Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Sektorns budget Ekonomi Utfall för hela sektorn (Tkr) Utfall för Försörjningsstöd Nettokostnad per verksamhet Personal Personal Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Volymer Verksamhet Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Gemensam mottagning Barn och ungdom 0-20 år Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Trygga ungdomsmiljöer Missbruksenhet Socialmedicinsk mottagning Familjerådgivning och krismottagning Socialt boende Socialpsykiatri Funktionshinder myndighet Bostad med särskild service, antal brukare Stöd i hemmet Korttidsverksamhet mm Arbetslivscentrum Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta med samt aktiviteter och indikatorer Attraktiv arbetsgivare Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

3 5.6 Barnfattigdomen ska minska Öka andelen kollektivtrafikresenärer Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Kommentar... Fel! Bokmärket är inte definierat. 6 Övriga viktiga mål som gäller sektorn God ekonomisk hushållning Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011: Kvalitetsmål Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Följa upp den flyktingpolitiska handlingsplanen i sin helhet Kommentar... Fel! Bokmärket är inte definierat. 7 Viktiga nyckeltal... Fel! Bokmärket är inte definierat. 7.1 Nyckeltal... Fel! Bokmärket är inte definierat. 8 Åtagande/ överenskommelse Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

4 1 Inledning Sektorn arbetar med socialtjänst som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet och skall inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Till de i lagen definierade målgrupperna för sektorns ansvar hör barn och unga, människor med funktionshinder, människor med missbruksproblem samt brottsoffer där särskilt kvinnor och barn som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående har lyfts fram. Människor kan också behöva stöd av sektorn i olika livssituationer. Det kan handla om samtalsstöd och annat stöd vid livskriser, flyktingars integration, problem med att klara egen försörjning och inträde på arbetsmarknaden, med mera. I nedanstående beskrivning av volymer framgår mångfalden av sektorns verksamhet. Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Föräldrabalken (FB), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), Offentlighets- och Sekretesslagen, Förvaltningslagen (FvL), Socialtjänstförordningen (SoF), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) med flera. Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

5 2 Sektorns budget 2.1 Ekonomi Kommentar Total budgetram för verksamheten är 337 mkr samt för Försörjningsstöd 24 mkr. Löneökning kommer att budgetjusteras efter faktiskt löneutfall i sektorn. Sektorn har fått med sig den prognostiserade volymökningen baserat på T2. Eventuellt tillkommande/avgående volymer budgeteras centralt. Även planerade driftskostnadskonsekvenser för investeringar (bl.a Orren) budgeteras centralt Utfall för hela sektorn (Tkr) Utfall 2013 Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Summa nettokostnad Utfall för Försörjningsstöd Utfall 2013 Summa intäkter Övriga kostnader Summa nettokostnad Nettokostnad per verksamhet Utfall 2013 Myndighet Stöd Boende SOL Stöd Boende LSS Utbetalt försörjningsstöd (netto) Arbetslivscentrum (ALC) Sektorchef Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

6 3 Personal Kommentar 3.1 Personal Anställda 2015 T2 Utfall 2013 Utfall 2012 Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar 2015 T2 Utfall 2013 Utfall 2012 Månadsavlönade Timavlönade Sjukfrånvaro 2015 T2 Utfall 2013 Utfall 2012 Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 6,55 Arbetstid - Kvinnor 7,64 Arbetstid - Män 2,27 Ålder <= 29 år 4,56 Ålder år 7,19 Ålder >= 50 år 6,79 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 61, Sjuklönekostnad 2015 T2 Utfall 2013 Utfall 2012 Sjuklönekostnad Kronor Beräknat PO kronor Summa Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

7 4 Volymer 4.1 Verksamhet Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Utfall 2013 Antal behandlade ärenden som rör ekonomiskt bistånd, inom enheterna Försörjningsstöd+Gemensam mottagning Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd år Försörjningsstöd+Gemensam mottagning Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd 25 - år Försörjningsstöd+Gemensam mottagning Antal nyanlända till flyktingmottagningen Nya ensamkommande flyktingbarn Antal ungdomar år som får utbetalning Summa utbetalning tkr ungdomar år Antal hushåll med utbetalning per månad (genomsnitt) Gemensam mottagning Utfall 2013 Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav leder till nytt ärende, utredning (avslutstyp) Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav inte leder till ärende, utredning Antal inkomna aktualiseringar 21 - år Gemensam mottagning Barn och ungdom 0-20 år Utfall 2013 Antal ärenden handläggn, utredn, beslut, uppföljn 0-20 år Antal placerade institution 0-20 år Antal vårddagar institution 0-20 år Antal placerade familjehem 0-20 år Antal vårddagar familjehem 0-20 år Antal placerade konsultlett familjehem 0-20 år Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

8 Utfall 2013 Antal vårddagar konsultlett familjehem 0-20 år Antal ärenden kontaktfamilj kontaktperson 0-20 år enligt SoL Antal ärenden kontaktperson och stödfamilj enligt LSS Antal ärenden kontaktperson och stödfamilj enl SoL ( FH) Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Utfall 2013 Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Uförarenheten-Barn och Ungdom Antal ungdomstjänst/ungdomskontrakt Utförarenheten Antal serviceinsatser Utförarenheten Antal köpta insatser extern öppenvård 0-20 år Trygga ungdomsmiljöer Utfall 2013 Totalt antal besökare i verksamheten Totalt antal unika individer i verksamheten Antal sommarjobb Missbruksenhet Utfall 2013 Antal ärenden handläggn, utredn, beslut, uppföljn 21- år Antal placerade institution 21- år Antal vårddagar institution 21- år Antal insatser familjevård 21- år Antal vårddagar familjevård 21- år Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år Antal stödärenden motivationsteam Antal boenden motivationsboende 21- år Antal boenden referensboende 21-år Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

9 4.1.7 Socialmedicinsk mottagning Utfall 2013 Antal personer som varit aktuella Socialmedicinsk mottagning Familjerådgivning och krismottagning Utfall 2013 Antal uppdrag Familjerådgivning Antal uppdrag Krismottagning män Antal uppdrag Krismottagning kvinnor Trappanärenden/ Trampolinen BoU Socialt boende Utfall 2013 Antal sociala kontrakt Antal flyktinglägenheter Antal hyresgarantier Socialpsykiatri Utfall 2013 Bostad med särskild service, antal brukare Soc.psyk Köp av korttidsplats, antal brukare Soc.psyk Köp av korttidsplats, antal vårddagar Soc.psyk Funktionshinder myndighet Utfall 2013 Antal ärenden LSS och LASS, SoL Bostad med särskild service, antal brukare Utfall 2013 Egna boenden, vuxna Köp av boende, vuxna Egna boenden, BoU Köp av boenden, BoU Köp av skolplats Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

10 Stöd i hemmet Utfall 2013 LASS, kommunen anordnare, antal timmar LASS, annan anordnare, antal brukare LSS-assistans, kommunen anordnare, antal timmar LSS-assistans, annan anordnare, antal timmar "Serviceinsatser" (46:an) antal utförda timmar Boendestöd, antal utförda timmar Korttidsverksamhet mm Utfall 2013 Villa Tveten läger, antal utförda dygn Villa Tveten korttids, antal utförda dygn Avlösarservice antal utförda timmar Näckrosen korttidsverksamhet Köpta platser korttidsverksamhet, antal dygn Eftermiddagsverksamhet, antal brukare Arbetslivscentrum Utfall 2013 Antal brukare daglig verksamhet Varav Köp av daglig verksamhet, deltagare Antal deltagare (uppdrag) ARI från försörjningsstöd Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

11 5 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta med samt aktiviteter och indikatorer 5.1 Attraktiv arbetsgivare Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig Andel individuella kompetensutvecklingsp laner Varje medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan utifrån verksamhetens behov. Detta sker inom ramen för medarbetarsamtalet. Varje enhetschef redovisar antal medarbetare med plan. Allt sammanställs till en totaltsumma för sektorn. 50% Broberg, Monica Fundin, Andel utförda processkartläggningar Andel enheter inom sektorn som utfört processkartläggningar för att kartlägga handläggningsprocesserna och/eller verkställighetsprocesserna. Varje verksamhet rapporterar om hur många kartläggningar som utförts. 95% Broberg, Monica Fundin, Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Aktivt arbeta med kompetensutvecklingsplan - medarbetarpärm Arbeta aktivt med optimerad bemanning - samarbete boende, DV, förskola/skola Ett ökat ledarstöd Utveckla processtyrning och en brukarprocess Utveckla det aktivitetsbaserade arbetet i det nya Stadshuset Varje medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan Öka möjligheten för medarbetare att få önskad tjänstgöringsgrad och minskar antalet timanställda Den nya organisationen inom Arbetsliv och stöd, ger bättre förutsättningar för ledarskapet inom sektorn. Ledare får bättre förutsättningar och medarbetarna får större möjligheter till ett anpassat stöd. En övergång till processtyrning ger möjlighet till mer stimulerande arbetsuppgifter. En helhetssyn och sammanhållen brukarprocess ger bättre förutsättningar för brukarnytta och ökar tillfredställelsen i arbetet Det aktivitetsbaserade arbetssättet stimulerar utveckling, nytänkande och skapar möjlighet för samarbete och teamarbete. Broberg, Monica Fundin, Albinsson Broberg, Monica Fundin, Broberg, Monica Fundin, Broberg, Monica Fundin, Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

12 Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Öka delaktigheten i verksamhetsplanarbete, kvalitetsmål och måluppföljning Utveckla introduktionen och stödet för nyanställda och praktikanter En ökad delaktighet i verksamhetsplanearbetet ger kunskap och förståelse för de sammanhang som påverkar verksamheten och arbetet. Det ger en ökad möjlighet till påverkan och delaktighet i planeringen. En utvecklad uppföljning skapar också arbetstillfredsställelse genom att tydliggöra de resultat som uppnås. Skapa en genomtänkt, strukturerad och individuellt anpassad introduktionsprogram och utveckla fadder- och mentorskap. 5.2 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Broberg, Monica Fundin, Broberg, Monica Fundin, Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Fortsätta utveckla lokalresursplanen Kommunledningssektorn förstärks med en utvecklingsledare som har till uppgift att stödja Arbetsliv och stöd i lokalplaneringsarbete och borga för snabbare genomförande av lokalprojekt kopplade till sektorn Ann Damberg- Ström 5.3 Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig Antal stödanställningar * Antal stödanställningar mäts i Tertialrapporter. Vi kan åta oss att öka med ca 20 st nya platser. Målvärdet blir då antalet platser vid årskiftet / st. 110 Ulf Hesslind Antal sommarjobb * Antal sommarjobb mäts i Tertialrapport 2. Samma antal som 430 Hur många får arbete eller går vidare till studier efter avslutade stödanställningar Hur många får arbete eller går vidare till studier efter avslutade stödanställningar eller studier. Mäts för första gången. Avser ett nuläge. Vi följer en trend. 10 Ulf Hesslind Kostnader försörjningsstöd ska minska till förmån för insatser Ta fram kostnader för minskad utbetalning till förmån för annan insats Kostnaderna för försörjningsstöd för de i åtgärd ska växlas till kostnad i anställning. Nettokostnaden ska minska vad gäller utbetalning av försörjningsstöd med kr Balaban, Ulf Hesslind Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

13 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig Inga unga ska av arbetsmarknadsskäl uppbära försörjningsstöd Samarbeta med gymnasieskolan, utförarenheten, Utgångspunkten, Arbetsförmedlingen och försörjningsstöd (sysselsättning ungagruppen) i ett förebyggande syfte Alla ungdomar som uppbär försörjningsstöd ska vara aktuella inom ALC och ha en handlingsplan för egenförsörjning 100 Balaban Kostnader försörjningsstöd ska minska Minska nettokostnad jämfört med föregående år Ta fram nettokostnader på utbetald försörjningsstöd. 24 Balaban, Ann- Sofie Holvila Alla personer som uppbär försörjningsstöd och inte är helt sjukskrivna av läkare och som inte har aktiviteter på utgångspunkten eller AF ska vara aktualiserade på ARI. Alla personer som uppbär försörjningsstöd och inte är helt sjukskrivna av läkare och som inte har aktiviteter på utgångspunkten eller AF ska vara aktualiserade på ARI. Mäts genom genomgång av aktuella ärenden inom försörjningsstöd och bedömning av de som faller inom kriterierna för att vara på ALC, med de faktiska ärendena på ALC Siffrorna hämtas från Treserva, ta fram antalet personer med uppdrag som skickats till ARI. Avser organisationerna FS och GM 200 Balaban Antal personer på mötesplatsen Antalet personer på mötesplatsen ska redovisas. Dessa personer finns inte registrerade i Treserva och ska därför hämtas från verksamheten (Ulf H) 85 Ulf Hesslind Fler personer i arbete också på den öppna arbetsmarknaden Antal personer i stödanställning i kommunen, ska coachas till anställning på den öppna arbetsmarknaden Dessa registreras inte i Treserva. Sifforna finns att hämta från Ulf H. 10 Broberg, Ulf Hesslind Antal deltagare som erhållit extern anställning Antal deltagare som erhållit extern anställning Hämtas som avslutsorsak i Treserva 30 Ulf Hesslind Antal uppdrag från försörjningsstöd till sjukersättning/aktivitet sersättning Antal uppdrag från försörjningsstöd till sjukersättning/aktivitetsersät tning Hämtas som avslutsorsak i Treserva 10 Ulf Hesslind Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Arbeta aktivt med försäkringskassan, psykiatrin för att individen ska komma in socialförsäkringssystemet. Fortsätta utveckla samarbetet med berörda myndigheter. Bevara befintliga resurser för att möjliggöra samarbetet. Balaban, Monica Fundin 5.4 Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

14 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig Antalet bostäder för flyktingar Vi ska kunna uppfylla avtalet med migrationsverket avseende mottagande av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn i kommunen. Målvärde finns inte idag. Får kompletteras när avtal skrivits. 30 Balaban Antalet lägenheter vid LSS-boende 115% Ann Damberg- Ström, Albinsson Antalet sociala kontrakt Avser de boenden kommunen hyr i första hand och som sedan hyrs ut i andra hand till brukare. Hämta antalet insatser/kontrakt i Treserva 130 Monica Fundin 5.5 Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig Andel ensamkommande i studier/arbete Sektor Arbetsliv och Stöd avser att ha alla ensamkommande barn i studier eller arbete 100% Balaban Antal flyktingfamiljer i försörjningsstöd Antal flyktingfamiljer som under etableringstiden (2 år) blir beroende av försörjningsstöd och som aktualiseras inom Flykting (stöd och försörjning). Anledningen till att de kommer till kommunens socialtjänst kan vara att de väntar på etableringsersättning eller där etableringsersättningen inte räcker till. Dessa ärenden registreras på ärende ekonomiskt bistånd flykting. Räkna antalet aktuella under aktuell period. 30 Balaban Antal flyktingar i arbete efter avslutad integrationstid, 2 år Arbetsförmedlingen är ansvarig för flyktingar under etableringstiden (2 år). Detta innebär att det är de som har kontroll över vilka som kommer ut i arbete. De som inom de tåv åren kommer till kommunen är de som inte fått igång sin etableringsersättning eller där etableringsersättningen inte räcker. Siffrorna hämtas från arbetsförmedlingen av ansvarig enhetschef för Stöd och Försörjning Balaban Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Se över stödet för personer med bristfällig språkkunskap Ska leda till att lämpliga åtgärder för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden Balaban Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

15 5.6 Barnfattigdomen ska minska Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig Antalet barn i familjer med beroende av försörjningsstöd Avser åldrarna 0-18 år (enligt SCB definition). Rädda Barnen använder två mått för att mäta hur många barn som lever i fattigdom under ett givet år. Det gäller barn som lever i familjer som antingen:? någon gång under året fått försörjningsstöd (det som tidigare hette socialbidrag);? eller har s.k. låg inkomststandard, dvs. familjens inkomster täcker inte nödvändiga kostnader som boende, mat, kläder och försäkringar Utgå från perioden som ska redovisas. Ta fram antalet familjer med barn som fått försörjningsstöd någon gång under perioden och räkna fram antalet barn i familjerna. 300 Balaban Drogmissbruk Sektor Arbetsliv och Stöd tolkar indikatorn genom att räkna antal ansökningar, anmälningar, annat sätt som inkommit. Detta kan i många falla tolkas leda till barnfattigdom. Ta fram antalet aktualiseringar som inkommit under perioden i Treserva. Räkna all ansökningar, anmälningar, annat sätt dom öppnas med orsak drogmissbruk på ärende 0-20 år. 70% Ingegerd Ragnarsdotter Biståndsinsatser inom socialtjänsten Sektor Arbetsliv och Stöd tolkar att denna indikator är riktad mot sociala inversteringar. I dagsläget finns inte underlag som kan mätas. Denna indikator får kompletteras under Robin Akbas Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Se över och uppdatera gällande rutiner vid el och hyresskulder för att belysa barnperspektivet. Balaban 5.7 Öka andelen kollektivtrafikresenärer Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Informera sektorns medarbetare om att ansluta till erbjudande om årskort inom kollektivtrafiken Verksamheterna ska aktivt informera sin med arbetare om att ansluta till erbjudande om årskort. Broberg, Monica Fundin, Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

16 5.8 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Tillse att personer med funktionshinder kan delta i verksamhet inom fritidsgårdarna och andra fritidsaktiviteter Verksamheten stöd och boende LSS ska under året upprätta ett samarbete med kultur och fritid samt Trygga ungdomsmiljöer för att de ska arbeta för att ge funktionshindrade samma möjligheter som övriga kommuninvånare. Ingrid Åkerström Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

17 6 Övriga viktiga mål som gäller sektorn 6.1 God ekonomisk hushållning Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig Tid från ärendets öppnande på försörjningsstöd till dess att uppdrag lämnats till ARI Alla personer som uppbär försörjningsstöd och inte är helt sjukskrivna av läkare, ska vara aktualiserade (uppdrag skickat) till ARI inom 2 veckor. Siffrorna hämtas från Treserva, ta fram antalet personer med uppdrag som skickats till ARI. Mäta från ärendets öppnande till att uppdrag skickas. 14 Balaban Tid från beslut i försörjningsstöd till aktivitet på ARI. Räkna fram tiden från det att beslut om bistånd i form av aktivitet på ARI fattas till verkställighet på ARI sätts igång. Ta fram tiden som förflyter mellan beslutet från handläggaren på FS till verkställigheten hos ARI 14 Balaban, Ulf Hesslind Utförarverksamheterna ska finnas med i stödprocessen kring föräldrar och barn vid placering Utifrån målet Barnen Bästa i centrum och som ett led i en tydlig rutin med utgångspunkt från myndighetsarbetet skall våra utförarverksamheter ingå i stödprocessen kring föräldrar och barn för att trygga processen kring placering. Alla föräldrar till barn som placeras externt skall ha/ erbjudas en kontakt i föräldrastödjande syfte senast 1 vecka efter placering. Genomgång av avstämning i alla aktuella ärenden 100% Gustafsson, Ingegerd Ragnarsdotter Längden på placeringar i familjehem ska minska Längden i genomsnitt på placeringar i familjehem ska minska. Utgångspunkten är års genomsnitt (9 månader) Hämtas i Treserva. Genomsnittstid för alla familjehemsplaceringar på 0-20 år ärenden. Ska räknas i antal månader. 9 Ingegerd Ragnarsdotter Längden på placeringar i konsultledda familjehem ska minska Längden på placeringar i konsultledda familjehem. Målet jämförs med utfall (8 månader) Hämtas i Treserva. Genomsnittstid för alla familjehemsplaceringar på 0-20 år ärenden. Ska räknas i antal månader. 8 Ingegerd Ragnarsdotter Minska kostnader Köpt vård inom Myndighet Målet=Budget vi följer kostnad per ärende. Avser kostnader köpt vård BoU samt missbruk Ta fram kostnaderna i Treserva/Agresso för köpt vård inom myndighet. Avser totalt köpt extern vård exkl interna familjehem och kontaktmannaskap Ingegerd Ragnarsdotter, Greger Andersson Minskad kostnad per brukare - Daglig verksamhet. Detta ska följa Ensolutions kostnad per brukare analys. DV = 171 tkr *200 brukare=34,2 mkr Minskad kostnad per brukare jämfört med år (mät tal i kr) Kostnaden per brukare skall mätas exkl pedagoger Lisbet Hertzman, Henrik Spiess Minska kostnad per timma, personlig assistans Ensolution har gjort en analys av kostnadsläget och egenutförda timmar. Målet är att 2015 hamnar på 4 kr/timma inkl enhetchef och administratör. Det är 30 kr minska kostnad per timma, mäta utvecklingen 4 Pernilla Backebrant Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

18 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig Minska kostnaden egna funktionshinderboende n högre än den ersättning på 284 kr som betalas ut av Försäkringskassan. Kostnaderna ligger högre än målet, Effektiviseringar krävs. Vi ska minska kostnaden per plats inom kommunens funktionshinderboenden. Jämförelsen ska vara utfall mot plan/utfall 2015 Underlaget samlas från berörda enhetschefer i antal och kostnad per person. Beräkningen avser alla kostnader per objekt/enhet (exklusive enhetschef) / antal brukare. 689 Albinsson Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig DV - Resor till och från daglig verksamhet Undersöka möjligheten att utföra resorna på annat sätt. Avtalet kan förlängas ytterligare ett år./henrik Diskutera möjligheten att dela transportkostnaden med boendesidan? Är det någon vinst? Samma kostnad fast delad?/susanne Lisbet Hertzman, Henrik Spiess DV - Lokalanpassning Ytterligare se över möjligheterna till ett mer effektivt lokalutnyttjande. Ann Damberg- Ström, Lisbet Hertzman, Henrik Spiess DV - Kategorisering av brukare Kategorisering av brukare är utförd. Vi arbetar nu med att implementera detta i verksamheterna. Ann Damberg- Ström, Lisbet Hertzman, Henrik Spiess DV - Organisera och effektivisera verksamheten Fortsatt arbete med effektivisering av verksamheten i enlighet med Ensolutionrapporten Lisbet Hertzman, Henrik Spiess Minska kostnaderna köpt vård - Utarbeta utvidgad handlingsplan Under 2015 utarbeta utvidgad handlingsplan som inkluderar övriga specialiteter internt och externt (tex hälso-sjukvård/psykiatri Monica Fundin Upprätta en handlingsplan för att komma ner i kostnad per timme - personlig assistans Upprätta en handlingsplan för att komma ner i kostnad per timme. Albinsson Upprätta en gemensam handlingsplan mellan Försörjningsstöd och ARI från det att ärendet öppnas till verkställighet/aktivitet Enligt tidigare politiska mål ska alla som uppbär försörjningsstöd, och inte är sjukskrivna eller i andra åtgärder som leder till egenförsörjning, vara i åtgärder inom ALC. Uppföljning sker tertialvis och handlingsplan upprättas med åtgärder som leder till måluppfyllnad inom T2 Balaban, Ulf Hesslind Analysera nuvarande familjehem och konsultledda familjehem för att se vårdbehovet för barn och föräldrar för att barnet ska kunna komma hem Ingegerd Ragnarsdotter Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

19 6.2 Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig Ledningssystemets systematik och ansvarsfördelning är klar och beslutad Ledningssystemets systematik och ansvarsfördelning är klar och beslutad. Detta innebär att verksamheten vet vad som gäller. Befintligheten kontrolleras. 1 Annica Emanuel Huvudprocesserna inom ledningssystemet är beskrivna Huvudprocesserna inom ledningssystemet är beskrivna. Med huvudprocesser menas att de viktigaste processerna är beskrivna, på en övergripande nivå. Kontroll av befintlighet. 1 Annica Emanuel Ledningssystemet är tillgängligt Ledningssystemet är tillgängligt, för alla medarbetare. Med detta menas att medarbetarna på ett enkelt sätt kan hitta det de söker. Får utformas 1 Annica Emanuel Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Skapande av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Skapande av "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete", enligt SOSFS 2011:09. Detta innebär bland annat identifiering och beskrivning av systematik, processer och revidering av alla rutiner. Ledningssystemet skall vara gemensamt för de båda sektorerna Arbetsliv och stöd samt Vård och äldreomsorg. Genomförande enligt uppdragshandling från sektorscheferna i Arbetsliv och stöd samt Vård och äldreomsorg. Annica Emanuel 6.3 Kvalitetsmål Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig Antal återaktualiserade inom ett år, 0-20 år Mäta enligt KKIK för att se hur många som kommer tillbaka efter avslut. Resultatet är hur många procent som kommer tillbaka inom ett år efter avslut. Målet är att hamna på 0... Hämtas i treserva och mäts utifrån de som avslutats ett år tidigare och som kommit tillbaka fram till mätperioden slut. 0% Ingegerd Ragnarsdotter Antal procent återaktualiserade inom ett år, 21 år- Mäta enligt KKIK för att se hur många som kommer tillbaka efter avslut. Resultatet är hur många procent som kommer tillbaka inom ett år efter avslut. Målet är att hamna på 0... Hämtas i treserva och mäts utifrån de som avslutats ett år tidigare och som kommit tillbaka fram till mätperioden slut. 0% Greger Andersson Antal procent återaktualiserade inom Mäta enligt KKIK för att se hur många som kommer tillbaka efter avslut. Hämtas i treserva och mäts utifrån de som avslutats ett år tidigare och 0% Balaban Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

20 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig ett år, Ekonomiskt bistånd Avbrott i insats, placeringar inom 0-20 år Utredningstiden inom 0-20 år ska ligga under 120 dagar. Utredning 0-20 år som avslutats efter 120 dagar ska ha beslut om förlängning Utredning inom försörjningsstöd ska vara klar inom 3 veckor (90%). Verksamhetens totala schemalagda öppettider, Trygga ungdomsmiljöer (TUM) Utföra KEKS enkät (trgga ungdomsmiljöer) Resultatet är hur många procent som kommer tillbaka inom ett år efter avslut. Målet är att hamna på 0... Avbrott i insats, placering BoU. Se hur många som byter plats på placeringen, man kan tolka det som avbrott även om det sker i gemensam planering. Alla placeringsformer ska tas med Utredningstid BoU målvärde runt 90% ligga under 120 dagar. Hur många utredningar avslutas inom 120 dagar. (1) Alla utredningar som pågått längre än 120 dagar ska ha beslut om förlängning. Här ska redovisas antal procent som saknar beslut om förlängning. Detta är sociala myndighetsnämndens mål Hur många timmar man har gjort. stickprov 2 veckor i febr, juni, nov. Detta ska läsas för alla ställen. I KEKS enkäten finns frågor som ungdomarna själva får svara på. Kommentera delaktighet, trygghet och gemenskap. Måltalet Målvärdet för indikatorn är genomsnittet av dessa tre som kommit tillbaka fram till mätperioden slut. Detta går inte få fram i Treserva. Ska tas fram via manuella sammanställningar från handläggarna inom BoU Uppgifterna hämtas i Treserva. Antal utredningar som avslutats och hur många (procent) som ligger inom 120 dagar. Ta fram uppgifterna i Treserva. Ta fram lista på avslutade utredningar under redovisningspeioden för organisationerna försörjningsstöd samt gemensam mottagning. Se antal dagar som förflutit mellan startdatum och avslutsdatum. Räkna fram antalet som avslutats inom 3 veckor. Hur många timmar man har gjort. stickprov 2 veckor i febr, juni, nov. Detta ska läsas för alla ställen. Hämtas i KEKS Mätningen utförs under oktober varje år. Resultatet redovisas endast på år, då mätningen endast utförs en gång per år. 0% 90% 100% 90% % Ingegerd Ragnarsdotter Ingegerd Ragnarsdotter Ingegerd Ragnarsdotter Balaban, Ann- Sofie Holvila, Monica Fundin Robin Andersson, Ingrid Åkerström Robin Andersson, Ingrid Åkerström Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Utveckla ett gemensamt arbetssätt och metoder att tidigt fånga upp och stärka föräldraförmågan. Utveckla ett gemensamt arbetssätt och metoder att tidigt fånga upp och stärka föräldraförmågan. Aktiviteten inkluderar även FH och utförardelar. Monica Fundin, DV - Brukarrevision Tillsammans med ARI genomföra en brukarrevision. Lisbet Hertzman, Henrik Spiess, Ulf Hesslind Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Meddelandeblad. Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som har varit placerade

Meddelandeblad. Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som har varit placerade Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande Chefer och personal inom socialtjänstens individoch familjeomsorg Länsstyrelser juni 2009 Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer