Elevernas rätt till särskilt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevernas rätt till särskilt"

Transkript

1 Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer

2 Innehållsförteckning 1. Sammafattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga och revisionskriterier Avgränsning och metod Avvikelser från projektplanen Sakavstämning Iakttagelser Riktlinjer, rutiner och ansvarsfördelning Slutsatser och bedömning Dokumentation Slutsatser och bedömning Stödåtgärder anpassas värderingen av elevernas utveckling som lärare gör Iakttagelser Åtgärdsprogrammen Slutsatser och bedömning Rektors utvärdering och utveckling Slutsatser och bedömning Resursfördelning och organisation Slutsatser och bedömning Nämndens uppföljning per enhet och över tid Slutsatser och bedömning Revisionell bedömning Staffanstorps kommuns revisorer

3 1. Sammafattning Revisorerna i Staffanstorps kommun har gett i uppdrag att genomföra en granskning utifrån revisionsfrågan: Säkerställer barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning att skolorna arbetar på ett ändamålsenligt sätt avseende elever i behov av särskilt stöd? Vi gör den revisionella bedömningen att barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning inte fullt ut säkerställer att skolorna arbetar på ett ändamålsenligt sätt avseende elever i behov av särskilt stöd. Vi bedömer att det finns riktlinjer, rutiner och ansvarsfördelning för att uppmärksamma om en elev behöver särskilt stöd, utreda elevens behov, beslut och utarbeta ett program med åtgärder som genomförs, följs upp och utvärderas. Vi bedömer vidare att arbetet med elevers rätt till särskilt stöd och åtgärdsprogrammen dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt. Den långsiktiga hanteringen och förvaringen av dokumentationen behöver förbättras genom tydliga rutiner och dokumenthanteringsplaner som stämmer överens med kommunens övergripande rutiner och riktlinjer för arkiv och dokumenthantering. Vi gör bedömningen att stödåtgärder anpassas till den värdering av elevernas utveckling som läraren gör. Det finns brister i åtgärdsprogrammen i form av otydliga målsättningar samt oklarheter vad gäller uppföljning, utvärdering och analyser. Vi kan konstatera att åtgärdsprogrammen följs upp och utvärderas. Det framgår att detta inte alltid dokumenteras. Uppföljning och utvärdering genomförs av lärarna och elevhälsoteamen. Rektor har insyn genom sitt engagemang i elevhälsoteamen men det genomförs inga systematiska övergripande sammanställningar eller utvärderingar av stödåtgärderna på skolan. Vi gör därför bedömningen att processen kring arbetet med åtgärdsprogram och särskilt stöd i begränsad utsträckning utvärderas av rektor. Vidare vill vi framhålla vikten av att dokumentera även uppföljning, utvärdering och analyser av åtgärdsprogrammen för att säkerställa en rättsäker hantering samt skapa underlag för utveckling. Vi konstaterar att resursfördelningen till skolorna inte tar hänsyn till socioekonomiska faktorer och att kommunens resursfördelningssystem därmed inte följer skolmyndigheternas rekommendationer. Vi bedömer därför att resursfördelningen inte fullt är ändamålsenlig för att tillgose elevers rätt till särskilt stöd. Vi konstaterar att rektorerna inom ramen för den inre organisationen och rektors ansvar för elevhälsan utformar skolornas organisation efter lokala förutsättningar och elevernas behov. Skolorna har tillgång specialpedagoger och elevhälsoteam som arbetar aktivt med barn i behov av stöd. Vi bedömer därför att organisation för att tillgodose elevers rätt till särskilt stöd är ändamålsenlig. Vi bedömer att nämnden på ett tillförlitligt sätt kan följa arbetet per enhet och över tid. Staffanstorps kommuns revisorer 1 av 13

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt, enligt utbildningens mål. Om det befaras att en elev inte kommer att kunna nå de kunskapsmål som minst ska uppnås, är berörd personal skyldig att anmäla detta till rektor. Om utredning visar att eleven är i behov av särskilt stöd, ska eleven ges sådant stöd. Ett åtgärdsprogram ska upprättas. Rektors beslut om åtgärdsprogram får överklagas till Skolverkets överklagandenämnd. Förvaltningslagens bestämmelser om handläggning i de ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskilda ska tillämpas. Särskilt stöd och åtgärdsprogram är bland de vanligaste kritikområdena inom Skolinspektionens regelbundna tillsyn samt vi anmälningsärenden. Ofta kritiseras standardlösningar som inte utgår från den enskilde elevens behov. Huvudmannen för utbildningen ansvarar för att kommunens alla elever erbjuds likvärdiga förutsättningar. Skollagen anger att en strävan för huvudmannen ska vara att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Revisorerna har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk beslutat att genomföra denna granskning Revisionsfråga och revisionskriterier Revisorerna i Staffanstorps kommun har gett i uppdrag att genomföra en granskning utifrån revisionsfrågan: Säkerställer barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning att skolorna arbetar på ett ändamålsenligt sätt avseende elever i behov av särskilt stöd? Revisionsfrågan ska besvaras genom revisionskriterierna: Det finns ändamålsenliga riktlinjer/rutiner/ansvarsfördelning för att uppmärksamma om en elev behöver särskilt stöd, utreda elevens behov, beslut och utarbeta ett program med åtgärder som genomförs, följs upp och utvärderas. Arbetet med elevers rätt till särskilt stöd och åtgärdsprogrammen dokumenteras. Stödåtgärder anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör Processen kring arbetet med åtgärdsprogram och särskilt stöd utvärderas av rektor och förbättringsområden identifieras. Resursfördelning och organisation för att tillgodose elevers rätt till särskilt stöd är ändamålsenliga Nämnden kan på ett tillförlitligt sätt följa arbetet per enhet och över tid 2.3. Avgränsning och metod Staffanstorps kommuns revisorer 2 av 13

5 Granskningen avgränsas till att omfatta barn- och utbildningsnämnden och grundskolan. Vi har intervjuat lärargrupper från 4 skolor, rektorer från samma skolor, representanter för elevhälsan, produktionschefen och utvecklingsstrategerna samt nämndens presidium. Vidare har vi granskat rutiner, riktlinjer och ansvarsfördelning i anknytning till åtgärdsprogram, metoder för att upptäcka elever som behöver stöd, uppföljning av arbetet med särskilt stöd samt rapportering till nämnden. Skolinspektionens tillsynsrapport har också ingått i granskningsunderlaget. Vi har även gjort stickprov av åtgärdsprogram i form av 28 åtgärdsprogram för årkurserna Avvikelser från projektplanen Inga avvikelser 2.5. Sakavstämning Vi har den 11 november fått ett skriftligt besked för sakavstämningen från politiker och tjänstemän utan några synpunkter. Staffanstorps kommuns revisorer 3 av 13

6 3. Iakttagelser 3.1. Riktlinjer, rutiner och ansvarsfördelning Skolorna och lärarna upptäcker elevernas stödbehov vid överlämningar mellan förskola och skola alternativt mellan skolenheter, genom screeningtester, lärarnas observationer i undervisningssituationen eller övriga tester som genomförs. I de yngre åldrarna är det framför allt fokus på att upptäcka elever med behov inom ämnena svenska och matematik. Av intervjuerna framgår att det finns väl fungerande system och rutiner för att upptäcka de elever som är i behov av stöd. Samtliga intervjuade lärare och rektorer anser att elever med behov av stöd upptäcks. På flera av skolorna är dessa system och rutiner dokumenterade. Rutinerna och metoderna varierar mellan skolorna. Elevernas behov upptäcks framför allt i den dagliga undervisningen. Lärarna samtalar om elevernas behov både i kollegiala samtal men även i formella arbetslagsmöten. Det genomförs regelbundet olika sorters konferenser och möten för att gå igenom samtliga elever i en klass eller årskurs för att på så sätt uppmärksamma enskilda elevers situation men även för att skapa en helhetsbild. Överlämningar följer likartade mönster där personal från mottagande och avlämnande skola möts. Överlämningarna omfattar muntlig och dokumenterad information om eleverna. Samtliga intervjuade anser att överlämningarna är viktiga för att i ett tidigt stadium planera för stödåtgärder och insatser. Den information och material som ligger i kommunens webbaserade verksamhetssystem följer eleven under grundskolan. Skolorna kan välja att arbete utanför det webbaserade systemet. Vid överlämningar mellan vissa skolor förekommer att föräldrarna måste ge sitt medgivande till att elevens dokumentation från avlämnande följer med eleven till mottagande skola. Detta förfarande innebär ibland att mottagande skola inte får något underlag för eleven vilket kan försämra skolans möjligheter att upptäcka elevens behov och vidta åtgärder. När det sker omorganisering av skolor uppstår situationer där överlämningsrutinerna inte fungerar. Det finns kommunövergripande riktlinjer och mallar för arbetet med barn i behov av stöd genom framför allt mallar för utformningen av åtgärdsprogrammen. Mallarna ligger i ett webbaserat system som är tillgängligt för samtliga lärare. Mallarna är inte tvingande för skolorna att använda. I urvalet av åtgärdsprogram framgår att skolorna använder olika mallar men med likartade rubriker. Skolorna har lokala rutiner och processer för att ta fram åtgärdsprogrammen när eleverna anses vara i behov av stöd. För det material och utredningar som ska ligga till grund för åtgärdsprogrammen har skolorna olika rutiner, ansvarsfördelningar och mallar. Verksamhetsledningen är medveten om variationerna mellan skolorna i fråga om riktlinjer och rutiner. Den lokala friheten är enligt verksamhetsledningen stor och det systematiska kvalitetsarbetet är utformat för att bl.a. följa upp och kontrollera att riktlinjer och rutiner är ändamålsenliga. Staffanstorps kommuns revisorer 4 av 13

7 Nämndens presidium anser att det är viktigt med att använda gemensamma rutiner och riktlinjer för att kunna få en sammanhållen kunskapsutveckling av personalen. Gemensamma system underlättar utbyte och förståelse mellan skolorna vilket ger underlag för utveckling. Presidiet anser vidare att införandet av gemensamma system och rutiner måste balanseras mot enheternas möjligheter till lokal anpassning Slutsatser och bedömning Vi kan konstatera att skolorna har riktlinjer, rutiner och ansvarsfördelning för att uppmärksamma elever i behov av stöd, ta fram åtgärdsprogram och därefter följa upp åtgärderna. Det finns variationer mellan skolorna vilket vi konstaterar är ett medvetet val från verksamhetsledningen och nämnd. En hög grad av decentralisering kräver nogsam uppföljning och utvärdering för att säkerställa en likvärdig verksamhet mellan skolorna. Vi kan konstatera att föräldrarnas möjligheter att blockera överlämning av material mellan två grundskolor kan skapa svårigheter för mottagande skola. Eftersom grundskolan är att betrakta som ett verksamhetsområde inom kommunen råder det ingen sekretess mellan skolorna vad gäller denna sortens information. Därmed finns det inte heller något hinder att lämna över material mellan skolorna utan föräldrarna tillfrågas. Vi bedömer att det finns riktlinjer, rutiner och ansvarsfördelning för att uppmärksamma om en elev behöver särskilt stöd, utreda elevens behov, beslut och utarbeta ett program med åtgärder som genomförs, följs upp och utvärderas. I och med att det finns variationer mellan skolorna till följd av en hög decentralisering kan vi inte bedöma ändamålsenligheten på en generell nivå. Vissa delar kommer att närmare analyseras under andra revisionskriterier Dokumentation I det webbaserade systemet för åtgärdsprogram är det möjligt att lagra informationen och dokumenten i anknytning till åtgärdsprogrammen. De skolor som använder systemet har sin dokumentation där. De åtgärdsprogram som skrivs i det webbaserade systemet måste skrivas ut för att säkerställa ett långsiktigt bevarande. De skolor som inte använder det webbaserade systemet använder istället mappar och pärmar. Originalet av åtgärdsprogrammet förvaras i ett arkiv tillsammans med övriga elevärenden. De pedagogiska utredningarna förvaras hos lärarna, specialpedagogerna eller i samma arkiv som åtgärdsprogrammen. Det finns inga skriftliga rutiner i form av t.ex. dokumenthanteringplan, på skolorna för hur dokumentationen i samband med pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram och stöd till eleverna ska hanteras. Rutinerna som finns bygger på personalens kännedom om den aktuella skolans arbetssätt för att hantera denna dokumentation. I samtliga åtgärdprogram som vi har tagit del av finns det besvärshänvisningar. Vid behov genomförs mer omfattande utredningar av logoped, skolläkare, specialpedagog eller skolpsykolog. Dessa utredningar dokumenteras och bifogas elevakten samt ligger till grund för elevens åtgärdsprogram. Staffanstorps kommuns revisorer 5 av 13

8 Slutsatser och bedömning Vi konstaterar att utredningar och åtgärdsprogram dokumenteras. Vidare finns det variationer mellan skolorna vad gäller förvaringen av dokumentationen. Det finns inga dokumenthanteringsplaner för skolorna. Nämnden bör säkerställa att det finns dokumenthanteringsplaner för samtliga skolor. Planerna ska innehålla tydliga riktlinjer för var dokumentationen med anknytning till utredningar och åtgärdsprogram förvaras, när det ska gallras och vem som ansvarar för detta. Vi kan konstatera att de åtgärdsprogram som skrivs i det webbaserade systemet har en tydlig struktur. Skolorna kan själva välja om de vill använda det webbaserade systemet eller använda egna mallar. Av de granskade skolorna var det en skola som använda en egen mall som i stort liknade den webbaserade. För de utredningar som genomförs innan ett åtgärdsprogram har skolorna olika mallar. Vi kan konstatera att förvaring och hantering av dokumentation på skolorna inte sker utifrån några dokumenthanteringsplaner eller arkivregler. Det kan få till följd att skolorna efterhand kommer att få en bristfällig hantering av dokumentationen när det ska gallras eller skickas till andra arkiv. Vi bedömer att arbetet med elevers rätt till särskilt stöd och åtgärdsprogrammen dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt. Den långsiktiga hanteringen och förvaringen av dokumentationen behöver förbättras genom tydliga rutiner och dokumenthanteringsplaner som stämmer överens med kommunens övergripande rutiner och riktlinjer för arkiv och dokumenthantering Stödåtgärder anpassas värderingen av elevernas utveckling som lärare gör Iakttagelser Åtgärder för de elever som lärarna uppmärksammar inleds vanligtvis i den dagliga undervisningen utifrån lärarnas bedömning av situationen. Om elevens behov omfattar flera ämnen lyfts även frågan i arbetslaget för att få samordnade åtgärder. När det upprättas åtgärdsprogram handlar det om situationer där lärarna bedömer att eleven inte kommer att nå målen i ett eller flera ämnen. Det blir då ett ärende i elevhälsoteamet och för rektor. Under detta förlopp genomförs i regel olika utredningar för att kartlägga elevens behov och förutsättningar. Rektor eller den som rektor utsett, beslutar om upprättande av åtgärdsprogram. Utifrån denna beskrivning finns det variationer mellan skolorna beroende på skolan storlek och hur rektorn har valt att organisera den inre organisationen. Generellt är det lärarna och de lokala specialistkompetenserna i elevhälsoteamen som hanterar utredningarna inför åtgärdprogrammen och utformningen av åtgärdsprogrammen. Samtliga intervjuade anser att det är viktigt med grundläggande utredningar som grund för åtgärdsprogrammen och insatserna. Utgångspunkten för skolornas stödinsatser är i största möjliga utsträckning inkluderande. Det innebär i korthet att stödet till eleverna ska genomföras inom ramen för den ordinarie verksamheten med eleven kvar i sin klass. Det finns för närvarande inga särskilda undervisningsgrupper i kommunen. Staffanstorps kommuns revisorer 6 av 13

9 Åtgärdsprogrammen Det finns åtgärdsprogram där målen är att nå kunskapskraven för en angiven betygsnivå i ett, flera, eller samtliga ämnen. Det förtydligas inte vilka kunskapskrav det är som ska uppnås. Kunskapskraven för ett betyg omfattar flera delar. För att åtgärder, uppföljning och utvärdering ska vara genomförbar behöver målen vara tydlig och mätbara. I flera åtgärdsprogram anges att åtgärder ska genomföras på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Det överensstämmer med de allmänna råden. Det finns flera program som saknar en tydlig ansvarsfördelning för åtgärderna. Vidare är det vissa program som lägger det övervägande ansvaret på elev. Skolinspektionen har i flera sammanhang uppmärksammat och påpekat att eleven inte ska ha huvudansvaret för genomförande av åtgärdsprogrammen. Huvudansvaret ska vila på lärare och skolan. I flera program saknas uppgifter om vårdnadshavarna har getts möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetades. Enligt skollagen ska eleven och elevens vårdnadshavare ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. I samtliga åtgärdsprogram anges elevens behov genom lägesbeskrivningar. Lägesbeskrivningarna bygger på lärarnas bedömning av situationen, eventuella utredningar och diagnoser. Lägesbeskrivningarna ligger till grund för de åtgärder som ska genomföras. Det finns åtgärdsprogram där elevens mål inte är tydligt relaterade till läroplanens och kursplanernas mål. Därmed blir åtgärderna inte satta i tydlig relation till styrdokumentens mål. Vi kan konstatera att flera åtgärdsprogram beskriver elevernas behov från andra perspektiv t.ex. elevens diagnoser eller elevens fysiska svårigheter. Vidare förekommer därför att åtgärder och målsättningar inte blir tydliga i relation till styrdokumentens mål. Enligt de allmänna råden från Skolverket är det viktigt att målen tar sin utgångspunkt i de behov eleven har samt att de är konkreta och har sikte på kunskapsmålen i läroplanen och kunskapskraven. Det finns flera åtgärdsprogram där det inte anges när uppföljning och utvärdering ska genomföras, vem som ansvarar för dessa moment och vilka som ska delta. Några åtgärdsprogram är upprättade för nära intervjutillfället för att vara aktuella för uppföljning. Av de övriga är det flera som inte innehåller redovisning av vad uppföljning och utvärdering har kommit fram till Slutsatser och bedömning Vi kan konstatera att det är de undervisande lärarna tillsammans med kompetenserna i elevhälsan som planerar och utför de stödinsatser som anges i åtgärdsprogrammen. Som grund för insatserna ligger utredningar och lärarnas observationer av elevens behov. Vi konstaterar att åtgärdsprogrammen följer en tydlig struktur men att innehållet varierar. Flera åtgärdsprogram är kortfattade och utvecklar inte närmare målsättningarna i relation till läroplanens och kursplanernas mål. Staffanstorps kommuns revisorer 7 av 13

10 I intervjuerna med lärarna och representanterna för elevhälsan framkommer att de stödinsatser som anges i åtgärdsprogrammen är de insatser som skolan kan ge eleven. Insatserna utgår från elevens behov men flera av de intervjuade lärarna och elevhälsans personal anser att flera elever egentligen behöver andra och mer omfattande insatser som skolan inte har möjlighet att erbjuda. Vi gör bedömningen att stödåtgärder anpassas till den värdering av elevernas utveckling som läraren gör. Det finns brister i åtgärdsprogrammen i form av otydliga målsättningar samt oklarheter vad gäller uppföljning, utvärdering och analyser. Generellt finns det alltid risk för att det i ett åtgärdsprogram beslutas om åtgärder utifrån vad skolan, arbetslaget eller läraren kan erbjuda, d v s att åtgärderna i alltför hög grad anpassas till skolans, arbetslagets eller lärarens omständigheter. Därför är det viktigt att det av åtgärdsprogrammet, mot bakgrund av föregående utredningar, tydligt framgår vilka elevens svårigheter och behov samt mål är. Det möjliggör utvärdering och analys av åtgärderna. Utvärderingen är central då den dels ger underlag för beslut om nya åtgärder för eleven ifråga och dels ger den underlag för fortsatt styrning och ledning av verksamheten Rektors utvärdering och utveckling Samtliga intervjuade lärare och rektorer anser att insatserna i ett åtgärdsprogram ska följas upp och utvärderas. I de granskade åtgärdsprogrammen anges vanligtvis när utvärderingen ska ske. Det anges inte lika frekvent hur utvärderingen ska gå till eller vem som har ansvar för den. De intervjuade lärarna och elevhälsoteamen anser att uppföljningen av åtgärdsprogrammen sker inom ramen för undervisningen och i möten med eleven. Utvärderingen sker för det mesta i enlighet med vad som anges i åtgärdsprogrammet utifrån den regelbundna uppföljningen och samtal med berörda lärare och eleven. De intervjuade lärarna anser att uppföljning, utvärdering och analyser inte alltid dokumenteras. Utvärderingen kan resultera i att åtgärderna förlängs, förändras eller avslutas. Uppföljning och utvärdering av de enskilda åtgärdsprogrammen genomförs av lärare och personal från elevhälsoteamen. Vid behov lyfter dessa personalgrupper förslag till förändringar av rutiner eller blanketter till rektor. I de regelbundna klasskonferensera där rektor för skolan deltar får rektor en övergripande genomgång av eleverna och aktuella stödbehov. I intervjuerna framgår att rektorerna inte gör några dokumenterade övergripande utvärderingar eller analyser av skolans åtgärdsprogram. Rektorerna har genom elevhälsoteamen en överblick över arbetet med elever i behov av stöd och får på så sätt information om de elever som har åtgärdsprogram och hur insatserna fortskrider Slutsatser och bedömning Vi kan konstatera att åtgärdsprogrammen följs upp och utvärderas. Det framgår att detta inte alltid dokumenteras. Uppföljning och utvärdering genomförs av lärarna och elevhälsoteamen. Rektor har insyn genom sitt engagemang i elevhälsoteamen men det genomförs inga systematiska övergripande sammanställningar eller utvär- Staffanstorps kommuns revisorer 8 av 13

11 deringar av stödåtgärderna på skolan. Vi gör därför bedömningen att processen kring arbetet med åtgärdsprogram och särskilt stöd i begränsad utsträckning utvärderas av rektor. Vidare vill vi framhålla vikten av att dokumentera även uppföljning, utvärdering och analyser av åtgärdsprogrammen för att säkerställa en rättsäker hantering samt skapa underlag för utveckling Resursfördelning och organisation Resursfördelningen är utformad med en peng per elev samt extra stödresurser som enheterna kan erhålla genom ett äskningsförfarande. Resursfördelningen är inte utformad med några socioekonomiska faktorer eller skolstorleksfaktorer. Den grundläggande elevpengen innehåller även resurser för ordinarie stödåtgärder. Svenska som andraspråk och modersmålsundervisningen ligger utanför elevpengen. Det finns ett centralt elevhälsoteam som kallas resurscentrum barn och familj som kan stödja skolornas personal i olika ärenden. Resurscentrum bedrivs tillsammans med socialnämndens verksamheter. Resurscentrum barn och familj består av skolpsykologer, logopeder och specialpedagoger. Personalen från resurscentrum besöker regelbundet skolorna och deltar då i synnerhet vid elevhälsans möten. Vid behov kan rektor och elevhälsan begära stöd eller en utredning från resurscentrums personal. De intervjuade lärarna och rektorerna anser att resurscentrum barn och familj är en viktig resurs i arbetet med barn i behov av stöd. Det är resurscentrum som handlägger fördelningen av de extra störresurserna. Storleken på de extra stödresurserna som kan fördelas till skolorna är 11 miljoner. Det sker för närvarande ingen tydlig uppföljning av de extra stödresurserna från samtliga skolor som får del av dem. Detta ska enligt verksamhetsledningen utvecklas. På varje skola finns det ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamens utformning och omfattning varierar mellan skolorna men består oftast av specialpedagoger, kurator (socionom i skolan) och skolsköterska. Elevhälsoteamen träffas regelbundet. Det är rektor som beslutar om den lokala utformningen av elevhälsan utifrån tillgängliga resurser och kraven i skollagen. Det är rektor eller biträdande rektor som leder elevhälsoteamen. De intervjuade lärarna anser att elevhälsoteamen fyller en viktig funktion i arbetet med stödåtgärder. Flera rektorer har delegerat till en eller flera i elevhälsoteamen att upprätta och besluta om åtgärdsprogram. Det varierar mellan skolorna på vilket sätt specialpedagogerna arbetar. På några skolor har varje arbetslag en specialpedagog kopplat till laget. Specialpedagogen arbetar då nära lärarna och har samtidigt flexibilitet att anpassa sin tid och insatser efter elevernas och lärarnas behov. På en mindre skola kan specialpedagogen ha ett annorlunda uppdrag som innebär en mer övergripande roll. I kommunen finns ett digitek som samlar kompetens och resurser inom it, digitala lärarresurser och skolbibliotek. På digiteket kan elever med särskilda behov prova ut specialverktyg som t.ex. talsyntes för elever med lässvårigheter och stavningsprogram. Staffanstorps kommuns revisorer 9 av 13

12 Det pågår en organisationsförändring som innebär att de skolor som tidigare var förskoleklass till årskurs fem blir förskoleklass till årskurs sex. Förändringen förväntas av nämnden att underlätta betygsättningen i årskurs sex samt att det blir aktuellt att renovera och bygga om vissa skolor Slutsatser och bedömning Skolmyndigheterna och regeringen har i flera rapporter uttryckt vikten av att kommunerna utformar resursfördelningssystemet till skolorna med inslag av socioekonomiska faktorer. Syftet är, i korthet, att fördela resurserna till de områden och elever som kan behöva mer extra stöd i relation till de andra skolorna i kommunen. Även om kommunens skolor anses ha små socioekonomiska variationer mellan sig visar SALSA-värdena 1 för årskurs nio de senaste åren att det finns viss variation mellan skolorna både var gäller SALSA-värdet och resultaten i förhållande till SALSA-värdet. Vi konstaterar att resursfördelningen till skolorna inte tar hänsyn till socioekonomiska faktorer och att kommunens resursfördelningssystem därmed inte följer skolmyndigheternas rekommendationer. Vi bedömer därför att resursfördelningen inte fullt är ändamålsenlig för att tillgose elevers rätt till särskilt stöd. Vi konstaterar att rektorerna inom ramen för den inre organisationen och rektors ansvar för elevhälsan utformar skolornas organisation efter lokala förutsättningar och elevernas behov. Skolorna har tillgång specialpedagoger och elevhälsoteam som arbetar aktivt med barn i behov av stöd. Vid behov kan skolorna få ytterligare stöd för mer omfattande åtgärder och utredningar från ett centralt resursteam. Vi bedömer därför att organisation för att tillgodose elevers rätt till särskilt stöd är ändamålsenlig Nämndens uppföljning per enhet och över tid Det finns en analysgrupp för grundskolan bestående av arbetsutskottet, produktionschefen, utvecklingsstrategerna och chefen för resurscentrum barn och familj. Gruppen träffas två gånger per år vid terminssluten för redovisning av varje skolas resultat och situation. Redovisningen omfattar bl.a. en prognos för enheten vad gäller verksamheten och elevernas resultat. Redovisningen ger en helhetsbild men även en detaljerad bild av vilka insatser som genomförs för de elever som befaras inte nå målen. Rektorerna sammanställer inför dessa möten en rapport över skolans resultat och situation tillsammans med beskrivningar av åtgärder som ska genomföras för att utveckla verksamheten och förbättra resultaten. Analysgruppen rapporterar vidare till nämnden. 1 SALSA är en statistisk modell som jämför kommuners och skolors betygsresultat. Kommunernas och skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer. Det är föräldrarnas utbildningsnivå, andel elever födda i Sverige med utländsk bakgrund, andelen elever födda utomlands och fördelningen pojkar/flickor som utgör bakgrundsfaktorerna. Störst betydelse för resultaten i modellen har föräldrars utbildningsnivå. Staffanstorps kommuns revisorer 10 av 13

13 Arbetsutskottet och tjänstemän från förvaltningen besöker varje enhet en gång per mandatperiod genom så kallade kvalitetsdjupdykningar med intervjuer och samtal med elever, personal och ledning. Nämnden har beslutat om att skolorna ska genomföra satsningen Nya språket lyfter som är ett bedömningsstöd för lärare i ämnena svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1-6 i grundskolan. Materialet är ett stöd för bedömningen av elevers språkliga förmågor i enlighet med kursplanerna i de båda svenskämnena. Det är ett redskap för lärare och elever som tydliggör progressionen i elevernas språkutveckling med särskild tonvikt på läsutveckling. Vidare har nämnden beslutat om att skolorna ska arbeta med läxhjälp eller studiecoacher inom ordinarie skoltid Slutsatser och bedömning Vi kan konstatera att nämnden har ett stort engagemang i den verksamhet de ansvarar för att leda och styra. Nämnden får regelbunden rapportering per enhet. Detta anser vi är positivt. Nämnden har i några sammanhang fattat beslut i frågor som vi anser ligger inom ramen för rektors ansvar för skolan inre organisation och planering. Det handlar om införandet av Nya språket lyfter och läxläsningen på skoltid. En tydlig ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän är en förutsättning för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Vi bedömer att nämnden på ett tillförlitligt sätt kan följa arbetet per enhet och över tid. Staffanstorps kommuns revisorer 11 av 13

14 4. Revisionell bedömning Utifrån bedömningarna för respektive revisionskriterium gör vi följande revisionella bedömning: Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning inte fullt ut säkerställer att skolorna arbetar på ett ändamålsenligt sätt avseende elever i behov av särskilt stöd. Denna bedömning grundar vi på att uppföljning, utvärdering och analys av insatserna i åtgärdsprogrammen behöver utvecklas. Det gäller både de enskilda åtgärdsprogrammen och på rektors nivå. Nämnden bör överväga en noggrann analys av resursfördelningssystemet i syfte att värdera positiva och negativa effekter av att införa socioekonomiska faktorer. Slutligen bör en långsiktig hållbar och rättssäker hantering och förvaring av dokumentationen säkerställas genom tydliga dokumenthanteringsplaner på varje enhet. Staffanstorps kommuns revisorer 12 av 13

15 Viktor Prytz Projektledare Carl-Gustaf Folkeson Uppdragsledare Staffanstorps kommuns revisorer 13 av 13

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av gymnasieskolornas arbete med elever i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Håkan Lindahl December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1 Bakgrund

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Foto: Bananastock. Arbetsgång för elevers utveckling mot målen. Skolförvaltningen

Foto: Bananastock. Arbetsgång för elevers utveckling mot målen. Skolförvaltningen Foto: Bananastock Arbetsgång för elevers utveckling mot målen Skolförvaltningen februari 2015 Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden.

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Förutsättningar för eleverna att nå målen

Förutsättningar för eleverna att nå målen Revisionsrapport Förutsättningar för eleverna att nå målen Viktor Prytz Vimmerby kommuns revisorer 10 juni 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Särskilt stöd enligt nya skollagen

Särskilt stöd enligt nya skollagen Särskilt stöd enligt nya skollagen Nya skollagen (2010:800) tillämpas på utbildning från den 1 juli 2011 Utökade rättigheter för elever i behov av särskilt stöd framhålls som en av de största förändringarna

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Handlingsplan. Åtgärdsprogram

Handlingsplan. Åtgärdsprogram relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Åtgärdsprogram Förskoleklass Fritidshem Grundskola Grundsärskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning

Granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning Revisionsrapport Granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning Mönsterås kommun Caroline Liljebjörn Viktor Prytz 9 december 2011 Sammanfattning Syftet är att granska om nämnden genom

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Elevers rätt till särskilt stöd

Elevers rätt till särskilt stöd Revisionsrapport Elevers rätt till särskilt stöd Smedjebackens kommun Februari 2012 Louise Cedemar Hanna Franck Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund, revisionskriterier och

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Skolornas rutiner för uppdraget kring undervisning med ledning, stimulans, stöd och dokumentation

Skolornas rutiner för uppdraget kring undervisning med ledning, stimulans, stöd och dokumentation Höörs kommun 27 sep 2014 Skolornas rutiner för uppdraget kring undervisning med ledning, stimulans, stöd och dokumentation undervisning pedagogisk utredning stöd i form av extra anpassningar inom ramen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Nya Elementars skola 2015-2016

Nya Elementars skola 2015-2016 Elevhälsoplan: Nya Elementars skola 2015-2016 Inledning Detta är Nya Elementars plan för elevhälsoarbete. Här anges rutiner, ansvar och beslutsgång. Elevhälsoplanen är ett lokalt styrdokument som alla

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Rektors styrning och ledning

Rektors styrning och ledning Revisionsrapport Rektors styrning och ledning Vingåkers kommun Marie Lindblad Jukka Törrö Rektors styrning och ledning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Inledning 3

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult Särskilt stöd Ann Orrsten JP Konsult 1 Särskilt stöd Reglering Arbetet med särskilt stöd Åtgärder IUP Egenvård och sjukvård 2 Reglering 3 Var regleras särskilt stöd? Skollagen Läroplanerna Skolformsförordningarna

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Elevers rätt till särskilt stöd

Elevers rätt till särskilt stöd Revisionsrapport Elevers rätt till särskilt stöd Mora kommun November 2011 Louise Cedemar Hanna Franck Mora kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund, revisionskriterier och

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Östersunds kommun Rapport avseende granskning av BUN:s arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Östersunds kommun Rapport avseende granskning av BUN:s arbete mot diskriminering och kränkande behandling Juni 2013 Johan Osbeck, revisor Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Östersunds kommun Rapport avseende granskning av BUN:s arbete mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA

ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA 2014-09-23 ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA 2014 Innehållsförteckning: Elevhälsoplan - presentation Elevhälsoarbete arbetsgång, protokoll för EVK Lathund inför upprättande av åtgärdsprogram Handlingsplan

Läs mer

Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria "Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram" (Ds 2013:50) "

Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50) ^ \ Yttrande Skolinspektionen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (9) Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria "Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram" (Ds 2013:50)

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Pedagogens/pedagogers bedömning

Pedagogens/pedagogers bedömning Utbildningsförvaltningen Pedagogisk utredning Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem Datum Diarienr Relevanta uppgifter i blanketten fylls i Elevens namn Textfälten utvidgas automatiskt

Läs mer

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Vallhamra skola år 7-9 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN FÖR VALLHAMRA SKOLA Dokumentet är konkret utformat efter vårt områdes organisation och kompetenser samt beskriver

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012 Centrala Elevhälsan Barn- och elevhälsoplan 2012 Inledning Målet är att alla barn och elever i Bergs kommun ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för respektive verksamhet. För att detta ska vara

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-28 Handläggare: Jan Strid GN 2014.0011 Kommunrevisionen Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Deloitte

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Rektors styrning och ledning

Rektors styrning och ledning Revisionsrapport Rektors styrning och ledning Katrineholms kommun Marie Lindblad Jukka Törrö Januari 2012 Rektors styrning och ledning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, R Wallin. Vadstena kommun. Överlämning mellan stadier

Revisionsrapport nr 1, 2013, R Wallin. Vadstena kommun. Överlämning mellan stadier Revisionsrapport nr 1, 2013, R Wallin Vadstena kommun Överlämning mellan stadier t Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 3. Bakgrund...4 4. Syfte...4 4.1. Revisionsfrågor...5 4.2. Metod, avgränsningar

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se 2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615 Kopia till Uppdrag att föreslå organisation för elevhälsoarbetet och särskola Förslag

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-24 Krokoms kommun Rektorn vid Näldenskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Näldenskolan i Krokoms kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Skollagen, 14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 10. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

Läs mer

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Diarienummer: Rutin Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Gäller från: 2012-12-04 Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av: Expert särskola

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer