Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Sektorns budget Ekonomi Utfall för hela sektorn (Tkr) Utfall för Försörjningsstöd Nettokostnad per verksamhet Personal Personal Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Volymer Verksamhet Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Gemensam mottagning Barn och ungdom 0-20 år Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Trygga ungdomsmiljöer Missbruksenhet Socialmedicinsk mottagning Familjerådgivning och krismottagning Socialt boende Socialpsykiatri Funktionshinder myndighet Bostad med särskild service, antal brukare Stöd i hemmet Korttidsverksamhet mm Arbetslivscentrum Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta med samt aktiviteter och indikatorer Attraktiv arbetsgivare Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

3 5.6 Barnfattigdomen ska minska Öka andelen kollektivtrafikresenärer Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Kommentar... Fel! Bokmärket är inte definierat. 6 Övriga viktiga mål som gäller sektorn God ekonomisk hushållning Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011: Kvalitetsmål Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Följa upp den flyktingpolitiska handlingsplanen i sin helhet Kommentar... Fel! Bokmärket är inte definierat. 7 Viktiga nyckeltal... Fel! Bokmärket är inte definierat. 7.1 Nyckeltal... Fel! Bokmärket är inte definierat. 8 Åtagande/ överenskommelse Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

4 1 Inledning Sektorn arbetar med socialtjänst som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet och skall inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Till de i lagen definierade målgrupperna för sektorns ansvar hör barn och unga, människor med funktionshinder, människor med missbruksproblem samt brottsoffer där särskilt kvinnor och barn som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående har lyfts fram. Människor kan också behöva stöd av sektorn i olika livssituationer. Det kan handla om samtalsstöd och annat stöd vid livskriser, flyktingars integration, problem med att klara egen försörjning och inträde på arbetsmarknaden, med mera. I nedanstående beskrivning av volymer framgår mångfalden av sektorns verksamhet. Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Föräldrabalken (FB), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), Offentlighets- och Sekretesslagen, Förvaltningslagen (FvL), Socialtjänstförordningen (SoF), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) med flera. Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

5 2 Sektorns budget 2.1 Ekonomi Kommentar Total budgetram för verksamheten är 337 mkr samt för Försörjningsstöd 24 mkr. Löneökning kommer att budgetjusteras efter faktiskt löneutfall i sektorn. Sektorn har fått med sig den prognostiserade volymökningen baserat på T2. Eventuellt tillkommande/avgående volymer budgeteras centralt. Även planerade driftskostnadskonsekvenser för investeringar (bl.a Orren) budgeteras centralt Utfall för hela sektorn (Tkr) Utfall 2013 Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Summa nettokostnad Utfall för Försörjningsstöd Utfall 2013 Summa intäkter Övriga kostnader Summa nettokostnad Nettokostnad per verksamhet Utfall 2013 Myndighet Stöd Boende SOL Stöd Boende LSS Utbetalt försörjningsstöd (netto) Arbetslivscentrum (ALC) Sektorchef Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

6 3 Personal Kommentar 3.1 Personal Anställda 2015 T2 Utfall 2013 Utfall 2012 Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar 2015 T2 Utfall 2013 Utfall 2012 Månadsavlönade Timavlönade Sjukfrånvaro 2015 T2 Utfall 2013 Utfall 2012 Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 6,55 Arbetstid - Kvinnor 7,64 Arbetstid - Män 2,27 Ålder <= 29 år 4,56 Ålder år 7,19 Ålder >= 50 år 6,79 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 61, Sjuklönekostnad 2015 T2 Utfall 2013 Utfall 2012 Sjuklönekostnad Kronor Beräknat PO kronor Summa Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

7 4 Volymer 4.1 Verksamhet Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Utfall 2013 Antal behandlade ärenden som rör ekonomiskt bistånd, inom enheterna Försörjningsstöd+Gemensam mottagning Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd år Försörjningsstöd+Gemensam mottagning Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd 25 - år Försörjningsstöd+Gemensam mottagning Antal nyanlända till flyktingmottagningen Nya ensamkommande flyktingbarn Antal ungdomar år som får utbetalning Summa utbetalning tkr ungdomar år Antal hushåll med utbetalning per månad (genomsnitt) Gemensam mottagning Utfall 2013 Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav leder till nytt ärende, utredning (avslutstyp) Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav inte leder till ärende, utredning Antal inkomna aktualiseringar 21 - år Gemensam mottagning Barn och ungdom 0-20 år Utfall 2013 Antal ärenden handläggn, utredn, beslut, uppföljn 0-20 år Antal placerade institution 0-20 år Antal vårddagar institution 0-20 år Antal placerade familjehem 0-20 år Antal vårddagar familjehem 0-20 år Antal placerade konsultlett familjehem 0-20 år Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

8 Utfall 2013 Antal vårddagar konsultlett familjehem 0-20 år Antal ärenden kontaktfamilj kontaktperson 0-20 år enligt SoL Antal ärenden kontaktperson och stödfamilj enligt LSS Antal ärenden kontaktperson och stödfamilj enl SoL ( FH) Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Utfall 2013 Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Uförarenheten-Barn och Ungdom Antal ungdomstjänst/ungdomskontrakt Utförarenheten Antal serviceinsatser Utförarenheten Antal köpta insatser extern öppenvård 0-20 år Trygga ungdomsmiljöer Utfall 2013 Totalt antal besökare i verksamheten Totalt antal unika individer i verksamheten Antal sommarjobb Missbruksenhet Utfall 2013 Antal ärenden handläggn, utredn, beslut, uppföljn 21- år Antal placerade institution 21- år Antal vårddagar institution 21- år Antal insatser familjevård 21- år Antal vårddagar familjevård 21- år Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år Antal stödärenden motivationsteam Antal boenden motivationsboende 21- år Antal boenden referensboende 21-år Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

9 4.1.7 Socialmedicinsk mottagning Utfall 2013 Antal personer som varit aktuella Socialmedicinsk mottagning Familjerådgivning och krismottagning Utfall 2013 Antal uppdrag Familjerådgivning Antal uppdrag Krismottagning män Antal uppdrag Krismottagning kvinnor Trappanärenden/ Trampolinen BoU Socialt boende Utfall 2013 Antal sociala kontrakt Antal flyktinglägenheter Antal hyresgarantier Socialpsykiatri Utfall 2013 Bostad med särskild service, antal brukare Soc.psyk Köp av korttidsplats, antal brukare Soc.psyk Köp av korttidsplats, antal vårddagar Soc.psyk Funktionshinder myndighet Utfall 2013 Antal ärenden LSS och LASS, SoL Bostad med särskild service, antal brukare Utfall 2013 Egna boenden, vuxna Köp av boende, vuxna Egna boenden, BoU Köp av boenden, BoU Köp av skolplats Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

10 Stöd i hemmet Utfall 2013 LASS, kommunen anordnare, antal timmar LASS, annan anordnare, antal brukare LSS-assistans, kommunen anordnare, antal timmar LSS-assistans, annan anordnare, antal timmar "Serviceinsatser" (46:an) antal utförda timmar Boendestöd, antal utförda timmar Korttidsverksamhet mm Utfall 2013 Villa Tveten läger, antal utförda dygn Villa Tveten korttids, antal utförda dygn Avlösarservice antal utförda timmar Näckrosen korttidsverksamhet Köpta platser korttidsverksamhet, antal dygn Eftermiddagsverksamhet, antal brukare Arbetslivscentrum Utfall 2013 Antal brukare daglig verksamhet Varav Köp av daglig verksamhet, deltagare Antal deltagare (uppdrag) ARI från försörjningsstöd Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

11 5 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta med samt aktiviteter och indikatorer 5.1 Attraktiv arbetsgivare Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig Andel individuella kompetensutvecklingsp laner Varje medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan utifrån verksamhetens behov. Detta sker inom ramen för medarbetarsamtalet. Varje enhetschef redovisar antal medarbetare med plan. Allt sammanställs till en totaltsumma för sektorn. 50% Broberg, Monica Fundin, Andel utförda processkartläggningar Andel enheter inom sektorn som utfört processkartläggningar för att kartlägga handläggningsprocesserna och/eller verkställighetsprocesserna. Varje verksamhet rapporterar om hur många kartläggningar som utförts. 95% Broberg, Monica Fundin, Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Aktivt arbeta med kompetensutvecklingsplan - medarbetarpärm Arbeta aktivt med optimerad bemanning - samarbete boende, DV, förskola/skola Ett ökat ledarstöd Utveckla processtyrning och en brukarprocess Utveckla det aktivitetsbaserade arbetet i det nya Stadshuset Varje medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan Öka möjligheten för medarbetare att få önskad tjänstgöringsgrad och minskar antalet timanställda Den nya organisationen inom Arbetsliv och stöd, ger bättre förutsättningar för ledarskapet inom sektorn. Ledare får bättre förutsättningar och medarbetarna får större möjligheter till ett anpassat stöd. En övergång till processtyrning ger möjlighet till mer stimulerande arbetsuppgifter. En helhetssyn och sammanhållen brukarprocess ger bättre förutsättningar för brukarnytta och ökar tillfredställelsen i arbetet Det aktivitetsbaserade arbetssättet stimulerar utveckling, nytänkande och skapar möjlighet för samarbete och teamarbete. Broberg, Monica Fundin, Albinsson Broberg, Monica Fundin, Broberg, Monica Fundin, Broberg, Monica Fundin, Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

12 Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Öka delaktigheten i verksamhetsplanarbete, kvalitetsmål och måluppföljning Utveckla introduktionen och stödet för nyanställda och praktikanter En ökad delaktighet i verksamhetsplanearbetet ger kunskap och förståelse för de sammanhang som påverkar verksamheten och arbetet. Det ger en ökad möjlighet till påverkan och delaktighet i planeringen. En utvecklad uppföljning skapar också arbetstillfredsställelse genom att tydliggöra de resultat som uppnås. Skapa en genomtänkt, strukturerad och individuellt anpassad introduktionsprogram och utveckla fadder- och mentorskap. 5.2 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Broberg, Monica Fundin, Broberg, Monica Fundin, Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Fortsätta utveckla lokalresursplanen Kommunledningssektorn förstärks med en utvecklingsledare som har till uppgift att stödja Arbetsliv och stöd i lokalplaneringsarbete och borga för snabbare genomförande av lokalprojekt kopplade till sektorn Ann Damberg- Ström 5.3 Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig Antal stödanställningar * Antal stödanställningar mäts i Tertialrapporter. Vi kan åta oss att öka med ca 20 st nya platser. Målvärdet blir då antalet platser vid årskiftet / st. 110 Ulf Hesslind Antal sommarjobb * Antal sommarjobb mäts i Tertialrapport 2. Samma antal som 430 Hur många får arbete eller går vidare till studier efter avslutade stödanställningar Hur många får arbete eller går vidare till studier efter avslutade stödanställningar eller studier. Mäts för första gången. Avser ett nuläge. Vi följer en trend. 10 Ulf Hesslind Kostnader försörjningsstöd ska minska till förmån för insatser Ta fram kostnader för minskad utbetalning till förmån för annan insats Kostnaderna för försörjningsstöd för de i åtgärd ska växlas till kostnad i anställning. Nettokostnaden ska minska vad gäller utbetalning av försörjningsstöd med kr Balaban, Ulf Hesslind Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

13 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig Inga unga ska av arbetsmarknadsskäl uppbära försörjningsstöd Samarbeta med gymnasieskolan, utförarenheten, Utgångspunkten, Arbetsförmedlingen och försörjningsstöd (sysselsättning ungagruppen) i ett förebyggande syfte Alla ungdomar som uppbär försörjningsstöd ska vara aktuella inom ALC och ha en handlingsplan för egenförsörjning 100 Balaban Kostnader försörjningsstöd ska minska Minska nettokostnad jämfört med föregående år Ta fram nettokostnader på utbetald försörjningsstöd. 24 Balaban, Ann- Sofie Holvila Alla personer som uppbär försörjningsstöd och inte är helt sjukskrivna av läkare och som inte har aktiviteter på utgångspunkten eller AF ska vara aktualiserade på ARI. Alla personer som uppbär försörjningsstöd och inte är helt sjukskrivna av läkare och som inte har aktiviteter på utgångspunkten eller AF ska vara aktualiserade på ARI. Mäts genom genomgång av aktuella ärenden inom försörjningsstöd och bedömning av de som faller inom kriterierna för att vara på ALC, med de faktiska ärendena på ALC Siffrorna hämtas från Treserva, ta fram antalet personer med uppdrag som skickats till ARI. Avser organisationerna FS och GM 200 Balaban Antal personer på mötesplatsen Antalet personer på mötesplatsen ska redovisas. Dessa personer finns inte registrerade i Treserva och ska därför hämtas från verksamheten (Ulf H) 85 Ulf Hesslind Fler personer i arbete också på den öppna arbetsmarknaden Antal personer i stödanställning i kommunen, ska coachas till anställning på den öppna arbetsmarknaden Dessa registreras inte i Treserva. Sifforna finns att hämta från Ulf H. 10 Broberg, Ulf Hesslind Antal deltagare som erhållit extern anställning Antal deltagare som erhållit extern anställning Hämtas som avslutsorsak i Treserva 30 Ulf Hesslind Antal uppdrag från försörjningsstöd till sjukersättning/aktivitet sersättning Antal uppdrag från försörjningsstöd till sjukersättning/aktivitetsersät tning Hämtas som avslutsorsak i Treserva 10 Ulf Hesslind Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Arbeta aktivt med försäkringskassan, psykiatrin för att individen ska komma in socialförsäkringssystemet. Fortsätta utveckla samarbetet med berörda myndigheter. Bevara befintliga resurser för att möjliggöra samarbetet. Balaban, Monica Fundin 5.4 Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

14 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig Antalet bostäder för flyktingar Vi ska kunna uppfylla avtalet med migrationsverket avseende mottagande av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn i kommunen. Målvärde finns inte idag. Får kompletteras när avtal skrivits. 30 Balaban Antalet lägenheter vid LSS-boende 115% Ann Damberg- Ström, Albinsson Antalet sociala kontrakt Avser de boenden kommunen hyr i första hand och som sedan hyrs ut i andra hand till brukare. Hämta antalet insatser/kontrakt i Treserva 130 Monica Fundin 5.5 Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig Andel ensamkommande i studier/arbete Sektor Arbetsliv och Stöd avser att ha alla ensamkommande barn i studier eller arbete 100% Balaban Antal flyktingfamiljer i försörjningsstöd Antal flyktingfamiljer som under etableringstiden (2 år) blir beroende av försörjningsstöd och som aktualiseras inom Flykting (stöd och försörjning). Anledningen till att de kommer till kommunens socialtjänst kan vara att de väntar på etableringsersättning eller där etableringsersättningen inte räcker till. Dessa ärenden registreras på ärende ekonomiskt bistånd flykting. Räkna antalet aktuella under aktuell period. 30 Balaban Antal flyktingar i arbete efter avslutad integrationstid, 2 år Arbetsförmedlingen är ansvarig för flyktingar under etableringstiden (2 år). Detta innebär att det är de som har kontroll över vilka som kommer ut i arbete. De som inom de tåv åren kommer till kommunen är de som inte fått igång sin etableringsersättning eller där etableringsersättningen inte räcker. Siffrorna hämtas från arbetsförmedlingen av ansvarig enhetschef för Stöd och Försörjning Balaban Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Se över stödet för personer med bristfällig språkkunskap Ska leda till att lämpliga åtgärder för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden Balaban Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

15 5.6 Barnfattigdomen ska minska Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig Antalet barn i familjer med beroende av försörjningsstöd Avser åldrarna 0-18 år (enligt SCB definition). Rädda Barnen använder två mått för att mäta hur många barn som lever i fattigdom under ett givet år. Det gäller barn som lever i familjer som antingen:? någon gång under året fått försörjningsstöd (det som tidigare hette socialbidrag);? eller har s.k. låg inkomststandard, dvs. familjens inkomster täcker inte nödvändiga kostnader som boende, mat, kläder och försäkringar Utgå från perioden som ska redovisas. Ta fram antalet familjer med barn som fått försörjningsstöd någon gång under perioden och räkna fram antalet barn i familjerna. 300 Balaban Drogmissbruk Sektor Arbetsliv och Stöd tolkar indikatorn genom att räkna antal ansökningar, anmälningar, annat sätt som inkommit. Detta kan i många falla tolkas leda till barnfattigdom. Ta fram antalet aktualiseringar som inkommit under perioden i Treserva. Räkna all ansökningar, anmälningar, annat sätt dom öppnas med orsak drogmissbruk på ärende 0-20 år. 70% Ingegerd Ragnarsdotter Biståndsinsatser inom socialtjänsten Sektor Arbetsliv och Stöd tolkar att denna indikator är riktad mot sociala inversteringar. I dagsläget finns inte underlag som kan mätas. Denna indikator får kompletteras under Robin Akbas Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Se över och uppdatera gällande rutiner vid el och hyresskulder för att belysa barnperspektivet. Balaban 5.7 Öka andelen kollektivtrafikresenärer Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Informera sektorns medarbetare om att ansluta till erbjudande om årskort inom kollektivtrafiken Verksamheterna ska aktivt informera sin med arbetare om att ansluta till erbjudande om årskort. Broberg, Monica Fundin, Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

16 5.8 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Tillse att personer med funktionshinder kan delta i verksamhet inom fritidsgårdarna och andra fritidsaktiviteter Verksamheten stöd och boende LSS ska under året upprätta ett samarbete med kultur och fritid samt Trygga ungdomsmiljöer för att de ska arbeta för att ge funktionshindrade samma möjligheter som övriga kommuninvånare. Ingrid Åkerström Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

17 6 Övriga viktiga mål som gäller sektorn 6.1 God ekonomisk hushållning Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig Tid från ärendets öppnande på försörjningsstöd till dess att uppdrag lämnats till ARI Alla personer som uppbär försörjningsstöd och inte är helt sjukskrivna av läkare, ska vara aktualiserade (uppdrag skickat) till ARI inom 2 veckor. Siffrorna hämtas från Treserva, ta fram antalet personer med uppdrag som skickats till ARI. Mäta från ärendets öppnande till att uppdrag skickas. 14 Balaban Tid från beslut i försörjningsstöd till aktivitet på ARI. Räkna fram tiden från det att beslut om bistånd i form av aktivitet på ARI fattas till verkställighet på ARI sätts igång. Ta fram tiden som förflyter mellan beslutet från handläggaren på FS till verkställigheten hos ARI 14 Balaban, Ulf Hesslind Utförarverksamheterna ska finnas med i stödprocessen kring föräldrar och barn vid placering Utifrån målet Barnen Bästa i centrum och som ett led i en tydlig rutin med utgångspunkt från myndighetsarbetet skall våra utförarverksamheter ingå i stödprocessen kring föräldrar och barn för att trygga processen kring placering. Alla föräldrar till barn som placeras externt skall ha/ erbjudas en kontakt i föräldrastödjande syfte senast 1 vecka efter placering. Genomgång av avstämning i alla aktuella ärenden 100% Gustafsson, Ingegerd Ragnarsdotter Längden på placeringar i familjehem ska minska Längden i genomsnitt på placeringar i familjehem ska minska. Utgångspunkten är års genomsnitt (9 månader) Hämtas i Treserva. Genomsnittstid för alla familjehemsplaceringar på 0-20 år ärenden. Ska räknas i antal månader. 9 Ingegerd Ragnarsdotter Längden på placeringar i konsultledda familjehem ska minska Längden på placeringar i konsultledda familjehem. Målet jämförs med utfall (8 månader) Hämtas i Treserva. Genomsnittstid för alla familjehemsplaceringar på 0-20 år ärenden. Ska räknas i antal månader. 8 Ingegerd Ragnarsdotter Minska kostnader Köpt vård inom Myndighet Målet=Budget vi följer kostnad per ärende. Avser kostnader köpt vård BoU samt missbruk Ta fram kostnaderna i Treserva/Agresso för köpt vård inom myndighet. Avser totalt köpt extern vård exkl interna familjehem och kontaktmannaskap Ingegerd Ragnarsdotter, Greger Andersson Minskad kostnad per brukare - Daglig verksamhet. Detta ska följa Ensolutions kostnad per brukare analys. DV = 171 tkr *200 brukare=34,2 mkr Minskad kostnad per brukare jämfört med år (mät tal i kr) Kostnaden per brukare skall mätas exkl pedagoger Lisbet Hertzman, Henrik Spiess Minska kostnad per timma, personlig assistans Ensolution har gjort en analys av kostnadsläget och egenutförda timmar. Målet är att 2015 hamnar på 4 kr/timma inkl enhetchef och administratör. Det är 30 kr minska kostnad per timma, mäta utvecklingen 4 Pernilla Backebrant Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

18 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig Minska kostnaden egna funktionshinderboende n högre än den ersättning på 284 kr som betalas ut av Försäkringskassan. Kostnaderna ligger högre än målet, Effektiviseringar krävs. Vi ska minska kostnaden per plats inom kommunens funktionshinderboenden. Jämförelsen ska vara utfall mot plan/utfall 2015 Underlaget samlas från berörda enhetschefer i antal och kostnad per person. Beräkningen avser alla kostnader per objekt/enhet (exklusive enhetschef) / antal brukare. 689 Albinsson Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig DV - Resor till och från daglig verksamhet Undersöka möjligheten att utföra resorna på annat sätt. Avtalet kan förlängas ytterligare ett år./henrik Diskutera möjligheten att dela transportkostnaden med boendesidan? Är det någon vinst? Samma kostnad fast delad?/susanne Lisbet Hertzman, Henrik Spiess DV - Lokalanpassning Ytterligare se över möjligheterna till ett mer effektivt lokalutnyttjande. Ann Damberg- Ström, Lisbet Hertzman, Henrik Spiess DV - Kategorisering av brukare Kategorisering av brukare är utförd. Vi arbetar nu med att implementera detta i verksamheterna. Ann Damberg- Ström, Lisbet Hertzman, Henrik Spiess DV - Organisera och effektivisera verksamheten Fortsatt arbete med effektivisering av verksamheten i enlighet med Ensolutionrapporten Lisbet Hertzman, Henrik Spiess Minska kostnaderna köpt vård - Utarbeta utvidgad handlingsplan Under 2015 utarbeta utvidgad handlingsplan som inkluderar övriga specialiteter internt och externt (tex hälso-sjukvård/psykiatri Monica Fundin Upprätta en handlingsplan för att komma ner i kostnad per timme - personlig assistans Upprätta en handlingsplan för att komma ner i kostnad per timme. Albinsson Upprätta en gemensam handlingsplan mellan Försörjningsstöd och ARI från det att ärendet öppnas till verkställighet/aktivitet Enligt tidigare politiska mål ska alla som uppbär försörjningsstöd, och inte är sjukskrivna eller i andra åtgärder som leder till egenförsörjning, vara i åtgärder inom ALC. Uppföljning sker tertialvis och handlingsplan upprättas med åtgärder som leder till måluppfyllnad inom T2 Balaban, Ulf Hesslind Analysera nuvarande familjehem och konsultledda familjehem för att se vårdbehovet för barn och föräldrar för att barnet ska kunna komma hem Ingegerd Ragnarsdotter Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

19 6.2 Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig Ledningssystemets systematik och ansvarsfördelning är klar och beslutad Ledningssystemets systematik och ansvarsfördelning är klar och beslutad. Detta innebär att verksamheten vet vad som gäller. Befintligheten kontrolleras. 1 Annica Emanuel Huvudprocesserna inom ledningssystemet är beskrivna Huvudprocesserna inom ledningssystemet är beskrivna. Med huvudprocesser menas att de viktigaste processerna är beskrivna, på en övergripande nivå. Kontroll av befintlighet. 1 Annica Emanuel Ledningssystemet är tillgängligt Ledningssystemet är tillgängligt, för alla medarbetare. Med detta menas att medarbetarna på ett enkelt sätt kan hitta det de söker. Får utformas 1 Annica Emanuel Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Skapande av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Skapande av "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete", enligt SOSFS 2011:09. Detta innebär bland annat identifiering och beskrivning av systematik, processer och revidering av alla rutiner. Ledningssystemet skall vara gemensamt för de båda sektorerna Arbetsliv och stöd samt Vård och äldreomsorg. Genomförande enligt uppdragshandling från sektorscheferna i Arbetsliv och stöd samt Vård och äldreomsorg. Annica Emanuel 6.3 Kvalitetsmål Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig Antal återaktualiserade inom ett år, 0-20 år Mäta enligt KKIK för att se hur många som kommer tillbaka efter avslut. Resultatet är hur många procent som kommer tillbaka inom ett år efter avslut. Målet är att hamna på 0... Hämtas i treserva och mäts utifrån de som avslutats ett år tidigare och som kommit tillbaka fram till mätperioden slut. 0% Ingegerd Ragnarsdotter Antal procent återaktualiserade inom ett år, 21 år- Mäta enligt KKIK för att se hur många som kommer tillbaka efter avslut. Resultatet är hur många procent som kommer tillbaka inom ett år efter avslut. Målet är att hamna på 0... Hämtas i treserva och mäts utifrån de som avslutats ett år tidigare och som kommit tillbaka fram till mätperioden slut. 0% Greger Andersson Antal procent återaktualiserade inom Mäta enligt KKIK för att se hur många som kommer tillbaka efter avslut. Hämtas i treserva och mäts utifrån de som avslutats ett år tidigare och 0% Balaban Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

20 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde Ansvarig ett år, Ekonomiskt bistånd Avbrott i insats, placeringar inom 0-20 år Utredningstiden inom 0-20 år ska ligga under 120 dagar. Utredning 0-20 år som avslutats efter 120 dagar ska ha beslut om förlängning Utredning inom försörjningsstöd ska vara klar inom 3 veckor (90%). Verksamhetens totala schemalagda öppettider, Trygga ungdomsmiljöer (TUM) Utföra KEKS enkät (trgga ungdomsmiljöer) Resultatet är hur många procent som kommer tillbaka inom ett år efter avslut. Målet är att hamna på 0... Avbrott i insats, placering BoU. Se hur många som byter plats på placeringen, man kan tolka det som avbrott även om det sker i gemensam planering. Alla placeringsformer ska tas med Utredningstid BoU målvärde runt 90% ligga under 120 dagar. Hur många utredningar avslutas inom 120 dagar. (1) Alla utredningar som pågått längre än 120 dagar ska ha beslut om förlängning. Här ska redovisas antal procent som saknar beslut om förlängning. Detta är sociala myndighetsnämndens mål Hur många timmar man har gjort. stickprov 2 veckor i febr, juni, nov. Detta ska läsas för alla ställen. I KEKS enkäten finns frågor som ungdomarna själva får svara på. Kommentera delaktighet, trygghet och gemenskap. Måltalet Målvärdet för indikatorn är genomsnittet av dessa tre som kommit tillbaka fram till mätperioden slut. Detta går inte få fram i Treserva. Ska tas fram via manuella sammanställningar från handläggarna inom BoU Uppgifterna hämtas i Treserva. Antal utredningar som avslutats och hur många (procent) som ligger inom 120 dagar. Ta fram uppgifterna i Treserva. Ta fram lista på avslutade utredningar under redovisningspeioden för organisationerna försörjningsstöd samt gemensam mottagning. Se antal dagar som förflutit mellan startdatum och avslutsdatum. Räkna fram antalet som avslutats inom 3 veckor. Hur många timmar man har gjort. stickprov 2 veckor i febr, juni, nov. Detta ska läsas för alla ställen. Hämtas i KEKS Mätningen utförs under oktober varje år. Resultatet redovisas endast på år, då mätningen endast utförs en gång per år. 0% 90% 100% 90% % Ingegerd Ragnarsdotter Ingegerd Ragnarsdotter Ingegerd Ragnarsdotter Balaban, Ann- Sofie Holvila, Monica Fundin Robin Andersson, Ingrid Åkerström Robin Andersson, Ingrid Åkerström Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Utveckla ett gemensamt arbetssätt och metoder att tidigt fånga upp och stärka föräldraförmågan. Utveckla ett gemensamt arbetssätt och metoder att tidigt fånga upp och stärka föräldraförmågan. Aktiviteten inkluderar även FH och utförardelar. Monica Fundin, DV - Brukarrevision Tillsammans med ARI genomföra en brukarrevision. Lisbet Hertzman, Henrik Spiess, Ulf Hesslind Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan (24)

Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Arbetsliv och Stöd

Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Arbetsliv och Stöd Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Arbetsliv och Stöd Innehållsförteckning 1 Arbetsliv o Stöd... 4 2 Verksamhetsöversikt... 4 3 Sammanfattning... 4 4 Volymer... 6 4.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning...

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Handlingsplan 2015. Tillgänglighet och delaktighet för alla. Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018

Handlingsplan 2015. Tillgänglighet och delaktighet för alla. Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018 Handlingsplan 2015 Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018 Innehållsförteckning 2(11) Sidan Handlingsplan 2015 1 Inledning 3 Bakgrund

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun SOCIALNÄMNDEN SÖDERHAMNS KOMMUN Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU och LVM Utgångspunkter, principer och ansvar Fastställd av socialnämnden 2013

Läs mer

Medborgarförvaltningen- nyckeltal

Medborgarförvaltningen- nyckeltal Medborgarförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Medborgarförvaltningen Negativt - Medborgarförvaltningen Lägre strukturårsjusterad standardkostnad än genomsnittet Lägre andel barn som ingår

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Plan för Stödjande och förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan för Stödjande och förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan för Stödjande och förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Upprättad: 2011-11-28 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2012-02-27, 22 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialförvaltningens huvuduppgift är att bistå med insatser i form av stöd, vård och omsorg till de medborgare som har rätt till det. Rättigheterna definieras genom

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Bohusrummet, klockan 13:00-16.00 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S)

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE

VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE 1 Januari 2012 3. Verksamhetsplan Hedgårdens gruppboende Hedgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-03-18 (Diarienummer KS 2009/1090-130) ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Socialt arbete - specialisering eller integrering?

Socialt arbete - specialisering eller integrering? Socialt arbete - specialisering eller integrering? Funktions-/ärendetypsindelad organisation Barn- och familjeenhet Utrednings- och försörjningsstödsenhet Missbruksenhet Funktionshinderenhet Mottagningsenhet

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag,

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag, LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlagen, LVM LVU SoL LSS Men hur och när? SoL LSS LVU LVM LVU och LVM Tvångslagar på samma sätt som LPT Det är svårt att omhändertaga någon Dessa lagar tas till när det mesta

Läs mer