Analys och kartläggning av Södersjukhuset ur ett HR- perspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys och kartläggning av Södersjukhuset ur ett HR- perspektiv"

Transkript

1 Kungliga Tekniska Högskolan, december 2010 Analys och kartläggning av Södersjukhuset ur ett HRperspektiv Anna Björnsdotter, Madelén Frykman och Francesco Passone INTRODUKTION Då en organisation ses utifrån ett Human Resourceperspektiv (HRperspektiv) läggs fokus på individer och deras kunskaper, färdigheter och välmående. De antaganden som görs utifrån detta perspektiv är baserade på den viktiga relationen organisationer och människor emellan där organisationer finns till för att uppfylla människors behov, och inte tvärt om. Ett viktigt fokus är det ömsesidiga utbytet där organisationer erhåller den kreativitet, kunskap och energi som är nödvändig för att lyckas samtidigt som individen får lön, utvecklingsmöjligheter och förhoppningsvis en känsla av tillfredsställelse. Human Resource Management syftar till att upprätthålla en god relation till människan och på så sätt stärka det positiva och ömsesidiga utbytet. (Bolman & Deal, 2005) Staber som syftar till att vårda relationen mellan organisation och människa har tidigare ofta relaterats till som personalavdelning en avdelning som i synnerhet delar ut löner och sköter andra administrativa uppgifter kring medarbetarna. På senare tid har dock mer fokus lagts på att även främja och utveckla denna relation och därmed benämns numera många av dessa staber som HR- avdelningar. (Packendorff, 2010) Syftet med denna rapport är att kartlägga och analysera en organisation ur ett Human Resource- perspektiv vad organisationen har för utmaningar i detta avseende, organisationens syn på människor samt hur de arbetar med individens välmående. Den organisation som vi valt att studera är Södersjukhuset som i flera avseenden har andra krav på individen än vad många kommersiella företag har. Vi finner det intressant att se hur Södersjukhuset arbetar med sjukhusrelaterade faktorer ur ett Human Resourceperspektiv. Exempel på sådana faktorer är professionalism, patientfokus, tydliga hierarkier, stress samt strikta tids och närvaroramar. Vi har för detta syfte intervjuat fyra personer med olika befattningar på Södersjukhuset. Dessa är personalchefen för sjukhuset, en produktionscontroller som arbetar på ekonomiavdelningen, en 1

2 arbetsmiljösamordnare från personalavdelningen samt en sjuksköterska som arbetar på Kliniskt träningscentrum (KTC 1 ). Under intervjuerna behandlade vi flera olika ämnen. Vi har dock valt att fokusera på de som vi finner mest intressanta. Efter en kort introduktion av Södersjukhuset AB, fokuserar vi på medarbetarnas arbetsmiljö och hur sjukhuset investerar i sina anställda. Mer utförligt är studiens omfattning begränsad till hur HRavdelningen hanterar kommunikation och motivation samt hur en introduktion av lean kan påverka sjukhusets arbetsmiljö. Det sistnämnda ämnet uppstod spontant genom vår intervju med Södersjukhusets produktionscontroller. Det fanns ingen möjlighet att samtala med andra anställda om lean och följaktligen har detta ämnet ett mer teoretiskt perspektiv än de övriga. Likväl bestämde vi oss för att inkludera lean filosofin i rapporten då det är ett högaktuellt ämne inom sjukhusvärlden. Efter en behandling av dessa ämnen fokuserar vi på att analysera de mest intressanta problem som framkom under intervjuerna. Vi inleder analysen med Södersjukhusets problem med information overloading. Vidare belyser vi kritiska faktorer för medarbetares motivation vad som krävs för att medarbetare ska uppleva arbetstillfredsställelse och i slutändan självförverkligande. Slutligen resonerar vi kring hur lean kan förbättra processer ur ett Human Resourceperspektiv i verksamheten på Södersjukhuset. Denna studie är delvis baserad på de svar vi erhållit i samband med våra intervjuer på Södersjukhuset. Vi har även inhämtat information och kunskap ifrån bland annat relevanta vetenskapliga artiklar och böcker, rapporter och annan aktuell information. EN INTRODUKTION TILL SÖDERSJUKHUSETS VERKSAMHET Södersjukhuset AB är ett av Nordens största akutsjukhus beläget på Södermalm i Stockholm med ett upptagningsområde som omfattar en halv miljon stockholmare. Sjukhuset har cirka 4200 anställda och varje år kommer ungefär patienter in för akut hjälp och cirka patienter läggs in på någon av sjukhusets avdelningar. Södersjukhuset har sedan årsskiftet 2001/2002 varit ett aktiebolag som till 100 procent ägs av Stockholms läns landsting. (Södersjukhuset, 2010) Organisationen är uppdelad i elva verksamhetsområden och fyra stabssektioner. Verksamhetsområdena utgörs av bland annat akut, internmedicin, kardiologi, kirurgi och specialistvård. Stabsfunktionerna består av avdelningar för ekonomi, information och personal samt sjukhusservice. (Södersjukhuset, 2010) Södersjukhusets vision lyder: Södersjukhuset är hela livets sjukhus. Med hög kompetens och bra samarbete strävar vi efter att vara Sveriges ledande akutsjukhus. (Södersjukhuset, 2010) Denna vision skall organisationen nå genom noggrant uppsatta mål samt värderingar och strategier som genomsyrar hela verksamheten. Södersjukhuset har formulerat en värdegrunden För patienten med patienten som varje medarbetare ska utgå ifrån i sitt dagliga arbete. Organisationen använder sig av balanserad verksamhetsstyrning för målformulering, styrning och uppföljning av 1 KTC erbjuder all vårdpersonal samt studerande vid läkar, sjuksköterske, sjukgymnast samt arbetsterapeututbildningen en möjlighet att praktiskt öva teoretiskt inhämtade kunskaper inför möten med patienter. (källa: sodersjukhuset.se) 2

3 verksamheten. Denna utgår från fem perspektiv; patient, processer, utveckling, medarbetare samt ekonomi och innehåller mål, aktiviteter och mått på måluppfyllelse. (Södersjukhuset, 2010) Södersjukhusets huvudmål är: Hög patientupplevd kvalitet Välfungerande vårdflöden Hög kvalitet i undervisning, patientnära forskning och utveckling Kompetenta och engagerade medarbetare som trivs med arbetet Ekonomi i balans (Södersjukhuset, 2010) I den balanserade verksamhetsstyrningen har de även formulerat särskilda mål för medarbetarna. Dessa rör ledarskap, medarbetarskap, medarbetarnas förtroende för ledningen på verksamhetsområdet och medarbetarnas kännedom om värdegrunden. (Södersjukhuset, 2010) KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH STYRNING För att en organisation ska nå framgång krävs inte bara tydliga mål utan även att dessa kommuniceras på ett effektivt sätt till medarbetarna. Redan i anställningsprocessen bör det vara tydligt vad organisationen vill åstadkomma och vad som förväntas av den anställde. (Brewster & Holt Larsen, 2000) Södersjukhuset har formulerat en värdegrund (För patienten med patienten) som speglar sjukhusets gemensamma synsätt och som varje medarbetare ska utgå ifrån i sitt dagliga arbete. De anställer endast personer som delar detta synsätt och som själva vill vara delaktiga i utvecklingen av sjukvården. Samtliga medarbetare förväntas således bidra med nya kunskaper, erfarenheter och förslag om förbättringar. (Personalchef, 2010) Enligt Södersjukhusets personalpolicy ska chefer och medarbetare se sin egen roll i helheten och ha tydliga mål för sitt arbete. Det ska finnas en tydlighet i ansvarsfördelning och befogenheter för alla medarbetare. Ledarskapet ska ange inriktningen för verksamheten och ge förutsättningar för medarbetare att utvecklas (Södersjukhuset, 2005). Varje verksamhetsområde har sin egen verksamhetschef och även en personalspecialist som arbetar i nära samarbete med personalavdelningen. Det är personalavdelningens uppgift att formulera organisationens personalpolicy och ge stöd åt de olika verksamhetscheferna i deras ledarskap för att de ska kunna företräda de mål som satts upp. (Personalchef, 2010) För att sprida information om nya mål, riktlinjer, arbetsmetoder med mera använder sig Södersjukhuset sig i huvudsak av deras intranät. Allt material som de för några år sedan hade i pappersformat finns numera tillgängligt på intranätet. Genom intranätet styrs följaktligen all den verksamhet som sker på sjukhuset, även journalerna skrivs där. Södersjukhusets ambition är att få alla medarbetare att främst använda sig av intranätet för informationsinhämtning, rapportering och så vidare i sitt arbete. Personalavdelningen ser det som sitt ansvar att ge stöd åt verksamhetscheferna i användandet av intranätet. De har bland annat genomfört en utbildning i systemet i alla verksamhetsområden och personligen handlett cheferna i hur man använder det. De anser att intranätet är ett bra hjälpmedel för att sprida information och styra verksamheten på ett enkelt och effektivt sätt. (Arbetsmiljösamordnare, 2010) Epost är en annan kommunikationskanal som används i en stor utsträckning i verksamheten på Södersjukhuset. Det kan röra sig om information om nya riktlinjer, vad som beslutats i olika nätverksgrupper, information om nya 3

4 läkemedel och miljöinsatser med mera. (Sjuksköterska, 2010) Det är en stor mängd information som ska ut (Personalchef, 2010) och inhämtningen av all denna information uppfattas som tidskrävande av personalen. Tid som de hellre skulle vilja lägga på sina ordinarie arbetsuppgifter såsom vård av patienter. Det kraftiga informationsflödet kan således uppfattas som stressande av personalen eftersom de upplever att det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad om allt nytt som händer på sjukhuset vid sidan om sina vanliga arbetsuppgifter. (Sjuksköterska, 2010) På personalavdelningen understryks dock även betydelsen av personliga möten och därför hålls regelbundna möten chefer och medarbetare emellan (Arbetsmiljösamordnare, 2010). För frågor, anvisningar och feedback ska medarbetarna vända sig till sin närmsta chef som även har hand om lönesamtal och möjligheter till vidareutbildning. Huruvida en medarbetare är nöjd med sin arbetstillvaro och känner att den kan utvecklas i sitt arbete beror till stor del av den närmste chefens insats. (Sjuksköterska, 2010) Personalavdelningen vänder i sig i synnerhet till chefer för stöttning och informationsspridning (Arbetsmiljösamordnare, 2010) På Södersjukhuset har cheferna årliga utvecklingssamtal med sina medarbetare. Under dessa möten diskuteras hur medarbetaren vill gå vidare i sitt arbete, hur denne ser sin utveckling och vilka möjligheter till vidareutbildning det finns. (Personalchef, 2010) MOTIVATION OCH BELÖNINGSSYSTEM Södersjukhuset har lönekriterier och belöning i form av ett bonussystem som syftar till att uppmuntra medarbetare. År 2008 inrättade Södersjukhuset en belöningsmodell som berör samtlig personal. (Södersjukhuset, 2008) Modellen uppfyller de krav som Stockholms läns landsting har ställt på sjukhus som når ett resultatöverskott det vill säga när de har överskridit sina mål, vilket inte enbart omfattar monetära mål utan även produktivitet och annat har de rättigheten att dela ut överskottet till sina medarbetare (Stockholms läns landstigs, 2009). På Södersjukhuset görs ingen skillnad på exempelvis läkare eller undersköterskor då det gäller bonusar, utan företaget delar ut lika mycket till alla. Personalchefen understryker att det enda kriteriet är hur mycket närvarande man har varit på sjukhuset (Personalchef, 2010). Produktionscontrollern på företaget styrker att det inte har någon betydelse vad man jobbar med på sjukhuset utan bonusen omfattar samtlig personal (Produktionscontroller, 2010). Denna inställning till belöningar är inte så vanligt inom företag (Merchant & Van der Stede, 2007). En sjuksköterska på Södersjukhuset som vi intervjuade ser väldigt positivt på en årlig utdelning av bonus då det ger extra inkomst vid sidan av den vanliga lönen (Sjuksköterska, 2010). Mjuka värden kan även det ses som belöning (Merchant & Van der Stede, 2007). På Södersjukhuset finns det exempelvis möjlighet att gå kurser eller vara med i spännande forskningsprojekt. Huruvida dessa möjligheter är goda eller ej beror i många fall på vilken chef medarbetaren har eftersom stöd ifrån denne är nödvändigt för att uppta studier vid sidan om de ordinarie arbetsuppgifterna (Sjuksköterska, 2010). På Södersjukhuset finns det även många personalförmåner som exempelvis en friskvårdstimme som den anställde ska kunna nyttja en gång i veckan. Varje medarbetare har alltså rättigheten att på arbetstid ta ut en timme per vecka för friskvård. Att finna utrymme i arbetet för detta kan dock vara en svårighet. Då det är mycket att göra på arbetsplatsen, vilket mer är regel än undantag, prioriteras arbetsuppgifterna framför friskvårdstimmen. Medarbetarna har även tillgång till gym och gratis 4

5 träningspass. Dessutom finns det möjlighet att få friskvårdsbidrag om den anställde tränar på sin fritid. Ersättningen är cirka 500 kr per termin, vilket läggs som ett påslag på lönen. De anställda har även många personalrabatter. (Sjuksköterska, 2010) Belöningsmodellen på Södersjukhuset är i enighet med Teori Y (Bolman & Deal, 2005) som föreslår att huvuduppgiften för en organisations Human Resource Management är att etablera olika former av belöningar för att få de anställda att sträva mot företagets syften och mål. För att uppnå bra och kvalitativ Human Resource Management måste företaget i själva verket använda sig av både attraktiva löner och andra typer av belöningar, såsom friskvård och flexibla scheman. I många bolag känner sig de anställda inte så delaktiga i och ansvariga för företagets mål och visioner eftersom inställningen är att belöningar och bonusar enbart berör toppchefer och aktieägare. Att dela överskott lika mellan de anställda binder dem starkare till företagets visioner och mål. (Bolman & Deal, 2005) Södersjukhusets belöningsmodell uppfyller många av kraven för att vara ett tillfredsställande system (Merchant & Van der Stede, 2007) då: Det är lätt att förstå. Anställda uppfattar belöningars värde eftersom de får extra pengar. Det får betydelse för och påverkar den anställdes motivation eftersom överskottet delas ut precis efter årets tillkännagivande av företagets resultat. SÖDERSJUKHUSETS FÖRÄNDRINGSARBETE MED LEAN HEALTHCARE Förändringsarbete genom lean production har anammats av allt fler och mer varierande typer av organisationer. Med begreppet making more with less i åtanke syftar dessa förändringar till att öka produktivitet, kvalitet och lönsamhet i organisationen. (Erridge, Fee, & Mcllroy, 2001) Olika åsikter har dock lyfts fram om huruvida dessa typer av förändringar är gynnsamma ur ett Human Resource- perspektiv. Det är viktigt att förstå att minskade kostnader genom personalnedskärningar sällan bidrar till en ökad vinst. Detta beror på att en stor grad av den samlande kompetensen och kunskapen i organisationen förloras samtidigt som kvarvarande medarbetare minskar sin lojalitet. Även viktiga faktorer som motivation och engagemang kan i hög grad ta skada av en minskad personalstyrka. Implementering av lean production har däremot visat sig leda till stor framgång då det funnits jämvikt mellan de organisatoriska och individuella behoven. Nedskärningar, som inte sällan är ett resultat av leanarbete, anses generellt fungera bra och leda till ökad produktivitet då ny teknologi kombineras med att förbättrat ledarskap som underlättar för de anställda att arbeta mer effektivt. Att ta människors behov i beaktning leder till en ökad motivation och engagemang samtidigt som det är lättare att rekrytera ny förstklassig personal. (Bolman & Deal, 2005) Även sjukvårdsinrättningar hör till de organisationer där lean production blivit allt mer förekommande. Benämningen är då ibland lean health care och syftar i detta sammanhang till att minska kostnader och samtidigt upprätthålla en högkvalitativ vård. (Weinstock, 2008) På Södersjukhuset påbörjades detta arbete för ungefär två år sedan. För ett och ett halvt år sedan anställdes den första så kallade produktionscontrollern i organisationen, vars roll är att vara den drivande i implementeringen av lean. (Produktionscontroller, 2010) 5

6 Sjukvården har under en lång tid präglats av hög stress till följd av få resurser och en övergripande hög arbetsbelastning. Denna situation återfinns även på Södersjukhuset där medarbetarenkäter påvisar att personalen upplever samma stressintensitet nu som för tjugo år sedan. Enligt anställda vid personalavdelningen ser den faktiska stressituationen dock lite annorlunda ut i dessa dagar. Detta eftersom sjukhusen på senare år allt mer har börjat konkurrensutsättas vilket leder till minskade resurser och ett behov av att slussa patienterna genom sjukvårdsapparaten snabbare. Samtidigt ventileras och diskuteras dessa problem på ett helt annat sätt än vad det gjort tidigare. Detta genom att enskilda individer får berätta om sin situation samt att stressreducering och förebyggande åtgärder har blivit ett övergripande fokus för organisationen. (Arbetmiljösamordnare, 2010) Som tidigare nämnt är risken med leanfilosofierna att nedskärningar i personal leder till minskad motivation hos de anställda och en urholkad samlad kompetens. Att då implementera lean skulle kunna bidra till ökad stress hos de anställda. Lean Health care syftar dock inte till att minska personalstyrkan eller kompromissa med vårdkvalitet och lagerhållning. Istället skall detta vara ett verktyg för att minska slöseri och istället göra rätt saker för patienter vid rätt tillfälle. (de Koning, Verver, van den Heuvel, Bisgaard, & Does, 2006) Implementeringen av lean på sjukhus runt om landet har därigenom visat sig vara ett bra medel för förebyggande åtgärder för stress. På flera sjukhus bekräftar medarbetare att de upplever mindre stress och ett mer stimulerande arbete än tidigare samtidigt som vårdkvaliteten blir bättre för patienterna och väntetiderna minskar. (Teknologisk Institut, 2009) Bland annat kan exempel hämtas från kardiologiska avdelningen på Faluns lasarett där förändringar på olika plan bidragit till att mycket tid frigjorts. Bland annat har olika ronder effektiviserats och en visuell mötesstruktur har byggts upp för att kunna fokusera på rätt saker. Tillgängligheten av överläkaren på respektive avdelning har även ökat för att på så sätt ge medarbetarna stöd och hjälp i det vardagliga arbetet. (Underläkare, 2010) På Södersjukhuset är, som tidigare nämnt, arbetet med lean relativt nytt men upplevelsen efter de två första åren är ändå att medarbetare och chefer generellt har en positiv inställning till dessa nya verksamhetsfilosofier. Inte minst märks denna positiva inställning tydligt hos företagsledningen på Södersjukhuset. (Produktionscontroller, 2010) Lean är en process som aldrig avslutas och den förutsätter att varje medarbetare tar ansvar för ständiga förbättringar inom sitt eget område. Det handlar om varje att göra medarbetare delaktiga och ge dem möjlighet att utveckla sin egen situation för att, på så sätt, utveckla organisationen genom små, ständiga förbättringar. (Weinstock, 2008) Enligt personalchefen på Södersjukhuset ligger stort fokus på att försöka få personalen att arbeta smartare och inte fortare, för att undvika stress i den mån det går. Det kan exempelvis handla om att undvika att göra dubbelarbete eller springa och leta efter saker. (Personalchef, 2010) Även dessa är en viktig del i leanarbetet och det huvudsakliga bidraget till det som brukar benämnas som ständiga förbättringar. (Erridge, Fee, & Mcllroy, 2001) ANALYS Under intervjuerna berördes många olika grenar av Human Resourceperspektivet. Dock kunde enbart ett huvudsakligt problemområde klarläggas information overloading. Detta är ett område som vi först diskuterar i vår analys då medarbetare upplever överflöd av information som en bidragande källa till stress. Vidare belyser vi kritiska faktorer för medarbetares motivation vad som krävs för att medarbetare ska uppleva arbetstillfredsställelse och i slutändan självförverkligande. 6

7 Slutligen resonerar vi kring hur lean kan förbättra processer ur ett HRperspektiv i verksamheten på Södersjukhuset. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION OVERLOADING Informationsspridningen på Södersjukhuset är inspirerad av Open Book Mangament (Bolman & Deal, 2005) som framhåller att: Alla anställda måste se och förstå finansiella och prestationsmässiga mått. Södersjukhusets personal får en stor mängd information om exempelvis nya riktlinjer och läkemedel via e- post och intranät. Anställda bör stimuleras att tänka som ägare och göra allt de kan för att förbättra en organisations prestationer. Alla är således en del av organisationens framgång. På Södersjukhuset delas resultatöverskottet ut till samtliga medarbetare som uppfyller närvarokravet. Fördelarna med koncepten ovan är att personalen blir mer motiverad och att kvalitetsförbättring äger rum (Hibbard, Stockhard, & Tusler, 2004). De anställda upplever att de har chefernas förtroende vilket ger dem en känsla av frihet och delaktighet i arbetet. Medarbetarna får även en god uppfattning om helheten, det vill säga hur organisationen fungerar och hur deras arbete påverkar organisationens resultat (Bolman & Deal, 2005). Denna ansats är dock inte alltid så lätt att implementera och innebär också många problem. Frågor som uppstår är hur mycket information som måste delas ut samt till vem och hur ofta det ska ske. Detta är något som ledningen måste ta ställning till vid beslut om informationsspridning. Södersjukhuset har problem med information overloading det vill säga att medarbetarna får ta del av en för stor mängd information då de i princip dagligen överöses av epost (Sjuksköterska, 2010). Trots att mycket tid går åt till att gå igenom epostlådan varje dag är denna kommunikationskanal effektiv i den meningen att det är ett enkelt och välanvänt verktyg som är direkt och lättillgängligt. Så, vad är då problemet? Problemet är att välja vilken information ska delas ut till vilka. Det är ett viktigt beslut eftersom det är svårt för en läkare eller en sjuksköterska att hantera och ta in all information om vad som händer på sjukhuset. Epost kan således ha negativa konsekvenser för en organisation om det används i för stor utsträckning eller på fel sätt (Danielsson & Erlingsson, 2010). Intranätet, som en del av en integrerad Health care Information System (Andersson, Hallberg, & Timpka, 2003), är en bra lösning på problemet. Sjukhusets mål att alla anställda ska använda intranätet är ett steg i rätt riktning men är inte lätt att realisera. Själva användningen av intranät är från både ett användar och systemansvarigperspektiv mer komplicerad än epost men det går att hämta och organisera information på ett smartare och mer sofistikerad sätt. På ett sjukhus räcker dock inte kommunikation via tekniska medier till. I första hand består detta arbete av sociala kontakt med patienter och kollegor. Av den anledningen måste tekniska kommunikationsverktyg och personliga möten komplettera varandra på ett bra sätt. Eventuellt räcker det med den där kvarten då personalen som jobbat förmiddagspasset utvärderar dagens utfall, det vill säga vad som gick bra och vad som behöver förbättras (Arbetsmiljösamordnare, 2010). Genom detta ges möjlighet till daglig feedback och på så sätt öka motivationsgraden hos medarbetarna. 7

8 ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE OCH MOTIVATION Inom sjukvården är viljan att vårda och hjälpa andra människor en grundläggande del i medarbetarnas motivation till arbete. Således är det är ofta människor som besitter vårdande egenskaper som söker sig till just arbeten inom vården. Detta påstående styrks av personalchefen på Södersjukhuset som menar att önskan att hjälpa andra människor förmodligen är det som är mest avgörande för graden av medarbetarnas motivation (Personalchef, 2010). Att vid nyanställningar lägga stor vikt vid en persons intresse för att vara med och utveckla sjukvården är därför ett insiktsfullt och taktiskt drag av Södersjukhuset. Detta ger inte bara bättre odds för en hög grad av motivation bland personalen utan underlättar även för satsning på olika former av förbättringsarbete. Att få vara delaktig i patienters tillfrisknande bör sannolikt ge vårdpersonal en känsla av självförverkligande och öka motivationen ytterligare. För att hålla motivationen uppe krävs det således att medarbetare ser ett resultat av sitt arbete. De måste uppfatta en koppling mellan deras egna insatser och verkliga utfall. (Lawler & Porter, 1967) Inom sjukvården bör denna koppling vara relativt enkel att urskilja då vård av patienter i många fall leder till ett tillfrisknande eller åtminstone till en förbättring. I detta avseende bör således möjligheterna till en hög motivation bland just vårdpersonal vara goda. Långvarig stress är dock en faktor som kan ha en negativ inverkan på medarbetares motivation och det är också något som förekommer på de flesta håll inom sjukvården (Arbetsmiljöverket, 2000). Södersjukhuset har fått negativ kritik från det egna vårdförbundet då de har ökat antalet fasta vårdplatser utan att samtidigt öka personalstyrkan. Under oktober månad i år har Arbetsmiljöverket genomfört en inspektion på sjukhuset för att utreda eventuella överbeläggningar och stress på arbetsplatsen. (Vårdförbundet, 2010) Resultatet av denna inspektion har ännu inte redovisats men det finns antydningar om att det kommer att visa en viss nivå av stress bland Södersjukhusets medarbetare (Arbetsmiljösamordnare, 2010). Stress inom sjukvården uppkommer ofta i samband med tidsbrist. Vårdpersonal upplever att de inte har tillräckligt med tid för skapa en relation till patienterna och ge dem den omvårdnad de behöver. (Arbetsmiljöverket, 2000) Detta är naturligtvis olyckligt för både patienter och personal. För personalen innebär denna tidsbrist eller överbeläggning att arbetstillfredsställelsen påverkas negativt (Gelsema, 2006) vilket i sin tur även borde leda till en minskning av medarbetarnas motivation. Brist på tid och resurser är ett ständigt problem som de flesta organisationer inom sjukvården tampas med. (Arbetsmiljöverket, 2000) För att kunna frigöra mer tid och resurser krävs insatser i form av olika förbättringsarbeten. Lean Health care är ett angreppssätt som alltfler sjukvårdsanstalter har börjat använda sig av på olika håll i landet. I kommande avsnitt kommer vi att studera Södersjukhusets arbete med lean ytterligare. Det som främst är avgörande för motivationen hos medarbetare som arbetar inom offentlig verksamhet är just känslan av arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse som kommer utav den nytta som medarbetarna upplever att de kan tillföra organisationen och samhället i sin helhet. (Lyons, Duxbury, & Higgins, 2006) Motivationen hos de anställda kan dock, som tidigare nämnt, även påverkas av exempelvis känslan av delaktighet i frågor som rör hela verksamheten, möjligheter till personlig utveckling, feedback samt lön och förmåner. Bland Södersjukhusets anställda finns en relativt hög akademisk kompetens eftersom många väljer att vidareutbilda sig eller vara delaktiga i olika forskningsprojekt (Personalchef, 2010). Genom att de använder sig av årliga utvecklingssamtal chef och medarbetare emellan skapas ett utrymme för diskussion om medarbetarnas personliga utveckling. Att individer får utvecklas i sitt arbete, oavsett om det sker genom vidareutbildning eller arbetslivserfarenhet, är även det avgörande för graden av arbetstillfredsställelse. På Södersjukhuset 8

9 bör möjligheterna till vidareutbildning vara relativt goda då det finns ett stort utbud av forskningsprojekt och utbildningstillfällen i huvudstaden (Personalchef, 2010). Konkurrensen om jobben på samtliga av Stockholms sjukhus är högre än på andra platser i landet och därmed är även kraven på extra meriter såsom kompletterande utbildning högre. (Dagens medicin, 2008) Att känna delaktighet i verksamheten är också viktigt för medarbetares motivation (Miller & Monge, 1986). Södersjukhuset har, som tidigare diskuterats, i takt med den tekniska utvecklingen implementerat nya kommunikationskanaler såsom epost och intranät. Sjukvårdspersonalen upplever därför arbetsplatsen som väldigt öppen (Sjuksköterska, 2010). Detta bör vara en grundläggande förutsättning för att medarbetare ska känna sig just delaktiga i den verksamhet som organisationen utövar. Genom de regelbundna möten som sker på Södersjukhusets olika avdelningar skapas ett utrymme för utvärdering och diskussion om förbättringar. På så sätt får medarbetarna möjligheten att påverka sin egen tillvaro samt vara med och bestämma hur verksamheten ska bedrivas. Detta har i sin tur positiv inverkan på medarbetarnas motivation och känsla av trivsel på arbetet (Miller & Monge, 1986). Det är således centralt för Södersjukhuset att se till att sådana sammanträden prioriteras då de i dagsläget kan komma i skymundan av medarbetares ordinarie arbetsuppgifter (Sjuksköterska, 2010). LEAN HEALTH CARES PÅVERKAN PÅ ARBETSMILJÖN Implementeringen av lean på Södersjukhuset är relativt nyligen påbörjat och det kommer att ta lång tid att anpassa verksamheten till fullo efter dessa nya filosofier. Arbetet är i full gång och enligt Södersjukhusets produktionscontroller är förändringsarbetet, i många avseenden, väl mottaget. (Produktionscontroller, 2010) Att undersöka hur företaget arbetar med dessa filosofier har dock inte varit ett av våra huvudsyften då vi påbörjade denna studie. Detta till stor del på grund av att informationen om lean health care varit knapp då Södersjukhuset inte ligger i framkant vad gäller detta arbete. Under de intervjuer vi gjorde visade sig lean dock vara ett högaktuellt ämne och det är tveklöst så att dessa filosofier i stor grad påverkar Human Resourceperspektivet inom organisationen. I många avseenden associeras lean till en stressfylld vardag för medarbetarna som ett resultat av nedskärningar samt ökande arbetsbelastning genom effektiviseringar och forcerade arbetssätt. (Parker, 2003) Dock har syftet med att implementera lean inom sjukvården inte varit att skära ner på personal. Det syftar heller inte till att tumma på kvaliteten eller skära ner på livsnödvändiga sjukvårdslager. Syftet är istället att effektivisera processer och göra rätt saker för att skapa ett bättre patientflöde, minska väntetider, få kontroll över lager samt få mer kvalitativ tid till patienterna. (Weinstock, 2008) Oavsett vilken organisation som tar del av leanfilosofierna och oavsett hur denne väljer att gå tillväga med implementeringen, innebär detta stora utmaningar även för Human Resourcearbetet inom organisationen. Att förändra tankemönster hos medarbetare och att ta tillvara på kunskaper och erfarenheter som finns hos de anställda är avgörande för att få en dynamisk verksamhet. (Parker, 2003) Södersjukhusets värdegrund För patienten med patienten kan även ses som ledorden vid lean- arbetet eftersom det är något som varje medarbetare skall sträva efter oavsett yrkesroll. Den grund av ständiga förbättringar och patientfokusering som lean health carefilosofierna vilar på är alltså starkt förknippat med sjukhusets värdegrund. Enligt personalchefen försöker organisationen även att 9

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009 FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag Handledare: Olof Arwidi Rolf Larsson Författare: Mikael Alserud Catharina Hemmings Ted Sahlström Erik Themner

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Intern eller extern chefsrekrytering

Intern eller extern chefsrekrytering Elisabeth Carlsson & Jonas Lundin Intern eller extern chefsrekrytering - En jämförelse mellan offentliga verksamheter och företag Internal or external executive recruitment - A comparative study between

Läs mer

Strategic Human Resource Management i en humankapitalintensiv bransch

Strategic Human Resource Management i en humankapitalintensiv bransch Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet ME2304 Strategic Human Resource Management i en humankapitalintensiv bransch November 2009 Grupp A Ove Argulander Daniel Aulik Martin Bölander Hans Calmfors

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Kandidatuppsats i programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället med huvudområde i arbetsvetenskap vid Institutionen för pedagogik 2010

Kandidatuppsats i programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället med huvudområde i arbetsvetenskap vid Institutionen för pedagogik 2010 Kandidatuppsats i programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället med huvudområde i arbetsvetenskap vid Institutionen för pedagogik 2010 HUMAN RESOURCE FUNKTIONENS ROLL OCH ARBETSSÄTT I en

Läs mer

Vad händer med personalens hälsa när kundens välbefinnande står i fokus?

Vad händer med personalens hälsa när kundens välbefinnande står i fokus? Institutionen för Service Management Vad händer med personalens hälsa när kundens välbefinnande står i fokus? En studie om hälsofrämjande arbete inom spabranschen Emelie Nyman & Diana Tran Handledare:

Läs mer

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete,

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete, Abstrakt Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom olika sektorer av arbetslivet uppfattar hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

C-UPPSATS. Intern marknadsföring i tjänsteproducerande företag

C-UPPSATS. Intern marknadsföring i tjänsteproducerande företag C-UPPSATS 2009:255 Intern marknadsföring i tjänsteproducerande företag Joakim Rönnmark Anna Sameby Luleå tekniska universitet C-uppsats Marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Intern marknadsföring inom SEB skapar bankens servicestrategi önskvärd kundnöjdhet?

Intern marknadsföring inom SEB skapar bankens servicestrategi önskvärd kundnöjdhet? Inlämningsdatum: 2010-02-22 Intern marknadsföring inom SEB skapar bankens servicestrategi önskvärd kundnöjdhet? Linköpings Universitet Kurskod: 722G60 Strategier och marknadsföring i tjänsteföretag Amir

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Generös föräldraledighetspolicy. En konkurrensfördel? Kandidatuppsats Företagsekonomiska institutionen Juni 2002

Generös föräldraledighetspolicy. En konkurrensfördel? Kandidatuppsats Företagsekonomiska institutionen Juni 2002 Kandidatuppsats Företagsekonomiska institutionen Juni 2002 Generös föräldraledighetspolicy En konkurrensfördel? Kan en generös föräldraledighetspolicy bidra till att skapa konkurrensfördelar? Handledare

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Konsten att behålla personal

Konsten att behålla personal Rapport 2011028 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 15 hp Konsten att behålla personal - en utmaning för konsultföretag

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Sandra Eklund & Malin

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Konsten att lyckas igen och igen Förändring när den är som bäst

Konsten att lyckas igen och igen Förändring när den är som bäst Konsten att lyckas igen och igen Förändring när den är som bäst Annika Lagerhorn Innehåll Inledning 3 Kompetens i att förändra en nyckel till framgång HR i förändring 4 Positive Organizational Science

Läs mer

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Anna Andersson Fredrik Sundberg Handledare: Mikael

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden?

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg Teambuilding- En aktivitet i tiden? Företagsekonomi D-uppsats Datum/Termin: 06-06-09 Handledare: Karin Brunsson

Läs mer