Kursplan. Kurskod EBD330 Dnr EHV 2001:69 Beslutsdatum Driva - Förvalta en etablerad verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan. Kurskod EBD330 Dnr EHV 2001:69 Beslutsdatum 2001-05-31. Driva - Förvalta en etablerad verksamhet"

Transkript

1 1(4) Kursplan Institutionens namn Kurskod EBD330 Dnr EHV 1:69 Beslutsdatum Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Driva - Förvalta en etablerad verksamhet Enterprising and Managing an existing Business Tematiska studier inom Ekonomi Juridik Beteendevetenskap Poängtal 20 Nivå Termin 3 Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet Förkunskaper Syfte Termin 3 inom programmet Enterprising and Business Development Med godkännande klarat minst 35 poäng av första årets studier. Kursen har följande kunskapssyften: - Att studenten utvecklar kunskap i verksamhetsbeskrivning och verksamhetsanalys - Att studenten utvecklar kunskap i och förståelse för allmän och speciell avtalsrätt - Att studenten utvecklar kunskap i informationshantering och om företags informationssystem utifrån olika perspektiv - Att studenten utvecklar kunskaper om och förstår grunderna i affärsredovisning, finansiell analys samt kalkylering - Att studenten utvecklar kunskap om och förståelse för företags organisationskultur

2 - Att studenterna utvecklar fördjupad kunskap om kvalitetsprocesser och kvalitetsmetoder 2 - Att studenten utvecklar kunskap om och förståelse för hur mänskliga resurser formeras och kan utvecklas inom ramen för ett kompetensperspektiv - Att studenten ska fördjupa sin insikt i vetenskaplig metod med avseende på datainsamling och analys och tolkning Kursen har till syfte att stödja utvecklandet av följande förmågor: - Studenten utvecklar förmåga att analysera befintliga förhållanden utifrån ett förändringsperspektiv - Studenten ska utveckla förmågan att på olika sätt förmedla information med olika metoder och till olika grupper - Studenten ska utveckla sin förmåga att använda och utveckla begrepp för att förstå olika sammanhang och situationer - Studenten ska utveckla förmåga att anta olika perspektiv och kunna skifta perspektiv för att utifrån detta skapa ett sammanhang som ger större förståelse för företags möjligheter Innehåll Kursen är uppdelad i sex olika delmoment: Delmoment 1 Ekonomi, information och analys Inom ramen för denna delkurs ska studenterna bygga upp en begreppsapparat kring affärsredovisning, och förmåga att arbeta med finansiell analys samt kalkylering. Arbetet ska integrera en förståelse för betydelsen av informationssystem och informationsanvändning. Vidare fortsätter uppbyggnaden av kunskap och förmåga att arbeta med vetenskapligt grundad datainsamling och tolkning. Studenterna arbetar med att utifrån ett ekonomiskt perspektiv förstå ett företags ekonomiska förutsättningar och situation. Delmoment 2 Kulturell förståelse Studenterna arbetar utifrån olika perspektiv på organisationskultur för att utveckla kunskap att förstå och kunna genomföra en kulturanalys i sitt partnerföretag. Under momentet ska studenten särskilt arbeta med att använda olika perspektiv och olika former för att presentera information.

3 Delmoment 3 Kvalitets system 3 Utgångspunkten för momentet är utvecklandet av kunskap om och förståelse för hur kvalitet kan skapas i ett företag och dess olika processer. Med stöd i ett medarbetarperspektiv ska studenterna arbeta med att analysera kvalitetssystem och processutveckling i partnerföretaget. Delmoment 4 Kompetens och formering av mänskliga resurser Studenterna ska utifrån kompetensbegreppet och med stöd av kunskaper om Human Resource Management och ledarskap utveckla kunskap om företagsorganisering och utveckling av mänskliga resurser. Delmoment 5 Integration bilden av företaget Med utgångspunkt i de olika tidigare delmomenten ska studenten skapa en sammansatt bild av företaget och utifrån olika perspektiv diskutera idéer till utveckling. Delmoment 6 Avtal Inom ramen för en verksamhet i funktion upprättas mängder av avtal. Studenterna ska bygga upp en kunskap i avtalsrätt och avtals betydelse i olika verksamheter. Gemensamt för delmoment 1-6 I de olika delmomenten ska studenterna, med stöd av de olika teoretiska perspektiven, genomföra studier av partnerföretaget. Särskilt fokus kommer att läggas på att studera användandet av IT som verktyg, produkt och processutveckling, varumärkets betydelse samt användandet av design. Inom ramen för momenten ska studenten också arbeta med att förmedla och presentera information på olika sätt. Vidare ska studenten arbeta med att använda olika perspektiv för beskrivning och förståelse. I de olika studierna ska studenterna också inkludera de olika delämnena företagsekonomi, socialpsykologi, juridik, informationsvetenskap och nationalekonomi. Studenterna ska genom de olika delkurserna och de till dessa relaterade projekten bygga på den teoretiska kunskapen inom de olika ämnena.

4 Kursen motsvarar: 4 11 p Företagsekonomi 3 p Juridik 2 p Socialpsykologi 2 p Nationalekonomi 2 p Informationsvetenskap Undervisningsformer Läromedel Examination Undervisningen bedrivs i partnerskap med företag som utvalts för medverkan i utbildningen. Den grundläggande ambitionen är att studenterna genom olika slag av uppgifter ska efterfråga och på egen hand söka kunskap. Studentens inlärningsprocess stöds genom studiehandbok, föreläsningar, efterläsningar, seminarier, reflektionsmöten, handledning och litteraturläsning. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Andra moment kan vara obligatoriska, vilka framgår av schemat för kursen. Deltagande i examinationsaktiviteter är alltid obligatoriskt. Läromedlen som används under kursen kan delas in i grundlitteratur och referenslitteratur. Merparten läromedel kommer att användas vid fler kurser under utbildningen. Litteraturen redovisas i särskild litteraturförteckning. Examination sker genom skriftlig tentamen, redovisning av projektrapporter, muntliga redovisningar samt alternativa examinationsformer och olika slag av inlämningsuppgifter. Betygsättning Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd (80% - 100%), Godkänd (60% - 79%) samt Underkänd (0% - 59%) Övrigt Studerande som med godkänt resultat genomgått kursen erhåller på begäran kursbevis.

5 1(3) Läromedelsförteckning Ekonomihögskolan Kurskod EBD330 Dnr EHVd 1:90 Beslutsdatum Kursens benämning Driva Förvalta en etablerad verksamhet Poängtal 20 Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår Sidor Ljung, J Nilsson, P Olsson, U E m fl Ljung, J Nilsson, P Olsson, U E m fl Företag och marknad. Samarbete och konkurrens, Lund, Företag och marknad. Flexibilitet och förändring, Lund, 100 Andersson, G Kalkyler som beslutsunderlag, Lund, Studentlittera-tur 100 Ax Johansson Kullvén Den nya ekonomistyrningen, Stockholm, Liber Ekonomi 300 Smith, D Resultat, balans och likviditet, Lund, Studentlittera-tur Shah, U Avison D E Bakka Fivelsdal Lindkvist Schein, E H Ehn, B Löfgren, O Bergman Klefsjö The Information Systems Development Cycle: A first cours Informationsystem, McGraw Hill Organisationsteori; Struktur, kultur, processer, Liber Hermods, Malmö Organizational Culture and Leadership, San Francisco, Jossey-Bass Kulturanalys. Ett etnologiskt perspektiv, Stockholm, Liber Förlag Kvalitet från behov till användning, Lund,

6 2 Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår Sidor Axelsson, B Rentzog, O Berger, P Luckmann, T Kompetens för konkurrenskraft. Källor, drivkrafter och metoder för kompetensutveckling i företag, Stockholm, SNS Förlag Processorientering. En grund för morgondagens organisationer, Lund, Modernity, Pluralism and the Crisis of Meaning. The Orientation of the Modern Man, Gütersloh, Bertels-mann Foundation Publishers 74 Asplund, J Om undran inför samhället, Argos Förlag 120 Pater, R Davidsson, B Christensen, S Kreiner, K Eklund, K Andersson, A Olsson, O Forskningsmetodikens grunder, att planera, genom-föra och rapportera en undersökning, Lund, Student-litteratur Projektledning Att leda och lära i en ofullkomlig värld, Bjärred, Academia Adacta Vår Ekonomi, Stockholm, Prisma Mikroteori, Lund, Bernitz, U Standard Avtalsrätt, Juristförlaget Bernitz, U Finna rätt i juristens källmaterial och arbetsmetoder, Stockholm, Juristförlaget Malmström, Å Sigeman, T Agell, A Kroenke, D Hatch, R A Carlsson, M Lönnqvist, R Civilrätt, Malmö, Liber Förlag Management Information Systems, McGraw Hill, New York, 1994 Att arbeta med företagsanalys, Liber Ekonoi, Malmö, 0 Resultat, balans och likviditet, övningsbok,, Lund, 1998 Artikelkompendier: Nationalekonomi

7 Informationsvetenskap Företagsekonomi 100 Juridik 3 Referenslitteratur Bolman, L G Deal, T E Wahl, A m fl Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Lund, Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön, Lund, Observera! För all litteratur gäller senast utgiven upplaga!

8 1(3) Läromedelsförteckning Ekonomihögskolan Kurskod EBD330 Dnr EHVd 2:46 Beslutsdatum Kursens benämning Driva Förvalta en etablerad verksamhet Poängtal 20 Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår Sidor Ljung, J Nilsson, P Olsson, U E m fl Ljung, J Nilsson, P Olsson, U E m fl Företag och marknad. Samarbete och konkurrens, Lund, Företag och marknad. Flexibilitet och förändring, Lund, 100 Andersson, G Kalkyler som beslutsunderlag, Lund, Studentlittera-tur 100 Ax Johansson Kullvén Den nya ekonomistyrningen, Stockholm, Liber Ekonomi 300 Falkman Pär Öhman Peter Shah, U Avison D E Bakka Fivelsdal Lindkvist Schein, E H Externredovisningens grunder,, Lund 1 Övningsbok till Externredovisningens grunder,, Lund 2 The Information Systems Development Cycle: A first cours Informationsystem, McGraw Hill Organisationsteori; Struktur, kultur, processer, Liber Hermods, Malmö Organizational Culture and Leadership, San Francisco, Jossey-Bass

9 Ehn, B Kulturanalys. Ett etnologiskt perspektiv, Stockholm, 130 Löfgren, O Liber Förlag Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår Sidor 2 Bergman Klefsjö Axelsson, B Rentzog, O Berger, P Luckmann, T Kvalitet från behov till användning, Lund, Kompetens för konkurrenskraft. Källor, drivkrafter och metoder för kompetensutveckling i företag, Stockholm, SNS Förlag Processorientering. En grund för morgondagens organisationer, Lund, Modernity, Pluralism and the Crisis of Meaning. The Orientation of the Modern Man, Gütersloh, Bertels-mann Foundation Publishers 74 Asplund, J Om undran inför samhället, Argos Förlag 120 Pater, R Davidsson, B Christensen, S Kreiner, K Eklund, K Andersson, A Olsson, O Forskningsmetodikens grunder, att planera, genom-föra och rapportera en undersökning, Lund, Student-litteratur Projektledning Att leda och lära i en ofullkomlig värld, Bjärred, Academia Adacta Vår Ekonomi, Stockholm, Prisma Mikroteori, Lund, Bernitz, U Standard Avtalsrätt, Juristförlaget Bernitz, U Finna rätt i juristens källmaterial och arbetsmetoder, Stockholm, Juristförlaget Malmström, Å Sigeman, T Agell, A Kroenke, D Hatch, R A Carlsson, M Mattsson, Stig-Arne Civilrätt, Malmö, Liber Förlag Management Information Systems, McGraw Hill, New York, 1994 Att arbeta med företagsanalys, Liber Ekonoi, Malmö, 0 Effektivisering av materialflöden i supply chains, Växjö universitet, Rapportserie Växjö Acta Wexionensia, Samhällsvetenskap, 1999

10 3

11 4 Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår Sidor Referenslitteratur Artikelkompendier: Nationalekonomi Informationsvetenskap Företagsekonomi 100 Juridik Bolman, L G Deal, T E Wahl, A m fl Evans, James R Lindsay, William M Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Lund, Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön, Lund, The management and control of quality, Ohio South- Western College Publ. cop. Cincinnati, 1999 Observera! För all litteratur gäller senast utgiven upplaga!

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business Ekonomihögskolan Dnr: EHV 8/237/514 KURSPLAN Driva och Förvalta en etablerad verksamhet Enterprising and Managing an Existing Business Kurskod EB3031 Beslutsdatum 8-08-19 Beslutande organ Ekonomihögskolans

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20.

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL541 Dnr 1:11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Strategisk ledning, 20 poäng Strategical Management, 20 points Samhällsvetenskap

Läs mer

EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10

EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10 EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10 KURSPLAN FÖR FÖRETAGSEKONOMI, SYSTEM FÖR EKONOMISK STYRNING, FEC 335, 10 POÄNG 1. Fastställande och giltighet Kursplanen har

Läs mer

Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22. Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Social Psychology and Interpersonal Relations

Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22. Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Social Psychology and Interpersonal Relations Kursplan Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22 Engelsk benämning Ämne Social Psychology and Interpersonal Relations Socialpsykologi 10 Nivå 1-10 Kursplanen gäller från 2001-07-01 Inplacering

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-533/2005 Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Administration and Economics, 120 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng (Information Systems Analysis Programme) Utbildningsplan för antagna 2009 Syfte Utbildningen är en samhällsvetenskaplig

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Dnr: 53/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Informatik B. 1. Beslut om fastställande. 2. Innehåll

Informatik B. 1. Beslut om fastställande. 2. Innehåll Informatik B Informatics B Högskolepoäng: 30 Kurskod: 2IN001 Ansvarig institution: Informatik Ämne: Informatik Nivå: Grund Betygsgrader: Väl godkänd, godkänd eller underkänd Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt

Läs mer

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS 1 (5) FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS Basdata Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1896 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY 203 Kursplanen

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-11-28 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-04-22

Läs mer

Projektledning, TEIO04 Kursinformation PL801, kursstart 2008vt1

Projektledning, TEIO04 Kursinformation PL801, kursstart 2008vt1 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 1 Uppdaterad 2008-01-24 Uppsök hemsidan för senaste version: http://www.iei.liu.se/pie/teio04 Projektledning, TEIO04 Kursinformation PL801, kursstart 2008vt1 1 Kursens upplägg

Läs mer