Rapport från 52:a Amerikanska Levermötet (AASLD) i Dallas 9-13 november

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från 52:a Amerikanska Levermötet (AASLD) i Dallas 9-13 november"

Transkript

1 Rapport från 52:a Amerikanska Levermötet (AASLD) i Dallas 9-13 november DEL 1 Rolf Olsson Gastroenterologisektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Siffrorna inom parentes i nedanstående text refererar till abstractnummer i abstractboken, Hepatology Vol 34, No 4, Pt 2 of 2, (LT) innebär att informationen kommer från AASLD/ILTS Liver Transplant Course, som inledde mötet, och som finns sammanfattad i Liver Transplantation Vol 7, No 11, Supplement 1,2001. Information som enligt min högst personliga uppfattning hade ett alldeles speciellt (praktiskt) nyhetsvärde har jag markerat med * Levertransplantation Icke-leverrelaterad sjukdom post-lt. Diabetes mellitus är vanlig i ett cirrhosklientel (10-15%). I ungefär hälften av fallen försvinner DM post-lt, men insulinkrävande DM brukar kvarstå. De novo DM uppkommer hos ca 5%, men insulinbehov brukar försvinna inom ett par år (LT). Hyperlipidämi är långt mindre vanligt efter lever- än efter njur- eller hjärttransplantation, men omkring 40% utvecklar ändå hypertriglyceridämi och 15-40% hyperkolesterolämi post-lt. Som medikamentell behandling rekommenderas i första hand statiner (LT). Obesity is somewhat more frequent among liver graft recipients than among hepatologists. 22% tidigare icke överviktiga utvecklar obesitas, marriage is a risk factor (!) och tidigare överviktiga ökar mest i vikt. Cyklosporin ger mer obesitas än tacrolimus (LT). Hypertoni uppkommer hos >50% av långtidsöverlevande. Klarar man sig från njurproblem i den tidiga fasen efter LT är risken att senare utveckla hypertoni låg. Hypertoni är klart relaterad till immunosuppressiga av calineurin inhibitor-typ (CNI), med högre risk efter cyklosporin än efter tacrolimus. Eftersom CNI-inducerad hypertoni tycks vara kopplad till vasokonstriktion rekommenderas i första hand vasodilaterande antihypertensiva. ACEhämmare och AT-II-antagonister är däremot mindre lämpliga i tidig fas, eftersom reninnivåerna sjunker post-lt (LT). Komplikationen njursvikt, som inom 15 år drabbar 15%, är allvarlig eftersom patienter med svår njursvikt får sämre överlevnad 10 år post-lt. Malignitet de novo är en annan risk risken att råka ut för någon form av malign sjukdom är 4.3 ggr högre än i normalpopulationen. Vanligast är Post-Transplantations-Lymfoproliferativ Sjukdom och hudcancer. Hudcancrar påverkar inte överlevnaden. Alkoholcirrhotiker har klart högre risk för malignitet post-lt, relaterat till en 25 ggr ökad risk för orofaryngal cancer och en 5 ggr ökar risk för lungcancer. (LT). Libido och fertilitet återvänder förbluffande snabbt post-lt. Caroline Riley citerade en 62- årig man som 7 dagar post-lt yttrade: Doc, I m making tents in the morning again! Hon berättaded också om en 42-årig kvinna, som efter att ha återfått menstruationerna snabbt post- LT fick amenorrhé 3 mån post-lt och trodde att det var menopaus. I själva verket var hon gravid! *Det är alltså viktigt för uppföljande doktor att informera patienterna om denna snabbt återvändande fertilitet. Graviditet: 70-78% av de gravida som behandlas med CNIimmunosuppressiva föder levande barn, dock kräver 30% sectio, 30-40% är prematura, 20-

2 40% har låg födelsevikt. Det finns 10 rapporterade fall som fått akut rejektion under pågående graviditet. *Råd från gynekologen till patient respektive doktor var: vänta med graviditet de första månaderna, avstå från graviditet om njurarna är dåliga, övervaka noga under graviditeten, förutse förändringar i immunosuppressionen, preeklampsi, ökad risk för spontanabort och prematuritet men inte teratogenicitet. Man brukar avråda från bröstfödning, men egentligen med väldigt klent vetenskapligt underlag (LT). Påverkan på graft survival av olika faktorer redovisades. Man fann ingen påverkan relaterad till BMI (84). Däremot är donatorns ålder av betydelse: för varje ytterligare år >60 ökar risken för graft failure med 1.3% (86). Vad specifikt beträffar transplantation för hepatit C-cirrhos, hade man påvisat inte bara högre risk för recidiv utan också ökad svårighetsgrad av recidiv vid högre ålder hos donatorn, så att man ifrågasatte om hepatit C-patienter överhuvud taget skall transplanteras med levrar från donator som är över 60 år (946). Mismatch med avseende på donatorns kön är också av betydelse: en kvinnlig donator till en manlig recipient ger 20% ökad risk för graft failure jämfört med om donatorn är man. Någon effekt av en liknande mismatch hos kvinnor kunde man däremot inte finna (88). I ett material på drygt levertransplantationer fann man en annan märklig könsskillnad: kvinnliga HCV-positiva recipienter hade mer än 50% lägre patient- och graft-överlevnad än HCV-negativa. Denna skillnad, som förelåg även sedan man uteslutit PBC- och PSC-patienter (som har så väldigt god överlevnad) ur kontrollgruppen. Någon liknande försämring av överlevnaden hos HCV-positiva män förelåg märkligt nog inte (283). För att fortsätta med levertransplantation vid hepatit C, så har man sedan ett par år känt till att patienter som transplanterats för hepatit C-cirrhos har en allt snabbare fibrosutveckling, som progressivt är relaterad till transplantationsåret (så gott som alla får ju recidiv av sin sjukdom). Nu visades i ett arbete från Spanien också successivt betydligt sämre överlevnad sedan 1995 (1-årsöverlevnaden har sjunkit från 86 till 59%). Denna utveckling står i skarp kontrast till utvecklingen hos HCV-negativa patienter, hos vilka 1-årsöverlevnaden under samma tid i stället stigit från 91 till 95%. Tänkbara förklaringar är dels att man nu utnyttjar betydligt äldre donatorer (Obs att hepatit C ju har ett mera aggressivt förlopp hos äldre), dels starkare immunosupression på senare år (948). Studien ger ytterligare bränsle till den diskussion som förs alltmer i USA: är det lönsamt att transplantera (och i synnerhet retransplantera) patienter med hepatit C. En lösning är förstås att förhindra eller behandla bort recidiven: I två studier (pågående) visades att PEG-interferon (Pegasys) som monoterapi ger likvärdiga resultat med standard-ifn + Ribavirin när det ges post-lt, med 30 % virusfrihet efter 24 veckor. Detta gällde såväl behandling som startades profylaktiskt 3 veckor post-lt (938) som behandling som startades efter inträtt recidiv (937). Transplantation av högerlob från levande donator praktiseras alltmer. Från Mayokliniken rapporterades att hälften av deras donatorer utvecklat hypofosfatämi efter resektionen uppenbarligen något som måste övervakas (462)! Det är inte bara åldern på donatorerna som blivit högre, även recipienterna har blivit äldre. I en studie från Spanien visades att recipienter >60 år visserligen har jämförbar 4- årsöverlevnad, men signifikant högre incidens av icke-hud malignitet än yngre recipienter (113). I en fransk uppföljning av 120 patienter 10 år post-lt fann man fibros hos drygt hälften och ductopeni hos en tredjedel (133). En ny komplikation redovisades från Mayokliniken: 12 patienter hade utvecklat nodulär regenerativ hyperplasi (NRH) de novo, 3 månader 2 år post-lt. Patienterna hade ascites och/eller abnorma leverprover samt centrilobulär nekros (93). En annan föga diskuterad komplikation är persisterande ascites. Här redovisades 13 patienter med genomsnittlig uppföljning av drygt 3 år. Typpatienten var en man med hepatit C som haft ascites pre-lt och lång kall ischemitid. Patofysiologiskt förelåg en portal

3 hypertension, men trots detta gav TIPSS endast partiell förbättring (468). En betydligt vanligare komplikation är persisterande anemi. I en konsekutiv serie om 88 patienter där vanliga orsaker till anemi uteslutits visades att anemin kunde relateras till erytropoetinbrist. Eftersom patienterna inte hade njurinsufficiens hänförde man anemin till anemia of chronic disease. Anemin svarade utmärkt på epo (474). Vaskulära komplikaiotner är tyvärr också vanliga. I en serie på 288 patienter hade 14% vaskulära komplikationer, fr.a. arteria hepaticatrombos och stenos. *Cigarettrökning anamnestiskt medförde 2.5 ggr ökad risk, varför rökare redan så snart de satts upp på väntelista för LT bör uppmanas sluta röka (322). Hur går det för patienter som hade för mycket järn i den explanterade levern? I litteraturen finns faktiskt exempel på reackumulering av järn hos patient som transplanterats pga hämokromatos (HK). Här redovisades uppföljning av 6 HK-patienter och 35 patienter med cirrhos och sekundär järnanhopning. Ett till två år post-lt sågs inte någon säkert ökad anhopning av järn i levern hos dessa patienter (159). En mycket aktuell fråga är risken för recidiv av grundsjukdomen post-lt. Från Frankrike redovisades 17 patienter som transplanterats för autoimmun kronisk hepatit (aikh) minst 10 år tidigare. Hos 7 av dessa såg man histologiskt recidiv 7-24 månader post.-lt. utan att detta alltid avspeglades i förhöjda transaminaser eller positiva autoantikroppar. Hos 3 av patienterna hade man ett svårt kliniskt och/eller biologiskt recidiv först 3-15 år post-lt. *Det faktum att histologiska förändringar kan uppträda långt innan kliniska tecken på recidiv motiverar rutinmässiga uppföljningsbiopsier på patienter som transplanterats pga aikh (451). I detta sammanhang kan påpekas att alltfler rapporter beskriver aikh de novo hos patienter som transplanterats för andra sjukdomar än aikh. Här redovisades 32 patienter från en serie på 1671 transplanterade. Sjukdomen diagnosticerades mellan 7 månader till 13 år post-lt (482). Recidiv av PSC redovisades från Birmingham. Av 152 patienter som transplanterats med denna diagnos hade 18% radiologiska tecken på recidiv månader post-lt, och 26% histologiska tecken på recidiv månader post-lt. Riskfaktorer för recidiv var CMV, kvarvarande colon och manligt kön (772). Recidiv av PBC har ju också beskrivits från flera håll, bl.a. här från Mayokliniken. Man noterade recidiv i 15% av fallen, dock utan att detta medförde symtom eller påverkade grafteller patientöverlevnad (320). Överlevnaden var i Mayoklinikens material nu uppe i 91.5% 5- årsöverlevnad, vilket gör PBC till den sjukdom som har allra bäst överlevnad post-lt (320). På mötet redovisades också 4 patienter med recidiv av PBC som märkligt nog normaliserade ALP och visade försvinnande av florid duct lesions och markant minskning av inflammationen histologiskt efter 3 månaders behandling med prednisolon (488). Recidivism av alkoholmissbruk studerades i ett franskt material omfattande 128 patienter med genomsnittlig uppföljning av över 4 år. 22% klassades som heavy drinkers (>14 units/v och/eller perioder med >4 units/dag), 9% som social drinkers. I vissa andra material framhålles att recidivismen inte påverkat förloppet post-lt. I det här materialet hade dock gruppen av heavy drinkers lägre överlevnad, och 3 dödsfall var direkt relaterade till recidivism (526). Hepatit C I Tyskland pågår en prospektiv studie av naturalförlopp av akut hepatit C. Man har nu fått ihop 56 fall av vilka 50 förblivit obehandlade. 68% blev initialt spontant virusfria inom loppet av 2-24 veckor, men endast 47% förblev virusfria till end-of-follow-up, 6-35 månader. Hos övriga 22% återkom virus inom 8-86 veckor. Symtomgivande sjukdom, kvinnligt kön och high peak bilirubin var klara prediktorer på spontan utläkning (676).

4 *I samma studie visades att behandling (med IFN +/- ribavirin) av symtomatiska patienter som var HCV-RNA-positiva 3 månader efter sjukdomsdebut ledde till eradikering hos 90% av patienterna (676)! Akut hepatit C ter sig i ljuset av denna studie som en i hög andel av fallen benign sjukdom. Hur är då förloppet av initialt mild kronisk hepatit C? *105 obehandlade italienska patienter med fibrosgrad 1 och aktivitetsgrad 2 genomgick förnyad biopsi efter 7-11 år. Trots fortsatt låg aktivitet kliniskt och biokemiskt hade 13% nu cirrhos och ytterligare 47% hade progredierat i sin fibros. Fibrosen hade ökat hos 72% av patienter med förhöjt ALAT, men också hos 33% av patienter med persisterande normal ALAT (205). *Fynden talar för att patienter som inte behandlas med hänvisning till låg sjukdomsaktivitet skall rebiopseras efter viss tid. I synnerhet gäller detta vid övervikt, hög ålder, högt alkoholintag och höga transaminaser (205, 215). *För den som av någon anledning inte kan/helst inte önskar utföra biopsi kan ett enkelt scoringsystem vara av värde för att skatta risken för svår fibros. Metoden baseras på värdena för TPK, ASAT och albumin och i en validering på 199 patienter predikterades svår fibros med en specificitet på 95% (228). Ett annat praktiskt tips: att en hög ASAT/ALAT-kvot korrelerar till cirrhosutveckling vid kronisk hepatit C bekräftades än en gång på närmare 200 patienter (1600). Att steatos är en prediktor av snabb fibrosutveckling bekräftades ånyo (187, 204). Den är därtill en prediktor av död och inverst korrelerad till utveckling av hepatocelluär cancer (179). Östrogener har visats ha en antifibrotisk effekt. Här visades nu att menopaus är associerad med ökad fibrosutveckling, medan graviditet är associerad med minskad fibrosutveckling (195). I litteraturen har förekommit en del uppgifter om att diabetes mellitus skulle vara vanligt förekommande vid hepatit C. Det är knappast något intryck man haft kliniskt. Förklaringen kan ligga i fynden från en ny studie som visserligen visar att DM är vanligare hos hepatit C- cirrhoser än i en matchad grupp av andra cirrhoser av likartad svårighetsgrad, men att detta förklaras av en hög prevalens hos afroamerikaner (235). Att trötthet är ett framträdande symtom vid hepatit C har visats i många studier. En färsk studie talande för cerebralt engagemang vid kronisk hepatit C väcker funderingar om att tröttheten skulle kunna vara encefalitbetingad. Nedslående resultat av effekten på trötthet av behandling av hepatit C kom nu från Poynards grupp: trots icke påvisbart HCV-RNA klagar en tredjedel av sustained responders över trötthet (1012). Från samma grupp kom resultat av en pooling av 4 olika studier visande förbättring av nekros och inflammation hos 73% av patienter behandlade med optimala doser PEG-IFN och ribavirin. Detta skall jämförs med 39% av patienter behandlade med enbart IFN. Hos 49% av patienter med cirrhos i utgångsbiopsin såg man utläkning av cirrhosen (282). Utläkning av cirrhos sågs även i en annan studie omfattande 115 patienter med hepatit B och C och autoimmun hepatit (1015). *Preliminära data från två studier av effekten av PEG-IFN + ribavirin på patienter som antingen inte svarat eller recidiverat efter behandling med IFN+ribavirin. Efter veckors behandling har ca 40% av non-responders och 80% av relapsers blivit virusfria (277, 279). Den högsta siffran fick man i en grupp som behandlades med PEG-IFN + ribavirin + amantidin (277). *Ett par små behandlingstips. Ribavirin skall tas till maten, då får man högre och jämnare plasmakoncentrationer (1706). En ALAT-kvot för utgångsvärdet/värdet vid 12 veckor som är >0.3 har ett positivt prediktivt värde på non-respons på 99%, och ett negativt prediktivt värde på 97% (983). En hög kvot skulle sålunda innebära att man inte behöver testa HCV-RNA det är så gott som säkert fortfarande positivt!

5 Autoimmun kronisk hepatit Uppemot 25% av aikh kan ha en akut debut. Någon gång händer det t.o.m. att sjukdomen debuterar som en fulminant hepatit. Här redovisades 9 patienter med akut debut, av vilka 7 hade encefalopati. Två av dessa patienter avled, 2 transplanterades (1429). Från King s College Hospital i London redovisades fem svåra fall, av vilka tre hade encefalopati, där man avsevärt förbättrade patienterna med plasmaferes (1427). Vid steroidresistent aikh kan förstås andra immunosuppressiga försökas. Här redovisades en grupp av 11 patienter, där takrolimus inom 3 månader åstadkom en minst 50 %-ig förbättring av transaminaserna hos 6 patienter således en ganska måttlig effekt (522). PBC *Behöver man göra leverbiopsi på en patient med kliniskt typisk PBC? I en studie från Mayokliniken baserad på 156 patienter konkluderade man att vid positiv AMA, kolestatiskt labmönster och inga kliniska eller biokemiska tecken på någon annan sjukdom är biopsi inte nödvändig. Man kan förvänta sig värdefull diagnostisk information från en biopsi endast hos AMA-positiv patient med ingen eller högst 50%-ig ALP-stegring eller dominerande hepatocellulärt mönster i leverstatus (686). Vid förra AASLD-mötet redovisades en studie från Mayokliniken enligt vilken mortalitet och frekvensen av levertransplantationer pga PBC minskat, trots att incidensen av sjukdomen inte minskat. Minsta gemensamma nämnaren för detta är att patienterna lever längre, och den närmast tillhands liggande förklaringen är användandet av UDCA. Här redovisades en studie från Sheffield i linje med Mayoklinikens studie: sedan 1987 har prevalensen ökat från 57 till 238/10 6 trots att incidensen ligger oförändrad (792). Etiologin till PBC är föremål för olika hypotestestningar. Rökning är kanske en bidragande faktor här redovisades ytterligare en studie som visar en lätt ökad risk med OR på 1.51 för relation mellan rökning och PBC (1413). En studie från USA redovisade en uppseendeväckande stark association till att ha fött 5 barn (791). En annan studie kunde dock inte påvisa något samband till många graviditeter (801). Mera spännande data kom från Birmingham, där man tidigare funnit stöd för att retrovirus skulle vara associerat till induktion av mitokondrieautoantigen-uttryckande i normala gallvägsepitelceller. Nu hade man testat i en pilotstudie effekten av antiviral behandling och funnit att en kombination av lamuvidin och zidovudin gav höggradigt signifikant förbättring av transaminaser och ALP och en minskning av AMA-titrar (1419). Vid ett Early Morning Workshop var dock Eric Gershwin, som är något av en kanon vad gäller immunologi vid PBC, mycket skeptisk till att det skulle finnas en infektiös bakgrund till PBC. Man borde i så fall förvänta sig en korsreaktivitet mellan antikroppsreaktion mot det infektiösa agens å ena sidan, och mot alla de fyra olika epitoper som man på senare år påvisat ligga bakom AMA å andra sidan, och det har man inte kunnat påvisa. *Ett annat spännande behandlingsfynd var att behandling med UDCA hos PBC-patienter med kolorektala adenom minskade recidivfrekvens och storlek av dessa (1420). Man har länge spekulerat i att ändring av gallsaltinnehållet i tarmen skulle kunna motverka carcinogenes i colon. Ett arbete från Newcastle hade studerat trötthet vid PBC. Tröttheten tycks inte vara relaterad till sjukdomsduration, sjukdomens svårighetsgrad eller patientens ålder, däremot till uttröttbarhet i perifera muskler. Här påvisade man autonoma störningar hos 50% av alla patienter med trötthet, men inte hos några PBC-patienter utan trötthet (798).

6 PSC En märklig företeelse är att vetenskapliga arbeten om PSC nästan uteslutande härrör från Sverige, Norge, England eller USA. Man kan nästan undra om sjukdomen förekommer i andra länder. Här redovisades dock ett arbete från Argentina, som påvisade en prevalens på 3.1% vid ulcerös kolit, dvs inte så värst mycket lägre incidens än vi fann i SILK-studien. Man hade också påvisat en kumulativ risk för utveckling av kolorektal dysplasi på 4 och 10% efter 10 respektive 20 år, signifikant högre än de 0 respektive 4% man fann i kontrollgruppen av patienter med UC utan PSC (1411). ERCP får fortfarande anses vara gold standard för diagnostik av PSC. Hur vanligt är det med komplikationer av ERCP vid PSC? I ett material av 85 ERCP, varav 67 var terapeutiska, hade man totalt 9 komplikationer: 5 cholangiter, 2 pankreatiter, en gallgångsperforation och en leverabscess. Det bör påpekas att antibiotika tillförts före ERCP i 84/85 fall och efter ERCP i 76/85 fall, en praxis som stöds av vårt arbete som visade en oerhört hög kolonisationsfrekvens post-ercp. Man fann ingen skillnad i komplikationsfrekvens mellan diagnostiska och terapeutiska ERCP (1410). *Det finns i litteraturen uppgifter om pankreasengagemang vid ERCP i vissa fall av PSC, men sådana rapporter är ganska sparsamma. Från Jenny Heathcotes grupp i Toronto kom ett arbete där man i ett totalmaterial på 72 patienter (överraskande litet!) funnit tre patienter där PSC hade debut i form av misstänkt pankreascancer. Patienterna sökte för buksmärtor, malabsorption, uttalad viktnedgång och tumörutseende på pankreas (1409). Jag kan själv påminna mig ett sådant fall där patienten dessutom hade ett CA 19-9 på >2000. *Einar Björnsson presenterade en poster om prognosen vid small duct PSC. Materialet baserades på patienter han samlade ihop under studievistelse i Oxford, samt Oslo-gruppens material. Av 34 patienter med uppföljningstid på månader utvecklade 4 patienter large duct PSC och en patient utvecklade tecken på portal hypertension med små varicer. Ingen patient utvecklade cholangiocarcinom (773). Kirsten Muri Boberg redovisade ett europeiskt multicenterarbete omfattande 394 PSCpatienter från 5 olika länder, med en median uppföljningstid på 4.7 år. I överensstämmelse med vårt SILK-arbete fann man att en hög andel av cholangiocarcinomen (CC) diagnosticerades under det första året efter diagnosen. Patienter med CC var signifikant yngre vid diagnos av IBD och hade signifikant längre duration av sin IBD vid tidpunkten för diagnos av CC. IBD förekom i samma frekvens hos patienter med som utan CC (733). Mayokliniken redovisade sina erfarenheter av PET scanning för diagnostik av CC. Man hade erfarenhet av 15 fall, av vilka 9 hade PSC. I 7 fall var PET scan negativ för CC alla dessa patienter hade PSC, och ingen av dem visade sig sedan ha CC. Man konkluderar därför på detta lilla material att en negativ PET scan in patients with PSC appears to be a good predictor for the absente of CC. Sensitiviteten för att upptäcka metastaser var dålig, bara 40%, medan specificiteten var 100% (734). *En amerikansk studie visade förhållandevis goda erfarenheter av borstcytologi i ett material av 119 PSC-patienter. De patienter som visade dysplasi eller atypi borstades på nytt, de med dysplasi efter 3-6 månader, de med atypi efter 6-12 månader. På detta sätt hade man vaskat fram 7 asymtomatiska PSC-patienter med CC. Dessa utsattes för extern och intern strålterapi och uppsattes därefter på väntelista för LT. 6 var redan transplanterade och hade då ingen cancer i explantatet, men multipla härdar av dysplasi i icke-bestrålat område (771). Alkoholhepatit Mekanismerna bakom uppkomsten av alkoholhepatit är höljda i dunkel. Mycket talar dock för att immunologiska mekanismer är involverade. Alkoholdehydrogenas (ADH) har identifierats som ett autoantigen, dock inte bara vid alkoholleversjukdom utan också vid autoimmun leversjukdom. I ett arbete från London visades att förekomst av anti-adh-antikroppar i

7 serum var starkt associerat av aktivt alkoholmissbruk, vanligare vid alkoholcirrhos än vid alkoholsteatos, och att de kunde försvinna inom 6-14 veckor efter påbörjad abstinens. Dock förekom anti-adh-antikroppar även hos 10% av normala kontroller (1151). Det är inte särskilt ovanligt att man ser klinisk försämring av svår alkoholleversjukdom sedan patienten kommit in på sjukhus. En förklaring skulle kunna vara det fynd man gjort vid mätning av leverperfusionen hos alkoholleversjuka. Man fann därvid att leverperfusionen minskar under de första 7-10 dagarna hos svårt alkoholleversjuka patienter (1152). I en fransk studie av 132 patienter, av vilka 77% fick steroidbehandling, fann man vid multivariatanalys att leveratrofi vid ultraljudundersökning var den enda prognostiska faktorn. Tidigare resultat av obduktionsmaterial, som talat för att skrumplever just vid alkoholleversjukdom är ovanligt, bekräftades i denna studie. Endast 11% hade sålunda atrofisk lever (1149). I en annan studie från London hade man jämfört behandling med antioxidantia jämfört med prednisolon 30 mgx1 under 30 dagar. Man använde sig av en antioxidantia-cocktail innehållande vitamin A, C, E, selenium, allopurinol, desferrioxamin och N-acetylcystein. Bakgrunden till studien är att det finns mycket stöd för att alkoholhepatit uppkommer pga oxidativ stress. Man fann dock högre mortalitet vid denna behandling jämfört med vid steroidbehandling. Man påpekade också att 30 mg verkar ge lika bra resultat som den vanligen använda dosen 40 mgx1. Det bör framhållas att skillnaden i mortalitet hade utjämnats efter ett år (307). Samma fynd har man gjort vid jämförelse mellan steroider och enteral nutrition: man förbättrar korttidsöverlevnaden med steroider, men sedan drabbas patienterna av en ökad dödlighet i fr.a. infektioner. Nonalcoholic SteatoHepatitis (NASH) Inte mindre än 44 abstracts och en översiktsföreläsning rörde NASH. En väldigt aktuell fråga är om majoriteten av kryptogena cirrhoses orsakas av NASH. En fransk studie där man reevaluerade patienter som transplanterats för kryptogen cirrhos fann dock att endast 6% skulle ha kunnat vara NASH-betingade (454). En likartad amerikansk studie fann å andra sidan mera stöd för NASH bland kryptogena cirrhoser: hög andel kvinnor, högt BMI (1158). I ett franskt arbete hade man i stället eftergranskat patienter med kryptogen cirrhos och samtidig hepatocellulär cancer och funnit att dessa oftare hade obesitas, typ 2 diabetes och höga blodfettvärden än en kontrollgrupp av HCC-patienter med annan leversjukdom i botten (310). Att primär levercancer (HCC) verkligen kan förekomma vid säker NASH framgick av ett japanskt arbete där man prospektivt följt 108 NASH-patienter och sett utveckling av HCC i fem av dessa (1148). Denna risk synes vara lägre än vid hepatit B och C-cirrhoser, men högre än vid PBC och aikh. Manligt kön tycks vara en riskfaktor för utveckling av HCC vid NASH (1159). NASH-patienter har ofta hög transferrinmättnad och högt S-ferritin. Vissa små studier har också antytt en ökad association till mutationer av HFE-genen som vid hämokromatos. I två större studier fann man dock inte någon ökad prevalens av HFE-mutationer (758, 1137). I den ena studien (758) fann man att varje form av HFE-mutation var associerad till ökad risk för fibros eller cirrhos, vilket man inte såg i den andra (1137). Den enda etablerade terapin vid NASH är korrigering av eventuell övervikt, hyperlipidämi och diabetes. Till de olika former av medikametell terapi som föreslagits kan man nu också lägga Xenical som fick steatosen att försvinna hos 6/8 patienter och minskade portal och pariportal inflammation hos 5/8 (1146). Hämokromatos En överväldigande majoritet av hämokromatospatienterna är homozygota för C282Ymutationen, en liten andel är s.k. compound heterozygoter med en C282Y-mutation och en

8 H63D-mutation. Betydelsen av H63D-mutationer är mera oklar. I ett stort australiensiskt arbete visades att H63D-mutationer, såväl homozygota som heterozygota, hos såväl kvinnor som män, är förenade med signifikant högre transferrinmättnad. Ökningen var dock inte av den storleksordningen att den ansågs avspegla kliniskt signifikant ökning av järndepåerna. Man konkluderade därför, att i avsaknad av C282Y-mutationer är H63D-mutationer inte kliniskt betydelsefulla (141). I ett annat arbete visades för första gången att S-ceruloplasmin är minskat jämfört med normalt hos män, men inte kvinnor, med C282Y-mutationen. Anledningen till att man undersökte detta är att ceruloplasmin är involverat i järnmetabolismen genom sin förmåga att katalysera järnoxidation. Hos män som genomgått flebotomiprogram var ceruloplasminnivåerna normala (142). En annan ny upptäckt presenterades, som kanske kan förklara fenotypiska skillnader hos patienter med hämokromatos. En belgisk grupp hade undersökt förekomsten av olika haptoglobintyper och haptoglobinalleler hos C282Y-homozygoter och funnit en överrepresentation av Hp 2-2-typen. Manliga hämokromatospatienter med Hp 2-2 hade vid diagnos högre S-Fe och S-ferritin och visade sig efter flebotomier ha haft större järndepåer än patienter med andra Hp-typer (136). Wilsons sjukdom På senare år har det kommit spridda rapporter om att penicillamin med framgång använts även till patienter med fulminant Wilsons sjukdom. Vissa patienter tolererar dock inte penicillamin. Från New York redovisades 10 patienter, varav 9 med leverengagemang, där man pga penicillaminintolerans med framgång använt kombination av Trientin och Zink.. Efter 3-6 månader visade samtliga förbättring av markörer på inflammation och syntesförmåga i levern, och tre patienter som satts upp för levertransplantation kunde slippa denna. Efter 6 veckor 3 månader övergick man till enbart zinkbehandling (147). *Vid ett Early Morning Workshop framhölls att penicillamin p.g.a. sina många biverkningar inte längre bör ses som förstahandsalternativ vid behandling av Wilsons sjukdom. I stället rekommenderades initial kombinationsbehandling Trientin och Zink, där man hade haft goda erfarenheter även i mycket svåra fall, följt av underhållsbehandling med enbart Zink. Man framhöll också att neurologiska symtom som kan hänföras till Wilsons sjukdom, och inte till leversjukdom, absolut inte utgör någon indikation för levertransplantation tvärtom! Fulminant leversvikt Hypofosfatämi är vanligt vid fulminant leversvikt, fr.a. vid paracetamolskada. En dansk grupp (inte Fin Stoltze Larsens!) hade prospektivt analyserat S-fosfat vid svår paracetamolskada. Man fann då att ett S-fosfat över (sic!) 1.2mmol/l tim efter tidpunkten för överdos förekom hos 16/18 patienter utan spontan överlevnad, men inte hos någon med spontan överlevnad. Hos patienterna med hyperfosfatämi korrelerade graden av hyperfosfatämi med njursvikt och acidos. Hos de överlevande korrelerade graden av hypofosfatämi med graden av leverskada mätt som ALAT-maximum. Man tror att utvecklingen av hypofosfatämi är en följd av ett uttalat upptag i den regenererande levern. S-fosfat var klart överlägset protrombin, kreatinin och ph för att prediktera mortalitet (256). Rekombinant aktiverad faktor VII jämfördes i en retrospektiv studie med plasma hos patienter med fulminant leversvikt. Av 7 patienter som fått rviia hade i 100% fått normalisering av PT mot 0% av 8 plasmakontroller. De som fått rviia hade vidare signifikant lägre frekvens ödem (stor volume load av plasma), man hade signifikant oftare kunnat genomföra epiduraltryckmätning och de hade signifikant lägre mortalitet (255). I en multicenterstudie som engagerar centra i USA och flera länder i Europa jämföres prospektivt, randomiserat effekten av BAL = BioArtificial Liver vid fulminant leversvikt. I en

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 1 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 1 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 1 År 2008 Volym 13 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 5 nummer per år. ansvarig

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2011 Volym 16 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2011 Volym 16 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2011 Volym 16 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk

Läs mer

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 7 Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

Optikusneurit. -State of the Art

Optikusneurit. -State of the Art Optikusneurit -State of the Art A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Levercellscancer. Nationellt vårdprogram, kortversion

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Levercellscancer. Nationellt vårdprogram, kortversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Levercellscancer Nationellt vårdprogram, kortversion Juli 2012 Versionshantering Datum 2012-07-01 Beskrivning av förändring

Läs mer

BLODTRYCKET. Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri

BLODTRYCKET. Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri BLODTRYCKET Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2009 Volym 25 Nr 1 Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri Innehåll Blodtrycket

Läs mer

Njurfunk. Graviditet och njurtransplantation - sid 13. Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2012 Årgång 39

Njurfunk. Graviditet och njurtransplantation - sid 13. Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2012 Årgång 39 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Graviditet och njurtransplantation - sid 13 Nummer 4, 2012 Årgång 39 Det är ditt liv, det är ditt beslut Hembehandling 1 ett möjligt första 2 alternativ för många patienter

Läs mer

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation Den 19 april 2007 anordnade Läkemedelsverket i samarbete med Referensgruppen för Antiviral terapi, RAV,

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 5 År 2013 Volym 18 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 5 År 2013 Volym 18 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 5 År 2013 Volym 18 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2012 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer LÄKEMEDELSBEHANDLING VID CROHNS SJUKDOM 2012-06-15 Kontaktperson: Sven Almer, Magtarmmedicinska

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 5 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 5 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 5 År 2010 Volym 15 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 3 År 2008 Volym 13 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2012 Volym 17 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2012 Volym 17 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2012 Volym 17 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2009 Volym 14 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2009 Volym 14 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2009 Volym 14 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

Alkoholproblem före & efter bariatrisk kirurgi

Alkoholproblem före & efter bariatrisk kirurgi Alkoholproblem före & efter bariatrisk kirurgi En litteraturöversikt FÖRFATTARE PROGRAM/KURS OMFATTNING HANDLEDARE EXAMINATOR Niclas Björnfot Fristående kurs, 15 högskolepoäng/ OM5250 VT 2014 15 högskolepoäng

Läs mer

Friedrich H. Lewy (1885 1950) föddes i Berlin, där

Friedrich H. Lewy (1885 1950) föddes i Berlin, där Nummer 2 2009 Årgång 22 PARKINSON Behandling vid bradykinesi Kognitiv störning Applådtecknet NMDA-receptorencefalit Akupunktur vid Parkinsons sjukdom EPILEPSI Kryptogen spasm Fokal idiopatisk epilepsi

Läs mer

En litteraturstudie om patienters upplevelser av att leva med ulcerös kolit och inverkan på livskvaliteten

En litteraturstudie om patienters upplevelser av att leva med ulcerös kolit och inverkan på livskvaliteten En litteraturstudie om patienters upplevelser av att leva med ulcerös kolit och inverkan på livskvaliteten INGER BENGTSSON KRISTINA GUNNARSSON Examensarbete Ht 02 Sjuksköterskeprogrammet Januari 2005 Malmö

Läs mer

neurologi EPILEPSI Tidig debut av epilepsi Kirurgi och fokal epilepsi Alternerande hemiplegi Dysekvilibriumsyndromet B-vitaminer och epilepsiläkemedel

neurologi EPILEPSI Tidig debut av epilepsi Kirurgi och fokal epilepsi Alternerande hemiplegi Dysekvilibriumsyndromet B-vitaminer och epilepsiläkemedel NUMMER 4 2011 ÅRGÅNG 24 neurologi PARKINSON Endogena Alfa-synuclein-fibriller Partiell dopaminagonist Transplantation av dopaminproducerande retinaceller Diagnostisk parkinsonmarkör Atrofier vid parkinsondemens

Läs mer

MIK. Laparoskopi-NYTT. Innehåll. Redaktion

MIK. Laparoskopi-NYTT. Innehåll. Redaktion SVENSK FÖRENING FÖR MIK MINIMALINVASIV KIRURGI Laparoskopi-NYTT Informationsblad för Svensk Förening för Minimalinvasiv Kirurgi, juni 2005 Innehåll Ordförande har ordet sidan 1 On Obesity Surgery sidan

Läs mer

Information från smittskyddet och mikrobiologen

Information från smittskyddet och mikrobiologen SMI TT NY Information från smittskyddet och mikrobiologen Nr 27 Maj-99 Innehåll Infektioner i gallvägarna 2 Multipel skleros 6 Creutzfeldt Jakobs sjukdom 10 Infektionsutbrott på neonatal IVA-avdelning

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom 2 Diagnos 9 Så ställs diagnosen Två grupper 3 Behandling 11 Tålamodskrävande

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 3 År 2010 Volym 15 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

År 2015 Årgång 28 Nr 1-2 Vinternumret. Adress till redaktionen Doc Stig Attvall Diabetescentrum, Blå Stråket 5 SU/Sahlgrenska 413 45 Göteborg

År 2015 Årgång 28 Nr 1-2 Vinternumret. Adress till redaktionen Doc Stig Attvall Diabetescentrum, Blå Stråket 5 SU/Sahlgrenska 413 45 Göteborg DIABETOLOGNYTT Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi År 2015 Årgång 28 Nr 1-2 Vinternumret Ordföranden har ordet 4 Redaktören har ordet 6 NDR-Nytt 7 Riktlinjer för CGM barn/ungdom 8 Riktlinjer

Läs mer

Gott Nytt År önskar Läkemedelsverket

Gott Nytt År önskar Läkemedelsverket ÅRGÅNG 12 F R Å N NR 7/8 DECEMBER 2001 L Ä K E M E D E L S V E R K E T Handläggning av Cytomegalvirusinfektioner Rekommendationen ger riktlinjer bland annat för behandling och profylax av transplanterade

Läs mer

Nr 3 2012 Volym 16. Reportage från Vårmötet Fyra händelserika veckor i Nepal Multicentrisk Castlemans Sjukdom

Nr 3 2012 Volym 16. Reportage från Vårmötet Fyra händelserika veckor i Nepal Multicentrisk Castlemans Sjukdom Nr 3 2012 Volym 16 Reportage från Vårmötet Fyra händelserika veckor i Nepal Multicentrisk Castlemans Sjukdom LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Infektionsläkaren

Läs mer

Blödande magsår. En systematisk litteraturöversikt. Maj 2011

Blödande magsår. En systematisk litteraturöversikt. Maj 2011 Blödande magsår En systematisk litteraturöversikt Maj 2011 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment SBU utvärderar sjukvårdens metoder SBU, Statens

Läs mer

Nr 3 2011 Volym 15. Reportage från Vårmötet Stramanätverket vad och varför? Antraxutbrott i Örebro

Nr 3 2011 Volym 15. Reportage från Vårmötet Stramanätverket vad och varför? Antraxutbrott i Örebro Nr 3 2011 Volym 15 Reportage från Vårmötet Stramanätverket vad och varför? Antraxutbrott i Örebro LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Infektionsläkaren

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 1 År 2009 Volym 14 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 1 År 2009 Volym 14 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 1 År 2009 Volym 14 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN TRIZIVIR 300 mg/150 mg/300 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg abakavir (som

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer