopplingar till det regionala näringslivet...13 Kopplingar till andra projekt och insatser...13 Resultatspridning...13 Uppföljning/utvärdering...14 Tid och aktivitetsplan för projektet...15 Etapp 0 Projektförberedelser...15 Etapp 1 Intressentanalys och etablerad kommunikationsplattform...16 Etapp 2 Behovsanalys och utarbetande av ramverk...16 Etapp 3 Design och implementation av teknisk plattform, utveckling av tjänster...17 Etapp 4 Implementation av tjänster...17 Etapp 5 Överlämning till förvaltning, uppföljning, utvärdering...18 Projektets strategi och framgångsfaktorer...19 Riskanalys (20)

3 Projektbeskrivning Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet En avgörande faktor för regional konkurrenskraft är ett utvecklat informationssamhälle 1 med hög tillgänglighet, utbrett användande av IT och informationssamhällesrelaterade tjänster. Ett utvecklat informationssamhälle utgör grogrunden för att nya tjänster och nya företag utvecklas (det kan handla om att IT används som möjliggörare i nya tjänster för helt nya behov, Youtube.com och Skype kan vara exempel på sådana tjänster), i ett utvecklat informationssamhälle används IT för att effektivisera offentlig verksamhet, minska den administrativa bördan för företag och medborgare, för att snabba upp ärendehandläggningen, särskilt när det gäller tillståndsgivning och andra aktivitetstyper som påverkar företagarens vardag 2. I ett utvecklat informationssamhälle utgör IT en normal ingrediens i vardagen för alla företag, IT används i olika led från marknadsföring till slutleverans för att förbättra företags konkurrenssituation, det kan handla om förbättrad samhällsservice som förkortar ledtider för att starta företag eller få tillstånd för en viss typ av verksamhet. Genom strategisk användning av modern informationsteknik skapas förutsättningar för verksamhetsutveckling och stärkt konkurrenskraft. I ett utvecklat informationssamhälle utvecklas, tillhandahålls och utförs tjänster av privata företag, i ett utvecklat informationssamhälle görs insatser för ökad transparens, för att du som medborgare inte ska behöva vara expert på hur den offentliga sektorn är organiserad för att få rätt information eller rätt tillstånd. Sverige har länge legat långt fram i ett egovernment-perspektiv, men de senaste åren har vi tappat i flera internationella mätningar (inte minst gäller det EU-kommissionens årliga mätning av tillgänglighet och höjd på tjänsterna som tillhandahålls on-line). Många insatser görs för att återta denna position på nationell nivå, i fjol kom den nationella strategin för vården, den 24 januari kommer regeringens handlingsplan för e-förvaltning. I samarbetsgruppen Forum för strategisk servicesamverkan arbetar 7 centrala myndigheter med att förenkla och förbättra samhällsservicen till medborgare och företag samt att öka effektiviteten inom förvaltningen. I projektet ESAM finansierar VINNOVA och VERVA utvecklingen av 7 tjänster för företag Många insatser görs också för att utveckla tillgänglighet och informationssamhällesrelaterade tjänster bland kommunerna och andra offentliga organ i Skåneregionen. När det handlar om fysisk infrastruktur och tillgång till bredband har det sedan flera år bedrivits ett aktivt arbete i regionen (exempelvis BAS, Bredband för alla i Skåne som startade år 2000), när det handlar om tjänster så finns det exempel från flera enskilda kommuner, kommuner i samverkan. 1 Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Skåne-Blekinge Särskilt gäller det småskaligt företagande med säsongsskiftande verksamhet, inte ovanligt när det gäller kvinnligt företagande. 3 (20)

4 Tyvärr så sker idag en stor del av utvecklingen av dessa tjänster inom en enskild kommun - ofta som ett projekt inom en egen förvaltning, där hela system utvecklas för en enda tjänst - med konsekvensen att ingen hänsyn tas till hur medborgarens (som brukare, företagare, fastighetsägare) totala tjänsteportfölj ser ut. Ett oönskat resultat av de senaste årens utveckling av informationssamhällesrelaterade tjänster inom den kommunala sektorn är att tjänsterna upplevs som snuttifierade, medborgaren har ofta en användaridentitet och ett lösenord per 24- timmarssystem, det är omöjligt att få en "samlad" bild av ärenden, information som den offentliga sektorn hanterar kring mig som person. Bristen på en sammanhängande informationsarkitektur medför att den som konsumerar tjänster behöver fylla i samma informationsuppgifter flera gånger om. Man kan nästan påstå att utvecklingen av informationssamhällesrelaterade tjänster är induktiv, att de motverkar sin egen uppkomst genom att de olägenheter de skapar motverkar fördelarna. Särskilt tydligt blir det här om man utgår från det faktum att medborgaren i olika roller har ett behov av att konsumera tjänster från flera kommuner, från olika regioner och från olika myndigheter. Medborgaren får en "inkorg" i varje myndighetsportal. Redan år 2000 uppskattades värdet av PSI, alltså återanvändandet av offentlig information för nya tjänster, till miljarder Euro per år (Pira et al 2000). Och visst kan vi se exempel på det här, exempelvis inom GIS-området. Men det är få - för att säga inga - plattformar för informationssamhällesrelaterade tjänster som erbjuder möjligheten för privata företag att utveckla och tillhandahålla nya tjänster, kanske återanvänd offentlig information, i en kommuns eller en myndighets e-tjänsteportal. Ingen motsätter sig väl idag eller har invändningar mot att nya tjänster bidrar till ökat värde för medborgare och företag, likväl som för en effektivare och snabbare administration och offentlig förvaltning. Trots detta så finns det i Sverige få fungerande arenor - och ännu mindre reella finansiella förutsättningar för offentlig verksamhet som vill driva utvecklingssamarbete i syfte att skapa genuin transparens för medborgaren, en medborgare som har olika roller i olika sammanhang, en medborgare som är företagsledare, förälder och fastighetsinnehavare i samma person, en medborgare som sällan bor och verkar på samma ställe som han är född, en medborgare som idag kanske har svårt att förstå varför han ska beställa information kring sig själv från bolagsverket och skatteverket för att söka utskänkningstillstånd i den egna kommunen. Genom utvecklingssamarbete mellan olika slags offentliga organ regioner, landsting, kommuner, myndigheter och IT-företag minskas risken för att de nya tjänsterna uppfattas som digitala öar i det nya digitala landskapet eller att det uppstår systemmiljöer där system inte pratar med varandra. Genom att tillämpa ett medborgarorienterat synsätt så kan offentliga aktörer skapa förutsättningar för en SDA, en Service Delivery Architecture som gör det möjligt för medborgaren att konsumera samhällsrelaterade informationstjänster från flera olika offentliga aktörer kanske också från privata företag med hjälp av generella. kvalitetssäkrade och etablerade, tjänster för exemelvis identifiering och autentisering. Genom utvecklingssamarbete mellan offentliga organ regioner, landsting, kommuner, myndigheter och IT-företag kan också resurser för utveckling av samhällsrelaterade tjänster 4 (20)

5 reduceras. Gemensamma behov hos brukaren, lagstiftning som omfattar samma verksamhet hos flera offentliga organ, standards för integration och meddelandeöverföring utgör exempel på företeelser som med fördel hanteras i ett utvecklingssamarbete. Sammanfattande projektbeskrivning Utgångspunkter Hörby kommun har tillsammans med ett antal andra kommuner 3 i Skåne-Blekinge initierat en förstudie kring möjligheten att bedriva ett gemensamt utvecklingssamarbete för att skapa nya och effektivare samhällsrelaterade tjänster, bättre service, effektivare kompetensutveckling och lägre kostnader för invånare, kommuner och andra offentliga förvaltningar i syfte att stötta strategin i strukturfondsprogrammet genom framväxten av ett utvecklat informationssamhälle. Utgångspunkten för förstudien har naturligtvis varit de horisontella kriterierna och indikatorerna i åtgärdsdokumentet främst avses deltagande företag och nya samhällsrelaterade tjänster - men det finns ett par andra aspekter som också utgör grundbultar för projektet. Dels handlar det om kommissionens initiativ i2010, Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning 4, en tydlig medborgarfokusering och att aktivt motverka olägenheter eller brister i en utveckling av informationssamhällesrelaterade tjänster som inte sker i ett sammanhang 5. De 5 kommunerna kommer att genomföra ett utvecklingssamarbete för att ta fram nya informationssamhällesrelaterade tjänster med ett tydligt företags- och medborgarfokus. Företagsfokus Ur ett företagsperspektiv erbjuds dels möjligheten att kommunicera behov av nya eller förbättrade tjänster i plattformen för att förenkla eller förbättra konkurrensförmågan, dels möjligheten att utveckla eller föreslå tjänster som kan tillhandahållas i den gemensamma plattformen. Det finns en generell framväxt av privata utförare som på olika områden tar över det offentligas roll som utförare av tjänster. Tydligast är det här inom utbildning och omsorg där vi sedan flera år har privata alternativ för exempelvis serviceboende och gymnasieutbildning. I det här projektet vill vi testa möjligheten att erbjuda företag att publicera sina tjänster i portalplattformen via ett standardiserat utförande. Medborgarfokus För medborgaren kommer projektet resultera i nya tjänster som bidrar till ökad användning och tillgänglighet när det gäller samhällsorienterad IT men framför allt kommer tillgängligheten och 3 De deltagande kommunerna är: Hörby, Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo 4 Anta en åtgärdsplan för e-förvaltning och strategiska riktlinjer för att främja IKT-baserade offentliga tjänster. Lansera demonstrationsprojekt på operativ nivå för att testa tekniska, rättsliga och organisatoriska lösningar för hur offentliga tjänster kan erbjudas på Internet 5 Det här är redan en märkbar olägenhet bland ex. kommunala aktörer. E-tjänster utvecklas genom att interna verksamhetssystem förses med påloggningsmöjligheter via Internet, plottrigheten och oförmågan att skapa en sammanhållen tjänsteleverans bidrar negativt till fördelarna med den enskilda tjänsten 5 (20)

6 värdet öka när tjänster från olika offentliga och privata aktörer kan konsumeras i samma gränssnitt. Medborgaren är inte beständig, få invånare bor och arbetar på samma plats som man är född, man kan vara mantalsskriven på en adress i en kommun men ha en fastighet i en annan kommun, vi kan ha relationer i form av barn eller föräldrar i en tredje kommun. Ambitionen i detta projekt är att informationen ska knytas till medborgaren, det eller de behov som medborgaren har för varje livssituation oavsett mantalsskrivningsort. Transparens En av de grundläggande idéerna i projektet är att det i största möjliga utsträckning ska underlätta för medborgare och företag att konsumera tjänster utan att behöva vara expert på hur offentlig verksamhet är organiserad. I samma gränssnitt skall tjänster från offentliga organ på lokal, regional och nationell nivå kunna konsumeras. One-stop-one-shop/Single-sign-on En och samma identitet skall kunna användas genomgående. Innehåll Arkitektur Den största utmaningen i projektet är att designa en arkitektur, det ramverk som över tiden skall medge hantering av tjänster genom tjänstens livscykel, skalbarhet, eventuella omorganisationer i den offentliga sektorn, utökat antal deltagande kommuner eller offentliga organ på regional och nationell nivå. Arkitekturen kommer att vara tjänsteorienterad men det kommer även att finnas behov av exempelvis en informationsarkitektur och en teknisk arkitektur. 6 (20)

7 Service Consumers (medborgare, företagare) Service Delivery Portal Tjänstekatalog Behörighetshantering Regionportal24 Hörby24 Security Services Servicebus (WSRP, RSS, WSDL, Webservices, XML, Nyttomeddelanden, ÖTP) Avtal Nationella/regionala e-tjänster Kommuninterna e-tjänster Service Providers Informationstjänster Verksamhetsnära e- tjänster Din pension Starta företag Anmäl arbetslöshet Ansök tillstånd Bibliotek24 Dina ärenden etjänstekatalog Dina fakturor Fig 1, exempel på en arkitektur för tjänsteleverans Tjänstekatalog Den portfölj av nya och existerande tjänster som en enskild medborgare eller företag skall kunna konsumera för olika behov. Tjänster som har specifika målgrupper, regelstyrning, kostnader händelsesstyrda i förekommande fall. Portalplattform Portalplattformen är en förutsättning för att tjänster skall kunna produceras och konsumeras på ett användarorienterat sätt. Det kommer att vara viktigt med design, logik, integration eller publicering av tjänster som tillhandahålls av andra leverantörer, mekanismer för säkerhet, rollbaserad åtkomst osv. 7 (20)

8 Fig 2, exempel på startsida för medborgare som loggar in i sin hemkommun Fig 3, exempel på min profil, knuten till medborgaren oavsett kommun-tilhörighet 8 (20)

9 Fig 4, exempel på generellt gränssnitt för tjänst Teknisk implementation/proof-of-concept Den tekniska implementationen av en portalplattform utgör projektets tydligaste beståndsdel. Här kommer design av arkitektur och tjänstekatalog att prövas i en skarp verklighet med riktiga användare som inte är beständiga, användare som konsumerar tjänster från flera kommuner osv. Integration mot egna och andra kommuners existerande system. 9 (20)

10 Kommuninterna e-tjänster Troman Book-IT Booking Libra III Wärna HUSAR CardPro ECOS TEFAT Miljöreda ecomp AlkT LEX DIABAS W3D3 Public 360 Platina WinEss IFS Raindance ProCapita Omsorg Applikation för att boka resurser (sporthallar m m) dina ärenden dina fakturor Applikation för förtroendevalda, accessdatabas, ODBC (alt. Batch mot egen webservice) Fig 5, exempel på integrationsbehov mot interna verksamhetssystem Projektets syfte Syftet med projektet är att utveckla och etablera en hållbar arkitektur, ett robust ramverk och en förståelse för hur offentliga organ på lokal och regional nivå kan exponera tjänster från olika leverantörer i samma medborgarfokuserade gränssnitt. Syftet är också att etablera förutsättningar för en kontinuerlig utveckling av medborgarnära, samhällsrelaterade tjänster hos både offentliga organ och företag. Huvudmål Det övergripande målet är att bidra till ökad regional konkurrensförmåga genom att (nya) företag inom regionen utvecklar och tillhandahåller nya informationstjänster, genom att företagens vardag och administration förenklas genom ett effektivare informationssamhälle. Projektets mål Med beaktande av de projektets styrande kriterier att det ska räcka med en inloggning, att jag som medborgare skall kunna konsumera tjänster från flera aktörer i samma gränssnitt, osv har projektet följande mål; Senast den 15 september 2009 har minst 10 företag i regionen utvecklat nya informationssamhällesrelaterade tjänster som olika slags invånare kan konsumera genom portalplattformen 10 (20)

11 de deltagande kommunerna tillsammans utvecklat minst 20 nya informationssamhällesrelaterade tjänster har utvecklats som olika slags invånare kan konsumera genom portalplattformen Projektets målgrupp Projektet vänder sig till alla aktörer - företag, företagare, offentliga organ på lokal, regional och nationell nivå - som delar projektets syn på hur informationssamhällesrelaterade tjänster ska kunna konsumeras i en och samma medborgarorienterade plattform och som har egna förslag på sådana, nya, tjänster. Projektet vänder sig dessutom till alla medborgare, företag och andra intressenter som med hjälp av nya informationssamhällesrelaterade tjänster får en ökad nytta, tillgänglighet, och på annat sätt främjar användning och tillgänglighet av IT. Projektet vänder sig dessutom till samtliga offentliga aktörer på regional och nationell nivå som ser möjligheten i att exponera "sina" tjänster i ett gränssnitt som ligger medborgaren närmare till hands, möjligheten att exponera informationstjänster som utgår från ett kommunalt kontext (lediga jobb i Hörby kommun), en kommunal mantalsskrivning (anmäl dig som arbetssökande), eller annan samverkan över myndighetsgränserna (boka tid med läkare, e-recept, vård av barn, elektroniskt registreringsbevis osv.). Inledande kontakter har tagits med; AMV Försäkringskassan Vägverket Lantmäteriet Bolagsverket PPM NUTEK 11 (20)

12 Projektorganisation Den projektorganisation som anges här skall ses som ett förslag till projektorganisation. Den kan komma att revideras något i den slutliga detaljplaneringen. Styrgrupp i respektive kommun Styrgrupp Arne Bertilsson Kommunchef. Hörby kommun (Projektägare) Delprojektledare, tjänstekatalog Delprojektledare, arkitektur Delprojektledare, implementation Huvudprojektledare Arbetsgrupper och referensgrupper Arbetsgrupper och referensgrupper Arbetsgrupper och referensgrupper Projektkoordinator Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Intressentanalys - Förvaltningar och andra verksamhetsutförare inom de deltagande kommunerna - Näringslivet i form av lokala företagsgrupper Behovsanalys - Identifiera nuvarande tjänster - Identifiera möjliga tjänster - Fastställande av e- tjänstekatalog Design och implementation - Teknisk plattform - Identifikation och autentisering - RBAC Implementation - Implementation av tjänster, tjänstekatalog, logik etc. - Implementation av adaptrar/konnektorer Överlämnande till förvaltning - Förvaltningsmodell, förvaltningsorganisation - Servicedesk Kommunikationsplattform - Möjlighet att registrera sig själv som intressent, prenumerera på nyheter, ta del av resultat, material etc. Tekniskt ramverk - publicering av tjänster från offentliga organ och företag - framtagning av standards för integration och meddelanden Tjänsteutveckling - Formulär, informationshantering - Målgruppsdef., Regelstyrning Förstärkt kommunikation - Informera målgrupp för tjänsterna - Informera branschorgan, regionala intressenter etc. Förberedelse, etapp 2 Förberedelse, etapp 3 Förberedelse, etapp 4 Förberedelse, etapp 5 Uppföljning/Utvärdering Fig 6, förslag till projektorganisation Projektorganisationen består av en styrgrupp med representation från samtliga deltagande kommuner. Representanter från det lokala/regionala näringslivet kommer att inbjudas att delta. En huvudprojektledare ansvarar för projektets genomförande, en delprojektledare ansvarar för "tjänstekatalog", en delprojektledare för "arkitektur", en delpojektledare för "teknik". En projektkoordinator per deltagande kommun ansvarar för arbetet i respektive kommun. Arbetgrupper och referensgrupper med deltagare från respektive kommun genomför och deltar i arbetet med att ta fram en tjänstekatalog, tekniskt ramverk, standards, formulär, informations. En utvecklingsgrupp stödjer företag/företagare som deltar i projektet. Expertkunskap kommer att vara knuten till projektet, bland annat genom Olov Östberg 6, tidigare professor och sakkunnig på Statskontoret och Verva. 6 Författare bland annat till Interoperability, Change and Architecture (http://www.enterprisearchitecture.dk/icareport.pdf), publicerad för ICA, International Council for Information Technology in Government Administration i augusti (20)

13 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning Projektet har delats upp i 5 etapper (se även "Utförlig projektbeskrivning"). I den första etappen genomförs en intressentanalys, en kommunikationsplattform (website, möjlighet att anmäla sitt intresse, prenumerera på nyheter, projektets framåtskridande etc.) etableras, projektet marknadsförs bland lokala/regionala företagsgrupper och de deltagande kommunerna (ev. andra aktörer som kommit fram i intressentanalysen). I etapp två genomförs en behovsanalys, grunden läggs för den katalog av tjänster som skall utvecklas, lanseras och tillhandahållas inom projektet. Dels handlar det om att identifiera potentiella tjänster bland de olika förvaltningarna, dels handlar det om att få det lokala/regionala företagandet att föreslå och komma med förslag till nya tjänster som bidrar till måluppfyllelse. I etapp tre designas och implementeras en plattform för leverans av informationssamhällesrelaterade så att tjänster från deltagande företag och kommuner kan exponeras. Mekanismer för identitetshantering, autentisering, rollbaserad behörighetshantering osv. Utvecklingsstöd till deltagande företag. I etapp fyra implementeras tjänster, portalplattform, gränssnitt etc. I etapp fem överlämnas plattform, tjänstekatalog etc. till en förvaltningsorganisation, utvärdering av projektet, slutrapport fastställs. Projektavgränsning Projektet kommer att avgränsa sig till de tjänster som utvecklas inom ramen för projektet. Traditionell IT-verksamhet, web-arbete, systemutveckling eller verksamhet som i övrigt bedrivs av organisationen kommer inte att ingå i projektet. Kopplingar till det regionala näringslivet Under etapp ett kommer ett omfattande arbete att ske med det regionala näringslivet. Presentation av projektet och möjligheterna att utveckla tjänster och den egna verksamheten kommer att ske tillsammans med lokala företagsgrupper, lokalavdelningar till Företagarnas Riksorganisation och andra nätverk. Särskilt kommer att beaktas företagsgrupper eller nätverks som adresserar företagare som vi vill nå för att nå måluppfyllelse kring jämställdhet, mångfald och integration. Kopplingar till andra projekt och insatser På en övergripande nivå har projektet koppling till i2010-initiativet och till den nationella handlingsplan för e-förvaltning som regeringen enligt planerna ska tillkännage den 24/1. I övrigt har projektet i skrivande stund ingen koppling till annat projekt eller andra insatser. Resultatspridning Via den kommunikationsplattform kommer det att bli möjligt för olika intressenter att följa utvecklingen i projektet och att tillgogöra sig resultaten efter varje etapp. Lägesrapport och 13 (20)

14 slutrapport - tillsammans med övrig dokumentation - kommer att vara tillgängliga minst 12 månader efter projektavslut. Projektresultat kommer att kommuniceras på förekommande arenor för tilltänkt målgrupp - KommITs, Offentliga rummet, Arena42, Kvalitetsmässan etc. Etablerade relationer, avtal (ex. SLAer), utvecklade standards för meddelandehantering, XML, webservices och applikationsadaptrar kommer att medföra ett väsentligt mervärde - hög grad av återanvändning, oberoende av vald teknisk plattform - för andra kommuner som har för avsikt att genomföra liknande satsningar på nya eller förbättrade informationssamhälletsrelaterade tjänster. Bibliotek med sådana komponenter kommer att publiceras på webplatsen. Uppföljning/utvärdering I projektet sker en form av kontinuerlig utvärdering eftersom varje etapp avslutas med en etapputvärdering och beslut om nästa etapp i projektet skall påbörjas. I slutet på projektet kommer projektet att utvärderas när det gäller resultat, måluppfyllelse, resursåtgång med mera. Erfarenhetsåtervinnning i form av slutsatser, vad som skulle kunna ha gjorts bättre - "lessonslearned". Ambitionen är också att tillsammans med de involverade kommunerna ta fram en vägledning för fortsatt utveckling, tillhandahållande och förvaltning av informationssamhällesrelaterade tjänster. 14 (20)

15 Tid och aktivitetsplan för projektet Projektet består av 5 etapper (etapp 0 är en projektförberedande etapp som genomförs i marsapril). Fig 7, förslag till tids- och aktivitetsplan Etapp 0 Projektförberedelser Etappen genomförs under och och syftar till att skapa förutsättningar för att genomföra projektet under förutsättning att finansiering erhålls från strukturfondsprogrammet. Målsättningen är att etappen levererar: Ett detaljplanerat projektet, bemannade arbetsgrupper, referensgrupper osv. Förslag till etappinnehåll: 15 (20)

16 Uppstartsmöten, workshopar med projektgenomgång Kvalitetssäkring, informationsinsamling, viss omvärldsbevakning Etapp 1 Intressentanalys och etablerad kommunikationsplattform Etappen genomförs under och och syftar till att etablera en förståelse och en medvetenhet kring projektet hos prioriterade intressenter samt en fungerande kommunikationsplattform för projektet. Målsättningen är att etappen levererar: En fungerande website med möjlighet för olika intressenter att bli medlem, prenumerera på nyheter, föreslå nya tjänster, ta del av resultat osv. En etablerad förståelse av projektet hos prioriterade intressenter Förslag till etappinnehåll: Intressentanalys, potentiella deltagare eller avnämare Workshops, seminarier etc. bland deltagande offentliga organ, lokala företagsgrupper etc. Kravspecifikationsarbete för website Implementation av website för projektet Etappen skall också leverera en förstudie som adresserar frågeställningen kring hinder i form av avtal, ersättningsmodeller, SLAer etc. skall kunna hanteras i en tjänsteorienterad leveransarkitektur. Etapp 2 Behovsanalys och utarbetande av ramverk Etappen genomförs under och och syftar till att samla in behov från befintlig myndighetsutövning, befintliga informationsresurser, exempel från andra kommuner för att på så sätt identifiera, definiera och fastställa den tjänstekatalog som skall exponeras i plattformen samt ett tekniskt ramverk som utgör den grundläggande beskrivningen, kravspecifikationen för hur tjänster ska kunna exponeras och konsumeras. Målsättningen är att etappen levererar: En tjänstekatalog som beskriver samhällsrelaterade informationstjänster utifrån olika slags karaktäristika, ex. egenskaper hos medborgaren, situation eller händelse som löser ut enskild tjänst Tekniskt ramverk som beskriver hur olika slags tjänster från deltagande offentliga aktörer och företag ska kunna publiceras i en Kommunportal eller Regionportal Förslag till etappinnehåll: 16 (20)

17 Informationsinhämtning, sammanställningar av vad andra har gjort, befintliga informationstjänster etc. Workshops per förvaltning, per kommun för att identifiera, definiera och skapa enhetlighet för de olika tjänsterna Utveckling/framtagande av ett tekniskt ramverk, en beskrivning för hur deltagande offentliga organ och företag kan exponera och publicera informationstjänster Utveckling/framtagande av standards för integration och meddelandeöverföring Etapp 3 Design och implementation av teknisk plattform, utveckling av tjänster Etappen genomförs under och och syftar till att etablera en fungerande teknisk portalplattform för leverans av tjänster. Plattformen kommer att innehålla kommunikationsstöd, arkitekturstöd, integrationsstöd etc. Målsättningen är att etappen levererar: En IT-miljö med erforderlig hård och mjukvara, kommunikationslösningar etc., inklusive applikationsprogramvaror, designstöd för formulär, workflow osv. Implementerade tjänster för identitetshantering och autentisering (VERVAs startpaket för BankID eller motsvarande) Utvecklade informationstjänster från både offentliga och privata deltagande aktörer Förslag till etappinnehåll: Konceptuell design av arkitektur, teknisk miljö, anslutningspunkter, kommunikation etc. Administration och beställningar av certifikat, globala informationstjänster etc. Installation och konfiguration av hård- och mjukvara Utvecklingsstöd till deltagande offentliga organ och privata företag osv Etapp 4 Implementation av tjänster Etappen genomförs under och och syftar till att lansera en fungerande portalplattform där medborgaren kan konsumera samhällsrelaterade informationstjänster. Målsättningen är att etappen levererar; Minst 20 nya samhällsrelaterade informationstjänster i portalplattformen. Samhällsrelaterade informationstjänster från minst 10 deltagande företag Förslag till etappinnehåll: 17 (20)

18 Implementation av tjänstekatalog Implementation av adaptrar, konnektorer Implementation av tjänster Acceptanstest och utrullning Etapp 5 Överlämning till förvaltning, uppföljning, utvärdering Etappen genomförs under och och syftar till att etablera en fungerande förvaltningsorganisation och modell för tjänstekatalog, plattform, ramverk osv. Etappen syftar också till att beskriva måluppfyllelse för projektet, erfarenhetsåtervinning etc. Förslag till etappinnehåll: Utveckling av förvaltningsmodell (förändringshantering i fråga om flöden, roller, befogenheter etc.) Implementation av förvaltningsmodell (utbildning, processer, verktygsstöd etc.) Implementation av Servicedesk 18 (20)

19 Projektets strategi och framgångsfaktorer För att projektet ska kunna nå framgång, dels vad gäller att nå projektets specifika mål, dels vad gäller förmågan att bidra till programmets mål, är utvecklingssamarbetet mellan de offentliga organen och deltagandet från företag av central betydelse. Projektets strategi är i huvudsak att tidigt etablera en förståelse och en medvetenhet bland avgörande intressenter så att man i god tid, med lång framförhållning ska kunna förstå de möjligheter som projektet erbjuder. Strategin innehåller dessutom en nära samverkan i utveckling och ensad syn på den gemensamma tjänstekatalogen, den centrala komponenten i den plattform och det ramverk som utgör kärnan för kontinuerlig utveckling och vidareutveckling av nya informationssamhällsrelaterade tjänster. En avgörande framgångsfaktor är hur väl vi kan mobilisera det lokala näringslivet, hur vi kan nå ut med projektets syfte och mål, hur vi kan få fatt på de företag eller entreprenörer som är intresserade av och kan se affärsmöjligheter i nya tjänster. En annan avgörande framgångsfaktor är hur väl de deltagande offentliga organen kan samsas om bilden av medborgaren som en kund, om medborgaren som en konsument av informationssamhällsrelaterade tjänster, oavsett mantalsskrivningsort, oavsett vilken förvaltning eller stadsdel som äger informationen om ett visst ärende eller en viss informationsresurs. 19 (20)

20 Riskanalys Syftet med denna riskanalys är att identifiera hot och risker samt föreslå åtgärder för att förebygga dem (minimera eller eliminera). I handledningen beskrivs en förväntad riskanalys som bedömer projektets förutsättningar att uppställda resultat, föreslagen tidsplan och hållbarheten i kostnader och finansiering. I riskbedömningen anges hur förutsedda risker ska bemötas för att förebyggas. Sammanfattning: Risknr Beskrivning S 7 K 8 Åtgärd När Av P1 Tidsramar kan inte hållas p g a L H Detaljplanering, koordinering, Löpande HPL komplexitet, många deltagare styrning och uppföljning P2 Externa kostnader kan inte hållas L H Kvalitetssäkring av resurser som Löpande HPL p g a omfattande upphandlas P3 Nyckelpersoner med andra/flera L H Personliga HPL uppdrag åtaganden/resurskontrakt P4 Bortfall av resurser, sjukdom L H Adekvat resursplanering, undvika Löpande HPL arbetsbelastning, övertid god projektatmosfär P5 Resursbrist avseende teknik L H Kvalitetssäkring av resurser som Löpande DPL och utvecklingskompetens upphandlas, uppföljning av utvecklingsarbete P6 Bristande intresse bland det regionala näringslivet L H Rapportering via media Löpande HPL P7 Någon kommun hamnar på efterkälken L H Stöd till projektkoordinator i form av resurser för process-stöd, utbildning av deltagare i arbetsgrupper etc. T1 Prestanda L H Beredskap för att addera hårdvara, QoS, kvalitetssäkring av prestanda från applikationsleverantör T2 Integration L H Beredskap för lösningar som inte följer standardramverket, utveckling av funktionalitet för legacy-system etc. Fig 8, initial riskanalys för projektet Löpande Löpande Löpande HPL DPL DPL 7 S = Sannolikhet 8 K = Konsekvens 20 (20)

2 (16) 4. Betalningssätt Strukturfondsstödet utbetalas till sökandes: (ange endast ett alternativ) plusgiro nr: bankgiro nr: 434-1046. 5.

2 (16) 4. Betalningssätt Strukturfondsstödet utbetalas till sökandes: (ange endast ett alternativ) plusgiro nr: bankgiro nr: 434-1046. 5. 4. Betalningssätt Strukturfondsstödet utbetalas till sökandes: (ange endast ett alternativ) 5. Moms plusgiro nr: bankgiro nr: 434-146 Är sökanden momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja Nej

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Få utvecklingsinsatser na på rull och god anslutning Digital samverkan Handlingsplan för e- förvaltning: Stabsutredning

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Så här blir din kommun bäst i landet på medborgarservice Kommunportal24 från Kerfi

Så här blir din kommun bäst i landet på medborgarservice Kommunportal24 från Kerfi Så här blir din kommun bäst i landet på medborgarservice Kommunportal24 från Kerfi Tänk om det skulle vara lika självklart för kommunen som för banken att använda internet för att öka servicen vad enkelt

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning E-tjänst Särskilt boende Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Införa e-tjänst särskilt

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Projektdirektiv kravspecifikation Intranät

Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Titel: Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Projekt: Nytt Intranät Idnr: Siffor Delprojekt: Eget projekt Idnr: Siffor Beställare: Projektledare: Kommunchef,

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen

1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen PM 1 (6) 2007-05-25 1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen (Texten är baserad på ett kapitel i Vervas rapport om att utveckla och använda gemensamma kravspecifikationer,

Läs mer

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Riktlinjer Dnr 149/2016 Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-08-31, 159. Uppdateras före 2017-08-31. Innehållsförteckning 1 Inledning och nuläge...

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument E-tjänster IFO Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av

Läs mer

Nationella Initiativ kring e-förvaltning

Nationella Initiativ kring e-förvaltning Nationella Initiativ kring e-förvaltning Information om nuvarande och kommande nationella Initiativ kring e-förvaltning Ulf Palmgren Ulf.Palmgren@skl.se Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Strategisk kommunikationsrådgivning Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet

Läs mer

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt Per Rasck Tjänsteansvarig Tobias Ljunggren IAM Arkitekt EN MOLNBASERAD Identitet och behörighetstjänst Vi har tagit fram en lösning som hjälper er Förbättra genom hög grad av automation Förenkla lätt att

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Mina meddelanden Lotta Ruderfors Sambruk 2004 Jönköpings kommun Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Projektkoordinator Projektledare Webbansvarig Information SKL/CeSam SKL CeSams handlingsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se Dnr DSN-2014-19 Dpl sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET T IT-enhetenn 2015-01-23 (reviderad) Anna Hamr, 054-540 81 69 anna.hamr@ @karlstad.se Verksamhetsplan 2015 drifts- ochh servicenämnden Dnr DSN-2014-19

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Nationell geodatastrategi Vetenskapsrådet den 17 januari Ewa Rannestig Lantmäteriet Geodataråd Regeringen har tillsatt Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordnande roll. Rådet

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014 Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare September 2014 Bakgrund Under 2011 genomförde Inera förstudien Din journal på nätet. Invånares, patienters och närståendes förväntningar och behov av

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Program den 4 september 09.30 Välkommen, kort presentationsrunda 09.45 Norra länken, presentation av projektet, Jan Nilsen 10.50 Bensträckare 11.00 Chefsförsörjning

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8)

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8) Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 47 Ansvarig: IT-chef Revideras: 2014 Följas upp: årligen IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN 2009-2014 (IKT

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Arkivimpulser! E-arkiv, e-förvaltningens grundpelare eller To e or not to e. Caspar Almalander

Arkivimpulser! E-arkiv, e-förvaltningens grundpelare eller To e or not to e. Caspar Almalander Arkivimpulser! E-arkiv, e-förvaltningens grundpelare eller To e or not to e Caspar Almalander Arkivimpulser! Agenda Om e Vad är på gång Riksarkivets eard Att utreda nyttor Viktigt med samarbete Arkivimpulser!

Läs mer

Åtgärder och aktiviteter

Åtgärder och aktiviteter Åtgärder och aktiviteter 2017-01-24 1 2017-01-24 2 Samhällsdebatten om digitalisering och i-förvaltning 2017-01-24 3 2017-01-24 4 Skattning av baserad på enkätsvar 2017-01-24 5 Verkan Ställer krav på styrning

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Strategi för IT i skolan Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Informationstekniken kommer kanske inte att rädda mänskligheten...men den är ett kraftfullt verktyg. Människor

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Välkommen till Eskil"una

Välkommen till Eskiluna Välkommen till Eskil"una Elektroniskt bevarande etapp 2 Det handlar om a. säkerställa en långsik5g informa5onsförsörjning! Slutrapporten etapp 2 Sambruk 2011. Dokumentet får dock spridas enligt Creative

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation Agenda Mötet öppnas Presentation Föregående mötesanteckningar Information

Läs mer

FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS

FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS PRESIDIEKONFERENS 2015-11-27 Christina Johannesson, CAJalma AB Var det bättre förr? Uppåt, nedåt, utåt EU Globalt Utbildningsnivå Digital kunskap Entreprenörskap Marknaden

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Utlåtande 2002:117 RI (Dnr 2850/02) Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Upphandling

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Kommunerna är på e! Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Offentliga Rummet Västerås 080603 1 Meny e-förvaltningsmätning

Läs mer

Presentation vid KommITS Göteborg 6 maj 2015

Presentation vid KommITS Göteborg 6 maj 2015 i Samverkan Presentation vid KommITS Göteborg 6 maj 2015 Håkan Bengtsson, eklient i Samverkan Roger Nilsson, Ystad kommun Lars Nilsander, Halmstad kommun 1 Agenda Grunden för eklient Standarder och Livscykelplaner

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva Svenska e-legitimationer och certifikat Wiggo Öberg, Verva Presentation av rapport och förslagets inriktning Historia och bakgrund Målbild Alternativa vägar Förslag Genomförande Frågor, synpunkter och

Läs mer

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Dagen e Mats Östling, Bengt Svenson IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se 08-4527436 mats.ostling@skl.se Eslöv 080118

Läs mer

Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan. 2014-07-09 Version 0.2

Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan. 2014-07-09 Version 0.2 Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan 2014-07-09 Version 0.2 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-06-26 0.1 Utkast Josephine Andersson 2014-07-01 0.2

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se Lennart.svensson@liu.se HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se INTERAKTIV FORSKNING - FORSKA MED, INTE PÅ - HELA FORSKNINGSPROCESSEN - INTRESSENTER MAJORITET I STYRELSEN - BLANDNING OFFENTLIGA OCH PRIVATA

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Kravspecifikation - Boknings- och bidragssystem för kultur och fritidsverksamheten. Del 3 - Upphandling

Kravspecifikation - Boknings- och bidragssystem för kultur och fritidsverksamheten. Del 3 - Upphandling Daniel Antonsson Sida: 1 (6) Kravspecifikation - Boknings- och bidragssystem för kultur och fritidsverksamheten Del 3 - Upphandling Jag vill Vad finns? Projektdirektiv Daniel Antonsson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Projekt earkiv

Projekt earkiv Projekt earkiv 2012-10-01 Agenda - Bakgrund till projektet - Status Vad har hänt hittills? - Checklista - Vad händer närmast? - Delprojekt Upphandling - Frågor SKL har beslutat om Strategi för esamhället

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen.

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Mari Johansson, Projektledare 2013-09-10 Projektidé Använda informationsteknikens möjligheter för att skapa effektiva och säkra möten på

Läs mer

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning Myndighet (0a): e-post kontaktperson (0b): Filnamn enligt principen: myndighetsnamnyymmdd Område (1) Ange område, se listan i rosa området till höger eller för muspekaren över denna ruta Samverkan Samverkan

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Process och struktur. Liksom Yin och Yan behövs båda

Process och struktur. Liksom Yin och Yan behövs båda Process och struktur Liksom Yin och Yan behövs båda Logiskt Ramverk (LFA): En etablerad planeringsmodell Ett konkret hjälpmedel för målstyrd planering, analys, bedömning, uppföljning och utvärdering av

Läs mer

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster 1.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster i Göteborgs stad Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av

Läs mer

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering?

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Hur får man 20 000 anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Att få alla att arbeta mot samma mål och åstadkomma verklig förändring i verksamheten. Johanna Fransson, projektledare Stadskontoret

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Upplägg 1. Varför behöver byggherrar engagera sig i utvecklingsarbete

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Översiktlig beskrivning för applikationsägare

Översiktlig beskrivning för applikationsägare Tjänstebeskrivning Översiktlig beskrivning för applikationsägare Version 2.15 2006-10-24 Revisionshantering Vernr Datum Notering Ansvarig 2.0 061004 Något modifierat dokument Arne Fredholm 2.1 061020 Införda

Läs mer

FSPOS Strategisk plan

FSPOS Strategisk plan FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Strategisk plan 2018-2020 Version 0.95, 2017-03-31 Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND FSPOS 3 UTVÄRDERING AV FSPOS ARBETE 3 STRATEGIWORKSHOP

Läs mer