Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd"

Transkript

1 Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

2 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö kommun... 4 Metod... 5 Resultat Prioriteringar Rekommendationer... 19

3 Bakgrund Värmdö kommun gav i slutet på 2014 Vicicom i uppdrag att kartlägga förutsättningarna för fiberutbyggnad med bredbandsstöd inom kommunens olika landsbygdsdelar för att underlätta för byalag och fiberföreningar att initiera utbyggnad. Värmdö kommun består av både landsbygd och tätorter. För att säkra att inte avsaknaden av bredband påverkar näringslivet i kommunen och möta kommuninvånares efterfrågan på ökad bredbandskapacitet behövs en tydlig strategi vad gäller bredband. Att skapa förutsättningar kan ske på många olika sätt och denna utredning fokuserar på landsbygdsområden i kommunen. I regeringens Digitala agenda fastslås att 90 % av kommunens befolkning ska ha tillgång till 100 Mbit internet år 2020, vilket med dagens teknik innebär ett fiberbaserat abonnemang. Man har också satt upp ett delmål att 40 procent av befolkningen och verksamhetsställena bör ha tillgång till en internetuppkoppling om 100 Mbit/s eller mer senast För att uppnå detta har regeringen tillfört 3,25 miljarder som ska investeras i bredband på landsbygden. Perioden för dessa medel är och förutsättningarna skiljer sig mycket från tidigare bredbandsstöd som till stor del finansierat fiberutbyggnationen i skärgården på till exempel Möja, Runmarö och Nämdö. Värmdö är en av de 13 kommuner i Stockholms län som anses vara en landsbygdskommun och kan därmed få stöd för bredbandsinvesteringar som söks via Länsstyrelsen. Med stödet följer villkor och för att få stöd måste vissa prioriteringsgrunder uppfyllas. För att få en överskådlig bild över kommunens landsbygd har en kartläggning genomförts utifrån de prioriteringsgrunder som finns men även efter huruvida utbyggnation i ett område är ekonomiskt hållbart. Kommissionen kommer i september 2015 fatta beslut om stödets utformning och eventuella förändringar kan ske. Syfte Denna kartläggning ska ge kommunen hjälpverktyg i att planera insatserna framöver för att ta del av det stöd som finns till investeringar för bredband på landsbygden. Man kan utifrån stödets nya förutsättningar och riktlinjer göra en bedömning av Värmdö kommuns möjligheter till att få stöd samt vilka aktiviteter som behöver genomföras för att nå ut till landsbygden och samtidigt bli delfinansierade genom det nya landsbygdsprogrammet. Det finns en ökad efterfrågan på bredband i samhället och med denna information ska man lokalt kunna få en överblick och relevanta uppgifter för att ta fram en handlingsplan för hur de ska möta invånarnas behov. 1 S ida

4 Nuläge Värmdö Kommun Utbyggnaden av bredband är låg i Värmdö i jämförelse med andra kommuner i regionen. Fibertätheten varierar mycket i kommunen. På landsbygden har endast 1 % av befolkningen och 5 % av företagen tillgång till fiber. Antal och andel av befolkning på landsbygd med tillgång till 100 Mbit/s i Värmdö kommun Tillgång till 100 Mbit/s 132 4% Antal och andel av företag på landsbygd med tillgång till 100 Mbit/s i Värmdö kommun Tillgång till 100 Mbit/s 6 1% Ej tillgång till 100 Mbit/s % Ej tillgång till 100 Mbit/s % Figur 1 Andel av befolkning respektive företag på landsbygd i Värmdö kommun som har tillgång till fiber. PTS Bredbandskartläggning 2013 en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige - PTS-ER-2014:12 Totalt sett i hela kommunen har 25 % av hushållen och 15 % av företagen tillgång t100 Mbit/s. Antal och andel av företag med tillgång till 100 Mbit/s i Värmdö kommun Tillgång till 100 Mbit/s % Ej tillgång till 100 Mbit/s % Figur 2 Andel av befolkning respektive företag i Värmdö kommun som har tillgång till fiber. PTS Bredbandskartläggning 2013 en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige - PTS-ER-2014:12 Av Fig. 3 framgår att kommunen måste öka takten på utbyggnationen kraftigt för att uppfylla målet i den Digitala agendan att 90 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till minst 100 megabits per sekund till år S ida

5 Figur 1 Historisk utveckling och nödvändig utbyggnadstakt för att nå målet om 90 % tillgång till 100 Mbit/s. * Med homes passed avses här fastigheter som ej är anslutna till fibernätet men som har förberedd kanalisation vid fastighetsgräns. Även de adresser som finns inom ett avstånd på 354 meter från en befintlig fibernod ingår i statistiken i denna figur. Nedan visas en jämförelse mellan Värmdö kommun, Stockholms län och Sverige som helhet. 90% Andel med tillgång till fiber 80% 70% 15% 15% 60% 50% 19% 17% 40% 30% 20% 10% 0% 70% 69% 6% 49% 7% 44% 22% 14% Hushåll Företag Hushåll Företag Hushåll Företag Värmdö kommun Stockholms län Sverige Tillgång till fiber Homes Passed Figur 2 Jämförelse av tillgång till fiber samt i närheten av fiber. PTS Bredbandskartläggning 2013 en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige - PTS-ER-2014:12 Uppgifterna är hämtade från 2014 och det finns områden både på landsbygden och tätorten som idag är fibrerade men inte med i statistiken. De bredbandsstöd som Värmdö tidigare fått rör Runmarö, Nämdö 3 S ida

6 och Möja som ska slutrapportera sina projekt 31 mars Kommunen har varit med och delfinansierat dessa projekt då det var ett krav på offentlig medfinansiering i föregående bredbandsstöds period. Bredbandsstödet En ny programperiod öppnar där Stockholms länsstyrelse har 100 miljoner att fördela till bredbandsinvesteringar på landsbygden. Stödet finansierar 50 % av investeringskostnaderna, resterande ska finansieras genom anslutningsavgifter. Ansökningarna kommer att bedömas och poängsättas när Länsstyrelsen prioriterar mellan ärenden, en ansökan måste uppnå minst 200 poäng. Sökande kan vara både stadsnät, kommuner, föreningar och andra organisationer. En stor skillnad denna period är att ingen offentlig medfinansiering tillåts. Det är därför extra viktigt att alla i kommunen får en inblick i processen så att man kan medverka i eller stötta bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Kriterier och prioritering När en ansökan är komplett gör Länsstyrelsen en bedömning av projektet genom att poängsätta projektet utifrån vissa kriterier. Det finns en mininivå för hur många poäng som krävs för att beviljas stöd (200 poäng), viktningspoängen multipliceras med den poäng sökande får. Länsstyrelsen kan också besluta om att de kommer att ha ett krav på ytterligare poäng för att bevilja medel (diskussion pågår). Det är därför viktigt att fokusera på dessa prioriteringsgrunder för att kunna få in en riktig och högt prioriterad ansökan. Värmdö har många områden som kan vara stödberättigande och får därmed poäng för rätt geografiskt läge. För att konkurrera med andra bidragsansökningar måsta de också poängsättas och prioriteras utifrån följande: Projektet ger hög anslutningsgrad till bredbandsnätet (viktning 45 poäng) Högt antal möjliga anslutningar till bredbandsnätet (viktning 40 poäng) Sökanden har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investeringen (5*15 poäng) För att få någon poäng alls på anslutningsgrad måste man ha mer än 50 % anslutna. För att nå nästa nivå krävs 75 %. Detta är den punkt som kommer att kräva en stor insats i form av marknadsföring och mobilisering. Det är också den prioriteringspunk som väger tyngst ur viktningssynpunkt. Att projektet har en hög andel möjliga anslutningar innebär att om det finns möjliga anslutningar i området får man 2 poäng. Max poäng (5) ges om det finns över 200 möjliga anslutningar. Det är därför viktigt att inte ansöka på för små områden utan klustra områden utifrån detta kriterium och försöka få projekten relativt stora om så är möjligt utifrån rådande geografiska förutsättningar. Kartläggning och områdesindelning i Värmdö kommun En kartläggning av Värmdös landsbygd har genomförts för att få en tydlig bild över vilka förutsättningar som finns på landsbygden. Indelningen av områdena beskrivs närmare i metodkapitlet. Utifrån resultatet bedöms vilka områden som har förutsättningar att mobilisera stödfinansierade bredbandsprojekt utifrån de prioriteringsgrunder som staten satt upp. Områdena har och utvärderats utifrån: Möjlighet anslutningar Geografiska förutsättningar Tekniska förutsättningar och rimlighetsbedömning Servicepunkter och kommunal etablering 4 S ida

7 Utifrån resultatet av utvärderingen delas områdena in i tre kategorier: Områden med goda chanser till stöd Områden med goda chanser som kräver insatser Områden som kräver stora insatser Med utgångspunkt från detta kan man se hur ett område värderas utifrån prioriteringsgrunderna och därmed veta vilka som kan vara direkt kvalificerade och vilka som kräver insatser. Länsstyrelsen i Stockholm har ännu inte fattat beslut om gränsen ska sättas högre än de 200 poäng som Jordbruksverket fastlagt. I kartläggningen har vi därför använt verkets värde. Eftersom poängbedömningsgrunderna består av två fasta prioriteringsgrunder och två föränderliga grunder finns det möjlighet att påverka hur en ansökan prioriteras genom att sätta in insatser och aktiviteter för de olika områdena. Dessa insatser kan höja ett områdes poäng genom att: Öka intressegraden Ta fram en modell för genomförande av projekt Denna kartläggning baseras på att områdena kommer att få full poäng (75) för genomförandekapacitet. För att kunna driva ett lyckosamt projekt är det avgörande att ha rätt kompetens hos de ansvariga. Kommunen kan stötta de byalag som ansöker genom att skapa en struktur som säkerställer att genomförandekapaciteten vid varje enskilt projekt är god. Det kan innebära att kommunen initierar möten, samlar information och knyter kontakter med de bolag som bygger ut fiber. Metod Den kartläggning och områdesvärdering som har genomförts består av följande delar: 1. Kartläggning av nuläge 2. Geografisk områdesindelning 3. Planering av nytt stamnät och anslutningspunkter 4. Kostnadskatalog 5. Optimerad accessnätskvantifiering och kostnadsberäkning 6. Områdesvärdering Nedan beskrivs de olika delarna mer ingående. 1. Kartläggning av nuläge Kartläggningen har baserats på indata från Värmdö kommun: geografisk placering av möjliga fiberanslutningar i olika projektområden, vilket har kartlagts på två sätt: 1. Hushåll med permanentboende personer detta underlag har använts till att beräkna områdesprioritering baserad på Länsstyrelsens villkor 2. Samtliga möjliga anslutningar av intresse, i form av bostäder (även fritidshus), verksamheter och industrier detta underlag har använts till att beräkna byggnationskostnad för de byggnader som kan vara av intresse att bygga fiber till (s.k. homes passed) Projektområden har begränsats till områden på fastlandet utanför tät bebyggelse, landsbygd. Värt att notera är att det även finns några småorter i projektområden, vilket per definition innebär att det inte är enbart renodlad landsbygd i projektet. 5 S ida

8 Bostäder, verksamheter och industrier kommer från kommunens fastighetsregister, där vissa kategorier har tagits bort ur kartläggning, ex. komplementbyggnader och övriga byggnader som inte entydigt kan specificeras som bostad, verksamhet eller industri. De indata som arbetet bygger på åskådliggörs översiktligt i Figur 3, som visar de byggnader som enligt tidigare definition har tagits med i arbetet. Figuren visar även de områden som enligt PTS anses vara tätort och småort. Figur 3: Översikt över den indata som arbetet bygger på 2. Geografisk områdesindelning (s.k. klustring) Områdesindelningen har baserats på en avståndsberäkning, där byggnader med mindre än 500 m mellan varandra räknas till samma geografiska område ( områden eller kluster ). Efter detta har några mindre justeringar skett för att ex. avgränsa småorter till egna områden eller öka antalet möjliga anslutningar i ett område, för att på så sätt kunna öka chansen att bli bidragsberättigade. I Figur 4 nedan visas alla områden efter områdesindelningen, förutom de områden som har färre än 10 möjliga byggnader att ansluta, eller områden som är direkt anslutna mot en tätort. Siffrorna anger antalet permanentboende och inom parentes anges antalet möjliga anslutningar (bostäder/verksamheter/ industrier). 6 S ida

9 Figur 4: Områden efter "klustring" med antal permanentboende och antal byggnader 3. Planering av nytt stamnät Detta nät har geografiskt planerats längs befintliga vägar (som är den säkraste faktorn till att ett fiberstråk är möjligt att schakta). En översikt över planerat nytt nät visas i Figur 6, där den del av stamnätet som sammanbinder de olika områdena visas, tillsammans med samtligt accessnät. 7 S ida

10 4. Kostnadskatalog Kostnadskatalogen är baserad på Vicicoms erfarenheter från marknaden. Denna är transparent och flexibel vilket innebär att det ska vara lätt att vid behov i efterhand ändra kostnader och då automatiskt uppdatera kostnadskalkylen. Figur 5 visar kostnader från kostnadskatalogen, samt hur stor andel av varje schakttyp vi har beräknat för de olika nättyperna. Denna data går alltså lätt att ändra i efterhand om Värmdö kommun vill använda andra siffror. Schakt och förläggningsarbete Schaktkost/m Andel Plöjning acces 200 kr 50% Övrig schakt access 500 kr 50% Plöj stam/dist 400 kr 80% Övrig schakt stam/dist 600 kr 20% Totalkost/m access Totalkost/m stam/dist 350 kr 440 kr Stamnätsfiber i befintlig kanalisation, per meter Blåsning 10 kr Fiberarbete (skarvning och termingering) 3 kr Fiberkabel 150 kr Anslutningspunkter i byar För 48 kunder ANF kr Brunn kr Fiberarbete kr Per byggnad Aktiv nod 521 kr kr Figur 5: Poster ur kostnadskatalogen 5. Optimerad accessnätskvantifiering och kostnadsberäkning Projektet räknas på s.k. homes passed, vilket innebär att 100 % av alla ingående fastigheter förbereds med kanalisation till fastighetsgräns. Därtill tillkommer kostnaden för den faktiska anslutningen av byggnaden på fastigheten (s.k. homes connected ) när en kund väl väljer att ansluta sig. Då projektet inte omfattar en detaljplanering av samtliga områden så har en generalisering gjorts för att kunna beräkna kostnaden av accessnätet i varje område. Detta har resulterat i en optimerad nätkvantifiering, en beräkning med följande steg: 1. Ett nät skapas i varje område mellan de punkter som är närmast grannar (fågelvägen) 2. Näten justeras för att inte gå över vattendrag 3. Avståndet justeras med faktor 1,2 för att på bättre sätt stämma med en fysisk schaktväg (faktor bestämd enligt detaljplanerade stickprov i kommunen) 4. Totala antalet justerade schaktmeter multipliceras med kopplade poster i kostnadskatalogen I Figur 6 visas resultatet av beräkningen i form av accessnät. I denna figur visas även den del av stamnätet som behövs för att sammanbinda alla områden. Endast kostnaden för passivt nät tas med i beräkningen (med undantag för en central aktiv nod). 8 S ida

11 Figur 6: Planerat nät som behövs för att ansluta byområden och dess byggnader 6. Områdesvärdering När alla delar i kartläggningen är på plats så görs en områdesvärdering baserad på alla faktorer som finns tillgängliga, såsom Jordbruksverkets prioriteringsgrunder, total investeringskostnad i accessnät samt de sträckor som måste schaktas för att nå varje område i fråga. I Figur 7 visas en totalöversikt över alla faktorer som kartlagts och beräknats för att användas i områdesvärderingen. 9 S ida

12 Figur 7: En totalöversikt över kartlagda och beräknade faktorer Resultat Totalt sett har Värmdös landsbygd delats in i 30 olika områden, av dessa anses 7 områden ha goda möjligheter till fiberutbyggnad med stöd. Ytterligare 13 områden skulle kunna prioriteras om de kommer upp till över 50 % anslutningsgrad. Det är här man hittar de flesta områden med ren landsbygd. Dessa har oftast färre antal möjliga anslutningar än de områden som innehåller småtätorter. Områden i denna kategori måste ha en högre intressegrad för att prioriteras. De sista 10 områdena kommer att behöva få upp anslutningsgraden till minst 75 % för att kunna prioriteras och få stöd. Utredningen har koncentrerats till områden som är ren landsbygd och små tätorter/bebyggelsekoncentrationer för att Värmdö kommuns övriga tätorter kan anses som attraktiva att anlägga fiber i utan statligt stöd. Jordbruksverket fattade i mars ett beslut om att inga tätorter kan anses som stödberättigade. Områden med goda möjligheter till stöd De områden som hamnar på över 200 poäng kan söka bidrag utan att genomföra insatser men rekommenderas att ändå utreda intresset på orten. Eftersom det är viktigt att hamna så högt som möjligt utifrån prioriteringsgrunderna rekommenderas att ha en intressegrad på minst 50 % innan ansökan skickas in till Länsstyrelsen. Detta är också viktigt för att få till ett projekt som är ekonomiskt hållbart i sig. Oberoende av område så är en hög anslutningsgrad avgörande för både genomförande och ekonomi. 10 S ida

13 ID Antal anslutningar Kostnad Möjligt Bidrag Kommentar kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Total kr kr Goda möjligheter, med insatser Det är under denna kategori som de flesta områden hamnar och då krävs insatser för att projektet ska kunna söka stöd. Poängen för anslutningsgrad har stor betydelse för bedömningen av stödberättigande projekt. Över 50 % ger 45 poäng och över 75 % ger 135 poäng. Det är därför som fokus bör läggas på marknadsföring, något som kräver resurser och tid. Om det är föreningen som ska söka för orten krävs också att en projektgrupp skapas och att de bildar ekonomisk förening och söker stöd. Dessa kluster måste ha över 50 % i anslutningsgrad för att få möjlighet till att söka stöd: ID Antal anslutningar Kostnad Möjligt Bidrag Kommentar kr kr kr kr kr kr kr kr landsbygd kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr landsbygd Totalt kr kr 11 S ida

14 Dessa områden måste ha över 75 % anslutningsgrad för att få möjlighet till att söka stöd: ID Antal anslutningar Kostnad Möjligt Bidrag Kommentar kr kr kr kr kr kr landsbygd kr kr kr kr landsbygd kr kr kr kr landsbygd kr kr landsbygd kr kr landsbygd kr kr landsbygd Totalt kr kr Totalt bedöms att Värmdös landsbygd har områden som teoretiskt kan finansieras med kr i stödmedel om bredbandsprojekt mobiliseras. Alla dessa områden kan komma att kvalificeras utifrån stödets grunder men kommer att konkurrensutsättas när Länsstyrelsen gör en bedömning av ansökningarna. En kommun kan söka eller ännu hellre genom insatser få byarna att söka stöd som ekonomisk förening. 12 S ida

15 Prioriteringar I prioritering av Värmdös landsbygd har följande parametrar beaktats: Kvalificerat utan anslutningar Kvalificerat med 50 % anslutningar Under 50 % för att nå max 50 kkr. i anslutningsavgift Under 60 % för att nå max 50 kkr. i anslutningsavgift På detta sätt har områdena rangordnats utifrån hur de kvalificeras på basis av bidragets grunder, men också utifrån att projekten ska ha goda ekonomiska förutsättningar, vilket visas i Figur 8. Figur 8: Geografisk översikt över alla områden och deras prioritering 13 S ida

16 Tabell 1 nedan visar utfallet av prioriteringarna och ger en inblick i hur kostnaden för respektive område ser ut. Detta ger också kommunen en överskådbar blick över vilka insatser som kan komma att krävas för respektive område att bygga ut fiber. ID Total Anslutning 75 % Anslutning 85 % 50 kkr/ anslutning Prioritet Kommentar Ytterligare krav kr kr kr 41 % kr kr kr 45 % kr kr kr 45 % kr kr kr 45 % 2 50 % kr kr kr 45 % 2 50 % kr kr kr 49 % 2 50 % kr kr kr 49 % 2 Landsbygd 50 % kr kr kr 52 % kr kr kr 53 % kr kr kr 54 % kr kr kr 59 % kr kr kr 51 % 3 50 % kr kr kr 53 % 3 50 % kr kr kr 53 % 3 50 % kr kr kr 53 % 3 Landsbygd kr kr kr 54 % 3 50 % kr kr kr 57 % 3 50 % kr kr kr 60 % 3 50 % kr kr kr 50 % 4 75 % kr kr kr 52 % 4 75 % kr kr kr 52 % 4 Landsbygd 75 % kr kr kr 55 % 4 75 % kr kr kr 55 % 4 Landsbygd 75 % kr kr kr 55 % 4 75 % kr kr kr 58 % 4 Landsbygd 75 % kr kr kr 60 % 4 50 % kr kr kr 64 % 5 Landsbygd 75 % kr kr kr 71 % 5 75 % kr kr kr 74 % 5 Landsbygd 75 % kr kr kr 95 % 5 Landsbygd 50 % Tabell 1: Områdesvärdering med prioritering I tabellen framgår att Värmdö har ett bra utgångsläge för att kunna gå vidare och få en stödfinansierat utbyggnation på landsbygden. Många områden kan kvalificeras för stöd samtidigt som man i projekten kan få en rimlig kostnad. I de 7 högst prioriterade områdena skulle anslutningskostnaden ligga på under kr vid 50 % anslutningsgrad, beräknat på alla fastigheter och efter stöd. Kostnaden för projekten indikerar att många områden kommer att behöva få upp intressegraden över 50 % för att kunna få en rimlig anslutningskostnad. 14 S ida

17 Ytterligare prioriteringsfaktorer Det finns fler faktorer som kan ha inverkan på prioriteringen av de olika områdena. En av dessa faktorer är till vilka områden som nya fiberstråk måste planeras. I Figur 9 nedan visas samtliga fiberstråk som har planerats, och vilka byområden som är beroende av dessa sträckor. ID-nummer för varje sträcka syns med röd text vid sidan av fiberstråket. En sammanställning över alla sträckor och dess längder återfinns i Tabell 2. Figur 9: Översikt över planerade fiberstråk och vilka byområden som är beroende av dem 15 S ida

18 Tabell 2: Delsträckor för planerat stamnät och deras längder ID Längd m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 32 4 m m m m m m m m m m 16 S ida

19 De högst prioriterade områdena - översikt I detta avsnitt visas en mer detaljerad satellitkarta över de områden som prioriterats högst. I Figur 10 visas en översikt över område 11 som har den högsta poängbedömningen enligt prioriteringskalkylen. Nytt planerat fiberstråk (stamnät) visas med blå linje. I Figur 11 visas en översikt över område 13, som är ett högt prioriterat område. Figur 10: Detaljkarta över område S ida

20 Figur 11: Detaljkarta över område S ida

21 Figur 122: Detaljkarta över område 23 Rekommendationer Utredningen har funnit att Värmdö kommun har flera landsbygdsområden som kan kvalificeras för bredbandstöd, med eller utan insatser. Kommunen kan ta fram en handlingsplan som syftar till att mobilisera och stötta vidare arbete på landsbygden. Att driva ett projekt och ansöka om stöd är en snårig process för oerfarna. Man kan lokalt få viss hjälp av kommunen med aktiviteter. Det är en fördel om byalag själva leder projekten för att det leder till effektivare marknadsföring och snabbare tillkomst av markavtal. Kommunen kan stötta föreningarna genom processen och bistå föreningen med underlag och information för att genomföra ett lyckat projekt som också följer bidragets villkor. Stödansökningar Det är en fördel att skicka in ansökningar till första ansökningsomgången, eftersom risken är att konkurrensen mellan ansökningar ökar. Länsstyrelsen kommer att fatta de första besluten under hösten 2015 på basis av ansökningar som skickats in senast sista maj Innan dess måste en projektering av 19 S ida

22 området genomföras och förening bildas. För att öka chanserna bör intresseanmälningar på minst 50 % finnas. Eftersom tiden är en begränsande faktor bör man fokusera på: Högt prioriterade områden Områden som har visat intresse När man lokaliserat områden bör ett eller flera pilotprojekt prioriteras och insatser genomföras som gör att man kan skicka in en ansökan före sommaren. Insatser som bör genomföras: Informationsspridning och marknadsföring Stormöte, projektmöten Projektering Bilda ekonomisk förening Insatser för byalag För att kunna stötta landsbygden finns en del insatser man kan utföra gemensamt för att förenkla processen och säkerställa att de genomförs i enlighet med de riktlinjer och villkor som finns. Som projektägare förväntas man ha kunskap inom många områden så som upphandling, marknadsföring, ekonomi, avtalstecknande och föreningsbildande. Följande insatser kan genomföras gemensamt för att få upp anslutningsgraden och aktivera byalag: Lägg ut denna kartläggning på en webbplats så hushåll kan gå in och anmäla intresse, samt se intresset i sitt område. Med detta verktyg kan alla se hur intresset i den egna byn ökar/ändras samtidigt som kommunen vet när intressegraden är tillräckligt hög för att påbörja byggnation. Man får genom detta en intressedriven utbyggnad. Värmdö Kommun kan säkerställa att det finns en kontaktperson för bredbandsfrågor i organisationen som byalagen kan ha kontakt med. På så vis kan man kanalisera all information till de byalagsansvariga istället för att informera hela bygden. Samla all information till byalag på webbplats. Ta fram informationsmaterial. Delta i möten. Ta fram kostnadskalkyl för enskilda projekt. Ta fram upphandlingsmallar för KO, material och entreprenad som säkrar att byalagen uppfyller LOU och landsbygdsförordningen. Finnas tillhands om byarna behöver hjälp vid avtalstecknande, åsiktsskillnader mellan byalagen och entreprenör. Ta fram avtalsmallar, stadgar för ek. förening. Framställning av bidragsansökan och ansökan om utbetalning. Erbjuda besiktning av neutral besiktningsman. Genom dessa insatser kommer olika byalag att kunna hämta material och få stöttning genom hela processen med att bygga fiber till orten. Genom insatserna kan man lokalt bygga upp en bra modell och struktur där många är delaktiga i projektet redan i ett tidigt stadie även i de fall som byalagen söker stöd som ekonomiska föreningar. Genom att man arbetar gemensamt och erbjuder föreningar stöttning kan de verka för en föreningsdriven utbyggnation på landsbygden och därmed möta det växande behovet av bredband via fiber. 20 S ida

Kartläggning och områdesindelning av Värmdö landsbygd

Kartläggning och områdesindelning av Värmdö landsbygd Kartläggning och områdesindelning av Värmdö landsbygd 2015-03-31 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Fiber på landsbygden. Handbok för byalag

Fiber på landsbygden. Handbok för byalag Fiber på landsbygden Handbok för byalag 1 Innehåll Inledning 3 Byalag 4 Byalagsprocessen steg 1 Information & intresse 5 Byalagsprocessen steg 2 Affärsform & föreningsbildande 5 Att bilda ekonomisk förening

Läs mer

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Utdrag ur preliminärt godkänd 2015-09-29

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Utdrag ur preliminärt godkänd 2015-09-29 REDOVISNING Dnr 604-6488-2014 2015-09-29 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Utdrag ur preliminärt godkänd 2015-09-29 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Befolkning med tillgång till fiber

Befolkning med tillgång till fiber Bredband Vision och Beslut Målet är att uppfylla Regeringens vision om 90% av befolkningen bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2020 dvs fiber... -> 2020, statliga pengar 3.25 miljarder, 113 (!)

Läs mer

Fördelningsnyckel för bredband

Fördelningsnyckel för bredband 1(7) PM DNR 3.2.17-1394/14 2014-04-10 Landsbygdsavdelningen Fördelningsnyckel för bredband Denna PM är bilaga till beslut om fördelningsnyckel för stöd till bredbandsinvesteringar. Sammanfattning av remissyttranden

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2016-03-16 Dnr: 16-1113 1(9) Avdelningen för samhällsfrågor Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27 www.bolmsofiber.se Interimsstyrelsen har bestått av Lars Andersson Carina Bolmblad Claes Gauffin Joachim Gustavsson Henry Tidstrand Jan Starck

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Bredbandsutbyggnad i Örebro län 2000 2015 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-03-13 Dnr: 15-1774 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

Bidragsregler projektstöd 2014

Bidragsregler projektstöd 2014 Bidragsregler projektstöd 2014 Villkoren i stödet kommer att se ut på det sätt som vi beskriver i informationen här. Eftersom programmet och därmed inte heller de formella regelverken är klara kan det

Läs mer

Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde 6c) 9.2. Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 2015-10-20

Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde 6c) 9.2. Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 2015-10-20 9.2 Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde 6c) 9.2.1 Övergripande prioriteringar De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd till bredband ges i Sverige för att öka tillgången

Läs mer

Projektet Fiber från Ornö via Nämdö, Runmarö och vidare till Harö. Presentation vid regionala skärgårdsrådet

Projektet Fiber från Ornö via Nämdö, Runmarö och vidare till Harö. Presentation vid regionala skärgårdsrådet Projektet Fiber från Ornö via Nämdö, Runmarö och vidare till Harö Presentation vid regionala skärgårdsrådet 2017-05-04 Bakgrund Åren 2013 2015 byggde fiberföreningar på öarna Ornö, Nämdö och Runmarö var

Läs mer

9.2. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde 6c)

9.2. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde 6c) Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte FyrBoDal 8 oktober 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Göteborg 26 juni 2012. Page 1

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Göteborg 26 juni 2012. Page 1 Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Göteborg 26 juni 2012 Page 1 Statliga nya bredbandsstöd Stöd tillgängliga för fiberföreningar i Västra Götalands län inom våra

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2014-2020

BIDRAGSREGLER 2014-2020 BIDRAGSREGLER 2014-2020 Villkor för att kunna få bidrag Fem grundläggande villkor Du ska genomföra projektet på landsbygden (Tätort med upp till 3000 innevånare). Du ska genomföra projektet i ett område

Läs mer

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet)

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Ann-Sofie Fahlgren Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

9.3. Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden (delåtgärd 7.4 fokusområde 6b)

9.3. Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden (delåtgärd 7.4 fokusområde 6b) markförhållanden. Projektens snittkostnad/hushåll har under föregående programperiod varit ca 20 000 kronor för kanalisationen. Under perioden 2014-2020, kan kostnaderna bli något högre då samtliga kostnader

Läs mer

Projekt Sjönet. Verksamhetsberättelse för Sjönet fiber ekonomisk förenings första verksamhetsår 2015

Projekt Sjönet. Verksamhetsberättelse för Sjönet fiber ekonomisk förenings första verksamhetsår 2015 Verksamhetsberättelse för Sjönet fiber ekonomisk förenings första verksamhetsår 215 Efter bildandet av föreningen i November 214 har styrelsen under året 215 och fram till årsmötet 216-4-27 bedrivet arbete

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

BYGGA FIBERNÄT ALLT DU BEHÖVER VETA OM ATT BYGGA FIBERNÄT MED VÖKBY BREDBAND

BYGGA FIBERNÄT ALLT DU BEHÖVER VETA OM ATT BYGGA FIBERNÄT MED VÖKBY BREDBAND BYGGA FIBERNÄT ALLT DU BEHÖVER VETA OM ATT BYGGA FIBERNÄT MED VÖKBY BREDBAND Fibernät med EU-stöd Fibernät Tillgång till bredband och Internet är idag lika självklart som tillgång till elektricitet och

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband SÄFFLE KOMMUN 15 500 invånare Tätort 4 900 hush Landsbygd 2 500 hush Näringsliv 1372 företag 400 landsbygd 25 kommunala verks/fast Storlek 1220 kvkm 13 invånare

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Ulricehamns kommun 18 Februari 2013 Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen & Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Etapp 2 2014 Etapp 3 2015

Etapp 2 2014 Etapp 3 2015 Etapp 2 2014 Etapp 3 2015 Bredband via fiber i Bodens kommun 2013-2015 Beviljade medel för 2013 Etapp 1 13.6 miljoner Beviljade medel för 2014 Etapp 2 10.3 miljoner + Privat medfinansiering 8000:- / st.

Läs mer

Frågor kring Bredbandet

Frågor kring Bredbandet Frågor kring Bredbandet Bredband åt alla..hur länge ska man behöva vänta..? Det ska väl inte kosta mer än 200 kr? Sysslar kommunen med bredbandoch hur ska det gå till? Kommunen ordnar visst ADSL Hur kan

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-03-14 Dnr: 14-2093 1(10) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Remissvar till Jordbruksverket

Remissvar till Jordbruksverket Datum Vår referens 2015-03-10 Dnr: 15-2355 Sida 1(8) Er referens 3.2.17-2265/15 Konsumentmarknadsavdelningen Ann-Sofie Fahlgren Bianca Gustafsson Kojo Oscar Holmström Jordbruksverket 551 82 Jönköping Remissvar

Läs mer

Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13

Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13 Presentationsmaterial Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Välkommen! Bosarps Fiber Ekonomisk förening. Gya Informationsmöte 2 2015-10-01 www.bosarpsfiber.se

Välkommen! Bosarps Fiber Ekonomisk förening. Gya Informationsmöte 2 2015-10-01 www.bosarpsfiber.se Välkommen! Bosarps Fiber Ekonomisk förening Gya Informationsmöte 2 2015-10-01 www.bosarpsfiber.se Innehåll: Presentation av projektet Presentation av entreprenör Presentation av kommunikationsoperatör

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020 BREDBANDSSTRATEGI SAMMANFATTNING Digitaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat samhället, varför också bredband blir en allt viktigare komponent för att möta det moderna samhällets behov av service

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Vad kostar det att fibrera Sverige?

Vad kostar det att fibrera Sverige? Vad kostar det att fibrera Sverige? Håkan Cavenius Luleå 19 mars 2014 Vår uppgift Att kunna presentera en analys som uppskattar kostnaderna för att bygga accessfiber till 80, 90 samt 100% av hushållen

Läs mer

ETT HELHETSKONCEPT. Experten på fiber

ETT HELHETSKONCEPT. Experten på fiber ETT HELHETSKONCEPT Experten på fiber 1 1. Vad är fiber? 2. Vilka är Fibergruppen? 3. Vad gör Fibergruppen? 4. Kalkyl 5. Fiber till Gärdala 6. Vad ska byalaget hjälpa till med? 7. Referenser 8. Information

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Sjuhärad 29 september 2014 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandsstrategi Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till Landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass. Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012

Byanät för bredband i världsklass. Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012 Byanät för bredband i världsklass Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012 1 Erfarenheter (1) Behovet av en samlad information och stöd är stort hos de boende på landsbygden.

Läs mer

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till Landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6)

MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6) Analys Korrigerad marknadsanalys som ersätter marknadsanalysen av den 26 november 2010 Dnr: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6) 1 Projektområdets

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 Bredband i Västerås kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Nuläge...3 1.2 Framtida behov...3 1.3 Marknadsanalys...3 2 Syfte och mål...4

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

Program för bredband i Höörs kommun

Program för bredband i Höörs kommun 1 (7) SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR Program för bredband i Höörs kommun 2014-05-07 2 (7) Bakgrund Medborgares, företags och organisationers möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende behov av medel till bredbandsutbyggnad för år

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende behov av medel till bredbandsutbyggnad för år PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-01-31 Dnr: 12-10006 1(12) Tina Stukan Anna Rappe Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende behov av medel till bredbandsutbyggnad

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN) 1230/9520/2011 1 (5) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN) Marknadsanalysen gäller projektområdet Kemiönsaari (Kimitoön) som Egentliga Finlands landskapsförbund

Läs mer