Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd"

Transkript

1 Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

2 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö kommun... 4 Metod... 5 Resultat Prioriteringar Rekommendationer... 19

3 Bakgrund Värmdö kommun gav i slutet på 2014 Vicicom i uppdrag att kartlägga förutsättningarna för fiberutbyggnad med bredbandsstöd inom kommunens olika landsbygdsdelar för att underlätta för byalag och fiberföreningar att initiera utbyggnad. Värmdö kommun består av både landsbygd och tätorter. För att säkra att inte avsaknaden av bredband påverkar näringslivet i kommunen och möta kommuninvånares efterfrågan på ökad bredbandskapacitet behövs en tydlig strategi vad gäller bredband. Att skapa förutsättningar kan ske på många olika sätt och denna utredning fokuserar på landsbygdsområden i kommunen. I regeringens Digitala agenda fastslås att 90 % av kommunens befolkning ska ha tillgång till 100 Mbit internet år 2020, vilket med dagens teknik innebär ett fiberbaserat abonnemang. Man har också satt upp ett delmål att 40 procent av befolkningen och verksamhetsställena bör ha tillgång till en internetuppkoppling om 100 Mbit/s eller mer senast För att uppnå detta har regeringen tillfört 3,25 miljarder som ska investeras i bredband på landsbygden. Perioden för dessa medel är och förutsättningarna skiljer sig mycket från tidigare bredbandsstöd som till stor del finansierat fiberutbyggnationen i skärgården på till exempel Möja, Runmarö och Nämdö. Värmdö är en av de 13 kommuner i Stockholms län som anses vara en landsbygdskommun och kan därmed få stöd för bredbandsinvesteringar som söks via Länsstyrelsen. Med stödet följer villkor och för att få stöd måste vissa prioriteringsgrunder uppfyllas. För att få en överskådlig bild över kommunens landsbygd har en kartläggning genomförts utifrån de prioriteringsgrunder som finns men även efter huruvida utbyggnation i ett område är ekonomiskt hållbart. Kommissionen kommer i september 2015 fatta beslut om stödets utformning och eventuella förändringar kan ske. Syfte Denna kartläggning ska ge kommunen hjälpverktyg i att planera insatserna framöver för att ta del av det stöd som finns till investeringar för bredband på landsbygden. Man kan utifrån stödets nya förutsättningar och riktlinjer göra en bedömning av Värmdö kommuns möjligheter till att få stöd samt vilka aktiviteter som behöver genomföras för att nå ut till landsbygden och samtidigt bli delfinansierade genom det nya landsbygdsprogrammet. Det finns en ökad efterfrågan på bredband i samhället och med denna information ska man lokalt kunna få en överblick och relevanta uppgifter för att ta fram en handlingsplan för hur de ska möta invånarnas behov. 1 S ida

4 Nuläge Värmdö Kommun Utbyggnaden av bredband är låg i Värmdö i jämförelse med andra kommuner i regionen. Fibertätheten varierar mycket i kommunen. På landsbygden har endast 1 % av befolkningen och 5 % av företagen tillgång till fiber. Antal och andel av befolkning på landsbygd med tillgång till 100 Mbit/s i Värmdö kommun Tillgång till 100 Mbit/s 132 4% Antal och andel av företag på landsbygd med tillgång till 100 Mbit/s i Värmdö kommun Tillgång till 100 Mbit/s 6 1% Ej tillgång till 100 Mbit/s % Ej tillgång till 100 Mbit/s % Figur 1 Andel av befolkning respektive företag på landsbygd i Värmdö kommun som har tillgång till fiber. PTS Bredbandskartläggning 2013 en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige - PTS-ER-2014:12 Totalt sett i hela kommunen har 25 % av hushållen och 15 % av företagen tillgång t100 Mbit/s. Antal och andel av företag med tillgång till 100 Mbit/s i Värmdö kommun Tillgång till 100 Mbit/s % Ej tillgång till 100 Mbit/s % Figur 2 Andel av befolkning respektive företag i Värmdö kommun som har tillgång till fiber. PTS Bredbandskartläggning 2013 en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige - PTS-ER-2014:12 Av Fig. 3 framgår att kommunen måste öka takten på utbyggnationen kraftigt för att uppfylla målet i den Digitala agendan att 90 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till minst 100 megabits per sekund till år S ida

5 Figur 1 Historisk utveckling och nödvändig utbyggnadstakt för att nå målet om 90 % tillgång till 100 Mbit/s. * Med homes passed avses här fastigheter som ej är anslutna till fibernätet men som har förberedd kanalisation vid fastighetsgräns. Även de adresser som finns inom ett avstånd på 354 meter från en befintlig fibernod ingår i statistiken i denna figur. Nedan visas en jämförelse mellan Värmdö kommun, Stockholms län och Sverige som helhet. 90% Andel med tillgång till fiber 80% 70% 15% 15% 60% 50% 19% 17% 40% 30% 20% 10% 0% 70% 69% 6% 49% 7% 44% 22% 14% Hushåll Företag Hushåll Företag Hushåll Företag Värmdö kommun Stockholms län Sverige Tillgång till fiber Homes Passed Figur 2 Jämförelse av tillgång till fiber samt i närheten av fiber. PTS Bredbandskartläggning 2013 en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige - PTS-ER-2014:12 Uppgifterna är hämtade från 2014 och det finns områden både på landsbygden och tätorten som idag är fibrerade men inte med i statistiken. De bredbandsstöd som Värmdö tidigare fått rör Runmarö, Nämdö 3 S ida

6 och Möja som ska slutrapportera sina projekt 31 mars Kommunen har varit med och delfinansierat dessa projekt då det var ett krav på offentlig medfinansiering i föregående bredbandsstöds period. Bredbandsstödet En ny programperiod öppnar där Stockholms länsstyrelse har 100 miljoner att fördela till bredbandsinvesteringar på landsbygden. Stödet finansierar 50 % av investeringskostnaderna, resterande ska finansieras genom anslutningsavgifter. Ansökningarna kommer att bedömas och poängsättas när Länsstyrelsen prioriterar mellan ärenden, en ansökan måste uppnå minst 200 poäng. Sökande kan vara både stadsnät, kommuner, föreningar och andra organisationer. En stor skillnad denna period är att ingen offentlig medfinansiering tillåts. Det är därför extra viktigt att alla i kommunen får en inblick i processen så att man kan medverka i eller stötta bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Kriterier och prioritering När en ansökan är komplett gör Länsstyrelsen en bedömning av projektet genom att poängsätta projektet utifrån vissa kriterier. Det finns en mininivå för hur många poäng som krävs för att beviljas stöd (200 poäng), viktningspoängen multipliceras med den poäng sökande får. Länsstyrelsen kan också besluta om att de kommer att ha ett krav på ytterligare poäng för att bevilja medel (diskussion pågår). Det är därför viktigt att fokusera på dessa prioriteringsgrunder för att kunna få in en riktig och högt prioriterad ansökan. Värmdö har många områden som kan vara stödberättigande och får därmed poäng för rätt geografiskt läge. För att konkurrera med andra bidragsansökningar måsta de också poängsättas och prioriteras utifrån följande: Projektet ger hög anslutningsgrad till bredbandsnätet (viktning 45 poäng) Högt antal möjliga anslutningar till bredbandsnätet (viktning 40 poäng) Sökanden har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investeringen (5*15 poäng) För att få någon poäng alls på anslutningsgrad måste man ha mer än 50 % anslutna. För att nå nästa nivå krävs 75 %. Detta är den punkt som kommer att kräva en stor insats i form av marknadsföring och mobilisering. Det är också den prioriteringspunk som väger tyngst ur viktningssynpunkt. Att projektet har en hög andel möjliga anslutningar innebär att om det finns möjliga anslutningar i området får man 2 poäng. Max poäng (5) ges om det finns över 200 möjliga anslutningar. Det är därför viktigt att inte ansöka på för små områden utan klustra områden utifrån detta kriterium och försöka få projekten relativt stora om så är möjligt utifrån rådande geografiska förutsättningar. Kartläggning och områdesindelning i Värmdö kommun En kartläggning av Värmdös landsbygd har genomförts för att få en tydlig bild över vilka förutsättningar som finns på landsbygden. Indelningen av områdena beskrivs närmare i metodkapitlet. Utifrån resultatet bedöms vilka områden som har förutsättningar att mobilisera stödfinansierade bredbandsprojekt utifrån de prioriteringsgrunder som staten satt upp. Områdena har och utvärderats utifrån: Möjlighet anslutningar Geografiska förutsättningar Tekniska förutsättningar och rimlighetsbedömning Servicepunkter och kommunal etablering 4 S ida

7 Utifrån resultatet av utvärderingen delas områdena in i tre kategorier: Områden med goda chanser till stöd Områden med goda chanser som kräver insatser Områden som kräver stora insatser Med utgångspunkt från detta kan man se hur ett område värderas utifrån prioriteringsgrunderna och därmed veta vilka som kan vara direkt kvalificerade och vilka som kräver insatser. Länsstyrelsen i Stockholm har ännu inte fattat beslut om gränsen ska sättas högre än de 200 poäng som Jordbruksverket fastlagt. I kartläggningen har vi därför använt verkets värde. Eftersom poängbedömningsgrunderna består av två fasta prioriteringsgrunder och två föränderliga grunder finns det möjlighet att påverka hur en ansökan prioriteras genom att sätta in insatser och aktiviteter för de olika områdena. Dessa insatser kan höja ett områdes poäng genom att: Öka intressegraden Ta fram en modell för genomförande av projekt Denna kartläggning baseras på att områdena kommer att få full poäng (75) för genomförandekapacitet. För att kunna driva ett lyckosamt projekt är det avgörande att ha rätt kompetens hos de ansvariga. Kommunen kan stötta de byalag som ansöker genom att skapa en struktur som säkerställer att genomförandekapaciteten vid varje enskilt projekt är god. Det kan innebära att kommunen initierar möten, samlar information och knyter kontakter med de bolag som bygger ut fiber. Metod Den kartläggning och områdesvärdering som har genomförts består av följande delar: 1. Kartläggning av nuläge 2. Geografisk områdesindelning 3. Planering av nytt stamnät och anslutningspunkter 4. Kostnadskatalog 5. Optimerad accessnätskvantifiering och kostnadsberäkning 6. Områdesvärdering Nedan beskrivs de olika delarna mer ingående. 1. Kartläggning av nuläge Kartläggningen har baserats på indata från Värmdö kommun: geografisk placering av möjliga fiberanslutningar i olika projektområden, vilket har kartlagts på två sätt: 1. Hushåll med permanentboende personer detta underlag har använts till att beräkna områdesprioritering baserad på Länsstyrelsens villkor 2. Samtliga möjliga anslutningar av intresse, i form av bostäder (även fritidshus), verksamheter och industrier detta underlag har använts till att beräkna byggnationskostnad för de byggnader som kan vara av intresse att bygga fiber till (s.k. homes passed) Projektområden har begränsats till områden på fastlandet utanför tät bebyggelse, landsbygd. Värt att notera är att det även finns några småorter i projektområden, vilket per definition innebär att det inte är enbart renodlad landsbygd i projektet. 5 S ida

8 Bostäder, verksamheter och industrier kommer från kommunens fastighetsregister, där vissa kategorier har tagits bort ur kartläggning, ex. komplementbyggnader och övriga byggnader som inte entydigt kan specificeras som bostad, verksamhet eller industri. De indata som arbetet bygger på åskådliggörs översiktligt i Figur 3, som visar de byggnader som enligt tidigare definition har tagits med i arbetet. Figuren visar även de områden som enligt PTS anses vara tätort och småort. Figur 3: Översikt över den indata som arbetet bygger på 2. Geografisk områdesindelning (s.k. klustring) Områdesindelningen har baserats på en avståndsberäkning, där byggnader med mindre än 500 m mellan varandra räknas till samma geografiska område ( områden eller kluster ). Efter detta har några mindre justeringar skett för att ex. avgränsa småorter till egna områden eller öka antalet möjliga anslutningar i ett område, för att på så sätt kunna öka chansen att bli bidragsberättigade. I Figur 4 nedan visas alla områden efter områdesindelningen, förutom de områden som har färre än 10 möjliga byggnader att ansluta, eller områden som är direkt anslutna mot en tätort. Siffrorna anger antalet permanentboende och inom parentes anges antalet möjliga anslutningar (bostäder/verksamheter/ industrier). 6 S ida

9 Figur 4: Områden efter "klustring" med antal permanentboende och antal byggnader 3. Planering av nytt stamnät Detta nät har geografiskt planerats längs befintliga vägar (som är den säkraste faktorn till att ett fiberstråk är möjligt att schakta). En översikt över planerat nytt nät visas i Figur 6, där den del av stamnätet som sammanbinder de olika områdena visas, tillsammans med samtligt accessnät. 7 S ida

10 4. Kostnadskatalog Kostnadskatalogen är baserad på Vicicoms erfarenheter från marknaden. Denna är transparent och flexibel vilket innebär att det ska vara lätt att vid behov i efterhand ändra kostnader och då automatiskt uppdatera kostnadskalkylen. Figur 5 visar kostnader från kostnadskatalogen, samt hur stor andel av varje schakttyp vi har beräknat för de olika nättyperna. Denna data går alltså lätt att ändra i efterhand om Värmdö kommun vill använda andra siffror. Schakt och förläggningsarbete Schaktkost/m Andel Plöjning acces 200 kr 50% Övrig schakt access 500 kr 50% Plöj stam/dist 400 kr 80% Övrig schakt stam/dist 600 kr 20% Totalkost/m access Totalkost/m stam/dist 350 kr 440 kr Stamnätsfiber i befintlig kanalisation, per meter Blåsning 10 kr Fiberarbete (skarvning och termingering) 3 kr Fiberkabel 150 kr Anslutningspunkter i byar För 48 kunder ANF kr Brunn kr Fiberarbete kr Per byggnad Aktiv nod 521 kr kr Figur 5: Poster ur kostnadskatalogen 5. Optimerad accessnätskvantifiering och kostnadsberäkning Projektet räknas på s.k. homes passed, vilket innebär att 100 % av alla ingående fastigheter förbereds med kanalisation till fastighetsgräns. Därtill tillkommer kostnaden för den faktiska anslutningen av byggnaden på fastigheten (s.k. homes connected ) när en kund väl väljer att ansluta sig. Då projektet inte omfattar en detaljplanering av samtliga områden så har en generalisering gjorts för att kunna beräkna kostnaden av accessnätet i varje område. Detta har resulterat i en optimerad nätkvantifiering, en beräkning med följande steg: 1. Ett nät skapas i varje område mellan de punkter som är närmast grannar (fågelvägen) 2. Näten justeras för att inte gå över vattendrag 3. Avståndet justeras med faktor 1,2 för att på bättre sätt stämma med en fysisk schaktväg (faktor bestämd enligt detaljplanerade stickprov i kommunen) 4. Totala antalet justerade schaktmeter multipliceras med kopplade poster i kostnadskatalogen I Figur 6 visas resultatet av beräkningen i form av accessnät. I denna figur visas även den del av stamnätet som behövs för att sammanbinda alla områden. Endast kostnaden för passivt nät tas med i beräkningen (med undantag för en central aktiv nod). 8 S ida

11 Figur 6: Planerat nät som behövs för att ansluta byområden och dess byggnader 6. Områdesvärdering När alla delar i kartläggningen är på plats så görs en områdesvärdering baserad på alla faktorer som finns tillgängliga, såsom Jordbruksverkets prioriteringsgrunder, total investeringskostnad i accessnät samt de sträckor som måste schaktas för att nå varje område i fråga. I Figur 7 visas en totalöversikt över alla faktorer som kartlagts och beräknats för att användas i områdesvärderingen. 9 S ida

12 Figur 7: En totalöversikt över kartlagda och beräknade faktorer Resultat Totalt sett har Värmdös landsbygd delats in i 30 olika områden, av dessa anses 7 områden ha goda möjligheter till fiberutbyggnad med stöd. Ytterligare 13 områden skulle kunna prioriteras om de kommer upp till över 50 % anslutningsgrad. Det är här man hittar de flesta områden med ren landsbygd. Dessa har oftast färre antal möjliga anslutningar än de områden som innehåller småtätorter. Områden i denna kategori måste ha en högre intressegrad för att prioriteras. De sista 10 områdena kommer att behöva få upp anslutningsgraden till minst 75 % för att kunna prioriteras och få stöd. Utredningen har koncentrerats till områden som är ren landsbygd och små tätorter/bebyggelsekoncentrationer för att Värmdö kommuns övriga tätorter kan anses som attraktiva att anlägga fiber i utan statligt stöd. Jordbruksverket fattade i mars ett beslut om att inga tätorter kan anses som stödberättigade. Områden med goda möjligheter till stöd De områden som hamnar på över 200 poäng kan söka bidrag utan att genomföra insatser men rekommenderas att ändå utreda intresset på orten. Eftersom det är viktigt att hamna så högt som möjligt utifrån prioriteringsgrunderna rekommenderas att ha en intressegrad på minst 50 % innan ansökan skickas in till Länsstyrelsen. Detta är också viktigt för att få till ett projekt som är ekonomiskt hållbart i sig. Oberoende av område så är en hög anslutningsgrad avgörande för både genomförande och ekonomi. 10 S ida

13 ID Antal anslutningar Kostnad Möjligt Bidrag Kommentar kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Total kr kr Goda möjligheter, med insatser Det är under denna kategori som de flesta områden hamnar och då krävs insatser för att projektet ska kunna söka stöd. Poängen för anslutningsgrad har stor betydelse för bedömningen av stödberättigande projekt. Över 50 % ger 45 poäng och över 75 % ger 135 poäng. Det är därför som fokus bör läggas på marknadsföring, något som kräver resurser och tid. Om det är föreningen som ska söka för orten krävs också att en projektgrupp skapas och att de bildar ekonomisk förening och söker stöd. Dessa kluster måste ha över 50 % i anslutningsgrad för att få möjlighet till att söka stöd: ID Antal anslutningar Kostnad Möjligt Bidrag Kommentar kr kr kr kr kr kr kr kr landsbygd kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr landsbygd Totalt kr kr 11 S ida

14 Dessa områden måste ha över 75 % anslutningsgrad för att få möjlighet till att söka stöd: ID Antal anslutningar Kostnad Möjligt Bidrag Kommentar kr kr kr kr kr kr landsbygd kr kr kr kr landsbygd kr kr kr kr landsbygd kr kr landsbygd kr kr landsbygd kr kr landsbygd Totalt kr kr Totalt bedöms att Värmdös landsbygd har områden som teoretiskt kan finansieras med kr i stödmedel om bredbandsprojekt mobiliseras. Alla dessa områden kan komma att kvalificeras utifrån stödets grunder men kommer att konkurrensutsättas när Länsstyrelsen gör en bedömning av ansökningarna. En kommun kan söka eller ännu hellre genom insatser få byarna att söka stöd som ekonomisk förening. 12 S ida

15 Prioriteringar I prioritering av Värmdös landsbygd har följande parametrar beaktats: Kvalificerat utan anslutningar Kvalificerat med 50 % anslutningar Under 50 % för att nå max 50 kkr. i anslutningsavgift Under 60 % för att nå max 50 kkr. i anslutningsavgift På detta sätt har områdena rangordnats utifrån hur de kvalificeras på basis av bidragets grunder, men också utifrån att projekten ska ha goda ekonomiska förutsättningar, vilket visas i Figur 8. Figur 8: Geografisk översikt över alla områden och deras prioritering 13 S ida

16 Tabell 1 nedan visar utfallet av prioriteringarna och ger en inblick i hur kostnaden för respektive område ser ut. Detta ger också kommunen en överskådbar blick över vilka insatser som kan komma att krävas för respektive område att bygga ut fiber. ID Total Anslutning 75 % Anslutning 85 % 50 kkr/ anslutning Prioritet Kommentar Ytterligare krav kr kr kr 41 % kr kr kr 45 % kr kr kr 45 % kr kr kr 45 % 2 50 % kr kr kr 45 % 2 50 % kr kr kr 49 % 2 50 % kr kr kr 49 % 2 Landsbygd 50 % kr kr kr 52 % kr kr kr 53 % kr kr kr 54 % kr kr kr 59 % kr kr kr 51 % 3 50 % kr kr kr 53 % 3 50 % kr kr kr 53 % 3 50 % kr kr kr 53 % 3 Landsbygd kr kr kr 54 % 3 50 % kr kr kr 57 % 3 50 % kr kr kr 60 % 3 50 % kr kr kr 50 % 4 75 % kr kr kr 52 % 4 75 % kr kr kr 52 % 4 Landsbygd 75 % kr kr kr 55 % 4 75 % kr kr kr 55 % 4 Landsbygd 75 % kr kr kr 55 % 4 75 % kr kr kr 58 % 4 Landsbygd 75 % kr kr kr 60 % 4 50 % kr kr kr 64 % 5 Landsbygd 75 % kr kr kr 71 % 5 75 % kr kr kr 74 % 5 Landsbygd 75 % kr kr kr 95 % 5 Landsbygd 50 % Tabell 1: Områdesvärdering med prioritering I tabellen framgår att Värmdö har ett bra utgångsläge för att kunna gå vidare och få en stödfinansierat utbyggnation på landsbygden. Många områden kan kvalificeras för stöd samtidigt som man i projekten kan få en rimlig kostnad. I de 7 högst prioriterade områdena skulle anslutningskostnaden ligga på under kr vid 50 % anslutningsgrad, beräknat på alla fastigheter och efter stöd. Kostnaden för projekten indikerar att många områden kommer att behöva få upp intressegraden över 50 % för att kunna få en rimlig anslutningskostnad. 14 S ida

17 Ytterligare prioriteringsfaktorer Det finns fler faktorer som kan ha inverkan på prioriteringen av de olika områdena. En av dessa faktorer är till vilka områden som nya fiberstråk måste planeras. I Figur 9 nedan visas samtliga fiberstråk som har planerats, och vilka byområden som är beroende av dessa sträckor. ID-nummer för varje sträcka syns med röd text vid sidan av fiberstråket. En sammanställning över alla sträckor och dess längder återfinns i Tabell 2. Figur 9: Översikt över planerade fiberstråk och vilka byområden som är beroende av dem 15 S ida

18 Tabell 2: Delsträckor för planerat stamnät och deras längder ID Längd m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 32 4 m m m m m m m m m m 16 S ida

19 De högst prioriterade områdena - översikt I detta avsnitt visas en mer detaljerad satellitkarta över de områden som prioriterats högst. I Figur 10 visas en översikt över område 11 som har den högsta poängbedömningen enligt prioriteringskalkylen. Nytt planerat fiberstråk (stamnät) visas med blå linje. I Figur 11 visas en översikt över område 13, som är ett högt prioriterat område. Figur 10: Detaljkarta över område S ida

20 Figur 11: Detaljkarta över område S ida

21 Figur 122: Detaljkarta över område 23 Rekommendationer Utredningen har funnit att Värmdö kommun har flera landsbygdsområden som kan kvalificeras för bredbandstöd, med eller utan insatser. Kommunen kan ta fram en handlingsplan som syftar till att mobilisera och stötta vidare arbete på landsbygden. Att driva ett projekt och ansöka om stöd är en snårig process för oerfarna. Man kan lokalt få viss hjälp av kommunen med aktiviteter. Det är en fördel om byalag själva leder projekten för att det leder till effektivare marknadsföring och snabbare tillkomst av markavtal. Kommunen kan stötta föreningarna genom processen och bistå föreningen med underlag och information för att genomföra ett lyckat projekt som också följer bidragets villkor. Stödansökningar Det är en fördel att skicka in ansökningar till första ansökningsomgången, eftersom risken är att konkurrensen mellan ansökningar ökar. Länsstyrelsen kommer att fatta de första besluten under hösten 2015 på basis av ansökningar som skickats in senast sista maj Innan dess måste en projektering av 19 S ida

22 området genomföras och förening bildas. För att öka chanserna bör intresseanmälningar på minst 50 % finnas. Eftersom tiden är en begränsande faktor bör man fokusera på: Högt prioriterade områden Områden som har visat intresse När man lokaliserat områden bör ett eller flera pilotprojekt prioriteras och insatser genomföras som gör att man kan skicka in en ansökan före sommaren. Insatser som bör genomföras: Informationsspridning och marknadsföring Stormöte, projektmöten Projektering Bilda ekonomisk förening Insatser för byalag För att kunna stötta landsbygden finns en del insatser man kan utföra gemensamt för att förenkla processen och säkerställa att de genomförs i enlighet med de riktlinjer och villkor som finns. Som projektägare förväntas man ha kunskap inom många områden så som upphandling, marknadsföring, ekonomi, avtalstecknande och föreningsbildande. Följande insatser kan genomföras gemensamt för att få upp anslutningsgraden och aktivera byalag: Lägg ut denna kartläggning på en webbplats så hushåll kan gå in och anmäla intresse, samt se intresset i sitt område. Med detta verktyg kan alla se hur intresset i den egna byn ökar/ändras samtidigt som kommunen vet när intressegraden är tillräckligt hög för att påbörja byggnation. Man får genom detta en intressedriven utbyggnad. Värmdö Kommun kan säkerställa att det finns en kontaktperson för bredbandsfrågor i organisationen som byalagen kan ha kontakt med. På så vis kan man kanalisera all information till de byalagsansvariga istället för att informera hela bygden. Samla all information till byalag på webbplats. Ta fram informationsmaterial. Delta i möten. Ta fram kostnadskalkyl för enskilda projekt. Ta fram upphandlingsmallar för KO, material och entreprenad som säkrar att byalagen uppfyller LOU och landsbygdsförordningen. Finnas tillhands om byarna behöver hjälp vid avtalstecknande, åsiktsskillnader mellan byalagen och entreprenör. Ta fram avtalsmallar, stadgar för ek. förening. Framställning av bidragsansökan och ansökan om utbetalning. Erbjuda besiktning av neutral besiktningsman. Genom dessa insatser kommer olika byalag att kunna hämta material och få stöttning genom hela processen med att bygga fiber till orten. Genom insatserna kan man lokalt bygga upp en bra modell och struktur där många är delaktiga i projektet redan i ett tidigt stadie även i de fall som byalagen söker stöd som ekonomiska föreningar. Genom att man arbetar gemensamt och erbjuder föreningar stöttning kan de verka för en föreningsdriven utbyggnation på landsbygden och därmed möta det växande behovet av bredband via fiber. 20 S ida

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-03-13 Dnr: 15-1774 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man?

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? PM BREDBANDSFORUM ARBETSGRUPP I 2011-05-31 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk, Jörgen Sandström Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? 2011-02-09 2 (24) Innehåll:

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden

Bredband för Sverige in i framtiden Bredband för Sverige in i framtiden Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2014 SOU 2014:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer

Nyttan av bredband. - en fallstudie av sex kommuner

Nyttan av bredband. - en fallstudie av sex kommuner Nyttan av bredband - en fallstudie av sex kommuner April 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Bakgrund... 6 1.2. Syfte och mål... 7 1.3. Metod

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5 riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Juni 2011 www.a-focus.se Nyttan med Bredband, - Goda Exempel, 2011 A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer