Miljöutredning för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöutredning för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan"

Transkript

1 Miljöutredning för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan Anastasia Iakovleva Uppsats för avläggande av masterexamen i Miljövetenskap 30 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet Juni 2014

2 Sammanfattning Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan arbetar med stöd från PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) och den lokala församlingen inom Svenska pingstkyrkan. All avkastning går till olika projekt både i Sverige och utomlands. Syftet med föreliggande studie är att utföra en miljöutredning för att bedöma vilka delar av verksamheten som har mest miljöpåverkan. Det för att kunna sätta upp miljömål samt hjälpa butiken att optimera och utveckla deras eget miljöarbete. Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan säljer begagnade kläder, skor, möbler, porslin, mindre prylar och elektronik. Utifrån butikens aktiviteter har olika miljöaspekter identifierats och deras miljöpåverkan baserats på tre kriterier, omfattning, påverkan och genomförbarhet. Totalt har 13 miljöaspekter identifierats och 5 av dem anses som betydande. Dessa är avfallsgenerering, farlig avfallsgenerering, elanvändning, godstransporter och kemikalier. Även indirekta miljöaspekter är viktiga i denna typ av verksamhet men de har inte kunnat kvantifieras inom ramen för detta arbete. De aspekter som bör prioriteras för fortsatt arbete är avfall, godstransporter och elanvändning, eftersom det är de aspekter som bidrar mest till butikens miljöpåverkan. Det är även dessa aspekter som förväntas öka i samband med att butikens verksamhet utvecklas. Abstract The Pentecostal Church second hand store in Trollhättan operates with support from the PMDC (Pentecostal Mission Development Corporation) and the local church in the congregation Swedish Pentecostal church. All income goes to various projects both in Sweden and abroad. The aim of this study was to perform an environmental review to assess which parts of the business that has the most environmental impact. It is to be able for setting environmental objectives, and to help the second hand store to optimize and develop its own environmental work. Pentecostal Church second hand store in Trollhättan sell used clothes, shoes, furniture, porcelain, small gadgets and electronics. Based on what activities the Pentecostal Church second hand store has environmental aspects were identified regarding various environmental issues and their environmental impact based on three: criteria, scope, impact and feasibility. Totally, 13 environmental aspects were identified and 5 of them were considered as being significant. Those aspects are waste, hazardous waste, electricity, car travel and chemicals. In addition, indirect environmental aspects, which are important in this type of enterprise, have not been possible to quantify within the framework of this work. The aspects that should be prioritized in future work are waste, cargo transport and electricity use, because working with those gives the greatest benefit to the environment. These aspects are also expected to increase when the Pentecostal Church second hand store business will develop. 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 1 Abstract 1 Innehållsförteckning 2 1. Inledning Miljöledningssystem ISO EMAS Miljödiplomering Miljöutredning Syfte och frågeställningar Avgränsningar 6 2. Metodik Identifiering av miljöaspekter Värdering av miljöaspekter 7 3. Resultat Verksamhetsbeskrivning Lokalisering och tidigare verksamhet Organisation Lokaler Kläder, skor, textiler Möbler, verktyg, leksaker, böcker och tavlor Porslin Befintligt miljöarbete Lagar och andra krav Tillbud, olyckor och avvikelser Identifiering av miljöaspekter Avfall Farligt avfall Avlopp Energiförbrukning Inköp och produktval Livsmedel Kontorsförbrukning Sanitetsartiklar Kemikalier Köldmedier Transporter Vattenförbrukning Utsläpp till luften Utbildning Värdering av miljöaspekter Indirekta miljöaspekter Diskussion Modellen för bedömning av miljöaspekterna Miljöaspekter Slutsatser 24 Tackord 25 Referenser 26 Bilaga A. Kemikalieförteckningar inom olika användningsområden för Pingstkyrkans second hand butik i Trollhättan 2

4 Bilaga B. Lagförteckningar över gällande lagkrav och förordningar för Pingstkyrkans second hand butik i Trollhättan Bilaga C. Miljöpolicy för Pingstkyrkans second hand butik i Trollhättan Bilaga D. Åtgärdsförslagslista 3

5 1. Inledning Miljöfrågor har blivit centrala bland såväl små som stora företag i Sverige och även utomlands, detta i takt med ökad kunskap om vår negativa påverkan på omgivningen. Vid FN: s konferens UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) om miljö och utveckling i Rio De Janeiro 1992 antogs begreppet hållbar utveckling. En viktig definition av hållbarhet gavs även av Brundtland kommissionen från 1987, här nämns social miljö, ekonomi, teknik och miljö (Gullikson och Holmgren, 2011). Genereringen av avfall har en tendens att öka i Europeiska unionen. Det är därför nödvändigt att klargöra centrala begrepp såsom återvinning och bortskaffande för att bättre reglera behandlingen av avfall. Europeiska unionen upprättar ett rättsligt ramverk för att bryta det befintliga sambandet mellan tillväxt och generering av avfall i syfte att kontrollera hela avfallscykeln, från generering till bortskaffande genom att betona återvinning. Direktivet har fått namnet Avfallsdirektiv och syftar till att skydda miljön och folkhälsan genom att förebygga de negativa följderna av generering och hantering av avfall. Återanvändning ligger på andra plats inom europeisk och svensk lagstiftning och miljöpolitik för förebyggande och hantering av avfall i avfallshierarkin 1. Efter förebyggande av avfall är det dessa som leder till ökad resurseffektivitet i avfallshanteringen (EU:s ramdirektiv för avfall, 2008). Naturvårdsverket fick med avfallsdirektivet, som kom 2008, i uppdrag att ta fram ett program för att förebygga avfall i Sverige. Programmet omfattar 4 huvudområden; mat, textil, elektronik och byggavfall (Naturvårdsverket, 2014). Det skall innehålla mål, åtgärder och indikatorer som mäter effekten av den minskade mängden avfall och farliga ämnen. En del av programmet belyser även de åtgärder som redan genomförts. I rapporten anges även den hjälpen med insamlingssystem organisationer kan få för att förstärka både ideell och kommersiell second hand-verksamhet. Under 2014 fanns mer än 500 butiker hos de ideella andrahandsaktörerna, där konsumenten har möjlighet köpa andrahandstextilier, kläder, skor, leksaker, möbler. 1.1 Miljöledningssystem Miljöledning innefattar allt från planering och metoder till praktiska åtgärder. För att uppnå ett lättarbetat och effektivt arbetssätt har olika ledningssystem utarbetats, ISO 14001, (1.1.1) EMAS (1.1.2) och miljödiplomering avsett för mindre verksamheter (1.1.3). Oberoende av vilket system som används är en inledande miljöutredning (1.1.4) nödvändig ISO Ett av de viktigaste verktygen för systematiskt miljöarbete är den internationella miljöledningsstandarden ISO (Almgren och Brorson, 2003). ISO kan anpassas till olika verksamheter och syftar till att underlätta för företag att organisera sitt eget miljöarbete på det mest effektiva sättet. Lagkrav är den lägsta nivån och för övriga frågor finns inga gränser på hur höga kraven ska vara. Inom standarden finns vägledning för hur en ständig förbättring inom verksamheten kan åstadkommas, formulering av miljömål och program, kartläggning av betydande direkta och indirekta miljöaspekter samt uppföljning av miljöarbetet genom intern och extern miljörevision (Brorson och Almgren, 2009). 1 Prioritetsordning i vilken ska medlemsstaterna vidta åtgärder för hantering av avfall ur Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/CE av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv. 4

6 ISO innefattar en serie standarder designade för att säkerställa verksamhetens kontinuerliga förbättring genom dess miljöprestanda. Mer än företag har registrerat sitt miljöledningssystem till Internationella standardiseringsorganisationen (Almgren och Brorson, 2003). För att industriell verksamhet skall bedrivas utan att betydligt störa miljön i framtiden måste alla verksamheter jobba systematiskt, samt kombinera sina mål för miljöns bästa. Det är även ganska viktigt att uppdatera intern dokumentation kontinuerligt för att säkerställa att verksamheten följer uppsatta villkor för identifiering och mätning av miljöaspekter. Mätbara nyckeltal av miljöaspekter är viktiga markörer för bedömning, kontroll och slutrapportering hos varje organisation och även för externa revisioner (Phyper och MacLean, 2009). Syftet med att införa ett miljöledningssystem i ett företag är att det ska hålla reda på sitt kvalitetsarbete, identifiera de delar inom företagets verksamhet som kräver mest resursanvändning och har störst negativ påverkan på miljön (Gullikson och Holmgren, 2011) EMAS EMAS är en EU-förordning som beskriver ett förhållningssätt som skall bidra till att förändra och förbättra situationen för den yttre miljön. Den speglar också gemenskapens helhetssyn på miljöproblemen (Berg, 1998). ISO är inte identisk med EMAS, men företag som är certifierade enligt ISO kan även bli registrerade i EMAS. Det finns många likheter mellan ISO och EMAS. ISO lämnar plats för en stor variation av tolkningar, medan EMAS har tydliga och välformulerade definitioner. Den största skillnaden är EMAS krav på en offentlig årsmiljöredovisning både mot allmänhet och gentemot andra företag. Det finns också ett avsnitt om tydliga och strikta krav på miljökontrollanter, deras uppgifter, kompetenser, samt ackrediterings- och licensieringsorgan (Wenk, 2005) Miljödiplomering För mindre företag och organisationer kan ett alternativt miljöledningssystem upprättas. Föreningen Svensk Miljöbas främsta syfte är att jobba mot hållbar utveckling och att minska miljöbelastningen på omgivningen. Likheterna underlättar för verksamhet som vill bli certifierade enligt ISO eller registrerade i EMAS, men lägre krav på dokumentation, rutiner och hantering av avvikelser är bra för mindre verksamheter. Enligt Svensk Miljöbas skall företag utföra miljöutredning, utbilda samtliga anställda i miljökunskap, planera miljöförbättringar för att senare följa upp och förbättra sitt eget miljöarbete mot ett miljödiplom (Föreningen Svensk Miljöbas, 2013). Inom Trollhättans kommun, där föreliggande butik bedriver sin verksamhet, har ett självstudiematerial MINT (Miljöinriktat näringsliv) tagits fram för att hjälpa företag och mindre organisationer att arbeta med miljöfrågor samtidigt som en miljöpolicy arbetas fram stegvis enligt ISO (Trollhättan, 2014) Miljöutredning Miljöutredningen syftar till att ge en nulägesbeskrivning av verksamhetens påverkan på miljön och är det första steget som tas vid införandet av ett miljöledningssystem. Syftet med miljöutredningen är att identifiera verksamhetens påverkan på vatten, luft och mark. Miljöutredningen är det första grundarbetet som görs och brukar innehålla verksamhetsbeskrivning, tillverkningsprocesser, en lista med lagkrav, olyckor och tillbud, samt en sammanställning och bedömning av miljöaspekter. En lista med de mest betydande aspekterna utformas så att verksamheten kan jobba mot att dess negativa påverkan minskas. Information kan samlas in med hjälp av intervjuer, databaser, interna och externa resurser, inventeringar och tidigare revisioner. Resultatet av en sådan miljöutredning är främst beroende av omfattningen och inriktningen på företaget (Berg, 1998). 5

7 1.2 Syfte och frågeställningar Detta arbete syftar till att genomföra en miljöutredning för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan som skall förbereda verksamheten till införandet av ett miljöledningssystem. Ett delsyfte med studien var att identifiera dess direkta och indirekta miljöpåverkan och att kvantifiera de olika aspekternas inbördes betydelse. Åtgärdsförslag för arbetet med de betydande miljöaspekterna har tagits fram och syftar till att utgöra en grund till företagets miljöpolicy och miljöprogram. Med denna utredning skulle även alla andra butiker inom Pingstmissionens Utvecklingssamarbete (PMU) kunna få hjälp med miljöutredning och identifiering av direkta och indirekta miljöaspekter för att minska sin miljöpåverkan. De huvudsakliga frågeställningar var: Vilken miljöpåverkan har Trollhättans second hand-butik i dagsläget? Vilka Trollhättans second hand-butikens betydande miljöaspekter? Går det att kvantifiera indirekta miljöaspekter som kan vara av stor vikt? 1.3 Avgränsningar Utredningen har genomförts inom byggnadens gränser. Verksamheten har egen budget och eget bankkonto. Inom PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) fanns 62 butiker totalt i hela Sverige under våren PMU(Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) är den direkta arbetsgivaren i 10 butiker av de 62 som har gemensamt elavtal och 52 butiker ägs av lokal församling, oftast av Pingstkyrkan. Allt överskott av kläder, skor, porslin och textiler transporteras tillbaka från butiker till PMU: s huvudkontor i Vårgårda. De här strömmarna beaktas inte i utredningen. Utredningen inkluderar inte anställdas tjänsteresor till och från jobbet. Detta beror på personal styrkan förändras ofta och under 2013 arbetade 9 butiksbiträden samt 2 chefer i butiken. Utöver den fast anställda personalen fanns också volontärer från Pingstkyrkan, personer från arbetsmarknadspolitiska program (fas 3) och personer i samhällstjänst i den totala arbetsstyrkan. Totalt arbetade 40 personer på Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan under den period föreliggande utredning genomfördes. 2. Metodik I början av projektet utfördes en litteraturstudie gällande miljöledningssystem i verksamheter samt miljömanagement. Utgångspunkten var miljöledningsstandard ISO För att få information om hur man bäst formulerar en miljöutrednings innehåll och utformning har andra examensarbeten granskats. Information om Pingstkyrkans second hand-butik har erhållits genom kontakt med nyckelpersoner på företaget samt information på företagets webbsida. Information har även inhämtats via personal från PMU, myndighetskontakter, kontakter via mejl och telefon med leverantörer och med fastighetsägaren. Information om fastigheten har även inhämtats från arkivet på Miljökontoret i Trollhättan. Dokumentation från har studerats för en översiktlig inblick i tidigare verksamhet samt information om vilka föroreningar verksamheten kan medföra. Följande rapporter och dokument har studerats: Beslut om en översiktlig markundersökning på fastigheten Rostvingen 9 i Trollhättans kommun (Josefsson, 2012), Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rostvingen 9, Trollhättan för Tooltec AB (Gyllensvärd, 2012), Bedömning av översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Rostvingen 9, Trollhättans kommun (Florberger, 2012). 6

8 2.1 Identifiering av miljöaspekter Utifrån verksamhetens aktiviteter har olika resursflöden och potentiella miljöaspekter identifierats. Relevant information för att kvantifiera omfattningen av de olika aspekterna valdes ut och redovisas i tabeller och figurer i avsnitt 3 (Resultat). Alla aktiviteter har delats upp i olika grupper beroende på vilka aspekter det rör sig om. Alla uppgifter gäller året 2013, verksamheten flyttade till den nya byggnaden under andra halvåret Uppgifter under 2012 fanns därför inte att tillgå. En kemikalieinventering gjordes, eftersom verksamheten saknade tydlig fördelning av vilka kemikaliemedel som tillhörde den tidigare verksamheten och fanns kvar och vilka kemikalier som var köpta under årets gång. Uppgifter om förbrukning och andra kvantitativa mått har inhämtats via kontakter med anställda på ekonomiavdelningen och fastighetsägaren. Fakturor som verksamheten vid undersökningstillfället hade om sin avfallsgenerering var inte kompletta, och en genomgång av en del av dem var inte möjlig. Avfallsstatistik har erhållits istället via kontakter på Ragn-Sells och Stena Techno World. Information om sanitetsartiklar och uppgifter gällande kök, städ och caféets verksamhet baserar sig på en uppskattning av hur stora volymer av livsmedel och städkemikalier det kan röra sig om. Dessa kan schabloniseras upp till en årsförbrukning. Fakturor i detta fall har även varit aktuella för att ta fram en aktuell bruttolista. En del av information har inhämtats via platsbesök och rundvandringar samt via intervjuer med anställda. Information om koldioxidutsläpp och butiksbilarnas prestanda togs fram via registreringsbevis för fordon på företaget. 2.2 Värdering av miljöaspekter Det finns inga enhetliga riktlinjer och regler kring hur miljöpåverkan på företag ska bedömas. Därför finns många olika metoder för att värdera miljöaspekter. Inom detta arbete har en vanlig metod för att bedöma miljöaspekter valts. Denna metod är baserad på tre kriterier: omfattning, miljöpåverkan och genomförbarhet. Omfattning innebär hur stor miljöpåverkan som miljöaspekten har gett upphov till, vilket kan vara mängden avfall, volymen på kemikalier, energiförbrukning, utsläppen från transporter etc. Påverkan anger hur betydande miljöpåverkan blir vid en aktivitet. Genomförbarhet beskriver möjligheten för verksamheten att införa åtgärder för att förändra aspekten till det bättre. Miljöaspekterna graderas på en skala mellan 1 till 5 för att bedöma om aspekten är betydande eller inte för de olika bedömningskriterierna. Siffrorna adderas med varandra och det sammanlagda värdet avgör dess betydelse enligt tabell 1. De aktiviteter som har fått det totala värdet över 10 bedöms vara betydande miljöaspekter. Tabell 1. Poängsättning för bedömning av miljöaspekter. Bedömningskriterium Antal poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng Omfattning Mycket liten Liten Påtaglig Stor Mycket stor Påverkan Mycket liten Liten Påtaglig Stor Mycket stor Genomförbarhet Mycket liten Liten Påtaglig Stor Mycket stor 7

9 3. Resultat Nedan redovisade uppgifter gäller om inget annat anges för år Verksamhetsbeskrivning PMU(Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) är den svenska pingstförsamlingarnas biståndsorgan. Organisationen arbetar tillsammans med församlingarna med cirka 165 pågående projekt i cirka 50 länder. PMU: s koncept för second hand-butiker heter Biståndscenter. Butikerna drivs av PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) och den lokala församlingen (PMU, 2012). Under våren 2014 fanns 62 second hand-butiker i hela Sverige som stödjer PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete). PMU(Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) ägde 10 butiker med placeringar i Alingsås, Trollhättan, Borås, Leksand, Falun, Östersund, Umeå, Piteå, samt två butiker i Örnsköldsvik (Tommy Granberg, muntligt). En av dessa ligger i Trollhättan och drivs av PMU Interlife i samarbete med Trollhättans Pingstförsamling. All avkastning går till hjälpverksamhet. Hälften fördelas lokalt av Pingstkyrkan och den andra hälften fördelas mellan olika biståndsprojekt av PMU Interlife i olika U-länder (Trollhättans Pingstkyrka, 2014). Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan är en arbetsplats med goda möjligheter för människor med funktionsnedsättning, långtidsarbetslösa, nyanlända invandrare, samtidigt som det är en trevlig mötesplats. Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan tar emot alla slags gåvor, så som kläder, skor, textiler, porslin, glas, möbler, väskor, tavlor, prylar, leksaker, lampor, verktyg, husgeråd. Det mesta av de inkommande varorna går till försäljning i butiken och resten sorteras bort till återvinning. En del slängs eller går som bistånd till U-länder (Samuel Alexandersson, muntligt). 3.2 Lokalisering och tidigare verksamhet Tidigare låg Pingstkyrkans second hand-butik på Kardanvägen 12b i Trollhättan, men 2012 flyttadebutiken till Lextorpsvägen 977 och fortsatte i nya, fräscha lokaler som tidigare var Högmans Mekaniska verkstad. Verkstaden ligger numera i Lextorp cirka 3 km sydväst från Trollhättans centrum. Verkstadsindustrin startade på fastigheten 1940, och sedan dess har byggnaden byggts om flera gånger. Under 2010 bildades bolaget Högmans Industri Verktyg AB genom en fusion mellan Tooltec Trestad AB och Högmans Industri Verktyg AB. Verksamheten klassificerades som anmälningspliktig enligt Miljöbalk Mekanisk bearbetning av stål och metall bedrevs på fastigheten fram till Det förekom ytbehandling och härdning, och de kemikalier som användes var smörjoljor. Dessa förvarades inomhus, och inga större läckage upptäcktes vid kontroller från Miljöförvaltningen under I samband med att verksamheten upphörde och flyttade till en annan adress har Miljönämnden förelagt Tooltec Trestad AB att utföra markundersökning. Markundersökningen visade att det fanns förhöjda värden av metaller, bland annat krom, zink, nickel och koppar, samt lite förhöjda värden av polycykliska kolväten och aromater. Miljöförvaltningens bedömning var att risken för spridning av markföroreningar var mycket liten, eftersom inget grundvatten påträffades vid provtagningar och ytan till stor del var asfalterad. Vid ändrad markanvändning bör andra åtgärder sättas in för att undvika spridningsrisk. 3.3 Organisation Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan hade 11 fast anställda under 2013, vilka var fördelade inom olika avdelningar och enheter enligt schemat i figur 1. 8

10 Figur 1. Organisationsschema för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan Lokaler Byggnaden (se Figur 2)har två våningar, ett bottenplan med tre ingångar, en för lastbil på baksidan av byggnaden och en för gåvogivare som besöker second hand-butiken. Denna ingång används även för samtliga anställda. För kunder som vill handla i butiken används huvudentrén på framsidan till höger. På entréplanet finns ett café, butiken, ett möbellager, lager för tavlor, en textilavdelning samt en avdelning för försäljning av porslin. I den andra skyddade delen finns en elverkstad, ett snickeri för mindre möbelrenovering, ett lager för prylar, en bokavdelning, ett rum för mindre måleriarbeten, samt ett livsmedelslager. Det finns också en avdelning med en diskmaskin samt en tvättmaskin för textiler i direkt anslutning till avdelning med barnkläder. Figur 2. Planritning över byggnaden, entréplan (skala 1:100). Butiken upptar det största utrymmet i hela byggnaden. På andra våningen finns ett stort konferensrum, samt ett omklädningsrum med tillhörande skåp, duschar och toaletter. Andra våningen 9

11 används främst av personalen. Planen framför byggnaden är asfalterad med 130 tillgängliga parkeringsplatser för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan och dess besökare Kläder, skor och textiler Kläder, skor och textiler som kommer in sorteras. Trasiga och dåliga varor slängs direkt. Resterande varor tvättas och prismärks. En del av de inkommande textilierna används för att sy nya kläder, gardiner med mera Möbler, verktyg, leksaker, böcker och tavlor Inkommande möbler, verktyg, leksaker, böcker och tavlor rengörs och sorteras. Vissa kan eventuellt lagas och målas och mindre skador repareras. Därefter prismärks de och ställs ut till försäljning Porslin Inkommande porslin, glas och kristall sorteras och diskas. Det som anses värdefullt värderas av en expert och prismärks innan de ställs ut i butiken till försäljning. 3.4 Befintligt miljöarbete Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan fick inte fortsätta på sin gamla adress och i samband med flytten till den nya adressen 2012 hade verksamheten inga ekonomiska resurser att driva ett miljöarbete. Man försökte ändå jobba med miljöfrågor. Byggnaden som tidigare var verkstadslokal var mycket sliten och resurser och tid lades ner för att rusta upp lokalen till en trevlig butik med ett café och försäljning av begagnade varor. Samtidigt har Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan stor omsättning och en personalstab med få fast anställda, många visstidsanställda och frivilliga. Personalomsättningen resulterar i en brist på kompetens inom miljöområdet. Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan införde sortering inom följande områden: brännbart, komposterbart, metall, pappersmassa (med kontorspapper), behandlat och obehandlat trä, farligt avfall, el-skrot och elektroniskt avfall samt restavfall. Inom området energi har lyckats att få ned elkostnaden genom att sänka fläktflödet för ventilation. När det gäller takbelysning har försök gjorts att släcka hälften av lysrörsarmaturen när butiken inte har försäljningsdagar. 3.5 Lagar och andra krav Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan är inte anmälnings- eller tillståndspliktig enligt Miljöbalken. Dock gäller allmänna regler enligt Miljöbalken och även andra lagar som berör verksamheten skall efterföljas. Listan över de lagar som gäller Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan är sammanställd i bilaga B Tillbud, olyckor och avvikelser Sedan Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan startade augusti 2012 i de nya lokalerna har inga bränder eller tillbud skett. Dock har 2 olycksfall registrerats. Tillbudsrapporter avsedda för arbetsmiljöverket över de två händelserna fanns tillgängliga vid begäran. Verksamheten har inte interna rutiner över nödlägesberedskap, och det finns inte tillgängliga säkerhetsdatablad för personalen. Under tiden som utredningen pågick förekom det avloppsstopp, dock fanns inga registrerade rapporter om liknande tillbud. Det fanns inte heller några upprättade rutiner för att minimera risker vid ett eventuellt stopp i avlopp. 3.7 Identifiering av miljöaspekter Avfall Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan har avtal med Ragn-Sells och Hans Andersson recycling, 10

12 vilka båda är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISOO (Ragnsells, 2011, Hans Anderson, 2010). Avtalet med Ragn-Sells omfattade vid tiden för utredningen fraktionerna brännbart, metall, porslin och glas. De fraktioner av avfall som angivits var väl sorterade. Dock slängdes färgat och ofärgat glas i samma behållare. I tunnan för brännbart slängdes även kontorspapper, tidningar, plastförpackningar, metallförpackningar, samt trä. Hans Andersons recycling tog hand om böcker (pappersmassa), metallskrot, kabelskrot och wellpapp. Även två olika fraktioner av obehandlat trä och målat trä lämnades till Hans Andersson recycling. En stor container för metallskrot och en för brännbart blandat avfall stod på baksidan utanför möbellagret. Det fanns även en för brännbart och en för pappersmassa på framsidan. De blå containrarna hämtades av Hans Anderssons recycling. Wellpappen levererade Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan till Hans Andersson recycling själva. De gröna tog Ragn-Sells hand om vid behov. Redovisningen av avfallsmängder är sammanställd av de företag som Pingstkyrkans second handbutik i Trollhättan hade avtal med Mängden avfall som verksamheten lämnade till Hans Andersson recycling redovisas i tabell 2 nedan. Tabell 2. Avfallsmängder för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan baserad på sammanställning från Hans Andersson recycling i kg under Fraktion Jan. Feb. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Mängd totalt Blandat Kontor Blandat skrot (metall) Brännbart Kabelskrot Tryckeri, pappersmassa Trä fritt Trä målat Wellpapp Totalt/månad Information om avfallsmängder som lämnades till Ragn-Sells har inte kunnat sammanställas på grund av att det stora antalet fakturor, vilket gjorde att en genomgång av dem inte var möjlig med tanke på den tid som fanns till förfogande. Dock var det möjligt att få statistik från Ragn-Sells och den finns redovisad i tabell 3 nedan. Tabell 3. Avfallsmängden för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan baserad på en sammanställning gjord hos Ragn-Sells i kg under Fraktion Mängd i kg Deponi, utsorterat 4636 Brännbart avfall Summa per år Vid ingången för inkommande varor stod två mindre tunnor, en för restavfall och den andra för komposterbart som kommunen tog hand om varannan vecka. Uppgifterna baseras på en ungefärlig beräkning och motsvarade 732 kg restavfall och 1196 kg matavfall under 2013 (Stefan Bohman, muntligt). Förpackningar sorterades inte, vilket kunde bero på att de flesta hade mat med sig och mängden livsmedelsförpackningar som förekom var ganska liten. Komposterbart sorterades enbart i 11

13 restaurangen. I personalköket för chefer, gäster och ekonomiavdelningen saknades behållare för komposterbart, likaså på andra våningen. Andra typer av förpackningsmaterial sorterades inte heller Farligt avfall Farligt avfall förekom i form av lysrör, små batterier, färger, lim, sprayburkar, olika slags lampor, lack bets och rester av olika slags kemikalier. Små batterier samlades in separat på varje avdelning och transporterades sedan till den lokala återvinningsstationen. Samtliga anställda visste var insamlingen av batterier, lampor och lysrör skedde. Vid ett besök fanns dock i behållare för sladdar och kablar även små batterier. De anställda som jobbade med målning och mindre reparationer av möbler, tavlor lämnade olika slags behållare med farligt avfall till metallskrot eller brännbart. Insamlingen av sladdar och kablar skedde i en tunna i elverkstaden för att sedan köras till Hans Andersson recycling. El-avfallet samlades i på en pall vid entrén för inkommande varor. Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan hade 2013 ett avtal med Stena Techno World i Vänersborg som är miljöcertifierad enligt ISO Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan har inte kunnat lämna uppgifter om avfallsmängden som de lämnade till Stena Techno World 2013, men Stena Techno World för statistik, vilket möjliggjort uppgifter om mängden. Uppgifterna återfinns i tabell 4 nedan. Tabell 4. Avfallsmängden för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan baserad på en sammanställning gjord hos Stena Techno World i Vänersborg i kg under Fraktion Mängd i kg IT-utrustning 126 Hemelektronik 3415 Totalt per år 3541 Mängder och typ av farligt avfall som uppkom har inte bokförts. Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan transporterade själva avfallet till Hans Andersson recycling i Stallbacka. Enligt uppgifter från företaget hade inte Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan lämnat farligt avfall under 2013, så detta motsvarade 0 kg. Det totala avfallet uppgick till kg per år. Nyckeltal för det avfall som återanvändes kommer från en rapport om avfallsindikatorer och visar hur mycket av det insamlade avfallet till materialåtervinning som sorterades ut före själva materialåtervinningsprocessen och skickades till energiåtervinning(avfall Sverige, 2014). Nyckeltal i detta fall mättes i kg/person och år (anställda och tillfällig personal, cirka 40). För Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan blev denna indikator kg/person och år. 12

MILJÖUTREDNING FÖR INTERLITE AB MED FOKUS PÅ VIKTIGA FAKTORER I IMPLEMENTERINGSFASEN. Carl Thordstein

MILJÖUTREDNING FÖR INTERLITE AB MED FOKUS PÅ VIKTIGA FAKTORER I IMPLEMENTERINGSFASEN. Carl Thordstein MILJÖUTREDNING FÖR INTERLITE AB MED FOKUS PÅ VIKTIGA FAKTORER I IMPLEMENTERINGSFASEN Carl Thordstein Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för

Läs mer

Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun

Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun Madelene Hallberg Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer

Exempel på hur bostadsrättsföreningar kan förbättra sitt miljöarbete Förenklat miljöledningssystem för Brf Eskulapius

Exempel på hur bostadsrättsföreningar kan förbättra sitt miljöarbete Förenklat miljöledningssystem för Brf Eskulapius Exempel på hur bostadsrättsföreningar kan förbättra sitt miljöarbete Förenklat miljöledningssystem för Brf Eskulapius Lovisa Högstedt Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap

Läs mer

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Lina Junedal och Olof Mattsson Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer

Miljöutredning för CeJi

Miljöutredning för CeJi Miljöutredning för CeJi Samuel Sandholm Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs universitet Juni 2011 Sammanfattning

Läs mer

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Environmental investigation of Regionservices centres for medical appliances Examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet DAT HOANG HENRIK THORÉN Institutionen

Läs mer

Miljöutredning och val av miljöcertifiering på Svalöfs gymnasium naturbruk

Miljöutredning och val av miljöcertifiering på Svalöfs gymnasium naturbruk Miljöutredning och val av miljöcertifiering på Svalöfs gymnasium naturbruk Undertitel Caroline Eliasson 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet 1 Miljöutredning och

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Nacka golfklubbs avfallshantering. Fia Sandgren Lundmark

Nacka golfklubbs avfallshantering. Fia Sandgren Lundmark Nacka golfklubbs avfallshantering Fia Sandgren Lundmark Examensarbete Stockholm 2011 Fia Sandgren Lundmark Nacka golfklubbs avfallshantering Handledare: Monika Olsson Examinator: Monika Olsson EXAMENSARBETE

Läs mer

Metod för värdering av miljöaspekter

Metod för värdering av miljöaspekter Metod för värdering av miljöaspekter Utformning av en tillförlitlig och konsekvent värderingsmodell för miljöaspekter Anna-Maria Tivegård Examensarbete, 20 p Lunds Tekniska Högskola Institutionen för teknik

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Ingrid Wadman 2014 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas

Läs mer

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag är det viktigare hur man genomför arbetet än att man gör det? The business advantage with Miljödiplomering in small service companies is it more important

Läs mer

Nacka golfklubbs avfallshantering. Ett examensarbete av Fia Sandgren Lundmark

Nacka golfklubbs avfallshantering. Ett examensarbete av Fia Sandgren Lundmark Nacka golfklubbs avfallshantering Ett examensarbete av Fia Sandgren Lundmark Sammanfattning Sedan Nacka golfklubb införde källsortering år 2003 har golfklubben funderat över hur deras sortering och avfallshantering

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Förslag till etappmål

Förslag till etappmål NV-00336-13 Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2 Förord Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för budgetåret 2013 fått i uppdrag att föreslå

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski ENERGIÖVERSYN En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen Karina Wedenski Examensarbete av Karina Wedenski Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Stockholms universitet

Läs mer

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 1 (1) Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2000-12-21 0601-9905005 Ert datum Er beteckning 1998-12-22 M98/4739/8 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Miljöutredning Regeringen beslutade

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

C-UPPSATS. Grön IT. - en fallstudie av de viktigaste satsningarna inom Grön IT hos organisationer i IT-branschen. Wenke Aasvold Andreas Nilsson

C-UPPSATS. Grön IT. - en fallstudie av de viktigaste satsningarna inom Grön IT hos organisationer i IT-branschen. Wenke Aasvold Andreas Nilsson C-UPPSATS 2010:260 Grön IT - en fallstudie av de viktigaste satsningarna inom Grön IT hos organisationer i IT-branschen Wenke Aasvold Andreas Nilsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap

Läs mer

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning.

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementation of the management system FR2000 quality and environmental management Examensarbete för maskiningenjörsprogrammet

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Varför miljöcertifiera företag?

Varför miljöcertifiera företag? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anneli Johansson & Vlora Uka Varför miljöcertifiera företag? Företagsekonomi C-uppsats Termin: Ht 2008 Handledare: Tommy Bood Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehåll En hållbar framtid för Uddevalla... 1 Mål och resultat 2011... 1 Förvaltningsvisa miljömål... 15

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012. Miljöåret i siffror, ord och bilder

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012. Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012 Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS VERKSAMHETSLÄNDER Norge Sverige Estland Danmark Lettland Polen Inledning 3 Mot ett miljöföretag i världsklass Transporter,

Läs mer