Naturens nödvändiga död

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturens nödvändiga död"

Transkript

1 + Naturens nödvändiga död En essä om naturen och naturhistoria. Karlstad Universitet (2009), Ekofilosofi A Det finns ett mönster som förenar en krabba med en hummer och orkidén med gullvivan, och alla fyra med mig. Och mig med dig; -- Gregory Bateson. Heiti Ernits, Borås 1

2 Vad är»naturen», vad är»naturligt», finns det orörd»natur»? Vid första anblicken tycks frågan vara löjlig och tämligen självklar naturen är det biologiska och det konstgjorda är dess motsats, måhända någon tycker. Men frågan är långtifrån så enkel naturbegreppet har sysselsatt vetenskapsmän och filosofer i århundraden; begreppet och dess innebörd och form har varierat kraftigt under historien; naturbegreppet har varit och är fortfarande högst kontextuell och kulturberoende 1. Hur vi ser på naturen våra begrepp och vårt språk - konstituerar i högsta grad vår relation till naturen som ni kanske märker så syftar jag på naturen som någonting skild från betraktaren, detta kulturella imperativ skall vi senare återkomma till. Är förkunnandet av Naturens död 2 det sista i raden av dödförklaringar av de olika krafterna som verkar utanför människan; den slutgiltiga nådastöten för att lämna människan naken med en kall mekanisk vetenskap, i en värld utan Gudar, myter och livgivande natur? Eller är dödförklaringen ett desperat rop i en värld som lider av miljöförstöring, utslagna människor och omfattande klimatförändringar ett rop således för ett nytt partnerskap mellan människor och natur? Man kan idag skönja tendenser till framväxten av ett nytt paradigm i vårt förhållande till vår omvärld: framväxten av normativa djupekologier och postmoderna ekologiska filosofier det finns också tendenser till en mer anspråkslös och pragmatisk vetenskap som erkänner sina begränsningar i en komplex och föränderlig värld. Det pågår också filosofiska ansträngningar att ontologiskt återintegrera begreppen natur/kultur, levande och icke-levande --- Kanske har ropen hörsammats. Som vi skall se förändrades vår syn på naturen och människan radikalt under loppet av några tusen år; även om bilden är komplex och många olika riktningar har blossat upp och försvunnit genom tiderna, har ändå några tydliga trender identifierats av idéhistoriker. Man kan med fog påstå att naturbegreppet är flyktigt förändringen sker symbiotiskt i takt med förändringen vår egen tanke- och begreppsvärld det är i detta perspektiv således meningslöst att tala om en natur som är orörd. Det går således inga skarpa gränser mellan natur och kultur: de är ömsesidigt konstituerade 3. Gränsen mellan natur och kultur är en tankekonstruktion --- kanske stämmer Bruno Latours analys 4 att vi aldrig har varit moderna. Tanken att dominera jorden fanns i den grekiska filosofin och den kristna religionen, tanken att vårda jorden förekom i grekiska och andra hedniska filosofiska system. 5 För stoikerna som främst var verksamma i Aten på 200-talet före Kristus, efter Aristoteles död och i Rom under det första århundradet efter Kristus, var själva världen en tänkande organism; Gud och materian var synonymer. Materian var dynamisk, sammansatt av två krafter: expansion och hopdragning, den förra riktad utåt, den senare inåt. Spänningen mellan dem var den inneboende kraft som alstrade alla substanser, egenskaper och levande former i kosmos och geokosmos. 6 1 Den är situerad via vårt förståelserum, eller semiosfär för att använda sig av ett ekosemiotiskt begrepp. 2 Anspelar på Carolyn Marchants bok Naturen död, kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen 3 Palmås (2008a):1 4 Latour (1993); L. Menar att inställningen att världen av objekt och subjekt skulle vara separerade (eller natur och kultur) - på annat sätt än analytiskt- är en illusion, en berättelse frammanad av modernitetsprojektet. 5 Merchant:25 6 Ibid., s.42 2

3 Von Wright visar insiktsfullt att den judisk-kristna distinktionen mellan naturligt och övernaturligt kom att påverka vår syn på naturen 7 : För grekerna var naturen en läromästare, mönstret som skulle följas. Det naturligas (to kata physin) motsats var det onaturliga (to para physin). Man kunde säga, att i den kristna ideologin motsatsparet naturligt-onaturligt utbyts mot paret naturligt-övernaturligt. Den djupa klyftan går mellan Guds rike och denna världen. Världslig-övervärldslig är ett annat och kanske bättre namn på kontrasten. Det är klart att med denna nya dualism följer en radikal omläggning av värdeaccenterna. Redan i ordens valörer inneligger, att det naturliga är bra och det onaturliga illa, - men också att det övernaturliga står över det naturliga. Utbytet av dualismen mellan natur och övernatur leder därför med nödvändighet till en nedvärdering av naturen. Nedvärderingen är givetvis inte till förmån för onaturen. Von Wright gör också gällande att den organiska världsbilden som var den dominerande bilden i Antiken utgick från en biologiskt analogi 8 : Antikens syn på naturen innebar att i naturens ordning såg Grekerna snarast ett ideal eller mönster för människan både som individ och som samhällsvarelser. Deras filosofer kallade denna ordning för kosmos, d.v.s. den perfekta eller riktiga eller sköna ordningen. Vi förstår kanske den klassiska antikens syn på naturen bäst, om vi ställer den i samband med den roll som den medicinska vetenskapen och visdomen hade i grekiskt kulturmedvetande. Rollen motsvarar den, som fysiken spelar i vårt. Vi tänker på naturen helt med tillhjälp av fysikaliska modeller. Grekerna gjorde det med tillhjälp av medicinska analogier. [ ] grekiskans physis kommer från verbet physein, alstra, latinets natura åter från nascor, födas. Detta etymologiska samband mellan natur och upphov ger antikens sätt att tala om naturen en biologiskt accent som sedermera gått förlorad och hos oss snarast utbytts mot en fysikalisk. Det låg således ett helhetstänkande bakom den dominerande filosofin, som uppenbart såg människan och naturen som en odelad helhet. Människan var i naturen och naturen i människan det rådde en ömsesidig balans i förhållandet att skada naturen innebar att skada sig själv. Naturen konstituerades som en organisk helhet, där det stora återspeglades i det lilla, vilken kan sägas härrör från tanken om makro- och mikrokosmos. Tanken att härska över naturen var främmande för dåtidens synsätt samtidigt som tanken att människan kan härska över naturen, har framgått ur samma frö som tanken, att hon bör vända sig bort från det mot den övervärldsliga 9, vilket det judisk-kristna arvet implicit föreskrev 10 : Naturen som vildmark, ett viktigt element i den judisk-kristna traditionen, hade varit central i Gamla testamentets uttolkningar av öknen. Den ogästvänliga, karga vildmarken stod i skarp kontrast till Edens givmilda, fruktbara lustgård och till det förlovade landet som flöt av mjölk och honung. [...] Öknen representerade ett land som skulle kuvas och göras odlingsbart. [...] I motats till den grekiska traditionen, 7 von Wright (1978):74 8 ibid, s ibid, s Mercant:153 3

4 som var benägen att betona naturens välvilja, såg den judiska traditionen naturen som ett tillstånd som skulle betvingas. Som vi kan se så lade den judisk-kristna traditionen förutsättningen för en hierarkisk ontologi vilket till att börja med bröt mot dåtidens holistiska kosmostanke. Den judisk-kristna pyramidliknande hierarkin konstituerades av gud, änglar, människor, djur, växter och mineraler; synsättet lade grunden för en dualistisk åtskillnad mellan människan och dess omgivning (och ledde inte minst till förstärkande av patriarkala strukturer i samhället) och blev, som vi sedan skall se, i ett komplicerat samspel med vetenskapen och den framväxande kommersen, grunden för hela det västerländska synsättet. Bertrand Russell skriver 11 : Medeltidens värld kännetecknas i motsats till antikens av dualismer av olika slag. Det finns en dualism mellan de andliga och de världsliga, mellan det latinska och det germanska elementet, mellan Guds rike och riket av denna världen, mellan anden och köttet. Alla dessa spelar en roll i dualismen mellan påvedömet och kejsardömet. [ ] Förhållandet mellan det andliga och det världsliga skulle under medeltiden gestaltas på samma sätt som förhållandet mellan Samuel och Saul; kyrkans krav på högsta makten uppstod under den tid, då de världsliga härskarna var arianer eller hade tendenser i denna riktning. Dualismen mellan Guds rike och riken av denna världen återfinnes i Nya testamentet men sattes i system av Augustinus i hans bok Om Guds Stat. Dualismen mellan anden och köttet finns hos Platon men skärptes ytterligare av nyplatonikerna. Ett sätt att förstå hierarkiseringen den såkallade subordinationsprincipen - i den judiskkristna ontologin skulle kunna formuleras som en strategisk positionering mot den rådande pluralistiska och polyteistiska världsåskådningen: en likriktning. Klart är också att denna ontologiska ansats kom att utgöra mallen för framväxande samhällsstrukturer. Den slutgiltiga uppgörelsen med de olika filosofiska underströmmingarna som framför allt var inspirerade av stoicism och platonism - gjordes upp kring ett antal kyrkomöten i huvudsak formulerade av kyrkofadern Athanasius - i Nicea och Konstantinopel (år 325 respektive 381 e.kr.). 12 Kyrkan blev en hierarkisk maskin ett stratifierat system, en katedral, konstituerad av frusen ideologisk vävnad -, en institution som kom att överkoda våra samhällen och tankeekologier. Man skall inte heller underskatta den s.k. arabiska kulturens inflytande på den västerländska kulturen; den arabiska kulturen intar en mellanställning mellan den grekisk-romerska och den västerländska, och spelar delvis rollen som en förmedlare av arvet från antiken till den kulturella uppkomlingen i Europa 13. Framför allt har magin en viktig särställning i den arabiska kulturen vilket också kom att utgöra ett starkt inflytande på den Europeiska tankeekologin 14 : Helt allmänt kunde man säga, att utövandet av magi, magiska bruk och riter, är en ändamålsinriktad form av andlig kultur. (Detta gäller inte bara magi i dess specifika arabiska form, utan magi överhuvudtaget). Avsikten är att besvärja, blidka eller frammana makter, som styr naturens förlopp eller innebor i olika ting och ämnen, så att de stäms till välvilja eller låter sig utnyttjas för att befordra människans planer och önskningar. I en mera fatalistisk tappning är magin 11 Russell (1992): Armstrong, Markus (1960) 13 von Wright (1986):38 14 Ibid., s.39 4

5 konsten att i naturen, t.ex. i planeternas konstellationer, utläsa de öden som väntar människorna på deras livsvandring. Kort sagt: magi är trolldom och spåkonst. Religion är varken det ena eller det andra. Däremot är vetenskap lite av vardera. Alkemi, astrologi och talmystik (kabbala, numerologi) är uttryck för de särskilda former av magi, som blomstrade i den arabiska kulturkretsen. Sedan kontakten mellan öst och väst återupprättades tack vare korstågen, kom de att få ett starkt inflytande också på kulturen i Europa långt in i den.s.k. nya tiden. [ ] När magin ibland betecknas som en föregångare till den nya vetenskap, vars genombrottsskede är senrenässansen och barocken, så tänker man väl i första hand på den i magin inbyggda ändamålsrationaliteten [min kursivering]. [...] Det är ett faktum, att både magin och den nya vetenskapen förespeglade människornas herravälde över naturen eller, för att bruka modern jargong, teknologisk avkastning (Grekernas vetenskap gjorde inte motsvarande utfästelser). Von Wright vill alltså göra gällande att det moderna, målinriktade, praktiska användandet av förståndet för att kunna förutse förändringar i naturen och vidta åtgärder i avsikt att antigen förebygga eller utnyttja dem, har delvis vuxit fram ur ett magiskt (praktiskt, experimentellt) tänkande; detta kallar von Wright för tekniskt eller instrumentell rationalitet 15. Naturmagin som blev av Kyrkan fördömt som kätterskt på 1500-talet byggde på antaganden såsom att man kunde manipulera naturen och att materian var passiv 16 ; dessa antaganden upptogs slutligen i den mekaniska tankestrukturen, som byggde på den tekniska makten över naturen till samhällets gemensamma fördel. Renässansmagikern som operatör och arrangör av naturföremål, blev utgångspunkten för en ny optimistisk inställning som gick ut på att naturen kunde förändras för att gynna mänsklighetens framåtskridande 17. Denna tanke blev viktig för att motivera naturens manipulering 18 : Allt efterhand som ekonomin moderniserades och den naturvetenskapliga religionen fortgick spred sig dominansens metafor utanför den religiösa sfären och tog överhanden även inom de sociala och de politiska sfärerna. Dessa två rivaliserande tankebilder och deras normativa associationer kan påträffas i talets litteratur, konst, filosofi och vetenskap. Bilden av jorden som en levande organism och livgivande moder hade tjänstgjort som en kulturell hämsko som begränsade människornas handlingar. Man dräper inte gärna en mor, gräver i henne inälvor efter guld eller stympar hennes kropp, trots att den kommersiella gruvdriften snart skulle kräva det. Så länge jorden ansågs vara levande och känslig kunde det betraktas som ett brott mot normerna för etiskt beteende bland människorna att utföra destruktiva gärningar mot den. Det är viktigt att vara klar över den normativa innebörden i beskrivande utsagor om naturen. Samtida språkfilosofer har utsatt den äldre positivistiska distinktionen mellan vetenskapens "är" och samhällets "borde" för kritisk granskning; de hävdar att beskrivningar och normer inte står i motsats till varandra genom språklig uppdelning i "är"- utsagor och "borde"-utsagor, utan inryms i varandra. Beskrivande utsagor om världen kan förutsätta det normativa och är i så fall etiskt laddade. En utsagas normativa funktion ligger i själva bruket av det som beskrivning [sic!]. [ ] 15 von Wright(1986):32 16 Viktigt är att i den organiska världen betraktade magiker, metallurger och helare sig som naturens tjänare som biträdde, efterbildade och fullkomnade naturliga processer genom konstfärdigheter (techne). (Merchant:141) 17 Merchant: Merchant:26 5

6 Eftersom språket bär en kultur inom sig betyder språkförändringar att också kulturen förändras på betydelsefulla sätt 19. Detta är en viktig insikt som Merchant för fram, nämligen att vårt språkbruk och våra utsagor påverkar vår kultur på samma sätt som kulturen påverkar vårt språkbruk: man skulle kunna påstå att det sker en dubbelartikulation mellan kultur och språk 20. Under medeltiden dominerade fortfarande den organiska och animistiska natursynen samtidigt som organismmetaforen i allt ökad omfattning började utmanas av krafter, som ville bryta ner dess normativa innebörd; dock var organismmetaforen inte ensamt dominerande 21 : Renässansens syn på naturen och samhället grundade sig på den organiska analogin mellan människokroppen, eller mikrokosmos, och den större världen runt omkring, makrokosmos. Inom denna större ram kunde det emellertid finnas ett antal variationer. Den viktigaste naturuppfattningen gick ut på att det fanns en uttänkt hierarkisk ordning i världsalltet och i samhället som motsvarades av de olika kroppsdelarnas organiska samordning - en projektion av den mänskliga ordningen på kosmos. Ordet "Natur" omfattade såväl människorna och djurs medfödda karaktär och läggning som den inneboende skapandekraft som var verksam inom materiella föremål och fenomen. En annan föreställning gick ut på att naturen var en aktiv samling mottsatser i en dialektisk spänning. En tredje var den arkadiska uppfattningen av naturen som välvillig, fredlig och lantlig, härledd från Arkadien, den grekiska halvön Peloponnesos pastorala inre. Var och en av dessa tolkningar hade sina särskilda konsekvenser för samhällssynen: den första kunde användas som argument för att bevara den rådande samhällsordningen, den andra för att ändra samhällets riktning mot ett nytt ideal, den tredje för att fly undan stadslivets framväxande problem. En viktig insikt som Carolyn Merchant för fram, är att den idealiserade pastorala natursynen kunde användas som hävstång till exploatering och underkuvande 22 : Samtidigt som den pastorala traditionen framställde naturen som en välvillig kvinna medgav den också slutsatsen att när den plöjdes och odlades kunde den användas som en nyttighet och behandlas som en resurs. Tämjd och kuvad kunde naturen förvandlas till en trädgård avsedd att skänka såväl materiell som andlig näring för att öka välbefinnandet och lindra bekymren hos män som tyngdes av stadsmiljöns krav och marknadens jäkt. Den vilade på en maskulin uppfattning om naturen som en mor och brud vars främsta funktion var att vederkvicka och livnära mannen och sörja för hans välbefinnande. [...] Även om den pastorala stilen betraktade naturen som välvillig så var det en modell skapad som ett botemedel för urbaniseringens och mekaniseringens påfrestningar. [...] I motsats av den dialektiska bilden av naturen som en aktiv samling av motsatser i ett spänningsförhållande gjorde den arkadiska bilden naturen passiv och hanterbar. Organismmetaforen och synen på naturen som en levande moder (kvinna) vilket hade tjänstgjort som hämsko för en alltför omfattande exploatering utmanas nu i allt högre grad 19 Ibid., s Spåkfilosofen J.L. Austin menar att performativa handlingar är sådana som inte bara beskriver (deskriptiva), utan faktiskt också upprättar det som den beskriver; Se också Wittgenstein, Judith Buttler och Gilbert Ryle. 21 Merchant:27 22 Merchant:30 6

7 av den framväxande mekanistiska världsbilden och av de krav som det expansiva förkapitalistiska systemet ställer 23. Både den pastorala konsten och den aristoteliska filosofin såg det kvinnliga könet som passivt och mottagande. Det pastorala bildspråket gick lätt att införliva med en mekaniserad, industrialiserad värld som ett hjälpmedel för att fly undan marknadens missräkningar. [...] De aristoteliska och platonska föreställningar om materians passivitet kunde också införlivas med den nya mekaniska filosofin i form av orörliga, "döda" atomer, beståndsdelar i en ny maskinliknande värld där förändringar uppstod genom yttre krafter: ett mönster som med lätthet medgav att man gjorde ingrepp i naturen. Nyplatonismens kvinnliga världssjäl, den inre källan till aktivitet i naturen, skulle komma att försvinna och ersättas av en noggrant konstrueras mekanism av diminutiva partiklar i rörelse 24. Det fanns en föreställning, stark från 1200-talet och framåt, att naturen hela tiden förfulades. Den kunde inte ens bestå av egen kraft. Människan måste med sitt arbete och Guds hjälp kämpa mot det tilltagande förfallet, som pågått sedan syndafallet. Denna dystra lära om den eländiga jorden, så typiskt för den medeltida världen, hade kraftfulla utläggare även bland Newtons samtida 25. En annan natursyn som växte fram var den såkallade fysikteologin, som blev en av 1700-talets ledande doktrin om naturen; fysikteologin kom att älska botaniken och zoologin mer än astronomin; men astronomin var hela tiden närvarande i den som den stora härliga bakgrunden. Fysikteologin blev på sätt och vis en ersättning för den äldre föreställningen om hela skapelsens gemensamma meningssammanhang, där gränsen mellan natur och kultur var hårfin, om den alls existerade 26. Den neoplatonska naturmystiken övergick långsamt till en mer rationalistisk fysisk-teologisk glöd 27. Men fortfarare levde det relationsmässiga och vitalistiska synsättet gentemot naturen kvar under renässansen 28 : I allmänhet ansåg man under renässansen att alla ting var uppfyllda av liv och att det på grund av likheten i struktur inte fanns någon fullgod metod att skilja mellan levande och livlösa ting. Liksom växter och djur var mineraler och ädelstenar fulla av små porer, rör, håligheter och ådringar genom vilka de tycktes uppta näring. [..] Det berodde inte enbart på tidens vitalistiska tankesätt, utan också på slående likheter mellan de båda kategorierna. [...] Ett jag-och-du-förhållande 29 i vilket naturen ansågs vara en ytterst viktig person var tillräckligt utbredd för att vidmakthålla den urgamla benägenheten att behandla den som en medmänniska. Vitalistiskt bildspråk av detta slag var sålunda så allmänt vedertaget under renässansen att den kunde fungera effektivt som en återhållande norm. [...] På samma sätt hade [och har] trossystemen hos många indianstammar i århundraden subtilt styrt gruppens beteende mot naturen. 23 Övergången i samband med handelskapitalismens utveckling, gruvdriftens intensifiering och manufakturernas uppkomst, kort sagt framväxten av en effektiv, rationell, kall och manlig värld, där naturen betraktades som resurs, medel, material och inte som en meningssammanhang i vilken människan kunde ingå bekräftas också av andra idéhistoriker (Liedman 1997:83). 24 Merchant:41 25 Liedman (1997):82 26 Ibid., s Naess (1982): Merchant:48 29 Se Martin Buber och Merelau-Ponty 7

8 Det intressanta är, att det animistiska och organiska kom i samband med framväxten av en mer mekanisk världsbild, att sättas i samband med oordnat och kaotiskt rike som måste kuvas och behärskas. 30 Den animistiska föreställningen, att naturen var en gudomlig organism med egen aktivitet, kom att förknippas med ateistiska och radikalt frihetliga idéer. Samhällskaos, bondeuppror, resningar, kunde näras av antagandet att individer på egen hand kunde lära sig förstå naturen och handskas med dess andar genom magi 31. Sekternas panteistiska och paracelsiska 32 idéer ingick i en radikal samhällsfilosofi som för vissa grupper innebar att man lade beslag på allmänningsjord 33 och inrättade jämlika kollektivsamhällen av samma slag som de medeltida kiliastiska utopisterna hade försökt genomföra. 34 Den hierarkiska världsbilden med rötter från kyrkan utgjorde med en viss draghjälp av nyplatonismen 35 ihop med den framväxande mekanistiska vetenskapen en syntes, som skulle kunna sammanfattas som en hierarkisk och ändamålsenlig härskarideologi vilket också fick stora konsekvenser på politiken och samhällsteorin; den organiska och vitalistiska världsbilden kom att utgöra ett hot mot denna världsbild. 36 ; den ostyriga kvinnan måste, i likhet med den kaotiska naturen, kontrolleras. 37 För Niccoló Maciavelli ( ) var samhället en vildmark, och ödet var liksom naturen oförutsägbart, våldsamt och nödvändigt att kuva 38. Denna omvälvande förändring i tankeekologierna, ledde inte enbart till en devalvering av naturen, men oundvikligen också av kvinnan 39, som ansågs stå närmare naturen än männen; att stå närmare naturen innebar implicit också att stå lägre ned i samhällshierarkin 40 : det vill säga stå närmare djuren och därmed också den sexuella lustan. Reformationens omvälvningar och häxprocesserna på 1500-talet förstärkte 41 dessa uppfattningar 42, vilket Carolyn Merchant sammanfattar träffande 43 : Till grund för identifikation av kvinnor och djuriskhet med en lägre form av mänskligt liv ligger den åtskillnad mellan natur och kultur som är grundläggande i humanistiska ämnen som historia, litteratur och antropologi, vilka godtar åtskillnaden som ett obestritt axiom. Dualismen mellan natur och kultur är en nyckelfaktor i den västerländska civilisationens frammarsch på naturens 30 Merchant: Ibid., s Paracelsus ansåg att människorna hade sin hemvist i naturen, i harmoni med helheten snarare än ovanför den: Således är den filosofi dåraktig och gagnlös som får oss att tillskriva vårt eget element, alltså jorden, all lycka och evighet, och det är en dåraktig maxim som skrytsamt hävdar att vi är de ädlaste av varelser. Den finns många världar och vi är inte de enda varelserna i vår värld. (Merchant:141) 33 På medeltiden höll många byar s.k. allmänningsjord som förvaltades gemensamt av byarna (brukningsgemenskap) som även de fattiga fick bruka (Hoffmeyer 1984:111). 34 Ibid: Den nyplatoniska magin postulerade ett hierarkiskt universum som gick från jordens simpla materia upp till det gudomliga intellektet. (Merchant:127) 36 Den organiska och mekaniska natursynen kan inte betraktas som absolut motsatser, lika lite som de flesta filosofer helt kan hänföras till endera lägret. Spänningen mellan de båda sätten att se på naturen har fortsatt att utöva sitt inflytande ända sedan den naturvetenskapliga revolutionen. (Merchant:124) 37 Ibid., s Ibid., s Naturen som kvinna, som vetenskapsmannen skall betvinga. Han skall metodiskt och systematiskt avslöja moder Natur, blottlägga hennes hemligheter, intränga i hennes sköte och sålunda tvinga henne till fullständig underkastelse. Den nya vetenskapliga attityden har därmed från början givits en stark maskulin framtoning (von Wright 1986:65) 40 Ibid., s Jag tolkar det som en katalysator för att ytterligare förstärka och sprida de rådande uppfattningarna. 42 Ibid., s Ibid., s.165 8

9 bekostnad. När föreningsbanden i det äldre hierarkiska världsalltet skars av, placerade den europeiska kulturen sig allt mer ovanför och vid sidan av allt som naturen stod för. Alf Hornborg tillägger 44 : As a number of social theorists have suggested, the social condition and technological accomplishments of 'modernity' have been founded on a categorical distinction between Nature and Society. It is by drawing a boundary between the world of objects and the world of meaning that the 'modern' project has emerged. By, as it were, 'distilling' Nature into its material properties alone, uncontamined by symbolic meanings or social relations, modernists have been freed to manipulate it in ways unthinkable in pre-odern contexts. Den nya ekonomiska och vetenskapliga ordningen, som växte fram i Europa på och 1600-talen skulle få varaktig betydelse för såväl naturen som kvinnorna, eftersom dess ideologiska kärna var begreppen passivitet och kontroll på produktionens och reproduktionens områden. Den oordnade, kvinnliga naturen skulle snart underordna sig den experimentella metodens och det tekniska framåtskridandets kontroll 45. Uppfattningen att det rådde oordning i naturen, vilken var av sådan vikt för den Baconska 46 doktrinen 47 om herraväldet över densamma, var också avgörande för uppkomsten av mekanismen som ett rationellt motmedel mot det organiska världsalltets sönderfall 48. Den nya mekanistiska filosofin vid mitten av 1600-talet åstadkom, en återförening av världsalltet, samhället och jaget med hjälp av en ny metafor - maskinen 49. Klockan blev världsordningens symbol Hornborg (2006):1 45 Ibid., s Francis Bacon ( ) anses som den experimentella metodens första moderna teoretiker (von Wright 1986:51). 47 Naturen "kan inte behärskas utom genom att man lyder den". Endast genom studier, uttydningar och iakttagelser av naturen kunde dessa möjligheter uppdagas; endast genom att fungera som naturens tolk kunde dessa möjligheter uppdagas; endast genom att fungera som naturens tolk kunde kunskap bli makt. Av de tre graderna av mänsklig ambition var den sundaste och ädlaste "strävan att etablera och utvidga själva människosläktets makt och herravälde över världsalltet". På detta sätt kunde "människosläktet återskaffa den förfoganderätt över naturen som tillhör den genom gudomlig förordnande". (Merchant:194) 48 Ibid., s Ibid. 50 En klocka är en anordning som styrs av rationalitet, vilken ligger utanför den, av en plan som blint utförs av dess inre funktioner. Klockvärlden är en metafor som väcker tanken på Gud, urmakaren, den rationelle härskaren över en robotlik natur. (Prigogine & Stengers (1985):49) 9

10 Det moderna epistemet På 1620-talet började de franska mekanisterna Marin Mersene ( ), Pierre Gassendi 51 ( ) och René Descartes ( ), ursprungligen en grupp som gav varandra ömsesidig stöd, konstruera en mekanistisk filosofi, som i slutändan erbjöd en lösning på problemet, hur man skulle uppnå visshet, samhällsstadga och personligt ansvar. När de återställde den moraliska och intellektuella ordningen, återupplivade de den antika atomteorin men satte in den i ett kristet sammanhang och försökte utforma kriterier för visshet i kunskapen. Descartes ansåg, att man kunde återskapa den önskade stabiliteten i andens värld, med metafysiskt system grundad på identitetens princip, på Platons oföränderliga former och matematiska axiom, samt att man gav en förstarangställning åt Guds intellekt, logik och förnuft. 52 Det descartianska paradigmet befäste slutligen den binära tudelningen mellan tanke och kropp; tanke och materia; subjekt och objekt. Von Wright menar,att man kunde tala om två dominerande tendenser 53 : Ett har göra med en ny syn på förhållandet mellan människan och naturen. Man kunde också kalla det uppkomsten av ett nytt naturbegrepp. Naturen är objekt, människan subjekt. Människan står inför naturen dels som iakttagare, observatör, dels som ingripare, manipulatör. Det är framför all Descartes, som bidragit till att utforma denna dualistiska verklighetsuppfattning. Man han har en lång tradition bakom sig och är lång ifrån ensam i sin samtid. Naturens objektivering eller reifiering (förtingligande) leder också till en skarp åtskillnad mellan fakta och värden, mellan att beskriva och föreskriva. I den mekanistiska världen omdefinierades begreppet ordning till att betyda det förutsägbara beteende hos varje enskild del i ett rationellt inrättat system av lagar, medan makten uppkom genom aktivt och omedelbart ingripande i en sekulariserad värld. Ordning och mark utgjorde tillsammans kontroll. Rationell kontroll över naturen, samhället och jaget, uppnåddes genom att själva verkligheten omdefinierades med hjälp av den nya maskinmetaforen 54. Ilya Prigogine skildrar förträffligt andemeningen i den nya dialogen med naturen 55 : Vetenskapen inledde en framgångsrik dialog med naturen. Men å andra sidan var det första resultatet av denna dialog upptäckten av en tyst värld 56. Detta är den klassiska vetenskapens paradox. Den avslöjade för människorna en död, passiv natur som uppträder som en maskin, vilken som den en gång blivit programmerad försätter att följa de regler som står inskrivna dess program. I denna mening tjänade dialogen med naturen till att isolera människan från naturen, istället för att bringa henne närmare den. 51 Gassendi kom att skilja sig från Descartes, via influenser från Lucretius: där atomerna inte ansågs vara passiva utan snarare begåvade med inre energi vilket gjorde atomerna aktiva och rörliga. (von Wright (1986):49, Merchant:221) 52 Ibid., s von Wright (1986:45) 54 von Wright (1986):45 & Naess (1982): Prigogine & Stengers (1985):11 56 För antikens människor var naturen en källa till visdom. Den medeltida naturen talade om Gud. I Moderna tiden har naturen blivit så tyst, att Kant övervägde att betrakta vetenskapen som helt skild från vishet och sanning. (Ibid., s. 97) 10

Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999

Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999 Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. VAD

Läs mer

Natursyn och hållbarhet

Natursyn och hållbarhet Natursyn och hållbarhet Av Hillevi Helmfrid Projektledare: Jan Eksvärd, LRF Produktion: Stockholms Hjärnverk AB Layout: Editor AB Upplaga 3 000 ex Tryckår: februari 2006 Tryckeri: Ljungbergs Tryckeri,

Läs mer

Natursyn Tre svar på vad natur är

Natursyn Tre svar på vad natur är Natursyn Tre svar på vad natur är Hillevi Helmfrid Rapport nr 1 Report no 1 2007 Institutionen för stad och land Department for Urban and Rural Development SLU - Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University

Läs mer

www.libertariansktforum.org Det stulna begreppet NATHANIEL BRANDEN »Under irrationalismens populära paroller firar den förhistoriska

www.libertariansktforum.org Det stulna begreppet NATHANIEL BRANDEN »Under irrationalismens populära paroller firar den förhistoriska Svenska Libertarianskt Forum Årgång III * Nr 6 www.libertariansktforum.org Mars 2004 * 30 kr Det stulna begreppet Den filosofiska utvecklingen under 1900-talet liknar en nedsläckning i relation till 1600-1700-talens

Läs mer

Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer

Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer Luther and the funeral Traces of Luther in rites of funeral in the Church of Sweden Ann-Cathrine Kroon Termin: VT-13

Läs mer

Hans Rosing Att resonera logiskt: inledning till logikens grundbegrepp och metoder

Hans Rosing Att resonera logiskt: inledning till logikens grundbegrepp och metoder 4. LOGIKEN I PRAKTIKEN Logiken som vetenskap är ett mycket abstrakt ämne. Vanligen innehåller läroböckerna exempel som är konstruerade av författaren för att passa de formella system som behandlas, men

Läs mer

Livsåskådning och etik vid behandling av alkoholkonflikten. av Inge Johansson

Livsåskådning och etik vid behandling av alkoholkonflikten. av Inge Johansson Livsåskådning och etik vid behandling av alkoholkonflikten av Inge Johansson LIVSÅSKÅDNING OCH ETIK VID BEHANDLING AV ALKOHOLKONFLIKTEN Inge Johansson Tryckning och distribution: Stiftelsen Fallvikskolan,

Läs mer

konst praktik teori En kunskapskritisk reflexion över konstnären och designern som forskare

konst praktik teori En kunskapskritisk reflexion över konstnären och designern som forskare konst praktik teori När konstnären och designern blir forskare aktualiseras en rad vetenskapliga och kunskapsteoretiska antaganden som berör frågan vad kunskap är, hur den produceras, av vem och i vilket

Läs mer

Det ordnar sig aldrig

Det ordnar sig aldrig Sten Bäcker. Max Käck. Alf Ohlsson. Karl-David Petterssson Det ordnar sig aldrig Den krokiga stigen mot organisk samverkan If you want to build a ship, you don t drum up the men to go to the forest to

Läs mer

III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p.

III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p. III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p. För texthänvisningar se sista sidan av artikeln En sårad och delad jord Ännu en gång, inom ramen för dessa fyra möten om frälsningen och

Läs mer

TIDENS RÖTTER. Västsvensk internettidning för kultur, vetenskap och samhälle. alba Drottninggatan 71 41107 Göteborg Tel 031-15 03 30

TIDENS RÖTTER. Västsvensk internettidning för kultur, vetenskap och samhälle. alba Drottninggatan 71 41107 Göteborg Tel 031-15 03 30 WWW.NATVERKSTAN.NET ALBA TIDENS RÖTTER Tid framställs ofta som något objektivt, något som ligger fast förankrad i naturen själv. Men det går inte att bortse från att tid har en stark koppling till människans

Läs mer

Matematiken var finns den?

Matematiken var finns den? Matematiken var finns den? Ola Helenius & Lars Mouwitz Nationellt centrum för matematikutbildning Layout: Anders Wallby Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM Göteborgs universitet Box 160 405

Läs mer

Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom.

Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom. Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom. Många har skrivit om filosofins historia och hur det blir beror av författarna. Bertrand Russel (1872-1970), välkänd engelsk filosof som isynnerhet

Läs mer

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma Volym XIX Teologisk bilaga till Kyrka och Folk nr 10/08 Lag och evangelium en outtömlig källa för den kristna tron Av Tomas Appelqvist Författaren är teol kand, fil mag och anställd som doktorand i systematisk

Läs mer

Kunskap enligt teori och i praktik En undersökning av yrkesverksamma individer

Kunskap enligt teori och i praktik En undersökning av yrkesverksamma individer Kunskap enligt teori och i praktik En undersökning av yrkesverksamma individer Emma Johansson & Josef Wahlström C-uppsats 2005 Pedagogik C Handledare: Guadalupe Francia C-uppsatser vid Pedagogiska institutionen,

Läs mer

SAKLIGHET, MYTKULT OCH FUNKTIONALISM

SAKLIGHET, MYTKULT OCH FUNKTIONALISM C Skoglund. Ur Nils Runeby (red). Framstegets arvtagare SAKLIGHET, MYTKULT OCH FUNKTIONALISM Av Crister Skoglund I november1918 tog äntligen det första världskriget slut och man kunde blicka tillbaka på

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Filosofins terminologi 2. Den klassiska filosofin (essentialistiska) A. Teologiska essentialismen B. Konceptualistiska essentialismen C. Fenomenologiska essentialismen 3. Den existentialistiska

Läs mer

Det ekonomiska innehållet i narodismen och kritiken av den i hr Struves bok

Det ekonomiska innehållet i narodismen och kritiken av den i hr Struves bok 1 Ur arbetet Det ekonomiska innehållet i narodismen och kritiken av den i hr Struves bok (Marxismens återspegling i den borgerliga litteraturen) Med anledning av P STRUVES bok Kritiska anmärkningar till

Läs mer

Milovan Djilas Den nya klassen (1957)

Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Översättning (från engelska): L. Thuresson och O. Moberg Presentation Milovan Djilas var en av de högsta ledarna i det jugoslaviska kommunistpartiet och tillika regeringsmedlem,

Läs mer

Ett biskopsbrev om klimatet

Ett biskopsbrev om klimatet Ett biskopsbrev om klimatet Ett biskopsbrev om klimatet Biskopsmötet 2014 artikelnr: sk14048 svenska kyrkan, biskopsmötet, uppsala 2014 produktion & tryck: Ineko issn: 1654-0085 Vapnet på baksidan är

Läs mer

Naturens Dialektik (urval)

Naturens Dialektik (urval) 1 Friedrich Engels Naturens Dialektik (urval) 1883 Översättning: S-E Liedman Innehållsförteckning Inledning... 1 Gamla förordet till Anti-Dühring. Om dialektiken.... 11 Dialektik... 15 Rörelsens huvudformer....

Läs mer

Etiska vägmärken 1. Etik en introduktion. Omarbetad upplaga STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD

Etiska vägmärken 1. Etik en introduktion. Omarbetad upplaga STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD Etiska vägmärken 1 Etik en introduktion Omarbetad upplaga STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD Etiska vägmärken 1 Etik en introduktion Omarbetad upplaga STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD Boken beställs från: Fritzes

Läs mer

ETT. 1.1 Vi behöver en ny världs- och livsåskådning 1 Varför lever vi? Har livet någon mening? Är döden slutet? Finns det någon högre makt i

ETT. 1.1 Vi behöver en ny världs- och livsåskådning 1 Varför lever vi? Har livet någon mening? Är döden slutet? Finns det någon högre makt i ETT 1.1 Vi behöver en ny världs- och livsåskådning 1 Varför lever vi? Har livet någon mening? Är döden slutet? Finns det någon högre makt i tillvaron? Om det finns, varför ter sig livet ändå grymt och

Läs mer

Lyssna och lära sig. Reflexioner vid läsning av Aristoteles Retoriken. av José L Ramírez maj 2013

Lyssna och lära sig. Reflexioner vid läsning av Aristoteles Retoriken. av José L Ramírez maj 2013 Lyssna och lära sig Reflexioner vid läsning av Aristoteles Retoriken av José L Ramírez maj 2013 Inledning Vi hade länge saknat en svensk översättning av Aristoteles Retoriken, en prestation som nu föreligger,

Läs mer

Det kompetenta barnet

Det kompetenta barnet Lärarhögskolan i Stockholm - Institutionen för individ, omvärld och lärande Det kompetenta barnet varför behöver vi ett kompetent barn just nu, i vår tid och i vårt samhälle Bodil Halvars-Franzén Handledare:

Läs mer

Innehåll. Inledning... 1

Innehåll. Inledning... 1 Innehåll Inledning... 1 Forskningsfältet... 3 Postmodernitet som modernitetskritik... 5 Diskurs och makt... 7 Kategorisering och dikotomisering... 10 Att förstå motståndet... 12 I den etnologiska backspegeln...

Läs mer

1. Bilder av integriteten

1. Bilder av integriteten Innehåll 1. Bilder av integriteten Den kanske vanligaste bilden av den personliga integriteten är en bubbla kring jaget, en ogenomtränglig sfär som vi själva kontrollerar. Den som inte befinns värdig får

Läs mer

Tornet. mot. Stjärnorna

Tornet. mot. Stjärnorna Tornet mot Stjärnorna Upphovsmännen När Olle Linge inte skriver rollspel för Rävsvans eller Kaleidoskop så försöker han göra alldeles för många saker på en gång. För tillfället ligger kinesiska i fokus.

Läs mer

Mellan reproduktion och reflektion Om reflektionens möjligheter i en postmodern skola. Björn Rosdahl

Mellan reproduktion och reflektion Om reflektionens möjligheter i en postmodern skola. Björn Rosdahl Mellan reproduktion och reflektion Om reflektionens möjligheter i en postmodern skola Björn Rosdahl Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Tromsø

Läs mer