HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 48, V.45, (Årgång 3)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 48, V.45, 2014. (Årgång 3)"

Transkript

1 TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 48, V.45, (Årgång 3) Innehåll Ordföranden har ordet 2 Unga Allergiker Uppland anordnar frågesportskamp 3 Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige Ordförandemöte 17 nov på Samariterhemmet 5 Tilda Holstius rapporterar från Folkrörelsearkivets styrelsemöte 6 HSO Knivsta håller extramöte 26 november 8 Varför står vi utan alternativ i psykosvården? 9 Nyheter från Akademiska sjukhuset 10 TÄNKVÄRT 11 Ordföranden har ordet! ~ 1 ~

2 onja Vi talar mycket om mänskliga rättigheter, och ser olika dokument som t.ex. FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, som en bekräftelse på goda värderingar och allas lika värde Ja, den värdegrund vi vill se i samhället kan uttryckas på många olika sätt. När färdtjänsten kom på 1970-talet upplevdes det som ett stort steg mot ökad frihet för personer med rörelsehinder. Man framhöll då att samhällets stöd till färdtjänst motsvarade samhällets stöd till kollektivtrafik. Därför borde förflyttning med färdtjänst inte kosta mer än vad det kostade den enskilde att förflytta sig med kollektivtrafik. Nu hotar långtgående krav på samåkning och ökade restriktioner möjligheten att beställa färdtjänst. Inom handikapprörelsen förväntar vi oss att färdtjänsten skall vara den goda möjligheten att förflytta sig när man inte kan använda sig av andra alternativ, men när vi studerar hur Uppsala kommun beskriver vad färdtjänst innebär så kommer en och annan fråga. Vi citerar: Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken i Uppsala kommun. Den är särskilt anpassad för att funktionshindrade ska få samma möjligheter att förflytta sig som övriga som reser med kollektivtrafiken. Färdtjänsten ersätter inte avsaknad av busstrafik eller att det är långt till hållplatsen. Det är enbart om funktionshindret hindrar en person att förflytta sig eller att genomföra resan, som färdtjänst kan beviljas. Färdtjänst får inte användas för resor i samband med daglig ~ 2 ~

3 verksamhet, eftersom verksamheten ansvarar för dessa enligt lagen om stöd och service, LSS. Det gäller resor till och från samt resor som sker under vistelsen i daglig verksamhet. Många frågor väcks: varför förbiser man människors svårigheter att ta sig till exempelvis busshållplatsen, när just stora svårigheter att förflytta sig är en grund för att bevilja färdtjänst! Varför tar kommunen ut en avgift som jämställs med ett månadskort i kollektivtrafiken? Så fortsätter vi att diskutera varför det skall vara så många svårigheter med att tillgodose människors förflyttningsbehov. Genom att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken kan behovet av färdtjänst minska, men för dem som ändå inte kan nyttja kollektivtrafiken, så känns de olika undantagen svåra att förstå. Sonja Calais van Stokkom Unga Allergiker Uppland ordnar frågesportskamp för barn och ungdomar mellan 6-29 år. Tid: lördagen den 15 november Plats: Kungsgatan 62 5:e våningen Anmälan senast den 12 november till Skriv ålder, eventuell allergi och kontaktuppgifter till föräldrar. Föräldrar är också välkomna ~ 3 ~

4 Dags för det tredje seminariet om Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 Hur påverkar förändringarna på Sveriges politiska spelplan det långsiktiga tobaksförebyggande arbetet? Den frågan diskuteras vid ett seminarium inom satsningen Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 måndagen 17 november kl Platsen är Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. Preliminärt program: Höstens tobaksförebyggande planer. Introduktion från Tobaksfakta oberoende tankesmedja. Vilken tobakspolitik kan vi förvänta oss under den nya mandatperioden? Inbjudna representanter från Socialdepartementet och Riksdagens socialutskott. Vi stöder en långsiktig utfasning av rökningen i Sverige. Rapport från några organisationer Endgamebeslut i industriländer hur påverkas tobaksarbetarna i utvecklingsländerna? E-cigaretten hot eller lösning? Sociala medier i opinionsbildningen för Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 Paus med förfriskningar i halvtid Anmälan sker via denna länk: För mer information: Göran Boëthius, ordf. Tobaksfakta oberoende tankesmedja. tel Lena Sjöberg, kanslichef Yrkesföreningar mot Tobak, projektledare för det regionala opinionsbildningsarbetet. tel ~ 4 ~

5 Ordförandemötet/halvårsmötet hålls den 17 november på Samariterhemmet. HSO i Uppsala läns Ordförandemöte/halvårsmöte kommer att genomföras måndagen den 17 november 2014 klockan (istället för 18/11). Mötet hålls i Stora salen på Samariterhemmet, Samaritergränd 2 i Uppsala. Orsaken till detta är förslaget från Arbetsgruppen för fördelning av Landstingsbidrag, ska kunna antas av Ordförandemötet/ halvårsmötet, innan förslaget presenteras på LHR-mötet den 18 november klockan Bästa hälsningar /Janne Janne Wallgren Ombudsman,(HSO)Handikappföreningarnas SamarbetsOrgan i Uppsala län Kungsgatan 64, Uppsala. Tfn: , mobil: Fax: E-post: ~ 5 ~

6 Rapport från Folkrörelsearkivets styrelsemöte 3 november 2014 Möte inleddes med ett föredrag från Iva Lucic, doktorand vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, som berättar om sin forskning vid nationalarkivet i Sarajevo och om brandkatastrofen den 7 februari Lucic forskar om framväxten av en muslimsk identitet i Titos Jugoslavien. Hon är själv inte muslim men ville få ett faktabaserat svar till varför kriget bröt ut mellan de olika etniska grupperna. Det är många som vill förvanska sanningen och göra schismerna mellan befolkningen större. Iva är inte färdig med sin avhandling trots att hon har studerat i 4,5 år. Det var svårt för henne att komma in i arkiven innan hon kunde förklara sig ordentligt för arkivchefen varför hon som icke muslim ville forska i frågan. Lösningen på problemet var att Iva är operasångare som nu studerar vidare och arkivchefen är en stor operafantast. Därför gav han henne en chans att förklara sig för han beundrade hennes sång! Det har även varit ett problem att inget av materialet som hon ville forska på var organiserat och katalogiserat. Sedan så har arkivet bara halv personalstyrka och hon fick inte forska utan att någon arkivarie var med henne och följde processen. Detta för att inga skulle kunna anklaga henne för att tagit med sig material eller ändrat i materialet. Frågan är fortfarande mycket känslig. Branden har också ställt till det mycket för Ivas forskning. Hon kan inte fortsätta forska förrän allt material är säkert omhändertaget och arkiverat igen. Därför har Iva tillsammans med Folkrörelsearkivet startat en insamling för att få in pengar till den utrustning som behövs för att ta hand om materialet. Insamlingen avslutas den 13 december. Vill du eller din förening delta med pengar kontakta Folkrörelse arkivet i Uppsala och Arkivchefen Örjan. ~ 6 ~

7 Styrelsemötet efteråt kom att handla om ombyggnationen av arkivet och Biblioteket. En intressant aspekt är att under 1 ½ månad under ombyggnationen kommer personalen inte att kunna vistas i lokalerna. Därför kommer de då att göra besök i de olika kommunerna och göra kurser, informationsmöten, utställningar osv. Min fråga till Handikapprörelsen och övriga föreningar i Enköping är: Skulle vi vilja kunna mer om hur vi tar hand om våra dokument inom föreningarna? Hur forskar vi på vår förenings historia? Det som var roligt för mig som ledamot i styrelsen att höra var att så många av de ny ansökningar som vi fått om medlemskap i arkivet kom ifrån Handikapprörelsen. Både HSO kommuner och enskilda föreningar! Som Iva sa, det är viktigt att ta hand om vår historia och de dokument som uppstår. Dokumenten är svåra att ändra med alla dess signaturer, stämplar och logor. OBS! kom ihåg att signera ALLA sidor i ett protokoll vid justering! Det som är bara ett protokoll idag kan vara en förklaring och insikt varför föreningen tog ett visst beslut idag om år! Som vanligt åkte jag ifrån mötet inspirerad. Tilda Holstius Kontaktuppgifter till Örjan för att kunna donera pengar till insamlingen: Örjan Simonson Arkivchef, doc. i historia Folkrörelsearkivet för Uppsala län Tel Postadress: Folkrörelsearkivet, c/o Uppsala kommun, Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 15, Uppsala URL: ~ 7 ~

8 Handikappföreningarnas samarbetsorganisation (HSO) i Knivsta HSO Knivsta håller sitt extra årsmöte den 26 november. Tidigare skrev jag att nomineringstiden sträckte sig till den sista november. Årsmötet blir den 26 november, alltså måste nomineringstiden minskas till den 21 november. Alltså, varje medlemsförening får nominera en ordinarie ledamot till styrelsen och en ersättare. Både ledamot och ersättare ska vara bosatta i Knivsta kommun. Valberedningen har hittills endast fått nomineringar från NEURO. Viktigt att ni i föreningarna arbetar med frågan så att vi får en styrelse till HSO Knivsta. Nomineringarna meddelas valberedningen senast den 21 november. I valberedningen sitter Astrid Mäkitalo, sammankallande mobil: Hans Richter, Bo Wedin, OMBUD Varje medlemsförening ska dessutom välja 2 ombud till årsmötet. Ombuden behöver inte vara bosatta i Knivsta kommun. Ombuden ska meddelas till Astrid Mäkitalo senast den 12 november. Astrid Mäkitalo ~ 8 ~

9 VARFÖR STÅR VI UTAN ALTERNATIV I PSYKOSVÅRDEN!? Föreläsningar och diskussion ur brukar- och anhörigperspektiv Lördag 8 nov kl Drakensalen, Studieförbundet Vuxenskolan Kungsängsgatan Socialstyrelsens nya riktlinjer pekar bakåt. De utmanar patienters och anhörigas rättigheter och även vetenskapen. Staffan Utas, Veteran i brukarrörelsen, var ledare för arvsfondsprojektet Värdefull patientkunskap om psykofarmaka. Lång erfarenhet av stödarbete och även lite av psykosbehandlingsforskning. 2. Goda erfarenheter av ett psykosocialt vårdalternativ Gunilla Källström, socionom, leg psykoterapeut, handledare med lång erfarenhet av att arbeta med patienter med psykosdiagnos. Hon berättar om hur en ny verksamhet inom vuxenpsykiatrin Falun, den s.k. Falumodellen, växer fram under 90 -talet, särskilt med tanke på patienter med nydebuterad psykos. Arbetet kännetecknas av krisperspektiv, tidiga familjesamtal samt undvikande av inläggning och neuroleptikamedicinering. FRI ENTRÉ VÄLKOMNA HÄLSAR rfhl & ifs i Uppsals län KAFFE/TE MED TILLTUGG IFS UPPSALA ~ 9 ~

10 Finmaskig diagnostik av genmutationer banar väg för effektivare cancerbehandling Läkemedelsbehandling av patienter med cancersjukdom behöver alltmer anpassas till tumörens unika genförändringar. På Akademiska sjukhuset kan nu mutationer i ett 30-tal cancergener analyseras i vävnadsprover med hjälp av modern sekvenseringsteknologi. En mer träffsäker diagnostik underlättar mer individuellt anpassade behandlingar vid bland annat tjocktarmscancer. Den unika kombinationen av mutationer i en patients cancerceller kan utgöra en måltavla för specifika läkemedel. En mer finmaskig diagnostik är därför en förutsättning för nya framväxande skräddarsydda cancerbehandlingar. Under hösten har prover från patienter med tjocktarmscancer börjat analyseras med den nya teknologin för att se vilka som kan ha nytta av läkemedel som hämmar tillväxtsignalerna i tumören, säger Johan Botling, ansvarig överläkare på det molekylärpatologiska laboratoriet på Akademiska sjukhuset. Metoden som används bygger på modern sekvenseringsteknologi som utvecklats av forskare vid institutionen för immunologi genetik och patologi vid Uppsala universitet i nära samarbete med läkare på Akademiska sjukhuset. I praktiken innebär det att de små vävnadsbitar, biopsier, som tas från misstänkta tumörer för rutinmässig cancerdiagnostik nu kan analyseras vidare med storskalig sekvensering. Det är roligt att teknologin vi tagit fram, som under flera år använts inom cancerforskningen, nu kan komma patienter till godo i sjukvården. Detta är bara början på en bredare användning av sekvensering i cancerdiagnostiken. I framtiden kommer en allt större del av en cancercells gener behöva undersökas för att förstå och angripa patienternas tumörer, säger Mats Nilsson, professor vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab). diagnostik-av-genmutationer-banar-vaeg-foer-effektivare-cancerbehandling ~ 10 ~

11 TÄNKVÄRT Två sanningar närmar sig varann, en kommer inifrån en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Redaktör: Nahal Ghanbari, Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, , ~ 11 ~

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 61, V.18, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 61, V.18, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 61, V.18, 2015. (Årgång 4) Innehåll Ansvarig utgivare har ordet! 2 Bokning av rum på HSO Uppsalas kansli 4 Dialog med politiska partier 5 HSO Uppsala län anordnar

Läs mer

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger.

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Fakta om TSC Tuberös Skleros Complex (TSC) är en genetisk sjukdom

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

- Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden

- Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 Oktober 2010 Nr 5 - Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden Innehåll Nytt projekt i Rwanda... sid 3 FSDB:s internationella arbete...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Parkinson Uppland. M e d l e m s i n f o r m a t i o n. UPPSALA PARKINSONFÖRENING MÅNADSMÖTE TISDAG 28 APRIL KL.16.00 Lokal: Träffpunkt Storgatan 11

Parkinson Uppland. M e d l e m s i n f o r m a t i o n. UPPSALA PARKINSONFÖRENING MÅNADSMÖTE TISDAG 28 APRIL KL.16.00 Lokal: Träffpunkt Storgatan 11 April 2015 M e d l e m s i n f o r m a t i o n Parkinson Uppland Parkinson Uppland Ordförande Göran Einarsson Mobil: 070-339 25 71 Uppsala Parkinsonförening Mobil 073-82 75 900 Göran Einarsson tel. 018-25

Läs mer

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Krisläge i epilepsivården. Atlas, första epihunden. En dag i kringelstan. Så kan man stå emot anfall

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Krisläge i epilepsivården. Atlas, första epihunden. En dag i kringelstan. Så kan man stå emot anfall Epilepsiföreningens medlemstidning SYNAPSEN 2006 nr 2 Årgång 25 Krisläge i epilepsivården Läs mer sid 4 5 Atlas, första epihunden Läs mer sid 6 En dag i kringelstan Läs mer sid 12 13 Så kan man stå emot

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

TORSDAGSBLADET GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! önskar HSO i Uppsala län. Detta är årets sista Torsdagsbladet! HSO-INFORMATION FRÅN OSS!

TORSDAGSBLADET GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! önskar HSO i Uppsala län. Detta är årets sista Torsdagsbladet! HSO-INFORMATION FRÅN OSS! TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 30, V. 50, 2013. (Årgång 2) GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! önskar HSO i Uppsala län Detta är årets sista Torsdagsbladet! Ändrade priser från och med 1 januari 2014

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte!

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte! ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014 s g a d t e Snart är d! e t ö m s r för å Kallelse till årsmöte! Styrelsen Hör gärna

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2010

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2010 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2010 Skolan kan få stöd för att bättre kunna hjälpa barn med förvärvad hjärnskada 1 2 Ur innehållet 6 Förbundsstämma 2010: Ny ordförande

Läs mer

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 April 2010 Nr 2 Foto: Barbro Carlberg - Ny vardag med ledarhund - LSS - Rätt att leva som andra - Dövblindas dag i Härnösand Innehåll Ny vardag med ledarhund... sid

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

tobak ELLER hälsa Om att göra välgrundade val byggda på fakta! Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak

tobak ELLER hälsa Om att göra välgrundade val byggda på fakta! Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak tobak ELLER hälsa Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak #3 2014 Varje dag gör vi val i vår vardag, ibland stora ibland små. Ibland medvetet, ibland omedvetet men även ett ickebeslut är också ett val

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 64, V.22, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 64, V.22, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 64, V.22, 2015. (Årgång 4) Innehåll Ansvarig utgivare har ordet! 2 Stig Nyman ordförande för Handikappförbunden 3 Allt fler drabbas av allergi helt i onödan

Läs mer

Ungdomsbostadsbrist?

Ungdomsbostadsbrist? Ungdomsbostadsbrist? Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Det svenska politiska systemet Handledare: Martin Berry 11 oktober 2012 Sebastian Lindman < sebli385@student.liu.se

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013 Innehåll

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Vi har som föreningar olika förutsättningar i vårt arbete. Men vi har gemensamma

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer