Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11"

Transkript

1 Bilaga 1 Framtidens lärande Fördjupad projektbeskrivning

2 Framtidens lärande Både i Skåne och Blekinge genomförs kraftfulla satsningar på tillväxtmiljöer för framtidbranscher som Nya media och Telecomindustrin. Uttrycken för detta är de fyra klusterinitiativen Media Evolution, Mobile Heights, Netport och Telecom City. Samtidigt sker en strukturomvandling i ekonomin från industri till bl.a. tjänste- och kunskapssektorn. Behovet av kompetenta medarbetare till dessa snabbt växande sektorer kommer att öka kraftigt framöver. Det finns idag ett tydligt gap mellan efterfrågad och tillgänglig kompetens i Skåne och Blekinge vilket hämmar tillväxten. De stora pensionsavgångarna kommer också innebära behov av kompetensöverföring mellan medarbetare, inte minst inom vård och omsorg. Kompetenshöjande insatser är därför strategiskt viktiga för organisationer och företag. Forskning visar att satsning på kompetensutveckling är den enskilt viktigaste insatsen för tillväxt i en region. Det traditionella utbildningsväsendet fyller den ojämförligt viktigaste rollen, men kan inte fylla alla behov. Det behövs också ny IT infrastruktur och nya applikationer för lärande som ökar tillgängligheten till kompetensutveckling och som är flexibla för individen samt kostnadseffektiva för offentliga organisationer och privata företag. Det informella lärandet sker dagligen på arbetsplatserna, men också allt oftare dygnet runt på Internet via olika typer av forum och communities. Det informella lärandet drivs av ett starkt gemensamt intresse hos de individer och grupper som deltar. Kännetecknade är kommunikation, samverkan, öppenhet och en vilja att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Många företag och organisationer är medvetna om att lärformerna för de nya generationerna håller på att förändras. De vill få tillgång till dessa nya former för lärande. Men det har saknats initiativ till utveckling av innovativa lärapplikationer som fungerar i företag och organisationer med krav på mer formella kompetensinsatser. Projektet Framtidens lärande vill med de fyra delaktiviteterna som grund bidra till den kompetenshöjning som efterfrågas i Skåne och Blekinge. Denna ansökan till ett genomförandeprojekt är en fortsättning på de två förstudier som avslutats Dessa är Nya flexibla utbildningsformer med hjälp av digitala media och Mobil plattform för vuxnas lärande. Genom projektet bidrar medfinansiärerna Näringsliv Skåne, Labmedicin i Skåne, Skånes Universitetssjukhus Neurologiska kliniken i Lund, Helsingborgs Stad, Landstinget Blekinge och Malmö högskola och det Regionala strukturfondsprogrammet till en kraftig infrastruktursatsning på området, som annars inte skulle bli av. En sådan satsning lägger också grunden till att driva utvecklingen framåt inom området flexibelt lärande och gynnar tillväxt i branschen. 2

3 Innehållsförteckning 8 Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning Skäl till utveckling av innovativa applikationer för effektiva kompetensinsatser Flexibelt lärande en marknad i tillväxt Framtidens lärande: innovation för tillgänglighet Goda förutsättningar i regionerna Samverkan mellan olika aktörer 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning 8.3 Syfte med projektet 8.4 Projektets mål 8.5 Projektets målgrupp 8.6 Projektorganisationen 8.7 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning 8.8 Projektavgränsning 8.9 Koppling till det regionala arbetslivet 8.10 Koppling till andra projekt/insatser 8.11 Resultatspridning 8.12 Uppföljning/Utvärdering/Följeforskning 9 Tids- och aktivitetsplan 9.1 Nya samarbetsformer mellan företag, offentliga organ, högskola och utbildningsaktörer 9.2 Utveckla och tillgängliggöra sociala media för lärande 9.3 En ny syn på lärande för ny ICT infrastruktur 9.4 Utveckla mobila lärapplikationer 10 Indikatorer 10.1 Indikator 10.2 Kommentarer till indikatorerna 11 Horisontella kriterier 11.1 Jämställdhet 11.2 Integration 11.3 Miljö 12 Förväntade resultat 12.1 Förväntade resultat efter projekttiden 12.2 Förväntad verksamhet efter projekttiden 12.3 Förväntade effekter på sikt 3

4 8 Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning På initiativ av Nätverket för e-lärande i syd, ansökte Region Skåne tillsammans med medfinansiärerna Landstinget Blekinge, Malmö högskola och Region Blekinge om medel ur EUs regionala strukturfonder för att genomföra en förstudie med namnet Nya flexibla utbildningsformer med hjälp av digitala media. Ansökan beviljades och projektet genomfördes under hösten 2008 och avslutades i januari Förstudiens syfte var att ta fram förutsättningarna för en större efterfrågan, ett ökat produkt- och tjänsteutbud, större tillgänglighet till och användande av flexibelt lärande i Skåne och Blekinge samt att därmed stärka regionens konkurrenskraft inom området kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Resultaten från förstudien finns redovisade i en kortversion Framtidens lärande och i rapporten Nya flexibla utbildningsformer med hjälp av digitala media. Förstudien ligger till grund för denna ansökan och de två förslag som läggs fram i den utgör de sammanhållande rubrikerna för aktiviteterna (se punkten 8.4). För att ta förstudien vidare har en serie möten genomförts i syfte att samordna olika projekt, initiativ och utvecklingsarbete i Skåne och Blekinge. Syftet är att ta ett samlat grepp över insatserna inom området flexibelt lärande och upprätta nära samarbeten. Se Förutsättningar i regionen, nedan Skäl till utveckling av innovativa applikationer för effektiva kompetensinsatser Kompensförsörjningen i företag och organsiationer är strategiskt viktig inte bara för den enskilda organisationen utan för hela den framtida regionala tillväxten och konkurrenskraften. Kompetensutveckling är den enskilt mest betydelsefulla faktorn när det gäller tillväxten i en region (Se Economic growth in a crossection of cities av Edwardf L. Glaeser). Efterfrågan på välutbildad arbetskraft kommer att öka eftersom stora pensionsavgångar väntar de närmaste åren. Inte minst inom den offentliga sektorn. Fram till år 2012 lämnar 20% av arbetskraften den svenska arbetsmarknaden, dvs miljon personer. (Ur Kompetensutveckling Sydost, Projektrapport 2004) Den senaste ekonomiska krisen dämpar den effekten temporärt, men öppnar samtidigt för nya vägar att kompetenutveckla personal. Dels finns nu en möjlighet att frigöra medarbetare för studier när beläggningsgraden minskar och dels finns ett starkt ekonomisk incitament att hitta nya mer kostandeffektiva former för kompetensutveckling. När tillväxten väl tar fart igen kommer dessutom många jobb inom industrin att ha försvunnit och kompetensutveckling för omställning till nya branscher kommer att krävas. Sammantaget ökar behoven av kompetenutveckling i nya former de närmaste åren. Att möta detta behov är en utmaning för utbildningsväsendet, organisationer och företag i regionen men som också innebär möjligheter till snabb tillväxt av nya flexiblare former för lärande. Flera utredningar och rapporter ger en entydig bild av läget och vad som krävs: 4

5 Regionens kompetensförsörjning är av strategisk betydelse för regionens konkurrenskraft. Utmaningen består i att genom innovativa utbildningsinsatser höja utbildningsnivån och utveckla strukturer för att främja det livslånga lärandet. (Ur Analys av Skåne-Blekinges förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning 2007) Det är på flera områden en bristande matchning mellan utbud och efterfrågan på viss kompetens. Utbildningssystemet matchar inte alltid arbetslivets behov av kompetent arbetskraft (Ur Regionalt utvecklingsprogram för Skåne ) I IT-strategi Region Skåne pekar man på att det väntas en brist på kompetens- och personalresurser i Region Skåne, inte minst på grund av den generationsväxling som pågår. För att långsiktigt säkerställa rätt kompetens och tillgång till personella resurser kommer RSIT arbeta aktivt med kompetensförsörjning, kompetensutveckling, ledar- och medarbetarskap. Man nämner bl.a. stöd till kompetenskartläggning och kompetensutveckling. Givetvis finns många andra skäl till kompetensutveckling både ur ett samhälleligt perspektiv och ur ett individperspektiv. Inte minst aspekten social rörlighet Flexibelt lärande en marknad i tillväxt Personalutbildning i företag och organisationer omsätter stora summor och volymerna ökar lite varje år. Det finns ingen tillgänglig statistik på andelen nätbaserade kurser, men förstudiens enkätundersökning tyder på att den är relativt liten. I Skånes och Blekinges större företag och organistaioner har de flesta anställda någon gång mött nätbaserat lärande. Distanslärandet är idag en vanlig form av studier inom högskola och universitet. Efterfrågan på marknaden ökar också snabbt, där industri och offentlig sektor står för den största ökningen. Men volymerna är ännu relativt sett små, vilket innebär att det finns en stor potential för mer av flexibelt lärande i regionerna. Skälen till detta är flera: Flexibelt lärande i organisationer och näringsliv utvecklas starkt innehållsligt, formmässigt och tekniskt. De nya digitala media som utvecklas tillsammans med pedagogisk förnyelse möjliggör moderna attraktiva former för utbildning och lärande. - Företag och organisationer kan också sänka sina utbildningskostnader genom att ställa om från traditionell utbildning till mer av blandade lärformer. - Mer av nätbaserat lärande innebär snabbare uppdatering och distribution av kunskap - Nya samverkans- och kommunikationslösningar innebär ett mer kontinuerligt lärande i organisationer. Formell vuxenutbildning på det individuella planet sker i Sverige främst via högskolor och universitet. Både campuskurser och distanskurser är gratis, vilket internationellt sett är ovanligt. Trots det finns en viss marknad också för individuellt betalda studier via den privata utbildningssektorn, t.ex. Hermods och det segmentet växer snabbt i takt med att den offentliga sektorn utsätts för konkurrens av nya privata utbildningsaktörer. Än så länge är dessa utbildningar oftast gratis beroende på statsbidrag och/eller examinationsbestämmelser. Studieförbunden intar en särställning och har deltagare i sina studiecirklar som betalar en relativt låg kostnad för kursen. Än 5

6 så länge finns ingen större marknad för privata betalkurser för enskilda individer annat är via just studieförbunden. Det kan dock inte uteslutas att en framtida avregleringar i utbidningsväsendet öppnar nya marknader för betalkurser. Dessutom håller mobila lärapplikationer på att utvecklas och finna sin betalform i direkt distribution till mobiltelefoner. Sammantaget behövs konkreta satsningar på utvalda delområden inom flexibelt lärande för att ge större tillgänglighet till kompetensutveckling och en skjuts åt tillväxttakten i denna framtidsbransch Framtidens lärande: innovation för tillgänglighet Resultaten från förstudiens undersökningar pekar mot en ökad efterfrågan på bättre pedagogik och medieinnehåll. Frågan är vad detta betyder? Flera steg i utvecklingen av en mer målgruppsanpassad pedagogik, mer av berättande och dramaturgi samt ett mer interaktivt och lustfyllt medieinnehåll, har redan tagits. Likaså har samverkans- och kommunikationslösningarna mellan kursdeltagare förenklats och blivit bättre. Uppenbarligen måste denna utveckling speglas och exempel spridas, men analysen av resultaten indikerar också behov av en mer genomgripande pedagogisk förändring av lärandet i organisationer. Det informella lärandet sker dagligen på arbetsplatserna, men också allt oftare dygnet runt på Internet via olika typer av forum och communities. Det informella lärandet drivs av ett starkt gemensamt intresse hos de individer och grupper som deltar. Kännetecknade är kommunikation, samverkan, öppenhet och en vilja att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Flera större företag och organisationer är medvetna om att lärformerna för de nya generationerna håller på att förändras. De vill vara med på mötesplatserna och få tillgång till ny infrastruktur som byggs för lärande. Men det är främst en ny lärandekultur som måste till. Transformation av det informella lärandet till organisatoriskt lärande är inte lätt. Hur många medarbetare är vana vid att dela med sig och vara öppna? Vilka drivkrafter finns till att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter i de privata företagen och offentliga organisationerna? T.ex. kommer det bli en mycket viktig uppgift för de organisationer som har stora pensionsavgångar att ta tillvara erfarenheter från de som nu går i pension. Hur får man till stånd en kompetensöverföring i stor skala om inte via nya digitala kommunikations- och distributionssätt? Men det ser olika ut i olika organisationer, t.ex. industri- eller offentlig tjänstesektor, etc. Alla har sina förutsättningar, men att behovet av innovationer, som möjliggör större tillgänglighet, är stort råder det ingen tvekan om Goda förutsättningar i regionen Det pågår många aktiviteter kring flexibelt lärande i företag, organisationer och inom högskolan samt vuxenutbildningen. Nätverket flexibelt lärande i syd samlar idag över 80 medlemmar från högskolor och universitet, offentlig sektor, studieförbund, folkhögskolor, sociala organisationer, privata beställare och privata producenter. Parterna från förstudieprojektet driver också andra projekt och aktiviteter som faller inom ramen för den tänkta fortsättningen av förstudien. 6

7 Inom Malmö högskola bedrivs projekt inom ramen för den s.k. KK-miljön, under namnet Medea. Ett av dessa ledarskap i en global miljö är ett forum för större privata företag som ger möjligheter till möten och utbyte av erfarenheter kring nya former för lärande. Ett annat intressant projekt inom Medea är en satsning på att utforska nya sociala media. Även här kan en samverkan mellan projekten ge ömsesidig nytta särskilt när det gäller det andra förslaget från förstudien (se punkten 8.4). Landstinget Blekinge driver 7 delprojekt inom Syster Gudruns Fullskalelab där ett handlar om IT-stödd kompetensutveckling och flexibelt lärande. Ett annat projekt som knyter an till Framtidens lärande är Möteskultur och nya samverkansformer som både handlar om nya samverkans former på distans, minskat resande och miljöhänsyn Med hjälp av ny teknik för samverkan och kommunikation kan möten etc. hålla en tillräcklig kvalitet för att bidra till färre resor. I Region Skåne bedrivs projekt med likande syfte. En önskan finns också om att dra igång arbete för att koppla s.k. e-portfolier till HR- system när det gäller kompetenshantering och GAPanalyser. I Region Blekinge pågår förutom förberedelser för nästa steg i Framtidens lärande också förstudieprojektet Make IT happen, om Blekinges IT-strategi, där länets alla kommuner ingår. Ett av delområdena är e- learning. Parterna i Framtidens lärande samverkar också med Ronneby kommun och BTH (Learning Lab). I Ronneby pågår ett initiativ för att skapa en demonstrations- och samverkansarena i Blekinge (CELA: Collaborative e- learning arena) tillsammans med BTH. En samordning mellan MakeIT happen- projektet och CELA sker redan och tillsammans med Framtidens lärande kommer en gemensam övergripande målbild skapas för projekten. Inom Netport, Karlshamn startar nu ett projekt X-Ovation som kommer undersöka och utveckla nya sociala media för medborgardialog och deltagande. Ansökan till projektet Framtidens lärande har en direkt koppling till X-Ovation och vill samverka för att dra erfarenheter kring användandet av sociala media som kommunikationsform. Hälso- och sjukvården inom Region Skåne har flera nätbaserade kompetensutvecklingsprojekt igång inom ramen för lärplattformen LärKan. Ett är kompetenskörkort inom vården och handlar om ett kontinuerligt lärande för kvalitetssäkring i handhavande av apparater och utrustning. Inom kompetenshanteringen efterfrågar man ny teknik för att kunna göra behovsanalyser på ett mer flexibelt och effektivt sätt. Här finns en klar koppling till landstinget Blekinge med samma behov. Ett annat är Mr Parkinson där Neurologen i Lund ska ha en försöksverksamhet i kunskapsdelning kring sjukdomen Parkinson med patienten i centrumperspektiv. Här kommer ny infrastruktur för sociala medier att användas och testas. Yrkeshögskolan i Helsingborg Stad genomför en förstudie kring mobillärande inom yrkesutbildningen kart- och mätteknik som syftar till att kartlägga, analysera och testa mobillearningtekniken för distansstudier vid yrkesutbildning. Tekniken främjar tillgängligheten för stora yrkesgrupper och kan bidra till kompetensutveckling, kvalitetshöjning och ökad tillgänglighet. Förstudien Molbil Plattform för vuxnas lärande resulterade i att arbetsplatsförlagd utbildning kräver flexibla lärformer. Detta verifierades vid test av studenter och vid studiebesök i bl.a. England. Det framkom även att Helsingborgs stad vill samverka med andra för att nå resultat i regionen, därav viljan av att ingå i Region Skånes genomförandeprojekt Framtidens lärande. 7

8 8.1.5 Samverkan mellan olika aktörer Förutom initiativen ovan finns i regionerna Blekinge och Skåne för närvarande fyra klusterinitiativ: Telecom City, Netport, Media Evolution och Mobile Heights. Samverkan mellan Nätverket för e- lärande, Media Evolution och Mobile Heights, har utvecklas under året. Sedan tidigare finns samverkan med Media Evolution eftersom det finns likheter och gemensamma intressen mellan nätverken. Kontakter har också tagits med Mobile Heights för att diskutera en närmare samverkan. Framtiden lärande vill också ta vara på de erfarenheter av klusterbildning som Media Evolution och Mobile Heights fått under de senaste åren. Gemensamt för nätverken är fokus på tillväxt och konkurrenskraft. Media Evolution har fokus på rörlig bild och Mobile Heights på tjänster och innehåll för mobila lösningar. Nätverket för e-lärande har fokus på lärande. Media Evolution har mycket att tillföra innehållet i det flexibla lärandet vad gäller presentation, dramaturgi, berättande etc. men även pedagogiska spel har en given plats inom flexibelt lärande. Mobile Heights har en hel del att tillföra när det gäller mobila tekniska lösningar för innehåll. Nätverket för e-lärande kan tillföra en pedagogisk dimension till Media Evolution och Mobile Heights. Det gäller t.ex. interaktionsdesign, funktionella gränssnitt, mobila lärapplikationer, användaraspekter och samverkan/kommunikation via sociala media. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning Behovet av kompetenshöjning i Skåne och Blekinge för att minska kompetensgapet mellan tillgänglig och efterfrågad kompetens är tydligt uttryckt inte bara i flera strategiska utvecklingsdokument utan också direkt av stora efterfrågeaktörer i privat och offentlig sektor. I förstudien redovisas behoven av nya former för lärande som med ny teknik ökar tillgängligheten till flexibla studieformer. Efterfrågan på nya flexibla lärapplikationer växer och har en stor tillväxtpotential, vilken gynnar en effektivare kompetensutveckling till allt fler individer. Projektet Framtidens lärande vill genom sina aktiviteter främja att fler innovativa idéer till tjänster och produkter utvecklas som grundas i efterfrågan från näringsliv och offentlig sektor. Vi vill därför: 1. Erbjuda företag och offentliga organisationer att delta i en utvecklingsprocess där man omprövar tidigare modeller för kompetensutveckling och utvecklar lärandet i den egna organisationen i ljuset av de innovationer som skett på det fria Internet; web 2.0 och sociala medier. Aktiviteten ska också resultera i ett antal utvecklingsprojekt i de deltagande organisationerna som lägger grunden till långsiktiga och kontinuerliga samverkansformer för innovation mellan parterna. 2. Utveckla och tillgängliggöra en IT applikation som innehåller nya sociala media för lärande där funktionaliteten integreras i enkelt användargränssnitt.. Genomföra en försöksverksamhet inom Neurologen, USIL och Labmedicin i Skåne och använda kunskapsdelningsredskap som en metod för att synliggöra och sprida den s.k. tysta kunskapen i organisationer. Dessutom vi undersöka hur digitala kommunikations- och mötesformer kan integreras i en lösning som ovan. 8

9 3. Sammanställa forskningsresultat, rapporter, utvärderingar av projekt etc. genomföra workshops och utveckla ett pedagogiskt koncept och metodbok för lärande organisationer med hjälp av sociala media. Fokus ligger på analys och reflektion kring resultaten av utvecklingsarbetet i sociala media för lärande och mobila lärapplikationer. På så sätt skapar aktiviteten en ny syn på lärande och metoder för implementering av sociala media i organisationer. Aktiviteten resulterar i en metodbok som kommuniceras i skriftlig form och via nya medier. 4. Utveckla och tillgängliggöra mobila lärapplikationer i samverkan med bl.a. Mobile Heights t.ex. när det gäller tjänster för mobilt lärande på individnivå. Bygga en eller två applikationer som testas och utvärderas. I de mobila lärapplikationerna ska också ingå möjligheten att nå applikationen sociala media för lärande via mobilen. Projektet ska ha en nära samverkan med de existerande klusterinitiativen kring ICTutvecklingsprojekt som rör sociala media och mobila plattformar. Framtidens lärande kompletterar projektet CELA/BTH i Ronneby som också har en koppling till Östersjösamarbetet. Att bygga innovativa applikationer för lärande som kan implementeras i vuxenutbildning, företag och organisationer i syfte att effektivisera kompetensutvecklingen i Skåne och Blekinge har enskilda företag, organisationer eller högskola svårt att åstadkomma. Men i ett målinriktat regionalt samspel mellan projektets parter, Nätverket Flexibelt lärande syd med över 80 medlemmar från företag, offentlig sektor och högskola, klusterinitiativen, privata och offentliga efterfrågeaktörer kan detta förverkligas och därmed skapas förutsättningar för att minska kompetensgapet, samt att Skåne och Blekinge blir en ledande region inom området såväl nationellt som internationellt. 8.3 Syfte med projektet Syftet med projektet är att öka användningen av flexibelt lärande, d.v.s. utveckla och tillgängliggöra innovativa nätbaserade former för lärande som bidrar till att minska kompetensgapet i Skåne och Blekinge och därmed ökar tillväxt och konkurrenskraft i sydregionerna. 8.4 Projektets mål Vision Framtidens lärande vill göra Skåne och Blekinge till ledande regioner i att utveckla och tillgängliggöra nya flexibla lärformer och därmed bidra till efterfrågad kompetenshöjning i företag och organisationer. Övergripande mål Projektets övergripande mål är att utveckla flexibelt lärande genom att: 1. Öka tillgängligheten till distans- och nätbaserat lärande utifrån arbetslivets behov 2. Utveckla innovativa IT applikationer, tjänster och produkter för flexibelt lärande som understödjer effektivare kompetensutveckling och därmed tillväxt 3. Skapa nya samarbetsformer mellan näringsliv, offentliga organisationer och högskola för att öka innovationskraften inom området. 9

10 Strategi Detta sker genom att: Utveckla och tillgängliggöra sociala media för lärande Utveckla mobila lärapplikationer - Skapa en ny syn på lärande för implementering av nya lärapplikationer - Skapa nya samarbetsformer mellan privata och offentliga organisationer inom både utbud, efterfrågan samt forskningen - En nära och organiserad samverkan med existerande klusterinitiativ i Skåne och Blekinge 8.5 Projektets målgrupp Projektets primära målgrupp är aktörer, både på utbuds- och efterfrågesidan, inom flexibelt lärande i Skåne och Blekinge, såväl i den privata och offentliga sektorn som i högskolan och den sociala ekonomin. 8.6 Projektorganisationen Parternas kommer förutom att vara medfinansiärer också att delta i själva genomförandet av projektet. Projektledaren har det övergripande ansvaret för att projektet genomförs som planerat och att tidsplanen följs. Aktivitetsledarna ansvarar för att driva aktiviteterna enligt aktivitetsbeskrivningen och projektets syfte och mål. De rapporterar till projektledaren och stämmer av med varandra i projektgruppen. Medfinansieringsparter och roll Region Skåne: Näringsliv Skåne Labmedicin i Skåne, Skånes Universitetssjukhus Neurologiska kliniken i Lund - Projektledare - Medverkan av person i projektgrupp - Leda aktivitet: Utveckla och tillgängliggöra nya sociala media för lärande Malmö högskola: - Medverkan i projektgrupp - Leda i aktivitet: Utveckla nya samarbetsformer och Ny syn på lärande Landstinget Blekinge: - Medverkan i projektgrupp - Medverkan i aktivitet: Utveckla och tillgängliggöra nya sociala media för lärande Helsingborgs Stad/Yrkeshögskolan: - Medverka i projektgrupp - Leda aktivitet: bygga mobila lärapplikationer, omvärldsbevaka m- learning i Europa och i olika former ge spridning till olika målgrupper 10

11 Projektgrupp Projektgruppen består av aktivitetsledarna från parterna i projektet och näringslivsrepresentanter. Uppgiften är att driva projektet och se till helheten, rapportera och avhandla viktiga operationella frågor samt föra diskussioner i delprojektens sakfrågor och lägga förslag. Styrgrupp Styrgruppen följer projektet och fattar inriktningsbeslut som har med avvikelser, budget eller tidsplan att göra. Gruppen består av en ansvarig representant från varje medfinansieringspart och en representant från CELA/Ronneby (MakeIT Happen- projektet). Referensgrupp Nätverket Nätverket flexibelt lärande syd kommer att ha en viktig uppgift i Framtidens lärande som referensgrupp. Det innebär att projektet aktiviteter kommer vara en stående punkt på nätverkets möten så att medlemmarna kan inhämta och sprida kunskaper och erfarenheter om projektet. Dessutom kommer nätverket att vara arrangör av workshops och seminarier kring aktuella och intressanta frågor som uppkommer under projektets utveckling. Särskild vikt läggs vid att de privata företagen deltar i möten och aktiviteter. Dessa bekostas av den ordinarie verksamheten i Nätverket. I aktiviteterna kommer också medlemmar i nätverket att ingå. 11

12 8.7 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning Projektet Framtidens lärande kommer att drivas som ett utvecklingsprojekt med projektledare och aktvitetsledare som ingår i projektgruppen och en styrgrupp med ansvariga från varje medfinansieringspart samt en referensgrupp (nätverket) som granskar och följer projektaktiviteterna. Medlemmar i nätverket kommer också att vara inblandade i projektets aktiviteter. Särskilt krävs deltagare i delprojektgrupper med erfarenhet av e- learning och webb för utveckling av lärandetillämpningar inom sociala media och mobila lärapplikationer. En projektplan kommer upprättas som beskriver de olika faserna i projektet, koordineringen mellan aktiviteterna och tidsplan med milstolpar. I genomförandet av de beskrivna projektaktiviteterna kommer samtliga medfinansierande organisationer att vara engagerade som utförare i olika grad. Ett samarbetsavtal kommer därför att skrivas med varje utförarorganisation och projektägaren Näringsliv Skåne. Detta samarbetsavtal reglerar de finansiella, juridiska (rättighetsfrågor) och administrativa åtagandena mellan de berörda parterna i projektet. Kontraktet reglerar även utvärderingsprocessen av respektive aktivitet. Strategi och verksamhet I syfte att närma sig den övergripande visionen och uppfylla målformuleringarna har strategin med insatser och aktiviteter formulerats i dialog med nätverket Flexibelt lärande syd, de medfinansierande parterna och andra samverkande initiativ inom området. Projektet Framtidens lärande bygger på ett tydligt behov av nya applikationer, tjänster och produkter inom flexibelt lärandeområdet. Nätverket Flexibelt lärande syd driver också mötesplatsen för beställare och producenter vilken utgör en viktig referensyta för idé-, koncept- och prototyputvecklingen. Utvecklingsarbetet sker också i samverkan med Media Evolution och Mobile Heights och senare under projekttiden även med CELA/Ronneby. 8.8 Projektavgränsning Strukturfondsprojektet Framtidens lärande ägs av Region Skåne som redovisar verksamheternas kostnader på egna konton, vilka sedan också redovisas till respektive medfinansiär enligt samarbetsavtalet. Projektets aktiviteter är avgränsade från Region Skånes och de övrigas medfinansiärernas ordinarie verksamhet på så sätt att varje delaktivitet är helt skilda från den ordinarie verksamheten. För samtliga projektparter innebär de aktiviteter man deltar i helt ny verksamhet. Landstinget Blekinge och Hälso- och sjukvården i Region Skåne driver andra projekt inom e-lärande, men inget av dessa innefattar applikationsutveckling inom sociala media. För Helsingborgs Stad är att bygga mobila lärapplikationer en helt ny verksamhet som inte bedrivs i den ordinarie verksamheten, som ju är yrkeshögskoleverksamhet inom kart- och mätteknik. Malmö högskola har projekt igång inom sociala media men inte med inriktning mot lärandeapplikationer och dess pedagogik. Inte heller bedrivs verksamhet som handlar om nya samarbetsformer mellan företag och organisationer för att tillämpa, testa och utvärdera projektets utveckling av lärapplikationer. De personer som deltar i utförandet, som en del av sin tjänst, har alltså andra arbetsuppgifter i projektet som är skilda från deras ordinarie verksamhet. 12

13 8.9 Koppling till det regionala arbetslivet Kopplingen till det regionala arbetslivet sker främst via projektets aktiviteter eftersom medfinansiärerna också är utförare tillsammans med de privata producenter som deltar i aktiviteterna. Det regionala arbetslivet i branschen är också medlemmar i nätverket. Dessutom kommer flera arbetsplatser inom offentlig och privat sektor att delta som försöks- och testgrupper av tjänster, prototyper på produkter etc. Till de konferenser och seminarier som kommer hållas kring några av aktiviteterna ska det regionala arbetslivet inbjudas att delta Koppling till andra projekt/insatser Framtidens lärande samverkar med CELA/BTH i Ronneby under MakeIThappen- projektet som drivs av Region Blekinge. Vid de samverkansträffar som de båda projekten haft under hösten 2009 har man enats om följande: Framtidens lärande utvecklar nya lärapplikationer, där CELA medverkar i styrgruppen CELA kan användas som visnings och testmiljö för de applikationer som Framtidens lärande tar fram CELA och Framtidens lärande mäklar kontakter mellan Skåne och Blekinge CELA och Framtidens lärande kommer ha fortsatt regelbunden kontakt för att dela erfarenheter och förbereda gemensamma insatser. Planer finns om en fortsättning i Östersjösamverkan genom Östersjöstrategin. 13

14 Dessutom samverkar Framtidens lärande med klusterinitiativen Media Evolution och Mobile Heights och avser också samverka med Netport i projektet X-Ovation, sociala media för medborgardialog. Se ytterligare kopplingar i punkten Resultatspridning Framtidens lärande kommer skapa en egen webbplats med sociala media som ett led i att bygga föreningen och mötesplatsen. Här kommer man kunna följa projektets utveckling, ta del av nyheter och delta i diskussioner via forum och blogg. På detta sätt kan intresserade ur målgrupperna vara med i projektprocessen och både ta del av och påverka resultaten. Vidare kommer andra PR- och informationsinsatser göras i form av nyhetsmejl, konferenser, seminarier, pressreleaser och projektrapporter. De två nätverken Promise och Swedish e-learning association vilka organiserar producentföretag respektive beställarföretag nationellt kommer kontaktas för resultatspridning via webb samt seminarier som dessa arrangerar. Dessutom ska vi sprida utveckling och resultat fortlöpande genom de seminarier och workshops som hålls i respektive aktivitet. Metodboken från aktiviteten En ny syn på lärande för ny ICT infrastruktur kommer att spridas inom nätverket i parternas organisationer och via projektets hemsida Uppföljning/Utvärdering/Följeforskning Projektet kommer att utvärderas efter avslut. Mätning och uppföljning av resultat och insatser sker också kontinuerligt och dokumenteras. Kontinuerlig uppföljning av programmets aktiviteter, resultat och effekter kommer att ske i enlighet med de indikatorer som anges i denna ansökan. En löpande utvärdering ( on-going-evaluation ) kommer att ske under projektets genomförande. För denna utvärdering kommer en extern utvärderingsresurs knytas till projektet inom ramen för budgeten. Den löpande utvärderingen ska särskilt följa hur projektet bidrar till att stärka området flexibelt lärande och tillgängligheten till nya digitala tillämpningar för lärande, hur befintliga företag implementerar nya lärapplikationer och hur nya företag uppstår som resultat av projektet. 9. Tids- och aktivitetsplan För att öka användningen av flexibelt lärande, d.v.s. utveckla och tillgängliggöra innovativa nätbaserade former för lärande som bidrar till att minska kompetensgapet i Skåne och Blekinge och därmed ökar tillväxt och konkurrenskraft i sydregionerna ska följande projektaktiviteter genomföras under treårsperioden: 9.1 Utveckla nya samarbetsformer mellan företag, offentliga organ, högskola och utbildningsaktörer - Erbjuda företag och offentliga organisationer att delta i en utvecklingsprocess där man omprövar tidigare modeller för kompetensutveckling och utvecklar lärandet i den egna organisationen i ljuset av de innovationer som skett på det fria Internet; web 2.0 och sociala medier. 14

15 - Projektaktiviteten ska generera ny kunskap om den egna organisationens behov och de nya ICT utvecklingsvägar som står till buds. - Aktiviteten ska också resultera i ett antal utvecklingsprojekt i de deltagande organisationerna som lägger grunden till långsiktiga och kontinuerliga samverkansformer för innovation mellan parterna. Ansvarig för aktivitet: Malmö högskola Se bilaga Utveckla och tillgängliggöra sociala media för lärande - Analysera vilka av de sociala media som används vid det informella lärandet på Internet och som kan tillämpas i lärande i organisationer. Utveckla och bygga en prototyp där funktionaliteten integreras i enkelt användargränssnitt. - Samverka med projektet Mr Parkinson inom Region Skåne för att ta del av erfarenheter från praktisk kunskapsdelning via digitala stödfunktioner. Försöksverksamhet inom Neurologen, USIL och Labmedicin i Skåne. - Kunskapsdelningsredskap som en metod för att synliggöra och sprida den s.k. tysta kunskapen i organisationer. - Undersöka hur digitala kommunikations- och mötesformer kan integreras i en lösning som ovan. Ansvarig för aktivitet: Region Skåne och Landstinget Blekinge Se bilaga En ny syn på lärande för ny ICT infrastruktur - Sammanställa forskningsresultat, rapporter, utvärderingar av projekt etc. genomföra workshops och utveckla ett pedagogiskt koncept och metodbok för lärande organisationer med hjälp av sociala media. Fokus ligger på Learning design genom case. - Erfarenheterna ska både ge en ny syn på organisatoriskt lärande och metoder för att implementera en sådan syn i organisationer som vill nyttja nya sociala media för lärande. - Projekterfarenheterna kommuniceras i skriftligform och via nya medier, samt via seminarium. - Nära samverkan med aktivitet 9.2 och 9.1. Ansvarig för aktivitet: Malmö högskola Se bilaga Utveckla mobila lärapplikationer - Utvärdera resultaten av förstudien vid Yrkeshögskolan för mätteknik i Helsingborgs Stad. Bygga vidare i konkreta genomförande aktiviteter för vuxnas lärande på mobila lärplattformar. - Driva gemensamma aktiviteter och delprojekt med Mobile Heights när det gäller tjänster för mobilt lärande på individnivå, t.ex. språkkunskaper on demand. - Urval av existerande och funktionella lärapplikationer. - Utveckla en eller två lösningar/applikationer för test och utvärdering - Utföra och utvärdera test av mobila lärapplikationer. - Kunskaps- och metodiktransferering Ansvarig för aktivitet: Helsingborg Stad Se bilaga 5 15

16 10. Indikatorer 10.1 Indikator Generella indikatorer Antal skapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) 6 - Kvinnor 3 - Män 3 Antal nystartade företag 3 - Ägda av kvinnor 1 - Ägda av män 1 - Mixat ägande 1 Nya näringslivs-/informationsfrämjande system 1 Deltagande företag i satsningar inom programmet 10 Deltagande aktörer i satsningar inom programmet 40 Aktivitetsindikatorer Antal deltagande företag i projekt avseende utvecklade nya produkter och tjänster 7 Antal deltagande företag i projekt som främjar användningen av IT 5 Antal deltagande företag i projekt som ökar tillgängligheten till IT 12 Antal personer som deltar i aktiviteter avseende utvecklande av nya produkter och tjänster 30 Antal aktiviteter som främjar utveckling av produkter och tjänster 3 16

17 Resultatindikatorer Nya informationssamhälles relaterade tjänster 8 Antal utvecklade nya produkter Kommentarer till indikatorerna Framtidens lärande kommer utveckla nya applikationer för lärande med grundat i sociala media och i mobila tjänster. Dessa två IT relaterade applikationer/tjänster kommer utgöra en grund för minst tre nystartade företag som tar utvecklingen vidare till förpackningar av produkter och/eller tjänster. Lågt räknat kräver det två heltidstjänster per företag, vilket innebär sex anställda sammantaget. Troligen kommer fler arbetstillfällen att skapas eftersom företag och organisationer kommer behöva nya tjänster för att skapa innehåll i och administration kring de utvecklade applikationerna. Särskild vikt kommer att läggas på att tidigt uppmärksamma och följa antalet arbetstillfällen och nystartade företag fördelat på män och kvinnor med utländsk bakgrund. Genom de aktiviteter som planeras (se horisontella kriterier) kan projektet fånga upp intresse och visa på möjligheter i entreprenörskap eller anställningsmöjligheter i branschen. Uppskattningen av deltagande företag och aktörer beräknas utifrån antal deltagande företag och organisationer i aktiviteten 9.1 samt utifrån deltagande i testgrupper för aktiviteterna 9.2 och 9.4. Under aktivitetsindikatorerna har vi beräknat deltagare utifrån det antal som kommer bjudas in från efterfrågeföretag i regionerna samt de producentföretag som finns i nätverket. Antal deltagande personer beräknas på personer som direkt deltar i aktiviteterna från ingående parter och från nätverkets medlemmar. Under resultatindikatorer har vi beräknat att åtta tjänster utvecklas utifrån de produkter och applikationer som byggs. I varje produkt kommer det att finnas fler tjänster. 11. Horisontella kriterier 11.1 Jämställdhet - Vilka mätbara mål finns avseende jämställdhet inom projektet? 1. Skapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) o Kvinnor 60 % o Män 40 % 2. Nystartade företag o Ägda av kvinnor 30 % o Ägda av män 37 % o Mixat ägande 33 % - Vilka aktiviteter planeras för att nå målen när det gäller jämställdhet? (aktiviteterna ska finnas med i projektets aktivitetsplan)? 17

18 I aktiviteten 9.2 Utveckla och tillgängliggöra nya sociala media för lärande planeras ett utvecklingsarbete som bygger på den kunskap som finns inom BTHs arbetsvetenskap och som belyser olika metoder för att fånga upp den s.k. tysta kunskapen i en organisation som. Genom att använda den applikation som utvecklas i 9.2 kan dessa metoder spridas till ett mycket större antal deltagare och organisationer (se nedan). Erfarenheterna från detta arbete kommer att spridas genom seminarier i senare delen av projektet. I budgeten finns avsatta medel för detta. Projektet kommer också använda nätverket flexibelt lärande syd för att genomföra tematiska worskshops under nätverksmötena kring distans- och flexibelt lärande som ett sätt att öka jämställdheten. Andelen kvinnor som kan delta i flexibel kompetensutveckling är klart större än i traditionell kursverksamhet. På vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter jämställdhet? Genom att utveckla nya former för flexibelt lärande ökar möjligheterna för kvinnor att kombinera kompetensutveckling med arbete. Trots ökad jämställdhet i samhället tar fortfarande kvinnor ett större ansvar för hemarbete och barn. Långa restider till utbildningsanordnare eller kursplatser försvårar främst för kvinnor. En ökad möjlighet att kompetensutveckla sig oberoende av tid och plats ökar jämställdheten inom arbetslivet. I aktiviteten 9.2 Sociala media för lärande deltar hälso- och sjukvården genom Region Skåne och landstinget Blekinge. Ett syfte är att personal via lärapplikationen för sociala media ska kunna kompetensutveckla sig kontinuerligt och där dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Ofta finns en mängd tyst kunskap samlad hos fram för allt kvinnor som på så sätt blir synliggjord och dokumenterad. Detta stärker kvinnors ställning i arbetslivet och deras möjligheter till karriärutveckling. - Hur kommer projektet kvinnor och män till godo vad gäller t ex företagande, arbetstillfällen mm? Projektet kommer utveckla tjänster, produkter och metoder som inte är helt klara utan i prototypstadier. Därför kommer projektet att göra det möjligt för både män och kvinnor att ta dessa vidare i rollen som ny entreprenör (fler företagare) eller redan etablerad företagare (fler arbetstillfällen). Se särskilt aktiviteten Integration - Vilka mätbara mål finns avseende integration och mångfald inom projektet? Att nå målet 10% utlandsfödda i projektets aktiviteter ( ) och att delprojektledarna i respektive utvärdering av genomförda aktiviteter kvantitativt redovisar hur aktiviteten påverkat mångfald. - Vilka aktiviteter planeras för att nå projektets mål när det gäller integration och mångfald? Vi vill särskilt sätta samman en testgrupp i aktivitet 9.2 med utlandsfödda för att pröva hur sociala media kan fungera som stöd i lärande där samverkan och kommunikation huvudsakligen bedrivs på distans. Vilket stöd kan testdeltagarna hämta i sin studiegrupp (testgruppen)? Finns gemensamma problem? Vilka är möjligheterna med ny kommunikationsteknik? 18

19 - På vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter integration och mångfald? Flexibla lärformer gynnar nyanlända med utländsk bakgrund som snabbt behöver inhämta t.ex. språkkunskaper. Man ska inte behöva vänta på en utbildning eller kurs utan istället kunna sätta igång direkt. Applikationen för lärande via sociala media gör att kunskapsdelning, samverkan och kommunikation med andra underlättas och är dessutom oberoende av tid och plats. - Hur kommer projektet olika grupper tillgodo vad gäller t ex företagande, arbetstillfällen mm? Aktiviteten 9.2 gynnar synliggörande av kompetens vilket är särskilt viktigt när för nyanlända personer. I den utvecklas en prototyp för kunskapsdelning, samverkan och kommunikation. Att ta den vidare i utvecklingen med särskilt fokus på mångfaldskunskap etc. öppnar för affärsmöjligheter i egen regi. I aktiviteten 9.4 används mobila lärapplikationer som många gånger gynnar utlandsfödda som inte har dator men väl en mobil Miljö - Vilka mål finns avseende miljö inom projektet? Målet i projektet är att öka andelen möten via telefon- och videokonferenssystem vilket minskar resandet. Dessutom bidrar miljömässigt hållbara kommunikationer genom mobila lärapplikationer till detta. Vidare vill projektet minska andelen bilresor till förmån för de kollektiva resformerna. Vi vill också efterleva kriterierna för Green Code Project På så sätt kommer det att finnas ett eget strukturerat miljöarbete inom projektet och i den verksamhet som projektet förväntas resultera i. Vi vill också sprida kännedom om Green Code Project i branschen och via vårt nätverk/förening för att fler ska ansluta sig till make media with no impact bl.a. via projektets hemsida. - Vilka aktiviteter planeras för att nå projektets mål när det gäller miljö? I aktiviteten 9.2 ingår som en särskild del att minska miljöpåverkan genom minskat resande. Applikationen som kommer att tas fram är tänkt att innehålla verktyg för chatt, videokonferens etc. Vi kommer också att följa Region Skånes mötes- och resandepolicy i projektet vilken innebär färre bilresor till förmån för kollektivresande. Projektet kommer också följa upp tillgänglig statistik om resmönster till möten inom Region Skåne och landstinget Blekinge. Ett seminarium inom nätverket planeras för att diskutera och analysera andelen traditionella möten kontra IT stödda möten. Vilka är för- respektive nackdelarna och vad vinner respektive förlorar man? I planeringen av projektet ska särskild uppmärksamhet läggas vid miljöfrågorna så att projektets aktiviteter och deltagare följer Green Code Project. - På vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter miljön? Projektets övergripande mål är direkt relaterade till miljö- och klimatfrågorna. Genom ett ökat användande av flexibelt lärande minskar behovet att fysiskt transportera sig till kurslokaler, ofta långt ifrån arbetsplatsen, varför miljön främjas. Vi kommer att använda oss av miljöskälen som ett viktigt argument för att stimulera marknaden för flexibelt lärande. - Har projektet påverkan på något Natura 2000-område? Nej. 19

20 12. Förväntade resultat 12.1 Förväntade resultat efter projekttiden I den grafiska bilden beskrivs sammanfattande: insats- resultat och effekt. Den visar att tre applikationer/produkter /redskap kommer att utvecklas som främjar tillgängligheten till effektiv kompetensutveckling i privata företag och offentliga organisationer. Sist men inte minst att dessa tre applikationer kommer ges en rimlig chans att bli använda och till nytta i företag och offentliga organisationer genom aktiviteterna Nya samarbetsformer mellan företag, offentliga organ, högskola och utbildningsaktörer och En ny syn på lärande för ny ICT infrastruktur. Dessa kommer att ge stöd för implementering av applikationerna i den organisatoriska kontexten. Både chefer och anställda behöver metoder och råd för hur man använder och tar till sig nya sätt att lära via nya media. Förväntade resultat efter projekttiden är framför allt att projektets prototyper och applikationer vidareförädlas till färdiga produkter och tjänster av etablerade företag eller nya företag genom den process som de innovationsstödjande systemen i Skåne och Blekinge erbjuder. Dessa kommer att få spridning genom de aktiviteter som planeras under punkten 8.11 och Det är också viktigt att säkra tillgången till de utvecklade produkterna för projektägare och övriga medfinansiärer. Övergripande förväntas projektets resultat bidra till den kompetenshöjning i Skåne och Blekinge som efterfrågats. I bilden visas effekterna av uppnådda resultat efter projekttiden. 20

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Framtidens lärande. Förstudie: Nya flexibla utbildningsformer med hjälp av digitala media

Framtidens lärande. Förstudie: Nya flexibla utbildningsformer med hjälp av digitala media Förstudie: Nya flexibla utbildningsformer med hjälp av digitala media - Snabba förändringar med stora möjligheter I förstudien Nya flexibla utbildningsformer med hjälp av digitala media har vi tittat på

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Verksamhetsplan Media Evolution 2011

Verksamhetsplan Media Evolution 2011 Verksamhetsplan Media Evolution 2011 Här lyfter vi fram några av de nyckelområden som Media Evolution i egen regi arbetar med. Detta kompletterar verksamheten i MMSS1 och Malmö Nya Medier som är beskrivet

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 Verksamhetsplan för Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Syfte... 4 Nulägesbeskrivning... 4 Mission 2012... 5 Vision december 2012... 5 Verksamhetsidé, värdegrund och målgrupp...

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren Plan för Förprojektering av modellskola 2012 Syfte Planen ska skapa möjligheter för projektering av en modellskola för att utvärdera funktionalitet av en-till-en-processen och genomförandet av en lärplattform.

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Monika Hattinger www.distans.htu.se

Lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Monika Hattinger www.distans.htu.se Lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Monika Hattinger www.distans.htu.se Varför en bok om LC? Reflektera och beskriva erfarenheter som finns fast oftast

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT)

Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT) Tillväxt, miljö och regionplanering Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling OpenEye Innovation AB Information Tomas Erlandsson Gunnar Backman Telefon 0708-59 79 09 0708-59

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Välkomna! FOKUS-seminarium Kompetensbehov och kompetensförsörjning inom informationssäkerhetsområdet

Välkomna! FOKUS-seminarium Kompetensbehov och kompetensförsörjning inom informationssäkerhetsområdet Välkomna! FOKUS-seminarium Kompetensbehov och kompetensförsörjning inom informationssäkerhetsområdet AGENDA Kompetens och kompetensförsörjning 17.00 Mingel och välkomna 17.10 Introduktion kompetens och

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

IDEELL ARENA utvecklar ledarskapet i ideella sektorn genom nyskapande program, kreativa mötesplatser och främjande av forskning

IDEELL ARENA utvecklar ledarskapet i ideella sektorn genom nyskapande program, kreativa mötesplatser och främjande av forskning IDEELL ARENA Verksamhetsinriktning 2015-2016 IDEELL ARENA utvecklar ledarskapet i ideella sektorn genom nyskapande program, kreativa mötesplatser och främjande av forskning IDEELL ARENA:s verksamhetsinriktning

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer