Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Bröstcancer. Nationellt vårdprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Bröstcancer. Nationellt vårdprogram"

Transkript

1 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Bröstcancer Nationellt vårdprogram November 2014

2 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring Slutversion, fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan Rekommendationer utarbetade av nationell arbetsgrupp och fastställda av Regionala cancercentrum i samverkan Beslut om implementering tas i respektive region/landsting i enlighet med överenskomna rutiner. Ansvarigt Regionalt cancercentrum: Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland Vårdprogrammet publiceras enbart som pdf-dokument och finns att ladda ner på Nationellt vårdprogram Bröstcancer ISBN: November

3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING Vårdprogrammets giltighetsområde Förändringar jämfört med tidigare version Vårdprogrammets förankring Vårdprogramgruppens sammansättning Vårdprogramgruppen Adjungerade författare Jäv och andra bindningar Evidensgradering MÅL MED VÅRDPROGRAMMET EPIDEMIOLOGI Insjuknande Insjuknande i olika åldersgrupper över tid Geografiska skillnader i insjukande Överlevnad Överlevnad i olika åldergrupper över tid Dödlighet Internationella skillnader i dödlighet Nationella skillnader i dödlighet Kan vi lita på statistiken? Insjuknande Överlevnad Dödlighet Sammanfattning NATURALHISTORIA OCH ORSAK Definition Naturalförlopp - patogenes Orsak Orsak riskfaktorer Socio-demografiska faktorer Genetiska faktorer Reproduktiva faktorer Exogena och endogena hormoner Livsstil - kroppskonstitution

4 4.3.7 Mammografisk bröstdensitet Tidigare sjukdomar i brösten Möjliga riskfaktorer för bröstcancer Mindre troliga och omtvistade riskfaktorer Framtida studier Sammanfattning PRIMÄR PREVENTION, SCREENING OCH TIDIG DIAGNOSTIK Primär prevention Sammanfattning Rekommendationer Screening med mammografi Alternativa metoder SYMTOM, KLINISKA FYND OCH DIAGNOSTIK Symtom Diagnostik Klinisk undersökning Bilddiagnostik Cytologi och vävnadsbiopsi KATEGORISERING AV TUMÖREN Faktorer i klinisk rutin Genprofiler Intrinsic subtype Bestämning av biomarkörer på återfallspatienter Kvalitetssäkring Nya tekniker Sammanfattning Rekommendationer MULTIDISCIPLINÄR KONFERENS Multidisciplinär konferens Sammansättning av det multidisciplinära teamet Vilka patienter bör diskuteras? Återfall av bröstcancer Kunskapsläge Sammanfattning och rekommendation NEOADJUVANT BEHANDLING

5 9.1 Neoadjuvant behandling av lokalt avancerad och operabel bröstcancer Lokalt avancerad bröstcancer (LABC) Betydelse och definition av patologisk komplett remission (pcr) Neoadjuvant behandling av bröstcancer Neoadjuvant behandling av kirurgiskt resektabel bröstcancer i stadium Val av cytostatika och behandlingsstrategi vid neoadjuvant cytostatikabehandling Neoadjuvant behandling vid HER2-positiv bröstcancer Antiangiogenes-riktad neoadjuvant behandling Endokrin neoadjuvant behandling Aktuella frågeställningar Sammanfattning Rekommendationer för neoadjuvant behandling av lokalt avancerad och operabel bröstcancer KIRURGISK BEHANDLING Kirurgisk behandling av primärtumören bröstbevarande kirurgi med partiell mastektomi Marginaler vid bröstbevarande kirurgi Kirurgisk behandling av primärtumören mastektomi Kirurgisk behandling av axillen Kirurgi vid lokoregionala återfall och metastaserande sjukdom Kirurgi vid lokoregionala återfall Tumörreducerande kirurgi av brösttumören vid metastaserande sjukdom Kirurgisk behandling vid ductal carcinoma in situ Nya utvecklingslinjer för bröstbevarande kirurgi Partiell mastektomi och onkoplastikkirurgi Utvecklingslinjer för axillkirurgi Avstå från kompletterande axillutrymning vid positiv portvaktskörtel Portvaktskörtelbiopsi i samband med neoadjuvant behandling Sammanfattning Faktaruta

6 Rekommendationer för kirurgisk behandling av patienter med primär invasiv bröstcancer Rekommendationer för kirurgisk behandling av axillen efter portvaktskörtelbiopsi Rekonstruktiv kirurgi Känslomässiga reaktioner relaterade till bröstbevarande kirurgi, mastektomi och rekonstruktion Onkoplastikkirurgi vid bröstbevarande kirurgi Rekonstruktiva tekniker vid bröstbevarande kirurgi Rekonstruktion efter mastektomi Rekonstruktiva tekniker efter mastektomi Riktlinjer för när omedelbar respektive sen rekonstruktion vid mastektomi kan tillämpas Profylaktisk mastektomi vid ärftlig bröstcancer Sammanfattning Slutsatser med evidensgradering Rekommendationer POSTOPERATIV STRÅLBEHANDLING Bakgrund Strålbehandling efter partiell mastektomi vid invasiv bröstcancer Konventionell strålbehandling mot bröstet efter partiell mastektomi Boostdos mot operationsområdet som tillägg till konventionell strålbehandling efter partiell mastektomi Alternativ fraktionering vid postoperativ strålbehandling efter partiell mastektomi Accelererad strålbehandling mot tumörområdet efter partiell mastektomi Strålbehandling efter mastektomi vid invasiv bröstcancer Strålbehandling mot bröstkorgsväggen efter mastektomi vid tumörer större än 5 centimeter Lokoregional strålbehandling efter mastektomi vid tumörer mindre än 5 centimeter med lymfkörtelmetastas Konventionell lokoregional strålbehandling efter mastektomi vid tumörer mindre än 5 centimeter utan lymfkörtelmetastaser

7 Konventionell lokoregional strålbehandling efter mastektomi vid tumörer mindre än 5 centimeter med 1 3 lymfkörtelmetastaser Konventionell lokoregional strålbehandling efter mastektomi vid fler än 3 lymfkörtelmetaster Strålbehandling efter partiell mastektomi vid duktal cancer in situ (DCIS) Ledtider för strålbehandling Sammanfattning Rekommendationer för postoperativ strålbehandling Indikationer Invasiv bröstcancer N0-sjukdom Efter partiell mastektomi Efter mastektomi N+-sjukdom efter partiell mastektomi N+-sjukdom efter mastektomi Duktal cancer in situ ADJUVANT MEDICINSK BEHANDLING MED DIREKT ENDOKRINT VERKANDE MEDICINER Allmänt om adjuvant medicinsk behandling Adjuvant endokrin behandling Tamoxifen Aromatashämmande läkemedel Ooforektomi och ovariell suppression Hur fastställer man menopausalt status och vilka patienter bör inte få primär aromatashämmarbehandling? Sammanfattning Rekommendationer Östrogenbristsymtom Rekommendationer Lokala östrogenbristsymtom Bakgrund Patogenes Behandling Sammanfattning Rekommendationer

8 13 ADJUVANT CYTOSTATIKABEHANDLING Cytostatikabehandling, data från EBCTCG:s metaanalyser Sammanfattning Cytostatikabehandling, data från andra relevanta studier Dosintensiv adjuvant cytostatikabehandling Veckovis taxanbehandling Dostät taxanbaserad behandling Kapecitabinbaserade regimer Ledtider för cytostatikabehandling Sammanfattning Rekommendationer Rekommendationer för tillväxtfaktorerna G-CSF och erytropoetin vid adjuvant och neoadjuvant cytostatikabehandling MÅLINRIKTAD ADJUVANT LÄKEMEDELSBEHANDLING Adjuvant trastuzumab Bevacizumab som adjuvant behandling vid trippelnegativ bröstcancer Sammanfattning Rekommendationer för HER2-positiv primär bröstcancer ADJUVANT BEHANDLING MED BISFOSFONATER Bakgrund Resultat Sammanfattning Rekommendationer BRÖSTCANCER I SAMBAND MED GRAVIDITET Inledning Utredning Metastasutredning Kirurgi Portvaktskörteln Strålbehandling Cytostatikabehandling Endokrin behandling och anti-her2-baserad behandling Graviditet efter bröstcancerbehandling Förlust av fertilitet vid bröstcancerbehandling

9 GnRH-profylax Embryofrysning Äggfrysning Vävnadsfrysning Preventivmedel efter bröstcancerbehandling Sammanfattning Rekommendationer BRÖSTCANCERBEHANDLING AV ÄLDRE KVINNOR Bakgrund Allmänna principer för primärutredning Allmänna principer för kirurgi Postoperativ strålbehandling Postoperativ endokrin behandling Postoperativ cytostatikabehandling Postoperativ trastuzumabbehandling Uppföljning efter behandling Sammanfattning och rekommendationer UPPFÖLJNING Planering Konventionell uppföljning Intensivuppföljning Sjukhusspecialistuppföljning eller uppföljning av allmänläkare Specialistläkaruppföljning med standardintervall jämfört med reducerade intervall Patientbehovsstyrd uppföljning med bröstsjuksköterska jämfört med standarduppföljning av specialistläkare Telefonuppföljning av sjuksköterska jämfört med standarduppföljning på sjukhus Kontralateral bröstcancer Riktlinjer Sammanfattning och rekommendationer UTREDNING, UPPFÖLJNING OCH OMHÄNDERTAGANDE AV PERSONER MED MISSTÄNKT ÄRFTLIGT ÖKAD RISK FÖR BRÖST- OCH ÄGGSTOCKSCANCER Ärftlighet vid bröst- och äggstockscancer Cancergenetisk utredning och uppföljning

10 19.3 Mutationsscreening Resultat av mutationsscreening Presymtomatisk testning av tidigare friska familjemedlemmar Sjukdomspenetrans vid ärftliga BRCA1- och BRCA2- mutationer Kontralateral bröstcancer Uppföljning och riskreducerande kirurgi Mammografi Ultraljud och magnetresonanstomografi (MR) Screening av kvinnor med ökad risk för äggstockscancer Riskreducerande mastektomi Riskreducerande salpingooforektomi Rekommenderad uppföljning av individer utan tidigare cancerdiagnos men med ärftligt ökad risk för bröst- och äggstocks- eller äggledarcancer Rekommenderad uppföljning av kvinnor som behandlats för ärftlig bröst- alternativt äggstocks- eller äggledarcancer Rekommenderad uppföljning av friska kvinnor som har genomgått riskreducerande kirurgi av bröst eller äggstockar Sammanfattning BEHANDLING AV METASTASERAD SJUKDOM Bakgrund Utredning vid MBC Sammanfattning Endokrin behandling vid metastatisk sjukdom Sammanfattning Cytostatikabehandling vid metastatisk sjukdom Allmänna principer Första linjens cytostatikabehandling Andra och tredje linjens cytostatikabehandling vid MBC Sammanfattning Målriktad läkemedelsbehandling vid metastatisk sjukdom HER2-receptorblockerande läkemedel vid metastatisk sjukdom Sammanfattning

11 Angiogeneshämmande läkemedel Sammanfattning Skelettstärkande behandling vid metastatisk sjukdom Sammanfattning Tillväxtfaktorerna erytropoetin och G-CSF/GM-CSF Sammanfattning Anti-emetikaterapier för att förhindra cytostatikainducerat illamående och kräkningar Aktuella frågeställningar för behandling av metastatisk sjukdom Rekommendationer för MBC-utredning Behandlingsrekommendationer för metastaserad bröstcancer Rekommendationer för endokrin behandling vid MBC Rekommendationer för cytostatikabehandling vid MBC Rekommendationer för HER2-riktad behandling vid MBC Rekommendationer för bevacizumab vid MBC Rekommendationer för skelettstärkande behandling vid MBC Rekommendationer för antiemetika vid cytostatikabehandling Rekommendationer för tillväxtfaktorerna G-CSF och erytropoetin vid adjuvant cytostatikabehandling och metastatisk sjukdom BEHANDLING AV OLIGOMETASTASER Tidigare resultat av behandling av metastaserad bröstcancer med långtidsuppföljning Lokalbehandling vid disseminerad sjukdom vid diagnos Kirurgi vid solitära lung- och levermetastaser Lungmetastaser Levermetastaser Skelettmetastaser Stereotaktisk strålbehandling Radiofrekvensbehandling CNS-metastaser Sammanfattning Rekommendationer PSYKOSOCIALT OMHÄNDERTAGANDE OCH REHABILITERING

12 22.1 Psykosociala problem i samband med bröstcancer och behandling Fatigue Sömnstörningar Ångest Depression Försämrad livskvalitet Kognitiv funktionsnedsättning Hjärnans grå substans och kognitiv funktionsnedsättning Cytostatikabehandling och kognitiv funktionsnedsättning Endokrin behandling och kognitiv funktionsnedsättning Subjektiv kognitiv funktionsnedsättning Sammanfattning Icke-medicinska åtgärder för att behandla och förebygga psykosociala problem vid bröstcancer och behandling Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet och risk för bröstcancer Fysisk aktivitet och risk för död i bröstcancer Fysisk aktivitet och psykosociala problem hos bröstcancerpatienter Psykologisk behandling Psykologisk behandling för att minska psykologiska problem hos nydiagnostiserade bröstcancerpatienter Psykologisk behandling av smärta vid bröstcancer Psykologisk behandling vid metastaserande bröstcancer Positiv psykologisk behandling vid bröstcancer Mindfulnessbehandling och yoga vid bröstcancer Mindfulnessbehandling Yoga och bröstcancer Dans och rörelsebehandling för att påverka psykiska problem vid cancer Konstterapi Psykologiska problem och dess behandling hos män med bröstcancer Psykologiska problem hos män med bröstcancer Sammanfattning och rekommendationer Lymfödem, rörlighet och styrka i armen

13 Rekommendationer Kirurgisk behandling av avancerat lymfödem där gängse behandling sviktat Sammanfattning Rekommendation OMVÅRDNADSASPEKTER Kontaktsjuksköterska Sammanfattning Rekommendationer Omvårdnad i samband med diagnostisering och diagnosbesked Diagnosbesked Uppföljningssamtal med kontaktsjuksköterska Sammanfattning Rekommendationer Omvårdnad vid kirurgi Information före hemgång Utprovning av protes Remiss till sjukgymnast Återbesök Sammanfattning Rekommendationer Omvårdnad vid strålbehandling Vanliga strålreaktioner i huden Daglig hudvård Val av hudvårdsprodukter Behandling av sår Psykosocialt omhändertagande Sammanfattning Rekommendationer Omvårdnad vid endokrin behandling Information om biverkningar Värmevallningar Torra slemhinnor Smärta från skelett och leder Sammanfattning

14 Rekommendationer Omvårdnad vid cytostatikabehandling Uppföljning av symtom och biverkningar Benmärgstoxicitet Illamående och kräkningar Mukosit Håravfall alopeci Cytostatikainducerad perifer neuropati Fatigue Sammanfattning Rekommendationer Omvårdnad vid målriktad behandling Hudbiverkningar Diarré Hjärtpåverkan Fatigue Sammanfattning Rekommendationer PALLIATIV VÅRD OCH INSATSER Om kontaktsjuksköterskor i den palliativa bröstcancervården UNDERLAG FÖR NIVÅSTRUKTURERING Bakgrund Nuvarande nivåstrukturering och utveckling Regional strukturering Nationell nivåstrukturering Framtidsscenario Sammanfattning NATIONELLA KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER Registrets sammanfattning av svensk bröstcancervård Områden med klar förbättringspotential KVALITETSINDIKATORER OCH MÅLNIVÅER Urval av indikatorer Grunder för målnivåerna REFERENSER

15 1 INLEDNING 1.1 Vårdprogrammets giltighetsområde Detta vårdprogram inkluderar preventionsstrategier för bröstcancer, men denna version har ett starkt fokus på behandling av primär bröstcancer, behandling av återfall samt omvårdnadsåtgärder som är relaterade till dessa medicinska åtgärder. Så kallade senpalliativa åtgärder och strategier beskrivs inte i detta program, utan vi hänvisar till det specifika vårdprogrammet för detta område. Det nationella bröstcancervårdprogrammet har tillkommit i enlighet med den mer detaljerade beskrivningen i avsnitt 1.2 nedan, och bygger på upprepade evidensbaserade genomgångar av kunskapsläget sedan år 2000 av Swedish Breast Cancer Group/Svenska Bröstcancergruppen/SweBCG). Även det nuvarande programmet är evidensbaserat och det finns en utomordentlig tydlig samklang med Socialstyrelsens nationella riktlinjer som publicerades 23 april pdf. Samstämmighet har varit möjligt att uppnå genom att majoriteten av medlemmarna i SweBCG deltagit både i utarbetandet av Socialstyrelsens nationella riktlinjer och i skrivande av detta nationella vårdprogram. Vårdprogrammet betonar tydligt evidensen för olika åtgärder samt den relativa och absoluta nyttan med olika interventioner. I något fall har central kunskap tillkommit sedan Socialstyrelsens nationella riktlinjer skrevs. För att ha ett levande nationellt vårdprogram har gruppen funnit det viktigt att även föra in denna typ av dokumentation eftersom det var frågan om tydlig ny medicinsk information med positiv effekt på överlevnaden för patienter med vissa undergrupper av bröstcancer. Bakom vårdprogrammets skrivningar, tolkningar och behandlingsrekommendationer står hela SweBCG med medlemmarna listade i avsnitt 1.4, och de speciellt utsedda regionala representanterna i avsnitt Förändringar jämfört med tidigare version De sex sjukvårdsregionerna i landet har haft regionala vårdprogram sedan 80-talet, även om någon enstaka region fick ett regionalt program först på 90-talet. Inom ramen för SweBCG utarbetades det första nationella vårdprogrammet (benämnt nationella riktlinjer) redan år 2000, i samverkan med de regionala representanter som hade varit ansvariga för sina respektive regionala vårdprogram. Dessa nationella riktlinjer i SweBCG:s regi har sedan fortlöpande uppdaterats. Vissa avsnitt såsom systembehandlingskapitlet har uppdaterats med ett till två års mellanrum sedan år 2000, medan andra kapitel har uppdaterats mer sällan. År 2013 beslutade SweBCG att i stället kalla sina tidigare nationella riktlinjer för ett nationellt vårdprogram. Detta nationella vårdprogram i RCC:s regi är alltså baserat på SweBCG:s tidigare nationella vårdprogram eller nationella riktlinjer, men vissa kapitel är helt omskrivna och andra kapitel är helt nya. 15

16 1.3 Vårdprogrammets förankring SweBCG har sedan 80-talet arbetat enligt principen att var och en av de sex sjukvårdsregionerna utser en onkolog- och kirurgrepresentant. Dessutom har gruppen innehållit speciellt utnämnda experter inom området patologi och morfologisk diagnostik, prognos- och behandlingsprediktiva faktorer, biostatistik, radiologi, vårdvetenskap omfattande kontaktsjuksköterskekompetens och omvårdnadsforskning. Utöver detta har SweBCG sedan många år haft patientrepresentation; traditionen har varit att ordföranden i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) är medlem i gruppen. SweBCG har hela tiden starkt betonat vikten och behovet av tydlig vetenskaplig meritering hos personerna som ska delta i vårdprogramarbetet. Verksamheten regleras via stadgar, se SweBCG har haft en långvarig tradition av att parallellt med vårdprogramarbetet genomföra prospektiva och randomiserade studier inom olika delområden av bröstcancer. För detaljer, var god se SweBCG:s hemsida, I detta vårdprogram har RCC i samverkan med SweBCG utsett en regional representant från respektive sjukvårdsregion, enligt följande lista. Norra sjukvårdsregionen: Uppsala Örebro sjukvårdsregion: Stockholm Gotlands sjukvårdsregion: Sydöstra sjukvårdsregionen: Västra sjukvårdsregionen: Södra sjukvårdsregionen: Överläkare Nils-Olof Bengtsson Docent och verksamhetschef Johan Ahlgren Professor och överläkare Jan Frisell Professor och överläkare Charlotta Dabrosin Medicine doktor och överläkare Zakaria Einbeigi Docent och överläkare Lisa Rydén Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC i samverkan, som har utsett professor och överläkare Jonas Bergh till vårdprogramgruppens ordförande. I den första remissrundan inbjöds nedanstående organisationer att lämna synpunkter på en preliminär version av vårdprogrammet. Flera av synpunkterna resulterade i förändringar i texten. Svenska Läkaresällskapet Svensk sjuksköterskeförening Sjuksköterskor i Cancervård Svensk förening för lymfologi Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO Svenska ödemförbundet Legitimerade sjukgymnasters riksförbund Sektionen för onkologi och palliativ medicin. 16

17 Efter den första remissrundan sammanställdes de inkomna synpunkterna och programmet reviderades. Sedan skickades vårdprogrammet på ytterligare en remissrunda, till landstingens linjeorganisationer för att få kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. 1.4 Vårdprogramgruppens sammansättning SweBCG har följande medlemmar: Jonas Bergh ordförande RCC:s nationella vårdprogramgrupp för bröstcancer samt ordförande SweBCG Professor, överläkare Onkolog Radiumhemmet, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet, Stockholm Jan Frisell vice ordförande SweBCG Professor, överläkare Kirurg Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Lisa Rydén sekreterare SweBCG Docent, överläkare Kirurg Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund Per Malmström sekreterare SweBCG Professor, överläkare Onkolog Skånes Onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus, Lund Johan Ahlgren Docent, verksamhetschef, överläkare Onkolog Onkologkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Edward Azavedo Docent, överläkare, sektionschef Radiolog Mammografiavd., Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Pär-Ola Bendahl Docent Biostatistiker Avdelningen för Onkologi, IKVL, Lunds Universitet, Lund 17

18 Nils-Olof Bengtsson Överläkare Onkolog Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Elizabeth Bergsten Nordström Ordförande BRO Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, Sundbyberg Yvonne Brandberg Professor Psykolog Institutionen för onkologi/patologi, Karolinska Institutet, Stockholm Charlotta Dabrosin Professor, överläkare Onkolog, gynekolog Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Zakaria Einbeigi Med.dr, överläkare, sektionschef Onkolog Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Mårten Fernö Professor Avdelningen för Onkologi, IKVL, Lunds Universitet, Lund Tommy Fornander Docent, överläkare Onkolog Onkologikliniken, Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Irma Fredriksson Med.dr, överläkare Kirurg Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Dorthe Grabau Överläkare Patolog Labmedicin Skåne, Klinisk Patologi, Lund Barbro Linderholm* Docent, överläkare Onkolog Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Henrik Lindman* Med.dr, överläkare Onkolog Onkologiska kliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Niklas Loman Med.dr, överläkare Onkolog Skånes Onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus, Lund 18

19 Roger Olofsson Med.dr, överläkare Elisabeth Rados Leg. sjuksköterska Malin Sund Professor, överläkare Marie Sundqvist Med.dr, överläkare Fredrik Wärnberg Kala Hatti Önnerfelt Kirurg Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Bröstsjuksköterska Bröstenheten, kirurgi, Västmanlands sjukhus, Västerås Kirurg Kirurg Kirurgiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Kirurgkliniken, Länssjukhuset, Kalmar Docent Kirurg Kirurgkliniken, Akademiska Sjukhuset; Uppsala Leg. sjuksköterska Bröstsjuksköterska Skånes Onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus, Lund * Representant från den Bröstonkologiska föreningen, roterande schema Vårdprogramgruppen Hela SweBCG står bakom programmet även om det finns en grupp med speciellt ansvar för vårdprogrammet. Ordförande har fungerat som redaktör, och följande personer har varit i huvudsak ansvariga för olika kapitel: Ordförande JONAS BERGH, professor och överläkare, Radiumhemmet, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm JOHAN AHLGREN, docent och överläkare, Onkologkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro EDWARD AZAVEDO, docent och överläkare, Röntgenkliniken, Mammografiavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm NILS-OLOF BENGTSSON, överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå ELIZABETH BERGSTEN NORDSTRÖM, Ordförande BRO, Sundbyberg YVONNE BRANDBERG, professor och psykolog, Kliniken för onkologi/patologi, Karolinska Institutet, Stockholm CHARLOTTA DABROSIN, professor och överläkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping MÅRTEN FERNÖ, professor, Avd. för onkologi, IKVL, Lunds Universitet, Lund IRMA FREDRIKSSON, med.dr och överläkare, Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 19

20 JAN FRISELL, professor och överläkare, Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm DORTHE GRABAU, överläkare, Labmedicin Skåne, Klinisk patologi, Lund BARBRO LINDERHOLM, docent och överläkare, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg NIKLAS LOMAN, med.dr och överläkare, Skånes Onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus, Lund PER MALMSTRÖM, professor och överläkare, Skånes Onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus, Lund ELISABETH RADOS, leg. sjuksköterska, Bröstenheten, kirurgi, Västmanlands sjukhus, Västerås LISA RYDÉN, docent och överläkare, kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund FREDRIK WÄRNBERG, docent, Kirurgkliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Adjungerade författare CHRISTINA ARIN-ÅKESSON, leg. sjuksköterska, Kirurgmottagningen, Höglandssjukhuset, Eksjö CECILIA AREVALD, leg. sjuksköterska, Bröstcentrum, Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna TINA BONDESSON, chefssjuksköterska Onkologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, processledare RCC, Stockholm Gotland HÅKAN BRORSON, docent och överläkare, Plastikkirurgiska kliniken, Malmö SUSSANNE BÖRJESON, leg. sjuksköterska, docent, klinisk lektor i onkologisk omvårdnad vid Avd. för omvårdnad, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings Universitet och Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, Landstinget i Östergötland CATHARINA ERIKSEN, med.dr, överläkare plastikkirurgi, Kirurgkliniken, Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm MARGARETA GUNNARSSON, leg. sjuksköterska, Onkologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping EVA GUSTAFSSON, tf områdeschef, med. mag., specialistsjuksköterska Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset MARIANN IIRISTO, överläkare, Onkologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, projektledare, RCC, Stockholm Gotland BIRGITTA JOHANSSON, universitetslektor i onkologisk omvårdnad, Institutionen för radiologi, onkologi och strålvetenskap, Uppsala universitet. KARIN JOHANSSON, docent och sjukgymnast, Lymfödemmottagningen, Skånes onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus JONAS MANJER, professor i cancerepidemiologi och underläkare, Plastikkirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus Malmö KERSTIN SANDELIN, professor och överläkare, Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm KARINA SANDSTRÖM, leg. sjuksköterska, Enhetschef, EFB Helsingborgs lasarett, Helsingborg 20

21 LENA SHARP, med. dr., leg. onkologisjuksköterska, Regionalt cancercentrum, Stockholm Gotland YVONNE WENGSTRÖM, med.dr och docent, leg. onkologisjuksköterska, Institutionen för neurobiologi Vårdvetenskap och Samhälle för Omvårdnad, Karolinska Institutet Jäv och andra bindningar SweBCG har sedan många år på årlig basis uppdaterat jävsdeklarationerna för alla medlemmar. Jävsdeklarationerna för respektive författare finns tillgängliga på SweBCG:s webbplats (www.swebcg.se). Vi har också tagit in individuella jävsdeklarationer för författare som inte varit medlemmar i SweBCG och/eller som är adjungerade författare. Kapitelförfattare och övriga ansvariga är utvalda så att de ska ha expertkunskap inom sina respektive områden och utifrån befintliga jävsdeklarationer finns ingen relevant jävsproblematik visavi skrivningarna i kapitlen, inkluderande evidensgradering och slutsatser. 1.5 Evidensgradering I dag används ett flertal system för evidensgradering i vården. I detta dokument används den modifierade version av GRADE-systemet som tagits fram av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Läs mer om systemet här: Detta innebär att styrkan i behandlingsrekommendationerna graderas enligt följande: Starkt vetenskapligt underlag (++++) Rekommendationen bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning. Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++) Rekommendationen bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning. Begränsat vetenskapligt underlag (++) Rekommendationen bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning. Otillräckligt vetenskapligt underlag (+) När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet eller studier av likartad kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt. Utifrån evidensstyrkan har behandlings- och åtgärdsrekommendationer angetts för respektive åtgärd. Behandlingsrekommendation A: Konsistenta data utifrån flera randomiserade studier eller metaanalyser. Behandlingsrekommendation B: I allmänhet konsistenta data från en randomiserad studie med låg power, en icke- randomiserad studie, en fallkontrollstudie eller fallrapporter. 21

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV BRÖSTCANCER

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV BRÖSTCANCER Homepage: http://www.swebcg.se NATIONELLA RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV BRÖSTCANCER Arbetet har genomförts med stöd av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) och Cancerfonden. Förord Version 3.0

Läs mer

Omvårdnad vid bröstcancer

Omvårdnad vid bröstcancer Omvårdnad vid bröstcancer NATIONELLT VÅRDPROGRAM Giltighetstid 2013 2015 Ledningsgruppen sjuksköterskor i bröstcancervård Augusti 2013 Slutgiltig version augusti 2013 Ansvarigt Regionalt cancercentrum:

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig

Läs mer

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus 413 45 GÖTEBORG Tfn 031 343 90 60 Fax E-post 031 20 92 50 mail@oc.gu.se

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram Maj 2013 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2013-05-07 Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Malignt melanom Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram 1 November 2014 Versionshantering Datum 2013-05-07 2014-11-11 Beskrivning av förändring

Läs mer

Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram

Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram 2014-05 Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

på väg ut i kliniskt bruk? Världspremiär för oblodig bot av levertumörer Onkologiska kliniken på KS, gammal är äldst och störst nr 6-06

på väg ut i kliniskt bruk? Världspremiär för oblodig bot av levertumörer Onkologiska kliniken på KS, gammal är äldst och störst nr 6-06 Genexpressionsanalys i bröstcancer på väg ut i kliniskt bruk? Nya behandlingsmetoder för myelom Världspremiär för oblodig bot av levertumörer Onkologiska kliniken på KS, gammal är äldst och störst nr 6-06

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram April 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-04-15 Fastställd version,

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Beslutsstöd för prioriteringar INAKTUELLT

Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Beslutsstöd för prioriteringar INAKTUELLT Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer Beslutsstöd för prioriteringar Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård,

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Esofagus- och ventrikelcancer Nationellt vårdprogram November 2012 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2012-11-21

Läs mer

Populärvetenskapliga fakta om cancer. Cancer i siffror 2009

Populärvetenskapliga fakta om cancer. Cancer i siffror 2009 Populärvetenskapliga fakta om cancer Cancer i siffror 29 Cancer i siffror 29 Projektledare: Åsa Klint, Socialstyrelsen Redaktör: Elizabeth Johansson, Cancerfonden Databearbetning: Åsa Klint Skribenter:

Läs mer

Bengt Jönsson och Nils Wilking

Bengt Jönsson och Nils Wilking Bengt Jönsson och Nils Wilking Maj 2013 Rapport från SNS forskningsprogram SNS är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik,

Läs mer

Vårdprogram för malignt hudmelanom och dysplastiska nevus. Register för malignt hudmelanom

Vårdprogram för malignt hudmelanom och dysplastiska nevus. Register för malignt hudmelanom Vårdprogram för malignt hudmelanom och dysplastiska nevus Gäller 12 01 01 13 12 31 Register för malignt hudmelanom Nionde upplagan Malignt hudmelanom och dysplastiska nevus Vårdprogrammet finns på www.rccuppsalaorebro.se

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Cancer i Skåne. En väckarklocka för hela Sverige

Cancer i Skåne. En väckarklocka för hela Sverige Cancer i Skåne En väckarklocka för hela Sverige 1 Innehåll Förord: Carsten Rose Statistik Stora skillnader i överlevnad i Skåne 02 Blodcancer Medveten 05 satsning: Fler patienter till klinisk forskning

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Omvårdnad vid cancersjukdom med inriktning bröstcancer Stockholms läns landsting 2006 Regionalt Vårdprogram Omvårdnad vid cancersjukdom med inriktning bröstcancer

Läs mer

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014 Väntetider i cancervården Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 2007 Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Rapporten är framtagen av Karl-Gustav

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Fokus på biomarkörer och neoadjuvant behandling

Fokus på biomarkörer och neoadjuvant behandling MR PÅ VÄG IN I strålbehandlingen MALIGNT MELANOM Nya vägar för individualiserad behandling Transarteriell RADIOLOGISK behandling av levertumörer SoTA HER2 Fokus på biomarkörer och neoadjuvant behandling

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Huvud- och halscancer Nationellt vårdprogram Läppcancer Munhålecancer Orofarynxcancer (cancer i mellansvalget) Nasofarynxcancer

Läs mer

Cancerfondsrapporten. statistik. forskning. prevention. cancervård i sverige. diagnos: sarkom

Cancerfondsrapporten. statistik. forskning. prevention. cancervård i sverige. diagnos: sarkom 2013 Cancerfondsrapporten statistik forskning prevention cancervård i sverige diagnos: sarkom Det här är Cancerfonden Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler

Läs mer

En nationell cancerstrategi för framtiden

En nationell cancerstrategi för framtiden En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationell cancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning BarncancerRAPPORTEN 2013 Den här rapporten lyfter fram delar av den forskning som Barncancerfonden stöttar. Fokus i årets rapport är leukemi. Det är den vanligaste cancerdiagnosen för barn och ungdomar

Läs mer