Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ESSINGEVIKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ESSINGEVIKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006."

Transkript

1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ESSINGEVIKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen är medlem i samfällighetsföreningen Essingevikens samfällighetsförening. Föreningens andel är 68,13 %. Samfälligheten förvaltar markanläggningar, gemensamhetsutrymmen, garage och teknisk försörjning. Fakta om våra fastigheter Föreningens fastigheter har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Essingevarvet Stockholm Essingevarvet Stockholm Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade genom Länsförsäkringar. Byggnadernas uppvärmning sker med VVS (centralvärme). Byggnadsår och ytor Fastigheterna färdigställdes 1995 och 1996 och består av 6 flerbostadshus i 5 till 6 våningar. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter vilket utgör lägenhetsyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 77 lägenheter med bostadsrätt. Sid 1 (12)

2 Lägenhetsfördelningen för bostadsrätter: rok 2 rok 3 rok 4 rok 4-6 rok I fastigheterna finns även bastu, gemensamhetslokal, övernattningslägenhet, grovtvättstuga, motionslokaler och styrelserum som förvaltas av samfälligheten. Förvaltning Ekonomisk förvaltning inkl. lägenhetsförteckning samt teknisk förvaltning har skötts av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum. Städning har utförts av Miljöteamet AB. Trädgård har skötts av PJ's Trädgårdstjänst. Snöröjning har skötts av Thomas Glaad. Föreningen har Kabel-TV uppkoppling via Com Hem AB (via samfälligheten). Medlemmar Av föreningens 77 medlemslägenheter har under året 11 överlåtits. Föreningens policy för andrahandsuthyrning är: En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke. Bostadsrättshavare, som under viss tid inte har tillfälle att använda sin bostadslägenhet, får upplåta lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd kan begränsas till en viss tid och förenas med villkor. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Alf Lund ordförande Per-Eric Uusitalo kassör Bertil Bengtsson sekreterare Ola Berg ledamot Michael Olsson suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Ola Berg, Per-Eric Uusitalo. Styrelsen har under året avhållit 11 protokollförda sammanträden. Revisorer Auktoriserad revisor har varit Agneta Björklund, Nexia Revision Stockholm KB. Revisorsuppleant har varit Peter van Lienden, Nexia Revision Stockholm KB. Valberedning I valberedningen har ingått Marcus Sjöholm (sammankallande), Ann Charlotte Lallerman och Ulf Lindström. Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Sid 2 (12)

3 Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten Under året inträffade det en större vattenskada i ett av föreningens hus. Skadan var av sådan omfattning att styrelsen tvingades ta i anspråk föreningens fastighetsförsäkring i samband med reparationen. Föreningen självrisk uppgick till kronor. Styrelsen har med hjälp av byggteknisk och juridisk expertis konstaterat att skadan uppstod genom försumligt agerande i ett enskilt hushåll. Styrelsen beslutade mot den bakgrunden att begära full ersättning av berörd medlem för såväl självrisken som andra direkta skadekostnader. Föreningens betalningskrav på kronor reglerades i sin helhet under april månad. Föreningen tvingades dock betala kronor i form av åldersavdrag för renovering av de underliggande lägenheter som drabbades av vattenskadan. I augusti 2006 tecknades nytt elavtal (genom samfällighetsföreningen) med Östkraft AB för perioden t o m Det nya avtalet är 43 procent dyrare jämfört med tidigare avtal, vilket förklaras av kraftigt stigande priser på den nordiska elmarknaden. Rensning av ventilation från lägenheter och lokaler samt vindar och frånluftsfläktar har utförts under december Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten Styrelsen bedömer att föreningens fastigheter befinner sig i mycket gott skick och förutser därför inget större underhållsbehov under det kommande året. Föreningens ekonomi Föreningen beskattas efter schablonmässiga regler för statlig inkomstskatt. Årsavgiften för 2006 var i genomsnitt 1 procent lägre än föregående år, främst tack vare lägre ränta på föreningens lån. Byggnadsavskrivningar uppgår till kronor under 2006, vilket är kronor högre jämfört med föregående år. Höjningen är ett led i anpassningen till gällande redovisningspraxis. Fastighetsskatten uppgår till kronor, en ökning med kronor jämfört med året innan. Storleken på fastighetsskatten bestäms dels av fastighetens taxeringsvärde, dels av byggnadens ålder. Under 2006 har tre av föreningens sex byggnader klassificerats som äldre än 10 år och då utgår hel fastighetsskatt på taxeringsvärdet, i stället för som tidigare endast halv fastighetsskatt. Från och med 2007 kommer samtliga av föreningens byggnader att klassificeras som äldre än 10 år, vilket innebär att skatteuttaget ökar allt annat lika. Taxeringsvärdet på föreningens byggnader samt mark under 2006 var oförändrat kronor. Föreningen betalar mer i statlig inkomstskatt, kronor mot kronor under föregående år. Skatteuttaget ökar som en följd av att föreningens räntekostnader minskar mellan åren. Styrelsens förslag till stadgeenlig reservering till fond för yttre underhåll om kronor redovisas som vinstdisposition under posten eget kapital i balansräkningen. Årets resultat (efter hänsyn tagen till ovanstående föreslagen reservering) är kronor sämre än budget. Avvikelsen beror främst på onormalt många hissreparationer samt genomförd stamspolning i samtliga hus. Övriga kostnader utvecklas i huvudsak enligt lagd budget. Styrelsen har under det gångna året omförhandlat villkoren för närmare 60 procent av den sammanlagda lånevolymen. I februari omplacerades lån i Nordea på kronor från rörlig till bunden ränta. Räntesatsen 3,10 procent löper till och med 19 november Inför omsättning av befintligt lån i SEB på kronor i mars inhämtade styrelsen offerter från fem olika kreditinstitut (Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SBAB samt SEB). Offerten från Nordea visade sig vara mest fördelaktig för föreningen tack vare lägst ränta. Styrelsen beslutade därför att flytta lånet till Nordea samt dela upp volymen i två lika stora delar om kronor vardera. Sid 3 (12)

4 Räntan är bunden till 2,99 procent (t o m 16 januari 2008) samt 3,49 procent (t o m 10 januari 2010) för respektive del. I oktober genomfördes en ny upphandling med ovannämnda kreditinstitut inför omsättning av befintligt lån i Nordea på kronor. Styrelsen beslutade att flytta lånet till Handelsbanken/Stadshypotek tack vare konkurrenskraftiga kreditvillkor. Lånet löper för närvarande med 3,14 procent i rörlig ränta och är amorteringsfritt. Föreningen har under året amorterat lån med totalt kronor, varav kronor utgör extra amortering. Låneskulden uppgår till totalt kronor per den 31 december och har för närvarande en genomsnittlig räntesats om ca 3,20 procent. Med nuvarande amorteringsplan minskar låneskulden med kronor under Föreningen har god likviditet och tillgänglig kassa var kronor vid utgången av perioden. Årsavgiften för 2007 ökar i genomsnitt med 2 procent på grund av högre kostnader för uppvärmning. Avgiftshöjningen är dock lägre än ursprunglig plan tack vare att riksdagen beslutat införa skattelättnader från och med 1 januari Föreningens ekonomi påverkas positivt av att fastighetsskatten sänks från 0,5 procent till 0,4 procent samtidigt som taxeringsvärdet fryses på 2006 års nivå. En annan positiv nyhet är att den statliga inkomstskatten för bostadsrättsföreningar avskaffas helt och hållet. I övrigt hänvisas till bilagd årsbudget. NYCKELTAL Årsavgift/kvm bostadsrättsyta Lån/kvm bostadsrättsyta Dispositionsförslag Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat balanserad vinst från föregående år: reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgarna totalt Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överföres ,30 kronor ,00 kronor ,00 kronor ,30 kronor ,30 kronor Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning, finansieringsanalys med noter. Sid 4 (12)

5 RESULTATRÄKNING JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SKATT Statlig inkomstskatt ÅRETS RESULTAT Sid 5 (12)

6 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not Upplupna intäkter KASSA OCH BANK SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR X EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 5 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Not Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL Sid 6 (12)

7 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Fastighetsinteckningar som säkerheter för skulder till kreditinstitut Ansvarsförbindelser inga Inga Sid 7 (12)

8 1 JANUARI - 31 DECEMBER FINANSIERINGSANALYS Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar kortfristiga fordringar Förändring kortfristiga skulder (exkl. kort del lång skuld) Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten Långfristiga skulder Not Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Sid 8 (12)

9 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Finansieringsanalysen är uppställd enligt kassaflödesmodell. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas: Byggnader 0,5% 0,4% Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Utdelning från samfälligheten Försäkringsersättning Not 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel enl beställning Städning entreprenad Reparationer VVS Hiss Vattenskada Övriga driftskostnader Försäkring Samfällighetsavgift Fastighetsskatt Sid 9 (12)

10 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning Revisionsarvode extern revisor Stämma Förvaltningsarvode Arvode SBC övrigt Fastighetsförvaltning Juridik Administration Avgift till organisationer Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd Följande ersättningar har utgått Styrelse Sociala kostnader Avskrivningar Byggnad TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Not 3 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Sid 10 (12)

11 Not FÖRUTBETALDA KOSTNADER Försäkringspremie Not 5 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Not Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Not FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Vid årets slut Not 7 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkors ändringsdag SE-Banken BoLån Nordbanken Hypotek 3,10% Nordbanken Hypotek 3,49% Nordbanken Hypotek 2,99% Stadshypotek 2,89% Rörligt Nordbanken Hypotek 3,17% SE-Banken BoLån 3,12% Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Sid 11 (12)

12 Not UPPLUPNA KOSTNADER Revisionsarvode Styrelsearvode Sociala avgifter Låneräntor Stockholm den / 2007 Bertil Bengtsson Sven Ola Berg Alf Lund Per-Eric Uusitalo Min revisionsberättelse har lämnats den / 2007 Agneta Björklund Nexia Revision Stockholm KB Sid 12 (12)

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17 Brf Enen Nr 17 rg nr 716408 7574 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2006. FörvaItningsberätteIse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Majroparken nr 2

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Majroparken nr 2 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Majroparken nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2004, föreningens tionde räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Ratten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VIPEMÖLLAN 3,

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 GÖTA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 GÖTA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen GÖTA Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKORPIONEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26

Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan Årsredovisning Bostadsrättsfören Slottsgläntan ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål -' 'l Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VRIDMASKINEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Krönet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Krönet Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Krönet Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer