cancer.sxw Förstudie version 1.2 1/16 Cancerdynamik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "cancer.sxw Förstudie 04-01-27 version 1.2 1/16 Cancerdynamik"

Transkript

1 cancer.sxw Förstudie version 1.2 1/16 Inledning Cancerdynamik Tumör, eller svulst, är ofta en tämligen ofarlig nybildning av celler i kroppen. Emellertid, endel tumörer utvecklas till cancer, en aggressiv celltillväxt som kan ta kål på organismen ifall den inte hejdas. Fossilfynd visar att cancersjukdomar har följt människor och djur (verkar dock vara sällsynt bland hajar och rockor i ) sedan tidernas gryning. Även i växtriket förekommer en sorts motsvarigheter till cancer; tex Agrobacterium tumefaciens ger upphov till tumörer, gallbildning, genom att infektera sår hos växter (se tex Taiz & Zeiger 2002, kap. 21). Bakteriens användning bla för genmanipulering av soja har kritiserats med tanke på risken med att nya virala gener införs i födan. I egyptiska papyrusdokument (3500 f.kr.) har man funnit beskrivningar av bröstcancer som redan i antiken behandlades kirurgiskt eftersom man tidigt förstod metastaseringens risker. I industriländerna torde i snitt var tredje människa bli behandlad för någon tumör under sin livstid och i en nära framtid räknar man med att varannan människa drabbas. Cancer är på sätt och vis ett evolutionärt pris vi får betala för cellernas flexibilitet och mutationsförmåga som möjliggjort utvecklingen. Endel av de senaste trenderna inom cancerforskningen behandlas förtjänstfullt av Gibbs ii, medan tex Araujo och McElwain (2003) ger en bred historisk översikt (med hundratals referenser) av matematiska ansatser för att modellera solida tumörer, deras tillväxt, vaskularisering, metastasering osv. Araujo och McElwain betonar cancerdynamikens komplexitet och det enorma informationsflödet av forskningsresultat vilket kräver övergripande systematiska ansatser, samt att (citerar E H Byrne) applied mathematics has the potential to prevent excessive experimentation and also to provide biologists with complementary and valuable insight into the mechanism that may control the development of solid tumours (och självfallet att förstå också andra tumörformer såsom leukemi och gliom). Gatenby et al. (2002) inleder sin artikel: The tumor-host interface is a highly complex, dynamical structure dominated by nonlinear processes for which there is no clear theoretical framework of understanding. (...) We submit that this has impeded progress in clinical oncology because vast amounts of data generated by molecular biology and other new technologies have not been synthesized into a coherent, comprehensive paradigm. Nick Lane (2003b: 341) är inne på ett liknande problem beträffande forskning i åldrande och sjukdomar som även tenderar att översvämmas av empiriska resultat: Today, medical research is in danger of becoming too empirical, of accumulating tremendous piles of data without giving them due thought. There is an uncomfortable gap between the hundreds of crazy theories about agening and disease, which are rarely supported by coherent data, and the headlong rush of medical research, which rarely finds time to interpret new findings in a wider context. En förhoppning är att goda matematiska systemmodeller kan bidra att hjälpa upp situationen. Artiklar i fysikjournaler såsom Physical Review E visar också ett stigande intresse bland fysiker att tillämpa metoder från tex beräkningsfysik (computational physics) på cancerdynamik och andra cellbiologiska problem. Ett typiskt problem när matematiker och biologer sammanstrålar är att biologer inte förstår sig på matematikernas språk, och att matematikerna å andra sidan kan bli irriterade på biologer som skall ha med nästan varje tänkbar faktor i en modell (nyttigt dock för matematikerna att konfronteras med det faktum att biologiska processer kan vara väldigt komplexa). Ett problem är just att finna relevanta förenklingar. Biofysiken erbjuder å andra sidan en brygga mellan biologin och de matematiska vetenskaperna, tillika med att de beräkningsfysikaliska metoderna tillåter en behandling av allt mer avancerade och heltäckande modeller.

2 cancer.sxw Förstudie version 1.2 2/16 Biologi Cancer förekommer i omkring ett par hundratal varianter och är säkerligen ett av de mest utforskade sjukdomskomplexen iii. Till cancerns huvudgrupper hör karcinom (svulster i epitelceller) sarkom (drabbar stödjeväv: bindväv, muskler, ben, brosk) leukemi (blodcancer, överproduktion av vita blodkroppar, kan även drabba röda blodkroppar) lymfom (drabbar immunsystemet, lymfatisk vävnad) gliom (utgår från nervsystemets stödjevävnad) Prognoserna har med åren blivit stadigt bättre, fastän mycket fortfarande är oklart om cancerns orsaker och exakta förlopp. En trend har varit en minskning av magcancer (kanske som följd av ändrade kostvanor iv ) medan hudcancerfallen har ökat allmänt (här kan den ökade UV-instrålningen och solbadandet spela in) och lungcancer speciellt bland kvinnor tack vare tobaken. (Sedan 1978 är andelen rökare bland kvinnor högre än hos män i Sverige. För Finlands del lär ca 29% av männen och 20% av kvinnorna vara rökare vilka hör till lägsta siffrorna i Europa. Pga aggressiv försäljningskampanjer av tobak i u-länderna kommer dessa till råga på alla andra problem också att drabbas av stora betungande hälsovårdskostnader pga av tobaksrelaterade sjukdomar. Risken för tobakens skadliga effekter kan dessutom mångdubblas i förening med tex alkohol genom synergi.) Den vanligaste cancersjukdomen i Norden bland män är prostatacancer, och bröstcancer bland kvinnor (ca 1/100 delen av bröstcancerfallen drabbar fö män), globalt är dock magcancern den vanligaste maligna formen. Målsättningen med cancerterapier behöver inte nödvändigtvis vara att slå ut cancern genom ett enda dråpslag, utan att hålla den på mattan i ett latent stadium. Det går ju alltid att döda cancern, problemet är förstås att samtidigt hålla patienten vid liv. Sett med fysikers eller matematikers ögon förefaller det som matematiska metoder kunde bidra med kompletterande insatser inom cancerforskningen förutom de traditionella uppgifter som tex strålfysiken och epidemiologin erbjudit. Nämligen, cancerns komplicerade förlopp kan betraktas som ett dynamiskt system där båda klassiska modelleringstekniker (analytiska kontinuum-modeller, kinetiska teorier) och nyare cellautomatmetoder (CA) samt systemanalys rimligen kan tillämpas. Av särskild betydelse förefaller det vara att kunna identifiera vissa kritiska punkter i förloppet där rätt avvägning mellan olika terapier kan betyda skillnaden mellan cancerns remission, latens, explosiva tillväxt eller dess metastasering (i analogi med fastransformationer i fysiken eller bifurkation i matematiken). Via cancerforskning erhålls självfallet också insikter som har betydelse för att förstå livsprocesser generellt. Människor och djur består av biljontals (10 12 ) celler som skall fungera ihop och någorlunda vara i balans med varandra för att organismen skall funktionera. Samspelet koordineras genom hormoner och diverse signalsubstanser som skickas runtom i kroppen. Normalt följer cellerna vissa spelregler, lyder kommandon från andra celler och hjälper till när en del celler behöver assistans. Tumörceller förefaller gå sina egna vägar och strunta i andra. För att bli en elakartad (malign) cancercell antar man att cellen måste uppfylla sex kriterier: 1. Proliferation. Normala celler växer och delar sig endast då de får en yttre låt-gå-signal (styrs av diverse tillväxtfaktorer). Cancerceller delar sig däremot utan yttre kommandon och kan själv simulera låt-gå-signalerna (stimulerar produktion av tillväxfaktorer). 2. Hyperplasi. Normala celler stoppar celldelningen om de får en yttre stopp-signal medan

3 cancer.sxw Förstudie version 1.2 3/16 cancerceller ignorerar stopp-signalen. Cancercellernas övertag beror således inte nödvändgtvis på att de växer snabbare (prolifererar) än normala celler, utan på att de lever längre (reducerad celldöd). Tex normala leukocyter har en livslängd från några timmar till några dagar, medan leukemiblastceller kan leva i veckor. Normala celler odlade på i en Petri-skål bildar endast ett skikt och stoppar delningen när de når kanten, medan cancerceller, då de når kanten, börja växa på varandra huller om buller ; dvs, den hyperplasiska cancercellen reagerar inte på att det blir trångt och celldelningen normalt borde upphöra genom kontaktinhibitation. Cancerceller har också, kanske överraskande, i regel längre cellcykeltid än normala celler. Harris (2004) betonar att cancer främst bör ses som en störning hos celldifferentieringen och inte tillväxten, det är den bristande differentieringen som i sin tur leder till att cellerna inte håller sig i styr. 3. Undviker apoptos. Normala celler vars DNA skadats och inte kan repareras begår frivillig självmord (apoptos), cancercellen däremot fortsätter att leva och dela sig trots DNA-skador. p53- genen är en av de viktigare generna som styr apoptos. 4. Angiogenes. Växande cancerceller bildar en neoplasm, en växande klump av nya celler med nedärvd rubbad tillväxtkontroll, som småningom får svårt att försörja sig ifall inte nya blodkärl bildas som för näring till cancercellerna. Syre tex diffunderar inte en längre än i snitt ca 150 mm v. Cancerceller kan därför utsöndra ämnen som stimulerar bildning av blodkärl, den sk angiogenesen. Speciellt de senaste åren har man ansträngt sig för att ta fram cancermediciner som syftar just på att stoppa angiogenesen. En komplicerande omständighet är att endel tumörer verkar utsöndra angiogeneshämmande substanser till omgivningen för att skydda sig själva (enligt en teori av onkologen Judah Folkman). Tar man bort en sådan primärtumör så kan man några veckor senare istället ha metastaser runtom i organismen som kunnat växa obehindrat sedan tumören avlägsnats. Dessutom, stryper man blodflödet till tumören leder detta till syrebrist (hypoxi) som i sin tur kan starta en panikreaktion hos cancercellen som leder en oönskad effekt; nämligen, till metastasering (cancern söker nya gröna betesmarker ). Detta måhända förklarar att det kan finnas fog för (hyperbariska) syreterapier vid behandling av cancer (förordades bla av nobelpristagaren Otto Warburg under 60-talet, Warburg (1930) citeras fortfarande bland cancerforskare) där tanken är att cancern trivs i syrefattiga förhållanden (cancerceller kan få energi genom jäsning av socker) medan syret tar kål på den, jämnfört med normala celler, fast det kanske egentligen handlar om att syret motverkar metastasering (Bernards 2003; Staller et al vi ). Sambandet mellan cancer och angiogenes observerades redan för nästan 100 år sedan av E Goldman Immortalitet. Normala celler (embryonala fibroblaster) kan dela sig högst 60 till 70 gånger (Hayflick-gränsen) medan cancerceller (och stamceller) verkar vara odödliga i den meningen att de kan dela sig obegränsat. (De är därför av intresse för dem som forskar i åldrandets orsaker.) Vanligen när tumörer upptäcks har de en storlek kring 0.5 cm, har genomgått ca delningar och består således av storleksordningen en miljard celler. 6. Metastasering. Slutligen, det som gör cancern till en farlig sjukdom (malign, elakartad tumör, till skillnad från benign, godartad tumör) är dess förmåga att infiltrera andra vävnader (invasion) och sprida sig i kroppen (metastasering, bildning av dottersvulster). Förutom dessa punkter bör också framhållas cancercellens stealth -egenskaper, att hålla sig osynlig för immunsystemet, liksom dess förmåga att bekämpa attackerande celler. Ett flertal av de senaste årens lovande cancerterapier har varit immunterapier vars syfte är att förbättra immunsystems förmåga att upptäcka cancercellerna och oskadliggöra dem. Det finns också endel experimentella cancervacciner. Problemet är att cancercellerna är mycket varierande och muterar. Intressant i sammanhanget är dock tex proteinet survivin, som förekommer hos nästan alla neoplasmer (nybildningar av icke-differentierad vävnad) och vilken medverkar till att cancercellerna undviker

4 cancer.sxw Förstudie version 1.2 4/16 apoptos; nämligen, detta är också ett potentiellt mål för immunsystemet och kan därför vara grund för ett generellt cancervaccin (inte en vaccin i den egentliga meningen att förebygga cancer, utan i att den stimulerar immunsystemet i redan angripen organism). De traditionella teorierna om cancerns orsaker utgår ifrån att den initieras genom en cell som muteras (monoklonal tillväxt). Man tänker sig att genmutationer kan störa mekanismerna som dämpar celldelningen - ett femtontal suppressorgener har identifierats - och inaktiverar antimetastasgener, eller aktiverar proto-onkogener som stimulerar celldelning (man har hittat över ett 100-tal onkogener). Tex mutationer av suppressorgenen p53 som kontrollerar programmerad celldöd (apoptos) är implikerad i ungefär hälften av cancersjukdomarna. (p53 stoppar cellcykeln i G 1 -Sfasen och checkar om DNA är ok, en sorts kvalitetskontroll.) Efter initiering fodras en promovering för att cancer skall utvecklas till det tredje stadiet kallat progression. Cancersjukdomar räknas grovt att till ca 80 % bero på yttre orsaker (som tex rökning, UV-strålning) och det är dessa faktorer som bidrar just till promoveringen förutom vilken cancern skulle sas kvävas i sin linda. Också här kan genetiska faktorer spela in; tex, beträffande hur väl cellens reparationsmekanismer fungerar. Med stigande ålder försämras också reparationsförmågan (en teori (Lane 2003) är att mitokondrierna alltmer läcker oxidanter vilka i sin tur skadar bla DNA), vilket återspeglas i att den totala incidensen I för malign tumör (om man bortser från reproduktionsrelaterade cancerformer) växer starkt med ungefär fjärde potensen av åldern t i intervallet år (incidensen är kring 1000 / vid en ålder strax över 60 år), I k t 4 Man på senare tid funnit cancerformer där suppressorgener inte är muterade, eller där onkogener är inaktiva. En annan iakttagelse är att för vissa cancerformer är det bara ett hundratal cancerceller som har förmågan att inducera metastaser. Det har därför framkastats idéer om att cancercellens uppkomst bottnar i en instabilitet. Normala celler utsätts i snitt för en mutation under sin livstid, medan cancerceller kanske genomgår tiotusen eller upp till hundratusen mutationer. När celler utsätts för stress (tex gifter i tobaksrök) så kan mutationer ge cancercellen övertag gentemot normala celler som dukar under bla genom apoptos. I vanliga fall skulle de normala cellerna utkonkurrera cancercellerna, men en stress-situation kan ge cancercellerna en fördel. Vaskularisering av tumör. Illustration från A R A Andersons (univ. of Dundee) websajt, en forskare som modellerar bla tumörer mha reaktions- diffusions-ekvationer.

5 cancer.sxw Förstudie version 1.2 5/16 Cancercellens kärna har också beskrivits som ett kromosomalt kaos med hög kärn/plasma-kvot, samt en hyperkromatisk kärna med stora nukleoler. Cancerceller kan tex ha dubbla antalet kromosomer och flera kärnor och i övrigt kännetecknas av pleomorfism. Peter H Duesberg förespråkar en teori som tar fasta på kromosomavvikelserna (aneuplodi) som grundorsaken till cancer istället för genmutationer och som skulle ge cancercellen övertaget gentemot normala celler. Om denna teori stämmer så innebär det att kurativa åtgärder (såsom kirurgi och strålbehandling) kan baseras på kromosomanalys (som komplement till morfologisk analys). Kromosomanalys av enskilda celler används faktiskt för att tex bedömma cancerns malignitet. Mansury & Deisboeck (2004) ställer i utsikt en modell vars parametrar kan kalibreras on real gene-expression profiling data from biopsy specimen to eventually predict macroscopic tumor growth dynamics more accurately by adding molecular data to structural information. Matematiska modeller - exempel Sedan 70-talet har man försökt med hjälp av matematiska modeller undersöka tumörernas tillväxt, även om de tidigaste ansatserna går tillbaka på Hill (1928). De klassiska metoderna har varit ganska begränsade eftersom man hamnat att göra drastiska förenklingar för att erhålla analytiskt trakterbara modeller. Nyare metoder som baseras på numeriska datorberäkningar har inte samma begränsningar. I det följande gör vi några axplock bland varierande sorts modeller. DNA c k g d S m p k b a k pm a P53-dynamik. Efter Tiana et al En typ av modeller koncentrerar sig på gendynamiken och reaktionskinetik. Tex G Tiana, M H Jensen och K Sneppen (2002) har uppställt en schematisk modell för hur Tp53-genen samverkar med en gen mdm2 vid induceringen av apoptosen (se bilden ovan). Deras analys visar att kritiska parametrar är fördröjningen (som beror på att RNA-transkriptionen tar tid), samt attraktionen mellan p53-protein och mdm2-protein; en större attraktion visades befrämja apoptos i motsats till tidigare antaganden vii. Ansatser som utgår från cellernas spelregler kan formuleras matematiskt tex i sk LISA-modeller (local interaction simulation approach). Med dylika modeller kan man studera hur cancern övergår ( fastransformation ) från latent stadium till metastaserande stadium eller omvänt, och hur detta beror av medicindoserna och immunsystemet, samt tex hur pass kritisk roll angiogenesen har för tillväxten (Delsanto et al. 2000; Scalerandi and Peggion (2002)). Modellerna baserar sig alltså på 2D- eller 3D-gitter där varje punkt upptas av så och så många celler som antingen är cancerceller,

6 cancer.sxw Förstudie version 1.2 6/16 nekrotiska celler (döda), friska celler eller någon annan typ av celler. Det handlar inte alltså om någon geometrisk modell av tumörer. Sedan faställer man tillgång på näring, hur effektivt de olika cellerna upptar näring (bindning) och hur snabbt de konsumerar den; förekomst av celldöd (apoptos, tillexempel pga näringsbrist då bundet järn faller under en viss tröskelnivå; järn är bla nödvändig för DNA-tillverkning och därmed celldelningen), celldelning (mitos), samt migration/diffusion av celler (som söker sig till grönare betesmarker ). Formulering av cellernas spelregler leder till ett system av iterationsekvationer som uppdateras för varje tidssteg (Scalerandi et al. 1999). Tex antalet cancerceller c vid en nod i uppfyller en iterationsekvation av typen (i det enkla fallet med ett enda näringsämne såsom järn) c i,t 1 =c i,t 1 r c i,t Q D q i,t r q i,t c i,t Q M Här betecknar Q Heavisides trappfunktion, q är näringsmängden per cell, Q D törskelvärde för näringskoncentrationen under vars nivå cellen dör; överskrider q tröskelvärdet Q M så kan cellen däremot dela sig. Talen r och r är slumptal mellan 0 och 1 som uppdateras vid varje tidssteg. Tillkommer ett antal andra ekvationer som beskriver diffusion och näringskoncentrationen. Simuleringar av systemet ( gitter) visar att näringstillförseln definierar en kritisk parameter; vid vissa tröskevärden övergår systemet från latent stadium till obegränsad tillväxt. Dylika tröskelvärden påverkas i sin tur av hur effektivt cancercellerna kan binda näringsämnen; en faktor som kan influeras med mediciner som tex antikroppar mot transferrinreceptorer och vars effekt därför kan simuleras mha modellen. Ferreira et al. (2002) presenterar en hybridmodell för prevaskulär tillväxt inte helt olik Sclerandi et aliis (1999) modell, men där diffusionen av näringsämnena beskrivs av differentialekvationer istället för differensekvationer. I Ferreira-modellen har vi tre typer av celler: normala (n), cancerceller (c) och döda celler (d). Medan varje gitterpunkt kan upptas av högst en d- eller n-cell, så finns det inga begränsningar för c- celler (s c (x) = 0, 1, 2,...). Två slags näringsämnen antas vara förhanden, ett essentiellt ämne N som behövs för cancercelldelning (bygga upp DNA-kopior), samt ett ämne M för cellernas basala metabolism. Diffusionsekvationen för N skrivs tex N x,t =D 2 N x,t N x,t t n x,t N N x,t c x,t Andra termen i högra ledet beskriver de normala cellernas upptagning av N, medan den sista termen beskriver cancercellernas konsumtion av N, faktorn l N anger hur mycket hungrigare cancercellerna är jämförda med de normala cellerna. Motsvarande ekvation uppställs för M. Sannolikheten för c-celldelning ges av en Gaussisk funktion P div x =1 exp N c div 2 Alltså, desto mer N-näring per c-cell desto större sannolikhet för mitos (q div är justerbara parameter). Celldelning i en punkt x betyder att c x c x 1

7 cancer.sxw Förstudie version 1.2 7/16 Motsvarande uttryck uppställs för sannolikhet för celldöd och migration av c-celler till grannpunkter. Vid simulering använde författarna en gitter med en kapillär längs y-axeln (x = 0) som genererar näring N och M med konstant hastighet. En c-cell placeras som ett frö på 300-punkters avstånd från kapillären. Periodiska gränsvillkor används för ovan- och underkanten, medan Neumann-gränsvillkor tillämpas (vsiavis N och M) sidledes. Om man vid tiden t har N C (t) stycken c-celler så väljer man för nästa tids-steg värdet Dt = 1/N C (t) samt väljer N C (t) stycken c- celler slumpmässigt och genomför mitos/död/migration enligt specifierade sannolikheter, varefter N- och M-värdena uppdateras genom att lösa diffusionsekvationerna (relaxerade) i en punkters omgivning centrerad på den uppdaterade gitterpunkten. En intressant omständighet är att denna 2D-modell förefaller kunna reproducera Gompertz-tillväxkurvan (se not v). Emellertid verkar modellen inte kunna beskriva cellmigrationen varför författarna modifierade modellen genom att införa en tillväxtfaktor GF (som utsöndras av c-cellerna) vid sidan av näringsämnena N och M. Sannolikheten för en migration x y får i modellen formen N x G x G y G x P mov x, y =1 exp mov förutsatt att G(x) G(y); dvs, migration sker i riktningen minskande GF-koncentration. Dylika modeller är självfallet i hög grad schematiska men tanken är att de möjligen kan beskriva en sorts effektiv form av cancerdynamiken som kan härledas genom en mer detaljerad teori; nämligen, dylika modellexempel inger förhoppningar om att sådana detaljerade härledningar faktiskt kan ha utsikter att lyckas. Det finns självfallet en mängd andra typer av diskreta modeller eller hybridvarianter. Tex Turner och Sherratt (2002) använder en variation av Potts-modellen (de bygger vidare på Stott et al. 1999), som är bekant från fysiken, för att modellera en invasion av cancerceller. En Hamilton-funktion beskriver interaktionen mellan gitterpunkter som tillhör olika celler, eller den extracellulära matrisen (ECM), och en Metropolis-typ Monte Carlo (MMC) algoritm används för att nå en minimi-energi-konfiguration för systemet. Hamilton-funktionen skrivs som H = i, j k,l J i, j, k,l 1 i, j, k,l v V T 2 där s ij = s kl om gitterpunkterna (i, j) och (k, l) tillhör samma cell och t(s ij ) = t(s kl ) ifall gitterpunkterna tillhör celler av samma typ (normal, cancer). Den sista termen beskriver elastisk energi som beror på skillnaden mellan cellens normala ej-deformerade (target area) volym V T och dess deformerade volym (från Stott et al som studerade 3D-fallet). För att beskriva cellmigrationen antas området till en början ha en likformig fördelning av extracellulära matris (ECM) proteiner. Vid varje iteration låter man minska ECM-koncentrationen f ij i punkten (i, j) enligt f ij t 1 = f ij t e k ifall punkten gränsar till en cell (k = k n ) eller befinner sig i en cell (k = k i > k n > 0) (detta beskriver den proteolytiska nedbrytande aktiviteten hos invaderande celler viii ) och som i annat fall lämnas oförändrad. Ändringen av energin vid iterationen/uppdateringen (i, j) (k, l) får en (haptotaxisk)

8 cancer.sxw Förstudie version 1.2 8/16 tilläggsterm H i, j =k H f k,l f i, j som ger upphov till migration (via haptotaxis) längs EMC-gradienten. Simuleringar ( gitter) startade med 10 celler i övre kanten med volymerna (V T ) av 20 punkter, samt en likformig EMC-fördelning. Gränsvillkor är noll-flöde vid ovankanten och nedre kanten, samt periodiskt gränsvillkor sidledes. Vid simuleringen studerar man hur cellerna tränger in i EMC-regionen och invasionens beroende på de olika kopplingstermernas relativa storlek; tex, kopplingskonstanten J c- ECM som kvantifierar adhesionen mellan cell och ECM, eller kopplingskonstanten J c-c för cell-cell adhesion. Invasionens penetreringssdjup motsvarar den kliniska parametern Breslow-djupet som vid melanom (hudcancer) beskriver hur långt cancern penetrerat (mm) i dermis (läderhuden) och som ger ett mått på sannolikheten för metastasering. Ett resultat av modellen är att cell-ecm adhesionen spelar en större roll än styrkan hos cell-cell adhesionen (i motsatts till vad tycks ha varit den allmänna uppfattningen). Författarna understryker att deras modell kan analysera cellrörelsen inklusive dess stokastiska komponenter (Brownsk rörelse) till skillnad från många konkurrerande modeller. (Emellertid, modeller som inkluderar diffusion beaktar ju därmed också indirekt Brownsk rörelse av vilken diffusionen är ett uttryck.) Senast i detta skede kan man undra över att en helt statistisk teori som söker minimienergikonfigurationer antas beskriva tidsutvecklingen hos det dynamiska systemet (som ju skulle fodra en integrering av Hamilton-ekvationerna). Idén med MMC-algoritmen (för en introduktion se tex Thijssen 1999 kap. 10) är att konstruera en Markovkedja... x n, x n+1,... av konfigurationer x vilken asymptotiskt närmar sig Boltzmann-fördelningen, x e H x k T Således, MMC-simuleringen visar inte tidsutvecklingen, utan genererar en Boltzmann-fördelad räcka mha vilken man kan beräkna diverse stationära medelvärden (såsom magnetisering i magnetismmodellerna). Det är möjligt att ett realistiskt val av uppdateringsreglerna kan få MMCsimuleringen att också approximera en tidsutveckling, men detta varken diskuteras eller ännu mindre visas i de citerade arbetena. Vad modellerna kan visa är exv hur invasionsgraden beror av parametervalen; resultaten borde alltså avbildas som tex graden av invasion vs parametervalen i analogi med magnetiseringsmodellerna där magnetiseringen (M) avbildas som en funktion av yttre fältet H (en kontrollvariabel) eller temperaturen T. Utvecklingen under MMC-simuleringen har slående likheter med experimentella tillväxtkurvor, såsom demonstreras av Stott et al. (1999), varför de vore av intresse att studera ifall MMC-simulering under vissa förhållanden teoretiskt faktiskt kan bevisas efterlikna en tidsutveckling. Andersen och Mackey (2001) beskriver en modell för cellcykeln med avsikt att optimera kemoterpi genom sk kronoterapi ; dvs, medicineringen ges enligt ett speciellt tidschema för att attackera cancercellerna då de är som mest sårbara ( resonans ): Given a cell population in which all cells divide at the same age, a single dose of chemotherapy kills cells in a specific age range. These cells will not produce any daughter cells and if the next dose is administered where these daughter cells would have been suspectible to chemotherapy, a minimal kill is observed. En alarmerande slutsats i deras artikel är att för alla de traditionella kemoterapier de studerat the protocols are more destructive to the normal cell population than they are to the leukemic population. Modellen är av typ populationsmodell och utgår från cellcykelns stadier (se exv Keener & Sneyd 1998: kap. 13):

9 cancer.sxw Förstudie version 1.2 9/16 G 0 (vila) G 1 (duplicerar cellorganeller) S (DNA-duplicering) G 2 (proteinsyntes) M (mitos, celldelning) Med N ( nonproliferating ) betecknar vi antalet celler i stadierna G 0 + G 1 medan P ( proliferating ) betecknar antalet celler i stadierna S + G 2 + M. Tillväxtekvationerna skrivs då som med Ṅ = N N N 2 e N N Ṗ= P N N e N N N = 0 n n N n och N t =N t. I högra ledet av N-ekvationen anger första termen bortfall av celler i N-fasen, följande term anger utflödet pga av att celler övergår i P-fasen, medan sista termen anger tillströmningen pga celldelning (ger faktorn 2) där en tidsfördröjning t har beaktats (tiden för P-fasen). Uttrycket för reaktionshastigheten b(n) kallas för Hills ekvation och används inom enzymkinetiken; n är en exponent (författarna använder n = 3) som beskriver graden av kooperativitet (Keener & Sneyd 1998: s. 13). Effekten av cytostatikadoser som dödar celler i P-fasen kan beskrivas genom en tidsberoende g-faktor, g = g 0 + g c (t), varvid exponent-termerna i ekvationerna ersätts av t exp 0 c u du t som anger bortfallet av celler under P-fasen. Ifall cytostatika påverkar cellerna endast i vissa delfaser såsom S eller M, ersätts P-ekvationen med en ekvation för S och en ekvation för M, enligt samma modell. Efter extraktion av parametervärden från empirisk data (skilda värden för normala och maligna celler), och av formerna för g c (t) för olika cytostatika (Ara-C, Idarubicin, Daunorubicin, osv), är det sedan möjligt att simulera olika doseringsregimer. Tex om medicin ges med en viss tidsintervall T P kan man avbilda tillväxthastigheterna för normala och maligna celler som funktion av tidsintervallet T P. En viktig slutsats enligt författarna jämfört med tidigare studier är att deras modell, användande realistiska parametrar, inte visar inte på något optimalt doseringsschema. Problemet är att maligna celler påverkas mindre av cytostatika än normala celler (gkoefficienten för maligna celler borde vara ca dubbelt större än för nomala celler innan man kan nå ett stationärt tillstånd utan cancerceller). När den normala cellpopulationen minskar ökar de rekryteringen - till skillnad från de maligna cellerna - från vilofasen G 0 till P-fasen vilket utsätter dem för cellgifterna. Eftersom kombinationsbehandlingar i praktiken verkar ha bäst effekt vore det viktigt att utvidga modellen för att ta kombinationseffekter med i beräkningen. Författarna påpekar att deras modell tillsvidare ej heller innefattar växelverkan mellan cellerna. Erren et aliis (2003) undersökning antyder fö på annan sorts koppling mellan periodicitet och cancer som anknyter till biorytmer. De har introducerat begreppet chronodisruption som syftar på en störning av den naturliga dygnsrytmen där ljuset (och dess frånvaro) som kontrollfaktor har en väsentlig roll.

STEM CELLS UPDATE. från grundforskning till klinik

STEM CELLS UPDATE. från grundforskning till klinik STEM CELLS UPDATE från grundforskning till klinik En populärvetenskaplig dokumentation av Vetenskapsrådet och Uppsala universitets konferens om stamceller, Uppsala 5-6 oktober 2011 Förord I augusti 2006

Läs mer

2008 års nobelpris till cancerforskare

2008 års nobelpris till cancerforskare Cancerfondsrapporten 2009 2008 års nobelpris till cancerforskare Årets nobelpris i såväl medicin som kemi har stark koppling till cancerforskningen. Ena hälften av medicinpriset har bidragit till att förstå

Läs mer

Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper

Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper En jämförelse mellan Skolverkets betygskriterier, SOLOtaxonomin och van Hieles nivåer av tänkande. Peter Nyström Abstract The present study originates from the

Läs mer

Diabetes i Zambia/ Diabetes in Zambia

Diabetes i Zambia/ Diabetes in Zambia Diabetes i Zambia/ Diabetes in Zambia Författare: Olivia Magnusson Handledare: Kerstin Heimer Sundström ht/vt 2013-2014 Kungsholmens Gymnasium Abstract This report addresses the increasing problem with

Läs mer

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005 Första chefsrollen Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist Författare: Alexandra Hertz Niklas Najafi Jonas Skog Sammanfattning Uppsatsens titel: Seminariedatum:

Läs mer

Trastuzumab som adjuvant behandling av bröstcancerpatienter med HER2-positivitet: hur effektivt är det?

Trastuzumab som adjuvant behandling av bröstcancerpatienter med HER2-positivitet: hur effektivt är det? Institutionen för naturvetenskap Trastuzumab som adjuvant behandling av bröstcancerpatienter med HER2-positivitet: hur effektivt är det? Lovisa Stigsohn Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2011:F6

Läs mer

Lite kort om jäst och jäsprocessen

Lite kort om jäst och jäsprocessen Lite kort om jäst och jäsprocessen Fredrik Rådesand, 2005 carlsbergerensis@hotmail.com Innehåll 0. Inledning 1. Lite mer om Ale-, Lager- och Vinjäst 1.1 Mikroorganismer 1.2 Cellens uppbyggnad 1.3 Jästens

Läs mer

Berikade blåbärsextrakt (antocyaner) och dess inverkan på degenerativa synförändringar En litteraturstudie.

Berikade blåbärsextrakt (antocyaner) och dess inverkan på degenerativa synförändringar En litteraturstudie. Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Optikerutbildningen/Examensarbete Optometri Examensarbete C-nivå, 15 poäng Vårterminen 2009 Berikade blåbärsextrakt (antocyaner) och dess inverkan på degenerativa

Läs mer

Etapp 3 Slutsatser och atgarder

Etapp 3 Slutsatser och atgarder rapport Riskhänsyn i samhällsutvecklingen Etapp 3 Slutsatser och atgarder Riskhansyn i samhallsutvecklingen Etapp 3 Slutsatser och argarder Rapporten har utarbetats av: Urban Hermansson, Effect Management

Läs mer

Populärvetenskapliga fakta om cancer. Cancer i siffror 2009

Populärvetenskapliga fakta om cancer. Cancer i siffror 2009 Populärvetenskapliga fakta om cancer Cancer i siffror 29 Cancer i siffror 29 Projektledare: Åsa Klint, Socialstyrelsen Redaktör: Elizabeth Johansson, Cancerfonden Databearbetning: Åsa Klint Skribenter:

Läs mer

Något om Matematisk modellering och Mathematica

Något om Matematisk modellering och Mathematica HH/ITE/BN Matematisk modellering och Mathematica 1 Något om Matematisk modellering och Mathematica Bertil Nilsson 2015-08-15 t Vtct q intc in tq ut tc ut t c0 c 0 t 0, Τ, Vt A k 1 B k 2 k C A t B t C t

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 17 februari 2007) Inledning: Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1, Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal?

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Inriktning mot Management HT 2009 Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Magisteruppsats Ulf Åberg 680428-5010 Handledare:

Läs mer

Hur hänger en socialt hållbar utveckling och hälsans jämlikhet ihop?

Hur hänger en socialt hållbar utveckling och hälsans jämlikhet ihop? Hur hänger en socialt hållbar utveckling och hälsans jämlikhet ihop? Ett försök att besvara denna fråga med hjälp av en systemteoretisk ansats Per-Olof Östergren Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission

Läs mer

Årsberättelse 2013. Ragnar Söderbergs

Årsberättelse 2013. Ragnar Söderbergs Årsberättelse 2013 Ragnar Söderbergs S T I F T E L S E 6. Året i korta drag 42. Pappa har aldrig rätt Foto Hamid Ershad Sarabi: sid. 9. Kristoffer Hellman: sid. 4, 12, 20, 40, 89. Daniel Jigenstedt: sid.

Läs mer

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

Årsskrift INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE

Årsskrift INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsskrift 2014 INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Göteborg april 2015 Text och foto Annika Söderpalm, Vera kommunikation Layout Lena Svanteson, Clout Tryck Billes Papper Omslag MultiDesign

Läs mer

Lockpriser på Stockholms bostadsrättsmarknad utifrån köparnas perspektiv

Lockpriser på Stockholms bostadsrättsmarknad utifrån köparnas perspektiv Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom samhällsbyggnad Nr 25 Lockpriser på Stockholms bostadsrättsmarknad utifrån köparnas perspektiv Författare: Handledare Sofia Törnqvist

Läs mer

Ny kris i befolkningsfrågan?

Ny kris i befolkningsfrågan? Välfärdspolitiska rådets rapport 2001 Anders Björklund m.fl. Låga födelsetal under 1990-talet har lett till en ny familjepolitisk debatt. Kommer de lägre födelsetalen att bli bestående, eller är de bara

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

Ekonomiska och andra aspekter på paradigmer för Modellering och Simulering - En förstudie

Ekonomiska och andra aspekter på paradigmer för Modellering och Simulering - En förstudie Ekonomiska och andra aspekter på paradigmer för Modellering och Simulering - En förstudie JOHAN PELO, KJELL OHLSON, MATS FREDRIKSSON FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet.

Läs mer

på väg ut i kliniskt bruk? Världspremiär för oblodig bot av levertumörer Onkologiska kliniken på KS, gammal är äldst och störst nr 6-06

på väg ut i kliniskt bruk? Världspremiär för oblodig bot av levertumörer Onkologiska kliniken på KS, gammal är äldst och störst nr 6-06 Genexpressionsanalys i bröstcancer på väg ut i kliniskt bruk? Nya behandlingsmetoder för myelom Världspremiär för oblodig bot av levertumörer Onkologiska kliniken på KS, gammal är äldst och störst nr 6-06

Läs mer

Värdering av olycksrisker Etik och riskvärdering

Värdering av olycksrisker Etik och riskvärdering Värdering av olycksrisker Etik och riskvärdering Värdering av olycksrisker Etik och riskvärdering Martin Peterson Nicolas Espinoza Luleå Tekniska Universitet Räddningsverkets kontaktperson: Mattias Strömgren,

Läs mer

Framtidens hälsooch sjukvård

Framtidens hälsooch sjukvård Rapport från Teknisk Framsyn Uppdateringsprojektet 2003 Framtidens hälsooch sjukvård framsteg och utmaningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1. Inledning 7 2. Drivkrafter specifika för framsynsområdet

Läs mer

HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN

HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN CHEFSUTBILDNING? Kandidatuppsats i Företagsekonomi Sebahat Ismaili Mikaela Sterner VT2011: KF22 I Svensk titel: Hur mäts kvaliteten på en chefsutbildning? Engelsk titel: How to

Läs mer

Perspektiv på rekrytering 1

Perspektiv på rekrytering 1 Perspektiv på rekrytering 1 Pernilla Bolander SSE / EFI Working Paper Series in Business Administration No. 1999:11 November 1999 PMO, EFI / Handelshögskolan i Stockholm Box 6501, 113 83 Stockholm E-mail:

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Hjärnan i tanke & rörelse

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Hjärnan i tanke & rörelse Aktuellt om Vetenskap & hälsa November 2008 Hjärnan i tanke & rörelse Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund & Universitetssjukhuset MAS

Läs mer

Olycksutredning och sedan?

Olycksutredning och sedan? Olycksutredning och sedan? Att få åtgärdsförslag införda och att fånga upp säkerhetshöjande initiativ från verksamheter: Systematiskt arbete med resilience och säkerhetskultur 2 MSB:s kontaktperson: Marianne

Läs mer

WEBBUTVECKLING HUR MAN FÖRBÄTTRAR ANVÄNDBARHETEN PÅ WEBBPLATSER. Kandidatuppsats i Informatik. Patrik Hansson. Damir Sabanovic VT 2009:KI07

WEBBUTVECKLING HUR MAN FÖRBÄTTRAR ANVÄNDBARHETEN PÅ WEBBPLATSER. Kandidatuppsats i Informatik. Patrik Hansson. Damir Sabanovic VT 2009:KI07 WEBBUTVECKLING HUR MAN FÖRBÄTTRAR ANVÄNDBARHETEN PÅ WEBBPLATSER Kandidatuppsats i Informatik Patrik Hansson Damir Sabanovic VT 2009:KI07 Svensk titel:

Läs mer