Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006"

Transkript

1 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Tangit FP100 Sidan 1 / 10 SDB-nr : V001.0 Reviderat den: Utskriftsdatum: AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning: Tangit FP100 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: Avsedd användning: Tätningsmedel Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad: Henkel AG & Co. KGaA Henkelstr Düsseldorf DE Tel.: +49 (211) Fax nr: +49 (211) Telefonnummer för nödsituationer: (kontorstid) Klassificering av ämnet eller blandningen: AVSNITT 2: Farliga egenskaper Klassificering (DPD): F+ - Extremt brandfarligt R12 Extremt brandfarligt. Xn - Hälsoskadlig R48/20 Farligt: Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. Cancerframkallande, Kategori 3. R40 Misstänks kunna ge cancer. Sensibiliserende R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. Xi - Irriterande R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R64 Kan skada spädbarn under amningsperioden.

2 SDB-Nr: V001.0 Tangit FP100 Sidan 2 / 10 Märkningsuppgifter (DPD): F+ - Extremt brandfarligt Xn - Hälsoskadlig R-fraser: R12 Extremt brandfarligt. R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. R40 Misstänks kunna ge cancer. R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. R48/20 Farligt: Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R64 Kan skada spädbarn under amningsperioden. S-fraser: S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S23 Undvik inandning av ånga. S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. S29/56 Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. S51 Sörj för god ventilation. Tilläggsinformation: Innehåller isocyanater. Se information från tillverkaren. Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50 C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller: Andra faror: Information enligt XVII. 56 REACH Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna produkt. Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt. Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (dvs. typen A1 enligt standarden EN 14387). Personer som reagerar allergiskt på isocyanater bör undvika hantering av produkten. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar Allmän kemisk karaktärisering: 1-komponents PU-skum i tryckgasflaska Basämnen i beredningen: Polyuretanpepolymer med fritt (MDI) Gasolbas: isobutan/propan-blandning

3 SDB-Nr: V001.0 Tangit FP100 Sidan 3 / 10 Angivande av ämnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008: Isobutan Propan EG-nummer REACH- Registreringsnum mer Halt Klassificering < 25 % Cancerframkallande egenskaper 2 H351 Akut toxicitet 4; inandning H332 Specifik organtoxicitet - upprepade exponeringar 2 H373 Ögonirritation 2 H319 Specifik organtoxicitet - enstaka exponering 3 H335 Irriterande på huden 2 H315 Sensibiliserande på luftvägarna 1 H334 Sensibiliserande på huden 1 H < 20 % Brandfarliga gaser 1 H220 Komprimerade gaser < 20 % Brandfarliga gaser 1 H220 Komprimerade gaser < 20 % Brandfarliga gaser 1 H220 Komprimerade gaser < 2,5 % Reproduktionstoxiskt Lact. H362 Akuta faror för vattenmiljön 1 H400 Långvariga faror för vattenmiljön 1 H410 Denna tabell visar endast farliga ingredienser där en CLP- klassificering redan finns tillgänglig. För fullständig ordalydelse av H-angivelser och andra förkortningar, se rubrik 16 "Annan information". Ämnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska gränsvärden inom gemenskapen. Angivande av ämnen enligt DPD (EG) nr 1999/45: Isobutan Propan EG-nummer REACH- Registreringsnum mer Halt Klassificering < 25 % Xi - Irriterande; R36/37/38 R42/43 Cancerframkallande, Kategori 3.; R40 Xn - Hälsoskadlig; R20, R48/ < 20 % F+ - Extremt brandfarligt; R < 20 % F+ - Extremt brandfarligt; R < 20 % F+ - Extremt brandfarligt; R < 2,5 % N - Miljöfarlig; R50, R53 R66 R64 För fullständig ordalydelse av R-fraser som anges med koder, se rubrik 16 "Annan information". Ämnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska gränsvärden inom gemenskapen.

4 SDB-Nr: V001.0 Tangit FP100 Sidan 4 / 10 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen: Allmänna anvisningar: Vid besvär, kontakta läkare. Inhalation: Frisk luft, sök upp läkare vid ihållande besvär. Verkan kan fördröjas efter inandning. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen Hudkontakt: Ohärdat skum: Torka av den utsatta huden omedelbart med en mjuk trasa och avlägsna sedan eventuella rester med vegetabilisk olja; applicera hudkräm. Härdat skum kan endast avlägsnas mekaniskt. Ögonkontakt: Skölj i rinnande vatten, konsultera eventuellt läkare. Förtäring: Skölj munhålan, drick 1-2 glas vatten, kontakta läkare. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda: Hud: Utslag, Urtikaria (nässelutslag). HUD: Rodnad, inflammation. LUFTVÄGAR: Irritation, hosta, andnöd, tryck över bröstet. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. ÖGON: Irritation, konjunktivit (ögoninflammation). Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs: Se punkt: Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Släckmedel: Lämpliga släckmedel: Pulver Skum Koldioxid. Sand Vattenspraystråle Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel: Högtrycksvattenstråle AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra: I händelse av brand kan kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och kväveoxider (NOx) frigöras. Vid brand kan isocyanat-ångor bildas. Råd till brandbekämpningspersonal: Använd gasmask som är oberoende av omgivningsluften. Använd personlig skyddsutrustning. Tilläggsinformation: Kyl utsatta behållare med vattenjetstråle. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

5 SDB-Nr: V001.0 Tangit FP100 Sidan 5 / 10 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: Sörj för tillräcklig ventilation. Använd personlig skyddsutrustning. Undvik ögon- och hudkontakt. Miljöskyddsåtgärder: Låt ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten. Metoder och material för inneslutning och sanering: Ta bort mekaniskt. Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13. Hänvisning till andra avsnitt Beakta råd i punkt 8. AVSNITT 7: Hantering och lagring Försiktighetsmått för säker hantering: Lufta arbetsrum väl. Undvik öppen eld, gnistbildning och antändningskällor. Frånkoppla elektriska apparater. Rökning förbjuden. Svetsa ej. Häll ej ner rester i avloppsvattnet. Vid transport i personbil: Förvara burken i en trasa i bagageutrymmet, absolut ej i kupén. Allmänna hygieniska åtgärder: Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetets slut. Avlägsna eventuell hudnedsmutsning med vegetabilisk olja; hudvård. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet: För tryckbehållare: skydda mot direkt solljus och temperaturer över 50 C. Förvara kallt och torrt. Lufta förvarings- och arbetsutrymmen tillräckligt. Förvaras åtskild från brandfarliga ämnen/vätskor. Förvara ej tillsammans med oxidationsmedel. Förvaras åtskild från livsmedel och konsumtionsvaror (t.ex. kaffe, te, tobak). Specifik slutanvändning: Tätningsmedel AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd Kontrollparametrar: Gäller för SE Ingående ämnen ppm mg/m 3 Typ Kategori Anmärkningar 4,4'-METYLENDIFENYLDIISOCYANAT 0,002 0,03 Nivågränsvärde SWO 4,4'-METYLENDIFENYLDIISOCYANAT 0,005 0,05 Hygieniskt gränsvärde SWO 4,4'-METYLENDIFENYLDIISOCYANAT Medicinsk kontroll krävs vid SWO hantering av ämnet. DIMETYLETER Nivågränsvärde SWO DIMETYLETER Korttidsvärde SWO DIMETYLETER Nivågränsvärde Riktgivande ECTLV Begränsning av exponeringen: Andningsskydd: Vid bearbetning av stora mängder. Lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

6 SDB-Nr: V001.0 Tangit FP100 Sidan 6 / 10 Handskydd: Använd bifogade handskar. Genomsläppningstid < 5 min. Ögonskydd: Tätslutande skyddsglasögon. Kroppsskydd: Lämplig skyddsklädsel. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper: Utseende Tryckbehållare Pasta-artad Beige Lukt Karakteristisk ph-värde Initial kokpunkt Flampunkt Sönderfallstemperatur Ångtryck Densitet Skrymdensitet (skakdensitet, volymvikt) Viskositet Viskositet (kinematisk) Explosiva egenskaper Löslighet, kvalitativ (23 C (73.4 F); lösningsm: Vatten) Stelningstemperatur Smältpunkt Brandfarlighet Självantändningstemperatur Explosionsgräns Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten Avdunstningshastighet Ångdensitet Oxiderande egenskaper Reagerar långsamt med vatten varvid koldioxid friges. Annan information: Reaktivitet: Reagerar med vatten, utvecklar CO2 Tryckuppbyggnad i tillsluten behållare. Reagerar med vatten, alkoholer, aminer. Kemisk stabilitet: Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden. Risken för farliga reaktioner: Se avsnitt reaktivitet Förhållanden som ska undvikas: Temperaturer över ca. 50 C Oförenliga material: Inga vid avsedd användning. Farliga sönderdelningsprodukter: Vid högre temperaturer kan isocyanat avspjälkas. AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

7 SDB-Nr: V001.0 Tangit FP100 Sidan 7 / 10 AVSNITT 11: Toxikologisk information Allmänna uppgifter om toxikologi: Beredningen är klassificerad enligt den konventionella metod som beskrivs i artikel 6(1)(a) i Direktiv 1999/45/EG. Relevant tillgänglig hälsoinformation/ekologisk information för de ämnen som anges i avsnitt 3 ges i det följande. Korsreaktioner med andra isocyanater är möjliga. Personer som reagerar allergiskt på isocyanater bör undvika hantering av produkten. Risk för cancerframkallande effekt. Akut inhalativ toxicitet: Irriterar andningsorganen. Kan vara hälsoskadlig vid långvarig eller upprepad exponering. Hudirritation: Primär hudirritation: Irriterande. Ögonirritation: Primär ögonirritation: Irriterande. Sensibilisering: Kan ge allergi vid inandning. Kan ge allergi vid hudkontakt. Frätande/irriterande på huden: alkaner, C14-17, klorerade Resultat Exponeri ngstid art Metod Lätt irriterande Kanin OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) Mutagenitet i könsceller: 4,4'- metylendifenyldiisocyanat Resultat Typ av studie / Administreringsvä g kan ifrågasättas Negativ Negativ Toxicitet vid upprepad dosering bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) Metabolisk aktivering / Exponeringstid vid utan vid och utan art Metod Resultat NOAEL=> ppm Exponering sväg Exponeringstid / Exponeringsfrekven s Inhalering 4 week 6 hours/day, 5 days/week art Råtta Metod AVSNITT 12: Ekologisk information Allmänna uppgifter om ekologi: Beredningen är klassificerad enligt den konventionella metod som beskrivs i artikel 6(1)(a) i Direktiv 1999/45/EG. Relevant tillgänglig hälsoinformation/ekologisk information för de ämnen som anges i avsnitt 3 ges i det följande. Töm ej i avlopp, jord eller vattendrag. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Ekotoxicitet

8 SDB-Nr: V001.0 Tangit FP100 Sidan 8 / 10 Akut invertebrattoxicitet (ryggradslös): EC50 > 100 mg produkt/l. Toxicitet: Värdetyp Värde Studie av akut toxicitet Exponerin gstid LC50 > mg/l Fish 96 h Brachydanio rerio (new name: Danio rerio) art Metod OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC50 0,35 mg/l Daphnia 24 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) EC50 1,5 mg/l Algae 72 h OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) LC50 > mg/l Fish 96 h Poecilia reticulata OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC50 > mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) EC50 > mg/l Algae OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) LC50 > mg/l Fish 96 h Alburnus alburnus OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) NOEC > 1,6 mg/l Fish 20 d Oryzias latipes EC50 0,0059 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) NOEC 0,1 mg/l Algae 72 h OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) Persistens och nedbrytbarhet: Resultat Exponeringsväg Nedbrytbarhet Metod under testförhållanden ingen biologisk nedbrytning observerats aerob 0 % OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test) aerob 5 % EU Method C.4-A (Determination of the "Ready" BiodegradabilityDissolved Organic Carbon (DOC) Die-Away Test) Bioackumuleringsförmåga / Rörligheten i jord: Isobutan LogKow Biokoncentrations faktor (BCF) 5,22 0,1 Exponering stid art Temperatur Metod 2,88 20 C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (noctanol / water), Shake Flask Method) 1, d Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 305 (Bioconcentration: Flowthrough Fish Test)

9 SDB-Nr: V001.0 Tangit FP100 Sidan 9 / 10 Avfallsbehandlingsmetoder: Avfallshantering av produkten: Avfallshantera enligt lokala lagar och förordningar. AVSNITT 13: Avfallshantering Avfallshantering av ej rengjord förpackning: Endast helt tömda eller rena emballage/förpackningar kan återvinnas. Avfallskod rester av bindemedel och tätningsmedel som innehåller organiska lösningsmedel och andra farliga ämnen Vägtransport ADR: AVSNITT 14: Transportinformation Klass: 2 Förpackningsgrupp: Klassificeringskod: 5F Nr för märkning av faran: UN-nr: 1950 Varningsetikett: 2.1 Benämning: AEROSOLER Tunnelrestriktionskod: (D) Järnvägstransport RID: Klass: 2 Förpackningsgrupp: Klassificeringskod: 5F Nr för märkning av faran: 23 UN-nr: 1950 Varningsetikett: 2.1 Benämning: AEROSOLER Tunnelrestriktionskod: Insjötransport ADN: Klass: 2 Förpackningsgrupp: Klassificeringskod: 5F Nr för märkning av faran: UN-nr: 1950 Varningsetikett: 2.1 Benämning: AEROSOLER Sjötransport IMDG: Klass: 2.1 Förpackningsgrupp: UN-nr: 1950 Varningsetikett: 2.1 EmS: F-D,S-U Marine pollutant: - Proper shipping name: AEROSOLS Flygfrakt IATA: Klass: 2.1 Förpackningsgrupp: Packaging-Instruction (passenger) 203 Packaging-Instruction (cargo) 203 UN-nr: 1950 Varningsetikett: 2.1 Proper shipping name: Aerosols, flammable

10 SDB-Nr: V001.0 Tangit FP100 Sidan 10 / 10 AVSNITT 15: Gällande föreskrifter Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö: VOC-innehåll 59,70 % (CH) AVSNITT 16: Annan information Produktens märkning anges under avsnitt 2. Fullständig ordalydelse av alla förkortningar som angetts med koder i säkerhetsdatabladet: R12 Extremt brandfarligt. R20 Farligt vid inandning. R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. R40 Misstänks kunna ge cancer. R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. R48/20 Farligt: Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R64 Kan skada spädbarn under amningsperioden. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. H220 Extremt brandfarlig gas. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H362 Kan skada spädbarn som ammas. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Övrig information: "Angivelserna stöder sig på vår nuvarande kännedom och syftar på produkten i levererat tillstånd. De ska beskriva våra produkter med avseende på säkerhetskrav och har därför ej för avsikt att beskriva några produktspecifika egenskaper."

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Pattex Gel Compact Sidan 1 / 17 SDB-nr : 390433 V001.3 Reviderat den: 23.04.2014 Utskriftsdatum: 30.07.2014 1.1 Produktbeteckning Pattex Gel

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Loctite Epoxi Universal 5 min Sidan 1 / 10 SDB-nr : 369595 V002.1 Reviderat den: 07.05.2012 Utskriftsdatum: 22.04.2013 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

W&H Service Oil F1 MD400 Spray

W&H Service Oil F1 MD400 Spray Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: W&H Service Oil F1 MD400 Spray REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NERMANS MÄRKFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD NERMANS MÄRKFÄRG Omarbetad 31/08/2012 Revision 2 Ersätter datum 31/08/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11504, 11505, 11508,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD Omarbetad 27/12/2012 Revision 2 Ersätter datum 18/12/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11761 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SKOGMA SKOGSFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD SKOGMA SKOGSFÄRG Omarbetad 20/02/2013 Revision 2 Ersätter datum 20/02/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11792, 11793, 11794,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WATERPROOFER PFOS FRI

SÄKERHETSDATABLAD WATERPROOFER PFOS FRI Omarbetad 11/01/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11769 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER

SÄKERHETSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER Omarbetad 07/10/2012 Revision 3 Ersätter datum 05/10/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11855 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-60 Kallgalv

SÄKERHETSDATABLAD OX-60 Kallgalv Omarbetad 27/11/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11604 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning Omarbetad 24/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 12024 Internt Nr. 11524 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring Omarbetad 22/05/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11709 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-45 Rostlösare

SÄKERHETSDATABLAD OX-45 Rostlösare Omarbetad 25/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12116 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning Omarbetad 28/11/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 13001 Internt Nr. 11598 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS VS 150 C 1.2Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utarbetad: 09-06-2015 SDS version: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD. Utarbetad: 09-06-2015 SDS version: 1.0 I enlighet med REACHKemikalieförordning (EG) 1907/2006 och 453/201 SÄKERHETSDATABLAD Utarbetad: 09062015 SDS version: 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 25/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD MASTER SNABBLACK NATOGRÖN AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MASTER SNABBLACK NATOGRÖN Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-51 Skär & Gängspray

SÄKERHETSDATABLAD OX-51 Skär & Gängspray Omarbetad 26/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12057 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning Omarbetad 02/11/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 12202 Internt Nr. 11488 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038)

SÄKERHETSDATABLAD Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038) Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038) Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FLÄCK-VÄCK

SÄKERHETSDATABLAD FLÄCK-VÄCK Omarbetad 03/01/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11758 Internt Nr. 70205 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML

SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 1 Utgivningsdatum 5/14/2014 1:15:28 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn TRÖSKELSKYDDSMASSA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning Omarbetad 20/11/2012 Revision 2 Ersätter datum 04/06/2012 SÄKERHETSDATABLAD MASTER UNIVERSALOLJA AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MASTER UNIVERSALOLJA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-52 Vaselinspray

SÄKERHETSDATABLAD OX-52 Vaselinspray Omarbetad 26/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12058 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Frisparksspray

SÄKERHETSDATABLAD Frisparksspray Omarbetad 07/07/2014 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 6395 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Antfricton

SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Antfricton Omarbetad 23/11/2012 Revision 2 Ersätter datum 23/11/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12003 Slide Master

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Smörjfett

SÄKERHETSDATABLAD Smörjfett Omarbetad 05/02/2014 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Smörjfett AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Smörjfett Produktnr. 4106-400 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray

SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray Omarbetad 22/05/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn LRB 225 Oljespray Produktnr. 12035 1.2

Läs mer