Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Bröstcancer. Nationellt vårdprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Bröstcancer. Nationellt vårdprogram"

Transkript

1 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Bröstcancer Nationellt vårdprogram November 2014

2 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring Slutversion, fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan Rekommendationer utarbetade av nationell arbetsgrupp och fastställda av Regionala cancercentrum i samverkan Beslut om implementering tas i respektive region/landsting i enlighet med överenskomna rutiner. Ansvarigt Regionalt cancercentrum: Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland Vårdprogrammet publiceras enbart som pdf-dokument och finns att ladda ner på Nationellt vårdprogram Bröstcancer ISBN: November

3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING Vårdprogrammets giltighetsområde Förändringar jämfört med tidigare version Vårdprogrammets förankring Vårdprogramgruppens sammansättning Vårdprogramgruppen Adjungerade författare Jäv och andra bindningar Evidensgradering MÅL MED VÅRDPROGRAMMET EPIDEMIOLOGI Insjuknande Insjuknande i olika åldersgrupper över tid Geografiska skillnader i insjukande Överlevnad Överlevnad i olika åldergrupper över tid Dödlighet Internationella skillnader i dödlighet Nationella skillnader i dödlighet Kan vi lita på statistiken? Insjuknande Överlevnad Dödlighet Sammanfattning NATURALHISTORIA OCH ORSAK Definition Naturalförlopp - patogenes Orsak Orsak riskfaktorer Socio-demografiska faktorer Genetiska faktorer Reproduktiva faktorer Exogena och endogena hormoner Livsstil - kroppskonstitution

4 4.3.7 Mammografisk bröstdensitet Tidigare sjukdomar i brösten Möjliga riskfaktorer för bröstcancer Mindre troliga och omtvistade riskfaktorer Framtida studier Sammanfattning PRIMÄR PREVENTION, SCREENING OCH TIDIG DIAGNOSTIK Primär prevention Sammanfattning Rekommendationer Screening med mammografi Alternativa metoder SYMTOM, KLINISKA FYND OCH DIAGNOSTIK Symtom Diagnostik Klinisk undersökning Bilddiagnostik Cytologi och vävnadsbiopsi KATEGORISERING AV TUMÖREN Faktorer i klinisk rutin Genprofiler Intrinsic subtype Bestämning av biomarkörer på återfallspatienter Kvalitetssäkring Nya tekniker Sammanfattning Rekommendationer MULTIDISCIPLINÄR KONFERENS Multidisciplinär konferens Sammansättning av det multidisciplinära teamet Vilka patienter bör diskuteras? Återfall av bröstcancer Kunskapsläge Sammanfattning och rekommendation NEOADJUVANT BEHANDLING

5 9.1 Neoadjuvant behandling av lokalt avancerad och operabel bröstcancer Lokalt avancerad bröstcancer (LABC) Betydelse och definition av patologisk komplett remission (pcr) Neoadjuvant behandling av bröstcancer Neoadjuvant behandling av kirurgiskt resektabel bröstcancer i stadium Val av cytostatika och behandlingsstrategi vid neoadjuvant cytostatikabehandling Neoadjuvant behandling vid HER2-positiv bröstcancer Antiangiogenes-riktad neoadjuvant behandling Endokrin neoadjuvant behandling Aktuella frågeställningar Sammanfattning Rekommendationer för neoadjuvant behandling av lokalt avancerad och operabel bröstcancer KIRURGISK BEHANDLING Kirurgisk behandling av primärtumören bröstbevarande kirurgi med partiell mastektomi Marginaler vid bröstbevarande kirurgi Kirurgisk behandling av primärtumören mastektomi Kirurgisk behandling av axillen Kirurgi vid lokoregionala återfall och metastaserande sjukdom Kirurgi vid lokoregionala återfall Tumörreducerande kirurgi av brösttumören vid metastaserande sjukdom Kirurgisk behandling vid ductal carcinoma in situ Nya utvecklingslinjer för bröstbevarande kirurgi Partiell mastektomi och onkoplastikkirurgi Utvecklingslinjer för axillkirurgi Avstå från kompletterande axillutrymning vid positiv portvaktskörtel Portvaktskörtelbiopsi i samband med neoadjuvant behandling Sammanfattning Faktaruta

6 Rekommendationer för kirurgisk behandling av patienter med primär invasiv bröstcancer Rekommendationer för kirurgisk behandling av axillen efter portvaktskörtelbiopsi Rekonstruktiv kirurgi Känslomässiga reaktioner relaterade till bröstbevarande kirurgi, mastektomi och rekonstruktion Onkoplastikkirurgi vid bröstbevarande kirurgi Rekonstruktiva tekniker vid bröstbevarande kirurgi Rekonstruktion efter mastektomi Rekonstruktiva tekniker efter mastektomi Riktlinjer för när omedelbar respektive sen rekonstruktion vid mastektomi kan tillämpas Profylaktisk mastektomi vid ärftlig bröstcancer Sammanfattning Slutsatser med evidensgradering Rekommendationer POSTOPERATIV STRÅLBEHANDLING Bakgrund Strålbehandling efter partiell mastektomi vid invasiv bröstcancer Konventionell strålbehandling mot bröstet efter partiell mastektomi Boostdos mot operationsområdet som tillägg till konventionell strålbehandling efter partiell mastektomi Alternativ fraktionering vid postoperativ strålbehandling efter partiell mastektomi Accelererad strålbehandling mot tumörområdet efter partiell mastektomi Strålbehandling efter mastektomi vid invasiv bröstcancer Strålbehandling mot bröstkorgsväggen efter mastektomi vid tumörer större än 5 centimeter Lokoregional strålbehandling efter mastektomi vid tumörer mindre än 5 centimeter med lymfkörtelmetastas Konventionell lokoregional strålbehandling efter mastektomi vid tumörer mindre än 5 centimeter utan lymfkörtelmetastaser

7 Konventionell lokoregional strålbehandling efter mastektomi vid tumörer mindre än 5 centimeter med 1 3 lymfkörtelmetastaser Konventionell lokoregional strålbehandling efter mastektomi vid fler än 3 lymfkörtelmetaster Strålbehandling efter partiell mastektomi vid duktal cancer in situ (DCIS) Ledtider för strålbehandling Sammanfattning Rekommendationer för postoperativ strålbehandling Indikationer Invasiv bröstcancer N0-sjukdom Efter partiell mastektomi Efter mastektomi N+-sjukdom efter partiell mastektomi N+-sjukdom efter mastektomi Duktal cancer in situ ADJUVANT MEDICINSK BEHANDLING MED DIREKT ENDOKRINT VERKANDE MEDICINER Allmänt om adjuvant medicinsk behandling Adjuvant endokrin behandling Tamoxifen Aromatashämmande läkemedel Ooforektomi och ovariell suppression Hur fastställer man menopausalt status och vilka patienter bör inte få primär aromatashämmarbehandling? Sammanfattning Rekommendationer Östrogenbristsymtom Rekommendationer Lokala östrogenbristsymtom Bakgrund Patogenes Behandling Sammanfattning Rekommendationer

8 13 ADJUVANT CYTOSTATIKABEHANDLING Cytostatikabehandling, data från EBCTCG:s metaanalyser Sammanfattning Cytostatikabehandling, data från andra relevanta studier Dosintensiv adjuvant cytostatikabehandling Veckovis taxanbehandling Dostät taxanbaserad behandling Kapecitabinbaserade regimer Ledtider för cytostatikabehandling Sammanfattning Rekommendationer Rekommendationer för tillväxtfaktorerna G-CSF och erytropoetin vid adjuvant och neoadjuvant cytostatikabehandling MÅLINRIKTAD ADJUVANT LÄKEMEDELSBEHANDLING Adjuvant trastuzumab Bevacizumab som adjuvant behandling vid trippelnegativ bröstcancer Sammanfattning Rekommendationer för HER2-positiv primär bröstcancer ADJUVANT BEHANDLING MED BISFOSFONATER Bakgrund Resultat Sammanfattning Rekommendationer BRÖSTCANCER I SAMBAND MED GRAVIDITET Inledning Utredning Metastasutredning Kirurgi Portvaktskörteln Strålbehandling Cytostatikabehandling Endokrin behandling och anti-her2-baserad behandling Graviditet efter bröstcancerbehandling Förlust av fertilitet vid bröstcancerbehandling

9 GnRH-profylax Embryofrysning Äggfrysning Vävnadsfrysning Preventivmedel efter bröstcancerbehandling Sammanfattning Rekommendationer BRÖSTCANCERBEHANDLING AV ÄLDRE KVINNOR Bakgrund Allmänna principer för primärutredning Allmänna principer för kirurgi Postoperativ strålbehandling Postoperativ endokrin behandling Postoperativ cytostatikabehandling Postoperativ trastuzumabbehandling Uppföljning efter behandling Sammanfattning och rekommendationer UPPFÖLJNING Planering Konventionell uppföljning Intensivuppföljning Sjukhusspecialistuppföljning eller uppföljning av allmänläkare Specialistläkaruppföljning med standardintervall jämfört med reducerade intervall Patientbehovsstyrd uppföljning med bröstsjuksköterska jämfört med standarduppföljning av specialistläkare Telefonuppföljning av sjuksköterska jämfört med standarduppföljning på sjukhus Kontralateral bröstcancer Riktlinjer Sammanfattning och rekommendationer UTREDNING, UPPFÖLJNING OCH OMHÄNDERTAGANDE AV PERSONER MED MISSTÄNKT ÄRFTLIGT ÖKAD RISK FÖR BRÖST- OCH ÄGGSTOCKSCANCER Ärftlighet vid bröst- och äggstockscancer Cancergenetisk utredning och uppföljning

10 19.3 Mutationsscreening Resultat av mutationsscreening Presymtomatisk testning av tidigare friska familjemedlemmar Sjukdomspenetrans vid ärftliga BRCA1- och BRCA2- mutationer Kontralateral bröstcancer Uppföljning och riskreducerande kirurgi Mammografi Ultraljud och magnetresonanstomografi (MR) Screening av kvinnor med ökad risk för äggstockscancer Riskreducerande mastektomi Riskreducerande salpingooforektomi Rekommenderad uppföljning av individer utan tidigare cancerdiagnos men med ärftligt ökad risk för bröst- och äggstocks- eller äggledarcancer Rekommenderad uppföljning av kvinnor som behandlats för ärftlig bröst- alternativt äggstocks- eller äggledarcancer Rekommenderad uppföljning av friska kvinnor som har genomgått riskreducerande kirurgi av bröst eller äggstockar Sammanfattning BEHANDLING AV METASTASERAD SJUKDOM Bakgrund Utredning vid MBC Sammanfattning Endokrin behandling vid metastatisk sjukdom Sammanfattning Cytostatikabehandling vid metastatisk sjukdom Allmänna principer Första linjens cytostatikabehandling Andra och tredje linjens cytostatikabehandling vid MBC Sammanfattning Målriktad läkemedelsbehandling vid metastatisk sjukdom HER2-receptorblockerande läkemedel vid metastatisk sjukdom Sammanfattning

11 Angiogeneshämmande läkemedel Sammanfattning Skelettstärkande behandling vid metastatisk sjukdom Sammanfattning Tillväxtfaktorerna erytropoetin och G-CSF/GM-CSF Sammanfattning Anti-emetikaterapier för att förhindra cytostatikainducerat illamående och kräkningar Aktuella frågeställningar för behandling av metastatisk sjukdom Rekommendationer för MBC-utredning Behandlingsrekommendationer för metastaserad bröstcancer Rekommendationer för endokrin behandling vid MBC Rekommendationer för cytostatikabehandling vid MBC Rekommendationer för HER2-riktad behandling vid MBC Rekommendationer för bevacizumab vid MBC Rekommendationer för skelettstärkande behandling vid MBC Rekommendationer för antiemetika vid cytostatikabehandling Rekommendationer för tillväxtfaktorerna G-CSF och erytropoetin vid adjuvant cytostatikabehandling och metastatisk sjukdom BEHANDLING AV OLIGOMETASTASER Tidigare resultat av behandling av metastaserad bröstcancer med långtidsuppföljning Lokalbehandling vid disseminerad sjukdom vid diagnos Kirurgi vid solitära lung- och levermetastaser Lungmetastaser Levermetastaser Skelettmetastaser Stereotaktisk strålbehandling Radiofrekvensbehandling CNS-metastaser Sammanfattning Rekommendationer PSYKOSOCIALT OMHÄNDERTAGANDE OCH REHABILITERING

12 22.1 Psykosociala problem i samband med bröstcancer och behandling Fatigue Sömnstörningar Ångest Depression Försämrad livskvalitet Kognitiv funktionsnedsättning Hjärnans grå substans och kognitiv funktionsnedsättning Cytostatikabehandling och kognitiv funktionsnedsättning Endokrin behandling och kognitiv funktionsnedsättning Subjektiv kognitiv funktionsnedsättning Sammanfattning Icke-medicinska åtgärder för att behandla och förebygga psykosociala problem vid bröstcancer och behandling Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet och risk för bröstcancer Fysisk aktivitet och risk för död i bröstcancer Fysisk aktivitet och psykosociala problem hos bröstcancerpatienter Psykologisk behandling Psykologisk behandling för att minska psykologiska problem hos nydiagnostiserade bröstcancerpatienter Psykologisk behandling av smärta vid bröstcancer Psykologisk behandling vid metastaserande bröstcancer Positiv psykologisk behandling vid bröstcancer Mindfulnessbehandling och yoga vid bröstcancer Mindfulnessbehandling Yoga och bröstcancer Dans och rörelsebehandling för att påverka psykiska problem vid cancer Konstterapi Psykologiska problem och dess behandling hos män med bröstcancer Psykologiska problem hos män med bröstcancer Sammanfattning och rekommendationer Lymfödem, rörlighet och styrka i armen

13 Rekommendationer Kirurgisk behandling av avancerat lymfödem där gängse behandling sviktat Sammanfattning Rekommendation OMVÅRDNADSASPEKTER Kontaktsjuksköterska Sammanfattning Rekommendationer Omvårdnad i samband med diagnostisering och diagnosbesked Diagnosbesked Uppföljningssamtal med kontaktsjuksköterska Sammanfattning Rekommendationer Omvårdnad vid kirurgi Information före hemgång Utprovning av protes Remiss till sjukgymnast Återbesök Sammanfattning Rekommendationer Omvårdnad vid strålbehandling Vanliga strålreaktioner i huden Daglig hudvård Val av hudvårdsprodukter Behandling av sår Psykosocialt omhändertagande Sammanfattning Rekommendationer Omvårdnad vid endokrin behandling Information om biverkningar Värmevallningar Torra slemhinnor Smärta från skelett och leder Sammanfattning

14 Rekommendationer Omvårdnad vid cytostatikabehandling Uppföljning av symtom och biverkningar Benmärgstoxicitet Illamående och kräkningar Mukosit Håravfall alopeci Cytostatikainducerad perifer neuropati Fatigue Sammanfattning Rekommendationer Omvårdnad vid målriktad behandling Hudbiverkningar Diarré Hjärtpåverkan Fatigue Sammanfattning Rekommendationer PALLIATIV VÅRD OCH INSATSER Om kontaktsjuksköterskor i den palliativa bröstcancervården UNDERLAG FÖR NIVÅSTRUKTURERING Bakgrund Nuvarande nivåstrukturering och utveckling Regional strukturering Nationell nivåstrukturering Framtidsscenario Sammanfattning NATIONELLA KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER Registrets sammanfattning av svensk bröstcancervård Områden med klar förbättringspotential KVALITETSINDIKATORER OCH MÅLNIVÅER Urval av indikatorer Grunder för målnivåerna REFERENSER

15 1 INLEDNING 1.1 Vårdprogrammets giltighetsområde Detta vårdprogram inkluderar preventionsstrategier för bröstcancer, men denna version har ett starkt fokus på behandling av primär bröstcancer, behandling av återfall samt omvårdnadsåtgärder som är relaterade till dessa medicinska åtgärder. Så kallade senpalliativa åtgärder och strategier beskrivs inte i detta program, utan vi hänvisar till det specifika vårdprogrammet för detta område. Det nationella bröstcancervårdprogrammet har tillkommit i enlighet med den mer detaljerade beskrivningen i avsnitt 1.2 nedan, och bygger på upprepade evidensbaserade genomgångar av kunskapsläget sedan år 2000 av Swedish Breast Cancer Group/Svenska Bröstcancergruppen/SweBCG). Även det nuvarande programmet är evidensbaserat och det finns en utomordentlig tydlig samklang med Socialstyrelsens nationella riktlinjer som publicerades 23 april pdf. Samstämmighet har varit möjligt att uppnå genom att majoriteten av medlemmarna i SweBCG deltagit både i utarbetandet av Socialstyrelsens nationella riktlinjer och i skrivande av detta nationella vårdprogram. Vårdprogrammet betonar tydligt evidensen för olika åtgärder samt den relativa och absoluta nyttan med olika interventioner. I något fall har central kunskap tillkommit sedan Socialstyrelsens nationella riktlinjer skrevs. För att ha ett levande nationellt vårdprogram har gruppen funnit det viktigt att även föra in denna typ av dokumentation eftersom det var frågan om tydlig ny medicinsk information med positiv effekt på överlevnaden för patienter med vissa undergrupper av bröstcancer. Bakom vårdprogrammets skrivningar, tolkningar och behandlingsrekommendationer står hela SweBCG med medlemmarna listade i avsnitt 1.4, och de speciellt utsedda regionala representanterna i avsnitt Förändringar jämfört med tidigare version De sex sjukvårdsregionerna i landet har haft regionala vårdprogram sedan 80-talet, även om någon enstaka region fick ett regionalt program först på 90-talet. Inom ramen för SweBCG utarbetades det första nationella vårdprogrammet (benämnt nationella riktlinjer) redan år 2000, i samverkan med de regionala representanter som hade varit ansvariga för sina respektive regionala vårdprogram. Dessa nationella riktlinjer i SweBCG:s regi har sedan fortlöpande uppdaterats. Vissa avsnitt såsom systembehandlingskapitlet har uppdaterats med ett till två års mellanrum sedan år 2000, medan andra kapitel har uppdaterats mer sällan. År 2013 beslutade SweBCG att i stället kalla sina tidigare nationella riktlinjer för ett nationellt vårdprogram. Detta nationella vårdprogram i RCC:s regi är alltså baserat på SweBCG:s tidigare nationella vårdprogram eller nationella riktlinjer, men vissa kapitel är helt omskrivna och andra kapitel är helt nya. 15

16 1.3 Vårdprogrammets förankring SweBCG har sedan 80-talet arbetat enligt principen att var och en av de sex sjukvårdsregionerna utser en onkolog- och kirurgrepresentant. Dessutom har gruppen innehållit speciellt utnämnda experter inom området patologi och morfologisk diagnostik, prognos- och behandlingsprediktiva faktorer, biostatistik, radiologi, vårdvetenskap omfattande kontaktsjuksköterskekompetens och omvårdnadsforskning. Utöver detta har SweBCG sedan många år haft patientrepresentation; traditionen har varit att ordföranden i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) är medlem i gruppen. SweBCG har hela tiden starkt betonat vikten och behovet av tydlig vetenskaplig meritering hos personerna som ska delta i vårdprogramarbetet. Verksamheten regleras via stadgar, se SweBCG har haft en långvarig tradition av att parallellt med vårdprogramarbetet genomföra prospektiva och randomiserade studier inom olika delområden av bröstcancer. För detaljer, var god se SweBCG:s hemsida, I detta vårdprogram har RCC i samverkan med SweBCG utsett en regional representant från respektive sjukvårdsregion, enligt följande lista. Norra sjukvårdsregionen: Uppsala Örebro sjukvårdsregion: Stockholm Gotlands sjukvårdsregion: Sydöstra sjukvårdsregionen: Västra sjukvårdsregionen: Södra sjukvårdsregionen: Överläkare Nils-Olof Bengtsson Docent och verksamhetschef Johan Ahlgren Professor och överläkare Jan Frisell Professor och överläkare Charlotta Dabrosin Medicine doktor och överläkare Zakaria Einbeigi Docent och överläkare Lisa Rydén Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC i samverkan, som har utsett professor och överläkare Jonas Bergh till vårdprogramgruppens ordförande. I den första remissrundan inbjöds nedanstående organisationer att lämna synpunkter på en preliminär version av vårdprogrammet. Flera av synpunkterna resulterade i förändringar i texten. Svenska Läkaresällskapet Svensk sjuksköterskeförening Sjuksköterskor i Cancervård Svensk förening för lymfologi Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO Svenska ödemförbundet Legitimerade sjukgymnasters riksförbund Sektionen för onkologi och palliativ medicin. 16

17 Efter den första remissrundan sammanställdes de inkomna synpunkterna och programmet reviderades. Sedan skickades vårdprogrammet på ytterligare en remissrunda, till landstingens linjeorganisationer för att få kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. 1.4 Vårdprogramgruppens sammansättning SweBCG har följande medlemmar: Jonas Bergh ordförande RCC:s nationella vårdprogramgrupp för bröstcancer samt ordförande SweBCG Professor, överläkare Onkolog Radiumhemmet, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet, Stockholm Jan Frisell vice ordförande SweBCG Professor, överläkare Kirurg Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Lisa Rydén sekreterare SweBCG Docent, överläkare Kirurg Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund Per Malmström sekreterare SweBCG Professor, överläkare Onkolog Skånes Onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus, Lund Johan Ahlgren Docent, verksamhetschef, överläkare Onkolog Onkologkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Edward Azavedo Docent, överläkare, sektionschef Radiolog Mammografiavd., Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Pär-Ola Bendahl Docent Biostatistiker Avdelningen för Onkologi, IKVL, Lunds Universitet, Lund 17

18 Nils-Olof Bengtsson Överläkare Onkolog Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Elizabeth Bergsten Nordström Ordförande BRO Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, Sundbyberg Yvonne Brandberg Professor Psykolog Institutionen för onkologi/patologi, Karolinska Institutet, Stockholm Charlotta Dabrosin Professor, överläkare Onkolog, gynekolog Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Zakaria Einbeigi Med.dr, överläkare, sektionschef Onkolog Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Mårten Fernö Professor Avdelningen för Onkologi, IKVL, Lunds Universitet, Lund Tommy Fornander Docent, överläkare Onkolog Onkologikliniken, Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Irma Fredriksson Med.dr, överläkare Kirurg Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Dorthe Grabau Överläkare Patolog Labmedicin Skåne, Klinisk Patologi, Lund Barbro Linderholm* Docent, överläkare Onkolog Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Henrik Lindman* Med.dr, överläkare Onkolog Onkologiska kliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Niklas Loman Med.dr, överläkare Onkolog Skånes Onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus, Lund 18

19 Roger Olofsson Med.dr, överläkare Elisabeth Rados Leg. sjuksköterska Malin Sund Professor, överläkare Marie Sundqvist Med.dr, överläkare Fredrik Wärnberg Kala Hatti Önnerfelt Kirurg Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Bröstsjuksköterska Bröstenheten, kirurgi, Västmanlands sjukhus, Västerås Kirurg Kirurg Kirurgiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Kirurgkliniken, Länssjukhuset, Kalmar Docent Kirurg Kirurgkliniken, Akademiska Sjukhuset; Uppsala Leg. sjuksköterska Bröstsjuksköterska Skånes Onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus, Lund * Representant från den Bröstonkologiska föreningen, roterande schema Vårdprogramgruppen Hela SweBCG står bakom programmet även om det finns en grupp med speciellt ansvar för vårdprogrammet. Ordförande har fungerat som redaktör, och följande personer har varit i huvudsak ansvariga för olika kapitel: Ordförande JONAS BERGH, professor och överläkare, Radiumhemmet, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm JOHAN AHLGREN, docent och överläkare, Onkologkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro EDWARD AZAVEDO, docent och överläkare, Röntgenkliniken, Mammografiavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm NILS-OLOF BENGTSSON, överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå ELIZABETH BERGSTEN NORDSTRÖM, Ordförande BRO, Sundbyberg YVONNE BRANDBERG, professor och psykolog, Kliniken för onkologi/patologi, Karolinska Institutet, Stockholm CHARLOTTA DABROSIN, professor och överläkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping MÅRTEN FERNÖ, professor, Avd. för onkologi, IKVL, Lunds Universitet, Lund IRMA FREDRIKSSON, med.dr och överläkare, Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 19

20 JAN FRISELL, professor och överläkare, Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm DORTHE GRABAU, överläkare, Labmedicin Skåne, Klinisk patologi, Lund BARBRO LINDERHOLM, docent och överläkare, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg NIKLAS LOMAN, med.dr och överläkare, Skånes Onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus, Lund PER MALMSTRÖM, professor och överläkare, Skånes Onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus, Lund ELISABETH RADOS, leg. sjuksköterska, Bröstenheten, kirurgi, Västmanlands sjukhus, Västerås LISA RYDÉN, docent och överläkare, kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund FREDRIK WÄRNBERG, docent, Kirurgkliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Adjungerade författare CHRISTINA ARIN-ÅKESSON, leg. sjuksköterska, Kirurgmottagningen, Höglandssjukhuset, Eksjö CECILIA AREVALD, leg. sjuksköterska, Bröstcentrum, Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna TINA BONDESSON, chefssjuksköterska Onkologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, processledare RCC, Stockholm Gotland HÅKAN BRORSON, docent och överläkare, Plastikkirurgiska kliniken, Malmö SUSSANNE BÖRJESON, leg. sjuksköterska, docent, klinisk lektor i onkologisk omvårdnad vid Avd. för omvårdnad, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings Universitet och Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, Landstinget i Östergötland CATHARINA ERIKSEN, med.dr, överläkare plastikkirurgi, Kirurgkliniken, Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm MARGARETA GUNNARSSON, leg. sjuksköterska, Onkologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping EVA GUSTAFSSON, tf områdeschef, med. mag., specialistsjuksköterska Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset MARIANN IIRISTO, överläkare, Onkologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, projektledare, RCC, Stockholm Gotland BIRGITTA JOHANSSON, universitetslektor i onkologisk omvårdnad, Institutionen för radiologi, onkologi och strålvetenskap, Uppsala universitet. KARIN JOHANSSON, docent och sjukgymnast, Lymfödemmottagningen, Skånes onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus JONAS MANJER, professor i cancerepidemiologi och underläkare, Plastikkirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus Malmö KERSTIN SANDELIN, professor och överläkare, Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm KARINA SANDSTRÖM, leg. sjuksköterska, Enhetschef, EFB Helsingborgs lasarett, Helsingborg 20

21 LENA SHARP, med. dr., leg. onkologisjuksköterska, Regionalt cancercentrum, Stockholm Gotland YVONNE WENGSTRÖM, med.dr och docent, leg. onkologisjuksköterska, Institutionen för neurobiologi Vårdvetenskap och Samhälle för Omvårdnad, Karolinska Institutet Jäv och andra bindningar SweBCG har sedan många år på årlig basis uppdaterat jävsdeklarationerna för alla medlemmar. Jävsdeklarationerna för respektive författare finns tillgängliga på SweBCG:s webbplats (www.swebcg.se). Vi har också tagit in individuella jävsdeklarationer för författare som inte varit medlemmar i SweBCG och/eller som är adjungerade författare. Kapitelförfattare och övriga ansvariga är utvalda så att de ska ha expertkunskap inom sina respektive områden och utifrån befintliga jävsdeklarationer finns ingen relevant jävsproblematik visavi skrivningarna i kapitlen, inkluderande evidensgradering och slutsatser. 1.5 Evidensgradering I dag används ett flertal system för evidensgradering i vården. I detta dokument används den modifierade version av GRADE-systemet som tagits fram av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Läs mer om systemet här: Detta innebär att styrkan i behandlingsrekommendationerna graderas enligt följande: Starkt vetenskapligt underlag (++++) Rekommendationen bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning. Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++) Rekommendationen bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning. Begränsat vetenskapligt underlag (++) Rekommendationen bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning. Otillräckligt vetenskapligt underlag (+) När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet eller studier av likartad kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt. Utifrån evidensstyrkan har behandlings- och åtgärdsrekommendationer angetts för respektive åtgärd. Behandlingsrekommendation A: Konsistenta data utifrån flera randomiserade studier eller metaanalyser. Behandlingsrekommendation B: I allmänhet konsistenta data från en randomiserad studie med låg power, en icke- randomiserad studie, en fallkontrollstudie eller fallrapporter. 21

Remissrunda 1 Nationellt vårdprogram för Bröstcancer

Remissrunda 1 Nationellt vårdprogram för Bröstcancer 2017-04-18 Remissrunda 1 Nationellt vårdprogram för Bröstcancer Den nationella vårdprogramgruppen för bröstcancer har arbetat fram en ny version av nationellt vårdprogram för bröstcancer. Vi emotser nu

Läs mer

Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Mar 3 215 Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Bröstcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Bröstcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-11-24

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Misstänkt ärftlig bröstcancer 1 Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg Linköping Stockholm Uppsala Umeå Genetiska

Läs mer

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser?

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Anna Nordenskjöld, Helena Fohlin, Erik Holmberg, Chaido Chamalidou, Per Karlsson, Bo Nordenskjöld,

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer Centrala rekommendationer och konsekvenser Tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer Områden Diagnostik, Lars Påhlman Kirurgi, Gudrun Lindmark Strålbehandling, Bengt Glimelius Läkemedelsbehandling,

Läs mer

Patientinformation Misstänkt ärftlig bröst- och äggstockscancer. Familjeutredning. Södra sjukvårdsregionen

Patientinformation Misstänkt ärftlig bröst- och äggstockscancer. Familjeutredning. Södra sjukvårdsregionen Patientinformation Misstänkt ärftlig bröst- och äggstockscancer Familjeutredning Södra sjukvårdsregionen Ord Anlag Ordlista Förklaring Se under gen BRCA1 Bröstcancergen 1 BRCA2 Bröstcancergen 2 DNA Gen

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ CAP NORR Cancerprevention norra regionen 2(5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ CAP NORR Cancerprevention norra regionen 2(5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser

Centrala rekommendationer och konsekvenser Centrala rekommendationer och konsekvenser Bröstcancer Diagnostik & Kirurgi Lisa Rydén, doc öl Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet Inst f Klin Vet Områdesansvarig Kirurgi Nationella Riktlinjer

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ 2 (5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall utredas för misstänkt ärftlig cancer

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Ärftlig bröst- och äggstockscancer 1 MEFinfo_BC 1 Onkogenetiska mottagningen Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede 2017-03-29 Helena Adlitzer Utbildning 1. Information om grunden för VP 2. Revideringen 3. Arbetsprocessen 4. Innehållet 5. Axplock ur VP ---------------------------------------------------

Läs mer

Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer. Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS

Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer. Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS Principer för behandlingen Lokal behandling Kirurgi av primärtumören Regional behandling Strålbehandling av

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Bröstcancer process Kvalitetsmått i alla ingående delar. Patientupplevda kvalitetsmått

Bröstcancer process Kvalitetsmått i alla ingående delar. Patientupplevda kvalitetsmått Bröstprocessen Lund Bröstcancer process Kvalitetsmått i alla ingående delar Patientupplevda kvalitetsmått Europeiska Riktlinjer Förbättra behandlingsresultat Mammografiscreening Multidisciplinärt arbetssätt

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

BRO granskar bröstcancervården

BRO granskar bröstcancervården BRO granskar bröstcancervården Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO BRO: Synovate: Ingrid Kössler David Ahlin, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2007-10-19 Information om undersökningen Synovate

Läs mer

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Onkologi. Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet

Onkologi. Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet Onkologi Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet 2017-10-10 Onkologi Onkos = klump Logos = lära Cancer Epidemiologi statistik Patofysiologi vad är cancer? Symptom Diagnos

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden YTTRANDE 1(3) 2013-03-07 LJ 2012/497 Landstingsfullmäktige Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden I en motion till landstingsfullmäktige yrkar Kristina Winberg, sverigedemokraterna

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17 Politisk viljeinriktning för vården av patienter med bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancer i Uppsala-Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av samverkansnämnden

Läs mer

NÄR VET VI MER OM KVINNOR MED SPRIDD BRÖSTCANCER?

NÄR VET VI MER OM KVINNOR MED SPRIDD BRÖSTCANCER? NÄR VET VI MER OM KVINNOR MED SPRIDD BRÖSTCANCER? Seminarium i Almedalen 4 juli 2016 Arrangörer: Roche, Bröstcancerföreningarnas Riksförbund (BRO) och Dagens Medicin Agenda SE/PERJ/0816/0002 Ett register

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Äldre kvinnor och bröstcancer

Äldre kvinnor och bröstcancer Äldre kvinnor och bröstcancer Det finns 674 000 kvinnor som är 70 år eller äldre i Sverige. Varje år får runt 2 330 kvinnor över 70 år diagnosen bröstcancer, det är 45 kvinnor i veckan. De får sin bröstcancer

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Björn Ohlsson Regional patientprocessledare Kolorektal cancer Regionalt cancercentrum syd Fem nationella mål Minska risken för insjuknande

Läs mer

Fakta om spridd bröstcancer

Fakta om spridd bröstcancer Fakta om spridd bröstcancer Världens vanligaste kvinnocancer Bröstcancer står för närmare 23 procent av alla cancerfall hos kvinnor och är därmed världens vanligaste cancerform bland kvinnor i såväl rika

Läs mer

Peniscancer- ovanligt

Peniscancer- ovanligt Peniscancer- ovanligt 100 män per år får diagnosen invasiv peniscancer i Sverige. (+40 fall av carcinoma in situ). Över 9000 män får diagnosen prostatacancer. 21 män avlider i snitt varje år av peniscancer.

Läs mer

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården December 2011 Versionshantering Datum 2011-12-07 Beskrivning

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Sydsvenska bröstcancergruppens lathund för kirurgisk och onkologisk behandling av bröstcancer regional anpassning av nationellt vårdprogram.

Sydsvenska bröstcancergruppens lathund för kirurgisk och onkologisk behandling av bröstcancer regional anpassning av nationellt vårdprogram. Sydsvenska bröstcancergruppens lathund för kirurgisk och onkologisk behandling av bröstcancer regional anpassning av nationellt vårdprogram. Taget vid styrelsemöte 150326 Giltighetstid längst till och

Läs mer

Bröstcancer. Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp. Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran

Bröstcancer. Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp. Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Bröstcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran oktober 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kroppsuppfattning och sexualitet i samband med cancer

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:92 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:36 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) om att erbjuda HER2-test vid bröstcancer vid samtliga sjukhus Föredragande landstingsråd: Birgitta

Läs mer

Vårt sjukvårdsuppdrag. Ålderspyramid Sveriges befolkning 31 december 2010. Medellivslängden i Sverige 2011-01-18. Åldersstruktur Epidemiologi

Vårt sjukvårdsuppdrag. Ålderspyramid Sveriges befolkning 31 december 2010. Medellivslängden i Sverige 2011-01-18. Åldersstruktur Epidemiologi Vårt sjukvårdsuppdrag Åldersstruktur Epidemiologi Immigration Födelsetal Ålderspyramid Sveriges befolkning 31 december 2010 Källa: SCB Figur 2:1 Medellivslängden i Sverige Källa: SCB. Figur 3:1 1 Spädbarnsdödligheten

Läs mer

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV BRÖSTCANCER

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV BRÖSTCANCER Homepage: http://www.swebcg.se NATIONELLA RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV BRÖSTCANCER Arbetet har genomförts med stöd av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) och Cancerfonden. Förord Version 3.0

Läs mer

Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer PKC-dagen

Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer PKC-dagen Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede 2017-11-28 Helena Adlitzer PKC-dagen Är det möjligt att ge god vård utan kunskap? Är det möjligt att hålla all kunskap i huvudet? 2017-11-28

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING För Sydöstra Sjukvårdsregionen Omfattar registerversion/-er Datum för driftsättning Variabelbeskrivnings version Revidering av dokument

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Regional rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Regional rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Regional rapport för diagnosår 2009-2013 Uppsala-Örebroregionen Aug 2014 Bröstcancer Regional rapport för diagnosår 2009-2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-10-20

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Rapport för diagnosår 2010-2014 Uppsala-Örebroregionen Nov 2015 Bröstcancer Rapport för diagnosår 2010-2014 Uppsala-Örebroregionen Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Cancer med okänd primärtumör CUP Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Cancer med okänd primärtumör CUP Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer med okänd primärtumör CUP Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning

Läs mer

V201 Kommittémotion. 1 Innehåll 1. 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. 3 Inledning 2. 4 Regionala skillnader 3. 5 Omotiverade skillnader 3

V201 Kommittémotion. 1 Innehåll 1. 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. 3 Inledning 2. 4 Regionala skillnader 3. 5 Omotiverade skillnader 3 Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:482 av Karin Rågsjö m.fl. (V) En jämlik cancervård 1 Innehåll 1 Innehåll 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Inledning 2 4 Regionala skillnader 3 5 Omotiverade

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Gå 4 betala för 3! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kognitiva biverkningar av cancerbehandling Hur påverkas

Läs mer

Screening för bröstcancer

Screening för bröstcancer Screening för bröstcancer Indikatorer SCREENING FÖR BRÖSTCANCER, INDIKATORER 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention. Marie Stenmark Askmalm

Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention. Marie Stenmark Askmalm Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention vilka utmaningar kan det innebära för våra system för att få det att fungera Marie Stenmark Askmalm Universitetsöverläkare Klinisk genetik

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare April 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer för utredning

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården JUNI 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2011-12-07 Styrdokumentet fastslaget av Regionala

Läs mer

Nationellt vårdprogram för äggstockscancer

Nationellt vårdprogram för äggstockscancer Nationellt vårdprogram för äggstockscancer Presentation av huvuddragen SFOG-veckan Kristianstad 2012 Redaktionskommitten: Elisabeth Åvall Lundqvist Angelique Flöter Rådestad Bengt Tholander Bakgrund alla

Läs mer

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården STYRDOKUMENT för Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Styrdokument för kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Ett kvalitetsregister för uppföljning av nya läkemedel som används

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION

STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION Senaste uppdatering 2013-11-29 Ansvarigt Cancercentrum Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Individanpassad behandling av tumörsjukdomar NYA VÄGAR FÖR INDIVIDUALISERAD MALIGNT MELANOM. malignt melanom

Individanpassad behandling av tumörsjukdomar NYA VÄGAR FÖR INDIVIDUALISERAD MALIGNT MELANOM. malignt melanom Vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin pågår utveckling av en ny analysplattform där patientens egen tumör är den biomarkör som avgör val av framtida behandling. För att uppnå detta

Läs mer

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Svein Olav Bratlie September 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Cancerlarmet. Ragnar Westerling Professor i socialmedicin

Cancerlarmet. Ragnar Westerling Professor i socialmedicin Cancerlarmet Ragnar Westerling Professor i socialmedicin Momentets syfte Hur kan man värdera vilken stöd som finns för uppmärksammade cancerrisker? Hur kan man analysera om det finns en ökad sjukdomrisk

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen Regionalt Cancercentrum Norr

Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen Regionalt Cancercentrum Norr Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen - 2025 Regionalt Cancercentrum Norr Innehållsförteckning 1. Samordning av cancervården... 3 2. Strategi: Vård med patientens fokus... 4 3. Strategi:

Läs mer

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN Prognos för länsdelarna fram till år 21 Bilagor Kenneth Berglund och Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben Landstinget i Uppsala län SAMTLIGA SJUKDOMAR...1

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle

Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle Dr Åke Berglund, Onkologen Akademiska Sjukhuset i Uppsala, talar om Onkologisk behandling samt livsstilsfaktorer. Dr Torbjörn Sakari och Stomisköterska

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Vårdkvalitet är mer än medicinska resultat

Vårdkvalitet är mer än medicinska resultat RSL 28 maj 2014 Ragnhild Holmberg 2 Vårdkvalitet är mer än medicinska resultat Upplevd kvalitet (kund) Processkvalitet Medicinsk kvalitet Patientens perspektiv 3 Regionalt cancercentrum, RCC Sydöst Vision:

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Bröstcancer. Förbättringsprocessen

Bröstcancer. Förbättringsprocessen Bröstcancer Förbättringsprocessen Bröstteamet Eva Ebenstrand Sonja Espersson Charlotte Haraldsson Marie Persson Pia Persson Margareta Sjövall Hans Svensson Heitti Teder Åsa Vänerhag Annika Åkerberg CSK

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

Graviditetsnära bröstcancer möjligt att studera tack vare svenska register

Graviditetsnära bröstcancer möjligt att studera tack vare svenska register Graviditetsnära bröstcancer möjligt att studera tack vare svenska register Anna Johansson Inst. för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Karolinska Institutet anna.johansson@ki.se Möte för FMS

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Nikola konferensen 10 oktober 2013 Margareta Hammarström Experter inom projektgruppen Margareta Hammarström, Södersjukhuset (ordförande) Gunnel Andersson,

Läs mer

ABC-bok om bröstcancer. Ett rosa lexikon

ABC-bok om bröstcancer. Ett rosa lexikon ABC-bok om bröstcancer Ett rosa lexikon Det här är vårt rosa lexikon! Ett cancerbesked vänder upp och ner på livet. Det är mycket som är nytt, och det kan vara svårt att ta till sig all den information

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Svante Bergdahl Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014. Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014. Stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Stöd för styrning och ledning ISBN 978-91-7555-162-3 Artikelnummer 2014-4-2 Foto Maskot/Folio Sättning Edita Bobergs,

Läs mer

Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling

Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling Information till utredande och remitterande enheter Från och med 1 januari 2017 är de onkologiska klinikerna vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå,

Läs mer

LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING. BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO

LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING. BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO OKTOBER 2015 Denna rapport i siffror 64 1/3 2 78 91 76 % mån % % %

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Prehospitalt omhändertagande

Prehospitalt omhändertagande Prehospitalt omhändertagande Trombolyslarm (Rädda-hjärnan-larm) Innebär vid de flesta sjukhus att ambulanspersonal larmar akutmottagningen om att en patient som kan bli aktuell för trombolysbehandling

Läs mer