Rapport från 52:a Amerikanska Levermötet (AASLD) i Dallas 9-13 november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från 52:a Amerikanska Levermötet (AASLD) i Dallas 9-13 november"

Transkript

1 Rapport från 52:a Amerikanska Levermötet (AASLD) i Dallas 9-13 november DEL 1 Rolf Olsson Gastroenterologisektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Siffrorna inom parentes i nedanstående text refererar till abstractnummer i abstractboken, Hepatology Vol 34, No 4, Pt 2 of 2, (LT) innebär att informationen kommer från AASLD/ILTS Liver Transplant Course, som inledde mötet, och som finns sammanfattad i Liver Transplantation Vol 7, No 11, Supplement 1,2001. Information som enligt min högst personliga uppfattning hade ett alldeles speciellt (praktiskt) nyhetsvärde har jag markerat med * Levertransplantation Icke-leverrelaterad sjukdom post-lt. Diabetes mellitus är vanlig i ett cirrhosklientel (10-15%). I ungefär hälften av fallen försvinner DM post-lt, men insulinkrävande DM brukar kvarstå. De novo DM uppkommer hos ca 5%, men insulinbehov brukar försvinna inom ett par år (LT). Hyperlipidämi är långt mindre vanligt efter lever- än efter njur- eller hjärttransplantation, men omkring 40% utvecklar ändå hypertriglyceridämi och 15-40% hyperkolesterolämi post-lt. Som medikamentell behandling rekommenderas i första hand statiner (LT). Obesity is somewhat more frequent among liver graft recipients than among hepatologists. 22% tidigare icke överviktiga utvecklar obesitas, marriage is a risk factor (!) och tidigare överviktiga ökar mest i vikt. Cyklosporin ger mer obesitas än tacrolimus (LT). Hypertoni uppkommer hos >50% av långtidsöverlevande. Klarar man sig från njurproblem i den tidiga fasen efter LT är risken att senare utveckla hypertoni låg. Hypertoni är klart relaterad till immunosuppressiga av calineurin inhibitor-typ (CNI), med högre risk efter cyklosporin än efter tacrolimus. Eftersom CNI-inducerad hypertoni tycks vara kopplad till vasokonstriktion rekommenderas i första hand vasodilaterande antihypertensiva. ACEhämmare och AT-II-antagonister är däremot mindre lämpliga i tidig fas, eftersom reninnivåerna sjunker post-lt (LT). Komplikationen njursvikt, som inom 15 år drabbar 15%, är allvarlig eftersom patienter med svår njursvikt får sämre överlevnad 10 år post-lt. Malignitet de novo är en annan risk risken att råka ut för någon form av malign sjukdom är 4.3 ggr högre än i normalpopulationen. Vanligast är Post-Transplantations-Lymfoproliferativ Sjukdom och hudcancer. Hudcancrar påverkar inte överlevnaden. Alkoholcirrhotiker har klart högre risk för malignitet post-lt, relaterat till en 25 ggr ökad risk för orofaryngal cancer och en 5 ggr ökar risk för lungcancer. (LT). Libido och fertilitet återvänder förbluffande snabbt post-lt. Caroline Riley citerade en 62- årig man som 7 dagar post-lt yttrade: Doc, I m making tents in the morning again! Hon berättaded också om en 42-årig kvinna, som efter att ha återfått menstruationerna snabbt post- LT fick amenorrhé 3 mån post-lt och trodde att det var menopaus. I själva verket var hon gravid! *Det är alltså viktigt för uppföljande doktor att informera patienterna om denna snabbt återvändande fertilitet. Graviditet: 70-78% av de gravida som behandlas med CNIimmunosuppressiva föder levande barn, dock kräver 30% sectio, 30-40% är prematura, 20-

2 40% har låg födelsevikt. Det finns 10 rapporterade fall som fått akut rejektion under pågående graviditet. *Råd från gynekologen till patient respektive doktor var: vänta med graviditet de första månaderna, avstå från graviditet om njurarna är dåliga, övervaka noga under graviditeten, förutse förändringar i immunosuppressionen, preeklampsi, ökad risk för spontanabort och prematuritet men inte teratogenicitet. Man brukar avråda från bröstfödning, men egentligen med väldigt klent vetenskapligt underlag (LT). Påverkan på graft survival av olika faktorer redovisades. Man fann ingen påverkan relaterad till BMI (84). Däremot är donatorns ålder av betydelse: för varje ytterligare år >60 ökar risken för graft failure med 1.3% (86). Vad specifikt beträffar transplantation för hepatit C-cirrhos, hade man påvisat inte bara högre risk för recidiv utan också ökad svårighetsgrad av recidiv vid högre ålder hos donatorn, så att man ifrågasatte om hepatit C-patienter överhuvud taget skall transplanteras med levrar från donator som är över 60 år (946). Mismatch med avseende på donatorns kön är också av betydelse: en kvinnlig donator till en manlig recipient ger 20% ökad risk för graft failure jämfört med om donatorn är man. Någon effekt av en liknande mismatch hos kvinnor kunde man däremot inte finna (88). I ett material på drygt levertransplantationer fann man en annan märklig könsskillnad: kvinnliga HCV-positiva recipienter hade mer än 50% lägre patient- och graft-överlevnad än HCV-negativa. Denna skillnad, som förelåg även sedan man uteslutit PBC- och PSC-patienter (som har så väldigt god överlevnad) ur kontrollgruppen. Någon liknande försämring av överlevnaden hos HCV-positiva män förelåg märkligt nog inte (283). För att fortsätta med levertransplantation vid hepatit C, så har man sedan ett par år känt till att patienter som transplanterats för hepatit C-cirrhos har en allt snabbare fibrosutveckling, som progressivt är relaterad till transplantationsåret (så gott som alla får ju recidiv av sin sjukdom). Nu visades i ett arbete från Spanien också successivt betydligt sämre överlevnad sedan 1995 (1-årsöverlevnaden har sjunkit från 86 till 59%). Denna utveckling står i skarp kontrast till utvecklingen hos HCV-negativa patienter, hos vilka 1-årsöverlevnaden under samma tid i stället stigit från 91 till 95%. Tänkbara förklaringar är dels att man nu utnyttjar betydligt äldre donatorer (Obs att hepatit C ju har ett mera aggressivt förlopp hos äldre), dels starkare immunosupression på senare år (948). Studien ger ytterligare bränsle till den diskussion som förs alltmer i USA: är det lönsamt att transplantera (och i synnerhet retransplantera) patienter med hepatit C. En lösning är förstås att förhindra eller behandla bort recidiven: I två studier (pågående) visades att PEG-interferon (Pegasys) som monoterapi ger likvärdiga resultat med standard-ifn + Ribavirin när det ges post-lt, med 30 % virusfrihet efter 24 veckor. Detta gällde såväl behandling som startades profylaktiskt 3 veckor post-lt (938) som behandling som startades efter inträtt recidiv (937). Transplantation av högerlob från levande donator praktiseras alltmer. Från Mayokliniken rapporterades att hälften av deras donatorer utvecklat hypofosfatämi efter resektionen uppenbarligen något som måste övervakas (462)! Det är inte bara åldern på donatorerna som blivit högre, även recipienterna har blivit äldre. I en studie från Spanien visades att recipienter >60 år visserligen har jämförbar 4- årsöverlevnad, men signifikant högre incidens av icke-hud malignitet än yngre recipienter (113). I en fransk uppföljning av 120 patienter 10 år post-lt fann man fibros hos drygt hälften och ductopeni hos en tredjedel (133). En ny komplikation redovisades från Mayokliniken: 12 patienter hade utvecklat nodulär regenerativ hyperplasi (NRH) de novo, 3 månader 2 år post-lt. Patienterna hade ascites och/eller abnorma leverprover samt centrilobulär nekros (93). En annan föga diskuterad komplikation är persisterande ascites. Här redovisades 13 patienter med genomsnittlig uppföljning av drygt 3 år. Typpatienten var en man med hepatit C som haft ascites pre-lt och lång kall ischemitid. Patofysiologiskt förelåg en portal

3 hypertension, men trots detta gav TIPSS endast partiell förbättring (468). En betydligt vanligare komplikation är persisterande anemi. I en konsekutiv serie om 88 patienter där vanliga orsaker till anemi uteslutits visades att anemin kunde relateras till erytropoetinbrist. Eftersom patienterna inte hade njurinsufficiens hänförde man anemin till anemia of chronic disease. Anemin svarade utmärkt på epo (474). Vaskulära komplikaiotner är tyvärr också vanliga. I en serie på 288 patienter hade 14% vaskulära komplikationer, fr.a. arteria hepaticatrombos och stenos. *Cigarettrökning anamnestiskt medförde 2.5 ggr ökad risk, varför rökare redan så snart de satts upp på väntelista för LT bör uppmanas sluta röka (322). Hur går det för patienter som hade för mycket järn i den explanterade levern? I litteraturen finns faktiskt exempel på reackumulering av järn hos patient som transplanterats pga hämokromatos (HK). Här redovisades uppföljning av 6 HK-patienter och 35 patienter med cirrhos och sekundär järnanhopning. Ett till två år post-lt sågs inte någon säkert ökad anhopning av järn i levern hos dessa patienter (159). En mycket aktuell fråga är risken för recidiv av grundsjukdomen post-lt. Från Frankrike redovisades 17 patienter som transplanterats för autoimmun kronisk hepatit (aikh) minst 10 år tidigare. Hos 7 av dessa såg man histologiskt recidiv 7-24 månader post.-lt. utan att detta alltid avspeglades i förhöjda transaminaser eller positiva autoantikroppar. Hos 3 av patienterna hade man ett svårt kliniskt och/eller biologiskt recidiv först 3-15 år post-lt. *Det faktum att histologiska förändringar kan uppträda långt innan kliniska tecken på recidiv motiverar rutinmässiga uppföljningsbiopsier på patienter som transplanterats pga aikh (451). I detta sammanhang kan påpekas att alltfler rapporter beskriver aikh de novo hos patienter som transplanterats för andra sjukdomar än aikh. Här redovisades 32 patienter från en serie på 1671 transplanterade. Sjukdomen diagnosticerades mellan 7 månader till 13 år post-lt (482). Recidiv av PSC redovisades från Birmingham. Av 152 patienter som transplanterats med denna diagnos hade 18% radiologiska tecken på recidiv månader post-lt, och 26% histologiska tecken på recidiv månader post-lt. Riskfaktorer för recidiv var CMV, kvarvarande colon och manligt kön (772). Recidiv av PBC har ju också beskrivits från flera håll, bl.a. här från Mayokliniken. Man noterade recidiv i 15% av fallen, dock utan att detta medförde symtom eller påverkade grafteller patientöverlevnad (320). Överlevnaden var i Mayoklinikens material nu uppe i 91.5% 5- årsöverlevnad, vilket gör PBC till den sjukdom som har allra bäst överlevnad post-lt (320). På mötet redovisades också 4 patienter med recidiv av PBC som märkligt nog normaliserade ALP och visade försvinnande av florid duct lesions och markant minskning av inflammationen histologiskt efter 3 månaders behandling med prednisolon (488). Recidivism av alkoholmissbruk studerades i ett franskt material omfattande 128 patienter med genomsnittlig uppföljning av över 4 år. 22% klassades som heavy drinkers (>14 units/v och/eller perioder med >4 units/dag), 9% som social drinkers. I vissa andra material framhålles att recidivismen inte påverkat förloppet post-lt. I det här materialet hade dock gruppen av heavy drinkers lägre överlevnad, och 3 dödsfall var direkt relaterade till recidivism (526). Hepatit C I Tyskland pågår en prospektiv studie av naturalförlopp av akut hepatit C. Man har nu fått ihop 56 fall av vilka 50 förblivit obehandlade. 68% blev initialt spontant virusfria inom loppet av 2-24 veckor, men endast 47% förblev virusfria till end-of-follow-up, 6-35 månader. Hos övriga 22% återkom virus inom 8-86 veckor. Symtomgivande sjukdom, kvinnligt kön och high peak bilirubin var klara prediktorer på spontan utläkning (676).

4 *I samma studie visades att behandling (med IFN +/- ribavirin) av symtomatiska patienter som var HCV-RNA-positiva 3 månader efter sjukdomsdebut ledde till eradikering hos 90% av patienterna (676)! Akut hepatit C ter sig i ljuset av denna studie som en i hög andel av fallen benign sjukdom. Hur är då förloppet av initialt mild kronisk hepatit C? *105 obehandlade italienska patienter med fibrosgrad 1 och aktivitetsgrad 2 genomgick förnyad biopsi efter 7-11 år. Trots fortsatt låg aktivitet kliniskt och biokemiskt hade 13% nu cirrhos och ytterligare 47% hade progredierat i sin fibros. Fibrosen hade ökat hos 72% av patienter med förhöjt ALAT, men också hos 33% av patienter med persisterande normal ALAT (205). *Fynden talar för att patienter som inte behandlas med hänvisning till låg sjukdomsaktivitet skall rebiopseras efter viss tid. I synnerhet gäller detta vid övervikt, hög ålder, högt alkoholintag och höga transaminaser (205, 215). *För den som av någon anledning inte kan/helst inte önskar utföra biopsi kan ett enkelt scoringsystem vara av värde för att skatta risken för svår fibros. Metoden baseras på värdena för TPK, ASAT och albumin och i en validering på 199 patienter predikterades svår fibros med en specificitet på 95% (228). Ett annat praktiskt tips: att en hög ASAT/ALAT-kvot korrelerar till cirrhosutveckling vid kronisk hepatit C bekräftades än en gång på närmare 200 patienter (1600). Att steatos är en prediktor av snabb fibrosutveckling bekräftades ånyo (187, 204). Den är därtill en prediktor av död och inverst korrelerad till utveckling av hepatocelluär cancer (179). Östrogener har visats ha en antifibrotisk effekt. Här visades nu att menopaus är associerad med ökad fibrosutveckling, medan graviditet är associerad med minskad fibrosutveckling (195). I litteraturen har förekommit en del uppgifter om att diabetes mellitus skulle vara vanligt förekommande vid hepatit C. Det är knappast något intryck man haft kliniskt. Förklaringen kan ligga i fynden från en ny studie som visserligen visar att DM är vanligare hos hepatit C- cirrhoser än i en matchad grupp av andra cirrhoser av likartad svårighetsgrad, men att detta förklaras av en hög prevalens hos afroamerikaner (235). Att trötthet är ett framträdande symtom vid hepatit C har visats i många studier. En färsk studie talande för cerebralt engagemang vid kronisk hepatit C väcker funderingar om att tröttheten skulle kunna vara encefalitbetingad. Nedslående resultat av effekten på trötthet av behandling av hepatit C kom nu från Poynards grupp: trots icke påvisbart HCV-RNA klagar en tredjedel av sustained responders över trötthet (1012). Från samma grupp kom resultat av en pooling av 4 olika studier visande förbättring av nekros och inflammation hos 73% av patienter behandlade med optimala doser PEG-IFN och ribavirin. Detta skall jämförs med 39% av patienter behandlade med enbart IFN. Hos 49% av patienter med cirrhos i utgångsbiopsin såg man utläkning av cirrhosen (282). Utläkning av cirrhos sågs även i en annan studie omfattande 115 patienter med hepatit B och C och autoimmun hepatit (1015). *Preliminära data från två studier av effekten av PEG-IFN + ribavirin på patienter som antingen inte svarat eller recidiverat efter behandling med IFN+ribavirin. Efter veckors behandling har ca 40% av non-responders och 80% av relapsers blivit virusfria (277, 279). Den högsta siffran fick man i en grupp som behandlades med PEG-IFN + ribavirin + amantidin (277). *Ett par små behandlingstips. Ribavirin skall tas till maten, då får man högre och jämnare plasmakoncentrationer (1706). En ALAT-kvot för utgångsvärdet/värdet vid 12 veckor som är >0.3 har ett positivt prediktivt värde på non-respons på 99%, och ett negativt prediktivt värde på 97% (983). En hög kvot skulle sålunda innebära att man inte behöver testa HCV-RNA det är så gott som säkert fortfarande positivt!

5 Autoimmun kronisk hepatit Uppemot 25% av aikh kan ha en akut debut. Någon gång händer det t.o.m. att sjukdomen debuterar som en fulminant hepatit. Här redovisades 9 patienter med akut debut, av vilka 7 hade encefalopati. Två av dessa patienter avled, 2 transplanterades (1429). Från King s College Hospital i London redovisades fem svåra fall, av vilka tre hade encefalopati, där man avsevärt förbättrade patienterna med plasmaferes (1427). Vid steroidresistent aikh kan förstås andra immunosuppressiga försökas. Här redovisades en grupp av 11 patienter, där takrolimus inom 3 månader åstadkom en minst 50 %-ig förbättring av transaminaserna hos 6 patienter således en ganska måttlig effekt (522). PBC *Behöver man göra leverbiopsi på en patient med kliniskt typisk PBC? I en studie från Mayokliniken baserad på 156 patienter konkluderade man att vid positiv AMA, kolestatiskt labmönster och inga kliniska eller biokemiska tecken på någon annan sjukdom är biopsi inte nödvändig. Man kan förvänta sig värdefull diagnostisk information från en biopsi endast hos AMA-positiv patient med ingen eller högst 50%-ig ALP-stegring eller dominerande hepatocellulärt mönster i leverstatus (686). Vid förra AASLD-mötet redovisades en studie från Mayokliniken enligt vilken mortalitet och frekvensen av levertransplantationer pga PBC minskat, trots att incidensen av sjukdomen inte minskat. Minsta gemensamma nämnaren för detta är att patienterna lever längre, och den närmast tillhands liggande förklaringen är användandet av UDCA. Här redovisades en studie från Sheffield i linje med Mayoklinikens studie: sedan 1987 har prevalensen ökat från 57 till 238/10 6 trots att incidensen ligger oförändrad (792). Etiologin till PBC är föremål för olika hypotestestningar. Rökning är kanske en bidragande faktor här redovisades ytterligare en studie som visar en lätt ökad risk med OR på 1.51 för relation mellan rökning och PBC (1413). En studie från USA redovisade en uppseendeväckande stark association till att ha fött 5 barn (791). En annan studie kunde dock inte påvisa något samband till många graviditeter (801). Mera spännande data kom från Birmingham, där man tidigare funnit stöd för att retrovirus skulle vara associerat till induktion av mitokondrieautoantigen-uttryckande i normala gallvägsepitelceller. Nu hade man testat i en pilotstudie effekten av antiviral behandling och funnit att en kombination av lamuvidin och zidovudin gav höggradigt signifikant förbättring av transaminaser och ALP och en minskning av AMA-titrar (1419). Vid ett Early Morning Workshop var dock Eric Gershwin, som är något av en kanon vad gäller immunologi vid PBC, mycket skeptisk till att det skulle finnas en infektiös bakgrund till PBC. Man borde i så fall förvänta sig en korsreaktivitet mellan antikroppsreaktion mot det infektiösa agens å ena sidan, och mot alla de fyra olika epitoper som man på senare år påvisat ligga bakom AMA å andra sidan, och det har man inte kunnat påvisa. *Ett annat spännande behandlingsfynd var att behandling med UDCA hos PBC-patienter med kolorektala adenom minskade recidivfrekvens och storlek av dessa (1420). Man har länge spekulerat i att ändring av gallsaltinnehållet i tarmen skulle kunna motverka carcinogenes i colon. Ett arbete från Newcastle hade studerat trötthet vid PBC. Tröttheten tycks inte vara relaterad till sjukdomsduration, sjukdomens svårighetsgrad eller patientens ålder, däremot till uttröttbarhet i perifera muskler. Här påvisade man autonoma störningar hos 50% av alla patienter med trötthet, men inte hos några PBC-patienter utan trötthet (798).

6 PSC En märklig företeelse är att vetenskapliga arbeten om PSC nästan uteslutande härrör från Sverige, Norge, England eller USA. Man kan nästan undra om sjukdomen förekommer i andra länder. Här redovisades dock ett arbete från Argentina, som påvisade en prevalens på 3.1% vid ulcerös kolit, dvs inte så värst mycket lägre incidens än vi fann i SILK-studien. Man hade också påvisat en kumulativ risk för utveckling av kolorektal dysplasi på 4 och 10% efter 10 respektive 20 år, signifikant högre än de 0 respektive 4% man fann i kontrollgruppen av patienter med UC utan PSC (1411). ERCP får fortfarande anses vara gold standard för diagnostik av PSC. Hur vanligt är det med komplikationer av ERCP vid PSC? I ett material av 85 ERCP, varav 67 var terapeutiska, hade man totalt 9 komplikationer: 5 cholangiter, 2 pankreatiter, en gallgångsperforation och en leverabscess. Det bör påpekas att antibiotika tillförts före ERCP i 84/85 fall och efter ERCP i 76/85 fall, en praxis som stöds av vårt arbete som visade en oerhört hög kolonisationsfrekvens post-ercp. Man fann ingen skillnad i komplikationsfrekvens mellan diagnostiska och terapeutiska ERCP (1410). *Det finns i litteraturen uppgifter om pankreasengagemang vid ERCP i vissa fall av PSC, men sådana rapporter är ganska sparsamma. Från Jenny Heathcotes grupp i Toronto kom ett arbete där man i ett totalmaterial på 72 patienter (överraskande litet!) funnit tre patienter där PSC hade debut i form av misstänkt pankreascancer. Patienterna sökte för buksmärtor, malabsorption, uttalad viktnedgång och tumörutseende på pankreas (1409). Jag kan själv påminna mig ett sådant fall där patienten dessutom hade ett CA 19-9 på >2000. *Einar Björnsson presenterade en poster om prognosen vid small duct PSC. Materialet baserades på patienter han samlade ihop under studievistelse i Oxford, samt Oslo-gruppens material. Av 34 patienter med uppföljningstid på månader utvecklade 4 patienter large duct PSC och en patient utvecklade tecken på portal hypertension med små varicer. Ingen patient utvecklade cholangiocarcinom (773). Kirsten Muri Boberg redovisade ett europeiskt multicenterarbete omfattande 394 PSCpatienter från 5 olika länder, med en median uppföljningstid på 4.7 år. I överensstämmelse med vårt SILK-arbete fann man att en hög andel av cholangiocarcinomen (CC) diagnosticerades under det första året efter diagnosen. Patienter med CC var signifikant yngre vid diagnos av IBD och hade signifikant längre duration av sin IBD vid tidpunkten för diagnos av CC. IBD förekom i samma frekvens hos patienter med som utan CC (733). Mayokliniken redovisade sina erfarenheter av PET scanning för diagnostik av CC. Man hade erfarenhet av 15 fall, av vilka 9 hade PSC. I 7 fall var PET scan negativ för CC alla dessa patienter hade PSC, och ingen av dem visade sig sedan ha CC. Man konkluderar därför på detta lilla material att en negativ PET scan in patients with PSC appears to be a good predictor for the absente of CC. Sensitiviteten för att upptäcka metastaser var dålig, bara 40%, medan specificiteten var 100% (734). *En amerikansk studie visade förhållandevis goda erfarenheter av borstcytologi i ett material av 119 PSC-patienter. De patienter som visade dysplasi eller atypi borstades på nytt, de med dysplasi efter 3-6 månader, de med atypi efter 6-12 månader. På detta sätt hade man vaskat fram 7 asymtomatiska PSC-patienter med CC. Dessa utsattes för extern och intern strålterapi och uppsattes därefter på väntelista för LT. 6 var redan transplanterade och hade då ingen cancer i explantatet, men multipla härdar av dysplasi i icke-bestrålat område (771). Alkoholhepatit Mekanismerna bakom uppkomsten av alkoholhepatit är höljda i dunkel. Mycket talar dock för att immunologiska mekanismer är involverade. Alkoholdehydrogenas (ADH) har identifierats som ett autoantigen, dock inte bara vid alkoholleversjukdom utan också vid autoimmun leversjukdom. I ett arbete från London visades att förekomst av anti-adh-antikroppar i

7 serum var starkt associerat av aktivt alkoholmissbruk, vanligare vid alkoholcirrhos än vid alkoholsteatos, och att de kunde försvinna inom 6-14 veckor efter påbörjad abstinens. Dock förekom anti-adh-antikroppar även hos 10% av normala kontroller (1151). Det är inte särskilt ovanligt att man ser klinisk försämring av svår alkoholleversjukdom sedan patienten kommit in på sjukhus. En förklaring skulle kunna vara det fynd man gjort vid mätning av leverperfusionen hos alkoholleversjuka. Man fann därvid att leverperfusionen minskar under de första 7-10 dagarna hos svårt alkoholleversjuka patienter (1152). I en fransk studie av 132 patienter, av vilka 77% fick steroidbehandling, fann man vid multivariatanalys att leveratrofi vid ultraljudundersökning var den enda prognostiska faktorn. Tidigare resultat av obduktionsmaterial, som talat för att skrumplever just vid alkoholleversjukdom är ovanligt, bekräftades i denna studie. Endast 11% hade sålunda atrofisk lever (1149). I en annan studie från London hade man jämfört behandling med antioxidantia jämfört med prednisolon 30 mgx1 under 30 dagar. Man använde sig av en antioxidantia-cocktail innehållande vitamin A, C, E, selenium, allopurinol, desferrioxamin och N-acetylcystein. Bakgrunden till studien är att det finns mycket stöd för att alkoholhepatit uppkommer pga oxidativ stress. Man fann dock högre mortalitet vid denna behandling jämfört med vid steroidbehandling. Man påpekade också att 30 mg verkar ge lika bra resultat som den vanligen använda dosen 40 mgx1. Det bör framhållas att skillnaden i mortalitet hade utjämnats efter ett år (307). Samma fynd har man gjort vid jämförelse mellan steroider och enteral nutrition: man förbättrar korttidsöverlevnaden med steroider, men sedan drabbas patienterna av en ökad dödlighet i fr.a. infektioner. Nonalcoholic SteatoHepatitis (NASH) Inte mindre än 44 abstracts och en översiktsföreläsning rörde NASH. En väldigt aktuell fråga är om majoriteten av kryptogena cirrhoses orsakas av NASH. En fransk studie där man reevaluerade patienter som transplanterats för kryptogen cirrhos fann dock att endast 6% skulle ha kunnat vara NASH-betingade (454). En likartad amerikansk studie fann å andra sidan mera stöd för NASH bland kryptogena cirrhoser: hög andel kvinnor, högt BMI (1158). I ett franskt arbete hade man i stället eftergranskat patienter med kryptogen cirrhos och samtidig hepatocellulär cancer och funnit att dessa oftare hade obesitas, typ 2 diabetes och höga blodfettvärden än en kontrollgrupp av HCC-patienter med annan leversjukdom i botten (310). Att primär levercancer (HCC) verkligen kan förekomma vid säker NASH framgick av ett japanskt arbete där man prospektivt följt 108 NASH-patienter och sett utveckling av HCC i fem av dessa (1148). Denna risk synes vara lägre än vid hepatit B och C-cirrhoser, men högre än vid PBC och aikh. Manligt kön tycks vara en riskfaktor för utveckling av HCC vid NASH (1159). NASH-patienter har ofta hög transferrinmättnad och högt S-ferritin. Vissa små studier har också antytt en ökad association till mutationer av HFE-genen som vid hämokromatos. I två större studier fann man dock inte någon ökad prevalens av HFE-mutationer (758, 1137). I den ena studien (758) fann man att varje form av HFE-mutation var associerad till ökad risk för fibros eller cirrhos, vilket man inte såg i den andra (1137). Den enda etablerade terapin vid NASH är korrigering av eventuell övervikt, hyperlipidämi och diabetes. Till de olika former av medikametell terapi som föreslagits kan man nu också lägga Xenical som fick steatosen att försvinna hos 6/8 patienter och minskade portal och pariportal inflammation hos 5/8 (1146). Hämokromatos En överväldigande majoritet av hämokromatospatienterna är homozygota för C282Ymutationen, en liten andel är s.k. compound heterozygoter med en C282Y-mutation och en

8 H63D-mutation. Betydelsen av H63D-mutationer är mera oklar. I ett stort australiensiskt arbete visades att H63D-mutationer, såväl homozygota som heterozygota, hos såväl kvinnor som män, är förenade med signifikant högre transferrinmättnad. Ökningen var dock inte av den storleksordningen att den ansågs avspegla kliniskt signifikant ökning av järndepåerna. Man konkluderade därför, att i avsaknad av C282Y-mutationer är H63D-mutationer inte kliniskt betydelsefulla (141). I ett annat arbete visades för första gången att S-ceruloplasmin är minskat jämfört med normalt hos män, men inte kvinnor, med C282Y-mutationen. Anledningen till att man undersökte detta är att ceruloplasmin är involverat i järnmetabolismen genom sin förmåga att katalysera järnoxidation. Hos män som genomgått flebotomiprogram var ceruloplasminnivåerna normala (142). En annan ny upptäckt presenterades, som kanske kan förklara fenotypiska skillnader hos patienter med hämokromatos. En belgisk grupp hade undersökt förekomsten av olika haptoglobintyper och haptoglobinalleler hos C282Y-homozygoter och funnit en överrepresentation av Hp 2-2-typen. Manliga hämokromatospatienter med Hp 2-2 hade vid diagnos högre S-Fe och S-ferritin och visade sig efter flebotomier ha haft större järndepåer än patienter med andra Hp-typer (136). Wilsons sjukdom På senare år har det kommit spridda rapporter om att penicillamin med framgång använts även till patienter med fulminant Wilsons sjukdom. Vissa patienter tolererar dock inte penicillamin. Från New York redovisades 10 patienter, varav 9 med leverengagemang, där man pga penicillaminintolerans med framgång använt kombination av Trientin och Zink.. Efter 3-6 månader visade samtliga förbättring av markörer på inflammation och syntesförmåga i levern, och tre patienter som satts upp för levertransplantation kunde slippa denna. Efter 6 veckor 3 månader övergick man till enbart zinkbehandling (147). *Vid ett Early Morning Workshop framhölls att penicillamin p.g.a. sina många biverkningar inte längre bör ses som förstahandsalternativ vid behandling av Wilsons sjukdom. I stället rekommenderades initial kombinationsbehandling Trientin och Zink, där man hade haft goda erfarenheter även i mycket svåra fall, följt av underhållsbehandling med enbart Zink. Man framhöll också att neurologiska symtom som kan hänföras till Wilsons sjukdom, och inte till leversjukdom, absolut inte utgör någon indikation för levertransplantation tvärtom! Fulminant leversvikt Hypofosfatämi är vanligt vid fulminant leversvikt, fr.a. vid paracetamolskada. En dansk grupp (inte Fin Stoltze Larsens!) hade prospektivt analyserat S-fosfat vid svår paracetamolskada. Man fann då att ett S-fosfat över (sic!) 1.2mmol/l tim efter tidpunkten för överdos förekom hos 16/18 patienter utan spontan överlevnad, men inte hos någon med spontan överlevnad. Hos patienterna med hyperfosfatämi korrelerade graden av hyperfosfatämi med njursvikt och acidos. Hos de överlevande korrelerade graden av hypofosfatämi med graden av leverskada mätt som ALAT-maximum. Man tror att utvecklingen av hypofosfatämi är en följd av ett uttalat upptag i den regenererande levern. S-fosfat var klart överlägset protrombin, kreatinin och ph för att prediktera mortalitet (256). Rekombinant aktiverad faktor VII jämfördes i en retrospektiv studie med plasma hos patienter med fulminant leversvikt. Av 7 patienter som fått rviia hade i 100% fått normalisering av PT mot 0% av 8 plasmakontroller. De som fått rviia hade vidare signifikant lägre frekvens ödem (stor volume load av plasma), man hade signifikant oftare kunnat genomföra epiduraltryckmätning och de hade signifikant lägre mortalitet (255). I en multicenterstudie som engagerar centra i USA och flera länder i Europa jämföres prospektivt, randomiserat effekten av BAL = BioArtificial Liver vid fulminant leversvikt. I en

Leverpåverkan vid obesitas

Leverpåverkan vid obesitas Leverpåverkan vid obesitas Charlotte Söderman GE-sekt, Medicinkliniken Capio St Görans sjukhus Steathos 1 Steathos NAFLD Begreppet Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) inbegriper ett brett spektrum

Läs mer

Indikationer och riskfaktorer

Indikationer och riskfaktorer Indikationer och riskfaktorer Diagnoser Ett stort antal mer eller mindre vanliga akuta och kroniska leversjukdomar kan utgöra indikation för levertransplantation hos både barn och vuxna och finns listade

Läs mer

Hepatit B hos barn och ungdomar

Hepatit B hos barn och ungdomar Hepatit B hos barn och ungdomar Björn Fischler, docent, överläkare Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läs mer

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT Specialitet: Infektion PM Medicinskt Textförfattare: Pär-Inge Bergkvist Faktaansvarig: Pär-Inge Bergkvist Godkänt av: Johan Sundler Skapat: 2009-04-05 Reviderat: 2013-06-01 Bäst före: 2015-11-30 Sökord:

Läs mer

Kronisk leversjukdom och graviditet. Gunilla Ajne Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Kronisk leversjukdom och graviditet. Gunilla Ajne Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Kronisk leversjukdom och graviditet Gunilla Ajne Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Kronisk leversjukdom Autoimmun leversjukdom Infektiös leversjukdom (hepatit, parasiter) Cirkulatorisk leversjukdom

Läs mer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer KAPITEL 3 Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer Artiklar i Läkartidningen 201209 och 20120912 diskuterar livsstil och hjärtkärlsjukdomar. Denna genomgång kan fungera som bas för att belysa betydelsen

Läs mer

Gastrointestinal blödning

Gastrointestinal blödning Gastrointestinal blödning 160/100.000 och år 1/dygn i Malmö Symtom MAS 1992 364 pat Melena 78 Röd rektal blödning 59 Röd hematemes 43 Svart hematemes 36 Andra symtom 83 Kombination 65 Dvs 40% 55% Andra

Läs mer

Leverns Struktur. Leverlobulus. Portatrakt. Centralven. V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner. A.hepatica Tillför O 2.

Leverns Struktur. Leverlobulus. Portatrakt. Centralven. V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner. A.hepatica Tillför O 2. Leverns Struktur Leverlobulus Portatrakt Centralven A.hepatica Tillför O 2 V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner Gallgångarna Avlägsnar bilirubin, Sekretoriskt IgA Toxiner Virus Lever Cirros Leverlobulus

Läs mer

Gastroenterologi HT 2014

Gastroenterologi HT 2014 Gastroenterologi HT 2014 * Enligt separat schema Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Stud 5-8, första veckan inom slutenvård*

Läs mer

Alkoholleversjukdomar, metabola samt autoimmuna leversjukdomar. David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus

Alkoholleversjukdomar, metabola samt autoimmuna leversjukdomar. David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus Alkoholleversjukdomar, metabola samt autoimmuna leversjukdomar David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus Alkoholleversjukdomar, metabola samt autoimmuna leversjukdomar Alkoholleversjukdomar NAFLD/NASH

Läs mer

Gastroenterologi VT 2014

Gastroenterologi VT 2014 Gastroenterologi VT 2014 Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Stud 5-8, första veckan inom slutenvård gastro-avdelningen Byte i

Läs mer

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter)

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

2015-01-01. Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) Virushepatiter (forts.): Hepatit A ( skaldjurshepatit )

2015-01-01. Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) Virushepatiter (forts.): Hepatit A ( skaldjurshepatit ) FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

GynObstetrik. Graviditets komplikationer. the33. Health Department

GynObstetrik. Graviditets komplikationer. the33. Health Department GynObstetrik Graviditets komplikationer Health Department Innehållsförteckning 1 Graviditets komplikationer......2 Preeklampsi.......2 Patofysiologi Klassifikation Riskfaktorer Symtom Handläggning Komplikationer

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort måste ges till alla patienter som förskrivs Xarelto 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas

Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas Farmakologi, Sjukdomslära och Läkemedelskemi Delkurs 4 (Gastrointestinal Farmakologi och Endokrinologi) Dick Delbro 2009 1. Infektioner (virushepatiter) Allmänt:

Läs mer

Ikterus och dess orsaker. Jan Lillienau

Ikterus och dess orsaker. Jan Lillienau Ikterus och dess orsaker Jan Lillienau Varför r blir man gul? Hepatit A, B, C, D, E..INE CMV o EBV AIH, PSC o PBC Alkohol-cirrhos o NASH-cirrhos Läkemedel, Naturläkemedel o Svamp Gilbert, Crigler-Najjar

Läs mer

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Azatioprin (Imurel) är ett värdefullt behandlingsalternativ vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit med förhållandevis litet biverkningar

Läs mer

Gastroenterologi HT 2015

Gastroenterologi HT 2015 Gastroenterologi HT 2015 Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Kontaktperson Daniel Klintman Stud 5-8, första veckan inom slutenvård

Läs mer

HCC-övervakning (surveillance)

HCC-övervakning (surveillance) HCC-övervakning (surveillance) Infektionsläkarföreningens vårmöte i Örebro 24 maj 2013 Per Stål, Gastrocentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Vad är HCC-övervakning? Ett diagnostiskt

Läs mer

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

Levercirros. David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus

Levercirros. David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus Levercirros David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus Vad är cirros? Fibrosomvandling av leverparenkymet till följd av kronisk cellskada. Cytokiner aktiverar stellatceller som transformeras till

Läs mer

Peter Fors Alingsås Lasare2

Peter Fors Alingsås Lasare2 Peter Fors Alingsås Lasare2 peter.fors@hotmail.com Njurskador diabetes DiabetesnefropaA (glomerulär sjd) Nefroskleros (generell parenkymskada) Njurartärstenos (arteriell sjukdom) Modifierbara riskfaktorer

Läs mer

ZAVEDOS , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

ZAVEDOS , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 1 (5) ZAVEDOS 9.6.2016, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC)

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) Innehåll Primär skleroserande cholangit (PSC)... 5 Vad är PSC?... 5 Vad är orsaken till PSC?... 6 Hur vanligt är PSC?... 6 Hur diagnostiseras PSC?... 7 Vad vet vi

Läs mer

Primär biliär cirros (PBC)... 5. Vad är primär biliär cirros?... 5. Hur vanligt är PBC?... 6. Hur diagnostiseras PBC?... 7

Primär biliär cirros (PBC)... 5. Vad är primär biliär cirros?... 5. Hur vanligt är PBC?... 6. Hur diagnostiseras PBC?... 7 Innehåll Primär biliär cirros (PBC)... 5 Vad är primär biliär cirros?... 5 Hur vanligt är PBC?... 6 Hur diagnostiseras PBC?... 7 Vad vet vi om förloppet vid PBC?... 8 Sjukdomens olika stadier... 8 Symtom

Läs mer

Diabetes och njursvikt

Diabetes och njursvikt Diabetes typ 2 i 18 år Bosse 53 år (1) Diabetes och njursvikt peter.fors@hotmail.com Riskfaktorer: Snusar, hypertoni, hyperkolesterolemi, överviktig (midjemått 107 cm), motionerar inte, nästan aldrig alkohol.

Läs mer

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Handläggning av olika diagnoser

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Handläggning av olika diagnoser Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-42227 Fastställandedatum: 2012-04-24 Upprättare: Marie-Louise S Lång Sverin Giltigt t.o.m.: 2014-04-24 Fastställare: Åsa Celander Medicinsk gastroenterologi

Läs mer

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Disposition av föreläsning Bakgrund Alarmsymtom och allmänna symtom Svårigheten

Läs mer

ORDLISTA HEPATIT C (HCV)

ORDLISTA HEPATIT C (HCV) ORDLISTA HEPATIT C (HCV) Blodsmitta (blodburen sjukdom) Hepatit C är en blodburen sjukdom, det vill säga en sjukdom som överförs via blodsmitta. Vid andra virala sjukdomar, så som hepatit B eller HIV,

Läs mer

Studiehandledning specialvecka gastroenterologihepatologi

Studiehandledning specialvecka gastroenterologihepatologi Studiehandledning specialvecka gastroenterologihepatologi SS under internmedicinkursen INNEHÅLL En veckas verksamhetsförlagd utbildning Gruppundervisning Auskultation på endoskopienhet och mottagning Principschema

Läs mer

Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet. Datum. Skrivtid 3 tim Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l

Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet. Datum. Skrivtid 3 tim Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l Kursansvarig: Rolf Pettersson Examinator: Mikael Ivarsson Poängfördeini ng: Endokrinologi Palliativ

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

Graviditetsutlöst leversvikt Obstetriska aspekter. Gunilla Ajne Kvinnokliniken, KS SFOG, Varberg 2014

Graviditetsutlöst leversvikt Obstetriska aspekter. Gunilla Ajne Kvinnokliniken, KS SFOG, Varberg 2014 Graviditetsutlöst leversvikt Obstetriska aspekter Gunilla Ajne Kvinnokliniken, KS SFOG, Varberg 2014 Akut leversvikt = plötslig leverpåverkan med koagulopac INR > 1.5 Cdigare frisk encefalopac Orsaker

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Målbeskrivning i Njurmedicin för blivande internmedicinare

Målbeskrivning i Njurmedicin för blivande internmedicinare Målbeskrivning i Njurmedicin för blivande internmedicinare Handledare skall utses vid tjänstgöringens start och bör medverka till att uppsatta mål nås. För att uppnå dessa mål behövs i normalfallet 2-3

Läs mer

Hepatit grundkurs nov 2017

Hepatit grundkurs nov 2017 Hepatit grundkurs nov 2017 MD, PhD bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Hepatit: Provta flera, vaccinera, remittera! A: vaccinera barn inför resa till föräldrars ursprungsländer A+B: vaccinera MSM

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Telmisartan/Hydrochlorothiazide ratiopharm 4.12.2014, Version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

VASOBRAL, skårad tablett. 0.10 g/1 g av 100 ml. VASOBRAL, oral lösning i en injektionsflaska

VASOBRAL, skårad tablett. 0.10 g/1 g av 100 ml. VASOBRAL, oral lösning i en injektionsflaska Bilaga I Lista namn (s) form (er) farmaceutisk (s) form (er) av läkemedel (s), rutt (er) i administrationen, innehavaren av godkännandet på marknaden i medlemsstaterna 1 Medlemsstat (i EES) Innehavare

Läs mer

EBV och CMV Klinik. Det beror på

EBV och CMV Klinik. Det beror på EBV och CMV Klinik Det beror på EBV Vanlig infektion Seroprevalens: 5 åå 50% 10 åå 60-70% 25 åå 90-95% Oftast subklinisk infektion Om primär infektion vid 15-25 åå, symtomatisk i ca 15-25% Immunkompetenta

Läs mer

Prognos. Vid debutskov

Prognos. Vid debutskov Att studera MS-sjukdomens naturalförlopp och långsiktiga prognos är inte så enkelt som det kanske kan förefalla. För det första krävs att man studerar en representativ grupp av individer med MS. Om urvalet

Läs mer

NIVOLUMAB BMS (nivolumab)

NIVOLUMAB BMS (nivolumab) NIVOLUMAB BMS (nivolumab) Koncentrat till infusionsvätska, lösning Hanteringsguide för immunrelaterade biverkningar Indikation Nivolumab BMS (nivolumab) är indicerat för behandling av vuxna patienter med

Läs mer

PRIMÄR BILIÄR CIRROS (PBC)

PRIMÄR BILIÄR CIRROS (PBC) PRIMÄR BILIÄR CIRROS (PBC) Innehåll Primär biliär cirros (PBC)... 5 Vad är primär biliär cirros?... 5 Hur vanlig är PBC... 6 Hur diagnostiseras PBC... 7 Vad vet vi om förloppet vid PBC?... 8 Sjukdomens

Läs mer

Uppdatering hepatit C ny behandling

Uppdatering hepatit C ny behandling Uppdatering hepatit C ny behandling Överläkare/bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm jenny.stenkvist@sll.se Upplägg epidemiologi smittvägar komplikationer ny hepatit C behandling Hepatit C epidemiologi

Läs mer

Del 2_5 sidor_14 poäng. Sida 1 av 5

Del 2_5 sidor_14 poäng. Sida 1 av 5 Omtentamen i Klinisk Medicin II T6 V13, 2013-08-15 kl 09-16 Hedstrandsalen ing 70 bv Del 2_5 sidor_14 poäng 48-årig man som har återbesök hos sin husläkare för svar på avvikande laboratorieprover. Patienten

Läs mer

När ska man ge PPI för att skydda mot blödande magsår? Ellen Vinge, klinisk farmakolog, Kalmar

När ska man ge PPI för att skydda mot blödande magsår? Ellen Vinge, klinisk farmakolog, Kalmar När ska man ge PPI för att skydda mot blödande magsår? Ellen Vinge, klinisk farmakolog, Kalmar SBU-utredning: Blödande magsår 2012 1. Medicinsk behandling 2. Endoskopisk behandling 3. Kirurgisk och endovaskulär

Läs mer

Handläggning av solida, benigna levertumörer i icke-cirrotisk lever

Handläggning av solida, benigna levertumörer i icke-cirrotisk lever Handläggning av solida, benigna levertumörer i icke-cirrotisk lever Sammankallande: Per Stål. Referensgrupp: Antti Oksanen, Cecilia Strömberg, Bengt Isaksson, Elisabet Axelsson, Olof Danielsson. Bakgrund

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

Undersökningsmetoder

Undersökningsmetoder Undersökningsmetoder Anamnes: Alkohol, Diet, Missbruk, Ursprung, Blodtransfusion, Läkemedel Status: Leverstigmata, Leverpalpation, Perkussion Ascitesperkussion Undersökningsmetoder Leverprover: Skademarkörer:

Läs mer

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Hur det började Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Läkartidnigen 30-31 2001 Cecilia Björkelund, professor, distriktsläkare

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Anemier. Feb 2016 Kristina Wallman

Anemier. Feb 2016 Kristina Wallman Anemier Feb 2016 Kristina Wallman Anemi, högt MCV Alkohol B12-och/eller folatbrist Hemolys MDS (myelodysplastiskt syndrom) Läkemedel ffa vissa cytostatika Diagnostik B12-brist Vid anemi och högt MCV räcker

Läs mer

Vetenskapligt förhållningssätt och lärande

Vetenskapligt förhållningssätt och lärande Terminsmål Målbeskrivningens struktur för stadium I och II Stadiemålen beskriver inriktning och nivå för den kompetens studenten skall uppnå under stadiet. De är indelade i fyra områden: Vetenskapligt

Läs mer

Hög nivå IgG4 vid pankreatit vad betyder det?

Hög nivå IgG4 vid pankreatit vad betyder det? Hög nivå IgG4 vid pankreatit vad betyder det? Alex Karlsson-Parra Docent, Överläkare Avdelningen för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Akademiska Sjukhuset Uppsala SVAR Jo, det betyder sannolikt

Läs mer

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Anders Ternhag 1(31) Innehåll Vad är procalcitonin? Vilka användningsområden finns dokumenterade? Luftvägsinfektioner Sepsis Slutsatser Kan PCT minska onödig ab användning?

Läs mer

Dyspepsi-handläggning av outredd dyspepsi, okomplicerade duodenaloch ventrikelsår samt funktionell dyspepsi. Ett uppdrag för SGF och SFAM

Dyspepsi-handläggning av outredd dyspepsi, okomplicerade duodenaloch ventrikelsår samt funktionell dyspepsi. Ett uppdrag för SGF och SFAM Sammanfattning Dyspepsi-handläggning av outredd dyspepsi, okomplicerade duodenaloch ventrikelsår samt funktionell dyspepsi. Ett uppdrag för SGF och SFAM Ett omfattande bakgrundsdokument med samma titel

Läs mer

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid)

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid) Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid) RISKHANTERINGSPLAN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer

Lever och läkemedel. Mari Thörn. Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, UAS

Lever och läkemedel. Mari Thörn. Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, UAS Lever och läkemedel Mari Thörn Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, UAS Läkemedelsinducerad leverskada Förutsägbart Vid överdos t.ex paracetamol Ej förutsägbart Vid normal dos Ej förutsägbart=ideosynkratisk

Läs mer

LEVERUTREDNING. David Andersson. Gastroenheten Danderyds sjukhus

LEVERUTREDNING. David Andersson. Gastroenheten Danderyds sjukhus LEVERUTREDNING David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus Att fråga sig först: Varför tar man leverprover? Allt kan påverka levern, och övergående påverkan på leverprover behöver inte innebära att

Läs mer

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN LOSATRIX 12,5 MG FILMDRAGERADE TABLETTER Datum: 8.9.2015, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Hepatit C - Handläggning och behandling

Hepatit C - Handläggning och behandling 20080701 /CN Hepatit C Handläggning och behandling Checklista för nybesök Gör sedvanlig öppenvårdsjournal, beakta särskilt följande: Klargör smittväg. Försök datera infektionen. Dokumentera hepatithistoria.

Läs mer

Palliativ strålbehandling. Björn Zackrisson

Palliativ strålbehandling. Björn Zackrisson Palliativ strålbehandling Björn Zackrisson Huvudsakliga indikationer Smärta av okomplicerad skelettmetastas Neuralgisk smärta vid skelettmetastasering Patologisk fraktur, ev. profylaktiskt Medullakompression

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför!

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! Kolorektal cancer Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! 6100 fall av CRC/år i Sverige 3:e vanligaste cancerformen Kolorektal cancer Colon - rectum (15 cm från anus) Biologiskt

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Nedan följer anvisningar angående vad en remiss/levertransplantationsutredning bör innehålla:

Nedan följer anvisningar angående vad en remiss/levertransplantationsutredning bör innehålla: Vårdprogram Levertransplantation, Utredning och bedömning 1 Utredning hos inremitterande enhet Det finns ett stort antal faktorer att ta hänsyn till vid en levertransplantation och därför ställs stora

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension 26.10.2015, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Naproxen

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

Metabola och autoimmuna leversjukdomar

Metabola och autoimmuna leversjukdomar Metabola och autoimmuna leversjukdomar Åsa Wessulv Gastroenheten Danderyds sjukhus Metabola och autoimmuna leversjukdomar NAFLD/NASH (nonalcoholic fattyliver disease/ steatohepatitis) Inlagringssjukdomar:

Läs mer

Gallstenssjukdomen. Britt-Marie Karlson, kir klin UAS

Gallstenssjukdomen. Britt-Marie Karlson, kir klin UAS Gallstenssjukdomen Britt-Marie Karlson, kir klin UAS 2002-02-08 Gallstenssjukdomen naturalhistoria operationsindikationer laparoskopisk / öppen operation ERCP NATURALFÖRLOPP Incidens > 60 år kvinnor 25%

Läs mer

Handläggning av diabetes typ 2

Handläggning av diabetes typ 2 Handläggning av diabetes typ 2 DEFINITION Typ 2 diabetes orsakas av insulinresistens i kombination med relativ insulinbrist. Majoriteten (ca 80%) är överviktiga/feta och sjukdomen ingår som en del i ett

Läs mer

Kronisk leversjukdom. eller när lever blir riktigt sjuk

Kronisk leversjukdom. eller när lever blir riktigt sjuk Kronisk leversjukdom eller när lever blir riktigt sjuk Kronisk leversjukdom Samma symptom trots olika genes Olika symptom trots samma genes Portal hypertension genes till de flesta allvarliga manifestationerna

Läs mer

Några Fakta om Nacksta, Sundsvall

Några Fakta om Nacksta, Sundsvall Några Fakta om Nacksta, Sundsvall Många kommer från låginkomstländer. Socialt belastat område. Cirka 8 000 invånare är inskrivna på vc. 50% arbetslöshet hos invandrare. Enbart 38% klarat grundskolan. 60

Läs mer

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

1. Vad är EULID? Varför behövs beskydd för levande donatorer? Frågor som skall diskuteras:

1. Vad är EULID? Varför behövs beskydd för levande donatorer? Frågor som skall diskuteras: 1. Vad är EULID? Transplantation med organ från levande givare innebär fördelar jämfört med organ från avlidna. Europa behöver ett standardiserat regelverk angående levande donatorer. Donation från levande

Läs mer

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Azatioprin och Purinethol används som remissionsinducerande behandling och underhållsbehandling vid ulcerös colit och crohns sjukdom.

Läs mer

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Urinvägsinfektioner Giltig fr.o.m: 2014-05-07 Faktaägare: Håkan Ivarsson, Distriktsläkare vårdcentralen Teleborg Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

Hur och när har HBV spridits?

Hur och när har HBV spridits? Hepatit B och C nytta av diagnostik 130312 Magnus Lindh Avd för infektionssjukdomar, Göteborgs universitet Akut Vid smitta i vuxen ålder 200-250/år i Sverige Injektionsmissbruk, sexuellt Sjuk 2-3 veckor,

Läs mer

Utredning av patologiska leverprover

Utredning av patologiska leverprover , överläkare, verksamhetschef Detta dokument baseras på de nationella riktlinjerna för utredning av patologiska leverprover antagna av Svensk Gastroenterologisk Förening. Riktlinjerna är tillämpbara inom

Läs mer

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) SJUKVÅRDSPERSONAL Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) är indicerat för behandling i upp till 12 veckor av måttlig till svår manisk episod vid bipolär sjukdom typ 1

Läs mer

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili Utredning och Behandling av Hypertoni Faris Al- Khalili 2014 Hypertoni Silent killer Ledande orsak till kardiovaskulär mortalitet Förekomst 20 50 % av populationen ( 38% i Sverige) Står för ca 50% av all

Läs mer

Sepsis, svår sepsis och septisk chock

Sepsis, svår sepsis och septisk chock Sepsis, svår sepsis och septisk chock Diagnostik och biomarkörer Bengt Gårdlund, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 2012 Sepsis continuum Sepsis Svår sepsis Septisk chock Systemreaktion

Läs mer

Patologiska leverprover - leversjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv

Patologiska leverprover - leversjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv Patologiska leverprover - leversjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv Agenda! Är lite förhöjt ALAT farligt?! Tolkning av leverprover! Biokemiska mönster! Etiologisk utredning! Metabol leversjukdom Staffan

Läs mer

Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi

Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi UPPSALAKURSERNA I MEDICIN Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi Differentialdiagnostik - utredning behandling Uppsala universitet bjuder in till utbildning 30 september 3 oktober 2014 i Uppsala

Läs mer

Han har tidigare sökt något år tidigare hos en kollega till dig och man bedömde då besvären som irritabel tarm syndrom (IBS).

Han har tidigare sökt något år tidigare hos en kollega till dig och man bedömde då besvären som irritabel tarm syndrom (IBS). Du gör AT på en vårdcentral där Arvid, som du inte träffat förut, kommer på ett mottagningsbesök pga magbesvär. Arvid är en 32-årig man som arbetar som snickare. Bor i hus med sin familj, fru och 2 barn.

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Omtentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 03 02 Skrivtid 3 t.

Omtentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 03 02 Skrivtid 3 t. Omtentamen Kursens namn: Klinisk medicin ll Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Torbjörn Noren 20p Katarina Palm 8p Peter Engfeldt 5p Tony Larsson 5p Magnus Johansson 5p Nils Nyhlin

Läs mer

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Fredriksson, Lisa Emilia Title: TNFalpha-signaling in drug-induced liver injury

Läs mer

Hepatit C Smittspårning efter blodtransfusion 1965-1991. Ann Söderström Smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen

Hepatit C Smittspårning efter blodtransfusion 1965-1991. Ann Söderström Smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen Hepatit C Smittspårning efter blodtransfusion 1965-1991 Ann Söderström Smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen Varför spåra Hepatit C via blodtransfusion? För individen upptäcka infektion och genom

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet, StadiumIII Bildtentamen 21/8-08

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet, StadiumIII Bildtentamen 21/8-08 1 Läkemedelsbolaget Viking Pharma håller på att utveckla läkemedel mot hypertoni. Man har nu tre kandidatsubstanser Alfa, Beta och Gamma. Fas I studier har nu genomförts på friska frivilliga försökspersoner

Läs mer

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1030: Varför är PPI en långlivad gäst på våra medicinlistor och dosordinationer?

Läs mer

NJURFUNKTION HOS ÄLDRE

NJURFUNKTION HOS ÄLDRE NJURFUNKTION HOS ÄLDRE ur ett primärvårdsperspektiv. Linnea-projekt 9 februari 2012 Deltagare: Samuel Gasperan, Urban Stattin, Marja Hartmann, Stefan Johansson MÅL Hitta fler patienter med nedsatt njurfunktion

Läs mer

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer behöriga myndigheter

Läs mer

Dugga Klinisk Kemi, DS

Dugga Klinisk Kemi, DS Dugga Klinisk Kemi, DS 2013-05-03 Nummer:... Maxpoäng: 44, GK 28 p 1 Ange två olika preanalytiska orsaker till förhöjt kaliumvärde? Svar: Hemolys vid provtagningen, förlängd stas vid provtagning, för lång

Läs mer

Göteborg Peter Fors Alingsås Lasare<

Göteborg Peter Fors Alingsås Lasare< Göteborg 2016-11-17---18 Peter Fors Alingsås Lasare< peter.fors@hotmail.com Njurskador diabetes DiabetesnefropaJ (glomerulär sjd) Nefroskleros (generell parenkymskada) Njurartärstenos (arteriell sjukdom)

Läs mer