Nära till tillväxt. Handelskammarens agenda för nordöstra Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nära till tillväxt. Handelskammarens agenda för nordöstra Skåne"

Transkript

1 Nära till tillväxt Handelskammarens agenda för nordöstra Skåne

2 Nära till tillväxt Handelskammarens agenda Vision Nordöstra Skåne kan skapa tillväxt genom att bli en del av en gemensam skånsk och sydsven sk arbetsmarknad och i denna större miljö växa av egen kraft. Sammanfattning I en kunskapsekonomi är kompetensen hos varje enskild medarbetare viktig. Regionen måste för det första bidra till sin egen kunskapsförsörjning genom skolor och universitet. För det andra måste arbetsmarknadens storlek öka, vilket kan ske genom bättre kommunikationer. Det finns två korridorer som är viktiga. 1. E22/Öresundståg skapar en kunskapskorridor från Öresundsregionens kärna till nordöstra skåne och vidare in i Blekinge. 2. KH-korridoren. En annan viktigt länk är förbindelserna till Hässleholm och Helsingborg. Inom regionen måste Hässleholm och Kristianstad växa samman bättre. Redan idag finns ett stort utbyte manifesterat genom högskolan som har tung förankring på båda orterna. Detta bör visa vägen för fler aktörer. Regionens förbindelser till och från Stockholm spelar stor roll för företagen. Ge Kristianstad Airport långsiktiga förutsättningar att utveckla verksamheten. Infrastruktur handlar också om bredband, mobiltelefoni och energi. Även på dessa områden finns det stora behov och möjligheter för nordöstra Skåne. Nordöstra Skåne kan erbjuda ett attraktivt boende med en unik kombination av hav, sjö och skog tillsammans med närheten till en av Europas mest spännande storstadsregioner. Region Skåne bör få större beslutskompetens och samtidigt gå samman med Blekinge och Kronoberg i en större, sydsvensk region. Regionen måste ha förstklassig utbildning på plats. Det gäller såväl Högskolan Kristianstad som praktiska utbildningar och skolans tidiga stadier. Kommuner och andra skolhuvudmän kan fokusera på att bygga skolor av yppersta klass. Så kallad praktisk yrkeskunskap är lika värdefull som teoretisk. Dessutom måste nordöstra Skåne ha en tydlig vilja att utvecklas. Kommun och region måste ibland gå före och visa vägen för företagen. När det offentliga vågar satsa, självt eller tillsammans med privata aktörer, visar man en optimism som inspirerar och smittar av sig. 2

3 för nordöstra Skåne Nordöstra Skånes utmaningar och möjligheter Den näringsgeografiska utvecklingen i Sydsverige har de senaste tjugo åren gått mot en uppspaltning av landet i en växande kustremsa i väst och en mer stillastående i öst. Nordöstra Skånes främsta risk är att bli en gömd och glömd region i denna utveckling, inklämd mellan halvorna. Om Skåne är ett gränsland, så är nordost ett gränsland i detta gränsland. Möjligheten består i att skapa tillväxt genom att bli en del av en gemensam skånsk och sydsvensk arbetsmarknad och i denna större miljö kunna växa av egen kraft. Regionen behöver både strukturell och organisk tillväxt. Vi behöver vara en aktiv del av en större närmarknad för kompetensförsörjning och boende och samtidigt satsa på att utveckla egna plattformar. Det finns starka ekonomiska plattformar i regionen att bygga vidare på. Det finns branschkunnande inom livsmedelsnäringen i bred mening, både om produkterna och deras hantering till kund, och om processer för framställning. En växande sektor är besöksnäringen, inte minst baserat på kunskapen inom livsmedelssektorn, men även en unikt varierad natur där Europas landskap bokstavligen möter Nordens. Allt detta förenas till exempel i de vingårdar som nu växer upp i regionen. Samtidigt har vi industriföretag av världsklass som kombinerar företagaranda med traditioner av industriellt kunnande. Det finns två viktiga faktorer som påverkar möjligheterna för alla branscher i regionen, både de som är starka och de som har potential att bli det. Det handlar om kommunikationer och kompetens. 3

4 Kommunikationer för kompetens Nordöstra Skåne är en brygga mellan Småland/Blekinge och Öresundsregionen. I framtiden skall vi vara en del av båda. Behoven av infrastruktur är väl kända, men de måste förverkligas så snart som möjligt så att utvecklingen inte drar isär de värden som finns. Två strategiska korridorer Hässleholm och Kristianstad är regionens knutpunkter idag. Ändå har företag i båda städerna svårt att rekrytera personal från Malmö/Lund och Helsingborg. Det handlar om att korta avståenden i tid och öka bekvämligheten ytterligare för att fler ska vilja pendla. Det finns två korridorer som är viktiga. l E22 skapar en kunskapskorridor från Öresundsregionens kärna till nordöstra Skåne och vidare in i Blekinge. Vägen är viktig, men även pendeltågen är centrala. Öresundstågen måste beskrivas som en succé och konceptet kan förbättras ytterligare, dels genom att vidareutveckla tidtabeller och rutter, dels genom att skapa uppkopplingsmöjligheter och mobiltelefonitäckning på tågen. Perstorp Hässleholm Osby Östra Göinge Kristianstad l KH-korridoren, förbindelserna till Hässleholm och Helsingborg. Nyttan är av samma slag som E22 och Öresundstågen, det handlar om kompetensförsörjning. Inom regionen finns också den strategiska frågan att Hässleholm och Kristianstad måste integreras allt mer. Redan idag finns ett stort utbyte manifesterat genom hög skolan som har tung förankring på båda orterna. Detta bör visa vägen för fler aktörer. Höör Hörby Dessutom förändras logistiken regionalt för varudistribution och närturism, inte minst från danska delen av Öresundsregionen. Det goda boendet När de strategiska stråken byggs ut tillsammans med Pågatåg Nordost och bättre bussförbindelser öppnas nya möjligheter också på andra områden än arbetsmarknaden. I flera år har regionens goda boende manifesterats genom Bodagarna. Ett attraktivt boende med en unik kombination av hav, sjö och skog kombineras med närheten till en av Europas mest spännande storstadsregioner. Regionens boendemiljöer blir tillgängliga för hela Öresundsregionen och man kan utveckla attraktiva boenden i orter med goda järnvägsförbindelser. 4

5 Kristianstad Airport viktig resurs Kristianstad Airport är under stark press och ifrågasätts ofta. För näringslivet i nordöstra Skåne är flygplatsen viktig, för att komma till Stockholm men inte minst för besökare från resten av landet. Ge Kristianstad Airport långsiktiga förutsättningar att utveckla verksamheten. Bromölla IT och energi är också infrastruktur Bredband med hög överföringskapacitet och mobiltelefonitäckning med 4G är viktiga delar för att stödja företagens och regionens utveckling. Nordöstra Skåne har goda möjligheter att utveckla hållbara energikällor som biogas, vindkraft och utbyggd fjärrvärme. Bilda en sydsvensk region Region Skåne är en stor framgång. Nu är det dags att utveckla mandatet och få större beslutskompetens. Samtidigt bör Skåne, Blekinge och Kronoberg bilda en större, sydsvensk region. I väntan på en sådan är det viktigt att underlätta och uppmuntra funktionella samarbeten närhelst de gör nytta för företag och invånare. Det kan gälla kollektivtrafik, turism, fjärrvärme, biogas eller kommunala funktioner. Gränser skall inte märkas, varken mellan kommuner eller län. Detta gör Handelskammaren: Handelskammaren företräder företagen gentemot beslutsfattare på olika nivåer, från riksdag till kommun. Vi analyserar hur infrastruktursystemet kan utvecklas vidare. Vi för en dialog med Trafikverket och Region Skåne om hur kommunikationerna kan förbättras. Vi har länge arbetat för att E22, ryggraden i sydöstra Sverige, skall få en högre standard bildade vi E22 AB tillsammans med regionerna längs vägen. Sedan dess har 2,2 miljarder kronor investerats i E22 och 3 miljarder ligger i planen. Det är en början, men inte tillräckligt. Genom projektet Plats för Produktion har vi drivit frågan om Tvärledens (Karlskrona Halmstad via Osby och Markaryd) utbyggnad tillsammans med bland annat Volvo i Olofström. Resultatet är att 265 miljoner kr investerats i vägen. Vi vill bilda Sydtrafiken av dagens länstrafikbolag i södra Sverige, för att underlätta resandet över länsgränserna. Sydostlänken, järnvägen mellan Karlshamn och Älmhult, drivs hårt genom Kraftsamling Sydostlänken. Här spelar Handelskammaren tillsammans med viktiga företag som IKEA en stor roll. Som ett första resultat kom utredning av järnvägen med i planen för

6 Kompetens är kunskap och vilja Med bättre kommunikationer blir tillgången till större, regionala arbets- och bostadsmarknader bättre. Regionen måste också ha förstklassig utbildning på plats. Det gäller såväl Högskolan Kristianstad som praktiska utbildningar och skolans tidiga stadier. Dessutom måste nordöstra Skåne ha en tydlig vilja att utvecklas. Stark högskola med tydlig profil Högskolan Kristianstad stärker kompetensen i nordöstra Skåne, inte minst genom att sikta på studenter i den egna regionen. Verksamhetsförlagd utbildning och rekrytering av studenter från studieovana miljöer är viktiga profilområden. Samtidigt måste utbildningen profileras nationellt och nå toppklass på utvalda styrkeområden, såsom till exempel lärarutbildning. Grunden i grundskolan Perstorp Hässleholm Osby Östra Göinge Avseende annan utbildning finns mycket av utvecklingen i regionens egna händer. Kommuner och andra skolhuvudmän kan fokusera på att bygga skolor av yppersta klass. Studier visar att lärarnas kompetens är avgörande. Kommunerna kan öka kvaliteten på skolorna genom att höja lärarlönerna och belöna gott ledarskap i klassrummen. På så sätt ökar yrkets status, vilket lockar fler talanger att bli lärare. Detta kan finansieras med något större klasser och mindre administration. Teori och praktik Så kallad praktisk yrkeskunskap är lika värdefull som teoretisk. Inom säljyrket är det den praktiska kunskapen som avgör framgången. Teknisk kompetens spelar stor roll i de många småföretag som har industriell bas som finns i regionen. Målet är att alla företag snabbt kan finna rätt kompetens eller vidareutbildningar. Vi kan korta ledtiden när yrkesprogram ska startas. Lärlingssystem kan spela en viktig roll och täta kontakter med företag är en förutsättning. Höör Hörby Kristianstad 6

7 Bromölla Vilja slår klass Nordöstra Skåne har stora kvaliteter. Vattenriket, Siestafestivalen i Hässleholm, naturen och Naturum, Kristianstad Arena, Åhus Beachhandboll Festival, World Scout Jamboree, ett brett och rikt företagande som med entreprenörskap framgångsrikt har konkurrerat på ofta internationella marknader. Samtidigt slår vilja klass. Det är en möjlighet, men också en utmaning. Man skapar sin egen framtid. Har regionens invånare och företag rätt inställning? Finns här den nödvändiga optimismen och framtidstron? Är man öppen och inkluderande och vågar närma sig kärnan av Öresunds regionen? Vågar politikerna satsa och marknadsföra nordöstra Skåne? Detta gör Handelskammaren: Vi arrangerar seminarier och utbildningar för kompetensutveckling i näringslivet. Vi erbjuder nätverk för kunskapsutbyte som till exempel Unga Ledare, HR-personal och Trade Network. Handelskammaren var först i landet med att ranka Sveriges universitet och högskolor, i syfte att sätta fokus på kvaliteten i den högre utbildningen och forskningen. Vi har ett långvarigt samarbete med Högskolan Kristianstad och har länge funnits representerade i styrelsen. Det offentliga lägger grunden Det offentligas viktigaste uppgift är att svara för en hög kvalitet i kärnverksamheten, men ibland måste kommun och region gå före och visa vägen för företagen. Det gäller inte minst i ett område som har haft en lite svagare utveckling det senaste decenniet. När det offentliga vågar satsa, självt eller tillsammans med privata aktörer, visar man en optimism som inspirerar och smittar av sig. Kristianstad Arena är ett sådant exempel. Men det kan inte handla om punktinsatser, aktiviteter och investeringar måste utgöra en helhet för att ge bästa effekt och skapa framtidstro och förtroende. Ibland måste flera kommuner samverka kring en strategisk satsning som har hela regionen som upptagningsområde. När det gäller grund- och gymnasieskolan arbetar vi med opinionsbildning om vad som leder till resultat i skolan. Handelskammaren utser Sydsveriges bästa lärare för att visa på lärarnas betydelse för skolan. Vi uppmuntrar duktiga och matematikintresserade högstadieelever genom att arrangera Sveriges största lagtävling i matematik, Pythagoras Quest (www.pythagorasquest.se). För att peka på betydelsen av språkkunskaper engagerar vi tusentals högstadie- och gymnasieelever i språktävlingen Språkolympiaden (www.sprakolympiaden.se), där eleverna tävlar i franska, tyska och spanska. Vi har nyligen etablerat Trampolinen, ett skolprojekt som innebär att företag adopterar var sin högstadieklass och fungerar som fadder åt den under sex terminer. Först ut är Oskarshamns kommun, men målet är att sprida Trampolinen till hela Sydsverige. 7

8 Regionstyrelsen i nordöstra Skåne Handelskammarens medlemmar utser direkt de företagsledare som sitter i Fullmäktige. I Fullmäktige finns det sju regionstyrelser, med uppdrag att företräda medlemmarnas intressen inom det egna geografiska området. På så sätt nås en tydlig regional förankring. Du når styrelsen via Bo Bengtsson, Sparbanken 1826, Kristianstad (ordf regionstyrelsen) Lars Dahl, Sibbhultsverken AB, Sibbhult Henrietta Hansson, Länsförsäkringar Kristianstad, Kristianstad Louisa Jirsell, Quid AB, Kristianstad Johan Krönmark Per Malmberg, MalmbergGruppen AB, Åhus Margareta Malmsten, Malmsten AB, Åhus Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätverk och på våra många möten. Handelskammaren har drygt medlemsföretag och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län. Som medlem får du bland annat: Möjlighet att knyta nya affärskontakter. Lobbying för att Sydsverige ska bli en bättre plats för företagen. Kvalificerad rådgivning inom handelsprocedurfrågor, export, import, affärsjuridik och miljöområdet. Rabatter på de tulldokument du behöver vid export, mässor eller för yrkesutrustning. Frida Norrbom Sams Bengt Olsson Ola Persson, Svensk Uppdragsutbildning AB, Hässleholm Möjlighet att gå med i olika nätverk för HR-ansvariga, Unga ledare, våra affärsklubbar eller nätverken för Unga ledare, Site Managers samt Trade Network. Tillgång till 100 seminarier, möten och utbildningar som ger dig ny kunskap och nya idéer. Läs mer på Handelskammaren Skeppsbron 2, Malmö. Tel Foto: Bilder från medlemsföretagen, Caroline Rundberg, Jan Erik Ebbesson, Magnus Herner, World Scout Jamboree och Åhus Beachhandboll Festival.

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne Motor för tillväxt Handelskammarens agenda för södra Skåne 2 Handelskammaren speglar företagen och är en naturlig partner för utveckling Vår agenda i korthet Södra Skåne är en del av Nordens största region

Läs mer

Närmast i Norden. Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne

Närmast i Norden. Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne Närmast i Norden Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne 2 Närmast i Norden Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne Vision Nordvästra Skåne ska vara Nordens närmaste region. Fast förbunden i

Läs mer

Handlingsplan för verksamheten 2015

Handlingsplan för verksamheten 2015 Handlingsplan för verksamheten 2015 Beslutad av Fullmäktige 27 november 2014 Innehåll Vision 2012-2015... 3 Aktuell omvärldsanalys... 4 Kompetens och kunskap... 5 Kommunikationer och infrastruktur... 7

Läs mer

Handelskammaren gör skillnad. med sydsvensk utveckling i fokus

Handelskammaren gör skillnad. med sydsvensk utveckling i fokus Handelskammaren gör skillnad med sydsvensk utveckling i fokus I sydsvenska företags intresse Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens

Läs mer

Bakgrund. Växjö i april 2015

Bakgrund. Växjö i april 2015 Innehåll Bakgrund... 1 En SWOT för Kronoberg... 2 1. Bakgrund och data... 3 Konjunktur, befolkningen och deras arbetsmarknader... 3 Konjunktur - Kronoberg har pallat krisåren... 3 Urbanisering stark trend

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

Regionala agendor. visar vägen 8 11. Start för diplomutbildningar 7. Nr 3.2011 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Regionala agendor. visar vägen 8 11. Start för diplomutbildningar 7. Nr 3.2011 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Nr 3.2011 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Vi insåg att vi hittat världens produkt som vi bara måsta ta in till Sve rige. 16 Regionala agendor visar vägen 8 11 Start för diplomutbildningar

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2013 I sydsvenska företags intresse Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2010 I sydsvenska företags intresse Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling

Läs mer

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne Region Skåne 2015 Projektansvarig: Therese Andersson, Region Skåne Grafisk form: Länge Leve Kommunikation

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Kraftsamling - för halverad ungdomsarbetslöshet i Blekinge 2017 Nu halverar vi ungdomsarbetslösheten! De unga är Sveriges framtid. Men många unga saknar idag den biljett

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

Livet är en upptäcktsresa

Livet är en upptäcktsresa Nr 3.2014 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Var fanns berättelsen om ett sammanhållet land som sågs av en regering som var beredd att ändra föråldrade offentliga strukturer och finansieringssystem?

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer

World Scout Jamboree. Unik framtidsstudie. Öresund. till Sydsverige 2011. Handelskammarens 4/2010. Stort intresse för Tulldagen

World Scout Jamboree. Unik framtidsstudie. Öresund. till Sydsverige 2011. Handelskammarens 4/2010. Stort intresse för Tulldagen Handelskammarens 4/2010 Sydsverige på en biljett. Slå samman dagens sex länstrafikbolag och bilda Sydtrafiken. Se sidan 6 Stort intresse för Tulldagen Sidan 17 World Scout Jamboree Unik framtidsstudie

Läs mer

Entreprenörer i var sin låda 10 11

Entreprenörer i var sin låda 10 11 Nr 1.2014 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Forskningen på området är tydlig; lärartäthet är inte en framgångsfaktor. Det avgörande är lärarnas kompetens. 14 Wester vs Wester: Entreprenörer

Läs mer

Lägg orterna Boswash och Cascadia på minnet. Om trettio år är det nämligen till någon av dessa du åker till i USA.

Lägg orterna Boswash och Cascadia på minnet. Om trettio år är det nämligen till någon av dessa du åker till i USA. Nr 1.2013 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Lägg orterna Boswash och Cascadia på minnet. Om trettio år är det nämligen till någon av dessa du åker till i USA. 6 Tingsryd Hollywood tur

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION GÖTEBORG

ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION GÖTEBORG www.businessregion.se www.facebook.com/businessregiongoteborg Box 111 19, 404 23 Göteborg Telefon: 031-61 24 02 Fax: 031-61 24 01 Besöksadress: Norra Hamngatan 14, Göteborg PRODUKTION: RUBRIK FOTO: MIKAEL

Läs mer

Framåt för företagandet. Här är det gott att leva! STATISTIK OCH FAKTA 2015 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE NÄRINGSLIV

Framåt för företagandet. Här är det gott att leva! STATISTIK OCH FAKTA 2015 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE NÄRINGSLIV STATISTIK OCH FAKTA 2015 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE NÄRINGSLIV Framåt för företagandet sidan 14 Här är det gott att leva! sidan 18 Välkommen till MalmöLundregionen - en tillväxtmotor i Sverige sidan 2

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen,

Läs mer

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Rapport 2012:4 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2012 Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Fokus Attityd 2012 är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012 Citera oss gärna men ange källa

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007 Övergripande mål för programmet...3 Inledning...4 Regionala Tillväxtprogrammet...4 Erfarenheter från tidigare program...5 Koppling till andra program...5 Sammanfattande analys...7 Övergripande mål för

Läs mer