Tentamen NMET5 vt2015, 17 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen NMET5 vt2015, 17 april 2015"

Transkript

1 Tentamen NMET5 vt2015, 17 april 2015 totalpoäng (52 p) Svar på fråga 1-5 läggs i separat mapp (22 p) 1. Anemi är den vanligaste hematologiska sjukdomen och anemi kan ha flera olika orsaker. a) Dålig kosthållning/näringsbrist kan vara en orsak. Nämn två viktiga spårämnen/vitaminer som kan finnas i för låga koncentrationer och ge upphov till anemi? (1p) b) Vad är renal anemi och vilken är den vanligaste orsaken? (1 p) Svarsförslag: a) Järn, B12, folat/folsyra, b) Den viktigaste patogenetiska faktorn vid renal anemi är en inadekvat insöndring av erytropoietin (EPO) från njurarna, men flera andra faktorer kan påverka erytropoesen eller omsättningen av röda blodkroppar hos patienter med kronisk njursvikt. (uremisk toxicitet, hemolys) 2. På Medicinklinikens mottagning träffar du Olof som har blivit remitterad dit eftersom hans företagsläkare vid en hälsokontroll har funnit att han har förhöjda värden av S- Fe och S- ferritin. När Du frågor om Olofs släktingar berättar han att hans bror har både diabetes och dålig lever. Olof känner sig själv frisk frånsett vissa ledproblem i händerna. Han har en vackert solbränd hudton. a) Vilken ärftlig sjukdom är det sannolikt att Svens bror, och kanske även Sven har? (1p) b) Vilken är patogenesen/patofysiologin till sjukdomen? (2 p) Svarsförslag: a) hereditär hemokromatos (autosomalt recessivt ärftlig) b) mutation i HFE- genen vilket leder till brist på det järnreglerande hormonet hepcidin, med ett ökat järnupptag från tunntarmen som följd vilket leder till ökad järninlagring i kroppen. 1

2 3. Ben- och mineralmetabolism, vitamin D, paratyreoideahormon; hur hänger allt ihop vid njursjukdom? a) Vilka organ är primärt inblandade i regleringen av ben- och mineral- metabolismen? (1p) b) Var och hur sker den metabola aktiveringen av vitamin- D? (2 p) c) Förklara mekanismerna för hur sekundär hyperparatyreoidism kan uppstå vid njursvikt? (4 p) Svarsförslag: a) Njurar, paratyreoidea, tunntarm, skelett b) Njuren. I njurarna omvandlas 25- hydroxyvitamin D av enzymet 1- alfa- hydroxylas till kalcitriol, 1,25(OH)2D3 (1,25- dihydroxikolekalciferol), som är den aktiva metaboliten av vitamin D. PTH stimulerar hydroxyleringen. c) Njursvikt leder till kronisk brist på aktiverat vitamin D och därmed till sjunkande kalciumnivåer. Detta ger en kompensatorisk ökning av nivåerna av paratyreoideahormon (PTH), så kallad sekundär hyperparatyreoidism som upprätthåller nivåerna av kalcium genom ökad mobilisering av kalcium från skelettet och ökad reabsorption i njurarna, samt stimulering av hydroxyleringen till kalcitriol som leder till ökat kalciumupptag från tarmen. Fibroblast growth factor- 23 (FGF23) är ett cirkulerande hormon som bildas i skelettet. Vid njursvikt minskar njurens förmåga att utsöndra fosfat (Pi), vilket leder till en kompensatorisk ökning av FGF23 för att motverka stegrade fosfatnivåer. FGF23 minskar hydroxyleringen av vit D samt återresorption av filtrerat fosfat i njurarna. FGF23 bidrar därmed till att minska nivåerna av både 1,25(OH)2D3 och fosfat i serum. Det utövar också en inhiberande effekt på parathyroidea som dock bortfaller i denna situation pga brist på receptorn klotho. Sammantaget bidrar faktorerna: lågt calcium, högt fosfat, lågt aktiverat vit D och högt FGF23 alla och var och en för sig till utvecklandet av sekundär hyperparatyreoidism. Se även föreläsning på BB https://lms.oru.se/bbcswebdav/pid dt- content- rid _1/xid _1 2

3 4. Minns ni Anders i basgruppsfallet i början av terminen? Han hade jobbat inom den tunga industrin hela livet. Väsentligen frisk genom livet men hade rökt sedan 20 års ålder. Senaste året har han inte riktigt orkat med som tidigare, blir snabbt trött och lite andfådd. Han sökte på vårdcentralen där man noterar ett lågt blodvärde och vid rektalundersökning också lite blodtillblandad slem på handsken. Han själv ville skylla det på sina hemorrojder, eftersom han blivit trög i magen. Vid utredningen med koloskopi fann man en tumör och tog px som visade i PAD att det rörde sig om en koloncancer. Det framkom vid anamnestagandet att Anders hade fler släktingar på faderns sida som drabbats av tjocktarmscancer. a) Vilken histopatologisk typ är vanligast vid koloncancer? (0,5 p) b) Vanligen är koloncancer sporadiskt förekommande men det finns ett flertal genetiska förändringar som är involverade. Ärftlig komponent vid koloncancer förekommer i % och drygt 5 % har mer än två nära släktingar med koloncancer. Ange vilka de två vanligaste nedärvda formerna är. (1 p) c) Beskriv för dessa i fråga b) den genetiskt bakomliggande defekten, vilka gener som är involverade och innebörden av respektive mutation. (2 p) d) Vid anamnestagande kan man ibland få fram olika symptomatologi beroende på var i kolon en tumör finns belägen. Nämn symptom som kan vara vanligare vid tumörer i vänsterkolon respektive högerkolon. (2 p) e) Till en av de kolorektala cancertyperna finns det en korrelation till en infektion. Vilken kolorektalcancer gäller detta? Till vilken infektion finns kopplingen? (1 p) f) Vid uppföljning/monitorering av koloncancer används en plasmamarkör. Vilken? (0,5 p) Svarsförslag: a) Adenocarcinom b) Hereditär nonpolyposis kolorektal cancer (HNPCC, Lynch syndrom), Familjär kolonpolypos (FAP). c) HNPCC: Autosomalt dominant nedärvd, mutation i någon av mismatchreparations- generna MSH2, MLH1 eller MSH6, tillstånd av genetisk hypermutabilitet som resulterar i försämrad förmåga för vissa enzymer att reparera defekter i DNA- strängar (MSI - mikrosatelitinstabilitet).. FAP: Autosomalt dominant nedärvd mutation av adenomatös polyposis coli gen [APC] på kromosom 5q21 22, med 100% penetrans vilket innebär att 50% av 3

4 barnen till en förälder med denna gendefekt blir anlagsbärare och kommer att få sjukdomen. Leder till en ökad proliferation. d) Vänsterkolon: förändrade avföringsvanor, blod per rektum, slem per rektum; Högerkolon: järnbristanemi, trötthet. e) Analcancer, HPV- infektion f) CEA (carcinoembryonalt antigen) 5. Para ihop nedanstående korta fallbeskrivning (1-6) med den sjukdom/sjukdomstillstånd (A- L) som är mest rimligt utifrån din kunskap om beskriven patologi, klinisk bild och epidemiologiska faktorer. (sjukdom/sjukdomstillstånd A- L kan var och en bara användas till en fallbeskrivning) årig man som avlidit i en hjärtinfarkt. Vid obduktionen finner man en förstorad prostata med centrala välavgränsade noduli som mikroskopiskt visar prolifererande körtelepitel som bildar papillära strukturer samt prolifererande fibromuskulärt stroma. I journalens lablistor finner man ett lätt förhöjt PSA årig man som sedan ungdomen varit rökare. Sedan ett halvårs tid haft upprepade tillfällen med makroskopisk hämaturi. Han har aldrig haft några smärtor. Hb är normalt årig, i övrigt frisk man som söker för kraftiga nytillkomna smärtor i ländryggen. Han har inga vattenkastningsbesvär. Hjärta och lungor auskulteras ua. Buken är mjuk utan några patologiska resistenser. Prostata palperas förstorad, hård, oregelbunden och fixerad till omgivande vävnad. Röntgen av ländryggen visar sklerotiska metastasmisstänkta förändringar årig kvinna med känd hyperparathyreoidism som kommer till akutmottagningen med kraftiga snabbt påkomna smärtor i höger flank och på urinstickan hämaturi årig rökande kvinna med ofrivillig viktnedgång och trötthet genomgår malignitetsutredning. I en serie urincytologier hittas maligna uroepiteliala celler men vid cystoskopi ses inga förändringar i urinblåsan. Ifrån urinblåsan separat blåssköljvätska finns inga maligna celler årig rökande, överviktig kvinna med flanksmärtor och episoder av makroskopisk hematuri. I buken palperas en stor resistens som sträcker sig från under vä arcus ner mot lilla bäckenet. Blodtrycket är måttligt förhöjt. A. Nodulär prostatahyperplasi B. Prostatacancer, med i TNM klassifikationen stadium M1 (fjärrmetastaser). C. Prostatacancer, med i TNM klassifikationen stadium M0 4

5 D. Njursten sannolikt kalciumsten E. Njursten sannolikt uratsten F. Uroepitelial cancer i urinblåsan G. Uroepitelial cancer i njurbäckenet H. Prostatisk intraepitelial neoplasi (PIN) I. Njurcancer J. Autosomalt dominant polycystisk njursjukdom K. Wilms tumör/nefroblastom L. Skivepitelcancer i urinblåsan Svarsförslag: 1A, 2F, 3B, 4D, 5G, 6I OBS! kunskapen gällde sammanvägning av beskriven patologi, klinisk bild men även epidemiologiska faktorer (ex etiologiska risk faktorer) Svar på fråga 6-7 läggs i separat mapp (8 p) 6. Ange om nedanstående patofysiologiska processer/farmakologiska behandlingar är kopplade till diabetes mellitus typ 1 eller diabetes mellitus typ 2 eller till båda. Vi behov kan delsvaren kortfattat motiveras. Svar: a) Autoimmunitet b) Ärftlig komponent c) Perifer insulinresistens d) B- cells dysfunktion e) Makrovaskulära komplikationer f) Mikrovaskulära komplikationer g) Läkemedelsbehandling med metformin h) Läkemedelsbehandling med insulin 7. Primär hyperaldosteronism beror på överproduktion av aldosteron vilket bl.a. manifesteras som hypertoni. Oftast är orsaken hyperplasi av binjurebarken eller benignt binjurebarkadenom. (a) Beskriv mekanismerna som leder till förhöjt blodtryck vid primär hyperaldosteronism. (b) Vilka laboratoriesvar skulle du förvänta dig vid primär hyperaldosteronism? Ange om nivån skulle vara högre, lägre eller normalt i jämförelse med referensvärden från friska. Motivera svaren kortfattat. (2 p) I. Plasma Natrium II. Plasma Kalium 5

6 III. IV. Plasma Renin Plasma ACTH Svar: Svar på fråga 8-11 läggs i separat mapp (22 p) 8. Koppla ihop beskrivning av verkningsmekanism (a- f) med relevant läkemedelsgrupp (1-6). 1. Tarmirriterande laxantia 2. Motilitetsstimulerare (metoklopramid) 3. Läkemedel mot diarré 4. Antacida 5. Bulkmedel 6. Osmotiskt verkande laxantia a) kostfibrer som inte kan brytas ned i tarmen b) drar in vätska i tarmen c) stimulerar nervplexa i tarmens slemhinna. d) aktiverar 5HT- 4 receptorer på acetylkolininnehållande nerver i enteriska nervsystemet e) aktiverar opioidreceptorer i det enteriska nervsystemet f) kalcium-, magnesium och aluminiumsalter Svar: 1c, 2d, 3e, 4f, 5a, 6b 9. Hyperkalemi definieras som S- kalium > 5,6 nmol/l och är en komplikation vid vissa sjukdomar men även vid läkemedelsbehandling. Vilka av alternativen nedan förknippar du med risk för hyperkalemi? a) metabol acidos b) metabol alkalos c) Addisons sjukdom d) ACE- hämmare 6

7 e) akut njursvikt f) loop diuretika g) hemolys h) insulinbrist Svar: a, c, d, e, g, h 10. Tove 22 år har en del mag- tarmbesvär sedan tidig tonår, men är för övrigt frisk. Hon söker på vårdcentralen eftersom hon känts sig tröttare sista månaderna. Hon är 160 cm lång och väger 46 kg. Hon har gått ner 2 kg i vikt sista halvåret, men tycker att hon äter som tidigare. Tove berättar att avföringen växlar mellan fast och grötaktig 3-5 ggr per dag, en del buksmärtor och gasbesvär. Utredningen av Tove påbörjas och man finner bla avvikelser i Hb 89 g/l (ref, ) och folat 3 nmol/l (ref, ). De histopatologiska fynden från gastroskopi av duodenoum (enligt figur nedan) samt positiv anti- transglutaminas- ak på 78U (ref, <7U) gör att diagnosen celiaki ställs. a) Du tycker Tove verkar underviktig. Hur beräknas BMI och var går gränsen för undervikt enligt WHOs klassifikation? (1,5 p) b) Beskriv de histopatologiska förändringar du ser på bilden. (1 p) 7

8 c) Beskriv hur antikroppar mot transglutaminas bildas vid celiaki. (2 p) d) Diarrér kan ha många olika orsaker. Förklara mekanismerna vid osmotisk, sekretorisk och exsudativ diarré. e) Vilken form av diarré är vanligast vid celiaki? (0,5 p) f) Ett kompletterande prov för parathormon (PTH) visar höga värden, vilket ofta är fallet vid obehandlad celiaki. Förklara varför. (1 p) Svarsförslag: a) vikt (kg)/ (längd x längd) (i meter), undervikt <18.5 b) slemhinna med villusatrofi c) Gluten bryts ned till gliadin. Vävnadstransglutaminas 2 (TG2) deamiderar gliadin vilket ökar dess immunogenicitet. Vissa vävnadstyper (HDLA- DQ2/8) är predisponerade och antigenpresenterande celler kan presentera både deamiderat gliadin och transglutaminas som bildat komplex med gliadin för T- celler. Plasmaceller producerar antikroppar mot gliadin och TG2- gliadin. d) osmotisk; i samband med ofullständig digestion eller absorption av osmotiskt aktiva födoämnen dras vätska passivt in i tarmen, sekretorisk; ämnen i tarmlumen, tex toxiner, stimulerar till ökad sekretion av vätska och elektrolyter, exsudativ; inflammerad och skadad tarmslemhinna ger förlust av vätska och döda celler e) osmotisk diarre f) stegrat PTH pga av brist på D- vitamin och kalcium till följd av malabsorption. 11. Tom är en frisk, men lätt överviktig 40 åring. Hans kompisgäng har beslutat att de ska springa Stockholm Marathon. Tom känner sig inte helt fysiskt redo för ett maratonlopp men som den tävlingsmänniska han är så antar han utmaningen. Tyvärr är han tvungen att bryta efter 3 mil pga smärtsam kramp i lårmuskulaturen. Dygnet efter loppet börjar Tom må diffust dåligt, han har huvudvärk och är illamående men han kräks inte. Han noterar att urinmängderna sinar och två dagar efter tävlingen kan han inte kissa alls. Tom har drabbats av akut njursvikt. a) Vad är den sannolika orsaken till Toms njursvikt? (2 p) b) Beskriv de mekanismer som kan ligga bakom den uppkomna anurin. c) Hur kan man förklara hans illamående? (1 p) d) Tom berättar att han tagit mycket Ipren (NSAID- preparat) som smärtstillande de senaste dagarna. Hur kan NSAID påverka hans njursvikt? (1 p) Svarsförslag: a) rabdomyolys, myoglobulin kommer att fungera som ett endogent toxin som ger akut tubulär nekros och renal svikt b) akut tubulär nekros leder till; vasokonstriktion av afferent arterioli, pga tubuloglomerulär feedback mekanism, vilket minskar GFR, sheddade tubuliceller ger obstruktion vilket ökar det intratubulära trycket och minskar GFR, tubulicellskada och minskad cell- cell kontakt ger backflöde och 8

9 minskat tubulärt urinflöde c) ansamling av uremiska toxiner och ph- förändringar ger illamående, d) NSAID kan förvärra svikten, kan ge både funktionella rubbningar i form av nedsatt renalt blodflöde och även tubulointerstitiella skador pga immunologiska reaktioner. Lycka till! 9

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Klinisk Kemi TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Reviderat: Höstterminen 2010 av Sanaz Rahmani, Agneta Cassel och Jakob Ström Instruktioner Dessa

Läs mer

Omtentamen NMET5 vt2015, 30 maj 2015. totalpoäng (54 p)

Omtentamen NMET5 vt2015, 30 maj 2015. totalpoäng (54 p) Omtentamen NMET5 vt2015, 30 maj 2015 totalpoäng (54 p) Svar på fråga 1-6 läggs i separat mapp (24 p) 1. I en studie som publicerades 2005 i tidskriften Gastroenterology (Prevalence of Barrett's esophagus

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 1 SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 Välkommen till den skriftliga delen av specialistexamen i njurmedicin! Skrivningstiden är fem timmar. Maxantal poäng per fråga anges inom parentes på varje fråga.

Läs mer

Veckoteman T3, Homeostas, med tillhörande tentamensfrågor. Sammanställare: Björn Bengtsson

Veckoteman T3, Homeostas, med tillhörande tentamensfrågor. Sammanställare: Björn Bengtsson Veckoteman T3, Homeostas, med tillhörande tentamensfrågor Sammanställare: Björn Bengtsson Tentafrågor termin 3 homeostas Veckotema 1 kroppskaviteterna och tillhörande anatomi 1. Fråga 12. 2004-01-16 (3p)

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Njursvikt den tysta sjukdomen

Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt är ett lurigt tillstånd En makalös manick Förenklat kan man säga att njurarna är kroppens reningsverk. De filtrerar bort slaggprodukter som kroppen inte behöver

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Dialys. RNj informerar. Riksförbundet för Njursjuka - RNj

Dialys. RNj informerar. Riksförbundet för Njursjuka - RNj Dialys RNj informerar Riksförbundet för Njursjuka - RNj 2 Dialys Innehållsförteckning Förord 5 Modern dialysbehandling och dess bakgrund 6 Kort historik 6 Hur vanligt är det med dialys 7 Orsaker till njursvikt

Läs mer

Kolorektal cancer. Nationellt vårdprogram 2008

Kolorektal cancer. Nationellt vårdprogram 2008 Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram 2008 Beställningsadress Onkologiskt centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn 090 785 19 90 www.oc.umu.se Tryckt på Onkologiskt centrum,, Umeå november

Läs mer

TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) 2013-01-18. UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng)

TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) 2013-01-18. UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng) TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) 2013-01-18 UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng) Varje fråga består av ett antal delfrågor och en lista med bokstavsmärkta förslag. Markera för varje

Läs mer

Tentamen NME Termin 1 vt2014 4 juni, 2014 (totalpoäng 50 p)

Tentamen NME Termin 1 vt2014 4 juni, 2014 (totalpoäng 50 p) Tentamen NME Termin 1 vt2014 4 juni, 2014 (totalpoäng 50 p) Svar på fråga 1-3 läggs i separat mapp (22 p) 1. Du hör att middagsbordet dukas, du ser mat som bärs fram och du känner lukten av god mat. Beskriv

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 24 FEBRUARI 2012 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1 Sidan 1 MEQ fråga 1 Anvisning: Frågan är uppdelad på ett sidor där sid. 1 innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Fortsättningen på sid. 2, osv bygger på uppgifter givna på föregående sidor och

Läs mer

Skriftlig tentamen, MEQ, 3 junii 2011

Skriftlig tentamen, MEQ, 3 junii 2011 Fall 1 Peter född 83, röker 10 cigaretter/dag och arbetar som ekonom. Peter anger sig vara tidigare väsentligen frisk. Han söker med några veckors anamnes på tilltagande trötthet, hjärtklappning, värmekänsla

Läs mer

- Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring

- Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring 1 - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring den 25 maj 2012 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Diabetes en kärlsjukdom En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den oberoende forskningen kring hjärt-, kärl- och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ENDOKRINKIRURGISKT KOMPENDIUM 1 Innehållsförteckning TYREOIDEA... 4 UNDERSÖKNINGAR... 4 Anamnes... 4 Palpation... 4 Ultraljud... 4 Radiologi... 5 Scintigrafi... 5 Biokemi... 5 Cytologi... 5 TYREOIDEASJUKDOMAR...

Läs mer

Skriftligt omprov för termin 3, ht10 Läkarprogrammet 10 februari 2011 kl 08.00-13.00

Skriftligt omprov för termin 3, ht10 Läkarprogrammet 10 februari 2011 kl 08.00-13.00 8LAG20 SLP3 Aid nr Skriftligt omprov för termin 3, ht10 Läkarprogrammet 10 februari 2011 kl 08.00-13.00 Examinator Anders Ljungman, tfn 010-103 14 81 Utbildningsadministratör Lotta Berglund, tfn 010-103

Läs mer

Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p)

Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p) ORD. TENTAMEN Den friska människan 2, 2011-06-01 Sida 1 (22) Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p) 1. (a) En av hudens funktioner är att medverka till kroppens skydd mot infektioner. Beskriv hur detta skydd

Läs mer

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 1 INNEHÅLL Tema sid A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 Svar A Medicin 36 B Pediatrik 40 C Obstetrik & Gynekologi 43 D Psykiatri 46 E Kirurgi 49 2 MEDICIN

Läs mer

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Nationella programrådet Diabetes Utbildningsverktyg Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

HAKUNA MATATA TENTAMEN 1 (20040816)

HAKUNA MATATA TENTAMEN 1 (20040816) HAKUNA MATATA TENTAMEN 1 (20040816) 1. Vilka fysiologiska processer medverkar till exsudat 3p ödembildning vid lokala inflammatoriska reaktioner (tex brännskador). Beskriv vad som sker! Utgå från att skadan

Läs mer

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Andreas Kindmark 3 Författare: Docent Andreas Kindmark, Osteoporosmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala Innehåll Innehållsförteckning 1 Vad är osteoporos?...

Läs mer

Michael Collan. Hemjärn. Det naturliga sättet för järnsupplementering. Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0

Michael Collan. Hemjärn. Det naturliga sättet för järnsupplementering. Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0 Michael Collan Hemjärn Det naturliga sättet för järnsupplementering Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0 Hemjärn Det naturliga sättet för järnsupplementering Naturligt hemjärn har använts i stor skala

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer