Miljöutredning för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöutredning för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan"

Transkript

1 Miljöutredning för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan Anastasia Iakovleva Uppsats för avläggande av masterexamen i Miljövetenskap 30 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet Juni 2014

2 Sammanfattning Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan arbetar med stöd från PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) och den lokala församlingen inom Svenska pingstkyrkan. All avkastning går till olika projekt både i Sverige och utomlands. Syftet med föreliggande studie är att utföra en miljöutredning för att bedöma vilka delar av verksamheten som har mest miljöpåverkan. Det för att kunna sätta upp miljömål samt hjälpa butiken att optimera och utveckla deras eget miljöarbete. Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan säljer begagnade kläder, skor, möbler, porslin, mindre prylar och elektronik. Utifrån butikens aktiviteter har olika miljöaspekter identifierats och deras miljöpåverkan baserats på tre kriterier, omfattning, påverkan och genomförbarhet. Totalt har 13 miljöaspekter identifierats och 5 av dem anses som betydande. Dessa är avfallsgenerering, farlig avfallsgenerering, elanvändning, godstransporter och kemikalier. Även indirekta miljöaspekter är viktiga i denna typ av verksamhet men de har inte kunnat kvantifieras inom ramen för detta arbete. De aspekter som bör prioriteras för fortsatt arbete är avfall, godstransporter och elanvändning, eftersom det är de aspekter som bidrar mest till butikens miljöpåverkan. Det är även dessa aspekter som förväntas öka i samband med att butikens verksamhet utvecklas. Abstract The Pentecostal Church second hand store in Trollhättan operates with support from the PMDC (Pentecostal Mission Development Corporation) and the local church in the congregation Swedish Pentecostal church. All income goes to various projects both in Sweden and abroad. The aim of this study was to perform an environmental review to assess which parts of the business that has the most environmental impact. It is to be able for setting environmental objectives, and to help the second hand store to optimize and develop its own environmental work. Pentecostal Church second hand store in Trollhättan sell used clothes, shoes, furniture, porcelain, small gadgets and electronics. Based on what activities the Pentecostal Church second hand store has environmental aspects were identified regarding various environmental issues and their environmental impact based on three: criteria, scope, impact and feasibility. Totally, 13 environmental aspects were identified and 5 of them were considered as being significant. Those aspects are waste, hazardous waste, electricity, car travel and chemicals. In addition, indirect environmental aspects, which are important in this type of enterprise, have not been possible to quantify within the framework of this work. The aspects that should be prioritized in future work are waste, cargo transport and electricity use, because working with those gives the greatest benefit to the environment. These aspects are also expected to increase when the Pentecostal Church second hand store business will develop. 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 1 Abstract 1 Innehållsförteckning 2 1. Inledning Miljöledningssystem ISO EMAS Miljödiplomering Miljöutredning Syfte och frågeställningar Avgränsningar 6 2. Metodik Identifiering av miljöaspekter Värdering av miljöaspekter 7 3. Resultat Verksamhetsbeskrivning Lokalisering och tidigare verksamhet Organisation Lokaler Kläder, skor, textiler Möbler, verktyg, leksaker, böcker och tavlor Porslin Befintligt miljöarbete Lagar och andra krav Tillbud, olyckor och avvikelser Identifiering av miljöaspekter Avfall Farligt avfall Avlopp Energiförbrukning Inköp och produktval Livsmedel Kontorsförbrukning Sanitetsartiklar Kemikalier Köldmedier Transporter Vattenförbrukning Utsläpp till luften Utbildning Värdering av miljöaspekter Indirekta miljöaspekter Diskussion Modellen för bedömning av miljöaspekterna Miljöaspekter Slutsatser 24 Tackord 25 Referenser 26 Bilaga A. Kemikalieförteckningar inom olika användningsområden för Pingstkyrkans second hand butik i Trollhättan 2

4 Bilaga B. Lagförteckningar över gällande lagkrav och förordningar för Pingstkyrkans second hand butik i Trollhättan Bilaga C. Miljöpolicy för Pingstkyrkans second hand butik i Trollhättan Bilaga D. Åtgärdsförslagslista 3

5 1. Inledning Miljöfrågor har blivit centrala bland såväl små som stora företag i Sverige och även utomlands, detta i takt med ökad kunskap om vår negativa påverkan på omgivningen. Vid FN: s konferens UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) om miljö och utveckling i Rio De Janeiro 1992 antogs begreppet hållbar utveckling. En viktig definition av hållbarhet gavs även av Brundtland kommissionen från 1987, här nämns social miljö, ekonomi, teknik och miljö (Gullikson och Holmgren, 2011). Genereringen av avfall har en tendens att öka i Europeiska unionen. Det är därför nödvändigt att klargöra centrala begrepp såsom återvinning och bortskaffande för att bättre reglera behandlingen av avfall. Europeiska unionen upprättar ett rättsligt ramverk för att bryta det befintliga sambandet mellan tillväxt och generering av avfall i syfte att kontrollera hela avfallscykeln, från generering till bortskaffande genom att betona återvinning. Direktivet har fått namnet Avfallsdirektiv och syftar till att skydda miljön och folkhälsan genom att förebygga de negativa följderna av generering och hantering av avfall. Återanvändning ligger på andra plats inom europeisk och svensk lagstiftning och miljöpolitik för förebyggande och hantering av avfall i avfallshierarkin 1. Efter förebyggande av avfall är det dessa som leder till ökad resurseffektivitet i avfallshanteringen (EU:s ramdirektiv för avfall, 2008). Naturvårdsverket fick med avfallsdirektivet, som kom 2008, i uppdrag att ta fram ett program för att förebygga avfall i Sverige. Programmet omfattar 4 huvudområden; mat, textil, elektronik och byggavfall (Naturvårdsverket, 2014). Det skall innehålla mål, åtgärder och indikatorer som mäter effekten av den minskade mängden avfall och farliga ämnen. En del av programmet belyser även de åtgärder som redan genomförts. I rapporten anges även den hjälpen med insamlingssystem organisationer kan få för att förstärka både ideell och kommersiell second hand-verksamhet. Under 2014 fanns mer än 500 butiker hos de ideella andrahandsaktörerna, där konsumenten har möjlighet köpa andrahandstextilier, kläder, skor, leksaker, möbler. 1.1 Miljöledningssystem Miljöledning innefattar allt från planering och metoder till praktiska åtgärder. För att uppnå ett lättarbetat och effektivt arbetssätt har olika ledningssystem utarbetats, ISO 14001, (1.1.1) EMAS (1.1.2) och miljödiplomering avsett för mindre verksamheter (1.1.3). Oberoende av vilket system som används är en inledande miljöutredning (1.1.4) nödvändig ISO Ett av de viktigaste verktygen för systematiskt miljöarbete är den internationella miljöledningsstandarden ISO (Almgren och Brorson, 2003). ISO kan anpassas till olika verksamheter och syftar till att underlätta för företag att organisera sitt eget miljöarbete på det mest effektiva sättet. Lagkrav är den lägsta nivån och för övriga frågor finns inga gränser på hur höga kraven ska vara. Inom standarden finns vägledning för hur en ständig förbättring inom verksamheten kan åstadkommas, formulering av miljömål och program, kartläggning av betydande direkta och indirekta miljöaspekter samt uppföljning av miljöarbetet genom intern och extern miljörevision (Brorson och Almgren, 2009). 1 Prioritetsordning i vilken ska medlemsstaterna vidta åtgärder för hantering av avfall ur Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/CE av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv. 4

6 ISO innefattar en serie standarder designade för att säkerställa verksamhetens kontinuerliga förbättring genom dess miljöprestanda. Mer än företag har registrerat sitt miljöledningssystem till Internationella standardiseringsorganisationen (Almgren och Brorson, 2003). För att industriell verksamhet skall bedrivas utan att betydligt störa miljön i framtiden måste alla verksamheter jobba systematiskt, samt kombinera sina mål för miljöns bästa. Det är även ganska viktigt att uppdatera intern dokumentation kontinuerligt för att säkerställa att verksamheten följer uppsatta villkor för identifiering och mätning av miljöaspekter. Mätbara nyckeltal av miljöaspekter är viktiga markörer för bedömning, kontroll och slutrapportering hos varje organisation och även för externa revisioner (Phyper och MacLean, 2009). Syftet med att införa ett miljöledningssystem i ett företag är att det ska hålla reda på sitt kvalitetsarbete, identifiera de delar inom företagets verksamhet som kräver mest resursanvändning och har störst negativ påverkan på miljön (Gullikson och Holmgren, 2011) EMAS EMAS är en EU-förordning som beskriver ett förhållningssätt som skall bidra till att förändra och förbättra situationen för den yttre miljön. Den speglar också gemenskapens helhetssyn på miljöproblemen (Berg, 1998). ISO är inte identisk med EMAS, men företag som är certifierade enligt ISO kan även bli registrerade i EMAS. Det finns många likheter mellan ISO och EMAS. ISO lämnar plats för en stor variation av tolkningar, medan EMAS har tydliga och välformulerade definitioner. Den största skillnaden är EMAS krav på en offentlig årsmiljöredovisning både mot allmänhet och gentemot andra företag. Det finns också ett avsnitt om tydliga och strikta krav på miljökontrollanter, deras uppgifter, kompetenser, samt ackrediterings- och licensieringsorgan (Wenk, 2005) Miljödiplomering För mindre företag och organisationer kan ett alternativt miljöledningssystem upprättas. Föreningen Svensk Miljöbas främsta syfte är att jobba mot hållbar utveckling och att minska miljöbelastningen på omgivningen. Likheterna underlättar för verksamhet som vill bli certifierade enligt ISO eller registrerade i EMAS, men lägre krav på dokumentation, rutiner och hantering av avvikelser är bra för mindre verksamheter. Enligt Svensk Miljöbas skall företag utföra miljöutredning, utbilda samtliga anställda i miljökunskap, planera miljöförbättringar för att senare följa upp och förbättra sitt eget miljöarbete mot ett miljödiplom (Föreningen Svensk Miljöbas, 2013). Inom Trollhättans kommun, där föreliggande butik bedriver sin verksamhet, har ett självstudiematerial MINT (Miljöinriktat näringsliv) tagits fram för att hjälpa företag och mindre organisationer att arbeta med miljöfrågor samtidigt som en miljöpolicy arbetas fram stegvis enligt ISO (Trollhättan, 2014) Miljöutredning Miljöutredningen syftar till att ge en nulägesbeskrivning av verksamhetens påverkan på miljön och är det första steget som tas vid införandet av ett miljöledningssystem. Syftet med miljöutredningen är att identifiera verksamhetens påverkan på vatten, luft och mark. Miljöutredningen är det första grundarbetet som görs och brukar innehålla verksamhetsbeskrivning, tillverkningsprocesser, en lista med lagkrav, olyckor och tillbud, samt en sammanställning och bedömning av miljöaspekter. En lista med de mest betydande aspekterna utformas så att verksamheten kan jobba mot att dess negativa påverkan minskas. Information kan samlas in med hjälp av intervjuer, databaser, interna och externa resurser, inventeringar och tidigare revisioner. Resultatet av en sådan miljöutredning är främst beroende av omfattningen och inriktningen på företaget (Berg, 1998). 5

7 1.2 Syfte och frågeställningar Detta arbete syftar till att genomföra en miljöutredning för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan som skall förbereda verksamheten till införandet av ett miljöledningssystem. Ett delsyfte med studien var att identifiera dess direkta och indirekta miljöpåverkan och att kvantifiera de olika aspekternas inbördes betydelse. Åtgärdsförslag för arbetet med de betydande miljöaspekterna har tagits fram och syftar till att utgöra en grund till företagets miljöpolicy och miljöprogram. Med denna utredning skulle även alla andra butiker inom Pingstmissionens Utvecklingssamarbete (PMU) kunna få hjälp med miljöutredning och identifiering av direkta och indirekta miljöaspekter för att minska sin miljöpåverkan. De huvudsakliga frågeställningar var: Vilken miljöpåverkan har Trollhättans second hand-butik i dagsläget? Vilka Trollhättans second hand-butikens betydande miljöaspekter? Går det att kvantifiera indirekta miljöaspekter som kan vara av stor vikt? 1.3 Avgränsningar Utredningen har genomförts inom byggnadens gränser. Verksamheten har egen budget och eget bankkonto. Inom PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) fanns 62 butiker totalt i hela Sverige under våren PMU(Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) är den direkta arbetsgivaren i 10 butiker av de 62 som har gemensamt elavtal och 52 butiker ägs av lokal församling, oftast av Pingstkyrkan. Allt överskott av kläder, skor, porslin och textiler transporteras tillbaka från butiker till PMU: s huvudkontor i Vårgårda. De här strömmarna beaktas inte i utredningen. Utredningen inkluderar inte anställdas tjänsteresor till och från jobbet. Detta beror på personal styrkan förändras ofta och under 2013 arbetade 9 butiksbiträden samt 2 chefer i butiken. Utöver den fast anställda personalen fanns också volontärer från Pingstkyrkan, personer från arbetsmarknadspolitiska program (fas 3) och personer i samhällstjänst i den totala arbetsstyrkan. Totalt arbetade 40 personer på Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan under den period föreliggande utredning genomfördes. 2. Metodik I början av projektet utfördes en litteraturstudie gällande miljöledningssystem i verksamheter samt miljömanagement. Utgångspunkten var miljöledningsstandard ISO För att få information om hur man bäst formulerar en miljöutrednings innehåll och utformning har andra examensarbeten granskats. Information om Pingstkyrkans second hand-butik har erhållits genom kontakt med nyckelpersoner på företaget samt information på företagets webbsida. Information har även inhämtats via personal från PMU, myndighetskontakter, kontakter via mejl och telefon med leverantörer och med fastighetsägaren. Information om fastigheten har även inhämtats från arkivet på Miljökontoret i Trollhättan. Dokumentation från har studerats för en översiktlig inblick i tidigare verksamhet samt information om vilka föroreningar verksamheten kan medföra. Följande rapporter och dokument har studerats: Beslut om en översiktlig markundersökning på fastigheten Rostvingen 9 i Trollhättans kommun (Josefsson, 2012), Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rostvingen 9, Trollhättan för Tooltec AB (Gyllensvärd, 2012), Bedömning av översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Rostvingen 9, Trollhättans kommun (Florberger, 2012). 6

8 2.1 Identifiering av miljöaspekter Utifrån verksamhetens aktiviteter har olika resursflöden och potentiella miljöaspekter identifierats. Relevant information för att kvantifiera omfattningen av de olika aspekterna valdes ut och redovisas i tabeller och figurer i avsnitt 3 (Resultat). Alla aktiviteter har delats upp i olika grupper beroende på vilka aspekter det rör sig om. Alla uppgifter gäller året 2013, verksamheten flyttade till den nya byggnaden under andra halvåret Uppgifter under 2012 fanns därför inte att tillgå. En kemikalieinventering gjordes, eftersom verksamheten saknade tydlig fördelning av vilka kemikaliemedel som tillhörde den tidigare verksamheten och fanns kvar och vilka kemikalier som var köpta under årets gång. Uppgifter om förbrukning och andra kvantitativa mått har inhämtats via kontakter med anställda på ekonomiavdelningen och fastighetsägaren. Fakturor som verksamheten vid undersökningstillfället hade om sin avfallsgenerering var inte kompletta, och en genomgång av en del av dem var inte möjlig. Avfallsstatistik har erhållits istället via kontakter på Ragn-Sells och Stena Techno World. Information om sanitetsartiklar och uppgifter gällande kök, städ och caféets verksamhet baserar sig på en uppskattning av hur stora volymer av livsmedel och städkemikalier det kan röra sig om. Dessa kan schabloniseras upp till en årsförbrukning. Fakturor i detta fall har även varit aktuella för att ta fram en aktuell bruttolista. En del av information har inhämtats via platsbesök och rundvandringar samt via intervjuer med anställda. Information om koldioxidutsläpp och butiksbilarnas prestanda togs fram via registreringsbevis för fordon på företaget. 2.2 Värdering av miljöaspekter Det finns inga enhetliga riktlinjer och regler kring hur miljöpåverkan på företag ska bedömas. Därför finns många olika metoder för att värdera miljöaspekter. Inom detta arbete har en vanlig metod för att bedöma miljöaspekter valts. Denna metod är baserad på tre kriterier: omfattning, miljöpåverkan och genomförbarhet. Omfattning innebär hur stor miljöpåverkan som miljöaspekten har gett upphov till, vilket kan vara mängden avfall, volymen på kemikalier, energiförbrukning, utsläppen från transporter etc. Påverkan anger hur betydande miljöpåverkan blir vid en aktivitet. Genomförbarhet beskriver möjligheten för verksamheten att införa åtgärder för att förändra aspekten till det bättre. Miljöaspekterna graderas på en skala mellan 1 till 5 för att bedöma om aspekten är betydande eller inte för de olika bedömningskriterierna. Siffrorna adderas med varandra och det sammanlagda värdet avgör dess betydelse enligt tabell 1. De aktiviteter som har fått det totala värdet över 10 bedöms vara betydande miljöaspekter. Tabell 1. Poängsättning för bedömning av miljöaspekter. Bedömningskriterium Antal poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng Omfattning Mycket liten Liten Påtaglig Stor Mycket stor Påverkan Mycket liten Liten Påtaglig Stor Mycket stor Genomförbarhet Mycket liten Liten Påtaglig Stor Mycket stor 7

9 3. Resultat Nedan redovisade uppgifter gäller om inget annat anges för år Verksamhetsbeskrivning PMU(Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) är den svenska pingstförsamlingarnas biståndsorgan. Organisationen arbetar tillsammans med församlingarna med cirka 165 pågående projekt i cirka 50 länder. PMU: s koncept för second hand-butiker heter Biståndscenter. Butikerna drivs av PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) och den lokala församlingen (PMU, 2012). Under våren 2014 fanns 62 second hand-butiker i hela Sverige som stödjer PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete). PMU(Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) ägde 10 butiker med placeringar i Alingsås, Trollhättan, Borås, Leksand, Falun, Östersund, Umeå, Piteå, samt två butiker i Örnsköldsvik (Tommy Granberg, muntligt). En av dessa ligger i Trollhättan och drivs av PMU Interlife i samarbete med Trollhättans Pingstförsamling. All avkastning går till hjälpverksamhet. Hälften fördelas lokalt av Pingstkyrkan och den andra hälften fördelas mellan olika biståndsprojekt av PMU Interlife i olika U-länder (Trollhättans Pingstkyrka, 2014). Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan är en arbetsplats med goda möjligheter för människor med funktionsnedsättning, långtidsarbetslösa, nyanlända invandrare, samtidigt som det är en trevlig mötesplats. Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan tar emot alla slags gåvor, så som kläder, skor, textiler, porslin, glas, möbler, väskor, tavlor, prylar, leksaker, lampor, verktyg, husgeråd. Det mesta av de inkommande varorna går till försäljning i butiken och resten sorteras bort till återvinning. En del slängs eller går som bistånd till U-länder (Samuel Alexandersson, muntligt). 3.2 Lokalisering och tidigare verksamhet Tidigare låg Pingstkyrkans second hand-butik på Kardanvägen 12b i Trollhättan, men 2012 flyttadebutiken till Lextorpsvägen 977 och fortsatte i nya, fräscha lokaler som tidigare var Högmans Mekaniska verkstad. Verkstaden ligger numera i Lextorp cirka 3 km sydväst från Trollhättans centrum. Verkstadsindustrin startade på fastigheten 1940, och sedan dess har byggnaden byggts om flera gånger. Under 2010 bildades bolaget Högmans Industri Verktyg AB genom en fusion mellan Tooltec Trestad AB och Högmans Industri Verktyg AB. Verksamheten klassificerades som anmälningspliktig enligt Miljöbalk Mekanisk bearbetning av stål och metall bedrevs på fastigheten fram till Det förekom ytbehandling och härdning, och de kemikalier som användes var smörjoljor. Dessa förvarades inomhus, och inga större läckage upptäcktes vid kontroller från Miljöförvaltningen under I samband med att verksamheten upphörde och flyttade till en annan adress har Miljönämnden förelagt Tooltec Trestad AB att utföra markundersökning. Markundersökningen visade att det fanns förhöjda värden av metaller, bland annat krom, zink, nickel och koppar, samt lite förhöjda värden av polycykliska kolväten och aromater. Miljöförvaltningens bedömning var att risken för spridning av markföroreningar var mycket liten, eftersom inget grundvatten påträffades vid provtagningar och ytan till stor del var asfalterad. Vid ändrad markanvändning bör andra åtgärder sättas in för att undvika spridningsrisk. 3.3 Organisation Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan hade 11 fast anställda under 2013, vilka var fördelade inom olika avdelningar och enheter enligt schemat i figur 1. 8

10 Figur 1. Organisationsschema för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan Lokaler Byggnaden (se Figur 2)har två våningar, ett bottenplan med tre ingångar, en för lastbil på baksidan av byggnaden och en för gåvogivare som besöker second hand-butiken. Denna ingång används även för samtliga anställda. För kunder som vill handla i butiken används huvudentrén på framsidan till höger. På entréplanet finns ett café, butiken, ett möbellager, lager för tavlor, en textilavdelning samt en avdelning för försäljning av porslin. I den andra skyddade delen finns en elverkstad, ett snickeri för mindre möbelrenovering, ett lager för prylar, en bokavdelning, ett rum för mindre måleriarbeten, samt ett livsmedelslager. Det finns också en avdelning med en diskmaskin samt en tvättmaskin för textiler i direkt anslutning till avdelning med barnkläder. Figur 2. Planritning över byggnaden, entréplan (skala 1:100). Butiken upptar det största utrymmet i hela byggnaden. På andra våningen finns ett stort konferensrum, samt ett omklädningsrum med tillhörande skåp, duschar och toaletter. Andra våningen 9

11 används främst av personalen. Planen framför byggnaden är asfalterad med 130 tillgängliga parkeringsplatser för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan och dess besökare Kläder, skor och textiler Kläder, skor och textiler som kommer in sorteras. Trasiga och dåliga varor slängs direkt. Resterande varor tvättas och prismärks. En del av de inkommande textilierna används för att sy nya kläder, gardiner med mera Möbler, verktyg, leksaker, böcker och tavlor Inkommande möbler, verktyg, leksaker, böcker och tavlor rengörs och sorteras. Vissa kan eventuellt lagas och målas och mindre skador repareras. Därefter prismärks de och ställs ut till försäljning Porslin Inkommande porslin, glas och kristall sorteras och diskas. Det som anses värdefullt värderas av en expert och prismärks innan de ställs ut i butiken till försäljning. 3.4 Befintligt miljöarbete Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan fick inte fortsätta på sin gamla adress och i samband med flytten till den nya adressen 2012 hade verksamheten inga ekonomiska resurser att driva ett miljöarbete. Man försökte ändå jobba med miljöfrågor. Byggnaden som tidigare var verkstadslokal var mycket sliten och resurser och tid lades ner för att rusta upp lokalen till en trevlig butik med ett café och försäljning av begagnade varor. Samtidigt har Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan stor omsättning och en personalstab med få fast anställda, många visstidsanställda och frivilliga. Personalomsättningen resulterar i en brist på kompetens inom miljöområdet. Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan införde sortering inom följande områden: brännbart, komposterbart, metall, pappersmassa (med kontorspapper), behandlat och obehandlat trä, farligt avfall, el-skrot och elektroniskt avfall samt restavfall. Inom området energi har lyckats att få ned elkostnaden genom att sänka fläktflödet för ventilation. När det gäller takbelysning har försök gjorts att släcka hälften av lysrörsarmaturen när butiken inte har försäljningsdagar. 3.5 Lagar och andra krav Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan är inte anmälnings- eller tillståndspliktig enligt Miljöbalken. Dock gäller allmänna regler enligt Miljöbalken och även andra lagar som berör verksamheten skall efterföljas. Listan över de lagar som gäller Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan är sammanställd i bilaga B Tillbud, olyckor och avvikelser Sedan Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan startade augusti 2012 i de nya lokalerna har inga bränder eller tillbud skett. Dock har 2 olycksfall registrerats. Tillbudsrapporter avsedda för arbetsmiljöverket över de två händelserna fanns tillgängliga vid begäran. Verksamheten har inte interna rutiner över nödlägesberedskap, och det finns inte tillgängliga säkerhetsdatablad för personalen. Under tiden som utredningen pågick förekom det avloppsstopp, dock fanns inga registrerade rapporter om liknande tillbud. Det fanns inte heller några upprättade rutiner för att minimera risker vid ett eventuellt stopp i avlopp. 3.7 Identifiering av miljöaspekter Avfall Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan har avtal med Ragn-Sells och Hans Andersson recycling, 10

12 vilka båda är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISOO (Ragnsells, 2011, Hans Anderson, 2010). Avtalet med Ragn-Sells omfattade vid tiden för utredningen fraktionerna brännbart, metall, porslin och glas. De fraktioner av avfall som angivits var väl sorterade. Dock slängdes färgat och ofärgat glas i samma behållare. I tunnan för brännbart slängdes även kontorspapper, tidningar, plastförpackningar, metallförpackningar, samt trä. Hans Andersons recycling tog hand om böcker (pappersmassa), metallskrot, kabelskrot och wellpapp. Även två olika fraktioner av obehandlat trä och målat trä lämnades till Hans Andersson recycling. En stor container för metallskrot och en för brännbart blandat avfall stod på baksidan utanför möbellagret. Det fanns även en för brännbart och en för pappersmassa på framsidan. De blå containrarna hämtades av Hans Anderssons recycling. Wellpappen levererade Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan till Hans Andersson recycling själva. De gröna tog Ragn-Sells hand om vid behov. Redovisningen av avfallsmängder är sammanställd av de företag som Pingstkyrkans second handbutik i Trollhättan hade avtal med Mängden avfall som verksamheten lämnade till Hans Andersson recycling redovisas i tabell 2 nedan. Tabell 2. Avfallsmängder för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan baserad på sammanställning från Hans Andersson recycling i kg under Fraktion Jan. Feb. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Mängd totalt Blandat Kontor Blandat skrot (metall) Brännbart Kabelskrot Tryckeri, pappersmassa Trä fritt Trä målat Wellpapp Totalt/månad Information om avfallsmängder som lämnades till Ragn-Sells har inte kunnat sammanställas på grund av att det stora antalet fakturor, vilket gjorde att en genomgång av dem inte var möjlig med tanke på den tid som fanns till förfogande. Dock var det möjligt att få statistik från Ragn-Sells och den finns redovisad i tabell 3 nedan. Tabell 3. Avfallsmängden för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan baserad på en sammanställning gjord hos Ragn-Sells i kg under Fraktion Mängd i kg Deponi, utsorterat 4636 Brännbart avfall Summa per år Vid ingången för inkommande varor stod två mindre tunnor, en för restavfall och den andra för komposterbart som kommunen tog hand om varannan vecka. Uppgifterna baseras på en ungefärlig beräkning och motsvarade 732 kg restavfall och 1196 kg matavfall under 2013 (Stefan Bohman, muntligt). Förpackningar sorterades inte, vilket kunde bero på att de flesta hade mat med sig och mängden livsmedelsförpackningar som förekom var ganska liten. Komposterbart sorterades enbart i 11

13 restaurangen. I personalköket för chefer, gäster och ekonomiavdelningen saknades behållare för komposterbart, likaså på andra våningen. Andra typer av förpackningsmaterial sorterades inte heller Farligt avfall Farligt avfall förekom i form av lysrör, små batterier, färger, lim, sprayburkar, olika slags lampor, lack bets och rester av olika slags kemikalier. Små batterier samlades in separat på varje avdelning och transporterades sedan till den lokala återvinningsstationen. Samtliga anställda visste var insamlingen av batterier, lampor och lysrör skedde. Vid ett besök fanns dock i behållare för sladdar och kablar även små batterier. De anställda som jobbade med målning och mindre reparationer av möbler, tavlor lämnade olika slags behållare med farligt avfall till metallskrot eller brännbart. Insamlingen av sladdar och kablar skedde i en tunna i elverkstaden för att sedan köras till Hans Andersson recycling. El-avfallet samlades i på en pall vid entrén för inkommande varor. Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan hade 2013 ett avtal med Stena Techno World i Vänersborg som är miljöcertifierad enligt ISO Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan har inte kunnat lämna uppgifter om avfallsmängden som de lämnade till Stena Techno World 2013, men Stena Techno World för statistik, vilket möjliggjort uppgifter om mängden. Uppgifterna återfinns i tabell 4 nedan. Tabell 4. Avfallsmängden för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan baserad på en sammanställning gjord hos Stena Techno World i Vänersborg i kg under Fraktion Mängd i kg IT-utrustning 126 Hemelektronik 3415 Totalt per år 3541 Mängder och typ av farligt avfall som uppkom har inte bokförts. Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan transporterade själva avfallet till Hans Andersson recycling i Stallbacka. Enligt uppgifter från företaget hade inte Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan lämnat farligt avfall under 2013, så detta motsvarade 0 kg. Det totala avfallet uppgick till kg per år. Nyckeltal för det avfall som återanvändes kommer från en rapport om avfallsindikatorer och visar hur mycket av det insamlade avfallet till materialåtervinning som sorterades ut före själva materialåtervinningsprocessen och skickades till energiåtervinning(avfall Sverige, 2014). Nyckeltal i detta fall mättes i kg/person och år (anställda och tillfällig personal, cirka 40). För Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan blev denna indikator kg/person och år. 12

14 Figur 3. Pingstkyrkans second hand-butiks totala avfallsmängd i procent under Avlopp Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan har kommunalt avlopp. Sedan tidigare fanns en vask kvar för arbete med vätskor som kunde vara farliga. Den befintliga verksamheten använde vasken för att hälla ut resterande vatten efter penselrengöring, från både oljebaserade och vattenbaserade färger. Det fanns ingen rening kopplad till avloppssystemet (Bertil Lindahl, muntligt) Energiförbrukning Elnätbolaget som ansvarade för distribution av el var Trollhättan Energi AB. Verksamheten köpte sin el från Öresunds kraft. Bolaget är både kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO (Öresundskraft, 2014). Bolaget köpte förnybar el till största delen från vattenkraft vilket gav 0 g/kwh i koldioxidutsläpp (Cecilia Andersson, muntligt). Elen användes inom följande områden: tak- och annan belysning, vitvaror, varmvattenberedning, ventilation, disk- och tvättmaskiner, värme, datorer och mindre elektrisk utrustning. Lokalerna tillhörde tidigare verkstadsverksamhet med högt i tak. Mycket belysning, generösa lokaler, stora lager, rum som inte användes fullt ut resulterade i höga elräkningar. Antal ljuskällor beräknades till 522 varav 502 är lysrör och 20 är lågenergilampor (De flesta lysrör hade effekten på 36 kwh och lågenergi lampor- på 15, 11 eller 9 kwh). Med syftet att spara energi har Pingstkyrkans second hand-butik infört ett system, som innebär att under försäljningsdagar är alla lampor tända i butiken och övriga lokaler och när bara personalen finns på plats släcks en del av denna belysning. Under en av rundvandringarna konstaterades att 95 lampor (lysrörsarmatur) var släckta varav 9 (lysrörsarmatur) var trasiga. Andelen lampor som var släckta i procent motsvarade 37,8 %. Målsättningen är dock att uppnå 50 % i energibesparingar. Varje kväll har även en ansvarig funnits för att släcka all belysning i hela butiken. På andra våningen släktes dock inte lampor ens när personalen inte befann sig där. Den totala ytan som byggnaden hade var 3554 m² BRA, medan den hyrda ytan motsvarade 2811 m² BRA 2. Det kalla lagret där möbler står till försäljning ingick inte i den sist nämnda siffran. Beräkningar baseras på det sist angivna värdet och presenteras i tabell 5 nedan. 2 I bruksarea inräknas area som upptas av inredningsenheter som köksskåp, garderobsskåp o.d., friliggande rör ledningar och mindre kanaler. uppvärmningsanordningar som värmepannor, radiatorer, kaminer, kakelugnar, öppna spisar, fönsterapparater o.d. Rum skiljande väggar inom en utnyttjandeenhet intill en tjocklek av 0,3 m (Svensk area, 2009). 13

15 Tabell 5. Elförbrukning för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan under Energislag Energiförbrukning, kwh/år Energiförbrukning, kwh/ m2 Nyckeltal, kwh/m2 El totalt ,17 135* *- genomsnittlig energianvändning, för uppvärmning och varmvatten i lokalerna åren , kwh per m2 (Energimyndigheten, 2013) I figur 4 presentaras elförbrukningen månadsvis under en period när tidigare verksamhet kvarstod ( ) och därefter den nu befintliga verksamheten ( ). Den blå kurvan i Figur 4 beskriver elförbrukningen för den tidigare verksamheten Tooltec Trestad AB under Under 2011 fanns Tooltec Trestad AB kvar men ingen verksamhet bedrevs och lokalerna stod till största delen tomma och all utrustning var till försäljning. Under 2012 flyttade Pingstkyrkans second hand-butik in och en omfattande renovering påbörjades. Augusti 2012 startade second handbutiken sin försäljning. Den mörka gröna kurvan avser elförbrukning under de första två månaderna 2014, när utredningen pågick. Figur 4. Förbrukningshistorik av el för Pingstkyrkans second hand butik i Trollhättan under perioden februari Inköp och produktval Livsmedel Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan har ett avtal med Axfood Sverige AB. Axfood arbetar huvudsakligen i enlighet med ISO och har anslutit sig till GRI 3 (Global Reporting Initiative) (Axfood, 2014). Listan med livsmedel till caféets försäljning baseras på en uppskattning och har sammanställts i tabell 6 nedan. Tabell 6. Livsmedelsinköp för Pingstkyrkans second hand butik i Trollhättan i kg hos Axfood under GRI- Global Reporting Initiative (Global strategic alliances, 2014). 14

16 Namn på produkt Typ av Antal förpackningar Total mängd i kg miljömärkning Kaffe, Löfbergs Fair-Trade, Krav Bon bulle kanel Bon Baguette Bon Wienerpecan ,24 Bon Baguette Cloetta Kexchoklad ,12 Del Punschrullar - 4 9,6 Totalt: 962,96 Andelen ekologiska livsmedel köpta hos Axfood var vid utredningstillfället 29,9 %. Ungefärliga mängder inhämtades veckovis och dessa har sedan adderats till det totala värdet med hänsyn till att butiken hade öppet under hela sommaren (dock inte lördagar) och även varje lördag under hela året. Antal veckor som togs med i beräkningen var 50. Tabell 7. Livsmedelsinköp för Pingstkyrkans second hand butik i Trollhättan hos ICA Jätten i kg (om inget annat anges) under Namn på produkt Per vecka Total mängd Mjölkprodukter 3,8 kg 190 liter Mjölk, grädde 20,5 liter 1025 kg Bakverk och bröd 4,25 kg 212,5 Grönsaker 11,3 kg 565 Köttprodukter 2 kg 100 Annat livsmedel 2 kg 100 Livsmedelskasse 7 stycken 350 stycken Totalt: 2192,5 Livsmedel för anställda Pingstkyrkans second hand-butik köptes hos ICA Jätten. Inga av dessa livsmedel var ekologiska. Nyckeltal (andel ekologiska livsmedel) samt den totala mängden livsmedel presenteras i figur 5 nedan. Figur 5. Totala antal livsmedelsinköp för Pingstkyrkans second hand butik i procent under Kontorsförbrukning Allt material för kontor köptes hos Staples. Företaget var både kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 15

17 9001 och ISO (Staples Direkt, 2010). Pappret som köptes hos Staples var Multi Copy och Staples och motsvarade den största förbrukningsvaran för verksamheten. Multi Copy har miljömärkning Svanen, EU-blomman och märkningen TCF (Totalt klorfri). Den har noll CO₂-utsläpp från fossila bränslen under produktionen och är Staplesmärkt med FSC (Forest Stewardship Council) och ECO-Label. Årsförbrukningen av papper uppskattades till cirka ark. Varje anställd (anställd och tillfällig personal, cirka 40) använde cirka 375 ark per år, vilket motsvarade1,9 kg per år. En genomsnittlig svensk använde under ,3 kg papper för tryck, kopiering och skrift (Miljöstyrningsrådet, 2014). Kartonger för insamling av papper fanns bredvid kopiatorerna, men pappret slängdes ändå i brännbart. Inga reducerande åtgärder har införts vid kopiering Sanitetsartiklar Det mesta köptes hos Staples och Axfood AB (se beskrivning för företagen i avsnittet kontorsvaror och livsmedel). Varor för hygien och handtvätt har sammanställts i tabell 8 nedan. Tabell 8. Antal hygienprodukter köpta för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan under 2013 i kg. Namn på produkt Miljömärkning Mängd i förpackning Antal per år Toalettpapper (Katrin gigantrulle) Svanen 6 stycken*8 55,7 kg Servetter (Tork wiping paper) Eco-Label 6 stycken*26 176,5 kg Tvål XXL (Unilever) - 4 stycken*5 liter 20 liter(cirka 20 kg) Totalt: 252,2 Andelen varor som var miljömärkta utgjorde cirka 92 % av de totala hygienartiklarna och det totala antalet är sammanställt i figur 6 nedan. Varje anställd förbrukade 5,8 kg mjukpapper per år. En genomsnittlig svensk använder 24,7 kg mjukpapper per år (Miljöstyrningsrådet, 2014). Figur 6. Totalt antal hygienprodukter för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan i procent under Kemikalier De flesta kemikalier användes inom reparation (elverkstad, måleri, snickeri och möbellager), samt i personalkök, restaurang och städ. Kemikalieinventeringen utfördes på plats med syftet att försöka uppskatta mängden, farlighetsgraden samt identifiera om det fanns kemikalier från Kemikalieinspektionens PRIO-lista över riskminskningsämnen. Ingen sammanställd dokumentation av förbrukningen fanns att tillgå. Därför är förbrukningen baserad på en uppskattning under ett år. En 16

18 del kemikalier fanns kvar sedan den tidigare verksamheten och användes inte längre. En del kemikalier saknade markering, etikett eller mängd angiven på förpackningen. Det framgick inte vilka medel som användes för lastbilens service och var de förvarades. Totalt kunde 80 kemikalier identifieras och den totala mängden uppgick till cirka 478,7 liter. Detta ger 11,97 kg kemikalier per anställd (anställd och tillfällig personal, cirka 40). Antalet produkter som var miljömärkta med Svanen, Blomman eller Astma- och allergiförbundet är 18. Detta motsvarar 41,7 kg och cirka 9 % produkter som var miljömärkta. Dock var det 46 kemikalier som var försedda med riskfraser (Kemikalieinspektionen, 2009). Kemikalierna var fördelade efter användningsområde (se kemikalielistan i bilaga A). Det fanns 2 diskmaskiner och 1 tvättmaskin. Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan hade inget avtal med någon städfirma. I stället hade en av de anställda varit ansvarig för städ, restaurang och tillhörande aktiviteter. Säkerhetsdatablad fanns inte på plats. Anställda hade inte kunskaper om skyddsangivelser, faroklasser eller vilka kemikalier som var farliga Köldmedier De köldmedier som nyttjas inom verksamheten är R600a (isobutan). Dessutom förekom R134a i kylar, dricksvattenkylare och frysar. Fyllnadsmängden uppgick totalt till 0,75 kg. Detta kunde inte klassas som en anmälningspliktig anläggning enligt den definition som Miljöförvaltningen i Trollhättan har angivit (Trollhättans stad, 2014). De flesta köldmedier var ett bra val eftersom de inte har någon påverkan på ozonskiktet och relativt låg växthuseffekt i förhållande till koldioxid (se tabell 9). Dock fanns ett litet kylskåp av märket AEG som innehöll CFC, som varit förbjuden sedan den 31 december 1999 att yrkesmässigt användas på grund av dess kemiska sammansättning. Undantaget är enhetsaggregat på mindre än 900 gram. Tabell 9. Köldmediumföreteckning för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan. Utrustning Modell R-nummer *ODP **GWP Mängd, gram Whirlpool, kyl Inte synlig R 600a Elektro EH Helios, kyl FG243-3FF R 134a Gram, kyl KF R 134a Inte angiven Cylinda, kyl KFZ 1185 R 600a Cylinda, frys KF R 600a Bosch, kyl KGKSRR38a R600a Bosch, frys KGGS4432A R600a AEG Fanns inte R Trim Co, dricksvattenkylare Inte synlig R 134a Service, kyl CP 101M R 600a *ODP-Ozone Depletion Potential beskriver köldmediets påverkan på ozonskiktet; **GWP- Global Warming Potential beskriver påverkan i relation till koldioxidvärdet (Nilsson, 2001) Transporter Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan använde vid utredningstillfället en lastbil av märke Mercedes Benz 906K35, som körde mellan 4 till 6 turer varje dag. Lastbilen användes i verksamheten sedan januari Farligt avfall och wellpapp till återvinning transporterades med lastbilen. Lastbilen användes även för leveranser till kunder. Butikens chef använde egen bil av märket Peugeot 307 BIOFLEX i tjänsten. Denna bil användes för att veckohandla livsmedel både till försäljningen i caféet och till de anställda, samt för att handla varor till kontor, städ och andra mindre ärenden. Information om bilarnas prestanda, miljöklassning, miltal och koldioxidutsläpp inhämtades från transportstyrelsens registreringsbevis och finns sammanställd i tabell 10 nedan. År 2013 körde dessa 17

19 två bilar totalt mil och gav upphov till utsläpp på cirka 26,98 ton koldioxid. Tabell 10. Fordonsbeskrivning för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan. Fordon Drivmedel Bränsleförbrukning vid blandad körning, liter/100km Mercedes Benz Peugeot 307 Miltal per år, avser 2013 Miljöklass Diesel 9, /Euro V Bensin/Eta 7,4/10,4(+35%)** 132* Fanns inte nol** uppgifter CO₂ utsläpp, g/km Kolmonoxid, g/km Kväveoxider, g/ km Totala kolväten, g/km 238 Ej angivet Ej angivet Ej angivet 174/44,5(- 75 %)** 0,694/ej angivet 0,035/ej angivet 0,049/ej angivet *- uppskattningen baseras på sträckor i samband med resor i tjänst. Resor till och från jobbet, privata resor har inte tagits i beaktning; **-information om bränsleförbrukning med körning på etanol (Vi bilägare, 2007) Den privata bilen tankades också med etanol. Tankningar skedde inte så ofta och bedömdes inte påverka det totala utsläppet väsentligt. Dock finns inga uppgifter om hur ofta tankning förekom (Samuel Alexandersson, muntligt). Flygresor var inte aktuella för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan. Resor med tåg förekom i samband med 3-dagarsutbildning för föreståndare i Leksand och informationen finns sammanställd i tabell 11 nedan. Tabell 11. Resor i samband med utbildning för Pingstkyrkans second hand butik under Resor Sträcka i km Antal resor CO₂-utsläpp, kg Det totala CO₂utsläpp, kg Trollhättan-Leksand (enkel resa) 390,2 2 0,00085* 0,663* *-beräknad på en resa med tåg från SJ: s miljökalkyl (SJ, 2014) Vattenförbrukning Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan hade en uppskattad vattenförbrukning på 43 m³ per kvartal år 2013, vilket är relativt lågt, sett till den specifika förbrukningen för hushåll (se tabell 12). De största förbrukningskällorna utgjordes av toaletter, duschar, maskindisk, tvätt, städning, caféets verksamhet och dricksvattenförsörjning. Dusch fanns att tillgå men användes inte av personalen. Tabell 12. Vattenförbrukning för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan i liter per person och dygn Parameter Förbrukning i liter/person/dygn Den specifika förbrukningen för hushåll i under 2013 liter/person/dygn under 2010 Mängd * *- den specifika vattenförbrukningen anger den genomsnittliga vattenmängden som en invånare använder per dygn (Vattenverksföreningen, 2012) Utsläpp till luften Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan hade inga direkta utsläpp till luften. Utsläpp i målerirummet i samband med målningar, andra mindre reparationer av tavlor och möbler bedömdes vara av ringa betydelse och kan jämföras med utsläpp från ett hushåll Utbildning Inom PMU(Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) genomfördes interna tvådagarsutbildningar för samtliga föreståndare vid ett tillfälle under Syftet med utbildningarna var att introducera 18

20 arbetsmiljölagen, brandsäkerhet, frågor kring jämställdhet, samt eventuella interna förändringar inom organisationen (Tommy Granberg, muntligt). Under hösten 2013 genomfördes ett utbildningstillfälle för frivilliga. Det var en dagsrundvandring för 500 frivilliga från regioner Skåne, Stockholm, Kungälv och Örnsköldsvik för att få en inblick i organisationens arbete och inspiration för det ideella arbetet (Tommy Granberg, muntligt). Någon utbildning för samtliga anställda i Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan var inte planerad vid utredningstillfället och de flesta som jobbade hade ingen kompetens inom miljöområdet. Detta kunde bero på att verksamheten inte är vinstbaserad och planering för visstidsanställningar är svår att genomföra. All hjälp och olika kompetenser bland frivilliga och volontärer utifrån uppskattades lika mycket och inga krav kunde ställas i samband med insatserna. 3.8 Värdering av miljöaspekter Totalt identifierades 13 miljöaspekter. Av dessa 13 fick 5 aspekter det totala sammanlagda värdet lika med eller högre än 10 poäng. De som ansågs vara betydande miljöaspekter har markerats med fetstil och presenteras i tabell 13 nedan. Tabell 13. Sammanställd bedömning av miljöaspekter. MILJÖASPEKT Omfattning Påverkan Genomförbarhet Resultat Avfallsgenerering Avfall Farligt avfall Energiförbrukning El Inköp och produktval Livsmedel Kontorsförbrukning Sanitetsartiklar Kemikalieanvändning Kemikalier Köldmedium Köldmedium Transporter Godstransporter och resande med bil, Resor med tåg Vattenanvändning Vattenförbrukning Utbildning Utbildningstillfälle Utsläpp Utsläpp i luften Avfallet bedöms vara en betydande miljöaspekt. Mycket stora mängder uppstod i verksamheten samtidigt som goda förutsättningar fanns för att förbättra avfallshanteringen i form av införande av källsortering, införande av tydliga rutiner vid hanteringen och sorteringen, utbildning för anställda. Miljöpåverkan bedöms vara mycket stor med stora möjligheter till förbättringar då en felaktig sortering ger upphov till höga koldioxidutsläpp. Även farligt avfall har mycket hög påverkan. Dock var de mängder som uppstod relativt låga, men deras farlighetsgrad måste anses vara betydelsefull. Energiförbrukningen anses också vara en betydande miljöaspekt. Eftersom verksamheten hyrde lokalen hade man inte möjlighet att påverka valet av energikälla. Påverkan kan anses vara medelstor med tanken på elens ursprung. Samtidigt har second hand-butiken stora möjligheter att införa effektiviserande åtgärder och rutiner vid elanvändning för att ytterligare minska sin elkonsumtion. Med tanke på verksamhetens möjligheter och mål ansågs det att genomförbarhet när det gäller inköp av ekologiska livsmedel kunde utökas, främst för caféverksamheten, och även för de anställda i butiken. Omfattningen av livsmedelsinköp i sin helhet var dock låg. Miljöpåverkan är mycket hög vid produktion av livsmedel, därför kan påverkan anses mycket stor. 19

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Utformning av miljöledningssystem

Utformning av miljöledningssystem Utformning av miljöledningssystem Principskiss för miljöledningssystem miljöutredning Ledningens genomgång Miljörevision och uppföljning miljöpolicy Ständig förbättring Miljömål Miljöprogram Införande/genomförande

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 1 (5) 2010-04-12 Dnr SU 83-0941-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 Inledning Stockholms universitet har sedan 1997 har arbetat med att förbättra

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

NCM:s samtliga miljöaspekter

NCM:s samtliga miljöaspekter Inköp och upphandling Inköp NCM köper saker för xx kkr per år. NCM har som målsättning att vid alla inköp beakta miljöaspekter och välja det mest miljöanpassade där så är möjligt. Personalen använder i

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Restaurang Sjömagasinet

Restaurang Sjömagasinet REVISIONSRAPPORT FÖR MILJÖDIPLOMERING 2017 Grunduppgifter Omdiplomering - tredjepartsrevision Utfärdare Revisionskriterier: Kraven enligt Göteborgsmetoden för miljödiplomering som är godkända enligt Svens

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2015 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Gunnar Rogenfelt Telefon: 031-7246470 Översikt Härryda

Läs mer

Revisionsrapport för Miljödiplomering 2016 Vägen Ut! kooperativen i Göteborg

Revisionsrapport för Miljödiplomering 2016 Vägen Ut! kooperativen i Göteborg Vägen Ut! kooperativen Christina Xenos 414 58 Göteborg Revisionsrapport för Miljödiplomering 2016 Vägen Ut! kooperativen i Göteborg Grunduppgifter Revision Omdiplomering Revisionskriterier: Kraven enligt

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna.

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna. Verktyget är uppdelat i sex delar: 1. el och värme, 2. mat och matavfall, 3. transporter, 4. varor, 5. avfall och återvinning samt 6. planering och kommunikation Dela upp klassen i 6 grupper och låt dem

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN Här sorterar du ditt hushållsavfall för återvinning Öppettider: Måndag-Onsdag 08.00-20.00 Torsdag-Lördag 08.00-15.00 Alla helgdagar ( röda dagar ) är återvinningscentralen stängd,

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Waldmann Ljusteknik AB

Waldmann Ljusteknik AB Miljöberättelse 2015 Waldmann Ljusteknik AB Skebokvarnsvägen 370 124 50 BANDHAGEN Org. nr: 556113-3447 Tfn: 08-99 03 50, fax: 08-99 16 09 E-post: info-se@waldmann.com Hemsida: www.waldmann.com VD/Miljöansvarig:

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning 2012-12-04 Utgåva (1) MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetsbeskrivning Glafsfjordens maskin & Svets AB är en komplett mekanisk verkstad etablerad på Jössefors industriområde utanför Arvika. Företaget har 12 personer

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete.

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Miljömål 2011 Kompetens, utbildning och kommunikation Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Organisationens miljöledningssystem

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Miljöredovisning 2015

Miljöredovisning 2015 Miljöredovisning 2015 1 REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 Fastighets ABs (härefter kallad ) miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 1(5) Anmäld för rektor Kåre Bremer 2009-03-12 Dnr: 83-0574-09 Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE MILJÖLEDNINGSSYSTEM M1 1171091 0110 Sida 1 av 8 dnr 1171091 RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE Syfte Syftet är att säkerställa att Högskolan i Borås miljöarbete följs upp och

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Miljödeklaration - Hurts E30E14

Miljödeklaration - Hurts E30E14 Miljödeklaration - Hurts E30E14 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 216 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät

SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät 2013-10-04 SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät SABOs miljöenkät 2012 har besvarats av 176 SABO-företag. Det motsvarar 61 % av företagen. Det är i större utsträckning de medelstora och stora

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

Miljöaspektlista som resultat av miljöutredning för verksamheter vid Skogsmästarskolan, Skinnskatteberg

Miljöaspektlista som resultat av miljöutredning för verksamheter vid Skogsmästarskolan, Skinnskatteberg 1 (8) 2015-09-15 Miljöaspektlista som resultat av miljöutredning för verksamheter vid Skogsmästarskolan, Skinnskatteberg Syftet med miljöaspektlistan är att utgående från SLU:s miljöpolicy hitta de miljöaspekter

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Miljöberättelse Miljöstegen

Miljöberättelse Miljöstegen Miljöberättelse Miljöstegen Giltig under perioden: 1 januari 2014 15 januari 2015 Innehåll: Organisation och verksamhet Sammanfattning av miljöpåverkan Miljö- och kvalitetspolicy Miljömål 2014 Genomförda

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning.

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. MILJÖHANDBOK Dokumentnamn Upprättat av Staffan Stenhag Fastställt av Sida (av) 1 (5) Fastställt datum Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. Grundutbildning

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

SABOs miljörapport 2015

SABOs miljörapport 2015 Sida 0 av 14 2016-10-24 SABOs miljörapport 2015 Resultat från SABOs miljöenkät Sida 1 av 14 Innehåll Om SABOs miljöenkät... 2 SABOs miljörapport 2015 i korthet... 3 Tabell 1. Ett urval av resultat från

Läs mer

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1 FT Riks 7 2011-10-21 1 ( 6) 2.1.1 Lagar och krav som berör miljöaspekterna i verksamheten Miljöbalken SFS 1998:808 senast ändrad, 2010:1052 med tillhörande förordningar och föreskrifter Miljöbalken är

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

Miljöaspektlista som resultat av miljöutredning för verksamheter vid Skogsmästarskolan, Skinnskatteberg

Miljöaspektlista som resultat av miljöutredning för verksamheter vid Skogsmästarskolan, Skinnskatteberg 1 (8) som resultat av miljöutredning för verksamheter vid Skogsmästarskolan, Skinnskatteberg Syftet med miljöaspektlistan är att utgående från SLU:s miljöpolicy hitta de miljöaspekter som under året ska

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet 2013-02-19 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer