. H3>1SIHOS1VH. =H3SV9AV13S310

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ". H3>1SIHOS1VH. =H3SV9AV13S310"

Transkript

1 ... H3>1SIHOS1VH. =H3SV9AV13S310

2 '. G~~:rs~{.';:tDEN ' "' \ I vår dagliga miljö är vi ständi~t utsatta för avgaser och andra luftfnroreningar av olika slag. Ämnena som ingår i dessa är giftiga i olika hög grad och diirför ~ar man för flera gaser satt upp hygieniska gränsvärden vanligen s.k. nivåv~rden. Dessa anger det höesta medelvärdet under en åttati:nmars arbetsdag. För vissa ämnen bl.a. N0 2 som ingår i diesel ~vgaser finns takvhrden som inte fär överskridas ens under en kort tid. Takvärdena är att föredra för ämnen som ger omedelbara skadliga och irriterande effekter I medan nivåvärden kan vara bittre för ämnen som inlagras i kropnen och ger effekt på lång sikt. Att mänt:den av en viss gas under.a:ti.gep-gränsvärdet betyder inte att gasen är ofarlig. K~nsliga personer kan få besvär redan innan gränsv=irdesni vån. Långvarigt arbete i gasmiljö misstänks kunna ge skador på längre sikt. Många ämnen ger också effekter som framträder efter :nånga år. Aktue~lt är sambandet mellan asuest och lung- och bukcancer. Trots att cancerrisken vid asbestarbete varit k'.:ind i många. år-har mycket lite gjorts för att fiira ut k:im-! skaperna på arbetsplatserna. Just för cancerframkallande ämnen fiirsvinner inte riske,n h e1t förrän gränsvärdet är o. _,,... r~ycket lite är också känt om olika ämnens t?a.m~ verkan och den effekt som di-irvid uppstår.

3 VAD ÄR PPM? ri l, Halten av ämnen i gaser mäts ofta i milliondelar. PPM = parts per million. DIESEL. I dieselavgaser finns bortåt olika ämnen'. De flesta av dessa är gasformiga. Mån- ga av dessa har ganska okända effekter på.. k människan medan andra är bättre undersökta. inga dieseltruckar! containers Avgaser påverkar flera organ. Värst utsatta är andningsvägarna d.v.s. nä~a, luftstrupe och lungor. Men gaserna kan också lösa sig i blodet och då påverka hjärnan t.ex. så att man blir illamående eller får huvudvärk. Även ögonen och huden kan angripas. SKADLIGA EFFEKTER. -;,.. ~ _.._:!fil!1 effekt innebär att kroppen reagerar emedelbart när den kommer i kontakt med tillräcklig mängd ay gasen,. Man kan t.ex. börja hosta,. :." ~ :.: -.. : ' :få rinnande 9gon ~. ller huvudvärk. Besvären för-../ : :. ;.... svinner så sn~rt ga~en försvinner. Kronisk effekt innebär att kroppen tar varaktig skada om den utsätts för gasen under tillräcklig tid och mängd. Om skadan uppstått hjälper det inte om gasen försvinner. ~ånga ämnen kan ge både akut och kronisk skada. 3.

4 ' " Här följer nu en sammanställning av de "bäst kända" ämnena i dieselavgaser och deras effekter på människokroppen.....,: ;..., NI'l'RCS A GASE:R = kväveoxid /NO/ och kvävedioxid /N02/ KOLOXID ALD'i~F.YD ER SVAVE.tDidXID /so 2 /. BENSPYREN K V Ä V E D I 0 X I D. / N02/ Kväveoxider /bl.a. N0 2 NO/ Dessa ämnen som kallas nitrc5sa gaser bildas av luftens syre och kväve vid förbränning i motorn. Vid en unders<:ikning i USA där skolbar var utsatta för fpm stäng av maskinen vl.d rast N02 under 6 månader fann man ökad f 0rekomst av infektioner i näsa och luftvägar samt försämrad lungfunktion. Inandning av låga koncentrationer behöver inte vara besvärande men kan ändå orsaka dödliga lungskador. Vid omkring 3 PPM kan lukt- och ögonirritation kännas. 3K ADCR Pt. DJ CP l<it. De nitrösa gaserna påverkar även de djupaste luftvägarna. Vid förgiftning med nitrösa gaser får man först hosta och illamående. Man känner

5 _ Vissa personer som utsatts för upprepade i och för sig ofarliga doser koloxid har fått s.k. kronisk koloxidförgiftning. Den yttrar sig som trötthet, nervositet och huvudvärk. A L D E H Y D E R. Dessa äinnen bildas främst vid ofullständig förbränning och svarar tillsammans med de nitrösa gaserna för ~vgasernas karakteristiska lukt. De verkar irriterande pl ögonen och ger vid högre koncentrationer hostretning och andnöd. Vid djurförsök har det visat:eig att vävnadsskada kan uppkomma. Detta trots -att halten varit låg men där expositio~en /utsatta för/ varit lång. Gränsvärden: Sverige 2ppm /tak/ USA 2ppm Sovjet 0,4ppm /tak/ S V A V E L D I 0 X I D S02 Om bränslet innehåller svavel bildas svaveldioxid vid förbränningen. Gasen upptäcka via lukten vid 3-5 ppm och känns dessförinnan som metallsmak 1 munnen. Ligger koncentrationen däromkring kommer al småningom lungornas första försvarsmur mot luftföroreningar och bak.te-. i

6 -., ,. i! i ig sedan bättre men ~~er nlgra timmar kommer slemmiga upphostni~ och andn~d. Man kan till slut dts av vätakeutgjutning 1 lungorna. I slutna lokaler är det inte uteslutet att så h~ga gaskoncentrationer kan uppstå. Blodförändringar har rapporterats hos arbetare... som utsatts ftsr nitrösa gaser under lång tid..:..... Om motorerna är dåligt _ ~ inetti1ida.av de skadliga nitröea ~ gas.~r1'!a L. ökar. h:al~en Avgäs~alten minskar om motorkrafte~ ~- ej t'as ut til.i 'i.oo. " lörkammarförsedda motorer gav lägre N02-halt än vad nu dieselmotorer med direktinsprutning ger.... Gränsvärden: K 0 L 0 X I D. Sverige USA Sovjet CO """'" 35PPM... ~. 50PPM 18ppm /takvärde/ Koloxid finns i betydligt högre mängder 1 avgaser från bensinmotorer än från dieselmotorer. Kol'oxidhalten är högst vid tomgång. Gasen är luktlös och retar inte lungorna utan. ~. övergår 1 blodet direkt från dessa och blockerar syrgastransporten. Tecken på koloxidförgiftning kommer från de organ som är känsligast för syrgasbrist d.v.s. hjärna och hjärta. --Först kommer huvudvärk, sedan illamående och hjärtklappning. Även vid låga koncentrationer fås en försämring av hjärtfunktionen ' I.. "'

7 J rier att slås ut och man får lättare infektioner i luftväear och lungor. I höga koncentrationer kan man också f~ vätskeutgjutningar i luneorna. Gr~nsväroe: för svaveldioxid Sveril:~ e industriluft yttre miljö..:/t:).ygnsmed elvi=~rde/ USA. :.. ~ ": 2 ppm 0,1 ppm 5 ppm FJrutom i arbe~~miljön är vi ständigt utsatta ~ing värden under gränsv ~rdesnivån är detta ingen garanti f ör att miljön är ofarlig. Som exempel kan nämnas att rnan under smogperioder i USA:s storst~der som ansetts skörda mlnga liv för svaveldioxid i luften. Finner man vid mät inte heller haft några otillät~a luftf~roreni~~s-.,..-.. ;. halter. 0 ~n tjeckisk forskare har dessutom ; ~ett blddförö.~dringar hos barn i ornr~den med.:<:fororena:d luft upp till 0,12 ppm. För yttre.milj-ön i Sveri&~ har vi gr~nsv:l.rdet 0: 10 ppm /dygnsmedelv.:;trd~/. i. B 3 N S P Y R E N. Petta ämne finns bl.a. i dieselavgaser, bensinavgaser och tobaksrök. I dieselavgaser finns sma mängder benspyren,. -men inte ens små mängder kan siigas vara helt : ~iskfria. l"~an vet att sotare förr fick hud-

8 . cancer p.g.a. att deras kläder ständigt var indränkta med sot och henspyren. Ofta kan det druja ~r från kontakten med benspyren till dess hujcancern uppstår. Eenspyren fäster på partiklar i luften, framför allt sot och damm. t :inskar rnan därför mäµgden part,iklar som finns i luften så mins- r -... &.l kar man även benspyrenhalten. På för~öksdjur har hudcancer framkallats med benspyren. Djuren utsattes för ämnet som suttit på små bärande partiklar. I själva verket är benspyren ett av de ämnen med vilket man lijttast kan framkalla cancer på försöksdjur. Väderlek och ventilation påverkar starkt avgashalterna. Berättig~de krav kan därför ställas på mätningar inte bara av ett.i.imne vid en tidpunkt utan av alla tidigare nämnda ämnen under varierande arbetsf~rhållanden och tider. Påpekas bör att arbetarna vid LKAB genom facklig kamp tvingade ner eränsvärdet för NQ.2 från 5 ppm till 3 ppm för underjordsarbete. De uppräknade gränsvt:rdena kan som inledningsvis numnts diskuteras. Deras roll som.".säker gräns" för exponering för ett visst ~~ne måste st3rkt ifr~ ga shttas. ~tt exempel är vinylkloriden på Kema-:Jo d.s f a l;: iker. Efter avsl0 j anden om dess samband med f 1jrekorn 3 L:;.1 av en cancerform i levern hos. : arbet3.re som jobbat med vinylklorid, sänktes gränsvärdet från 500 ppm till 1 ppm! Detta trots att man redan i början av 60-talet geno~fört und ersök i ngar som pekat på sambandet ;; vinylklorid och cancerfor ~. ~~., ofarlighetsövertygaren

9 Hur skall en bra arbetsmiljö definieras? Världshälsoorganisationen /WHO/ eer följande definition av vad hälsa är /eller rättare sagt, borde vara/: ' <. "HlLSA i'::t ETT TILLS'rÅND A'T FULf,T FYSISKT 1 ANDLIG1t : CGH" ~.-,. SOCIALT Vl~LB3FINXANDE, OCH I~1TE.BLOTT ~fil.nv ARO~ ~~lf SJUK- DGr ~ ELLSR SVA:JHET".. ', ; "j - -::' ::.... ~..... I ' MEN VILK8N BOSNDs..:.. 1sLLER AREjTSMILJ~ LEVBR UPP TILL', DETTA?.,... ~Jf "'..... ', " :l.:,. HArNAR:SETARE: rn i~:l STÄNDIGT UTSATTA FC:R RISK3R I ARBETET GENO.l'r: EN DÅLil AREETSMILJÖ. NI KAN FCRBi:TTf{A DEN GENOM AKTIVITST UT~ PÅ ARBETSFÄL- TET.!lET i~r :;q n.t:1sa OCH ERA FAri:ILJ81S TRY'.IGHET DBT GÄLLER! Denna skrift är utarbetad av Svenska Hamnarbetarförbundet Avd. 4 tillsa r:i~.ans med Arbetsmiljögruppen i ::Zöteborg., -..,....- ~. ~",.. 1. ' ( Litteratur: : ~:. : ~.:..:. ~ '' Broschyren sista sidan, utg: å,y. :-, Arb'etsmiljögrtippen i Gbg. Litt Hälsorisker vid arbete i di ~~e -iavgaser Sven-Ove Hansson: Arbetsmiljö från A till Ö Prisma ~thlm :.

10 . ''.t 'f - - -:' _.._ -: YniUäÖktoellt~---- ::... - ~ ---:--'--~~ '.!". r'. JJMSel Jå-Plig'.år.~. ' i '.. Om man ska döma ay.mutagentest si är diesel ) motoms avgaser mycket.. ' 'farligare än bensinmo- 'torns. Det (inns alltsl inget miljövänligt med dieseln, som ibland fram-. ~kymtat i annonser. ~h pr~. Tvärtom, förutom att avgaserna visat sig mutagena, och därmed tro-. ligen canc~rogena., si har tekniken för att rena die -~elavg&ser ]nte alls hunnit si långt som för bensinmotorer.., - De dieseldrivna.bussarna borde snarast ersättas med andra typer av fordon. Dieseln tycks inte alls konstruerad för knyckig stadskörning, där visar den sig som sämst. Det säger Göran Löfroth pa Wallenberglaboratoriet vid Stockholms universitet. Det är han som studerat diesel-: och bensinavga-. sers mutagena (som ger skador på arvsmassan) och cancerogena verkan. :, - Dieselns användning i privatbilar borde också begränsas. Bara för långväga transporter, som inte kan gå på järnväg och båt, kan dieseln anses befogad, m,~nl!,r ~ö 4 ran Löfroth. Det llr för sll'l körning som dieselns konstruktion förefaller passa bäst; med jämn belastning och fart.. Det är första gången i Sverige som dieselavgasernas mutagena verkan testats. Tolv ginger farligar~ I testet har dieselmotorns avgaser framkallat oerhört många fler mutationer än bensinmotorns. (Därmed inte sagt att bensinavgaserna i dagens bilar skulle vara rena!) Som jämförelse kan nämnas; dieselavgaserna ger 12 gånger fler mutationer än bensinmotorns avgaser. Proverna, som motsvarar _en körsträcka på cirka 12 km, har tagits vid naturvårdsverkets bilavgaslaboratorium. De har tagits vid körning som påminner om verklighe'ten. Det finns japanska och amerikanska undersökningar som stöder Göran Löfroths resultat. Vilka ämnen är. då farliga i dieselavgaserna? NyaM~nen upptäcks. Ja, misstankarna riktas mot en mycket stor grupp organiska (som innehåller ~oo ämnen.;' Qc bildas, vid förbränning. En del av dem är kända, de kallas PAH (polycyklis- ' ~., i- t..,, ' I~ &. Dieselbussarna sprider miingder av farliga avgaser bland miinniskorna i stan. ka aromatiska kolväten). Det stora flertalet är okända till sammansättning och egenskaper. PAH inklusive de okända "släktingarna" kallas POM (policykliskt organiskt material). Nya äm- ' nen upptäcks ständigt.. För att se om PAH är mutagena måste man använda ett avancerat test, annars ger de inte utslag. Men Göran Löfrot~. fick fram mutationer även i relativt enkla test. Därav drar han slutsatsen att >l ;, i-,.. den mutagena effekten hof die- selavgaserna framför allt beror pl olika organiska.ämnen i den stora gruppen POM, som allba inte är v~nliga PAH.. '. Göran Löfroth ty~k~.inte att det viktigaste är att sätta fingret på vilket, eller vilka, ämnen som är boven i dramat. Den mutagena verkan har visj\t sig kla~ och tyd{igt. Då är också misstanken om cancer stark. '. I \.'..,:_,.,.r,.: ' Men dieselbrllnilet är bitligare än bensin. Det kommer att hindra en snabb ö,verg!ng från dieseldrivna bussar och bilar till andra typer av fordon. Säkert kommer många testresultat att prtienteras för att visa att diesefn 1 Inte llr farlig.,. ' ~,!.f ~ ",, Men marknadsf'aringen. av den. ' dieseldrivna bilen som miljövänlig, har Htlla fall fatt sig en rejäl knäck av de här resultaten.

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Undersökning av andningsmiljön för instruktörer vid brandövningar

Undersökning av andningsmiljön för instruktörer vid brandövningar Undersökning av andningsmiljön för instruktörer vid brandövningar Stefan Svensson, Tekn.Dr. Bertil Månsson, Leg.Läk. MSB:s kontaktperson: Bo Kallhagen, 010 240 52 79 2 Förord Under 2006 och 2007 genomfördes

Läs mer

Hälsoeffekter av partiklar

Hälsoeffekter av partiklar 2007:14 Hälsoeffekter av partiklar Tilläggsprogram 2006 SLB-ANALYS, MARS 2007 Förord Ett av Luftvårdsförbundets tilläggsprogram för 2006 har varit att redovisa kunskapsläget vad gäller partiklars hälsoeffekter

Läs mer

Magnetfält och eventuella hälsorisker

Magnetfält och eventuella hälsorisker Magnetfält och eventuella hälsorisker Många människor funderar över om magnetfält är farliga för hälsan. I denna nya version av broschyren om magnetfält 1 har vi alla de myndigheter som anges på baksidan

Läs mer

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 17 februari 2007) Inledning: Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1, Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

Hållbar utveckling vt 10

Hållbar utveckling vt 10 Sofie Ahlgren Olsson Gunnesboskolan, Lund Mentor/handledare: Olle Nyhlén Johansson 17/5 21/5 2010 Hållbar utveckling vt 10 Hur skiljer sig luftkvalitén i ett klassrum beroende på tid på dygnet? 1/6 Innehållsförteckning:

Läs mer

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 16 oktober 2006) Inledning Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1 Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

Nu har du sluta röka. vecka 2-4

Nu har du sluta röka. vecka 2-4 Nu har du slutat röka sluta röka vecka 2-4 Under den här tiden kommer du fram till det datum när du säger farväl till cigaretterna för gott och börjar ditt nya liv som före detta rökare. 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Astma En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar i

Läs mer

Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö

Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö Umeå universitet Miljö och hälsoskyddsprogrammet Hälsoeffekter Ht 2011 Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö Granskning av Miljöhälsorapport 2009 samt fyra epidemiologiska artiklar Handledare

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

Att leva med pulmonell hypertension

Att leva med pulmonell hypertension Att leva med pulmonell hypertension Personliga berättelser Inledning Att få diagnosen pulmonell hypertension blir för många en chock och det är viktigt att få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Tillgång

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet

Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet VTI notat 35 2003 VTI notat 35-2003 Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet Författare FoU-enhet Projektnummer 91005

Läs mer

Konsekvensbeskrivning. till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18. Rapport 2012:3

Konsekvensbeskrivning. till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18. Rapport 2012:3 Konsekvensbeskrivning till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18 Rapport 2012:3 Konsekvensbeskrivning till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden AFS 2011:18 Rapporten presenterar underlaget

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

Förändrad livsmiljö. Naturlig och konstgjord strålning

Förändrad livsmiljö. Naturlig och konstgjord strålning Mobiler, trådlösa telefoner och hälsa Uppdaterad febr. -09. Texten finns på www.ladberg.se Av Gunilla Ladberg, fil. dr. pedagog, författare till bl.a. boken Den mänskliga hjärnan en upptäcktsfärd. Här

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

kolmonoxidexponering vid gassvetsning

kolmonoxidexponering vid gassvetsning kolmonoxidexponering vid gassvetsning KOLMONOXIDEXPONERING VID GASSVETSNING Rapport Jan Eriksson, Svensk Fjärrvärme Rapporten bygger på en studie finansierad av Svensk Fjärrvärme, genomförd av IVL, Svenska

Läs mer

Blyhalten i våra vattenkranar

Blyhalten i våra vattenkranar Haganässkolan Naturvetenskapliga programmet Projektarbete 100 p 2011-2012 Blyhalten i våra vattenkranar Farligt höga nivåer? Victor Almblad NV09 Handledare: Stefan Rosén Therese Holmgren Mattias Andersson

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Bottenrengöring...3 3. Klorering av badvatten...3 3.1 Allmänna egenskaper hos grundämnet klor...3 3.2 Desinfektion av vatten...4 3.3 Klors desinfektionsförmåga...6

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

Poolwater Nordic, Bundet klor-trikloramin 1 (11)

Poolwater Nordic, Bundet klor-trikloramin 1 (11) Poolwater Nordic, Bundet klor-trikloramin 1 (11) Ett besök i ett badhus, gärna med en äventyrsdel och/eller en SPA-avdelning, är för de flesta en mycket uppskattad upplevelse. För de med barn är det en

Läs mer

Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?!

Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?! Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?! Författare: Ulrik Edvinsson Handledare: Margareta Littorin Projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbildning 2012/13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A

Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A Slutrapport till Skyltfonden Tomas Jonsson och Lars Olov Sjöström MHF 2013 2 INNEHÅLL 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning... 4 3. Bakgrund...

Läs mer

Frågestund och diskussion

Frågestund och diskussion Frågestund och diskussion Sverker Olofsson: Fatima, vi är ju hela tiden i närheten av det här med ögat som själens spegel. Ibland när man tränar kan tränaren säga att håll ögonen dit du ska och inte på

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Små barn, lite sömn och

Små barn, lite sömn och När jag varit aktiv måste jag vila i veckor Om Susanne lagar middag en kväll blir hon så trött att hon inte orkar äta den. Hennes liv går ut på att klara sig genom dagen. Gör hon det är det en bra dag!

Läs mer

Behandling av atopiskt eksem

Behandling av atopiskt eksem Behandling av atopiskt eksem Sammanfattning Atopiskt eksem (AE) är en kronisk hudsjukdom som medför inflammation och klåda i huden. Vissa faktorer kan förvärra besvären vid atopiskt eksem, till exempel

Läs mer