Postnummer Ort Länskod Kommunkod Land Västerås Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Postnummer Ort Länskod Kommunkod Land 721 26 Västerås 19 1980 Sverige"

Transkript

1 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Mälardalens Högskola Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Postadress Box 883 Postnummer Ort Länskod Kommunkod Land Västerås Sverige Projektledare (förnamn, efternamn) Björn Karlsson Telefon E-postadress Fax Webbplats Eventuell medsökande (ange organisation) Richard Thygesen MDH, David Larsson, Direct Energy samt Bo Willegård och Patrick Månsson Mälarvillan Projektet x Ansökan avser nytt projekt Fortsättning på tidigare projekt, ange projektnummer: Projekttitel (på svenska) Utformning av en villa med värmepump och hög andel el från solceller. Projekttitel (på engelska) Design of a single family house with heat pump and PV-system with high solar fraction Sammanfattning (på svenska). Sammanfattningen skall omfatta max 250 ord och skall skrivas både på svenska och på engelska. Sammanfattningen skall skrivas så att den i ämnet oinvigde med lätthet förstår projektets innehåll och syfte. Det finns behov att utveckla energisystem för byggnader med hög andel solenergi. Kombinationer av solfångare och värmepumpar är dock svåra att motivera ekonomiskt eftersom solfångaren ersätter el till värmepumpen. Ett energisystem för ett enfamiljhus uppbyggt omkring ett PV system som matar en värmepump får högre andel solenergi utan överproduktion sommartid än ett solvärmesystem. Simuleringar av energi-tillförseln från ett PVsystem i ett enfamiljhus med värmepump har genomförts baserade på månadsvis nettodebitering av PVproduktionen. PV-effekten är anpassad så att balans mellan tillskott och last erhålls under sommaren, elexport undviks. Resultaten visar att ett standardhus med en bergvärmepump och solceller får en soltäckningsgrad på 40%. Ett hus med passivhusstandard får över 60% soltäckningsgrad. Täckningsgraden ökar med PV-modulernas lutningsvinkel. PV-systemet är av storleken 3-5 kwp eller m 2.Om månadsvis nettodebitering inte införs i Sverige måste värmepumpen kombineras med 1-dygns ackumulator. Systemet regleras så att elexport undviks. När solcellernas produktion överstiger husets last bereds varmt vatten för ackumulatorn via värmepumpen. Ett komplett system med värmepump, ackumulator och solceller skall byggas upp i ett nytt en-familjshus och funktionen skall mätas. Projektet skall genomförs som en del i ett doktorandprojekt. Projektet genomförs i samarbete med företagen Direct Energy och Mälarvillan. Det kompletterar ett pågående Effsys-projekt. STEM038 ver.n-1.1, Sekretariatet EFFSYS+ Institutionen för Energiteknik Avdelningen Tillämpad termodynamik och kylteknik Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm Besöksadress Brinellvägen 68 Telefax E-post

2 2 (6) Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 250 ord). A combination of PV-systems and heat pumps is interesting, since they give a higher solar fraction than solar thermal systems. The contribution from the solar thermal system in a Swedish single family house is limited to 50% of the domestic hot water load. Combinations of heat pumps and solar collectors are difficult to justify since the saved electricity by the solar collector is divided by the COP of the heat pump. Simulations show that a system with heat pump and PV-modules gets a significantly higher solar fraction without exporting electricity to the electric grid. The simulations are based on the assumptions that the PV-system has a monthly net metering and that overproduction and export to the grid is avoided. The system is designed so the PV-modules balance the energy demand during the summer. A standard single family house can get a solar fraction of around 40%. A building with passive house standard can get over 60% solar fraction. If monthly net metering will not be introduced in Sweden the system has to be connected to a storage volume for daily accumulation, so the PV-modules are used for delivering heat via the heat pump to the storage during the sunny hours with no load. A system will be installed in a domestic house for demonstration and evaluation. The proposal is a PhD project. The project is carried out in cooperation with the companies Direct Energy and Mälarvillan. It is directly connected to an ongoing Effsys project. Enskilt projekt Datum för projektstart Forskningsprogram, ange vilket: EFFSYS Totalt sökt belopp kr Tidpunkt då projektet beräknas vara genomfört

3 3 (6) Motivering; Energi-/miljö-/näringslivsrelevans, max 250 ord. Ange koppling till resultat från tidigare genomfört program eller projekt. EU;s direktiv att öka andelen nollenergi byggnader innebär att det är angeläget att utforma energisystem med en stor del egenproducerad energi. Detta kan endast göras genom att installera solvärme och solelsystem i byggnaden. Svagheten med solenergisystem i svenskt klimat är de får relativt låg täckningsgrad. Ett tidigare Effsys-projekt har vidare visat på att installation av solvärmesystem i hus där varmvattnet bereds med värmepump inte kan motiveras ekonomiskt. Det finns ett tydligt miljömässigt och kommersiellt behov att utforma ett energisystem för byggnader med hög andel solenergi och värmepump. Ett sådant system kommer att gynna såväl solenergiföretag som hustillverkare och värmepumpföretag. En inledande analys visar att kombinationen av solceller och värmepump får hög täckningsgrad. För att systemet skall bli ekonomiskt konkurrenskraftigt krävs att den solel som levereras kan användas direkt i byggnaden utan att matas ut på nätet. Detta kan åstadkommas om värmepumpen kopplas ihop med en ackumulator för minst dygnsackumulering. Alternativt kan samma effekt uppnås om månadsvis nettodebitering av PV-genererad el införs. Det är svårt att utforma energisystemen för extremt energieffektiva hus. Kombinationen av solceller och värmepump blir då ett intressant alternativ. Med vertikala PV-moduler kan ett nollenergihus med relativt liten missmatch utformas, d.v.s. behov av att flytta energi från sommar till vinter. Det är angeläget att systemkonceptet provas i ett realistisk system i ett nytt hus. Bakgrund; vad har gjorts tidigare?, vad är nytt i detta projekt?, forskargruppens verksamhet?, samarbeten? etc, max 1 A4-sida Generellt gäller att solfångare inte skall kombineras med värmepumpar som bereder varmt vatten. Detta har understrukits i ett tidigare effsys-projekt vid Lunds Tekniska Högskola. Återladdning av borrhål med solvärme kan inte rekommenderas. Däremot är kombinationen av luft-luft värmepump och solvärme ett kostnadseffektivt alternativ för direktelvärmda hus. Ett STEM projekt med den inriktningen pågår vid Lunds Tekniska Högskola. Björn Karlsson har varit projektledare eller medverkat vid dessa projekt vid LTE. Han är sedan 1 juni 2010 professor vid Mälardalens Högskola med inriktning mot solenergi, smarta elnät och energieffektiva byggnader. Detta projekt ingår som en viktig del för att bygga upp denna verksamhet vid MdH och utgör en utvidgning av ett pågående Effsys projekt vid MDH. Vidare har projektet en direkt koppling till smarta elnät genom det grundläggande kravet att solcellerna skall spara köpt el och inte exportera el ut på nätet. Mälardalens Högskola har redan tidigare kompetens inom kyl och värmepumpområdet och ger kurser både om kyla och solenergi. Björn Karlsson medverkar som svensk representant inom IEA task-40-nollenergihus. Det energisystem som utvecklas inom detta projekt skall presenteras där. Det viktigaste nytänkandet i detta projekt är strategin att solcellerna skall ge maximalt bidrag till värmepumpen och husets övriga behov utan att överskott matas ut på nätet! Strategin baseras på det faktum att en sparad kwh har betydlig högre pris/värde än en levererad kwh. Mål; Ange enkla, tydliga och mätbara mål i exempelvis kwh, max 250 ord. Projektet har som mål att uppföra och utvärdera ett demonstrationssystem i ett nytt enfamiljshus. Målsättningen är vidare att systemet skall ingå som ett alternativ vid val av energisystem i nybyggda energieffektiva hus.

4 4 (6) Genomförande, max 250 ord. Projektet består av följande delprojekt: Planering för uppförande och försäljning av ett hus. Ett hus med aktuellt energisystem skall säljas på kommersiella villkor. Uppförande av ett nytt hus med PV-moduler och värmepump. Ett komplett system skall designas och installeras i det nybyggda huset. Utvärdering av demonstrationssystemet Energianvändning i demonstrationshuset skall mätas och utvärderas under ett år. Rapportering och av erhållna resultat

5 5 (6) Kostnader Projektets totala kostnad Projektets totala kostnader per år % av heltid KALENDERÅR Lönekostnader Laboratoriekostnad Datorkostnad Utrustning Material Resor Övriga kostnader Ev förvaltningskostnader SUMMA Finansiering inkl. samfinansiärer Andel i kronor och procent av projektets totala kostnader/år FINANSIÄR År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År Total (%) Energimyndigheten Mälarvillan Direct Energy MälarEnergi ABB Sala-Heby Energi Industristöd via MdH SUMMA Detta projekt är i sin helhet i vissa delar lika med ansökan till annan myndighet, ange vilken: Sökt stöd för dyr utrustning (Vetenskapsrådet, Wallenbergsstiftelsen e.d.) Gäller endast högskola. Namn på doktorand Richard Thygesen Namn på doktorand Namn på doktorand Namn på doktorand Övriga samarbetspartners (ange organisation och namn) Direct Energy AB, Vällingby Mälarvillan AB, Västerås Resultatredovisning (ange här om resultatet kommer att redovisas på något ytterligare sätt än det obligatoriska, se information). Om utvärderingen visar ett positivt resultat skall systemet användas i Mälarvillans lågenergihus. Resultatet skall redovisas i en doktorsavhandling. De ingående delarna i avhandlingen skall publiceras i internationella tidskrifter och presenteras vid konferenser. Eftersom projektet har stort allmänintresse är det angeläget att resultaten presenteras i de vanliga svenska energitidskrifterna. Resultaten skall presenteras inom IEA task-40, d.v.s. om nollenergibyggnader.

6 6 (6) Bilagor Intyg med underskrifter från samfinansiärer Gantt-schema Gantt-Schema Delprojekt Uppförande av demonstrationssystem i xxxxx x nybyggt hus Mätningar på demonstrationssystem xxxx Utvärdering av demonstrationssystem xx Övriga bilagor Datum Datum Västerås Västerås Behörig firmatecknares (prefekt motsv.) underskrift Projektledarens underskrift Namnförtydligande, titel och telefon Thomas Wahl, Akademichef Namnförtydligande och titel Björn Karlsson, Professor

7

8 Hej! Härmed intygas att vi kommer att finansiera eget arbete omfattande totalt 150 kkr under projekttiden för projektet Utformning av en villa med värmepump och hög andel el från solceller. Vår VD Lars Hedström är föräldraledig men kommer att skicka in ett underskrivet intyg på måndag. /David David Larsson Projektledare Lyckselevägen Vällingby Direkt: Växel: Soldyrkare? Nu kan du få solel i ditt elavtal! Kolla in

Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054. Energiteknik, Avd. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: 1 56 53-9, BG: 895-9223

Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054. Energiteknik, Avd. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: 1 56 53-9, BG: 895-9223 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik,

Läs mer

Sökande Kungl Tekn Högskolan 202100-3054. Mikroelektronik och Tillämpad Fysik/Elektroniska Komponenter 15653-9 08-790 4322 08-752 7850

Sökande Kungl Tekn Högskolan 202100-3054. Mikroelektronik och Tillämpad Fysik/Elektroniska Komponenter 15653-9 08-790 4322 08-752 7850 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (7) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Kungl Tekn Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Mikroelektronik och Tillämpad Fysik/Elektroniska

Läs mer

Sökande Kunliga Tekniska Högskolan, KTH 202100-3054

Sökande Kunliga Tekniska Högskolan, KTH 202100-3054 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (11) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Kunliga Tekniska Högskolan, KTH 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik/

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (7) Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till dem som söker ekonomiskt bidrag för forskning, utveckling och demonstration samt informationsinsatser och teknikupphandling hos Energimyndigheten.

Läs mer

Värmepumpsystem för näranollenergi. flerfamiljshus. Martin Persson

Värmepumpsystem för näranollenergi. flerfamiljshus. Martin Persson Värmepumpsystem för näranollenergi småhus och flerfamiljshus Martin Persson Svein Ruud 06-2014 Förord Det här projektet har genomförts inom ramarna för forskningsprogrammet EFFSYS+. EFFSYS+ är en fortsättning

Läs mer

Solvärme i bostäder med analys av kombinationen solfångare och bergvärmepump

Solvärme i bostäder med analys av kombinationen solfångare och bergvärmepump Solvärme i bostäder med analys av kombinationen solfångare och bergvärmepump Elisabeth Kjellsson Rapport TVBH-3047 Lund 2004 Avdelningen för Byggnadsfysik Solvärme i bostäder med analys av kombinationen

Läs mer

34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur

34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur 34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur Författare: Joachim Lindborg Jan Kristoffersson Utgiven i Augusti 2012 av Sustainable Innovation

Läs mer

nästa generations fjärrvärme

nästa generations fjärrvärme nästa generations fjärrvärme NÄSTA GENERATIONS FJÄRRVÄRME rapport 2013:1 ur 41 Framledningstemperatur och rundgångsflöden för Rud. Sommardriftfall med luftsvärmepumpar i samtliga områdets fastigheter.

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Värmepumpar och solfångare

Värmepumpar och solfångare 21-8-3 Värmepumpar och solfångare Systemanalys Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Björn Karlsson, Energi och Byggnadsdesign, LTH Gunnar Bröms, Vattenfall Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Slutrapport för eff-sys Energimyndighetens utvecklingsprogram Effektivare kyl- och värmepumpssystem 2001-03-01 2005-02-28 projektnr P9648-1 och P9648-2

Läs mer

TAPPVATTENVÄRMNING MED VÄRMEPUMP

TAPPVATTENVÄRMNING MED VÄRMEPUMP ISSN 1652-6007 INSTALLATIONSTEKNIK Rapport R2010:03 TAPPVATTENVÄRMNING MED VÄRMEPUMP ALTERNATIVA SYSTEMLÖSNINGAR FÖR VARMVATTEN OCH VÄRME Per Fahlén och Jessica Erlandsson Göteborg Juni 2010 CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Boverket. Ett fortsatt solvärmestöd

Boverket. Ett fortsatt solvärmestöd Boverket Ett fortsatt solvärmestöd Ett fortsatt solvärmestöd Boverket december 2006 Titel: Ett fortsatt solvärmestöd Utgivare: Boverket december 2006 Upplaga: 1 Antal ex: 30 Tryck: Boverket internt Diarienummer:

Läs mer

reglerna för nära-nollenergihus rapport 2013:18

reglerna för nära-nollenergihus rapport 2013:18 reglerna för nära-nollenergihus rapport 2013:18 REGLERNA FÖR NÄRA-NOLLENERGIHUS KONSEKVENSER AV OLIKA FORMULERINGAR AV ENERGIKRAVEN ANDERS GÖRANSSON HÅKAN SKÖLDBERG THOMAS UNGER ÅSA W AHLSTRÖM PETER FILIPSSON

Läs mer

Det energiproducerande huset

Det energiproducerande huset Det energiproducerande huset Johan Holmkvist 2007-06-04 Handledare: Göran Sidén Examinator: Marie Matsson Abstract We are heading towards a huge switch of how energy is produced with fossil fuels being

Läs mer

HP4NZEB Värmepumpsystem för Nära nollenergismåhus och flerfamiljshus

HP4NZEB Värmepumpsystem för Nära nollenergismåhus och flerfamiljshus Passivhus Norden 2013 HP4NZEB Värmepumpsystem för Nära nollenergismåhus och flerfamiljshus Svein Ruud Tekn. lic. Martin Persson M.Sc. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857 501 15 Borås Sweden,

Läs mer

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 FJÄRRVÄRMECENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP I KOMBINATION ANNA BOSS ISBN 978-91-7381-092-0 2012 Svensk Fjärrvärme AB FÖRORD I samband

Läs mer

Examensarbete. C-uppsats inom fastighetsvetenskap. Energideklarationer i Sverige. Hinner alla berörda byggnader energideklareras inom tidsramarna?

Examensarbete. C-uppsats inom fastighetsvetenskap. Energideklarationer i Sverige. Hinner alla berörda byggnader energideklareras inom tidsramarna? Examensarbete. C-uppsats inom fastighetsvetenskap Energideklarationer i Sverige Hinner alla berörda byggnader energideklareras inom tidsramarna? Malin Bengtsson Vt 2008 FÖRORD Detta examensarbete omfattar

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Lågtemperaturdriven absorptionskylmaskin - Rapport över ett projekt inom programmen Klimat 21 och Effektivare Kyl och Värmepumpssystem, 2003-09-24 Fredrik

Läs mer

ATT UTNYTTJA ELMÄTAR SYSTEMENS POTENTIAL

ATT UTNYTTJA ELMÄTAR SYSTEMENS POTENTIAL ATT UTNYTTJA ELMÄTAR SYSTEMENS POTENTIAL Ett steg mot ett energieffektivare Sverige En rapport av Gina Fontér & Maria Wiberg, KTH, med stöd av IVA-projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI 1 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

tillgänglig teknik för konvertering av småhus med direktverkande elvärme till fjärrvärme Forskning och Utveckling Värmegles 2004:14

tillgänglig teknik för konvertering av småhus med direktverkande elvärme till fjärrvärme Forskning och Utveckling Värmegles 2004:14 tillgänglig teknik för konvertering av småhus med direktverkande elvärme till fjärrvärme Forskning och Utveckling Värmegles 2004:14 TILLGÄNGLIG TEKNIK FÖR KONVERTERING AV SMÅHUS MED DIREKTVERKANDE ELVÄRME

Läs mer

Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar. Elforsk rapport 10:103

Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar. Elforsk rapport 10:103 Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar Elforsk rapport 10:103 Joakim Widén Januari 2011 Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar Elforsk rapport 10:103 Joakim

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader -småhus

Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader -småhus Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader -småhus Svein Ruud, Per Fahlén, Monica Axell, Peter Kovacs, Peter Ylmén, Fredrik Ståhl SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bild: A-hus / Deromegruppen

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Gunnar Bröms och Åsa Wahlström april 2008 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid

Läs mer

Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla?

Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla? Monica Axell, Eva Sikander, Svein Ruud,

Läs mer

Smarta fjärrvärmenät

Smarta fjärrvärmenät ISRN LUTMDN/TMHP--13/5280 SE ISSN 0282-1990 E.ON Värme Sverige AB Smarta fjärrvärmenät En simuleringsstudie av prosumers inverkan på tekniska parametrar i distributionsnät Lisa Brand Alexandra Calvén Examensarbete

Läs mer

Pågående projekt inom SolEl-programmet 2006-2007

Pågående projekt inom SolEl-programmet 2006-2007 1 (8) Datum 2006-10-19 Programområde Användning Monika Adsten 08-677 27 35, 070-677 05 40 fornamn.efternamn@elforsk.se Pågående projekt inom SolEl-programmet 2006-2007 Nedan sammanfattas de projekt som

Läs mer

Energy in Mind. The way to a sustainable behavior. Vägen till ett hållbart beteende. Slutrapport. Författare:

Energy in Mind. The way to a sustainable behavior. Vägen till ett hållbart beteende. Slutrapport. Författare: Energy in Mind The way to a sustainable behavior Vägen till ett hållbart beteende Slutrapport Författare: Elin Swedlund, Logica Fredrik Wallin, Mälardalens Högskola Jan Kristoffersson, Sust Utgiven i juni

Läs mer